Rapportskrivning. En lathund för studenter. Peter Thorvald. Integrerad Produktutveckling. Högskolan i Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportskrivning. En lathund för studenter. Peter Thorvald. Integrerad Produktutveckling. Högskolan i Skövde"

Transkript

1 Rapportskrivning En lathund för studenter Peter Thorvald Integrerad Produktutveckling Högskolan i Skövde

2 1. Inledning Du som läser detta dokument befinner dig förmodligen i ett skede där du ska börja skriva på en större vetenskaplig rapport. Det kan vara en större inlämningsuppgift i någon kurs eller till och med ditt examensarbete som ska påbörjas. Här kommer du att hitta en sammanställning med några av de vanligast förekommande felen i rapporter som lämnas in till oss i fakulteten. Det handlar inte om vad som är bra eller dåligt rent vetenskapligt utan snarare om formalia såsom referenshantering och vanliga missuppfattningar om vad många studenter verkar tro att vi lärare vill se. Utgångspunkten är designingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde men förhoppningsvis kan detta vara intressant även för andra ämnen, program och studenter. Hoppas att den ska komma till nytta! 2. Rapportens uppbyggnad Olika ämnen har olika rapportstruktur. Ett traditionellt upplägg som man hittar i många samhällsvetenskapliga rapporter är följande: Inledning Kort beskrivning av ämnet, diverse mål med arbetet och dess avnämare. Bakgrund En litteraturstudie där relevant litteratur och teorier identifieras och till viss del diskuteras inför den kommande problemställningen. Problemställning En mer detaljerad presentation av problemet och eventuella hypoteser. Metod Objektiv beskrivning av vilken/vilka metoder som ska användas, hur eventuella experiment och datainsamling ska gå till. Resultat Presentation och sammanställning av de data som samlats in. Diskussion Slutsatser och diskussion kring resultat, implikationer och eventuella svagheter i arbetet. Detta upplägg passar väl i arbeten där man utför en studie eller någon form av hypotesprövning. I andra ämnen där arbetet handlar mer om utveckling av system eller produkter kan detta upplägg passa bättre: Inledning Kort beskrivning av ämnet, diverse mål med arbetet och dess avnämare. Kan också innehålla en övergripande designstrategi/metodik, mission statement och initiala krav från uppdragsgivare. Bakgrund En litteraturstudie där relevant litteratur och teorier identifieras och till viss del diskuteras inför den kommande problemställningen. Förstudie Inledande datainsamling för att identifiera nyckelaspekter i utvecklingsarbetet

3 Specifikationer Ett av huvudsyftena med inledning, bakgrund och förstudie är att utveckla detaljerade och relevanta specifikationer som ligger till grund för kommande lösningar. Konceptgenerering En iterativ fas där det material som arbetats fram i bakgrund och förstudie fungerar som input för att utveckla lösningsförslag. I detta kapitel presenteras också de specifika genereringsmetoder som används i projektet. Konceptval Här presenteras de val man gjort och eventuellt arbetar vidare med. Innehåller också specifika metoder för konceptval. Resultat Presentation och sammanställning av föreslagna lösningar Diskussion Slutsatser och diskussion kring metod och resultat, implikationer och eventuella svagheter i arbetet. Tänk på att dessa är förslag och exempel på rapportupplägg. Varje arbete är unikt och vissa kapitel kan slås ihop, tas bort eller läggas till om skäl finns. Exempelvis kan kapitlen förstudie, konceptgenerering och konceptval med fördel slås ihop till ett metodkapitel. Notera också att specifika metoder för konceptgenerering och konceptval inte inkluderas i bakgrund utan i relation till deras användning. Då dessa metoder inte ligger till grund för specifikationerna så hör de inte hemma där. Däremot, om ditt arbete handlar om metodutveckling eller exempelvis är en jämförelse mellan olika metoder så ska de finnas i bakgrunden. Alltså, det som arbetet handlar om ska finnas i bakgrunden, inte verktygen du använder. När det gäller rapportens upplägg kan det också vara intressant att tänka på hur man lägger upp skrivandet för att få en bra progression. En god idé är att i slutet av varje kapitel sammanfatta de mest relevanta delarna och skapa en god övergång till nästa kapitel. Då får läsaren lättare att hänga med och man får en tydligare röd tråd. Fundera också på om allt som står i rapporten verkligen är relevant. Många gånger bär det emot att redigera bort ett textstycke som man lagt tid på men som, allteftersom arbetet fortskridit, inte längre är relevant. Detta är en svår avvägning som man med fördel kan diskutera med sin handledare. Ytterligare ett exempel på upplägg som för tillfället används i riktlinjerna för examensarbete på designingenjörsprogrammet är följande: Inledande del o Titelsida (enligt mall vid Högskolan i Skövde. Skrivs rapporten på svenska kan man även ha en engelsk titel om så önskas) o Försäkran o Sammanfattning (sammanfattning på ord som ger en inblick i vad som gjorts i examensarbetet, vilka aktiviteter som bedrivits, resultat som erhållits och slutsatser som dragits) o Abstract (engelsk översättning av sammanfattning) o Förord (valfritt) o Innehållsförteckning Rapportdel o Inledning

4 ! Bakgrund (beskrivning av bakgrunden till uppdraget och examensarbetets problem- eller frågeställning)! Organisatorisk miljö (beskrivning av i vilket sammanhang som projektet har bedrivits, t ex en beskrivning av företag/avdelning/organisation eller akademisk miljö)! Problemformulering (tydlig beskrivning av den problem- eller frågeställning som valts att behandlas i examensarbetet, och argumentation för detta val)! Syfte (beskrivning av vad examensarbetet syftar till, inkl. redogörelse av avgränsningar)! Rapportens struktur (beskrivning av hur rapporten är strukturerad) o Huvuddel! Teoribakgrund (beskrivning av vad litteraturen (böcker, vetenskapliga artiklar och motsv.) redovisar kring den problemeller frågeställning som behandlas)! Metod (beskrivning av det tillvägagångssätt, både på övergripande processnivå och mer detaljerad metod- /verktygsnivå, som använts för att genomföra uppdraget, och argumentation för dessa val)! Resultatredovisning (beskrivning av erhållna resultat, t ex fakta, data, förslag till lösning, konstruktion, utformning, design) [Om så anses gynna rapportens logik och överskådlighet, t ex för att beskriva ett iterativt designarbete, kan rapportens huvuddel struktureras som flera teori- metod- resultat- loopar] o Slutsatser (beskrivning av de slutsatser som kan dras från projektet) o Diskussion (kritisk granskning och reflektion över vald arbetsprocess/valda metoder och examensarbetets slutresultat. Vad kunde/borde ha gjorts annorlunda för ett ännu bättre resultat från examensarbetet skulle uppnåtts?) o Rekommendationer (beskrivning av förslag på aktiviteter för fortsatt arbete kring examensarbetets problem- eller frågeställning, baserat på de resultat och slutsatser som dragits) Avslutande del o Referenslista o Bilagor Gemensamt för de exempel på rapportupplägg som visats här är att de täcker ungefär samma områden även om de har olika utseende. En rapport ska innehålla en inledande del (Försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning och inledning), huvuddel (teori, metod, resultat och slutsatser/diskussion), och slutligen en avslutning (referenser och ev. bilagor), dock kan dessa se ut på många olika sätt och de ingående kapitlen kan ha olika namn. 3. Vad är en litteraturstudie? Litteraturstudien är en av de allra viktigaste delarna av din rapport, även om du kanske inte själv tycker det. Genom litteraturstudien hittar du vad andra gjort

5 förr och på vilket sätt. Kanske har någon annan undersökt just det du ska undersöka och då bör du naturligtvis dra nytta av dessa erfarenheter i ditt eget arbete. Kanske är det till och med så att du, i din litteraturundersökning, upptäcker att det du ska göra redan är gjort och att du därför måste byta inriktning. Visserligen tråkigt, men långt bättre att komma på det i ett så tidigt skede som litteraturundersökningen än att komma på det när examinatorn eller en opponent ifrågasätter ditt arbete. En av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller litteraturstudien är att den är någon form av upprabbling av referenser som kanske kan komma till användning längre fram. Följande är ett exempel på hur det inte ska se ut: det bedöms att Baddeley (1999) och Jonides et al. (2008) kommer att vara användbara i utvecklingen av ett nytt ramverk för 3.1. Men vad ska då litteraturstudien innehålla? Väldigt förenklat ska den innehålla all den teori som du senare grundar alla kommande val i din rapport på, inte bara i en upprabbling av referenser utan med en genomgång av de relevanta teorierna. I ett arbete om design kan litteratur om allt från psykologi till fysisk ergonomi till färg och form till materiallära vara av stort intresse. Tumregeln är som sagt att allt du kommer att beskriva längre fram i rapporten ska vara grundat på något sätt i din litteraturstudie. 4. Diskussionskapitlet Ett annat mycket missuppfattat och misshandlat kapitel är diskussionskapitlet. Jag brukar personligen säga till mina studenter att här får man ta ut svängarna lite genom att spekulera om orsaker till resultat etc., utan att egentligen ha några referenser till det. Detta brukar dock missuppfattas till att man skulle få bli informell men det stämmer absolut inte. Diskussionskapitlet är en del i rapporten och lika lite som det är ok att skriva i dagboksform i övriga rapporten, lika lite är det ok i diskussionsdelen. Det allra vanligaste felet som görs i diskussionen är att tro att det ska innehålla någon form av rapport av hur arbetet fortskridit. Flera gånger har jag i diskussionskapitlet hittat stycken där man berättar hur en av studenterna blivit sjuk i en vecka och så blev det inte mycket gjort då. Andra vanliga misstag är att beskriva hur en extern part i ett examensarbete var svår att få tag i osv. Visst, om någon blir sjuk eller om företaget man arbetar med inte är engagerade så är det ju tråkigt, men inget som har med den vetenskapliga rapporten att göra Vad ska det innehålla då? En av de allra viktigaste funktionerna som ett diskussionskapitel har är att fungera som en avstämning mot de mål man ställt upp i början av sitt arbete. Diskutera vilka mål ni satte upp och hur ni har levt upp till dem.

6 Vad var era mål? (detta bör stå i introduktionskapitlet) Lyckades ni med det ni utsatte er att göra? Varför/varför inte? Vad var bra och dåligt med ert arbete och resultat Hur skulle man gjort annorlunda? Vad bör man göra i området i framtiden? 5. Referenshantering Något som kan driva en examinator eller handledare till vansinne är referenshantering. Visst, ibland kan det vara lite krångligt att hålla reda på alla komman, punkter och vad som ska vara kursivt och inte. Men om man är osäker så chansar man inte, man söker mer information. På Högskolan Skövde finns åtminstone två dokument med sammanställningar om hur man refererar enligt Harvardsystemet, vilket är det vi oftast använder. Dessa sammanställningar är alldeles utmärkta men skulle man ändå hitta en referens som man inte vet hur man ska hantera så finns det ännu mer information att hitta genom att googla det eller prata med sin handledare. I alla fall, här kommer några av de vanligaste felen i studenters referenshantering I texten Det finns ett antal sätt att referera till källor i löptexten. Dels kan man avsluta ett stycke med en referens, och på så sätt täcka hela stycket: Along with memory and response time, attention is one of the main limiters of human cognition. The study of attention capacity has always been of great interest to psychologists ever since the days of William James. In applied attention psychology this becomes even more relevant as researchers continuously study for instance; how many tasks that can be done at once?, how fast humans can switch from one task to another?, etc (Wickens & McCarley, 2008). eller så kan man lägga in referensen mitt i stycket och på så sätt referera den senaste meningen eller påståendet: This is also closely related to the study of situation awareness (Endsley, 1995), a field of study focused on a user s internal model of current and future states in a dynamic environment. I det första exemplet ovan gäller referensen alltså för hela stycket medan i andra exemplet gäller referensen endast påståendet som står före. Det finns många sätt att använda de regler som finns för referenser för att få ett flyt i texten, ibland kan det ju bryta av på ett tråkigt sätt att sätta in en referens, men tumregeln är att det ska vara tydligt varifrån ett påstående kommer. Så länge det är tydligt är det i regel ok. Ett vanligt problem är att studenter inte vet när man ska använda & - tecken och när man ska skriva ut ordet. Där finns det faktiskt en bestämd regel. Inom

7 parentes använder man & - tecken och utanför parentes skriver man ut ordet. Så här: to use a simple dichotomy between errors of commission or errors of omission (Wickens & Hollands, 2000). Wickens and Hollands (2000) have elaborated on Reason s (1990) and Norman s (1988) work and created a classification based on four kinds of errors: Personliga kontakter är också ofta ett huvudbry och i den mån du har några sådana att referera till, det kan vara experter på ett företag eller andra personer av intresse för ditt arbete, så rekommenderas du prata med din handledare och examinator om hur de vill ha det. Det är trots allt de som ska bedöma ditt arbete. Här finns det inget rätt eller fel men vanligt är att man inte har med personliga kontakter i referenslistan utan att man antingen hanterar deras input som en intervju och alltså en del av din empiri, eller lägger referensen till personen i en fotnot Referenslistan Hur referenslistan ska formateras hittas som nämnts tidigare i flera dokument både på Högskolans hemsida och genom Google. Vad som däremot kan vara intressant att fundera över är vilka referenser som egentligen ska vara med och hur dessa värderas. Referenslistan är ofta viktigare än studenterna tror och det finns många examinatorer som tittar på referenslistan innan de läser igenom rapporten. Naturligtvis är det upp till varje examinator och handledare att avgöra hur diverse referenser värderas men följande är ett urval av den rangordning man brukar göra. 1. Vetenskapliga artiklar från tidskrifter 2. Vetenskapliga artiklar från konferenser 3. Böcker 1 4. Diverse Internetreferenser, broschyrer och foldrar. Kort sagt, icke vetenskapligt publicerade arbeten. På senare tid verkar det ha gått inflation i användandet av internetreferenser. I vissa ämnen och projekt kan det ibland vara svårt att hitta tidigare publicerade arbeten och då använder studenter ofta icke vetenskapligt publicerade källor (oftast Internetreferenser). Tänk dig gärna för en extra gång innan du använder en sådan referens. Som sagt är alla examinatorer olika men många lägger inget värde i ovetenskapliga referenser alls. Det är ofta bättre med 5 vetenskapliga referenser än 100 Internetreferenser. I vissa fall kan till och med en tveksam referens göra mer skada än nytta genom att den sänker helhetsintrycket av hela referenslistan. Gör därför gärna en extra sökning i valfri databas (Google Scholar 1 Vissa värderar böcker högre än konferensartiklar och andra gör det inte. Konferensartikeln är i regel mer

8 rekommenderas varmt) innan du använder en ovetenskaplig referens i din referenslista Citat När du citerar text och inte bara refererar till någon så ska sidnummer till var i publikationen man hittar citatet finnas med. Om citatet är mindre än 40 ord står den i den löpande texten inom citationstecken, den kan också vara kursiv men detta kan variera: Most people have a general idea of what constitutes as information, but to find some common ground Wilson (2000, p. 49) says that information behaviour is the totality of human behaviour in relation to sources and channels of information, including both active and passive information seeking and information use. Om citatet är längre än 40 ord skrivs det som eget stycke med tom rad före och efter och utan citationstecken. Ofta ger man också en smalare höger- och vänstermarginal. This was formulated by the founder of American psychology, William James (1890/1950, p. 402) who said: Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state which is called distraction. 6. Sidnumrering och kapitelindelning Sidnumrering och kapitelindelning är egentligen inte något som är särskilt svårt men vet man inte hur gängse norm är så är det ju naturligtvis inte så lätt att göra rätt. För en större rapport gäller följande: Alla kapitel från inledningen till eventuella bilagor ska vara med i innehållsförteckningen. Dock ska referenslistan och bilagorna inte kapitelnumreras. Alltså: 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Metod 4. Resultat 5. Diskussion Referenser Bilaga 1

9 Bilaga 2 När det gäller sidnumreringen ska första sidan av rapportdelen, oftast första sidan av inledningen börja på sidan ett. Vill man sidnumrera före detta, exempelvis innehållsförteckning, förord och sammanfattning så kan man göra det med romerska siffror. 7. Figurer och tabeller Figurer och tabeller är egentligen inte heller ett särskilt svårt ämne men det finns några nyckelpunkter att ta till sig här. För det första ska varje figur eller tabell tillföra något. En figur med ett företags logotyp, vilket är vanligt förekommande i studentrapporter, tillför oftast inte något mer än att det är ett grafiskt element som kan lätta upp en tung rapport. Därför bör sådana inte tas med om man inte har synnerliga skäl för detta. Ett exempel på när sådana skäl kan föreligga är om ett formspråk eller liknande som är av intresse kan återfinnas i figuren. Då kan det vara ok. Figurer och tabeller ska numreras löpande för sig med figurtexter under figurer och tabelltexter ovanför tabeller. Tänk också på att tabeller och figurer ska vara anpassade efter förhållandena. Dvs de ska vara utformade på så sätt att de inte tar en massa onödig plats och är svårare att läsa än nödvändigt. I rapporter med två kolumner blir ibland figurer för små för att kunna se i en kolumn, något som tål att tänkas på. Tabell 1. Standardtabell i Word, utan formatering. Koncept A Koncept B Koncept C Kriterie 1 X Kriterie 2 X Kriterie 3 X

10 Tabell 2. Tabell formaterad efter förutsättningarna. Lämplig för exempelvis rapporter med två kolumner. Koncept A Koncept B Koncept C Kriterie 1 Kriterie 2 Kriterie 3 X X X Många gånger ser man också direkta hänvisningar till tabeller och figurer utan någon förklaring i löptexten. Beskriv, i löptexten tabellens viktigaste delar och tvinga inte läsaren att själv hitta detta. Ett exempel: Tabell 2, ovan visar hur kriterie 2 matchar koncept B på ett tillfredsställande sätt. Slutligen, glöm inte att alla figurer och tabeller måste refereras till i löptexten. 8. Språket Att ha ett korrekt och bra språk i en rapport verkar många gånger vara något som inte prioriteras särskilt högt. Men tänk på att språket ofta är det första som möter en läsare av rapporten, exempelvis examinatorer eller tänkbara arbetsgivare. Är språket då inte så bra som man skulle önska kommer detta att färga rapporten och även om innehållet är bra så kommer den dåliga presentationen att sänka helhetsintrycket rejält. Samtidigt som många handledare och examinatorer ofta lägger mycket tid på att hjälpa studenter med ett torftigt språk så är det heller inte ovanligt att man direkt skickar tillbaks en rapport med dåligt språk. Tänk på att vi inte är språklärare! Exempel på vanliga fel i språkbruk är: Att hänvisa till sig själv på något sätt Stavfel Meningsbyggnadsfel Kommatering Plast- akademiskt språk, dvs ett försök att skriva högtravande utan att lyckas särskilt bra. Tänk på att det inte är förbjudet att använda synonymer och målande ord om det görs inom rimliga gränser. Akta er dock för feltolkningar och syftningsfel. Syftningsfel Långa och krångliga meningar som ofta leder till syftningsfel och/eller meningsbyggnadsfel. Blandning av tempusformer. o Använd nutid för generaliseringar och allmänt giltiga påståenden! De problem som företaget brottas med o Använd dåtid för observationer och slutsatser

11 ! Mahognyhöljet gav produkten en känsla av lyx Undvik strunt, pompösa meningar och alla överdrifter. Uttryck som "utmärkt överenstämmelse" eller "fantastisk mätnoggrannhet" får inte förekomma. Det överlägset vanligaste felet i språkbruket är att hänvisa till sig själv i texten. Detta kan ske på väldigt många olika sätt och mer eller mindre alla är fel. De flesta har lärt sig på ett tidigt stadium att undvika uttryck som jag, vi, man osv. Att använda uttrycket man handlar visserligen inte om att referera till sig själv utan är snarare ett exempel på ett för generaliserande språkbruk. Man anser att teorierna är heltäckande Språket blir på detta sätt lite för generellt, beskriv hellre vem som anser vad, och tänk på att det lätt går inflation i användandet av ordet man. Skrivs det på ett ställe så används det snart överallt. Att undvika att referera till sig själv som jag eller vi är de flesta införstådda med men de flesta förstår nog inte riktigt varför. Det handlar absolut inte om att orden i sig är felaktiga utan det handlar om det resultat användandet har på det generella språket. Många skriver då istället gruppen eller projektgruppen eller liknande och resultatet blir ju såklart detsamma. Då kan man lika gärna skriva vi. Det handlar alltså inte om ordet utan om att inte referera till sig själv. Det är egentligen ganska enkelt att undvika att referera till sig själv och ofta handlar det om att ta ett steg tillbaka och försöka vara mer objektiv. Följande exempel; kan lätt skrivas om till; Gruppen genomförde sedan en konceptutvärdering En konceptutvärdering genomfördes för att Kort och gott, mer objektivitet och plocka bort er själva ur blandningen. Här är det kanske på sin plats att medge att jag begått väldigt många av de nämnda språkfelen i detta dokument. Dock kan jag till mitt försvar säga att detta varken är en akademisk eller teknisk rapport och jag tillåter mig då vissa friheter som jag aldrig skulle tagit annars Skriva på engelska Om ni av någon anledning väljer att skriva på engelska så tänk er för både en och två gånger om ni har ett tillräckligt bra språk för det. I vissa kurser måste ni skriva på engelska och då är det bara att göra sitt bästa men om ni väljer det själva bör ni vara så väl bevandrade i språket att ni kan uttrycka er obehindrat. Generellt gäller ju såklart samma regler som när man skriver på svenska men några saker att tänka på är följande:

12 Undvik att skriva samman ord som it s, there s och liknande. Skriv ut hela orden istället så får du ett mer korrekt uttryck Den svenska meningsbyggnaden skiljer sig lite grann från den engelska. Många gånger lämnas rapporter in där orden är rätt men ordningen på dem är helt fel. Att översätta ord rakt av kan också vara lite vanskligt. Många ord har flera olika betydelser på olika språk, vilket kan leda till lite lustiga formuleringar. 9. Bilagor Något som det verkar gå inflation i inom vissa ämnen är användandet av bilagor. Jag har sett många skräckexempel där allt som egentligen har varit intressant och relevant i en rapport förpassats till bilagor. Tänk på att bilagor ska användas sparsamt och endast då det verkligen är nödvändigt. Är det tillräckligt relevant för att ligga i en bilaga så är det ofta tillräckligt relevant för att arbeta in i rapporten, eller åtminstone delar av det. Här kommer några exempel på vad som är ok att ha i bilagor: Enkäter Större bilder och moodboards som inte kan fås in i texten Större tabeller (och då menar jag stora tabeller som omöjligen får plats i texten) Broschyrer Stora mängder rådata Tänk på att bilagorna läses sist, om de läses alls. De flesta bläddrar inte fram och tillbaka mellan rapporten och bilagorna och då får man heller ingen vidare progression i rapporten. Så grundrekommendationen är alltså att allt som får plats ska vara med i rapporten. Dock finns det ju självklart undantag. 10. Slutligen Om du skriver ditt examensarbete, se till att du utnyttjar de resurser som finns tillgängliga för dig. Din handledare är med största sannolikhet gladeligen till hjälp för dig och du ska inte vara rädd för att be om hjälp när du behöver det. En situation (jag talar av erfarenhet) där den första gången en handledare kommer i kontakt med en rapport är några veckor innan presentationerna rekommenderas inte för varken studenter eller handledare. Se till att du har regelbundna möten med din handledare och sätt upp ett schema för era möten och avstämningar av rapporten. På så sätt kan handledaren följa dina framsteg och vägleda dig till en lycka projektrapport. En sista tips är att använda någon form av sätt att markera vad handledaren

13 redan har läst och kommenterat när du skickar in din rapport. Detta gör processen mycket snabbare och lättare om handledaren inte behöver läsa hela rapporten varje gång. Referenser Baddeley, A. D. (1999). Essentials of Human Memory. East Sussex, UK: Psychology Press. Endsley, M. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37 (1), James, W. (1890/1950). The Principles of Psychology, Vol. 1. New York: Holt. Jonides, J., Lewis, R. L. & Nee, D. E. (2008). The Mind and Brain of Short- Term Memory. Annual Review of Psychology, 59 (1), Norman, D. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books. Reason, J. (1990). Human Error. New York: Cambridge University Press. Wickens, C. & Hollands, J. (2000). Engineering psychology and human performance. New Jersey: Prentice Hall Inc. Wickens, C. D. & McCarley, J. S. (2008). Applied attention theory. Boca Raton, FL: CRC Press. Wilson, T. D. (2000). Human Information Behavior. INFORMING SCIENCE, 3 (2),

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Hjälp och stöd till examensarbetare Lars Ekman Tinna Prather Persson Birgitta Åkerud Lund Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI?

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI? Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion Göra teknik för människor - eller göra människor för teknik? Patric Dahlqvist &Ulrika Norman 1 Vem är jag någonstans? Patric Dahlqvist, patricd@dsv.su.se,

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Förändringsprocesser. -ledarskap, kommunikation och organisation

Förändringsprocesser. -ledarskap, kommunikation och organisation Förändringsprocesser -ledarskap, kommunikation och organisation KURSINFORMATION VT 2013 FÖRÄNDRINGSPROCESSER LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH ORGANISATION Välkommen till kursen Förändringsprocesser ledarskap,

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Teknisk rapportskrivning

Teknisk rapportskrivning Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning Thomas Larsson Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 5 oktober 1999 Västerås Skicka gärna synpunkter och kommentarer till thomas.larsson@mdh.se

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer