Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus"

Transkript

1

2 Datum Dnr Verksamhetschefer vid Skånes universitetssjukhus Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus Bakgrund Det är en utmaning att med tillgängliga medel säkra Skånes universitetssjukhus (SUS) förmåga att erbjuda medborgarna god, patientsäker, evidensbaserad vård av hög kvalitet och på lika villkor. Servicenivån kräver att sjukhusets effektiviseringspotential tas tillvara och att det som ger mest nytta för patienterna prioriteras. Vad är ordnat införande? Ordnat införande kallas den strukturerade process som avgör vilka nya metoder/indikationer, medicinsk teknologi eller läkemedel som ska införas vid SUS. Processen är obligatorisk för alla verksamheter vid SUS från och med den 1 april 2013 och ska tillämpas inför alla beslut om införande av medicinsk teknologi eller läkemedel som genererar en sjukhusövergripande merkostnad överstigande 1 mkr per år. Syfte Genom att införa en generell och systematisk beredningsprocess säkerställs kvaliteten på beslutsunderlagen och tydliggörs förutsättningar för styrning av införandeprocesserna. Målet är att tydligt kunna anvisa om en ny metod, apparatur eller läkemedel bör introduceras och om den direkt kan användas i rutinsjukvård eller bör vara förbehållen utveckling eller forskning. Vem kan nominera? Anmälan av ett ärende/projekt till Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande kan göras av verksamhetschef inom SUS. Styrgruppen tar även emot ärenden från högre nivå inom Region Skåne. Så här går det till Hjälpmedel för verksamheterna som manual och arbetsblad kan hämtas på webbsidan för ordnat införande: ordnat införande, SUS intranät Nominering av ett ärende/projekt görs av de verksamheter som har behov att införa en ny metod, indikation, medicinsk teknologi eller läkemedel som på årsbasis genererar en merkostnad för sjukhuset på 1 mkr eller mer. Arbetsbladets nomineringsdel ifylls av verksamheten och skickas, tillsammans med jävsdeklaration för ansvarig verksamhetschef/er och projektledare med e-post till: Styrgruppen beslutar ifall och hur ett ärende/projekt sedan skall beredas. Verksamheten kommer därefter att med hjälp av ett arbetsblad själv skapa ett beslutsunderlag.

3 Proceduren utgår från att det är verksamheternas egna experter som har bäst kompetens för att förklara de medicinska frågeställningarna och med hjälp av arbetsbladets frågor kan skapa ett adekvat beslutsundelag. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp blir beslutsunderlaget transparent och heltäckande. Positiva och negativa effektmått blir redovisade och spårbara till sina källor och omfånget av det vetenskapliga underlaget blir redovisat. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för bibliometri/citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket till förfogande. Vad händer sedan? Styrgruppen, som sammanträder en gång per månad med uppehåll för semesterperioden, beslutar vilka frågor som ska processas och hur de aktuella ärendena ska beredas. När underlaget bedömts som adekvat skickas det till SUS ledningsgrupp för prioritering och beslut. Översikt av ärendegången inför beslut om införande av nya metoder: 1. Ett ärende/fråga nomineras av verksamhetschef vid SUS eller från högre nivå inom Region Skåne. 2. Styrgruppen beslutar vilka frågor som ska processas. 3. Styrgruppen beslutar om hur ärendet ska beredas. 4. Styrgruppen skapar ett arbetsutskott som tillsammans med verksamheten bereder ärendet och skapar ett strukturerat beslutsunderlag. Vid behov engageras förutom de sakkunniga inom området olika stödprocesser. 5. Förslag på sakkunniga för ett ärende nomineras av SUS kliniker och beslutas av styrgruppen. 6. Styrgruppen beslutar om externa stödprocesser ska utnyttjas från t.ex. ekonomiavdelningen, lokal/bygg, läkemedelsråd, HTA, FoU-centrum Skåne, Epicentrum, etiskt råd, bibliotek etc. 7. Styrgruppen skickar efter godkännande det färdiga beslutsunderlaget till SUS ledningsgrupp. 2 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

4 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning MANUAL ARBETSBLAD FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Arbetsblad för sammanställning av underlag till ordnat införande Såväl huvudarbetsbladet som arbetsblad för delarbete avseende bibliometri respektive ekonomi innehåller instruktioner för hur de ska fyllas i. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS är ett Word dokument utformat så att det på ett systematiskt sätt kan fyllas med information enligt de instruktioner som finns i dokumentet. I vissa fall kan hjälp från externa resurser behöva engageras. Dokumentet är ett dynamiskt arbetsblad som kan komma att gå flera gånger mellan verksamhet/arbetsgrupp och styrgruppen innan det blir ett färdigt underlag för prioritering och beslut som kan skickas till SUS ledningsgrupp. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp kommer beslutsunderlaget att bli heltäckande och transparent. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av andra experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för sökningar i litteraturdatabaser och citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket. Arbetsblad till underlag bibliotek Som ett led i processen behöver verksamheterna presentera en uppdaterad litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och införliva bibliografisk information som belyser omfånget av relevant vetenskaplig litteratur. För det ändamålet finns ett särskilt arbetsblad avsett att fungera som en rekvisition när det behövs hjälp och stöd från SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och sammanställning av relevant bibliografisk information. I processen skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbiblioteket. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsblad till underlag ekonomi Detta arbetsblad är utformat för att definiera det hjälp och stöd som verksamheterna kan behöva av SUS controllers och ekonomer. Produktionsdata och ekonomisk analys som är relevant för projektet sammanställs och bifogas med ekonomiexperternas hjälp. Innehållet importeras sedan till huvudarbetsbladet. 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

5 :29:00 OI_Manual(130326).docx Arbetsblad till PICO Detta arbetsblad är utformat för att det skall gå lätt att strukturera och avgränsa den kliniska frågeställning som är kopplad till projektet. Man definierar tydligt den aktuella patientgruppen, interventionen, vad man jämför med och vilka effektmått som är relevanta. Den vedertagna förkortningen PICO står för engelskans patient, intervention, control, outcome. Det är av avgörande betydelse med ett stringent PICO om man skall kunna göra adekvata litteratursökningar som sedan blir grund för bedömning av medicinsk evidens. 2(2)

6 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL BESLUTSUNDERLAG FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS Nya medicinska metoder, teknologier eller läkemedel som introduceras i vården på Skånes universitetssjukhus skall om de medför en tillkommande kostnad som överskrider 1 miljon kronor prioriteras och beslutas av sjukhusets ledningsgrupp. För att skapa ett beslutsunderlag skall verksamheterna använda detta arbetsblad. Arbetsbladet består av två delar. I del ett av arbetsbladet ger verksamheten på en A4 sida en kort första sammanfattning av den metod, teknologi eller läkemedel som är aktuell att förändra. Denna första sida kommer att användas i nomineringsprocessen för det aktuella projektet. Del två av arbetsbladet består av ett antal frågor vars svar på ett mer detaljerat sätt skall belysa olika aspekter på och effekter av projektet. Svaren på frågorna kommer när de är genomgångna att tillsammans att bilda ett färdigt underlag för beslut. Frågorna belyser projektet utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi och är en förenkling av en vedertagen HTA-metodik för att skapa ett transparent och heltäckande beslutsunderlag. Underlaget kommer att kvalitetssäkras genom en process inom Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande, som är knuten till Staben för forskning och utbildning vid SUS, innan det lämnas till sjukhusets ledningsgrupp för prioritering och beslut. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

7 Projektnamn OI_Beslutsunderlag(130326).docx Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(12)

8 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Innehållsförteckning Projektnamn... 2 Beskrivning... 2 Berörda verksamheter... 2 Datum... 2 Ort... 2 Kontakt... 2 Projektledare... 2 Verksamhetschef ( er)... 2 Innehållsförteckning... 3 Aktuell sjukdom och vård... 5 Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad... 5 Prevalens och incidens... 5 Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin?... 5 Vårdkedja... 5 Faktiska väntetider... 5 Införande av ny metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Potentiellt värde... 6 Nyckelord... 6 Avveckling av metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Tidshorisont vid avveckling... 6 Strukturerad fråga PICO...7 Formulera och strukturera frågan... 7 Definition... 7 Kommentar... 7 Kunskapsläge... 8 Sammanfattning av kunskapsläget... 8 Pågående studier... 8 Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga... 8 Etik... 9 Etiska risker... 9 Etiska överväganden... 9 Organisation Interaktioner Personal Lokaler Tidsaspekter Exklusivitet Beslut Ekonomi Aktuell ekonomi Förväntad ekonomi Nettoförändring Ekonomiskt utrymme Hälsoekonomiska analyser Mål uppdrag Kunskapsluckor, FoU (12)

9 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Identifierade kunskapsluckor...12 FoU projekt (12)

10 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Aktuell sjukdom och vård Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad Risk för förtida död. Risk för permanent skada eller kronisk sjukdom. Påverkan på funktionsförmåga eller hälsorelaterad livskvalitet. Beskriv den sjukdom, skada eller tillstånd som teknologin skall tillämpas på, samt kommentera svårighetsgraden med kryss. Av alternativen skall endast den väsentligaste risken kryssas. Prevalens och incidens Beskriv prevalens (förekomst) och incidens (antal nya fall per år) i regionen eller upptagningsområdet om sådana data finns. Ange om möjligt källa och hur beräkning gjorts. Nuvarande handläggning, utredning och behandlingsrutin för den aktuella patientgruppen Beskriv hur patientgruppen idag handläggs inom rutinsjukvården, vem som är utförare och ev. andra specifikationer som t ex vårdtidens längd. Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin? Vårdkedja Beskriv nuvarande vårdkedja. Ange om det finns delar/moment som fungerar mindre bra. Beskriv förväntade förändringar i vårdkedjan som följd av teknologin. Faktiska väntetider Beskriv om det finns data på väntetider (i dagar) för utredning och behandling av den aktuella patientgruppen. 5(12)

11 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Införande av ny metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv kortfattat det nya. Potentiellt värde Beskriv motiv för införande. Max en A4. Beskriv egna och berörda verksamheters uppfattning av fördelar och/eller nackdelar med det nya. Beskriv vilken sakkunnigkompetens som finns för det nya i den egna organisationen respektive om man önskar hänvisa till andra externa sakkunniga. Nyckelord Ange tre nyckelord på svenska och engelska som kan användas för att söka referenser bland publicerade artiklar. Avveckling av metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv om någon idag använd metod/intervention/teknologi kan eller bör avvecklas. Överväganden vid avveckling Beskriv om särskilda hänsyn eller överväganden bör göras i samband med avveckling Tidshorisont vid avveckling Beskriv när en avveckling kan starta respektive vara fullt genomförd. 6(12)

12 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Strukturerad fråga PICO Formulera och strukturera frågan Genom att använda ett standardiserat sätt att beskriva en medicinsk frågeställning skapar man en struktur som gör det möjligt att göra sökningar i många olika sorters databaser. En väl genomtänkt frågeställning som omfattar begreppen patient, intervention, control och outcome brukar förkortas PICO och det utgör basen för att formulera de sökord som används för att hitta relevanta artiklar i databaserna. PICO:t bör först formuleras på svenska och i dialog mellan projektgruppens deltagare. I ett andra steg översätter man det till engelska vilket underlättar för bibliotekarierna att välja bra sökord. Patient P I Intervention C Control O Outcome Definition Beskriva de patienter som är aktuella. (Diagnos, ålder, kön, graviditet, annan samtidig behandling etc.) Var så specifik som möjligt. Använd stringent terminologi. Beskriv vilken behandling, diagnostisk metod, arbetssätt, teknologi, prognostiskt mått, läkemedel etc. som avses Beskriv vilket eller vilka huvudalternativ finns att jämföra med Beskriv det effektmått du önskar uppnå med interventionen? Vad kan interventionen påverka. Patientrelevanta mått är viktigare än surrogatmått som t ex labbvärden. Kommentar Hjärtsviktspatienter med dilaterad kardiomyopathi och med sinusrytm "In patients with heart failure from dilated cardiomyopathy who are in sinus rhythm... Warfarin som tilläggsbehandling till ordinarie hjärtsviktsbehandling "Would adding anticoagulation with warfarin to standard heart failure therapy..." Ordinarie hjärtsviktsbehandling "... when compared with standard therapy alone..." Tromboembolisk mortalitet och morbiditet. Mortalitet och morbiditet på grund av blödningskomplikationer "... lead to lower mortality or morbidity from thromboembolism. Is this enough to be worth the increased risk of bleeding?" 7(12)

13 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsläge Sammanfattning av kunskapsläget Primärt utfall (ange effektmått) Kontakta biblioteket om hjälp önskas med litteratur. Kontakta vid behov HTA-enheten för hjälp om komplett HTA-projekt önskas eller hjälp med evidensgradering enligt GRADE. För teknologi som redan används i rutinsjukvård beskriv den egna bedömningen av kunskapsläget och ange referenser. För ny teknologi ange referenser till aktuell HTA-rapport eller systematisk översikt om sådan finns. Ange om eget HTA-projekt om teknologin pågår eller planeras. Om HTA-rapport och systematisk översikt saknas ange referenser till de studier som den egna bedömningen av kunskapsläget bygger på. Ange studiernas design och kvalitet och sammanfatta utfallet. Som utfall räknas även negativa effektmått som biverkningar. Primärt utfall (ange effektmått) Antal studier, deras design och kvalitet, antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Sekundärt utfall (ange effektmått) Antal studier, dess design och kvalitet, ev. antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Pågående studier Ange och kommentera om det finns pågående vetenskapliga studier av teknologin i Sverige eller utlandet. Biblioteket kan bidra med sökningar i t ex. Clinical trials. Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga Beskriv om teknologin rekommenderas av Socialstyrelsen, SBU, SKL, specialitetsföreningar, eller andra sakkunniga som i t ex guidelines från learned societies eller vetenskapliga föreningar? 8(12)

14 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Etik Etiska risker Finns det risk för negativa effekter på: principen om att göra gott? Ja Nej principen om att inte skada? Ja Nej principen om rättvisa? Ja Nej Finns det risk för: - att patientens människovärde eller autonomi påverkas? Ja Nej - att patientens möjlighet att upprätthålla sin fysiska personliga eller moraliska integritet påverkas negativt? Ja Nej - att effekter uppstår som strider mot FNs barnkonvention eller konventionen för de mänskliga rättigheterna? Ja Nej - att det uppstår undanträngningseffekter för andra patienter? Ja Nej - att interventionen leder till behov av nya prioriteringar? Ja Nej Kryssa frågorna ovan Etiska överväganden Beskriv vilka etiska överväganden som gjorts. Beskriv hur patienternas och närståendes livskvalitet kan påverkas i ett kort och långt perspektiv. Etiska konsekvenser för enskilda patienter, grupper? Ange om t ex etiska rådet uttalat sig i frågan. 9(12)

15 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Organisation Interaktioner Beskriv om och hur andra förvaltningar, kliniker eller servicefunktioner, vårdprocesser, vårdflöden och andra verksamheter i Region Skåne kan tänkas påverkas. Försök uppskatta vilka patientvolymer och flöden som berörs. Personal Beskriv vilka personalgrupper som berörs av teknologin. Ange konsekvenser för personalförsörjning, informations-, utbildningsbehov samt om jämställdhets- och arbetsmiljöförhållanden påverkas. Lokaler Beskriv om och hur utnyttjandet av nuvarande lokalytor påverkas och om det finns behov av byggnadsanpassningar. Tidsaspekter Beskriv uppskattad tidpunkt för när interventionen kan påbörjas respektive vara fullt implementerad, jämte förklarande resonemang. Exklusivitet Beskriv om teknologin föreslås bli implementerad för rutinsjukvård i Region Skåne eller om den bör förbehållas specialiserade eller högspecialiserade enheter. Ange om metoden används på andra sjukhus i RS, Sverige och världen. Beslut Ange egen uppfattning om införandet förutsätter något samtida beslut rörande personal, driftmedel, disposition av lokaler, investering i utrustning, byggnadsinvestering, omorganisation eller annan övergripande prioritering. 10(12)

16 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 11(12)

17 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsluckor, FoU Identifierade kunskapsluckor Beskriv de kunskapsluckor och nya frågeställningar som identifierats och som bedöms angelägna att besvara. FoU projekt Beskriv om verksamheten eller någon medarbetare i verksamheten önskar driva hela eller delar i form av utvecklings- eller forskningsprojekt. Beskriv kortfattat finansieringsförutsättningarna via ALF-medel, regionala F-medel resp. fondmedel. 12(12)

18 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD BIBLIOTEK FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i processen skall verksamheterna göra litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och i det beslutsunderlag som skapas införliva bibliografisk information som belyser omfånget av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och för att sammanställa aktuell och relevant information för nedanstående projekt. Vid upplägg och utvärdering av sökningar skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbibliotekets personal. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig.

19 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till Styrgruppen FoU. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer

20 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Resultat - Litteraturöversikt Söktermer Börja skriv här Beskriv vilka ämnesord i t ex MeSH eller Emtree och söktermer som har använts. Källor Börja skriv här Beskriv vilka databaser som genomsökts Sökstrategi Börja skriv här Beskriv kortfattat den använda sökstrategin Publikationsöversikt 5 år Numberofpublications Publicationtype Total HTA reports Systematic reviews Meta-analysis Reviews (other) Guidelines RCT's Observational studies Controlled cohort studies Case controlled studies Cross-observational studies Cross-sectional studies Other publications Dubbelklicka i tabellen och ange i Excel bladet antalet funna publikationer uppdelade per kategori Kontaktperson bibliotek Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna

21 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL UNDERLAG EKONOMI FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

22 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(3)

23 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Kontaktperson ekonomi Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 3(3)

24 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL PICO FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

25 OI_Arbetsblad_PICO(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer Sida 2(3)

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Arbetsmaterial Testversion 2007-05-25 Mini-HTA-protokoll för VGR och Sahlgrenska akademin

Arbetsmaterial Testversion 2007-05-25 Mini-HTA-protokoll för VGR och Sahlgrenska akademin 1 Mini-HTA Osseointegration Arbetsmaterial Testversion 2007-05-25 Mini-HTA-protokoll för VGR och Sahlgrenska akademin Protokollet och arbetsfält kan justeras och utvecklas allt efter behov. Avsikten är

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015 ESCel Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott ESCel ESC e-learning ESCel Webbaserad plattform i syfte att underlätta harmonisering av specialistutbildning i cardiologi - över subspecialiteter

Läs mer

Nationella modellen för öppna prioriteringar

Nationella modellen för öppna prioriteringar Nationella modellen för öppna prioriteringar Mari Broqvist Prioriteringscentrum Kristina Eklund Metod- och kvalitetsansvarig nationella riktlinjer Socialstyrelsen Etiska plattformen i praktiken Människovärdesprincipen,

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt

Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Rosenbad Ann-Kristin Granberg Äldres behov i centrum Behovs inriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk Strukturerad dokumentation

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin

ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin Mini-HTA VAC (Vacuum Assisted Closure) vid fotsår hos diabetiker ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin Protokollet är framtaget med basen i ett danskt

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se 1 Beskriva behov, beslutade och genomförda insatser Öppna jämförelser äldre Nationellt fackspråk Öppna jämförelser

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS)

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS) Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS) Ann-Kristin Granberg Elizabeth Åhsberg 2014-06-02 och 03 ÄBIC och BAS? Gemensamt Stöd för biståndshandläggare Behovsinriktat arbetssätt Gemensamt språk

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet

Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet Viveka Alton, fil kand, informatiker, SBU, Stockholm alton@sbu.se Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet Om stora medicinska databaser som Medline

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Niklas Hedberg, Avdelningschef nya läkemedel Malin Blixt, Projektledare-medicinteknikprojektet Ann-Charlotte Dorange, Hälsoekonom

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer