DT2005 Kriminalteknisk datavetenskap II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DT2005 Kriminalteknisk datavetenskap II"

Transkript

1 HögskolanDalarna Projektarbete DT2005 KriminaltekniskdatavetenskapII MacOSXforensics Enintroduktion Namn:KevinLund Pers.Nr: E Kursansvarig HansJones

2

3 MacOSXforensics Enintroduktion Bakgrundochhistorik MacOSXenöversikt Boot processen refit HFS+ochdessdatastrukturer Andrafilsystem MacOSXkatalogstruktur Användarnashemmakatalog Användarbiblioteket Programochteknologier Bonjour(Rendezvous) FileVault Spotlight Finder DiskArbitration AddressBook ical Mail Mac&MobileMe Nyckelhanteraren Safari Programförsnabbmeddelanden MacOSXloggfiler PropertyListFormatFile(.plist) Informationsförvärv MacOSBootkommandon Single usermode LiveCD TargetDiskMode FysiskurplockningavinternHD Liveundersökning MinnesdumppåenMac Bilagor MANsidor Diskarbitrationd Plutil InitialDataGathering MacOSX10.4CommandLineUtilitiesandDaemons MacOSXAdminHack Litteraturförteckning ii

4 MacOSXforensics Enintroduktion iii

5 MacOSXforensics Enintroduktion Bakgrundochhistorik Redan1984släppteApplesinförstaMacintoshochvardetförstasystemetsominnehöllett grafisktgränssnitt(gui)somvanligapersonerhaderådmed.ändasedandessharmacintosh ökatipopularitetochharidagenstorskaraanhängare.endelansertillochmedattmacintosh anhängareharskapatnågonsortskult. ItaktmedökadpopularitetblandMacintoshanhängareökarocksåbehovetavattutvinna informationursystemeniettforensisktsyfte.detfinnsendelapplemacintoshdatoreri hemmenochpåarbetsplatsersomanvändersigavgamlamacos.idettaarbetekommerjag dockatttittanärmarepåmacosx10.5(leopard).mycketavinformationenkanocksåtillämpas påliteäldresystemsom10.3och10.4mendettaärintegaranterat. 2 MacOSXenöversikt MacOSXbyggerigrundenpåavAppleuppköptaNeXTochdessoperativsystemNeXTSTEP. NeXTSTEPvarettobjektorienterat,multitaskingUnixOSsombyggdepåMachkärnan tillsammansmedkällkodfrånbsdunix.dessatvådelarutgördagenskärnaiosxmednamnet Darwin. AllaMacOSXversioneranvändersigavdetunderliggandeUnixsystemet.MacOSXärintebara ettgui baseratoperativsystemutandetärocksåkommandodrivetgenomett terminalgränssnitt.dethärgeranvändarnastorflexibilitetochkraft.störredelenav användarskaranhållersighelsttilldetgrafiskagränssnittetmedanmeraavanceradeanvändare gärnaanvändersigavterminalen.mycketavlinuxkällkodkankompileraspåenmacutan störreändringar.detfinnsettprojektkallatförmacports 1 somunderlättarföranvändarenatt kompileraochinstalleraportadeprogram. 2.1 Boot processen Apples,MacintoshsvarpåPCBIOS(BasicInputOutputSystem)ärOpenFirmware(OF)och ExtensibleFirmwareInterface(EFI).OpenFirmwarehittarmanpåMacintoshdatorermed PowerPCprocessorerochEFIpåIntelbaserade. OFellerEFIärteknisktsättinteendelavOSXmendetutgörenvikigdeliApple datorernas funktion.openfirmwareärenöppenickelåst,plattformsoberoendeboot firmwaresomär placeradibootrom 2.OpenFirmwarekananvändasförattskräddarsyboot processensamt användasförattdiagnosera,avlusaochkanävenanvändasförprogrammering.efiärväldigt liktopenfirmware.(amit Singh, 2006) 1 2 ÄrimodernaAppledatorer,ettpåmoderkortetplaceratflashEEPROM. 1

6 MacOSXforensics Enintroduktion NärmanslårpåströmmentillenMacintoshdatorsåaktiverasBootROM.BootROMhartvå huvudsakligauppgifter: 1. Initialiseringavhårdvara 2. Väljaettoperativsystemattköra. FörstsåkörsenPOST(Power OnSelfTest)processsominitialiserarendelhårdvaraoch kontrollerarattdetfinnstillräckligtmedminneochattminnetäribraskick.restenav hårdvaraninitialiserasipowerpc baserademacintoshdatoreravopenfirmware.ofbygger ocksåettinitialtenhetsträd 3 ochväljersedanvilketossomskallanvändas.iintel baserade MacintoshdatorersåsköterEFIgrundläggandeinitialiseringochväljersedanvilketOSsom skallaktiveras. OmdetfinnsfleraoperativsysteminstalleradepådatornsåväljerOFellerEFIdet operativsystemsomvaldessenastisysteminställningar(startskiva).förattväljaosattboota ellerstartaifrånsåkanmanhållainnealt tangentenvidstartavdatorn. NärsedanBootROMärfärdigochenMacOSXpartitionpåhårddiskenharvaltssålämnas kontrollenövertillbootx(powerpc)ellerboot.efi(intel).denhuvudsakligauppgiftensombåda dessas.k.boot hanterareharärattladdakärnanochdessmiljö. ManhittarbådeBootXochbooti.efiunder: /System/Library/CoreServices Mankanocksåhittaenkopiaavboot.efiunder: /usr/standalone/i386/boot.efi Vidtillfällendåmant.ex.bootarfrånenUFSvolym,enRAIDvolymetc.såkommerenkopiaav boot hanterarenattfinnaspåenseparathfs+ hjälp volymföratthjälpasystemetattstarta.i vissaversioneravmacosxsåkanmanhittaenkopiaavkärnansamtmkext 4 cachepå hjälpvolymen.isituationersomdessasåkommerinteboot hanterarenochandrakomponenter pårootenhetenattanvändas. Boot hanterarenförsökerförstladdainenför länkadversionavkärnansominnehålleralla enhetsdrivrutinersomärinblandadeisjälvaboot processen.dennaför länkadekärnakanman hittapåföljandeplats: /System/Library/Caches/com.apple.kernelcaches 3 Enhierarkiskrepresentationavenhetersomärassocieradmeddatorn. 4 ÄrettkomprimeratarkivsomspararinformationomenellerfleraKEXT(KernelExtensions)somisintur användsavboot hanteraren. 2

7 MacOSXforensics Enintroduktion Genomattiförväglänkadessadrivrutinerinikärnansåminskasboot tiden.omdetskullevara såattdennacacheskullesaknas,ärföråldradellerkorruptsåkommerboot hanterarenatt försökaladdainsammadrivrutiner,allapåengångiformavettenkelt,komprimeratarkivsom kallasförmkextcache. Skulledetvisasigattocksådennacachepånågotsättvarakorrupt,saknasellerföråldradså kommerboot hanterarenattletaefterdrivrutinerochkernelextensionsunder: /System/Library/Extensions Närnualladrivrutinersomkrävsförattbootaärinladdadekommerboot hanterarenattstarta initialiseringenavkärnan.kärnaninitialiserarmachochbsdstrukturernaochinitialiserar sedani/o.i/okitetlänkardeinladdadedrivrutinernainikärnan.närkärnanhittarrootenhetensåkommerbsdatt rootas utifråndennaenhet.häreftersåtarrootsystemprocessen launchdöverochinitialiserarloginfönstret refit AppleerbjuderingaverktygförattfåtillgångtillEFI.EfterBootsåkommermaninteåtEFI.Det finnsdockverktygförattfåtillgångtillefi.ettavdessaverktygärrefitsomkanhittaspå Sourceforge.net: DettaverktygmåsteinstallerasochärintedetlämpligasteverktygetattköraunderenLive undersökning.mankandockbootamedenbootbardiskmeddettaverktyginstalleratochsamla inönskadinformation.deninformationmankanfåutrörsigomdatum,tidochlåg nivå information.dokumentationförefiärintedenbästasåandramedelkanskelämparsigbättre föratthittaovanståendeinformation. Ettanvändningsområdefördettaverktygärsomenboot menyidefallmanharflera operativsysteminstalleradepåenheten. 3

8 MacOSXforensics Enintroduktion HFS+ochdessdatastrukturer FilsystemetHFS+(HierarchicalFileSystemPlus)ochdetäldreHFSärdetvådominerande filsystemsommanhittarpåenmacintoshdator.hfs+ävenkalladhfsextendedellermacos extendedintroduceradesisambandmedattmacos8.1lanseradesi1998.hfs+ärefterföljaren tilldetgamlahfsochgerstödförstörrefiler(blockadressernaär32 bitiställetför16 bit). HFS+stöderfilnamnupptill255teckenUTF 16. EnHFS+volymärindeladisektorersomnormaltär512bytesstora.Dessasektorerärsedan grupperadeiallokeringsblocksomkaninnehållaenellerflerasektorer.normalstorlekpåett allokeringsblockär4kb.hurmångaallokeringsblocksomfinnspåenhfs+volymbestämsav volymstorleken. Reserved Boot Volume header Allocation file Catalog file Extent overflow file Attribute file Startup file Alternate volume header User file forks or free space Figur2.1StrukturenienHFS+volm. DetfinnstotalniostyckenolikastrukturersombyggeruppenHFS+volym: 1. Sektorerna0och1ärBootblockensominnehållerinformationochinstruktionersomär nödvändigaförattstartaupp,bootasystemet. 2. Sektor2beståravVolumeHeaderellerVolymsidhuvudetochinnehållerinformation omhelavolymen.informationenärt.ex.storlekenpåallokeringsblocken,datumochtid närvolymenskapadesochplaceringenavandravolymstrukturersomt.ex.katalogfilen ochextentoverflowfile.volymsidhuvudetfinnsalltidpåsammaplats. 3. Allokeringsfilenhållerredapåvilkaallokeringsblocksomärledigarespektive upptagna.varjeallokeringsblockbeståravenbit.enettaindikerarettupptaget allokeringsblockochennollaettledigt.platsenpådennastrukturkanvariera. 4. KatalogfilenärettB* trädsominnehållerregisteröverallafilerochmapparsomfinns lagradepåvolymen.ettregisterimacosxharstorleken8kib. 5. ExtentOverflowFileärettannatB* trädsomspararinformationomde allokeringsblocksomärallokeradetillvarjefil. 6. AttributfilenärytterligareettB* träd.attributfilenkansparatreolikatyperav4kib register:inlinedataattributerecords,forkdataattributerecordsochextensionattribute records.inlinedataattributeregisterspararsmåattributsomfårplatsinutiregistreti sig.forkdataattributeregistreninnehållerreferensertillmaximaltåttastyckens.k. 4

9 MacOSXforensics Enintroduktion extentssomkaninnehållastörreattribut.extensionattributeregistrenanvändsföratt byggautforkdataattributenärdeåttaolikas.k.extentsredanäranvända. 7. Uppstartsfilen,äravseddföricke MacOSsystemsominteharstödförHFSellerHFS+. 8. Dennästsistastrukturen,detalternativavolymhuvudetmotsvararAlternateMaster DirectoryBlockienHFSvolym. 9. DensistastrukturenärreserveradförApple.Denanvändsunderprocessendådatorn tillverkas. EnfilpåettHFSsysstemhartvås.k.gafflar: 1. Datafork 2. Resourcefork File Enellerbådadessagafflarkanvaratomma. Datagaffelninnehållerinformationprecissom envanligfilinnehållerilinuxellerwindows. ResursgaffelninnehållerdäremotMacintosh resurser,dataiettspecielltformatsom beskrivert.ex.menyer,dialogrutor,ikoneretc. somärassocieradmedfilen.fördelenmedatt användaenresursgaffelärattdetmöjliggör egenskapersommenyerochdialogerpåolika språk.ettexempelpåenmacosxfilären vanligword fildärsjälvatextenliggeri datagaffelnocheventuellabilderliggersparade iresursgaffeln.resursgaffelnkanbästjämföras medalternatedatastreamsintfs. Resource fork Resource map Icons Data Fork Menu Figur2.2EnOSXfilhartvågafflar Viktigt! Omenmacintoshfilkopierasövertillettfilssystemsomintestöderresursgafflarsåkommerresursgaffelnatt försvinna. OmmankopierarenmacintoshfiltillenNTFSvolymsåkommerresurgaffelnattförsvinna. C:\macfiles>dir /a Volymen i enhet C har ingen etikett. Volymens serienummer är 8C4B-ABD8 Innehåll i katalogen C:\macfiles :07 <KAT> :07 <KAT> :05 31 losen.txt 1 fil(er) 31 byte 2 katalog(er) byte ledigt 5

10 MacOSXforensics Enintroduktion OvanharentextfilskriveniMacOSXmedenenkeltextredigerareöverförtstillenNTFSvolym. Enlistningvisarbaratextfilen. E:\macfiles>dir /a Volymen i enhet E har etiketten USBMINNE Volymens serienummer är EC9 Innehåll i katalogen E:\macfiles :17 <KAT> :17 <KAT> :05 31 losen.txt : _losen.txt 2 fil(er) byte 2 katalog(er) byte ledigt SammafilkopieradesövertillenFAT32volym.Härsynsenfilmednamnet._losen.txt.Detta ärresursgaffeln.försfilenövertillmacosxigensåkommermacosxatthanteraresursgaffeln ochöppnafilenpåkorrektsätt. AppleMacintoshdatoreranvändersignormaltavtvåpartitionsscheman: 1. ApplePartitionMap(PowerPC) 2. GUIDPartitionTable(Intel) PartitionsschemanskallinteförväxlasmedfilsystemetHFSellerHFS+.Ettpartitionsschemaär beskrivningenomhurenhårddiskellerannanmediaärbeskrivet,lagtutpådiskenförattett filssystemskallkunnaappliceras. Förattundersökastrukturenpådiskenkanmant.ex.användadetinbyggdaverktygethdiutil: Last login: Wed Mar 18 14:00:12 on ttys000 ls /dev/disk* /dev/disk0 /dev/disk0s1 /dev/disk0s2 sudo hdiutil partition /dev/disk0 Password: scheme: GUID block size: 512 _ ## Type Name Start Size + MBR Protective Master Boo Primary GPT Header GPT Header Primary GPT Table GPT Partition Data Apple_Free C12A7328-F81F-11D2-BA EFI system partition Apple_HFS Customer Apple_Free Backup GPT Table GPT Partition Data Backup GPT Header GPT Header synthesized sudo hdiutil partition /dev/disk0s1 scheme: none block size: 512 _ ## Type Name Start Size 6

11 MacOSXforensics Enintroduktion DOS_FAT_32 hel skiva synthesized sudo hdiutil partition /dev/disk0s2 scheme: none block size: 512 _ ## Type Name Start Size + Apple_HFS hel skiva synthesized VerktygetvisarattenhetenanvändersigavettGUIDpartitionsschemamedblockstorlek512 Bytesochinnehållerettflertalpartitoner.Sektor0ärbootsektornmedenstorlekpå1sektor. Sektor1ärdenprimäraGUIDpartitionstabellhuvudetochsektor2t.o.m.32ärGUIDpartition datasombeskriverutseendetpådisken.dessatvåpartitionerfinnssomkopiorislutetav enheten.partitionermedapplefreeanvändssomutfyllnadochkanvaraenplatsattgömma information.denpartitionsomärmestintressantärapple_hfscustomer.envidare undersökningavdennapartitionkangörasmedverktygetdiskutil: diskutil info /dev/disk0s2 Device Identifier: disk0s2 Device Node: /dev/disk0s2 Part Of Whole: disk0 Device / Media Name: Customer Volume Name: Macintosh HD Mount Point: / File System: Journaled HFS+ Journal size KB at offset 0x Owners: Enabled Partition Type: Bootable: Media Type: Protocol: SMART Status: Volume UUID: Total Size: Free Space: Read Only: Ejectable: Whole: Internal: Apple_HFS Is bootable Generic SATA Verified DA337BE8-BE0D-30BF-A273-38A1DC9C Gi ( B) ( byte blocks) Gi ( B) ( byte blocks) No No No Yes Medjournalföringmenasettsättattgenomettregister,logghållaenjournalöverändringarföre skrivningpådisken.fördelenmeddettaäromdatornskullestoppap.g.a.strömavbrottellerav annanorsaksåkommerjournalenattanvändasförattåterställadiskentillettkäntfungerande tillstånd. 7

12 MacOSXforensics Enintroduktion Viktigt! Tänkpåattomdubryterströmmentilldatornunderenforensiskundersökningochsenareväljerattboota enforensisktagenkopiaavenhetenattjournalenkankommaattanvändasförattåterställainformation. Dettaskullekunnageinkorrektinformation. DenendaunikakarakteristikenmedApplespartitionsschemaärattdetfinnsmångaoanvända områdensomkananvändasförattgömmainformation.datakanocksågömmasisektorer mellanolikastrukturerihfs+volymen.givetviskaninformationfinnasifilersslackutrymme precissommedandrapartitionsscheman.följaktligensåskerenforensiskundersökningaven HFS+volympåsammasättsommedandrafilsystem.Verktygsomföljermedt.ex.Sleuth kitt.ex. mmlsochvanligahex editorersamtandraforensiskaverktygsomkännertillfilsystemetkan användas. 2.3 Andrafilsystem Den6juni2005meddeladeSteveJobs,VDförAppleattdeskulleövergåfrånattanvända PowerPCprocessorerisinadatorertillattanvändaprocessorerfrånIntel.Användningenav Intel processorertillsammansmedverktygetbootcamp 5 gördetmöjligtattköraandra operativsystemutanvirtualisering.därförärdetinteovanligtidagattdetfinnsandra partitionersomt.ex.fat32,ntfs,efspåenmodernmac.dettaärviktigtatttänkapåinnanman börjarmedenforensiskundersökningochförvärvavhårddisk. 2.4 MacOSXkatalogstruktur Fördenvanligaanvändarensåärmycketavdenunderliggandekatalogstrukturenisystemet somstandardgömt.manpresenterasförattgrafisktgränssnittförattkommuniceramed underliggandetjänster.applehargjortdetsåförattanvändaresominteharsåmycketkunskap inteskallställatillmedproblem.förattsedenunderliggandekatalogstrukturensåkanman användasigavterminalen. Tittarmanirotenavsystemetgenomdetgrafiskagränssnittetsåkommermant.ex.presenteras avföljande: 5 Hjälpmedel,partitioneringsverktygförattinstalleraandraOSpåenMac.IngåriLeopard10.5 8

13 MacOSXforensics Enintroduktion Figur2.3Synligkatalogstruktur Listarmanrootiterminalensermanföljande: ls -1a....DS_Store.Spotlight-V100.Trashes.bashrc.com.apple.timemachine.supported.fseventsd.hotfiles.btree.vol Användarhandböcker och information Applications Desktop DB Desktop DF Developer Library Network System Users Volumes bin cores dev etc home mach_kernel mach_kernel.ctfsys net private sbin tmp usr var 9

14 MacOSXforensics Enintroduktion Somsynessåfårmantillträdetillflerkatalogergenomattanvändasigavterminalen.Nedan följerenkortbeskrivningavvanligamacosxkataloger,dessinnehållochfunktion. Katalog Beskrivning / Rootkatalogen,föräldertillallaandraunderliggandekataloger. /Applications Ärganskasjälvbeskrivande.Innehållerdatornsprogram. VisarsignärmaninstalleratAppleDeveloperToolsochinnehåller /Developer utvecklingsverktyg,dokumentationochfiler. Deladebiblioteksfiler,filernödvändigaföroperativsystemetsfuntion.Innehåller /Library inställningarförglobalaprogramochsystem. /Network Nätverksrelateradedrivrutiner,servrarochbibliotek. /System Systemrelateradefiler,biblioteketc.KritiskförMacOSXfunktionalitet. /Users Allaanvändarkontonochderasunikafiler,inställningaretc.Påminnerom/homei Linux. /Volumes Monteradeenheterochvolymersomt.ex.CD,DVD,HDD,DMG,ISOetc. Nödvändigavanligabibliotek,innehållerprogramochfilersombehövsförattstarta /bin systemetochförattsystemetskallfungerarätt. Maskinenslokalasystemkonfiguration,innehålleradministrativa /etc konfigurationsinställningarochandrasystemfiler. /dev Enhetsfiler,allafilersomrepresenterarhårdvaraiellerkopplattilldatorn. /usr Innehållerunderkatalogermedinformation,konfigurationsfilerochandra nödvändighetersomanvändsavoperativsystemet. /sbin Innehållernödvändigasystembinärerochverktygförsystemadministration. /tmp Innehållertemporärafiler,cacharetc. /var Innehållerföränderligdata.Filersomförändrasundertidensystemetkörs.Man hittart.ex.loggfilerförsystemetunder/var/log. Tabell1:MacOSXkatalogstrukturochbeskrivning 10

15 MacOSXforensics Enintroduktion Användarnashemmakatalog Enanvändarehemmakatalogtillsammansmedsystemloggarochinställningsfilerärtroligendet somgerdenmestvärdefullainformationunderenutredning. Enanvändareshemmakataloginnehållerstandardkatalogerochkatalogerspecifikatillt.ex.ett installeratprogram.hemmakatalogeninnehållert.ex.följandekataloger: Desktop,innehållerallafiler,genvägaretc.somliggerpåanvändarensskrivbord. Documents,innehållerprogramspecifikadokument.Dokumentfrånt.ex.Word,Pages, Keynote,Excelsparasomstandardunderdennakatalog. Library,underdennakataloghittarmanmycketinformation.Innehållerloggar, inställningar,webbläsarhistorik,senastefileretc.ennärmarebeskrivningföljersenarei arbetet. Movies,innehållertypisktiDVDfilmdata,Quicktime filmerochandradigitalavideo material. Music,innehållertypisktanvändarensiTunesmusikbibliotek,menävenandramusiks relateradefiltypersomt.ex.mp3 filer. Pictures,innehållersomnamnetantyderbilder.iPhotobiblioteketbrukarnormaltsett sparasidennakatalog. Public,ärenstandardkatalogdäranvändarekanläggatillochläsafiler.Användarnakan somstandardinteraderfileridennakatalog.ommaninteärägarenförstås.används mestiutdelningssyfteinätverk.jmf.minadeladedokumentiwindowsmiljön. Sites,ommanharaktiveratdeninbyggdaWWW,apacheservernsåhittarman användareswebbsidaunderdennakatalog Användarbiblioteket Användarbiblioteketkommerattinnehållamängdermedinformationsomt.ex. användarspecifikadrivrutiner,typsnitt,inställningarochsystemtillägg.informationsomär vikigtförenforensiskutredningsomt.ex.webbläsarhistorik,e postfiler,e postbilagoretc. Någravanligakatalogerochdessinnehållär: ApplicationSupport Härhittarmankatalogerochfilersomhärstammarfrån programinstallationer.omenanvändareraderarettprogramfrånsindatorsåkommer katalogerochinformationliggakvarhärommaninteanvänderspeciellas.k. avinstallationsprogram.etttypisktgratissådantprogramärappcleaner 6.Mycket informationsomkanhastorviktienutredningkanfinnasidennakatalog. Automator Användarspecifikahändelseskript.Dessaskriptkaninnehållainformation omt.ex.automatiseradefilkopieringar,serveranslutningaretc. Caches Härkanmanhittamyckethistoriskinformation.Innehålletidennakatalogär bl.a.informationomanvändningavprogram,besöktawebbplatser,ev.imkompislistor, 6 11

16 MacOSXforensics Enintroduktion nedladdadefileretc.denhärkatalogenbörundersökanoggrant.programsomär borttagnafråndatornkanlämnakvarinformationidennakatalog. Cookies AnvändsfrämstavwebbläsaresomdeninbyggdaSafari.Innehållerhögst troligtvisenfilmednamnetcookies.plist.meroms.k.plistfilerföljersenareiarbetet. Favorites Innehållerinformationomfavoriterförfunktionen Ansluttillserver i Finder. Logs Innehållerloggfilerochinformationomanvändningtillhörandeettflertal program. MailochMailDownloads Innehållere postmapper,filer,kontoinformation,regler, signatureretc.förprogrammetmail.standarde postklientundermacosx. Phones Innehållerinformationomtelefonersomharvaritanslutnatilldenne användareskontoochdator.specifikinformationomtelefonerkanhittasunderfilen Indo.plist(IMEI,Modellnamnetc.) RecentServers Härhittarmaninformationomserveranslutningarsomgjortsnyligen. (AFP,FTP,SMBetc.) Safari InnehållerinformationomstandardwebbläsarenSafari.Innehållsomt.ex. bokmärken,historikochnedladdningshistorikfinnshär. Detfinnsförutomdeovannämndaettflertalandrakatalogermedinformation.Detärviktigtatt underenutredningtittaigenomanvändarensochsystemetsbibliotekskatalog.väldigtmycket intressantinformationkanhittasidessaplatser. 2.6 Programochteknologier MacOSXharettflertalrobustatjänstersomliggerbakomdetgrafiskagränssnittet. Automatiseringavuppgifterärlättgenombl.a.shell,Applescriptochgenomprogrammet Automator.Automator 7 ärettpeka och klickaprogramsomgördetenkeltattautomatisera uppgifter.medmacosxsåmedföljerbl.a.perl,pyhton,php,apachehttpserverm.fl.nedan beskrivsnågravanligaprogramochtjänsterimacochdessanvändningsområde. Viktigt! EttprogramiMacOSXharfiländelsen.app.Programmenärs.k.paketsomegentligenbaraärenmapp. Flyttasprogramfilenövertillt.e.x.Windowssåkommermansehelamappstrukturen.Dettakanocksågöras undermacgenomatthögerklicka(ctrl klicka)ochsedanvälja Visapaketetsinnehåll.Informationkant.ex. varagömtiettprogrampaket Bonjour(Rendezvous) ärenteknologisomutvecklatsavappleochäretts.k.noll konfigurationsnätverk.gördet möjligtattautomatisktupptäckaandradatorerochenheteriettnätverk.bonjourärinstallerad somstandardiosx10.3ochsenare

17 MacOSXforensics Enintroduktion FileVault MedFileVaultsåsäkraranvändarensinhemmamappgenomkryptering.Krypteringenbestårav 128bitarsAESochskerautomatisktibakgrunden.TillskillnadmotWindowsVistasBitlockerså ärdetendastanvändarenshemmamappsomkrypterasimacosx.filevaultärintepåslaget somstandardmenanvändarenkanaktiveratjänstengenomsysteminställningar Säkerhet FileVault. OmFileVaultäraktiveratsåkommerhelahemmamappenattläggasinienkrypterad sparseimagefilmednamet:användarnamn.spareimageianvändarenshemmakatalog.en sparseimagefilärenvanligdmg fildärstorlekenärdynamisk(växervidbehov).endmg filär MacOSXskivavbildsformat. Förattkommaåtenannananvändareskrypteradehemmamappsåmåstemanha administrationsrättigheterochförattkommaåtinnehålletihemmamappensåmåstemanha användarenslösenordellerhuvudlösenordetomettsådantäraktiveradimacosx säkerhetsinställningar. Förattkopieraenanvändareskrypteradehemmamappsåkanmangöraföljande: 1. Öppnaettshelliterminalenmedrooträttigheter:sudo sh 2. Kopierafilentillönskadmapp:cp /Users/kevin/kevin.sparseimage /Bevis Taägarskapavfilen:chown användarnamn /Bevis-001/kevin.sparseimage 4. Låsfilensåattingaändringarkangöras:chflags uchg /Bevis- 001/kevin.sparseimage Studerarmandenkrypteradefilensåkommermaninteseannatänrabarbersoppa.Dockkan detvaravärtattnämnaattenkrypteradhemmamappharföljandesignaturifilhuvudet: encrcdsa FilenkansedanmonterasiMacOSXgenomattdubbelklickapåfilen.Vidlyckadmonteringså kommermanpresenteradförendialogrutamedförfråganomanvändarenslösenordtill hemmamappen. Detfinnsettprogrammednamnetvfcrack 8 somkanvaratillhjälpförattknäckafilevault Spotlight SpotlightärindexeringsmotornochsöktjänsteniMacOSXsomanvändsföratthållaredapå filerochdessmetadata.endoldfilmednamnet.spotlight-v100skapasirotenochinnehåller indexeringsdata.spotlightärsomaktiveradsomstandardochindexerarsomstandardföljande platser: Allahemmakataloger Documents,Movies,MusicandPictureskatalogerna Papperskorgenförallamonteradevolymerochanvändare 8 13

18 MacOSXforensics Enintroduktion ~/Library/Metadata/ ~/Library/Caches/Metadata/ ~/Library/Mail/ ~/Library/Caches/com.apple.AddressBook/Metadata/ ~/Library/PreferencePanes/ /Library/PreferencePanes/ /System/Library/PreferencePanes/ /Applications Användarnakanocksåmanuelltläggatillplatsersomdetyckerskallindexerasförsnabb sökning,åtkomst.spotlightkommerocksåautomatiskattindexeraexternlagringsmedia(usb, FireWire)närdessakopplasinisystemet. Viktigt! Omdatorninnehållerfleraanvändarkontonsåkommerallafilersomliggeröverstianvändarens hemmakatalog(överstikatalogstrukturen)ocksåattindexeras.dessafilerkanmansökapåmendekaninte ändras.filersomfinnsinomdesktop,documents,library,music,moviesochpictureskommerinteatt indexerasellerkunnasökaspåfrånenannananvändareskonto. TvåanvändbaraterminalverktygförarbetamedSpotlightindexär: mdfind,ettterminalverktygföratthittafilergenomspotlightindex. mdls,visarmetadataförengivenfil Somexempelpåanvändningsåprovarjagiterminalenattsökadettadokument: mdfind DT2005_MacOSX /Users/kevin/Documents/Microsoft användardata/office 2008 AutoRecovery/AutoRecovery save of DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx /Users/kevin/Documents/Utbildning/Högskolan Dalarna/DT Kriminalteknisk datavetenskap II/Projekt/DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx mdls ~/Documents/Utbildning/Högskolan\ Dalarna/DT2005\ -\ Kriminalteknisk\ datavetenskap\ II/Projekt/DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx kmditemauthors = ( "Kevin Lund" ) kmditemcomment = "Rapport för tentamensprojekt i DT1012-Nätverkssäkerhet" kmditemcontentcreationdate = :11: kmditemcontentmodificationdate = :50: kmditemcontenttype = "org.openxmlformats.wordprocessingml.document" kmditemcontenttypetree = ( "org.openxmlformats.wordprocessingml.document", "org.openxmlformats.openxml", "public.zip-archive", "com.pkware.zip-archive", "public.data", "public.item", "com.apple.bom-archive", "public.archive", "public.composite-content", 14

19 MacOSXforensics Enintroduktion "public.content" ) kmditemdisplayname = "DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx" kmditemeditors = ( "Kevin Lund" ) kmditemfscontentchangedate = :50: kmditemfscreationdate = :11: kmditemfscreatorcode = "MSWD" kmditemfsfinderflags = 0 kmditemfshascustomicon = 0 kmditemfsinvisible = 0 kmditemfsisextensionhidden = 0 kmditemfsisstationery = 0 kmditemfslabel = 0 kmditemfsname = "DT2005_MacOSX_forensics_Kevin_Lund.docx" kmditemfsnodecount = 0 kmditemfsownergroupid = 20 kmditemfsowneruserid = 501 kmditemfssize = kmditemfstypecode = "WXBN" kmditemkind = "Microsoft Word-dokument" kmditemlastuseddate = :50: kmditemorganizations = ( "Ho\U0308gskolan Dalarna" ) kmditemsubject = "Nätverkssäkerhet" kmditemtitle = "Tentamen" kmditemuseddates = ( :00: , :00: , :00: , :00: , :00: , :00: ) Ovansynsmetadataförfilen,datumendåfilenanvänts,namnetc.Imittfallsåsynsdetganska tydligtattjaganväntmigavenmallsomjagkopieratintexttill:tentamensprojektetikursen Nätverkssäkerhet.Filenskapades :11: Finder FinderärMacOSXfilhanterare.Programmetvarenavdeförstagrafiskafilhanterarnaochhar varitenförebildtillwindowsanvändarnas Utforskaren DiskArbitration DiskarbitrationärenbakgrundstjänstiMacOSXsomhanterarmonteringavfilsystem.Denhär tjänstenkommerautomatisktattmonteraochvisaeninkoppladenhetsomt.ex.enexternusb hårddisk.diskarbitrationkommerattmonteravolymermedläs ochskrivrättighetervilketinte ärönskvärtiforensisktsyfte.närmananvänderenmacosxdatorförattundersökaen misstänktsdatorsåbördennatjänstvaraavstängd.observeraattntfsvolymerendastkommer 15

20 MacOSXforensics Enintroduktion attmonterasmedläsrättigheteromintemacfuse 9 ellerparagaonntfsformac 10 ellerannan liknandetjänstärinstalleradpåsystemet. FörattaktiveraelleravaktiveraDiskArbitrationunderMacOSXgörföljande: 1. Taensäkerhetskopiaavfilen/etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist sudo cp /etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist /Backup/ 2. Radera/etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist sudo rm /etc/mach_init.d/diskarbitrationd.plist 3. StartaomsystemetochDiskArbitrationskallvaraavstängd. 4. FörattaktiveraDiskArbitraionigensåkopieratillbakadensäkerhetskopierade originalfilentillbakatillursprungligplats. sudo cp /Backup/diskarbitrationd.plist /etc/mach_init.d/ 5. Startasedanomsystemet! FörmerainformationomDiskarbitrationsemansidanunderbilagor AddressBook AdressbokenärenapplikationsomföljermedMacOSXsomstandard.Användsavanvändaren förattlagranamn,adresser,telefonnummer,im alias,hemsideinformationetc.adressbokenär ocksåtättintegreradmedandraapplikationersomt.e.x.mail&safari. Merainfokanhittas: ~/Library/Address Book Plug-Ins ~/Library/Application Support/AddressBook ical Ärdetmedföljandekalenderprogrammet.iCalärettenkeltprogramochanvändasganskaflitigt avmacanhängarna.icalkanocksåsynkroniserasmedonlinetjänstenmobileme.användarna kanocksåpublicerasinakalendraronlineförandraattse. Informationomkalendrarkanhittashär: ~/Library/Calendars Mail Ärdenmedföljandeochpopulärae postklienten.mailärtättintegreradmedadressbokenoch hållerocksåredapåmottagnaochskickadee postadressersomintefinnsadressboken.regler kanskrivasochprogrammetharenenkelskräpposthanterare.mailharstödförflerakontonoch POP3&IMAP software.com/home/ntfs mac/ 16

21 MacOSXforensics Enintroduktion Informationkanhittaspåföljandeplatser: ~/Library/Preferences/com.apple.mail.plist ~/Library/Mail/ ~/Library/Mail-attachments/ Mac&MobileMe.macellerMobileMesomdetnumeraheterärentjänstsomköpsitilläggavApplesomger användarnatillgångtillmailmedupptillfemaliasadresser.tjänstenärtättintegreradmedmac OSXochanvändsförbl.a.säkerhetskopieringonlineidetmedföljande20GBlagringsutrymmet. MobileMetillåtersynkningavadressbok,Safaribokmärken,iCalkalendrar,nycklar, webblösenord,certifikatetc. Enbraidéärattgåigenominformationhäromtjänsteninhandlatsavdatorägaren.Brukarspara enplistfilunder~/library/preferencesmedinformationsynkning,namnetc Nyckelhanteraren ÄrAppleslösenordshanteringssystem.Innehållerbl.a.lösenordtillwebbplatser,FTPservrar, SSHkonton,nätverksutdelningar,krypteradeenheter,privatanycklar,certifikatetc. IMacOSXsparasnormaltkeychain filerpåföljandeplatser: ~/Library/Keychains/ /Library/Keychains/ /Network/Library/Keychains/ Nyckelhanteringsfilensomanvändssomstandardärlogin.keychainochfinnsunder hemmakatalogen.dennafilärdensomladdasinautomatisknärenanvändareloggarini systemetmedsittlösenord Safari ÄrwebbläsarensomföljermedsomstandardiMacOSX.DenanvändsganskaflitigtavMac användarnamenävenandrawebbläsaresomt.ex.firefox&operaärpopulära. Safarifrånochmedversion3använderprecissomsenareversioneravFireFox,SQLitefilerför attsparanercacheochhistorik.safarispararnerwebbformulärlösenordikeychain. Merinformationkanhittas: ~/Library/Preferences/com.apple.Safari.plist ~/Library/Caches ~/Library/Safari Frånommedversion3.1.1sparaswebbcachepåföljandeplats: /private/var/folders 17

22 MacOSXforensics Enintroduktion Programförsnabbmeddelanden DetfinnsmångaprogramförsnabbmeddelandenpåMac.DetprogramsommedföljerMacOSX heterichatochharstödförföljandeprotokoll: AOL, ICQ, JabberochGoogleTalk Bonjour,.Mac(MobileMe) AndraIM programärbl.a.aolinstantmessenger,adium,microsoftmessenger,skypem.fl. MSNprotokolletärdetprotokollförsnabbmeddelandesomärpopulärastiSverige.Program somstöderdessaärgivetvisdemestpopulära.desomfallerinidenkategorinärmicrosoft MessengerochAdium. MicrosoftMessengerspararnerinformationombl.a.historikochdataförklientenunder ~/Documents/Microsoft userdata/ Adiumsparariställetnerinformationunder:~/Library/Application Support/Adium 2.0/ 18

23 MacOSXforensics Enintroduktion MacOSXloggfiler MacOSXskaparprecissomLinuxochandraUnixsystemmångaloggfiler.Vissaloggfilerär väldigtdetaljerademedanandraäravliteintresseienforensiskundersökning.nedanföljer någraloggfilersomkanvaraavintresseförattetableratidslinje,handlingaroch konfigurationer. Loggfil /var/log/crashreporter.log /var/log/cups/access_log /var/log/cups/error_log /var/log/daily.out /var/log/samba/log.nmbd /var/log/appfirewall.log ~/Library/Logs Beskrivning / Innehåll Innehålleranvändningshistorik,informationskrivstilldennafilnärett programkraschar. Informationomskrivaranslutning. Informationomskrivaranslutning. Historikövernätverksinterfaceochdiskstorlek. InformationomanslutningartillSambaenheter(Windowsbaserade enheter). Informationombrandväggstrafik. Pådennaplatsfinnsprogramspecifikaloggar. ~/Library/Logs/DiscRecording.log InnehållerenloggöverCD/DVDmediasomärutbräntmedFinder. Innehållerenloggövermonterade,avmonteradeISOochDMGfiler, ~/Library/Logs/DiscUtility.log partitionsinformationomhd,reparationeravbehörigheteretc. InnehållerinformationöverförflutnaiChatanslutningsförsök.Man ~/Library/Logs/iChatConnectionErrors hittardatasomt.ex.användarnamn,ip adresserochdatumsamttid förförsöket. Innehållerinformationöverev.MobileMesynkning,mobilaenheter ~/Library/Logs/Sync somt.ex.ipodsochmobiltelefoner,tidochdatumförhändelsen. Tabell2:VanligaloggfileriMacOSXochdessinnehåll(Kubasiak, 2007) 19

24 MacOSXforensics Enintroduktion PropertyListFormatFile(.plist) MacOSXochallaandraMacOSversioneranvändersiginteavettregistersomMicrosoft Windowsanvändersigav.Iställetanvändss.k.plist filerförattsparanerinnehåll.plistären förkortningför PropertyListFormatFile.Innehålletienplist filärbinärtxmlformatochkan inteläsasmedenvanligtexteditor. Detfinnsettflertalspeciellaverktygförattbehandlaplist filerpåenmac.dessakanladdasner frånt.ex.macupdateellerversiontracker.tillsammansmedxcodesomärapplesmotsvarighet tillmicrosoftsvisualstudiosåföljerdetmedocksåmedenplist editor.ettinbyggtanvändbart terminalverktygförattbehandlaplist filerärplutil. sudo plutil -convert xml1 -o ~/Desktop/SystemVersion.xml /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist Ovanståendeexempelvisarentypiskanvändningavverktyget.Idettafallsåkonverteradejag filensystemversion.plisttillxml fil(systemversion.xml)tillskrivbordet.xml filenkansedan öppnasmedenvanligtexteditorellerannatverktygförattbehandlaxml filer.innehålletifilen är: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/dtds/propertylist-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>productbuildversion</key> <string>9g55</string> <key>productcopyright</key> <string> Apple Inc.</string> <key>productname</key> <string>mac OS X</string> <key>productuservisibleversion</key> <string>10.5.6</string> <key>productversion</key> <string>10.5.6</string> </dict> </plist> Detärenkeltattskrivaettshellskript,AppleskriptelleranvändasigavAutomatorföratt automatiseradennaprocess.vanligaprogramochsystemetsparagenerelltsinainställningari plist filer.detfinnsmångaplist filerochdessafårundersökasfrånfalltillfallmennågra intressantaär: 20

25 MacOSXforensics Enintroduktion Fil /System/Library/CoreServices/System Version.plist /private/var/log/osinstall.custom /private/etc/hosts Beskrivning / Innehåll InnehållerversionsinformationominstalleratOS. Ingenplist filmeninnehållerinformationomdatumochtiddåos varinstallerat(avslutadinstallation). Ingenplist filmeninnehållerinformationomdefineradeip adresser ochdessassocieradenamn. Tabell3:Plist filerochandraviktigainformationsresurser Fil (~/Library/Preferences/) AdressBookMe.plist com.apple.bluetooth.plist com.apple.dashboard.plist Beskrivning / Innehåll Innehållerdatasomanvändarensjälvskrivitinomsigsjälvi Adressboken. InformationomenhetersomharvaritanslutnaviaBluethooth.Visar ocksåsenastedatumochtidföranslutningen. Informationominstallerades.k.Widgets. com.apple.dock.plist com.apple.finder.plist com.apple.grab.plist Informationomprogramtillgängligaidockan. Informationomsenasteöppnademappar,senasteserveranslutningar frånfinderochsenaste Gåtillmapp valet. Informationomsenastemappsomlästsin. com.apple.mail.plist InformationomMail.appochdessinställningarsomt.ex.kontonamn ochvarte postenliggerlagradpådisken. com.apple.networkutility.plist Informationomnätverksuppslagningarsomt.ex.Whois,Pingochport scans. Senastedokumentensomöppnatsmedprogrammet com.apple.prewiew.bookmarks.plist Förhandsgranskning. com.apple.print.printcenter.plist Informationomsenasteanslutnaskrivare. com.apple.quicktimeplayer.plist com.apple.safari.plist com.apple.sidebarlists.plist com.apple.systemuiserver.plist com.apple.scheduler.plist com.apple.recentitems.plist InformationomsenasteuppspeladefilmeriQuicktime. InformationomSafarihistoriksomt.ex.senastesöktermer,senaste öppnadelokalafileretc. Innehållerhistoriskinformationomnuvarandeochförgåendeobjekt somharvisatsifindersidebar. Informationom egna menyersominstalleratsavanvändaren.kan varaanvändbartommanvillsedetsomkörsnäranvändarenloggarin. Informationomschemalagdaautomatiskahändelsersomt.ex. SystemuppdateringellerMobileMesynkning. Informationomsenasteanvändaprogram,filerochserveranslutningar. Tabell4:Någraplist filermedintressantinformation. 21

26 MacOSXforensics Enintroduktion Informationsförvärv Nedankommerjagattbeskrivatreolikametoderförattpåettforensisktsättfåtillgångtilldata påenmisstänktsdator.tvåavteknikernakommerattinnebäraattanvändamåldatorndirekt ochetttredjesättgenomanvändingavytterligareendator.detreolikateknikernärsingleusermode,livecdochtargetdiskmode(firewirediskmode).ytterligareettsättattfå tillgångtillinformationurenmåldatorärattfysisktplockauthårddiskenurdatorn. 3.1 MacOSBootkommandon Detfinnsmångaolikatangentbordskommandonundersomorsakarolikahandlingarvidbootpå Mac.AllakombinationerfungerarintemedallaMacdatorer.Nedanärnågrakommandonoch dessfunktion: Funktion Förbigåstartskivanochbootafrånen externenhet(hd,cd,dvd) BootafrånenCD/DVD C Tangentbordskombination CMD ALT SHIFT DELETE BootafrånenspecifikSCSIID Matautdiskett(FloppyDisk) Väljenenhetattbootafrån CMD ALT SHIFT DELETE # Hållneremusknappen ALT StartaiTargetedDiskMode T OSXVerboseMode OSXSIngle UserMode OpenFirmware ALT V ALT S CMD ALT O F 3.2 Single usermode Tabell5:MacOStangentbordskombinationervidboot. Single usermodeärenavdebästaverktygeninommacintoshforensiskautredningar.dethär lägetioperativsystemetärursprungligentänktföradministratörerattpåettlättsättunderhålla datorn.isingle usermodekrävsdetkunskapomunixdåmankommuniceramedosenbart genomenterminal.isingle usermodesåkommermanattvararootpåsystemet. Viktigt! EnavanceradanvändarekanhaavaktiveratSingle usermode.omettförsökattbootaomisingle usermode intelyckas.antecknadettaiutredningsrapporten. EfterbootiSingle Usermode(seovan)såpresenterasmanfårettterminalfönsterdärmanär inloggadsomroot användare.mankanorsakamycketskadaommanintevetvadmangöri dettaläge.filsystemetärmonteratmedendastläs rättigheter.förattmonterafilsystemetmed skrivrättighetersåkanmananvändasigavkommandot:/sbin/mount -uw / 22

27 MacOSXforensics Enintroduktion Följandekommandonärickedestruktivaochkananvändasförattsamlaininformationunder enutredning: date Datummednuvarandetidszon. date u DatumiUTC hdiutilpartition/dev/disk0 Visarpartitionstabellenöverboot enheten hdiutilpmap2/dev/disk0 Visarytterligareinformationompartitionstabellenför boot enheten. ls/dev/disk? Listaraktivaenhetsfilerfördeinstalleradeenheterna. system_profilersphardwaredatatype VisarinfoomMacintoshhårdvara system_profilerspsoftwaredatatype VisarsysteminformationomOS system_profilerspparallelatadatatype VisarinfoomATAenheter system_profilersphardwareraiddatatype VisarinfoomhårdvaruRAID system_profilerspmemorydatatype Visarinfoominstalleratminne system_profilerparallelscsidatatype VisarinfoomSCSIenheter system_profilerspsasdatatype VisarinfoomSAS(SerialAttachedSCS)enheter system_profilerspserialatadatatype VisarinfoomSATAenheter 3.3 LiveCD FördelenmedattanvändaenBootCDärattsystemetochmjukvaraärdensammaförvarjegång manstartar.detärdockviktigtattpåpekaattallabootcdintefungerarmedallamacdatorer. Mankan,ommanharkunskapenattskapaenegenBootCD. AttbootafrånenLiveCDärenganskaenkelprocess.Startaommedskivaniochhållinne alt tangenteneller C.DetfinnsotroligtmångaLinuxdistributionerochattingåendebeskriva användningenavdessaliggerutanförramenidettaarbete.enenkelsökningiensökmotorför MacLiveBootCD,Knoppix,Ubuntuetc.ärettsättatttaframnödvändiginformation.Dockskall manvaramycketobservantmedvilkenlivecd,linuxdist.manväljer.detäravytterstaviktatt manvetvadsomhändernärmanstartarfrånskivansåattpotentiellviktiginformationinte förändras.linuxdistenskallhastödförefi,of,hfs/hfs+ochbörinteautomatisktmontera filsystemet. NågraexempelpåLinuxdistributionersomfungerarmedMacär: IntelMac UbuntuLiveCD IntelMac HelixLiveCD IntelMac BacktrackLiveCD PowerPCochIntelMac BBTMacquistionCD Fleradistributionerfinnsmedallsäkerhet.Användvalfrisökmotorföratthittamerainfo.BBT (BlackbagTechnologies)erbjuderenprenumerationpåenforensiskgodkändMacBootCD. MerainfoomBBTochMacquisitionkanhittashär: 23

28 MacOSXforensics Enintroduktion TargetDiskMode DentredjemetodenärTargetDiskModeellerFirewireDiskModesomdetocksåkallas.Denna metodärdenmetodsomerbjudermestflexibilitet.dukant.ex.användaenlaptopellerstationär datormedvalfrittosförattundersökamåldatorn.manskalldocksetillsåattauto mountpå undersökningsdatornäravslaget.observeraattdetinteärsäkertatttdmfungerarpå måldatorn. TargetDiskModeärenteknologisomtillåterenMacintoshdatorattagerasomenextern, firewireenhet.datornkommerinteattmodifieradataellerfilsystemominteanvändaren uttryckligenvilldet. Viktigt! TargetDiskModefungerarendastpåinternaATAenheter.TDMkommerendastattanslutatilldenATA enhetsomärangivensommasterpåultraatabussen.tdmkommerinteattanslutatillata slavar,atapi ellerscsienheter.mankanmedandraordintefåtillgångtillallainternaenheteromdetfinnsfleränen installerade.användex.livecdomdetmisstänksattdatorninnehållerflerainternaenheter. FörattanvändasigavTDMochtaenforensiskskivabildavenhetensåanvändföljandesteg: 1. SetillsåattdetOSsomanvändspåundersökningsdatorninteharauto mountpåslaget. OmenMacanvändssåavaktiveraDiskArbitration.(seovan) 2. Setillattmåldatornäravstängd.OmenlaptopärmåldatornsetillsåattAC adapternär inkopplad. 3. KopplaihopmåldatornmedundersökningsdatornmedenFireWirekabel. Undersökningsdatornbehöverintevaraavslagen. 4. Startamåldatornochomedelbarthållinne T knappentillsenfirewiresymbolvisas. 5. PåundersökningsdatornöppnaettterminalfönsterochletauppdenanslutnaTDM datornt.ex.ls /dev/disk? 6. TaenMD5summapåenheten:md5 /dev/disk1 > /Bevis/targetMac_start.md5 7. Använddetinbyggdaverktygetddföratttaenskivavbild:dd if=/dev/disk1 conv=noerror,sync of=/bevis/targetmac.ddsetillsåattutrymmefinns! 8. TaennyMD5summa:md5 /dev/disk1 > /Bevis/targetMac_end.md5 9. Stängavmåldatorngenomatthållainneströmknappen. 10. Kopplabortkabeln. 24

29 MacOSXforensics Enintroduktion FysiskurplockningavinternHD AttplockabortdeninternahårddiskenkanpåenMacintoshvaraenkompliceraduppgift.Vissa Macdatorerkanupplevassomomdemerellermindreärsvetsadeihop.SidaniFixit 11 visarmed detaljeradebilderpåhurmanplockarisärolikamacmodeller.andrakällorföratthitta informationomhurmanplockarisärenmacutanattförstöradenärbl.a.youtube. Viktigt! KomihågattanvändaenfysiskskrivspärrpåHDinnandenundersöks. 3.6 Liveundersökning Enliveundersökningavendatorinnebärattsparanerallflyktiginformationavvikt.Eftersom MacharinbyggtstödförbådePerlochPythonärdetmyckettroligtattdeskriptskrivnaför Linux/UnixidettaändamålkommerattfungeraraktaviMac.Dettabördockiförhand undersökasochbekräftaspåenannanmac.jagskulledockviljatipsaomettprogrammednamn MacLockPickIIfrånSubrosasoftsomunderlättardettaarbete.Programmetfinnsförbåde WindowsochMacochsamlarininformationfrånettflertalolikakällorutankonfiguration. Programmetkanocksåbyggasutmedhjälpavs.k.Plugins. Merinfoomprogrammetkanhittaspåföljandeplatser: _info&cpath=1&products_id=2&zenid=778622c0b02fa36a10156fdc2b2fcf MinnesdumppåenMac VirtuelltminnepåenMacsparasunder/var/vmochhittarenenhetsfilpåminnetunder /dev/mem*påvissamacos.finnsenenhetsfilsåkanenminnesdumpgörasmedhjälpavddpå följandesätt:dd if=/dev/mem of=memdump.img conv=noerror,sync PåallaMacOSsystemsåfinnsdetingenenhetsfilförminnet.MenpåallanyareMac(efter2005) såfinnsdetenfunktionsomkallasförsafesleep.dennafunktionärtänktattanvändasföratt återställadatornomdetskullebliströmavbrottunderdatornsvilolägeellerombatterietpåen bärbardatorärpåvägatttaslut.närdatorngårnedivilolägesåkommerheladatornsminne attkopierasnedtilldisk,okrypterat.innehålletidennafilkommerattkopierasövertillminnet igennärdatornväcksursittviloläge. Dennafilkanmanhittaunder/var/vm/sleepimage.Kopieringavdennafilskerpåsammasätt somovanmedddellerheltenkeltkopierafilen.givetvissåbörmd5ellersha1summartas innanochefterprocessen

30 MacOSXforensics Enintroduktion Bilagor 4.1 MANsidor Diskarbitrationd DISKARBITRATIOND(8) BSD System Manager's Manual DISKARBITRATIOND(8) NAME diskarbitrationd -- disk arbitration daemon SYNOPSIS diskarbitrationd [-d] DESCRIPTION diskarbitrationd listens for connections from clients, notifies clients of the appearance of disks and filesystems, and governs the mounting of filesystems and the claiming of disks amongst clients. diskarbitrationd is accessed via the Disk Arbitration framework. Options: -d Report detailed information in /var/log/diskarbitrationd.log. This option forces diskarbitrationd to run in the foreground. The file /etc/fstab is consulted for user-defined mount points, indexed by filesystem, in the mount point determination for a filesystem. Each filesystem can be identified by its UUID or by its label, using the constructs ``UUID'' or ``LABEL'', respectively. For example: UUID=DF000C7E-AE0C-3B15-B730-DFD2EF15CB91 /export ufs ro UUID=FAB060E9-79F7-33FF-BE85-E1D3ABD3EDEA none hfs rw,noauto LABEL=The\040Volume\040Name\040Is\040This none msdos ro FILES /etc/fstab /var/log/diskarbitrationd.log /var/run/diskarbitrationd.pid /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.diskarbitrationd.plist SEE ALSO fstab(5) Darwin July 18, 2004 Darwin 26

31 MacOSXforensics Enintroduktion Plutil PLUTIL(1) BSD General Commands Manual PLUTIL(1) NAME plutil -- property list utility SYNOPSIS plutil [command_option] [other_options] file... DESCRIPTION plutil can be used to check the syntax of property list files, or convert a plist file from one format to another. The first argument indicates the operation to perform, one of: -help -lint Show the usage information for the command and exit. Check the named property list files for syntax errors. This is the default command option if none is specified. -convert fmt Convert the named file to the indicated format and write back to the file system. If the file can't be loaded due to invalid syntax, the operation fails. fmt is one of: xml1, for version 1 of the XML plist format binary1, for version 1 of the binary plist format There are a few additional options: -- Specifies that all further arguments are file names -s Don't print anything on success. -o path Specify an alternate path name for the result of the -convert operation; this option is only useful with a single file to be converted. Specifying - as the path outputs to stdout (only allowed with XML output). -e extension Specify an alternate extension for converted files, and the output file names are otherwise the same. 27

32 MacOSXforensics Enintroduktion InitialDataGathering Dennainformationärhämtadfrån: OperatingSystemInstallationDate /var/log/osinstall.custom OperatingSystemVersion /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist (OS X Client) /System/Library/CoreServices/ServerVersion.plist (OS X Server) LastSoftwareUpdate /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate.plist RegistationInformationduringOperatingSystemInstallation /var/db/.applesetupdone CurrentTimeZone /etc/localtime (link file pointing to current time zone) OR /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist Auto LoginUserandLastLoginUser /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist HomeFolders /Users/username UserAuto LaunchItems /Users/username/Library/Preferences/loginwindow.plist DeletedUsers /Library/Preferences/com.apple.preferences.accounts.plist NetworkSettings /Library/Preferences/com.apple.alf.plist - Firewall Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preference s.plist - Airport (Wireless) Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.nat.plist - Internet Sharing Settings /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.network.identifica tion.plist - Historical Network TCP/IP Assignments with Timestamps /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.NetworkInterfaces. plist - Onboard Interfaces 28

33 MacOSXforensics Enintroduktion /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.preferences.plist - Network Configuration for each interface BluetoothHistory /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist InstantMessaging /Library/Preferences/com.apple.iChat.AIM.plist /Library/Preferences/com.apple.iChat.plist /Library/Preferences/com.apple.iChat.SubNet.plist /Users/username/Library/Preferences/com.aol.aim.plist /Users/username/Library/Preferences/com.adiumX.adiumX.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.iChat.AIM.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.iChat.plist /Users/username/Library/Preferences/com.apple.SubNet.plist /Users/username/Library/Preferences/com.skype.skype.plist /Users/username/Library/Preferences/com.yahoo.messenger3.plist /Users/username/Library/Preferences/com.yahoo.messenger3.Users.screen name.plist PeertoPeer Safari /Users/Library/Preferences/Limewire/* /Users/username/Library/Safari/Bookmarks.plist - User's Bookmarks /Users/username/Library/Safari/Downloads.plist - Contents of the user's Downloads window in Safari /Users/username/Library/Safari/History.plist - Safari browser history /Users/username/Library/Safari/LastSession.plist - defines the last browsing session (window and tabs that were open) LogFiles /var/log/* /Users/username/Library/Logs/* SleepFileandVirtualMemory /var/vm/sleepimage /var/vm/swapfile0 29

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4 Switch- och WAN- teknik F2: Kapitel 3 och 4 Kapitel 3 VLAN Vad är e= VLAN? VLAN står för Virtual LAN och är en teknik för a= dela en switch i flera olika delar, där varje del Illhör olika IP- nät. Exempel:

Läs mer

Hur man ökar säkerheten i linux

Hur man ökar säkerheten i linux Hur man ökar säkerheten i linux Det här specialarbetet handlar om hur man kan öka säkerheten i linux. Jag har utgått från min egna dator, som är en K6 2 350 MHz,128M RAM,10,1G hårddisk, 40x CDROM, 3,5"

Läs mer

SSH, övervakning och loggning, X. Linuxadministration I 1DV417

SSH, övervakning och loggning, X. Linuxadministration I 1DV417 SSH, övervakning och loggning, X Linuxadministration I 1DV417 1 SSH OpenSSH 2 SSH - Transportlagret 1. Anslut 2. Nyckelutbyte 3. Säker tunnel 3 SSH - Verifikationslagret 1. Anslut 2. Nyckelutbyte 3. Säker

Läs mer

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du. Introduktion Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.se Kriminalteknisk Datavetenskap 1 - kursinnehåll Incidents

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Monitor Pro V7 SCADA Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Sätt in bild på produkten eller en skärmdump från programvaran eller liknande. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MONITOR PRO ADD-ON...3

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Version 1.06 (2007-06-27)

Version 1.06 (2007-06-27) Version 1.06 (2007-06-27) Innehållsförteckning Installation...3 Inställningar LivePrint...4 Startbild...4 Förenklad inställning...5 Pappers-inställningar...6 Skrivar-inställningar...8 Hantera skrivare...10

Läs mer

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4

Filsystem användarvy och implementering. Föreläsning 4 Filsystem användarvy och implementering Föreläsning 4 Filsystem De abstrakta datatyperna fil och directory Hur implementerar man filsystem? Användarvyn av filsystem Implementering av filsystem Exempel

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05

BOOK-IT 6.0. Backup Solaris 2011-05-05 BOOK-IT 6.0 2011-05-05 1 System-backup av BOOK-IT servern En komplett systembackup omfattar de tre filsystemen/root, /bookit och /oracle. Använd tre olika band d v s ett band per filsystem. För att utföra

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

EXTREME NETWORKS IP SÄKERHET. i EXOS relaterat SSnFs SKA krav

EXTREME NETWORKS IP SÄKERHET. i EXOS relaterat SSnFs SKA krav EXTREME NETWORKS IP SÄKERHET i EXOS relaterat SSnFs SKA krav 1(9) 1 Inledning... 3 2 SSnFs SKA-krav... 3 3 EXOS SKA-kravs relaterade funktioner... 4 4 DHCP Snooping and Trusted DHCP Server... 4 4.1 Konfigurationskommandon...

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Grundläggande rou-ngteknik

Grundläggande rou-ngteknik Grundläggande rou-ngteknik F1 Lärandemål för kursen Förstå sy:e och funk-on med routrar och rou-ng Kunna beskriva teori kring rou-ngprotokoll och hur trafik styrs i nätverk Kunna koppla och konfigurera

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Paragon NTFS för Mac OS X

Paragon NTFS för Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich von Stephan Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon software.com E mail sales@paragon software.com Paragon

Läs mer

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk Netera AB Jimmy Furland jimmy@netera.se Björn Hansson hansson@netera.se Introduktion HTML-inbäddat webbprogrammeringsspråk Står för PHP Hypertext Preprocessor

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Fedora 15. Fedora live-avbilder. Hur man använder Fedora live-avbilden. Paul W. Frields Nelson Strother Nathan Thomas

Fedora 15. Fedora live-avbilder. Hur man använder Fedora live-avbilden. Paul W. Frields Nelson Strother Nathan Thomas Fedora 15 Fedora live-avbilder Hur man använder Fedora live-avbilden Paul W. Frields Nelson Strother Nathan Thomas Copyright 2011 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document

Läs mer

Paragon ExtFS för Mac OS X

Paragon ExtFS för Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

En dummy för FreeNAS Thomas Schrimp Mattsson 20100105

En dummy för FreeNAS Thomas Schrimp Mattsson 20100105 En dummy för FreeNAS Thomas Schrimp Mattsson 20100105 Då jag aldrig använt FreeNAS innan, tänkte jag använda det nu för att lära mig, och kanske även lära andra. Det finns många fördelar med en NAS, men

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 AutoCAD Map 3D 2013 Nyheter och en del annat Bengt Magnusson, AEC AB Filformat ändrat DWG 2013 Till äldre format: Save As eller DWG Convert Till äldre format

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet

7,5 högskolepoäng. Operativsystem och Systemarkitektur. IT-Tekniker och Systemarkitekt-programmet Operativsystem och Systemarkitektur Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-16 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida... 1 1. Resultatredovisning på Info-datorn... 2 2. Skapa en hemsida... 3 2.1 Skapa html-sida

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F4: Repe55on switching

Switch- och WAN- teknik. F4: Repe55on switching Switch- och WAN- teknik F4: Repe55on switching Kursplanering Vecka Datum Moment 3 16 jan F1 Introduk5on, LAN SWITCHING Kapitel 1 & 2 17 jan L1 4 23 jan F2 LAN SWITCHING Kapitel 3 & 4 24 jan L 5 30 jan

Läs mer