Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18: Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit Halldén (M), tjg. ersättare Ibrahim Abdallah (S), 2:e vice ordf. Christina H. Gardos (M) Karin Hemph (FP), tjg. ersättare Suzanne Flemström (C) Ketema Warabadi (S), tjg ersättare Eeva Kaplas (MP) Biglari Yadollah (V) Ersättare: Charlotte Rantanen (KD) Börje Norberg (S) Leif Bejhed (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, KVK, 1-5, 9-15, 17 Stina S. Hovmöller, KVK, 1-5, 9-15, 17 Barbro Johansson, VV, 1-8 Anna Conzen, VV, 1-8 Tina Isaksson, VV del av 1 Sara Östberg, S&P, sekr Ewa-Marie Ås, S&P, sekr Utses att justera Ibrahim Abdallah (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset plan 6, 7 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-15, 17 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Maria Fälth tackade nämnden för uppvaktningen i samband med sin femtio-årsdag. 2. Tina Isaksson, familjefridssamordnare presenterar sig själv och sitt arbete som familjefridssamordnare Tina Isaksson informerade om arbetet mot våld i nära relationer. 3. Information om LOV-boendet i Spanien Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, gav information om LOV-boendet i Spanien. 4. Presentation av resultatet för SCBs kundundersökning för äldre 2012 Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, presenterade resultatet från SCBs kundvalsundersökning för äldre Presentation av resultat från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, redogjorde för resultatet från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS. 6. Kundvalskontoret informerar Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret, informerade om seniordagen den 14 mars i Messingen. 7. Rapport från kontaktpolitiker Christina H. Gardos (M) informerade om att hon besökt Workcenter. 8. Information om kvinnojouren Anna Conzen, resultatenhetschef Väsby Välfärd, informerade om varför kvinnojoursverksamheten avvecklats.

3 Social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen

4 Social- och äldrenämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun (KS/2011:81). Cirkulär 12:62 från Sveriges Kommuner och Landsting , Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Information från Länsstyrelsen i Stockholms län , Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting, , Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Cirkulär 13:2 från Sveriges Kommuner och Landsting , Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

5 Social- och äldrenämnden för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Verksamhetsberättelse Familjepool Verksamhetsberättelse 2012 Jourhemspoolen Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst Verksamhetsberättelse 2012 Socialjouren Verksamhetsberättelse 2012 Stödcentrum för unga brottsoffer Verksamhetsberättelse 2012 Barnahus Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

6 Social- och äldrenämnden Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Delegat Vård och omsorg, SoL 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet LSS 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, ekonomiskt bistånd 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, utredning och behandling 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Bostadsanpassningsbidrag 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah enl 24 b LSS (SÄN delegation/2012:24) Sakkunnig kundvalskontoret. Delegationsärenden allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattestanter Beslut om godkännande av nya leverantörer inom Datum Delegat Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

7 Social- och äldrenämnden ramen för LOV Solskenshemtjänst och Service (SÄN delegation/2012:20) Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV AkademCare AB (SÄN delegation/2012:21 Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV Arthur Vård och Omsorg AB (SÄN delegation/2013:1) Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

8 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 (SÄN/2013:6) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg (sociala tjänster) äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorgen (sociala tjänster). Kundvalskontorets ansvarsområden är äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Det sammanlagda resultatet för social- och äldrenämnden är -18,8 mkr, varav de områden som kundvalskontoret ansvarar för har ett resultat på -16,8 mkr och Individ och familjeomsorgens resultat är - 2 mkr för Väsby Välfärd Individ-och familjeomsorgen ansvarar för insatser till barn, unga och vuxna som av olika skäl behöver samhällets stöd. Insatser på hemmaplan har prioriterats när det har varit möjligt. Arbetssätt och samverkan har vidareutvecklats under året för att förstärka vård på hemmaplan. Tidigt stöd har erbjudits familjer genom flera lättillgängliga verksamheter. För förbättrad verksamhetsutveckling och uppföljning finns sedan augusti 2012 en verksamhetscontroller till stöd för enheterna. För att utveckla och stärka kvaliteten har en kvalitet-och utvecklingsledare rekryterats inför 2013 och arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem är påbörjat. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är - 2,0 mkr, vilket motsvarar c:a 1 procent av omsättningen.placeringskostnader för barn och ungdom och kostnader för inhyrd personal inom ekonomiskt bistånd har överstigit budgeten för året. Efter första halvåret var resultatet betydligt sämre (-5 mkr) och likaså årsprognosen (-7 mkr). Åtgärder för att nå budget i balans har vidtagits under hela året och effekt av dessa kunde ses från och med juli. Kostnadsutvecklingen har

9 Social- och äldrenämnden stoppats upp och flera verksamheter har haft överskott som sammantaget minskat det slutliga underskottet. Ett gediget arbete har gjorts för att öka stabilitet, kompetens och ett nära ledarskap i arbetsgrupperna. En lönesatsning på myndighetsutövande personal har genomförts som syftar till att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare. Styrprinciperna har utvecklats och kostnadskollen har stärkts. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Vräkningsförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Utmaningarna under 2013 handlar bland annat om den yttre påverkan konjunkturläget har på försörjningsstödet men också på hälsa och uppväxtförhållanden för barn. Bristen på bostäder kan äventyra ansatserna att erbjuda stöd på hemmaplan och ett gott flyktingmottagande. Införandet av verksamhetssystemet Pulsen combine kommer att ställa stora krav på handläggarna parallellt med omställningen för att möta nya lagkrav. Kundvalskontoret Under 2012 har arbetet med att öka kvaliteten fortsatt. Viktiga händelser har varit nämndens beslut om en övergripande struktur för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ingår i kommunens övergripande ledningssystem och uppfyller även kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Under 2013 kommer ledningssystemet brytas ner i alla nämndens verksamheter. Under hösten genomfördes Kvalitetsbarometern, en kundundersökning inom LSSboenden och daglig verksamhet LSS. Den dagliga verksamheten fick ett mycket gott resultat i jämförelse med andra kommuner som använder sig av Kvalitetsbarometern. I maj 2012 beslutade produktionsstyrelsen att avveckla hemtjänst dagtid i egen regi. Beslutet berörde 184 kunder. Kundvalskontorets aktiviteter i samband med avvecklingen planerades i samråd med Väsby välfärd och de privata utförarna. Kundvalskontoret anordnade i juni en hemtjänstmässa för att underlätta valet av ny utförare. Det negativa resultatet på -16, 8 mkr beror på volymökningar inom hemtjänst, korttidsboende för äldre, daglig verksamhet LSS och personlig assistans enligt LSS. Brister i brandskyddet på LSS-boenden har medfört krav på ökad bemanning vilket har lett till ökade kostnader i avvaktan på att bristerna ska åtgärdas.

10 Social- och äldrenämnden Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

11 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens svar på revisionsrapport nr 5/2012 med arbetet mot hemlöshet (SÄN/2012:288) Ärendebeskrivning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun genomfört en kartläggning av arbetet mot hemlöshet. I kartläggningen beskrivs det arbete som Väsby Välfärd bedriver för att minska hemlösheten inom kommunen. Även en redogörelse över de olika boendeformer för olika målgrupper som Väsby Välfärd driver är i kartläggningen beskrivna. Kommunens revisorer konstaterar med kartläggningen som grund att det saknas en tydlig övergripande handlingsplan för arbetet mot hemlöshet. Mål och handlingsplan bör tas fram i syfte att säkerställa att arbetet mot hemlöshet genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Social-och äldrenämnden lämnar följande kommentarer till revisionen. En av de strategier som Väsby Välfärd arbetar med för att förhindra bostadslöshet är att förhindra att människor mister sin bostad. Väsby Välfärd bedriver vräkningsförebyggande arbete tillsammans med både de privata och de allmännyttiga bostadsföretagen. Årlig redovisning från Väsbyhem och Bo i Väsby visar på antalet avhysningar. Väsby Välfärd har tillsammans med hyresvärdarna utarbetat en handlingsplan som beskriver hur samarbetet ska bedrivas samt de mål som ska uppfyllas. Sammantaget kan sägas att det på verksamhetsnivå finns en handlingsplan kring den målgrupp som riskerar bostadslöshet. För de som idag är bostadslösa och som behöver akut hjälp med boende har Väsby Välfärd upprättat tydlig handlingsplan för hur det interna samarbetet ska se ut. Även inom detta område förs statistik och uppföljning. Även målet med denna verksamhet, att minska antalet personer i akut boende, är klargjort. Väsby Välfärd bedriver också uppsökande verksamhet för de som behöver hjälp med boende. För dessa ges information om akutboende/härbärge och de förutsättningar och krav som gäller för rätten till detta bistånd. För att ytterligare uppmärksamma den mest utsatta gruppen bostadslösa har Väsby Välfärd för 2013 fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till en träfflokal för denna grupp. Detta som ett första steg för att kunna motivera de mest utsatt att ta emot den övriga hjälp som Väsby Välfärd kan erbjuda.

12 Social- och äldrenämnden Ett sammanhängande dokument i form av en övergripande handlingsplan, som beskriver det strukturerade arbetet med tillhörande mål saknas. En sådan handlingsplan skulle vara till gagn för verksamheten. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag Social- och äldrenämndens beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Beslutet skickas till: Kommunens revisorer

13 Social- och äldrenämnden Lyckta dörrar Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden stänger dörrarna för behandling av sekretessärende.

14 Social- och äldrenämnden Antagande av leverantörer för insatser Barn och Unga (SÄN/2012:116) Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande avtal går ut under 2013 har Väsby Välfärd genomfört en upphandling av insatser för Barn och Unga tillsammans med Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun har varit diarieförande kommun. Social- och äldrenämnden beslutade den 11 juni 2012 om antagande av förfrågningsunderlag för insatser Barn och Unga. Upphandlingen har gjorts som en så kallad förenklad upphandling, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbudsutvärderingen görs till 65 procent av kvalitet och 35 procent pris. Anbudstiden sträckte sig ursprungligen från den 12 juni 2012 till och med den 3 september 2012 och förlängdes till den 24 september Efter anbudstidens utgång hade 168 anbud inkommit. 143 anbud klarade den ekonomiska kontrollen och gick vidare till utvärdering. En total utvärdering med anbudsgivarnas namn bifogas detta tjänsteutlåtande. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.1 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling

15 Social- och äldrenämnden Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind 1.2 Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB

16 Social- och äldrenämnden Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB 9. Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet

17 Social- och äldrenämnden Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor 34. Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta

18 Social- och äldrenämnden Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea 26. Davidsbo HVB 27. Baggium Sporren 28. Baggium Aragorn 29. Baggium Gandalf 30. Davidsbogård Stinsen 3. Boende Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 3.1 Boende/Ungdomar 1. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 2. AB Vårljus KBC 3. Active Omsorg HVB Pojkar 4. Villa Viktoria 5. Ungströd i Sthlm Träningslägenheter 6. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga Vuxna 7. Krica 8. Active Omsorg HVB Ungdomsboende 9. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntvård 10. Stockholms Stadsmission 11. Viksjögård Ungdomsboende 12. Plattform Sthlm 13. Magelungen 14. BoA Mellanvård 15. UslussenUtslussen Vård AB 16. Ersta Flickhem 17. Ryds Behandlingshem 3.2 Boende/Barnfamiljer 1. Villa Viktoria 2. Krica 3. Ungstöd i Sthlm 4. Utslussen Vård AB

19 Social- och äldrenämnden Boende/Ensamkommande barn och ungdomar 1. Ungstöd i Sthlm Träningslägenheter 2. AB Vårljus Stöd & Träningsboende Upplands Väsby 3. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 4. AB Vårljus KBC 5. Villa Viktoria 6. Mipaza 7. Krica 8. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga vuxna 9. Active Omsorg 10. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntbemanning 11. Stockholms Stadsmission 12. Viksjögård Stugan 13. Viksjögård Villan 14. Plattform Sthlm 15. Magelungen 16. Baggium Mellanboendet 17. BoA Mellanvård 18. Utslussen Vård AB Konsulentstödda jour- och familjehem Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 4.1 Familjehem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Familjeforum i Lund AB 3. Rekon Människan i Centrum AB 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. ABC Jourhem 6. Framnäsgruppen AB 7. Magelungen MTFC 8. KBT Mälardalen 9. Stiftelsen Credo 10. AB Vårljus 11. Ungstöd i Sthlm AB 12. FHC Baggium 13. Sociala Tjänster i Sverige AB 14. Av Egen Kraft AB 15. Tjust Behandlingsfamiljer 16. Cureum AB FVK 17. Nåjden Behandlingskonsult AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB

20 Social- och äldrenämnden Plattform Sthlm 20. Villa Victoria Behandlingscenter AB Jourhem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Rekon Människan i Centrum AB 3. ABC Jourhem 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. Familjeforum i Lund AB 6. AB Vårljus 7. Ungstöd i Sthlm AB 8. KBT Mälardalen 9. Framnäsgruppen 10. Stiftelsen Credo 11. Sociala Tjänster Sverige AB 12. FHC Baggium 13. Cureum AB FVK 14. Tjust Behandlingsfamiljer 15. Villa Victoria Behandlingcenter AB 16. Nåjden Behandlingskonsult AB 17. Av Egen Kraft AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB 19. Plattform Sthlm 2. Social- och äldrenämnden beslutar att anta angivna anbudsgivare under avtalstiden den 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2015 med möjlighet till förlängning i två år. 3. Social- och äldrenämnden beslutar att förkasta de anbudsgivare som ej klarat den ekonomiska kontrollen och de som ej klarat alla skallkrav. Följande anbudsgivare gick inte vidare på grund av att de ej klarade den ekonomiska kontrollen. Detta kan bero på dålig rating, a-mål etc: AB Cean Ability Care AB Attendo Individ och familj AB 2 anbud BN Support Björn Neubeck AB Carema Care AB Fredric Enequist Frälsningsarmén Hassela Gotland AB 3 anbud Hasselakollektivet AB

21 Social- och äldrenämnden MN Ergo Parangons AB Prästgårdens HVB AB Staffansbo vård AB Stockholms stad Suderhälsan HVB AB Viaverna AB Yrjas Regnbågsgård AB 3 anbud 4 anbud Av de anbudsgivare som klarade kvalificeringskraven (143) klarade inte följande alla skall-krav: Baggium Vård & Behandling AB klarar ej skallkravet att nås inom en timme (avser öppenvård) Christer Hellberg Socialkonsult - inte samma företag som lämnat in anbudet som sedan beskrivs i samma anbud Dalarnas Ungdomscenter AB har inte tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Familjehemsgruppen Syd AB tveksam erfarenhet, organisation, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Familjeverket i Stockholm AB inget godkänt ledningssystem Föreningen Framtidståget har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lämnat en extern referens och två referenser från andra enheter inom Skyddsvärnet (avser öppenvård) Incola AB Vallstahemmet inte tillräckliga referenser, har lämnat en referens bara tre olika namn KKP Bemanning AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation, inte tillräckliga referenser 2 anbud Krica Behandling och Utbildning AB, Våruddsringen inte tillräckliga referenser Magelungen Utveckling AB Evidens har endast två referenser mot de tre som kommunerna begärt - 2 anbud Norra Stockholms Ungdomshem AB inte tillräcklig erfarenhet, inte tillräckliga referenser, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Platea AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation Pär Soneson & Co AB har inget godkänt ledningssystem Skillstreaming AB har inget godkänt ledningssystem Skogsro AB har inget godkänt ledningssystem Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB har inte redovisat tillräcklig organisation Solå Ungdomscenter Förvaltning AB har inget godkänt ledningssystem utan har beskrivit ett arbetssätt 2 anbud Soultime I Sthlm AB har inget godkänt ledningssystem Spindelns Familjehemsvård i Sverige AB inte redovisat tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Stödboendet i Stockholm AB har inget godkänt ledningssystem Ungdomsnätet AB mycket tveksamt om organisationen klarar uppdraget, har inget tillräckligt ledningssystem 2 anbud

22 Social- och äldrenämnden Vidablick AB har inte den erfarenhet som kommunerna krävt 4. Social- och äldrenämnden beslutar att delegera till kontorschef Väsby Välfärd att teckna avtal med antagna leverantörer. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.2 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling 11. Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind

23 Social- och äldrenämnden Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB 1.3 Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB

24 Social- och äldrenämnden Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet 24. Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor

25 Social- och äldrenämnden Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta 16. Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 19 november 2014, klockan, klockan 17:30-18.40

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 19 november 2014, klockan, klockan 17:30-18.40 Social- och äldrenämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 19 november 2014, klockan, klockan 17:30-18.40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, kl. 08:30 12:05 Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 11:50-12:00 24 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 oktober 2013 kl 14.00 16.15 ande Mats Högberg ordf (s) Per-Magnus Pettersson (m) Jim Lindberg (s) Per Skanse (s) Birgitta Valdemarsson (s)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer