Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Region Skåne. Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag. psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder"

Transkript

1 Avtal mellan Region Skåne och Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag om psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder inom sektor 4 omfattar kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge

2 (12) 1 AVTALSPARTER Leverantör: Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag Villavägen ÅHUS Organisationsnummer: Kontaktperson: Tommy Palmgren alt. Anne Palmgren Tel: , E-post: Beställare: Region Skåne Kristianstad Organisationsnummer: Kontaktperson: Stefan Karlegärd Tel: E-post: 2 AVTALSKONSTRUKTION Nedanstående handlingar kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella fallet uppenbarligen föranleder att annan ordningsföljd skall gälla. - Detta Avtal - Beställarens förfrågningsunderlag daterat [inklusive frågor och svar] Dokument som åberopas i avtalet och som inte bifogas finns tillgängliga på Region Skånes hemsidor, 3 AVTALSTID Avtalet gäller under tiden med möjlighet för Region Skåne att förlänga avtalstiden i högst ett plus ett år. Dock längst till och med Beställaren skall skriftligen förlänga avtalet senast nio (9) månader före Avtalets sluttid. 4 UPPDRAGET Uppdraget omfattar psykoterapi/psykologiska behandlingsmetoder för patienter efter remiss av läkare eller psykolog inom den offentligt finansierade familjeläkarverksamhet/primärvård och psykiatriska verksamheter. Av Region Skåne utsedd psykoterapisamordnare kommer att bedöma och ordinera psykoterapi utifrån inkomna remisser. I uppdraget ingår att Leverantören gör relevanta diagnostiska bedömningar och tillämpar tydliga kriterier avseende indikationer för olika behandlingsalternativ. Om en patient visar sig ha behov av

3 (12) annan vård än den Leverantören kan erbjuda skall denne, genom råd och vägledning i samråd med psykoterapisamordnaren, tillse att patienten ges förutsättningar till sådan vård och behandling. I verksamheten skall individens behov av vård, trygghet samt kontinuitet i vårdgivarkontakten stå i centrum. Behandlingen skall bygga på respekt för patientens rätt till självbestämmande och skall så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patient och närstående, samt präglas av ett gott bemötande. 4.1 Inriktning och uppdrag Behandling ges i form av korttidsterapi omfattande högst 20 behandlingstillfällen. Undantagsvis finns möjlighet att, under vissa förutsättningar, förlänga behandlingstiden vilket skall godkännas av psykoterapisamordnaren. Avtalet gäller behandling med psykodynamisk psykoterapi. 4.2 Omfattning/volym Avtalet omfattar behandlingar för maximalt kronor (ersättningstak) per avtalsår. Beställaren lämnar inga garantier avseende miniminivåer på den volym som Avtalet omfattar. 4.3 Samverkan Leverantören ska samverka, inom det område Uppdraget avser, med berörda vårdgivare och övriga i patientens vård engagerade personer, liksom med kliniker/motsvarande inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne, samt med berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer med målet att skapa en sammanhållen vårdkedja. Leverantören ska därför ha god kännedom om de behandlingsrutiner och vårdprogram som tillämpas. Leverantören ska även vara beredd att medverka i vidareutvecklingen av lokala vårdprogram, av vårdkedjor, etc. och följa de överenskommelser som träffas. Leverantören skall samverka med Region Skånes psykoterapisamordnare och/eller annan person som Region Skåne utser. 5 ERSÄTTNING 5.1 Ersättningsmodell Ersättning per behandlingstillfälle vid individuell behandling à 45 min: 895 kr (normalersättning) Priset inkluderar samtliga kostnader samt skall inkludera eventuell patientavgift, som tillfaller leverantören. Vid individuella behandlingstillfälle som innebära åtgärder med mindre tidsåtgång än 45 minuter, utgår ersättning enligt följande: behandlingstillfälle omfattande minst 15 minuter ersätts med 40 % av normalersättningen behandlingstillfälle omfattande minst 30 minuter ersätts med 70 % av normalersättningen. Vid individuella behandlingstillfällen som överstiger 45 minuter kommer priset räknas upp per 15- minuters-period, där varje period ersätts med 1/3 av normalersättningen Ersättningstaket är kr per avtalsår. Det åligger Leverantören att följa upp intjänad ersättning i förhållande till ersättningstaket.

4 (12) Då patient är avgiftsbefriad har Leverantören rätt att även fakturera och erhålla ersättning för patientavgiften Leverantören får inte debitera två eller flera konsultationer samma dag avseende samma patient utan psykoterapisamordnarens medgivande Beställarens ersättningsskyldighet gäller inte vård av: person som inte omfattas av sjukförsäkring enligt lagen om allmän försäkring eller person som inte omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller person som inte omfattas av konvention mellan Sverige och annat land om social trygghet. patient för vilken annan part såsom försäkringsbolag, statlig myndighet etc. har betalningsansvar. utomlänspatienter som inte omfattas av riksavtalet för hälso- och sjukvård eller regionavtalet för södra sjukvårdsregionen, till dessa hör utomlänspatienter som inte remitterats enligt remissregler beslutade av patientens hemortslandsting Som bosättningsort vid besökstillfället gäller den uppgift som framgår av befolkningsregistret vid fakturans granskning Vårdkontakter kodas vid redovisning. 5.2 Ersättningens justering De ersättningsbelopp och ersättningstak som anges i Avtalet är fasta under perioden från tillträdesdagen till och med Efter utgången av denna period skall justering av ersättningsbeloppen och ersättningstak ske en gång per kalenderår enligt nedanstående formel. 70 % av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index SNI 2002 M+N+O (arbetskostnadsindex tjänstemän, preliminära uppgifter). 15 % av priset justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s index KPI (totalindex med 1980 som basår, konsumentindex). 15 % av priset är fast. De bastal till vilket ersättningsbeloppen är anpassade är respektive indextal för juni månad Ersättningsbeloppen skall justeras (uppåt eller nedåt) med hänsyn till förändringarna i nämnda index genom jämförelse av respektive bastal med preliminärt indextal för juni månad varje år, med början i juni månad De nya ersättningsbeloppen gäller därefter från och med 1 januari påföljande år Vid tillämpning av uppräknade ersättningar avrundas beloppen till närmaste heltal kronor. 5.3 Patientavgifter Leverantören förbinder sig att, i enlighet med Region Skånes regler - Patientavgifter i privat öppen vård - ta ut patientavgift för verksamheten. Beställaren åtager sig att hålla Leverantören informerad om de beslut och regler som gäller.

5 (12) När patient betalar mot räkning får Leverantören ta ut faktureringsavgift med samma belopp som Region Skåne tillämpar (f.n. 30 kr). Faktureringsavgift får inte registreras i högkostnadskort Leverantören skall till patienten lämna kvitto utformat enligt Beställarens anvisningar. Ett exemplar av aktuell förteckning Patientavgifter i privat öppen vård, vilket kan hämtas på Region Skånes hemsida, skall finnas tillgänglig för patienterna på väl synlig plats i väntrum Leverantören förbinder sig att anteckna i kort för högkostnadsskydd samt utfärda s.k. frikort enligt Region Skånes regler. 5.4 Fakturering All inrapportering och redovisning skall ske på datamedium. Leverantören skall senast den 15:e i varje månad redovisa all den verksamhet som bedrivits föregående månad genom att insända en faktura samt redovisa vårdkontakterna via datamedia enligt särskilda anvisningar från Beställaren (Redovisning av privata vårdgivares verksamhet på datamedia). Vid tidpunkt då Region Skåne går över till redovisning via Internet skall Leverantören lämna sin redovisning på detta sätt. För redovisning kring årsskiftet kan annan tidsfrist meddelas av Beställaren All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skattregistrering såvida inte annat särskilt avtalats skriftligen. Kopia på F-skattesedel skall lämnas årligen Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas Faktureringsavgift eller andra avgifter får ej uttagas Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren Fakturaadress: Regionkontoret syd Team Stöd privat vård UMAS, MFC-huset ing. 59, pl Malmö Kontaktperson angående fakturafrågor: Team Stöd privat vård Monica Åkerberg E-post: 5.5 Betalningsvillkor Beställaren utbetalar ersättning för verksamhet som redovisats enligt senast inom femton [15] dagar efter fakturans mottagande. 6 TILLGÄNGLIGHET 6.1 Lokaler och lokalisering

6 (12) Lokalerna skall vara anpassade och utrustade enligt gängse medicinska och andra krav för att tillgodose patienters behov vad avser en god och säker behandlingsmiljö och i övrigt vara anpassade för den typ av verksamhet som Uppdraget avser Närhet till allmänna kommunikationsmedel skall finnas och möjlighet till bilparkering skall finnas inom rimligt gångavstånd. Verksamheten är belägen på adress: Västra Storgatan 24-26, Kristianstad Mottagningens kontaktuppgifter: Tel: , , E-post: Förändring av mottagningens lokalisering får inte ske utan Beställarens skriftliga godkännande. 6.2 Mottagningstider mm Företrädesvis skall verksamheten vara öppen under kontorstid men skall även kunna kompletteras med andra tider om behov föreligger. Leverantören kommer att ha öppet följande tider: måndag torsdag, , efter överenskommelse. Andra tider erbjuds vid behov Avtalad verksamhet skall fördelas jämnt över hela året med hänsyn tagen till säsongsvariationer Leverantören bör inför semester och annan planerbar ledighet vidtaga lämpliga åtgärder så att Leverantörens patienter vid akuta behov därigenom kan få eller förmedlas adekvat vårdkontakt. 7 PERSONAL Leverantören svarar för att eventuella medarbetare i Leverantörens verksamhet har erforderlig kompetens Leverantören skall tillse att eventuella medarbetare erhåller erforderlig fort- och vidareutbildning inom det område Avtalet avser. Fort- och vidareutbildning som anordnas av Region Skåne står öppen för Leverantören på dennes egen bekostnad såvida annat ej överenskommes Eventuella medarbetare som engageras i verksamheten skall ha regelbunden tjänstgöring i denna för att uppfylla kraven på patientkontinuitet. 8 UNDERLEVERANTÖRER Leverantören kan under vissa omständigheter anlita underleverantörer avseende del av Uppdraget. Sådan underleverantör skall godkännas av Beställaren.

7 (12) För det fall Leverantören anlitar underleverantör är Leverantören gentemot Beställaren ansvarig för samtliga åtgärder som med avseende på Uppdraget vidtagits eller underlåtits av den Leverantören anlitat. 9 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 9.1 Lagar och förordningar Leverantören skall följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta Avtals giltighetstid är eller blir tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget. 9.2 Policies och riktlinjer Leverantören skall fortlöpande följa SBU:s (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) utredningsarbete och ta del av SBU:s slutsatser. Leverantören skall även ta del av Socialstyrelsens State of the art - dokument och följa aktuella nationella standarder Leverantören skall vid utförande av Uppdraget i tillämpliga delar följa Region Skånes vårdpolicies och vårdprogram. 9.3 Utvecklings- och kvalitetsarbete Region Skånes verksamhet baseras på en strategisk plattform med visionen Ett bättre liv i Skåne som i sin tur bygger på det regionala utvecklingsprogrammet med de långsiktiga målen för Skåne Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. Hälso- och sjukvården i Skåne styrs av beslutet om Skånsk Livskraft - vård och hälsa, en patientfokuserad hälso- och sjukvård som också förstärks av värderingarna i SOSFS 2005:12, Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, se Leverantören skall arbeta i enlighet med SOSFS 2005: Vårdgaranti De vårdgarantier och patientgarantier som Region Skåne fastställer skall tillämpas. Leverantören skall mottaga remitterade patienter i enlighet med Region Skånes regler. 9.5 Miljö Leverantören skall bedriva sitt interna miljöarbete på sådant sätt att Leverantören därigenom medverkar till att målen i Region Skånes miljöprogram uppnås. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten och i linje med kvalitetsarbetet. 9.6 Meddelarfrihet Vad som anges angående meddelarfrihet nedan gäller juridiska personer med ett flertal anställda Leverantören förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda utanför det verksamhetsområde som leverantörsförhållandet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kap. sekretesslagen Beställaren har rätt att häva avtalet i förtid om leverantören i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud.

8 (12) 9.7 Journalhantering Leverantören skall hantera patientjournaler, arkivmaterial och annan information i sin verksamhet avseende Uppdraget i enlighet med gällande författningar Leverantören har rätt att i den utsträckning det erfordras för utredning och behandling av enskild patient inom avtalad verksamhet kostnadsfritt erhålla kopia av patientjournal från den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården eller från vårdgivare med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning att patienten medger detta Leverantören har motsvarande skyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla journalkopia till vårdgivare verksam inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården eller till vårdgivare med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning att patienten medger detta Vid utlämnande av kopior av patientjournal till patient eller myndighet skall Leverantören följa Region Skånes avgiftsregler för kopia av allmän handling. 9.8 Tolk För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av detta avtal och som ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av Beställaren anvisad tolk. Sådan tolkservice bekostas av Beställaren. Leverantören skall följa Region Skånes riktlinjer för språktolkservice. 9.9 Sjukresor Leverantören skall tillhandahålla information om reglerna för sjukresa samt utfärda erforderliga intyg för sjukresa. Leverantören skall vid behov vara behjälplig vid beställning av resa Beställaren bekostar sjukresor enligt av Region Skåne fastställt sjukresereglemente IT-tjänster Leverantören skall ha en uppkoppling mot Internet samt ett e-postsystem som möjliggör utbyte av information Patientnämnd Med stöd av lagen om patientnämndsverksamhet handlägger Patientnämnden Skåne ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Leverantören svarar för. Involverad personal och ansvariga för verksamheten hos Leverantören skall bistå Patientnämnden med för handläggningen nödvändiga uppgifter. Leverantören skall tillhandahålla informationsmaterial från Patientnämnden i väntrummet Leverantörens ansvar för krav från tredje man Leverantören har fullt ansvar för Uppdraget och för all skada och alla förluster som kan komma att orsakas i Uppdraget Leverantören skall hålla Beställaren skadeslös om krav väcks mot Beställaren som en följd av Leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla Beställaren skall genast underrätta Leverantören om krav framställs mot Beställaren som avses i föregående stycke och skall inte utan Leverantörens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Leverantörens ersättningsskyldighet. Beställaren är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot Beställaren framförs vilket omfattas av Leverantörens ersättningsskyldighet. Underlåtenhet att iaktta det föregående medför att Beställaren i motsvarande mån förlorar sin rätt att framställa anspråk mot Leverantören avseende det krav som berörs.

9 (12) 9.13 Leverantörens ansvar gentemot Beställaren Leverantören skall ersätta Beställaren för samtliga de kostnader och förluster som Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal Försäkring Leverantören skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och samtliga de försäkringar som Leverantören enligt tillämpliga författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna skall vara på sådana belopp och övriga villkor som är sedvanliga för en verksamhet av nu aktuellt slag För den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal gäller Region Skånes patientförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Leverantören har skyldighet att utan kostnad lämna de intyg, journaler, m.m. som LÖF:s skaderegleringsbolag Personskadereglering AB (PSR) begär för de patienter som behandlats hos Leverantören. Detta gäller även om skadan inträffat på en annan vårdenhet men patienten har en vårdepisod hos Leverantören. 10 UPPFÖLJNING 10.1 Redovisning och rapportering Parterna är överens om att minst en gång årligen informera varandra om verksamhetens utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan uppföljning faller på Beställaren I Region Skåne utvecklas och prövas IT-baserad, strukturerad verksamhetsuppföljning. Om sådan anpassats för verksamhetsområdet skall leverantören årligen senast den 15 februari, lämna verksamhetsredovisning avseende föregående års verksamhet enligt särskild anvisning till Beställaren Vårdgivaren skall varje år senast den 28 februari efter det år verksamheten bedrivits lämna en verksamhetsredovisning enligt särskilda anvisningar till Region Skåne. Redovisningen skall bl a innehålla följande uppgifter avseende verksamhetsåret: antal mottagna remisser samt fördelning på diagnosgrupp/problemområde antal påbörjade behandlingar antal avbrutna behandlingskontakter antal fullföljda behandlingar antal gjorda återrapporteringar till remittent genomfört kvalitetsarbete inklusive avvikelserapportering Leverantören åtar sig därutöver att följa de krav på rapportering som Beställaren från tid till annan beslutar om för samtliga sina vårdgivare Granskning Beställaren har rätt att granska den utförda verksamheten, utifrån såväl ekonomiska förhållande som ändamålsenlighet och medicinsk kvalitet. Leverantören är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som behövs för granskningen. Beställaren har rätt att använda utomstående granskare och svarar för de kostnader som avser granskaren Beställaren skall ha tillgång till tidbok/motsvarande för uppföljning av ersättningar.

10 (12) 11 ÖVERLÅTELSE Leverantören får inte överlåta detta Avtal utan skriftligt godkännande från Beställaren. 12 FÖRTIDA UPPSÄGNING 12.1 Beställarens rätt till förtida uppsägning Beställaren har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställaren anger, om: Leverantören inte utför de uppgifter Leverantören åtagit sig enligt detta avtal och rättelse ej sker inom 30 dagar efter erinran; Leverantören är i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller eljest på goda grunder kan befaras vara på obestånd; eller är underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande eller inte fullgör sina åligganden avseende redovisning, svenska skatter eller socialavgifter eller lämnat Årsredovisning till Bolagsverket. En förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i Leverantörens företag, eller annars det bestämmande inflytandet över Leverantörens företag förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren inte skäligen kan godta. Verksamhetschef eller annan person i ledande ställning vid mottagningen enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott mot person inom ramen för sin yrkesutövning eller dömts för annat brott ägnat att allvarligt rubba Beställarens förtroende för Leverantörens förmåga eller personliga lämplighet att fullfölja detta avtal och Leverantören inte vidtar erforderliga åtgärder för att skilja vederbörande från uppdrag som berör detta avtal. Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol genom lagakraftvunnet beslut helt eller delvis förbjudit Leverantörens verksamhet enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Detta gäller under förutsättning att den förbjudna verksamheten inverkar på detta avtals fullgörande. Uppsägning skall ske skriftligen och ska anses ha nått motparten senast en (1) vecka efter det att uppsägningen översänts med rekommenderad försändelse till motparten under Leverantörens adress, enligt punkt 1 ovan Leverantörens rätt till förtida uppsägning Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Beställaren är i dröjsmål med betalning enligt punkt 5.5 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftligen anmaning därom. 13 VID AVTALETS UPPHÖRANDE Leverantören skall i händelse av att ingånget Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång där verksamheten övergår till annan utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för patienterna och Beställaren Om Beställaren avser att vid Avtalets utgång genomföra en ny upphandling, åtar sig Leverantören att ställa de uppgifter om verksamheten till Beställarens förfogande som Beställaren har behov av för att genomföra upphandlingen.

11 (12) Leverantören skall i händelse av att ingånget Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång där verksamheten övergår till annan utförare återlämna kvarvarande frikort och övrig egendom tillhörande Beställaren som Leverantören har i sitt förvar. 14 FORCE MAJEURE Part är inte ansvarig för underlåten eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten eller bristen orsakats av myndighets ingripande, arbetsmarknadskonflikt, omfattande brand eller översvämning, allvarlig olyckshändelse eller annan liknande omständighet utanför parts kontroll som part inte skäligen borde ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna. Beror underlåtenheten eller bristen på annan person än part, är part fri från ansvar endast om också sådan person skulle vara fri från ansvar enligt vad nyss nämnts. Finner part att han inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet enligt ovan skall part snarast skriftligen meddela motparten härom. 15 ÖVRIGT 15.1 Omförhandling Endera parten äger med tre månaders varsel begära omförhandling om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras och det rör sig om en förändring som part inte förutsett eller bort förutse Ändring och tillägg Ändringar och tillägg skall vara skriftliga och undertecknade av behöriga hos parterna Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske Information Vid marknadsföring skall framgå att verksamheten bedrivs enligt vårdavtal med Region Skåne Beställaren svarar i samråd med Leverantören för informationen i Region Skånes vårdkatalog (eller motsvarande) Beställaren skall ha rätt att lämna information (inkluderande ev. personuppgifter) om Leverantörens Uppdrag enligt detta Avtal på Beställarens webbplatser Beställaren skall också äga rätt att, via anslag på väl synlig plats på mottagningen, lämna information som riktar sig till invånarna. 16 TVIST Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som inte kan lösas av parterna gemensamt skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 17 UTVÄXLING AV AVTAL Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

12 (12) Region Skåne Psykoterapi i Centrum, Palmgrens Handelsbolag Malmö Åhus Liliana Lindström Ordf. Avtalsutskottet Tommy Palmgren Leg.Psykoterapeut. Håkan Rundberg Avdelningschef Avdelning för privata vårdgivare Anne Palmgren Leg.Psykoterapeut

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

Avtal. Region Skåne genom Habilitering & Hjälpmedel. Humlegarden SL - Clinica Vintersol. Vård och rehabilitering utomlands

Avtal. Region Skåne genom Habilitering & Hjälpmedel. Humlegarden SL - Clinica Vintersol. Vård och rehabilitering utomlands Avtal MA/060103-01 mellan Region Skåne genom Habilitering & Hjälpmedel och Humlegarden SL - Clinica Vintersol om Vård och utomlands 2 (11) 1 AVTALSPARTER Leverantör: Clinica Vintersol Humlegarden SL C/Nordica

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Sid 1(7) Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 1 Patientens ställning Landstingsfullmäktige har fastställd en Vårdetisk plattform. Denna innebär bland annat

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

AVTAL. för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län

AVTAL. för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län HSS 2010-0146 AVTAL för ortodontiska behandlingar av barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län 1 PARTER... 2 2 AVTALSTID... 2 3 ÅTAGANDE... 2 4 KVALITET OCH VERKSAMHETSUTVECKLING... 3 5 PERSONAL OCH

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer