Samverkansberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansberedningen"

Transkript

1 1 (8) Landstingets kansli SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Röda rummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Lena Karlsson, ordförande (C) Rolf Andersson, förste vice ordförande (FP) Michael Sjöö, andra vice ordförande (S) Kent Alriksson (M) Ginger Ekwurtzel (M) Hugo Carlsson (M) Marianne Nordin (S) Evert Kajander (FP) Joakim Sjöö (S) Ricardo Salsamendi (S) Marita Bengtsson (MP) Lars-Erik Karlsson (C) Eva Johnsson (KD) Eva R Ericsson (FP) Carina Ek (V) Jessika Andersen Ingrid Sivemo Hillevi Andersson Hillevi Andersson 47 Justering Ordförande Lena Karlsson och 2:e vice ordförande Michael Sjöö justerar protokollet måndagen den 7 november 2011 kl Föredragningslista Samverkansberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista, med tillägg: - punkt 58, inbjudningar till kurser/konferenser - punkt 59, dialogmöte med f.d. pensionärsrådet - punkt 59, PRO: s höstkonferens

2 2 (8) 49 Information FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Martin Edberg, Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum Kronoberg, var inbjuden att informera om projekt FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där han är projektledare. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning, och att främja respekten för deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder, kan motverka det fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. Av godkända konventioner i Sverige är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) den senaste. När det gäller begrepp så har ordet handikapp ersatts med funktionshinder. Ordet handikappade har ersatts med människor med funktionsnedsättning. Handikapp definieras som ett förhållande mellan människor med funktionsnedsättning och brister i omgivningen. Projektet FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är ett verktyg i påverkansarbetet. Ingrid Sivermo, hälsooch sjukvårdsstrateg, Landstinget Kronoberg sitter med i styrgruppen för projektet. Projektet varar till den 30/ Målgruppen är handikapprörelsens distriktsföreningar i länet samt beslutsfattare i kommuner och landstinget. Målet är att medvetandegöra konventionens innehåll och ambitioner för målgrupperna, och att länets myndigheter inte av okunskap ska kunna fatta någon form av beslut som strider mot FN-konventionen. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utgiven av Handisam och Regeringskansliget, delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 50 Medborgardialog

3 3 (8) Katarina Jonasson, hälso- och sjukvårdsstrateg informerar om medborgardialog. Den 25/10 kommer Principer för medborgardialog i landstinget att tas upp som ärende på landstingsfullmäktige. Uppdraget till ledamöter i landstingsfullmäktige, utskott och beredningar är att sprida kunskap om medborgarpanelen, och att värva minst fem medborgare till panelen. Till landstingets medborgarpanel kan intresse anmälas fr.o.m. oktober 2011 och panelomgång 1 startar 28 november. Landstingets webbsida för medborgardialog publiceras internt och externt den 25/10. Flyers Medborgarpanel delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 51 Ärenden Arbetsgrupper, struktur (mall) att lägga informationen till protokollet och att ärendet tas upp vid nästa möte i samverkansberedningen Ett förslag på mall för arbetsgruppsarbete i beredningar och utskott har tagits fram. Mallen har tagits upp vid presidiemötet den 26/9. Presidierna var överens om att mallen skulle delas ut till beredningar/utskott för påseende. Samverkansberedningens ledamöter lämnar eventuella synpunkter kring mallen vid nästa möte för samverkansberedningen den 5/12. Mall för arbetsgruppsarbete i beredningar och utskott delas ut till samverkansberedningens ledamöter. 52 Ärenden samverkansberedningens budget Lena Karlsson ordf. informerar om samverkansberedningens budget.

4 4 (8) 53 Samverkan Information från presidienätverk Michael Sjöö och Rolf Andersson återrapporterar från presidienätverk 23/9. Förmiddagens tema var tvångs- och skyddsåtgärder inom vården. Helena Axestam, från Socialstyrelsen informerade, och man avslutade med diskussioner i mindre grupper. Familjefrid Kronoberg och Finsam i Markaryd informerade om sina verksamheter. 54 Samverkan Information från möte med handikapporganisationerna Samverkansberedningens arbetsgrupp kring funktionshinder har varit på informationsbanken Centrallasarettet och haft ett möte med handikapporganisationerna för att informera. Mötet innehöll också en frågestund. En mycket bra information kring 1177.se gavs i samband med träffen. 55 Samverkan Information om samverkansnämnd Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Samverkan mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg har funnits i flera år inom olika områden, t.ex. hjärt- och cancersjukvård. Ordf. Lena Karlsson informerar om att det nu är aktuellt att Klinisk mikrobiologi i Landstinget Kronoberg ska slås samman med Klinisk mikrobiologi i Landstinget Blekinge.

5 5 (8) Genom detta en gemensam samverkansnämnd där presidierna i de båda landstingsstyrelserna ingår. Samverkansnämnden planerar att träffas 4 ggr/år. Första mötet hölls i Växjö den 4/10, då gästerna från Blekinge fick göra studiebesök på den nya bröstmottagningen på CLV. Lena Karlsson kommer fortlöpande att rapportera från kommande möten. 56 Samverkan Arbetsgruppssamverkan beredningar/utskott inom området psykiatri Rolf Andersson informerar från träffen den 12/10 med övriga beredningar/utskotts arbetsgrupper inom området psykiatri. Arbetsgrupperna har för avsikt att samverka. 57 Rapporter - Arbetsgrupp 2: Rolf Andersson rapporterar att arbetsgruppen psykiatri har en tidsplan och att man samverkar med övriga beredningar/utskotts arbetsgrupper inom psykiatriområdet. Rolf Andersson informerar också att Carina Ek går över till arbetsgrupp 3: funktionshinder, nyanländas hälsa. - Arbetsgrupp 3: Michael Sjöö rapporterar om att arbetsgruppen funktionshinder och nyanländas hälsa hittills har haft tre möten. Att man jobbar vidare och framöver tänker fördela arbetet inom gruppen. Ett möte har arbetsgruppen haft på Alvesta vårdcentrals flyktingmottagning. - Arbetsgrupp 1: Lena Karlsson rapporterar att arbetsgruppen med äldretema har haft två arbetsgruppsmöten hittills och planerar för ytterligare ett i december. Arbetsgruppen har fått information om förebyggande hembesök. Annika Hallquist har informerat om samverkan med kommunerna. Arbetsgruppen har också fått information av Gunilla Eriksson, samordnare, om fysisk aktivitet på recept (FAR). Vid mötet i december kommer information att ges om benskörhet och samordnad Linnea.

6 6 (8) - Lena Karlsson informerar från presidiemötet den 26/9. - Lena Karlsson konstaterar att det är positiva reflektioner från seminariedagen landstingsfullmäktige den 20/9, då Axel Danielsson föreläste om kommunallagen. - Rolf Andersson rapporterar från psykiatridag i Stockholm den 21/9 med temat Vad händer med alla goda förslag för en bättre psykiatri?. Dagen innehöll bl.a. berättelser ur perspektivet forskare, läkare och patient/brukare. - Lena Karlsson refererar från Mat för hälsa och mat vid ohälsa, seminarie den 22/9. - Jessika Andersen, hälso- och sjukvårdsstrateg informerar från Dialogdag Nyanländ i Småland, den 29/9. Diskussioner utgick från etableringsreformen. Olika gruppdiskussioner fördes och det var spännande att få olika personers perspektiv. - Psykiatridagen i Växjö den 10/10 sammanfattas med att det var en bra dag med olika seminarier. - Lena Karlsson har varit på prioriteringskonferens i Västerås och deltog på olika seminarier: Prioriteringar utifrån fetmaoperation och Äldreomsorgen. Hur ska vi ha råd med hälsa och välfärd i framtiden var grunden som man utgick ifrån. Konferensen hålls vartannat år med olika teman varje gång. - Lena Karlsson har varit på konferens i Stockholm kring privatvård, utvidgat vårdval, Vårdval plus. 58 Kurser/konferenser att presidiet för samverkansberedningen deltar vid Budget-Kickoff den 27/10 att Marianne Nordin deltar vid FINSAM, Futurum Växjö den 27/10 att Lena Karlsson deltar vid Brukarsamverkan, Konserthuset Växjö den 14/11. att Michael Sjöö och Mari Liljedahl deltar vid HAREC-dagen - forskning om funktionsmöjligheter, Linnéuniversitetet Växjö, den 22/11.

7 7 (8) att Rolf Andersson och Michael Sjöö deltar vid presidienätverk med temat Psykisk ohälsa hos barn, Växjö den 25/11. att Lars-Erik Karlsson deltar vid länsgemensam konferens Suicidprevention, Tingsryd, den 25/11. att arbetsgrupp 3 (Michael Sjöö) utser deltagare till Migranter & HIV, Noaks Ark den 1/12. att samverkansberedningen presidiet deltar på konferensen Föräldrastöd summering av projektet Det goda föräldraskapet, Växjö den 8/12. att Hugo Carlsson deltar vid Ett år med etableringsreformen, Stockholm den 8-9/12. att arbetsgrupp 1 (Lena Karlsson) utser deltagare till Äldremässa Elmia den 21-22/ Arr. Hälsohögskolan Jönköping. att arbetsgrupp 1 (Lena Karlsson) utser deltagare till Äldreriksdag den 19-20/ Arr. SKL. - Budget-Kickoff, Utvandrarnas hus, Växjö den 27/ FINSAM, Futurum Växjö 27/ Brukarsamverkan, konserthuset, Växjö den14/ Arrangör är Regionförbundet. - HAREC-dagen-forskning om funktionsmöjligheter, den 22/11 - Länsgemensam konferens Suicidprevention, den 25/ Presidienätverk med tema Psykisk ohälsa hos barn, Växjö den 25/ Migranter & HIV 1/12, Noaks Ark - Konferens Föräldrastöd summering av projektet Det goda föräldraskapet, den 8/12 - Ett år med etableringsreformen, Stockholm den 8-9/12

8 8 (8) - Äldremässa Elmia 21-22/ Arr. Hälsohögskolan Jönköping - Äldreriksdag 19-20/ Arr. SKL. 59 Övriga frågor Ordförande Lena Karlsson informerar om att möte med f.d. pensionärsrådet har bokats till den 8/11, för information. Ordförande Lena Karlsson och Ingrid Sivermo, hälso- och sjukvårdsstrateg är inbjudna till PRO:s höstkonferens den 1/11 för att informera. Vid protokollet Hillevi Andersson Sekreterare Justerat Lena Karlsson Ordförande Michael Sjöö 2:e vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla Hillevi Andersson

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer