Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus"

Transkript

1

2 Datum Dnr Verksamhetschefer vid Skånes universitetssjukhus Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus Bakgrund Det är en utmaning att med tillgängliga medel säkra Skånes universitetssjukhus (SUS) förmåga att erbjuda medborgarna god, patientsäker, evidensbaserad vård av hög kvalitet och på lika villkor. Servicenivån kräver att sjukhusets effektiviseringspotential tas tillvara och att det som ger mest nytta för patienterna prioriteras. Vad är ordnat införande? Ordnat införande kallas den strukturerade process som avgör vilka nya metoder/indikationer, medicinsk teknologi eller läkemedel som ska införas vid SUS. Processen är obligatorisk för alla verksamheter vid SUS från och med den 1 april 2013 och ska tillämpas inför alla beslut om införande av medicinsk teknologi eller läkemedel som genererar en sjukhusövergripande merkostnad överstigande 1 mkr per år. Syfte Genom att införa en generell och systematisk beredningsprocess säkerställs kvaliteten på beslutsunderlagen och tydliggörs förutsättningar för styrning av införandeprocesserna. Målet är att tydligt kunna anvisa om en ny metod, apparatur eller läkemedel bör introduceras och om den direkt kan användas i rutinsjukvård eller bör vara förbehållen utveckling eller forskning. Vem kan nominera? Anmälan av ett ärende/projekt till Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande kan göras av verksamhetschef inom SUS. Styrgruppen tar även emot ärenden från högre nivå inom Region Skåne. Så här går det till Hjälpmedel för verksamheterna som manual och arbetsblad kan hämtas på webbsidan för ordnat införande: ordnat införande, SUS intranät Nominering av ett ärende/projekt görs av de verksamheter som har behov att införa en ny metod, indikation, medicinsk teknologi eller läkemedel som på årsbasis genererar en merkostnad för sjukhuset på 1 mkr eller mer. Arbetsbladets nomineringsdel ifylls av verksamheten och skickas, tillsammans med jävsdeklaration för ansvarig verksamhetschef/er och projektledare med e-post till: Styrgruppen beslutar ifall och hur ett ärende/projekt sedan skall beredas. Verksamheten kommer därefter att med hjälp av ett arbetsblad själv skapa ett beslutsunderlag.

3 Proceduren utgår från att det är verksamheternas egna experter som har bäst kompetens för att förklara de medicinska frågeställningarna och med hjälp av arbetsbladets frågor kan skapa ett adekvat beslutsundelag. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp blir beslutsunderlaget transparent och heltäckande. Positiva och negativa effektmått blir redovisade och spårbara till sina källor och omfånget av det vetenskapliga underlaget blir redovisat. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för bibliometri/citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket till förfogande. Vad händer sedan? Styrgruppen, som sammanträder en gång per månad med uppehåll för semesterperioden, beslutar vilka frågor som ska processas och hur de aktuella ärendena ska beredas. När underlaget bedömts som adekvat skickas det till SUS ledningsgrupp för prioritering och beslut. Översikt av ärendegången inför beslut om införande av nya metoder: 1. Ett ärende/fråga nomineras av verksamhetschef vid SUS eller från högre nivå inom Region Skåne. 2. Styrgruppen beslutar vilka frågor som ska processas. 3. Styrgruppen beslutar om hur ärendet ska beredas. 4. Styrgruppen skapar ett arbetsutskott som tillsammans med verksamheten bereder ärendet och skapar ett strukturerat beslutsunderlag. Vid behov engageras förutom de sakkunniga inom området olika stödprocesser. 5. Förslag på sakkunniga för ett ärende nomineras av SUS kliniker och beslutas av styrgruppen. 6. Styrgruppen beslutar om externa stödprocesser ska utnyttjas från t.ex. ekonomiavdelningen, lokal/bygg, läkemedelsråd, HTA, FoU-centrum Skåne, Epicentrum, etiskt råd, bibliotek etc. 7. Styrgruppen skickar efter godkännande det färdiga beslutsunderlaget till SUS ledningsgrupp. 2 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

4 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning MANUAL ARBETSBLAD FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Arbetsblad för sammanställning av underlag till ordnat införande Såväl huvudarbetsbladet som arbetsblad för delarbete avseende bibliometri respektive ekonomi innehåller instruktioner för hur de ska fyllas i. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS är ett Word dokument utformat så att det på ett systematiskt sätt kan fyllas med information enligt de instruktioner som finns i dokumentet. I vissa fall kan hjälp från externa resurser behöva engageras. Dokumentet är ett dynamiskt arbetsblad som kan komma att gå flera gånger mellan verksamhet/arbetsgrupp och styrgruppen innan det blir ett färdigt underlag för prioritering och beslut som kan skickas till SUS ledningsgrupp. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp kommer beslutsunderlaget att bli heltäckande och transparent. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av andra experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för sökningar i litteraturdatabaser och citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket. Arbetsblad till underlag bibliotek Som ett led i processen behöver verksamheterna presentera en uppdaterad litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och införliva bibliografisk information som belyser omfånget av relevant vetenskaplig litteratur. För det ändamålet finns ett särskilt arbetsblad avsett att fungera som en rekvisition när det behövs hjälp och stöd från SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och sammanställning av relevant bibliografisk information. I processen skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbiblioteket. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsblad till underlag ekonomi Detta arbetsblad är utformat för att definiera det hjälp och stöd som verksamheterna kan behöva av SUS controllers och ekonomer. Produktionsdata och ekonomisk analys som är relevant för projektet sammanställs och bifogas med ekonomiexperternas hjälp. Innehållet importeras sedan till huvudarbetsbladet. 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

5 :29:00 OI_Manual(130326).docx Arbetsblad till PICO Detta arbetsblad är utformat för att det skall gå lätt att strukturera och avgränsa den kliniska frågeställning som är kopplad till projektet. Man definierar tydligt den aktuella patientgruppen, interventionen, vad man jämför med och vilka effektmått som är relevanta. Den vedertagna förkortningen PICO står för engelskans patient, intervention, control, outcome. Det är av avgörande betydelse med ett stringent PICO om man skall kunna göra adekvata litteratursökningar som sedan blir grund för bedömning av medicinsk evidens. 2(2)

6 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL BESLUTSUNDERLAG FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS Nya medicinska metoder, teknologier eller läkemedel som introduceras i vården på Skånes universitetssjukhus skall om de medför en tillkommande kostnad som överskrider 1 miljon kronor prioriteras och beslutas av sjukhusets ledningsgrupp. För att skapa ett beslutsunderlag skall verksamheterna använda detta arbetsblad. Arbetsbladet består av två delar. I del ett av arbetsbladet ger verksamheten på en A4 sida en kort första sammanfattning av den metod, teknologi eller läkemedel som är aktuell att förändra. Denna första sida kommer att användas i nomineringsprocessen för det aktuella projektet. Del två av arbetsbladet består av ett antal frågor vars svar på ett mer detaljerat sätt skall belysa olika aspekter på och effekter av projektet. Svaren på frågorna kommer när de är genomgångna att tillsammans att bilda ett färdigt underlag för beslut. Frågorna belyser projektet utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi och är en förenkling av en vedertagen HTA-metodik för att skapa ett transparent och heltäckande beslutsunderlag. Underlaget kommer att kvalitetssäkras genom en process inom Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande, som är knuten till Staben för forskning och utbildning vid SUS, innan det lämnas till sjukhusets ledningsgrupp för prioritering och beslut. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

7 Projektnamn OI_Beslutsunderlag(130326).docx Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(12)

8 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Innehållsförteckning Projektnamn... 2 Beskrivning... 2 Berörda verksamheter... 2 Datum... 2 Ort... 2 Kontakt... 2 Projektledare... 2 Verksamhetschef ( er)... 2 Innehållsförteckning... 3 Aktuell sjukdom och vård... 5 Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad... 5 Prevalens och incidens... 5 Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin?... 5 Vårdkedja... 5 Faktiska väntetider... 5 Införande av ny metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Potentiellt värde... 6 Nyckelord... 6 Avveckling av metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Tidshorisont vid avveckling... 6 Strukturerad fråga PICO...7 Formulera och strukturera frågan... 7 Definition... 7 Kommentar... 7 Kunskapsläge... 8 Sammanfattning av kunskapsläget... 8 Pågående studier... 8 Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga... 8 Etik... 9 Etiska risker... 9 Etiska överväganden... 9 Organisation Interaktioner Personal Lokaler Tidsaspekter Exklusivitet Beslut Ekonomi Aktuell ekonomi Förväntad ekonomi Nettoförändring Ekonomiskt utrymme Hälsoekonomiska analyser Mål uppdrag Kunskapsluckor, FoU (12)

9 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Identifierade kunskapsluckor...12 FoU projekt (12)

10 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Aktuell sjukdom och vård Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad Risk för förtida död. Risk för permanent skada eller kronisk sjukdom. Påverkan på funktionsförmåga eller hälsorelaterad livskvalitet. Beskriv den sjukdom, skada eller tillstånd som teknologin skall tillämpas på, samt kommentera svårighetsgraden med kryss. Av alternativen skall endast den väsentligaste risken kryssas. Prevalens och incidens Beskriv prevalens (förekomst) och incidens (antal nya fall per år) i regionen eller upptagningsområdet om sådana data finns. Ange om möjligt källa och hur beräkning gjorts. Nuvarande handläggning, utredning och behandlingsrutin för den aktuella patientgruppen Beskriv hur patientgruppen idag handläggs inom rutinsjukvården, vem som är utförare och ev. andra specifikationer som t ex vårdtidens längd. Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin? Vårdkedja Beskriv nuvarande vårdkedja. Ange om det finns delar/moment som fungerar mindre bra. Beskriv förväntade förändringar i vårdkedjan som följd av teknologin. Faktiska väntetider Beskriv om det finns data på väntetider (i dagar) för utredning och behandling av den aktuella patientgruppen. 5(12)

11 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Införande av ny metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv kortfattat det nya. Potentiellt värde Beskriv motiv för införande. Max en A4. Beskriv egna och berörda verksamheters uppfattning av fördelar och/eller nackdelar med det nya. Beskriv vilken sakkunnigkompetens som finns för det nya i den egna organisationen respektive om man önskar hänvisa till andra externa sakkunniga. Nyckelord Ange tre nyckelord på svenska och engelska som kan användas för att söka referenser bland publicerade artiklar. Avveckling av metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv om någon idag använd metod/intervention/teknologi kan eller bör avvecklas. Överväganden vid avveckling Beskriv om särskilda hänsyn eller överväganden bör göras i samband med avveckling Tidshorisont vid avveckling Beskriv när en avveckling kan starta respektive vara fullt genomförd. 6(12)

12 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Strukturerad fråga PICO Formulera och strukturera frågan Genom att använda ett standardiserat sätt att beskriva en medicinsk frågeställning skapar man en struktur som gör det möjligt att göra sökningar i många olika sorters databaser. En väl genomtänkt frågeställning som omfattar begreppen patient, intervention, control och outcome brukar förkortas PICO och det utgör basen för att formulera de sökord som används för att hitta relevanta artiklar i databaserna. PICO:t bör först formuleras på svenska och i dialog mellan projektgruppens deltagare. I ett andra steg översätter man det till engelska vilket underlättar för bibliotekarierna att välja bra sökord. Patient P I Intervention C Control O Outcome Definition Beskriva de patienter som är aktuella. (Diagnos, ålder, kön, graviditet, annan samtidig behandling etc.) Var så specifik som möjligt. Använd stringent terminologi. Beskriv vilken behandling, diagnostisk metod, arbetssätt, teknologi, prognostiskt mått, läkemedel etc. som avses Beskriv vilket eller vilka huvudalternativ finns att jämföra med Beskriv det effektmått du önskar uppnå med interventionen? Vad kan interventionen påverka. Patientrelevanta mått är viktigare än surrogatmått som t ex labbvärden. Kommentar Hjärtsviktspatienter med dilaterad kardiomyopathi och med sinusrytm "In patients with heart failure from dilated cardiomyopathy who are in sinus rhythm... Warfarin som tilläggsbehandling till ordinarie hjärtsviktsbehandling "Would adding anticoagulation with warfarin to standard heart failure therapy..." Ordinarie hjärtsviktsbehandling "... when compared with standard therapy alone..." Tromboembolisk mortalitet och morbiditet. Mortalitet och morbiditet på grund av blödningskomplikationer "... lead to lower mortality or morbidity from thromboembolism. Is this enough to be worth the increased risk of bleeding?" 7(12)

13 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsläge Sammanfattning av kunskapsläget Primärt utfall (ange effektmått) Kontakta biblioteket om hjälp önskas med litteratur. Kontakta vid behov HTA-enheten för hjälp om komplett HTA-projekt önskas eller hjälp med evidensgradering enligt GRADE. För teknologi som redan används i rutinsjukvård beskriv den egna bedömningen av kunskapsläget och ange referenser. För ny teknologi ange referenser till aktuell HTA-rapport eller systematisk översikt om sådan finns. Ange om eget HTA-projekt om teknologin pågår eller planeras. Om HTA-rapport och systematisk översikt saknas ange referenser till de studier som den egna bedömningen av kunskapsläget bygger på. Ange studiernas design och kvalitet och sammanfatta utfallet. Som utfall räknas även negativa effektmått som biverkningar. Primärt utfall (ange effektmått) Antal studier, deras design och kvalitet, antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Sekundärt utfall (ange effektmått) Antal studier, dess design och kvalitet, ev. antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Pågående studier Ange och kommentera om det finns pågående vetenskapliga studier av teknologin i Sverige eller utlandet. Biblioteket kan bidra med sökningar i t ex. Clinical trials. Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga Beskriv om teknologin rekommenderas av Socialstyrelsen, SBU, SKL, specialitetsföreningar, eller andra sakkunniga som i t ex guidelines från learned societies eller vetenskapliga föreningar? 8(12)

14 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Etik Etiska risker Finns det risk för negativa effekter på: principen om att göra gott? Ja Nej principen om att inte skada? Ja Nej principen om rättvisa? Ja Nej Finns det risk för: - att patientens människovärde eller autonomi påverkas? Ja Nej - att patientens möjlighet att upprätthålla sin fysiska personliga eller moraliska integritet påverkas negativt? Ja Nej - att effekter uppstår som strider mot FNs barnkonvention eller konventionen för de mänskliga rättigheterna? Ja Nej - att det uppstår undanträngningseffekter för andra patienter? Ja Nej - att interventionen leder till behov av nya prioriteringar? Ja Nej Kryssa frågorna ovan Etiska överväganden Beskriv vilka etiska överväganden som gjorts. Beskriv hur patienternas och närståendes livskvalitet kan påverkas i ett kort och långt perspektiv. Etiska konsekvenser för enskilda patienter, grupper? Ange om t ex etiska rådet uttalat sig i frågan. 9(12)

15 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Organisation Interaktioner Beskriv om och hur andra förvaltningar, kliniker eller servicefunktioner, vårdprocesser, vårdflöden och andra verksamheter i Region Skåne kan tänkas påverkas. Försök uppskatta vilka patientvolymer och flöden som berörs. Personal Beskriv vilka personalgrupper som berörs av teknologin. Ange konsekvenser för personalförsörjning, informations-, utbildningsbehov samt om jämställdhets- och arbetsmiljöförhållanden påverkas. Lokaler Beskriv om och hur utnyttjandet av nuvarande lokalytor påverkas och om det finns behov av byggnadsanpassningar. Tidsaspekter Beskriv uppskattad tidpunkt för när interventionen kan påbörjas respektive vara fullt implementerad, jämte förklarande resonemang. Exklusivitet Beskriv om teknologin föreslås bli implementerad för rutinsjukvård i Region Skåne eller om den bör förbehållas specialiserade eller högspecialiserade enheter. Ange om metoden används på andra sjukhus i RS, Sverige och världen. Beslut Ange egen uppfattning om införandet förutsätter något samtida beslut rörande personal, driftmedel, disposition av lokaler, investering i utrustning, byggnadsinvestering, omorganisation eller annan övergripande prioritering. 10(12)

16 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 11(12)

17 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsluckor, FoU Identifierade kunskapsluckor Beskriv de kunskapsluckor och nya frågeställningar som identifierats och som bedöms angelägna att besvara. FoU projekt Beskriv om verksamheten eller någon medarbetare i verksamheten önskar driva hela eller delar i form av utvecklings- eller forskningsprojekt. Beskriv kortfattat finansieringsförutsättningarna via ALF-medel, regionala F-medel resp. fondmedel. 12(12)

18 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD BIBLIOTEK FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i processen skall verksamheterna göra litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och i det beslutsunderlag som skapas införliva bibliografisk information som belyser omfånget av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och för att sammanställa aktuell och relevant information för nedanstående projekt. Vid upplägg och utvärdering av sökningar skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbibliotekets personal. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig.

19 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till Styrgruppen FoU. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer

20 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Resultat - Litteraturöversikt Söktermer Börja skriv här Beskriv vilka ämnesord i t ex MeSH eller Emtree och söktermer som har använts. Källor Börja skriv här Beskriv vilka databaser som genomsökts Sökstrategi Börja skriv här Beskriv kortfattat den använda sökstrategin Publikationsöversikt 5 år Numberofpublications Publicationtype Total HTA reports Systematic reviews Meta-analysis Reviews (other) Guidelines RCT's Observational studies Controlled cohort studies Case controlled studies Cross-observational studies Cross-sectional studies Other publications Dubbelklicka i tabellen och ange i Excel bladet antalet funna publikationer uppdelade per kategori Kontaktperson bibliotek Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna

21 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL UNDERLAG EKONOMI FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

22 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(3)

23 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Kontaktperson ekonomi Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 3(3)

24 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL PICO FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

25 OI_Arbetsblad_PICO(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer Sida 2(3)

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Mot en effektivare kunskapsstyrning Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen delrapport 1

Metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen delrapport 1 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (3) Datum 2010-11-03 Metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen delrapport 1 Inriktningen på arbetet med att vidareutveckla metoder och instrument

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument sbu statens beredning för medicinsk ut värdering SBU, Box 3657, 103 59 Stockholm Olof Palmes Gata 17 Internet:

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer