DT2005 Kriminalteknisk datavetenskap II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DT2005 Kriminalteknisk datavetenskap II"

Transkript

1 HögskolanDalarna Projektarbete DT2005 KriminaltekniskdatavetenskapII MacOSXforensics Enintroduktion Namn:KevinLund Pers.Nr: E Kursansvarig HansJones

2

3 MacOSXforensics Enintroduktion Bakgrundochhistorik MacOSXenöversikt Boot processen refit HFS+ochdessdatastrukturer Andrafilsystem MacOSXkatalogstruktur Användarnashemmakatalog Användarbiblioteket Programochteknologier Bonjour(Rendezvous) FileVault Spotlight Finder DiskArbitration AddressBook ical Mail Mac&MobileMe Nyckelhanteraren Safari Programförsnabbmeddelanden MacOSXloggfiler PropertyListFormatFile(.plist) Informationsförvärv MacOSBootkommandon Single usermode LiveCD TargetDiskMode FysiskurplockningavinternHD Liveundersökning MinnesdumppåenMac Bilagor MANsidor Diskarbitrationd Plutil InitialDataGathering MacOSX10.4CommandLineUtilitiesandDaemons MacOSXAdminHack Litteraturförteckning ii

4 MacOSXforensics Enintroduktion iii

5 MacOSXforensics Enintroduktion Bakgrundochhistorik Redan1984släppteApplesinförstaMacintoshochvardetförstasystemetsominnehöllett grafisktgränssnitt(gui)somvanligapersonerhaderådmed.ändasedandessharmacintosh ökatipopularitetochharidagenstorskaraanhängare.endelansertillochmedattmacintosh anhängareharskapatnågonsortskult. ItaktmedökadpopularitetblandMacintoshanhängareökarocksåbehovetavattutvinna informationursystemeniettforensisktsyfte.detfinnsendelapplemacintoshdatoreri hemmenochpåarbetsplatsersomanvändersigavgamlamacos.idettaarbetekommerjag dockatttittanärmarepåmacosx10.5(leopard).mycketavinformationenkanocksåtillämpas påliteäldresystemsom10.3och10.4mendettaärintegaranterat. 2 MacOSXenöversikt MacOSXbyggerigrundenpåavAppleuppköptaNeXTochdessoperativsystemNeXTSTEP. NeXTSTEPvarettobjektorienterat,multitaskingUnixOSsombyggdepåMachkärnan tillsammansmedkällkodfrånbsdunix.dessatvådelarutgördagenskärnaiosxmednamnet Darwin. AllaMacOSXversioneranvändersigavdetunderliggandeUnixsystemet.MacOSXärintebara ettgui baseratoperativsystemutandetärocksåkommandodrivetgenomett terminalgränssnitt.dethärgeranvändarnastorflexibilitetochkraft.störredelenav användarskaranhållersighelsttilldetgrafiskagränssnittetmedanmeraavanceradeanvändare gärnaanvändersigavterminalen.mycketavlinuxkällkodkankompileraspåenmacutan störreändringar.detfinnsettprojektkallatförmacports 1 somunderlättarföranvändarenatt kompileraochinstalleraportadeprogram. 2.1 Boot processen Apples,MacintoshsvarpåPCBIOS(BasicInputOutputSystem)ärOpenFirmware(OF)och ExtensibleFirmwareInterface(EFI).OpenFirmwarehittarmanpåMacintoshdatorermed PowerPCprocessorerochEFIpåIntelbaserade. OFellerEFIärteknisktsättinteendelavOSXmendetutgörenvikigdeliApple datorernas funktion.openfirmwareärenöppenickelåst,plattformsoberoendeboot firmwaresomär placeradibootrom 2.OpenFirmwarekananvändasförattskräddarsyboot processensamt användasförattdiagnosera,avlusaochkanävenanvändasförprogrammering.efiärväldigt liktopenfirmware.(amit Singh, 2006) 1 2 ÄrimodernaAppledatorer,ettpåmoderkortetplaceratflashEEPROM. 1

6 MacOSXforensics Enintroduktion NärmanslårpåströmmentillenMacintoshdatorsåaktiverasBootROM.BootROMhartvå huvudsakligauppgifter: 1. Initialiseringavhårdvara 2. Väljaettoperativsystemattköra. FörstsåkörsenPOST(Power OnSelfTest)processsominitialiserarendelhårdvaraoch kontrollerarattdetfinnstillräckligtmedminneochattminnetäribraskick.restenav hårdvaraninitialiserasipowerpc baserademacintoshdatoreravopenfirmware.ofbygger ocksåettinitialtenhetsträd 3 ochväljersedanvilketossomskallanvändas.iintel baserade MacintoshdatorersåsköterEFIgrundläggandeinitialiseringochväljersedanvilketOSsom skallaktiveras. OmdetfinnsfleraoperativsysteminstalleradepådatornsåväljerOFellerEFIdet operativsystemsomvaldessenastisysteminställningar(startskiva).förattväljaosattboota ellerstartaifrånsåkanmanhållainnealt tangentenvidstartavdatorn. NärsedanBootROMärfärdigochenMacOSXpartitionpåhårddiskenharvaltssålämnas kontrollenövertillbootx(powerpc)ellerboot.efi(intel).denhuvudsakligauppgiftensombåda dessas.k.boot hanterareharärattladdakärnanochdessmiljö. ManhittarbådeBootXochbooti.efiunder: /System/Library/CoreServices Mankanocksåhittaenkopiaavboot.efiunder: /usr/standalone/i386/boot.efi Vidtillfällendåmant.ex.bootarfrånenUFSvolym,enRAIDvolymetc.såkommerenkopiaav boot hanterarenattfinnaspåenseparathfs+ hjälp volymföratthjälpasystemetattstarta.i vissaversioneravmacosxsåkanmanhittaenkopiaavkärnansamtmkext 4 cachepå hjälpvolymen.isituationersomdessasåkommerinteboot hanterarenochandrakomponenter pårootenhetenattanvändas. Boot hanterarenförsökerförstladdainenför länkadversionavkärnansominnehålleralla enhetsdrivrutinersomärinblandadeisjälvaboot processen.dennaför länkadekärnakanman hittapåföljandeplats: /System/Library/Caches/com.apple.kernelcaches 3 Enhierarkiskrepresentationavenhetersomärassocieradmeddatorn. 4 ÄrettkomprimeratarkivsomspararinformationomenellerfleraKEXT(KernelExtensions)somisintur användsavboot hanteraren. 2

7 MacOSXforensics Enintroduktion Genomattiförväglänkadessadrivrutinerinikärnansåminskasboot tiden.omdetskullevara såattdennacacheskullesaknas,ärföråldradellerkorruptsåkommerboot hanterarenatt försökaladdainsammadrivrutiner,allapåengångiformavettenkelt,komprimeratarkivsom kallasförmkextcache. Skulledetvisasigattocksådennacachepånågotsättvarakorrupt,saknasellerföråldradså kommerboot hanterarenattletaefterdrivrutinerochkernelextensionsunder: /System/Library/Extensions Närnualladrivrutinersomkrävsförattbootaärinladdadekommerboot hanterarenattstarta initialiseringenavkärnan.kärnaninitialiserarmachochbsdstrukturernaochinitialiserar sedani/o.i/okitetlänkardeinladdadedrivrutinernainikärnan.närkärnanhittarrootenhetensåkommerbsdatt rootas utifråndennaenhet.häreftersåtarrootsystemprocessen launchdöverochinitialiserarloginfönstret refit AppleerbjuderingaverktygförattfåtillgångtillEFI.EfterBootsåkommermaninteåtEFI.Det finnsdockverktygförattfåtillgångtillefi.ettavdessaverktygärrefitsomkanhittaspå Sourceforge.net: DettaverktygmåsteinstallerasochärintedetlämpligasteverktygetattköraunderenLive undersökning.mankandockbootamedenbootbardiskmeddettaverktyginstalleratochsamla inönskadinformation.deninformationmankanfåutrörsigomdatum,tidochlåg nivå information.dokumentationförefiärintedenbästasåandramedelkanskelämparsigbättre föratthittaovanståendeinformation. Ettanvändningsområdefördettaverktygärsomenboot menyidefallmanharflera operativsysteminstalleradepåenheten. 3

8 MacOSXforensics Enintroduktion HFS+ochdessdatastrukturer FilsystemetHFS+(HierarchicalFileSystemPlus)ochdetäldreHFSärdetvådominerande filsystemsommanhittarpåenmacintoshdator.hfs+ävenkalladhfsextendedellermacos extendedintroduceradesisambandmedattmacos8.1lanseradesi1998.hfs+ärefterföljaren tilldetgamlahfsochgerstödförstörrefiler(blockadressernaär32 bitiställetför16 bit). HFS+stöderfilnamnupptill255teckenUTF 16. EnHFS+volymärindeladisektorersomnormaltär512bytesstora.Dessasektorerärsedan grupperadeiallokeringsblocksomkaninnehållaenellerflerasektorer.normalstorlekpåett allokeringsblockär4kb.hurmångaallokeringsblocksomfinnspåenhfs+volymbestämsav volymstorleken. Reserved Boot Volume header Allocation file Catalog file Extent overflow file Attribute file Startup file Alternate volume header User file forks or free space Figur2.1StrukturenienHFS+volm. DetfinnstotalniostyckenolikastrukturersombyggeruppenHFS+volym: 1. Sektorerna0och1ärBootblockensominnehållerinformationochinstruktionersomär nödvändigaförattstartaupp,bootasystemet. 2. Sektor2beståravVolumeHeaderellerVolymsidhuvudetochinnehållerinformation omhelavolymen.informationenärt.ex.storlekenpåallokeringsblocken,datumochtid närvolymenskapadesochplaceringenavandravolymstrukturersomt.ex.katalogfilen ochextentoverflowfile.volymsidhuvudetfinnsalltidpåsammaplats. 3. Allokeringsfilenhållerredapåvilkaallokeringsblocksomärledigarespektive upptagna.varjeallokeringsblockbeståravenbit.enettaindikerarettupptaget allokeringsblockochennollaettledigt.platsenpådennastrukturkanvariera. 4. KatalogfilenärettB* trädsominnehållerregisteröverallafilerochmapparsomfinns lagradepåvolymen.ettregisterimacosxharstorleken8kib. 5. ExtentOverflowFileärettannatB* trädsomspararinformationomde allokeringsblocksomärallokeradetillvarjefil. 6. AttributfilenärytterligareettB* träd.attributfilenkansparatreolikatyperav4kib register:inlinedataattributerecords,forkdataattributerecordsochextensionattribute records.inlinedataattributeregisterspararsmåattributsomfårplatsinutiregistreti sig.forkdataattributeregistreninnehållerreferensertillmaximaltåttastyckens.k. 4

9 MacOSXforensics Enintroduktion extentssomkaninnehållastörreattribut.extensionattributeregistrenanvändsföratt byggautforkdataattributenärdeåttaolikas.k.extentsredanäranvända. 7. Uppstartsfilen,äravseddföricke MacOSsystemsominteharstödförHFSellerHFS+. 8. Dennästsistastrukturen,detalternativavolymhuvudetmotsvararAlternateMaster DirectoryBlockienHFSvolym. 9. DensistastrukturenärreserveradförApple.Denanvändsunderprocessendådatorn tillverkas. EnfilpåettHFSsysstemhartvås.k.gafflar: 1. Datafork 2. Resourcefork File Enellerbådadessagafflarkanvaratomma. Datagaffelninnehållerinformationprecissom envanligfilinnehållerilinuxellerwindows. ResursgaffelninnehållerdäremotMacintosh resurser,dataiettspecielltformatsom beskrivert.ex.menyer,dialogrutor,ikoneretc. somärassocieradmedfilen.fördelenmedatt användaenresursgaffelärattdetmöjliggör egenskapersommenyerochdialogerpåolika språk.ettexempelpåenmacosxfilären vanligword fildärsjälvatextenliggeri datagaffelnocheventuellabilderliggersparade iresursgaffeln.resursgaffelnkanbästjämföras medalternatedatastreamsintfs. Resource fork Resource map Icons Data Fork Menu Figur2.2EnOSXfilhartvågafflar Viktigt! Omenmacintoshfilkopierasövertillettfilssystemsomintestöderresursgafflarsåkommerresursgaffelnatt försvinna. OmmankopierarenmacintoshfiltillenNTFSvolymsåkommerresurgaffelnattförsvinna. C:\macfiles>dir /a Volymen i enhet C har ingen etikett. Volymens serienummer är 8C4B-ABD8 Innehåll i katalogen C:\macfiles :07 <KAT> :07 <KAT> :05 31 losen.txt 1 fil(er) 31 byte 2 katalog(er) byte ledigt 5

10 MacOSXforensics Enintroduktion OvanharentextfilskriveniMacOSXmedenenkeltextredigerareöverförtstillenNTFSvolym. Enlistningvisarbaratextfilen. E:\macfiles>dir /a Volymen i enhet E har etiketten USBMINNE Volymens serienummer är EC9 Innehåll i katalogen E:\macfiles :17 <KAT> :17 <KAT> :05 31 losen.txt : _losen.txt 2 fil(er) byte 2 katalog(er) byte ledigt SammafilkopieradesövertillenFAT32volym.Härsynsenfilmednamnet._losen.txt.Detta ärresursgaffeln.försfilenövertillmacosxigensåkommermacosxatthanteraresursgaffeln ochöppnafilenpåkorrektsätt. AppleMacintoshdatoreranvändersignormaltavtvåpartitionsscheman: 1. ApplePartitionMap(PowerPC) 2. GUIDPartitionTable(Intel) PartitionsschemanskallinteförväxlasmedfilsystemetHFSellerHFS+.Ettpartitionsschemaär beskrivningenomhurenhårddiskellerannanmediaärbeskrivet,lagtutpådiskenförattett filssystemskallkunnaappliceras. Förattundersökastrukturenpådiskenkanmant.ex.användadetinbyggdaverktygethdiutil: Last login: Wed Mar 18 14:00:12 on ttys000 ls /dev/disk* /dev/disk0 /dev/disk0s1 /dev/disk0s2 sudo hdiutil partition /dev/disk0 Password: scheme: GUID block size: 512 _ ## Type Name Start Size + MBR Protective Master Boo Primary GPT Header GPT Header Primary GPT Table GPT Partition Data Apple_Free C12A7328-F81F-11D2-BA EFI system partition Apple_HFS Customer Apple_Free Backup GPT Table GPT Partition Data Backup GPT Header GPT Header synthesized sudo hdiutil partition /dev/disk0s1 scheme: none block size: 512 _ ## Type Name Start Size 6

11 MacOSXforensics Enintroduktion DOS_FAT_32 hel skiva synthesized sudo hdiutil partition /dev/disk0s2 scheme: none block size: 512 _ ## Type Name Start Size + Apple_HFS hel skiva synthesized VerktygetvisarattenhetenanvändersigavettGUIDpartitionsschemamedblockstorlek512 Bytesochinnehållerettflertalpartitoner.Sektor0ärbootsektornmedenstorlekpå1sektor. Sektor1ärdenprimäraGUIDpartitionstabellhuvudetochsektor2t.o.m.32ärGUIDpartition datasombeskriverutseendetpådisken.dessatvåpartitionerfinnssomkopiorislutetav enheten.partitionermedapplefreeanvändssomutfyllnadochkanvaraenplatsattgömma information.denpartitionsomärmestintressantärapple_hfscustomer.envidare undersökningavdennapartitionkangörasmedverktygetdiskutil: diskutil info /dev/disk0s2 Device Identifier: disk0s2 Device Node: /dev/disk0s2 Part Of Whole: disk0 Device / Media Name: Customer Volume Name: Macintosh HD Mount Point: / File System: Journaled HFS+ Journal size KB at offset 0x Owners: Enabled Partition Type: Bootable: Media Type: Protocol: SMART Status: Volume UUID: Total Size: Free Space: Read Only: Ejectable: Whole: Internal: Apple_HFS Is bootable Generic SATA Verified DA337BE8-BE0D-30BF-A273-38A1DC9C Gi ( B) ( byte blocks) Gi ( B) ( byte blocks) No No No Yes Medjournalföringmenasettsättattgenomettregister,logghållaenjournalöverändringarföre skrivningpådisken.fördelenmeddettaäromdatornskullestoppap.g.a.strömavbrottellerav annanorsaksåkommerjournalenattanvändasförattåterställadiskentillettkäntfungerande tillstånd. 7

12 MacOSXforensics Enintroduktion Viktigt! Tänkpåattomdubryterströmmentilldatornunderenforensiskundersökningochsenareväljerattboota enforensisktagenkopiaavenhetenattjournalenkankommaattanvändasförattåterställainformation. Dettaskullekunnageinkorrektinformation. DenendaunikakarakteristikenmedApplespartitionsschemaärattdetfinnsmångaoanvända områdensomkananvändasförattgömmainformation.datakanocksågömmasisektorer mellanolikastrukturerihfs+volymen.givetviskaninformationfinnasifilersslackutrymme precissommedandrapartitionsscheman.följaktligensåskerenforensiskundersökningaven HFS+volympåsammasättsommedandrafilsystem.Verktygsomföljermedt.ex.Sleuth kitt.ex. mmlsochvanligahex editorersamtandraforensiskaverktygsomkännertillfilsystemetkan användas. 2.3 Andrafilsystem Den6juni2005meddeladeSteveJobs,VDförAppleattdeskulleövergåfrånattanvända PowerPCprocessorerisinadatorertillattanvändaprocessorerfrånIntel.Användningenav Intel processorertillsammansmedverktygetbootcamp 5 gördetmöjligtattköraandra operativsystemutanvirtualisering.därförärdetinteovanligtidagattdetfinnsandra partitionersomt.ex.fat32,ntfs,efspåenmodernmac.dettaärviktigtatttänkapåinnanman börjarmedenforensiskundersökningochförvärvavhårddisk. 2.4 MacOSXkatalogstruktur Fördenvanligaanvändarensåärmycketavdenunderliggandekatalogstrukturenisystemet somstandardgömt.manpresenterasförattgrafisktgränssnittförattkommuniceramed underliggandetjänster.applehargjortdetsåförattanvändaresominteharsåmycketkunskap inteskallställatillmedproblem.förattsedenunderliggandekatalogstrukturensåkanman användasigavterminalen. Tittarmanirotenavsystemetgenomdetgrafiskagränssnittetsåkommermant.ex.presenteras avföljande: 5 Hjälpmedel,partitioneringsverktygförattinstalleraandraOSpåenMac.IngåriLeopard10.5 8

13 MacOSXforensics Enintroduktion Figur2.3Synligkatalogstruktur Listarmanrootiterminalensermanföljande: ls -1a....DS_Store.Spotlight-V100.Trashes.bashrc.com.apple.timemachine.supported.fseventsd.hotfiles.btree.vol Användarhandböcker och information Applications Desktop DB Desktop DF Developer Library Network System Users Volumes bin cores dev etc home mach_kernel mach_kernel.ctfsys net private sbin tmp usr var 9

14 MacOSXforensics Enintroduktion Somsynessåfårmantillträdetillflerkatalogergenomattanvändasigavterminalen.Nedan följerenkortbeskrivningavvanligamacosxkataloger,dessinnehållochfunktion. Katalog Beskrivning / Rootkatalogen,föräldertillallaandraunderliggandekataloger. /Applications Ärganskasjälvbeskrivande.Innehållerdatornsprogram. VisarsignärmaninstalleratAppleDeveloperToolsochinnehåller /Developer utvecklingsverktyg,dokumentationochfiler. Deladebiblioteksfiler,filernödvändigaföroperativsystemetsfuntion.Innehåller /Library inställningarförglobalaprogramochsystem. /Network Nätverksrelateradedrivrutiner,servrarochbibliotek. /System Systemrelateradefiler,biblioteketc.KritiskförMacOSXfunktionalitet. /Users Allaanvändarkontonochderasunikafiler,inställningaretc.Påminnerom/homei Linux. /Volumes Monteradeenheterochvolymersomt.ex.CD,DVD,HDD,DMG,ISOetc. Nödvändigavanligabibliotek,innehållerprogramochfilersombehövsförattstarta /bin systemetochförattsystemetskallfungerarätt. Maskinenslokalasystemkonfiguration,innehålleradministrativa /etc konfigurationsinställningarochandrasystemfiler. /dev Enhetsfiler,allafilersomrepresenterarhårdvaraiellerkopplattilldatorn. /usr Innehållerunderkatalogermedinformation,konfigurationsfilerochandra nödvändighetersomanvändsavoperativsystemet. /sbin Innehållernödvändigasystembinärerochverktygförsystemadministration. /tmp Innehållertemporärafiler,cacharetc. /var Innehållerföränderligdata.Filersomförändrasundertidensystemetkörs.Man hittart.ex.loggfilerförsystemetunder/var/log. Tabell1:MacOSXkatalogstrukturochbeskrivning 10

15 MacOSXforensics Enintroduktion Användarnashemmakatalog Enanvändarehemmakatalogtillsammansmedsystemloggarochinställningsfilerärtroligendet somgerdenmestvärdefullainformationunderenutredning. Enanvändareshemmakataloginnehållerstandardkatalogerochkatalogerspecifikatillt.ex.ett installeratprogram.hemmakatalogeninnehållert.ex.följandekataloger: Desktop,innehållerallafiler,genvägaretc.somliggerpåanvändarensskrivbord. Documents,innehållerprogramspecifikadokument.Dokumentfrånt.ex.Word,Pages, Keynote,Excelsparasomstandardunderdennakatalog. Library,underdennakataloghittarmanmycketinformation.Innehållerloggar, inställningar,webbläsarhistorik,senastefileretc.ennärmarebeskrivningföljersenarei arbetet. Movies,innehållertypisktiDVDfilmdata,Quicktime filmerochandradigitalavideo material. Music,innehållertypisktanvändarensiTunesmusikbibliotek,menävenandramusiks relateradefiltypersomt.ex.mp3 filer. Pictures,innehållersomnamnetantyderbilder.iPhotobiblioteketbrukarnormaltsett sparasidennakatalog. Public,ärenstandardkatalogdäranvändarekanläggatillochläsafiler.Användarnakan somstandardinteraderfileridennakatalog.ommaninteärägarenförstås.används mestiutdelningssyfteinätverk.jmf.minadeladedokumentiwindowsmiljön. Sites,ommanharaktiveratdeninbyggdaWWW,apacheservernsåhittarman användareswebbsidaunderdennakatalog Användarbiblioteket Användarbiblioteketkommerattinnehållamängdermedinformationsomt.ex. användarspecifikadrivrutiner,typsnitt,inställningarochsystemtillägg.informationsomär vikigtförenforensiskutredningsomt.ex.webbläsarhistorik,e postfiler,e postbilagoretc. Någravanligakatalogerochdessinnehållär: ApplicationSupport Härhittarmankatalogerochfilersomhärstammarfrån programinstallationer.omenanvändareraderarettprogramfrånsindatorsåkommer katalogerochinformationliggakvarhärommaninteanvänderspeciellas.k. avinstallationsprogram.etttypisktgratissådantprogramärappcleaner 6.Mycket informationsomkanhastorviktienutredningkanfinnasidennakatalog. Automator Användarspecifikahändelseskript.Dessaskriptkaninnehållainformation omt.ex.automatiseradefilkopieringar,serveranslutningaretc. Caches Härkanmanhittamyckethistoriskinformation.Innehålletidennakatalogär bl.a.informationomanvändningavprogram,besöktawebbplatser,ev.imkompislistor, 6 11

16 MacOSXforensics Enintroduktion nedladdadefileretc.denhärkatalogenbörundersökanoggrant.programsomär borttagnafråndatornkanlämnakvarinformationidennakatalog. Cookies AnvändsfrämstavwebbläsaresomdeninbyggdaSafari.Innehållerhögst troligtvisenfilmednamnetcookies.plist.meroms.k.plistfilerföljersenareiarbetet. Favorites Innehållerinformationomfavoriterförfunktionen Ansluttillserver i Finder. Logs Innehållerloggfilerochinformationomanvändningtillhörandeettflertal program. MailochMailDownloads Innehållere postmapper,filer,kontoinformation,regler, signatureretc.förprogrammetmail.standarde postklientundermacosx. Phones Innehållerinformationomtelefonersomharvaritanslutnatilldenne användareskontoochdator.specifikinformationomtelefonerkanhittasunderfilen Indo.plist(IMEI,Modellnamnetc.) RecentServers Härhittarmaninformationomserveranslutningarsomgjortsnyligen. (AFP,FTP,SMBetc.) Safari InnehållerinformationomstandardwebbläsarenSafari.Innehållsomt.ex. bokmärken,historikochnedladdningshistorikfinnshär. Detfinnsförutomdeovannämndaettflertalandrakatalogermedinformation.Detärviktigtatt underenutredningtittaigenomanvändarensochsystemetsbibliotekskatalog.väldigtmycket intressantinformationkanhittasidessaplatser. 2.6 Programochteknologier MacOSXharettflertalrobustatjänstersomliggerbakomdetgrafiskagränssnittet. Automatiseringavuppgifterärlättgenombl.a.shell,Applescriptochgenomprogrammet Automator.Automator 7 ärettpeka och klickaprogramsomgördetenkeltattautomatisera uppgifter.medmacosxsåmedföljerbl.a.perl,pyhton,php,apachehttpserverm.fl.nedan beskrivsnågravanligaprogramochtjänsterimacochdessanvändningsområde. Viktigt! EttprogramiMacOSXharfiländelsen.app.Programmenärs.k.paketsomegentligenbaraärenmapp. Flyttasprogramfilenövertillt.e.x.Windowssåkommermansehelamappstrukturen.Dettakanocksågöras undermacgenomatthögerklicka(ctrl klicka)ochsedanvälja Visapaketetsinnehåll.Informationkant.ex. varagömtiettprogrampaket Bonjour(Rendezvous) ärenteknologisomutvecklatsavappleochäretts.k.noll konfigurationsnätverk.gördet möjligtattautomatisktupptäckaandradatorerochenheteriettnätverk.bonjourärinstallerad somstandardiosx10.3ochsenare

17 MacOSXforensics Enintroduktion FileVault MedFileVaultsåsäkraranvändarensinhemmamappgenomkryptering.Krypteringenbestårav 128bitarsAESochskerautomatisktibakgrunden.TillskillnadmotWindowsVistasBitlockerså ärdetendastanvändarenshemmamappsomkrypterasimacosx.filevaultärintepåslaget somstandardmenanvändarenkanaktiveratjänstengenomsysteminställningar Säkerhet FileVault. OmFileVaultäraktiveratsåkommerhelahemmamappenattläggasinienkrypterad sparseimagefilmednamet:användarnamn.spareimageianvändarenshemmakatalog.en sparseimagefilärenvanligdmg fildärstorlekenärdynamisk(växervidbehov).endmg filär MacOSXskivavbildsformat. Förattkommaåtenannananvändareskrypteradehemmamappsåmåstemanha administrationsrättigheterochförattkommaåtinnehålletihemmamappensåmåstemanha användarenslösenordellerhuvudlösenordetomettsådantäraktiveradimacosx säkerhetsinställningar. Förattkopieraenanvändareskrypteradehemmamappsåkanmangöraföljande: 1. Öppnaettshelliterminalenmedrooträttigheter:sudo sh 2. Kopierafilentillönskadmapp:cp /Users/kevin/kevin.sparseimage /Bevis Taägarskapavfilen:chown användarnamn /Bevis-001/kevin.sparseimage 4. Låsfilensåattingaändringarkangöras:chflags uchg /Bevis- 001/kevin.sparseimage Studerarmandenkrypteradefilensåkommermaninteseannatänrabarbersoppa.Dockkan detvaravärtattnämnaattenkrypteradhemmamappharföljandesignaturifilhuvudet: encrcdsa FilenkansedanmonterasiMacOSXgenomattdubbelklickapåfilen.Vidlyckadmonteringså kommermanpresenteradförendialogrutamedförfråganomanvändarenslösenordtill hemmamappen. Detfinnsettprogrammednamnetvfcrack 8 somkanvaratillhjälpförattknäckafilevault Spotlight SpotlightärindexeringsmotornochsöktjänsteniMacOSXsomanvändsföratthållaredapå filerochdessmetadata.endoldfilmednamnet.spotlight-v100skapasirotenochinnehåller indexeringsdata.spotlightärsomaktiveradsomstandardochindexerarsomstandardföljande platser: Allahemmakataloger Documents,Movies,MusicandPictureskatalogerna Papperskorgenförallamonteradevolymerochanvändare 8 13

18 MacOSXforensics Enintroduktion ~/Library/Metadata/ ~/Library/Caches/Metadata/ ~/Library/Mail/ ~/Library/Caches/com.apple.AddressBook/Metadata/ ~/Library/PreferencePanes/ /Library/PreferencePanes/ /System/Library/PreferencePanes/ /Applications Användarnakanocksåmanuelltläggatillplatsersomdetyckerskallindexerasförsnabb sökning,åtkomst.spotlightkommerocksåautomatiskattindexeraexternlagringsmedia(usb, FireWire)närdessakopplasinisystemet. Viktigt! Omdatorninnehållerfleraanvändarkontonsåkommerallafilersomliggeröverstianvändarens hemmakatalog(överstikatalogstrukturen)ocksåattindexeras.dessafilerkanmansökapåmendekaninte ändras.filersomfinnsinomdesktop,documents,library,music,moviesochpictureskommerinteatt indexerasellerkunnasökaspåfrånenannananvändareskonto. TvåanvändbaraterminalverktygförarbetamedSpotlightindexär: mdfind,ettterminalverktygföratthittafilergenomspotlightindex. mdls,visarmetadataförengivenfil Somexempelpåanvändningsåprovarjagiterminalenattsökadettadokument: mdfind DT2005_MacOSX /Users/kevin/Documents/Microsoft användardata/office 2008 AutoRecovery/AutoRecovery save of DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx /Users/kevin/Documents/Utbildning/Högskolan Dalarna/DT Kriminalteknisk datavetenskap II/Projekt/DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx mdls ~/Documents/Utbildning/Högskolan\ Dalarna/DT2005\ -\ Kriminalteknisk\ datavetenskap\ II/Projekt/DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx kmditemauthors = ( "Kevin Lund" ) kmditemcomment = "Rapport för tentamensprojekt i DT1012-Nätverkssäkerhet" kmditemcontentcreationdate = :11: kmditemcontentmodificationdate = :50: kmditemcontenttype = "org.openxmlformats.wordprocessingml.document" kmditemcontenttypetree = ( "org.openxmlformats.wordprocessingml.document", "org.openxmlformats.openxml", "public.zip-archive", "com.pkware.zip-archive", "public.data", "public.item", "com.apple.bom-archive", "public.archive", "public.composite-content", 14

19 MacOSXforensics Enintroduktion "public.content" ) kmditemdisplayname = "DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx" kmditemeditors = ( "Kevin Lund" ) kmditemfscontentchangedate = :50: kmditemfscreationdate = :11: kmditemfscreatorcode = "MSWD" kmditemfsfinderflags = 0 kmditemfshascustomicon = 0 kmditemfsinvisible = 0 kmditemfsisextensionhidden = 0 kmditemfsisstationery = 0 kmditemfslabel = 0 kmditemfsname = "DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx" kmditemfsnodecount = 0 kmditemfsownergroupid = 20 kmditemfsowneruserid = 501 kmditemfssize = kmditemfstypecode = "WXBN" kmditemkind = "Microsoft Word-dokument" kmditemlastuseddate = :50: kmditemorganizations = ( "Ho\U0308gskolan Dalarna" ) kmditemsubject = "Nätverkssäkerhet" kmditemtitle = "Tentamen" kmditemuseddates = ( :00: , :00: , :00: , :00: , :00: , :00: ) Ovansynsmetadataförfilen,datumendåfilenanvänts,namnetc.Imittfallsåsynsdetganska tydligtattjaganväntmigavenmallsomjagkopieratintexttill:tentamensprojektetikursen Nätverkssäkerhet.Filenskapades :11: Finder FinderärMacOSXfilhanterare.Programmetvarenavdeförstagrafiskafilhanterarnaochhar varitenförebildtillwindowsanvändarnas Utforskaren DiskArbitration DiskarbitrationärenbakgrundstjänstiMacOSXsomhanterarmonteringavfilsystem.Denhär tjänstenkommerautomatisktattmonteraochvisaeninkoppladenhetsomt.ex.enexternusb hårddisk.diskarbitrationkommerattmonteravolymermedläs ochskrivrättighetervilketinte ärönskvärtiforensisktsyfte.närmananvänderenmacosxdatorförattundersökaen misstänktsdatorsåbördennatjänstvaraavstängd.observeraattntfsvolymerendastkommer 15

20 MacOSXforensics Enintroduktion attmonterasmedläsrättigheteromintemacfuse 9 ellerparagaonntfsformac 10 ellerannan liknandetjänstärinstalleradpåsystemet. FörattaktiveraelleravaktiveraDiskArbitrationunderMacOSXgörföljande: 1. Taensäkerhetskopiaavfilen/etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist sudo cp /etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist /Backup/ 2. Radera/etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist sudo rm /etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist 3. StartaomsystemetochDiskArbitrationskallvaraavstängd. 4. FörattaktiveraDiskArbitraionigensåkopieratillbakadensäkerhetskopierade originalfilentillbakatillursprungligplats. sudo cp /Backup/diskarbitrationd.plist /etc/mach_init.d/ 5. Startasedanomsystemet! FörmerainformationomDiskarbitrationsemansidanunderbilagor AddressBook AdressbokenärenapplikationsomföljermedMacOSXsomstandard.Användsavanvändaren förattlagranamn,adresser,telefonnummer,im alias,hemsideinformationetc.adressbokenär ocksåtättintegreradmedandraapplikationersomt.e.x.mail&safari. Merainfokanhittas: ~/Library/Address Book Plug-Ins ~/Library/Application Support/AddressBook ical Ärdetmedföljandekalenderprogrammet.iCalärettenkeltprogramochanvändasganskaflitigt avmacanhängarna.icalkanocksåsynkroniserasmedonlinetjänstenmobileme.användarna kanocksåpublicerasinakalendraronlineförandraattse. Informationomkalendrarkanhittashär: ~/Library/Calendars Mail Ärdenmedföljandeochpopulärae postklienten.mailärtättintegreradmedadressbokenoch hållerocksåredapåmottagnaochskickadee postadressersomintefinnsadressboken.regler kanskrivasochprogrammetharenenkelskräpposthanterare.mailharstödförflerakontonoch POP3&IMAP software.com/home/ntfs mac/ 16

21 MacOSXforensics Enintroduktion Informationkanhittaspåföljandeplatser: ~/Library/Preferences/com.apple.mail.plist ~/Library/Mail/ ~/Library/Mail-attachments/ Mac&MobileMe.macellerMobileMesomdetnumeraheterärentjänstsomköpsitilläggavApplesomger användarnatillgångtillmailmedupptillfemaliasadresser.tjänstenärtättintegreradmedmac OSXochanvändsförbl.a.säkerhetskopieringonlineidetmedföljande20GBlagringsutrymmet. MobileMetillåtersynkningavadressbok,Safaribokmärken,iCalkalendrar,nycklar, webblösenord,certifikatetc. Enbraidéärattgåigenominformationhäromtjänsteninhandlatsavdatorägaren.Brukarspara enplistfilunder~/library/preferencesmedinformationsynkning,namnetc Nyckelhanteraren ÄrAppleslösenordshanteringssystem.Innehållerbl.a.lösenordtillwebbplatser,FTPservrar, SSHkonton,nätverksutdelningar,krypteradeenheter,privatanycklar,certifikatetc. IMacOSXsparasnormaltkeychain filerpåföljandeplatser: ~/Library/Keychains/ /Library/Keychains/ /Network/Library/Keychains/ Nyckelhanteringsfilensomanvändssomstandardärlogin.keychainochfinnsunder hemmakatalogen.dennafilärdensomladdasinautomatisknärenanvändareloggarini systemetmedsittlösenord Safari ÄrwebbläsarensomföljermedsomstandardiMacOSX.DenanvändsganskaflitigtavMac användarnamenävenandrawebbläsaresomt.ex.firefox&operaärpopulära. Safarifrånochmedversion3använderprecissomsenareversioneravFireFox,SQLitefilerför attsparanercacheochhistorik.safarispararnerwebbformulärlösenordikeychain. Merinformationkanhittas: ~/Library/Preferences/com.apple.Safari.plist ~/Library/Caches ~/Library/Safari Frånommedversion3.1.1sparaswebbcachepåföljandeplats: /private/var/folders 17

22 MacOSXforensics Enintroduktion Programförsnabbmeddelanden DetfinnsmångaprogramförsnabbmeddelandenpåMac.DetprogramsommedföljerMacOSX heterichatochharstödförföljandeprotokoll: AOL, ICQ, JabberochGoogleTalk Bonjour,.Mac(MobileMe) AndraIM programärbl.a.aolinstantmessenger,adium,microsoftmessenger,skypem.fl. MSNprotokolletärdetprotokollförsnabbmeddelandesomärpopulärastiSverige.Program somstöderdessaärgivetvisdemestpopulära.desomfallerinidenkategorinärmicrosoft MessengerochAdium. MicrosoftMessengerspararnerinformationombl.a.historikochdataförklientenunder ~/Documents/Microsoft userdata/ Adiumsparariställetnerinformationunder:~/Library/Application Support/Adium 2.0/ 18

23 MacOSXforensics Enintroduktion MacOSXloggfiler MacOSXskaparprecissomLinuxochandraUnixsystemmångaloggfiler.Vissaloggfilerär väldigtdetaljerademedanandraäravliteintresseienforensiskundersökning.nedanföljer någraloggfilersomkanvaraavintresseförattetableratidslinje,handlingaroch konfigurationer. Loggfil /var/log/crashreporter.log /var/log/cups/access_log /var/log/cups/error_log /var/log/daily.out /var/log/samba/log.nmbd /var/log/appfirewall.log ~/Library/Logs Beskrivning / Innehåll Innehålleranvändningshistorik,informationskrivstilldennafilnärett programkraschar. Informationomskrivaranslutning. Informationomskrivaranslutning. Historikövernätverksinterfaceochdiskstorlek. InformationomanslutningartillSambaenheter(Windowsbaserade enheter). Informationombrandväggstrafik. Pådennaplatsfinnsprogramspecifikaloggar. ~/Library/Logs/DiscRecording.log InnehållerenloggöverCD/DVDmediasomärutbräntmedFinder. Innehållerenloggövermonterade,avmonteradeISOochDMGfiler, ~/Library/Logs/DiscUtility.log partitionsinformationomhd,reparationeravbehörigheteretc. InnehållerinformationöverförflutnaiChatanslutningsförsök.Man ~/Library/Logs/iChatConnectionErrors hittardatasomt.ex.användarnamn,ip adresserochdatumsamttid förförsöket. Innehållerinformationöverev.MobileMesynkning,mobilaenheter ~/Library/Logs/Sync somt.ex.ipodsochmobiltelefoner,tidochdatumförhändelsen. Tabell2:VanligaloggfileriMacOSXochdessinnehåll(Kubasiak, 2007) 19

24 MacOSXforensics Enintroduktion PropertyListFormatFile(.plist) MacOSXochallaandraMacOSversioneranvändersiginteavettregistersomMicrosoft Windowsanvändersigav.Iställetanvändss.k.plist filerförattsparanerinnehåll.plistären förkortningför PropertyListFormatFile.Innehålletienplist filärbinärtxmlformatochkan inteläsasmedenvanligtexteditor. Detfinnsettflertalspeciellaverktygförattbehandlaplist filerpåenmac.dessakanladdasner frånt.ex.macupdateellerversiontracker.tillsammansmedxcodesomärapplesmotsvarighet tillmicrosoftsvisualstudiosåföljerdetmedocksåmedenplist editor.ettinbyggtanvändbart terminalverktygförattbehandlaplist filerärplutil. sudo plutil -convert xml1 -o ~/Desktop/SystemVersion.xml /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist Ovanståendeexempelvisarentypiskanvändningavverktyget.Idettafallsåkonverteradejag filensystemversion.plisttillxml fil(systemversion.xml)tillskrivbordet.xml filenkansedan öppnasmedenvanligtexteditorellerannatverktygförattbehandlaxml filer.innehålletifilen är: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/dtds/propertylist-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>productbuildversion</key> <string>9g55</string> <key>productcopyright</key> <string> Apple Inc.</string> <key>productname</key> <string>mac OS X</string> <key>productuservisibleversion</key> <string>10.5.6</string> <key>productversion</key> <string>10.5.6</string> </dict> </plist> Detärenkeltattskrivaettshellskript,AppleskriptelleranvändasigavAutomatorföratt automatiseradennaprocess.vanligaprogramochsystemetsparagenerelltsinainställningari plist filer.detfinnsmångaplist filerochdessafårundersökasfrånfalltillfallmennågra intressantaär: 20

25 MacOSXforensics Enintroduktion Fil /System/Library/CoreServices/System Version.plist /private/var/log/osinstall.custom /private/etc/hosts Beskrivning / Innehåll InnehållerversionsinformationominstalleratOS. Ingenplist filmeninnehållerinformationomdatumochtiddåos varinstallerat(avslutadinstallation). Ingenplist filmeninnehållerinformationomdefineradeip adresser ochdessassocieradenamn. Tabell3:Plist filerochandraviktigainformationsresurser Fil (~/Library/Preferences/) AdressBookMe.plist com.apple.bluetooth.plist com.apple.dashboard.plist Beskrivning / Innehåll Innehållerdatasomanvändarensjälvskrivitinomsigsjälvi Adressboken. InformationomenhetersomharvaritanslutnaviaBluethooth.Visar ocksåsenastedatumochtidföranslutningen. Informationominstallerades.k.Widgets. com.apple.dock.plist com.apple.finder.plist com.apple.grab.plist Informationomprogramtillgängligaidockan. Informationomsenasteöppnademappar,senasteserveranslutningar frånfinderochsenaste Gåtillmapp valet. Informationomsenastemappsomlästsin. com.apple.mail.plist InformationomMail.appochdessinställningarsomt.ex.kontonamn ochvarte postenliggerlagradpådisken. com.apple.networkutility.plist Informationomnätverksuppslagningarsomt.ex.Whois,Pingochport scans. Senastedokumentensomöppnatsmedprogrammet com.apple.prewiew.bookmarks.plist Förhandsgranskning. com.apple.print.printcenter.plist Informationomsenasteanslutnaskrivare. com.apple.quicktimeplayer.plist com.apple.safari.plist com.apple.sidebarlists.plist com.apple.systemuiserver.plist com.apple.scheduler.plist com.apple.recentitems.plist InformationomsenasteuppspeladefilmeriQuicktime. InformationomSafarihistoriksomt.ex.senastesöktermer,senaste öppnadelokalafileretc. Innehållerhistoriskinformationomnuvarandeochförgåendeobjekt somharvisatsifindersidebar. Informationom egna menyersominstalleratsavanvändaren.kan varaanvändbartommanvillsedetsomkörsnäranvändarenloggarin. Informationomschemalagdaautomatiskahändelsersomt.ex. SystemuppdateringellerMobileMesynkning. Informationomsenasteanvändaprogram,filerochserveranslutningar. Tabell4:Någraplist filermedintressantinformation. 21

26 MacOSXforensics Enintroduktion Informationsförvärv Nedankommerjagattbeskrivatreolikametoderförattpåettforensisktsättfåtillgångtilldata påenmisstänktsdator.tvåavteknikernakommerattinnebäraattanvändamåldatorndirekt ochetttredjesättgenomanvändingavytterligareendator.detreolikateknikernärsingleusermode,livecdochtargetdiskmode(firewirediskmode).ytterligareettsättattfå tillgångtillinformationurenmåldatorärattfysisktplockauthårddiskenurdatorn. 3.1 MacOSBootkommandon Detfinnsmångaolikatangentbordskommandonundersomorsakarolikahandlingarvidbootpå Mac.AllakombinationerfungerarintemedallaMacdatorer.Nedanärnågrakommandonoch dessfunktion: Funktion Förbigåstartskivanochbootafrånen externenhet(hd,cd,dvd) BootafrånenCD/DVD C Tangentbordskombination CMD ALT SHIFT DELETE BootafrånenspecifikSCSIID Matautdiskett(FloppyDisk) Väljenenhetattbootafrån CMD ALT SHIFT DELETE # Hållneremusknappen ALT StartaiTargetedDiskMode T OSXVerboseMode OSXSIngle UserMode OpenFirmware ALT V ALT S CMD ALT O F 3.2 Single usermode Tabell5:MacOStangentbordskombinationervidboot. Single usermodeärenavdebästaverktygeninommacintoshforensiskautredningar.dethär lägetioperativsystemetärursprungligentänktföradministratörerattpåettlättsättunderhålla datorn.isingle usermodekrävsdetkunskapomunixdåmankommuniceramedosenbart genomenterminal.isingle usermodesåkommermanattvararootpåsystemet. Viktigt! EnavanceradanvändarekanhaavaktiveratSingle usermode.omettförsökattbootaomisingle usermode intelyckas.antecknadettaiutredningsrapporten. EfterbootiSingle Usermode(seovan)såpresenterasmanfårettterminalfönsterdärmanär inloggadsomroot användare.mankanorsakamycketskadaommanintevetvadmangöri dettaläge.filsystemetärmonteratmedendastläs rättigheter.förattmonterafilsystemetmed skrivrättighetersåkanmananvändasigavkommandot:/sbin/mount -uw / 22

27 MacOSXforensics Enintroduktion Följandekommandonärickedestruktivaochkananvändasförattsamlaininformationunder enutredning: date Datummednuvarandetidszon. date u DatumiUTC hdiutilpartition/dev/disk0 Visarpartitionstabellenöverboot enheten hdiutilpmap2/dev/disk0 Visarytterligareinformationompartitionstabellenför boot enheten. ls/dev/disk? Listaraktivaenhetsfilerfördeinstalleradeenheterna. system_profilersphardwaredatatype VisarinfoomMacintoshhårdvara system_profilerspsoftwaredatatype VisarsysteminformationomOS system_profilerspparallelatadatatype VisarinfoomATAenheter system_profilersphardwareraiddatatype VisarinfoomhårdvaruRAID system_profilerspmemorydatatype Visarinfoominstalleratminne system_profilerparallelscsidatatype VisarinfoomSCSIenheter system_profilerspsasdatatype VisarinfoomSAS(SerialAttachedSCS)enheter system_profilerspserialatadatatype VisarinfoomSATAenheter 3.3 LiveCD FördelenmedattanvändaenBootCDärattsystemetochmjukvaraärdensammaförvarjegång manstartar.detärdockviktigtattpåpekaattallabootcdintefungerarmedallamacdatorer. Mankan,ommanharkunskapenattskapaenegenBootCD. AttbootafrånenLiveCDärenganskaenkelprocess.Startaommedskivaniochhållinne alt tangenteneller C.DetfinnsotroligtmångaLinuxdistributionerochattingåendebeskriva användningenavdessaliggerutanförramenidettaarbete.enenkelsökningiensökmotorför MacLiveBootCD,Knoppix,Ubuntuetc.ärettsättatttaframnödvändiginformation.Dockskall manvaramycketobservantmedvilkenlivecd,linuxdist.manväljer.detäravytterstaviktatt manvetvadsomhändernärmanstartarfrånskivansåattpotentiellviktiginformationinte förändras.linuxdistenskallhastödförefi,of,hfs/hfs+ochbörinteautomatisktmontera filsystemet. NågraexempelpåLinuxdistributionersomfungerarmedMacär: IntelMac UbuntuLiveCD IntelMac HelixLiveCD IntelMac BacktrackLiveCD PowerPCochIntelMac BBTMacquistionCD Fleradistributionerfinnsmedallsäkerhet.Användvalfrisökmotorföratthittamerainfo.BBT (BlackbagTechnologies)erbjuderenprenumerationpåenforensiskgodkändMacBootCD. MerainfoomBBTochMacquisitionkanhittashär: 23

28 MacOSXforensics Enintroduktion TargetDiskMode DentredjemetodenärTargetDiskModeellerFirewireDiskModesomdetocksåkallas.Denna metodärdenmetodsomerbjudermestflexibilitet.dukant.ex.användaenlaptopellerstationär datormedvalfrittosförattundersökamåldatorn.manskalldocksetillsåattauto mountpå undersökningsdatornäravslaget.observeraattdetinteärsäkertatttdmfungerarpå måldatorn. TargetDiskModeärenteknologisomtillåterenMacintoshdatorattagerasomenextern, firewireenhet.datornkommerinteattmodifieradataellerfilsystemominteanvändaren uttryckligenvilldet. Viktigt! TargetDiskModefungerarendastpåinternaATAenheter.TDMkommerendastattanslutatilldenATA enhetsomärangivensommasterpåultraatabussen.tdmkommerinteattanslutatillata slavar,atapi ellerscsienheter.mankanmedandraordintefåtillgångtillallainternaenheteromdetfinnsfleränen installerade.användex.livecdomdetmisstänksattdatorninnehållerflerainternaenheter. FörattanvändasigavTDMochtaenforensiskskivabildavenhetensåanvändföljandesteg: 1. SetillsåattdetOSsomanvändspåundersökningsdatorninteharauto mountpåslaget. OmenMacanvändssåavaktiveraDiskArbitration.(seovan) 2. Setillattmåldatornäravstängd.OmenlaptopärmåldatornsetillsåattAC adapternär inkopplad. 3. KopplaihopmåldatornmedundersökningsdatornmedenFireWirekabel. Undersökningsdatornbehöverintevaraavslagen. 4. Startamåldatornochomedelbarthållinne T knappentillsenfirewiresymbolvisas. 5. PåundersökningsdatornöppnaettterminalfönsterochletauppdenanslutnaTDM datornt.ex.ls /dev/disk? 6. TaenMD5summapåenheten:md5 /dev/disk1 > /Bevis/targetMac_start.md5 7. Använddetinbyggdaverktygetddföratttaenskivavbild:dd if=/dev/disk1 conv=noerror,sync of=/bevis/targetmac.ddsetillsåattutrymmefinns! 8. TaennyMD5summa:md5 /dev/disk1 > /Bevis/targetMac_end.md5 9. Stängavmåldatorngenomatthållainneströmknappen. 10. Kopplabortkabeln. 24

29 MacOSXforensics Enintroduktion FysiskurplockningavinternHD AttplockabortdeninternahårddiskenkanpåenMacintoshvaraenkompliceraduppgift.Vissa Macdatorerkanupplevassomomdemerellermindreärsvetsadeihop.SidaniFixit 11 visarmed detaljeradebilderpåhurmanplockarisärolikamacmodeller.andrakällorföratthitta informationomhurmanplockarisärenmacutanattförstöradenärbl.a.youtube. Viktigt! KomihågattanvändaenfysiskskrivspärrpåHDinnandenundersöks. 3.6 Liveundersökning Enliveundersökningavendatorinnebärattsparanerallflyktiginformationavvikt.Eftersom MacharinbyggtstödförbådePerlochPythonärdetmyckettroligtattdeskriptskrivnaför Linux/UnixidettaändamålkommerattfungeraraktaviMac.Dettabördockiförhand undersökasochbekräftaspåenannanmac.jagskulledockviljatipsaomettprogrammednamn MacLockPickIIfrånSubrosasoftsomunderlättardettaarbete.Programmetfinnsförbåde WindowsochMacochsamlarininformationfrånettflertalolikakällorutankonfiguration. Programmetkanocksåbyggasutmedhjälpavs.k.Plugins. Merinfoomprogrammetkanhittaspåföljandeplatser: _info&cpath=1&products_id=2&zenid=778622c0b02fa36a10156fdc2b2fcf MinnesdumppåenMac VirtuelltminnepåenMacsparasunder/var/vmochhittarenenhetsfilpåminnetunder /dev/mem*påvissamacos.finnsenenhetsfilsåkanenminnesdumpgörasmedhjälpavddpå följandesätt:dd if=/dev/mem of=memdump.img conv=noerror,sync PåallaMacOSsystemsåfinnsdetingenenhetsfilförminnet.MenpåallanyareMac(efter2005) såfinnsdetenfunktionsomkallasförsafesleep.dennafunktionärtänktattanvändasföratt återställadatornomdetskullebliströmavbrottunderdatornsvilolägeellerombatterietpåen bärbardatorärpåvägatttaslut.närdatorngårnedivilolägesåkommerheladatornsminne attkopierasnedtilldisk,okrypterat.innehålletidennafilkommerattkopierasövertillminnet igennärdatornväcksursittviloläge. Dennafilkanmanhittaunder/var/vm/sleepimage.Kopieringavdennafilskerpåsammasätt somovanmedddellerheltenkeltkopierafilen.givetvissåbörmd5ellersha1summartas innanochefterprocessen

30 MacOSXforensics Enintroduktion Bilagor 4.1 MANsidor Diskarbitrationd DISKARBITRATIOND(8) BSD System Manager's Manual DISKARBITRATIOND(8) NAME diskarbitrationd -- disk arbitration daemon SYNOPSIS diskarbitrationd [-d] DESCRIPTION diskarbitrationd listens for connections from clients, notifies clients of the appearance of disks and filesystems, and governs the mounting of filesystems and the claiming of disks amongst clients. diskarbitrationd is accessed via the Disk Arbitration framework. Options: -d Report detailed information in /var/log/diskarbitrationd.log. This option forces diskarbitrationd to run in the foreground. The file /etc/fstab is consulted for user-defined mount points, indexed by filesystem, in the mount point determination for a filesystem. Each filesystem can be identified by its UUID or by its label, using the constructs ``UUID'' or ``LABEL'', respectively. For example: UUID=DF000C7E-AE0C-3B15-B730-DFD2EF15CB91 /export ufs ro UUID=FAB060E9-79F7-33FF-BE85-E1D3ABD3EDEA none hfs rw,noauto LABEL=The\040Volume\040Name\040Is\040This none msdos ro FILES /etc/fstab /var/log/diskarbitrationd.log /var/run/diskarbitrationd.pid /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.diskarbitrationd.plist SEE ALSO fstab(5) Darwin July 18, 2004 Darwin 26

31 MacOSXforensics Enintroduktion Plutil PLUTIL(1) BSD General Commands Manual PLUTIL(1) NAME plutil -- property list utility SYNOPSIS plutil [command_option] [other_options] file... DESCRIPTION plutil can be used to check the syntax of property list files, or convert a plist file from one format to another. The first argument indicates the operation to perform, one of: -help -lint Show the usage information for the command and exit. Check the named property list files for syntax errors. This is the default command option if none is specified. -convert fmt Convert the named file to the indicated format and write back to the file system. If the file can't be loaded due to invalid syntax, the operation fails. fmt is one of: xml1, for version 1 of the XML plist format binary1, for version 1 of the binary plist format There are a few additional options: -- Specifies that all further arguments are file names -s Don't print anything on success. -o path Specify an alternate path name for the result of the -convert operation; this option is only useful with a single file to be converted. Specifying - as the path outputs to stdout (only allowed with XML output). -e extension Specify an alternate extension for converted files, and the output file names are otherwise the same. 27

32 MacOSXforensics Enintroduktion InitialDataGathering Dennainformationärhämtadfrån: OperatingSystemInstallationDate /var/log/osinstall.custom OperatingSystemVersion /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist (OS X Client) /System/Library/CoreServices/ServerVersion.plist (OS X Server) LastSoftwareUpdate /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate.plist RegistationInformationduringOperatingSystemInstallation /var/db/.applesetupdone CurrentTimeZone /etc/localtime (link file pointing to current time zone) OR /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist Auto LoginUserandLastLoginUser /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist HomeFolders /Users/username UserAuto LaunchItems /Users/username/Library/Preferences/loginwindow.plist DeletedUsers /Library/Preferences/com.apple.preferences.accounts.plist NetworkSettings /Library/Preferences/com.apple.alf.plist - Firewall Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preference s.plist - Airport (Wireless) Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.nat.plist - Internet Sharing Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.network.identifica tion.plist - Historical Network TCP/IP Assignments with Timestamps /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.NetworkInterfaces. plist - Onboard Interfaces 28

33 MacOSXforensics Enintroduktion /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.preferences.plist - Network Configuration for each interface BluetoothHistory /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist InstantMessaging /Library/Preferences/com.apple.iChat.AIM.plist /Library/Preferences/com.apple.iChat.plist /Library/Preferences/com.apple.iChat.SubNet.plist /Users/username/Library/Preferences/com.aol.aim.plist /Users/username/Library/Preferences/com.adiumX.adiumX.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.iChat.AIM.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.iChat.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.SubNet.plist /Users/username/Library/Preferences/com.skype.skype.plist /Users/username/Library/Preferences/com.yahoo.messenger3.plist /Users/username/Library/Preferences/com.yahoo.messenger3.Users.screen name.plist PeertoPeer Safari /Users/Library/Preferences/Limewire/* /Users/username/Library/Safari/Bookmarks.plist - User's Bookmarks /Users/username/Library/Safari/Downloads.plist - Contents of the user's Downloads window in Safari /Users/username/Library/Safari/History.plist - Safari browser history /Users/username/Library/Safari/LastSession.plist - defines the last browsing session (window and tabs that were open) LogFiles /var/log/* /Users/username/Library/Logs/* SleepFileandVirtualMemory /var/vm/sleepimage /var/vm/swapfile0 29

Terminal vad det är vad man kan göra med den

Terminal vad det är vad man kan göra med den Terminal vad det är vad man kan göra med den Touch Användbarhet Batchkörning WIMP CLI (Command Line Interface) sh ksh tcsh bash zsh (Windows, Icon, Menu, Pointer) Elektronrör 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

1. Log on to the system using the user ide and password ide. 2. Copy the file /etc/ca-certificates.conf to the home directory of the user.

1. Log on to the system using the user ide and password ide. 2. Copy the file /etc/ca-certificates.conf to the home directory of the user. 1. Log on to the system using the user ide and password ide. 2. Copy the file /etc/ca-certificates.conf to the home directory of the user. The user ide must own the copied file. 3. Open up the copy in

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Tentamen. Information. Kurs: Effektiviserad drift av datorsystem Tid: Antal sidor: 5 Tillåtna hjälpmedel: Penna och radergummi

Tentamen. Information. Kurs: Effektiviserad drift av datorsystem Tid: Antal sidor: 5 Tillåtna hjälpmedel: Penna och radergummi TENTAMEN Tentamen Information Kurs: Effektiviserad drift av datorsystem Tid: 2011-01-05 08.00-12.00 Antal sidor: 5 Tillåtna hjälpmedel: Penna och radergummi Skrivningsansvarig lärare: Marcus Wilhelmsson

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15 Per Holm Per.Holm@cs.lth.se Unix 2 (lab 1) Lågnivåprogrammering 23 (lab 2) Datorns hårdvara 45 L A TEX 69 (lab 3) Internet 98 (lab 4) Operativsystem 117

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

UNIX verktyg. Användbara kommandon Fil och informationssökning Tags Versionshanteringssystem

UNIX verktyg. Användbara kommandon Fil och informationssökning Tags Versionshanteringssystem Användbara kommandon Fil och informationssökning Tags Versionshanteringssystem 1 Användbara kommandon 1 more är ett filter som visar information skärmvis Exempel: ls al more less är en mer kraftfull variant

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer

Olika OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av ett par OS. Titt på hur de gör. Många varianter. Mycket gemensamt. En del som skiljer Olika OS En översikt av ett par OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Begrepp Hur skapas en process Deamon rocess Föräldrar & barn

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Installationsanvisningar ProjectWise Explorer

Installationsanvisningar ProjectWise Explorer MANUAL 1 (6) Installationsanvisningar: ProjectWise Explorer, v, Trafikverkets installationspaket Installationsanvisningar ProjectWise Explorer v. - Trafikverkets installationspaket Dokumenthistorik: Version:

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer

Dagens OS. Unix, Linux och Windows. Unix. Unix. En översikt av dagens OS Titt på hur de gör. Många varianter Mycket gemensamt. En del som skiljer Dagens OS En översikt av dagens OS Titt på hur de gör Unix, Linux och Windows Unix Många varianter Mycket gemensamt Unix En del som skiljer Vanliga program, shell, etc System calls Interupts and traps

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Services + REST och OAuth

Services + REST och OAuth Services + REST och OAuth Syftet med Services Skapa ett Drupal API för att exponera webb- API:er. Officiella versionen - Create a unified Drupal API for web services to be exposed in a variety of different

Läs mer

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du. Introduktion Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.se Kriminalteknisk Datavetenskap 1 - kursinnehåll Incidents

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata ln sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Linuxadministration 1 1DV417

Linuxadministration 1 1DV417 Tentamen Linuxadministration 1 1DV417 Lärare: Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 mars 2011 Kurs: Linuxadministration 1 1DV417 Datum och tid: 24 mars 2011 13.00-17.00 Tillåtna hjälpmedel: Penna

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Evodev ONE Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll EVODEV ONE 1 General 2 Job 3 Run once / Run daily/weekly / Interval 3 Name 3 Active 3 Description

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4 Switch- och WAN- teknik F2: Kapitel 3 och 4 Kapitel 3 VLAN Vad är e= VLAN? VLAN står för Virtual LAN och är en teknik för a= dela en switch i flera olika delar, där varje del Illhör olika IP- nät. Exempel:

Läs mer

SSH, övervakning och loggning, X. Linuxadministration I 1DV417

SSH, övervakning och loggning, X. Linuxadministration I 1DV417 SSH, övervakning och loggning, X Linuxadministration I 1DV417 1 SSH OpenSSH 2 SSH - Transportlagret 1. Anslut 2. Nyckelutbyte 3. Säker tunnel 3 SSH - Verifikationslagret 1. Anslut 2. Nyckelutbyte 3. Säker

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Övning 7 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Målet med denna övning är att installera operativsystemet Gentoo Linux och/eller Arch Linux. Jag rekommenderar mycket starkt att faktiskt försöka

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Hur man ökar säkerheten i linux

Hur man ökar säkerheten i linux Hur man ökar säkerheten i linux Det här specialarbetet handlar om hur man kan öka säkerheten i linux. Jag har utgått från min egna dator, som är en K6 2 350 MHz,128M RAM,10,1G hårddisk, 40x CDROM, 3,5"

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

IM10. Installation Note ENGLISH. Before you start the installation, make sure that the following material is available:

IM10. Installation Note ENGLISH. Before you start the installation, make sure that the following material is available: IM10 Installation Note 81387-2 06-20 EN SV ENGLISH IM10 - TCP/IP to RS232 Converter General The IM10 is an gateway converter in order to access the Bewator 2010 via a local network (LAN). The converter

Läs mer

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara!

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Robin Crohns Technical Specialist Symantec Security Information Manager 1 Loggböcker i en marin värld Loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal,

Läs mer

LOG/iC2. Introduction

LOG/iC2. Introduction LOG/iC2 Introduction L00000 11110111111111111111111111111111111111111111* L04884 11111111111111111111111111111111111111111111* L04928 11111111011111111111111111111111111111101111* L04972 11111111101110111111111111111111111111011111*

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen.

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Först väljer vi land; Sverige. Och på nästa skärm "Swedish ISO keymap". Efter detta

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras.

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras. Laboration 1, Databashantering med MySQL Av: Marcus Rejås I denna laboration skall du se till att du kommer åt databasmotorn och att det fungerar. Du kommer också att skapa en tabell

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB

JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB PRESENTATIONSRUNDA VILKA ÄR VI? HUR JOBBAR NI MED LOADRUNNER IDAG? ANVÄNDER NI JAVASCRIPT/DFE/JSON? AGENDA LoadRunner

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Operativsystem - Filsystem

Operativsystem - Filsystem Operativsystem - Filsystem Mats Björkman 2015-03-09 Administrativt n Extraföreläsning istället för den inställda: torsdag 12/3 kl 8-10 i Pi n Seminarier preliminärt schema ute n 15 minuter per grupp lämna

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Monitor Pro V7 SCADA Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Sätt in bild på produkten eller en skärmdump från programvaran eller liknande. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MONITOR PRO ADD-ON...3

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 WSS F1 1 Intro Idag: Vad är Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS)? Standalone / Server farm Systemkrav Vanlig WSS implementation Central Administration Web applications and Site collections 2 Vad är WSS

Läs mer

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X).

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Lab1 inginfo07 Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Inloggning Du borde ha fått ett personligt användarnamn och ett lösenord från Delfi, om

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang)

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang) Tentamen i Programmeringsteori Institutionen for datorteknik Uppsala universitet 1996{08{14 Larare: Parosh A. A., M. Kindahl Plats: Polacksbacken Skrivtid: 9 15 Hjalpmedel: Inga Anvisningar: 1. Varje bevissteg

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten...

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Installation, konfiguration & Matchning... 2 Installation på primära domänkontrollanten... 2 Konfiguration... 5 Matchning av användare...

Läs mer

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger Modern webbutveckling av Robert Welin-Berger robertwb@kth.se Modern webbutveckling 1. Projektstorlek och Arkitektur 2. Callbacks 3. Event driven arkitektur 4. MEAN stack 5. ODM/ORM 1. Projektstorlek och

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata in sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer