Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18: Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit Halldén (M), tjg. ersättare Ibrahim Abdallah (S), 2:e vice ordf. Christina H. Gardos (M) Karin Hemph (FP), tjg. ersättare Suzanne Flemström (C) Ketema Warabadi (S), tjg ersättare Eeva Kaplas (MP) Biglari Yadollah (V) Ersättare: Charlotte Rantanen (KD) Börje Norberg (S) Leif Bejhed (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, KVK, 1-5, 9-15, 17 Stina S. Hovmöller, KVK, 1-5, 9-15, 17 Barbro Johansson, VV, 1-8 Anna Conzen, VV, 1-8 Tina Isaksson, VV del av 1 Sara Östberg, S&P, sekr Ewa-Marie Ås, S&P, sekr Utses att justera Ibrahim Abdallah (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset plan 6, 7 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-15, 17 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Maria Fälth tackade nämnden för uppvaktningen i samband med sin femtio-årsdag. 2. Tina Isaksson, familjefridssamordnare presenterar sig själv och sitt arbete som familjefridssamordnare Tina Isaksson informerade om arbetet mot våld i nära relationer. 3. Information om LOV-boendet i Spanien Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, gav information om LOV-boendet i Spanien. 4. Presentation av resultatet för SCBs kundundersökning för äldre 2012 Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, presenterade resultatet från SCBs kundvalsundersökning för äldre Presentation av resultat från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, redogjorde för resultatet från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS. 6. Kundvalskontoret informerar Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret, informerade om seniordagen den 14 mars i Messingen. 7. Rapport från kontaktpolitiker Christina H. Gardos (M) informerade om att hon besökt Workcenter. 8. Information om kvinnojouren Anna Conzen, resultatenhetschef Väsby Välfärd, informerade om varför kvinnojoursverksamheten avvecklats.

3 Social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen

4 Social- och äldrenämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun (KS/2011:81). Cirkulär 12:62 från Sveriges Kommuner och Landsting , Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Information från Länsstyrelsen i Stockholms län , Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting, , Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Cirkulär 13:2 från Sveriges Kommuner och Landsting , Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

5 Social- och äldrenämnden för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Verksamhetsberättelse Familjepool Verksamhetsberättelse 2012 Jourhemspoolen Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst Verksamhetsberättelse 2012 Socialjouren Verksamhetsberättelse 2012 Stödcentrum för unga brottsoffer Verksamhetsberättelse 2012 Barnahus Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

6 Social- och äldrenämnden Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Delegat Vård och omsorg, SoL 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet LSS 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, ekonomiskt bistånd 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, utredning och behandling 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Bostadsanpassningsbidrag 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah enl 24 b LSS (SÄN delegation/2012:24) Sakkunnig kundvalskontoret. Delegationsärenden allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattestanter Beslut om godkännande av nya leverantörer inom Datum Delegat Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

7 Social- och äldrenämnden ramen för LOV Solskenshemtjänst och Service (SÄN delegation/2012:20) Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV AkademCare AB (SÄN delegation/2012:21 Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV Arthur Vård och Omsorg AB (SÄN delegation/2013:1) Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

8 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 (SÄN/2013:6) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg (sociala tjänster) äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorgen (sociala tjänster). Kundvalskontorets ansvarsområden är äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Det sammanlagda resultatet för social- och äldrenämnden är -18,8 mkr, varav de områden som kundvalskontoret ansvarar för har ett resultat på -16,8 mkr och Individ och familjeomsorgens resultat är - 2 mkr för Väsby Välfärd Individ-och familjeomsorgen ansvarar för insatser till barn, unga och vuxna som av olika skäl behöver samhällets stöd. Insatser på hemmaplan har prioriterats när det har varit möjligt. Arbetssätt och samverkan har vidareutvecklats under året för att förstärka vård på hemmaplan. Tidigt stöd har erbjudits familjer genom flera lättillgängliga verksamheter. För förbättrad verksamhetsutveckling och uppföljning finns sedan augusti 2012 en verksamhetscontroller till stöd för enheterna. För att utveckla och stärka kvaliteten har en kvalitet-och utvecklingsledare rekryterats inför 2013 och arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem är påbörjat. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är - 2,0 mkr, vilket motsvarar c:a 1 procent av omsättningen.placeringskostnader för barn och ungdom och kostnader för inhyrd personal inom ekonomiskt bistånd har överstigit budgeten för året. Efter första halvåret var resultatet betydligt sämre (-5 mkr) och likaså årsprognosen (-7 mkr). Åtgärder för att nå budget i balans har vidtagits under hela året och effekt av dessa kunde ses från och med juli. Kostnadsutvecklingen har

9 Social- och äldrenämnden stoppats upp och flera verksamheter har haft överskott som sammantaget minskat det slutliga underskottet. Ett gediget arbete har gjorts för att öka stabilitet, kompetens och ett nära ledarskap i arbetsgrupperna. En lönesatsning på myndighetsutövande personal har genomförts som syftar till att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare. Styrprinciperna har utvecklats och kostnadskollen har stärkts. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Vräkningsförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Utmaningarna under 2013 handlar bland annat om den yttre påverkan konjunkturläget har på försörjningsstödet men också på hälsa och uppväxtförhållanden för barn. Bristen på bostäder kan äventyra ansatserna att erbjuda stöd på hemmaplan och ett gott flyktingmottagande. Införandet av verksamhetssystemet Pulsen combine kommer att ställa stora krav på handläggarna parallellt med omställningen för att möta nya lagkrav. Kundvalskontoret Under 2012 har arbetet med att öka kvaliteten fortsatt. Viktiga händelser har varit nämndens beslut om en övergripande struktur för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ingår i kommunens övergripande ledningssystem och uppfyller även kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Under 2013 kommer ledningssystemet brytas ner i alla nämndens verksamheter. Under hösten genomfördes Kvalitetsbarometern, en kundundersökning inom LSSboenden och daglig verksamhet LSS. Den dagliga verksamheten fick ett mycket gott resultat i jämförelse med andra kommuner som använder sig av Kvalitetsbarometern. I maj 2012 beslutade produktionsstyrelsen att avveckla hemtjänst dagtid i egen regi. Beslutet berörde 184 kunder. Kundvalskontorets aktiviteter i samband med avvecklingen planerades i samråd med Väsby välfärd och de privata utförarna. Kundvalskontoret anordnade i juni en hemtjänstmässa för att underlätta valet av ny utförare. Det negativa resultatet på -16, 8 mkr beror på volymökningar inom hemtjänst, korttidsboende för äldre, daglig verksamhet LSS och personlig assistans enligt LSS. Brister i brandskyddet på LSS-boenden har medfört krav på ökad bemanning vilket har lett till ökade kostnader i avvaktan på att bristerna ska åtgärdas.

10 Social- och äldrenämnden Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

11 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens svar på revisionsrapport nr 5/2012 med arbetet mot hemlöshet (SÄN/2012:288) Ärendebeskrivning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun genomfört en kartläggning av arbetet mot hemlöshet. I kartläggningen beskrivs det arbete som Väsby Välfärd bedriver för att minska hemlösheten inom kommunen. Även en redogörelse över de olika boendeformer för olika målgrupper som Väsby Välfärd driver är i kartläggningen beskrivna. Kommunens revisorer konstaterar med kartläggningen som grund att det saknas en tydlig övergripande handlingsplan för arbetet mot hemlöshet. Mål och handlingsplan bör tas fram i syfte att säkerställa att arbetet mot hemlöshet genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Social-och äldrenämnden lämnar följande kommentarer till revisionen. En av de strategier som Väsby Välfärd arbetar med för att förhindra bostadslöshet är att förhindra att människor mister sin bostad. Väsby Välfärd bedriver vräkningsförebyggande arbete tillsammans med både de privata och de allmännyttiga bostadsföretagen. Årlig redovisning från Väsbyhem och Bo i Väsby visar på antalet avhysningar. Väsby Välfärd har tillsammans med hyresvärdarna utarbetat en handlingsplan som beskriver hur samarbetet ska bedrivas samt de mål som ska uppfyllas. Sammantaget kan sägas att det på verksamhetsnivå finns en handlingsplan kring den målgrupp som riskerar bostadslöshet. För de som idag är bostadslösa och som behöver akut hjälp med boende har Väsby Välfärd upprättat tydlig handlingsplan för hur det interna samarbetet ska se ut. Även inom detta område förs statistik och uppföljning. Även målet med denna verksamhet, att minska antalet personer i akut boende, är klargjort. Väsby Välfärd bedriver också uppsökande verksamhet för de som behöver hjälp med boende. För dessa ges information om akutboende/härbärge och de förutsättningar och krav som gäller för rätten till detta bistånd. För att ytterligare uppmärksamma den mest utsatta gruppen bostadslösa har Väsby Välfärd för 2013 fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till en träfflokal för denna grupp. Detta som ett första steg för att kunna motivera de mest utsatt att ta emot den övriga hjälp som Väsby Välfärd kan erbjuda.

12 Social- och äldrenämnden Ett sammanhängande dokument i form av en övergripande handlingsplan, som beskriver det strukturerade arbetet med tillhörande mål saknas. En sådan handlingsplan skulle vara till gagn för verksamheten. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag Social- och äldrenämndens beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Beslutet skickas till: Kommunens revisorer

13 Social- och äldrenämnden Lyckta dörrar Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden stänger dörrarna för behandling av sekretessärende.

14 Social- och äldrenämnden Antagande av leverantörer för insatser Barn och Unga (SÄN/2012:116) Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande avtal går ut under 2013 har Väsby Välfärd genomfört en upphandling av insatser för Barn och Unga tillsammans med Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun har varit diarieförande kommun. Social- och äldrenämnden beslutade den 11 juni 2012 om antagande av förfrågningsunderlag för insatser Barn och Unga. Upphandlingen har gjorts som en så kallad förenklad upphandling, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbudsutvärderingen görs till 65 procent av kvalitet och 35 procent pris. Anbudstiden sträckte sig ursprungligen från den 12 juni 2012 till och med den 3 september 2012 och förlängdes till den 24 september Efter anbudstidens utgång hade 168 anbud inkommit. 143 anbud klarade den ekonomiska kontrollen och gick vidare till utvärdering. En total utvärdering med anbudsgivarnas namn bifogas detta tjänsteutlåtande. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.1 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling

15 Social- och äldrenämnden Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind 1.2 Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB

16 Social- och äldrenämnden Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB 9. Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet

17 Social- och äldrenämnden Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor 34. Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta

18 Social- och äldrenämnden Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea 26. Davidsbo HVB 27. Baggium Sporren 28. Baggium Aragorn 29. Baggium Gandalf 30. Davidsbogård Stinsen 3. Boende Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 3.1 Boende/Ungdomar 1. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 2. AB Vårljus KBC 3. Active Omsorg HVB Pojkar 4. Villa Viktoria 5. Ungströd i Sthlm Träningslägenheter 6. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga Vuxna 7. Krica 8. Active Omsorg HVB Ungdomsboende 9. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntvård 10. Stockholms Stadsmission 11. Viksjögård Ungdomsboende 12. Plattform Sthlm 13. Magelungen 14. BoA Mellanvård 15. UslussenUtslussen Vård AB 16. Ersta Flickhem 17. Ryds Behandlingshem 3.2 Boende/Barnfamiljer 1. Villa Viktoria 2. Krica 3. Ungstöd i Sthlm 4. Utslussen Vård AB

19 Social- och äldrenämnden Boende/Ensamkommande barn och ungdomar 1. Ungstöd i Sthlm Träningslägenheter 2. AB Vårljus Stöd & Träningsboende Upplands Väsby 3. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 4. AB Vårljus KBC 5. Villa Viktoria 6. Mipaza 7. Krica 8. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga vuxna 9. Active Omsorg 10. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntbemanning 11. Stockholms Stadsmission 12. Viksjögård Stugan 13. Viksjögård Villan 14. Plattform Sthlm 15. Magelungen 16. Baggium Mellanboendet 17. BoA Mellanvård 18. Utslussen Vård AB Konsulentstödda jour- och familjehem Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 4.1 Familjehem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Familjeforum i Lund AB 3. Rekon Människan i Centrum AB 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. ABC Jourhem 6. Framnäsgruppen AB 7. Magelungen MTFC 8. KBT Mälardalen 9. Stiftelsen Credo 10. AB Vårljus 11. Ungstöd i Sthlm AB 12. FHC Baggium 13. Sociala Tjänster i Sverige AB 14. Av Egen Kraft AB 15. Tjust Behandlingsfamiljer 16. Cureum AB FVK 17. Nåjden Behandlingskonsult AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB

20 Social- och äldrenämnden Plattform Sthlm 20. Villa Victoria Behandlingscenter AB Jourhem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Rekon Människan i Centrum AB 3. ABC Jourhem 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. Familjeforum i Lund AB 6. AB Vårljus 7. Ungstöd i Sthlm AB 8. KBT Mälardalen 9. Framnäsgruppen 10. Stiftelsen Credo 11. Sociala Tjänster Sverige AB 12. FHC Baggium 13. Cureum AB FVK 14. Tjust Behandlingsfamiljer 15. Villa Victoria Behandlingcenter AB 16. Nåjden Behandlingskonsult AB 17. Av Egen Kraft AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB 19. Plattform Sthlm 2. Social- och äldrenämnden beslutar att anta angivna anbudsgivare under avtalstiden den 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2015 med möjlighet till förlängning i två år. 3. Social- och äldrenämnden beslutar att förkasta de anbudsgivare som ej klarat den ekonomiska kontrollen och de som ej klarat alla skallkrav. Följande anbudsgivare gick inte vidare på grund av att de ej klarade den ekonomiska kontrollen. Detta kan bero på dålig rating, a-mål etc: AB Cean Ability Care AB Attendo Individ och familj AB 2 anbud BN Support Björn Neubeck AB Carema Care AB Fredric Enequist Frälsningsarmén Hassela Gotland AB 3 anbud Hasselakollektivet AB

21 Social- och äldrenämnden MN Ergo Parangons AB Prästgårdens HVB AB Staffansbo vård AB Stockholms stad Suderhälsan HVB AB Viaverna AB Yrjas Regnbågsgård AB 3 anbud 4 anbud Av de anbudsgivare som klarade kvalificeringskraven (143) klarade inte följande alla skall-krav: Baggium Vård & Behandling AB klarar ej skallkravet att nås inom en timme (avser öppenvård) Christer Hellberg Socialkonsult - inte samma företag som lämnat in anbudet som sedan beskrivs i samma anbud Dalarnas Ungdomscenter AB har inte tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Familjehemsgruppen Syd AB tveksam erfarenhet, organisation, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Familjeverket i Stockholm AB inget godkänt ledningssystem Föreningen Framtidståget har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lämnat en extern referens och två referenser från andra enheter inom Skyddsvärnet (avser öppenvård) Incola AB Vallstahemmet inte tillräckliga referenser, har lämnat en referens bara tre olika namn KKP Bemanning AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation, inte tillräckliga referenser 2 anbud Krica Behandling och Utbildning AB, Våruddsringen inte tillräckliga referenser Magelungen Utveckling AB Evidens har endast två referenser mot de tre som kommunerna begärt - 2 anbud Norra Stockholms Ungdomshem AB inte tillräcklig erfarenhet, inte tillräckliga referenser, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Platea AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation Pär Soneson & Co AB har inget godkänt ledningssystem Skillstreaming AB har inget godkänt ledningssystem Skogsro AB har inget godkänt ledningssystem Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB har inte redovisat tillräcklig organisation Solå Ungdomscenter Förvaltning AB har inget godkänt ledningssystem utan har beskrivit ett arbetssätt 2 anbud Soultime I Sthlm AB har inget godkänt ledningssystem Spindelns Familjehemsvård i Sverige AB inte redovisat tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Stödboendet i Stockholm AB har inget godkänt ledningssystem Ungdomsnätet AB mycket tveksamt om organisationen klarar uppdraget, har inget tillräckligt ledningssystem 2 anbud

22 Social- och äldrenämnden Vidablick AB har inte den erfarenhet som kommunerna krävt 4. Social- och äldrenämnden beslutar att delegera till kontorschef Väsby Välfärd att teckna avtal med antagna leverantörer. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.2 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling 11. Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind

23 Social- och äldrenämnden Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB 1.3 Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB

24 Social- och äldrenämnden Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet 24. Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor

25 Social- och äldrenämnden Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta 16. Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer