Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6"

Transkript

1 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Örebro

2 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Resultat 3. Arbetsprocess och metoder 4. Ekonomiskt utfall 5. Erfarenheter 6. Bilagor 1. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) 2. Deltagare i projektet 3. Program workshop I 4. Program studieresa 5. Program workshop II 1. Sammanfattning Kommunerna spelar en central roll i den fysiska samhällsplaneringen. Planeringsfrågor går över kommungränser och andra administrativa gränser. Människor och företag blir allt mer rörliga inom och mellan kommuner och regioner. Det talas om regionernas geografiska begränsning och dess regionala utvecklingsplanering. Regionala utvecklingsprogram och strategier visar på regionens/länets behov, förmåga och vilja när det gäller den regionala tillväxten och saknar mestadels en koppling och konsekvensbeskrivning till de fysiska förutsättningarna. Detta gäller även omvänt: kommunernas ÖP har sällan genomslag i den regionala utvecklingsstategin. Ett sätt att närma sig den regionala och kommunala fysiska planeringen är att utveckla det rumsliga perspektivet i samverkande regionala bilder över de betydelsefulla strukturerna för exempelvis infrastruktur, bostadsbebyggelse, arbetsplatser, utbildning, natur, kultur och fritid. Projektets tre samarbetslän har Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 2 (13) Slutrapport

3 regionala utvecklingsprogram och -strategier med liknande målsättningar, men med varierande fokus på tillväxtfrågorna. Projektet har syftat till att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund eller motsvarande, samt kommuner kan utveckla ett regionalt planeringsunderlag med utgångspunkt i geografiska förutsättningar. I enlighet med nya plan- och bygglagen belyser således projektet hur regionala faktorer kan beaktas i översiktsplaneringen. Projektet kan även ses som en koppling mellan RUP:ar (regionala utvecklingsprogram) och översiktsplaner, genom det rumsliga komplement till RUP som studerats. I nuläget inskränker sig RUP ofta till strategier och måldokument snarare än till fysisk planering. Projektet har studerat möjligheterna med att ha ett rumsligt regionalt perspektiv i utvecklingsplaneringen som ska kunna ge en integrerad bild av exempelvis infrastruktur, bebyggelse och grönstrukturer (parkoch naturområden). Målet har uppnåtts genom en omvärldsanalys, workshops och en studieresa. Genom att flera olika aktörer i länen har deltagit i projektet har frågeställningarna utvecklats och kompletterats såväl i sak som i förslag till metoder för regionala planeringsunderlag. Samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna inom PBL-lagstiftningens område kan därmed förbättras genom att nätverk och kontakter etablerats. Tanken är att dessa nya kontakter och nätverk ska göra konkreta insatser även efter projektets genomförande. Resultatet ska leda till ökad kunskap om hur stat, regionförbund, andra regionala organ och kommuner kan utveckla regionala planeringsunderlag enligt de geografiska förutsättningarna. Resultaten ingår i länsstyrelsernas pågående arbete med att ta fram en sammanfattande redogörelse om statliga intressen som kommunerna ska delges för att kunna aktualitetspröva sina översiktsplaner. Till projektet har knutits en konsult som genomfört tidiga studier i ämnet, bl.a. Stadsregioners utvecklingskraft trender och nya perspektiv (G.Cars, CJ Engström, 2008), ÖP-RUP. Från svag länk till plattform för utvecklingskraft (CJ Engström, C Fredriksson, A Hult, 2010). Konsulten har haft en aktiv medverkan i projektet och bidragit med ovärderliga kunskaper. En rapport från detta projekt presenteras i Regionala bilder och översiktsplanering, Rapport 2/2010 (STOUT), KTH, Avdelningen för samhällsbyggnad och miljö av Carl-Johan Engström och Charlotta Fredriksson. Se bilaga 1. I rapporten konstateras bl.a. att framgångsfaktorerna i strategisk planering är bland annat att skapa en medvetenhet om hur omvärlden påverkar kommuner och regioner samt att utveckla samsyn och handlingsberedskap kring åtgärder som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen definierat. Aktiviteter och händelser inom planering formuleras att äga rum inom tre mötesplatser - forum, arena och court - med olika substans och roller för olika planeringssituationer. I dessa processer kan man frambringa dokument som tydligt visar på prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Men de gjorda prioriteringarna och avgränsningarna kan också väl spegla de ingående aktörernas intressen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 3 (13) Slutrapport

4 En slutsats vi kan dra är därför just vikten av länkande: - att länka samman privata och offentliga utvecklingsaktörer som rör sig på de regionala kommunala -lokala nivåerna - att behålla en länk genom processens kronologi: från den öppna inledande dialogen som formar problembild och mandat, över det strukturerade samrådet som formar målbild och strategier, och vidare till att överföra och återföra dessa strategier i syfte att genomföra. Vi vill också betona nödvändigheten av att se (regionalt) utvecklingsarbete som ständigt pågående processer, där RUP och ÖP utgör tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Slutord: Samverkan kring regionens styrkor är grunden Framgångsfaktorer i processen är: 1. förändra den mentala kartan SPANA! 2. skaffa ett tydligt mandat SMID! 3. förankra målbild FÖRHANDLA! 4. genomför strategier HANDLA! 2. Resultat Inom ramen för projektet har två workshops och en studieresa genomförts. Sammanfattningsvis har dessa möten bidragit med kompetensutveckling genom att deltagande parter - regionala som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis bidragit med inspiration till metodutveckling för det egna länets/kommunens arbete med regional utveckling och fysisk planering. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Arbetsgruppen har mött ett stort engagemang hos kommunerna, vilket var förväntat men ändå positivt. Speciellt har kommunerna i Gävleborgs län visat stort engagemang. En nyckelfråga är svårigheten att ta fram ändamålsenliga planeringsunderlag på regional nivå. Likaså var ansvaret ligger för att tydliggöra regionernas geografiska förutsättningar ur ett utvecklings- och planeringsperspektiv. Ett annat problem är att definiera regioner eftersom de inte nödvändigtvis motsvaras av länen. De administrativa gränserna är ålderdomliga. Numera gäller snarare en funktionell indelning och indelning efter arbetsmarknadsregioner. Regionbegreppet kan också definieras av helt andra faktorer, kulturella regioner eller landskapskarakteristiska regioner. Gävleborgs län har en tydlig uppdelning mellan Gästrikland och Hälsingland som har en intressant koppling till historia, identitet och hembygd. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 4 (13) Slutrapport

5 Arbetsgruppen tror att samverkan i dialogform ökar förståelsen för länsstyrelsernas, regionförbundens och kommunernas olika roller eftersom dialoger förutsätter att parterna träffas. Näringslivsrepresentanter ingår inte i det här projektet men näringslivsfrågan kopplat till en regional tillväxt är viktig att ta i beaktande i diskussioner kring regionbegreppet. Samarbetet har främst inriktats på länsstyrelsernas samverkan med kommunerna och de regionala organen inom de egna länen. Hur samverkan fungerar med övriga län avvaktar gruppen med att kommentera. Arbetsgruppen kan notera en nyfikenhet hos de egna kommunerna att träffa kommuner från andra län. I projektet konstateras att Länsstyrelsen inte ser sig ha mandat att driva regionala utvecklingsfrågor i de fall man inte ansvarar för RUP/RTP, dvs då ett Regionförbund är processägare för RUP/RTP. I flera regioner och län saknas ett av alla identifierat forum kring regional utveckling som kan vidareutvecklas till en arena för dessa frågor. Att skapa ett sådant forum blir därmed en nyckelfråga som de olika parterna har att lösa inom ramen för en väl definierad förhandlingszon. En av slutsatserna är därför att för att utvecklingsarbetet ska fungera måste rollfördelningen klaras ut. Det handlar dels om insikten att medparter inte är motparter, och hur olika delar tillsammans skapar/bidrar till den regionala utvecklingen. Det handlar också om att klara ut rollfördelningen på den regionala nivån. De tre länen har olika förutsättningar vad gäller den parvisa rollfördelningen länsstyrelse/regionalt organ i den regionala utvecklingsplaneringen. Därtill uppstår frågan kring vem som ska ha ansvaret för samordning mellan kommunerna är det kommunerna själva? Länsstyrelsen? Regionförbundet? Att rollfördelningen måste preciseras och att ingen part kan hänvisa till någon annan att ta initiativ i planeringen är uppenbar. Att skapa forum och arenor är ytterst ett gemensamt ansvar. Länsstyrelsens roller och agerande ser olika ut i regioner med beslutade ansvar för de regionala utvecklingsprogrammen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 5 (13) Slutrapport

6 Länsstyrelsen roll i regionala utvecklingsprocesser Länsstyrelsen Regionförbund Region ansvarar för de statliga ansvarar för statliga program/strategier ansvarar för statliga och regionala program/strategier och regionala program/strategier processägare för RUP/LTP statliga intressen i ÖP-processer underlag av regional karaktär Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖPprocessen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖP-processen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden medfinansiär (Lst?) Medlare ang. finansiering (Lst?) - implementering och uppföljning tillsyn tillsyn 3. Arbetsprocess och metoder Eftersom projektet bygger på en kunskaps- och nätverksbildande verksamhet har inte projektgruppen utvecklat något specifikt arbetssätt som stöd för kommunerna. De tre länen som samarbetat i projektet är en del av Stockholm-Mälardalsregionen, med varsin expanderande centralort. I Örebro län ingick Örebro kommun samt BMB (Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner). I Gävleborgs län ingick Gävle kommun, Ovanåker och Nordanstigs kommuner. Västmanlands län valde Västerås, Hallstahammar och Sala samt Västmanland Miljö- och Byggförvaltning, som omfattar Avestas, Norbergs och Fagerstas kommuner som samarbetsparter. Flera av de deltagande kommunerna arbetar med sina ÖP och är därför intressanta. Urvalet har också gjorts för att få en blandning av stora och små kommuner samt geografiskt centrala och perifera kommuner. Projektgruppen har haft en stor förväntan på lärandeprocessen, som var ett av huvudsyftena med projektet. Det finns ett intresse att föra en dialog på flera nivåer i kommunerna. Positivt är också att regionförbunden blir delaktiga i PBL-processen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 6 (13) Slutrapport

7 Projektgruppen har träffats kontinuerligt sedan projektstart. Arbetsgruppmöten har genomförts länsvis samt i samband med workshoparna. Två workshops och en gemensam studieresa har genomförts. Resultatet från dessa aktiviteter presenteras i bilaga 1. Sammanfattningsvis har dessa aktiviteter verkat kunskapshöjande genom att deltagande parter - regionala såväl som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis givit redskap att hantera liknande situationer i det egna länet respektive kommunen. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. En av projektledarna har deltagit i en studieresa för ett annat PBL-projekt till Bergen i Norge. Projektet har kontinuerligt redovisats i delar via PBL Direkt. Projektledarna har även i andra sammanhang presenterat arbetet. 4. Ekonomiskt utfall Av de tilldelade medlen på kr har följande kostnader fördelats: Startmöte Workshop I Studieresa Workshop II Extern konsult Projektgrupp Spridning av resultat SUMMA De i projektet ingående kommunerna och regionförbund har inte fakturerat sina respektive kostnader för personal och utlägg. 5. Erfarenheter - för att få ett fungerande utvecklingsarbete regionalt måste roll- och ansvarsfördelningen mellan aktörerna klargöras. Det handlar om att medparter inte är motparter och hur olika delar tillsammans skapar och bidrar till den regionala utvecklingen. - det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktliga planering är ständigt pågående processer där RUP och ÖP är tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 7 (13) Slutrapport

8 - att forma mötesplatser för regionala och lokala möten är ett gemensamt ansvar för alla ingående aktörer i utvecklingsprocessen - samverkan kring regionens styrkor är en grund för utvecklingsarbetet där framgångsfaktorerna är att vara öppen för omvärlden, skaffa tydliga mandat, formulera och förankra målbilder och att genomföra strategier - strategisk planering är pågående i syfte att sammanföra långsiktiga visioner med konkreta projekt. - det positiva gensvaret speciellt från Gävleborgs läns kommuner ger ett oväntat och välkommet tillskott i arbetet. - att diskutera planeringsfrågor med regionförbunden har varit givande och efterfrågat. - att samarbeta med forskare och professorer inom avdelningen för Urbana studier på KTH har givit en positiv inblick i universitets- och forskarvärlden. Detta samarbete är även dubbelriktat. Erfarenheter från PBL-projektet kommer att nyttjas på KTH. - att samarbeta och samverka över läns- och kommungränser ger nya erfarenheter och ökade kunskaper för de ingående parterna. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 8 (13) Slutrapport

9 6. Bilagor 1. Deltagare i projektet 2. Program workshop I 3. Program studieresa 4. Program workshop II 5. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Bilaga 1 Deltagare Projektgrupp Projektgruppen harbestått av Eva Kåverud, Länsstyrelsen i Örebro, Klara Wirdby, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Åsa Östling, Länsstyrelsen i Västmanland. Eva Kåverud har varit projektledare. Arbetsgrupper och samarbetspartners Representanter från Region Gävleborg, Regionförbundet Örebro, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) samt Västerås kommun, Hallstahammars kommun, Sala kommun, Fagersta kommun, Avesta kommun, Norbergs kommun (Västmanland Dalarnas miljö- och byggförvaltning), Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun, Gävle kommun, Örebro kommun, Nora kommun, Lindesbergs kommun, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun (genom Bergslagens Miljö- och byggförvaltning) som aktivt arbetar med kommunomfattande översiktsplaner. Konsult Samhällsplanering & miljö, Urbana och regionala studier, KTH genom professor Carl-Johan Engström och forskarstuderande Charlotta Fredriksson. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 9 (13) Slutrapport

10 Bilaga 2 Workshop 1: Regionala bilder och översiktsplanering Torsdagen 3 juni Plats: Lindstedsvägen 3, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Program Ankomst och fika Inledning och dagens program Carl-Johan Engström Syftet med kompetensutvecklingsprojektet Eva Kåverud Vilken omvärld möter de som arbetar Carl-Johan Engström med RUP/ÖP? Globalisering, kunskapsekonomi, regional integration, infrastrukturens betydelse Grupparbete 1, Omvärld vad påverkar oss och vad kan vi påverka? PBL-ändringarna vad innebär det för Eva Hägglund RUP/ÖP samspelet? Lunch Energi- och klimatutmaning Mats J Lundström Hur påverkas bebyggelseplanering och markanvändning Grupparbete 2, Viktiga regionala strategier som rör både RUP och ÖP Att skapa den strategiska arenan Charlotta Fredriksson Processer, relationer, roller Grupparbete 3 (inklusive fika), Hur kan ett gott samspel utvecklas? Grupparbete 4, Detta tar vi med oss! Detta vill vi få vidrareutvecklat! Gruppredovisning och summering Carl-Johan Engström Avslutning Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 10 (13) Slutrapport

11 Bilaga 3 Regionala bilder och översiktsplanering Studieresa: oktober Mån 11 oktober Upphämtning Västerås centralstation Upphämtning Örebro. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper. Lunchkorg med stopp eftervägen På plats i Smögen Studiebesök: Projektet Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling, ett samverkansprojekt mellan fem kommuner i Norra Bohuslän. Har arbetat bl.a. med bebyggelseutveckling och utveckling av besöksnäring Kontaktperson: Elsie Hellström (processledare Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän) Fika och egna diskussioner Avresa mot Halmstad. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper Studiebesök: RUS Halland och arbetet med att skapa en regional identitet Halland bästa livsplatsen. Kopplingen RUS och kommunernas arbete. Kontaktperson: Lars-Erik Lorentzon (projektledare RUS) Gemensam middag Övernattning Tisdag 12 oktober Avresa mot Helsingborg Studiebesök: Strategisk ÖP Helsingborg. Kontaktperson: Magnus Ydmark (strategisk översiktsplanearkitekt och projektledare Helsingborg) Studiebesök: Skåne Nordväst, ett samverkansprojekt mellan 10 kommuner med ambitionen att ta fram en gemensam strategisk fysisk plan. Kontaktperson: Magnus Ydmark, Thord Persson (koordinator Skåne Nordväst) Lunch Avresa mot Örkelljunga Studiebesök: Exempel en liten kommuns strategiska översiktsplanearbete genom nyttjande av begreppen ryggrad och upplevelsestråk. Kontaktperson: Gertrud Richter (stadsarkitekt) Avresa norrut Avsläpp Västerås Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 11 (13) Slutrapport

12 Bilaga 4 Workshop II: Regionala bilder och översiktsplanering Syfte Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund/- motsvarande och kommuner kan utveckla ett regionalt kunskaps-/planeringsunderlag med utgångspunkt från geografiska förutsättningar. Projektets resultat hittills En omvärldsanalys har klarlagt att Sveriges nya ekonomi bygger på tydliga rumsliga förutsättningar exemplifierat med stadsutveckling, regionförstoring och upplevelseturism. Det är nödvändigt att arbeta mer strategiskt på såväl regional som kommunal nivå. Det innebär ett ökat behov av samspel mellan aktörerna. Framgångsfaktorer i resultatgivande fall är ömsesidighet, väl utformade processer och långsiktigt politiskt engagemang med en tydlig inriktning. Processen underlättas bl.a. genom underlag som ger överblick och sammanhang regionala bilder väl anpassade till aktörernas intresse av och förutsättningar för samverkan. Mål med avslutande workshop Projektets syfte att vara kunskapshöjande innebär att deltagande parter både regionala och kommunala ska ha insikt om planeringens nya villkor och redskap att hantera den i sitt eget sammanhang. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Workshop II har därför som mål dels att summera kunskapen för deltagarna i tidigare workshop och/eller studieresa och göra den ytterligare tillämpar, och dels att vara en start för fördjupat strategiskt samarbete i respektive län och berör därmed också regionala och kommunala beslutsfattare. Kickoff delen har som mål att genom exempel och sammanhangsgivande föredrag inspirera till att fortsatt utveckling sker i konkreta processer i olika konstellationer i länen. Del 1 summering Samling och kaffe Reflektioner från studieresan (CJ & Charlotta) Metoder och redskap för strategiskt arbete och regionala bilder (CJ & Charlotta) a) begreppet strategisk innebörd, exempel, forskningsresultat b) arenor, ansvar, roller samarbete och konkurrens c) processdesign hur skapa förutsättningar för dynamiska processer? Vem ansvarar för vad? d) analyser och underlag hur utforma analyser och underlag? Möjligheter och utmaningar fler frågor av strategisk betydelse - korta exempel och reflektioner från forskarperspektiv a) vatten som miljö- vattenplanering som del av det strategiska arbetet och utvecklingsfaktor Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (Västerås?) Carmita Lundin, SKL b) kultur som moderator strategiskt arbete med kulturperspektiv och generator Klara Wirdby, Länsstyrelsen Gävleborg Krister Olsson, tekn. doktor, KTH c) klimatfrågan hur öka förutsättningar för hållbarhet ur klimatsynpunkt? hur förebygga skadeverkningar? Petter Arneback, klimatchef Örebro kommun Carl-Johan Engström, KTH Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 12 (13) Slutrapport

13 12.15 Avstamp inför eftermiddagens kickoff! (CJ) Idéer om hur man säkrar utvecklingsarbetet i fortsatt arbete Gemensam mingellunch tillsammans med eftermiddagens deltagare Del 2 kickoff Välkommen, syftet med dagen (Länsrådet = välkommen till Västmanland. Eva = välkommen till pilotprojektet. CJ = syfte, upplägg) Varför är nya samverkansformer och strategier nödvändiga? (CJ) Omvärldsförändringar, hållbarhetskrav, konkurrens och samarbete Exempelexposé Hur har andra gjort, faktorer bakom framgång: synergieffekter, effektivisering, kompetensförsörjning och synlighet Exempel från Uppsala län Ola Kahlström, regionförbundet Uppsala län Exempel från studieresan (CJ & Charlotta = exempel från studieresan och annat) Vad kan vi göra i respektive län? (Eva, Åsa, Klara) Kaffe följt av länsvisa gruppdiskussioner Vilka frågor är viktiga för oss? Sammanfattning av gruppdiskussionerna (Politiker, VKL etc. sammanfattande roll) Slutord hur skapa framgångsrika processer? Bilaga 5 Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Se sid 14 och framåt Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 13 (13) Slutrapport

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Den Attraktiva Regionen regional samverkan för ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet

Den Attraktiva Regionen regional samverkan för ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet Den Attraktiva Regionen regional samverkan för ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet Bakgrund Trafikverket har rest frågan om hur regionala

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen Minnesanteckningar Den attraktiva regionen Konferens i Stockholm den 13 november 2014 SUMMERING AV DARs KONFERENS Introduktion Det treåriga forskningsprojektet Den Attraktiva Regionen arrangerade i november

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Skåne bygger. Slutrapport

Skåne bygger. Slutrapport Skåne bygger Slutrapport 1 Titel: Skåne bygger. Slutrapport. Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län 2010 Författare: Cecilia von Schéele Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för samhällplanering

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

Projektbeskrivning LC-KOMP

Projektbeskrivning LC-KOMP 2009-03-17 Projektbeskrivning LC-KOMP Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Bakgrund slutsatser från förprojekteringen av projektet Under perioden januari mars 2009 har APeL Forskning och utveckling

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Dnr: REGX-2012-000057 Projektledare Jens Olofsson Jonny Engström Lotta Delin Innehåll Sammanfattning... 3 Nyskapande och innovativt i projektet...

Läs mer