Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag , kl Plats: Sessionssalen Sandskär, Stadshuset Föredragning av Budgetdirektiv och därefter kan allmänheten ställa frågor om Budgetdirektiv Ledamöterna inbjuds till en gemensam lunch på Haparanda Stadshotell kl Ärende Bilaga 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen 2 1 +Sep bil Budgetdirektiv Skattesats för Haparanda stad år 2014 Ekonomiska ärenden 4 3 +Sep bil Delårsrapport Sep bil Haparanda stads revisionsberättelse Sep bil Årsredovisning 2012 Högskoleförbundet Östra Norrbotten 7 6 +Sep bil Årsredovisning 2012 Haparanda Bostäder 8 7 +Sep bil Årsredovisning 2012 Bottenvikens Reningsverk AB 9 8 +Sep bil Årsredovisning 2012 Haparanda Värmeverk AB Sep bil Årsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen

2 Allmänna ärenden Sep bil Överförmyndarens verksamhetsplan Uttalande från Synskadades Riksförbund, Norrbottens Distrikt (Ledsagning enligt LSS) Uttalande från Synskadades Riksförbund, Norrbottens Distrikt (inkluderande arbetsplatser) Motionssvar Svar från Bun på Lena Keisu-Gards (S) motion ang Festplats vid högtidliga tillfällen i skolan Svar från Bun på Monica Perdahl Täikkös motion ang Landsbygdsutveckling i Haparanda kommun Nya motioner och medborgarförslag Motion från Pekka Hyötylä V Bygg lekpark på Vallen-området Medborgarförslag från Östen Routuvaara m fl nyttja järnvägsvallen Delgivning av besvarade medborgarförslag i styrelser/nämnder Enligt uppdrag Tryggve Kenttä Ordförande Eine Pirilä Sekreterare Kungörelsen anslagen på Haparanda stads anslagstavla intygar: Kirsi Heino

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Synskadades Riksförbund Norrbotten Synskadades Riksförbund Norrbottens Distrikt Uttalande Till Norrbottens läns landsting Norrbottens kommuner Inkluderande arbetsplatser Arbete åt alla är en mänsklig rättighet vilket också uttrycks i artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots detta sorteras människor bort från arbetsmarknaden fast det finns en politisk enighet om, att alla som kan arbeta ska få möjlighet att utifrån sin egen förmåga, kunna finnas på arbetsmarknaden. Samtidigt visar statistiken att sysselsättningsgraden ständigt har sjunkit bland personer med funktionsnedsättning sedan Arbetsmarknaden är även i detta perspektiv icke-fungerande. Det saknas förutsättningar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få ett lönearbete. Det skapar ett personligt lidande för alla de som ställs utanför. Det är också samhällsekonomiskt dåligt att inte ta tillvara de arbetskraftsresurser som finns. Ska samhällets aktörer kunna leva upp till allt tal om arbetslinje och allas rätt till arbete utifrån sina förutsättningar krävs förändringar. Det krävs en inkluderande arbetsmarknad där arbetsplatser görs tillgängliga, där arbetstider kan anpassas utifrån individens behov, där rehabilitering och utbildning erbjuds i samverkan med andra aktörer. Människor med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Behoven varierar kraftigt och därför måste också de arbetsmarknadspolitiska insatserna variera. Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

14 Synskadades Riksförbund Norrbotten Ett stort antal utestängs också från arbetsmarknaden enbart på grund av fördomar och negativa attityder både hos arbetsgivare och anställda. Kommuner, landsting och regioner är stora arbetsgivare med varierande arbetsuppgifter. Människor med funktionsnedsättning är medborgare med olika bakgrund, utbildning, kunskap och erfarenhet. Enligt Sveriges kommuner och landsting är landstingen dåliga på att rekrytera och anställa personer med funktionsnedsättning. Trots att ca 5,6% av befolkningen är anställda inom landstingen så återfinns bara ca 1% av personer med funktionsnedsättning bland dessa. Landstinget i Norrbotten och länets kommuner behöver som en stor arbetsgivare och offentlig aktör, arbeta mer offensivt för att bli ett föredöme på arbetsmarknaden, en arbetsgivare för alla. För att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden att etablera sig där,föreslår Synskadades Riksförbund (SRF) i Norrbotten: Att landstinget och länets samtliga kommuner aktivt verkar för detta syfte. Att både landstinget och länets alla kommuner antar politiskt beslutade handlingsplaner på området för att öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i respektive organisation. I handlingsplanen ska aktiviteter och åtgärder som bidrar till att öka andelen personer med funktionsnedsättning presenteras. Bland annat bör dessa planer innehålla: - Åtgärder för hur samtliga lokaler, datorsystem och programvaror som används i verksamheten ska bli fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. - Riktlinjer som säkerställer en kompetensbaserad rekrytering, där attityder och fördomar inte kan styra och där en funktionsnedsättning kan ses som en tillgång. - Plan för samverkan med externa parter som exempelvis det lokala näringslivet, sociala företag, Samhall, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. - Plan för särskild rekrytering av personer med funktionsnedsättning för att på olika sätt bidra till mångfald, kreativitet och kompetens. Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

15 Synskadades Riksförbund Norrbotten - Tydliga anvisningar så att upphandlingar och samarbeten ställer krav på att även andra arbetsgivare har en arbetsmiljö som är fullt tillgängligt och aktivt rekryterar personer med funktionsnedsättning. - Plan för hur man ska ta till vara den kunskap och de stödinsatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan ge för personer med funktionsnedsättning. - Riktade erbjudanden om feriejobb och praktikplatser till ungdomar med funktionsnedsättning. - Att se över rekryteringsprocesser och öka kunskapen och medvetandet i organisationen. Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund Norrbottens representantskapsmöte i Luleå Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

16 Synskadades Riksförbund Norrbotten Synskadades Riksförbund Norrbottens Distrikt Uttalande Till Norrbottens riksdagsledamöter Kommunfullmäktige i Norrbottens kommuner SRF kräver rätten till ledsagning enligt LSS Ledsagning enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade, LSS, för personer med grav synnedsättning/blindhet och dövblindhet Lagen infördes den 1 januari 1994 och anledningen var att personer med omfattande funktionsnedsättningar hade sämre levnadsvillkor än de flesta andra. Intentionen var att personer med funktionsnedsättning skulle ha möjlighet att leva på samma villkor som andra. En av insatserna i LSS är ledsagarservice, en service som har stor betydelse för personer med grav synnedsättning/blindhet samt dövblindhet. Även i förarbetena till lagen nämns särskilt personer med grav synnedsättning/blindhet som en målgrupp för insatsen. Till att börja med var det också självklart att personer med grav synnedsättning skulle tillhöra personkrets 3 i lagen och därmed ha tillgång till ledsagarservice efter behov. Rättsläget har dock förändrats och blivit oklart, vilket fått konsekvensen att liknande ärenden bedöms på olika sätt både i kommunerna och i domstolarna. Denna rättsosäkerhet är inte acceptabel. Om en person ska få tillgång till insatsen eller ej, ska endast bero på behovet och inte på var i landet man är bosatt. Det får aldrig råda någon tvekan om att en person med grav synnedsättning/blindhet ska tillhöra personkrets 3. En grav synnedsättning får betydande konsekvenser på många av livets områden. Enligt studier som Utredningsinstitutet Handu och Folkhälsoinstitutet gjort, har 80% av personer med synnedsättning Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

17 Synskadades Riksförbund Norrbotten svårigheter att orientera sig på främmande platser, 65% kan inte handla sin mat, 75% kan inte åka kollektivt på egen hand, 50% kan inte självständigt ta del av sin post och sköta post- och bankärenden. Rapporter påvisar även avsevärt högre ohälsa bland till exempel personer med synnedsättning än i övriga befolkningen. Orsaken finner man i oro och ångest över att klara sitt dagliga liv. Många tvingas leva ett passivt liv med brist på omväxling och stimulans. Konsekvensen blir hög konsumtion av antidepressiva medel och sömnmedel. Allt större krav ställs idag på att individen själv ska kunna utföra sina rättigheter och skyldigheter i samhället. Service, informationsinhämtning, val för sin egen ekonomi, sköta om sin hälsa genom motion etcetera. Allt mer förutsätts individen klara själv. Sverige är inte det tillgängliga samhälle som krävs för att personer med grav synnedsättning med självklarhet ska vara delaktiga i utvecklingen. Utan rätt till personlig service, ökar klyftorna och utanförskapet. Ledsagarbegreppet kan vidgas något genom att ledsagaren också kan vara individens ögon och läsa skriftlig och digital information, beskriva miljöer med mera. Ledsagaren skulle även kunna syntolka till exempel en teater- eller bioföreställning, ett idrottsarrangemang eller vid ett muséebesök. En sådan utvidgning skulle avsevärt förbättra levnadsvillkoren för personer med grav synneddsättning/blindhet och dövblindhet. Synskadades Riksförbund Norrbotten kräver: att länets kommuner ska tillämpa LSS-lagen på det korrekta sätt som medför att personer med grav synnedsättning/blindhet och dövblindhet ska kunna erhålla ledsagningen enligt denna lag att länets riksdagsledamöter arbetar för att dagens ojämlika avgifts- och regelsystem i kommunerna undanröjs samt att ett förtydligande görs i LSS-lagen, kring rätten till ledsagning för blinda och personer med grav synnedsättning och dövblindhet, alternativt arbetar för att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter om hur lagen ska tolkas utifrån de ursprungliga ambitionerna med insatsen, ledsagarservice Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

18 Synskadades Riksförbund Norrbotten Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund Norrbottens representantskapsmöte i Luleå Synskadades Riksförbund Norrbotten Sandviksgatan 53 Tel Pg Luleå Webbplats. Bg

19

20

21

22

23 Moti n ^n^ ^CS ^Dl 3^ l 6^. HAf'A^1t^ STAD I^mmur ^.""'""""'""",.^, ^::::::"""" HAPARANDA STAD Haparanda kommun eller Haparanda bostäder bygger en lekpark på grönområdet inom bostadsområdet Gränsvallen. Behovet av lekparken är stort, för många barnfamiljer bor på Gränsvallen.

24 HEDBORGAR FÖRSLAG ^^r-^,s2c^^3f ^^^. 51 HAI'ARl1NJ^A STAB zoj3 -oa- 2 2 MEDBORGARFÖRSLAG GÄLLANDE FD. JÄRNVÄGEN HAPARANDA - KARUNGI - HORJÄRN (DEL INOM HAPARANDA KOMMUN) ATT ANLÄGGA SKOTER, VANDRINGS ELLER CYKEL LEDER I GLESBYGD ÄR FÖRENAT MED STORA KOSTNADER, NÅGOT EN MINDRE KOMMUN INTE ALLTID VILL SATSA PÅ. FRAMFÖR ALLT I NORRA DELEN AV KOMMUNEN SAKNAS SATSNINGAR VAD GÄLLER LÄTTILLGÄNGLIGA LEDER FÖR BÅDE SKOTER OCH VANDRING. NU HAR NEDLÄGGNINGEN AV JÄRNVÄGEN SI{APAT ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE FÖR DE MERA GLEST BEFOLKADE DELARNA AV KOMMUNEN. EN FÄRDIG LED SOM SAMMANBINDER FLERTALET MINDRE ORTER, PÅ VÄL KOMPRIMERAD GRUND, UPPBYGD VALL, BROAR ÖVER VATTENDRAG, FÄRDIGA ÖVERFARTER OCH VARNINGSSKYLTAR VID I{ORSNINGAR MM. INGEN JORD ELLER SKOGSBRUKS MARK SKADAS, BANVALLEN FINNS REDAN DÄR OCH KAN ANVÄNDAS SÅVÄL VINTER SOM SOMMAR, ATT INTE UTNYTTJA DETTA VORE RENT SLÖSERI MED RESURSER. VALLEN LIGGER LÄTTILLGÄNGLIG FÖR ALLA OCH ENDAST KOMPLETERING VAD GÄLLER SKYLTNING BEHÖVS, ÄVEN DEN KVARVARANDE BANVALLEN STRÄCKAN KARUNGI - HEDENÄSET FUNGERAR DÅ SOM LED. MEDBORGARFÖRSLAGF,T ATT BESLUT TAS OM BANVALLEN SOM KOMBINERAD SKOTER OCH REKREATIONSLED LÄMNAS HÄRMED AV DE UNDERTECI{NANDE TILL HAPARANDA STAD ^å;^^^c^ ^^^,^0^3 ^^,Q,2.Q ^,.^e,^-^-g^.v^.^ ^^"^y ^2C^^ ^^ ^^ ^ ^^^^

25 HAPARANDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn - och ungdomsnämnden Sida 48 Bun 160 Medborgarförslag vegetarisk dag/vecka Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt svar av kostchef Paula Pietinhuhta. Ärendebeskrivning Kostchef Paula Pietinhuhta har inkommit med svar på medborgarförslaget från Madeleine Isaksson angående en vegetarisk dag/vecka. Bilaga. Beslutsunderlag Medborgarförslag Dnr: Ks 2011/ Beslutsexpediering Madeleine Isaksson Paula Pietinhuhta Justerare,X ^ ' ^

26 Dnr Ks Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag - En vegetarisk dag i veckan I ett medborgarförslag från Madeleine Isaksson föreslås att det en dag i veckan serveras enbart vegetarisk kost i kommunens skolor och förskolor. Isaksson anför följande i sitt förslag: "Som den moderna kommun Haparanda strävar efter att vara borde det naturliga steget vara att minst en dag i veckan servera enbart vegetarisk kost i kommunens skolor och förskolor. Det äj inte enbart för de etiska skälen såsom djurens onaturliga förhållanden utan även för att det är mer klimatsmart och hälsosamt_ Det är bättre för mi jön att vi äter mindre kött. Köttproduktionen står för 18 procent av alla utsläpp av växthusgaser och stora delar av regnskogen har blivit nedhuggen för att ge plats åt odlingsmark där man odlar mat till djuren. Istället för att mata vår mat och på så vis förlora både utmärkt föda och odlingsutrymme, borde vi skippa köttet och ge alla möjligheten att äta samt värna om vår miljö. Det finns ungefär 800 miljoner allvarligt undernärda människor i världen och åtminstone 20 miljoner människor svälter ihjäl varje år. Köttproduktionen är ett enormt slöseri med våra resurser. Det krävs minst 10 gånger så mycket mark att producera kött som att producera vegetabilier med motsvarande närings- och enejgiinnehåll. Det är också väldigt bra för hälsan att äta vegetarisk mat. Det är allmänt känt att vegetarisk mat minskar risken för hjäf t- och kärlsjukdon^af och har en massa andra positiva fördelar. Så för allas bästa föreslår jag att Haparanda kommun skall införa minst en dag i veckan då de enbart serverar vegetarisk mat i skolor och förskolor. " Tjänsteyttrande Haparanda Stads kostverksamhet delar förslagsställarens uppfattning att vegetarisk kost är hälsosamt och bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vi delar även uppfattning om att en vegetarisk dag vore en naturlig och självklar det i vårt arbete med hållbar utveckling.

27 Dnr Ks 2011 / Att införa vegetarisk kost är dock en process som tar tid. Förutom att förändra matvanor är det framför allt att förändra en matkultur med långa anor i vår del av landet. Att erbjuda alternativ är ett led i vårt kvalitetsarbete, att alla elever skall ha två maträtter att välja mellan.under hösten 2011 och våren 2012 har barn och elever på Gränsskolan, Marielundsskolan, Tornedalsskolan, Nikkala och Grankullen haft vegetarisk kost som alternativ. Vi utökar successivt antalet skolor som skall ha ett vegetariskt alternativ. Haparanda stads strävan är att öka andelen helt vegetariska måltider i såväl skolan som i förskolan. Under läsåret 2011/2012 har skolmåltidsschemat varit på sex veckor och under varje period har vi haft tre dagar med enbart vegetariska maträtter. Erfarenheten av detta visar att det tar tid andra förändra matvanor, en hel del kritik har riktats till att det enbart serverats vegetarisk måltider. Undertecknad är trots kritiken positiv till att fortsätta med dagar då enbart vegetariska rätter serveras men att detta bör ske i en takt där elever vänjer sig vid detta. Förslag till beslut att successivt öka andelen dagar med enbart vegetariska rätter så att vi inom tre år kan ha en dag/vecka med enbart vegetariska alternativ och att därmed anse medborgarförslaget från Madeleine Isaksson besvarad. Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Paula Pietinhuhta Kost- och lokalvårdschef

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Samhällets stöd till personer med dövblindhet

Samhällets stöd till personer med dövblindhet Samhällets stöd till personer med dövblindhet En lagöversikt med fokus på personer med dövblindhet framtagen av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och Dövblindteamet i Stockholm. Nationellt Kunskapscenter

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas Uttalande som antogs vid förbundsstämman i maj 2013. F örbundsstyrelsen tillsatte i juni 2012 en LSS-kommitté med uppdrag att utarbeta en handlingsplan

Läs mer

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. DHRs idéskrift

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. DHRs idéskrift 1 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet DHRs idéskrift 2 Innehåll Historik och ideologi sid 3 människovärde, egen erfarenhet, välgörenhet, diskriminering Rätt till lika villkor för alla medborgare sid

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen Bilaga 1 Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen För att skapa oss en representativ bild av hur handläggarna både hanterar anvisning till skyddat arbete hos Samhall och hur de upplever att stödet

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer