MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15)"

Transkript

1 Nr xx Kultur- och utbildningsnämnden (15) Tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan , i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf. (V) Helena Karlsson-Hultman (C) Harald Ericson (M) Mats Svartling (S) Tjänstgörande ersättare Karin Johansson (KD) för Camilla Berglöv Hermansson Sarah Isgren (MP) för Andreas Jonsson Övriga närvarande Ersättare Agneta Arvemark (MP) Camilla Berglöv-Hermansson (KD) Tjänstemän Personalföreträdare Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef Mari-Anne Edmark, kultur- och utbildningssekreterare Ninni Eriksson, Matematik-coach, 26 Katarina Kjörling, Kulturbruket på Dal, 30 Eva Rydberg, Kulturbruket på Dal, 30 Sune Svensson, Personalchef, 36 Laila Gunnarsson, Lärarförbundet Utses att justera Justerare Ersättare Karin Johansson (KD) Sarah Isgren (MP) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 19 april 2013, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Mari-Anne Edmark Ordförande... Rune Stenén Justerande Karin Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Mari-Anne Edmark

2 Kultur- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 26 Måluppfyllelse rapportering från matematikcoach 27 Ändring av Kultur- och utbildningsnämndens reglemente 28 Mentorsavtal 29 Handledarersättning för elever på Lärlingsprogrammet 30 Kulturbruket på Dal - rapportering 31 Västbus reviderade riktlinjer från 2012 samt nya riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Öppenhet i processen kring rekrytering av skolledare 33 Elevhearing ev. besök på Nordalsskolan och Fagerlidsskolan 34 Budget Incidentrapportering från enheterna 36 Informationsärenden 37 Delegeringsärenden

3 Kultur- och utbildningsnämnden Måluppfyllelse Kultur- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. Sammanfattning av ärendet Skolornas matematikcoach, Ninni Eriksson, presenterar sig för nämnden. Ninni rapporterar om sitt arbete som matematikcoach samt om lovskolan där frivillig stödundervisning skett under loven för Rådaskolans elever. Rektor gör regelbundna besök i klasserna samt har dialog med eleverna och uppmanar dem att inte bara nöja dig med betyget E, utan försöka nå så långt som möjligt mot betyget A.

4 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Komplettering av Kultur- och utbildningsnämndens reglemente Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kompletteringen i reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att anta tillägget i Kultur- och utbildningsnämndens reglemente. Sammanfattning Med anledning av ny skollag som rör FSO (förlängd skolbarnsomsorg) behöver Kultur- och utbildningsnämndens reglemente kompletteras. Kompletteringen nedan med fel stil. Citat: Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar bedriva förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

5 Kultur- och utbildningsnämnden Mentorsavtal förslag till lokalt kollektivavtal Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att anta förslaget om mentorsavtal. Sammanfattning Ett förslag till mentorsavtal har upprättats mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om mentorskap enligt SKOLF 2011:37. Tanken är att nyutexaminerade förskollärare/lärare ska under sitt introduktionsår får rätt till en mentor. Rektor kan i enskilda fall fatta beslut om mentorskap vid vikariat. Mentorn ska ha en förskollärare-/lärarexamen och legitimation. Ändringar i 3, 4 och 5 i avtalet har gjorts i samverkan med KUNsam Beslutsunderlag Arbetsmaterial mentorsavtal daterat

6 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Handledarersättning för elever på yrkesintroduktion Lärlingsprogrammet Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att anta förändrad lärlingsorganisation enligt punkt 2 (delad variant) utan budgettillskott, vilket innebär att lärlingsprogrammet delas i två delar och att organiseringen får göras om: 1. En nationell lärlingsdel där endast behöriga lärlingar kommer in. 2. En Yrkesintroduktionslärlingsdel (IM) som knyts närmare övriga inriktning på IM. För elever i yrkesintroduktion som är inne i systemet sker ingen förändring av handledararvodet (högst kr). Bakgrund Förändring av förutsättningar för elever på lärlingsprogrammet: Melleruds lärlingsorganisation innefattar enligt politiskt beslut både de nationella programlärlingarna och Yrkesintroduktionslärlingar. Det har varit till fördel och likvärdigt att ha dessa organiserade ihop. Huvuddelen av dessa lärlingar har gått ut skolan till en anställning, till glädje för både elever och arbetsgivare Sammanfattning Nya villkor för handledarersättning delar upp lärlingskategorierna i två delar där en del får handledarersättning med kr i statsbidrag. Inget statsbidrag tillkommer de lärlingar som är IM elever från Yrkesintroduktionen. Detta påverkar incitamenten för platsrekvirering och gör det svårare för den mest studieomotiverade gruppen. Det behövliga handledartillskottet skulle i dagsläget motsvara 16 x kr = kr som tillskott i Lärlingsprogrammets budget. Beslutsunderlag Kultur- och utbildningsnämnden , 15 Tjänsteskrivelse från rektor Matti Bertilsson, Dahlstiernska gymnasiet, Beslutet skickas till Rektor för Dahlstiernska gymnasiet

7 Kultur- och utbildningsnämnden Kulturbruket på Dal rapport Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Nämndens utskott har bjudit in tjänstemän från Kulturbruket på Dal. Katarina Kjörling, kultursamordnare och Eva Rydberg, assistent, redogör för verksamheten under året som gått och hur framtiden ser ut.

8 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer Bakgrund Kommunerna och regionen i Västra Götaland har sedan 2005 gemensamma riktlinjer kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik. Under 2011/2012 har en översyn av dessa riktlinjer gjorts. Riktlinjerna har kompletterats med särskilda riktlinjer när det gäller samverkan kring familjehemsplacerade barn. Förslaget har remissbehandlats hos båda huvudmännen. VästKoms styrelse beslutade ( , 24) att godkänna förslag till nya riktlinjer och samtidigt rekommendera de fyra kommunalförbunden att i sin tur göra detsamma. Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade ( , 3) att rekommendera medlemskommunerna att anta Västbus reviderade riktlinjer samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Sammanfattning Följande ansvar enligt Västbus nya riktlinjer gäller för placeringskommun respektive vistelsekommun: Placeringskommunens ansvar avlämnande skola: Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för - att informationen överlämnas till mottagande förskola, skola - att möte sker med mottagande skola. Skolan där eleven tidigare har gått (avlämnande skola) ansvarar för att upprättade handlingar lämnas över till mottagande skola. För handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter skall vårdnadshavares samtycke först inhämtas. Vistelsekommunens ansvar mottagande skola Rektor i mottagande skola ska besluta om åtgärder utifrån befintlig medicinsk/psykologisk journal, social utredning, individuell utvecklingsplan/studieplan, och i förekommande fall åtgärdsprogram. Rektor ansvarar för att möte genomförs tillsammans med familjehemsföräldrar, socialtjänsten från placeringskommunen och avlämnande skola. Målsättningen är att mötet äger rum innan barnet börjar skolan. Vårdnadshavare ges möjlighet att delta om socialtjänsten gör bedömning att det är för barnets bästa.

9 Kultur- och utbildningsnämnden Om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektorn, se skollagen 2010:800 kap Rektorn ska därefter se till att behoven utreds och i förekommande fall se till att eleven får särskilt stöd i skolarbetet. Om särskilt stöd ges ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektor ansvarar för att skolan genomför uppföljningsmöten, där både vårdnadshavare, familjehemsföräldrar och socialtjänsten medverkar. Om barnet är placerat enligt LVU avgör socialtjänsten i placerande kommun om vårdnadshavare ska medverka. Rektor/förskolechef ska varje termin särskilt följa upp barn och elever som är familjehemsplacerade. Beslutet sändes till: Fyrbodals kommunalförbund, Charlotta Wilhelmsson, beredningsansvarig Hälsa, Box 305, Uddevalla

10 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Öppenhet i processen kring rekrytering av skolledare Ärendet föranleder inget beslut. Bakgrund Skrivelse har inkommit från politiker inom Kultur- och utbildningsnämnden om önskemål att utskottet tar upp processen med att anställa en skolledare så att nämnden kan följa processen. Även att nämnden får tillgång till hur samverkan sker med de fackliga representanterna och att den kriterielista som sammanställs inför anställning informeras till nämnden. Detta för att säkerställa att skolledare som anställs ges alla möjligheter att lyckas genom att god förankring kring anställningen har genomförts. Sammanfattning Nämnden diskuterar skrivelsen och processen kring anställning av skolledare.

11 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2012/ Elevhearing besök på Nordalsskolan och Fagerlidsskolan Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Sarah Isgren och Helena Hultman besöker Fagerlidsskolan (Melleruds södra) samt att Rune Stenén och Pål Magnussen besöker Nordalsskolan (Melleruds norra). Tiden bestäms enligt överenskommelse med enheterna. Bakgrund Vid senaste elevhearingen då politiker i nämnden besökte skolorna blev inget besök gjort på Nordalsskolan (Melleruds norra) och Fagerlidsskolan (Melleruds södra). Beslutsunderlag , , 9 Beslutet sändes till Rektor för Nordalsskolan Rektor för Fagerlidsskolan

12 Kultur- och utbildningsnämnden Dnr. KUN 2013/ Budget 2014 Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Under mars månad har tjänstemännen tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget Kultur- och utbildningschefen redovisar förslaget för nämnden. Beslutsunderlag Tjänstemannaförslag till budget 2014.

13 Kultur- och utbildningsnämnden Incidentrapportering för första kvartalet 2013 Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Kultur och utbildningsförvaltningen följer upp enheternas incidentrapporter kvartalsvis i förvaltningens samverkansorgan KUNsam. Förvaltningschefen redovisar sammanfattningen av inkomna incidentrapporter under första kvartalet Beslutsunderlag Sammanställning av incidentrapporter från enheterna för första kvartalet 2013.

14 Kultur- och utbildningsnämnden Informationsärenden Förslag till beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen, Sammanställning av ärenden Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Stubbens HVB AB. Dnr. KUN 2013/25.609, 2013/ , 22. Kultur- och utbildningschefen fick på nämndens möte i uppdrag att skriva ett yttrande till Skolinspektionen vilket presenteras för nämnden. Rekrytering: - Förvaltningsadministratör/nämndsekreterare - Fritidsledare till ungdomshuset Stinsen - Rektor till Nordalsskolan - Rektor till Rådaskolan T.f. rektor på Nordalsskolan maj/juni Personalchef Sune Svensson redogör för personalärende och läget i avtalsrörelserna. Förskolan personaltäthet i förskolorna och planer för åtgärder. Kultur- och skolrally i Mellerud 31 maj 2013 Karriärtjänster för lärare Nästa utskott är den 7 maj 2013.

15 Kultur- och utbildningsnämnden Delegeringsärenden Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärende Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till nämndens ordförande, förvaltningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i Kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna redovisas varje månad till nämnden. Anmälan av delegeringsbeslut: Kulturenheten 15 Melleruds södra 16 Anmälan av delegationsbeslut Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning och delgeringsregler för Melleruds kommun KF beslutat i nedan förtecknade ärenden. Enhet: Kulturenheten Period: April 2013 Delegat: Clas-Göran Janson, 15 Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut K Vikariat Biblioteket AVA 50% Annika Karlsson Enhet: Melleruds södra Period: mars 2013 Delegat: Robert Olsson, 16 Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut F /3 Delegation från rektor tids begränsat Maj Manchec F /3. Timanställning Cristina Dahlman F /3. Timanställning Amanda Andersson F /3. Timanställning Lena Isaksson F /3. Timanställning Robin Nyman F /3. Timanställning Samuel Lundgren F /3. Timaställning Helene Björklund F /3 Timanställning Thelander Carina f 48 F /3 Visstidsanställning Peter Pan 50% F /3 Tim anställning Rajmanda Gashi f 91. F /3 Tim anställning Laila Solbacken-Åström f 44

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Ola Johansson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Ola Johansson (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Tid och plats onsdagen den 23 september 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet och klockan 13.00-15.00 i Rådaskolans konferensrum. Beslutande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10) Nr 06 Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10) Tid och plats onsdagen den 18 juni 2014, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Nr 03 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Tid och plats onsdagen den 25 mars 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Sarah Isgren, vice ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 02. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 02. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12) Nr 02 Kultur- och utbildningsnämnden 2014-02-26 1(12) Tid och plats onsdagen den 26 februari 2014, klockan 08.30 16.00, i Dalslandsrummet och Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10) Nr 07 Kultur- och utbildningsnämnden 2017-08-30 1(10) Tid och plats onsdagen den 30 augusti 2017, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström Nr Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Dalslandsrummet klockan 08.30 12.20, därefter studiebesök på Åsebro skola Beslutande Per-Axel Andersson (s) Harald

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-22 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-22 1(13) Nr xx Kultur- och utbildningsnämnden 2013-05-22 1(13) Tid och plats Onsdag den 22 maj 2013, klockan 08.30 12.00, på Karolinerskolan, Dals Rostock Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Karlsson-Hultman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2013-10-23 1(14) Tid och plats onsdagen den 23 oktober 2013, klockan 08.30 12.00, Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Karlsson-Hultman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden (12) Nr 06 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-06-17 1(12) Tid och plats onsdagen den 17 juni 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Sarah Isgren, vice ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Nr 04 Kultur- och utbildningsnämnden 2016-04-20 1(14) Tid och plats onsdagen den 20 april 2016, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP) Marianne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kultur- och utbildningsnämnden (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kultur- och utbildningsnämnden (17) Nr 11 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-12-16 1(17) Tid och plats onsdagen den 16 december 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-09-25 1(16) Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-09-25 1(16) Andreas Jonsson (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2013-09-25 1(16) Tid och plats onsdagen den 25 september 2013, klockan 08.30 12.15, Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf.

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (15) Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-10-21 1(15) Tid och plats onsdagen den 21 oktober 2015, klockan 08.15 12.00, i Dalslandsrummet. Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2010-05-20 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2010-05-20 1(14) Nr Kulturbruket på Dal 2010-05-20 1(14) Plats och tid Beslutande Kulturbruket på Dal, sal N 111, Dahlstiernska gymnasiet, Parkgatan 8, Mellerud klockan 17,00 19,00 Britt-Marie Calle, vice ordf. David Almqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20 1 Innehållsförteckning Ärende 74 Information om systematiskt kvalitetsarbete... 3 75 Besök från Bäckgatans förskola... 4 76 Tertial 2 med delårsbokslut... 5 77 Måltidsservice Sodexo... 6 78

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (17) Sarah Isgren (MP) för Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (17) Sarah Isgren (MP) för Andreas Jonsson (S) Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2014-09-24 1(17) Tid och plats onsdagen den 24 september 2014, klockan 08.00 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Karlsson-Hultman

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-01 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rottnen Torsdagen den 1 september 2011 kl. 17.00 19 15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22 1 Innehållsförteckning Ärende 88 Besök av förskolan Äventyret... 3 89 Ekonomisk månadsrapport... 4 90 s sammanträdestider 2017... 5 91 Reviderad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson, (M) ledamot

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Maria Appelgren. Bernt Ekström. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Maria Appelgren. Bernt Ekström. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 180 Beslutande organ Plats och tid Vadsboskolan, sal K5, kl 14.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) tjänstgörande ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Lennart Daghed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (16) Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-26 1(16) Tid och plats onsdagen den 26 oktober 2016, klockan 08.30 13.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2006-05-18 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2006-05-18 1(10) Nr Kulturbruket på Dal 2006-05-18 1(10) Plats och tid Beslutande Kulturbruket på Dal, Musiksalen, Parkgatan 8, Mellerud klockan 16.15 18.30 Per-Göran Asp ordf Stig Tisell v ordf David Almqvist Britt-Marie

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12)

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) 2MELLERUDS KOMMUN Nr Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) Plats och tid Personalrummet Rådaskolan, Mellerud Tisdag 20 maj 2014, kl 17,00 19,00 Beslutande Helena Rung, ordför Britt-Marie Callh vice ordför

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Torbjörn Halstensen, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Birgitta Berg, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Anders Gustafsson, Köla Bygdens uppväxtcenter 54

Torbjörn Halstensen, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Birgitta Berg, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Anders Gustafsson, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas Lista), ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Ingmar Johansson, kommunchef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Ingmar Johansson, kommunchef Nr 5 Kommunfullmäktige 2013-05-22 1(15) Tid och plats Onsdagen den 22 maj 2013, klockan 18.00 19.00, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden.

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden. Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 09:00 09:50, 10:20 11:10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Eva Setreus (S) Håkan Eriksson (C) Paula Larsson Jarl (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan kl. 08:00-12:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Hans-Inge Sältenberg (C)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Konferensrummet Yxningen, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Maria Eklund, S Erik Karlsson,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2 1(14) Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, onsdagen den 13 april 2016 kl 14:00 16.40 Ajourneringar - ande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Christer

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2015-05-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer