Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 RIKTLINJER Staffanstorp VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m

2 2(16) ALLMÄNNA PRINCIPER... 3 Rätten till bistånd (4 kap 1 SoL) 3 Skälig levnadsnivå 3 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 3 SOCIALNÄMNDENS MÅL - ATT SKAPA SVERIGES BÄSTA LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE... 4 SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONS-HINDER... 5 ANNAN HUVUDMAN... 6 Hälso- och sjukvårdshuvudman 6 Utskrivningsklara patienter från slutenvård 6 Andra Socialnämnder (2 kap 2 SoL) 6 Ansökan i inflyttningskommun (2 kap. 3 SoL). 7 INSATSER... 8 SERVICEINSATSER... 8 Städning 8 Tvätt 8 Inköp av dagligvaror 8 Post bank- och apoteksärenden 8 KUNDVAL... 9 GENERELL SERVICE... 9 PERSONLIGT STÖD Personlig omsorg 10 Social omsorg 10 Måltider 10 Trygghetslarm 10 Ledsagareservice 10 Personlig assistent 11 Dagvård 11 Korttidsvård 12 Boendestöd 12 Särskilt boende 12 Uppföljning av biståndsbeslut 12 STÖD TILL NÄRSTÅENDE ENLIGT 5 KAPITLET 10 SOL Avlösning i hemmet 13 Växelvård 13 Korttidsresor 13 Anhörigvårdare 13 Hemvårdsbidrag 14 ANNAT STÖD Personligt ombud 15 Förebyggande hembesök 15 Demensteam 15 Medelpunkten 15 Träffpunkten. 16

3 3(16) Allmänna principer Rätten till bistånd (4 kap 1 SoL) Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet skall medföra att personen uppnår skälig levnadsnivå och det skall stärka personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd gäller alla som vistas i kommunen. Skälig levnadsnivå Grunden för prövning av rätten till bistånd och utformning av insatser ska alltid utgå från ett personligt behov. Hjälpbehovet skall alltid prövas mot vad som kan anses motsvara vanliga levnadsförhållanden för en person i samma ålder och med liknande förhållande i övrigt. Utgångspunkten är att en person som är äldre och/eller har funktionshinder ska ges möjlighet att leva som andra. Socialnämnden utfärdar rekommendationer vad som i Staffanstorps kommun är att betrakta som skälig levnadsnivå. Detta för att främja en likartad bedömning. Omfattningen, frekvens och utformning av insatser i de kommunala riktlinjerna är således ett uttryck för de levnadsförhållanden som kan anses föreligga för flertalet invånare i Staffanstorps kommun. Riktlinjerna skall ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning, mål och policys i bedömning av den enskildes behov. Socialtjänstens mål I socialtjänstlagen framgår att samhällets socialtjänst skall vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andra situation, inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

4 4(16) Socialnämndens mål - att skapa Sveriges bästa livskvalitet för äldre. I målsättningen finns flera viktiga värdegrunder att ta fasta på: Att vara människa Andemeningen är att varje människa har och tar ansvar för sitt liv. Att hon gör sina val och tar konsekvenserna av dem. Att känna att man inte har något val kan uppfattas som en väsentlig inskränkning i glädjen att leva sitt liv. Det viktiga är därför inte att delta i en mängd aktiviteter som andra kan tycka är bra för en utan att man fått frågan. Att man har valet att säga ja eller nej oavsett om erbjudandet gäller en kaffestund hos grannen eller är baserade på insatser från socialnämnden. I själva valet att kunna välja sitt liv, att vara den som formar det i den utsträckning det går här ligger den allra viktigaste aktiviteten i att vara människa. Vid utformandet av biståndsinsatser måste därför alla de faktorer som kan påverka den enskildes situation beaktas och hjälpen skall präglas av en helhetssyn. Ett rehabiliterande synsätt har en avgörande betydelse för att förebygga eller uppskjuta omfattande vårdbehov. Att vara just den där människan Kärnpunkten i detta är att man skall ges möjlighet att vara den man är. Alla vill inte leva samma liv och har därför inte samma önskemål, om aktiviteter eller insatser för att de skall kunna leva sitt liv som de önskar. Så länge de val man gör inte berör någon annan, så är det egentligen bara att välja i utrymmet mellan det som är nödvändigt och som är möjligt. När önskemålen berör andra blir principen svårare att upprätthålla. En sådan brytpunkt finns till exempel i skillnaden mellan önskemål om hjälp och bedömt behov av hjälp finansierat av våra gemensamma medel. De individuella lösningarna måste därför kunna förklaras och motiveras utifrån ramarna. Detta för att den individuella anpassningen inte skall ses som ett resultat av olikhet inför lagen, utan som ett resultat av väl avvägda och övervägda ställningstaganden. Livet skall främst levas hemma Målet är att alla skall kunna bo kvar i det egna hemmet. Den hjälp som kan erbjudas i det egna hemmet skiljer sig inte från den som ges på ett särskilt boende. En anledning att äldre vill flytta till särskilda boenden är ofta känslan av ensamhet och otrygghet. Samtidigt som en lägenhet på ett särskilt boende kan ge ökad trygghet kan vistelsen där delvis bli passiviserande. Tyngdpunkten skall därför lägga på att motverka den otrygghet som individen kan känna, genom bostadsanpassningar, servicetjänster och hemvård. Tillfälliga vistelser utanför hemmet, exempelvis vid behov av rehabilitering skall vara så korta som möjligt. Den viktigaste

5 5(16) platsen för rehabilitering är hemmet, det är där man ser vad man behöver träna först, vad som är svårt och vad som inte är lika viktigt. Vi skall göra tillsammans inte åt De insatser som görs skall främst vara en hjälp till självhjälp. Hjälpen skall i så stor utsträckning som möjligt utföras tillsammans med den enskilde inte bara åt. Detta för att uppmuntra och ta tillvara på individens egen kraft och energi. Att använda sin kraft ger mer kraft. Att inte använda den innebär att man snabbare tynar bort. Vi skall nyttja det engagemang som finns i samhället Kommunen skall utveckla och uppmuntra medborgarnas och näringslivets engagemang i kommunen. Genom att samordna önskemål och behov från brukare och anhöriga med enskilda personer och organisationer kan man tillsammans arbeta för att skapa Sveriges bästa livskvalitet för äldre. Socialnämndens mål för personer med psykiska funktionshinder. Socialnämnden vill skapa förutsättningar för att invånare med psykisk sjukdom och/ eller psykiska funktionshinder ska kunna leva självständigt och kunna ta ansvar för sitt eget liv. Socialnämnden vill att alla ska bemötas respektfullt och värdigt. Information skall ges så att den enskilde kan förstå och känna sig delaktig. Socialnämnden skall erbjuda personer det stöd de behöver oavsett ålder. Hjälpen skall omfatta praktisk hjälp, stöd och motivation. Detta inkluderar: Boende. Arbete, studier och annan sysselsättning. Meningsfull fritid Annat stöd som den enskilde kan behöva för att leva ett självständigt och bra liv.

6 6(16) Annan huvudman Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen rätt till bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara landstinget/regionen, Försäkringskassan och andra socialnämnder med flera. Socialnämnden har alltid ett ansvar att vidta åtgärder i avvaktan på att ansvarig huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta följer av kommunens yttersta ansvar enligt 2 kapitlet 2 SoL. Hälso- och sjukvårdshuvudman En viktig skiljelinje är, mot sådana insatser som är att föra till hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Hälso- och sjukvårdsinsatser kan inte beviljas enligt socialtjänstlagen. Utskrivningsklara patienter från slutenvård Kommunen har betalningsansvar för de patienter i somatisk akutsjukvård eller geriatrisk vård som är utskrivningsklara. En patient är utskrivningsklar när han eller hon av den behandlade läkaren inte längre bedöms behöva den vård som bedrivs av regionens slutenvård. En förutsättning för att kommunen ska vara betalningsansvarig är att en vårdplan för den utskrivningsklara patienten har upprättats. Särskild rutin finns för kommunalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Andra Socialnämnder (2 kap 2 SoL) Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Huvudregeln vid biståndsansökningar är att den som ansöker om bistånd skall vistas i kommunen. Under vissa förutsättningar görs undantag från denna regel. Ett undantag kan göras om en person som behöver insatser med personlig omvårdnad skall göra en planerad vistelse på annan ort, till exempel semester. Den enskilde har då rätt att i förväg ansöka om hemtjänst trots att vederbörande inte vistas i kommunen vid ansökningstillfället.

7 7(16) Ansökan i inflyttningskommun (2 kap. 3 SoL). En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålder, funktionshinder eller annan allvarlig sjukdom kan ansöka om bistånd, trots att man vid ansökningstillfället inte vistas i kommunen. Ansökan skall behandlas som om den personen var bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållande att behovet kan vara tillgodosett i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan. Inflyttningskommunen skall ge ett förhandsbesked. Förutsättningar för att ansökan ska prövas: Behovet ska vara omfattande och varaktigt. Behovet av vård och omsorgsinsatser skall vara sådana att sökande inte kan bosätta sig i kommunen utan att insatser ges. Har sökande endast behov av serviceinsatser såsom städning, inköp eller servicelägenhet prövas inte ansökan

8 8(16) Insatser Nedan följer exempel på insatser som vägledning vad som är att anse som skälig levnadsnivå i Staffanstorps kommun. Vid behovsbedömningen skall alltid hänsyn tas till varje persons individuella behov av hjälp och egna förutsättningar att själv tillgodose behovet. Serviceinsatser Städning Städning beviljas normalt som regelbunden städning varannan vecka. Städningen omfattar 2 rum och kök, hall och hygienutrymme för ensamstående. För makar och sambo tre rum och kök, hall och hygienutrymme. Om bostaden har fler rum är det möjligt att skifta mellan vilka rum som ska städas. Insatsen avser underhållsstädning damma dammsuga, torka golv och städa hygienutrymme. Under året ingår förutom underhållsstädning, moment som avfrostning och rengöring av kyl och frys, ugns och spisrengöring, torka ur köksskåp och torka av köksluckor, byta sänglinne och fönsterputsning. Dessa moment skall rymmas inom ramen för beviljad tid, vilket innebär att den enskilde får spara tid från ett tillfälle till ett annat. Det är inte möjligt att välja bort städning av kök eller rengöring av hygienutrymme. För fönsterputsning gäller fönster till bostaden, ut- och invändigt, två gånger per år. Med fönsterputsning avses icke-professionell putsning. Vid behov av särskild utrustning, stege eller liknande får vårdtagaren anlita professionell fönsterputsare på egen bekostnad. Tvätt I insatsen ingår tvätt av personliga kläder, sänglinne och handdukar. Bistånd beviljas också till strykning (strykning av lakan görs inte) samt enklare lagning av kläder såsom sy i knappar med mera. Insatsen beviljas normalt varannan vecka när man bor i ordinärt boende och varje vecka för vårdtagare som bor i särskilt boende. Inköp av dagligvaror Inköp beviljas en gång per vecka. Betalning skall i första hand ske via betalkort anslutet till butik. T.ex. ICA-kort, Med Mera kort eller AG Favör kort. Post bank- och apoteksärenden Betalning av räkningar skall i första hand ske via servicekonto eller via autogiro. Övriga post- och bankärenden utförs en gång per månad. Apoteksärenden skall utföras i samband med veckoinköp.

9 9(16) Kundval Staffanstorps kommun har infört kundval i syfte att öka den enskildes inflytande över utförandet av serviceinsatser. Med serviceinsatser avses städning, inköp och tvätt. Kundval innebär att den enskilde själv väljer vem som skall utföra insatserna. Om den enskilde inte kan välja utförare, trots stöd från god man, anhörig eller biståndshandläggare ska den kommunala hemtjänsten väljas. Omval av utförare kan ske närhelst man önskar. Den enskilde kommer överens med utföraren om hur och när hjälpen skall utföras. Utföraren ansvarar för att tillsammans med den enskilde upprätta en plan för insatserna, samt för att insatserna utförs. Utföraren har fullt personalansvar. Hjälp beviljas för behov som är kontinuerliga och återkommande. Det är möjligt att spara timmar från en månad till en annan månad, inom ett kvartal. Generell service Staffanstorps kommun erbjuder generell service upp till sex timmar per månad avseende serviceinsatserna städning, inköp och tvätt. Målgruppen för generell service är personer 75 år eller äldre och som är folkbokförda och bosatta i Staffanstorps kommun. Utförare väljs inom ramen för kundval och den enskilde har stora möjligheter att påverka utformningen av insatserna. Om behovet av insatser överstiger sex timmar per månad görs en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen

10 10(16) Personligt stöd Personlig omsorg I personlig omsorg ingår insatser för att sköta personlig hygien, hjälp vid förflyttningar och toalettbesök, hjälp att äta och dricka. Till personlig omsorg hör även att bädda, diska och plocka undan i bostaden. Social omsorg Med social omsorg avses insatser för att känna trygghet och skapa en meningsfull tillvaro samt för att bryta isolering. T ex promenader, biblioteksbesök, hjälp till och från Medelpunkten, kontakt med ideella föreningar och frivilligorganisationer, diakoni. Måltider Huvudmålet erhålls genom distribution av kyld mat en dag i veckan. Den enskilde bestämmer själv antalet portioner. Frukost och kvällsmål tillagas i bostaden. I insatsen ingår också hjälp att fylla i beställningslistor, att värma och servera maten om man inte själv klarar detta. De personer som kan och har önskemål om att äta på Pilegårdens respektive Bykrogens restaurang kan beviljas bistånd till ledsagning till och från restaurangen. Trygghetslarm Trygghetslarm är avsett för personer vars hälsotillstånd är sådant att det finns behov av att akut påkalla hjälp, och där den enskilde har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Syftet är att öka känslan av trygghet och säkerhet i hemmet och göra det möjligt att bo kvar hemma. Trygghetslarm finns i olika former, dels som traditionellt larm men även som dörrlarm och rörelselarm med mera. Ledsagareservice Ledsagareservice är avsett för personer som på grund av funktionshinder är i behov av aktivering för att bibehålla eller förebygga bortfall av viktiga fysiska, psykiska eller sociala funktioner. Avser aktiviteter som inte kan tillgodoses inom ramen för social omsorg. Med ledsagning menas hjälp till/från eller i samband med aktiviteter utanför bostaden.

11 11(16) Ledsagarservice utföres normalt av rekryterad personal. Det skall finnas speciella skäl till varför insatsen ska utföras av en närstående, såsom make/maka, sambo, syskon, barn, förälder, mor- eller farförälder eller god vän. Orsaken till detta är att man som närstående ingår i en redan befintlig social/ familjegemenskap med den person som har rätt till insatsen. Det är att anse som normalt att familjemedlemmar och /eller goda vänner gör olika aktiviteter tillsammans, med sina närstående. Ledsagareservice syftar inte till att ersätta den gemenskapen, utan till att utöka det sociala nätverket och bryta ensamhet och isolering. Kommunens utförare är arbetsgivare och ansvarar för anställning av ledsagare. Lön och anställning enligt PAN avtal. Ledsagning till och från aktiviteter en gång i veckan anses motsvara skälig levnadsnivå. Personlig assistent Personlig assistent är avsett för enskild där den samlade effekten av alla övriga insatser inte är tillräckliga för att uppnå skälig levnadsnivå. Detta kan vara där funktionshindret kräver få personer eller personal med särskild kompetens. Omfattning avgörs efter den enskildes specifikation behov. Kommunens utförare är arbetsgivare och ansvarar för anställning av assistent. Lön och anställning enligt PAN avtal. Dagvård Dagvård är avsedd för personer som bor kvar i sin ordinära bostad och som behöver stöd i den dagliga livsföringen. Behovet kan vara att bryta isolering, social träning, aktivering och/eller funktionsträning samt avlösning för anhöriga. Dagvård beviljas efter behov, dock högst tre dagar/vecka. Dagvård för dementa har som syfte att försöka bibehålla och förbättra de funktioner som den enskilde har kvar. Ett annat syfte är avlösa anhöriga. För att beviljas insatsen skall den enskilde ha en demensdiagnos. Dagvård för dementa beviljas upp till sju dagar per vecka.

12 12(16) Korttidsvård Korttidsvård används vid tillfälliga behov av rehabilitering och omvårdnad som är så omfattande att omsorgen inte med god trygghet och säkerhet kan bedrivas i det ordinära boendet. Omsorgen innefattar även stöd till anhöriga och andra närstående som har en nära relation till vårdtagaren. I vissa fall kan vård erbjudas på Hospice. Detta gäller i första hand till yngre personer. Boendestöd Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder. Stödet syftar till att handleda och stärka den enskilde att själv klara sin dagliga livsföring i den egna bostaden. I boendestöd ingår både serviceinsatser och personlig omsorg. Särskilt boende När behovet av tillsyn, omsorg och vård eller kravet på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i ordinärt boende, skall det finnas möjlighet att flytta till särskild boendeform. Plats erbjuds i något av kommunens särskilda boenden. Den enskildes önskemål om ett specifikt boende tillgodoses i möjligaste mån. Huvudinriktningen när det gäller omsorgen om äldre är att förstärka möjligheten till eget boende. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omsorg och vård. De anhörigas behov av trygghet kan inte beaktas i bedömningen. Uppföljning av biståndsbeslut Beviljat bistånd fastställs enligt socialtjänstlagen i ett biståndsbeslut. Beslutet kan omprövas vid förändrat hjälpbehov eller vid förändrade förhållanden i övrigt. Om inga förändrade förhållanden har kommit till socialtjänstens kännedom görs en uppföljning av biståndsbeslut i ordinärt boende en gång per år. Insatserna trygghetslarm och matdistribution bedöms inte vara så föränderliga och följs upp vartannat år. Vid inflyttning till särskilt boende görs en individuell planering inom fyra veckor. Planeringen görs i samråd med den enskilde, anhöriga, kontaktperson och biståndshandläggare. Syftet är att tillvarata den enskildes specifika behov, intressen och önskemål. Första uppföljning efter 6 månader, därefter vid behov.

13 13(16) Stöd till närstående enligt 5 kapitlet 10 SoL Enligt socialtjänstlagen bör socialnämnden genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är äldre, långvarigt sjuka eller har funktionshinder. Med närstående avses make, maka, sambo, förälder, barn barnbarn, vän eller annan närstående över 18 år. Avlösning i hemmet Avlösning är avsett för personer som bor i sitt ordinära boende och vårdas av närstående. Den hjälp som ges av den anhörige skall vara omfattande och av varaktig karaktär. Syftet med avlösningen är att ge anhörig möjlighet att utföra ärenden eller utföra egna fritidsaktiviteter utanför hemmet. Avlösning kan erbjudas upp till fyrtio timmar per månad. Växelvård Insatsen innebär en regelbunden och återkommande vistelse på korttidsenhet. Insatsen kan ges när behovet av avlösning inte kan tillgodoses i hemmet. Syftet med växelvård kan även vara miljöombyte för den som är långvarigt sjuk. Omfattningen av växelvården kan variera, men perioden då man vistas i hemmet skall vara tidsmässigt längre än tiden på enheten. Växelvård en till två veckor i korttidsenhet, omväxlande med hemmavistelse två till fyra veckor är normalt. Korttidsresor Korttidsvård utanför kommunen är ett alternativ till vistelse på kommunens korttidsenhet för ett fåtal personer. Vistelse i en annan miljö kan tillföra något utöver vad kommunens korttidsboende kan ge. För anhörigvårdare kan det vara en särskild upplevelse att få göra en resa tillsammans under trygga former där avlastning kan ges genom personalen i boendet. Den anhörige kan under vistelsen även träffa och utbyta erfarenheter med andra anhörigvårdare. Målgruppen är personer som beviljats växelvård/avlösning och: kan tillgodogöra sig värdet av en vistelsen Anhörigvårdarens kostnader för resa och boende, exkl. kost, ingår i biståndet. Anhörigvårdare I särskilda fall kan det vara aktuellt med anställning av närstående som vårdar vuxen anhörig. Anställningen skall i förhållande till ordinarie hemtjänsten ge

14 14(16) en kvalitetshöjning för den person som vårdas. Den enskildes behov skall bedömas på samma sätt som ett hemtjänstärende. Anhörigvårdaren skall ha allmän lämplighet. Han eller hon skall genom kunskaper, språk, kulturkännedom eller personkännedom ha en för vården specifika kunskaper. Lön och anställning enligt PAN avtalet. Krav för anhörigvårdare enligt PAN avtal. Anhörigvårdaren skall vara lägst fyllda 18 år, men inte uppnått åldern för ålderspension. Vara arbetsför, dvs. inte förtidspensionerad, sjukskriven med sjukbidrag eller sjukpenning. Inte erhålla föräldrapenning, närståendepenning eller ersättning för sjukt barn. Man kan inte heller ta emot någon form av arbetslöshetsersättning eller liknande för de timmar anställningen gäller. Anhörigvårdaren skall i princip minska övrig arbetstid så att normal arbetstid på fyrtio timmar i veckan erhålles. Anställningen är inte något extra arbete utan ett kvalificerat vårdarbete. Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till personer som har ett långvarigt behov av hjälp i hemmet. Behovet skall tillgodoses av anhörig eller annan närstående person. Rätt att ansöka har personer över 18 år och som är folkbokförda och bor i Staffanstorps kommun. Stödet kan kombineras med andra insatser inom Vård och Omsorg. Hemvårdsbidraget kan inte kombineras med andra ekonomiska ersättningar såsom assistansersättning, närståendepenning med flera. Bidraget är inte inkomstprövat.

15 15(16) Annat stöd. I flera paragrafer i socialtjänstlagen betonas vikten av att socialtjänsten skall bedriva uppsökande verksamhet, och att man särskilt skall inrikta sig på enskilda och grupper som kan tänkas behöva stöd och hjälp av nämnden, som exempelvis äldre och funktionshindrade. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Personligt ombud Personliga ombud ska bidra till att psykiskt funktionshindrade får sina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för de personer som finns i målgruppen. Det personliga ombudet har till uppgift att hjälpa de psykiskt funktionshindrade vid myndighetskontakter, såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder. De personliga ombuden skall även se till att samverkan mellan myndigheter och verksamheter utvecklas för att ge personerna full behovstäckning. Ombuden skall vara en tillgång för de funktionshindrade, inte för myndighetspersoner eller andra personalgrupper. Förebyggande hembesök Förebyggande hembesök erbjuds personer som är över 80 år och som inte har kontakt med Vård och Omsorg. Syftet med samtalen är att ge information och fånga upp problem innan de blivit för stora. Det kan handla om hur man kan anpassa bostaden för att underlätta den dagliga livsföringen, informera om vilken hjälp samhället kan erbjuda och hur man ansöker om hjälp, samt ge information om föreningar organisationer och aktiviteter. Demensteam I teamet ingår en biståndshandläggare och demessjuksköterska. En målsättning för teamet är att i samråd med anhöriga och andra yrkeskategorier verka för en trygg och säker tillvaro för demenssjuka, som bor kvar i ordinärt boende. En annan målsättning är att ge stöd och råd till anhöriga och till personal som arbetar i den demenssjukes hem. Medelpunkten Medelpunkten är en öppen verksamhet som riktar sig mot äldre som vill knyta kontakter och skapa aktiviteter i gemenskap med andra. På Medelpunkten ordnas underhållning, utställningar, föredrag, cirklar och andra aktiviteter.

16 16(16) Besökarna skapar gemensamt innehållet i verksamheten. Träffpunkten. Är en mötesplats för personer med psykiska funktionshinder. Träffpunkten skall bistå enskilda att etablera kontakter och utveckla sociala nätverk. Kommentar: Dokumentet revideras årligen vid förändring i lag och rättspraxis.

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer