Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus"

Transkript

1

2 Datum Dnr Verksamhetschefer vid Skånes universitetssjukhus Process för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus Bakgrund Det är en utmaning att med tillgängliga medel säkra Skånes universitetssjukhus (SUS) förmåga att erbjuda medborgarna god, patientsäker, evidensbaserad vård av hög kvalitet och på lika villkor. Servicenivån kräver att sjukhusets effektiviseringspotential tas tillvara och att det som ger mest nytta för patienterna prioriteras. Vad är ordnat införande? Ordnat införande kallas den strukturerade process som avgör vilka nya metoder/indikationer, medicinsk teknologi eller läkemedel som ska införas vid SUS. Processen är obligatorisk för alla verksamheter vid SUS från och med den 1 april 2013 och ska tillämpas inför alla beslut om införande av medicinsk teknologi eller läkemedel som genererar en sjukhusövergripande merkostnad överstigande 1 mkr per år. Syfte Genom att införa en generell och systematisk beredningsprocess säkerställs kvaliteten på beslutsunderlagen och tydliggörs förutsättningar för styrning av införandeprocesserna. Målet är att tydligt kunna anvisa om en ny metod, apparatur eller läkemedel bör introduceras och om den direkt kan användas i rutinsjukvård eller bör vara förbehållen utveckling eller forskning. Vem kan nominera? Anmälan av ett ärende/projekt till Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande kan göras av verksamhetschef inom SUS. Styrgruppen tar även emot ärenden från högre nivå inom Region Skåne. Så här går det till Hjälpmedel för verksamheterna som manual och arbetsblad kan hämtas på webbsidan för ordnat införande: ordnat införande, SUS intranät Nominering av ett ärende/projekt görs av de verksamheter som har behov att införa en ny metod, indikation, medicinsk teknologi eller läkemedel som på årsbasis genererar en merkostnad för sjukhuset på 1 mkr eller mer. Arbetsbladets nomineringsdel ifylls av verksamheten och skickas, tillsammans med jävsdeklaration för ansvarig verksamhetschef/er och projektledare med e-post till: Styrgruppen beslutar ifall och hur ett ärende/projekt sedan skall beredas. Verksamheten kommer därefter att med hjälp av ett arbetsblad själv skapa ett beslutsunderlag.

3 Proceduren utgår från att det är verksamheternas egna experter som har bäst kompetens för att förklara de medicinska frågeställningarna och med hjälp av arbetsbladets frågor kan skapa ett adekvat beslutsundelag. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp blir beslutsunderlaget transparent och heltäckande. Positiva och negativa effektmått blir redovisade och spårbara till sina källor och omfånget av det vetenskapliga underlaget blir redovisat. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för bibliometri/citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket till förfogande. Vad händer sedan? Styrgruppen, som sammanträder en gång per månad med uppehåll för semesterperioden, beslutar vilka frågor som ska processas och hur de aktuella ärendena ska beredas. När underlaget bedömts som adekvat skickas det till SUS ledningsgrupp för prioritering och beslut. Översikt av ärendegången inför beslut om införande av nya metoder: 1. Ett ärende/fråga nomineras av verksamhetschef vid SUS eller från högre nivå inom Region Skåne. 2. Styrgruppen beslutar vilka frågor som ska processas. 3. Styrgruppen beslutar om hur ärendet ska beredas. 4. Styrgruppen skapar ett arbetsutskott som tillsammans med verksamheten bereder ärendet och skapar ett strukturerat beslutsunderlag. Vid behov engageras förutom de sakkunniga inom området olika stödprocesser. 5. Förslag på sakkunniga för ett ärende nomineras av SUS kliniker och beslutas av styrgruppen. 6. Styrgruppen beslutar om externa stödprocesser ska utnyttjas från t.ex. ekonomiavdelningen, lokal/bygg, läkemedelsråd, HTA, FoU-centrum Skåne, Epicentrum, etiskt råd, bibliotek etc. 7. Styrgruppen skickar efter godkännande det färdiga beslutsunderlaget till SUS ledningsgrupp. 2 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

4 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning MANUAL ARBETSBLAD FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Arbetsblad för sammanställning av underlag till ordnat införande Såväl huvudarbetsbladet som arbetsblad för delarbete avseende bibliometri respektive ekonomi innehåller instruktioner för hur de ska fyllas i. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget för introduktion av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS är ett Word dokument utformat så att det på ett systematiskt sätt kan fyllas med information enligt de instruktioner som finns i dokumentet. I vissa fall kan hjälp från externa resurser behöva engageras. Dokumentet är ett dynamiskt arbetsblad som kan komma att gå flera gånger mellan verksamhet/arbetsgrupp och styrgruppen innan det blir ett färdigt underlag för prioritering och beslut som kan skickas till SUS ledningsgrupp. Arbetsbladets frågor är konstruerade så att svaren belyser ett ärende/projekt utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi. Arbetsbladet är en förenkling av vedertagen HTA-metodik 1 och med dess hjälp kommer beslutsunderlaget att bli heltäckande och transparent. Vid behov kan verksamheterna ta hjälp av andra experter/kompetens inom den egna förvaltningen, till exempel ekonomer och för sökningar i litteraturdatabaser och citeringsanalys finns experter inom sjukhusbiblioteket. Arbetsblad till underlag bibliotek Som ett led i processen behöver verksamheterna presentera en uppdaterad litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och införliva bibliografisk information som belyser omfånget av relevant vetenskaplig litteratur. För det ändamålet finns ett särskilt arbetsblad avsett att fungera som en rekvisition när det behövs hjälp och stöd från SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och sammanställning av relevant bibliografisk information. I processen skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbiblioteket. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsblad till underlag ekonomi Detta arbetsblad är utformat för att definiera det hjälp och stöd som verksamheterna kan behöva av SUS controllers och ekonomer. Produktionsdata och ekonomisk analys som är relevant för projektet sammanställs och bifogas med ekonomiexperternas hjälp. Innehållet importeras sedan till huvudarbetsbladet. 1 Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk metod för utvärdering som tydliggör vad en ny behandling/teknik/metod/organisation får för konsekvenser i vården utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi.

5 :29:00 OI_Manual(130326).docx Arbetsblad till PICO Detta arbetsblad är utformat för att det skall gå lätt att strukturera och avgränsa den kliniska frågeställning som är kopplad till projektet. Man definierar tydligt den aktuella patientgruppen, interventionen, vad man jämför med och vilka effektmått som är relevanta. Den vedertagna förkortningen PICO står för engelskans patient, intervention, control, outcome. Det är av avgörande betydelse med ett stringent PICO om man skall kunna göra adekvata litteratursökningar som sedan blir grund för bedömning av medicinsk evidens. 2(2)

6 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL BESLUTSUNDERLAG FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel vid SUS Nya medicinska metoder, teknologier eller läkemedel som introduceras i vården på Skånes universitetssjukhus skall om de medför en tillkommande kostnad som överskrider 1 miljon kronor prioriteras och beslutas av sjukhusets ledningsgrupp. För att skapa ett beslutsunderlag skall verksamheterna använda detta arbetsblad. Arbetsbladet består av två delar. I del ett av arbetsbladet ger verksamheten på en A4 sida en kort första sammanfattning av den metod, teknologi eller läkemedel som är aktuell att förändra. Denna första sida kommer att användas i nomineringsprocessen för det aktuella projektet. Del två av arbetsbladet består av ett antal frågor vars svar på ett mer detaljerat sätt skall belysa olika aspekter på och effekter av projektet. Svaren på frågorna kommer när de är genomgångna att tillsammans att bilda ett färdigt underlag för beslut. Frågorna belyser projektet utifrån perspektiven medicinsk evidens, organisation, etik och ekonomi och är en förenkling av en vedertagen HTA-metodik för att skapa ett transparent och heltäckande beslutsunderlag. Underlaget kommer att kvalitetssäkras genom en process inom Styrgruppen för forskning, utbildning och ordnat införande, som är knuten till Staben för forskning och utbildning vid SUS, innan det lämnas till sjukhusets ledningsgrupp för prioritering och beslut. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

7 Projektnamn OI_Beslutsunderlag(130326).docx Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(12)

8 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Innehållsförteckning Projektnamn... 2 Beskrivning... 2 Berörda verksamheter... 2 Datum... 2 Ort... 2 Kontakt... 2 Projektledare... 2 Verksamhetschef ( er)... 2 Innehållsförteckning... 3 Aktuell sjukdom och vård... 5 Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad... 5 Prevalens och incidens... 5 Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin?... 5 Vårdkedja... 5 Faktiska väntetider... 5 Införande av ny metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Potentiellt värde... 6 Nyckelord... 6 Avveckling av metod/intervention/teknologi... 6 Metod/intervention/ teknologi... 6 Tidshorisont vid avveckling... 6 Strukturerad fråga PICO...7 Formulera och strukturera frågan... 7 Definition... 7 Kommentar... 7 Kunskapsläge... 8 Sammanfattning av kunskapsläget... 8 Pågående studier... 8 Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga... 8 Etik... 9 Etiska risker... 9 Etiska överväganden... 9 Organisation Interaktioner Personal Lokaler Tidsaspekter Exklusivitet Beslut Ekonomi Aktuell ekonomi Förväntad ekonomi Nettoförändring Ekonomiskt utrymme Hälsoekonomiska analyser Mål uppdrag Kunskapsluckor, FoU (12)

9 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Identifierade kunskapsluckor...12 FoU projekt (12)

10 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Aktuell sjukdom och vård Aktuell patientgrupp/ sjukdom/ tillstånd och dess svårighetsgrad Risk för förtida död. Risk för permanent skada eller kronisk sjukdom. Påverkan på funktionsförmåga eller hälsorelaterad livskvalitet. Beskriv den sjukdom, skada eller tillstånd som teknologin skall tillämpas på, samt kommentera svårighetsgraden med kryss. Av alternativen skall endast den väsentligaste risken kryssas. Prevalens och incidens Beskriv prevalens (förekomst) och incidens (antal nya fall per år) i regionen eller upptagningsområdet om sådana data finns. Ange om möjligt källa och hur beräkning gjorts. Nuvarande handläggning, utredning och behandlingsrutin för den aktuella patientgruppen Beskriv hur patientgruppen idag handläggs inom rutinsjukvården, vem som är utförare och ev. andra specifikationer som t ex vårdtidens längd. Antal patienter per år som utreds/behandlas med nuvarande behandlingsrutin? Vårdkedja Beskriv nuvarande vårdkedja. Ange om det finns delar/moment som fungerar mindre bra. Beskriv förväntade förändringar i vårdkedjan som följd av teknologin. Faktiska väntetider Beskriv om det finns data på väntetider (i dagar) för utredning och behandling av den aktuella patientgruppen. 5(12)

11 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Införande av ny metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv kortfattat det nya. Potentiellt värde Beskriv motiv för införande. Max en A4. Beskriv egna och berörda verksamheters uppfattning av fördelar och/eller nackdelar med det nya. Beskriv vilken sakkunnigkompetens som finns för det nya i den egna organisationen respektive om man önskar hänvisa till andra externa sakkunniga. Nyckelord Ange tre nyckelord på svenska och engelska som kan användas för att söka referenser bland publicerade artiklar. Avveckling av metod/intervention/teknologi Metod/intervention/ teknologi Beskriv om någon idag använd metod/intervention/teknologi kan eller bör avvecklas. Överväganden vid avveckling Beskriv om särskilda hänsyn eller överväganden bör göras i samband med avveckling Tidshorisont vid avveckling Beskriv när en avveckling kan starta respektive vara fullt genomförd. 6(12)

12 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Strukturerad fråga PICO Formulera och strukturera frågan Genom att använda ett standardiserat sätt att beskriva en medicinsk frågeställning skapar man en struktur som gör det möjligt att göra sökningar i många olika sorters databaser. En väl genomtänkt frågeställning som omfattar begreppen patient, intervention, control och outcome brukar förkortas PICO och det utgör basen för att formulera de sökord som används för att hitta relevanta artiklar i databaserna. PICO:t bör först formuleras på svenska och i dialog mellan projektgruppens deltagare. I ett andra steg översätter man det till engelska vilket underlättar för bibliotekarierna att välja bra sökord. Patient P I Intervention C Control O Outcome Definition Beskriva de patienter som är aktuella. (Diagnos, ålder, kön, graviditet, annan samtidig behandling etc.) Var så specifik som möjligt. Använd stringent terminologi. Beskriv vilken behandling, diagnostisk metod, arbetssätt, teknologi, prognostiskt mått, läkemedel etc. som avses Beskriv vilket eller vilka huvudalternativ finns att jämföra med Beskriv det effektmått du önskar uppnå med interventionen? Vad kan interventionen påverka. Patientrelevanta mått är viktigare än surrogatmått som t ex labbvärden. Kommentar Hjärtsviktspatienter med dilaterad kardiomyopathi och med sinusrytm "In patients with heart failure from dilated cardiomyopathy who are in sinus rhythm... Warfarin som tilläggsbehandling till ordinarie hjärtsviktsbehandling "Would adding anticoagulation with warfarin to standard heart failure therapy..." Ordinarie hjärtsviktsbehandling "... when compared with standard therapy alone..." Tromboembolisk mortalitet och morbiditet. Mortalitet och morbiditet på grund av blödningskomplikationer "... lead to lower mortality or morbidity from thromboembolism. Is this enough to be worth the increased risk of bleeding?" 7(12)

13 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsläge Sammanfattning av kunskapsläget Primärt utfall (ange effektmått) Kontakta biblioteket om hjälp önskas med litteratur. Kontakta vid behov HTA-enheten för hjälp om komplett HTA-projekt önskas eller hjälp med evidensgradering enligt GRADE. För teknologi som redan används i rutinsjukvård beskriv den egna bedömningen av kunskapsläget och ange referenser. För ny teknologi ange referenser till aktuell HTA-rapport eller systematisk översikt om sådan finns. Ange om eget HTA-projekt om teknologin pågår eller planeras. Om HTA-rapport och systematisk översikt saknas ange referenser till de studier som den egna bedömningen av kunskapsläget bygger på. Ange studiernas design och kvalitet och sammanfatta utfallet. Som utfall räknas även negativa effektmått som biverkningar. Primärt utfall (ange effektmått) Antal studier, deras design och kvalitet, antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Sekundärt utfall (ange effektmått) Antal studier, dess design och kvalitet, ev. antal patienter Resultat med sammanfattande siffror Slutsats Evidensstyrka enligt GRADE Pågående studier Ange och kommentera om det finns pågående vetenskapliga studier av teknologin i Sverige eller utlandet. Biblioteket kan bidra med sökningar i t ex. Clinical trials. Rekommendation från myndigheter eller sakkunniga Beskriv om teknologin rekommenderas av Socialstyrelsen, SBU, SKL, specialitetsföreningar, eller andra sakkunniga som i t ex guidelines från learned societies eller vetenskapliga föreningar? 8(12)

14 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Etik Etiska risker Finns det risk för negativa effekter på: principen om att göra gott? Ja Nej principen om att inte skada? Ja Nej principen om rättvisa? Ja Nej Finns det risk för: - att patientens människovärde eller autonomi påverkas? Ja Nej - att patientens möjlighet att upprätthålla sin fysiska personliga eller moraliska integritet påverkas negativt? Ja Nej - att effekter uppstår som strider mot FNs barnkonvention eller konventionen för de mänskliga rättigheterna? Ja Nej - att det uppstår undanträngningseffekter för andra patienter? Ja Nej - att interventionen leder till behov av nya prioriteringar? Ja Nej Kryssa frågorna ovan Etiska överväganden Beskriv vilka etiska överväganden som gjorts. Beskriv hur patienternas och närståendes livskvalitet kan påverkas i ett kort och långt perspektiv. Etiska konsekvenser för enskilda patienter, grupper? Ange om t ex etiska rådet uttalat sig i frågan. 9(12)

15 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Organisation Interaktioner Beskriv om och hur andra förvaltningar, kliniker eller servicefunktioner, vårdprocesser, vårdflöden och andra verksamheter i Region Skåne kan tänkas påverkas. Försök uppskatta vilka patientvolymer och flöden som berörs. Personal Beskriv vilka personalgrupper som berörs av teknologin. Ange konsekvenser för personalförsörjning, informations-, utbildningsbehov samt om jämställdhets- och arbetsmiljöförhållanden påverkas. Lokaler Beskriv om och hur utnyttjandet av nuvarande lokalytor påverkas och om det finns behov av byggnadsanpassningar. Tidsaspekter Beskriv uppskattad tidpunkt för när interventionen kan påbörjas respektive vara fullt implementerad, jämte förklarande resonemang. Exklusivitet Beskriv om teknologin föreslås bli implementerad för rutinsjukvård i Region Skåne eller om den bör förbehållas specialiserade eller högspecialiserade enheter. Ange om metoden används på andra sjukhus i RS, Sverige och världen. Beslut Ange egen uppfattning om införandet förutsätter något samtida beslut rörande personal, driftmedel, disposition av lokaler, investering i utrustning, byggnadsinvestering, omorganisation eller annan övergripande prioritering. 10(12)

16 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 11(12)

17 OI_Beslutsunderlag(130326).docx Kunskapsluckor, FoU Identifierade kunskapsluckor Beskriv de kunskapsluckor och nya frågeställningar som identifierats och som bedöms angelägna att besvara. FoU projekt Beskriv om verksamheten eller någon medarbetare i verksamheten önskar driva hela eller delar i form av utvecklings- eller forskningsprojekt. Beskriv kortfattat finansieringsförutsättningarna via ALF-medel, regionala F-medel resp. fondmedel. 12(12)

18 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD BIBLIOTEK FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i processen skall verksamheterna göra litteratursökning kring den aktuella frågeställningen och i det beslutsunderlag som skapas införliva bibliografisk information som belyser omfånget av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS sjukhusbibliotek med litteratursökning och för att sammanställa aktuell och relevant information för nedanstående projekt. Vid upplägg och utvärdering av sökningar skall projektledaren fungera som process- och dialogpartner till sjukhusbibliotekets personal. Som särskilt processtöd för biblioteket finns Rosemarie Klefsgård, Enheten för kunskapsbaserad vård. Mobil: Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig.

19 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till Styrgruppen FoU. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer

20 OI_Arbetsblad_Bibliotek(130326).docx Resultat - Litteraturöversikt Söktermer Börja skriv här Beskriv vilka ämnesord i t ex MeSH eller Emtree och söktermer som har använts. Källor Börja skriv här Beskriv vilka databaser som genomsökts Sökstrategi Börja skriv här Beskriv kortfattat den använda sökstrategin Publikationsöversikt 5 år Numberofpublications Publicationtype Total HTA reports Systematic reviews Meta-analysis Reviews (other) Guidelines RCT's Observational studies Controlled cohort studies Case controlled studies Cross-observational studies Cross-sectional studies Other publications Dubbelklicka i tabellen och ange i Excel bladet antalet funna publikationer uppdelade per kategori Kontaktperson bibliotek Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna

21 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL UNDERLAG EKONOMI FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

22 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer 2(3)

23 OI_Arbetsblad_Ekonomi(130326).docx Ekonomi Aktuell ekonomi Sök vid behov hjälp från klinikekonom eller resurser i staben. Ange kostnader och ev. intäkter per patient och totalt för den nuvarande teknologin i den egna verksamheten eller för sjukhuset/regionen. Ange hur kostnaderna beräknats Förväntad ekonomi Beskriv de förväntade kostnaderna för apparatur, om-/nybyggnad, utbildning mm för implementering samt ev. nya intäkter. Beskriv om nuvarande intäkter/kostnader påverkas. Nettoförändring Beskriv den förväntade nettoförändringen i kostnader och intäkter. Ekonomiskt utrymme Ange om budgetutrymme finns inom den egna verksamheten eller inom det egna områdets/divisionens, sjukhusets eller förvaltningens budget. Ange eget förslag till finansiering t ex. omfördelning från XX eller effektivisering av YY Hälsoekonomiska analyser Beskriv om det finns hälsoekonomiska analyser och sammanfatta kunskapsläget. Kontaktperson ekonomi Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer på den som ansvarar för de framtagna uppgifterna Mål - uppdrag Mål - uppdrag Beskriv på vilket sätt den föreslagna investeringen innebär att förvaltningens uppdrag uppfylls jämfört med att den inte genomförs. 3(3)

24 Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning ARBETSBLAD TILL PICO FÖR ORDNAT INFÖRANDE PÅ SUS Bakgrund Processen ordnat införande av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel har införts som obligatorium för Skånes universitetssjukhus (SUS) verksamheter från och med Som ett led i detta behöver verksamheten hjälp och stöd av SUS controllers och ekonomer för ekonomisk analys och för att sammanställa aktuell och relevant ekonomisk information för nedanstående projekt. Arbetsbladet Arbetsbladet är ett Word dokument med frågor Kontrollera att ditt Wordprogram är inställt på spåra ändringar. Huvudfrågorna börjar på var sin ny sida. Varje huvudfråga belyses genom ett antal delfrågor i separata rutor. Börja skriva som i detta exempel på raden under delfrågans överskrift. Rutorna växer automatiskt efterhand som texten skrivs in. Blå text som denna i botten av en ruta är en instruktion om vilken information som förväntas i den färdiga rutan. Den blå hjälptexten kommer att avlägsnas när texten bedömts som adekvat och färdig. Postadress: Malmö Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö Telefon (växel): Internet:

25 OI_Arbetsblad_PICO(130326).docx Projektnamn Föreslå ett namn. Välj om möjligt ett beskrivande namn. Beskrivning Beskriv översiktligt och på maximalt ½ A4: 1. Målgrupp: De patientgrupper som berörs. 2. Intervention: Det läkemedel, teknologi eller metod som är aktuell för införande eller avvecklande. 3. Mervärde: Från perspektiven patient, medarbetare, organisation, ekonomi, FoU. Använd vanlig svenska och förklara så att det kan förstås av en lekman. Berörda verksamheter Beskriv vilka kliniker/förvaltningar som är direkt berörda i en vårdkedja eller som påverkas organisatoriskt eller resursmässigt. Datum Datum för inlämning till styrgruppen. Format ÅÅÅÅ-MM-DD Ort Kontakt Projektledare Verksamhetschef (-er) Ange namn, verksamhet, mejladress, mobilnummer Sida 2(3)

Verksamhet och ort, förvaltning VO FoU, Skånevård Sund på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionens verksamhetschefer i Ortopedi

Verksamhet och ort, förvaltning VO FoU, Skånevård Sund på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionens verksamhetschefer i Ortopedi Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI HTA Skåne Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Projektnamn, beskrivning och frågeställning Kirurgisk behandling av nyckelbensfrakturer

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt

Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI Datum: 2014-04-01 Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt Sammanfattning Mekaniskt hjälphjärta (Left ventricular

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling

Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI Enheten för HTA Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Projektnamn, beskrivning och frågeställning Idelalisib (Zydelig ) i kombination med

Läs mer

SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination

SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination 2015-03-01 Tina Granholm SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination Examinationen på denna kurs består av ett projektarbete som skall utföras enligt

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin

ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin Mini-HTA VAC (Vacuum Assisted Closure) vid fotsår hos diabetiker ARBETSMATERIAL Test-Mini-HTA-protokoll version 2007-02-05 för VGR och Sahlgrenska akademin Protokollet är framtaget med basen i ett danskt

Läs mer

Implementering av ny kunskap i Landstinget Kronoberg

Implementering av ny kunskap i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg/Medicinska Kommitten 2011-02-14 Implementering av ny kunskap i Landstinget Kronoberg 1 Inledning I Landstinget Kronobergs policy för forskning och utveckling påtalas bland annat att landstingets

Läs mer

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Kriterier för riktlinjer svåra, kroniska sjukdomar folksjukdomar som rör många tar stora samhällsresurser i anspråk praxisskillnader

Läs mer

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015 Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor Inledning reviderad 2015 Etiska problem kan spela stor roll för vilka vetenskapliga kunskapsluckor i hälso- och sjukvården som

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa EBM: val mellan minst två alternativ Patientens erfarenheter preferenser EBM Professionens beprövade

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI HTA Skåne. Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling

Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI HTA Skåne. Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI HTA Skåne Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Projektnamn, beskrivning och frågeställning Navigerad magnetstimulator; införskaffande av

Läs mer

Bilaga 9. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården

Bilaga 9. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården Bilaga 9. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården reviderad 2014 En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett

Läs mer

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer Torbjörn rn Malm Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Nationella riktlinjer för god hälso- och sjukvård Nya uppdrag Nationella riktlinjer för god kvalitet i socialtjänsten

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Evidensgradering enligt GRADE

Evidensgradering enligt GRADE STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Evidensgradering enligt GRADE Pernilla Östlund Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst Gunilla Fahlström & Pernilla Östlund FoU Välfärds konferens 2016 FoU så in

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Metodbeskrivning Bilaga Innehåll Metod för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer... 3 Varför vi tar fram nationella riktlinjer... 3 Hur vi avgränsar ett

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens Definitioner Evidens Begreppet evidens Helena Rosén Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan översättas med bevis om (eller vetenskapligt stöd för)

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Riktlinje för sociala investeringar

Riktlinje för sociala investeringar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Opard Ylva Datum 2015-10-27 Diarienummer KSN-2015-1831 Kommunstyrelsen Riktlinje för sociala investeringar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning Enheten för HTA / Styrgruppen för FoU och OI. Utlåtande Vimizim (elosulfase alfa)

Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning Enheten för HTA / Styrgruppen för FoU och OI. Utlåtande Vimizim (elosulfase alfa) Skånes universitetssjukhus Staben för forskning och utbildning Enheten för HTA / Styrgruppen för FoU och OI Utlåtande Vimizim (elosulfase alfa) Sammanfattning Mukopolysackarider är komplexa glykosaminoglykaner

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 12 juni. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP

Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP Tid Tisdagen den 27 augusti 2013, kaffe 09.30, 10.00 15.00 Plats Medverkande Deltagare Avgift Anmälan Sunderby folkhögskola Marianne Forsgärde Norrbottens kommuners,

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT 2017-01-26 Dagens upplägg Databassök Övning PubMed Repetition PubMed Strukturera frågeställningen Embase Web

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Svårighetsgrad enligt etiska plattformen. Mari Broqvist Prioriteringscentrum

Svårighetsgrad enligt etiska plattformen. Mari Broqvist Prioriteringscentrum Svårighetsgrad enligt etiska plattformen Mari Broqvist Prioriteringscentrum Riksdagens riktlinjer för prioriteringar 1992-1995 Prioriteringsutredningen 1997- Riksdagen beslutar om en etisk plattform för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik

Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik 2011-11-17 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm AB 1 Rapporter Mot en effektivare kunskapsstyrning (2009, Socialstyrelsen och SKL) Kartläggning och

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Vad är Nationella Kvalitetsregister? De är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att

Läs mer

Vetenskapligt Förhållningssätt

Vetenskapligt Förhållningssätt Flik 1 Schema för kursen i Vetenskapligt förhållningssätt år 2016 Dag 1 Seminariedag 1, 2016-01-20 Tid Moment Lärare/deltagare 09:00-10:30 Inledning och presentation av kursen och gruppen Från vardagsproblem

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Mitt Kom-i-håg: Chefer och handledare och seminariedag Pärm och Närvaro Läxor Statistik! Grupparbete och feed-back Skriftlig rapport (8),

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015

Verksamhetsrapport 2015 1 (5) Datum Dnr 2016-01-25 Version 1 Verksamhetsrapport 2015 HTA-rådet Ylva Nilsagård, Enhetschef HTA-enheten CAMTÖ, 2 (5) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Övergripande mål... 3 1.1.1 Delmål...

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-20 Dnr 1300766 1 (6) Regionfullmäktige Prissänkning årskortet Jojo

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

SBU-rapport 1 okt -09

SBU-rapport 1 okt -09 SBU-rapport 1 okt -09 Sten Landahl Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland Bakgrund Hög läkemedelsförbrukning Vanligt med olämpliga

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Behandlingsprogram. Datum när behandlingsprogrammet skapades: (ÅÅÅÅ) Datum när den aktuella versionen av behandlingsprogrammet skapades: (ÅÅÅÅ-MM)

Behandlingsprogram. Datum när behandlingsprogrammet skapades: (ÅÅÅÅ) Datum när den aktuella versionen av behandlingsprogrammet skapades: (ÅÅÅÅ-MM) Rapporterande enhet Enhetens HSA-ID * Adress* Kontaktperson* Kontaktuppgift (e-post) Kontaktuppgift (telefon)* Landsting* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Informationsdatum är det datum då formuläret fylldes

Läs mer

Studiebesök till det medicinska biblioteket på Ullevåls universitetssjukhus i Oslo,

Studiebesök till det medicinska biblioteket på Ullevåls universitetssjukhus i Oslo, Studiebesök till det medicinska biblioteket på Ullevåls universitetssjukhus i Oslo, 2016-06-06. Enheten för kunskapsstyrning och utbildning Sjukhusbiblioteket Västerås Mona Berglind, Susanne Hedberg, Lena

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer