Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp!"

Transkript

1 Seminariedag den 12 mars 2009 Barns miljö och hälsa nu tar vi ett samlat grepp! Underlag och exempel på egenkontroll enligt miljöbalken Följande material är tänkt att ge inspiration till skolan och förskolans arbete med egenkontroll. Materialet består bland annat av underlag framtaget av Miljösamverkan f och exempel på rutiner för egenkontroll från förskolan Högkullen i Örkelljunga kommun. I materialet finns även checklistor och information från Socialstyrelsen, Barndialogen, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Malmö stads miljöförvaltning. Det här underlaget kan hämtas i digital form på Miljösamverkan f hemsida, under projekt Egenkontroll i skola/förskola. Mer information om bland annat buller finns på Barndialogens hemsida, Ett stort tack till förskolan Högkullen som delat med sig av sitt arbete med egenkontroll.

2

3 EGENKONTROLLPROGRAM REGISTER FÖR EGENKONTROLLPÄRM REGISTER FÖR EGENKONTROLLPÄRM Sammanställning av gällande bestämmelser 1 Handlingar från myndigheter, skrivelser och beslut 2 Ansvarsfördelning inom verksamheten 3 Årsplanering 4 Utbildningsbehov 5 Skötsel, underhåll och lokalanvändning 6 Lokalvård och städschema 7 Riskinventering - checklista för barnmiljörond 8 Barnmiljörondens resultat och handlingsplaner 9 Hygienrutiner 10 Hantering av klagomål 11 Misstanke om smitta eller annan olägenhet 12 Olyckor och andra tillbud 13 Inomhusmiljö, dokumentation från undersökningar och kontroller 14 Utomhusmiljö 15 Kemikalieförteckning 16 Avfallshantering och farligt avfall

4 EGENKONTROLLPROGRAM SAMMANSTÄLLNING AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER Observera att denna förteckning inte på något sätt är komplett, olika verksamheter/företeelser regleras av olika lagar. Notera även att uppdatering av sammanställningen kan bli aktuell. Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Avfallsförordning (SFS 2001:1063) Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2008:245) Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2) Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 1996:33) Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken radon i inomhusluft (SOSFS 1999:22, 2004:6) Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation (SOSFS 1999:25) Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7) Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus SOSFS (2005:15) Tobakslag (SFS 1993:581)

5 EGENKONTROLLPROGRAM ANSVARSFÖRDELNING INOM VERKSAMHETEN FÖRORDNING OM VERKSAMHETSUTÖVARENS EGENKONTROLL (SFS 1998:901) 4 För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt 1. miljöbalken 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken 3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelande med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. Vad innebär detta? Ansvaret ska vara dokumenterat och fastställt. Arbetsuppgifterna ska vara fördelade så långt ut i organisationen som det är lämpligt för att få allt att fungera vad gäller miljö- och hälsokraven. Ansvaret ska ligga på en funktion eller en namngiven person på en viss befattning. Det räcker inte med att ansvaret ligger på en viss enhet eller en del av verksamheten. Den person som får ett ansvar ska förses med resurser vad gäller tid, kunskap och befogenheter. Ansvaret ska vara fastställt av den högst ansvarige t.ex. rektor eller platschef. Fördelningen av det organisatoriska ansvaret bör innebära en fördelning av arbetsuppgifter.

6 EGENKONTROLLPROGRAM ÅRSPLANERING ÅRSPLANERING FÖR EGENKONTROLL MÅNAD VAD SKA GÖRAS? VEM SKA GÖRA DET? JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

7 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ ÅRSPLANERING FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN ÅRSPLANERING FÖR EGENKONTROLL MÅNAD VAD SKA GÖRAS? VEM SKA GÖRA DET? JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV Kontroll av utomhusmiljön. Inventering av kemikalier, färger, lim etc. Riskbedömning lokalanvändning Revidering egenkontrollprogrammet 1. Mäta vattentemperaturen. 2. Revidera städrutiner. 3. Revidera kemikalieförteckningen. Vaktmästare, skyddsombud. Vaktmästare, lokalv./kök, personalrepresentant. Arbetslagen på avdelningarna. Skyddsombuden, bitr. rektor 1. Vaktmästare 2. Bitr. rektor, lokalvårdare 3. Lokalv., kökspers., personal-repr. DEC

8 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR KUNSKAPSKRAV FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN KUNSKAPSKRAV ANSVARIG: Bitr.rektor och skyddsombuden. RIKTLINJER: Höstterminens planeringsdag inleds med att skyddsombuden informerar om gällande förändringar i egenkontrollprogrammet. Varje person i verksamheten har ett eget ansvar att hålla sej informerad om egenkontrollprogrammet och dess utformning. Nyanställd personal informeras under introduktionen av arbetslagsledarna. Bitr. rektor inventerar behovet av fortbildning angående arbetsmiljön. Denna inventering sker på utvecklingssamtalen i september/oktober varje år. Bitr. rektor och skyddsombudet tar beslut om vilka utbildningsinsatser som ska ske under läsåret.

9 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR UTRUSTNING FÖR DRIFT OCH KONTROLL FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN UTRUSTNING FÖR DRIFT OCH KONTROLL ANSVARIG: Fastighetsägaren. Bitr. rektor ser till att fastighetsägaren informeras om de problem som uppstår. RIKTLINJER: Ventilation: Datoriserad ventilation med kontinuerlig uppföljning. Åtgärder vid larm. Filterbyte och funktionskontroll var fjärde månad. OVK-besiktning vart tredje år. När det gäller hur många personer som samtidigt får vistas i rummen hänvisas till projekteringsritningen på Kommunfastigheter AB. Temperatur: Datoriserat värmesystem med larm vid fel. Fjärrvärme med vattenburet system. Avvikelser rapporteras till bitr.rektor om hon är tillgänglig. I övrigt till följande kontaktpersoner: El/ventilation Anders Andersson Vaktmästare Johan Johansson

10 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR LOKALANVÄNDNING FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN LOKALANVÄNDNING ANSVARIG: Arbetslaget på respektive avdelning. RIKTLINJER: När lokalernas användning planeras ska följande kriterier beaktas: - storlek - ljusinsläpp - ljudnivå - läge i förhållande till andra rum - städbarhet - radonhalt RISKBEDÖMNING: Varje arbetslag gör vid uppstarten av terminen en riskbedömning utifrån kriterierna ovan och de incidenter som inträffat under föregående läsår. Varje arbetslag rapporterar till skyddsombudet som signerar på checklista. Vid incidenter under läsåret fyller berörd personal tilltillsammans med skyddsombudet i en handlingsplan, se flik 20 Blanketter original.

11 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR LOKALVÅRD FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN STÄDNING ANSVARIG: Bitr. rektor och lokalvårdare, gör upp, eller reviderar befintliga städrutiner varje år innan september månads utgång. Lokalvårdaren är ansvarig för, och rapporteringsskyldig, till bitr.rektor när det gäller avvikelser som kan skapa problem i arbetet. RIKTLINJER: Lokalvårdaren ansvarar för och sköter underhåll av: - inredningen - olika ytor t.ex golv, bänkskivor etc Lokalvårdaren sköter inköp av städmaterial som inhandlas på de av kommunen anvisade inköpsställena. Städmaterialet förvaras inlåst. Då lokalvårdare är frånvarande kan städningen utebli en dag. Från dag två är följande områden prioriterade: - toaletter - entréer - matrum - kök I första hand sätts resursen in - därefter vikarie utifrån.

12 EGENKONTROLLPROGRAM CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL Nr Frågeställning Åtgärd Datum Ansvarig 1 2 Är vår sammanställning över bestämmelser och myndighetsbeslut komplett? Är ansvaret för frågor som berörs av miljöbalken klargjort och dokumenterat? 3 Finns ansvarig utsedd för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation? Räcker kompetensen inom verksamheten till för att bedöma och utföra behövligt miljö- och hälsoskyddsarbete samt att följa bestämmelser? Har ev. anmärkningar från senaste inspektion eller kontrollrond åtgärdats? Genomförs regelbundna riskbedömningar av verksamheten när det gäller påverkan på människors hälsa? Upplever barn, personal, föräldrar eller utomstående att verksamheten har problem med höga ljudnivåer? Upplever barn, personal, föräldrar eller utomstående att verksamheten har problem med inomhusklimatet såsom luftkvalitet, fukt etc.? Upplever barn, personal, föräldrar eller utomstående att verksamheten har problem med inredning, material, utrustning eller liknande? Upplever barn, personal, föräldrar eller utomstående att verksamheten brister i städning och underhåll? Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten samt kontroll av lukt, buller eller annat som kan påverka hälsa eller miljö? Har vi tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för utrustning och ev. reningsanläggningar, oljeavskiljare, ventilationsutrustning mm? Utreder vi synpunkter och klagomål från barn, personal, föräldrar eller utomstående? Finns en kemikalieförteckning samt tillhörande säkerhetsdatablad? Är kemiska produkter märkta samt sker förvaringen på ett säkert sätt? Kan inköp/förbrukning av kemikalier eller kemiska produkter minskas eller ändras? Har vi fungerande rutiner för hantering av avfall och farligt avfall? 18 Kan mängden avfall minskas? 19 Kan mängden farligt avfall minskas? 20 Finns rutiner för att underrätta tillsynsmyndigheten vid allvarliga sjukdomsutbrott eller liknande? 21 Dokumenterar vi egenkontrollen tillräckligt väl?

13 Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Om hygien i förskolan Nedan följer generell information för att hjälpa till att hålla en god standard på förskoleverksamheternas egenkontroll rörande hygien och smittskydd. Egenkontroll Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår (26 kap 19 ). I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll som gäller för bl.a. förskolor finns också krav på dokumentation. Exempel på innehåll i egenkontrollen av hygienen på en förskola är: rutiner för att upprätthålla en god hygien kontroll av hygienrutinerna hur man bör agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet hantering av eventuella klagomål Egenkontrollen enligt miljöbalken kan med fördel kopplas ihop med förskolans övriga arbete med kvalitetsprogram och rutiner, t.ex. det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handhygien (handtvätt, handsprit och handskar) Handtvätt för barn Exempel på när barn behöver tvätta händerna är: när händerna är smutsiga efter toalettbesök/blöjbyte före varje måltid, dukning och servering före medverkan vid bakning/matlagning. Om barn medverkar är det viktigt att detta sker i enlighet med livsmedelslagstiftningen. efter utevistelse efter att barnet snutit sig Det är lämpligt att låta barnen tvätta händerna under vuxens uppsikt. På blöjbarn tvättas händerna efter blöjbyte

14 Handtvätt för personal Exempel på när personal behöver tvätta händerna är: efter toalettbesök efter blöjbyte och hjälp vid barns toalettbesök före varje måltid, dukning och servering före matlagning/bakning efter utevistelse efter att man snutit sig efter att man hjälpt ett barn att snyta sig efter hantering av smutstvätt Handsprit för personal När ingen smuts är synlig på händerna kan handsprit ersätta tvål och vatten. Handsprit är återfettande och skonsamt för händerna. I vissa situationer behöver personalen använda handsprit för att minska risken för smitta, se Smitta i förskolan - en kunskapsöversikt, Socialstyrelsen Händerna ska lufttorkas efter att handsprit använts. Handskar Exempel på när engångshandskar behöver användas: vid blöjbyte vid kontakt med diarré, kräkningar och blod vid städning av hygienutrymmen, extra viktigt i samband med infektionsutbrott vid utbrott av smitta - epidemier Händerna desinficeras med handsprit efter att handskar tagits av och slängts Blöjbyte Engångshandskar, engångsunderlägg, engångshanddukar och handsprit behöver finnas inom räckhåll. Blöjbytet utförs på skötbord med avtorkningsbar dyna (som tål desinfektionsmedel) och engångsunderlägg Handfat och rinnande vatten behöver finnas i skötrummet Vid blöjbytet används engångshandskar Barnen tvättas och torkas med engångstvättlappar Dynan torkas av med ytdesinfektion efter varje blöjbyte Blöjorna kastas i hink med lock som står oåtkomlig för barnen Handdesinfektion behöver utföras efter att skyddshandskar tagits av och slängts Skötbord inklusive tvättho behöver rengöras med rengöringsmedel varje dag Barnens toalettbesök När man hjälpt barn vid toalettbesök är det viktigt att tvätta händerna efteråt Det är lämpligt att barnen tvättar händer under vuxens uppsikt Lek i vatten Vattenlek i baljor och små bassänger är olämpligt ur smittskyddssynpunkt. Vattenspridare är att föredra

15 Måltider och matlagning/bakning Vid all livsmedelshantering ska livsmedelslagstiftningen och hygienrutiner kring detta följas. När det gäller barns eventuella medverkan vid matlagning och bakning så är det viktigt att detta sker i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Förkylning och hosta Om barnen lär sig att nysa och hosta i armvecket inte ut i luften, i handen eller på varandra, så minskar risken för smittspridning. Om man hjälper barn att snyta sig används engångsnäsduk som slängs efter att den använts en gång. Händerna tvättas och/eller handdesinfektion utförs efteråt. Nappar och tandborstar Nappar förvaras så att barnen inte kommer åt varandras nappar. Tandborstar utgör en risk för smitta. Om det finns tandborstar i förskolan behöver barnen ha egen tandborste som förvaras på lämpligt sätt. Varmvattentemperatur För att förebygga bl.a. legionella är det viktigt att verksamheten har rutiner för att varmvattentemperaturen i lokalen kontrolleras regelbundet. Regler för varmvattentemperatur finns i Boverkets författningssamling, BFS 2006:12, BBR 12. Utomhusvistelse Det är lämpligt att låta barnen vistas mycket utomhus. Smittspridningen minskar vid utomhusvistelse då barnen inte är så nära inpå varandra och smittdoserna blir mindre i den stora luftvolymen. Utbrott av smitta Rutiner vid utbrott av smitta som stämts av med vårdcentralen eller smittskyddsenheten på landstinget behöver finnas hos verksamheten. Ytterligare information finns i Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt Socialstyrelsen 2008, som kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst eller laddas ner från Socialstyrelsens webbplats

16 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR SMITTSAMMA SJUKDOMAR FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN SMITTSAMMA SJUKDOMAR ANSVARIG: Den av personalen som upptäcker smittan informerar övriga på förskolan. Varje arbetslag åtgärdar enligt nedanstående riktlinjer. RKTLINJER: Vi följer de råd och anvisningar som finns i skriften: När ditt barn blir sjukt utgiven av Region Skåne, framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheter. När ett barn insjuknar på förskolan kontakta alltid förälder och be dem att komma och hämta så fort som möjligt. Om möjligt se till att de andra barnen inte är i kontakt med det sjuka barnet. Vid förkylningar och andra vanliga virus/bakteri - sjukdomar följ våra hygienrutiner, tvätta händer före och efter måltider samt toalettbesök. Använd flytande tvål. Använd engångsnäsdukar/papper som sedan kastas. Den vuxne som hjälper barnet att snyta sig tvättar sedan händerna. Vid barnsjukdomar, t.ex vattenkoppor, kikhosta, scharlakansfeber etc sätt upp anslag med information till föräldrarna. Informationen baseras på råden i När ditt barn blir sjukt. Vid maginfluensa följ de hygienrutiner vi har. Desinficera med Scander Allround Wipe eller klorin om något barn kräkts eller haft diarré. Informera föräldrarna om att barnet ska vara hemma minst en dag efter att sjukdomstillståndet är över. Vid vinterkräksjukan 2 dygn. Gör förälder uppmärksam på det är önskvärt att friska syskon stannar hemma om sjukdomen finns i familjen. Vid kraftig spridning av sjukdomen byt ut barnens handdukar mot engångshanddukar av papper. Informera övriga föräldrar. Om det kommer till kännedom att något barn drabbats av någon form av hepatit eller är HIV-positiv kontakta läkare på vårdcentralen för råd om hantering. Sjukt barn ska inte vistas i köket. RISKBEDÖMNING: Kraftig spridning av sjukdom över lång tid. ÅTGÄRD: Kontakta läkare på vårdcentralen för råd om hantering. Gå ut med skriftlig information till varje familj om hur vi kan hjälpas åt för att förhindra fortsatt spridning.

17 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR INOMHUSMILJÖN FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN INOMHUSMILJÖN ANSVARIG: Den person som upptäcker avvikelser. Rapportering sker till bitr. rektor som i sin tur kontaktar berörd person för åtgärd. RIKTLINJER: Inom följande områden ska avvikelser rapporteras: - golv, utseende (fläckar etc) - lufttemperatur - ljudnivå från ventilationen - akustik - ljus - avvikande lukter - vattentemperatur - elektromagnetiska fält- Ingen rökning får förekomma inomhus eller utomhus inom förskolans område. Ingen snusning får förekomma inne i barngruppen. Vid förnyelse av inredning ska inköp ske enligt gällande miljöregler. RISKBEDÖMNING: Vid uppstarten av läsåret, innan september månads utgång, mäter vaktmästaren vattentemperaturen. Resultatet dokumenteras på bifogad blankett. Vid för låg temperatur informeras bitr. rektor som i sin tur åtgärdar. Ny mätning sker efter åtgärd. Övriga områden behandlas på skyddsronden i april varje år.

18 Barn och För bättre ljudmiljö för barn och ungdomar ett samarbete mellan Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Vägverket Region Sydöst Praktiska tips för en bättre ljudmiljö - checklista för personal med åtgärder för att skapa en bättre ljudmiljö för barn i förskola/skola Praktiska tips o Sätt gummihjul under lekbackar och tassar under större leksaker. o Lägg matta eller filt i backarna. o Sätt tassar under stolar och bord. o Använd papperskartonger eller tygpåsar till förvaring av leksaker. o Ha lekmattor på golven. Mattorna ska vara i en storlek som är hanterbar för rengöring och vädring. o Använd mjuka textilier i fönster och på väggar. o Använd gardiner för att dämpa ljudet. o Lägg vaxdukar på borden med filt under. Obs! Det är viktigt att vädra ur en ny vaxduk p g a stark lukt. o Limma frigolit eller liggunderlag på undersidan av borden. o Vid nyinköp av möbler: välj bord med ljuddämpande skiva och stolar med ben av kryssmodell eller medar. o Sätt tätningslister i fönster och dörrar, släplist vid golvet på dörren. o Använd låga bord till lek, så barnen kan sitta på mattor på golvet. o Slå av datorer, overhead och andra apparater när de inte används. o Sätt upp hjälpmedel för att varna när för högt ljud uppstår (t ex Sound Signal eller Sound Ear). Ha en dialog med barnen utifrån det pedagogiska syftet.

19 Pedagogiska tips o Dela barngrupperna i mindre grupper som sysslar med olika aktiviteter. o Var ute så mycket som möjligt. Låt några barn i taget gå ut i kapprummet och klä på sig. o Samtala på nära håll. Sänk rösten. Visa att du uppmärksammat barnet som vill tala med dig och ge tecken om att barnet måste vänta på sin tur. o Ät vid småbord. Duka fram så mycket som möjligt på bordet i förväg. o Dela upp mellanmålsätandet i mindre grupper. o Möt eleverna vid dörren när de kommer in efter rast. o Gör tröskeln till en ljudgräns: Här inne vill vi ha det lugnt och tyst! o Inget spring inomhus. Ha mjuka tofflor på fötterna. o Lär barnen att röra sig tyst, samtala om ljud, lyssna på olika ljud; Visst känns det skönt när det inte låter så mycket!. o Undvik flera ljudkällor samtidigt. Lär barnen tala en i taget så att det hörs vad de vill säga. o Gör barnen ljudmedvetna. Låt barnen vara med och lyssna efter var och när ljudet kan upplevas jobbigt. Hur låter jag själv när jag pratar? o Diskutera i personalgruppen om vad man kan göra för att få en bättre ljudmiljö. Praktiska och pedagogiska tips o Dämpa belysningen vid matbordet. Samtala med låg röst. o Varva ner en stund före maten genom att läsa en saga eller lyssna på lugn musik. o Var uppmärksam på var det bildas höga ljudvolymer, åtgärda vid källan. Sätt upp ljudabsorbenter vid behov. Reviderad version Barn och Detta material är framtaget i den så kallade Barndialogen. Barndialogen är en gemensam plattform för olika aktörer och organisationer i Jönköpings län som arbetar med barn. Barndialogen verkar för en fördjupad samverkan och förstärkning av barnperspektivet. Ansvariga för informationen: Marie-Louise Ekholm, öronläkare och audiolog Jan-Olof Johansson, skolläkare Claes Lindell, folkhälsosamordnare Karin Rosén, hörselpedagog Noomi Carlsson, folkhälsoplanerare Rebecka Johansson, leg. audionom Lena Larsson, folkhälsoplanerare

20 Exempel: Bullrets när, var, hur? Datum: 3 maj 2008 Arbetsplats: Avdelningen Myran Instruktion: Gör ett streck när du upplever att ljudnivån är besvärande under dagen. Ange sedan plats och i vilken situation. Tid Förekomst av besvärande ljud Plats? Hur uppkom ljudsituationen? 06:30 07:00 07:30 08:00 2 Lekhall Barnskrik och illvrål 08:30 6 Kök, frukostbord, tambur Diskmaskinen, utgång diskskrammel 09:00 5 Ute, sagohall, dockvrån Cyklar, barnskrik och skratt 09:30 6 Ute, tambur Fotboll. Många barn på led inför kalas 10:00 5 Stora rummet, ute och inne Många barn cyklar. Kalas 22 st 10:30 6 Sagohall och ute 11:00 5 Ute och ateljé Barnskrik 11:30 9 Tambur, lunch- och middagsbord 12:00 7 Matsituation Stökigt 12:30 6 Inne 13:00 4 Tambur och ute Utgång livlig 13:30 3 Ute Cyklar Cyklar (Bobby car) barnskrik. Bil som dras Innan middag många barn. Vid middag högt Skrikigt i övergång till läsvilan. Livligt vid utgång 14:00 3 Sagohall Barnskrik. Propsar på uppmärksamhet 14:30 3 Tambur och sagohall Ingång barn drar båt 15:00 9 Ute och inne Stimmigt innan mellanmål. Alla har satt sig 15:30 3 Matbord, kök Högt prat. Diskmaskinen 16:00 16:30 17:00 17:30 Bullrets när, var, hur? God ljudmiljö i förskolan

21 Bullrets när, var, hur? Datum: Arbetsplats: Instruktion: Gör ett streck när du upplever att ljudnivån är besvärande under dagen. Ange sedan plats och i vilken situation. Tid Förekomst av besvärande ljud Plats? Hur uppkom ljudsituationen? 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 Bullrets när, var, hur? God ljudmiljö i förskolan

22 Malmö stad Miljöförvaltningen Rutin för legionella i egenkontroll för förskolor och grundskolor Legionellabakterier finns naturligt i sjöar och vattendrag och kan därför sporadiskt förekomma i ledningsnätet. Bakterier kan tillväxa i ledningssystem om varmvattensystemet inte kontrolleras regelbundet av ansvarig verksamhetsutövare/fastighetsägare. Legionellabakterier kan orsaka lunginflammation, legionärssjuka, som kan bli mycket allvarlig. Legionärssjuka orsakas av att man inandas vattenånga från framförallt duschar. Det är mer ovanligt att smitta överförs via vanliga vattenkranar. Smitta kan ej överföras mellan människor eller av att dricka kranvatten. I egenkontrollen ska det finnas en rutin för att kontrollera att legionella inte förekommer i ledningarna. Lämpligtvis kontrolleras detta av en vaktmästare eller driftstekniker. Efter längre uppehåll (t.ex. sommaren) ska temperaturen undersökas i duschar och de mest använda tappvattenkranarna. Temperaturen ska hålla minst +50 C. I förebyggande syfte ska systemet hetvattenspolas i cirka 10 minuter med +60 C vatten. Kallvattentemperaturen ska vara högst +18 C. Temperatur, datum och tid ska dokumenteras i egenkontrollen. I de fall det finns en varmvattenberedare så ska temperaturen i denna kontrolleras och hålla minst +60 C. I vissa idrottsanläggningar förekommer duschar där vattentemperaturen inte kan regleras. Enligt tidigare lagstiftning från Boverket, som numera är upphävd, fick temperaturen inte överstiga +38 C. Om detta är fallet så ska det ordnas så att regleringen går att koppla ur, och duschmunstycken ska kunna genomspolas med förhöjd temperatur för att avdöda legionellabakterier. Vid misstanke av legionella i förskolan eller skolan ska ansvarig kontakta ett laboratorium för provtagning av legionella. Kontakt bör också tas med en VVS-firma för förebyggande åtgärder. Vid förekomst av legionellabakterier gäller anmälningsplikt till miljöförvaltningen Terése Carlevi Miljöinspektör Miljötillsynsavdelningen Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

23 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR VATTENTEMPERATUREN FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN VATTENTEMPERATUREN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN DATUM UPPMÄTT TEMP. UTFÖRT AV

24 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR UTOMHUSMILJÖN FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN UTOMHUSMILJÖN ANSVARIG: Vaktmästare och skyddsombud kontrollerar utomhusmiljön, årligen innan april månads utgång, enligt kriterier nedan. Kontrollen dokumenteras på särskild blankett som vidarbefodras till bitr. rektor. Bitr. rektor åtgärdar eller informerar ansvariga om problemen. RIKTLINJER: Kontrollen ska omfatta följande områden: - tillgänglig yta, staket runt om - olycksfallsrisker för barnen - översyn av fasta lekmaterial t.ex gungor, rutschbanor, klätterställningar etc. - hygien i sandlådan - buller från omgivningen - luftföroreningar från omgivningen Buller - beställ bullermätning från fastighetskontoret. Luftföroreningar - kontakta hälsa - och miljökontoret. RISKBEDÖMNING: Årlig kontroll enligt särskild blankett, se flik 20 Blanketter original. Vid eventuella problem/risker görs handlingsplan upp av bitr. rektor och åtgärdsansvarig.

25 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR UTOMHUSMILJÖN FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN CHECKLISTA UTOMHUSMILJÖN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN LÄSÅRET: VAD SKA KONTROLLERAS? UTAN ANMÄRKNING ANMÄRKNING Tillgänglig yta Olycksfallsrisk för barnen. Gungor Klätterställning Rutschbana Övriga fasta lekmaterial (ange vad). Sandlådan Datum för byte av sand: Buller från omgivningen Luftföroreningar från omgivningen. Underskrift vaktmästare: Underskrift skyddsombud: HANDLINGSPLAN UPPRÄTTAD/DATUM: SIGN:

26 EGENKONTROLLPROGRAM BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR FÖRSKOLEGÅRDAR FRAMTAGET AV FREDRIKA MÅRTENSSON VID SLU ALNARP Bedömningskriterier vid inventering av förskolegårdar (Besiktningsprotokoll) Kriterier för en god utemiljö Förslag till åtgärd Beslutade åtgärder vid inventering Yta helst över 6000 kvadratmeter. Springutrymme, dvs barnen måste få en chans att få upp farten. Mellan hälften och två tredjedelar av ytan ska vara kuperad och bevuxen. Den fria himmelsvyn skall vara mindre än 50% under förutsättning att det är vegetation som kuperar himmelsvyn, sett från lekinstallationer och favoriserade lekställen Favoriserade lekställen ska vara integrerade med natur (träd, buskar, stenar) Passager som ger möjlighet att springa runt och emellan t.ex. husväggar och staket, och som knyter ihop olika lekmiljöer, dvs ett slags konnektivitet (mycket viktigt då mark inte kan annekteras) Utemiljöerna skall vara säkra för trafik och kriminalitet Annektering av angränsande naturmark. Ta bort höga stängsel som segmenterar gården. Segmentering kan ske med stängsel av naturmaterial som är tillräckligt höga så att de inte kan forceras av barn i 1-2-årsåldern, och tillräckligt låga för att 3-5-åringar problemfritt kan ta sig över dem. O-kuperad mark kan åtgärdas t.ex med liggande trädstammar, stora jordhögar (t.ex. schaktmassor), plantering av buskar och fritt växande sly. Stora föremål (t.ex. utrangerade traktordäck) kan med fördel belamra miljön, det i vuxna ögon estetiskt mindre tilltalande intrycket får inte störa, för barnen är det fina lekmiljöer. Lekinstallationer skall vara placerade så att de ligger i trädskugga mellan elva och tre på dagen Lekställen som är väl integrerade med naturen behöver inte åtgärdas, under lek har barnen oftast en fri himmelsvy under 50%. Ett exempel är repgunga i tallegren. Anlägga stigar av typen skogsstig Dra staket en halvmeter bort från husvägg istället för att staketet ansluter till husvägg Höga gunnebostängsel ( viltstängsel ) kring hela området som är barnens.

27 EGENKONTROLLPROGRAM EXEMPEL PÅ RUTIN FÖR KEMIKALIER FRÅN FÖRSKOLAN HÖGKULLEN KEMIKALIEFÖRTECKNING ANSVARIG: Revidering årligen, innan september månads utgång, av lokalvårdare, kökspersonal och personalrepresentant (utses av skyddsombudet). Bitr. rektor upprättar reviderad kemikalieförteckning. RIKTLINJER: Säkerhetsblad ska finnas på samtliga produkter som finns i förråden. Städmaterial - säkerhetsbladen förvaras i pärm i städförrådet. Övrigt (färger, lim etc) - säkerhetsbladen förvaras i pärm i förbrukningsmaterialsförrådet. Färger (för inredning eller ute) - säkerhetsbladen förvaras i pärm i vaktmästarens förråd. Vid varje inköp ska det medfölja ett säkerhetsblad som förvaras enligt ovan. Kemikalier, färger, lim, medicin, tvål, lösningsmedel och dylikt ska alltid vara innehållsmärkt. Vid de tillfällen det saknas märkning ska hanterande personal märka upp så att det tydligt framgår vad förpackningen innehåller. Samtliga kemikalier ska förvaras högt upp eller i låsbart skåp/förråd. Endast absolut nödvändiga kemikalier köps in och innan inköp kontrolleras om det finns alternativa varor som är mer miljövänliga. RISKBEDÖMNING: Varje inköp dokumenteras på särskild blankett se flik 20 Blanketter original. Inventering av förråden årligen, i maj månad. Kontroll att det finns varudeklarationsblad, utrensning av gammalt och sådant som ej används, samt kontroll av hur det förvaras. Inköpslistorna används vid inventeringen för att få fram de mängder vi använt under läsåret. Inventeringslista finns under flik 20 Blanketter original. Klara listor förvaras under denna flik.

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm.

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm. Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen. Hygienrutiner

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

1(8) Tungelsta Förskolor

1(8) Tungelsta Förskolor 1(8) Tungelsta Förskolor Smittskyddsrutiner Tungelsta förskolor Reviderad 14.08.18 Innehållsförteckning: s.3 Ansvar s.4-6 Arbetsrutiner Handhygien Personal Barn Hygien i samband med Blöjbyte Hygien i samband

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15

Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15 Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15 Sidan 3 - Ansvar Innehållsförteckning: Sidan 4-5 - Arbetsrutiner Handhygien Barn o Hygien i samband med Blöjbyte o Hygien i samband med Pottor o Hygien

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08 7373912 Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen. Hygienrutiner vid

Läs mer

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen Handtvätt hos barnen Hygienrutiner

Läs mer

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland Hygienombud och hygienrondsprotokoll 2014-05-15 Förskolans hygien- och smittskyddsrutiner ska ligga på en högre nivå än vad som är normalt i hemmet Birgitta Sahlström, hygiensjuksköterska 2 Hur uppnår

Läs mer

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland Hygienombud och hygienrondsprotokoll 2016-12-07 Förskolans hygien- och smittskyddsrutiner ska ligga på en högre nivå än vad som är normalt i hemmet Birgitta Sahlström, Åsa Nordlund 2 Hur uppnår vi följsamhet?

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om hygien i förskolor Göran Eriksson Miljö-

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom att tillämpa egenkontroll kan olägenhet för

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Policy och rutiner för smitta i förskolan

Policy och rutiner för smitta i förskolan Trygghet - Respekt -Ansvar Policy och rutiner för smitta i förskolan FÖRSKOLAN ORREN Vendelsömalmsvägen 235 136 66 Vendelsö Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

1(7) Tungelsta Förskolor. Smittskyddsrutiner. Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad

1(7) Tungelsta Förskolor. Smittskyddsrutiner. Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad 1(7) Tungelsta Förskolor Smittskyddsrutiner Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad 16.06.10 2(7) Innehållsförteckning: s.3 Ansvar s.4-5 Arbetsrutiner Handhygien Personal Barn Hygien i samband med

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Hygienråd för förskolan

Hygienråd för förskolan Hygienråd för förskolan Förslag till råd och rutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola för att minska risken för smittspridning INNEHÅLL Allmänna hygienråd i förskolan... 2 Vid infektionsutbrott

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mona.insulander@sll.se Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen. Hygienrutiner

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittspridning Viktigt

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27 ANSVAR: Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Livsmedel Husmor Annika Grenefalk och Linda Olsson Arbetslagsansvar Rigmor Heidgren Utvecklingsledare

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet.

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord Barnens handhygien Personalens handhygien Blöjbyte/skötrum Städning Riktlinjer vid infektioner

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska November 2016 www. smittskyddstockholm.se

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska November 2016 www. smittskyddstockholm.se

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Drift

Läs mer

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Information och tillsyn om hygien och smittskydd i förskolan HÖRBY KOMMUN MILJÖKONTORET 2009 Miljöförvaltningens rapport nr 1/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn

Handlingsplan för friskare barn Handlingsplan för friskare barn Oktober 2010 Handlingsplan för friskare barn på Kerstinsgårdens förskola/skola Våra dagliga rutiner för att förhindra smitta är: Vi håller god handhygien såväl barn som

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer