Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista. Upprättad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista. Upprättad: 2013-01-02"

Transkript

1 Handbok för tillgängliga möten och akademisk ordlista Upprättad:

2 Innehåll Inledning... 3 För dig som är talman, presidial eller sekreterare... 3 Kallelser och bilagor... 3 Protokoll... 3 Tekniska hjälpmedel... 3 Tider och pauser... 4 Talarlista... 4 Information... 4 Ordlista... 4 Acklamation... 4 Adjungering... 4 Ajournering... 5 Akademi... 5 Behörighet... 5 Bordläggning... 5 Dekanus... 5 Enkel majoritet... 5 Examen... 5 Examensordning... 5 Examensrätt... 5 Examinator... 5 Fakultetsnämnd... 5 Formella yrkanden... 6 Föredragningslista... 6 Generella examina... 6 Grundläggande behörighet... 6 Grundläggande högskoleutbildning... 6 Heltidsstudier... 6 Högskolepoäng... 6 Justeringsperson/justerare... 6 Kallelse... 6 Kandidatexamen

3 Kurs... 6 Kursplan... 6 Kvalificerad majoritet... 7 Ladok... 7 Licentiatexamen... 7 Närvarorätt... 7 Omröstning... 7 Ordningsfråga... 7 Plagiat... 7 Proposition... 7 Propositionsordning... 7 Riva upp... 7 Remiss/Återremiss... 7 Replik... 8 Reservation... 8 Röstprotokoll... 8 Sakupplysning... 8 Sakyrkande... 8 Standardbehörighet... 8 Streck i debatten... 8 Särskild behörighet... 9 Tentamen, "tenta"... 9 Tidsbegränsning... 9 Tillgodoräknande... 9 Tillämpad forskning... 9 Uppdragsutbildning... 9 Utbildningsplan... 9 Validering... 9 Vetenskapsområde... 9 Votering Yrkande

4 Inledning Studentkåren vill att alla ska kunna delta på kårmöten på lika villkor. Detta ställer krav på talman/mötesordförande, men också på övriga deltagare och representanter. Denna handbok ger tips på hur en kan genomföra ett bra möte, där alla känner sig välkomna och värdefulla. Dessutom har den en förklarande ordbok, där du som ny kan lära dig vad olika, typiska mötestermer innebär. För dig som är talman, presidial eller sekreterare För dig som ordnar före och efter ett möte är det extra viktigt att känna till tillgänglighetsaspekter vid möten, så att alla medlemmar känner att de kan delta. Tänk på att det finns studenter med funktionsnedsättningar som kanske känner att de inte kan delta p.g.a. att de behöver stöd och struktur. Om en som kåraktiv känner ansvar att fånga upp dessa studenter innebär detta att jämlikheten och fördelningen bland de kåraktiva blir bredare, vilket förstås är något som Studentkåren strävar efter. Kallelser och bilagor Det är av största vikt att mötet blir stadgeenligt utlyst och skickat till mötesdeltagarna och de till mötet adjungerade i tid. Samtliga dokument ska finnas tillgängliga och de ska vara utformade på ett tydligt sätt. Använd samma mallar, och skicka dem i Word-format om du inte vet hur tillgängliga pdf-filer skapas. Detta för att talsyntesprogram lättare tolkar Word-dokument. I föredragningslistan ska det framgå vilka punkter som beslutas, föredras eller diskuteras. I kallelsen ska det även efterfrågas om någon behöver något särskilt stöd. Detta kan göras med det mer allmänna, icke-utpekande Har du någon allergi eller något annat som vi bör veta för att göra mötet bättre för dig? Meddela då talman/ordförande. En rad om att alla som deltar på mötet ska skippa parfym ska också finnas på kallelsen. Se till att både start- och sluttid står med. Regelbundna pauser är viktiga och ska också finnas med i kallelsen, så att mötesdeltagarna vet att och när de kommer att få paus. Protokoll Protokollen ska skrivas utifrån samma mall. Här är det viktigt att det syns vilka punkter som beslutades, diskuterades och föredrogs. Skriv med ett enkelt språk. Tekniska hjälpmedel Se till att använda de tekniska hjälpmedel som finns på rätt sätt. Studentkåren får låna högskolans lokaler, och där finns teknisk utrustning såsom hörselslinga, mikrofoner, bildkanoner och bra högtalare. Boka i god tid och använd alltid mikrofon om det finns en! Om du är i en lokal där den tekniska utrustningen inte finns, se till att vara extra tydlig när du talar. Har du en bildpresentation förklara vad bilderna föreställer och 3

5 skriv ut presentationen så att deltagarna får varsitt exemplar. Använder du whiteboard eller om du gestaltar text på annat sätt, se till att läsa upp allt. Tider och pauser Det är jätteviktigt att tider och pauser är utsatta i förväg. Pauser är viktiga för att kunna återfå energin och att ha en preliminär sluttid innebär att en har chans att planera sitt liv utanför kårmötena. Det finns studenter med kognitiva funktionsnedsättningar som är i extra stort behov av att veta att det kommer pauser, och det finns andra studenter som behöver boka skjuts, hämta barn eller annat som betyder att tidsaspekten blir viktig. Talarlista Alla människor är olika. Det innebär, som de flesta säkert har märkt, att andra tar stort talutrymme medan andra knappt får en syl i vädret. Detta klimat är inte särskilt välkomnande, och är en ny kan sådant verka rent avskräckande. Att ha en talarlista innebär att var och en får begära ordet genom att signalera till ordföranden eller talmannen, som skriver upp den som vill tala på en lista där alla kan se t ex på whiteboardtavla. Det innebär att inga spontana utläggningar tillåts, utan var och en får vänta på sin tur innan de pratar. Information Bortsett från mötesformalia, såsom kallelse och protokoll, är det värdefullt att få information på plats. Som ny på mötet vill en veta när mötet beräknas ta slut, när det kommer pauser och hur en pratar på mötet. Även fast informationen gått ut via mejl är repetition en nödvändighet. Information om hur talarlistan fungerar är bra att påminna om vid varje mötes början. Ordlista Nedan listas en rad vanliga begrepp som används vid möten. Denna del är användbar för ledamöter i kårstyrelsen och kårfullmäktige, men även för studentrepresentanter i högskoleorgan. Ordlistan har jag tagit från kåren.nu, men vissa revideringar har gjorts. Acklamation - Normalt fattas ett beslut genom acklamation, vilket innebär att de röstberättigande genom att svara ja eller nej på ordförandes frågor fattar beslut. När ordförande frågat mötet om de olika alternativen och församlingen svarat ska det redovisas vilket av förslagen som har vunnit. Ordförande väntar sedan ett par sekunder innan beslutet stadsfästes med ett klubbslag. Detta för att ordförande måste tillse att det finns tid för någon att begära en votering. Adjungering Utomstående personer som inte har rösträtt. I Studentkårens fullmäktige och styrelse finns också ständigt adjungerade, som alltid kallas till möten. Andra personer kan beviljas adjungering efter beslut. 4

6 Ajournering - Ajournering är det samma som paus, det innebär att mötet uppskjuts på en längre eller kortare tid. Detta beslutas genom enkel majoritet, om ordförande önskar paus kan hen påkalla att mötet ajourneras utan att beslut fattas. Akademi Vid MDH finns fyra akademier, uppdelade på olika vetenskapliga områden. Dessa är HVV (Hälsa- vård och välfärd) Behörighet - För att få tillträde till platser på universitet eller högskola måste en nå vissa förkunskapskrav. Dessa förkunskapskrav är också kallade behörighetskrav. Behörighet delas in i två grupper, vilka är grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre eftergymnasial utbildning. Många utbildningar kräver även ytterligare behörighetskrav vilka då kallas särskild behörighet, huruvida den ansökande är behörig eller inte avgörs i antagningsprocessen. Bordläggning - Bordläggning betyder att sakdiskussionen som pågår uppskjuts och återupptas först vid nästa möte. Bordläggningsbeslutet tas i högskoleorgan med enkel majoritet. Dekanus - Ordförande i fakultetsnämnden kallas dekanus. Positionen tillsätts av rektor på förslag från fakulteten. Enkel majoritet - Enkel majoritet betyder att det förslag som får flest röster segrar. Det finns två former av enkel majoritiet: Absolut majoritet som innebär att det krävs mer än hälften av rösterna för att vinna; Relativ majoritet som innebär att det förslag som fått flest röster vinner, detta förutsätter naturligtvis att det finns fler än ett förslag. Examen - De flesta universitets- och högskoleutbildningar leder fram till en generell examen. Med detta innebär det att studenten har tagit de poäng som krävs. Vad som kallas generell examina är högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. För vissa yrken krävs en licensiering, dessa utbildningar avslutas med en så kallad yrkesexamen. Examensordning - Examensordning är upptaget i Högskoleförordningens (HF) andra bilaga. Denna omfattar bestämmelser om vilka examina som får avläggas samt vad de olika målen är för dessa. Examensrätt - Med detta menas det särskilda tillstånd universitet, högskola eller annan enskild utbildningsanordnare har att utfärda en viss examen. Examinator - Lärare som förrättar examination. Fakultetsnämnd - Fakultetsnämnden ansvarar för högskolans utbildningar och dess kvalitet. Ledamöterna i fakultetsnämnden är vetenskapligt kompetenta lärare som utses genom val inom fakulteten. Också två studentrepresentanter sitter här. Ordförande i fakultetsnämnden kallas dekanus. Fakultetsnämnderna ansvarar för grundutbildning och forskarutbildning. De ansvarar också för anställningar och befordringar till tjänster såsom professor och lektor. 5

7 Formella yrkanden - Det finns fyra former av formella yrkanden; ajournering, bordläggning, remiss och återremiss. Se detaljerad beskrivning av dessa i ordlistan. Föredragningslista - Är en lista på de ärenden som ska behandlas under mötet. Generella examina - Samlingsnamn för högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. Vad som krävs för de olika examina regleras i Högskoleförordningens andra kapitel. Grundläggande behörighet - Den lägsta behörighetsstandarden som är gemensam för de flesta utbildningarna vid universitet och högskola. Den grundläggande behörigheten krävs för alla universitets- och högskoleutbildningar. Utöver denna kan även särskilda behörighetskrav tillkomma. Grundläggande högskoleutbildning - Utbildning inom universitet och högskola som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör forskarutbildning. Den ska väsentligen bygga på nationella program inom gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser som kan sammanföras till utbildningsprogram. Heltidsstudier - Dessa motsvarar minst 40 arbetsveckor per år. Högskolepoäng - Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har regeringstillstånd att utfärda examen. Förkortas HP. Justeringsperson/justerare - Är vanligtvis ordförande plus utvald person som mötet utser som justerar protokollet. Att justera är att läsa igenom det sekreteraren har fört till protokollet och komma med eventuella ändringar, om en anser att protokollet inte återspeglar det mötet behandlade på rätt sätt. Kallelse - En kallelse ska svara på följande frågor: Vilket organ som sammanträder, Vilka personer som är kallade till mötet, var är mötet, när börjar/slutar mötet, vilka frågor ska behandlas och vem ska en kontakta om en har förhinder till mötet. Kandidatexamen - Generell examen som omfattar lägst 6 terminer. Minst 3 av dessa ska vara i ett och samma ämne, det så kallade huvudämnet. För att få kandidatexamen krävs dessutom ett självständigt arbete om minst 10 veckor i huvudämnet. Kurs - En kurs är en del av en utbildning, kursen kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Kursplan - För varje kurs ska det finnas en kursplan. Denna anger bland annat vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av rektor eller på rektors delegation. 6

8 Kvalificerad majoritet - Kvalificerad majoritiet krävs oftast vid möten i de högre av en högskolas organ till exempel en nämnd. Här krävs det att det finns ett visst antal röstberättigade närvarande vid ett möte för att mötet över huvudtaget ska kunna genomföras. På mindre formella möten räcker det med att räkna antal röstande kontra utslaget eller antal närvarande kontra utslaget. Ladok - Ladok är ett studiedokumentationsregister. Uppgifter som finns lagrade här är de som studenterna lämnar vid anmälan. Uppgifter om behörighet, kursval och personuppgifter förs in i systemet, vidare kompletteras uppgifterna med studieresultat. Bestämmelser om registret finns i Förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) och rätten att erhålla registerutdrag regleras av personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204). Licentiatexamen - Detta är en "halvvägsexamen" under pågående doktorandperiod. Examen omfattar minst 2 års heltidsstudier varav minst ett skall utgöras av en vetenskaplig uppsats. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en doktorsexamen. Närvarorätt - En person med rätten att delta på ett möte, men denne har inte rösträtt eller yttranderätt. Omröstning - Endast de beslut som fattas i behörig ordning är giltiga, därför är det viktigt att alla vet hur en beter sig när besluten ska fattas. Enligt de demokratiska spelreglerna vinner den åsikt eller förslag som stöds av en majoritet av de röstande. Det innebär alltså att en inte alltid behöver få mer än hälften av rösterna för att vinna. ( Vid beslut om boprdläggning behövs oftas endast 1/3 av rösterna). Ordningsfråga - Om en till exempel vill sätta streck i en debatt, begära tidsbegränsning av inlägg, önskar en paus osv. Plagiat - Från latin: plagium, människorov, oredovisad imitation eller kopiering av ett verk som framställs som egen skapelse; litterär, vetenskaplig eller konstnärlig stöld. Plagiat är inom den akademiska världen en seriös regelöverträdelse och ofta grund till disciplinärenden. Proposition - Förslag till beslut. Se sakyrkande. Propositionsordning - Att ställa proposition innebär att en frågar mötet vad de röstar på, och propositionen ska alltid kunna besvaras med ja eller nej. En proposition ska vara kort, enkel och otvetydig och kunna besvaras med ett ja eller nej. Riva upp - Den tekniska termen för att ändra på ett fattat beslut; beslut kan rivas upp under pågående eller följande sammanträde. Remiss/Återremiss - Innebär att ett ärende beslutas att utredas av en person eller ett beredningsorgan. Ärendet bereds till nästa möte och tas då åter upp till diskussion. Beslut av ordningsfrågor (bordläggning, remiss och återremiss) fattas alltid före beslut i sakfrågor. Endast om mötet avslår ett bordläggningsförslag tas frågan upp till beslut. 7

9 Replik - En talare som blir angripen har rätt att begära replik. Replikrätten ska användas sparsamt, endast då dialogen mellan två talare går förlorad på grund av att det tar lång tid mellan angreppen och försvar bör den utnyttjas. Replik ska endast ges till den som har blivit personligt angripen och bör inte vara i mer än en minut. Replik kan inte av praxis begäras när det har dragits ett streck i en debatt då detta ofta utnyttjas. Reservation - Om en tycker att mötet har fattat ett felaktigt beslut kan en reservera sig. Reservationen (reservationsyrkandet) ska lämnas till ordföranden eller talmannen skriftligt och det ska tydligt framgå i protokollet vem som har reserverat sig. Röstprotokoll - Ibland händer det att mötesdeltagarna vill ha exakt information om vem som röstade för eller emot ett förslag och då begärs röstprotokoll. Denna procedur tar otroligt lång tid men kan ibland behöva användas för att klargöra vem som röstade vad i viktiga principiella frågor. Visar det sig att två förslag har exakt lika många röster har ordförande utslagsrösten. Sakupplysning - Vill deltagare ha upplysning/information anmäler hen detta till ordförande. Upplysningen ska endast gälla fakta som är relevant för den pågående debatten. När sakupplysningen är gjord fortsätter debatten. Sakyrkande - Sakyrkande, det vill säga förslag, som rör själva diskussionen kan delas in i fem grupper: originalyrkanden, nytt yrkande, avslagsyrkande, tilläggsyrkande och ändringsyrkande. Till grund för diskussionen ska det alltid finnas ett originalyrkande, det är i regel styrelsens eller föredragandes förslag. Under diskussionen kan ytterligare förslag lämnas: Förslag som är helt annorlunda jämfört med ursprungsförslaget, det kallas nytt förslag. Förslag som i princip är samma som originalyrkandet men med några mindre punkter är annorlunda, detta kallas ändringsyrkande eller tilläggsyrkande. Förslag som helt avslår originalyrkandet kallas avslagsyrkande. Görs ett sådant bör en lämna in ett nytt förslag på yrkande. Standardbehörighet - För att komma in på vissa utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. De ytterligare kraven på förkunskaper kallas särskild behörighet. Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högre utbildning utan är uppdelad i så kallade standardbehörigheter beroende på vilken utbildning det gäller. Standardbehörigheter är oftast formulerade som krav på förkunskaper i vissa kurser eller ämnen från gymnasieskolan eller komvux. För de kurser/ämnen som finns formulerade i standardbehörigheter gäller att betyget skall vara lägst godkänd. Streck i debatten - Streck i debatten innebär att inga fler talare än de som står på talarlistan får yttra sig. Detta kan nyttjas efter beslut av mötet och innebär att diskussionen läggs ner för att gå vidare till beslut. 8

10 Särskild behörighet - För att studera på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven för program och kurser som vänder sig till högskolenybörjare finns angivna i så kallade Standardbehörigheter (se Standardbehörighet). De särskilda behörighetskraven för utbildningar som ej är öppna för högskolenybörjare uttrycks som krav på en eller flera högskolekurser och ibland också viss yrkeserfarenhet. Tentamen, "tenta" - Tentamen (tentan) är ett prov som avslutar ett kursmoment. Tentor är oftast skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa. Den som blir underkänd på en tenta har rätt till omtentamen enligt de bestämmelser som respektive universitetet eller högskola har beslutat om. Tidsbegränsning - En talare på ett möte får endas begränsad tid att framföra sin åsikt. Tidsbegränsningen är vanligare vid större möten och bör begäras innan debatten om en fråga startar i form. Ordningsfråga begärs då. Tillgodoräknande - Beslut om att viss utbildning eller vissa kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet motsvarar en viss kurs/del av kurs i grundutbildning eller del av forskarutbildning. Tillämpad forskning - Forskningen kan vara tillämpad. Det innebär att forskaren systematiskt söker efter ny kunskap med en bestämd användning i åtanke. Tillämpad forskning är vanligast inom industrin och har bland annat gjort att vi har fått nya mediciner och energisnålare maskiner. Uppdragsutbildning - Utbildning som, mot en avgift, anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av till exempel ett företag eller en kommun. Det är uppdragsgivaren som utser deltagarna i utbildningen. Utbildningsplan - För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. Utbildningsplanen fastställs av rektor eller på rektors delegation. Validering - Saknar du formell behörighet kan du få din samlade kompetens bedömd av den högskola som du söker till. I bedömningen vägs kunskaper och erfarenheter från utbildning, arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelse, personalutbildning och/eller annan kursverksamhet in. Du ansöker själv om detta på särskild blankett i samband med att du lämnar in din ansökan. Vetenskapsområde - Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor in i fyra olika vetenskapsområden: humanistiskt/samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt. 9

11 Votering - Om någon begär votering ska det hållas. Det räcker med att en person ropar votering och en ordförande kan aldrig neka till en votering. Ordförande kan även den begära votering om denne inte är säker på beslutets utslag. En votering kan ske med eller utan rösträkning. Sker votering utan rösträkning kallas det försöksvotering, ordförande gör då en preliminär bedömning av hur mötet röstat. Försöksvotering undersöker om det finns tillräckligt stor skillnad i rösterna för att inte behöva göra en rösträkning. Rösträkning sker enklast (på mindre möten) genom att de beslutsmässiga räcker upp handen eller ställer sig upp. Justeringarna/rösträknarna räknar sedan rösterna och meddelar resultatet. Yrkande - Delas in i två grupper; formella yrkanden och sakliga eller materiella yrkanden. Se ordlistan för detaljerad beskrivning av formella yrkanden och sakliga yrkanden. Vera Songer Projektledare för Så funkar det Västerås,

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga.

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga. Rösträtt innebär att en person har rätt att delta i beslut, det vill säga att rösta under mötet. Personer med rösträtt har automatiskt även yrkande-, närvaro- och yttranderätt. Personer som har betalat

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Handbok för studentinflytandet på Södertörns högskola. För student- och doktorandrepresentanter genom SöderS.

Handbok för studentinflytandet på Södertörns högskola. För student- och doktorandrepresentanter genom SöderS. Handbok för studentinflytandet på Södertörns högskola. För student- och doktorandrepresentanter genom SöderS. 1 Hej! Utbildningsfrågor och inflytande över dessa är SöderS främsta uppdrag. Inte bara för

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Forum Syd årsmöte Bilaga1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi eftersträvar

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik FACKLIG HANDBOK om sammanträdesteknik Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund 1. Inledning... 3

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Forum Syd årsmöte 2014 Bilaga 1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Fullmäktigeguide 2016/2017

Fullmäktigeguide 2016/2017 Fullmäktigeguide 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL KÅRFULLMÄKTIGE 2016/2017 Kårfullmäktige (FUM) är studentkårens viktigaste och högsta organ med 21 mandat. Här diskuteras och beslutas om färdriktning för Studentkåren

Läs mer

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen Ord Förenings Idrottsförvaltningen lista 1 2 GRAFISK FORMGIVNING Christer Lind FOTO Juan Alvarez, Multimediabyrån TRYCK Bomastryck AB Föreningsordlista - ord i fet stil finns i sin tur i ordlistan. Acklamation

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017

Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017 Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017 Arbetsordningen är Örebro studentkårs fullmäktiges (nedan kallat ÖS fullmäktige) riktlinjer och reglerar därmed hur ÖS fullmäktiges sammanträden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Till dig som är studentrepresentant

Till dig som är studentrepresentant Till dig som är studentrepresentant En skrift med nödvändig information för en studentrepresentant, alternativt någon som är eller vill bli engagerad i sin utbildning eller utbildningsfrågor. Studentrepresentationspolicy

Läs mer

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik Ordlista Vanliga sammanträdesord. Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik A Absolut Majoritet - Innebär

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Sammanträdesteknik. för små och stora föreningar. Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991

Sammanträdesteknik. för små och stora föreningar. Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991 Sammanträdesteknik för små och stora föreningar Björn Wetterbom Efter ett original utgivet av Sveriges Förenade Studentkårer 1991 Linköping augusti 2001 Uppsala augusti 2006 c 2001 2006 Björn Wetterbom.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Arbetsordning för stämman

Arbetsordning för stämman Arbetsordning för stämman FÖRSLAG TILL ARBETS- OCH BESLUTSORDNING FÖR STÄMMAN INSTRUKTIONER FÖR UTSKOTTSARBETE: BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER jak@ Förslag till arbets- och beslutsordning för

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter Copyright SöderS, Södertörns högskolas studentkår, 2015 Innehåll 1. Vad är studentinflytande? s.3 1.1 Vad menas? s.4 1.2 Varför är det viktigt

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Upprättat 2013-06-11 Dnr ORU 1.2.1-2423/2013 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Ansökan och handläggning... 1 3. Vad

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SÅ HÄR GÅR DET TILL EN INTRODUKTION OCH VÄGLEDNING INFÖR OCH UNDER FÖRBUNDSMÖTET 2015 SGF:S HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till Svenska Golfförbundets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i pedagogik Syllabus for the PhD program in Education Omfattning: 120 högskolepoäng/240 högskolepoäng Examen: Filosofie licentiatexamen/filosofie doktorsexamen Nivåtillhörighet:

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer