Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista. Upprättad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista. Upprättad: 2013-01-02"

Transkript

1 Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista Upprättad:

2 Innehåll Inledning... 3 För dig som är talman, presidial eller sekreterare... 3 Kallelser och bilagor... 3 Protokoll... 3 Tekniska hjälpmedel... 3 Tider och pauser... 4 Talarlista... 4 Information... 4 Ordlista... 4 Acklamation... 4 Adjungering... 4 Ajournering... 5 Akademi... 5 Behörighet... 5 Bordläggning... 5 Dekanus... 5 Enkel majoritet... 5 Examen... 5 Examensordning... 5 Examensrätt... 5 Examinator... 5 Fakultetsnämnd... 5 Formella yrkanden... 6 Föredragningslista... 6 Generella examina... 6 Grundläggande behörighet... 6 Grundläggande högskoleutbildning... 6 Heltidsstudier... 6 Högskolepoäng... 6 Justeringsperson/justerare... 6 Kallelse... 6 Kandidatexamen

3 Kurs... 6 Kursplan... 6 Kvalificerad majoritet... 7 Ladok... 7 Licentiatexamen... 7 Närvarorätt... 7 Omröstning... 7 Ordningsfråga... 7 Plagiat... 7 Proposition... 7 Propositionsordning... 7 Riva upp... 7 Remiss/Återremiss... 7 Replik... 8 Reservation... 8 Röstprotokoll... 8 Sakupplysning... 8 Sakyrkande... 8 Standardbehörighet... 8 Streck i debatten... 8 Särskild behörighet... 9 Tentamen, "tenta"... 9 Tidsbegränsning... 9 Tillgodoräknande... 9 Tillämpad forskning... 9 Uppdragsutbildning... 9 Utbildningsplan... 9 Validering... 9 Vetenskapsområde... 9 Votering Yrkande

4 Inledning Studentkåren vill att alla ska kunna delta på kårmöten på lika villkor. Detta ställer krav på talman/mötesordförande, men också på övriga deltagare och representanter. Denna handbok ger tips på hur en kan genomföra ett bra möte, där alla känner sig välkomna och värdefulla. Dessutom har den en förklarande ordbok, där du som ny kan lära dig vad olika, typiska mötestermer innebär. För dig som är talman, presidial eller sekreterare För dig som ordnar före och efter ett möte är det extra viktigt att känna till tillgänglighetsaspekter vid möten, så att alla medlemmar känner att de kan delta. Tänk på att det finns studenter med funktionsnedsättningar som kanske känner att de inte kan delta p.g.a. att de behöver stöd och struktur. Om en som kåraktiv känner ansvar att fånga upp dessa studenter innebär detta att jämlikheten och fördelningen bland de kåraktiva blir bredare, vilket förstås är något som Studentkåren strävar efter. Kallelser och bilagor Det är av största vikt att mötet blir stadgeenligt utlyst och skickat till mötesdeltagarna och de till mötet adjungerade i tid. Samtliga dokument ska finnas tillgängliga och de ska vara utformade på ett tydligt sätt. Använd samma mallar, och skicka dem i Word-format om du inte vet hur tillgängliga pdf-filer skapas. Detta för att talsyntesprogram lättare tolkar Word-dokument. I föredragningslistan ska det framgå vilka punkter som beslutas, föredras eller diskuteras. I kallelsen ska det även efterfrågas om någon behöver något särskilt stöd. Detta kan göras med det mer allmänna, icke-utpekande Har du någon allergi eller något annat som vi bör veta för att göra mötet bättre för dig? Meddela då talman/ordförande. En rad om att alla som deltar på mötet ska skippa parfym ska också finnas på kallelsen. Se till att både start- och sluttid står med. Regelbundna pauser är viktiga och ska också finnas med i kallelsen, så att mötesdeltagarna vet att och när de kommer att få paus. Protokoll Protokollen ska skrivas utifrån samma mall. Här är det viktigt att det syns vilka punkter som beslutades, diskuterades och föredrogs. Skriv med ett enkelt språk. Tekniska hjälpmedel Se till att använda de tekniska hjälpmedel som finns på rätt sätt. Studentkåren får låna högskolans lokaler, och där finns teknisk utrustning såsom hörselslinga, mikrofoner, bildkanoner och bra högtalare. Boka i god tid och använd alltid mikrofon om det finns en! Om du är i en lokal där den tekniska utrustningen inte finns, se till att vara extra tydlig när du talar. Har du en bildpresentation förklara vad bilderna föreställer och 3

5 skriv ut presentationen så att deltagarna får varsitt exemplar. Använder du whiteboard eller om du gestaltar text på annat sätt, se till att läsa upp allt. Tider och pauser Det är jätteviktigt att tider och pauser är utsatta i förväg. Pauser är viktiga för att kunna återfå energin och att ha en preliminär sluttid innebär att en har chans att planera sitt liv utanför kårmötena. Det finns studenter med kognitiva funktionsnedsättningar som är i extra stort behov av att veta att det kommer pauser, och det finns andra studenter som behöver boka skjuts, hämta barn eller annat som betyder att tidsaspekten blir viktig. Talarlista Alla människor är olika. Det innebär, som de flesta säkert har märkt, att andra tar stort talutrymme medan andra knappt får en syl i vädret. Detta klimat är inte särskilt välkomnande, och är en ny kan sådant verka rent avskräckande. Att ha en talarlista innebär att var och en får begära ordet genom att signalera till ordföranden eller talmannen, som skriver upp den som vill tala på en lista där alla kan se t ex på whiteboardtavla. Det innebär att inga spontana utläggningar tillåts, utan var och en får vänta på sin tur innan de pratar. Information Bortsett från mötesformalia, såsom kallelse och protokoll, är det värdefullt att få information på plats. Som ny på mötet vill en veta när mötet beräknas ta slut, när det kommer pauser och hur en pratar på mötet. Även fast informationen gått ut via mejl är repetition en nödvändighet. Information om hur talarlistan fungerar är bra att påminna om vid varje mötes början. Ordlista Nedan listas en rad vanliga begrepp som används vid möten. Denna del är användbar för ledamöter i kårstyrelsen och kårfullmäktige, men även för studentrepresentanter i högskoleorgan. Ordlistan har jag tagit från kåren.nu, men vissa revideringar har gjorts. Acklamation - Normalt fattas ett beslut genom acklamation, vilket innebär att de röstberättigande genom att svara ja eller nej på ordförandes frågor fattar beslut. När ordförande frågat mötet om de olika alternativen och församlingen svarat ska det redovisas vilket av förslagen som har vunnit. Ordförande väntar sedan ett par sekunder innan beslutet stadsfästes med ett klubbslag. Detta för att ordförande måste tillse att det finns tid för någon att begära en votering. Adjungering Utomstående personer som inte har rösträtt. I Studentkårens fullmäktige och styrelse finns också ständigt adjungerade, som alltid kallas till möten. Andra personer kan beviljas adjungering efter beslut. 4

6 Ajournering - Ajournering är det samma som paus, det innebär att mötet uppskjuts på en längre eller kortare tid. Detta beslutas genom enkel majoritet, om ordförande önskar paus kan hen påkalla att mötet ajourneras utan att beslut fattas. Akademi Vid MDH finns fyra akademier, uppdelade på olika vetenskapliga områden. Dessa är HVV (Hälsa- vård och välfärd) Behörighet - För att få tillträde till platser på universitet eller högskola måste en nå vissa förkunskapskrav. Dessa förkunskapskrav är också kallade behörighetskrav. Behörighet delas in i två grupper, vilka är grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre eftergymnasial utbildning. Många utbildningar kräver även ytterligare behörighetskrav vilka då kallas särskild behörighet, huruvida den ansökande är behörig eller inte avgörs i antagningsprocessen. Bordläggning - Bordläggning betyder att sakdiskussionen som pågår uppskjuts och återupptas först vid nästa möte. Bordläggningsbeslutet tas i högskoleorgan med enkel majoritet. Dekanus - Ordförande i fakultetsnämnden kallas dekanus. Positionen tillsätts av rektor på förslag från fakulteten. Enkel majoritet - Enkel majoritet betyder att det förslag som får flest röster segrar. Det finns två former av enkel majoritiet: Absolut majoritet som innebär att det krävs mer än hälften av rösterna för att vinna; Relativ majoritet som innebär att det förslag som fått flest röster vinner, detta förutsätter naturligtvis att det finns fler än ett förslag. Examen - De flesta universitets- och högskoleutbildningar leder fram till en generell examen. Med detta innebär det att studenten har tagit de poäng som krävs. Vad som kallas generell examina är högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. För vissa yrken krävs en licensiering, dessa utbildningar avslutas med en så kallad yrkesexamen. Examensordning - Examensordning är upptaget i Högskoleförordningens (HF) andra bilaga. Denna omfattar bestämmelser om vilka examina som får avläggas samt vad de olika målen är för dessa. Examensrätt - Med detta menas det särskilda tillstånd universitet, högskola eller annan enskild utbildningsanordnare har att utfärda en viss examen. Examinator - Lärare som förrättar examination. Fakultetsnämnd - Fakultetsnämnden ansvarar för högskolans utbildningar och dess kvalitet. Ledamöterna i fakultetsnämnden är vetenskapligt kompetenta lärare som utses genom val inom fakulteten. Också två studentrepresentanter sitter här. Ordförande i fakultetsnämnden kallas dekanus. Fakultetsnämnderna ansvarar för grundutbildning och forskarutbildning. De ansvarar också för anställningar och befordringar till tjänster såsom professor och lektor. 5

7 Formella yrkanden - Det finns fyra former av formella yrkanden; ajournering, bordläggning, remiss och återremiss. Se detaljerad beskrivning av dessa i ordlistan. Föredragningslista - Är en lista på de ärenden som ska behandlas under mötet. Generella examina - Samlingsnamn för högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. Vad som krävs för de olika examina regleras i Högskoleförordningens andra kapitel. Grundläggande behörighet - Den lägsta behörighetsstandarden som är gemensam för de flesta utbildningarna vid universitet och högskola. Den grundläggande behörigheten krävs för alla universitets- och högskoleutbildningar. Utöver denna kan även särskilda behörighetskrav tillkomma. Grundläggande högskoleutbildning - Utbildning inom universitet och högskola som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör forskarutbildning. Den ska väsentligen bygga på nationella program inom gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser som kan sammanföras till utbildningsprogram. Heltidsstudier - Dessa motsvarar minst 40 arbetsveckor per år. Högskolepoäng - Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har regeringstillstånd att utfärda examen. Förkortas HP. Justeringsperson/justerare - Är vanligtvis ordförande plus utvald person som mötet utser som justerar protokollet. Att justera är att läsa igenom det sekreteraren har fört till protokollet och komma med eventuella ändringar, om en anser att protokollet inte återspeglar det mötet behandlade på rätt sätt. Kallelse - En kallelse ska svara på följande frågor: Vilket organ som sammanträder, Vilka personer som är kallade till mötet, var är mötet, när börjar/slutar mötet, vilka frågor ska behandlas och vem ska en kontakta om en har förhinder till mötet. Kandidatexamen - Generell examen som omfattar lägst 6 terminer. Minst 3 av dessa ska vara i ett och samma ämne, det så kallade huvudämnet. För att få kandidatexamen krävs dessutom ett självständigt arbete om minst 10 veckor i huvudämnet. Kurs - En kurs är en del av en utbildning, kursen kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Kursplan - För varje kurs ska det finnas en kursplan. Denna anger bland annat vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av rektor eller på rektors delegation. 6

8 Kvalificerad majoritet - Kvalificerad majoritiet krävs oftast vid möten i de högre av en högskolas organ till exempel en nämnd. Här krävs det att det finns ett visst antal röstberättigade närvarande vid ett möte för att mötet över huvudtaget ska kunna genomföras. På mindre formella möten räcker det med att räkna antal röstande kontra utslaget eller antal närvarande kontra utslaget. Ladok - Ladok är ett studiedokumentationsregister. Uppgifter som finns lagrade här är de som studenterna lämnar vid anmälan. Uppgifter om behörighet, kursval och personuppgifter förs in i systemet, vidare kompletteras uppgifterna med studieresultat. Bestämmelser om registret finns i Förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) och rätten att erhålla registerutdrag regleras av personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204). Licentiatexamen - Detta är en "halvvägsexamen" under pågående doktorandperiod. Examen omfattar minst 2 års heltidsstudier varav minst ett skall utgöras av en vetenskaplig uppsats. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en doktorsexamen. Närvarorätt - En person med rätten att delta på ett möte, men denne har inte rösträtt eller yttranderätt. Omröstning - Endast de beslut som fattas i behörig ordning är giltiga, därför är det viktigt att alla vet hur en beter sig när besluten ska fattas. Enligt de demokratiska spelreglerna vinner den åsikt eller förslag som stöds av en majoritet av de röstande. Det innebär alltså att en inte alltid behöver få mer än hälften av rösterna för att vinna. ( Vid beslut om boprdläggning behövs oftas endast 1/3 av rösterna). Ordningsfråga - Om en till exempel vill sätta streck i en debatt, begära tidsbegränsning av inlägg, önskar en paus osv. Plagiat - Från latin: plagium, människorov, oredovisad imitation eller kopiering av ett verk som framställs som egen skapelse; litterär, vetenskaplig eller konstnärlig stöld. Plagiat är inom den akademiska världen en seriös regelöverträdelse och ofta grund till disciplinärenden. Proposition - Förslag till beslut. Se sakyrkande. Propositionsordning - Att ställa proposition innebär att en frågar mötet vad de röstar på, och propositionen ska alltid kunna besvaras med ja eller nej. En proposition ska vara kort, enkel och otvetydig och kunna besvaras med ett ja eller nej. Riva upp - Den tekniska termen för att ändra på ett fattat beslut; beslut kan rivas upp under pågående eller följande sammanträde. Remiss/Återremiss - Innebär att ett ärende beslutas att utredas av en person eller ett beredningsorgan. Ärendet bereds till nästa möte och tas då åter upp till diskussion. Beslut av ordningsfrågor (bordläggning, remiss och återremiss) fattas alltid före beslut i sakfrågor. Endast om mötet avslår ett bordläggningsförslag tas frågan upp till beslut. 7

9 Replik - En talare som blir angripen har rätt att begära replik. Replikrätten ska användas sparsamt, endast då dialogen mellan två talare går förlorad på grund av att det tar lång tid mellan angreppen och försvar bör den utnyttjas. Replik ska endast ges till den som har blivit personligt angripen och bör inte vara i mer än en minut. Replik kan inte av praxis begäras när det har dragits ett streck i en debatt då detta ofta utnyttjas. Reservation - Om en tycker att mötet har fattat ett felaktigt beslut kan en reservera sig. Reservationen (reservationsyrkandet) ska lämnas till ordföranden eller talmannen skriftligt och det ska tydligt framgå i protokollet vem som har reserverat sig. Röstprotokoll - Ibland händer det att mötesdeltagarna vill ha exakt information om vem som röstade för eller emot ett förslag och då begärs röstprotokoll. Denna procedur tar otroligt lång tid men kan ibland behöva användas för att klargöra vem som röstade vad i viktiga principiella frågor. Visar det sig att två förslag har exakt lika många röster har ordförande utslagsrösten. Sakupplysning - Vill deltagare ha upplysning/information anmäler hen detta till ordförande. Upplysningen ska endast gälla fakta som är relevant för den pågående debatten. När sakupplysningen är gjord fortsätter debatten. Sakyrkande - Sakyrkande, det vill säga förslag, som rör själva diskussionen kan delas in i fem grupper: originalyrkanden, nytt yrkande, avslagsyrkande, tilläggsyrkande och ändringsyrkande. Till grund för diskussionen ska det alltid finnas ett originalyrkande, det är i regel styrelsens eller föredragandes förslag. Under diskussionen kan ytterligare förslag lämnas: Förslag som är helt annorlunda jämfört med ursprungsförslaget, det kallas nytt förslag. Förslag som i princip är samma som originalyrkandet men med några mindre punkter är annorlunda, detta kallas ändringsyrkande eller tilläggsyrkande. Förslag som helt avslår originalyrkandet kallas avslagsyrkande. Görs ett sådant bör en lämna in ett nytt förslag på yrkande. Standardbehörighet - För att komma in på vissa utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. De ytterligare kraven på förkunskaper kallas särskild behörighet. Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högre utbildning utan är uppdelad i så kallade standardbehörigheter beroende på vilken utbildning det gäller. Standardbehörigheter är oftast formulerade som krav på förkunskaper i vissa kurser eller ämnen från gymnasieskolan eller komvux. För de kurser/ämnen som finns formulerade i standardbehörigheter gäller att betyget skall vara lägst godkänd. Streck i debatten - Streck i debatten innebär att inga fler talare än de som står på talarlistan får yttra sig. Detta kan nyttjas efter beslut av mötet och innebär att diskussionen läggs ner för att gå vidare till beslut. 8

10 Särskild behörighet - För att studera på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven för program och kurser som vänder sig till högskolenybörjare finns angivna i så kallade Standardbehörigheter (se Standardbehörighet). De särskilda behörighetskraven för utbildningar som ej är öppna för högskolenybörjare uttrycks som krav på en eller flera högskolekurser och ibland också viss yrkeserfarenhet. Tentamen, "tenta" - Tentamen (tentan) är ett prov som avslutar ett kursmoment. Tentor är oftast skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa. Den som blir underkänd på en tenta har rätt till omtentamen enligt de bestämmelser som respektive universitetet eller högskola har beslutat om. Tidsbegränsning - En talare på ett möte får endas begränsad tid att framföra sin åsikt. Tidsbegränsningen är vanligare vid större möten och bör begäras innan debatten om en fråga startar i form. Ordningsfråga begärs då. Tillgodoräknande - Beslut om att viss utbildning eller vissa kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet motsvarar en viss kurs/del av kurs i grundutbildning eller del av forskarutbildning. Tillämpad forskning - Forskningen kan vara tillämpad. Det innebär att forskaren systematiskt söker efter ny kunskap med en bestämd användning i åtanke. Tillämpad forskning är vanligast inom industrin och har bland annat gjort att vi har fått nya mediciner och energisnålare maskiner. Uppdragsutbildning - Utbildning som, mot en avgift, anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av till exempel ett företag eller en kommun. Det är uppdragsgivaren som utser deltagarna i utbildningen. Utbildningsplan - För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. Utbildningsplanen fastställs av rektor eller på rektors delegation. Validering - Saknar du formell behörighet kan du få din samlade kompetens bedömd av den högskola som du söker till. I bedömningen vägs kunskaper och erfarenheter från utbildning, arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelse, personalutbildning och/eller annan kursverksamhet in. Du ansöker själv om detta på särskild blankett i samband med att du lämnar in din ansökan. Vetenskapsområde - Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor in i fyra olika vetenskapsområden: humanistiskt/samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt. 9

11 Votering - Om någon begär votering ska det hållas. Det räcker med att en person ropar votering och en ordförande kan aldrig neka till en votering. Ordförande kan även den begära votering om denne inte är säker på beslutets utslag. En votering kan ske med eller utan rösträkning. Sker votering utan rösträkning kallas det försöksvotering, ordförande gör då en preliminär bedömning av hur mötet röstat. Försöksvotering undersöker om det finns tillräckligt stor skillnad i rösterna för att inte behöva göra en rösträkning. Rösträkning sker enklast (på mindre möten) genom att de beslutsmässiga räcker upp handen eller ställer sig upp. Justeringarna/rösträknarna räknar sedan rösterna och meddelar resultatet. Yrkande - Delas in i två grupper; formella yrkanden och sakliga eller materiella yrkanden. Se ordlistan för detaljerad beskrivning av formella yrkanden och sakliga yrkanden. Vera Songer Projektledare för Så funkar det Västerås,

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik FACKLIG HANDBOK om sammanträdesteknik Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund 1. Inledning... 3

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Sammanträdesteknik. för små och stora föreningar. Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991

Sammanträdesteknik. för små och stora föreningar. Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991 Sammanträdesteknik för små och stora föreningar Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991 Linköping augusti 2001 Uppsala augusti 2006 c 2001 2006 Björn Wetterbom.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 2 juli 1998. SFS 1998:1003 Utkom från trycket den 11 augusti 1998 Omtryck Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Vad är ett Förbundsmöte

Vad är ett Förbundsmöte 2012-03-14 Vad är ett Förbundsmöte Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ Förbundsmötet genomförs vartannat år och är ett formellt beslutsmöte. Förbundsmötet är Gymnastikförbundets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer