IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden"

Transkript

1 IT åt alla! 2014 en utvärdering Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden 1.SE

2 Förord Målet för den riksomfattande kampanjen Digidel har varit att få en halv miljon fler svenskar på nätet I dag är det 1,1 miljon som aldrig eller mycket sällan använder internet och endast 60 procent som känner sig delaktiga i informationssamhället. Den här rapporten är en berättelse om det sex månaders långa IT-projekt som Stockholms stadsbibliotek (Skärholmsenheten) och ABF, med ekonomiskt bistånd från Internetfonden (Stiftelsen för internetinfrastruktur:.se), drev mellan oktober 2013 och mars Vi hoppas att projektet varit till hjälp för många att ta sig förbi det initiala motstånd till datorer som ofta ställer sig i vägen för dem som hamnat på efterkälken. Vi hoppas också att de som deltagit i projektet kommer hitta fortsatta möjligheter att upptäcka och utforska det digitala landskapets nästan outsinliga potential. Initiativet till projektet uppstod då vi som arbetar på biblioteket såg ett påtagligt behov av större ITkunskaper hos de boende i området. Vi har under en längre tid upplevt hur bristande dator- och ITkunskaper på ett avgörande sätt påverkar individens delaktighet i samhället och begränsar det egna livet. Under möten med andra aktörer i området beklagade sig dessa aktörer ofta över den låga internetanvändningen bland medborgarna bankerna berättade om långa och slingrande köer till kontoren före månadsskiftena, fastighetsägarna om svårigheterna att föra en dialog med de boende och Medborgarkontoret om hur lite deras digitala tjänster utnyttjas och hur det i sin tur försvårar vardagen för många, till exempel föräldrar med barn inom barnomsorgen. I bibliotekets uppdrag ingår bland annat att främja demokrati och livslångt lärande, samt stödja integration och medborgarnas delaktighet i samhället. Det ställer stora krav på biblioteket att försöka motverka de stora kunskapsklyftorna mellan olika grupper av befolkningen skillnader som ofta har en geografisk och socioekonomisk koppling. Biblioteken i Skärholmsområdet har inte tillräckliga resurser att ensamma möta medborgarnas IT-behov. Samarbetet med ABF och det ekonomiska stödet från Internetfonden möjliggjorde en samlad insats. Sammantaget var projektets erbjudanden mycket efterfrågade och telefonerna gick varma (till mina kollegors stora tålamod, då jag av misstag lämnade ut vårt kontorsnummer). Responsen var övervägande positiv. Som en man uttryckte det: Tack! Äntligen, äntligen händer något positivt i mitt liv. Det här kommer innebära en vändning för mig, det känner jag på mig. Trots att Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen är skillnaderna stora. Förhoppningsvis har projektet, på både kort och lång sikt, bidragit till att minska den digitala kunskapsklyftan mellan dem som är delaktiga i informations- och kommunikationssamhället och dem som ännu står utanför. Karin Esaiasson Projektledare Skärholmen

3 Innehåll 1. Projektbeskrivning Bakgrund Vilka genomförde projektet Samarbetspartners Projektets utformning de fem benen Kurser Helpdesk IT-verkstad Öppet hus (4 tillfällen) Individuell handledning Hur delarna bildade en helhet Vilket var egentligen behovet? Utbildning av handledare Informationsspridning annonser och affischer Mål och måluppfyllelse Mätbara mål Avvikelser från målen Resultat i antal besökare/deltagare Projektets ekonomi... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4. Kursutvärderingar Handledarnas utvärderingar Deltagarnas utvärderingar Slutdiskussion och förslag Värdet av projektet Framtida planer och visioner Sammanfattning Bilagor Bilaga 1: Kursupplägg elots och ABF Bilaga 2: Exempel på kursuppgifter (A) Bilaga 3: Exempel på kursuppgifter (B) Bilaga 4: Upplägg för handledarutbildning Bilaga 5: Annons i tidningen Mitt i Bilaga 6: Exempel på affischer och infoblad Bilaga 7: Utvärderingsenkät deltagare

4 1. Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund Skärholmsområdet präglas av en stor andel invånare som lever i ett utanförskap, socialt såväl som digitalt. Här bor människor med förhållandevis låga inkomster, arbetslösheten är hög och det är vanligt att man saknar gymnasie- och eftergymnasial utbildning. Många har utländsk bakgrund och behärskar inte det svenska språket. Det finns också många äldre i området, med obefintliga eller otillräckliga datorkunskaper. Vi som arbetar på biblioteken i Bredäng och Skärholmen märker dagligen hur stort det digitala kunskapsbehovet är. Människor ber oss om hjälp med bland annat banktjänster, att söka utbildning, att hitta och skriva ut blanketter på olika myndigheters hemsidor, att kommunicera med vänner och släktingar samt att boka resor. Ofta saknas de mest grundläggande kunskaperna och bibliotekens resurser är långt ifrån tillräckliga för att ge den hjälp som behövs, än mindre att avsätta tid för att pedagogiskt lära ut hur man gör. Utan IT-kunskaper har man inte de nödvändiga verktygen till att delta i det alltmer digitaliserade och informationsbaserade samhället. Utan de rätta kunskaperna blir det också mer kostsamt att leva. Det är exempelvis betydligt dyrare att betala sina räkningar över bankdisken och denna extra kostnad drabbar dem som redan har en dålig ekonomi. Vi bibliotekspersonal som dagligen får uppleva våra besökares vardagsproblem i samband med ringa eller obefintliga dator- och IT-kunskaper, lider av känslor av otillräcklighet. Detta ledde fram till ett möte med ABF Stockholm Sydväst, med avsikt att tillsammans försöka ta tag i situationen. Mötet resulterade i att biblioteken i Bredäng och Skärholmen tillsammans med ABF Stockholm sökte projektbidrag från Internetfonden, med följd att projektet våren 2013 beviljades kronor. 1.2 Vilka genomförde projektet Kort presentation av projektets utförare: Stockholms Stadsbibliotek är en avdelning av Kulturförvaltningen och har ansvar för 40 av Stockholms stads folkbibliotek, samt de digitala biblioteken och den mobila webbplatsen I Skärholmsenheten ligger fyra bibliotek: Skärholmens, Bredängs, Fruängens och Telefonplans bibliotek. I det här projektet ingår Skärholmens och Bredängs bibliotek. I folkbibliotekets uppdrag ingår att verka för demokrati och främja delaktighet, socialt såväl som digitalt. ABF är Sveriges största studieförbund och finns i landets alla kommuner. ABF erbjuder kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF Stockholm vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för var och en att förnya och fördjupa sina kunskaper, och med folkbildningens idéer och metoder ge människor mod och kunskap att få makt och ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. 4

5 Vi som arbetat med projektet är: Ayse Sel, administratör, ABF Stockholm, tel: Massood Mafan, samordnare ABF Stockholm (numera chef ABF Karlskoga), tel: Stefan Borg, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Skärholmen, tel: Karin Esaiasson, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Skärholmen, tel: Samarbetspartners Projektet har haft ett rikt nätverk i närområdet och samarbetade med bland andra områdets fyra banker (Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken), Stena Fastighetsbolag, Funktionshinderrådet, mötesplats EKEN (för seniorer), områdets fyra pensionärsföreningar (inom SPF och PRO), Seniornet, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Medborgarkontoret. Ragnhild Stamsäter på Medborgarkontoret har varit en nära allierad och bistått med bland annat trycksaker, annonsering, kontakter och delarrangemang. Ett digidelmöte med lokala aktörer i Rinkeby gav en god inspiration. Här fanns Digidels kanslichef Linda Sandberg som besvarade alla sorters frågor under ett rikt utbyte av idéer och erfarenheter. 1.3 Projektets utformning de fem benen Projektet har haft fem ben, varav det sista var en del av bibliotekets ordinarie verksamhet: Kurser, á 9 timmar Helpdesk, drop-in IT-verkstad, bokningsbar Öppna hus (Individuell handledning á min) Bild från en av kurserna i ABF:s lokaler i Skärholmen 5

6 Nedan beskrivs de olika delarna mer utförligt Kurser Kurserna bestod av 3 tillfällen á 3 timmar och fanns på två nivåer. Nivå 1 hade som målgrupp personer med helt eller nästan obefintliga kunskaper. Nivå 2 riktade sig till dem med viss erfarenhet, till exempel personer som har en adress och någon gång har mailat. Vid ett tillfälle ordnade vi på begäran från en grupp pensionärer en mer avancerad kurs på nivå 2-3. Kurserna ägde rum i ABF:s lokaler vid Skärholmens torg, ett stenkast från Skärholmens bibliotek. Här finns 8 stationära datorer och en laptop. En full kurs bestod följaktligen av 9 personer. Se kursupplägg, bilaga 1. Se några kursexempel, bilaga 2 och Helpdesk Helpdeskverksamheten höll till på Skärholmens bibliotek varje måndag och onsdag mellan klockan 15 och 18. Handledaren satt vid en dator i bibliotekets entré men cirkulerade också runt i bibliotekets datorpark med 8 datorer (med en brosch med texten: Datorhjälp), för att enkelt kunna fånga upp spontana frågor. Hit kunde man också ta med sig sin laptop när man hade problem med hård- eller mjukvaran. Helpdeskhandledaren har gått ut i biblioteket för att hjälpa en besökare. Helpdesken tog emot specifika och väl avgränsade frågor, till skillnad från den individuella handledningen dit man var välkommen med öppnare frågor och mer diffusa kunskapsbehov IT-verkstad IT-verkstaden var öppen tisdagar kl på Bredängs bibliotek. Vid denna tidpunkt hålls biblioteket stängt för övriga allmänheten, vilket gjorde verkstaden till en idealisk läroplats. Bredängs bibliotek har 4 publika datorer, men det förekom ofta att deltagarna tog med sig egna 6

7 laptops. Biblioteket tog upp förbokningar till IT-verkstäderna och deltagarantalet uppgick till max 6-7 personer. I början hade verkstaden bara en handledare, vilket vissa veckor visade sig vara otillräckligt, särskilt när deltagarna hade olika kunskapsnivåer. Till en del av verkstäderna utökade vi därför till två handledare. Idén med verkstaden var att på ett intimare sätt kunna blanda individuell och gruppvis undervisning. Sitter man tätt och får gemensamma uppgifter, kommer frågornas svar alla till del. Handledaren kan också flexibelt växla mellan enskild och gruppvis undervisning, allt efter behov Öppet hus (4 tillfällen) Det genomfördes tre olika typer av öppet hus. Bankerna som gästvärdar, två tillfällen Våren 2013 genomfördes två öppet hus, med bankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken som inbjudna gästvärdar. Som besökare fick man på storduk demonstrerat bankernas olika e-tjänster, vilket följdes av egen praktik, med tyngdpunkt på hur man betalar räkningar via internet. ABF informerade om Digidelkampanjen och den nationella satsningen på att få fler ut på nätet, biblioteket berättade om projektet och passade på att visa bibliotekets e-tjänster och den alltmer vanliga bokformen: e-boken. Vi tog även upp intresseanmälningar till de planerade höstkurserna. Öppet hus för lokala aktörer i skärholmsområdet Hösten 2013 hölls ett informationsmöte för lokala aktörer med en inbjudan om att delta i projektet genom att till exempel vara gästvärd. Som gästvärd kunde man exempelvis berätta om och demonstrera sin verksamhets olika nättjänster. De närvarande var bland andra representanter från områdets olika pensionärsföreningar och övriga föreningar, samt banker och fastighetsbolag. Ett separat möte hölls med stadsdelsförvaltningen. Öppet hus på Medborgarkontoret: Börja använd e-tjänster och e-legitimation! I februari 2014 hölls ett öppet hus i samarbete med Medborgarkontoret. Samhällsvägledare demonstrerade hur man med hjälp av bank-id kan komma åt nästan varje samhällstjänst i stadsdelen, samt hur det avsevärt kan underlätta i vardagen. Med hjälp av ett bank-id kan man använda tjänsten Mina sidor genom vilken man till exempel kan anmäla och avboka sitt barn inom barnomsorgen, enkelt kommunicera med verksamheten ifråga samt se terminsplaneringen med utflykter med mera. Nordea och Swedbank var på plats och informerade samt gav praktisk hjälp framför datorerna om hur man skaffar sig ett bank-id. Biblioteket informerade om projektet och dess olika aktiviteter Individuell handledning Den individuella handledningen har vi räknat som ett av projektets ben, trots att den sedan några år har ingått i bibliotekets ordinarie utbud och därför inte är en del av projektet. Skälet till att ändå ta med den i denna projektrapport är att den individuella handledningen utgjort en viktig del i projektets helhet. Idén med projektets utformning var att man som deltagare skulle 7

8 kunna fångas upp och känna sig trygg med stöd och hjälp i olika former, och här har den individuella handledningen spelat en viktig roll Hur delarna bildade en helhet Med projektets fem ben fanns möjlighet för de utbildade handledarna att hänvisa en person vidare mellan projektets olika tjänster, dit handledaren trodde att personen ifråga bäst kunde tillgodogöra sig undervisningen. Tanken var att det alltid skulle finnas hjälp nära till hands och anpassad till vilken typ av behov eller fråga som uppstått på vägen. Anmälde man sig till en kurs var man mellan kurstillfällena alltid välkommen att låna en dator på biblioteket för att träna. Valde man att komma till biblioteket när helpdesk var öppet, kunde man få hjälp allteftersom man stötte på problem. Var det något man inte hade greppat från det senaste kurstillfället kunde man boka sig för individuell handledning, anmäla sig till Bredängs biblioteks IT-verkstad eller söka upp helpdesk. Vi ville skapa ett stödnätverk i vilket man som deltagare kunde röra sig fritt mellan olika typer av undervisning i en känsla av att vara väl omhändertagen och inte lämnad åt sitt öde. Flera hade en laptop hemma vilken de var välkomna att ta med till samtliga av projektets aktiviteter, förutom kurserna Vilket var egentligen behovet? En uppräkning av vanliga frågor och ärenden vid helpdesk, IT-verkstaden och den individuella handledningen ger en bra bild av de konkreta behov som projektet konfronterades med. Det har bland annat handlat om hjälp med att: hitta, spara, bifoga och organisera filer importera från kamera ställa sig i bostadskö söka medicin få utskriftshjälp logga in sig på olika sidor förstå olika dostyper uträtta bankärenden skapa hotmail- och gmailkonton återställa hotmailkonton använda tangentbordet använda Wifi och Skype ladda ner e-böcker (+skapa konto) använda och förstå Försäkringskassans hemsida använda och förstå Mmigrationsverket hemsida få hjälp med hårdvarufrågor ladda ner talböcker använda antivirusprogram avinstallera och rensa datorn 8

9 använda olika programvaror ladda ner studentkort betala med visakort spara på USB använda Open Office använda olika Windows och webbläsare ladda ner appar utnyttja olika wordfunktioner info om släktforskning boka biljetter få igång internet söka böcker söka i Eniro kopiera CD bildbearbeta stöldanmäla återställa ljudet på datorn använda Ipad och androida telefoner använda Facebook, Youtube, Twitter 1.4 Utbildning av handledare 20 handledare var på plats under de två utbildningsdagarna (halvdagar) på centrala ABF på Sveavägen i Stockholm. På utbildningen närvarade även biblioteket och presenterade bibliotekets digitala miljö och de olika läsplattor och läsdeviser som används när man laddar ned böcker digitalt. Handledarna talade spanska, arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, grekiska, somaliska, engelska och svenska en stor tillgång i ett så mångspråkigt område som Skärholmen. Arvodet till handledarna kom att variera något efter utbildning och erfarenhet och låg mellan ca 130 och 180 kr/timmen. Utbildningen följde i stora drag de linjer som dragits upp av elots, ett företag som arbetat för Digidel och som är specialiserade på att hjälpa den äldre generationen med utbildningar inom vardaglig teknik såsom datorer, mobiltelefoner och läsplattor. Stor vikt lades vid den 9

10 pedagogiska metoden och hur handledarna ska bemöta vuxna deltagare, och vad som är skillnaden mellan dessa kurser och till exempel en vanlig skolklass. För handledarutbildningens upplägg, se bilaga Informationsspridning annonser och affischer Projektet har informerat genom en större annons i tidningarna Mitt i och Södra Sidan. Södra sidan publicerade en mindre notis och gjorde också ett större reportage, som kan läsas här: Annonsen i Mitt i, se bilaga 5. Projektet har varit publicerat på Stockholms stadsbiblioteks hemsida och meddelats internt i olika kanaler. Under projektet producerade vi många affischer och infoblad, några av dessa är i bilaga 6. 10

11 2. Mål och måluppfyllelse 2.1 Mätbara mål De mätbara mål vi satte upp för projektet var: Att genomföra minst 12 datorkurser under fem tillfällen á 2 timmar Att anordna öppet-hus-tillfällen med tillfälle att pröva på internetanvändning samt möjlighet att anmäla sig till en kurs Att ha en helpdesk för drop-in-hjälp på Skärholmens och Bredängs bibliotek (2 ggr/vecka) Att ha bokningsbar helpdesk (öppen 1 g/vecka) Att fortsätta med individuell IT-handledning i bibliotekets ordinarie verksamhet (1 g/vecka) Att pröva en samarbetsinriktad inlärningsmetod för seniorer med tyngdpunkt på hälsorelaterad informationssökning Antal besökare/deltagare vi förväntade oss: Öppet hus: 200 Helpdesk: Kursdeltagare: 96 Utbildning av handledare: Avvikelser från målen Under arbetets gång gjordes av olika skäl vissa förändringar som påverkade projektets utformning. Dels kom datorkurserna att bestå av tre tillfällen á 3 timmar, i stället för 5 tillfällen á 2 timmar. Dels prövade vi inte den samarbetsinriktade inlärningsmetoden för seniorer, eftersom det fanns önskemål från pensionärer om att istället få en sedvanlig kurs. 2.3 Resultat i antal besökare/deltagare Kurser 3*3 timmar: Antal genomförda kurser: 29 Sammanlagda antalet kursdeltagare: 256 IT-verkstad: Antal tillfällen med IT-verkstad: 21 Antal deltagare i IT-verkstaden:

12 Helpdesk (drop-in): Antal hjälptillfällen: 106 Öppet Hus: Antal: 4 varav 3 var riktade till allmänheten Besökare: ca 45 Utbildade handledare: Antal: 17 Individuell handledning á minuter: Antal deltagare: ca 65 Antalet deltagare i datorkurserna den kanske mest centrala delen av projektet blev alltså väsentligt högre än målet, 256 mot förväntade 96, och det genomfördes 29 kurser mot planerade 12. När vi också räknar in IT-verkstäderna på Bredäng, som vi ser som kortare kurser, uppgår det totala antalet till 321. Av dessa kursdeltagare hann uppskattningsvis 20 procent gå mer en kurs, vilket betyder att cirka 260 personer deltog i minst en kurs. Det överträffar all förväntan. Däremot blev de registrerade helpdeskbesökarna avsevärt färre än vi räknat med, vilket sannolikt hade två orsaker: 1) de mycket korta och enkla frågorna har inte noterats i loggboken, 2) de flesta av frågorna var inte korta utan tog mellan en kvart och trekvart. I efterhand kan vi konstatera att vår förväntan om att få många och korta frågor till helpdesk var orealistisk. För nybörjare finns nämligen inga frågor med korta svar. Även de öppna husen var avsevärt mindre välbesökta än vad vi hade räknat med. Från bibliotekets sida vet vi av erfarenhet att de boende i området är svårflirtade när det gäller olika sorters programverksamhet. Bortsett från datorkurserna, där statistiken är tillförlitlig, är det svårt att veta det exakta antalet deltagare. En del personer har flutit mellan de olika delarna i projektet och det faktiska antalet deltagare kan därför ha varit något färre än vad som anges ovan. Avvikelserna/skillnaderna mellan mål och måluppfyllelse beror troligen på vår brist på erfarenhet av liknande projekt. Sammantaget var själva IT-undervisningen datorkurserna, IT-verkstaden, den individuella handledningen och helpdesken mycket uppskattad och välbesökt. Intresset för att delta i projektet var långt över vår förväntan och vi upplevde vårt arbete som mycket meningsfullt. 12

13 3. Kursutvärderingar 3.1 Handledarnas utvärderingar Kurs- och helpdeskhandledarnas utvärderingar består huvudsakligen av en redovisning av de genomgångna momenten och hur dessa mottagits av deltagarna. Vi har valt ut några av kurshandledarnas anteckningar som vi tycker är representativa. (Kursstart: ) Jag fick en bra kontakt med gruppen och känner att det jag lärde ut landade och kommer att kunna användas i framtiden. Vi har mest jobbat med , officeprogram och själva grunderna för datorn. Det har ibland varit lite svårt för dem, men efter ett tag så har det alltid funkat. Det har krävts mycket tålamod och reflektion från mitt håll men det hade jag förberetts på när jag gick utbildningen. Det har varit viktigt att jag haft en positiv attityd eftersom deltagarna ibland känt att de inte kan eller klarar någonting. (Kursstart: ) Gått igenom datorn, tangentbordet och musen; Windows och vissa övningar med kortkommandon samt hur man söker information på Google. Vi har också öppnat e- postkonton och övat på hur man bifogar dokument eller bilder till sitt mail. Även hur man hämtar bilder på nätet och bokar evenemangsbiljetter, till exempel bio. Jag gick även igenom säkerhet på datorn och hur man skaffar e-legitimation. Många frågor och trevliga diskussioner kring olika möjligheter. Engagerade deltagare. Trevligt! (Kursstart ) Nybörjare, vissa helt utan några som helst förkunskaper. Aldrig rört vid en dator. Vi gick igenom grundläggande Word, främst för att öva på tangentbordet. Vi googlade också och öppnade konton med vilka vi skickade mail till varandra, som vi sedan besvarade. Deltagarna behöver öva mer. Vissa är avsevärt bättre (mer snabblärda) än andra. Mycket ojämnt. En deltagare ville ha hjälp att bifoga ett CV till en jobbansökan. Övningsdatorernas program behöver uppdateras. G-mail kräver egentligen en modernare version. (Kursstart ) Följande moment har ingått i kursen: - skapa e-postadress - skicka och ta emot e-post - spara kontakter - hantera mappar - textformatering - navigera på internet. Vad är internet? - internetbanker 13

14 - kultur och nöjen på internet -Googles karta samt Hitta.se Följande två handledarutvärderingar är från nivå 2-kurser: (Kursstart: ) Mer avancerad grupp (med undantag för en person som har en Mac hemma och som saknar PC-kunskap). Vid första tillfället gick vi igenom hur man bokar resor (SJ, Swedbuss, Ving), hur man klipper och klistrar bilder, hur man skickar e-post till flera samtidigt plus andra lite mer avancerade funktioner i e-posten. Vi gick igenom hur man skapar mappar på skrivbordet och funktionen bibliotek. Och hur man kopierar länkar. Vi gick också igenom hur man fotograferar med sin mobil och sedan för över bilderna till datorn. Många diskussioner kring Google och olika tjänster på nätet. Intresserade deltagare. (Kursstart ) tillfälle 1: Repetition av nivå 1: IT-termer, fönsterhantering, internet, webbläsare. tillfälle 2-3: E-post. Sociala medier. Säkerhet. 3.2 Deltagarnas utvärderingar När det gäller deltagarnas utvärderingar av projektets olika tjänster har omdömena överlag varit mycket goda. Man har uttryckt tacksamhet och entusiasm och vi har flera gånger fått höra hur man tagit steget och köpt en dator, alternativt börjat våga använda den man redan haft undanstoppad någonstans hemma (ofta en avlagd från barn eller barnbarn). När det gäller den samlade bedömningen av kurserna ger praktiskt taget alla betyget 4 eller 5 på en skala mellan 1-5. På frågan vilken praktisk nytta kursen gett, ger likaså alla betyget 4 eller 5. När det gäller kursmaterialets kvalitet blir genomsnittsbetyget 3, vilket kan bero på att datorparken som använts är en aning gammal. Handledarna såväl som genomförandet får mycket höga betyg och när det gäller studietakten svarar nästan alla att den varit lagom, med vissa undantag, när man tyckt att den varit något för långsam eller något för snabb. Det bör ses som en eloge till lärarnas förmåga att hålla samman gruppen, trots stora skillnader i inlärningstakt och grundförståelse. Se deltagarnas utvärderingsformulär, bilaga 7. Kritik mot kurserna har mestadels handlat om missförstånd när det gäller datum för kursstart, eller att deltagare placerats på fel nivå. I början av projektet, innan det tog form, uppstod ibland missförstånd mellan biblioteket och ABF, där deltagarna några gånger hamnade mellan stolarna. Det var en barnsjukdom hos projektet som med tiden växte bort. Kritik har även uttryckts för att vi inte erbjudit kurser för Macintosh-användare. En oro deltagare uttryckt har handlat om hur man ska kunna hålla kvar den kunskap man får, det vill säga hur man ska kunna öva regelbundet (när man inte har en dator hemma). 14

15 Övriga kommentarer från deltagarna har i regel handlat om hur bra handledarna varit när det gäller tydlighet och pedagogisk skicklighet. En deltagare skriver så här: Läraren är viktigast. Björn är utmärkt som pedagog. Väntar in och lyssnar på oss. Jag lärde mig MYCKET på dessa tre gånger! Nu ska jag köpa någon form av dator! En annan: Ovärderligt. Helt avgörande. Super! Varje tillfälle ger nya kunskaper nu bildhantering från digitalkamera, mycket givande! Helpdeskanvändarna har likaså varit mycket nöjda med handledarna och den hjälp de fått. Bibliotekspersonalen fick ofta höra deras kommentarer över informationsdisken. En helpdeskbesökare skriver: Det har varit mycket givande, tacksam för att få säkra svar på mina frågor. Kurshandledaren var lätt att ha kontakt med. En annan: Mycket bra hjälp. Jag vill så gärna fortsätta med det här. IT-verkstaden har likaså varit mycket välbesökt och populär. Här har handledarna särskilt uttryckt bekymmer över de skilda kunskapsnivåerna hos deltagarna, då verkstaden var öppen för alla. Samma kommentarer kom ett par gånger även från deltagarna. När vi satte in två handledare istället för en förbättrades situationen avsevärt. Om vi hade organiserat det bättre och från början nivåindelat grupperna hade det förmodligen räckt med en handledare. 15

16 4. Slutdiskussion och förslag 4.1 Värdet av projektet Biblioteket är i egenskap av ett välbesökt och ofta centralt beläget offentligt rum, ett utmärkt forum för att nå ut till alla typer av människor i olika åldrar. Det äger stort förtroendekapital. I Skärholmsområdet vågar vi påstå att biblioteket fyller en ovanligt central roll för flertalet av invånarna. Hit kommer man för att studera, söka litteratur, låna dator, skriva ut, kopiera, scanna och söka all upptänklig information. Man kommer även hit för att rösta, få samhällshjälp på sitt eget språk och ta del av bibliotekets programverksamhet såsom läsecirklar, språkcaféer, författarbesök, debattaftnar, stickcaféer, utställningar för att nämna några av alla aktiviteter som det lokala biblioteket många gånger erbjuder. Människor upplever ofta en trygghet förknippad med biblioteket; man känner sig välkommen utan att känna krav på att man ska uppfylla några kriterier. Dessutom är det kostnadsfritt. För dem som saknar kunskap om datorer och internet är biblioteket därför en trygg plats att söka hjälp på. Förtroendet för och kravlösheten på biblioteket spelar en stor roll när man ska våga ta det första steget in i den digitala världen. Motståndet blir mer överkomligt och tröskeln inte lika hög. När vi nu i stor skala, vilket Digidelkampanjen så ambitiöst under flera år verkat för, vill lyfta svenskarnas IT-kunskap och överbrygga den klyfta som uppstått mellan de aktiva och delaktiga och dem som ännu står utanför, är det förmodligen klokt att utnyttja bibliotekets naturliga roll som mötesplats och lärcenter. På biblioteket kan man enkelt sprida information och få kontakt med och fånga upp dem som står utanför. Bibliotekets medverkan och centrala roll i nätverkandet i lokalsamhället, gör det idealiskt som ambassadör för ett IT-lyft i bred skala. Ett exempel från det här projektet, där biblioteket såväl som ABF närvarade med bord och personal, är Skärholmsdagen en festdag till områdets ära där mer eller mindre alla går ut för att ströva runt bland stånden på torget. En sådan dag utgör ett ypperligt tillfälle att få kontakt med dem man vanligtvis inte har kontakt med. Här sitter de medborgare som normalt inte syns till ens på biblioteket, de som är medelålders eller äldre (men även en del yngre), som kanske har en invandrarbakgrund med inga eller dåliga kunskaper i svenska och som ofta inte har någon som helst eller mycket liten erfarenhet av datorer och internet. Kanske är det få av dem som vågar ta steget till en datorkurs på en gång, men själva informationen och erbjudandet om en utbildning verkar i sig skapa känslan av delaktighet och kan förhoppningsvis lägga grunden för ett första steg. Redan innan projektet startade var bibliotekspersonalen på Skärholmens och Bredängs bibliotek medvetna om det stora behovet av datorkunskaper hos medborgarna. Med projektet har behovet blivit än mer uppenbart. Telefonerna har gått varma och en strid ström av intresserade har besökt biblioteket för att anmäla sig till en kurs eller få mer information om projektets erbjudanden. 16

17 Vi som arbetar på bibliotek slits ofta mellan att plågsamt tydligt se medborgarnas behov av mer IT-kunskap och vår egen tidsbrist, där svåra prioriteringar ofta tvingar IT-undervisningen åt sidan. Bibliotekspersonalen måste själva konstant uppdatera sig i ett digitalt landskap under ständig förändring, till exempel när det gäller våra egna tjänster, såsom nerladdning av e-böcker och talböcker, nya deviser, olika läsplattor, ipaden och de androida telefonerna, alla med sina specifika egenheter i förhållande till bibliotekssystemet och läsningen. Det finns i allmänhet en beredvillighet hos bibliotekspersonal att instruera besökarna när det gäller bibliotekets egna tjänster samt i utskriftsfrågor och liknande frågor, men en betydligt större pedagogisk osäkerhet när det gäller att guida den helt datorovana som behöver få grundläggande kunskap om mus, tangentbord och skrivbordsskärm. Här har vi vår egen tröskel som ofta bottnar i osäkerhet och bristande utbildning. Inom det här projektet har det varit en stor tillgång att handledarna varit utbildade och visat professionalitet. Varken biblioteket eller ett studieförbund kan ensamt bära och ansvara för ett IT-lyft i ett område där många lever i det digitala utanförskapet. Samarbetet mellan ABF, Internetfonden och biblioteket var därför ovärderligt för att förverkliga projektets mål och visioner. Även stödet och samarbetet med de lokala aktörerna, bland andra Skärholmens stadsdelsförvaltning, Medborgarkontoret, bankerna, pensionärsföreningarna och STENA fastighetsbolag AB, har varit mycket värdefullt. De öppna informationsträffarna med samverkan mellan olika aktörer, som i våra öppna hus med information och demonstration av samhällsvägledare och bankpersonal med efterföljande praktisk tillämpning, är en väl fungerande modell värd att utveckla. Våra erfarenheter säger oss att det är nödvändigt med samlade insatser och en samverkan mellan olika institutioner och aktörer, för att nå ut till målgruppen. Samverkan är också nödvändig för att kunna presentera olika nättjänster (till exempel hos olika myndigheter, banker, stadsdelens medborgarservice m.fl.) i en mer integrerad helhet. En ideal förutsättning för koncentrerade och effektiva insatser vore förmodligen en modell som underlättar att snabbt komma igång i nätverk och samarbeten inför ett IT-lyft. Här tror vi att studieförbund och bibliotek tillsammans kan utgöra grundplåten. Finansieringsfrågan kvarstår dock. Vi tror att det är nödvändigt att öronmärka pengar för ändamålet, så som skett genom Internetfonden (Stiftelsen för internetinfrastruktur:.se). Sammantaget bedömer vi att projektet har varit mycket effektivt och kan användas som modell för att minska det digitala utanförskapet. Som tidigare nämnts är det cirka 1,1 miljoner personer i Sverige som aldrig eller mycket sällan använder internet. De kronor som Internetfonden lade in i projektet resulterade i att cirka 286 personer deltog i en eller två kurser, motsvarande 699 kronor/person. Med samma effektivitet skulle det kosta 699 miljoner att utbilda 1 miljon svenskar. Kostnaden är lägre än vad det kostar att köpa ett nytt JAS-plan. 4.2 Framtida planer och visioner Biblioteket i Skärholmen fortsätter med sin individuella handledning på tisdagar som framöver kommer att genomföras under det för Stockholms stadsbiblioteks samlade namnet: Första Digitala Hjälpen. 17

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DIGITAL. delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012. Skriftserie 2012:3

DIGITAL. delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012. Skriftserie 2012:3 DIGITAL delaktighet En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012 Skriftserie 2012:3 Kultur i Väst skriftserie nr 3 2012. Producerad av Kultur i Väst 2012. Citera oss gärna och ange

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06 Internet- och datorguidning på modersmål i Östergötland En utvärdering av integrerad dator- och internetguidning och samhällsorientering på modersmål i Östergötland Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning och förslag... 4 Bibliotekens besökare... 6 Bibliotek och integration... 9 Digital delaktighet... 12 Digitala klyftor i Östergötland... 14 Användarundersökning på

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer