Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6"

Transkript

1 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Örebro

2 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Resultat 3. Arbetsprocess och metoder 4. Ekonomiskt utfall 5. Erfarenheter 6. Bilagor 1. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) 2. Deltagare i projektet 3. Program workshop I 4. Program studieresa 5. Program workshop II 1. Sammanfattning Kommunerna spelar en central roll i den fysiska samhällsplaneringen. Planeringsfrågor går över kommungränser och andra administrativa gränser. Människor och företag blir allt mer rörliga inom och mellan kommuner och regioner. Det talas om regionernas geografiska begränsning och dess regionala utvecklingsplanering. Regionala utvecklingsprogram och strategier visar på regionens/länets behov, förmåga och vilja när det gäller den regionala tillväxten och saknar mestadels en koppling och konsekvensbeskrivning till de fysiska förutsättningarna. Detta gäller även omvänt: kommunernas ÖP har sällan genomslag i den regionala utvecklingsstategin. Ett sätt att närma sig den regionala och kommunala fysiska planeringen är att utveckla det rumsliga perspektivet i samverkande regionala bilder över de betydelsefulla strukturerna för exempelvis infrastruktur, bostadsbebyggelse, arbetsplatser, utbildning, natur, kultur och fritid. Projektets tre samarbetslän har Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 2 (13) Slutrapport

3 regionala utvecklingsprogram och -strategier med liknande målsättningar, men med varierande fokus på tillväxtfrågorna. Projektet har syftat till att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund eller motsvarande, samt kommuner kan utveckla ett regionalt planeringsunderlag med utgångspunkt i geografiska förutsättningar. I enlighet med nya plan- och bygglagen belyser således projektet hur regionala faktorer kan beaktas i översiktsplaneringen. Projektet kan även ses som en koppling mellan RUP:ar (regionala utvecklingsprogram) och översiktsplaner, genom det rumsliga komplement till RUP som studerats. I nuläget inskränker sig RUP ofta till strategier och måldokument snarare än till fysisk planering. Projektet har studerat möjligheterna med att ha ett rumsligt regionalt perspektiv i utvecklingsplaneringen som ska kunna ge en integrerad bild av exempelvis infrastruktur, bebyggelse och grönstrukturer (parkoch naturområden). Målet har uppnåtts genom en omvärldsanalys, workshops och en studieresa. Genom att flera olika aktörer i länen har deltagit i projektet har frågeställningarna utvecklats och kompletterats såväl i sak som i förslag till metoder för regionala planeringsunderlag. Samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna inom PBL-lagstiftningens område kan därmed förbättras genom att nätverk och kontakter etablerats. Tanken är att dessa nya kontakter och nätverk ska göra konkreta insatser även efter projektets genomförande. Resultatet ska leda till ökad kunskap om hur stat, regionförbund, andra regionala organ och kommuner kan utveckla regionala planeringsunderlag enligt de geografiska förutsättningarna. Resultaten ingår i länsstyrelsernas pågående arbete med att ta fram en sammanfattande redogörelse om statliga intressen som kommunerna ska delges för att kunna aktualitetspröva sina översiktsplaner. Till projektet har knutits en konsult som genomfört tidiga studier i ämnet, bl.a. Stadsregioners utvecklingskraft trender och nya perspektiv (G.Cars, CJ Engström, 2008), ÖP-RUP. Från svag länk till plattform för utvecklingskraft (CJ Engström, C Fredriksson, A Hult, 2010). Konsulten har haft en aktiv medverkan i projektet och bidragit med ovärderliga kunskaper. En rapport från detta projekt presenteras i Regionala bilder och översiktsplanering, Rapport 2/2010 (STOUT), KTH, Avdelningen för samhällsbyggnad och miljö av Carl-Johan Engström och Charlotta Fredriksson. Se bilaga 1. I rapporten konstateras bl.a. att framgångsfaktorerna i strategisk planering är bland annat att skapa en medvetenhet om hur omvärlden påverkar kommuner och regioner samt att utveckla samsyn och handlingsberedskap kring åtgärder som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen definierat. Aktiviteter och händelser inom planering formuleras att äga rum inom tre mötesplatser - forum, arena och court - med olika substans och roller för olika planeringssituationer. I dessa processer kan man frambringa dokument som tydligt visar på prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Men de gjorda prioriteringarna och avgränsningarna kan också väl spegla de ingående aktörernas intressen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 3 (13) Slutrapport

4 En slutsats vi kan dra är därför just vikten av länkande: - att länka samman privata och offentliga utvecklingsaktörer som rör sig på de regionala kommunala -lokala nivåerna - att behålla en länk genom processens kronologi: från den öppna inledande dialogen som formar problembild och mandat, över det strukturerade samrådet som formar målbild och strategier, och vidare till att överföra och återföra dessa strategier i syfte att genomföra. Vi vill också betona nödvändigheten av att se (regionalt) utvecklingsarbete som ständigt pågående processer, där RUP och ÖP utgör tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Slutord: Samverkan kring regionens styrkor är grunden Framgångsfaktorer i processen är: 1. förändra den mentala kartan SPANA! 2. skaffa ett tydligt mandat SMID! 3. förankra målbild FÖRHANDLA! 4. genomför strategier HANDLA! 2. Resultat Inom ramen för projektet har två workshops och en studieresa genomförts. Sammanfattningsvis har dessa möten bidragit med kompetensutveckling genom att deltagande parter - regionala som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis bidragit med inspiration till metodutveckling för det egna länets/kommunens arbete med regional utveckling och fysisk planering. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Arbetsgruppen har mött ett stort engagemang hos kommunerna, vilket var förväntat men ändå positivt. Speciellt har kommunerna i Gävleborgs län visat stort engagemang. En nyckelfråga är svårigheten att ta fram ändamålsenliga planeringsunderlag på regional nivå. Likaså var ansvaret ligger för att tydliggöra regionernas geografiska förutsättningar ur ett utvecklings- och planeringsperspektiv. Ett annat problem är att definiera regioner eftersom de inte nödvändigtvis motsvaras av länen. De administrativa gränserna är ålderdomliga. Numera gäller snarare en funktionell indelning och indelning efter arbetsmarknadsregioner. Regionbegreppet kan också definieras av helt andra faktorer, kulturella regioner eller landskapskarakteristiska regioner. Gävleborgs län har en tydlig uppdelning mellan Gästrikland och Hälsingland som har en intressant koppling till historia, identitet och hembygd. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 4 (13) Slutrapport

5 Arbetsgruppen tror att samverkan i dialogform ökar förståelsen för länsstyrelsernas, regionförbundens och kommunernas olika roller eftersom dialoger förutsätter att parterna träffas. Näringslivsrepresentanter ingår inte i det här projektet men näringslivsfrågan kopplat till en regional tillväxt är viktig att ta i beaktande i diskussioner kring regionbegreppet. Samarbetet har främst inriktats på länsstyrelsernas samverkan med kommunerna och de regionala organen inom de egna länen. Hur samverkan fungerar med övriga län avvaktar gruppen med att kommentera. Arbetsgruppen kan notera en nyfikenhet hos de egna kommunerna att träffa kommuner från andra län. I projektet konstateras att Länsstyrelsen inte ser sig ha mandat att driva regionala utvecklingsfrågor i de fall man inte ansvarar för RUP/RTP, dvs då ett Regionförbund är processägare för RUP/RTP. I flera regioner och län saknas ett av alla identifierat forum kring regional utveckling som kan vidareutvecklas till en arena för dessa frågor. Att skapa ett sådant forum blir därmed en nyckelfråga som de olika parterna har att lösa inom ramen för en väl definierad förhandlingszon. En av slutsatserna är därför att för att utvecklingsarbetet ska fungera måste rollfördelningen klaras ut. Det handlar dels om insikten att medparter inte är motparter, och hur olika delar tillsammans skapar/bidrar till den regionala utvecklingen. Det handlar också om att klara ut rollfördelningen på den regionala nivån. De tre länen har olika förutsättningar vad gäller den parvisa rollfördelningen länsstyrelse/regionalt organ i den regionala utvecklingsplaneringen. Därtill uppstår frågan kring vem som ska ha ansvaret för samordning mellan kommunerna är det kommunerna själva? Länsstyrelsen? Regionförbundet? Att rollfördelningen måste preciseras och att ingen part kan hänvisa till någon annan att ta initiativ i planeringen är uppenbar. Att skapa forum och arenor är ytterst ett gemensamt ansvar. Länsstyrelsens roller och agerande ser olika ut i regioner med beslutade ansvar för de regionala utvecklingsprogrammen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 5 (13) Slutrapport

6 Länsstyrelsen roll i regionala utvecklingsprocesser Länsstyrelsen Regionförbund Region ansvarar för de statliga ansvarar för statliga program/strategier ansvarar för statliga och regionala program/strategier och regionala program/strategier processägare för RUP/LTP statliga intressen i ÖP-processer underlag av regional karaktär Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖPprocessen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖP-processen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden medfinansiär (Lst?) Medlare ang. finansiering (Lst?) - implementering och uppföljning tillsyn tillsyn 3. Arbetsprocess och metoder Eftersom projektet bygger på en kunskaps- och nätverksbildande verksamhet har inte projektgruppen utvecklat något specifikt arbetssätt som stöd för kommunerna. De tre länen som samarbetat i projektet är en del av Stockholm-Mälardalsregionen, med varsin expanderande centralort. I Örebro län ingick Örebro kommun samt BMB (Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner). I Gävleborgs län ingick Gävle kommun, Ovanåker och Nordanstigs kommuner. Västmanlands län valde Västerås, Hallstahammar och Sala samt Västmanland Miljö- och Byggförvaltning, som omfattar Avestas, Norbergs och Fagerstas kommuner som samarbetsparter. Flera av de deltagande kommunerna arbetar med sina ÖP och är därför intressanta. Urvalet har också gjorts för att få en blandning av stora och små kommuner samt geografiskt centrala och perifera kommuner. Projektgruppen har haft en stor förväntan på lärandeprocessen, som var ett av huvudsyftena med projektet. Det finns ett intresse att föra en dialog på flera nivåer i kommunerna. Positivt är också att regionförbunden blir delaktiga i PBL-processen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 6 (13) Slutrapport

7 Projektgruppen har träffats kontinuerligt sedan projektstart. Arbetsgruppmöten har genomförts länsvis samt i samband med workshoparna. Två workshops och en gemensam studieresa har genomförts. Resultatet från dessa aktiviteter presenteras i bilaga 1. Sammanfattningsvis har dessa aktiviteter verkat kunskapshöjande genom att deltagande parter - regionala såväl som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis givit redskap att hantera liknande situationer i det egna länet respektive kommunen. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. En av projektledarna har deltagit i en studieresa för ett annat PBL-projekt till Bergen i Norge. Projektet har kontinuerligt redovisats i delar via PBL Direkt. Projektledarna har även i andra sammanhang presenterat arbetet. 4. Ekonomiskt utfall Av de tilldelade medlen på kr har följande kostnader fördelats: Startmöte Workshop I Studieresa Workshop II Extern konsult Projektgrupp Spridning av resultat SUMMA De i projektet ingående kommunerna och regionförbund har inte fakturerat sina respektive kostnader för personal och utlägg. 5. Erfarenheter - för att få ett fungerande utvecklingsarbete regionalt måste roll- och ansvarsfördelningen mellan aktörerna klargöras. Det handlar om att medparter inte är motparter och hur olika delar tillsammans skapar och bidrar till den regionala utvecklingen. - det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktliga planering är ständigt pågående processer där RUP och ÖP är tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 7 (13) Slutrapport

8 - att forma mötesplatser för regionala och lokala möten är ett gemensamt ansvar för alla ingående aktörer i utvecklingsprocessen - samverkan kring regionens styrkor är en grund för utvecklingsarbetet där framgångsfaktorerna är att vara öppen för omvärlden, skaffa tydliga mandat, formulera och förankra målbilder och att genomföra strategier - strategisk planering är pågående i syfte att sammanföra långsiktiga visioner med konkreta projekt. - det positiva gensvaret speciellt från Gävleborgs läns kommuner ger ett oväntat och välkommet tillskott i arbetet. - att diskutera planeringsfrågor med regionförbunden har varit givande och efterfrågat. - att samarbeta med forskare och professorer inom avdelningen för Urbana studier på KTH har givit en positiv inblick i universitets- och forskarvärlden. Detta samarbete är även dubbelriktat. Erfarenheter från PBL-projektet kommer att nyttjas på KTH. - att samarbeta och samverka över läns- och kommungränser ger nya erfarenheter och ökade kunskaper för de ingående parterna. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 8 (13) Slutrapport

9 6. Bilagor 1. Deltagare i projektet 2. Program workshop I 3. Program studieresa 4. Program workshop II 5. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Bilaga 1 Deltagare Projektgrupp Projektgruppen harbestått av Eva Kåverud, Länsstyrelsen i Örebro, Klara Wirdby, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Åsa Östling, Länsstyrelsen i Västmanland. Eva Kåverud har varit projektledare. Arbetsgrupper och samarbetspartners Representanter från Region Gävleborg, Regionförbundet Örebro, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) samt Västerås kommun, Hallstahammars kommun, Sala kommun, Fagersta kommun, Avesta kommun, Norbergs kommun (Västmanland Dalarnas miljö- och byggförvaltning), Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun, Gävle kommun, Örebro kommun, Nora kommun, Lindesbergs kommun, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun (genom Bergslagens Miljö- och byggförvaltning) som aktivt arbetar med kommunomfattande översiktsplaner. Konsult Samhällsplanering & miljö, Urbana och regionala studier, KTH genom professor Carl-Johan Engström och forskarstuderande Charlotta Fredriksson. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 9 (13) Slutrapport

10 Bilaga 2 Workshop 1: Regionala bilder och översiktsplanering Torsdagen 3 juni Plats: Lindstedsvägen 3, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Program Ankomst och fika Inledning och dagens program Carl-Johan Engström Syftet med kompetensutvecklingsprojektet Eva Kåverud Vilken omvärld möter de som arbetar Carl-Johan Engström med RUP/ÖP? Globalisering, kunskapsekonomi, regional integration, infrastrukturens betydelse Grupparbete 1, Omvärld vad påverkar oss och vad kan vi påverka? PBL-ändringarna vad innebär det för Eva Hägglund RUP/ÖP samspelet? Lunch Energi- och klimatutmaning Mats J Lundström Hur påverkas bebyggelseplanering och markanvändning Grupparbete 2, Viktiga regionala strategier som rör både RUP och ÖP Att skapa den strategiska arenan Charlotta Fredriksson Processer, relationer, roller Grupparbete 3 (inklusive fika), Hur kan ett gott samspel utvecklas? Grupparbete 4, Detta tar vi med oss! Detta vill vi få vidrareutvecklat! Gruppredovisning och summering Carl-Johan Engström Avslutning Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 10 (13) Slutrapport

11 Bilaga 3 Regionala bilder och översiktsplanering Studieresa: oktober Mån 11 oktober Upphämtning Västerås centralstation Upphämtning Örebro. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper. Lunchkorg med stopp eftervägen På plats i Smögen Studiebesök: Projektet Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling, ett samverkansprojekt mellan fem kommuner i Norra Bohuslän. Har arbetat bl.a. med bebyggelseutveckling och utveckling av besöksnäring Kontaktperson: Elsie Hellström (processledare Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän) Fika och egna diskussioner Avresa mot Halmstad. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper Studiebesök: RUS Halland och arbetet med att skapa en regional identitet Halland bästa livsplatsen. Kopplingen RUS och kommunernas arbete. Kontaktperson: Lars-Erik Lorentzon (projektledare RUS) Gemensam middag Övernattning Tisdag 12 oktober Avresa mot Helsingborg Studiebesök: Strategisk ÖP Helsingborg. Kontaktperson: Magnus Ydmark (strategisk översiktsplanearkitekt och projektledare Helsingborg) Studiebesök: Skåne Nordväst, ett samverkansprojekt mellan 10 kommuner med ambitionen att ta fram en gemensam strategisk fysisk plan. Kontaktperson: Magnus Ydmark, Thord Persson (koordinator Skåne Nordväst) Lunch Avresa mot Örkelljunga Studiebesök: Exempel en liten kommuns strategiska översiktsplanearbete genom nyttjande av begreppen ryggrad och upplevelsestråk. Kontaktperson: Gertrud Richter (stadsarkitekt) Avresa norrut Avsläpp Västerås Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 11 (13) Slutrapport

12 Bilaga 4 Workshop II: Regionala bilder och översiktsplanering Syfte Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund/- motsvarande och kommuner kan utveckla ett regionalt kunskaps-/planeringsunderlag med utgångspunkt från geografiska förutsättningar. Projektets resultat hittills En omvärldsanalys har klarlagt att Sveriges nya ekonomi bygger på tydliga rumsliga förutsättningar exemplifierat med stadsutveckling, regionförstoring och upplevelseturism. Det är nödvändigt att arbeta mer strategiskt på såväl regional som kommunal nivå. Det innebär ett ökat behov av samspel mellan aktörerna. Framgångsfaktorer i resultatgivande fall är ömsesidighet, väl utformade processer och långsiktigt politiskt engagemang med en tydlig inriktning. Processen underlättas bl.a. genom underlag som ger överblick och sammanhang regionala bilder väl anpassade till aktörernas intresse av och förutsättningar för samverkan. Mål med avslutande workshop Projektets syfte att vara kunskapshöjande innebär att deltagande parter både regionala och kommunala ska ha insikt om planeringens nya villkor och redskap att hantera den i sitt eget sammanhang. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Workshop II har därför som mål dels att summera kunskapen för deltagarna i tidigare workshop och/eller studieresa och göra den ytterligare tillämpar, och dels att vara en start för fördjupat strategiskt samarbete i respektive län och berör därmed också regionala och kommunala beslutsfattare. Kickoff delen har som mål att genom exempel och sammanhangsgivande föredrag inspirera till att fortsatt utveckling sker i konkreta processer i olika konstellationer i länen. Del 1 summering Samling och kaffe Reflektioner från studieresan (CJ & Charlotta) Metoder och redskap för strategiskt arbete och regionala bilder (CJ & Charlotta) a) begreppet strategisk innebörd, exempel, forskningsresultat b) arenor, ansvar, roller samarbete och konkurrens c) processdesign hur skapa förutsättningar för dynamiska processer? Vem ansvarar för vad? d) analyser och underlag hur utforma analyser och underlag? Möjligheter och utmaningar fler frågor av strategisk betydelse - korta exempel och reflektioner från forskarperspektiv a) vatten som miljö- vattenplanering som del av det strategiska arbetet och utvecklingsfaktor Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (Västerås?) Carmita Lundin, SKL b) kultur som moderator strategiskt arbete med kulturperspektiv och generator Klara Wirdby, Länsstyrelsen Gävleborg Krister Olsson, tekn. doktor, KTH c) klimatfrågan hur öka förutsättningar för hållbarhet ur klimatsynpunkt? hur förebygga skadeverkningar? Petter Arneback, klimatchef Örebro kommun Carl-Johan Engström, KTH Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 12 (13) Slutrapport

13 12.15 Avstamp inför eftermiddagens kickoff! (CJ) Idéer om hur man säkrar utvecklingsarbetet i fortsatt arbete Gemensam mingellunch tillsammans med eftermiddagens deltagare Del 2 kickoff Välkommen, syftet med dagen (Länsrådet = välkommen till Västmanland. Eva = välkommen till pilotprojektet. CJ = syfte, upplägg) Varför är nya samverkansformer och strategier nödvändiga? (CJ) Omvärldsförändringar, hållbarhetskrav, konkurrens och samarbete Exempelexposé Hur har andra gjort, faktorer bakom framgång: synergieffekter, effektivisering, kompetensförsörjning och synlighet Exempel från Uppsala län Ola Kahlström, regionförbundet Uppsala län Exempel från studieresan (CJ & Charlotta = exempel från studieresan och annat) Vad kan vi göra i respektive län? (Eva, Åsa, Klara) Kaffe följt av länsvisa gruppdiskussioner Vilka frågor är viktiga för oss? Sammanfattning av gruppdiskussionerna (Politiker, VKL etc. sammanfattande roll) Slutord hur skapa framgångsrika processer? Bilaga 5 Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Se sid 14 och framåt Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 13 (13) Slutrapport

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen Minnesanteckningar Den attraktiva regionen Konferens i Stockholm den 13 november 2014 SUMMERING AV DARs KONFERENS Introduktion Det treåriga forskningsprojektet Den Attraktiva Regionen arrangerade i november

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Välfärdsstatens geografi Lika villkor åt alla överallt folkhemstanken

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Hur får man icke frälsta att förstå/ta till sig det regionala uppdraget om fysisk planering?

Hur får man icke frälsta att förstå/ta till sig det regionala uppdraget om fysisk planering? Reglab, Regional Fysisk Planering, 2-3 december 2014 Arbetets museum, Norrköping WS4: Den regionala mosaiken Gruppövning: Vi lägger den regionala mosaiken Diskussion, erfarenhetsutbyte och verkstad. Alla

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer