Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18: Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit Halldén (M), tjg. ersättare Ibrahim Abdallah (S), 2:e vice ordf. Christina H. Gardos (M) Karin Hemph (FP), tjg. ersättare Suzanne Flemström (C) Ketema Warabadi (S), tjg ersättare Eeva Kaplas (MP) Biglari Yadollah (V) Ersättare: Charlotte Rantanen (KD) Börje Norberg (S) Leif Bejhed (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, KVK, 1-5, 9-15, 17 Stina S. Hovmöller, KVK, 1-5, 9-15, 17 Barbro Johansson, VV, 1-8 Anna Conzen, VV, 1-8 Tina Isaksson, VV del av 1 Sara Östberg, S&P, sekr Ewa-Marie Ås, S&P, sekr Utses att justera Ibrahim Abdallah (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset plan 6, 7 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-15, 17 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Maria Fälth tackade nämnden för uppvaktningen i samband med sin femtio-årsdag. 2. Tina Isaksson, familjefridssamordnare presenterar sig själv och sitt arbete som familjefridssamordnare Tina Isaksson informerade om arbetet mot våld i nära relationer. 3. Information om LOV-boendet i Spanien Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, gav information om LOV-boendet i Spanien. 4. Presentation av resultatet för SCBs kundundersökning för äldre 2012 Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, presenterade resultatet från SCBs kundvalsundersökning för äldre Presentation av resultat från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS Stina Strid Hovmöller, avdelningschef kundvalskontoret, redogjorde för resultatet från Kvalitetsbarometern, LSS-boende och daglig verksamhet LSS. 6. Kundvalskontoret informerar Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret, informerade om seniordagen den 14 mars i Messingen. 7. Rapport från kontaktpolitiker Christina H. Gardos (M) informerade om att hon besökt Workcenter. 8. Information om kvinnojouren Anna Conzen, resultatenhetschef Väsby Välfärd, informerade om varför kvinnojoursverksamheten avvecklats.

3 Social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen

4 Social- och äldrenämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun (KS/2011:81). Cirkulär 12:62 från Sveriges Kommuner och Landsting , Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Information från Länsstyrelsen i Stockholms län , Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting, , Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting , Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Cirkulär 13:2 från Sveriges Kommuner och Landsting , Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

5 Social- och äldrenämnden för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Verksamhetsberättelse Familjepool Verksamhetsberättelse 2012 Jourhemspoolen Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst Verksamhetsberättelse 2012 Socialjouren Verksamhetsberättelse 2012 Stödcentrum för unga brottsoffer Verksamhetsberättelse 2012 Barnahus Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

6 Social- och äldrenämnden Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Datum Delegat Vård och omsorg, SoL 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Vård och omsorg, riksfärdtjänst 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet LSS 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, ekonomiskt bistånd 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet IFO, utredning och behandling 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Bostadsanpassningsbidrag 1 december januari 2013 Delegationslista finns vid sammanträdet Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah enl 24 b LSS (SÄN delegation/2012:24) Sakkunnig kundvalskontoret. Delegationsärenden allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattestanter Beslut om godkännande av nya leverantörer inom Datum Delegat Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

7 Social- och äldrenämnden ramen för LOV Solskenshemtjänst och Service (SÄN delegation/2012:20) Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV AkademCare AB (SÄN delegation/2012:21 Beslut om godkännande av nya leverantörer inom ramen för LOV Arthur Vård och Omsorg AB (SÄN delegation/2013:1) Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

8 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens verksamhetsberättelse 2012 (SÄN/2013:6) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg (sociala tjänster) äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorgen (sociala tjänster). Kundvalskontorets ansvarsområden är äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Det sammanlagda resultatet för social- och äldrenämnden är -18,8 mkr, varav de områden som kundvalskontoret ansvarar för har ett resultat på -16,8 mkr och Individ och familjeomsorgens resultat är - 2 mkr för Väsby Välfärd Individ-och familjeomsorgen ansvarar för insatser till barn, unga och vuxna som av olika skäl behöver samhällets stöd. Insatser på hemmaplan har prioriterats när det har varit möjligt. Arbetssätt och samverkan har vidareutvecklats under året för att förstärka vård på hemmaplan. Tidigt stöd har erbjudits familjer genom flera lättillgängliga verksamheter. För förbättrad verksamhetsutveckling och uppföljning finns sedan augusti 2012 en verksamhetscontroller till stöd för enheterna. För att utveckla och stärka kvaliteten har en kvalitet-och utvecklingsledare rekryterats inför 2013 och arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem är påbörjat. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska resultat är - 2,0 mkr, vilket motsvarar c:a 1 procent av omsättningen.placeringskostnader för barn och ungdom och kostnader för inhyrd personal inom ekonomiskt bistånd har överstigit budgeten för året. Efter första halvåret var resultatet betydligt sämre (-5 mkr) och likaså årsprognosen (-7 mkr). Åtgärder för att nå budget i balans har vidtagits under hela året och effekt av dessa kunde ses från och med juli. Kostnadsutvecklingen har

9 Social- och äldrenämnden stoppats upp och flera verksamheter har haft överskott som sammantaget minskat det slutliga underskottet. Ett gediget arbete har gjorts för att öka stabilitet, kompetens och ett nära ledarskap i arbetsgrupperna. En lönesatsning på myndighetsutövande personal har genomförts som syftar till att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare. Styrprinciperna har utvecklats och kostnadskollen har stärkts. Samarbetet mellan enheterna inom individ-och familjeomsorgen har utvecklats. Metodutveckling, flexibilitet och tidiga uppdrag till öppenvården har ökat möjligheten att förebygga placering eller möjliggöra hemgång från placering med eftervård. Vräkningsförebyggande arbete har varit framgångsrikt. Utmaningarna under 2013 handlar bland annat om den yttre påverkan konjunkturläget har på försörjningsstödet men också på hälsa och uppväxtförhållanden för barn. Bristen på bostäder kan äventyra ansatserna att erbjuda stöd på hemmaplan och ett gott flyktingmottagande. Införandet av verksamhetssystemet Pulsen combine kommer att ställa stora krav på handläggarna parallellt med omställningen för att möta nya lagkrav. Kundvalskontoret Under 2012 har arbetet med att öka kvaliteten fortsatt. Viktiga händelser har varit nämndens beslut om en övergripande struktur för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ingår i kommunens övergripande ledningssystem och uppfyller även kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Under 2013 kommer ledningssystemet brytas ner i alla nämndens verksamheter. Under hösten genomfördes Kvalitetsbarometern, en kundundersökning inom LSSboenden och daglig verksamhet LSS. Den dagliga verksamheten fick ett mycket gott resultat i jämförelse med andra kommuner som använder sig av Kvalitetsbarometern. I maj 2012 beslutade produktionsstyrelsen att avveckla hemtjänst dagtid i egen regi. Beslutet berörde 184 kunder. Kundvalskontorets aktiviteter i samband med avvecklingen planerades i samråd med Väsby välfärd och de privata utförarna. Kundvalskontoret anordnade i juni en hemtjänstmässa för att underlätta valet av ny utförare. Det negativa resultatet på -16, 8 mkr beror på volymökningar inom hemtjänst, korttidsboende för äldre, daglig verksamhet LSS och personlig assistans enligt LSS. Brister i brandskyddet på LSS-boenden har medfört krav på ökad bemanning vilket har lett till ökade kostnader i avvaktan på att bristerna ska åtgärdas.

10 Social- och äldrenämnden Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för individoch familjeomsorgen inom Väsby Välfärd och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Social- och äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade inom kundvalskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

11 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens svar på revisionsrapport nr 5/2012 med arbetet mot hemlöshet (SÄN/2012:288) Ärendebeskrivning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun genomfört en kartläggning av arbetet mot hemlöshet. I kartläggningen beskrivs det arbete som Väsby Välfärd bedriver för att minska hemlösheten inom kommunen. Även en redogörelse över de olika boendeformer för olika målgrupper som Väsby Välfärd driver är i kartläggningen beskrivna. Kommunens revisorer konstaterar med kartläggningen som grund att det saknas en tydlig övergripande handlingsplan för arbetet mot hemlöshet. Mål och handlingsplan bör tas fram i syfte att säkerställa att arbetet mot hemlöshet genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Social-och äldrenämnden lämnar följande kommentarer till revisionen. En av de strategier som Väsby Välfärd arbetar med för att förhindra bostadslöshet är att förhindra att människor mister sin bostad. Väsby Välfärd bedriver vräkningsförebyggande arbete tillsammans med både de privata och de allmännyttiga bostadsföretagen. Årlig redovisning från Väsbyhem och Bo i Väsby visar på antalet avhysningar. Väsby Välfärd har tillsammans med hyresvärdarna utarbetat en handlingsplan som beskriver hur samarbetet ska bedrivas samt de mål som ska uppfyllas. Sammantaget kan sägas att det på verksamhetsnivå finns en handlingsplan kring den målgrupp som riskerar bostadslöshet. För de som idag är bostadslösa och som behöver akut hjälp med boende har Väsby Välfärd upprättat tydlig handlingsplan för hur det interna samarbetet ska se ut. Även inom detta område förs statistik och uppföljning. Även målet med denna verksamhet, att minska antalet personer i akut boende, är klargjort. Väsby Välfärd bedriver också uppsökande verksamhet för de som behöver hjälp med boende. För dessa ges information om akutboende/härbärge och de förutsättningar och krav som gäller för rätten till detta bistånd. För att ytterligare uppmärksamma den mest utsatta gruppen bostadslösa har Väsby Välfärd för 2013 fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till en träfflokal för denna grupp. Detta som ett första steg för att kunna motivera de mest utsatt att ta emot den övriga hjälp som Väsby Välfärd kan erbjuda.

12 Social- och äldrenämnden Ett sammanhängande dokument i form av en övergripande handlingsplan, som beskriver det strukturerade arbetet med tillhörande mål saknas. En sådan handlingsplan skulle vara till gagn för verksamheten. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag Social- och äldrenämndens beslut 1. Social-och äldrenämnden ger Väsby Välfärd i uppdrag att utarbeta en samlad handlingsplan mot hemlöshet utifrån de mål som finns i Väsby Välfärds verksamhetsplan för Väsby Välfärd ska redovisa handlingsplan mot hemlöshet för nämnden den 10 juni Beslutet skickas till: Kommunens revisorer

13 Social- och äldrenämnden Lyckta dörrar Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden stänger dörrarna för behandling av sekretessärende.

14 Social- och äldrenämnden Antagande av leverantörer för insatser Barn och Unga (SÄN/2012:116) Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande avtal går ut under 2013 har Väsby Välfärd genomfört en upphandling av insatser för Barn och Unga tillsammans med Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun har varit diarieförande kommun. Social- och äldrenämnden beslutade den 11 juni 2012 om antagande av förfrågningsunderlag för insatser Barn och Unga. Upphandlingen har gjorts som en så kallad förenklad upphandling, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbudsutvärderingen görs till 65 procent av kvalitet och 35 procent pris. Anbudstiden sträckte sig ursprungligen från den 12 juni 2012 till och med den 3 september 2012 och förlängdes till den 24 september Efter anbudstidens utgång hade 168 anbud inkommit. 143 anbud klarade den ekonomiska kontrollen och gick vidare till utvärdering. En total utvärdering med anbudsgivarnas namn bifogas detta tjänsteutlåtande. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.1 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling

15 Social- och äldrenämnden Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind 1.2 Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB

16 Social- och äldrenämnden Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB 9. Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet

17 Social- och äldrenämnden Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor 34. Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta

18 Social- och äldrenämnden Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea 26. Davidsbo HVB 27. Baggium Sporren 28. Baggium Aragorn 29. Baggium Gandalf 30. Davidsbogård Stinsen 3. Boende Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 3.1 Boende/Ungdomar 1. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 2. AB Vårljus KBC 3. Active Omsorg HVB Pojkar 4. Villa Viktoria 5. Ungströd i Sthlm Träningslägenheter 6. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga Vuxna 7. Krica 8. Active Omsorg HVB Ungdomsboende 9. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntvård 10. Stockholms Stadsmission 11. Viksjögård Ungdomsboende 12. Plattform Sthlm 13. Magelungen 14. BoA Mellanvård 15. UslussenUtslussen Vård AB 16. Ersta Flickhem 17. Ryds Behandlingshem 3.2 Boende/Barnfamiljer 1. Villa Viktoria 2. Krica 3. Ungstöd i Sthlm 4. Utslussen Vård AB

19 Social- och äldrenämnden Boende/Ensamkommande barn och ungdomar 1. Ungstöd i Sthlm Träningslägenheter 2. AB Vårljus Stöd & Träningsboende Upplands Väsby 3. Föreningen Skyddsvärnet Träningsboende 4. AB Vårljus KBC 5. Villa Viktoria 6. Mipaza 7. Krica 8. Aleris Omsorg AB Ungplan Unga vuxna 9. Active Omsorg 10. Ungstöd i Sthlm Dygnetruntbemanning 11. Stockholms Stadsmission 12. Viksjögård Stugan 13. Viksjögård Villan 14. Plattform Sthlm 15. Magelungen 16. Baggium Mellanboendet 17. BoA Mellanvård 18. Utslussen Vård AB Konsulentstödda jour- och familjehem Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 4.1 Familjehem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Familjeforum i Lund AB 3. Rekon Människan i Centrum AB 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. ABC Jourhem 6. Framnäsgruppen AB 7. Magelungen MTFC 8. KBT Mälardalen 9. Stiftelsen Credo 10. AB Vårljus 11. Ungstöd i Sthlm AB 12. FHC Baggium 13. Sociala Tjänster i Sverige AB 14. Av Egen Kraft AB 15. Tjust Behandlingsfamiljer 16. Cureum AB FVK 17. Nåjden Behandlingskonsult AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB

20 Social- och äldrenämnden Plattform Sthlm 20. Villa Victoria Behandlingscenter AB Jourhem 1. Stiftelsen Bergslagsgårdar 2. Rekon Människan i Centrum AB 3. ABC Jourhem 4. Barn & Familjejouren CJM AB 5. Familjeforum i Lund AB 6. AB Vårljus 7. Ungstöd i Sthlm AB 8. KBT Mälardalen 9. Framnäsgruppen 10. Stiftelsen Credo 11. Sociala Tjänster Sverige AB 12. FHC Baggium 13. Cureum AB FVK 14. Tjust Behandlingsfamiljer 15. Villa Victoria Behandlingcenter AB 16. Nåjden Behandlingskonsult AB 17. Av Egen Kraft AB 18. Cureum AB Davidsbo Gård AB 19. Plattform Sthlm 2. Social- och äldrenämnden beslutar att anta angivna anbudsgivare under avtalstiden den 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2015 med möjlighet till förlängning i två år. 3. Social- och äldrenämnden beslutar att förkasta de anbudsgivare som ej klarat den ekonomiska kontrollen och de som ej klarat alla skallkrav. Följande anbudsgivare gick inte vidare på grund av att de ej klarade den ekonomiska kontrollen. Detta kan bero på dålig rating, a-mål etc: AB Cean Ability Care AB Attendo Individ och familj AB 2 anbud BN Support Björn Neubeck AB Carema Care AB Fredric Enequist Frälsningsarmén Hassela Gotland AB 3 anbud Hasselakollektivet AB

21 Social- och äldrenämnden MN Ergo Parangons AB Prästgårdens HVB AB Staffansbo vård AB Stockholms stad Suderhälsan HVB AB Viaverna AB Yrjas Regnbågsgård AB 3 anbud 4 anbud Av de anbudsgivare som klarade kvalificeringskraven (143) klarade inte följande alla skall-krav: Baggium Vård & Behandling AB klarar ej skallkravet att nås inom en timme (avser öppenvård) Christer Hellberg Socialkonsult - inte samma företag som lämnat in anbudet som sedan beskrivs i samma anbud Dalarnas Ungdomscenter AB har inte tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Familjehemsgruppen Syd AB tveksam erfarenhet, organisation, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Familjeverket i Stockholm AB inget godkänt ledningssystem Föreningen Framtidståget har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lämnat en extern referens och två referenser från andra enheter inom Skyddsvärnet (avser öppenvård) Incola AB Vallstahemmet inte tillräckliga referenser, har lämnat en referens bara tre olika namn KKP Bemanning AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation, inte tillräckliga referenser 2 anbud Krica Behandling och Utbildning AB, Våruddsringen inte tillräckliga referenser Magelungen Utveckling AB Evidens har endast två referenser mot de tre som kommunerna begärt - 2 anbud Norra Stockholms Ungdomshem AB inte tillräcklig erfarenhet, inte tillräckliga referenser, har inget godkänt ledningssystem 2 anbud Platea AB inte tillräcklig erfarenhet, inte redovisat tillräcklig organisation Pär Soneson & Co AB har inget godkänt ledningssystem Skillstreaming AB har inget godkänt ledningssystem Skogsro AB har inget godkänt ledningssystem Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB har inte redovisat tillräcklig organisation Solå Ungdomscenter Förvaltning AB har inget godkänt ledningssystem utan har beskrivit ett arbetssätt 2 anbud Soultime I Sthlm AB har inget godkänt ledningssystem Spindelns Familjehemsvård i Sverige AB inte redovisat tillräcklig organisation, har inget godkänt ledningssystem Stödboendet i Stockholm AB har inget godkänt ledningssystem Ungdomsnätet AB mycket tveksamt om organisationen klarar uppdraget, har inget tillräckligt ledningssystem 2 anbud

22 Social- och äldrenämnden Vidablick AB har inte den erfarenhet som kommunerna krävt 4. Social- och äldrenämnden beslutar att delegera till kontorschef Väsby Välfärd att teckna avtal med antagna leverantörer. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare som anges nedan 1. Öppenvårdsinsatser Samtliga anbudsgivare som klarat alla krav antas. Följande rangordning gäller: 1.2 Öppenvårdsinsatser per dygn 1. Ungstöd i Stockholm AB 2. Aleris Omsorg AB Ungplan Målet 3. Plattform Sthlm AB 4. Mipaza. 5. Sofiaängen AB 6. Stockholms Stadsmission 7. Krica 8. Tasava Yrkesträning 9. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 10. Tasava Dagbehandling 11. Familjeforum Lund 12. Svalnäs 13. Magelungen Utveckling AB Gavelius 14. Magelungen Utveckling AB Vitaberggruppen 15. Magelungen Utveckling AB Södergruppen 16. AB Vårljus Utvecklingsteamet 17. Magelungen Utveckling AB Svedmyragruppen 18. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 19. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamheter 20. B & L Söderlind

23 Social- och äldrenämnden Öppenvårdsinsatser per timme 1. Sofiaängen AB 2. Fylgia 3. Mipaza 4. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 5. Ungstöd i Stockholm AB 6. Sthlms Stadsmission 7. Söderstöd 8. AB Vårljus Norrgården/Heimdal 9. Magelungen Utveckling AB Kolloverksamhet 10. Davsjö 11. Krica 12. Plattform Sthlm AB 13. Arwin Ansari 14. LT Familjestöd 15. Framnäsgruppen 16. Rekon Människan i Centrum AB 17. Aleris Ungplan Målet 18. AB Vårljus Utvecklingsteamet 19. AB Vårljus Mobila Teamet 20. Svalnäs 21. B & L Söderlind 22. Magelungen Utveckling AB Älvsjögrupperna 23. Tasava Dagbehandling 24. Tasava Yrkesträning 25. Familjeforum i Lund 26. Magelungen Utveckling AB Svedmyra 27. Magelungen Gavelius 28. Magelungen Vitabergsgruppen 29. Magelungen Södergruppen 30. Bloton 31. Barn och familjehemsjouren CJM AB 1.3 Öppenvård/Utredningsuppdrag 1. Fylgia 2. Ungstöd i Stockholm AB 3. Söderstöd 4. Arwin Ansari 5. Rekon Människan i Centrum AB 6. AB Vårljus Mobila Teamet 7. Davsjö 8. Sofiaängen AB

24 Social- och äldrenämnden Krica 10. Plattform Stlm 11. B & L Söderlind 2. Heldygnsvård De 50 högst rangordnade anbudsgivarna för HVB Behandling som klarat alla krav antas. De 30 högst rankade anbudsgivarna för HVB Akutplacering & Utredning antas. Följande rangordning gäller: 2.1 HVB Behandling 1. Storsättra gård 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nanolfsvillan AB 5. Mipaza 6. Vårljus Familjecentrum 7. Serenity AB 8. Barn & Familjejouren 9. Viksjögård behandlingshem Psykoterapi Centrum 10. Cederängen 11. Meby behandlingshem Båvensnäs 12. Meby behandlingshem Mellösa 13. Tibble Gård AB Kvarntorp 14. Tibble Gård AB Löten 15. Prompting AB Cornelia Felicia 16. Neuropsyk AB Rasmus HVB 17. BoA Mellanvård 18. Magelungen Utveckling AB Behandlingshemmet Södermalm 19. Magelungen Utveckling AB Farsta 20. Gårdsjöns Tonårsvård 21. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 22. Nämndemansgården AB Idagården 23. Älgeredskollektivet 24. Av egen kraft 25. Incola Grönåshemmet 26. Korpberget 27. BillsBo Utbildningsgård 28. Krica T-villan Hägersten 29. Mångsbo Vård AB 30. Krica T-Villan Vårberg 31. Tian Gruppen Gränome 32. Edetsten 33. Active Omsorg Flickor

25 Social- och äldrenämnden Risingegården 35. Russinbacken 36. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 37. Krica Kricagården 38. Ersta Diakoni Flickhem 39. Davidsbo HVB 40. Baggium Villa Mea 41. Baggium Aragorn 42. Tian Gruppen Eleonora 43. Ryds Behandlingshem AB 44. Davidsbogård Stinsen 45. Baggium Gandalf 46. Baggium Sporren 47. Lappetorp Prästgården 48. Lappetorp Alma 49. Lappetorp Skrivargården 50. Baggium Eowyn 2.2 HVB Akutplacering & Utredning 1. Mipaza 2. Villa Madeleine 3. Villa Victoria 4. Nämndemansgården AB Idagården 5. Serenity AB 6. Barn & Familjejouren 7. Cederängen 8. Nanolfsvillan AB 9. Älgeredskollektivet 10. WW Familjevård Olands Utredningscentrum 11. Vårljus Ransta Klingsta 12. Meby behandlingshem Båvensnäs 13. Meby behandlingshem Mellösa 14. Magelungen 15. Magelungen Farsta 16. Mångsbo Vård AB 17. Risingegården AB 18. Gårdsjöns Tonårsvård 19. Russinbacken 20. Krica T-Villan Hägersten 21. Krica T-Villan Vårberg 22. Av egen kraft AB 23. Vård i Granhammar Staffansbogruppen 24. Krica Kricagården 25. Baggium Villa Mea

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1 Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 19 november 2012, klockan 19:25-19.40 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18: Social- och äldrenämnden 2014-03-24 1 Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:00-18.40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordf. Lena Kanström

Läs mer

2013-10-08. Dygnetruntplaceringar barn och unga

2013-10-08. Dygnetruntplaceringar barn och unga UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-10-08 Upphandlande organisation Lidingö stad Upphandling Dygnetruntplaceringar barn och unga Kerstin Thuresson 12/153 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Lidingö stads upphandlingsenhet har

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjrättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-08-25 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Onsdagen den 25 augusti 2010, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-05-22 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby kommun Tisdagen den 22

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Industrivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 30 januari 2012, klockan 17:00-17.55 Ledamöter: Maria Fälth (KD),

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2016-08-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 24 augusti 2016, klockan 18.00-19.40 Ledamöter: Ann Christin Martens (S), ordförande

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017 Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-07 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:89 10092 Social- och omsorgskontoret Social- och äldrenämndens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-02-27 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-02-27 1 Social- och äldrenämnden 2012-02-27 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 27 februari 2012, klockan 18:00-20.55 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Plats och tid Beslutande Messingen Måndag 23 september 2013, klockan 16:00-18.00 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström, (M), vice ordf Christina H.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1 Produktionsstyrelsen -12-12 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 12 december, klockan 18.00-19.10 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Stina S Hovmöller, KVK, Anna Conzen, Vv, Ewa-Marie Ås, S&P, Ann-Christin Martens (S)

Stina S Hovmöller, KVK, Anna Conzen, Vv, Ewa-Marie Ås, S&P, Ann-Christin Martens (S) Social- och äldrenämnden 2013-08-12 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Ragnvald Måndag 12 augusti 2013, klockan 18:00-19.30 Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordförande Lena Kanström

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 28 augusti 2013 kl 19.00-19.55 Se närvarolista Övriga deltagare Se

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP)

Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP) Produktionsstyrelsen -11-21 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 21 november, klockan 19.00-20.34 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer