Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi Kiruna kommun, Norrbottens län BD SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2 Titel: Samrådsredogörelse för vägplan Masugnsbyn-Merasjärvi Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Kenneth Enbom, Trafikverket Uppdragsansvarig: Thomas Sällström, Vectura Tryck: HS Copy Distributör: Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå, telefon:

3 Innehåll Samråd i planläggningsprocessen... 4 Planläggningsbeskrivning... 4 Samrådskrets... 4 Samrådskrets i förstudien... 4 Samrådskrets i vägplanen... 5 Samråd i förstudien... 5 Möten med myndigheter och organisationer... 5 Synpunkter från allmänheten... 6 Yttranden från myndigheter och organisationer Samråd i vägplanen Samråd med allmänheten Bilaga 1 Protokoll sakägarmöte Bilaga 2 Närvaroförteckning sakägarmöte 3

4 Samråd i planläggningsprocessen Samråd syftar till en kommunikation och innebär att Trafikverket fortlöpande skall ta tillvara synpunkter under hela planeringsarbetet. Samråd kan vara såväl muntligt som skriftligt. I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter och yttranden som kommit in från allmänhet och myndigheter samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. De muntliga och skriftliga kontakter som sker med myndigheter, sakägare och allmänhet kallas samråd. Samråd pågår under hela planläggningsprocessen fram till granskning. Samrådsredogörelsen är en redogörelse för vilka samrådskontakter som tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna synpunkterna inneburit. Syftet med samrådet är att: identifiera olika intressen som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet, inleda en dialog med länsstyrelsen om huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, samla in kunskap, skapa förståelse av situationen, platsens karaktär och problembilden, undersöka förutsättningarna för att kommunen medger undantag från bygglov respektive att länsstyrelsen accepterar att tillstånd enligt miljöbalken hanteras vid fastställelsen, ge information till berörda samt skapa möjlighet till förankring av projektet i övrig samhällsplanering och hos de som berörs av projektet. Planläggningsbeskrivning I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. Samrådskrets Samrådskrets i förstudien Samråd har hållits med Länsstyrelsen Norrbotten, Kiruna kommun, berörda myndigheter, berörd allmänhet och berörda organisationer. 4

5 Samrådskrets i vägplanen Samråd har hållits med Länsstyrelsen Norrbotten och Kiruna kommun, berörda myndigheter, berörd allmänhet, berörda organisationer samt enskilda berörda. Samråd i förstudien Samrådsredogörelsen från förstudien behandlar väg 395 delen mellan Junosuando- Vittangi. Sträckan Masugnsbyn-Merasjärvi är en del av detta utredningsområde. Trafikverket har redan i förstudien utökat samrådet till berörd allmänhet, kommun, myndigheter och organisationer eftersom projektet medför betydande miljöpåverkan. För att underlätta samrådet har myndigheter, organisationer samt allmänheten haft möjlighet att ta del av förstudien i skriftlig form under samrådstiden. Samrådsmöte har hållits med allmänheten. I arbetet av framtagandet av PM Förutsättningsanalys Rennäring har samråd har hållits med berörda samebyar. Trafikverket annonserade i tidningarna NSD och Norrbottenskuriren den 14 mars Förstudien har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida sedan den 19 mars. Samrådstiden för skriftliga yttranden angående förstudien var under perioden 19 mars till 13 april Samrådsmötet hölls i Masugnsbyns kapell den 19 mars. Efter Trafikverkets genomgång av utredningsläge och föreslagna åtgärder vidtog frågeoch diskussionsstund med mötesdeltagarna. De synpunkter som framfördes muntligt vid mötet skrevs även ner och diariefördes som inkomna yttranden. Dessa finns att läsa nedan. De skriftliga yttranden som kommit in under samrådstiden finns sammanfattade i denna samrådsredogörelse, samt bilaga 1 i förstudien. Det är 14 privatpersoner, Gabna sameby, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Pajala, Havs- och vattenmyndigheten och Försvarsmakten som yttrat sig över förstudien. Trafikverket har kommenterat yttrandena. Samrådsredogörelsen innehåller även sammanfattningar av de protokoll som förts vid samrådsmötena. Samrådsredogörelsen tillsammans med förstudien har utgjort den förslagshandling som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut har Trafikverket tagit ställning till att projektet ska drivas vidare. Trafikverkets ställningstagande finns dokumenterat i förstudiens beslutshandling och kan laddas ner från Trafikverkets hemsida; Möten med myndigheter och organisationer Rennäringen I arbetet av framtagandet av PM Förutsättningsanalys Rennäring har samråd har hållits med berörda samebyar. De synpunkter som framfördes muntligt vid genomförda möten skrevs ner i minnesanteckningar. För de samebyar som har verksamhet inom förstudieområdet sammanfattas dessa nedan. Tärendö sameby, datum Tärendö sameby påverkas delvis av den utökade trafiken på väg395. Oro finns för att renpåkörningar kommer att öka samt att hanteringen vid påkörning inte är klarlagd, särskilt då renpåkörningar nattetid sannolikt ökar. Vidare, effekter av den nya renskötselkonventionen oroar samebyn då den kan innebära att betesmarker går förlorade. 5

6 Gabna sameby, datum De allmänna vägarnas sträckning genom Gabna samebys vinterbetesland är olycklig. De går i zick-zack och skär därigenom av området i både väst-östlig som nord-sydlig riktning. Samebyn beskriver hur deras område används och hur användandet påverkas negativt av annan markanvändning. Med den förändrade trafiksituationen på vägen ser inte Gabna sameby andra möjligheter än att stängsla in vägen. Även krav på ekodukter/enklare överfarter framfördes. Gabna sameby har mest intrång av alla samebyar. I diskussioner med staten om toleransnivåer för rovdjurstryck har det föreslagits 5% av nettohjorden, Gabna har för egen del föreslagit en toleransnivå på 3% av nettohjorden. Detta med anledning av de många intrång som Gabna sameby har att hantera. Störningarnas sammantagna effekt på renskötselföretagen är av den storleksordningen att några kan tvingas att upphöra med sin verksamhet. I och med ökad konkurrens om renbetesmarker kan det uppstå interna konflikter inom samebyn vilket inte främjar samebyns utveckling. En viss risk föreligger att det kan uppstå konflikter mellan samebyar av samma skäl, vilket inte gynnar renskötseln och det samiska samhället. Rekryteringen av framtida renskötare försvåras då de ser hur renbetesmarkerna kontinuerligt krymper. Laevas sameby, datum Leavas sameby påverkas delvis av den utökade trafiken på väg 395. Effekterna av olika etableringar och friluftsliv gör att det blir svårt att hålla ihop renhjorden. Oro för renarna är stor, ökad trafik och fler förväntade renpåkörningar kan ge en ökad psykisk belastning för renägaren. (gäller samtliga samebyar) Trafikverkets uppdrag är att säkerställa vägarnas funktion och utformning. Konkretisering av nödvändiga åtgärder inom vägområdet kommer att utarbetas under arbetsplaneskedet. Arbetet kommer att ske i samråd med berörda, bland annat samebyarna. Framförda synpunkter och argument har inarbetats i förstudiens förslagshandling. Synpunkter från allmänheten Synpunkter vid allmänna samrådsmöten Samrådsmötet hölls i Masugnsbyns kapell den 19 mars Efter Trafikverkets genomgång av utredningsläge och föreslagna åtgärder vidtog fråge- och diskussionsstund med mötesdeltagarna. De synpunkter som framfördes muntligt vid mötet skrevs ner i minnesanteckningar. Dessa sammanfattas nedan. Fråga 1: Kommer ni att ta hänsyn till vattentäkter? Trafikverket svarade att det kommer man att göra. Fråga 2: Varför har man inte gjort nya slangmätningar till detta projekt? De siffror som finns är från 2009 och visar inte på den situation som råder idag. Trafiken har ökat betydligt sedan Trafikverket svarade att dimensionering av vägåtgärder utgår från ökningen av tung trafik, inte från ökad personbilstrafik. Ökningen av tung trafik har vi koll på, prognosen bygger på Northlands egna siffror av hur stora mängder produkter som ska fraktas med lastbil. Fråga 3: Kan Northland få dispens för 90 tons lastbilar? Trafikverket svarade att de ännu inte tagit beslut i den frågan. Fråga 4: Blir bilarna längre än 24 m om de får dispens för 90 ton? 6

7 Trafikverket svarade att lastbilarna inte kommer att överskrida tillåten längd. Fråga 5: Vilken hastighet får lastbilarna köra? Trafikverket svarade 80 km/h. Fråga 6: Vi har 90 km/h i norra byn. Kommer ni att flytta dessa skyltar utanför byagränsen? Trafikverket svarade att vi tar med oss frågan till trafikingenjör. Fråga 7: Tar ni med er andra gruvföretags framtidsplaner in i dessa studier? Trafikverket svarade Nej, dessa studier baseras endast på Northlands planer. Fråga 8: Hur kan en attraktiv boendemiljö bli kvar om malmtransporter tillåts att gå längs vägen? Åk runt samhällena istället för att köra rakt genom dem! Pajala kommun och Northland får vinsten, inte Kiruna kommun. Fråga 9: Vi vill även ha en förbifart i Merasjärvi, samma som för Masugnsbyn! Trafikverket svarade att det inte finns planer på en förbifart i Merasjärvi. Fråga 10: Kan det bli aktuellt med skotertunnlar som i Tärendö? Trafikverket svarade att detta utreds vidare vid kommande detaljprojektering. Fråga 11: Bor i fritidshus öster om Masugnsbyn april oktober och blir nu berörd av malmtransporterna. Hur går processen till för exempelvis bullerskydd? Trafikverket svarade att för buller gäller teoretiska beräkningar vid fasad och åtgärder kan bli aktuella i forma av fönsterbyte. Om åtgärder blir allt för dyra i förhållande till fastighetens värde kan det bli tal om inlösen. Trafikverket kontaktar berörda i ett senare skede. Arbetsplan för denna del startar till hösten Fråga 12: Alternativ sträckning finns söder om väg 395 via Parakkavägen. Kommer den att rustas för en ökad trafik? Trafikverket svarade att i dagsläget finns inga sådana planer, men det kan bli aktuellt att titta på. Fråga 13: Förbifarter är kostsamma. När blir det för kostsamt att bygga t.ex. Förbifart Masugnsbyn? Trafikverket svarade att det är alltid en avvägning mellan kostnad och nytta. Budgeten är ännu inte klar för ombyggnationerna och finansieringsfrågan är inte heller löst. I dagsläget finns inga pengar för projektet. Fråga 14: Kommer det att byggas en järnväg? Trafikverket svarade att om en järnväg skulle byggas dröjer det många år tills den är på palts. Fram till dess måste vägen ändå rustas för att klara de tunga transporterna som börjar köra Fråga 15: Vilken livslängd har gruvan? Trafikverket svarade att i dagsläget säger Northland 20 år, men det kan komma att bli längre. Fråga 16: Finns planer på att bygga viltstängsel längs väg 395? Trafikverket svarade att nej, viltstängsel dimensioneras efter trafikmängder och denna väg har för lite trafik. Fråga 17: Finns risk för saltning som locka vilt upp på körbanan? Trafikverket svarade att det blir aktuellt med förstärkta driftsåtgärder och det finns olika metoder för halkbekämpning. 7

8 Skriftliga synpunkter från allmänheten Totalt inkom 14 skriftliga yttranden till Trafikverket från allmänheten efter det genomförda samrådet. För att skydda privatpersonernas identiteter vid publicering på Internet skrivs inte namnen ut. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda hos Trafikverket. Privatperson (1) Privatpersonen har förslag på åtgärder i Masugnsbyn för oskyddade trafikanter. Denne förordar att gång- och cykelvägar byggs ut i nödvändig omfattning samt att skoter- och hundspannstunnlar anläggs. Dessa tunnlar kan om de förläggs på lämpliga ställen även nyttjas av gång- och cykeltrafik. Räta ut kurvorna mellan Junosuando & Vittangi, nuvarande vägsträckning är från 1860-talet. Personen förordar en förbifart vid Masugnbyn som även kan nyttjas av LKAB:s dolomittransporter. Denne ser även att dagens driftsåtgärder bör utökas såsom plogning, hyvling och sandning vintertid. Hastigheten 50 km/h bör gälla genom hela Masugnsbyn. Personen ser även att Trafikverket bör fortsätta utreda alternativet järnväg för malmtransporterna. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen för att skapa en trafiksäker miljö för de som går och cyklar. Frågan om tunnelpassage under vägen utreds vidare i kommande arbetsplan. Kurvrätningar samt stigningsfält kan bli aktuella, detta utreds vidare under arbetet med arbetsplan. Om behov finns kan det bli aktuellt att se över hastigheterna. Trafikverkets uppdrag är att göra åtgärder för att malmtransporter ska kunna ske med lastbil från Beslut om eventuell järnväg är inte fattat. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Trafikverket ser positivt på att även LKAB lastbilar skulle trafikera en eventuell förbifart. Privatperson (2) Boende i Masugnsbyn förordar förbifart vid Masugnsbyn för att öka trafiksäkerheten för barn. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Trafikverket ser positivt på att även LKAB lastbilar skulle trafikera en eventuell förbifart. Privatperson (3) Privatpersonen förordar upprustning av befintlig vägsträckning med nödvändiga åtgärder såsom stigningsfält och kurvrätning. Uppfarten Canyonbacken föreslås lösas som på väg E45 vid kraftverksdammarna, genom att använda två olika körfält för uppfart och nedfart. LKAB:s dolomittransporter gynnas inte av en förbifart i Masugnsbyn. Dessa transporter beräknas öka i framtiden. Även andra näringar i Masugnsbyn missgynnas av en förbifart då beräknad genomfartstrafik faller bort. Exempel på detta är det nyöppnade Truck stop North Canyon Center som räknar med 8

9 ökad genomfartstrafik som tillkommer som kunder. I Masugnsbyns övre del tar 2-3 hushåll sitt dricksvatten från grävda brunnar där tillrinningen av vatten sker från andra sidan av vägen. Information lämnas om kontaktperson för vattentäkten samt karta över området. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen. Kurvrätningar samt stigningsfält kan bli aktuella, detta utreds vidare under arbetet med arbetsplan. Vägen kommer att ha en bredd av ca 8 m och det gör att det blir möjligt att göra omkörningar vid raksträckor. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Trafikverket ser positivt på att även LKAB lastbilar skulle trafikera en eventuell förbifart. Åtgärder som rör säkerställande av dricksvattenförsörjning kommer att utredas vid kommande bygghandling. Privatperson (4) Personen har yrkesförarbakgrund och menar att vägsträckan Junosuando - Vittangi endast har två säkra omkörningssträckor för lastbil, varav den ena har ett backkrön mitt i sträckan. Vägen är smal för lastbilar att mötas på där Voustojoki bron ges som ett exempel. Personen menar att ny väg behövs mellan Voustokangas, 5 km söder om Masugnsbyn, till Parakkavägskälet, norr om Vittangi. Vägen bör vara minst 7,5 meter bred. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen. Kurvrätningar samt stigningsfält kan bli aktuella, detta utreds vidare under arbetet med arbetsplan. Vägen kommer att ha en bredd av ca 8 m och det gör att det blir möjligt att göra omkörningar vid raksträckor. Privatperson (5) Boende i Masugnsbyn förordar en förbifart vid Masugnsbyn. Denne bedömer att en förbifart är en billigare åtgärd än att bygga gång- och cykelvägar samt att genomföra bulleråtgärder genom byn. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Trafikverket ser positivt på att även LKAB lastbilar skulle trafikera en eventuell förbifart. Privatperson (6) Personen anser att upprustning av befintlig väg genom Masugnsbyn bör stoppas. Trafikverket är inte är tillräckligt insatt i problematiken kring detta åtgärdsförslag och anser att ny vägsträckning eller järnväg bör byggas för malmtransporterna. Menar att många personer i Masugnsbyn har reagerat efter samrådsmötet och tycker att Trafikverket kör över innevånarna om en breddning och upprustning av befintlig väg görs genom byn. 9

10 Trafikverkets uppdrag är att göra åtgärder för att malmtransporter ska kunna ske med lastbil från Beslut om eventuell järnväg är inte fattat. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Privatperson (7) Personen anser att trafiksituationen är farlig vid Merasjärvi redan idag. Barn i området kan inte passera vägen på ett säkert sätt. Önskar inte mer trafik på väg 395. Trafikverkets uppdrag är att göra åtgärder för att malmtransporter ska kunna ske med lastbil från Beslut om eventuell järnväg är inte fattat. I Merasjärvi finns problem med trafiksäkerhet genom att det är en skarp kurva i byn och att hastigheten är hög. Vid arbetet med kommande arbetsplan kommer frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i byn att utredas vidare. Privatperson (8) Privatpersonen anser att farhågorna kring den ökade trafikintensiteten på grund av gruvverksamheten är kraftigt överdrivna. Menar att gruvverksamheten för med sig bättre vägar med mer driftsåtgärder såsom halkbekämpning. Är positiv till gruvtransporterna. Vägarna mellan Kaunisvaara och Svappavaara kommer att rustas upp och åtgärder kommer att utföras för att ge god trafiksäkerhet längs sträckan. Det för med sig positiva effekter, men oron hos de som bor längs sträckan tas på allvar. Privatperson (9) Personen undrar var i processen lösningar i form av transportband och linbana valts bort pga klimat, topografi och känslighet för avbrott. Denne anser sig inte känna igen dessa anledningar som problemområden för transportband och linbana utan ser många fördelar med sådan teknik, bl.a. lägre capex, hög kapacitet och visst finansiellt värde när exploatering är slut. Personen önskar få ta del av underlag som styrker valet som gjorts. Beslut att inte gå vidare med alternativa transportlösningar tas i processen åtgärdsval. Utredningen finns ännu inte tillgänglig för allmänheten eftersom beslut tas under våren Privatperson (10) Boende i Masugnsbyn lämnar uppgifter om fyra brunnar som fylls av vattenådror som är belägna cirka tre meter under väg 395. Risk finns att den ökade belastningen på vägen trycker sönder tillrinningen till brunnarna, att smältvattenavrinning kan förstöra brunnarna eller att mängden svallis på vägens ovansida ökar. Ritad karta bifogas yttrandet. Informationen tas med till arbetsplanen där nödvändiga åtgärder tas fram för att skydda vattentäkterna. 10

11 Privatperson (11) Personen tycker att det är positivt att berörda beretts möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden. Personen anser att väg 395 lider av bärighetsproblem och det finns för få p-platser och omkörningssträckor. Vägen är kurvig och överlag är sikten dålig. Skyltad hastighet är 90 km/h vilket gör det svårt att köra om tunga, långa fordon vid regn, dimma, halka eller snörök. Personen ger förslag på en generell hastighetsöversyn längs väg 395 men även vid korsningarna i Masugnsbyn och Merasjärvi. I korsningarna föreslås hastigheten sänkas till km/h samt en generell hastighetssänkning på väg 395 till 80 km/h. Busshållsplatser längs sträckan bör förses med bussficka och busskur. Omledning av viss tung trafik kan ske på nordvästra sidan av Masugnsbyn. P-platser bör anläggas var annan kilometer för att förenkla omkörning av tung trafik. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen. Kurvrätningar samt stigningsfält kan bli aktuella, detta utreds vidare under arbetet med arbetsplan. Vägen kommer att ha en bredd av ca 8 m och det gör att det blir möjligt att göra omkörningar vid raksträckor och om behov finns kan det bli aktuellt att se över hastigheterna. Behov av parkeringsfickor utreds vidare under arbetet med arbetsplan. Privatperson (12) Fastighetsägare i Masugnsbyn anser att nuvarande trafik förbi fastigheten har ökat till den nivå som kan anses vara på gränsen till acceptabel beträffande miljö- och trafiksäkerhet. Byns samfällighetsförening har nyligen ingått ett nytt 10-årsavtal med LKAB gällande dolomituttag för transport till Kiruna och LKAB:s pelletstillverkning. Den trafiken har under senare år ökat markant. Väganslutningen från dolomitgruvan sker i uppförsbacke mot väg 395 och är i dag ej trafiksäker. Flertalet fastigheter ligger nära väg 395 vilket gör att de ifrågasätter möjligheterna att på ett betryggande sätt få till stånd trafiksäkra gång- och cykelåtgärder samt en dräglig miljö för de boende i husen. Fastighetsägarna bedömer åtgärden med förbifart som det absolut bästa alternativet. Dessutom finns grustäkter för vägmaterial i områdets omedelbara närhet. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen för att skapa en trafiksäker miljö för de som går och cyklar. Vid beslut om eventuell förbifart ställs kostnaden för att bygga samt underhålla den nya vägen mot vilka vinster som kan göras i form av ökad trafiksäkerhet, minskade intrång, minskade störningar samt minskade transportavstånd. Trafikverket ser positivt på att även LKAB lastbilar skulle trafikera en eventuell förbifart. Personen undrar om åtgärder mot damm och buller kommer att åtgärdas innan malmtransporterna startar. Vidare undrar personen hur det blir med utfarter från fastigheter och gång- och cykelåtgärder om vägen breddas. Malmen kommer att köras fuktig från gruvan till omlastning varför dammåtgärder inte är aktuella i dagsläget. till Bullerberäkningar kommer genomföras. Utfarter längs sträckan kommer att säkerhetsanpassas. 11

12 Privatperson (14) Personen föreslår ny dragning för förbifart vid Masugnsbyn via befintlig väg mot Kurkkio och bifogar bild, se figur 1. Längs den sträckan bor inte så många samt att lastbilarna får köra ostört en lång sträcka utan branta backar. Trafikverket har inte utrett en väg mot Kurkkio utan har haft som inriktning att följa befintlig väg, men utreda möjlighet till förbifarter kring byar. För att en nysträckning av väg ska bli lönsam krävs att vägen ger en vägförkortning, vilket inte är fallet med det medsända förslaget. Yttranden från myndigheter och organisationer Totalt inkom sju skriftliga yttranden till Trafikverket från myndigheter och organisationer efter det genomförda samrådet. Nedan redogörs sammanfattningar av dessa tillsammans med Trafikverkets kommentarer. Yttrande från Kiruna kommun Förstudien omfattar Masugnsbyn och Merasjärvi i Kiruna kommun. Det finns inga detaljplaner inom den aktuella vägsträckningen. Väg 395 går igenom samhället Masugnsbyn och fungerar även som bygata. Den delar samhället i två delar. Trafiksäkerhetsåtgärder är nödvändiga och stor hänsyn måste tas till oskyddade trafikanter. En tydlig beskrivning av konsekvenserna för miljö och hälsa förutsätts utvecklas i arbetsplanen. Kiruna kommun förordar att konsekvenserna för Masugnsbyn utreds ytterligare i arbetsplanen. Barriäreffekten för rennäringen bör beskrivas i arbetsplanen och åtgärder såsom lämpliga passager anordnas. Ur miljösynpunkt poängteras fördelarna med järnvägstransporter jämfört med vägtransporter. Kiruna kommun förordar att utredning av järnvägssträckning skall, från ett miljömässigt perspektiv påbörjas omgående. Nödvändiga åtgärder kommer att tas med i arbetsplanen för att skapa en trafiksäker miljö för de som går och cyklar. Den samlade effekten för rennäringen beskrivs i ett särskilt PM, PM Förutsättningsanalys Rennäring. PM:et behandlar hur berörda samebyar påverkas av malmtransporterna, den ökade trafiken och vägåtgärder. Även påverkan från övriga verksamheter i området beskrivs. Trafikverkets uppdrag är att göra åtgärder för att malmtransporter ska kunna ske med lastbil från Beslut om eventuell järnväg är inte fattat. Yttrande från Gabna sameby Vägens sträckning genom Gabna samebys vinterbetesland är olycklig. Den går i zickzack och skär därigenom området både i väst-östlig som nord-sydlig riktning. Samebyn strävar efter att hålla 4-6 separata vintergrupper med renar och för detta tas samebyns hela vinterbetesland i anspråk. Detta medför att de allmänna vägarna ofta måste passeras. Renarna uppehåller sig vid vägen eftersom den ofta går över hedmark där det finns vinterbete för renarna. Det krävs stora arbetsinsatser att hålla renarna borta från vägen, samt att se till att de olika renhjordarna inte blandar sig med varandra. Gabna samebys renskötsel drabbas väldigt hårt av kommande malmtransporter. Samebyn påverkas även negativt av annan markanvändning t.ex. skogsbruk, skotertrafik, rovdjurstryck, vindkraftsparker. Detta påverkar deras möjligheter att bedriva rennäring 12

13 i området. Skadelindrande åtgärder bl a i form av viltstängsel på ömse sidor av transportvägen, uppförande av enklare ekodukter utefter hela sträckan mm bör upprättas. Samebyarnas påverkan och behov har utretts i särskild förutsättningsanalys. Resultatet av förutsättningsanalysen har arbetats in i den förslagshandling som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samråd med samebyar kommer att fortgå under hela projektets gång. Yttrande från Skogsstyrelsen Skogstyrelsen skriver att förstudien visar på stora förändringar i trafikmiljön men att det inte till så stor del berör skogliga miljöer. Dessa är redan påverkade av vägen och en breddning ger endast marginella förändringar. Yttrande från Naturskyddsföreningen Pajala Naturskyddsföreningen betonar att intrång i värdefulla natur och kulturmiljöer bör begränsas. Vidare skall vägdagvatten hanteras på ett sådant sätt att det inte tillåts kontaminera värdefulla vattendrag i området. Arbete i, vid och längs vattendrag skall också ske med försiktighet, där särskild hänsyn skall visas under fiskens lekperioder. SNF Pajala bedömer att Trafikverket så fort som möjligt bör påbörja förstudier och projektering av väganslutning från gruvområdet till Junosuando. För att berörda byarna Junosuando, Masugnsbyn och Vittangi ska friläggas från berörd gruvtransport till Svappavaara bör förbifarter anläggas för att minimera olyckor, buller och emissioner. På lång sikt bör en järnvägslösning eftersträvas. Allt arbete kommer att utföras med beaktande av omgivande natur- och kulturmiljöer och nödvändigt intrång minimeras. Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över förstudien. Yttrande från Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra om förstudien. Huskykompaniet I byn Merasjärvi finns turistföretaget Huskykompaniet som sysslar med hundspannkörning. Väg 395 korsas, vid skoterleden norr om Merasjärvi, cirka 2-10 gånger per dag med upp till tio hundspann. Företaget har en vildmarkscamp vid Kalixälven där stugorna nyttjas årligen från december till sista april. Man är från företagets sida orolig att en liknande olycka som hände i Jukkasjärvi 2011, där en personbil körde på ett hundspann, skall uppstå i byn i och med malmtransporterna. Vidare framför de att trafikförhållandena inne i Merasjärvi inte beskrivits på ett tillräckligt bra sätt. De vill lyfta fram att barn bor på båda sidor om väg 395 där skyltad hastighet är 90 km/h. Barnen behöver korsa vägen för att kliva på skolskjutsen. 13

14 Bussarna använder en p-plats som hållplatsläge men den är ibland upptagen rastande långtradarekipage vilket medför att bussen tvingas stanna direkt på vägen. En badplats och ett kulturminne i form av en kvarnmiljö ligger efter väg 395 dit barn går och cyklar. Vidare påpekar de att skyltarna för byn är felplacerade vilket medför att hastighetsbegränsningar genom byn saknas. Byn ligger på ömse sidor av väg 395. Förstudien kompletteras så att den innehåller relevant information om byn Merasjärvi. I Merasjärvi finns problem med trafiksäkerhet genom att det är en skarp kurva i byn och att hastigheten är hög. Vid arbetet med kommande arbetsplan kommer frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i byn att utredas vidare. Samråd i vägplanen Samråd med allmänheten Den 14 oktober 2013 hölls ett samrådsmöte på North Canyon Center, Masugnsbyn, protokoll se bilaga 1. Inför mötet skickades kallelser ut till berörda fastighetsägare, indirekt berörda fastighetsägare samt övriga intressenter. Annonsering skedde även i lokalpress. På mötet redovisades förslag på utformning av vägen. Skriftliga synpunkter redovisas nedan. Synpunkter från enskilda sakägare Merasjärvi 1:3, anser sig bli hårt drabbad med stort intrång vid det nya broläget. Uttrycker oro över lastbilssläp som har vält längs sträckan. Drabbade markägare får ersättning för intrång. Ersättningsfrågor hanteras genom fortsatt samtal mellan fastighetsägaren och markförhandlare på Trafikverket. MaKSprojektet genomförs för att vägen ska bli säkrare och risken för olyckor ska minska. Vattenverksamhet och Natura 2000 Merasjärvi S:3, påtalar att fisk har planterats in i Myllyjoki. Projektet tar hänsyn till att vattnet har potential för att vara laxförande, genom att styra byggande till tider då fisken inte vandrar och leker. Trummor och broar byggs så att vandringshinder inte uppstår. Samråd med myndigheter och organisationer Northland Resources AB och Cliffton Skriftliga samråd har hållits med Northland Resources AB:s underentreprenör Cliffton som kommer att genomföra vägtransporterna av malm från gruvan i Kaunisvaara till omlastningscentralen i Svappavaara. Utformningen av parkeringsfickorna längs vägen har skett i samförstånd med underentreprenören. 14

15 Samebyar Inom ramen för det samarbetet kommer åtgärder att tas fram som minskar konsekvenserna för Gabna sameby. Kontinuerligt samråd hålls med berörda samebyar i den omfattning som krävs för att förebygga störningar på renskötseln. Åtgärdsförslag utgår från det som framkommit i förutsättningsanalysen för rennäringen berörande hela sträckan Kaunisvaara- Svappavaara samt de kontinuerliga samråden. Enligt förutsättningsanalysen kan åtgärder som upprättande av rutiner för informationsutbyte, trafikledning, övervakare (supervisor), siktröjning, stängsling mm bli aktuellt. Trafikverket tar fram renpåkörningsstatistik för hela sträckan Kaunisvaara Svappavaara. Om det visar sig att renpåkörningarna ökar markant på någon delsträcka kan åtgärder som stängsling och någon typ av säkra passager över vägen bli aktuella. Det är lämpligt med uppföljning av effekterna av sådana åtgärder. Samråd med samebyarna kommer att fortgå under en tid efter att projektet har avslutats. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Trafikverket och Gabna sameby och kontinuerligt samråd hålls med samebyn. Samebyn lämnar inte yttranden för varje vägplan utan deras synpunkter lämnas vid samrådsmöten. Gabna har önskemål om provisoriska stängsel/flyttbara stängsel då vägarna saltas hårt. Trafikverket verkar för att ett utvecklingsprojekt med ny teknik kopplat till Gabna sameby kommer till stånd. Projektet ska utgå från genomförda och pågående liknande projekt inom området med fokus på kunskapsuppbyggnad. Koppling till akademisk institution och universitet är möjlig. Resultat från utvecklingsprojektet kan användas i MaKS projektet samt även i kommande projekt. Förutsättningar att koppla projektet till transportören samt till Trafikverkets intelligenta transport system (ITS) är möjlig. Ledningsägare Samråd har skett med ledningsägare för att överföra information angående projekteringen av vägen, samt läget för befintliga ledningar och önskemål om förändringar i samband med att vägen byggs om. Kiruna kommun har optoledningar inom vägområdet längs hela sträckan på vägens högra sida i längdriktningen. Samråd har hållits med Geomatikk som är entreprenör åt Skanova, vilka är ledningsägare av optokabel längs väg 395. Mer samråd krävs i byggskedet eftersom optokablar kommer att beröras av projektet. Vattenfall Eldistribution AB har inga anläggningar mellan Masugnsbyn och Merasjärvi som blir berörda enligt vägplan. Skriftliga synpunkter från allmänheten Inga skriftliga synpunkter har inkommit Luleå den 13 december 2013 Delprojektledare Kenneth Enbom Trafikverket 15

16

17

18

19

20 Närvaroförteckning Namn Adress Ägarförhållande Närv. Bergström Carl Johan Karbins Väg Morjärv Bergström Lars Erik Gjutaregatan Älvsbyn Bergström Peter Vännfors Vännäs Bergström Sven Erik Masugnsbyn Vittangi Björnström Håkan Masugnsbyn Vittangi Björnström-Granlund Ann-Loise Fiskarevägen Kiruna Eriksson Anita Puoitakvägen 5 B Malmberget Eriksson Barbro Stenrösvägen 1 lgh Uppsala Eriksson Christian S:t Olofsgatan 28 C lgh Uppsala Eriksson Hans Göran Stenrösvägen 1 lgh Uppsala Eriksson Jan Rudenschöldsgatan 15 B lgh Göteborg Eriksson Kent Gruvvägen 10 B lgh Kiruna Eriksson Torsten Sigvard Ingemar Kiruna Söderbergsgatan Kiruna Fredriksson Fredrik Lars-Uno Masugnsbyn Vittangi Gustafsson Anna Katarina Dövestad Lindsborg Oskarshamn Gustavsson Lars Box Junosuando Gustavsson Nils Lennart Tellusvägen Kiruna Gärdemalm Kerstin Anita Smedsgatan 2 lgh Umeå Holmberg Kent Roger Klippvägen Kiruna Holmberg Maria Movägen Kiruna Hugin Kenneth Triangelvägen 6 A Kiruna Hugin Roland Schouggatan 21 lgh Kiruna Isaksson John Eilert Mossvägen Kiruna MERASJÄRVI 6:1, 1/24 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/24 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/24 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/8 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, ställföreträdare MERASJÄRVI 6:7, 1/1 lagfaren ägare MASUGNSBYN 10:10, 1/3 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/12 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:5, 1/1 lagfaren ägare MERASJÄRVI 1:3, 1/2 lagfaren ägare MASUGNSBYN 13:2, 3/10 lagfaren ägare MASUGNSBYN 13:2, 3/10 lagfaren ägare MASUGNSBYN 13:2, 3/10 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:4, 1/4 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:5, 1/4 lagfaren ägare MERASJÄRVI 1:3, 1/2 lagfaren ägare MERASJÄRVI 8:1, 1/1 lagfaren ägare MASUGNSBYN 15:1, 1/1 lagfaren ägare MASUGNSBYN 10:10, 1/3 lagfaren ägare KRONOSTUGUPLATSEN 2:2, 1/2 lagfaren ägare KRONOSTUGUPLATSEN 2:2, 1/2 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:4, 1/4 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:5, 1/4 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/18 lagfaren ägare MERASJÄRVI 6:1, 1/18 lagfaren ägare PARAKKA 15:3, 1/2 lagfaren ägare PARAKKA 15:3, 1/2 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:2, 1/1 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:3, 13/50 lagfaren ägare MASUGNSBYN 6:3, ställföreträdare

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-tpl Viggbyholm

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-tpl Viggbyholm 1. 2. 1 (1) Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM Victoria Ahl 2015-08-25 Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 131785 10198007 VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Trafikverket Region Nord

Trafikverket Region Nord Trafikverket Region Nord Region Nord Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län Regionkontor i Luleå Lokalkontor finns i Umeå Regionchef Arnold Vonkavaara Samtliga verksamhetsområden finns representerade:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Väg 66 Malung-Sälen, delen Östra Tandö - Bu

Väg 66 Malung-Sälen, delen Östra Tandö - Bu SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 66 Malung-Sälen, delen Östra Tandö - Bu Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Vägplan 2014-10-14 Projektnummer: 10 26 84 Trafikverket Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Norrtälje 2005-05-09 Samrådsmöte för dialog i Folkets Hus

Norrtälje 2005-05-09 Samrådsmöte för dialog i Folkets Hus Norrtälje 2005-05-09 Samrådsmöte för dialog i Folkets Hus MINNESANTECKNINGAR På kvällen den 9 maj samlades Norrtäljebor och Vägverkets experter för ett möte i utökat samråd kring planeringen av utbyggnaden

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län

Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: BNO 2012/3 215 Detaljplan för del av fastigheten Hansjö 135:68 Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län U T L Å T A N D E november 2012 Hur utställningen har bedrivits

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Datum 2015-03-26. NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun

Datum 2015-03-26. NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun 1(7) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun Planens syfte är att ge möjlighet för tullverksamheten

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 30 av Lejeföreningens medlemmar hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun 1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun Dnr Ädh 1106/2006 Dnr planmodul: P 06/0017 UTLÅTANDE Detaljplanen har hållits utställd i Rådhuset

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (7) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2013/40926 102225 Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro Protokoll från samrådsmöte

Läs mer