EMC Documentum TaskSpace

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMC Documentum TaskSpace"

Transkript

1 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA

2 EMC anser att informationen i den här publikationen var korrekt när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. Information i den här publikationen tillhandahålls i befintligt skick. EMC Corporation lämnar inga utfästelser eller garantier avseende informationen i den här publikationen, och avsäger sig särskilt underförstådda garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare. Copyright 2011 EMC Corporation. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Introduktion till TaskSpace...9 Översikt...9 TaskSpace, översikt...9 Använda TaskSpace...10 TaskSpace-användare Starta användargränssnittet Flikar i TaskSpace...13 Ange inställningar...15 Konfigurera automatisk hämtning av den nya uppgiften...16 Ta bort sparad inloggningsinformation...17 Konfigurera bekräftelsemeddelanden...17 Konfigurera versionstilldelning...17 Konfigurera återanvändning av popup-fönster...17 Konfigurera förhandsgranskning av dokument...18 Konfigurera sammanslagna dokument...18 Konfigurera sidändring...19 Avsluta användargränssnittet...19 Använda en mappflik...21 Översikt...21 Använda en mappflik...21 Kapitel 3 Hantera uppgifter...23 Översikt...23 Starta en process...23 Använda en processflik för att starta en process...23 Söka efter en process och starta den...24 Söka efter ett objekt och starta en process...25 Slutföra processinitieringen...25 Bearbeta uppgifter...26 Söka efter uppgifter...26 Bearbeta en uppgift...27 Ange arbetsflödestillgänglighet...28 Ställ in din arbetsflödesstatus till ej tillgänglig...28 Ställ in din arbetsflödesstatus till tillgänglig...29 Kapitel 4 Använda fliken Sök...31 Översikt...31 Söka efter information...31 Använda en sökresultatuppsättning...31 Arbeta med dokument...32 Visa dokument från en sökresultatuppsättning...33 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 3

4 Innehållsförteckning Kapitel 5 Ändra dokument i en sökresultatuppsättning...33 Slå samman flera dokument...34 Ändra sidordning...35 Radera sidor...37 Infoga sidor...38 Extrahera sidor...40 Exportera dokument från en sökresultatuppsättning...42 Exporterar till CSV från en sökresultatmängd...42 Visa dokumentversioner från en sökresultatmängd...43 Ladda upp en fil som en ny version av ett dokument...44 Visa återgivningar av ett dokument...44 Importera återgivningar...45 Radera återgivningar...46 Exportera en återgivning...46 Skapa en återgivning...47 Arbeta med mappar...48 Använda fliken Öppna poster...49 Översikt...49 Använda ett dokumentvisningsprogram...49 Arbeta med mappar och dokument...50 Snabbmenyåtgärder för undermappar...51 Snabbmenyåtgärder för dokument...52 Åtgärdsknappar för dokument...54 Fler åtgärder...54 Skapa mappar...55 Importera mappar och dokument...56 Ytterligare importfunktioner...56 Översikt över PDF-noteringar...56 Lägga till kommentarer i ett PDF-dokument...57 Visa kommentarer i ett PDF-dokument...57 Arbeta med uppgiftsaktiviteter...58 Stänga alla öppna poster...58 Kapitel 6 Använda URL-länkar för e-post...61 Översikt...61 Webbläsarkrav för alternativet E-posta länk...61 Skicka TaskSpaces URL-länkar via e-post...61 Öppna TaskSpace-dokument, -formulär, -uppgifter och -mappar från e-post...62 Kapitel 7 Använda samarbetsfunktioner...63 Översikt...63 Diskussioner...63 Aktivera diskussioner...63 Visa, lägga till och redigera kommentarer...64 Lägga till en kommentar...65 Svara på en kommentar...65 Redigera en kommentar...65 Ta bort kommentarer EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

5 Innehållsförteckning Kalendrar...66 Skapa kalendrar...66 Visa kalendrar...67 Skapa kalenderhändelser...68 Ändra kalenderhändelser...70 Rum...70 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 5

6

7 Förord Den här användarhandboken innehåller information om hur du använder EMC Documentum TaskSpace (med standardinställningarna) till att hantera uppgifter, skapa, hämta, visa och hantera mappar och dokument samt söka efter information. Med TaskSpace utökas funktionaliteten i Documentum WDK. Målgrupp Den här användarhandboken är avsedd för användare av TaskSpace-programvaran enligt beskrivningen i TaskSpace-användare, sida 11. Närliggande dokumentation Hela dokumentationen för TaskSpace-programvaran är enligt följande: Documentum TaskSpace Release Notes Documentum TaskSpace Deployment Guide Konfigurationshandbok för Documentum TaskSpace Användarhandboken för Documentum TaskSpace Documentum Document Image Services Release Notes Documentum Document Image Services Deployment Guide Documentum Image Services Development Guide Versionshistorik Följande ändringar har gjorts i det här dokumentet. Versionsdatum Maj 2010 Beskrivning Inledande publicering EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 7

8 Förord 8 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

9 Kapitel 1 Introduktion till TaskSpace Detta kapitel tar upp följande: Översikt TaskSpace, översikt TaskSpace-användare Starta användargränssnittet Flikar i TaskSpace Ange inställningar Avsluta användargränssnittet Översikt TaskSpace är en webbaserad klient som huvudsakligen är avsedd för behandling av uppgifter och hämtning av dokument. Den ingår i EMC Documentum TCM-paketet (Transactional Content Management). TaskSpace, översikt TaskSpace-programmet är ett mycket konfigurerbart användargränssnitt som är klart att användas och som har optimerats för uppgiftshantering och dokumenthämtning. Användargränssnittet har förbättrats med en integrerad visningsfunktion samt åtkomst till EMC Documentum-databasen och tjänster för innehållshantering via vanliga webbläsare. Några funktioner i TaskSpace: Funktioner för layout för och att skapa formulär med hjälp av EMC Documentum Forms Builder: Det här verktyget är baserat på komponentramverket EMC Documentum Web Development Kit och innehåller funktioner för att utforma användargränssnitt där kunskapsarbetare kan hantera arbetsflöden och affärsprocesser samt hämta dokument. Administration: Administratörer kan hantera TaskSpace-komponenter, anpassa roller för användare samt tilldela program och använda säkerhet för dokument och mappar. Integrering med Business Process Management: EMC Documentum Process-programpaketet innehåller funktioner för att definiera, utföra, övervaka och optimera affärsprocesser oavsett organisation, system och program. Dokumentvisning: Användarna kan visa dokument och bilder i ett dokumentvisningsprogram, t.ex. Adobe Acrobat Reader, Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Pro, EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 9

10 Introduktion till TaskSpace IGC Brava! och High Fidelity Forms. Användarna kan kommentera dokument och andra bilder i PAS, Daeja ViewOne Pro och IGC Brava!. Informationshämtning: Data och dokument kan extraheras för att få åtkomst till och bearbeta kundbegäran. Information kan hämtas med hjälp av metadatasökfunktioner eller genom att söka i mappar och kategorier i databasen. Använda TaskSpace Följande procedur ger en snabb översikt över hur du använder TaskSpace och var du hittar information i den här användarhandboken: 1. Logga in på TaskSpace. Det finns instruktioner i Starta användargränssnittet, sida 11. Vilken del av TaskSpace som visas först beror på hur rollen har konfigurerats (all information om hur du konfigurerar användarroller finns i konfigurationsguiden för Documentum TaskSpace): Om din roll är administrativ kan det hända att alla flikar och fält visas i TaskSpace. Annars kan du bara se de flikar och fält i TaskSpace som tillhör dina tilldelade uppgifter. 2. Om din roll är administrativ kan det hända att du måste utföra olika administrativa åtgärder, som att konfigurera TaskSpace, hantera användare och roller samt uppgiftsköer. Anvisningar om detta finns i konfigurationsguiden för Documentum TaskSpace. 3. Om du har tilldelats uppgifter måste du starta en process och sedan slutföra uppgifterna. Anvisningar finns i Starta en process, sida Medan du hanterar uppgifter, eller förutom att hantera uppgifter, kan det hända att du måste skapa mappar eller dokument. Anvisningar för hur du skapar mappar finns i Skapa mappar, sida När mappar och dokument har skapats kan du utföra följande åtgärder: Du kan söka efter mappar, dokument eller kunder. Det finns instruktioner i Söka efter information, sida 31. Du kan utföra hanteringsåtgärder för mappar och dokument, som att flytta dokument och redigera dokument i deras ursprungliga program. Instruktioner finns i Använda en mappflik, sida 21 och Arbeta med mappar och dokument, sida 50. Du kan utföra hanteringsåtgärder för dokument och sidor i visningsprogrammet, som att navigera, anteckna, skriva ut och exportera. Anvisningar finns i Använda ett dokumentvisningsprogram, sida Om du använder samarbetsfunktioner kan du utföra följande åtgärder: Du kan visa och lägga till kommentarer om dokument och mappar. Anvisningar finns i Diskussioner, sida 63. Du kan visa kalendrar samt visa och lägga till kalenderhändelser. Anvisningar finns i Kalendrar, sida 66. Du kan visa rum. Anvisningar finns i Rum, sida 70. Kommentar: Samarbetsfunktioner är bara tillgängliga när Documentum Collaboration Edition (DCE) är aktiverat. För DCE krävs en separat licens, och det aktiveras via Licensing Configuration i Documentum Administrator. 10 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

11 Introduktion till TaskSpace TaskSpace-användare I det här avsnittet beskrivs några vanliga TaskSpace-användare. Tabell 2 TaskSpace-användare Användare Programdesigners Utvecklare Administratörer Användare Beskrivning Användare som har utbildats i att konfigurera systemet men som inte behöver ha erfarenhet av Java-kodning. Användare som är ansvariga för utveckling och underhåll av dokumentskanningsprogram på Documentum-plattformen. Användare som är ansvariga för administration och underhåll av TaskSpace-programmet. Alla slutanvändare, inklusive kundtjänstrepresentanter, uppgiftshanterare och processägare. Starta användargränssnittet Så här startar du användargränssnittet och loggar in: 1. Öppna en webbläsare som kan användas. En lista över vilka webbläsare som kan användas finns i Documentum TaskSpace Release Notes. 2. Använd följande URL för att gå till TaskSpace: I följande tabell förklaras variablerna i den här URL:en: Tabell 3 URL-variablerna i TaskSpace URL-variabel server_name port_number deployment_name app_name Förklaring Namnet på den dator som TaskSpace är installerat på. Den port som programservern använder till att lyssna efter anslutningar. Den virtuella mapp som skapas vid installationen. Namnet på TaskSpace-programmet. Kommentar: Fråga systemadministratören om du är osäker på vilken URL-adress du ska använda. Om du öppnar TaskSpace-användargränssnittet för första gången utelämnar du frågetecknet och allt efter det. Inloggningssidan visas. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 11

12 Introduktion till TaskSpace Bild 1 Inloggningssida för TaskSpace 3. Välj en databas och ange ditt inloggningsnamn och lösenord på inloggningssidan för TaskSpace. 4. Markera rutan Kom ihåg min inloggningsinformation om du vill att dina uppgifter ska sparas. Tips: Efter att du har loggat in kan du visa eller ta bort din sparade inloggningsinformation genom att klicka på Inställningar. 5. Om du vill ange en Microsoft Windows NT-domän klickar du på Fler alternativ och anger domänen. 6. Om du vill välja språk i TaskSpace-användargränssnittet klickar du på Fler alternativ och väljer ett språk. 7. Om du vill ansluta till databasen med en viss server klickar du på Fler alternativ och väljer servern i listrutan Server. Standardvärdet är Valfri server som körs. 8. Om du vill använda tillgänglighetsfunktionerna klickar du på Fler alternativ och markerar Ytterligare tillgänglighetsalternativ. 9. Om du vill byta lösenord följer du dessa instruktioner: Obs! Om LDAP används i företaget går det inte att ändra lösenordet på inloggningssidan. Kontakta systemadministratören om du vill ändra lösenordet. a. Klicka på Fler alternativ. b. Klicka på Ändra lösenord. c. Skriv aktuellt lösenord och nytt lösenord. d. Klicka på Använd. 10. Klicka på Inloggning. TaskSpace-programmet bestämmer rollmedlemskapet för ditt användarkonto och fastställer vilka av rollerna som har konfigurerats för användning i TaskSpaces användargränssnitt. Om ditt inloggningskonto är medlem i endast en roll öppnas TaskSpace-användargränssnittet. Vilka delar som är tillgängliga i gränssnittet beror på din roll. Om ditt inloggningskonto är medlem i flera roller ombeds du välja en roll. Om ditt konto är medlem i en roll som i sin tur är medlem i en annan roll visas även den ärvda rollen i listan, om den har konfigurerats för användning i TaskSpace-användargränssnittet. 12 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

13 Introduktion till TaskSpace Bild 2 Dialogrutan Välj roll 11. Välj en roll om du blir ombedd och klicka på Välj. TaskSpace-användargränssnittet visas. Vilka delar som är tillgängliga beror på vilken roll du har valt. Kommentar: När du har loggat in kan du växla till en annan roll genom att välja den i listrutan i det övre fältet. Gränssnittet anpassas till den nya rollen. Flikar i TaskSpace Funktionerna i TaskSpace ordnas med flikar. Det finns en rad längst ned på varje flik. Raden längst ned kan innehålla en eller flera knappar som du kan använda till att utföra olika åtgärder, beroende på sammanhang och vilka behörigheter du har. Det finns en övre rad även i TaskSpace-gränssnittet. På den övre raden finns en flikrad, ett sökområde, en rollvalslista, knappen Inställningar, knappen Logga ut, en hjälpknapp och en informationsknapp. I flikfältet kan du navigera bland flikarna i TaskSpace. Vilka flikar som är tillgängliga beror på dina behörigheter. I det här avsnittet beskrivs de olika fliktyperna som kanske är tillgängliga i TaskSpace. Bild 3 TaskSpace-flikfältet Mappflik Med hjälp av en mappflik kan användare söka efter och visa mappar och dokument. Den kan även användas till att söka efter och starta processer. Mer information finns i Använda en mappflik, sida 21. Uppgiftslisteflik Uppgiftslisteflikar kan visas som en lista eller en läsare, beroende på din roll. Om din roll endast tillåter kövisning innehåller uppgiftslistefliken en lista över uppgifter som kopplats till den kön. Om din roll tillåter visning av mer än en kö finns det en trädvy över köer på uppgiftslistefliken, och en lista över de uppgifter som har kopplats till den valda kön. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 13

14 Introduktion till TaskSpace Mer information finns i Arbeta med uppgiftsaktiviteter, sida 58. Starta en process, sida 23. Fliken Sök På sökfliken finns det ett fält som används till att ange sökvillkor och ett bläddringsbart fält där sökresultaten visas. Beroende på vilka behörigheter du har kan du söka efter dokument, mappar, dokument inom mappar, uppgifter, köer och processer. Utifrån det du väljer att söka efter avgörs vilka villkor som ska anges och resultatens kolumnrubriker. Du kan välja att visa eller dölja kolumner. Mer information finns i Söka efter information, sida 31. Processflik På processflikar visas alla processer som är tillgängliga för den inloggade användaren, som den inloggade användaren sedan kan använda till att starta processer. Mer information finns i Starta en process, sida 23. Fliken Köhantering Beroende på hur din roll är konfigurerad kanske du kan visa fliken Köhantering. På den här fliken kan du tilldela en användare en kö, konfigurera definitionen för användarens färdighetsuppsättning, omfördela arbete från en användare till en annan, ändra prioritet för arbetsobjekt i en kö, ändra kraven för färdighetsuppsättningar för ett arbetsobjekt samt köra rapporter. På fliken Köhantering kan du också gruppera köer efter kategori och kontrollera om några köer släpar efter. Fullständig information om hur du använder fliken Köhantering finns i konfigurationshandboken för Documentum TaskSpace. Fliken Administration Beroende på hur din roll är konfigurerad kanske du kan visa fliken Administration. På den här fliken kan programdesigners hantera användare och roller. Fullständig information om hur du använder fliken Administration finns i konfigurationshandboken för Documentum TaskSpace. Fliken Konfiguration Beroende på hur din roll är konfigurerad kanske du kan visa fliken Konfiguration. På den här fliken kan programdesigners konfigurera olika objekt. Fullständig information om hur du använder fliken Konfiguration finns i konfigurationshandboken för Documentum TaskSpace. Listflik för processinstans Beroende på hur din roll är konfigurerad kanske du kan visa fliken Processinstanslista. Med denna flik kan du söka efter processer. Fullständig information om hur du använder listfliken för processinstanser finns i konfigurationshandboken för Documentum TaskSpace. Kontrollpanelflik Beroende på hur din roll är konfigurerad kanske du kan visa en kontrollpanelsflik. På en kontrollpanelflik kan administratören övervaka databasens processprestanda. Fullständig information om hur du använder en kontrollpanelflik finns i konfigurationshandboken för Documentum TaskSpace. 14 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

15 Introduktion till TaskSpace Fliken Öppna poster På fliken Öppna poster visas alla poster som är öppna eller har startats i TaskSpace, inklusive visning av dokument och uppgifter som slutförs. Mer information finns i Arbeta med mappar och dokument, sida 50. Ange inställningar På sidan Inställningar kan du hantera följande användarinställningar: Konfigurera automatisk hämtning av den nya uppgiften, sida 16 Ta bort sparad inloggningsinformation, sida 17 Konfigurera bekräftelsemeddelanden, sida 17 Konfigurera versionstilldelning, sida 17 Konfigurera återanvändning av popup-fönster, sida 17 Konfigurera förhandsgranskning av dokument, sida 18 Konfigurera sammanslagna dokument, sida 18 Konfigurera sidändring, sida 19 Om du vill visa sidan Inställningar klickar du på Inställningar på den övre raden i TaskSpace-användargränssnittet, bredvid knappen Logga ut. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 15

16 Introduktion till TaskSpace Bild 4 Sidan Inställningar Inställningarna på sidan Inställningar sparas i webbläsarens cookies. De gäller därför i alla TaskSpace-program och för alla användare som använder samma webbläsare på en viss dator. Konfigurera automatisk hämtning av den nya uppgiften När du slutför en uppgift kan du vanligtvis välja vilken uppgift du ska hämta härnäst. När den här inställningen aktiveras tilldelas nästa uppgift i din uppgiftskö automatiskt till dig efter att en tilldelad uppgift har slutförts. Så här anger du inställningen: 1. Aktivera/inaktivera inställningen genom att klicka på kryssrutan bredvid Hämta nästa uppgift automatiskt på sidan Inställningar. Inställningen är aktiverad om rutan är markerad. Inställningen är inaktiverad om rutan är avmarkerad. 2. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. 16 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

17 Introduktion till TaskSpace Ta bort sparad inloggningsinformation Om du tidigare har valt att spara inloggningsinformationen på inloggningssidan i TaskSpace (med alternativet Kom ihåg min inloggningsinformation) kan du ta bort den sparade inloggningsinformationen på sidan Inställningar. Så här anger du inställningen: 1. Klicka på Ta bort bredvid den sparade inloggningsinformationen på sidan Inställningar. Sidan Ta bort inloggningsinformation visas, där du får bekräfta att du vill ta bort den sparade inloggningsinformationen. 2. Klicka på OK. Den sparade inloggningsinformationen tas bort och sidan Inställningar visas igen. 3. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Konfigurera bekräftelsemeddelanden När du försöker ta bort en post från konfigurationsfliken i TaskSpace visas ett meddelande där du måste bekräfta borttagningen. Här kan du ange att bekräftelsesidan inte ska visas: Visa inte detta meddelande igen. Om du vill visa någon av dessa bekräftelsesidor på nytt gör du det på sidan Inställningar. Så här anger du inställningen: 1. Markera de poster för vilka du vill konfigurera meddelanden under Bekräftelsemeddelanden på sidan Inställningar. Posterna som du kan välja mellan motsvarar noderna på fliken Konfiguration: Komponent/-er, Process/-er, Flik/-ar, Roll/-er, Kontrollpanel/-er och Åtgärd/-er. 2. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Konfigurera versionstilldelning När du ändrar innehållet i ett dokument och checkar in det igen tilldelar TaskSpace ett nytt versionsnummer till dokumentet. Du kan ange om du vill göra den versionen till en högre eller lägre version. Om det aktuella dokumentet exempelvis är version 1.4 blir nästa lägre version 1.5 och nästa högre version blir 2.0. Så här anger du inställningen: 1. På sidan Inställningar under Uppdatering av dokumentinnehåll är två alternativ tillgängliga. 2. Välj ett alternativ: Om du vill ange det incheckade dokumentet som en lägre version väljer du Lägre version. Om du vill ange det incheckade dokumentet som en högre version väljer du Högre version. 3. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Konfigurera återanvändning av popup-fönster Din administrator kanske har konfigurerat dokumentvisningen så att ett separat fönster öppnas (ett popup-fönster) när ett dokument öppnas. Du kan ange om popup-fönstren ska användas på nytt för de följande dokumenten. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 17

18 Introduktion till TaskSpace Så här anger du inställningen: 1. Du kan välja mellan två alternativ under Fönsterhantering på sidan Inställningar. 2. Välj ett alternativ: Om du vill återanvända ett popup-fönster markerar du Läs in dokumentet i det öppna fönstret. Innehållet i fönstret byts ut. Om du vill visa ett nytt popup-fönster varje gång markerar du Läs in dokumentet i ett nytt fönster. 3. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Konfigurera förhandsgranskning av dokument När du visar en mappvy som innehåller en förhandsgranskning av ett dokument, kanske dokumentet visas infogat eller i ett popup-fönster, beroende på dina inställningar. Så här anger du inställningen: 1. Väl ett av följande alternativ under Förhandsgranskning av dokument på sidan Inställningar: Visa dokumentet infogat Visa dokumentet i ett popup-fönster Om du väljer att visa dokumentet i ett popup-fönster visas ytterligare alternativ. 2. Om du väljer att visa dokumentet i ett popup-fönster kan du ändra popup-fönstrets inställningar efter behov: Om du vill ange popup-fönstrets storlek anger du värden (bildpunkter) i rutorna Bredd och Höjd. Om du vill ange var popup-fönstret ska placeras på skärmen väljer du Överst till vänster, Överst till höger, Centrerat, Nederst till vänster, Nederst till höger eller Exakt position i listrutan. Om du väljer Exakt position för att ytterligare justera fönstrets placering på bildskärmen måste du ange antalet bildpunkter i rutorna X och Y. 3. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Konfigurera sammanslagna dokument När du slår samman två dokument visas som standard en dialogruta med ett bekräftelsemeddelande. Om du markerar denna ruta kan systemet slutföra sammanslagningen utan ytterligare bekräftelse. Om du lämnar rutan avmarkerad kommer bekräftelsedialogrutan fortsätta att visas. Så här anger du inställningen: 1. På sidan Inställningar markerar du kryssrutan bredvid Standarddata för bekräftelse av sammanslagna dokument för att aktivera eller inaktivera inställningen. Inställningen är aktiverad om rutan är markerad. Inställningen är inaktiverad om kryssrutan är avmarkerad. 2. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. 18 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

19 Introduktion till TaskSpace Konfigurera sidändring När du gör en sidändring i ett dokument visas som standard en dialogruta med ett bekräftelsemeddelande. Om du markerar en av dessa rutor kan systemet slutföra den specifika typen av sidändringar utan ytterligare bekräftelse. Om du lämnar dem avmarkerade kommer bekräftelsedialogrutor fortsätta att visas. Så här anger du inställningen: 1. På sidan Inställningar markerar du kryssrutorna bredvid de fyra alternativen i Sidändring för att aktivera eller inaktivera inställningen. Om en kryssruta har en bockmarkering i sig är inställningen aktiverad. Om en ruta är tom är inställningen inaktiverad. 2. När du har ändrat inställningen klickar du på OK. Avsluta användargränssnittet I proceduren nedan beskrivs hur du loggar ut från TaskSpace och avslutar användargränssnittet. Så här loggar du ut från TaskSpace: 1. Se till att allt arbete du har gjort i TaskSpace har slutförts och att ändringarna har sparats, om det behövs. 2. Klicka på Logga ut i fältet överst i användargränssnittet. En TaskSpace-sida visas, vilket innebär att du är utloggad. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 19

20 Introduktion till TaskSpace 20 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

21 Kapitel 2 Använda en mappflik Detta kapitel tar upp följande: Översikt Använda en mappflik Översikt I det här kapitlet beskrivs hur du använder en mappflik i TaskSpace. Använda en mappflik Mappflikens exakta namn och funktioner beror på hur fliken har konfigurerats av systemadministratören eller programdesignern. Huvudfunktionen för mappfliken är att du kan arbeta på samma sätt som med mappar i mappvyn på fliken Öppna poster (se Arbeta med mappar och dokument, sida 50 för information om de grundläggande funktionerna i mappvyn). Mappfliken har konfigurerats så att en viss plats för mappar öppnas som standard. Vilka typer av poster som visas beror på konfigurationsinställningarna för mappfliken. Förutom mappar och dokument kan eventuellt även processer visas, som du i så fall kan visa, välja och starta från mappfliken. Information om hur du startar en process finns i Starta en process, sida 23. Beroende på konfigurationsinställningar och licensiering kan du också komma åt samarbetsfunktioner på en mappflik. En mappflik kan även innehålla åtgärdsknappar. Vilka särskilda åtgärdsknappar som är tillgängliga för dig beror på de särskilda konfigurationsinställningar som har gjorts för din flik, följande kan dock ingå: Importera öppnar en sida för filimport där du kan välja ett eller flera dokument som ska importeras till den valda mappen. Det går endast att importera dokument till en mapp. Information om hur du importerar mappar eller dokument finns i Importera mappar och dokument, sida 56. Ny mapp skapa en mapp i den valda mappen. Det går endast att välja en mapp för att skapa en ny mapp. Anvisningar för hur du skapar mappar finns i Skapa mappar, sida 55. Redigera används till att redigera dokument i det program som de skapades och sedan spara ändringarna i databasen. Ett Microsoft Word-dokument kommer alltså att hämtas och öppnas i Microsoft Word. Kommentar: Om du väljer ett webbformulär visar TaskSpace dokumentet på fliken Öppna objekt som ett redigerbart formulär och låser det. Om du väljer ett formulär med hög återgivning visar TaskSpace det i en speciell dokumentvy (DefaultHiFiDocView) som bara innehåller visningsprogrammet, i redigerbart läge, men låser det inte. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 21

22 Använda en mappflik Öppna öppnar dokumentet i skrivskyddat läge i dokumentvisningsprogrammet eller i redigeringsläge om användaren har nödvändig behörighet. Kommentar: Om du väljer ett webbformulär visar TaskSpace dokumentet på fliken Öppna objekt med standarddokumentvyn och låser det inte. Om du väljer ett formulär med hög återgivning visar TaskSpace dokumentet på fliken Öppna objekt med standarddokumentvyn och låser det inte. Visa öppnar dokumentet i skrivskyddat läge i dokumentvisningsprogrammet eller i ett popup-fönster. Kommentar: Om du väljer ett webbformulär visar TaskSpace dokumentet på fliken Öppna objekt som ett skrivskyddat formulär och låser det inte. Om du väljer ett formulär med hög återgivning visar TaskSpace det i en speciell dokumentvy (DefaultHiFiDocView) som bara innehåller visningsprogrammet, i redigerbart läge, men låser det inte. Ett dokument kan visas i ett internt fönster eller ett popup-fönster (beroende på konfiguration för din särskilda flik) genom att bara välja det. Använd höger eller vänster pilknapp för att utvidga eller förminska visningen av dokumentet. Bild 5 Ett exempel på en mappflik i TaskSpace 22 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok

23 Kapitel 3 Hantera uppgifter Detta kapitel tar upp följande: Översikt Starta en process Bearbeta uppgifter Ange arbetsflödestillgänglighet Översikt Om processmallar har skapats och installerats i Documentum BPM (Business Process Manager) för databasen och implementerats i TaskSpace-programmet kanske du måste hantera uppgifter. Processer kan initieras på olika sätt. När en process har startats kan du få åtkomst till associerade uppgifter på en uppgifts- eller uppgiftslisteflik. Uppgiftsaktiviteter visas sedan på fliken Öppna poster. Starta en process Beroende på hur TaskSpace-programmet är konfigurerat kan du starta processer på följande sätt: Använd en processflik när du vill söka efter en process och starta den. Anvisningar finns i Använda en processflik för att starta en process, sida 23. Använd en mapp eller sökflik när du vill söka efter en process och starta den. Anvisningar finns i Söka efter en process och starta den, sida 24. Använd en mall eller sökflik när du vill söka efter ett objekt och starta en process så att du kan hantera dess objekt. Anvisningar finns i Söka efter ett objekt och starta en process, sida 25. Använda en processflik för att starta en process Du kan eventuellt starta en process från en processflik. På en processflik finns en lista över installerade processer. I listan anges versionen för och ägaren till respektive process. Så här startar du en process: 1. Öppna en processflik i TaskSpace. (Flikens exakta namn beror på konfigurationen.) På processfliken visas alla processer som finns installerade i databasen. EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok 23

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 Konfigurationshandbok Artikelnummer 300-006-657 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 2007 2008 EMC

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Konfigurationshandbok EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint

EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint Version 5.3 SP5 Installations- och administrationshandbok Artikelnr 300-005-754-A01 EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer