IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden"

Transkript

1 IT åt alla! 2014 en utvärdering Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden 1.SE

2 Förord Målet för den riksomfattande kampanjen Digidel har varit att få en halv miljon fler svenskar på nätet I dag är det 1,1 miljon som aldrig eller mycket sällan använder internet och endast 60 procent som känner sig delaktiga i informationssamhället. Den här rapporten är en berättelse om det sex månaders långa IT-projekt som Stockholms stadsbibliotek (Skärholmsenheten) och ABF, med ekonomiskt bistånd från Internetfonden (Stiftelsen för internetinfrastruktur:.se), drev mellan oktober 2013 och mars Vi hoppas att projektet varit till hjälp för många att ta sig förbi det initiala motstånd till datorer som ofta ställer sig i vägen för dem som hamnat på efterkälken. Vi hoppas också att de som deltagit i projektet kommer hitta fortsatta möjligheter att upptäcka och utforska det digitala landskapets nästan outsinliga potential. Initiativet till projektet uppstod då vi som arbetar på biblioteket såg ett påtagligt behov av större ITkunskaper hos de boende i området. Vi har under en längre tid upplevt hur bristande dator- och ITkunskaper på ett avgörande sätt påverkar individens delaktighet i samhället och begränsar det egna livet. Under möten med andra aktörer i området beklagade sig dessa aktörer ofta över den låga internetanvändningen bland medborgarna bankerna berättade om långa och slingrande köer till kontoren före månadsskiftena, fastighetsägarna om svårigheterna att föra en dialog med de boende och Medborgarkontoret om hur lite deras digitala tjänster utnyttjas och hur det i sin tur försvårar vardagen för många, till exempel föräldrar med barn inom barnomsorgen. I bibliotekets uppdrag ingår bland annat att främja demokrati och livslångt lärande, samt stödja integration och medborgarnas delaktighet i samhället. Det ställer stora krav på biblioteket att försöka motverka de stora kunskapsklyftorna mellan olika grupper av befolkningen skillnader som ofta har en geografisk och socioekonomisk koppling. Biblioteken i Skärholmsområdet har inte tillräckliga resurser att ensamma möta medborgarnas IT-behov. Samarbetet med ABF och det ekonomiska stödet från Internetfonden möjliggjorde en samlad insats. Sammantaget var projektets erbjudanden mycket efterfrågade och telefonerna gick varma (till mina kollegors stora tålamod, då jag av misstag lämnade ut vårt kontorsnummer). Responsen var övervägande positiv. Som en man uttryckte det: Tack! Äntligen, äntligen händer något positivt i mitt liv. Det här kommer innebära en vändning för mig, det känner jag på mig. Trots att Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen är skillnaderna stora. Förhoppningsvis har projektet, på både kort och lång sikt, bidragit till att minska den digitala kunskapsklyftan mellan dem som är delaktiga i informations- och kommunikationssamhället och dem som ännu står utanför. Karin Esaiasson Projektledare Skärholmen

3 Innehåll 1. Projektbeskrivning Bakgrund Vilka genomförde projektet Samarbetspartners Projektets utformning de fem benen Kurser Helpdesk IT-verkstad Öppet hus (4 tillfällen) Individuell handledning Hur delarna bildade en helhet Vilket var egentligen behovet? Utbildning av handledare Informationsspridning annonser och affischer Mål och måluppfyllelse Mätbara mål Avvikelser från målen Resultat i antal besökare/deltagare Projektets ekonomi... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4. Kursutvärderingar Handledarnas utvärderingar Deltagarnas utvärderingar Slutdiskussion och förslag Värdet av projektet Framtida planer och visioner Sammanfattning Bilagor Bilaga 1: Kursupplägg elots och ABF Bilaga 2: Exempel på kursuppgifter (A) Bilaga 3: Exempel på kursuppgifter (B) Bilaga 4: Upplägg för handledarutbildning Bilaga 5: Annons i tidningen Mitt i Bilaga 6: Exempel på affischer och infoblad Bilaga 7: Utvärderingsenkät deltagare

4 1. Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund Skärholmsområdet präglas av en stor andel invånare som lever i ett utanförskap, socialt såväl som digitalt. Här bor människor med förhållandevis låga inkomster, arbetslösheten är hög och det är vanligt att man saknar gymnasie- och eftergymnasial utbildning. Många har utländsk bakgrund och behärskar inte det svenska språket. Det finns också många äldre i området, med obefintliga eller otillräckliga datorkunskaper. Vi som arbetar på biblioteken i Bredäng och Skärholmen märker dagligen hur stort det digitala kunskapsbehovet är. Människor ber oss om hjälp med bland annat banktjänster, att söka utbildning, att hitta och skriva ut blanketter på olika myndigheters hemsidor, att kommunicera med vänner och släktingar samt att boka resor. Ofta saknas de mest grundläggande kunskaperna och bibliotekens resurser är långt ifrån tillräckliga för att ge den hjälp som behövs, än mindre att avsätta tid för att pedagogiskt lära ut hur man gör. Utan IT-kunskaper har man inte de nödvändiga verktygen till att delta i det alltmer digitaliserade och informationsbaserade samhället. Utan de rätta kunskaperna blir det också mer kostsamt att leva. Det är exempelvis betydligt dyrare att betala sina räkningar över bankdisken och denna extra kostnad drabbar dem som redan har en dålig ekonomi. Vi bibliotekspersonal som dagligen får uppleva våra besökares vardagsproblem i samband med ringa eller obefintliga dator- och IT-kunskaper, lider av känslor av otillräcklighet. Detta ledde fram till ett möte med ABF Stockholm Sydväst, med avsikt att tillsammans försöka ta tag i situationen. Mötet resulterade i att biblioteken i Bredäng och Skärholmen tillsammans med ABF Stockholm sökte projektbidrag från Internetfonden, med följd att projektet våren 2013 beviljades kronor. 1.2 Vilka genomförde projektet Kort presentation av projektets utförare: Stockholms Stadsbibliotek är en avdelning av Kulturförvaltningen och har ansvar för 40 av Stockholms stads folkbibliotek, samt de digitala biblioteken och den mobila webbplatsen I Skärholmsenheten ligger fyra bibliotek: Skärholmens, Bredängs, Fruängens och Telefonplans bibliotek. I det här projektet ingår Skärholmens och Bredängs bibliotek. I folkbibliotekets uppdrag ingår att verka för demokrati och främja delaktighet, socialt såväl som digitalt. ABF är Sveriges största studieförbund och finns i landets alla kommuner. ABF erbjuder kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF Stockholm vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för var och en att förnya och fördjupa sina kunskaper, och med folkbildningens idéer och metoder ge människor mod och kunskap att få makt och ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. 4

5 Vi som arbetat med projektet är: Ayse Sel, administratör, ABF Stockholm, tel: Massood Mafan, samordnare ABF Stockholm (numera chef ABF Karlskoga), tel: Stefan Borg, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Skärholmen, tel: Karin Esaiasson, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Skärholmen, tel: Samarbetspartners Projektet har haft ett rikt nätverk i närområdet och samarbetade med bland andra områdets fyra banker (Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken), Stena Fastighetsbolag, Funktionshinderrådet, mötesplats EKEN (för seniorer), områdets fyra pensionärsföreningar (inom SPF och PRO), Seniornet, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Medborgarkontoret. Ragnhild Stamsäter på Medborgarkontoret har varit en nära allierad och bistått med bland annat trycksaker, annonsering, kontakter och delarrangemang. Ett digidelmöte med lokala aktörer i Rinkeby gav en god inspiration. Här fanns Digidels kanslichef Linda Sandberg som besvarade alla sorters frågor under ett rikt utbyte av idéer och erfarenheter. 1.3 Projektets utformning de fem benen Projektet har haft fem ben, varav det sista var en del av bibliotekets ordinarie verksamhet: Kurser, á 9 timmar Helpdesk, drop-in IT-verkstad, bokningsbar Öppna hus (Individuell handledning á min) Bild från en av kurserna i ABF:s lokaler i Skärholmen 5

6 Nedan beskrivs de olika delarna mer utförligt Kurser Kurserna bestod av 3 tillfällen á 3 timmar och fanns på två nivåer. Nivå 1 hade som målgrupp personer med helt eller nästan obefintliga kunskaper. Nivå 2 riktade sig till dem med viss erfarenhet, till exempel personer som har en adress och någon gång har mailat. Vid ett tillfälle ordnade vi på begäran från en grupp pensionärer en mer avancerad kurs på nivå 2-3. Kurserna ägde rum i ABF:s lokaler vid Skärholmens torg, ett stenkast från Skärholmens bibliotek. Här finns 8 stationära datorer och en laptop. En full kurs bestod följaktligen av 9 personer. Se kursupplägg, bilaga 1. Se några kursexempel, bilaga 2 och Helpdesk Helpdeskverksamheten höll till på Skärholmens bibliotek varje måndag och onsdag mellan klockan 15 och 18. Handledaren satt vid en dator i bibliotekets entré men cirkulerade också runt i bibliotekets datorpark med 8 datorer (med en brosch med texten: Datorhjälp), för att enkelt kunna fånga upp spontana frågor. Hit kunde man också ta med sig sin laptop när man hade problem med hård- eller mjukvaran. Helpdeskhandledaren har gått ut i biblioteket för att hjälpa en besökare. Helpdesken tog emot specifika och väl avgränsade frågor, till skillnad från den individuella handledningen dit man var välkommen med öppnare frågor och mer diffusa kunskapsbehov IT-verkstad IT-verkstaden var öppen tisdagar kl på Bredängs bibliotek. Vid denna tidpunkt hålls biblioteket stängt för övriga allmänheten, vilket gjorde verkstaden till en idealisk läroplats. Bredängs bibliotek har 4 publika datorer, men det förekom ofta att deltagarna tog med sig egna 6

7 laptops. Biblioteket tog upp förbokningar till IT-verkstäderna och deltagarantalet uppgick till max 6-7 personer. I början hade verkstaden bara en handledare, vilket vissa veckor visade sig vara otillräckligt, särskilt när deltagarna hade olika kunskapsnivåer. Till en del av verkstäderna utökade vi därför till två handledare. Idén med verkstaden var att på ett intimare sätt kunna blanda individuell och gruppvis undervisning. Sitter man tätt och får gemensamma uppgifter, kommer frågornas svar alla till del. Handledaren kan också flexibelt växla mellan enskild och gruppvis undervisning, allt efter behov Öppet hus (4 tillfällen) Det genomfördes tre olika typer av öppet hus. Bankerna som gästvärdar, två tillfällen Våren 2013 genomfördes två öppet hus, med bankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken som inbjudna gästvärdar. Som besökare fick man på storduk demonstrerat bankernas olika e-tjänster, vilket följdes av egen praktik, med tyngdpunkt på hur man betalar räkningar via internet. ABF informerade om Digidelkampanjen och den nationella satsningen på att få fler ut på nätet, biblioteket berättade om projektet och passade på att visa bibliotekets e-tjänster och den alltmer vanliga bokformen: e-boken. Vi tog även upp intresseanmälningar till de planerade höstkurserna. Öppet hus för lokala aktörer i skärholmsområdet Hösten 2013 hölls ett informationsmöte för lokala aktörer med en inbjudan om att delta i projektet genom att till exempel vara gästvärd. Som gästvärd kunde man exempelvis berätta om och demonstrera sin verksamhets olika nättjänster. De närvarande var bland andra representanter från områdets olika pensionärsföreningar och övriga föreningar, samt banker och fastighetsbolag. Ett separat möte hölls med stadsdelsförvaltningen. Öppet hus på Medborgarkontoret: Börja använd e-tjänster och e-legitimation! I februari 2014 hölls ett öppet hus i samarbete med Medborgarkontoret. Samhällsvägledare demonstrerade hur man med hjälp av bank-id kan komma åt nästan varje samhällstjänst i stadsdelen, samt hur det avsevärt kan underlätta i vardagen. Med hjälp av ett bank-id kan man använda tjänsten Mina sidor genom vilken man till exempel kan anmäla och avboka sitt barn inom barnomsorgen, enkelt kommunicera med verksamheten ifråga samt se terminsplaneringen med utflykter med mera. Nordea och Swedbank var på plats och informerade samt gav praktisk hjälp framför datorerna om hur man skaffar sig ett bank-id. Biblioteket informerade om projektet och dess olika aktiviteter Individuell handledning Den individuella handledningen har vi räknat som ett av projektets ben, trots att den sedan några år har ingått i bibliotekets ordinarie utbud och därför inte är en del av projektet. Skälet till att ändå ta med den i denna projektrapport är att den individuella handledningen utgjort en viktig del i projektets helhet. Idén med projektets utformning var att man som deltagare skulle 7

8 kunna fångas upp och känna sig trygg med stöd och hjälp i olika former, och här har den individuella handledningen spelat en viktig roll Hur delarna bildade en helhet Med projektets fem ben fanns möjlighet för de utbildade handledarna att hänvisa en person vidare mellan projektets olika tjänster, dit handledaren trodde att personen ifråga bäst kunde tillgodogöra sig undervisningen. Tanken var att det alltid skulle finnas hjälp nära till hands och anpassad till vilken typ av behov eller fråga som uppstått på vägen. Anmälde man sig till en kurs var man mellan kurstillfällena alltid välkommen att låna en dator på biblioteket för att träna. Valde man att komma till biblioteket när helpdesk var öppet, kunde man få hjälp allteftersom man stötte på problem. Var det något man inte hade greppat från det senaste kurstillfället kunde man boka sig för individuell handledning, anmäla sig till Bredängs biblioteks IT-verkstad eller söka upp helpdesk. Vi ville skapa ett stödnätverk i vilket man som deltagare kunde röra sig fritt mellan olika typer av undervisning i en känsla av att vara väl omhändertagen och inte lämnad åt sitt öde. Flera hade en laptop hemma vilken de var välkomna att ta med till samtliga av projektets aktiviteter, förutom kurserna Vilket var egentligen behovet? En uppräkning av vanliga frågor och ärenden vid helpdesk, IT-verkstaden och den individuella handledningen ger en bra bild av de konkreta behov som projektet konfronterades med. Det har bland annat handlat om hjälp med att: hitta, spara, bifoga och organisera filer importera från kamera ställa sig i bostadskö söka medicin få utskriftshjälp logga in sig på olika sidor förstå olika dostyper uträtta bankärenden skapa hotmail- och gmailkonton återställa hotmailkonton använda tangentbordet använda Wifi och Skype ladda ner e-böcker (+skapa konto) använda och förstå Försäkringskassans hemsida använda och förstå Mmigrationsverket hemsida få hjälp med hårdvarufrågor ladda ner talböcker använda antivirusprogram avinstallera och rensa datorn 8

9 använda olika programvaror ladda ner studentkort betala med visakort spara på USB använda Open Office använda olika Windows och webbläsare ladda ner appar utnyttja olika wordfunktioner info om släktforskning boka biljetter få igång internet söka böcker söka i Eniro kopiera CD bildbearbeta stöldanmäla återställa ljudet på datorn använda Ipad och androida telefoner använda Facebook, Youtube, Twitter 1.4 Utbildning av handledare 20 handledare var på plats under de två utbildningsdagarna (halvdagar) på centrala ABF på Sveavägen i Stockholm. På utbildningen närvarade även biblioteket och presenterade bibliotekets digitala miljö och de olika läsplattor och läsdeviser som används när man laddar ned böcker digitalt. Handledarna talade spanska, arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, grekiska, somaliska, engelska och svenska en stor tillgång i ett så mångspråkigt område som Skärholmen. Arvodet till handledarna kom att variera något efter utbildning och erfarenhet och låg mellan ca 130 och 180 kr/timmen. Utbildningen följde i stora drag de linjer som dragits upp av elots, ett företag som arbetat för Digidel och som är specialiserade på att hjälpa den äldre generationen med utbildningar inom vardaglig teknik såsom datorer, mobiltelefoner och läsplattor. Stor vikt lades vid den 9

10 pedagogiska metoden och hur handledarna ska bemöta vuxna deltagare, och vad som är skillnaden mellan dessa kurser och till exempel en vanlig skolklass. För handledarutbildningens upplägg, se bilaga Informationsspridning annonser och affischer Projektet har informerat genom en större annons i tidningarna Mitt i och Södra Sidan. Södra sidan publicerade en mindre notis och gjorde också ett större reportage, som kan läsas här: Annonsen i Mitt i, se bilaga 5. Projektet har varit publicerat på Stockholms stadsbiblioteks hemsida och meddelats internt i olika kanaler. Under projektet producerade vi många affischer och infoblad, några av dessa är i bilaga 6. 10

11 2. Mål och måluppfyllelse 2.1 Mätbara mål De mätbara mål vi satte upp för projektet var: Att genomföra minst 12 datorkurser under fem tillfällen á 2 timmar Att anordna öppet-hus-tillfällen med tillfälle att pröva på internetanvändning samt möjlighet att anmäla sig till en kurs Att ha en helpdesk för drop-in-hjälp på Skärholmens och Bredängs bibliotek (2 ggr/vecka) Att ha bokningsbar helpdesk (öppen 1 g/vecka) Att fortsätta med individuell IT-handledning i bibliotekets ordinarie verksamhet (1 g/vecka) Att pröva en samarbetsinriktad inlärningsmetod för seniorer med tyngdpunkt på hälsorelaterad informationssökning Antal besökare/deltagare vi förväntade oss: Öppet hus: 200 Helpdesk: Kursdeltagare: 96 Utbildning av handledare: Avvikelser från målen Under arbetets gång gjordes av olika skäl vissa förändringar som påverkade projektets utformning. Dels kom datorkurserna att bestå av tre tillfällen á 3 timmar, i stället för 5 tillfällen á 2 timmar. Dels prövade vi inte den samarbetsinriktade inlärningsmetoden för seniorer, eftersom det fanns önskemål från pensionärer om att istället få en sedvanlig kurs. 2.3 Resultat i antal besökare/deltagare Kurser 3*3 timmar: Antal genomförda kurser: 29 Sammanlagda antalet kursdeltagare: 256 IT-verkstad: Antal tillfällen med IT-verkstad: 21 Antal deltagare i IT-verkstaden:

12 Helpdesk (drop-in): Antal hjälptillfällen: 106 Öppet Hus: Antal: 4 varav 3 var riktade till allmänheten Besökare: ca 45 Utbildade handledare: Antal: 17 Individuell handledning á minuter: Antal deltagare: ca 65 Antalet deltagare i datorkurserna den kanske mest centrala delen av projektet blev alltså väsentligt högre än målet, 256 mot förväntade 96, och det genomfördes 29 kurser mot planerade 12. När vi också räknar in IT-verkstäderna på Bredäng, som vi ser som kortare kurser, uppgår det totala antalet till 321. Av dessa kursdeltagare hann uppskattningsvis 20 procent gå mer en kurs, vilket betyder att cirka 260 personer deltog i minst en kurs. Det överträffar all förväntan. Däremot blev de registrerade helpdeskbesökarna avsevärt färre än vi räknat med, vilket sannolikt hade två orsaker: 1) de mycket korta och enkla frågorna har inte noterats i loggboken, 2) de flesta av frågorna var inte korta utan tog mellan en kvart och trekvart. I efterhand kan vi konstatera att vår förväntan om att få många och korta frågor till helpdesk var orealistisk. För nybörjare finns nämligen inga frågor med korta svar. Även de öppna husen var avsevärt mindre välbesökta än vad vi hade räknat med. Från bibliotekets sida vet vi av erfarenhet att de boende i området är svårflirtade när det gäller olika sorters programverksamhet. Bortsett från datorkurserna, där statistiken är tillförlitlig, är det svårt att veta det exakta antalet deltagare. En del personer har flutit mellan de olika delarna i projektet och det faktiska antalet deltagare kan därför ha varit något färre än vad som anges ovan. Avvikelserna/skillnaderna mellan mål och måluppfyllelse beror troligen på vår brist på erfarenhet av liknande projekt. Sammantaget var själva IT-undervisningen datorkurserna, IT-verkstaden, den individuella handledningen och helpdesken mycket uppskattad och välbesökt. Intresset för att delta i projektet var långt över vår förväntan och vi upplevde vårt arbete som mycket meningsfullt. 12

13 3. Kursutvärderingar 3.1 Handledarnas utvärderingar Kurs- och helpdeskhandledarnas utvärderingar består huvudsakligen av en redovisning av de genomgångna momenten och hur dessa mottagits av deltagarna. Vi har valt ut några av kurshandledarnas anteckningar som vi tycker är representativa. (Kursstart: ) Jag fick en bra kontakt med gruppen och känner att det jag lärde ut landade och kommer att kunna användas i framtiden. Vi har mest jobbat med , officeprogram och själva grunderna för datorn. Det har ibland varit lite svårt för dem, men efter ett tag så har det alltid funkat. Det har krävts mycket tålamod och reflektion från mitt håll men det hade jag förberetts på när jag gick utbildningen. Det har varit viktigt att jag haft en positiv attityd eftersom deltagarna ibland känt att de inte kan eller klarar någonting. (Kursstart: ) Gått igenom datorn, tangentbordet och musen; Windows och vissa övningar med kortkommandon samt hur man söker information på Google. Vi har också öppnat e- postkonton och övat på hur man bifogar dokument eller bilder till sitt mail. Även hur man hämtar bilder på nätet och bokar evenemangsbiljetter, till exempel bio. Jag gick även igenom säkerhet på datorn och hur man skaffar e-legitimation. Många frågor och trevliga diskussioner kring olika möjligheter. Engagerade deltagare. Trevligt! (Kursstart ) Nybörjare, vissa helt utan några som helst förkunskaper. Aldrig rört vid en dator. Vi gick igenom grundläggande Word, främst för att öva på tangentbordet. Vi googlade också och öppnade konton med vilka vi skickade mail till varandra, som vi sedan besvarade. Deltagarna behöver öva mer. Vissa är avsevärt bättre (mer snabblärda) än andra. Mycket ojämnt. En deltagare ville ha hjälp att bifoga ett CV till en jobbansökan. Övningsdatorernas program behöver uppdateras. G-mail kräver egentligen en modernare version. (Kursstart ) Följande moment har ingått i kursen: - skapa e-postadress - skicka och ta emot e-post - spara kontakter - hantera mappar - textformatering - navigera på internet. Vad är internet? - internetbanker 13

14 - kultur och nöjen på internet -Googles karta samt Hitta.se Följande två handledarutvärderingar är från nivå 2-kurser: (Kursstart: ) Mer avancerad grupp (med undantag för en person som har en Mac hemma och som saknar PC-kunskap). Vid första tillfället gick vi igenom hur man bokar resor (SJ, Swedbuss, Ving), hur man klipper och klistrar bilder, hur man skickar e-post till flera samtidigt plus andra lite mer avancerade funktioner i e-posten. Vi gick igenom hur man skapar mappar på skrivbordet och funktionen bibliotek. Och hur man kopierar länkar. Vi gick också igenom hur man fotograferar med sin mobil och sedan för över bilderna till datorn. Många diskussioner kring Google och olika tjänster på nätet. Intresserade deltagare. (Kursstart ) tillfälle 1: Repetition av nivå 1: IT-termer, fönsterhantering, internet, webbläsare. tillfälle 2-3: E-post. Sociala medier. Säkerhet. 3.2 Deltagarnas utvärderingar När det gäller deltagarnas utvärderingar av projektets olika tjänster har omdömena överlag varit mycket goda. Man har uttryckt tacksamhet och entusiasm och vi har flera gånger fått höra hur man tagit steget och köpt en dator, alternativt börjat våga använda den man redan haft undanstoppad någonstans hemma (ofta en avlagd från barn eller barnbarn). När det gäller den samlade bedömningen av kurserna ger praktiskt taget alla betyget 4 eller 5 på en skala mellan 1-5. På frågan vilken praktisk nytta kursen gett, ger likaså alla betyget 4 eller 5. När det gäller kursmaterialets kvalitet blir genomsnittsbetyget 3, vilket kan bero på att datorparken som använts är en aning gammal. Handledarna såväl som genomförandet får mycket höga betyg och när det gäller studietakten svarar nästan alla att den varit lagom, med vissa undantag, när man tyckt att den varit något för långsam eller något för snabb. Det bör ses som en eloge till lärarnas förmåga att hålla samman gruppen, trots stora skillnader i inlärningstakt och grundförståelse. Se deltagarnas utvärderingsformulär, bilaga 7. Kritik mot kurserna har mestadels handlat om missförstånd när det gäller datum för kursstart, eller att deltagare placerats på fel nivå. I början av projektet, innan det tog form, uppstod ibland missförstånd mellan biblioteket och ABF, där deltagarna några gånger hamnade mellan stolarna. Det var en barnsjukdom hos projektet som med tiden växte bort. Kritik har även uttryckts för att vi inte erbjudit kurser för Macintosh-användare. En oro deltagare uttryckt har handlat om hur man ska kunna hålla kvar den kunskap man får, det vill säga hur man ska kunna öva regelbundet (när man inte har en dator hemma). 14

15 Övriga kommentarer från deltagarna har i regel handlat om hur bra handledarna varit när det gäller tydlighet och pedagogisk skicklighet. En deltagare skriver så här: Läraren är viktigast. Björn är utmärkt som pedagog. Väntar in och lyssnar på oss. Jag lärde mig MYCKET på dessa tre gånger! Nu ska jag köpa någon form av dator! En annan: Ovärderligt. Helt avgörande. Super! Varje tillfälle ger nya kunskaper nu bildhantering från digitalkamera, mycket givande! Helpdeskanvändarna har likaså varit mycket nöjda med handledarna och den hjälp de fått. Bibliotekspersonalen fick ofta höra deras kommentarer över informationsdisken. En helpdeskbesökare skriver: Det har varit mycket givande, tacksam för att få säkra svar på mina frågor. Kurshandledaren var lätt att ha kontakt med. En annan: Mycket bra hjälp. Jag vill så gärna fortsätta med det här. IT-verkstaden har likaså varit mycket välbesökt och populär. Här har handledarna särskilt uttryckt bekymmer över de skilda kunskapsnivåerna hos deltagarna, då verkstaden var öppen för alla. Samma kommentarer kom ett par gånger även från deltagarna. När vi satte in två handledare istället för en förbättrades situationen avsevärt. Om vi hade organiserat det bättre och från början nivåindelat grupperna hade det förmodligen räckt med en handledare. 15

16 4. Slutdiskussion och förslag 4.1 Värdet av projektet Biblioteket är i egenskap av ett välbesökt och ofta centralt beläget offentligt rum, ett utmärkt forum för att nå ut till alla typer av människor i olika åldrar. Det äger stort förtroendekapital. I Skärholmsområdet vågar vi påstå att biblioteket fyller en ovanligt central roll för flertalet av invånarna. Hit kommer man för att studera, söka litteratur, låna dator, skriva ut, kopiera, scanna och söka all upptänklig information. Man kommer även hit för att rösta, få samhällshjälp på sitt eget språk och ta del av bibliotekets programverksamhet såsom läsecirklar, språkcaféer, författarbesök, debattaftnar, stickcaféer, utställningar för att nämna några av alla aktiviteter som det lokala biblioteket många gånger erbjuder. Människor upplever ofta en trygghet förknippad med biblioteket; man känner sig välkommen utan att känna krav på att man ska uppfylla några kriterier. Dessutom är det kostnadsfritt. För dem som saknar kunskap om datorer och internet är biblioteket därför en trygg plats att söka hjälp på. Förtroendet för och kravlösheten på biblioteket spelar en stor roll när man ska våga ta det första steget in i den digitala världen. Motståndet blir mer överkomligt och tröskeln inte lika hög. När vi nu i stor skala, vilket Digidelkampanjen så ambitiöst under flera år verkat för, vill lyfta svenskarnas IT-kunskap och överbrygga den klyfta som uppstått mellan de aktiva och delaktiga och dem som ännu står utanför, är det förmodligen klokt att utnyttja bibliotekets naturliga roll som mötesplats och lärcenter. På biblioteket kan man enkelt sprida information och få kontakt med och fånga upp dem som står utanför. Bibliotekets medverkan och centrala roll i nätverkandet i lokalsamhället, gör det idealiskt som ambassadör för ett IT-lyft i bred skala. Ett exempel från det här projektet, där biblioteket såväl som ABF närvarade med bord och personal, är Skärholmsdagen en festdag till områdets ära där mer eller mindre alla går ut för att ströva runt bland stånden på torget. En sådan dag utgör ett ypperligt tillfälle att få kontakt med dem man vanligtvis inte har kontakt med. Här sitter de medborgare som normalt inte syns till ens på biblioteket, de som är medelålders eller äldre (men även en del yngre), som kanske har en invandrarbakgrund med inga eller dåliga kunskaper i svenska och som ofta inte har någon som helst eller mycket liten erfarenhet av datorer och internet. Kanske är det få av dem som vågar ta steget till en datorkurs på en gång, men själva informationen och erbjudandet om en utbildning verkar i sig skapa känslan av delaktighet och kan förhoppningsvis lägga grunden för ett första steg. Redan innan projektet startade var bibliotekspersonalen på Skärholmens och Bredängs bibliotek medvetna om det stora behovet av datorkunskaper hos medborgarna. Med projektet har behovet blivit än mer uppenbart. Telefonerna har gått varma och en strid ström av intresserade har besökt biblioteket för att anmäla sig till en kurs eller få mer information om projektets erbjudanden. 16

17 Vi som arbetar på bibliotek slits ofta mellan att plågsamt tydligt se medborgarnas behov av mer IT-kunskap och vår egen tidsbrist, där svåra prioriteringar ofta tvingar IT-undervisningen åt sidan. Bibliotekspersonalen måste själva konstant uppdatera sig i ett digitalt landskap under ständig förändring, till exempel när det gäller våra egna tjänster, såsom nerladdning av e-böcker och talböcker, nya deviser, olika läsplattor, ipaden och de androida telefonerna, alla med sina specifika egenheter i förhållande till bibliotekssystemet och läsningen. Det finns i allmänhet en beredvillighet hos bibliotekspersonal att instruera besökarna när det gäller bibliotekets egna tjänster samt i utskriftsfrågor och liknande frågor, men en betydligt större pedagogisk osäkerhet när det gäller att guida den helt datorovana som behöver få grundläggande kunskap om mus, tangentbord och skrivbordsskärm. Här har vi vår egen tröskel som ofta bottnar i osäkerhet och bristande utbildning. Inom det här projektet har det varit en stor tillgång att handledarna varit utbildade och visat professionalitet. Varken biblioteket eller ett studieförbund kan ensamt bära och ansvara för ett IT-lyft i ett område där många lever i det digitala utanförskapet. Samarbetet mellan ABF, Internetfonden och biblioteket var därför ovärderligt för att förverkliga projektets mål och visioner. Även stödet och samarbetet med de lokala aktörerna, bland andra Skärholmens stadsdelsförvaltning, Medborgarkontoret, bankerna, pensionärsföreningarna och STENA fastighetsbolag AB, har varit mycket värdefullt. De öppna informationsträffarna med samverkan mellan olika aktörer, som i våra öppna hus med information och demonstration av samhällsvägledare och bankpersonal med efterföljande praktisk tillämpning, är en väl fungerande modell värd att utveckla. Våra erfarenheter säger oss att det är nödvändigt med samlade insatser och en samverkan mellan olika institutioner och aktörer, för att nå ut till målgruppen. Samverkan är också nödvändig för att kunna presentera olika nättjänster (till exempel hos olika myndigheter, banker, stadsdelens medborgarservice m.fl.) i en mer integrerad helhet. En ideal förutsättning för koncentrerade och effektiva insatser vore förmodligen en modell som underlättar att snabbt komma igång i nätverk och samarbeten inför ett IT-lyft. Här tror vi att studieförbund och bibliotek tillsammans kan utgöra grundplåten. Finansieringsfrågan kvarstår dock. Vi tror att det är nödvändigt att öronmärka pengar för ändamålet, så som skett genom Internetfonden (Stiftelsen för internetinfrastruktur:.se). Sammantaget bedömer vi att projektet har varit mycket effektivt och kan användas som modell för att minska det digitala utanförskapet. Som tidigare nämnts är det cirka 1,1 miljoner personer i Sverige som aldrig eller mycket sällan använder internet. De kronor som Internetfonden lade in i projektet resulterade i att cirka 286 personer deltog i en eller två kurser, motsvarande 699 kronor/person. Med samma effektivitet skulle det kosta 699 miljoner att utbilda 1 miljon svenskar. Kostnaden är lägre än vad det kostar att köpa ett nytt JAS-plan. 4.2 Framtida planer och visioner Biblioteket i Skärholmen fortsätter med sin individuella handledning på tisdagar som framöver kommer att genomföras under det för Stockholms stadsbiblioteks samlade namnet: Första Digitala Hjälpen. 17

18 Biblioteket är just nu inne i en rekryteringsprocess gällande en tillfällighetsanställning av en av våra IT-handledare. Vi hoppas kunna anställa honom under 3-6 månader som biblioteksassistent med fokus på IT-support, i avvaktan på att han kan påbörja Arbetsförmedlingens nätverksteknikerutbildning. Med hans hjälp skulle biblioteket åter kunna öppna den alltmer efterfrågade helpdesken som för tillfället ligger nere. När det gäller fortsatt dator- och IT-utbildning i området hoppas vi på att få ekonomiska möjligheter att förlänga och utveckla samarbetet mellan biblioteket och ABF. Det vore också mycket givande att utveckla ett närmare samarbete med andra större aktörer i området, till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket. Avseende projektet önskar vi att vår modell, eller liknande modeller, sprids till andra bibliotek och studieförbund runt om i Stockholm och i hela Sverige. Ett närmare samarbete och dialog samt ett utbyte av erfarenhet mellan olika kommuner i Storstockholm tänker vi vore konstruktivt. Utbildade IT-handledare skulle kunna verka över områdes- och kommungränserna. Vi tror också att den pedagogiska modell vi planerade, men inte genomförde, med interaktion och diskussion mellan deltagarna under en tematisk baserad informationssökning, vore väl värd att pröva och utveckla. Temat skulle förslagsvis kunna vara hälsorelaterad information för seniorer. Projektrapporten kommer att publiceras i Stockholms stads interna databas. 18

19 5. Sammanfattning Projektet IT åt alla! genomfördes vintern av Skärholmens bibliotek (Stockholms stadsbibliotek), i samarbete med ABF. Bakgrunden till projektet var bibliotekets frustration över hur bristande dator- och ITkunskap begränsar livet för boende i Skärholmsområdet, där många med utländsk härkomst och äldre personer lever i ett socialt och digitalt utanförskap. För att få maximal spridning samarbetade biblioteket och ABF med områdets banker, fastighetsbolag, föreningar samt Skärholmens stadsdelsförvaltning och Medborgarkontoret. Projektet har haft fem ben; datorkurser á 9 timmar, drop-in helpdesk, bokningsbar ITverkstad, öppna hus och individuell handledning á min. Tanken var att det alltid skulle finnas hjälp, nära till hands och anpassad till vilken typ av behov eller fråga som uppstår på vägen. Sammanlagt utbildades 17 handledare av ABF under två halvdagar. Datorkurserna var stommen i projektet och antalet deltagare var tre gånger fler än målet. Bibliotekets roll som mötesplats och lärcenter gör det till en naturlig plattform för att överbrygga IT-klyftan mellan de delaktiga och de som ännu står utanför. Det vore bra med ett nära samarbete mellan olika kommuner i Storstockholm, där utbildade IT-handledare kan cirkulera i området. Projektets modell, eller liknande modeller som bygger på lokal samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer, tror vi är funktionellt och effektivt att använda i framtida liknande projekt. 19

20 6. Bilagor Bilaga 1: Kursupplägg elots och ABF 20

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Projektredovisning DigiDel 2013

Projektredovisning DigiDel 2013 EKSJÖ KOMMUN Projektredovisning DigiDel 2013 Eksjö stadsbibliotek har i samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Emilkraften ek.för., Eksjö Vux, Handelsbanken, Swedbank utbildat 260 deltagare i

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Välkommen tillbaka! Eller kan du söka efter sidan på Google genom att skriva hotmail i sökrutan.

Välkommen tillbaka! Eller kan du söka efter sidan på Google genom att skriva hotmail i sökrutan. DEL 2 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Våren 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka Informationsoch utbildningsträffar

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Hösten 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka.se Datum Informations-

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Surfa in på Biblioteket!

Surfa in på Biblioteket! 2013-12-23, Sten@Grack.se Surfa in på Biblioteket! Drop-in måndag ar o fredagar Slutrapport för projektet som pågått september november 2013 Sammanfattning Målet för projektet Surfa in på Biblioteket är

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Välkommen till SeniorNet Växjö

Välkommen till SeniorNet Växjö Kursprogram Hösten 2015 Välkommen till SeniorNet Växjö Det här är föreningen som hjälper dig, som är över 55 år, att förstå och använda främst datorn, surfplattan och den smarta telefonen i en alltmer

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på Surfa på nätet När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på går det naturligtvis inte gå tillbaka till

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! SeniorNet Hässelby-Vällingby är en datorklubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera datorn som nybörjare

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer