Rapportskrivning. En lathund för studenter. Peter Thorvald. Integrerad Produktutveckling. Högskolan i Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportskrivning. En lathund för studenter. Peter Thorvald. Integrerad Produktutveckling. Högskolan i Skövde"

Transkript

1 Rapportskrivning En lathund för studenter Peter Thorvald Integrerad Produktutveckling Högskolan i Skövde

2 1. Inledning Du som läser detta dokument befinner dig förmodligen i ett skede där du ska börja skriva på en större vetenskaplig rapport. Det kan vara en större inlämningsuppgift i någon kurs eller till och med ditt examensarbete som ska påbörjas. Här kommer du att hitta en sammanställning med några av de vanligast förekommande felen i rapporter som lämnas in till oss i fakulteten. Det handlar inte om vad som är bra eller dåligt rent vetenskapligt utan snarare om formalia såsom referenshantering och vanliga missuppfattningar om vad många studenter verkar tro att vi lärare vill se. Utgångspunkten är designingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde men förhoppningsvis kan detta vara intressant även för andra ämnen, program och studenter. Hoppas att den ska komma till nytta! 2. Rapportens uppbyggnad Olika ämnen har olika rapportstruktur. Ett traditionellt upplägg som man hittar i många samhällsvetenskapliga rapporter är följande: Inledning Kort beskrivning av ämnet, diverse mål med arbetet och dess avnämare. Bakgrund En litteraturstudie där relevant litteratur och teorier identifieras och till viss del diskuteras inför den kommande problemställningen. Problemställning En mer detaljerad presentation av problemet och eventuella hypoteser. Metod Objektiv beskrivning av vilken/vilka metoder som ska användas, hur eventuella experiment och datainsamling ska gå till. Resultat Presentation och sammanställning av de data som samlats in. Diskussion Slutsatser och diskussion kring resultat, implikationer och eventuella svagheter i arbetet. Detta upplägg passar väl i arbeten där man utför en studie eller någon form av hypotesprövning. I andra ämnen där arbetet handlar mer om utveckling av system eller produkter kan detta upplägg passa bättre: Inledning Kort beskrivning av ämnet, diverse mål med arbetet och dess avnämare. Kan också innehålla en övergripande designstrategi/metodik, mission statement och initiala krav från uppdragsgivare. Bakgrund En litteraturstudie där relevant litteratur och teorier identifieras och till viss del diskuteras inför den kommande problemställningen. Förstudie Inledande datainsamling för att identifiera nyckelaspekter i utvecklingsarbetet

3 Specifikationer Ett av huvudsyftena med inledning, bakgrund och förstudie är att utveckla detaljerade och relevanta specifikationer som ligger till grund för kommande lösningar. Konceptgenerering En iterativ fas där det material som arbetats fram i bakgrund och förstudie fungerar som input för att utveckla lösningsförslag. I detta kapitel presenteras också de specifika genereringsmetoder som används i projektet. Konceptval Här presenteras de val man gjort och eventuellt arbetar vidare med. Innehåller också specifika metoder för konceptval. Resultat Presentation och sammanställning av föreslagna lösningar Diskussion Slutsatser och diskussion kring metod och resultat, implikationer och eventuella svagheter i arbetet. Tänk på att dessa är förslag och exempel på rapportupplägg. Varje arbete är unikt och vissa kapitel kan slås ihop, tas bort eller läggas till om skäl finns. Exempelvis kan kapitlen förstudie, konceptgenerering och konceptval med fördel slås ihop till ett metodkapitel. Notera också att specifika metoder för konceptgenerering och konceptval inte inkluderas i bakgrund utan i relation till deras användning. Då dessa metoder inte ligger till grund för specifikationerna så hör de inte hemma där. Däremot, om ditt arbete handlar om metodutveckling eller exempelvis är en jämförelse mellan olika metoder så ska de finnas i bakgrunden. Alltså, det som arbetet handlar om ska finnas i bakgrunden, inte verktygen du använder. När det gäller rapportens upplägg kan det också vara intressant att tänka på hur man lägger upp skrivandet för att få en bra progression. En god idé är att i slutet av varje kapitel sammanfatta de mest relevanta delarna och skapa en god övergång till nästa kapitel. Då får läsaren lättare att hänga med och man får en tydligare röd tråd. Fundera också på om allt som står i rapporten verkligen är relevant. Många gånger bär det emot att redigera bort ett textstycke som man lagt tid på men som, allteftersom arbetet fortskridit, inte längre är relevant. Detta är en svår avvägning som man med fördel kan diskutera med sin handledare. Ytterligare ett exempel på upplägg som för tillfället används i riktlinjerna för examensarbete på designingenjörsprogrammet är följande: Inledande del o Titelsida (enligt mall vid Högskolan i Skövde. Skrivs rapporten på svenska kan man även ha en engelsk titel om så önskas) o Försäkran o Sammanfattning (sammanfattning på ord som ger en inblick i vad som gjorts i examensarbetet, vilka aktiviteter som bedrivits, resultat som erhållits och slutsatser som dragits) o Abstract (engelsk översättning av sammanfattning) o Förord (valfritt) o Innehållsförteckning Rapportdel o Inledning

4 ! Bakgrund (beskrivning av bakgrunden till uppdraget och examensarbetets problem- eller frågeställning)! Organisatorisk miljö (beskrivning av i vilket sammanhang som projektet har bedrivits, t ex en beskrivning av företag/avdelning/organisation eller akademisk miljö)! Problemformulering (tydlig beskrivning av den problem- eller frågeställning som valts att behandlas i examensarbetet, och argumentation för detta val)! Syfte (beskrivning av vad examensarbetet syftar till, inkl. redogörelse av avgränsningar)! Rapportens struktur (beskrivning av hur rapporten är strukturerad) o Huvuddel! Teoribakgrund (beskrivning av vad litteraturen (böcker, vetenskapliga artiklar och motsv.) redovisar kring den problemeller frågeställning som behandlas)! Metod (beskrivning av det tillvägagångssätt, både på övergripande processnivå och mer detaljerad metod- /verktygsnivå, som använts för att genomföra uppdraget, och argumentation för dessa val)! Resultatredovisning (beskrivning av erhållna resultat, t ex fakta, data, förslag till lösning, konstruktion, utformning, design) [Om så anses gynna rapportens logik och överskådlighet, t ex för att beskriva ett iterativt designarbete, kan rapportens huvuddel struktureras som flera teori- metod- resultat- loopar] o Slutsatser (beskrivning av de slutsatser som kan dras från projektet) o Diskussion (kritisk granskning och reflektion över vald arbetsprocess/valda metoder och examensarbetets slutresultat. Vad kunde/borde ha gjorts annorlunda för ett ännu bättre resultat från examensarbetet skulle uppnåtts?) o Rekommendationer (beskrivning av förslag på aktiviteter för fortsatt arbete kring examensarbetets problem- eller frågeställning, baserat på de resultat och slutsatser som dragits) Avslutande del o Referenslista o Bilagor Gemensamt för de exempel på rapportupplägg som visats här är att de täcker ungefär samma områden även om de har olika utseende. En rapport ska innehålla en inledande del (Försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning och inledning), huvuddel (teori, metod, resultat och slutsatser/diskussion), och slutligen en avslutning (referenser och ev. bilagor), dock kan dessa se ut på många olika sätt och de ingående kapitlen kan ha olika namn. 3. Vad är en litteraturstudie? Litteraturstudien är en av de allra viktigaste delarna av din rapport, även om du kanske inte själv tycker det. Genom litteraturstudien hittar du vad andra gjort

5 förr och på vilket sätt. Kanske har någon annan undersökt just det du ska undersöka och då bör du naturligtvis dra nytta av dessa erfarenheter i ditt eget arbete. Kanske är det till och med så att du, i din litteraturundersökning, upptäcker att det du ska göra redan är gjort och att du därför måste byta inriktning. Visserligen tråkigt, men långt bättre att komma på det i ett så tidigt skede som litteraturundersökningen än att komma på det när examinatorn eller en opponent ifrågasätter ditt arbete. En av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller litteraturstudien är att den är någon form av upprabbling av referenser som kanske kan komma till användning längre fram. Följande är ett exempel på hur det inte ska se ut: det bedöms att Baddeley (1999) och Jonides et al. (2008) kommer att vara användbara i utvecklingen av ett nytt ramverk för 3.1. Men vad ska då litteraturstudien innehålla? Väldigt förenklat ska den innehålla all den teori som du senare grundar alla kommande val i din rapport på, inte bara i en upprabbling av referenser utan med en genomgång av de relevanta teorierna. I ett arbete om design kan litteratur om allt från psykologi till fysisk ergonomi till färg och form till materiallära vara av stort intresse. Tumregeln är som sagt att allt du kommer att beskriva längre fram i rapporten ska vara grundat på något sätt i din litteraturstudie. 4. Diskussionskapitlet Ett annat mycket missuppfattat och misshandlat kapitel är diskussionskapitlet. Jag brukar personligen säga till mina studenter att här får man ta ut svängarna lite genom att spekulera om orsaker till resultat etc., utan att egentligen ha några referenser till det. Detta brukar dock missuppfattas till att man skulle få bli informell men det stämmer absolut inte. Diskussionskapitlet är en del i rapporten och lika lite som det är ok att skriva i dagboksform i övriga rapporten, lika lite är det ok i diskussionsdelen. Det allra vanligaste felet som görs i diskussionen är att tro att det ska innehålla någon form av rapport av hur arbetet fortskridit. Flera gånger har jag i diskussionskapitlet hittat stycken där man berättar hur en av studenterna blivit sjuk i en vecka och så blev det inte mycket gjort då. Andra vanliga misstag är att beskriva hur en extern part i ett examensarbete var svår att få tag i osv. Visst, om någon blir sjuk eller om företaget man arbetar med inte är engagerade så är det ju tråkigt, men inget som har med den vetenskapliga rapporten att göra Vad ska det innehålla då? En av de allra viktigaste funktionerna som ett diskussionskapitel har är att fungera som en avstämning mot de mål man ställt upp i början av sitt arbete. Diskutera vilka mål ni satte upp och hur ni har levt upp till dem.

6 Vad var era mål? (detta bör stå i introduktionskapitlet) Lyckades ni med det ni utsatte er att göra? Varför/varför inte? Vad var bra och dåligt med ert arbete och resultat Hur skulle man gjort annorlunda? Vad bör man göra i området i framtiden? 5. Referenshantering Något som kan driva en examinator eller handledare till vansinne är referenshantering. Visst, ibland kan det vara lite krångligt att hålla reda på alla komman, punkter och vad som ska vara kursivt och inte. Men om man är osäker så chansar man inte, man söker mer information. På Högskolan Skövde finns åtminstone två dokument med sammanställningar om hur man refererar enligt Harvardsystemet, vilket är det vi oftast använder. Dessa sammanställningar är alldeles utmärkta men skulle man ändå hitta en referens som man inte vet hur man ska hantera så finns det ännu mer information att hitta genom att googla det eller prata med sin handledare. I alla fall, här kommer några av de vanligaste felen i studenters referenshantering I texten Det finns ett antal sätt att referera till källor i löptexten. Dels kan man avsluta ett stycke med en referens, och på så sätt täcka hela stycket: Along with memory and response time, attention is one of the main limiters of human cognition. The study of attention capacity has always been of great interest to psychologists ever since the days of William James. In applied attention psychology this becomes even more relevant as researchers continuously study for instance; how many tasks that can be done at once?, how fast humans can switch from one task to another?, etc (Wickens & McCarley, 2008). eller så kan man lägga in referensen mitt i stycket och på så sätt referera den senaste meningen eller påståendet: This is also closely related to the study of situation awareness (Endsley, 1995), a field of study focused on a user s internal model of current and future states in a dynamic environment. I det första exemplet ovan gäller referensen alltså för hela stycket medan i andra exemplet gäller referensen endast påståendet som står före. Det finns många sätt att använda de regler som finns för referenser för att få ett flyt i texten, ibland kan det ju bryta av på ett tråkigt sätt att sätta in en referens, men tumregeln är att det ska vara tydligt varifrån ett påstående kommer. Så länge det är tydligt är det i regel ok. Ett vanligt problem är att studenter inte vet när man ska använda & - tecken och när man ska skriva ut ordet. Där finns det faktiskt en bestämd regel. Inom

7 parentes använder man & - tecken och utanför parentes skriver man ut ordet. Så här: to use a simple dichotomy between errors of commission or errors of omission (Wickens & Hollands, 2000). Wickens and Hollands (2000) have elaborated on Reason s (1990) and Norman s (1988) work and created a classification based on four kinds of errors: Personliga kontakter är också ofta ett huvudbry och i den mån du har några sådana att referera till, det kan vara experter på ett företag eller andra personer av intresse för ditt arbete, så rekommenderas du prata med din handledare och examinator om hur de vill ha det. Det är trots allt de som ska bedöma ditt arbete. Här finns det inget rätt eller fel men vanligt är att man inte har med personliga kontakter i referenslistan utan att man antingen hanterar deras input som en intervju och alltså en del av din empiri, eller lägger referensen till personen i en fotnot Referenslistan Hur referenslistan ska formateras hittas som nämnts tidigare i flera dokument både på Högskolans hemsida och genom Google. Vad som däremot kan vara intressant att fundera över är vilka referenser som egentligen ska vara med och hur dessa värderas. Referenslistan är ofta viktigare än studenterna tror och det finns många examinatorer som tittar på referenslistan innan de läser igenom rapporten. Naturligtvis är det upp till varje examinator och handledare att avgöra hur diverse referenser värderas men följande är ett urval av den rangordning man brukar göra. 1. Vetenskapliga artiklar från tidskrifter 2. Vetenskapliga artiklar från konferenser 3. Böcker 1 4. Diverse Internetreferenser, broschyrer och foldrar. Kort sagt, icke vetenskapligt publicerade arbeten. På senare tid verkar det ha gått inflation i användandet av internetreferenser. I vissa ämnen och projekt kan det ibland vara svårt att hitta tidigare publicerade arbeten och då använder studenter ofta icke vetenskapligt publicerade källor (oftast Internetreferenser). Tänk dig gärna för en extra gång innan du använder en sådan referens. Som sagt är alla examinatorer olika men många lägger inget värde i ovetenskapliga referenser alls. Det är ofta bättre med 5 vetenskapliga referenser än 100 Internetreferenser. I vissa fall kan till och med en tveksam referens göra mer skada än nytta genom att den sänker helhetsintrycket av hela referenslistan. Gör därför gärna en extra sökning i valfri databas (Google Scholar 1 Vissa värderar böcker högre än konferensartiklar och andra gör det inte. Konferensartikeln är i regel mer

8 rekommenderas varmt) innan du använder en ovetenskaplig referens i din referenslista Citat När du citerar text och inte bara refererar till någon så ska sidnummer till var i publikationen man hittar citatet finnas med. Om citatet är mindre än 40 ord står den i den löpande texten inom citationstecken, den kan också vara kursiv men detta kan variera: Most people have a general idea of what constitutes as information, but to find some common ground Wilson (2000, p. 49) says that information behaviour is the totality of human behaviour in relation to sources and channels of information, including both active and passive information seeking and information use. Om citatet är längre än 40 ord skrivs det som eget stycke med tom rad före och efter och utan citationstecken. Ofta ger man också en smalare höger- och vänstermarginal. This was formulated by the founder of American psychology, William James (1890/1950, p. 402) who said: Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state which is called distraction. 6. Sidnumrering och kapitelindelning Sidnumrering och kapitelindelning är egentligen inte något som är särskilt svårt men vet man inte hur gängse norm är så är det ju naturligtvis inte så lätt att göra rätt. För en större rapport gäller följande: Alla kapitel från inledningen till eventuella bilagor ska vara med i innehållsförteckningen. Dock ska referenslistan och bilagorna inte kapitelnumreras. Alltså: 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Metod 4. Resultat 5. Diskussion Referenser Bilaga 1

9 Bilaga 2 När det gäller sidnumreringen ska första sidan av rapportdelen, oftast första sidan av inledningen börja på sidan ett. Vill man sidnumrera före detta, exempelvis innehållsförteckning, förord och sammanfattning så kan man göra det med romerska siffror. 7. Figurer och tabeller Figurer och tabeller är egentligen inte heller ett särskilt svårt ämne men det finns några nyckelpunkter att ta till sig här. För det första ska varje figur eller tabell tillföra något. En figur med ett företags logotyp, vilket är vanligt förekommande i studentrapporter, tillför oftast inte något mer än att det är ett grafiskt element som kan lätta upp en tung rapport. Därför bör sådana inte tas med om man inte har synnerliga skäl för detta. Ett exempel på när sådana skäl kan föreligga är om ett formspråk eller liknande som är av intresse kan återfinnas i figuren. Då kan det vara ok. Figurer och tabeller ska numreras löpande för sig med figurtexter under figurer och tabelltexter ovanför tabeller. Tänk också på att tabeller och figurer ska vara anpassade efter förhållandena. Dvs de ska vara utformade på så sätt att de inte tar en massa onödig plats och är svårare att läsa än nödvändigt. I rapporter med två kolumner blir ibland figurer för små för att kunna se i en kolumn, något som tål att tänkas på. Tabell 1. Standardtabell i Word, utan formatering. Koncept A Koncept B Koncept C Kriterie 1 X Kriterie 2 X Kriterie 3 X

10 Tabell 2. Tabell formaterad efter förutsättningarna. Lämplig för exempelvis rapporter med två kolumner. Koncept A Koncept B Koncept C Kriterie 1 Kriterie 2 Kriterie 3 X X X Många gånger ser man också direkta hänvisningar till tabeller och figurer utan någon förklaring i löptexten. Beskriv, i löptexten tabellens viktigaste delar och tvinga inte läsaren att själv hitta detta. Ett exempel: Tabell 2, ovan visar hur kriterie 2 matchar koncept B på ett tillfredsställande sätt. Slutligen, glöm inte att alla figurer och tabeller måste refereras till i löptexten. 8. Språket Att ha ett korrekt och bra språk i en rapport verkar många gånger vara något som inte prioriteras särskilt högt. Men tänk på att språket ofta är det första som möter en läsare av rapporten, exempelvis examinatorer eller tänkbara arbetsgivare. Är språket då inte så bra som man skulle önska kommer detta att färga rapporten och även om innehållet är bra så kommer den dåliga presentationen att sänka helhetsintrycket rejält. Samtidigt som många handledare och examinatorer ofta lägger mycket tid på att hjälpa studenter med ett torftigt språk så är det heller inte ovanligt att man direkt skickar tillbaks en rapport med dåligt språk. Tänk på att vi inte är språklärare! Exempel på vanliga fel i språkbruk är: Att hänvisa till sig själv på något sätt Stavfel Meningsbyggnadsfel Kommatering Plast- akademiskt språk, dvs ett försök att skriva högtravande utan att lyckas särskilt bra. Tänk på att det inte är förbjudet att använda synonymer och målande ord om det görs inom rimliga gränser. Akta er dock för feltolkningar och syftningsfel. Syftningsfel Långa och krångliga meningar som ofta leder till syftningsfel och/eller meningsbyggnadsfel. Blandning av tempusformer. o Använd nutid för generaliseringar och allmänt giltiga påståenden! De problem som företaget brottas med o Använd dåtid för observationer och slutsatser

11 ! Mahognyhöljet gav produkten en känsla av lyx Undvik strunt, pompösa meningar och alla överdrifter. Uttryck som "utmärkt överenstämmelse" eller "fantastisk mätnoggrannhet" får inte förekomma. Det överlägset vanligaste felet i språkbruket är att hänvisa till sig själv i texten. Detta kan ske på väldigt många olika sätt och mer eller mindre alla är fel. De flesta har lärt sig på ett tidigt stadium att undvika uttryck som jag, vi, man osv. Att använda uttrycket man handlar visserligen inte om att referera till sig själv utan är snarare ett exempel på ett för generaliserande språkbruk. Man anser att teorierna är heltäckande Språket blir på detta sätt lite för generellt, beskriv hellre vem som anser vad, och tänk på att det lätt går inflation i användandet av ordet man. Skrivs det på ett ställe så används det snart överallt. Att undvika att referera till sig själv som jag eller vi är de flesta införstådda med men de flesta förstår nog inte riktigt varför. Det handlar absolut inte om att orden i sig är felaktiga utan det handlar om det resultat användandet har på det generella språket. Många skriver då istället gruppen eller projektgruppen eller liknande och resultatet blir ju såklart detsamma. Då kan man lika gärna skriva vi. Det handlar alltså inte om ordet utan om att inte referera till sig själv. Det är egentligen ganska enkelt att undvika att referera till sig själv och ofta handlar det om att ta ett steg tillbaka och försöka vara mer objektiv. Följande exempel; kan lätt skrivas om till; Gruppen genomförde sedan en konceptutvärdering En konceptutvärdering genomfördes för att Kort och gott, mer objektivitet och plocka bort er själva ur blandningen. Här är det kanske på sin plats att medge att jag begått väldigt många av de nämnda språkfelen i detta dokument. Dock kan jag till mitt försvar säga att detta varken är en akademisk eller teknisk rapport och jag tillåter mig då vissa friheter som jag aldrig skulle tagit annars Skriva på engelska Om ni av någon anledning väljer att skriva på engelska så tänk er för både en och två gånger om ni har ett tillräckligt bra språk för det. I vissa kurser måste ni skriva på engelska och då är det bara att göra sitt bästa men om ni väljer det själva bör ni vara så väl bevandrade i språket att ni kan uttrycka er obehindrat. Generellt gäller ju såklart samma regler som när man skriver på svenska men några saker att tänka på är följande:

12 Undvik att skriva samman ord som it s, there s och liknande. Skriv ut hela orden istället så får du ett mer korrekt uttryck Den svenska meningsbyggnaden skiljer sig lite grann från den engelska. Många gånger lämnas rapporter in där orden är rätt men ordningen på dem är helt fel. Att översätta ord rakt av kan också vara lite vanskligt. Många ord har flera olika betydelser på olika språk, vilket kan leda till lite lustiga formuleringar. 9. Bilagor Något som det verkar gå inflation i inom vissa ämnen är användandet av bilagor. Jag har sett många skräckexempel där allt som egentligen har varit intressant och relevant i en rapport förpassats till bilagor. Tänk på att bilagor ska användas sparsamt och endast då det verkligen är nödvändigt. Är det tillräckligt relevant för att ligga i en bilaga så är det ofta tillräckligt relevant för att arbeta in i rapporten, eller åtminstone delar av det. Här kommer några exempel på vad som är ok att ha i bilagor: Enkäter Större bilder och moodboards som inte kan fås in i texten Större tabeller (och då menar jag stora tabeller som omöjligen får plats i texten) Broschyrer Stora mängder rådata Tänk på att bilagorna läses sist, om de läses alls. De flesta bläddrar inte fram och tillbaka mellan rapporten och bilagorna och då får man heller ingen vidare progression i rapporten. Så grundrekommendationen är alltså att allt som får plats ska vara med i rapporten. Dock finns det ju självklart undantag. 10. Slutligen Om du skriver ditt examensarbete, se till att du utnyttjar de resurser som finns tillgängliga för dig. Din handledare är med största sannolikhet gladeligen till hjälp för dig och du ska inte vara rädd för att be om hjälp när du behöver det. En situation (jag talar av erfarenhet) där den första gången en handledare kommer i kontakt med en rapport är några veckor innan presentationerna rekommenderas inte för varken studenter eller handledare. Se till att du har regelbundna möten med din handledare och sätt upp ett schema för era möten och avstämningar av rapporten. På så sätt kan handledaren följa dina framsteg och vägleda dig till en lycka projektrapport. En sista tips är att använda någon form av sätt att markera vad handledaren

13 redan har läst och kommenterat när du skickar in din rapport. Detta gör processen mycket snabbare och lättare om handledaren inte behöver läsa hela rapporten varje gång. Referenser Baddeley, A. D. (1999). Essentials of Human Memory. East Sussex, UK: Psychology Press. Endsley, M. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37 (1), James, W. (1890/1950). The Principles of Psychology, Vol. 1. New York: Holt. Jonides, J., Lewis, R. L. & Nee, D. E. (2008). The Mind and Brain of Short- Term Memory. Annual Review of Psychology, 59 (1), Norman, D. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books. Reason, J. (1990). Human Error. New York: Cambridge University Press. Wickens, C. & Hollands, J. (2000). Engineering psychology and human performance. New Jersey: Prentice Hall Inc. Wickens, C. D. & McCarley, J. S. (2008). Applied attention theory. Boca Raton, FL: CRC Press. Wilson, T. D. (2000). Human Information Behavior. INFORMING SCIENCE, 3 (2),

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNINGEN 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av Datavetenskap Opponent(er): Niclas Hanold Samiar Saldjoghi Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark Joakim De Jong Definition och Implementering av Säkerhetsevaluering Oppositionsrapport, C/D-nivå 2009:xx

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Mobil streckkodsavläsare

Mobil streckkodsavläsare Avdelningen för datavetenskap Martin Persson Jan Eriksson Mobil streckkodsavläsare Oppositionsrapport, D-nivå 2005:xx 1 Generell utvärdering av projektet Projektet gick ut på att undersöka hur bra olika

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall F orfattare forfattare@student.ltu.se Institutionen f or teknikvetenskap och matematik 31 maj 2017 1 Sammanfattning Sammanfattningen är fristående från rapporten

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

extensible Markup Language

extensible Markup Language Datavetenskap Opponenter: Björn Olsson Andreas Svensson Respondenter: Sanaa Al-abuhalje Afrah Al-abuhalje XML extensible Markup Language Oppositionsrapport, C-nivå 2007:06 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Hemskrivning (HEM1) Kinakunskap DS1390, DS1391 2011-02-16

Hemskrivning (HEM1) Kinakunskap DS1390, DS1391 2011-02-16 Hemskrivning (HEM1) Kinakunskap DS1390, DS1391 2011-02-16 Syfte och mål Tanken är att du genom arbetet med din hemtenta ska få tillfälle att fördjupa dig i någon aspekt av Kina historia, geografi, kultur,

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Datavetenskap Opponenter Johan Kärnell och Linnea Hjalmarsson Respondenter Agni Rizk och Tobias Eriksson Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Oppositionsrapport, C-nivå Report 2011:06 1. Generell

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.w-program.nu/ Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl Björn Claremar Anna Sjöblom (tjänstledig) Syfte och mål

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA DEN HÄR INSTRUKTIONEN

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Rapport och artikel. Får det se ut hur som helst? Förord

Rapport och artikel. Får det se ut hur som helst? Förord Rapport och artikel Får det se ut hur som helst? 7:1 Förord Förordet kan ha en personlig prägel. Det skall vara kort (ca en halv sida) och ge fakta om rapportens tillkomst som inte berör det tekniska innehållet.

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö Ver.2017-04-21 Introduktion Detta dokument är basen för den dokumentmall, mall_för_examensarbete_-_atm.docx, som skall användas

Läs mer