Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder"

Transkript

1 Avtal mellan Region Skåne och Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag om psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder inom sektor 4 omfattar kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge

2 (12) 1 AVTALSPARTER Leverantör: Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag Villavägen ÅHUS Organisationsnummer: Kontaktperson: Tommy Palmgren alt. Anne Palmgren Tel: , E-post: Beställare: Region Skåne Kristianstad Organisationsnummer: Kontaktperson: Stefan Karlegärd Tel: E-post: 2 AVTALSKONSTRUKTION Nedanstående handlingar kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella fallet uppenbarligen föranleder att annan ordningsföljd skall gälla. - Detta Avtal - Beställarens förfrågningsunderlag daterat [inklusive frågor och svar] Dokument som åberopas i avtalet och som inte bifogas finns tillgängliga på Region Skånes hemsidor, 3 AVTALSTID Avtalet gäller under tiden med möjlighet för Region Skåne att förlänga avtalstiden i högst ett plus ett år. Dock längst till och med Beställaren skall skriftligen förlänga avtalet senast nio (9) månader före Avtalets sluttid. 4 UPPDRAGET Uppdraget omfattar psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder för patienter efter remiss av läkare eller psykolog inom den offentligt finansierade familjeläkarverksamhet/primärvård och psykiatriska verksamheter. Av Region Skåne utsedd psykoterapisamordnare kommer att bedöma och ordinera psykoterapi utifrån inkomna remisser. I uppdraget ingår att Leverantören gör relevanta diagnostiska bedömningar och tillämpar tydliga kriterier avseende indikationer för olika behandlingsalternativ. Om en patient visar sig ha behov av

3 (12) annan vård än den Leverantören kan erbjuda skall denne, genom råd och vägledning i samråd med psykoterapisamordnaren, tillse att patienten ges förutsättningar till sådan vård och behandling. I verksamheten skall individens behov av vård, trygghet samt kontinuitet i vårdgivarkontakten stå i centrum. Behandlingen skall bygga på respekt för patientens rätt till självbestämmande och skall så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patient och närstående, samt präglas av ett gott bemötande. 4.1 Inriktning och uppdrag Behandling ges i form av korttidsterapi omfattande högst 20 behandlingstillfällen. Undantagsvis finns möjlighet att, under vissa förutsättningar, förlänga behandlingstiden vilket skall godkännas av psykoterapisamordnaren. Avtalet gäller behandling med psykodynamisk psykoterapi. 4.2 Omfattning/volym Avtalet omfattar behandlingar för maximalt kronor (ersättningstak) per avtalsår. Beställaren lämnar inga garantier avseende miniminivåer på den volym som Avtalet omfattar. 4.3 Samverkan Leverantören ska samverka, inom det område Uppdraget avser, med berörda vårdgivare och övriga i patientens vård engagerade personer, liksom med kliniker/motsvarande inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne, samt med berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer med målet att skapa en sammanhållen vårdkedja. Leverantören ska därför ha god kännedom om de behandlingsrutiner och vårdprogram som tillämpas. Leverantören ska även vara beredd att medverka i vidareutvecklingen av lokala vårdprogram, av vårdkedjor, etc. och följa de överenskommelser som träffas. Leverantören skall samverka med Region Skånes psykoterapisamordnare och/eller annan person som Region Skåne utser. 5 ERSÄTTNING 5.1 Ersättningsmodell Ersättning per behandlingstillfälle vid individuell behandling à 45 min: 895 kr (normalersättning) Priset inkluderar samtliga kostnader samt skall inkludera eventuell patientavgift, som tillfaller leverantören. Vid individuella behandlingstillfälle som innebära åtgärder med mindre tidsåtgång än 45 minuter, utgår ersättning enligt följande: behandlingstillfälle omfattande minst 15 minuter ersätts med 40 % av normalersättningen behandlingstillfälle omfattande minst 30 minuter ersätts med 70 % av normalersättningen. Vid individuella behandlingstillfällen som överstiger 45 minuter kommer priset räknas upp per 15- minuters-period, där varje period ersätts med 1/3 av normalersättningen Ersättningstaket är kr per avtalsår. Det åligger Leverantören att följa upp intjänad ersättning i förhållande till ersättningstaket.

4 (12) Då patient är avgiftsbefriad har Leverantören rätt att även fakturera och erhålla ersättning för patientavgiften Leverantören får inte debitera två eller flera konsultationer samma dag avseende samma patient utan psykoterapisamordnarens medgivande Beställarens ersättningsskyldighet gäller inte vård av: person som inte omfattas av sjukförsäkring enligt lagen om allmän försäkring eller person som inte omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller person som inte omfattas av konvention mellan Sverige och annat land om social trygghet. patient för vilken annan part såsom försäkringsbolag, statlig myndighet etc. har betalningsansvar. utomlänspatienter som inte omfattas av riksavtalet för hälso- och sjukvård eller regionavtalet för södra sjukvårdsregionen, till dessa hör utomlänspatienter som inte remitterats enligt remissregler beslutade av patientens hemortslandsting Som bosättningsort vid besökstillfället gäller den uppgift som framgår av befolkningsregistret vid fakturans granskning Vårdkontakter kodas vid redovisning. 5.2 Ersättningens justering De ersättningsbelopp och ersättningstak som anges i Avtalet är fasta under perioden från tillträdesdagen till och med Efter utgången av denna period skall justering av ersättningsbeloppen och ersättningstak ske en gång per kalenderår enligt nedanstående formel. 70 % av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index SNI 2002 M+N+O (arbetskostnadsindex tjänstemän, preliminära uppgifter). 15 % av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index KPI (totalindex med 1980 som basår, konsumentindex). 15 % av priset är fast. De bastal till vilket ersättningsbeloppen är anpassade är respektive indextal för juni månad Ersättningsbeloppen skall justeras (uppåt eller nedåt) med hänsyn till förändringarna i nämnda index genom jämförelse av respektive bastal med preliminärt indextal för juni månad varje år, med början i juni månad De nya ersättningsbeloppen gäller därefter från och med 1 januari påföljande år Vid tillämpning av uppräknade ersättningar avrundas beloppen till närmaste heltal kronor. 5.3 Patientavgifter Leverantören förbinder sig att, i enlighet med Region Skånes regler - Patientavgifter i privat öppen vård - ta ut patientavgift för verksamheten. Beställaren åtager sig att hålla Leverantören informerad om de beslut och regler som gäller.

5 (12) När patient betalar mot räkning får Leverantören ta ut faktureringsavgift med samma belopp som Region Skåne tillämpar (f.n. 30 kr). Faktureringsavgift får inte registreras i högkostnadskort Leverantören skall till patienten lämna kvitto utformat enligt Beställarens anvisningar. Ett exemplar av aktuell förteckning Patientavgifter i privat öppen vård, vilket kan hämtas på Region Skånes hemsida, skall finnas tillgänglig för patienterna på väl synlig plats i väntrum Leverantören förbinder sig att anteckna i kort för högkostnadsskydd samt utfärda s.k. frikort enligt Region Skånes regler. 5.4 Fakturering All inrapportering och redovisning skall ske på datamedium. Leverantören skall senast den 15:e i varje månad redovisa all den verksamhet som bedrivits föregående månad genom att insända en faktura samt redovisa vårdkontakterna via datamedia enligt särskilda anvisningar från Beställaren (Redovisning av privata vårdgivares verksamhet på datamedia). Vid tidpunkt då Region Skåne går över till redovisning via Internet skall Leverantören lämna sin redovisning på detta sätt. För redovisning kring årsskiftet kan annan tidsfrist meddelas av Beställaren All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skattregistrering såvida inte annat särskilt avtalats skriftligen. Kopia på F-skattesedel skall lämnas årligen Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas Faktureringsavgift eller andra avgifter får ej uttagas Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren Fakturaadress: Regionkontoret syd Team Stöd privat vård UMAS, MFC-huset ing. 59, pl Malmö Kontaktperson angående fakturafrågor: Team Stöd privat vård Monica Åkerberg E-post: 5.5 Betalningsvillkor Beställaren utbetalar ersättning för verksamhet som redovisats enligt senast inom femton [15] dagar efter fakturans mottagande. 6 TILLGÄNGLIGHET 6.1 Lokaler och lokalisering

6 (12) Lokalerna skall vara anpassade och utrustade enligt gängse medicinska och andra krav för att tillgodose patienters behov vad avser en god och säker behandlingsmiljö och i övrigt vara anpassade för den typ av verksamhet som Uppdraget avser Närhet till allmänna kommunikationsmedel skall finnas och möjlighet till bilparkering skall finnas inom rimligt gångavstånd. Verksamheten är belägen på adress: Västra Storgatan 24-26, Kristianstad Mottagningens kontaktuppgifter: Tel: , , E-post: Förändring av mottagningens lokalisering får inte ske utan Beställarens skriftliga godkännande. 6.2 Mottagningstider mm Företrädesvis skall verksamheten vara öppen under kontorstid men skall även kunna kompletteras med andra tider om behov föreligger. Leverantören kommer att ha öppet följande tider: måndag torsdag, , efter överenskommelse. Andra tider erbjuds vid behov Avtalad verksamhet skall fördelas jämnt över hela året med hänsyn tagen till säsongsvariationer Leverantören bör inför semester och annan planerbar ledighet vidtaga lämpliga åtgärder så att Leverantörens patienter vid akuta behov därigenom kan få eller förmedlas adekvat vårdkontakt. 7 PERSONAL Leverantören svarar för att eventuella medarbetare i Leverantörens verksamhet har erforderlig kompetens Leverantören skall tillse att eventuella medarbetare erhåller erforderlig fort- och vidareutbildning inom det område Avtalet avser. Fort- och vidareutbildning som anordnas av Region Skåne står öppen för Leverantören på dennes egen bekostnad såvida annat ej överenskommes Eventuella medarbetare som engageras i verksamheten skall ha regelbunden tjänstgöring i denna för att uppfylla kraven på patientkontinuitet. 8 UNDERLEVERANTÖRER Leverantören kan under vissa omständigheter anlita underleverantörer avseende del av Uppdraget. Sådan underleverantör skall godkännas av Beställaren.

7 (12) För det fall Leverantören anlitar underleverantör är Leverantören gentemot Beställaren ansvarig för samtliga åtgärder som med avseende på Uppdraget vidtagits eller underlåtits av den Leverantören anlitat. 9 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 9.1 Lagar och förordningar Leverantören skall följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta Avtals giltighetstid är eller blir tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget. 9.2 Policies och riktlinjer Leverantören skall fortlöpande följa SBU:s (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) utredningsarbete och ta del av SBU:s slutsatser. Leverantören skall även ta del av Socialstyrelsens State of the art - dokument och följa aktuella nationella standarder Leverantören skall vid utförande av Uppdraget i tillämpliga delar följa Region Skånes vårdpolicies och vårdprogram. 9.3 Utvecklings- och kvalitetsarbete Region Skånes verksamhet baseras på en strategisk plattform med visionen Ett bättre liv i Skåne som i sin tur bygger på det regionala utvecklingsprogrammet med de långsiktiga målen för Skåne Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. Hälso- och sjukvården i Skåne styrs av beslutet om Skånsk Livskraft - vård och hälsa, en patientfokuserad hälso- och sjukvård som också förstärks av värderingarna i SOSFS 2005:12, Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, se Leverantören skall arbeta i enlighet med SOSFS 2005: Vårdgaranti De vårdgarantier och patientgarantier som Region Skåne fastställer skall tillämpas. Leverantören skall mottaga remitterade patienter i enlighet med Region Skånes regler. 9.5 Miljö Leverantören skall bedriva sitt interna miljöarbete på sådant sätt att Leverantören därigenom medverkar till att målen i Region Skånes miljöprogram uppnås. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten och i linje med kvalitetsarbetet. 9.6 Meddelarfrihet Vad som anges angående meddelarfrihet nedan gäller juridiska personer med ett flertal anställda Leverantören förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda utanför det verksamhetsområde som leverantörsförhållandet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kap. sekretesslagen Beställaren har rätt att häva avtalet i förtid om leverantören i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud.

8 (12) 9.7 Journalhantering Leverantören skall hantera patientjournaler, arkivmaterial och annan information i sin verksamhet avseende Uppdraget i enlighet med gällande författningar Leverantören har rätt att i den utsträckning det erfordras för utredning och behandling av enskild patient inom avtalad verksamhet kostnadsfritt erhålla kopia av patientjournal från den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården eller från vårdgivare med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning att patienten medger detta Leverantören har motsvarande skyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla journalkopia till vårdgivare verksam inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården eller till vårdgivare med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning att patienten medger detta Vid utlämnande av kopior av patientjournal till patient eller myndighet skall Leverantören följa Region Skånes avgiftsregler för kopia av allmän handling. 9.8 Tolk För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av detta avtal och som ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av Beställaren anvisad tolk. Sådan tolkservice bekostas av Beställaren. Leverantören skall följa Region Skånes riktlinjer för språktolkservice. 9.9 Sjukresor Leverantören skall tillhandahålla information om reglerna för sjukresa samt utfärda erforderliga intyg för sjukresa. Leverantören skall vid behov vara behjälplig vid beställning av resa Beställaren bekostar sjukresor enligt av Region Skåne fastställt sjukresereglemente IT-tjänster Leverantören skall ha en uppkoppling mot Internet samt ett e-postsystem som möjliggör utbyte av information Patientnämnd Med stöd av lagen om patientnämndsverksamhet handlägger Patientnämnden Skåne ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Leverantören svarar för. Involverad personal och ansvariga för verksamheten hos Leverantören skall bistå Patientnämnden med för handläggningen nödvändiga uppgifter. Leverantören skall tillhandahålla informationsmaterial från Patientnämnden i väntrummet Leverantörens ansvar för krav från tredje man Leverantören har fullt ansvar för Uppdraget och för all skada och alla förluster som kan komma att orsakas i Uppdraget Leverantören skall hålla Beställaren skadeslös om krav väcks mot Beställaren som en följd av Leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla Beställaren skall genast underrätta Leverantören om krav framställs mot Beställaren som avses i föregående stycke och skall inte utan Leverantörens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Leverantörens ersättningsskyldighet. Beställaren är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot Beställaren framförs vilket omfattas av Leverantörens ersättningsskyldighet. Underlåtenhet att iaktta det föregående medför att Beställaren i motsvarande mån förlorar sin rätt att framställa anspråk mot Leverantören avseende det krav som berörs.

9 (12) 9.13 Leverantörens ansvar gentemot Beställaren Leverantören skall ersätta Beställaren för samtliga de kostnader och förluster som Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal Försäkring Leverantören skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och samtliga de försäkringar som Leverantören enligt tillämpliga författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna skall vara på sådana belopp och övriga villkor som är sedvanliga för en verksamhet av nu aktuellt slag För den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal gäller Region Skånes patientförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Leverantören har skyldighet att utan kostnad lämna de intyg, journaler, m.m. som LÖF:s skaderegleringsbolag Personskadereglering AB (PSR) begär för de patienter som behandlats hos Leverantören. Detta gäller även om skadan inträffat på en annan vårdenhet men patienten har en vårdepisod hos Leverantören. 10 UPPFÖLJNING 10.1 Redovisning och rapportering Parterna är överens om att minst en gång årligen informera varandra om verksamhetens utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan uppföljning faller på Beställaren I Region Skåne utvecklas och prövas IT-baserad, strukturerad verksamhetsuppföljning. Om sådan anpassats för verksamhetsområdet skall leverantören årligen senast den 15 februari, lämna verksamhetsredovisning avseende föregående års verksamhet enligt särskild anvisning till Beställaren Vårdgivaren skall varje år senast den 28 februari efter det år verksamheten bedrivits lämna en verksamhetsredovisning enligt särskilda anvisningar till Region Skåne. Redovisningen skall bl a innehålla följande uppgifter avseende verksamhetsåret: antal mottagna remisser samt fördelning på diagnosgrupp/problemområde antal påbörjade behandlingar antal avbrutna behandlingskontakter antal fullföljda behandlingar antal gjorda återrapporteringar till remittent genomfört kvalitetsarbete inklusive avvikelserapportering Leverantören åtar sig därutöver att följa de krav på rapportering som Beställaren från tid till annan beslutar om för samtliga sina vårdgivare Granskning Beställaren har rätt att granska den utförda verksamheten, utifrån såväl ekonomiska förhållande som ändamålsenlighet och medicinsk kvalitet. Leverantören är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som behövs för granskningen. Beställaren har rätt att använda utomstående granskare och svarar för de kostnader som avser granskaren Beställaren skall ha tillgång till tidbok/motsvarande för uppföljning av ersättningar.

10 (12) 11 ÖVERLÅTELSE Leverantören får inte överlåta detta Avtal utan skriftligt godkännande från Beställaren. 12 FÖRTIDA UPPSÄGNING 12.1 Beställarens rätt till förtida uppsägning Beställaren har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställaren anger, om: Leverantören inte utför de uppgifter Leverantören åtagit sig enligt detta avtal och rättelse ej sker inom 30 dagar efter erinran; Leverantören är i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller eljest på goda grunder kan befaras vara på obestånd; eller är underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande eller inte fullgör sina åligganden avseende redovisning, svenska skatter eller socialavgifter eller lämnat Årsredovisning till Bolagsverket. En förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i Leverantörens företag, eller annars det bestämmande inflytandet över Leverantörens företag förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren inte skäligen kan godta. Verksamhetschef eller annan person i ledande ställning vid mottagningen enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott mot person inom ramen för sin yrkesutövning eller dömts för annat brott ägnat att allvarligt rubba Beställarens förtroende för Leverantörens förmåga eller personliga lämplighet att fullfölja detta avtal och Leverantören inte vidtar erforderliga åtgärder för att skilja vederbörande från uppdrag som berör detta avtal. Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol genom lagakraftvunnet beslut helt eller delvis förbjudit Leverantörens verksamhet enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Detta gäller under förutsättning att den förbjudna verksamheten inverkar på detta avtals fullgörande. Uppsägning skall ske skriftligen och ska anses ha nått motparten senast en (1) vecka efter det att uppsägningen översänts med rekommenderad försändelse till motparten under Leverantörens adress, enligt punkt 1 ovan Leverantörens rätt till förtida uppsägning Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Beställaren är i dröjsmål med betalning enligt punkt 5.5 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftligen anmaning därom. 13 VID AVTALETS UPPHÖRANDE Leverantören skall i händelse av att ingånget Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång där verksamheten övergår till annan utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för patienterna och Beställaren Om Beställaren avser att vid Avtalets utgång genomföra en ny upphandling, åtar sig Leverantören att ställa de uppgifter om verksamheten till Beställarens förfogande som Beställaren har behov av för att genomföra upphandlingen.

11 (12) Leverantören skall i händelse av att ingånget Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång där verksamheten övergår till annan utförare återlämna kvarvarande frikort och övrig egendom tillhörande Beställaren som Leverantören har i sitt förvar. 14 FORCE MAJEURE Part är inte ansvarig för underlåten eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten eller bristen orsakats av myndighets ingripande, arbetsmarknadskonflikt, omfattande brand eller översvämning, allvarlig olyckshändelse eller annan liknande omständighet utanför parts kontroll som part inte skäligen borde ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna. Beror underlåtenheten eller bristen på annan person än part, är part fri från ansvar endast om också sådan person skulle vara fri från ansvar enligt vad nyss nämnts. Finner part att han inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet enligt ovan skall part snarast skriftligen meddela motparten härom. 15 ÖVRIGT 15.1 Omförhandling Endera parten äger med tre månaders varsel begära omförhandling om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras och det rör sig om en förändring som part inte förutsett eller bort förutse Ändring och tillägg Ändringar och tillägg skall vara skriftliga och undertecknade av behöriga hos parterna Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske Information Vid marknadsföring skall framgå att verksamheten bedrivs enligt vårdavtal med Region Skåne Beställaren svarar i samråd med Leverantören för informationen i Region Skånes vårdkatalog (eller motsvarande) Beställaren skall ha rätt att lämna information (inkluderande ev. personuppgifter) om Leverantörens Uppdrag enligt detta Avtal på Beställarens webbplatser Beställaren skall också äga rätt att, via anslag på väl synlig plats på mottagningen, lämna information som riktar sig till invånarna. 16 TVIST Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som inte kan lösas av parterna gemensamt skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 17 UTVÄXLING AV AVTAL Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

12 (12) Region Skåne Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag Malmö Åhus Liliana Lindström Ordf. Avtalsutskottet Tommy Palmgren Leg.Psykoterapeut. Håkan Rundberg Avdelningschef Avdelning för privata vårdgivare Anne Palmgren Leg.Psykoterapeut

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer