Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 200/2012. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Hovstaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 200/2012. Datum: 2012-09-24 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Hovstaskolan"

Transkript

1 Protokoll Snv 200/2012 Skolnämnd nordväst Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Najah Ericsson Tali (M) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S) Hevi Dawody (S) Göran Wall (KD) Tracy Annan (M) Krister Tornberg (M) Liza Sörberg (MP Åsa Häggström (V) Tjänstgörande ersättare Ulf Mattsson (S) Fehret Hatic (C) Irfan Doganson (KD) Erik Gestrinius (M) Reiny Lindqvist (FP) ersätter John-Ivar Fallström (S) ersätter Per-Åke Sörman (C) ersätter Hilma Lahdo (KD) ersätter Ann-Britt Smit Hedin (M) ersätter Marcus Nordén (FP) Närvarande ersättare Kenneth Hallén (S) Tomas Runnquist (M) Jesper Räftegård (MP) Övriga Margareta Borg Ulrika Gustafsson Lennart Niklasson Kjell Lund Marianne Mustonen Magdalena Fröberg Madelene Pettersson Askling förvaltningschef ekonom planerare områdeschef rektor rektor pedagogista 1

2 Margareta Erestam Jensen, sekreterare Justerat den 1 oktober Jessica Ekerbring, ordförande Liza Sörberg (MP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 oktober Protokolljusterare Förslag Ordinarie: Krister Tornberg (M) Ersättare: Liza Sörberg (MP) Tid: Plats: Förvaltningskontor Förskola och skola, Åbylundsgatan 8 A, 4 tr Skolnämnd nordväst utser följande justerare Ordinarie:Liza Sörberg (MP) Ersättare: Åsa Häggström (V) Tid: Plats: Förvaltningskontor Förskola och skola, Åbylundsgatan 8 A, 4 tr 69 Presentation av ny områdeschef Kjell Lund, områdeschef för Skolområde nordväst presenterar sig och informerar om uppdraget som områdeschef, samt fördelningen av arbetsuppgifter mellan förvaltningschef och områdeschef. 2

3 70 Delårsrapport med prognos 2 Ärendenummer: Snv 228/2012 Handläggare: Margareta Borg, Ulrika Gustafsson, Lennart Niklasson Skolnämnd nordväst har till och med augusti månad förbrukat 66,1 % av budgetramen vilket kan jämföras med riktvärdet 66,7 %. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar inför hösten prognostiserar nämnden ett överskott på 100 tkr. Intraprenaden Varberga förskolor prognostiserar ett överskott på 800 tkr och om detta avräknas prognostiserar nämnden ett underskott på -700 tkr. I jämförelse med prognos 1 har både förskolan och grundskolan färre barn och elever. Detta innebär att ramen prognostiseras att minska med cirka tkr under hösten. Mellringeskolan och Vivallaskolan är de skolor som genererar störst underskott. Båda skolorna prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Dylta förskolor prognostiserar ett underskott på 500 tkr på grund av minskat barnantal. Dylta förskolor består av många små enheter med långa avstånd vilket försvårar optimalt resursutnyttjande. Ökat behov av öppethållande påverkar också utfallet. De enheter som genererade ett underskott under 2011 har inkommit med handlingsplaner för att nå en budget i balans. Några enheter har haft föredragningar i nämnd alternativt presidium. De enheter som riskerar att generera ett underskott har tidigt uppmärksammats vilket har ökat förutsättningarna för att nå en budget i balans under I juni startade förvaltningen "en balansgrupp", som har till uppgift att möta och granska de skolenheter som prognostiserat ett negativt resultat i "Delårsrapport 1 med prognos". Underlag vid denna granskning var de handlingsplaner och konsekvensbeskrivningar som dessa enheter lämnat in. Balansgruppen har kompetens för att granska såväl organisation som ekonomi. Resultaten från dessa granskningar återkopplas till förvaltningschef som har att meddela rektor att ytterligare åtgärder krävs utifrån vad balansgruppen sett. Balansgruppens arbete har skett inför "Delårsrapport 2" och arbetet fortsätter under hösten. sunderlag Delårsrapport med prognos , Skolnämnd nordväst 3

4 1. Skolnämnd nordväst antar delårsrapport och prognos 2 för De enheter som prognostiserar ett underskott ska inkomma med handlingsplaner för att nå en budget i balans. 3. Skolnämnd nordväst anhåller hos programnämnd Barn och utbildning om en översyn av resurstilldelning till Modersmålsavdelningens anslagsfinansierade verksamhet för att få en tydlig koppling mellan resurs och prestation samt en översyn av prissättningen av den intäktsfinansierade delen. 4. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 1. Skolnämnd nordväst antar delårsrapport och prognos 2 för De enheter som prognostiserar ett underskott ska inkomma med handlingsplaner för att nå en budget i balans. 3. Skolnämnd nordväst anhåller hos programnämnd Barn och utbildning om en översyn av resurstilldelning till Modersmålsavdelningens anslagsfinansierade verksamhet för att få en tydlig koppling mellan resurs och prestation samt en översyn av prissättningen av den intäktsfinansierade delen. 4. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. Reservation Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutspunkt två till förmån för respektive partis eget budgetförslag. Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet står inte bakom majoritetens nedskärningar inom skolan, och anser således att punkt 2 i förslaget ska utgå. 71 Reviderad delegationsordning, Skolnämnd nordväst Ärendenummer: Snv 125/2012 Handläggare: Lennart Niklasson Med stöd av 6 kap Kommunallagen (KL) uppdrar Skolnämnden åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd att besluta i ärenden i den omfattning som anges i denna delegationsordning. Huvudsyftet med delegationsbestämmelserna är att avlasta nämnden i 4

5 löpande rutinärenden. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion. Delegaten träder in i Skolnämndens ställe. i delegation har samma rättsliga verkan som om det hade fattats av nämnden. anderätten överförs helt till delegaten. Nämnden kan inte ändra ett beslut som fattats med stöd av delegation. Däremot kan nämnden när som helst återta sitt delegationsbemyndigande. Föreslagna ändringar har gjorts under punkt samt sunderlag Delegationsordning, Skolnämnd nordväst - Anta delegationsordning för Skolnämnd nordväst - Anta delegationsordning för Skolnämnd nordväst 72 Dialogträffar Handläggare: Margareta Borg Ett förslag med tid och innehåll för dialogträffar mellan kontaktpolitiker, rektorer samt personal presenteras. - Anta förslag gällande dialogträffarnas tid och innehåll. - Anta förslag gällande dialogträffarnas tid och innehåll. 73 Uppföljning av mobbing och kränkande behandling - kvartal 2 Ärendenummer: Snv 216/2012 Handläggare: Margareta Borg Förvaltningen har på nämndens uppdrag samlat in uppgifter om antal fall av mobbing och kränkande behandling som har förekommit på respektive skola under sista kvartalet. 5

6 74 Presentation av ny rektor Marianne Mustonen, rektor för Hovstaskolan presenterar sig. 75 Uppföljning av Montessoripedagogiken på Hovstaskolan Ärendenummer: Snv 74/2012 Handläggare: Marianne Mustonen, Magdalena Fröberg Uppföljning med anledning av Skolnämnd nordvästs beslut på sammanträdet den 23 april 2012 att Hovstaskolan under september 2012 skulle inkomma med en rapport till nämnden kring hur satsningen på Montessoripedagogiken bidrar till ökad måluppfyllelse. Bakgrunden till Hovstaskolans satsning på Montessoripedagogiken är bland annat engagerade pedagoger som vill utveckla pedagogiskt arbetssätt och arbetsmaterial på 2000-talet kopplat till Lgr 11 och att man vill ge brukaren en alternativ profil för att öka valfriheten. Följande framgångsfaktorer presenteras - Gemensamt förhållningssätt - röd tråd F-6 - Systematik i metodik och arbetsmaterial - från konkret till abstrakt från helhet-delar. - Barn och elevperspektiv - att tro på barnets/elevens egen förmåga. Den egna drivkraften. 6

7 - Åldersintegrerade klasser F-2, de yngre eleverna skolas in av de äldre eleverna - Flexibla lösningar, valfrihet, ansvar och motivation - Att barnet/eleven kan påverka och vara delaktig i hur arbetet mot kunskapskraven sker. - Förhandlingsklimat, tilltro till barnet/eleven - Engagerade och professionella lärare För framtiden planeras - Utvecklingsansvarig montessorilärare på enheten - Montessoriansvarsgrupp på enheten som för utvecklingen framåt och sprider goda exempel - Studiedagar och arbetslagstid används för kollegial handledning och pedagogiska samtal, utveckla material och anpassa miljön. - Montessoripedagogik kopplat till Lgr Rektor på montessoriinspirerade enheten, följer upp och utvärderar. - Följa resultat i nuvarande åk 3. - Montessoriförskola? - Rekrytering 76 Uppföljning av Reggio Emilia vid Mellringeskolan Ärendenummer: Snv 75/2012 Handläggare: Madelene Pettersson Askling Uppföljning med anledning av Skolnämnd nordvästs beslut på sammanträdet den 23 april 2012 att Mellringeskolan under september 2012 skulle inkomma med en rapport till nämnden kring hur satsningen på pedagogiken Reggio Emilia bidrar till ökad måluppfyllelse. Madelene Pettersson Askling, pedagogista informerar om den pågående processen omkring införandet av Reggio Emiliafilosofin på Mellringeskolan. Bakgrund till Reggio Emilia Reggio Emilia växte fram i Italien i efterdyningarna av fascismen som ett sorts vaccin mot antidemokratiska värderingar. Reggio Emilia är ingen färdig pedagogik utan en filosofi och en grundsyn som bygger på demokratiska värderingar och en syn på barnet som kompetent och rikt på kunskap. Lyssnande, reflektion, dokumentation och delaktighet är centrala begrepp. Miljön ses som den tredje pedagogen. 7

8 Detta har hänt på Mellringeskolan - Samarbete med Kulturskolan - Utbildning av personalgruppen - Startat den enskilde pedagogens process pedagogiska ställningstaganden - Gemensamma projekt Tema Världen som utmynnade i en Höstsalong - Handledning av enskilda pedagoger/mindre arbetslag - Hjälp vid pedagogisk dokumentation för att få syn på när lärande sker - Upprättande av en ateljé - Uppstart av Mellringevisionen 77 Partnerskap Vivalla Handläggare: Margareta Borg Information om det pågående projektet Partnerskap Vivalla. Projektet drivs i samverkan mellan Socialförvaltningen, Skolförvaltning nordväst, Kultur och fritidsförvaltningen och Vuxen och arbetsmarknadsförvaltningen. Partnerskap Vivalla arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Vivalla att nå målen i skolan för att de därefter ska kunna fortsätta sina studier. Lärarna på Vivallaskolan har länge varit oroliga för elevernas studieresultat. Resultaten påverkas inte bara av skolan, utan också av elevernas sociala situation. Därför vill man nu med partnerskapet ge eleverna en bättre social situation genom att öka tryggheten för barn, unga och deras föräldrar och skapa en levande skola utanför skoltid. För att göra det samordnas nu sociala åtgärder, fritidsgårdar och kulturskolan genom Vivallaskolan i satsningen Partnerskap Vivalla. Skolan tillsammans med Vuxam har genomfört utökade arbetsmarknadsinsatser och startat upp en föräldraklubb. Fritidsgården på Vivallaskolan har varit öppen för föreningar under hela sommaren. En utmaning är att nå ut med information om projektet till boende i området. Informationsinsatser planeras bland annat via och informationsblad. Partnerskapet ses som ett framgångsrikt koncept som man ser många fördelar med. Den 12 oktober 2012 planeras en uppföljningsdag tillsammans med berörda presidier. 8

9 78 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Snv 225/2012 Anmälan av beslut som under tiden 1 juni - 31 augusti 2012 fattats med stöd av delegation från Skolnämnd nordväst. Lena Vogel Fskviv 2011/09 Fskviv 2011/14 Fskviv 2011/15 Kerstin Göthberg Fskviv 2011/06 Wegelius, EvaMarie Snv 126/2012 Omne, Kesti Snv 126/2012 Wegelius, EvaMarie Snv 187/2012 Omne, Kesti Snv 187/2012 om erbjudande av plats i förskoleverksamhet för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling om erbjudande av plats i förskoleverksamhet för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling om erbjudande av plats i förskoleverksamhet för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling om erbjudande av plats i förskoleverksamhet för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling Placeringar barnomsorg maj Placeringar barnomsorg maj Placeringar barnomsorg, juni Placeringar barnomsorg, juni 9

10 Isaksson, Kerstin Snv 193/2012 Snv 194/2012 Snv 195/2012 Almgren, Jan Snv 137/2012 Long, Elisabeth Snv 178/2012 Dylta skolor Söderling, Elisabeth Snv 172/2012 Fritze, Ewa Snv 158/2012 Long, Elisabeth Snv 157/2012 Ölmbrotorps skola Snv 206/2012 Fritze, Ewa Snv 117/2012 Söderling, Elisabeth Snv 129/2012 Mellringeskolan Sallmann, Anders Snv 159/2012 Ageland, Leif Snv 134/2012 Fritze, Ewa Snv 118/2012 Käll, Åsa Snv 139/2012 förskoleområde Fritze, Ewa Snv 146/2012 Medinska förskolan om mottagande i grundsärskola om mottagande i grundsärskola om mottagande i grundsärskola Rekrytering - Lärare 4-6 till Mellringeskolan Rekrytering - Lärare idrott & hälsa m.fl ämnen, Rekrytering - Musiklärare, Mellringeskolan Rekrytering - Förskollärare till Kullen förskola Rekrytering - Lärare 1-7 eller motsvarande till Rekrytering - Lärare Yngre åldrar, Ervalla Skola Rekrytering - Förskollärare Kullens förskola Rekrytering - specialpedagog till Rekrytering - Lärare F-3 på Vivallaskolan Rekrytering - modersmålslärare, 18 tjänster Rekrytering - Förskollärare Ervalla förskola Rekrytering - Förskollärare, Lundby Rekrytering - Förskollärare, Grönvallska- Ahkoila, Zandra Snv 114/2012 Rekrytering - Förskollärare (2 st, 1 vik en tillsv ) Bettorps förskola 10

11 Almgren, Jan Snv 219/2012 Mellringeskolan Rekrytering - Lärare i textilslöjd, Svedenberg-Widqvist, Carina Snv 186/2012 Rekrytering - Lärare i No/Bild år 4-6, Vivallaskolan Snv 183/2012 Rekrytering - Lärare år 4 Ma/Bd, Vivallaskolan Snv 211/2012 Rekrytering - Lärare Ma/No/En/Sv år 4-6, Vivallaskolan - Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna - Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 80 Inkomna skrivelser Ärendenummer enligt lista. - Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna - Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna 81 Övriga frågor Reiny Lindqvist (FP) efterfrågar information om den nya skolutvecklingsorganisationen. Programnämnd Barn och utbildning satsar 14 miljoner kronor för att skapa en ny skolutvecklingsorganisation. Genom denna satsning ska ett utvecklingsarbete som har till huvuduppgift att öka måluppfyllelsen i grundoch gymnasieskolan inledas. Den nya skolutvecklingsorganisationen ska innehålla tre delar: omvärldsbevakning och forskning, uppföljning och inspektion av skolors måluppfyllelse och resultat samt direkt utvecklingsarbete på de enskilda skolorna. 11

12 Ansvarig för den nya skolutvecklingsorganisationen är programnämnd Barn och utbildning och Marie Holm, programdirektör för Barn och utbildning. Arbetet med att skapa den nya skolutvecklingsorganisationen har påbörjats och kommer att vara fullt utbyggd till januari Najah Ericsson Tali (M) efterfrågar en rapport från förvaltningschefernas studieresa till USA. 12

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer