FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING"

Transkript

1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV Geografi och demografi Näringsliv, offentlig verksamhet Social struktur, kultur och föreningsliv Samverkan och ekumenik FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM Mission Gudstjänst Diakoni Undervisning och lärande FORTBILDNING VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER UTVÄRDERING... 8 Bilagor... 9 Bil. 1 Missionen... 9 Bil. 2 Gudstjänsten... 9 Bil. 3 Musik i gudstjänsten... 9 Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner... 9 Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Bil 8 Diakoni Bil 9 Undervisning

3 1 OMVÄRLD OCH BEHOV 1.1 Geografi och demografi Sävar-Holmöns församling och Sävar kommundel är till ytan 1/3 av Umeå kommun. Sävar och Holmön var egna kommuner fram till 1974, efter sammanslagningen så fortsatte Sävar kommundel att vara en egen kommunal förvaltning inom Umeå kommun med ansvar för skola, sociala- och fritidsfrågor. Inom Sävar-Holmön sammanfaller det kommunala och kyrkliga organisatoriska området, vilket har visat sig vara till stor fördel i samarbetet. Sävar-Holmöns församling är på fastlandet 8 mil från kusten till Floda i nordvästlig riktning. Antalet innevånare var sista december 2010, 6600 innevånare. Befolkningsprognoserna i kommunen pekar på att församlingen ökar tom 2020 med ca 100 innevånare, prognoserna har de senaste åren alltid varit i underkant. Umeå kommun har en ambition att öka till innevånare 2050, i planering var befolkningsökningen skall ske inom kommun, förväntas Sävar kommundel kunna öka med ca innevånare. Befolkningen är fördelad på de största huvudorterna Sävar 3700 och Täfteå De största byarna är Bullmark 500 personer, Botsmark 350 personer, Bodbyn 200 personer och Gravmark 140 personer, samtliga med omland. Holmön har 65 bofasta innevånare av vilka merparten är över 50 år. Befolkningsökningen de senaste åren har till allra största delen skett i Sävar och Täfteå och boendeformen är främst villaboende, en viss inflyttning har också skett till fritidshus efter kusten som blivit permanentboende. Andelen unga 0-18 år är högt, nästan 30% av befolkningen. Det är i det närmaste 10% högre jämfört med hela Umeå kommun och hela riket. 1.2 Näringsliv, offentlig verksamhet I Sävar finns några större industrier Norra Skogsägarna Sävar såg, Södra Interiör som förädlar träprodukter, Sävar snickeri, Skogforsk forskar kring förädling av plantmaterial. I Bullmark finns Forsbergs Mekaniska som tillverkar olika verkstadsprodukter, Föreningen Furan har ett boende och dagverksamhet för förståndshandikappade. I Botsmark tillverkar K. Axel och son dörrkarmar och Denson Produkter är underleverantör till bl.a. Volvo lastvagnar. I övrigt finns det en mängd småföretagande inom tillverkning och service. I Sävar finns skola med förskola till årskurs 9. I Botsmark, Bullmark och Täfteå finns förskola till årskurs 6. Bodbyn har idag enbart förskola. Bruksbacken i Sävar är ett äldrecenter med särskilda boenden, servicelägenheter och korttidsboenden. På Holmön finns ett antal servicelägenheter för äldre (Kaplangården) 1.3 Social struktur, kultur och föreningsliv Den sociala strukturen är präglad av en hög andel förvärvsarbetande, andelen av befolkningen som är i behov av bistånd är också relativt låg. Sävarådalen har en lång tradition av ett rikt kultur- och föreningsliv med idrottsföreningar, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag och frikyrklig föreningar. I Sävar finns det en teaterförening och på Holmön arrangeras årligen visfestival och jazzfestival 3

4 1.4 Samverkan och ekumenik I centralorten Sävar finns mellan EFS och Sävaråkyrkan, (f.d Pingstkyrkan och Missionskyrkan i Sävar) och Sävar - Holmöns församling en stor och unik enighet gällande verksamhet över samfundsgränserna. Vi ser på varandras verksamheter som om de vore våra egna och hänvisar också till varandra när vi själva inte har den efterfrågade verksamheten. Konfirmandverksamheten är en inriktning som visar på vår enighet. Vi har gemensam konfirmandundervisning där församlingarnas pastorer och övriga anställda och frivilliga är med i undervisningen allt efter utrymme. Vi har även ett stort gemensamt skolarbete där vi finns på skolan varje vecka. Vi har gemensamma terminsavslutningar för barngrupperna. Påsken firas gemensamt från palmsöndagen fram till annandag påsk. Som grund firar vi varannan helg gemensam gudstjänst. Vi firar även alla gudstjänster med barn och stora gemensamt. Vi har utöver detta gemensamma arrangemang kring Lucia och skolavslutningen på våren. Vi har även arrangemang kring de större högtiderna. Vi har bibelstudium en gång i veckan, bönestunder i stort sett varje vardagsmorgon. I den ekumeniska andan förs ett resonemang hur vi kan vidareutveckla gemenskapen mellan kyrkorna på andra nivåer. På Bruksbackens äldreboende delar vi på gudstjänsterna enligt ett upplagt schema. Församlingarna bedriver även ett visst ekumeniskt arbete i Täfteå Byakyrka. Vi arbetar idag för ett ännu starkare ekumeniskt arbete. Detta utvecklas av en årsstämma och förvaltas av ett pastorsråd. Allt ekumeniskt arbete bör utvärderas kontinuerligt. 2 FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM 2.1 Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Matt 28:18-20 Mission är grunden för kyrkans arbete och dess viktigaste uppgift. Allt församlingen gör hör till missionsuppdraget. Som församlingsmedlem är varje kristen en del av den världsvida kyrkan med uppdrag att göra Kristus känd. Det ligger på varje medlem i Sävar Holmöns församling att genom sina liv visa på att Jesus lever och kärleksfullt närvarar överallt, hos var och en. Därför räcker det inte att bara finnas i kyrkans sammanhang utan vi måste i allt större grad sträva efter att finnas till, för och i samhällets olika mötesplatser: institutioner, skolor, företag, föreningar och verksamheter. (se bil 1) 2.2 Gudstjänst Domkapitlet i Luleå stift har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard skall firas minst två gånger i månaden i församlingen, men ser helst att huvudgudstjänst med nattvard firas varje söndag i församlingen KO 17 kap 5. De höll samman och möttes varje dag troget i templet Apg 2:46 Gudstjänsten är församlingens oumbärliga centrum och kraftkälla. Varje gång gudstjänst firas manifesteras Guds närvaro. Därför är det viktigt att tid prioriteras för gudstjänstutveckling och förberedelser m.m. Vi vill att gudstjänsterna skall präglas av gemenskap, glädje, kärlek, och öppenhet. 4

5 Vår strävan är att det ska finnas god tid för planering och förberedelse för gudstjänsterna. Dessutom ska lekmannamedverkan i gudstjänsterna vara det vi arbetar för. Gudstjänsten bör få gestaltas av olika uttrycksformer som drama, musik, etc. Vi ska verka för att kyrkans låga tröskel ska bevaras så att alla människor ska känna sig hemma här oavsett trosinriktning. (se bil 2) 2.2:1 Musik i gudstjänsten Musiken är en viktig del i gudstjänsten då den på ett annat plan möter människans behov. Musik tar vid där orden tar slut eftersom musiken kommunicerar mellan det undermedvetna och det medvetna. Musik kan stoppa tid och rum och förstärka våra förnimmelser av fridfullhet och evighet. Vi vill därför medverka till att varierad sång och musikverksamhet för olika åldrar får plats. Det bidrar till gudstjänstens helhet. Intentionen är att det ska finnas musik/sång med utöver församlingssång i samtliga gudstjänster. (se bil 3) Dop I dopet överlämnar vi den döptes liv i Guds händer. Dopföräldrarna har ett ansvar tillammans med församlingen att gemensamt lotsa den döpte genom livet till en levande tro på Kristus för att leva med Honom och församlingen i uppståndelsens liv. I dopet fogas människan in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet är en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att leva i Guds närhet. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension. Gud visar genom dopet att det gudomliga och det mänskliga hör ihop. Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament instiftat av Jesus själv. I dopet ger Gud oss ett löfte att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv ända in i döden. I dopet får vi del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Dopet är också ett löfte om befrielse och beskydd och ett tecken för vårt hopp om det eviga livet hos Gud. Efter att dop bokats kontaktar tjänstgörande präst föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. (Se bil 4) 2.2:3 Begravning Människor har i alla tider hanterat mötet med döden och sorgen genom ritualer och riter. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den döde åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningsgudstjänsten - som är ett viktigt tillfälle för de sörjande att ta avsked av sina anhöriga - skall det kristna hoppet vara i centrum. Efter anmälan om dödsfall bokas begravningstid, i regel fredagar och i vissa av församlingens kyrkor, lördagar. Tjänstgörande präst kontaktar anhöriga för samtal. Vi eftersträvar då att mötas i 5

6 hemmet. Samtalet är viktigt dels av praktiska skäl vad gäller utformningen av begravningsgudstjänsten, men framförallt en omsorgshandling mot de anhöriga. (se bil. 5) 2.2:4 Vigsel En kyrklig vigsel präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en gåva från Gud och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med Guds välsignelse, bön och psalmsång stärker gemenskapen och samhörigheten enligt den kristna tron. Vigselgudstjänsten skall markera högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till den nya gemenskapen som äktenskapet innebär. I gudstjänsten skall det gemensamma ansvaret och vikten av att kunna förlåta lyftas fram. Efter att vigsel bokats kontaktar tjänstgörande präst paret för att samtala om äktenskapets innebörd och för att utforma vigselgudstjänsten då delaktighet i gudstjänsten är eftersträvansvärt. (se bil 6) 2.2:5 Konfirmation Med konfirmationsundervisningen vill vi levandegöra dopet och dess gåvor och ge en livstolkning på dopets grund. Vi arbetar för att bevara uppslutningen till konfirmationsläsningen genom att bland annat finnas till på skolorna genom det ekumeniska skolarbetet och genom att erbjuda gratis terminsläsning tillsammans med en lägerverksamhet i två olika läsningsalternativ, Holmön och Hemavan. Konfirmationsläsningen innehåller regelbundna gudstjänstbesök där vi vill uppmuntra till delaktighet. Efter konfirmationen är vår strävan att konfirmanderna ska erbjudas att delta i någon ungdomsgrupp. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete skall tillämpas i församlingen. KO 22 kap Diakoni Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Matt 7:12 Diakoni är att möta människors behov i den livssituation de befinner sig och att omsätta Guds omsorg i handling. Diakoni är att dela med sig av hjälp, gemenskap, tro och glädje; ett uppdrag som Jesus har gett alla kristna. De diakonala uppgifterna för alla församlingsmedlemmar är att i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. Vi skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Det ska finnas ett tydligt samband mellan söndagens gudstjänst och vardagsarbetet då diakoni är Att leva i tjänst för Gud bland de människor vi möter. (se bil 8) 2.4 Undervisning och lärande Lärande dem att hålla alla de bud jag gett er. Matt 28:18-20 Grunden för all undervisning i Sävar - Holmöns församling skall vara Bibeln. Det är där vi lär känna Jesus och hans kärleksbudskap. 6

7 Kyrkans undervisning är både förberedelse och uppföljning av dopet. Det är församlingens uppgift att se, bekräfta och väcka människors intresse för livsfrågor. Vi vill stödja och uppmuntra individens växande i den kristna tron. Församlingens pedagogiska grundsyn är att undervisning ska utgå från människors liv och aktuella livssituation med dialogen i fokus. Undervisningen ska vara tilltalande, involvera många sinnen och anpassas till olika målgrupper. För att nå fler med vår undervisning bör vi hitta ytterligare informationsvägar som anpassas efter olika målgrupper, t.ex. genom IT-teknik. (Se bil 9) 3 FORTBILDNING Det ligger i församlingens intresse att personalen är väl utbildade och fortbildning av personalen skall genomföras löpande i samråd med kyrkoherde. De kurser som tillhör utövande av tjänst som t.ex. konvent för präster och diakon är obligatoriska. Riktmärken för utbildningen bör vara tre dagar per år och att kurserna ska ligga i linje med den anställdes profil och uppgift i församlingen. I första hand skall stiftets egna kurser prioriteras. Om anställningsförhållanden ändras för en anställd kan extra insatser behövas. 4 VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK Skulle det finnas behov av själavård och gudstjänster på finska, hänvisar vi till Finska församlingskretsen i Ålidhems församling där det finns finsktalande präst. När behov av tolkning till teckenspråk finns anlitas tolkcentralen i Umeå. 5 BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER I församlingen skall det enligt stiftstyrelsens beslut finnas en kyrkoherde och två komministrar. Vidare skall det enligt domkapitlets beslut vara två musiker. Faktaruta Tjänster i Sävar-Holmöns församling Tjänster Omfattning i % Präster Musiker Kyrkoherde Komminister Komminister Kantor Kantor Diakoni Diakon 75 Förs pedagog Pedagog 100 Administrativ personal Vaktmästare Assistent Assistent Vaktmästartjänster Säsongsanställd Barn och ungdomsledare Ungdom och fritidsledare 415 (345) 7

8 Städpersonal Städpersonal 110 Husmorstjänst Husmor 100 Den kyrkomusiker som avses i 34 kap. 1 3p. i KO skall vara kantor. 6 UTVÄRDERING Församlingsinstruktionen skall hållas levande i församlingsarbetet och uppdateras varje år inför budgetarbetet. Sävar den 18 maj 2011 Thomas Degerman Kyrkoherde Eric Bergner kyrkorådets ordf. 8

9 Bilagor Bil. 1 Missionen I det världsvida perspektivet är en av missionens viktigaste uppgifter att sända ut missionärer som synliga tecken på att vi är en enda ekumenisk kyrka, där vi delar varandras liv och erfarenheter. Det är missionärens uppgift att dela vardagen och vara ett ögonvittne till människor situation, såväl det förtryck och den utsatthet som många människor lider av, som den styrka de visar. Missionären kan vara den samverkande kyrkans enda möjlighet att dela erfarenheter av glädje och smärta med den världsvida kyrkan. En viktig uppgift för missionären är att vara en länk tillbaka till vår kyrka i hemma i Sverige. SKM stödjer dessutom ett stort antal projekt i samarbete med kyrkor och organisationer i cirka 17 länder. Det gäller projekt med olika inriktningar som kyrko- och församlingsutveckling, teologisk utbildning och reflektion, hälso- och sjukvård, utbildning för förändring, mänskliga rättigheter och demokrati samt religionsmöte. Kyrkan är kallad att verka för fred och försoning och ta ställning för utsatta och förtryckta oavsett deras politiska eller etniska tillhörighet. Bil. 2 Gudstjänsten Vi vill sträva efter ett rikt och varierat andakts- och gudstjänstliv. I församlingen ska firas minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor varje söndag och även övriga kyrkliga helgdagar. Ett antal gudstjänster per år bör ordnas kring särskilda teman. Utöver dessa vill vi erbjuda nattvard genom söndags och veckomässor varje månad i församlingens kyrkor Som en del i utvecklingen vill vi bredda ansvaret för gudstjänsterna. Det kan vara ekumeniska ansvarsgrupper, körer m.fl. Vi har en stor del ekumeniska gudstjänster och avser att fortsätta att utöka gemenskapen. I gudstjänsternas utvecklingsarbete och i kontakten med övriga kyrkor i församlingen vill vi dock vara varsamma om och bevara det som är vår svenskkyrkliga gudstjänstidentitet, allt för att mångfalden ska bevaras. Bil. 3 Musik i gudstjänsten Stor vikt läggs vid musiken i gudstjänsten och i församlingens liv. Musiken hör till de kyrkliga uttrycksformer, som på ett påtagligt sätt svarar mot det andliga sökande, som finns bland många människor idag. Körernas viktigaste uppgift är naturligtvis att delta och sjunga i gudstjänsterna. Även konsertverksamheten är en stor och viktig del av församlingens gudstjänstliv. Konserter skall regelbundet anordnas så långt det är ekonomiskt möjligt Vid konserter bör präst eller lekman medverka, för att markera konserternas samhörighet med församlings- och gudstjänstlivet. Församlingens musikutbud skall ge utrymme för kyrklig musik av olika stilarter. Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner När vi i församlingen får meddelande om att en kyrkotillhörig fått ett barn (ca 2-3 mån efter födelsen), skickar vi ut ett brev till föräldrarna. Brevet innehåller gratulation och/eller erbjudande av stöd. Dessutom informerar vi om vilka möjligheter det finns till dop, hur man bokar dop samt information om dopsamtal. I brevet finns dessutom information om kyrkotillhörighetsreglerna. När tid bokats för dop tar den präst som skall utföra det, kontakt med föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. I detta samtal lyfts dopets betydelse fram samt 9

10 utformningen av den speciella dopgudstjänst som ska genomföras, tillsammans med föräldrar / dopkandidat. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. Vi eftersträvar att kantor alltid ska finns med. Vi genomför vid behov även dop i hemmiljö. Efter dopet skickar vi under de första fyra åren ut en dophälsning varje år. När barnen fyller 5 år delar vi ut barnens bibel vid en familjegudstjänst. Vi erbjuder dop i alla huvudgudstjänster i församlingens kyrkor kl (kl under sommaren) men även dopgudstjänst lördagar kl 13 och 14 i Sävar. Dopgudstjänst erbjuds även i Täfteå byakyrka kl 15 lördag eftermiddag. Även andra byar erbjuds dopgudstjänster i ordinarie gudstjänst eller annan tid enligt överenskommelse. Vid dopgudstjänsterna bör det om möjligt finnas vaktmästare med. Vår strävan är att kantor ska finnas vid alla dopgudstjänster oavsett var den hålls. Dopets betydelse för upptagandet i församlingen markerar vi med att sätta upp barnens dopfotografier på en anslagstavla i anslutning till kyrkolokalen, så att alla i församlingen ska kunna se vem som har döpts under året och påminnas om att de döpta är hela församlingens bönebarn. Vi har även intentionen att en gång per år inbjuda de familjer som döpt sina barn under året till en speciell familjemiddag där de bl.a. får information om övrig barn- och familjeverksamhet. Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: När vi fått in en anmälan om dödsfall från begravningsbyrån eller från den anhörige till pastorsexpeditionen bokas en tid in någon fredag i respektive kyrka, (Holmön lördagar). Sedan tar den präst som har begravningsjouren kontakt med de anhöriga för ett begravningssamtal. Under begravningssamtalet är lyssnandet den viktigaste delen. Prästen tar in de anhörigas minne av den bortgångne. Ett empatiskt förhållningssätt är viktigt i denna situation. Prästen berättar om begravningsgudstjänsten och samtalar om psalmer och musikval. De anhöriga erbjuds som en uppföljning av sin krishantering att medverka i Leva-Vidare-Grupper (LVG) som församlingen inbjuder till med jämna mellanrum. Om prästen inbjuds till minnesstunden ser vi det som en viktig uppgift att denne deltar. När man går ur Svenska kyrkan får man en hälsning från församlingen som tydligt klargör vad det innebär, att man bör samtala med sina anhöriga så att de förstår varför man har gått ur, eftersom det betyder att man inte vill att begravningen ska ske i Svenska kyrkans ordning. Vi tycker att det är viktigt att de anhöriga ges besked om ställningstagandet och att de så långt det går respekterar den dödes önskan. Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling. En tid efter begravningen, kanske två eller tre månader senare, skickar vi en personlig inbjudan till den närmast anhörige och inbjuder till fyra eller fem samlingar för den anhörige. Antalet samlingar blir färre om det bara är en eller två som inbjuds. I vårt brev talar vi om vårt ärende och anger tid och plats samt namn och telefonnummer till den diakon och präst som ska leda LVG-gruppen. En vecka före första samlingen ringer vi och frågar om de inbjudna kan komma. Syftet med våra LVG-samlingar är att ge de sörjande tillfälle att tala om sin sorg, om sina tankar och erfarenheter och dela dem med andra. I våra LVG-grupper får man vara sig själv utan krav samtidigt som det ges utrymme för den enskildes sorg, frågor och tårar. Vi dricker kaffe eller te och varje samling varar i ungefär 1½timme. Vid behov har vi även LVG-grupp i Täfteå. Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Efter anmälan om att man vill viga sig ringer vigselprästen upp paret och bokar en tid för vigselsamtal. I samtalet vill vi om öppenhet och ansvar visa på det nödvändiga i trohet mellan makarna, 10

11 Vid vigselsamtalet går prästen igenom gudstjänsten och ger tillfälle till samtal kring vigseln och dess betydelse. Vi samtalar även om vikten av trohet, ansvar och öppenhet. Prästen ger även utrymme för anhöriga att medverka på olika sätt. Prästen har som målsättning att bygga upp en god relation mellan sig och paret så att det blir en naturlig kontakt i framtiden. Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Syfte och mål Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Det utgör en del av det livslånga lärandet i församlingen. (Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete) Som Kyrkorna i Sävar vill vi, oavsett kyrkotillhörighet, möta konfirmanderna i deras liv, berätta om den kristna tron och den bild av livet som bibelberättelserna ger. Vi vill hjälpa konfirmanderna se att dop och tro och liv hör ihop, och hjälpa konfirmanderna att fortsätta leva i sitt dop. Vi vill också ge konfirmanderna tid och redskap för personlig mognad, och därigenom ge dem möjlighet att fundera över de stora livsfrågorna. Vi vill att konfirmandtiden skall ge ungdomarna en gemenskap och trygghet i kyrkan och församlingen. Vi ser konfirmandverksamheten som en del av hela församlingens uppdrag. Därför är det positivt för församlingen att få del av konfirmandernas tankar och erfarenheter, exempelvis i gudstjänstmedverkan. Som kvalitativt mål vill vi att alla konfirmander ska få en positiv erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt. Vi vill ge alla konfirmander en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa, vad det innebär att tro. Uppfyllandet av målet mäts genom konfirmandernas utvärdering vid konfirmationstidens slut. Som kvantitativt mål vill vi upprätthålla vårt relativt höga konfirmanddeltagande, dvs ca 60% av varje årskull. Föräldrasamlingar skall ordnas, minst två per konfirmandgrupp. Ansvarig: präst. I maj till juni hålls konfirmationsgudstjänst i Sävar Kyrka för respektive grupp. I gudstjänsten får konfirmanderna dela med sig av intryck och upplevelser i redovisningen. De blir konfirmerade med handpåläggning och bön, och får ta emot nattvarden. Utvärdering görs för konfirmanderna i respektive grupp efter varje läger och i slutet av konfirmandtiden. Konfirmandarbetslaget utvärderar kontinuerligt under året och efter det att alla grupperna har konfirmerats. Kursplan Teologiska grundvärderingar: Tanken om alla människors lika värde får konsekvenser i arbetet med konfirmander. Alla konfirmander ska känna att de blir respekterade och tagna på allvar oavsett vad de tycker eller tänker. Alla konfirmander ska under konfirmandtiden bli sedda, få möjlighet att komma till tals, bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Den tydligaste bilden vi har av Gud är Jesus Kristus. Jesus ger oss en bild av Gud både i hur han är i sig själv och genom det sätt han talar om Fadern. Jesus är en förebild i sitt sätt att gå över gränser, se människor, lyssna och ta på allvar. Vi tror att bibeln vittnar om Guds ord som är Jesus Kristus. Bibelberättelserna berättar inte bara en historia utan hjälper oss människor att idag tolka vårt liv och våra frågor. Pedagogiska grundvärderingar: Storleken på konfirmandgruppen är viktigt för att få en väl fungerande grupp som kan mötas i trygghet och respekt. Erfarenheten säger oss att en grupp inte bör vara färre än 6 eller fler än 20 konfirmander. Samtal och dialog är en god fungerande metodik i konfirmandarbetet. I samtalet ges input från båda håll. Vi vill skapa en atmosfär där konfirmander och ledare får dela liv och tro. Vi vill variera våra pedagogiska arbetssätt för vi tror att det är det bästa sättet att närma sig tro och liv. Exempelvis arbetar vi med drama, skapande, klassisk undervisning, delande av personliga erfarenheter, film m.m. Innehållande teman: Vi följer en egen bearbetad version av konfirmandmaterialet Via Mystica. Vi utgår från fem stationer på livets väg: Genesis (början) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Det är fantastiskt att du finns till. Gud har skapat allt som finns. Gud finns överallt. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Culpa (skuld) 11

12 Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Ibland är livet ett helvete. Livet är en kamp mellan ljus och mörker, gott och ont, liv och död. Gud hör oss också när vi skriker och gråter. Tidsåtgång: ca 5 timmar à 60 min Salvatio (räddning) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att:tro är att lita på Guds närvaro. Jesus visar att Guds kärlek segrar över det onda. Bibelns berättelser är en källa till hopp, mod och inspiration. Tidsåtgång: ca 15 timmar á 60 min Agape (kärlek) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Kärleken är den kraft som bär allt. Tillsammans är vi starkare och kan förändra världen. I nattvardens gemenskap möter vi kärlekens mysterium. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Eskaton (hopp) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Också döden är en del av livet. Men döden är inte slutet. Framtiden ligger i Guds händer. Det finns en uppgift för dig. Ditt liv är viktigt. Tidsåtgång: ca 6 timmar á 60 min. Förutom detta arbetar vi med gemenskapsbefrämjande aktiviteter ca 15 timmar och konfirmanderna utarbetar sin redovisning under ca. 10 timmar. Gudstjänst och andakt: Syftet med konfirmandernas deltagande i gudstjänst och andakt är att ge konfirmanderna en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa och vad det innebär att tro. Varje konfirmandträff avslutas med en andakt som sammanfattar träffens tema och uppmuntrar den personliga relationen med Gud. Konfirmanderna skall, förutom andakter under konfirmandträffarna, delta i minst 10 gudstjänster under konfirmandtiden. Läger: Vi anser att lägervistelse fördjupar människans grundrelationer till sig själv, till andra och till Gud. Därför är lägervistelse nödvändig och viktig under konfirmandtiden. Under lägervistelse arbetar ledarna efter ett tidsschema så att arbetstidslagen efterföljs och att ledarnas kvalitéer kommer till sin rätt. Utvärdering: Konfirmanderna gör en skriftlig utvärdering efter varje läger och och vid konfirmandtidens slut. Konfirmandledarna följer kontinuerligt upp med konfirmanderna hur konfirmandtiden upplevs och fungerar. Kompetensutveckling Vi anser att det är viktigt att flera arbetskategorier i kyrkan deltar i konfirmandarbetet. Exempelvis är det viktigt att det finns musikalisk kompetens i konfirmandarbetslaget. Anställd personal erbjuds att delta i kursdagar anordnade av stiftet och kontraktet.fjolårskonfirmander erbjuds en ledarutbildning över maximalt 4 år. Utbildningen är indelad i steg, och de unga ledarna får utbildning och ökat ansvar efterhand. Ledarutbildningen har en egen budget skild från konfirmandbudgeten. Budget och resurser Konfirmandarbetet bedrivs gemensamt av alla kyrkorna i Sävar. Konfirmandarbetslaget består i nuläget av: Präst, Församlingspedagog, Ungdomsledare, Kantor, EFS pastor. Förutom anställda ledare har vi också frivilliga unga ledare involverade i konfirmandarbetet. Dessa skall gå eller ha gått den ledarutbildning församlingen erbjuder, eller likvärdig utbildning. Varje konfirmand får Bibeln som gåva av församlingen. Dessutom tillkommer kostnader för pennor, papper, pysselmaterial m.m. som skall räknas in i budgeten. Varje konfirmandgrupp åker på två läger: ett upptaktsläger (2 dygn) och ett vår/sommarläger (minst 3 dygn) antingen i Hemavan eller på Holmön. Ingen avgift tas ut av konfirmanderna för lägervistelse, mat eller resor. Vid lägren anlitas förutom konfirmandarbetslaget även vid behov extra personal, exempelvis nattpersonal och kökspersonal. Konfirmandclearing: Eftersom det varje år är ett antal ungdomar från vår församling som väljer att konfirmeras på sommarläger eller annan typ av konfirmationsläger så budgeteras varje år för ca clearingar. Konfirmander med behov av särskilt stöd: Vår målsättning är att så många ungdomar som möjligt skall kunna delta i vårt konfirmandarbete, och vi anpassar vårt arbete efter deras behov så långt vi kan. I annat fall hänvisar vi till stiftet och andra församlingars arbete med konfirmander i behov av särskilt stöd. 12

13 Kommunikationsplan Vi skickar ut en folder med information och inbjudan till konfirmation till alla kyrkotillhöriga under våren det år de fyller 14. Vi skickar även inbjudan med medföljande brev till de som står som antecknade i avvaktan på dop. Vi informerar i klasserna på våren i 7:an om möjligheten att konfirmeras. På församlingens hemsida finns information om anmälan och senare även info om de båda gruppernas schema. Under konfirmationstiden kommunicerar vi med konfirmanderna via muntlig information på skolan, brev hem, sms och mejl. För att värna våra konfirmanders integritet väljer vi att inte lägga ut bilder och foton på internet på ex. facebook. Denna handlingsplan skall vara grund för utvärdering och uppföljning efter varje konfirmandperiod. Handlingsplanen skall även uppdateras inför varje konfirmandperiod. Bil 8 Diakoni Diakonen i vår församling har till uppgift att uppsöka och ha kontakt med äldre, sjuka, ensamma och sörjande, finnas tillhands och stödja olika utsatta grupper och enskilda, det kan t ex vara flyktingar, invandrare, missbrukare, arbetslösa. Hembesök, själavård och praktisk hjälp i olika livssituationer. Intentionen är att det diakonala familjearbetet ska stärkas. Vi vill: - utveckla ett nätverk av frivilliga församlingsbor för att fortsätta besöksverksamheten. - vidareutveckla mötesplatser i människans vardagssammanhang. - uppmuntra, tillvarata och utveckla kunskapen och engagemanget hos våra frivilliga medarbetare. - utveckla samarbetet med myndigheter, organisationer och andra aktörer, för att öka möjligheterna för våra nyinflyttade att naturligt etablera sig i vår församling och att tillvarata deras resurser. - Vi vill verka för förändrade attityder i drogfrågor och stärka civilkuraget för församlingsborna och vi tänker använda våra resurser så att vårt gemensamma ansvar som medmänniskor stärks. Gemensamt för alla församlingens anställda och frivilliga skall vara att sträva efter att i varje möte förmedla kärlekens budskap genom respektfullt bemötande. Bil 9 Undervisning I en tid när sekulariseringen breder ut sig och kunskapen om kristen tro minskar är det församlingens uppgift att sprida kunskap om Kristus till människor i alla åldrar och samhällsgrupper i vår församling. Idag finns olika fungerande forum i församlingen där undervisning sker, men det finns också ett behov av en ny sorts mötesplatser där undervisning kan ske på nya sätt, anpassade för vår tid. Församlingen ska fortsätta sin satsning på barn, ungdom och äldre, men vill också särskilt hitta forum för mitt i livet-gruppen", post konfirmander" och förståndshandikappade. En förutsättning för att undervisningen ska kunna utvecklas och nå fler människor är att fler än de anställda står för undervisningen. Därför behöver församlingen prioritera tid och medel för att fortbilda anställda och att rekrytera och utrusta frivilliga. 13

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR Kyrkomötet Mot 2014:12 Kyrkomötet Motion 2014:12 av Terence Hongslo m.fl. Från teori till handling som förvaltare av skog och mark Förslag till kyrkomötesbeslut

Läs mer

Församlingsinstruktion Solna församling

Församlingsinstruktion Solna församling Församlingsinstruktion Solna församling innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Mötesplats Västermalm

Mötesplats Västermalm Mötesplats Västermalm Församlingsinstruktion S:t Görans församling 2007-2010 Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Inledning Arbetet

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer