Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 RIKTLINJER Staffanstorp VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m

2 2(16) ALLMÄNNA PRINCIPER... 3 Rätten till bistånd (4 kap 1 SoL) 3 Skälig levnadsnivå 3 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 3 SOCIALNÄMNDENS MÅL - ATT SKAPA SVERIGES BÄSTA LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE... 4 SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONS-HINDER... 5 ANNAN HUVUDMAN... 6 Hälso- och sjukvårdshuvudman 6 Utskrivningsklara patienter från slutenvård 6 Andra Socialnämnder (2 kap 2 SoL) 6 Ansökan i inflyttningskommun (2 kap. 3 SoL). 7 INSATSER... 8 SERVICEINSATSER... 8 Städning 8 Tvätt 8 Inköp av dagligvaror 8 Post bank- och apoteksärenden 8 KUNDVAL... 9 GENERELL SERVICE... 9 PERSONLIGT STÖD Personlig omsorg 10 Social omsorg 10 Måltider 10 Trygghetslarm 10 Ledsagareservice 10 Personlig assistent 11 Dagvård 11 Korttidsvård 12 Boendestöd 12 Särskilt boende 12 Uppföljning av biståndsbeslut 12 STÖD TILL NÄRSTÅENDE ENLIGT 5 KAPITLET 10 SOL Avlösning i hemmet 13 Växelvård 13 Korttidsresor 13 Anhörigvårdare 13 Hemvårdsbidrag 14 ANNAT STÖD Personligt ombud 15 Förebyggande hembesök 15 Demensteam 15 Medelpunkten 15 Träffpunkten. 16

3 3(16) Allmänna principer Rätten till bistånd (4 kap 1 SoL) Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet skall medföra att personen uppnår skälig levnadsnivå och det skall stärka personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd gäller alla som vistas i kommunen. Skälig levnadsnivå Grunden för prövning av rätten till bistånd och utformning av insatser ska alltid utgå från ett personligt behov. Hjälpbehovet skall alltid prövas mot vad som kan anses motsvara vanliga levnadsförhållanden för en person i samma ålder och med liknande förhållande i övrigt. Utgångspunkten är att en person som är äldre och/eller har funktionshinder ska ges möjlighet att leva som andra. Socialnämnden utfärdar rekommendationer vad som i Staffanstorps kommun är att betrakta som skälig levnadsnivå. Detta för att främja en likartad bedömning. Omfattningen, frekvens och utformning av insatser i de kommunala riktlinjerna är således ett uttryck för de levnadsförhållanden som kan anses föreligga för flertalet invånare i Staffanstorps kommun. Riktlinjerna skall ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning, mål och policys i bedömning av den enskildes behov. Socialtjänstens mål I socialtjänstlagen framgår att samhällets socialtjänst skall vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andra situation, inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

4 4(16) Socialnämndens mål - att skapa Sveriges bästa livskvalitet för äldre. I målsättningen finns flera viktiga värdegrunder att ta fasta på: Att vara människa Andemeningen är att varje människa har och tar ansvar för sitt liv. Att hon gör sina val och tar konsekvenserna av dem. Att känna att man inte har något val kan uppfattas som en väsentlig inskränkning i glädjen att leva sitt liv. Det viktiga är därför inte att delta i en mängd aktiviteter som andra kan tycka är bra för en utan att man fått frågan. Att man har valet att säga ja eller nej oavsett om erbjudandet gäller en kaffestund hos grannen eller är baserade på insatser från socialnämnden. I själva valet att kunna välja sitt liv, att vara den som formar det i den utsträckning det går här ligger den allra viktigaste aktiviteten i att vara människa. Vid utformandet av biståndsinsatser måste därför alla de faktorer som kan påverka den enskildes situation beaktas och hjälpen skall präglas av en helhetssyn. Ett rehabiliterande synsätt har en avgörande betydelse för att förebygga eller uppskjuta omfattande vårdbehov. Att vara just den där människan Kärnpunkten i detta är att man skall ges möjlighet att vara den man är. Alla vill inte leva samma liv och har därför inte samma önskemål, om aktiviteter eller insatser för att de skall kunna leva sitt liv som de önskar. Så länge de val man gör inte berör någon annan, så är det egentligen bara att välja i utrymmet mellan det som är nödvändigt och som är möjligt. När önskemålen berör andra blir principen svårare att upprätthålla. En sådan brytpunkt finns till exempel i skillnaden mellan önskemål om hjälp och bedömt behov av hjälp finansierat av våra gemensamma medel. De individuella lösningarna måste därför kunna förklaras och motiveras utifrån ramarna. Detta för att den individuella anpassningen inte skall ses som ett resultat av olikhet inför lagen, utan som ett resultat av väl avvägda och övervägda ställningstaganden. Livet skall främst levas hemma Målet är att alla skall kunna bo kvar i det egna hemmet. Den hjälp som kan erbjudas i det egna hemmet skiljer sig inte från den som ges på ett särskilt boende. En anledning att äldre vill flytta till särskilda boenden är ofta känslan av ensamhet och otrygghet. Samtidigt som en lägenhet på ett särskilt boende kan ge ökad trygghet kan vistelsen där delvis bli passiviserande. Tyngdpunkten skall därför lägga på att motverka den otrygghet som individen kan känna, genom bostadsanpassningar, servicetjänster och hemvård. Tillfälliga vistelser utanför hemmet, exempelvis vid behov av rehabilitering skall vara så korta som möjligt. Den viktigaste

5 5(16) platsen för rehabilitering är hemmet, det är där man ser vad man behöver träna först, vad som är svårt och vad som inte är lika viktigt. Vi skall göra tillsammans inte åt De insatser som görs skall främst vara en hjälp till självhjälp. Hjälpen skall i så stor utsträckning som möjligt utföras tillsammans med den enskilde inte bara åt. Detta för att uppmuntra och ta tillvara på individens egen kraft och energi. Att använda sin kraft ger mer kraft. Att inte använda den innebär att man snabbare tynar bort. Vi skall nyttja det engagemang som finns i samhället Kommunen skall utveckla och uppmuntra medborgarnas och näringslivets engagemang i kommunen. Genom att samordna önskemål och behov från brukare och anhöriga med enskilda personer och organisationer kan man tillsammans arbeta för att skapa Sveriges bästa livskvalitet för äldre. Socialnämndens mål för personer med psykiska funktionshinder. Socialnämnden vill skapa förutsättningar för att invånare med psykisk sjukdom och/ eller psykiska funktionshinder ska kunna leva självständigt och kunna ta ansvar för sitt eget liv. Socialnämnden vill att alla ska bemötas respektfullt och värdigt. Information skall ges så att den enskilde kan förstå och känna sig delaktig. Socialnämnden skall erbjuda personer det stöd de behöver oavsett ålder. Hjälpen skall omfatta praktisk hjälp, stöd och motivation. Detta inkluderar: Boende. Arbete, studier och annan sysselsättning. Meningsfull fritid Annat stöd som den enskilde kan behöva för att leva ett självständigt och bra liv.

6 6(16) Annan huvudman Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen rätt till bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara landstinget/regionen, Försäkringskassan och andra socialnämnder med flera. Socialnämnden har alltid ett ansvar att vidta åtgärder i avvaktan på att ansvarig huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta följer av kommunens yttersta ansvar enligt 2 kapitlet 2 SoL. Hälso- och sjukvårdshuvudman En viktig skiljelinje är, mot sådana insatser som är att föra till hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Hälso- och sjukvårdsinsatser kan inte beviljas enligt socialtjänstlagen. Utskrivningsklara patienter från slutenvård Kommunen har betalningsansvar för de patienter i somatisk akutsjukvård eller geriatrisk vård som är utskrivningsklara. En patient är utskrivningsklar när han eller hon av den behandlade läkaren inte längre bedöms behöva den vård som bedrivs av regionens slutenvård. En förutsättning för att kommunen ska vara betalningsansvarig är att en vårdplan för den utskrivningsklara patienten har upprättats. Särskild rutin finns för kommunalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Andra Socialnämnder (2 kap 2 SoL) Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Huvudregeln vid biståndsansökningar är att den som ansöker om bistånd skall vistas i kommunen. Under vissa förutsättningar görs undantag från denna regel. Ett undantag kan göras om en person som behöver insatser med personlig omvårdnad skall göra en planerad vistelse på annan ort, till exempel semester. Den enskilde har då rätt att i förväg ansöka om hemtjänst trots att vederbörande inte vistas i kommunen vid ansökningstillfället.

7 7(16) Ansökan i inflyttningskommun (2 kap. 3 SoL). En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålder, funktionshinder eller annan allvarlig sjukdom kan ansöka om bistånd, trots att man vid ansökningstillfället inte vistas i kommunen. Ansökan skall behandlas som om den personen var bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållande att behovet kan vara tillgodosett i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan. Inflyttningskommunen skall ge ett förhandsbesked. Förutsättningar för att ansökan ska prövas: Behovet ska vara omfattande och varaktigt. Behovet av vård och omsorgsinsatser skall vara sådana att sökande inte kan bosätta sig i kommunen utan att insatser ges. Har sökande endast behov av serviceinsatser såsom städning, inköp eller servicelägenhet prövas inte ansökan

8 8(16) Insatser Nedan följer exempel på insatser som vägledning vad som är att anse som skälig levnadsnivå i Staffanstorps kommun. Vid behovsbedömningen skall alltid hänsyn tas till varje persons individuella behov av hjälp och egna förutsättningar att själv tillgodose behovet. Serviceinsatser Städning Städning beviljas normalt som regelbunden städning varannan vecka. Städningen omfattar 2 rum och kök, hall och hygienutrymme för ensamstående. För makar och sambo tre rum och kök, hall och hygienutrymme. Om bostaden har fler rum är det möjligt att skifta mellan vilka rum som ska städas. Insatsen avser underhållsstädning damma dammsuga, torka golv och städa hygienutrymme. Under året ingår förutom underhållsstädning, moment som avfrostning och rengöring av kyl och frys, ugns och spisrengöring, torka ur köksskåp och torka av köksluckor, byta sänglinne och fönsterputsning. Dessa moment skall rymmas inom ramen för beviljad tid, vilket innebär att den enskilde får spara tid från ett tillfälle till ett annat. Det är inte möjligt att välja bort städning av kök eller rengöring av hygienutrymme. För fönsterputsning gäller fönster till bostaden, ut- och invändigt, två gånger per år. Med fönsterputsning avses icke-professionell putsning. Vid behov av särskild utrustning, stege eller liknande får vårdtagaren anlita professionell fönsterputsare på egen bekostnad. Tvätt I insatsen ingår tvätt av personliga kläder, sänglinne och handdukar. Bistånd beviljas också till strykning (strykning av lakan görs inte) samt enklare lagning av kläder såsom sy i knappar med mera. Insatsen beviljas normalt varannan vecka när man bor i ordinärt boende och varje vecka för vårdtagare som bor i särskilt boende. Inköp av dagligvaror Inköp beviljas en gång per vecka. Betalning skall i första hand ske via betalkort anslutet till butik. T.ex. ICA-kort, Med Mera kort eller AG Favör kort. Post bank- och apoteksärenden Betalning av räkningar skall i första hand ske via servicekonto eller via autogiro. Övriga post- och bankärenden utförs en gång per månad. Apoteksärenden skall utföras i samband med veckoinköp.

9 9(16) Kundval Staffanstorps kommun har infört kundval i syfte att öka den enskildes inflytande över utförandet av serviceinsatser. Med serviceinsatser avses städning, inköp och tvätt. Kundval innebär att den enskilde själv väljer vem som skall utföra insatserna. Om den enskilde inte kan välja utförare, trots stöd från god man, anhörig eller biståndshandläggare ska den kommunala hemtjänsten väljas. Omval av utförare kan ske närhelst man önskar. Den enskilde kommer överens med utföraren om hur och när hjälpen skall utföras. Utföraren ansvarar för att tillsammans med den enskilde upprätta en plan för insatserna, samt för att insatserna utförs. Utföraren har fullt personalansvar. Hjälp beviljas för behov som är kontinuerliga och återkommande. Det är möjligt att spara timmar från en månad till en annan månad, inom ett kvartal. Generell service Staffanstorps kommun erbjuder generell service upp till sex timmar per månad avseende serviceinsatserna städning, inköp och tvätt. Målgruppen för generell service är personer 75 år eller äldre och som är folkbokförda och bosatta i Staffanstorps kommun. Utförare väljs inom ramen för kundval och den enskilde har stora möjligheter att påverka utformningen av insatserna. Om behovet av insatser överstiger sex timmar per månad görs en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen

10 10(16) Personligt stöd Personlig omsorg I personlig omsorg ingår insatser för att sköta personlig hygien, hjälp vid förflyttningar och toalettbesök, hjälp att äta och dricka. Till personlig omsorg hör även att bädda, diska och plocka undan i bostaden. Social omsorg Med social omsorg avses insatser för att känna trygghet och skapa en meningsfull tillvaro samt för att bryta isolering. T ex promenader, biblioteksbesök, hjälp till och från Medelpunkten, kontakt med ideella föreningar och frivilligorganisationer, diakoni. Måltider Huvudmålet erhålls genom distribution av kyld mat en dag i veckan. Den enskilde bestämmer själv antalet portioner. Frukost och kvällsmål tillagas i bostaden. I insatsen ingår också hjälp att fylla i beställningslistor, att värma och servera maten om man inte själv klarar detta. De personer som kan och har önskemål om att äta på Pilegårdens respektive Bykrogens restaurang kan beviljas bistånd till ledsagning till och från restaurangen. Trygghetslarm Trygghetslarm är avsett för personer vars hälsotillstånd är sådant att det finns behov av att akut påkalla hjälp, och där den enskilde har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Syftet är att öka känslan av trygghet och säkerhet i hemmet och göra det möjligt att bo kvar hemma. Trygghetslarm finns i olika former, dels som traditionellt larm men även som dörrlarm och rörelselarm med mera. Ledsagareservice Ledsagareservice är avsett för personer som på grund av funktionshinder är i behov av aktivering för att bibehålla eller förebygga bortfall av viktiga fysiska, psykiska eller sociala funktioner. Avser aktiviteter som inte kan tillgodoses inom ramen för social omsorg. Med ledsagning menas hjälp till/från eller i samband med aktiviteter utanför bostaden.

11 11(16) Ledsagarservice utföres normalt av rekryterad personal. Det skall finnas speciella skäl till varför insatsen ska utföras av en närstående, såsom make/maka, sambo, syskon, barn, förälder, mor- eller farförälder eller god vän. Orsaken till detta är att man som närstående ingår i en redan befintlig social/ familjegemenskap med den person som har rätt till insatsen. Det är att anse som normalt att familjemedlemmar och /eller goda vänner gör olika aktiviteter tillsammans, med sina närstående. Ledsagareservice syftar inte till att ersätta den gemenskapen, utan till att utöka det sociala nätverket och bryta ensamhet och isolering. Kommunens utförare är arbetsgivare och ansvarar för anställning av ledsagare. Lön och anställning enligt PAN avtal. Ledsagning till och från aktiviteter en gång i veckan anses motsvara skälig levnadsnivå. Personlig assistent Personlig assistent är avsett för enskild där den samlade effekten av alla övriga insatser inte är tillräckliga för att uppnå skälig levnadsnivå. Detta kan vara där funktionshindret kräver få personer eller personal med särskild kompetens. Omfattning avgörs efter den enskildes specifikation behov. Kommunens utförare är arbetsgivare och ansvarar för anställning av assistent. Lön och anställning enligt PAN avtal. Dagvård Dagvård är avsedd för personer som bor kvar i sin ordinära bostad och som behöver stöd i den dagliga livsföringen. Behovet kan vara att bryta isolering, social träning, aktivering och/eller funktionsträning samt avlösning för anhöriga. Dagvård beviljas efter behov, dock högst tre dagar/vecka. Dagvård för dementa har som syfte att försöka bibehålla och förbättra de funktioner som den enskilde har kvar. Ett annat syfte är avlösa anhöriga. För att beviljas insatsen skall den enskilde ha en demensdiagnos. Dagvård för dementa beviljas upp till sju dagar per vecka.

12 12(16) Korttidsvård Korttidsvård används vid tillfälliga behov av rehabilitering och omvårdnad som är så omfattande att omsorgen inte med god trygghet och säkerhet kan bedrivas i det ordinära boendet. Omsorgen innefattar även stöd till anhöriga och andra närstående som har en nära relation till vårdtagaren. I vissa fall kan vård erbjudas på Hospice. Detta gäller i första hand till yngre personer. Boendestöd Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder. Stödet syftar till att handleda och stärka den enskilde att själv klara sin dagliga livsföring i den egna bostaden. I boendestöd ingår både serviceinsatser och personlig omsorg. Särskilt boende När behovet av tillsyn, omsorg och vård eller kravet på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i ordinärt boende, skall det finnas möjlighet att flytta till särskild boendeform. Plats erbjuds i något av kommunens särskilda boenden. Den enskildes önskemål om ett specifikt boende tillgodoses i möjligaste mån. Huvudinriktningen när det gäller omsorgen om äldre är att förstärka möjligheten till eget boende. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omsorg och vård. De anhörigas behov av trygghet kan inte beaktas i bedömningen. Uppföljning av biståndsbeslut Beviljat bistånd fastställs enligt socialtjänstlagen i ett biståndsbeslut. Beslutet kan omprövas vid förändrat hjälpbehov eller vid förändrade förhållanden i övrigt. Om inga förändrade förhållanden har kommit till socialtjänstens kännedom görs en uppföljning av biståndsbeslut i ordinärt boende en gång per år. Insatserna trygghetslarm och matdistribution bedöms inte vara så föränderliga och följs upp vartannat år. Vid inflyttning till särskilt boende görs en individuell planering inom fyra veckor. Planeringen görs i samråd med den enskilde, anhöriga, kontaktperson och biståndshandläggare. Syftet är att tillvarata den enskildes specifika behov, intressen och önskemål. Första uppföljning efter 6 månader, därefter vid behov.

13 13(16) Stöd till närstående enligt 5 kapitlet 10 SoL Enligt socialtjänstlagen bör socialnämnden genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är äldre, långvarigt sjuka eller har funktionshinder. Med närstående avses make, maka, sambo, förälder, barn barnbarn, vän eller annan närstående över 18 år. Avlösning i hemmet Avlösning är avsett för personer som bor i sitt ordinära boende och vårdas av närstående. Den hjälp som ges av den anhörige skall vara omfattande och av varaktig karaktär. Syftet med avlösningen är att ge anhörig möjlighet att utföra ärenden eller utföra egna fritidsaktiviteter utanför hemmet. Avlösning kan erbjudas upp till fyrtio timmar per månad. Växelvård Insatsen innebär en regelbunden och återkommande vistelse på korttidsenhet. Insatsen kan ges när behovet av avlösning inte kan tillgodoses i hemmet. Syftet med växelvård kan även vara miljöombyte för den som är långvarigt sjuk. Omfattningen av växelvården kan variera, men perioden då man vistas i hemmet skall vara tidsmässigt längre än tiden på enheten. Växelvård en till två veckor i korttidsenhet, omväxlande med hemmavistelse två till fyra veckor är normalt. Korttidsresor Korttidsvård utanför kommunen är ett alternativ till vistelse på kommunens korttidsenhet för ett fåtal personer. Vistelse i en annan miljö kan tillföra något utöver vad kommunens korttidsboende kan ge. För anhörigvårdare kan det vara en särskild upplevelse att få göra en resa tillsammans under trygga former där avlastning kan ges genom personalen i boendet. Den anhörige kan under vistelsen även träffa och utbyta erfarenheter med andra anhörigvårdare. Målgruppen är personer som beviljats växelvård/avlösning och: kan tillgodogöra sig värdet av en vistelsen Anhörigvårdarens kostnader för resa och boende, exkl. kost, ingår i biståndet. Anhörigvårdare I särskilda fall kan det vara aktuellt med anställning av närstående som vårdar vuxen anhörig. Anställningen skall i förhållande till ordinarie hemtjänsten ge

14 14(16) en kvalitetshöjning för den person som vårdas. Den enskildes behov skall bedömas på samma sätt som ett hemtjänstärende. Anhörigvårdaren skall ha allmän lämplighet. Han eller hon skall genom kunskaper, språk, kulturkännedom eller personkännedom ha en för vården specifika kunskaper. Lön och anställning enligt PAN avtalet. Krav för anhörigvårdare enligt PAN avtal. Anhörigvårdaren skall vara lägst fyllda 18 år, men inte uppnått åldern för ålderspension. Vara arbetsför, dvs. inte förtidspensionerad, sjukskriven med sjukbidrag eller sjukpenning. Inte erhålla föräldrapenning, närståendepenning eller ersättning för sjukt barn. Man kan inte heller ta emot någon form av arbetslöshetsersättning eller liknande för de timmar anställningen gäller. Anhörigvårdaren skall i princip minska övrig arbetstid så att normal arbetstid på fyrtio timmar i veckan erhålles. Anställningen är inte något extra arbete utan ett kvalificerat vårdarbete. Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till personer som har ett långvarigt behov av hjälp i hemmet. Behovet skall tillgodoses av anhörig eller annan närstående person. Rätt att ansöka har personer över 18 år och som är folkbokförda och bor i Staffanstorps kommun. Stödet kan kombineras med andra insatser inom Vård och Omsorg. Hemvårdsbidraget kan inte kombineras med andra ekonomiska ersättningar såsom assistansersättning, närståendepenning med flera. Bidraget är inte inkomstprövat.

15 15(16) Annat stöd. I flera paragrafer i socialtjänstlagen betonas vikten av att socialtjänsten skall bedriva uppsökande verksamhet, och att man särskilt skall inrikta sig på enskilda och grupper som kan tänkas behöva stöd och hjälp av nämnden, som exempelvis äldre och funktionshindrade. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Personligt ombud Personliga ombud ska bidra till att psykiskt funktionshindrade får sina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för de personer som finns i målgruppen. Det personliga ombudet har till uppgift att hjälpa de psykiskt funktionshindrade vid myndighetskontakter, såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder. De personliga ombuden skall även se till att samverkan mellan myndigheter och verksamheter utvecklas för att ge personerna full behovstäckning. Ombuden skall vara en tillgång för de funktionshindrade, inte för myndighetspersoner eller andra personalgrupper. Förebyggande hembesök Förebyggande hembesök erbjuds personer som är över 80 år och som inte har kontakt med Vård och Omsorg. Syftet med samtalen är att ge information och fånga upp problem innan de blivit för stora. Det kan handla om hur man kan anpassa bostaden för att underlätta den dagliga livsföringen, informera om vilken hjälp samhället kan erbjuda och hur man ansöker om hjälp, samt ge information om föreningar organisationer och aktiviteter. Demensteam I teamet ingår en biståndshandläggare och demessjuksköterska. En målsättning för teamet är att i samråd med anhöriga och andra yrkeskategorier verka för en trygg och säker tillvaro för demenssjuka, som bor kvar i ordinärt boende. En annan målsättning är att ge stöd och råd till anhöriga och till personal som arbetar i den demenssjukes hem. Medelpunkten Medelpunkten är en öppen verksamhet som riktar sig mot äldre som vill knyta kontakter och skapa aktiviteter i gemenskap med andra. På Medelpunkten ordnas underhållning, utställningar, föredrag, cirklar och andra aktiviteter.

16 16(16) Besökarna skapar gemensamt innehållet i verksamheten. Träffpunkten. Är en mötesplats för personer med psykiska funktionshinder. Träffpunkten skall bistå enskilda att etablera kontakter och utveckla sociala nätverk. Kommentar: Dokumentet revideras årligen vid förändring i lag och rättspraxis.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Socialtjänsten Dnr 2011/76/730 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07 MLO Norra Dalarna 2010-10-07 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna Postadress E-post Telefon Bankgiro Postgiro 792 80 MORA mora.kommun@mora.se 0250-260 00 991-1934 12 42

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8 Innehållsförteckning Inledning.. 2 Syfte.. 2 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2 Hjälp i hemmet.. 2 Korttidsvistelse... 8 Särskilt boende... 8 Ansökan om särskilt boende från enskild i annan kommun.....

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer