FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING"

Transkript

1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV Geografi och demografi Näringsliv, offentlig verksamhet Social struktur, kultur och föreningsliv Samverkan och ekumenik FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM Mission Gudstjänst Diakoni Undervisning och lärande FORTBILDNING VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER UTVÄRDERING... 8 Bilagor... 9 Bil. 1 Missionen... 9 Bil. 2 Gudstjänsten... 9 Bil. 3 Musik i gudstjänsten... 9 Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner... 9 Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Bil 8 Diakoni Bil 9 Undervisning

3 1 OMVÄRLD OCH BEHOV 1.1 Geografi och demografi Sävar-Holmöns församling och Sävar kommundel är till ytan 1/3 av Umeå kommun. Sävar och Holmön var egna kommuner fram till 1974, efter sammanslagningen så fortsatte Sävar kommundel att vara en egen kommunal förvaltning inom Umeå kommun med ansvar för skola, sociala- och fritidsfrågor. Inom Sävar-Holmön sammanfaller det kommunala och kyrkliga organisatoriska området, vilket har visat sig vara till stor fördel i samarbetet. Sävar-Holmöns församling är på fastlandet 8 mil från kusten till Floda i nordvästlig riktning. Antalet innevånare var sista december 2010, 6600 innevånare. Befolkningsprognoserna i kommunen pekar på att församlingen ökar tom 2020 med ca 100 innevånare, prognoserna har de senaste åren alltid varit i underkant. Umeå kommun har en ambition att öka till innevånare 2050, i planering var befolkningsökningen skall ske inom kommun, förväntas Sävar kommundel kunna öka med ca innevånare. Befolkningen är fördelad på de största huvudorterna Sävar 3700 och Täfteå De största byarna är Bullmark 500 personer, Botsmark 350 personer, Bodbyn 200 personer och Gravmark 140 personer, samtliga med omland. Holmön har 65 bofasta innevånare av vilka merparten är över 50 år. Befolkningsökningen de senaste åren har till allra största delen skett i Sävar och Täfteå och boendeformen är främst villaboende, en viss inflyttning har också skett till fritidshus efter kusten som blivit permanentboende. Andelen unga 0-18 år är högt, nästan 30% av befolkningen. Det är i det närmaste 10% högre jämfört med hela Umeå kommun och hela riket. 1.2 Näringsliv, offentlig verksamhet I Sävar finns några större industrier Norra Skogsägarna Sävar såg, Södra Interiör som förädlar träprodukter, Sävar snickeri, Skogforsk forskar kring förädling av plantmaterial. I Bullmark finns Forsbergs Mekaniska som tillverkar olika verkstadsprodukter, Föreningen Furan har ett boende och dagverksamhet för förståndshandikappade. I Botsmark tillverkar K. Axel och son dörrkarmar och Denson Produkter är underleverantör till bl.a. Volvo lastvagnar. I övrigt finns det en mängd småföretagande inom tillverkning och service. I Sävar finns skola med förskola till årskurs 9. I Botsmark, Bullmark och Täfteå finns förskola till årskurs 6. Bodbyn har idag enbart förskola. Bruksbacken i Sävar är ett äldrecenter med särskilda boenden, servicelägenheter och korttidsboenden. På Holmön finns ett antal servicelägenheter för äldre (Kaplangården) 1.3 Social struktur, kultur och föreningsliv Den sociala strukturen är präglad av en hög andel förvärvsarbetande, andelen av befolkningen som är i behov av bistånd är också relativt låg. Sävarådalen har en lång tradition av ett rikt kultur- och föreningsliv med idrottsföreningar, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag och frikyrklig föreningar. I Sävar finns det en teaterförening och på Holmön arrangeras årligen visfestival och jazzfestival 3

4 1.4 Samverkan och ekumenik I centralorten Sävar finns mellan EFS och Sävaråkyrkan, (f.d Pingstkyrkan och Missionskyrkan i Sävar) och Sävar - Holmöns församling en stor och unik enighet gällande verksamhet över samfundsgränserna. Vi ser på varandras verksamheter som om de vore våra egna och hänvisar också till varandra när vi själva inte har den efterfrågade verksamheten. Konfirmandverksamheten är en inriktning som visar på vår enighet. Vi har gemensam konfirmandundervisning där församlingarnas pastorer och övriga anställda och frivilliga är med i undervisningen allt efter utrymme. Vi har även ett stort gemensamt skolarbete där vi finns på skolan varje vecka. Vi har gemensamma terminsavslutningar för barngrupperna. Påsken firas gemensamt från palmsöndagen fram till annandag påsk. Som grund firar vi varannan helg gemensam gudstjänst. Vi firar även alla gudstjänster med barn och stora gemensamt. Vi har utöver detta gemensamma arrangemang kring Lucia och skolavslutningen på våren. Vi har även arrangemang kring de större högtiderna. Vi har bibelstudium en gång i veckan, bönestunder i stort sett varje vardagsmorgon. I den ekumeniska andan förs ett resonemang hur vi kan vidareutveckla gemenskapen mellan kyrkorna på andra nivåer. På Bruksbackens äldreboende delar vi på gudstjänsterna enligt ett upplagt schema. Församlingarna bedriver även ett visst ekumeniskt arbete i Täfteå Byakyrka. Vi arbetar idag för ett ännu starkare ekumeniskt arbete. Detta utvecklas av en årsstämma och förvaltas av ett pastorsråd. Allt ekumeniskt arbete bör utvärderas kontinuerligt. 2 FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM 2.1 Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Matt 28:18-20 Mission är grunden för kyrkans arbete och dess viktigaste uppgift. Allt församlingen gör hör till missionsuppdraget. Som församlingsmedlem är varje kristen en del av den världsvida kyrkan med uppdrag att göra Kristus känd. Det ligger på varje medlem i Sävar Holmöns församling att genom sina liv visa på att Jesus lever och kärleksfullt närvarar överallt, hos var och en. Därför räcker det inte att bara finnas i kyrkans sammanhang utan vi måste i allt större grad sträva efter att finnas till, för och i samhällets olika mötesplatser: institutioner, skolor, företag, föreningar och verksamheter. (se bil 1) 2.2 Gudstjänst Domkapitlet i Luleå stift har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard skall firas minst två gånger i månaden i församlingen, men ser helst att huvudgudstjänst med nattvard firas varje söndag i församlingen KO 17 kap 5. De höll samman och möttes varje dag troget i templet Apg 2:46 Gudstjänsten är församlingens oumbärliga centrum och kraftkälla. Varje gång gudstjänst firas manifesteras Guds närvaro. Därför är det viktigt att tid prioriteras för gudstjänstutveckling och förberedelser m.m. Vi vill att gudstjänsterna skall präglas av gemenskap, glädje, kärlek, och öppenhet. 4

5 Vår strävan är att det ska finnas god tid för planering och förberedelse för gudstjänsterna. Dessutom ska lekmannamedverkan i gudstjänsterna vara det vi arbetar för. Gudstjänsten bör få gestaltas av olika uttrycksformer som drama, musik, etc. Vi ska verka för att kyrkans låga tröskel ska bevaras så att alla människor ska känna sig hemma här oavsett trosinriktning. (se bil 2) 2.2:1 Musik i gudstjänsten Musiken är en viktig del i gudstjänsten då den på ett annat plan möter människans behov. Musik tar vid där orden tar slut eftersom musiken kommunicerar mellan det undermedvetna och det medvetna. Musik kan stoppa tid och rum och förstärka våra förnimmelser av fridfullhet och evighet. Vi vill därför medverka till att varierad sång och musikverksamhet för olika åldrar får plats. Det bidrar till gudstjänstens helhet. Intentionen är att det ska finnas musik/sång med utöver församlingssång i samtliga gudstjänster. (se bil 3) Dop I dopet överlämnar vi den döptes liv i Guds händer. Dopföräldrarna har ett ansvar tillammans med församlingen att gemensamt lotsa den döpte genom livet till en levande tro på Kristus för att leva med Honom och församlingen i uppståndelsens liv. I dopet fogas människan in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet är en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att leva i Guds närhet. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension. Gud visar genom dopet att det gudomliga och det mänskliga hör ihop. Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament instiftat av Jesus själv. I dopet ger Gud oss ett löfte att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv ända in i döden. I dopet får vi del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Dopet är också ett löfte om befrielse och beskydd och ett tecken för vårt hopp om det eviga livet hos Gud. Efter att dop bokats kontaktar tjänstgörande präst föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. (Se bil 4) 2.2:3 Begravning Människor har i alla tider hanterat mötet med döden och sorgen genom ritualer och riter. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den döde åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningsgudstjänsten - som är ett viktigt tillfälle för de sörjande att ta avsked av sina anhöriga - skall det kristna hoppet vara i centrum. Efter anmälan om dödsfall bokas begravningstid, i regel fredagar och i vissa av församlingens kyrkor, lördagar. Tjänstgörande präst kontaktar anhöriga för samtal. Vi eftersträvar då att mötas i 5

6 hemmet. Samtalet är viktigt dels av praktiska skäl vad gäller utformningen av begravningsgudstjänsten, men framförallt en omsorgshandling mot de anhöriga. (se bil. 5) 2.2:4 Vigsel En kyrklig vigsel präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en gåva från Gud och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med Guds välsignelse, bön och psalmsång stärker gemenskapen och samhörigheten enligt den kristna tron. Vigselgudstjänsten skall markera högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till den nya gemenskapen som äktenskapet innebär. I gudstjänsten skall det gemensamma ansvaret och vikten av att kunna förlåta lyftas fram. Efter att vigsel bokats kontaktar tjänstgörande präst paret för att samtala om äktenskapets innebörd och för att utforma vigselgudstjänsten då delaktighet i gudstjänsten är eftersträvansvärt. (se bil 6) 2.2:5 Konfirmation Med konfirmationsundervisningen vill vi levandegöra dopet och dess gåvor och ge en livstolkning på dopets grund. Vi arbetar för att bevara uppslutningen till konfirmationsläsningen genom att bland annat finnas till på skolorna genom det ekumeniska skolarbetet och genom att erbjuda gratis terminsläsning tillsammans med en lägerverksamhet i två olika läsningsalternativ, Holmön och Hemavan. Konfirmationsläsningen innehåller regelbundna gudstjänstbesök där vi vill uppmuntra till delaktighet. Efter konfirmationen är vår strävan att konfirmanderna ska erbjudas att delta i någon ungdomsgrupp. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete skall tillämpas i församlingen. KO 22 kap Diakoni Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Matt 7:12 Diakoni är att möta människors behov i den livssituation de befinner sig och att omsätta Guds omsorg i handling. Diakoni är att dela med sig av hjälp, gemenskap, tro och glädje; ett uppdrag som Jesus har gett alla kristna. De diakonala uppgifterna för alla församlingsmedlemmar är att i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. Vi skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Det ska finnas ett tydligt samband mellan söndagens gudstjänst och vardagsarbetet då diakoni är Att leva i tjänst för Gud bland de människor vi möter. (se bil 8) 2.4 Undervisning och lärande Lärande dem att hålla alla de bud jag gett er. Matt 28:18-20 Grunden för all undervisning i Sävar - Holmöns församling skall vara Bibeln. Det är där vi lär känna Jesus och hans kärleksbudskap. 6

7 Kyrkans undervisning är både förberedelse och uppföljning av dopet. Det är församlingens uppgift att se, bekräfta och väcka människors intresse för livsfrågor. Vi vill stödja och uppmuntra individens växande i den kristna tron. Församlingens pedagogiska grundsyn är att undervisning ska utgå från människors liv och aktuella livssituation med dialogen i fokus. Undervisningen ska vara tilltalande, involvera många sinnen och anpassas till olika målgrupper. För att nå fler med vår undervisning bör vi hitta ytterligare informationsvägar som anpassas efter olika målgrupper, t.ex. genom IT-teknik. (Se bil 9) 3 FORTBILDNING Det ligger i församlingens intresse att personalen är väl utbildade och fortbildning av personalen skall genomföras löpande i samråd med kyrkoherde. De kurser som tillhör utövande av tjänst som t.ex. konvent för präster och diakon är obligatoriska. Riktmärken för utbildningen bör vara tre dagar per år och att kurserna ska ligga i linje med den anställdes profil och uppgift i församlingen. I första hand skall stiftets egna kurser prioriteras. Om anställningsförhållanden ändras för en anställd kan extra insatser behövas. 4 VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK Skulle det finnas behov av själavård och gudstjänster på finska, hänvisar vi till Finska församlingskretsen i Ålidhems församling där det finns finsktalande präst. När behov av tolkning till teckenspråk finns anlitas tolkcentralen i Umeå. 5 BEMANNING PRÄSTER, MUSIKER I församlingen skall det enligt stiftstyrelsens beslut finnas en kyrkoherde och två komministrar. Vidare skall det enligt domkapitlets beslut vara två musiker. Faktaruta Tjänster i Sävar-Holmöns församling Tjänster Omfattning i % Präster Musiker Kyrkoherde Komminister Komminister Kantor Kantor Diakoni Diakon 75 Förs pedagog Pedagog 100 Administrativ personal Vaktmästare Assistent Assistent Vaktmästartjänster Säsongsanställd Barn och ungdomsledare Ungdom och fritidsledare 415 (345) 7

8 Städpersonal Städpersonal 110 Husmorstjänst Husmor 100 Den kyrkomusiker som avses i 34 kap. 1 3p. i KO skall vara kantor. 6 UTVÄRDERING Församlingsinstruktionen skall hållas levande i församlingsarbetet och uppdateras varje år inför budgetarbetet. Sävar den 18 maj 2011 Thomas Degerman Kyrkoherde Eric Bergner kyrkorådets ordf. 8

9 Bilagor Bil. 1 Missionen I det världsvida perspektivet är en av missionens viktigaste uppgifter att sända ut missionärer som synliga tecken på att vi är en enda ekumenisk kyrka, där vi delar varandras liv och erfarenheter. Det är missionärens uppgift att dela vardagen och vara ett ögonvittne till människor situation, såväl det förtryck och den utsatthet som många människor lider av, som den styrka de visar. Missionären kan vara den samverkande kyrkans enda möjlighet att dela erfarenheter av glädje och smärta med den världsvida kyrkan. En viktig uppgift för missionären är att vara en länk tillbaka till vår kyrka i hemma i Sverige. SKM stödjer dessutom ett stort antal projekt i samarbete med kyrkor och organisationer i cirka 17 länder. Det gäller projekt med olika inriktningar som kyrko- och församlingsutveckling, teologisk utbildning och reflektion, hälso- och sjukvård, utbildning för förändring, mänskliga rättigheter och demokrati samt religionsmöte. Kyrkan är kallad att verka för fred och försoning och ta ställning för utsatta och förtryckta oavsett deras politiska eller etniska tillhörighet. Bil. 2 Gudstjänsten Vi vill sträva efter ett rikt och varierat andakts- och gudstjänstliv. I församlingen ska firas minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor varje söndag och även övriga kyrkliga helgdagar. Ett antal gudstjänster per år bör ordnas kring särskilda teman. Utöver dessa vill vi erbjuda nattvard genom söndags och veckomässor varje månad i församlingens kyrkor Som en del i utvecklingen vill vi bredda ansvaret för gudstjänsterna. Det kan vara ekumeniska ansvarsgrupper, körer m.fl. Vi har en stor del ekumeniska gudstjänster och avser att fortsätta att utöka gemenskapen. I gudstjänsternas utvecklingsarbete och i kontakten med övriga kyrkor i församlingen vill vi dock vara varsamma om och bevara det som är vår svenskkyrkliga gudstjänstidentitet, allt för att mångfalden ska bevaras. Bil. 3 Musik i gudstjänsten Stor vikt läggs vid musiken i gudstjänsten och i församlingens liv. Musiken hör till de kyrkliga uttrycksformer, som på ett påtagligt sätt svarar mot det andliga sökande, som finns bland många människor idag. Körernas viktigaste uppgift är naturligtvis att delta och sjunga i gudstjänsterna. Även konsertverksamheten är en stor och viktig del av församlingens gudstjänstliv. Konserter skall regelbundet anordnas så långt det är ekonomiskt möjligt Vid konserter bör präst eller lekman medverka, för att markera konserternas samhörighet med församlings- och gudstjänstlivet. Församlingens musikutbud skall ge utrymme för kyrklig musik av olika stilarter. Bil. 4 Vid dop har vi följande rutiner När vi i församlingen får meddelande om att en kyrkotillhörig fått ett barn (ca 2-3 mån efter födelsen), skickar vi ut ett brev till föräldrarna. Brevet innehåller gratulation och/eller erbjudande av stöd. Dessutom informerar vi om vilka möjligheter det finns till dop, hur man bokar dop samt information om dopsamtal. I brevet finns dessutom information om kyrkotillhörighetsreglerna. När tid bokats för dop tar den präst som skall utföra det, kontakt med föräldrarna för ett dopsamtal inför själva dopgudstjänsten. Dopsamtalet eftersträvar vi att genomföra i hemmet. I detta samtal lyfts dopets betydelse fram samt 9

10 utformningen av den speciella dopgudstjänst som ska genomföras, tillsammans med föräldrar / dopkandidat. Vi erbjuder dop i våra kyrkor samt i bönhusen ute i byarna. Vi eftersträvar att kantor alltid ska finns med. Vi genomför vid behov även dop i hemmiljö. Efter dopet skickar vi under de första fyra åren ut en dophälsning varje år. När barnen fyller 5 år delar vi ut barnens bibel vid en familjegudstjänst. Vi erbjuder dop i alla huvudgudstjänster i församlingens kyrkor kl (kl under sommaren) men även dopgudstjänst lördagar kl 13 och 14 i Sävar. Dopgudstjänst erbjuds även i Täfteå byakyrka kl 15 lördag eftermiddag. Även andra byar erbjuds dopgudstjänster i ordinarie gudstjänst eller annan tid enligt överenskommelse. Vid dopgudstjänsterna bör det om möjligt finnas vaktmästare med. Vår strävan är att kantor ska finnas vid alla dopgudstjänster oavsett var den hålls. Dopets betydelse för upptagandet i församlingen markerar vi med att sätta upp barnens dopfotografier på en anslagstavla i anslutning till kyrkolokalen, så att alla i församlingen ska kunna se vem som har döpts under året och påminnas om att de döpta är hela församlingens bönebarn. Vi har även intentionen att en gång per år inbjuda de familjer som döpt sina barn under året till en speciell familjemiddag där de bl.a. får information om övrig barn- och familjeverksamhet. Bil. 5 Vid begravning har vi följande rutiner: När vi fått in en anmälan om dödsfall från begravningsbyrån eller från den anhörige till pastorsexpeditionen bokas en tid in någon fredag i respektive kyrka, (Holmön lördagar). Sedan tar den präst som har begravningsjouren kontakt med de anhöriga för ett begravningssamtal. Under begravningssamtalet är lyssnandet den viktigaste delen. Prästen tar in de anhörigas minne av den bortgångne. Ett empatiskt förhållningssätt är viktigt i denna situation. Prästen berättar om begravningsgudstjänsten och samtalar om psalmer och musikval. De anhöriga erbjuds som en uppföljning av sin krishantering att medverka i Leva-Vidare-Grupper (LVG) som församlingen inbjuder till med jämna mellanrum. Om prästen inbjuds till minnesstunden ser vi det som en viktig uppgift att denne deltar. När man går ur Svenska kyrkan får man en hälsning från församlingen som tydligt klargör vad det innebär, att man bör samtala med sina anhöriga så att de förstår varför man har gått ur, eftersom det betyder att man inte vill att begravningen ska ske i Svenska kyrkans ordning. Vi tycker att det är viktigt att de anhöriga ges besked om ställningstagandet och att de så långt det går respekterar den dödes önskan. Sorgehanterings- eller Leva-Vidare-Grupps- (LVG) pastoral för Sävar-Holmöns församling. En tid efter begravningen, kanske två eller tre månader senare, skickar vi en personlig inbjudan till den närmast anhörige och inbjuder till fyra eller fem samlingar för den anhörige. Antalet samlingar blir färre om det bara är en eller två som inbjuds. I vårt brev talar vi om vårt ärende och anger tid och plats samt namn och telefonnummer till den diakon och präst som ska leda LVG-gruppen. En vecka före första samlingen ringer vi och frågar om de inbjudna kan komma. Syftet med våra LVG-samlingar är att ge de sörjande tillfälle att tala om sin sorg, om sina tankar och erfarenheter och dela dem med andra. I våra LVG-grupper får man vara sig själv utan krav samtidigt som det ges utrymme för den enskildes sorg, frågor och tårar. Vi dricker kaffe eller te och varje samling varar i ungefär 1½timme. Vid behov har vi även LVG-grupp i Täfteå. Bil 6 Vid vigsel har vi följande rutiner Efter anmälan om att man vill viga sig ringer vigselprästen upp paret och bokar en tid för vigselsamtal. I samtalet vill vi om öppenhet och ansvar visa på det nödvändiga i trohet mellan makarna, 10

11 Vid vigselsamtalet går prästen igenom gudstjänsten och ger tillfälle till samtal kring vigseln och dess betydelse. Vi samtalar även om vikten av trohet, ansvar och öppenhet. Prästen ger även utrymme för anhöriga att medverka på olika sätt. Prästen har som målsättning att bygga upp en god relation mellan sig och paret så att det blir en naturlig kontakt i framtiden. Bil.7 Konfirmandarbetets handlingsplan för Sävar-Holmöns församling Syfte och mål Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Det utgör en del av det livslånga lärandet i församlingen. (Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete) Som Kyrkorna i Sävar vill vi, oavsett kyrkotillhörighet, möta konfirmanderna i deras liv, berätta om den kristna tron och den bild av livet som bibelberättelserna ger. Vi vill hjälpa konfirmanderna se att dop och tro och liv hör ihop, och hjälpa konfirmanderna att fortsätta leva i sitt dop. Vi vill också ge konfirmanderna tid och redskap för personlig mognad, och därigenom ge dem möjlighet att fundera över de stora livsfrågorna. Vi vill att konfirmandtiden skall ge ungdomarna en gemenskap och trygghet i kyrkan och församlingen. Vi ser konfirmandverksamheten som en del av hela församlingens uppdrag. Därför är det positivt för församlingen att få del av konfirmandernas tankar och erfarenheter, exempelvis i gudstjänstmedverkan. Som kvalitativt mål vill vi att alla konfirmander ska få en positiv erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt. Vi vill ge alla konfirmander en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa, vad det innebär att tro. Uppfyllandet av målet mäts genom konfirmandernas utvärdering vid konfirmationstidens slut. Som kvantitativt mål vill vi upprätthålla vårt relativt höga konfirmanddeltagande, dvs ca 60% av varje årskull. Föräldrasamlingar skall ordnas, minst två per konfirmandgrupp. Ansvarig: präst. I maj till juni hålls konfirmationsgudstjänst i Sävar Kyrka för respektive grupp. I gudstjänsten får konfirmanderna dela med sig av intryck och upplevelser i redovisningen. De blir konfirmerade med handpåläggning och bön, och får ta emot nattvarden. Utvärdering görs för konfirmanderna i respektive grupp efter varje läger och i slutet av konfirmandtiden. Konfirmandarbetslaget utvärderar kontinuerligt under året och efter det att alla grupperna har konfirmerats. Kursplan Teologiska grundvärderingar: Tanken om alla människors lika värde får konsekvenser i arbetet med konfirmander. Alla konfirmander ska känna att de blir respekterade och tagna på allvar oavsett vad de tycker eller tänker. Alla konfirmander ska under konfirmandtiden bli sedda, få möjlighet att komma till tals, bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Den tydligaste bilden vi har av Gud är Jesus Kristus. Jesus ger oss en bild av Gud både i hur han är i sig själv och genom det sätt han talar om Fadern. Jesus är en förebild i sitt sätt att gå över gränser, se människor, lyssna och ta på allvar. Vi tror att bibeln vittnar om Guds ord som är Jesus Kristus. Bibelberättelserna berättar inte bara en historia utan hjälper oss människor att idag tolka vårt liv och våra frågor. Pedagogiska grundvärderingar: Storleken på konfirmandgruppen är viktigt för att få en väl fungerande grupp som kan mötas i trygghet och respekt. Erfarenheten säger oss att en grupp inte bör vara färre än 6 eller fler än 20 konfirmander. Samtal och dialog är en god fungerande metodik i konfirmandarbetet. I samtalet ges input från båda håll. Vi vill skapa en atmosfär där konfirmander och ledare får dela liv och tro. Vi vill variera våra pedagogiska arbetssätt för vi tror att det är det bästa sättet att närma sig tro och liv. Exempelvis arbetar vi med drama, skapande, klassisk undervisning, delande av personliga erfarenheter, film m.m. Innehållande teman: Vi följer en egen bearbetad version av konfirmandmaterialet Via Mystica. Vi utgår från fem stationer på livets väg: Genesis (början) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Det är fantastiskt att du finns till. Gud har skapat allt som finns. Gud finns överallt. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Culpa (skuld) 11

12 Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Ibland är livet ett helvete. Livet är en kamp mellan ljus och mörker, gott och ont, liv och död. Gud hör oss också när vi skriker och gråter. Tidsåtgång: ca 5 timmar à 60 min Salvatio (räddning) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att:tro är att lita på Guds närvaro. Jesus visar att Guds kärlek segrar över det onda. Bibelns berättelser är en källa till hopp, mod och inspiration. Tidsåtgång: ca 15 timmar á 60 min Agape (kärlek) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Kärleken är den kraft som bär allt. Tillsammans är vi starkare och kan förändra världen. I nattvardens gemenskap möter vi kärlekens mysterium. Tidsåtgång: ca 10 timmar á 60 min Eskaton (hopp) Syfte: Låta konfirmanderna upptäcka att: Också döden är en del av livet. Men döden är inte slutet. Framtiden ligger i Guds händer. Det finns en uppgift för dig. Ditt liv är viktigt. Tidsåtgång: ca 6 timmar á 60 min. Förutom detta arbetar vi med gemenskapsbefrämjande aktiviteter ca 15 timmar och konfirmanderna utarbetar sin redovisning under ca. 10 timmar. Gudstjänst och andakt: Syftet med konfirmandernas deltagande i gudstjänst och andakt är att ge konfirmanderna en möjlighet att reflektera kring livet, hur det är att vara människa och vad det innebär att tro. Varje konfirmandträff avslutas med en andakt som sammanfattar träffens tema och uppmuntrar den personliga relationen med Gud. Konfirmanderna skall, förutom andakter under konfirmandträffarna, delta i minst 10 gudstjänster under konfirmandtiden. Läger: Vi anser att lägervistelse fördjupar människans grundrelationer till sig själv, till andra och till Gud. Därför är lägervistelse nödvändig och viktig under konfirmandtiden. Under lägervistelse arbetar ledarna efter ett tidsschema så att arbetstidslagen efterföljs och att ledarnas kvalitéer kommer till sin rätt. Utvärdering: Konfirmanderna gör en skriftlig utvärdering efter varje läger och och vid konfirmandtidens slut. Konfirmandledarna följer kontinuerligt upp med konfirmanderna hur konfirmandtiden upplevs och fungerar. Kompetensutveckling Vi anser att det är viktigt att flera arbetskategorier i kyrkan deltar i konfirmandarbetet. Exempelvis är det viktigt att det finns musikalisk kompetens i konfirmandarbetslaget. Anställd personal erbjuds att delta i kursdagar anordnade av stiftet och kontraktet.fjolårskonfirmander erbjuds en ledarutbildning över maximalt 4 år. Utbildningen är indelad i steg, och de unga ledarna får utbildning och ökat ansvar efterhand. Ledarutbildningen har en egen budget skild från konfirmandbudgeten. Budget och resurser Konfirmandarbetet bedrivs gemensamt av alla kyrkorna i Sävar. Konfirmandarbetslaget består i nuläget av: Präst, Församlingspedagog, Ungdomsledare, Kantor, EFS pastor. Förutom anställda ledare har vi också frivilliga unga ledare involverade i konfirmandarbetet. Dessa skall gå eller ha gått den ledarutbildning församlingen erbjuder, eller likvärdig utbildning. Varje konfirmand får Bibeln som gåva av församlingen. Dessutom tillkommer kostnader för pennor, papper, pysselmaterial m.m. som skall räknas in i budgeten. Varje konfirmandgrupp åker på två läger: ett upptaktsläger (2 dygn) och ett vår/sommarläger (minst 3 dygn) antingen i Hemavan eller på Holmön. Ingen avgift tas ut av konfirmanderna för lägervistelse, mat eller resor. Vid lägren anlitas förutom konfirmandarbetslaget även vid behov extra personal, exempelvis nattpersonal och kökspersonal. Konfirmandclearing: Eftersom det varje år är ett antal ungdomar från vår församling som väljer att konfirmeras på sommarläger eller annan typ av konfirmationsläger så budgeteras varje år för ca clearingar. Konfirmander med behov av särskilt stöd: Vår målsättning är att så många ungdomar som möjligt skall kunna delta i vårt konfirmandarbete, och vi anpassar vårt arbete efter deras behov så långt vi kan. I annat fall hänvisar vi till stiftet och andra församlingars arbete med konfirmander i behov av särskilt stöd. 12

13 Kommunikationsplan Vi skickar ut en folder med information och inbjudan till konfirmation till alla kyrkotillhöriga under våren det år de fyller 14. Vi skickar även inbjudan med medföljande brev till de som står som antecknade i avvaktan på dop. Vi informerar i klasserna på våren i 7:an om möjligheten att konfirmeras. På församlingens hemsida finns information om anmälan och senare även info om de båda gruppernas schema. Under konfirmationstiden kommunicerar vi med konfirmanderna via muntlig information på skolan, brev hem, sms och mejl. För att värna våra konfirmanders integritet väljer vi att inte lägga ut bilder och foton på internet på ex. facebook. Denna handlingsplan skall vara grund för utvärdering och uppföljning efter varje konfirmandperiod. Handlingsplanen skall även uppdateras inför varje konfirmandperiod. Bil 8 Diakoni Diakonen i vår församling har till uppgift att uppsöka och ha kontakt med äldre, sjuka, ensamma och sörjande, finnas tillhands och stödja olika utsatta grupper och enskilda, det kan t ex vara flyktingar, invandrare, missbrukare, arbetslösa. Hembesök, själavård och praktisk hjälp i olika livssituationer. Intentionen är att det diakonala familjearbetet ska stärkas. Vi vill: - utveckla ett nätverk av frivilliga församlingsbor för att fortsätta besöksverksamheten. - vidareutveckla mötesplatser i människans vardagssammanhang. - uppmuntra, tillvarata och utveckla kunskapen och engagemanget hos våra frivilliga medarbetare. - utveckla samarbetet med myndigheter, organisationer och andra aktörer, för att öka möjligheterna för våra nyinflyttade att naturligt etablera sig i vår församling och att tillvarata deras resurser. - Vi vill verka för förändrade attityder i drogfrågor och stärka civilkuraget för församlingsborna och vi tänker använda våra resurser så att vårt gemensamma ansvar som medmänniskor stärks. Gemensamt för alla församlingens anställda och frivilliga skall vara att sträva efter att i varje möte förmedla kärlekens budskap genom respektfullt bemötande. Bil 9 Undervisning I en tid när sekulariseringen breder ut sig och kunskapen om kristen tro minskar är det församlingens uppgift att sprida kunskap om Kristus till människor i alla åldrar och samhällsgrupper i vår församling. Idag finns olika fungerande forum i församlingen där undervisning sker, men det finns också ett behov av en ny sorts mötesplatser där undervisning kan ske på nya sätt, anpassade för vår tid. Församlingen ska fortsätta sin satsning på barn, ungdom och äldre, men vill också särskilt hitta forum för mitt i livet-gruppen", post konfirmander" och förståndshandikappade. En förutsättning för att undervisningen ska kunna utvecklas och nå fler människor är att fler än de anställda står för undervisningen. Därför behöver församlingen prioritera tid och medel för att fortbilda anställda och att rekrytera och utrusta frivilliga. 13

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE 2010-10-13 GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD 2010-10-13

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer