MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15)"

Transkript

1 Nr xx Kultur- och utbildningsnämnden (15) Tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan , i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf. (V) Helena Karlsson-Hultman (C) Harald Ericson (M) Mats Svartling (S) Tjänstgörande ersättare Karin Johansson (KD) för Camilla Berglöv Hermansson Sarah Isgren (MP) för Andreas Jonsson Övriga närvarande Ersättare Agneta Arvemark (MP) Camilla Berglöv-Hermansson (KD) Tjänstemän Personalföreträdare Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef Mari-Anne Edmark, kultur- och utbildningssekreterare Ninni Eriksson, Matematik-coach, 26 Katarina Kjörling, Kulturbruket på Dal, 30 Eva Rydberg, Kulturbruket på Dal, 30 Sune Svensson, Personalchef, 36 Laila Gunnarsson, Lärarförbundet Utses att justera Justerare Ersättare Karin Johansson (KD) Sarah Isgren (MP) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 19 april 2013, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Mari-Anne Edmark Ordförande... Rune Stenén Justerande Karin Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Mari-Anne Edmark

2 Kultur- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 26 Måluppfyllelse rapportering från matematikcoach 27 Ändring av Kultur- och utbildningsnämndens reglemente 28 Mentorsavtal 29 Handledarersättning för elever på Lärlingsprogrammet 30 Kulturbruket på Dal - rapportering 31 Västbus reviderade riktlinjer från 2012 samt nya riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Öppenhet i processen kring rekrytering av skolledare 33 Elevhearing ev. besök på Nordalsskolan och Fagerlidsskolan 34 Budget Incidentrapportering från enheterna 36 Informationsärenden 37 Delegeringsärenden

3 Kultur- och utbildningsnämnden Måluppfyllelse Kultur- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. Sammanfattning av ärendet Skolornas matematikcoach, Ninni Eriksson, presenterar sig för nämnden. Ninni rapporterar om sitt arbete som matematikcoach samt om lovskolan där frivillig stödundervisning skett under loven för Rådaskolans elever. Rektor gör regelbundna besök i klasserna samt har dialog med eleverna och uppmanar dem att inte bara nöja dig med betyget E, utan försöka nå så långt som möjligt mot betyget A.

4 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Komplettering av Kultur- och utbildningsnämndens reglemente Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kompletteringen i reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att anta tillägget i Kultur- och utbildningsnämndens reglemente. Sammanfattning Med anledning av ny skollag som rör FSO (förlängd skolbarnsomsorg) behöver Kultur- och utbildningsnämndens reglemente kompletteras. Kompletteringen nedan med fel stil. Citat: Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar bedriva förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

5 Kultur- och utbildningsnämnden Mentorsavtal förslag till lokalt kollektivavtal Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att anta förslaget om mentorsavtal. Sammanfattning Ett förslag till mentorsavtal har upprättats mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om mentorskap enligt SKOLF 2011:37. Tanken är att nyutexaminerade förskollärare/lärare ska under sitt introduktionsår får rätt till en mentor. Rektor kan i enskilda fall fatta beslut om mentorskap vid vikariat. Mentorn ska ha en förskollärare-/lärarexamen och legitimation. Ändringar i 3, 4 och 5 i avtalet har gjorts i samverkan med KUNsam Beslutsunderlag Arbetsmaterial mentorsavtal daterat

6 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Handledarersättning för elever på yrkesintroduktion Lärlingsprogrammet Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att anta förändrad lärlingsorganisation enligt punkt 2 (delad variant) utan budgettillskott, vilket innebär att lärlingsprogrammet delas i två delar och att organiseringen får göras om: 1. En nationell lärlingsdel där endast behöriga lärlingar kommer in. 2. En Yrkesintroduktionslärlingsdel (IM) som knyts närmare övriga inriktning på IM. För elever i yrkesintroduktion som är inne i systemet sker ingen förändring av handledararvodet (högst kr). Bakgrund Förändring av förutsättningar för elever på lärlingsprogrammet: Melleruds lärlingsorganisation innefattar enligt politiskt beslut både de nationella programlärlingarna och Yrkesintroduktionslärlingar. Det har varit till fördel och likvärdigt att ha dessa organiserade ihop. Huvuddelen av dessa lärlingar har gått ut skolan till en anställning, till glädje för både elever och arbetsgivare Sammanfattning Nya villkor för handledarersättning delar upp lärlingskategorierna i två delar där en del får handledarersättning med kr i statsbidrag. Inget statsbidrag tillkommer de lärlingar som är IM elever från Yrkesintroduktionen. Detta påverkar incitamenten för platsrekvirering och gör det svårare för den mest studieomotiverade gruppen. Det behövliga handledartillskottet skulle i dagsläget motsvara 16 x kr = kr som tillskott i Lärlingsprogrammets budget. Beslutsunderlag Kultur- och utbildningsnämnden , 15 Tjänsteskrivelse från rektor Matti Bertilsson, Dahlstiernska gymnasiet, Beslutet skickas till Rektor för Dahlstiernska gymnasiet

7 Kultur- och utbildningsnämnden Kulturbruket på Dal rapport Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Nämndens utskott har bjudit in tjänstemän från Kulturbruket på Dal. Katarina Kjörling, kultursamordnare och Eva Rydberg, assistent, redogör för verksamheten under året som gått och hur framtiden ser ut.

8 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer Bakgrund Kommunerna och regionen i Västra Götaland har sedan 2005 gemensamma riktlinjer kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik. Under 2011/2012 har en översyn av dessa riktlinjer gjorts. Riktlinjerna har kompletterats med särskilda riktlinjer när det gäller samverkan kring familjehemsplacerade barn. Förslaget har remissbehandlats hos båda huvudmännen. VästKoms styrelse beslutade ( , 24) att godkänna förslag till nya riktlinjer och samtidigt rekommendera de fyra kommunalförbunden att i sin tur göra detsamma. Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade ( , 3) att rekommendera medlemskommunerna att anta Västbus reviderade riktlinjer samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Sammanfattning Följande ansvar enligt Västbus nya riktlinjer gäller för placeringskommun respektive vistelsekommun: Placeringskommunens ansvar avlämnande skola: Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för - att informationen överlämnas till mottagande förskola, skola - att möte sker med mottagande skola. Skolan där eleven tidigare har gått (avlämnande skola) ansvarar för att upprättade handlingar lämnas över till mottagande skola. För handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter skall vårdnadshavares samtycke först inhämtas. Vistelsekommunens ansvar mottagande skola Rektor i mottagande skola ska besluta om åtgärder utifrån befintlig medicinsk/psykologisk journal, social utredning, individuell utvecklingsplan/studieplan, och i förekommande fall åtgärdsprogram. Rektor ansvarar för att möte genomförs tillsammans med familjehemsföräldrar, socialtjänsten från placeringskommunen och avlämnande skola. Målsättningen är att mötet äger rum innan barnet börjar skolan. Vårdnadshavare ges möjlighet att delta om socialtjänsten gör bedömning att det är för barnets bästa.

9 Kultur- och utbildningsnämnden Om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektorn, se skollagen 2010:800 kap Rektorn ska därefter se till att behoven utreds och i förekommande fall se till att eleven får särskilt stöd i skolarbetet. Om särskilt stöd ges ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektor ansvarar för att skolan genomför uppföljningsmöten, där både vårdnadshavare, familjehemsföräldrar och socialtjänsten medverkar. Om barnet är placerat enligt LVU avgör socialtjänsten i placerande kommun om vårdnadshavare ska medverka. Rektor/förskolechef ska varje termin särskilt följa upp barn och elever som är familjehemsplacerade. Beslutet sändes till: Fyrbodals kommunalförbund, Charlotta Wilhelmsson, beredningsansvarig Hälsa, Box 305, Uddevalla

10 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Öppenhet i processen kring rekrytering av skolledare Ärendet föranleder inget beslut. Bakgrund Skrivelse har inkommit från politiker inom Kultur- och utbildningsnämnden om önskemål att utskottet tar upp processen med att anställa en skolledare så att nämnden kan följa processen. Även att nämnden får tillgång till hur samverkan sker med de fackliga representanterna och att den kriterielista som sammanställs inför anställning informeras till nämnden. Detta för att säkerställa att skolledare som anställs ges alla möjligheter att lyckas genom att god förankring kring anställningen har genomförts. Sammanfattning Nämnden diskuterar skrivelsen och processen kring anställning av skolledare.

11 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2012/ Elevhearing besök på Nordalsskolan och Fagerlidsskolan Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Sarah Isgren och Helena Hultman besöker Fagerlidsskolan (Melleruds södra) samt att Rune Stenén och Pål Magnussen besöker Nordalsskolan (Melleruds norra). Tiden bestäms enligt överenskommelse med enheterna. Bakgrund Vid senaste elevhearingen då politiker i nämnden besökte skolorna blev inget besök gjort på Nordalsskolan (Melleruds norra) och Fagerlidsskolan (Melleruds södra). Beslutsunderlag , , 9 Beslutet sändes till Rektor för Nordalsskolan Rektor för Fagerlidsskolan

12 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Budget 2014 Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Under mars månad har tjänstemännen tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget Kultur- och utbildningschefen redovisar förslaget för nämnden. Beslutsunderlag Tjänstemannaförslag till budget 2014.

13 Kultur- och utbildningsnämnden Incidentrapportering för första kvartalet 2013 Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Kultur och utbildningsförvaltningen följer upp enheternas incidentrapporter kvartalsvis i förvaltningens samverkansorgan KUNsam. Förvaltningschefen redovisar sammanfattningen av inkomna incidentrapporter under första kvartalet Beslutsunderlag Sammanställning av incidentrapporter från enheterna för första kvartalet 2013.

14 Kultur- och utbildningsnämnden Informationsärenden Förslag till beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen, Sammanställning av ärenden Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Stubbens HVB AB. Dnr. KUN 2013/25.609, 2013/ , 22. Kultur- och utbildningschefen fick på nämndens möte i uppdrag att skriva ett yttrande till Skolinspektionen vilket presenteras för nämnden. Rekrytering: - Förvaltningsadministratör/nämndsekreterare - Fritidsledare till ungdomshuset Stinsen - Rektor till Nordalsskolan - Rektor till Rådaskolan T.f. rektor på Nordalsskolan maj/juni Personalchef Sune Svensson redogör för personalärende och läget i avtalsrörelserna. Förskolan personaltäthet i förskolorna och planer för åtgärder. Kultur- och skolrally i Mellerud 31 maj 2013 Karriärtjänster för lärare Nästa utskott är den 7 maj 2013.

15 Kultur- och utbildningsnämnden Delegeringsärenden Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärende Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till nämndens ordförande, förvaltningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i Kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna redovisas varje månad till nämnden. Anmälan av delegeringsbeslut: Kulturenheten 15 Melleruds södra 16 Anmälan av delegationsbeslut Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning och delgeringsregler för Melleruds kommun KF beslutat i nedan förtecknade ärenden. Enhet: Kulturenheten Period: April 2013 Delegat: Clas-Göran Janson, 15 Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut K Vikariat Biblioteket AVA 50% Annika Karlsson Enhet: Melleruds södra Period: mars 2013 Delegat: Robert Olsson, 16 Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut F /3 Delegation från rektor tids begränsat Maj Manchec F /3. Timanställning Cristina Dahlman F /3. Timanställning Amanda Andersson F /3. Timanställning Lena Isaksson F /3. Timanställning Robin Nyman F /3. Timanställning Samuel Lundgren F /3. Timaställning Helene Björklund F /3 Timanställning Thelander Carina f 48 F /3 Visstidsanställning Peter Pan 50% F /3 Tim anställning Rajmanda Gashi f 91. F /3 Tim anställning Laila Solbacken-Åström f 44

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-08-13 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.30, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer