Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014"

Transkript

1 Handbok för projektansökan Atlas Konferens 2014

2 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller i ansökan för Atlas konferens. Handbokens upplägg motsvarar de avsnitt i ansökan där förtydligande kan behövas. Om ni har några frågor om ansökan eller behöver råd i utformningen av er projektidé är ni även välkomna att kontakta ansvarig handläggare för Atlasprogrammet; vxl tel: , e-post: Ansökan Notera att samtliga frågor i ansökan är obligatoriska att besvara on-line för att den ska registreras som valbar. En ansökan som inte är valbar går inte vidare i behandlingen utan avslås utan att bedömas. En checklista för valbarhet finns i slutet av handboken. En ansökan måste vara fullständig för att vara valbar. Ansökan fylls i on-line på Universitets- och högskolerådets hemsida; Med tanke på eventuella oförutsedda tekniska problem rekommenderar vi att ni alltid sparar en kopia av er onlineansökan i Word-format. Varje skolenhet kan endast göra en ansökan on-line, denna ska sedan skrivas ut, skrivas på av rektor och skickas till Universitets- och högskolerådet. Skicka ansökningshandlingarna i ett original till: Universitets- och högskolerådet Box Visby Sista datum att skicka in ansökan är: 3 februari 3 april 3 september 3 november Observera att svensk poststämpel gäller. En fullständig ansökan ska innehålla följande: 1. En fullständig ansökan, utskriven och underskriven av rektor/rektors motsvarighet. I det fall rektor inte har möjlighet att skriva under kan uppgiften endast delegeras uppåt till dennes chef. Det ska då tydligt framgå vem som har skrivit under. 2. Ett program för konferensen. Om program inte är klart vid ansökningstillfället ska preliminärt program eller ett av konferensarrangören styrkt dokument bifogas där innehållet i konferensen tydligt framgår. Beslut lämnas tidigast 4-5 veckor efter sista ansökningsdag, förhandsbesked ges ej. Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:716. Lycka till med er ansökan!

3 Programinformation... 3 Målgrupp... 3 Personal inom:... 3 Aktivitet... 3 Giltig period... 3 Giltiga konferensländer... 4 Rapportering och Återkrav... 4 Slumpvisa kontroller... 4 Ansökan online Komma igång... 5 Uppgifter för utbetalning... 6 Typ av aktivitet... 7 Deltagare... 8 Projektbeskrivning... 9 A. Beskriv kort förskolan/skolan... 9 B. Deltagandets syfte och mål... 9 C. Beskriv konferensens huvudsakliga inriktning... 9 D. Associerade partner E. Beskriv hur erfarenheterna kommer att spridas F. Har er skola/organisation tidigare erfarenheter av internationellt samarbete? Bidrag Beslut Bilaga 1: Ramar och kriterier för Atlas konferens Syfte och aktiviteter Samarbetsländer Bidrag Giltighetskriterier Prioriteringar Rapportering Bilaga 2: Avtal vid beviljande av medel ATLAS KONFERENS - AVTAL Bilaga 3 Ekonomiska riktlinjer för Atlas konferens Schablonbelopp Ekonomi Återkrav Bilaga 4 Checklista för valbarhet Bilaga 5 - EES och OECD:s medlemsländer Sida 2 av 20

4 Programinformation Målgrupp Personal inom: Förskola Grund- och gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning (både i offentlig eller privat regi) Allmänna linjer vid folkhögskolor Kompletterande utbildningar Resurscentrum Ansökan kan gälla maximalt 2 personer per skolenhet inklusive maximalt en till skolan associerad partner. Observera att bidraget inte kan sökas av till exempel kulturskolor, utbildningsförvaltningar, lärarutbildningar, naturskolor etc. Däremot kan de vara medsökande som en till skolan associerad partner. Aktivitet Inom ramen för Atlas konferens kan stöd sökas för: Deltagande eller aktiv medverkan i internationella konferenser. Den sökande kan t.ex. delta med ett eget bidrag i konferensen genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Den internationella konferensen ska vara öppen för deltagare från flera olika länder och vara relevant för den sökandes yrkesroll. Deltagandet i konferensen kan ses i ett led i att etablera kontakter med kollegor i andra länder eller ha som syfte att bidra till utvecklingen av skolan. Stöd kan inte sökas för deltagande i projekt-/planeringsmöten, utbildningar och kurser. Giltig period 2014 är det möjligt att söka konferenser inom följande perioder: Sista ansökningsdatum Konferens kan börja tidigast 3 februari 15 mars 3 april 15 maj 3 september 15 oktober 3 november 15 december Resan måste ha genomförts senast den 30 juni påföljande år. Sida 3 av 20

5 Giltiga konferensländer Det är möjligt att söka medel för Atlas konferens till samtliga länder utanför EU/EES, inkl. Turkiet och Schweiz. Se våra programkriterier, bilaga 1, för Atlas konferens riktlinjer och prioriteringsgrunder vid bedömningen av projektansökan. Rapportering och Återkrav Rapporteringen görs online under sidan Rapportering och utvärdering på vår webbplats och rapportering 1. Du fyller i och skickar in rapporten online. 2. Skriv även ut ett exemplar av rapporten, som du skriver under och skickar in till oss på adress: Universitets- och högskolerådet Atlas konferens Box Visby Det är önskvärt att ni skickar in er rapport snarast efter genomförd aktivitet, dock senast 1 september året efter beslutet om beviljat bidrag har tagits. Efter granskning av rapport kan hela eller delar av utbetalat bidrag komma att återkrävas i följande fall: - Den genomförda aktiviteten överensstämmer ej med den angivna i ansökan - Antal deltagare är färre än de beviljade Slumpvisa kontroller Vid rapportering behöver ej kvitton samt färdbevis redovisas. Se dock till att spara underlag för detta i fem år för eventuell revision. Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Färdbevis i form av t.ex. boardingkort skickas då in på begäran av Universitets- och högskolerådet. Sida 4 av 20

6 Ansökan online Komma igång Ansökan till Atlas konferens ska registreras online Länken till online-ansökan hittar du på sidan Ansökan på vår webbplats Där finns tydliga instruktioner för hur du ska göra. Viktigt att tänka på när du fyller i din ansökan: 1. Du kan gå in och göra ändringar med hjälp av det lösenord du får när du loggar in för första gången. Kom ihåg att spara ofta! (samma lösenord används vid rapporteringen) 2. Vi rekommenderar att ni skriver projektbeskrivningen i ett word-dokument och sedan kopierar och klistrar in texten i online-ansökan. Observera att det finns en begränsning vad det gäller antal tecken per fråga. Under rubriken Projektbeskrivning nedan hittar du frågorna som ska besvaras. 3. Slutför online-ansökan genom att klicka på Skicka ansökan. När du skickat din ansökan får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Observera att du inte kommer att kunna ändra något i ansökan efter att du har skickat ansökan! 4. Skriv ut din ansökan genom att klicka på "Utskriftssida". Rektor eller motsvarande ska underteckna ett exemplar. 5. Skicka in din ansökan tillsammans med konferensprogram, till Universitets- och högskolerådet. 6. Spara en kopia på din dator som referens, där framgår också din ansökans id-nummer. Sida 5 av 20

7 Var noga med att välja rätt typ av ansökan! Uppgifter för utbetalning Beviljat bidrag betalas ut till det angivna plus- eller bankgironumret. Observera att utbetalningar från Universitets- och högskolerådet ej görs till privata personkonton. Obs! utbetalningar görs endast till plus- eller bankgironummer! Pengarna betalas ut till ett plus- eller bankgironummer som ofta används av många. För att kunna lokalisera de utbetalda pengarna är denna text viktig. Är du osäker på vilken text som är lämplig, stäm av med ekonomiavdelningen på din skola! Exempel kan bl.a. vara skolans eller kontaktpersonens namn. Ange max 50 tecken, övrig text kommer inte med vid utbetalning. Sida 6 av 20

8 Typ av aktivitet Inom Atlas konferens är det möjligt att söka stöd för olika typer av aktiviteter: Medverka vid internationella konferenser t.ex. genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Delta vid internationella konferenser. Var noga med att välja rätt typ av aktivitet! Sida 7 av 20

9 Deltagare Man kan endast söka för max två personer per skola, inkl. associerad partner. Observera att om man söker deltagande i konferens för två personer från en skola gör man det i samma ansökan, inte två separata. Maximalt en person kan vara en till skolan associerad partner från till exempel kulturskola, utbildningsförvaltning, lärarutbildning, fackförbund, naturskola etc. Observera att deltagare med organisation och befattning måste anges. Om planerade deltagare av någon anledning måste bytas ut kontakta Atlas handläggare på Universitets- och högskolerådet. Sida 8 av 20

10 Projektbeskrivning Följande frågor ska besvaras när ni fyller i ansökan online. Ni kan förbereda er ansökan genom att skriva projektbeskrivningen i ett Word-dokument och sedan kopiera och klistra in texten i online-ansökan. A. Beskriv kort förskolan/skolan - Beskriv skolans förutsättningar och utvecklingsbehov Max antal tecken 2000 Här handlar det inte om att en ge en lång och uttömmande beskrivning av förskolan/skolan utan om att lyfta fram särskilt viktiga aspekter som ger stöd till ert val av aktivitet och syftet med ert deltagande/medverkan i denna konferens. B. Deltagandets syfte och mål - Ange hur deltagandet/medverkan i konferensen kan bidra till skolans utveckling och/eller internationella samarbete. Max antal tecken 2000 Här ska ni beskriva vilka konkreta mål ni har för deltagande/medverkan i konferensen. Fundera på hur detta bidrar till utveckling av skolans verksamhet. Hur knyter målen an till det som ni har beskrivit i punkten ovan? Vilka ev. kontakter/nätverk kan skapas? C. Beskriv konferensens huvudsakliga inriktning - Ange konferensens huvudtema och inriktning - Om du ska medverka aktivt- ange på vilket sätt och tema Max antal tecken 2000 Var så konkret som möjligt. Vilket/vilka ämnen kommer att beröras under konferensen och till vem/vilka riktar den sig? Hur ser er medverkan ut? presentation föredrag, workshop, utställning etc. Observera att ett program för konferensen måste bifogas till ansökan. Om program inte är klart vid ansökningstillfället skall preliminärt program eller ett av konferensarrangören styrkt dokument bifogas där innehållet i konferensen tydligt framgår. Bidrag beviljas inte till projektmöten, planeringsmöten, kurser, utbildningar etc. Sida 9 av 20

11 D. Associerade partner (om aktuellt) - Ange associerade partner - Beskriv på syftet med associerade partners medverkan Max antal tecken 2000 Inom Atlas konferens är det möjligt för till exempel kulturskolor, utbildningsförvaltning, lärarutbildning m.fl. att delta/medverka som associerad partner. Beskriv i så fall den associerade partnern och varför denne kommer att vara med på konferensen. E. Beskriv hur erfarenheterna kommer att spridas - Inom den egna skolan - Lokalt/regionalt eller till andra organisationer Max antal tecken 2000 Hur kommer ni att sprida information om konferensdeltagandet/medverkan och dess resultat? F. Har er skola/organisation tidigare erfarenheter av internationellt samarbete? JA / NEJ Bidrag Viktigt att veta om bidraget inom Atlas konferens: Bidrag beviljas i form av en schablonsumma per deltagare. Bidraget avser täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift. Bidrag beviljas för maximalt två deltagare, varav en kan vara en till skolan associerad partner från till exempel kulturskolor, utbildningsförvaltningar, lärarutbildningar, fackförbund, naturskolor etc. Beviljan om bidrag måste ske innan konferensens startdatum I tabellen nedan hittar ni aktuella schablonsummor. Bidragsnivåer: Övriga Europa (länder utanför EU/EES inkl. Turkiet och Schweiz) Asien, Afrika Oceanien och Amerika Schablonbelopp Sida 10 av 20

12 Beslut Handläggningstiden är cirka 5 veckor. Förhandsbesked ges inte. Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:617. Om ni beviljas bidrag: Beslut skickas via e-post till kontaktperson samt rektor/rektors motsvarighet. Observera att villkor som gäller för beviljande av medel återfinns i utskriftsversionen av er ansökan. I beslutet framgår beviljat bidrag och de särskilda villkor som gäller för just ert projekt. Beviljat bidrag betalas ut till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret. Om ni inte beviljas bidrag: Beslut om avslag meddelas till kontaktperson samt rektor/rektors motsvarighet via e-post efter ca 5 veckor. I beslutet framgår orsak till avslag. Sida 11 av 20

13 Bilaga 1: Ramar och kriterier för Atlas konferens ATLAS KONFERENS Syfte och aktiviteter Syftet med Atlas konferens är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn för att främja kompetensutveckling. Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Inom ramen för Atlas konferens kan stöd sökas för: Aktivt medverkande i internationella konferenser. Den sökande ska delta med ett eget bidrag i konferensen genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Deltagande i internationella konferenser. Konferenserna ska vara förlagda i länder utanför EU/EES inklusive Turkiet och Schweiz. Den internationella konferensen ska vara öppen för deltagare från flera olika länder och vara relevant för den sökandes yrkesroll. Deltagandet i konferensen kan ses i ett led i att etablera kontakter med kollegor i andra länder eller ha som syfte att bidra till utvecklingen av skolan/organisationen. Stöd kan inte sökas för deltagande i projektmöten/planeringsmöten, utbildningar, kurser etc. Vem kan söka Personal inom: Förskola Grund- och gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning (både i offentlig eller privat regi) Allmänna linjer vid folkhögskolor Kompletterande utbildningar Resurscentrum Maximalt en person/ansökan kan vara en till skolan associerad partner från till exempel kulturskola, utbildningsförvaltning, lärarutbildning, fackförbund, naturskola etcetera. Samarbetsländer Stöd för deltagande samt för aktiv medverkan kan sökas för konferenser i länder utanför EU/EES inklusive Turkiet och Schweiz. Ansökningstider och projektperiod Bidrag kan sökas fyra gånger per år enligt följande: Sista ansökningsdatum Konferens kan börja tidigast 3 februari 15 mars 3 april 15 maj 3 september 15 oktober 3 november 15 december Resan måste ha genomförts senast den 30 juni påföljande år. Sida 12 av 20

14 Bidrag Bidrag beviljas med ett schablonbelopp per deltagare och avser att täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift. Bidrag kan ges till maximalt två deltagare, varav en kan vara en till skolan associerad partner. Giltighetskriterier Ansökan har fyllts i och skickats in on-line. Ansökan ska skickas in per post senast sista ansökningsdatum (svensk poststämpel gäller). Ansökan har gjorts enligt programmets ramar och kriterier. Ansökan samt villkoren för programmen är underskriven av rektor eller rektors motsvarighet. Program för konferensen har bilagts ansökan. Om program inte är klart vid ansökningstillfället ska preliminärt program eller ett av konferensarrangören styrkt dokument bifogas där innehållet i konferensen tydligt framgår. Organisationen är behörig att söka Atlas konferens. Landet är giltig för den sökta aktiviteten. Konferensen är öppen för flera länder att delta i samt är relevant för den sökandes yrkesroll. Beskrivning av relevans av deltagande i konferensen finns. Beskrivning av hur erfarenheterna kommer att spridas finns Prioriteringar Vi prioriterar: skolor utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. regional spridning spridning av konferenser (ämne och land). Vid fördelning av medel till giltiga ansökningar kan slumpvis lottning tillämpas. Eventuella andra prioriteringar beslutas av Universitets- och högskolerådet inför varje års utlysning. Rapportering Rapporteringen görs online under sidan Rapportering och utvärdering på vår webbplats och rapportering Det är önskvärt att ni skickar in er rapport snarast efter genomförd aktivitet, dock senast 1 september året efter beslutet om beviljat bidrag har tagits. Vid rapportering ska deltagandet kunna bekräftas genom färdbevis i form av t.ex. boardingkort. Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Intyg och/eller färdbevis skickas då in på begäran av Universitets- och högskolerådet. Sida 13 av 20

15 Bilaga 2: Avtal vid beviljande av medel ATLAS KONFERENS - AVTAL Följande avtal gäller vid beviljande av bidrag inom Atlas konferens. 1. BESLUT Universitets- och högskolerådets beslut om beviljande av bidrag meddelas via e-post till kontaktperson och rektor/rektors motsvarighet. I beslutet specificeras bidragets storlek samt de särskilda villkor som gäller för ert bidrag. 2. SYFTE Bidraget gäller för medverkan/deltagande i en internationell konferens i enlighet med beskrivning i ovanstående ansökan. 3. GILTIGHET Bidraget ska utnyttjas inom den giltighetsperiod som anges i beslutet. 4. FINANSIERING Beviljat belopp och beviljat antal deltagare framgår av beslutet. Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp per deltagare och kan användas för att täcka kostnader för resa, uppehälle och ev. konferensavgift. Kostnader för personal och eventuella vikarier är inte giltiga. Enligt paragraf 19 kommunalskattelagen är utbildnings- och forskarstipendier mestadels skattefria. Vi rekommenderar er att kontakta skattekontoret vid tveksamhet. 5. UTBETALNING AV BIDRAG Efter beslut av Universitets- och högskolerådet betalas bidraget ut till det bank- eller plusgironummer som finns angivet i ansökan. Observera att utbetalning inte kan ske till privata konton. Sida 14 av 20

16 6. ÄNDRINGAR Universitets- och högskolerådet måste omgående underrättas om: Er skola/organisation beviljas bidrag för samma aktivitet/projekt. Ändringar sker i projektets syfte och aktiviteter. Projektet inte kan genomföras. Efter beslut av Universitets- och högskolerådet kan bidraget komma att justeras. Eventuellt utbetalt bidrag kan komma att återkrävas. 7. RAPPORT Efter avslutat projekt ska en rapport och ekonomisk redovisning skickas till Universitets- och högskolerådet. Underlag för rapportering finns på sidan Rapportering och utvärdering på vår webbplats Det är önskvärt att ni skickar in er rapport snarast efter genomförd aktivitet, dock senast 1 september året efter beslutet om beviljat bidrag har tagits. Deltagande måste kunna styrkas genom färdbevis i form av till exempel boardingkort. Verifikationerna måste sparas på skolan/organisationen i fem år för en eventuell revision. GODKÄNNANDE Ansökan och avtalet ska skrivas under av rektor/rektors motsvarighet med ekonomiskt ansvar för verksamheten. Jag intygar att uppgifterna i ansökan är riktiga samt godkänner villkoren för Atlas konferens. Underskrift av rektor/skolchef Ort och Datum Namnförtydligande Sida 15 av 20

17 Bilaga 3 Ekonomiska riktlinjer för Atlas konferens Introduktion De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader, uppehälle, försäkring samt eventuell konferensavgift. Schablon per deltagare beror på i vilket land konferensen äger rum. Bidragmedel betalas ut om max 2 deltagare per skolenhet. Nedan ges mer specifika rekommendationer kring vilka kostnader som får inrymmas i projektbudgeten och när vi kan komma att begära återkrav. De ekonomiska posterna och rekommendationerna kan inte ses som uttömmande utan endast en vägledning. Om ni är osäkra på utgifter är det alltid bättre att ni kontaktar ansvarig handläggare. Schablonbelopp Konferenser i övriga Europa:8 000 kronor per deltagare, maximalt kronor. Konferenser i Asien, Afrika Oceanien och Amerika: kronor per deltagare, maximalt kronor. Utbetalningen av beviljade medel görs direkt till skolan vid ett tillfälle. Ekonomi Kostnader som anses godkända och inte godkända. Resor Flyg Det ekonomiska bidraget ska täcka de internationella flygresorna, ekonomiklass. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Resor inom landet godkänns också för att ta sig till och från flygplats. Transporter Transporter inom konferenslandet för att ta sig mellan boendet och konferensanläggning samt att ta sig till och från flygplats. Logi Kostnader för logi för godkända deltagare inom Atlas konferens godtas. Logikostnader utanför konferenstiden godtas inte. Sida 16 av 20

18 Mat Matkostnader under konferenstiden godtas. Vaccinationer Vaccinationskostnader för godkända deltagare inom Atlas konferens godtas. Visum Visumkostnader för godkända deltagare inom Atlas konferens godtas. Även resor till och från ambassad kan godkännas om det krävs för visumhanteringen. Försäkring Utgifter för försäkring av godkända deltagare godtas. Återkrav Efter granskning av rapport kan hela eller delar av utbetalat bidrag komma att återkrävas. Universitets- och högskolerådet har rätt att begära återkrav och nedan anges när det kan bli aktuellt. De grunder som anges för återkrav är inte uttömmande. Återkrav vid bortfall av deltagare alternativt ej behörig deltagare deltar Om deltagare bortfaller görs återkrav på motsvarande beviljat schablonbelopp. Om en deltagare deltar som inte är beviljad medel återkrävs hela schablonbeloppet för den deltagaren. Meddela alltid handläggare för Atlasprogrammet om byte av deltagare är aktuellt. Återkrav om den genomförda aktiviteten ej överensstämmer med den angivna i ansökan Kontroll Vid rapportering behöver ej kvitton samt färdbevis redovisas. Se dock till att spara underlag för detta i fem år för eventuell revision. Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Färdbevis i form av t.ex. boardingkort skickas då in på begäran av Universitetsoch högskolerådet. Övrigt Ni rekommenderas att alltid tar kontakt med handläggare om ni är osäkra på utgifter. Medel från Atlasprogrammet utgör statliga medel. Sida 17 av 20

19 Bilaga 4 Checklista för valbarhet Använd listan som en sista kontroll av att ni har fyllt i ansökan korrekt och fullständigt samt att ni inte har missat någon punkt som gör att hela ansökan blir ogiltig. Ansökan måste fyllas i och skickas in online där samtliga sidor är ifyllda. Ansökan ska skickas in senast sista ansökningsdatum (svensk poststämpel gäller). Uppgifter om aktuella ansökningsdatum hittar du på sidan Ansökan på vår webbplats Observera att kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej är giltiga. Online-ansökan samt avtal har skrivits ut och undertecknats av rektor/rektors motsvarighet. I det fall rektor inte har möjlighet att skriva under kan uppgiften endast delegeras uppåt till dennes chef. Det ska då tydligt framgå vem som har skrivit under. Organisationen är behörig att söka Atlas konferens dvs. är en förskola, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, allmän linje vid en folkhögskola, kompletterande utbildning eller ett resurscentrum. Konferensen är en giltig aktivitet dvs. är en internationell konferens öppen för flera länder att delta i samt är relevant för den sökandes yrkesroll. Landet för den sökta aktiviteten är giltigt dvs. stöd för deltagande samt för aktiv medverkan kan sökas för konferenser i länder utanför den Europeiska Unionen/EES inklusive Turkiet och Schweiz. Ett program för konferensen ska bifogas ansökan. Om program inte är klart vid ansökningstillfället ska preliminärt program eller ett av konferensarrangören styrkt dokument bifogas där innehållet i konferensen tydligt framgår. Den internationella konferensen sker inom den giltiga perioden. För ansökningar i februari kan konferensen tidigast starta 15 mars. För ansökningar i april kan konferensen starta tidigast 15 maj. För ansökningar i september kan konferensen starta tidigast 15 oktober. För ansökningar i november kan konferensen starta tidigast 15 december. Vid samtliga ansökningstillfällen kan man söka för konferenser som ligger under 2013 och fram till senast den 30 juni Sida 18 av 20

20 Tänk också på att: Universitets- och högskolerådet inte har någon möjlighet att i förväg läsa ansökningarna och undersöka huruvida de är korrekt ifyllda/kompletta eller inte. Observera även att vi inte läser hänvisningar till webbplatser eller dylikt utan endast det som står i ansökan. Sida 19 av 20

21 Bilaga 5 - EES och OECD:s medlemsländer Sida 20 av 20

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer