FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING"

Transkript

1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV Geografi och demografi Näringsliv, offentlig verksamhet Social struktur, kultur och föreningsliv Samverkan och ekumenik FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM Mission Gudstjänst Diakoni Undervisning och lärande FORTBILDNING VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER UTVÄRDERING... 8 Bilagor... 9 Bil. 1 Missionen... 9 Bil. 2 Gudstjänsten... 9 Bil. 3 Musik i gudstjänsten... 9 Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner... 9 Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Bil 8 Diakoni Bil 9 Undervisning

3 1 OMVÄRLD OCH BEHOV 1.1 Geografi och demografi Sävar-Holmöns församling och Sävar kommundel är till ytan 1/3 av Umeå kommun. Sävar och Holmön var egna kommuner fram till 1974, efter sammanslagningen så fortsatte Sävar kommundel att vara en egen kommunal förvaltning inom Umeå kommun med ansvar för skola, sociala- och fritidsfrågor. Inom Sävar-Holmön sammanfaller det kommunala och kyrkliga organisatoriska området, vilket har visat sig vara till stor fördel i samarbetet. Sävar-Holmöns församling är på fastlandet 8 mil från kusten till Floda i nordvästlig riktning. Antalet innevånare var sista december 2010, 6600 innevånare. Befolkningsprognoserna i kommunen pekar på att församlingen ökar tom 2020 med ca 100 innevånare, prognoserna har de senaste åren alltid varit i underkant. Umeå kommun har en ambition att öka till innevånare 2050, i planering var befolkningsökningen skall ske inom kommun, förväntas Sävar kommundel kunna öka med ca innevånare. Befolkningen är fördelad på de största huvudorterna Sävar 3700 och Täfteå De största byarna är Bullmark 500 personer, Botsmark 350 personer, Bodbyn 200 personer och Gravmark 140 personer, samtliga med omland. Holmön har 65 bofasta innevånare av vilka merparten är över 50 år. Befolkningsökningen de senaste åren har till allra största delen skett i Sävar och Täfteå och boendeformen är främst villaboende, en viss inflyttning har också skett till fritidshus efter kusten som blivit permanentboende. Andelen unga 0-18 år är högt, nästan 30% av befolkningen. Det är i det närmaste 10% högre jämfört med hela Umeå kommun och hela riket. 1.2 Näringsliv, offentlig verksamhet I Sävar finns några större industrier Norra Skogsägarna Sävar såg, Södra Interiör som förädlar träprodukter, Sävar snickeri, Skogforsk forskar kring förädling av plantmaterial. I Bullmark finns Forsbergs Mekaniska som tillverkar olika verkstadsprodukter, Föreningen Furan har ett boende och dagverksamhet för förståndshandikappade. I Botsmark tillverkar K. Axel och son dörrkarmar och Denson Produkter är underleverantör till bl.a. Volvo lastvagnar. I övrigt finns det en mängd småföretagande inom tillverkning och service. I Sävar finns skola med förskola till årskurs 9. I Botsmark, Bullmark och Täfteå finns förskola till årskurs 6. Bodbyn har idag enbart förskola. Bruksbacken i Sävar är ett äldrecenter med särskilda boenden, servicelägenheter och korttidsboenden. På Holmön finns ett antal servicelägenheter för äldre (Kaplangården) 1.3 Social struktur, kultur och föreningsliv Den sociala strukturen är präglad av en hög andel förvärvsarbetande, andelen av befolkningen som är i behov av bistånd är också relativt låg. Sävarådalen har en lång tradition av ett rikt kultur- och föreningsliv med idrottsföreningar, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag och frikyrklig föreningar. I Sävar finns det en teaterförening och på Holmön arrangeras årligen visfestival och jazzfestival 3

4 1.4 Samverkan och ekumenik I centralorten Sävar finns mellan EFS och Sävaråkyrkan, (f.d Pingstkyrkan och Missionskyrkan i Sävar) och Sävar - Holmöns församling en stor och unik enighet gällande verksamhet över samfundsgränserna. Vi ser på varandras verksamheter som om de vore våra egna och hänvisar också till varandra när vi själva inte har den efterfrågade verksamheten. Konfirmandverksamheten är en inriktning som visar på vår enighet. Vi har gemensam konfirmandundervisning där församlingarnas pastorer och övriga anställda och frivilliga är med i undervisningen allt efter utrymme. Vi har även ett stort gemensamt skolarbete där vi finns på skolan varje vecka. Vi har gemensamma terminsavslutningar för barngrupperna. Påsken firas gemensamt från palmsöndagen fram till annandag påsk. Som grund firar vi varannan helg gemensam gudstjänst. Vi firar även alla gudstjänster med barn och stora gemensamt. Vi har utöver detta gemensamma arrangemang kring Lucia och skolavslutningen på våren. Vi har även arrangemang kring de större högtiderna. Vi har bibelstudium en gång i veckan, bönestunder i stort sett varje vardagsmorgon. I den ekumeniska andan förs ett resonemang hur vi kan vidareutveckla gemenskapen mellan kyrkorna på andra nivåer. På Bruksbackens äldreboende delar vi på gudstjänsterna enligt ett upplagt schema. Församlingarna bedriver även ett visst ekumeniskt arbete i Täfteå Byakyrka. Vi arbetar idag för ett ännu starkare ekumeniskt arbete. Detta utvecklas av en årsstämma och förvaltas av ett pastorsråd. Allt ekumeniskt arbete bör utvärderas kontinuerligt. 2 FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM 2.1 Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Matt 28:18-20 Mission är grunden för kyrkans arbete och dess viktigaste uppgift. Allt församlingen gör hör till missionsuppdraget. Som församlingsmedlem är varje kristen en del av den världsvida kyrkan med uppdrag att göra Kristus känd. Det ligger på varje medlem i Sävar Holmöns församling att genom sina liv visa på att Jesus lever och kärleksfullt närvarar överallt, hos var och en. Därför räcker det inte att bara finnas i kyrkans sammanhang utan vi måste i allt större grad sträva efter att finnas till, för och i samhällets olika mötesplatser: institutioner, skolor, företag, föreningar och verksamheter. (se bil 1) 2.2 Gudstjänst Domkapitlet i Luleå stift har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard skall firas minst två gånger i månaden i församlingen, men ser helst att huvudgudstjänst med nattvard firas varje söndag i församlingen KO 17 kap 5. De höll samman och möttes varje dag troget i templet Apg 2:46 Gudstjänsten är församlingens oumbärliga centrum och kraftkälla. Varje gång gudstjänst firas manifesteras Guds närvaro. Därför är det viktigt att tid prioriteras för gudstjänstutveckling och förberedelser m.m. Vi vill att gudstjänsterna skall präglas av gemenskap, glädje, kärlek, och öppenhet. 4

5 Vår strävan är att det ska finnas god tid för planering och förberedelse för gudstjänsterna. Dessutom ska lekmannamedverkan i gudstjänsterna vara det vi arbetar för. Gudstjänsten bör få gestaltas av olika uttrycksformer som drama, musik, etc. Vi ska verka för att kyrkans låga tröskel ska bevaras så att alla människor ska känna sig hemma här oavsett trosinriktning. (se bil 2) 2.2:1 Musik i gudstjänsten Musiken är en viktig del i gudstjänsten då den på ett annat plan möter människans behov. Musik tar vid där orden tar slut eftersom musiken kommunicerar mellan det undermedvetna och det medvetna. Musik kan stoppa tid och rum och förstärka våra förnimmelser av fridfullhet och evighet. Vi vill därför medverka till att varierad sång och musikverksamhet för olika åldrar får plats. Det bidrar till gudstjänstens helhet. Intentionen är att det ska finnas musik/sång med utöver församlingssång i samtliga gudstjänster. (se bil 3) Dop I dopet överlämnar vi den döptes liv i Guds händer. Dopföräldrarna har ett ansvar tillammans med församlingen att gemensamt lotsa den döpte genom livet till en levande tro på Kristus för att leva med Honom och församlingen i uppståndelsens liv. I dopet fogas människan in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet är en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att leva i Guds närhet. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension. Gud visar genom dopet att det gudomliga och det mänskliga hör ihop. Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament instiftat av Jesus själv. I dopet ger Gud oss ett löfte att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv ända in i döden. I dopet får vi del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Dopet är också ett löfte om befrielse och beskydd och ett tecken för vårt hopp om det eviga livet hos Gud. Efter att dop bokats kontaktar tjänstgörande präst föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. (Se bil 4) 2.2:3 Begravning Människor har i alla tider hanterat mötet med döden och sorgen genom ritualer och riter. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den döde åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningsgudstjänsten - som är ett viktigt tillfälle för de sörjande att ta avsked av sina anhöriga - skall det kristna hoppet vara i centrum. Efter anmälan om dödsfall bokas begravningstid, i regel fredagar och i vissa av församlingens kyrkor, lördagar. Tjänstgörande präst kontaktar anhöriga för samtal. Vi eftersträvar då att mötas i 5

6 hemmet. Samtalet är viktigt dels av praktiska skäl vad gäller utformningen av begravningsgudstjänsten, men framförallt en omsorgshandling mot de anhöriga. (se bil. 5) 2.2:4 Vigsel En kyrklig vigsel präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en gåva från Gud och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med Guds välsignelse, bön och psalmsång stärker gemenskapen och samhörigheten enligt den kristna tron. Vigselgudstjänsten skall markera högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till den nya gemenskapen som äktenskapet innebär. I gudstjänsten skall det gemensamma ansvaret och vikten av att kunna förlåta lyftas fram. Efter att vigsel bokats kontaktar tjänstgörande präst paret för att samtala om äktenskapets innebörd och för att utforma vigselgudstjänsten då delaktighet i gudstjänsten är eftersträvansvärt. (se bil 6) 2.2:5 Konfirmation Med konfirmationsundervisningen vill vi levandegöra dopet och dess gåvor och ge en livstolkning på dopets grund. Vi arbetar för att bevara uppslutningen till konfirmationsläsningen genom att bland annat finnas till på skolorna genom det ekumeniska skolarbetet och genom att erbjuda gratis terminsläsning tillsammans med en lägerverksamhet i två olika läsningsalternativ, Holmön och Hemavan. Konfirmationsläsningen innehåller regelbundna gudstjänstbesök där vi vill uppmuntra till delaktighet. Efter konfirmationen är vår strävan att konfirmanderna ska erbjudas att delta i någon ungdomsgrupp. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete skall tillämpas i församlingen. KO 22 kap Diakoni Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Matt 7:12 Diakoni är att möta människors behov i den livssituation de befinner sig och att omsätta Guds omsorg i handling. Diakoni är att dela med sig av hjälp, gemenskap, tro och glädje; ett uppdrag som Jesus har gett alla kristna. De diakonala uppgifterna för alla församlingsmedlemmar är att i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. Vi skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Det ska finnas ett tydligt samband mellan söndagens gudstjänst och vardagsarbetet då diakoni är Att leva i tjänst för Gud bland de människor vi möter. (se bil 8) 2.4 Undervisning och lärande Lärande dem att hålla alla de bud jag gett er. Matt 28:18-20 Grunden för all undervisning i Sävar - Holmöns församling skall vara Bibeln. Det är där vi lär känna Jesus och hans kärleksbudskap. 6

7 Kyrkans undervisning är både förberedelse och uppföljning av dopet. Det är församlingens uppgift att se, bekräfta och väcka människors intresse för livsfrågor. Vi vill stödja och uppmuntra individens växande i den kristna tron. Församlingens pedagogiska grundsyn är att undervisning ska utgå från människors liv och aktuella livssituation med dialogen i fokus. Undervisningen ska vara tilltalande, involvera många sinnen och anpassas till olika målgrupper. För att nå fler med vår undervisning bör vi hitta ytterligare informationsvägar som anpassas efter olika målgrupper, t.ex. genom IT-teknik. (Se bil 9) 3 FORTBILDNING Det ligger i församlingens intresse att personalen är väl utbildade och fortbildning av personalen skall genomföras löpande i samråd med kyrkoherde. De kurser som tillhör utövande av tjänst som t.ex. konvent för präster och diakon är obligatoriska. Riktmärken för utbildningen bör vara tre dagar per år och att kurserna ska ligga i linje med den anställdes profil och uppgift i församlingen. I första hand skall stiftets egna kurser prioriteras. Om anställningsförhållanden ändras för en anställd kan extra insatser behövas. 4 VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK Skulle det finnas behov av själavård och gudstjänster på finska, hänvisar vi till Finska församlingskretsen i Ålidhems församling där det finns finsktalande präst. När behov av tolkning till teckenspråk finns anlitas tolkcentralen i Umeå. 5 BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER I församlingen skall det enligt stiftstyrelsens beslut finnas en kyrkoherde och två komministrar. Vidare skall det enligt domkapitlets beslut vara två musiker. Faktaruta Tjänster i Sävar-Holmöns församling Tjänster Omfattning i % Präster Musiker Kyrkoherde Komminister Komminister Kantor Kantor Diakoni Diakon 75 Förs pedagog Pedagog 100 Administrativ personal Vaktmästare Assistent Assistent Vaktmästartjänster Säsongsanställd Barn och ungdomsledare Ungdom och fritidsledare 415 (345) 7

8 Städpersonal Städpersonal 110 Husmorstjänst Husmor 100 Den kyrkomusiker som avses i 34 kap. 1 3p. i KO skall vara kantor. 6 UTVÄRDERING Församlingsinstruktionen skall hållas levande i församlingsarbetet och uppdateras varje år inför budgetarbetet. Sävar den 18 maj 2011 Thomas Degerman Kyrkoherde Eric Bergner kyrkorådets ordf. 8

9 Bilagor Bil. 1 Missionen I det världsvida perspektivet är en av missionens viktigaste uppgifter att sända ut missionärer som synliga tecken på att vi är en enda ekumenisk kyrka, där vi delar varandras liv och erfarenheter. Det är missionärens uppgift att dela vardagen och vara ett ögonvittne till människor situation, såväl det förtryck och den utsatthet som många människor lider av, som den styrka de visar. Missionären kan vara den samverkande kyrkans enda möjlighet att dela erfarenheter av glädje och smärta med den världsvida kyrkan. En viktig uppgift för missionären är att vara en länk tillbaka till vår kyrka i hemma i Sverige. SKM stödjer dessutom ett stort antal projekt i samarbete med kyrkor och organisationer i cirka 17 länder. Det gäller projekt med olika inriktningar som kyrko- och församlingsutveckling, teologisk utbildning och reflektion, hälso- och sjukvård, utbildning för förändring, mänskliga rättigheter och demokrati samt religionsmöte. Kyrkan är kallad att verka för fred och försoning och ta ställning för utsatta och förtryckta oavsett deras politiska eller etniska tillhörighet. Bil. 2 Gudstjänsten Vi vill sträva efter ett rikt och varierat andakts- och gudstjänstliv. I församlingen ska firas minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor varje söndag och även övriga kyrkliga helgdagar. Ett antal gudstjänster per år bör ordnas kring särskilda teman. Utöver dessa vill vi erbjuda nattvard genom söndags och veckomässor varje månad i församlingens kyrkor Som en del i utvecklingen vill vi bredda ansvaret för gudstjänsterna. Det kan vara ekumeniska ansvarsgrupper, körer m.fl. Vi har en stor del ekumeniska gudstjänster och avser att fortsätta att utöka gemenskapen. I gudstjänsternas utvecklingsarbete och i kontakten med övriga kyrkor i församlingen vill vi dock vara varsamma om och bevara det som är vår svenskkyrkliga gudstjänstidentitet, allt för att mångfalden ska bevaras. Bil. 3 Musik i gudstjänsten Stor vikt läggs vid musiken i gudstjänsten och i församlingens liv. Musiken hör till de kyrkliga uttrycksformer, som på ett påtagligt sätt svarar mot det andliga sökande, som finns bland många människor idag. Körernas viktigaste uppgift är naturligtvis att delta och sjunga i gudstjänsterna. Även konsertverksamheten är en stor och viktig del av församlingens gudstjänstliv. Konserter skall regelbundet anordnas så långt det är ekonomiskt möjligt Vid konserter bör präst eller lekman medverka, för att markera konserternas samhörighet med församlings- och gudstjänstlivet. Församlingens musikutbud skall ge utrymme för kyrklig musik av olika stilarter. Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner När vi i församlingen får meddelande om att en kyrkotillhörig fått ett barn (ca 2-3 mån efter födelsen), skickar vi ut ett brev till föräldrarna. Brevet innehåller gratulation och/eller erbjudande av stöd. Dessutom informerar vi om vilka möjligheter det finns till dop, hur man bokar dop samt information om dopsamtal. I brevet finns dessutom information om kyrkotillhörighetsreglerna. När tid bokats för dop tar den präst som skall utföra det, kontakt med föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. I detta samtal lyfts dopets betydelse fram samt 9

10 utformningen av den speciella dopgudstjänst som ska genomföras, tillsammans med föräldrar / dopkandidat. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. Vi eftersträvar att kantor alltid ska finns med. Vi genomför vid behov även dop i hemmiljö. Efter dopet skickar vi under de första fyra åren ut en dophälsning varje år. När barnen fyller 5 år delar vi ut barnens bibel vid en familjegudstjänst. Vi erbjuder dop i alla huvudgudstjänster i församlingens kyrkor kl (kl under sommaren) men även dopgudstjänst lördagar kl 13 och 14 i Sävar. Dopgudstjänst erbjuds även i Täfteå byakyrka kl 15 lördag eftermiddag. Även andra byar erbjuds dopgudstjänster i ordinarie gudstjänst eller annan tid enligt överenskommelse. Vid dopgudstjänsterna bör det om möjligt finnas vaktmästare med. Vår strävan är att kantor ska finnas vid alla dopgudstjänster oavsett var den hålls. Dopets betydelse för upptagandet i församlingen markerar vi med att sätta upp barnens dopfotografier på en anslagstavla i anslutning till kyrkolokalen, så att alla i församlingen ska kunna se vem som har döpts under året och påminnas om att de döpta är hela församlingens bönebarn. Vi har även intentionen att en gång per år inbjuda de familjer som döpt sina barn under året till en speciell familjemiddag där de bl.a. får information om övrig barn- och familjeverksamhet. Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: När vi fått in en anmälan om dödsfall från begravningsbyrån eller från den anhörige till pastorsexpeditionen bokas en tid in någon fredag i respektive kyrka, (Holmön lördagar). Sedan tar den präst som har begravningsjouren kontakt med de anhöriga för ett begravningssamtal. Under begravningssamtalet är lyssnandet den viktigaste delen. Prästen tar in de anhörigas minne av den bortgångne. Ett empatiskt förhållningssätt är viktigt i denna situation. Prästen berättar om begravningsgudstjänsten och samtalar om psalmer och musikval. De anhöriga erbjuds som en uppföljning av sin krishantering att medverka i Leva-Vidare-Grupper (LVG) som församlingen inbjuder till med jämna mellanrum. Om prästen inbjuds till minnesstunden ser vi det som en viktig uppgift att denne deltar. När man går ur Svenska kyrkan får man en hälsning från församlingen som tydligt klargör vad det innebär, att man bör samtala med sina anhöriga så att de förstår varför man har gått ur, eftersom det betyder att man inte vill att begravningen ska ske i Svenska kyrkans ordning. Vi tycker att det är viktigt att de anhöriga ges besked om ställningstagandet och att de så långt det går respekterar den dödes önskan. Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling. En tid efter begravningen, kanske två eller tre månader senare, skickar vi en personlig inbjudan till den närmast anhörige och inbjuder till fyra eller fem samlingar för den anhörige. Antalet samlingar blir färre om det bara är en eller två som inbjuds. I vårt brev talar vi om vårt ärende och anger tid och plats samt namn och telefonnummer till den diakon och präst som ska leda LVG-gruppen. En vecka före första samlingen ringer vi och frågar om de inbjudna kan komma. Syftet med våra LVG-samlingar är att ge de sörjande tillfälle att tala om sin sorg, om sina tankar och erfarenheter och dela dem med andra. I våra LVG-grupper får man vara sig själv utan krav samtidigt som det ges utrymme för den enskildes sorg, frågor och tårar. Vi dricker kaffe eller te och varje samling varar i ungefär 1½timme. Vid behov har vi även LVG-grupp i Täfteå. Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Efter anmälan om att man vill viga sig ringer vigselprästen upp paret och bokar en tid för vigselsamtal. I samtalet vill vi om öppenhet och ansvar visa på det nödvändiga i trohet mellan makarna, 10

11 Vid vigselsamtalet går prästen igenom gudstjänsten och ger tillfälle till samtal kring vigseln och dess betydelse. Vi samtalar även om vikten av trohet, ansvar och öppenhet. Prästen ger även utrymme för anhöriga att medverka på olika sätt. Prästen har som målsättning att bygga upp en god relation mellan sig och paret så att det blir en naturlig kontakt i framtiden. Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Syfte och mål Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Det utgör en del av det livslånga lärandet i församlingen. (Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete) Som Kyrkorna i Sävar vill vi, oavsett kyrkotillhörighet, möta konfirmanderna i deras liv, berätta om den kristna tron och den bild av livet som bibelberättelserna ger. Vi vill hjälpa konfirmanderna se att dop och tro och liv hör ihop, och hjälpa konfirmanderna att fortsätta leva i sitt dop. Vi vill också ge konfirmanderna tid och redskap för personlig mognad, och därigenom ge dem möjlighet att fundera över de stora livsfrågorna. Vi vill att konfirmandtiden skall ge ungdomarna en gemenskap och trygghet i kyrkan och församlingen. Vi ser konfirmandverksamheten som en del av hela församlingens uppdrag. Därför är det positivt för församlingen att få del av konfirmandernas tankar och erfarenheter, exempelvis i gudstjänstmedverkan. Som kvalitativt mål vill vi att alla konfirmander ska få en positiv erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt. Vi vill ge alla konfirmander en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa, vad det innebär att tro. Uppfyllandet av målet mäts genom konfirmandernas utvärdering vid konfirmationstidens slut. Som kvantitativt mål vill vi upprätthålla vårt relativt höga konfirmanddeltagande, dvs ca 60% av varje årskull. Föräldrasamlingar skall ordnas, minst två per konfirmandgrupp. Ansvarig: präst. I maj till juni hålls konfirmationsgudstjänst i Sävar Kyrka för respektive grupp. I gudstjänsten får konfirmanderna dela med sig av intryck och upplevelser i redovisningen. De blir konfirmerade med handpåläggning och bön, och får ta emot nattvarden. Utvärdering görs för konfirmanderna i respektive grupp efter varje läger och i slutet av konfirmandtiden. Konfirmandarbetslaget utvärderar kontinuerligt under året och efter det att alla grupperna har konfirmerats. Kursplan Teologiska grundvärderingar: Tanken om alla människors lika värde får konsekvenser i arbetet med konfirmander. Alla konfirmander ska känna att de blir respekterade och tagna på allvar oavsett vad de tycker eller tänker. Alla konfirmander ska under konfirmandtiden bli sedda, få möjlighet att komma till tals, bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Den tydligaste bilden vi har av Gud är Jesus Kristus. Jesus ger oss en bild av Gud både i hur han är i sig själv och genom det sätt han talar om Fadern. Jesus är en förebild i sitt sätt att gå över gränser, se människor, lyssna och ta på allvar. Vi tror att bibeln vittnar om Guds ord som är Jesus Kristus. Bibelberättelserna berättar inte bara en historia utan hjälper oss människor att idag tolka vårt liv och våra frågor. Pedagogiska grundvärderingar: Storleken på konfirmandgruppen är viktigt för att få en väl fungerande grupp som kan mötas i trygghet och respekt. Erfarenheten säger oss att en grupp inte bör vara färre än 6 eller fler än 20 konfirmander. Samtal och dialog är en god fungerande metodik i konfirmandarbetet. I samtalet ges input från båda håll. Vi vill skapa en atmosfär där konfirmander och ledare får dela liv och tro. Vi vill variera våra pedagogiska arbetssätt för vi tror att det är det bästa sättet att närma sig tro och liv. Exempelvis arbetar vi med drama, skapande, klassisk undervisning, delande av personliga erfarenheter, film m.m. Innehållande teman: Vi följer en egen bearbetad version av konfirmandmaterialet Via Mystica. Vi utgår från fem stationer på livets väg: Genesis (början) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Det är fantastiskt att du finns till. Gud har skapat allt som finns. Gud finns överallt. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Culpa (skuld) 11

12 Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Ibland är livet ett helvete. Livet är en kamp mellan ljus och mörker, gott och ont, liv och död. Gud hör oss också när vi skriker och gråter. Tidsåtgång: ca 5 timmar à 60 min Salvatio (räddning) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att:tro är att lita på Guds närvaro. Jesus visar att Guds kärlek segrar över det onda. Bibelns berättelser är en källa till hopp, mod och inspiration. Tidsåtgång: ca 15 timmar á 60 min Agape (kärlek) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Kärleken är den kraft som bär allt. Tillsammans är vi starkare och kan förändra världen. I nattvardens gemenskap möter vi kärlekens mysterium. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Eskaton (hopp) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Också döden är en del av livet. Men döden är inte slutet. Framtiden ligger i Guds händer. Det finns en uppgift för dig. Ditt liv är viktigt. Tidsåtgång: ca 6 timmar á 60 min. Förutom detta arbetar vi med gemenskapsbefrämjande aktiviteter ca 15 timmar och konfirmanderna utarbetar sin redovisning under ca. 10 timmar. Gudstjänst och andakt: Syftet med konfirmandernas deltagande i gudstjänst och andakt är att ge konfirmanderna en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa och vad det innebär att tro. Varje konfirmandträff avslutas med en andakt som sammanfattar träffens tema och uppmuntrar den personliga relationen med Gud. Konfirmanderna skall, förutom andakter under konfirmandträffarna, delta i minst 10 gudstjänster under konfirmandtiden. Läger: Vi anser att lägervistelse fördjupar människans grundrelationer till sig själv, till andra och till Gud. Därför är lägervistelse nödvändig och viktig under konfirmandtiden. Under lägervistelse arbetar ledarna efter ett tidsschema så att arbetstidslagen efterföljs och att ledarnas kvalitéer kommer till sin rätt. Utvärdering: Konfirmanderna gör en skriftlig utvärdering efter varje läger och och vid konfirmandtidens slut. Konfirmandledarna följer kontinuerligt upp med konfirmanderna hur konfirmandtiden upplevs och fungerar. Kompetensutveckling Vi anser att det är viktigt att flera arbetskategorier i kyrkan deltar i konfirmandarbetet. Exempelvis är det viktigt att det finns musikalisk kompetens i konfirmandarbetslaget. Anställd personal erbjuds att delta i kursdagar anordnade av stiftet och kontraktet.fjolårskonfirmander erbjuds en ledarutbildning över maximalt 4 år. Utbildningen är indelad i steg, och de unga ledarna får utbildning och ökat ansvar efterhand. Ledarutbildningen har en egen budget skild från konfirmandbudgeten. Budget och resurser Konfirmandarbetet bedrivs gemensamt av alla kyrkorna i Sävar. Konfirmandarbetslaget består i nuläget av: Präst, Församlingspedagog, Ungdomsledare, Kantor, EFS pastor. Förutom anställda ledare har vi också frivilliga unga ledare involverade i konfirmandarbetet. Dessa skall gå eller ha gått den ledarutbildning församlingen erbjuder, eller likvärdig utbildning. Varje konfirmand får Bibeln som gåva av församlingen. Dessutom tillkommer kostnader för pennor, papper, pysselmaterial m.m. som skall räknas in i budgeten. Varje konfirmandgrupp åker på två läger: ett upptaktsläger (2 dygn) och ett vår/sommarläger (minst 3 dygn) antingen i Hemavan eller på Holmön. Ingen avgift tas ut av konfirmanderna för lägervistelse, mat eller resor. Vid lägren anlitas förutom konfirmandarbetslaget även vid behov extra personal, exempelvis nattpersonal och kökspersonal. Konfirmandclearing: Eftersom det varje år är ett antal ungdomar från vår församling som väljer att konfirmeras på sommarläger eller annan typ av konfirmationsläger så budgeteras varje år för ca clearingar. Konfirmander med behov av särskilt stöd: Vår målsättning är att så många ungdomar som möjligt skall kunna delta i vårt konfirmandarbete, och vi anpassar vårt arbete efter deras behov så långt vi kan. I annat fall hänvisar vi till stiftet och andra församlingars arbete med konfirmander i behov av särskilt stöd. 12

13 Kommunikationsplan Vi skickar ut en folder med information och inbjudan till konfirmation till alla kyrkotillhöriga under våren det år de fyller 14. Vi skickar även inbjudan med medföljande brev till de som står som antecknade i avvaktan på dop. Vi informerar i klasserna på våren i 7:an om möjligheten att konfirmeras. På församlingens hemsida finns information om anmälan och senare även info om de båda gruppernas schema. Under konfirmationstiden kommunicerar vi med konfirmanderna via muntlig information på skolan, brev hem, sms och mejl. För att värna våra konfirmanders integritet väljer vi att inte lägga ut bilder och foton på internet på ex. facebook. Denna handlingsplan skall vara grund för utvärdering och uppföljning efter varje konfirmandperiod. Handlingsplanen skall även uppdateras inför varje konfirmandperiod. Bil 8 Diakoni Diakonen i vår församling har till uppgift att uppsöka och ha kontakt med äldre, sjuka, ensamma och sörjande, finnas tillhands och stödja olika utsatta grupper och enskilda, det kan t ex vara flyktingar, invandrare, missbrukare, arbetslösa. Hembesök, själavård och praktisk hjälp i olika livssituationer. Intentionen är att det diakonala familjearbetet ska stärkas. Vi vill: - utveckla ett nätverk av frivilliga församlingsbor för att fortsätta besöksverksamheten. - vidareutveckla mötesplatser i människans vardagssammanhang. - uppmuntra, tillvarata och utveckla kunskapen och engagemanget hos våra frivilliga medarbetare. - utveckla samarbetet med myndigheter, organisationer och andra aktörer, för att öka möjligheterna för våra nyinflyttade att naturligt etablera sig i vår församling och att tillvarata deras resurser. - Vi vill verka för förändrade attityder i drogfrågor och stärka civilkuraget för församlingsborna och vi tänker använda våra resurser så att vårt gemensamma ansvar som medmänniskor stärks. Gemensamt för alla församlingens anställda och frivilliga skall vara att sträva efter att i varje möte förmedla kärlekens budskap genom respektfullt bemötande. Bil 9 Undervisning I en tid när sekulariseringen breder ut sig och kunskapen om kristen tro minskar är det församlingens uppgift att sprida kunskap om Kristus till människor i alla åldrar och samhällsgrupper i vår församling. Idag finns olika fungerande forum i församlingen där undervisning sker, men det finns också ett behov av en ny sorts mötesplatser där undervisning kan ske på nya sätt, anpassade för vår tid. Församlingen ska fortsätta sin satsning på barn, ungdom och äldre, men vill också särskilt hitta forum för mitt i livet-gruppen", post konfirmander" och förståndshandikappade. En förutsättning för att undervisningen ska kunna utvecklas och nå fler människor är att fler än de anställda står för undervisningen. Därför behöver församlingen prioritera tid och medel för att fortbilda anställda och att rekrytera och utrusta frivilliga. 13

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK 051006 Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsinstruktion för Tibro församling

Församlingsinstruktion för Tibro församling Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

ETT ÅR MED KATEKUMENATET

ETT ÅR MED KATEKUMENATET ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 1 - ETT ÅR MED KATEKUMENATET TEXT GÖRAN REHNSTRÖM BILD MATS A SVERKER - 2 - - 3 - innehåll Det börjar med en längtan... 5 Sökaren - en

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Handlingsplan 0-18 år

Handlingsplan 0-18 år Handlingsplan 0-18 år Minimiutbudet 0-6 år Ålder När Aktivitet Inbjudan Vem gör? Övrigt 0 Hela året Dop Dopinbjudan (en gång i månaden) Expedition Skicka med info om köf, ok fr exp 0 Hela året Dop Präster

Läs mer

Funderar du på om du ska konfirmeras?

Funderar du på om du ska konfirmeras? KONFIRMATION Ett minne för livet Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmandtiden är en chans att tillsammans med andra fundera över viktiga och spännande frågor. Du

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

G U D SPÄ NNA NDE DRAMA LOVSÅNG KO MP IS AR K U S K A P VÄNNER JESUS JUL ANDE NATTVARD TRO G L Ä D J E HELIG B I B E L PÅSK MUSIK TILLSAMMANS KORS

G U D SPÄ NNA NDE DRAMA LOVSÅNG KO MP IS AR K U S K A P VÄNNER JESUS JUL ANDE NATTVARD TRO G L Ä D J E HELIG B I B E L PÅSK MUSIK TILLSAMMANS KORS KYRKA N SÅNG MUSIK G U D S J Ä N S Ä G R VIV KÄRK ISAMMANS G Ä D J OVSÅNG BHÖVD SPÄ NNA ND NAVARD K U N S K A P AND JSUS DÖDN RO MNING KO MP IS AR G U D P R Ä S BÖN D A VÄNNR DRAMA KORS HOPP DOP FUNDRINGAR

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Församlingsinstruktion. för

Församlingsinstruktion. för Församlingsinstruktion för Vision Tillsammans i Sävare församling i ord och handling tala tydligt om Jesus! Detta är Sävare församling idag 1 I församlingen finns ca. 6 200 invånare. Av dessa tillhör ca.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer