Framtidens fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens fritidshem"

Transkript

1 PM Framtidens fritidshem Vallöfte: investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten traineejobb på fritidshem 1 miljard kronor årligen. Läxhjälp för alla 400 miljoner kronor årligen Handslag för en meningsfull fritid för alla barn 300 miljoner kronor årligen. I Sverige har vi byggt upp fritidshem som är bra för barn och deras föräldrar. Bra fritidshem bidrar till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla barn. Men nu larmar myndigheter och fackförbund om utvecklingen. Grupperna har växt med nästan nio barn och personaltätheten sjunker. Det blir allt svårare att erbjuda barnen en lärorik, rolig och trygg verksamhet. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under åtta år och ojämlikheten i skolan ökar. Vi vet att det avgörande för att vända utvecklingen är att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande och att tidiga insatser har störst effekt. Det är redan i dag brist på lärare i fritidshem och framtidens rekryteringsbehov till förskola, fritidshem och skola är stora. För att framtidens fritidshem ska kunna nå sin potential krävs fler utbildade pedagoger. För att alla barn ska få en meningsfull fritid behövs också en brygga mellan fritidshemmen och idrotts-, frilufts- och föreningsliv samt musik- och kulturskola. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar istället för fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Vi har tidigare presenterat investeringar i mindre klasser, fler speciallärare och ett mer attraktivt läraryrke. Idag presenterar vi framtidsinvesteringar för fritidshemmen som ingår i Socialdemokraternas valmanifest. Syftet med investeringarna är att: Höja kunskapsresultaten i skolan. Ge arbetslösa unga chans att jobba och påbörja en utbildning till ett framtidsyrke. Bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att skjutsa barnen till olika aktiviteter. Öka antalet arbetade timmar genom att underlätta föräldrars vardag.

2 2(18) Utmaningar Fritidshemmen utvecklingen går åt fel håll I Sverige har vi byggt upp fritidshem som är bra för barn och deras föräldrar. Bra fritidshem bidrar till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla barn. Dessutom gör fritidshemmen det möjligt för föräldrar till yngre skolbarn att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem är en smart investering. Allt fler barn går på fritidshem, men resurserna hänger inte med. Barngrupperna växer och personaltätheten sjunker. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under högerregeringens åtta år och ojämlikheten i skolan ökar. För att vända utvecklingen behöver skolan stärkas i grunden. Socialdemokraterna har tidigare presenterat flera framtidsreformer med fokus på skolans första år: mindre klasser, fler speciallärare och specialpedagoger, mer attraktivt läraryrke, sommarskola, en jämlik skola utan vinstjakt och satsningar på de skolor som har de största utmaningarna. Fritidshemmen är en outnyttjad resurs som kan komplettera skolans undervisning och väcka barns lust att lära med en mer lekfull pedagogik på barnens villkor. En mängd rapporter, från Skolverket, Skolinspektionen, Lärarförbundet och Kommunal, har larmat om att fritidshemmen saknar förutsättningar att nå sina mål att ge barnen god omsorg och stimulera utveckling och lärande. 1 De stora grupperna och låga personaltätheten går ut över verksamhetens kvalitet och barnens säkerhet. Många fritidshem kan inte längre erbjuda barn en lärorik, rolig och trygg verksamhet. Lärarförbundet konstaterar att orimligt stora barngrupper och otillräcklig personaltäthet gör det allt svårare att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. 2 Det börjar till och med bli svårt att säkerhetsställa barnens säkerhet. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 77 fritidshem visade att endast en handfull av de granskade fritidshemmen når upp till målsättningen för fritidshemmen att bidra till att målen i läroplanen nås. På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs rutinmässigt. 1 Skolverket (2000) Finns fritids? Skolverket (2014) PM Elever och personal i fritidshem hösten Skolinspektionen (2010) Kvalitet i fritidshem, Rapport 2010:3, Lärarförbundet (2013) Det går inte att blunda längre fritidshemmens villkor måste bli bättre. Kommunal (2012) Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara 2 Lärarförbundet (2013)

3 3(18) Högerregeringen har under sina åtta år vid makten inte lyckats vända utvecklingen, tvärtom. Barngrupperna har växt och personaltätheten sjunkit. Högern har genomgående prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före satsningar på fritidshemmen. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar istället för fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Lägre personaltäthet och större grupper Jag brukar säga att vi är tre föräldrar och femtio syskon i den här familjen. Det går inte att gå iväg. Barnskötare 3 Hösten 2013 gick barn i fritidshem. Det är en ökning med nästan barn sedan 2006, eller 29 procent. 4 Bland barn i åldersgruppen 6 9 år går 82 procent på fritidshem. Barnen är på fritidshem i genomsnitt 17 timmar per vecka. Det är en ökning med fyra timmar, eller 31 procent, sedan Fritidshemmens verksamhet har alltså ökat kraftigt i volym, vilket inte alls har följts av samma ökning av personal. Antal anställda pedagoger på fritidshem har endast ökat med stycken sedan 2006, från till Barn på fritidshem får allt sämre tillgång till pedagoger och grupperna blir större. Dessutom sjunker personalens utbildningsnivå. De gör vad de kan med tanke på stora barngrupper och få personal. Känner att deras/vårt problem ligger på högre ort. Förälder 7 3 Kommunal (2012) Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara 4 Andelen av alla barn, 6 12 år, som är inskrivna i fritidshem är 57 procent. I fritidshem går framför allt 6 9-åringarna. I den åldersgruppen är 82 procent inskrivna. Andelen är högre bland de yngsta barnen och lite lägre för 9-åringar. 5 Skolverket (2013) Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem Resultat från föräldraundersökningen Majoriteten av de anställda på fritidshem arbetar även i skolan. Omräknat till årsarbetare fanns det årsarbetare på fritidshem 2013, varav årsarbetare arbetade integrerat med skolan. 7 Kommunal (2012)

4 4(18) Figur 1. Personaltäthet. Antal barn per anställd på fritidshem , ,9 12, ,8 12,0 12,3 12,3 12,4 11, ,1 11,1 10, Källa: Skolverket Det genomsnittliga antalet barn per anställd på fritidshem har ökat med nästan två barn sedan 2006, från elva barn per anställd till tretton. Det är en ökning med 16 procent. Figur 2. Gruppstorlek. Antal barn per fritidshemsavdelning ,7 33,5 34,0 36,0 38,1 38,8 40,1 40, Källa: Skolverket Antalet barn per fritidshemsavdelning har ökat med nästan nio barn sedan År 2006 gick det i genomsnitt 32 elever per avdelning, idag är det över 40 barn. Det är en ökning med 27 procent.

5 5(18) Vinstjakt på kvalitetens bekostnad Av barn som är inskrivna på fritidshem går 11 procent i ett fritidshem i fristående regi. 8 Det är stora skillnader mellan fritidshem i kommunal respektive fristående regi. Grupperna är i större i fristående regi än i kommunal, i genomsnitt 42 barn jämfört med 40 i kommunal regi. Figur 3. Antal barn per årsarbetare på fritidshem 2006 och 2013, kommunal och fristående regi ,8 20,8 20, Kommunala Fristående Källa: Skolverket Det är fler barn per årsarbetare på enskilda fritidshem än på fritidshem i kommunal regi. År 2013 var det 25 barn per årsarbetare i fristående regi, jämfört med 21 barn i kommunal. Antalet barn per årsarbetare har ökat sedan 2006 både kommunal och fristående regi, men ökningen är betydligt större i fristående regi. Ökningen är 20 % i fristående, 11 % i kommunal procent av fritidshemmen är i enskild regi.

6 6(18) Figur 4. Anställda vid fritidshem 2013, utbildningsnivå i kommunal respektive fristående regi Högskoleutbildade pedagoger Yrkesutbildade pedagoger Övrigt Kommunala Fristående Källa: Skolverket På fritidshem arbetar högskoleutbildade pedagoger som förskollärare, fritidspedagoger och lärare, däribland lärare med inriktning mot fritidshem. På fritidshem arbetar även yrkesutbildade pedagoger som fritidsledare, barnskötare och elevassistenter. Andelen högskoleutbildade pedagoger är betydligt lägre på fritidshem i fristående regi än i kommunal regi. Andelen yrkesutbildade pedagoger bara obetydligt högre i fristående fritidshem än i kommunala. De fristående fritidshemmen har framför allt anställt personer som saknar utbildning för att arbeta med barn. Nästan hälften av årsarbetarna saknar utbildning för att arbeta med barn jämfört med ungefär en fjärdedel i kommunala fritidshem. Geografiska skillnader Det är stora skillnader mellan fritidshemmen i olika delar av landet. I storstäder och förorter till storstäder är personaltätheten lägre, grupperna större och utbildningsnivån lägre än i övriga landet. De skulle kunna få en annan självbild, få hjälp att slussas in bland nya kompisar. Tyvärr är det barnen som skulle behöva lite peppning som får stå tillbaka. Barnskötare 9 9 Kommunal (2012)

7 7(18) Ojämlikhet och föräldrars vardagspussel Ett yngre skolbarn är lika mycket i fritidsverksamhet som i den obligatoriska delen av skolan. Politikerna borde se potentialen i fritids och satsa på mindre elevgrupper och högre lärartäthet. Det är ett resursslöseri att bara kvalitetssäkra elevernas halva dag. Line Isaksson, fritidspedagog på Runnerrydsskolan, Nässjö 10 Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, det är i skolan som alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas i livet. OECD visar dessutom att de mest jämlika skolsystem har högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Resultaten i den svenska skolan sjunker, både vad gäller antalet behöriga elever till gymnasieskolan och jämfört med andra länder. Men det är inte bara resultaten som sjunker i skolan. Sverige har också tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdig skola ojämlikheten i den svenska skolan ökar. Fritidshemmen är en del av skolväsendet. Det som händer på fritidshemmen påverkar eleverna. Utvecklingen på fritidshemmen är en bidragande orsak till ökad ojämlikhet. En vänd utveckling på fritidshemmen är en del av lösningen. Läx-rut spär på ojämlikhet Högerregeringen har beslutat att läxhjälp och privatundervisning för grundskole- och gymnasieelever ska skattesubventioneras genom rut-avdraget. Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Många föräldrar har inte råd att köpa privatundervisning, även om halva kostnaden betalas av staten. Att de som inte själva har råd att köpa privat läxhjälp till sina barn ska vara med och betala för de som har det bättre ställt är genuint fel. Ojämlik fritid Att delta i kultur- och föreningsliv lär barn och unga att ta ansvar för sig själva och varandra. Höga avgifter i idrotts- och kulturverksamhet försämrar möjligheten för många barn att ta del av sådana aktiviteter. Yngre barns möjlighet till aktivitet begränsas också av föräldrarnas möjligheter att följa barnen till och från repetitioner, lektioner, träningar och matcher. 10 Lärarförbundet (2013)

8 8(18) Andelen barn med organiserade aktiviteter har ökat, vilket är en positiv utveckling. 11 Samtidigt har idrottsrörelsen rapporterat om vikande deltagarantal, i synnerhet bland barn med arbetarföräldrar eller föräldrar som är födda utomlands minskar deltagandet. 12 Föräldrars vardagspussel Vill inte att barnet ska vara i den miljön längre tid än nödvändigt. Förälder 13 Fritidshemmen har ett uppdrag att ge barn omsorg så att deras föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Precis som all barnomsorg är detta en smart investering som underlättar för alla föräldrar att kombinera ansvar om barn med arbete. Flera fritidshem brister i att ge barnen trygg omsorg och lugn och ro. I en enkät till föräldrar svarar en tredjedel att de är oroliga för sitt barn när det är på fritidshemmet och hälften svarar att de känner press att hämta tidigt. 14 Dessutom hamnar många föräldrar i aktivitetsstress när de måste följa med sina yngre skolbarn till olika fritidsaktiviteter. De har svårt att få ihop en fungerande vardag. Andra föräldrar, bland annat ensamstående föräldrar, arbetarklass och föräldrar med utländsk bakgrund, har ingen chans att hänga med i aktivitetsstressen. En orsak är att de inte har råd med de allt högre avgifterna. Ensamstående föräldrar har ett extra pressat vardagspussel som gör det svårt att hinna följa barnen till aktiviter. Många arbetaryrken har arbetstiden förlagd utanför kontorstid, vilket också försvårar för föräldrarna att följa med barnen till aktiviteter. Det är troliga orsaker till att deras barn deltar i mindre utsträckning i organiserade aktiviteter. I några kommuner har det gjorts försök med samverkan mellan kommunerna och idrottsrörelsen. Syftet har varit att under skoltid, eller i samarbete med fritidshemmen, låta ungdomar utöva olika idrotter. Utvärderingar av försöken visar att barn från arbetarbakgrund eller med ensamstående föräldrar har deltagit när fritidsaktiviteter organiseras i samarbete med skola och fritidshem. Dock har trösklarna till att lösa medlemskap och till att idrotta på kvällstid varit för höga för dessa barn, så barnen har slutat när försöksverksamheten avslutats. Det är ett skäl till att det är viktigt att stärka samverkan mellan fritidshemmen, idrotts-, frilufts- och föreningslivet samt musik- och kultursskola så den kan bli en permanent verksamhet. 11 SCB (2009) Barns fritid 12 Centrum för idrottsforskning (2013) Statens stöd till idrotten uppföljning Kommunal (2012) 14 Kommunal (2012)

9 9(18) Hög ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar och långtidsarbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Knappt ungdomar var i medeltal inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2013 varav hade varit utan arbete i mer än 90 dagar. Vid ett regeringsskifte kommer vi att införa en 90-dagarsgaranti. Med stöd till anställningar för unga, ett brett engagemang från alla offentliga arbetsgivare och riktade utbildningsinsatser är det fullt möjligt att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Traineejobb på fritidshem är en viktig del i politiken mot ungdomsarbetslösheten. Skillnaden är stor mellan om en ung människa jobbar eller inte vad gäller livslön, möjligheten till en trygg ekonomisk ålderdom, och möjligheten att skaffa bostad och bilda familj. Studier visar att ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har en större sannolikhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än andra. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i många jämförbara länder. Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten eftersom man har valt fel insatser. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har dömts ut av regeringens egna experter. Det är ett ineffektivt skatteundantag, eftersom det inriktas mot de unga som redan har jobb inte dem som saknar det. Förändringarna av gymnasieskolan har framför allt lett till att ungdomar sökt sig bort från yrkesprogram flera med utmärkta chanser till jobb efter examen eftersom möjligheterna att läsa vidare senare i livet har försämrats. Regeringen har också i flera år minskat antalet högskoleplatser, och underlåtit att skjuta till tillräckliga medel till vuxenutbildning och yrkeshögskola. Regeringens regelverk och detaljstyrning av Arbetsförmedlingen har inneburit att såväl arbetsförmedlare som unga arbetslösa hindrats från att ta initiativ som leder vidare till jobb. Därmed saknas de insatser som krävs för att unga ska kunna ta de lediga jobb som finns idag och de insatser som rustar ungdomar för framtidens arbetsmarknad. Rekryteringsbehov i välfärden Det framtida rekryteringsbehovet till fritidshem, förskola och skola är stort. SKL uppskattar att det behöver rekryteras över personer till förskola, skola och fritidshem fram till De ser ett stort behov av att rekrytera nya förskollärare, 15 SKL (2011) Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

10 10(18) lärare i fritidshem och barnskötare för att möta ökade behov och ersätta pensioneringar. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är det redan idag brist på högskoleutbildade pedagoger som lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger. 16 Antalet barn i åldersgruppen sex till tio år kommer fortsätta att öka. SCB:s bedömning är att bristen på lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger fortsatt kommer vara stor. Lärarförbundet har beräknat att det kommer fattas högskoleutbildade pedagoger med inriktning mot fritidshem år De menar att antalet utbildningsplatser är för lågt. 16 SCB (2013) Arbetskraftsbarometern Lärarförbundet (2012) Varifrån ska alla nya lärare komma?

11 11(18) Stor potential i fritidshemmen Vi måste se fritidshemmen som den outnyttjade resurs det är. Att satsa på fritidshemmen skulle i förlängningen ge bättre resultat i skolan. Därför är det så viktigt med fler lärare och mer resurser till fritids. Johan Bäck, Lärare i fritidshem på Örsskolan, Sundbyberg. 18 Fritidshemmet är en del av skolväsendet har ett lärandeuppdrag och ett omsorgsuppdrag. I lärandeuppdraget ingår att komplettera den obligatoriska skolan med mer lekfull pedagogik, stimulera elevernas utveckling och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Ju bättre verksamhet före, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir det i klassrummet Fritidshemmen ska komplettera skola och förskoleklass. Fritidshemmets verksamhet sker före och efter skoltiden. Majoriteten av fritidshemmen arbetar integrerat med skolan och har verksamhet även mellan lektionerna. Ju bättre fritidshemmets verksamhet är före, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir det för barnen när de kommer in på lektion i klassrummet. Utrymme för läxhjälp Socialdemokraterna vill införa läxhjälp för alla. Den ska utformas på det sätt som passar skolan bäst. För de yngre skolbarnen kan en lösning vara att skapa utrymme för läxhjälp på fritidshemstid. På så sätt kan fritidshemmen både underlätta för föräldrar och stärka skolans kunskapsuppdrag. Utmana och väcka lusten att lära Fritidshemspedagogik är mer lekfull än skolans. 19 Den utgår från den fria leken och syftar till att väcka kunskapstörst och lura barnen att lära sig saker genom leken. Kunskapen om träd kommer som en bonus när barnen diskuterar med pedagogerna om björken eller tallen är det bästa klätterträdet. Med en närvarande pedagog blir matematiska begrepp en naturlig del när barnen leker affär. Syftet är både att träna barnen sociala förmågor och att tillföra kunskaper i till exempel matematik, språk och samhällskunskap. För att kunna utmana barnen att prova nya saker och samarbeta med alla barn måste pedagogerna ha förutsättningar att finnas med barnen. Barn som lämnas helt fria gör 18 Lärarförbundet (2013) Det går inte att blunda längre fritidshemmens villkor måste bli bättre. 19 Lärarförbundet (2013)

12 12(18) ofta saker de redan kan med barn de redan känner. Skolinspektionens granskning visar att personalen ofta lägger mycket kraft på tjänstgöringen i skolan och släpper de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. 20 På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs på rutin. Fritidshem har, precis som skolan, i uppdrag att ifrågasätta traditionella könsstereotyper. Det finns stora brister i det arbetet. Skolinspektionens granskning bedömde att arbetet för att motverka traditionella könsmönster behöver utvecklas i 59 av de 77 granskade fritidshemmen. I Skolverkets studie finns exempel på hur fri lek kan förstärka könsmönster. 21 Där intervjuas en grupp barn som beskriver en lek de brukar leka på fritidshemstid. I leken är pojkarna indianer och flickorna djur som pojkarna jagar. Om någon flicka inte vill vara djur får hon vara slav istället. En närvarande pedagog hade kunnat utmana barnen att tänka annorlunda. Förebygga och lösa problem med mobbning och trakasserier Skola och fritidshem har ett uppdrag att arbeta med mobbning och trakasserier. Pedagogerna på fritidshem har expertkompetens i att hantera sådana problem. Om de har tillräckligt med tid kan de lösa konflikter och skapa bra grupper. I Skolinspektionens granskning framkom att drygt en fjärdedel av fritidshemmen behöver arbeta mer aktivt för att skapa goda kamratrelationer mellan barnen eller träna barnens sociala förmåga och självständighet. Underlätta föräldrars vardag och bidra till att alla barn kan delta i föreningsliv och få en meningsfull fritid I fritidshemmets omsorgsuppdrag ingår att ge barn en trygg omsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Det är viktigt både för föräldrarnas möjlighet att försörja sig och för arbetskraftsutbudet i samhället. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med kultur-, arbets- och föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika lärandet. Fritidshemmen har potential att bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen till olika aktiviteter. En fungerande samverkan mellan fritidshem och föreningsliv skulle underlätta för alla föräldrar och därmed stärka sammanhållningen i samhället när barn med olika bakgrund deltar i aktiviteterna. 20 Skolinspektionen (2010) 21 Skolverket (2000) Finns fritids?

13 13(18) Framtidsreformer för att vända utvecklingen på fritidshemmen Socialdemokraternas framtidsreformer för att vända utvecklingen på fritidshemmen: traineejobb på fritidshem Läxhjälp för alla Handslag för en meningsfull fritid för alla barn Vi vill göra dessa framtidsinvesteringar för att: Höja kunskapsresultaten i skolan. Ge arbetslösa unga chansen att jobba och påbörja en utbildning till ett framtidsyrke. Öka antalet arbetade timmar genom att underlätta föräldrars vardag. Bidra till att fler barn får en meningsfull fritid, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att skjutsa barnen till olika aktiviteter traineejobb på fritidshem För att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten vill Socialdemokraterna investera 1 miljard kronor per år i traineejobb på fritidshem. Traineejobben ger arbetslösa ungdomar möjlighet att jobba på fritidshem och påbörja en utbildning i ett framtidsyrke. Traineejobben kombinerar arbete under handledning med studier. Den som har ett traineejobb får 75 procent av lönen enligt kollektivavtal. Traineejobben på fritidshem kommer ha två inriktningar. Den ena inriktningen är till för unga som har en gymnasieutbildning och vill komplettera med en yrkesutbildning för att bli barnskötare eller elevassistent. Arbetet kombineras med yrkesvuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet. Den andra inriktningen är till för unga som har en gymnasieutbildning men saknar särskild behörighet som krävs för att söka lärarutbildningen. I den inriktningen kombineras arbetet med studier inom kommunala vuxenutbildningen för att komplettera behörighet. Då arbete på fritidshem kräver kunskap om bland annat skollag och läroplan samt barns utveckling, är det rimligt att i ett inledningsskede prioritera en grundläggande utbildningsintroduktion. Handledare kommer att ansvara för att stödja de anställda ute på fritidshemmen. Det är ett absolut krav att handledarna har utbildning för att arbeta med barn. Det finns fritidshem. Det handlar alltså om en eller två traineejobb per fritidshem. Den exakta fördelningen och inriktningen på traineejobben beror på

14 14(18) regionala behov och utformas av arbetsmarknadens parter. För att få ett traineejobb på fritidshem kommer krävas ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, på samma sätt som krävs i Skollagen för alla tjänster inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Fritidshem som drivs av privata utförare kommer ha samma möjlighet som fritidshem som drivs av en kommunal utförare att anställa unga inom detta avtal. Varje utförare måste följa de nationella kvalitetslagarna, vilket bland annat innebär krav på bemanning och öppna böcker avseende ekonomi. De måste också leva upp till kravet på att handledarna har utbildning för att arbeta med barn. Läxhjälp för alla Socialdemokraterna menar att alla elever ska ha samma chans att klara skolan, inte bara elever vars föräldrar har råd att betala ska ha möjlighet till läxhjälp. Vi vill därför slopa de statliga subventionerna till privatundervisning och istället bygga ut läxhjälp för alla. Alla grundskolor ska erbjuda eleverna läxhjälp och vi investerar 400 miljoner kronor årligen för detta. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst. För eleverna i de yngre åldrarna kan läxhjälp inom ramen för fritidshemmet vara en bra lösning. Det tillskott i bemanningen som fritidshemmen får genom traineejobben kan underlätta att skapa utrymme för läxläsning med stöd av pedagoger under fritidshemstid. Handslag för en meningsfull fritid för alla barn Enligt läroplanen som arbetar i skola och fritidshem ska verka för kontakter med kulturliv och det lokala föreningslivet. Socialdemokraterna att detta viktiga uppdrag som behöver stödjas. Vi vill att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts-, frilufts- och kulturverksamhet på fritiden. Att delta i det organiserade föreningslivet är viktigt för unga människors demokratiska fostran. Att barn och unga kan möta andra med annan bakgrund än de själva stärker sammanhållningen och demokratin. Att delta i kultur- och föreningsliv lär barn att ta ansvar för sig själv och varandra. Enligt Riksidrottsförbundet har föreningarnas avgifter ökat mycket under de senaste tio åren. Därför vill vi göra en satsning på alla barn och ungdomars rätt till fritidsaktiviteter, och hålla nere avgifterna. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och unga kan delta i musik- och kulturskolans verksamhet, spela instrument, dansa, dela i en teatergrupp, rita och måla, utan att

15 15(18) föräldrars begränsade ekonomiska resurser hindrar. Vi vill införa stimulansbidrag för musik- och kulturskolor som håller nere avgifterna: Kommuner som har, eller nu sänker sina avgifter, till max 500 kronor per termin inom musik- och kulturskolan får ett stimulansbidrag. För kommuner som redan har låga avgifter blir det därmed ett stöd till ökad kvalitet. Därför investerar vi totalt 300 miljoner kronor i dels ett handslag med föreningslivet riktat mot idrotts- och friluftslivsorganisationerna (250 miljoner kronor), dels ett stimulansbidrag till kultur- och musikskolan (50 miljoner kronor). Investeringen ska användas för att underlätta lokala överenskommelser om samarbetsformer mellan fritidshem och föreningsliv med syfte att ge alla barn bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i fritidsaktiviteter, samt att hålla nere avgifterna i kultur- och musikskolan. Med dessa två förslag skapas förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn. Barnen får möjlighet att, på fritidshemstid, prova på olika aktiviteter och lära känna det lokala föreningslivet, samt delta i musik- och kulturskolans verksamhet. Föreningarna får möjlighet att erbjuda verksamhet för yngre skolbarn på eftermiddagar eller tidig kväll och därmed utnyttja idrottshallar och andra lokaler bättre. Föreningarna får därmed också en initial kontakt med de yngre barnen och möjliggör för föreningarna att marknadsföra sina verksamheter fritidshemstiden blir en brygga in i den ordinarie föreningsverksamheten. Fler reformer som bidrar till att vända utvecklingen på fritidshemmen Legitimation till lärare i fritidshem och fritidspedagoger Ett nytt kunskapslyft med fler utbildningsplatser på högskola och yrkesutbildning. Rektorslyft med rektorsutbildning och vidareutbildning Mer resurser till skolor med de sämsta förutsättningarna Nationella kvalitetslagar med bemanningskrav Legitimation till lärare i fritidshem och fritidspedagoger Socialdemokraterna vill inkludera de högskoleutbildade pedagogerna på fritidshem i lärarlegitimationsreformen. En legitimation tydliggör vad fritidshemspedagogik är och vilken kompetens lärare i fritidshem och fritidspedagoger har. Detta kan höja statusen för yrket och för fritidshemmets verksamhet.

16 16(18) Kunskapslyft med fler utbildningsplatser I dag råder brist på lärare med inriktning mot fritidshem och fritidspedagoger. Utbildningen grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ges för närvarande vid tolv lärosäten, vilket är en minskning med fyra lärosäten jämfört med tidigare. 22 Lärarförbundet har visat att med nuvarande nivå på utbildningsplatser kommer det att saknas lärare med inriktning mot fritidshem år Vi socialdemokrater vill investera i utbildning så att människor får den kompetens som behövs på dagens och framtidens arbetsmarknad. Därför föreslår vi ett nytt kunskapslyft med sammanlagt nya helårsstudieplatser inom såväl högskola som yrkesutbildning och vuxenutbildning. Det kommer ge fler utbildningsplatser för lärare med inriktning mot fritidshem. Vi vill även underlätta för personer som redan har en gymnasieexamen att läsa in en yrkesutbildning inom yrkesvuxenutbildningen. De anställda på traineejobb som vill läsa in barn- och fritidsprogrammet ska få göra det och vi kommer bygga ut antalet utbildningsplatser. Rektorslyft Fritidshemmets ledning utgörs av skolans rektor eller biträdande rektor. Många rektorer saknar kunskap om fritidshemmets uppdrag. I över hälften av de fritidshem Skolinspektionen granskat behövde rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag och med den dagliga verksamheten för att kunna bidra till ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Socialdemokraterna har flera olika åtgärder för att stärka rektors pedagogiska ledarskap så att resultaten i skolan kan höjas, bland annat en rektorsutbildning och obligatorisk kompetensutveckling rektorslyft. I de utbildningarna ska utbildning om fritidshemmets uppdrag och pedagogik ingå. Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar Skolinspektionens granskning visar att fritidshem i mer socioekonomiskt instabila områden ofta har dåliga resursmässiga förutsättningar och för låg kvalitet för att kompensera för olikheter i uppväxtförhållanden. Socialdemokraterna vill investera 500 miljoner kronor per år i de skolor som har tuffast förutsättningar. Nationella kvalitetslagar med bemanningskrav Vi socialdemokrater kommer att städa upp den röra som den högerregeringen har ställt till med i välfärden. Det behövs hårda och tydliga regler för vilka privata alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på kvalitet och insyn i verksamheterna när de är igång. 22 Lärarförbundet (2013) 23 Lärarförbundet (2012) Varifrån ska alla nya lärare komma?

17 17(18) Den viktigaste kvalitetsfaktorn på fritidshem är att det finns tillräckligt många pedagoger och att de har rätt utbildning. I Socialdemokraternas nationella kvalitetslagar kommer personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommunal regi. I dag har fritidshem i privat regi både lägre personaltäthet och lägre utbildningsnivå. Med socialdemokratisk politik kommer det inte längre vara tillåtet att dra ned på personalkostnader för att göra vinst. Om privata aktörer fortsätter att ha lägre personalkostnader kommer kommunerna ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp till de privata aktörerna. Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav och som inte rättar sig ska stängas. Med socialdemokratisk politik får välfärden större resurser, nya regelverk som sätter människa framför vinst och en ny styrning som utgår från de som arbetar i välfärdens kompetens och yrkesetik.

18 18(18) Unga ska jobba eller studera 90-dagarsgarantin Det krävs en annan politik för att Sverige ska kunna hävda sig när konjunkturen vänder. Ungdomsarbetslösheten är ett slöseri både för den som drabbas och hela Sverige. Därför vill vi införa en 90-dagarsgaranti. Den som är ung och utan arbete ska senast efter 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och praktik som leder vidare till jobb. Den som inte tar detta erbjudande förlorar rätten till ersättning. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten vill Socialdemokraterna införa 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning införa traineejobb och yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning införa bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning inrätta fler utbildningsplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning 2014-08-12 PM Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige 1. Färre anställda behöver

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola 2014-09-10 PM Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola Skolresultaten rasar, mer än var åttonde elev, 13,1 procent, klarar inte grundskolan och blir inte behörig till gymnasieskolan. Det

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Minskad administration Låt lärare vara lärare

Minskad administration Låt lärare vara lärare 2014-08-20 PM Minskad administration Låt lärare vara lärare Vallöfte: Avlasta lärarna med 6 000 extratjänster i skolan Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under åtta år och ojämlikheten i skolan ökar.

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018.

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. 1 Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och till människors frihet att forma sina egna liv. Alla

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Sommarlovshetsen. En undersökning av öppettider i förskola och fritidshem under sommaren och hur föräldrar löser barnens behov av omsorg

Sommarlovshetsen. En undersökning av öppettider i förskola och fritidshem under sommaren och hur föräldrar löser barnens behov av omsorg Sommarlovshetsen En undersökning av öppettider i förskola och fritidshem under sommaren och hur föräldrar löser barnens behov av omsorg FÖRSKOLA 0,5 KM MORMOR 120 KM FOTBOLLSSKOLA 7 KM KUSINEN 30 KM DELAD

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer