Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6"

Transkript

1 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Örebro

2 Slutrapport för PBL-pilotprojekt nr 6 Regionala bilder och översiktsplanering strategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Resultat 3. Arbetsprocess och metoder 4. Ekonomiskt utfall 5. Erfarenheter 6. Bilagor 1. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) 2. Deltagare i projektet 3. Program workshop I 4. Program studieresa 5. Program workshop II 1. Sammanfattning Kommunerna spelar en central roll i den fysiska samhällsplaneringen. Planeringsfrågor går över kommungränser och andra administrativa gränser. Människor och företag blir allt mer rörliga inom och mellan kommuner och regioner. Det talas om regionernas geografiska begränsning och dess regionala utvecklingsplanering. Regionala utvecklingsprogram och strategier visar på regionens/länets behov, förmåga och vilja när det gäller den regionala tillväxten och saknar mestadels en koppling och konsekvensbeskrivning till de fysiska förutsättningarna. Detta gäller även omvänt: kommunernas ÖP har sällan genomslag i den regionala utvecklingsstategin. Ett sätt att närma sig den regionala och kommunala fysiska planeringen är att utveckla det rumsliga perspektivet i samverkande regionala bilder över de betydelsefulla strukturerna för exempelvis infrastruktur, bostadsbebyggelse, arbetsplatser, utbildning, natur, kultur och fritid. Projektets tre samarbetslän har Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 2 (13) Slutrapport

3 regionala utvecklingsprogram och -strategier med liknande målsättningar, men med varierande fokus på tillväxtfrågorna. Projektet har syftat till att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund eller motsvarande, samt kommuner kan utveckla ett regionalt planeringsunderlag med utgångspunkt i geografiska förutsättningar. I enlighet med nya plan- och bygglagen belyser således projektet hur regionala faktorer kan beaktas i översiktsplaneringen. Projektet kan även ses som en koppling mellan RUP:ar (regionala utvecklingsprogram) och översiktsplaner, genom det rumsliga komplement till RUP som studerats. I nuläget inskränker sig RUP ofta till strategier och måldokument snarare än till fysisk planering. Projektet har studerat möjligheterna med att ha ett rumsligt regionalt perspektiv i utvecklingsplaneringen som ska kunna ge en integrerad bild av exempelvis infrastruktur, bebyggelse och grönstrukturer (parkoch naturområden). Målet har uppnåtts genom en omvärldsanalys, workshops och en studieresa. Genom att flera olika aktörer i länen har deltagit i projektet har frågeställningarna utvecklats och kompletterats såväl i sak som i förslag till metoder för regionala planeringsunderlag. Samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna inom PBL-lagstiftningens område kan därmed förbättras genom att nätverk och kontakter etablerats. Tanken är att dessa nya kontakter och nätverk ska göra konkreta insatser även efter projektets genomförande. Resultatet ska leda till ökad kunskap om hur stat, regionförbund, andra regionala organ och kommuner kan utveckla regionala planeringsunderlag enligt de geografiska förutsättningarna. Resultaten ingår i länsstyrelsernas pågående arbete med att ta fram en sammanfattande redogörelse om statliga intressen som kommunerna ska delges för att kunna aktualitetspröva sina översiktsplaner. Till projektet har knutits en konsult som genomfört tidiga studier i ämnet, bl.a. Stadsregioners utvecklingskraft trender och nya perspektiv (G.Cars, CJ Engström, 2008), ÖP-RUP. Från svag länk till plattform för utvecklingskraft (CJ Engström, C Fredriksson, A Hult, 2010). Konsulten har haft en aktiv medverkan i projektet och bidragit med ovärderliga kunskaper. En rapport från detta projekt presenteras i Regionala bilder och översiktsplanering, Rapport 2/2010 (STOUT), KTH, Avdelningen för samhällsbyggnad och miljö av Carl-Johan Engström och Charlotta Fredriksson. Se bilaga 1. I rapporten konstateras bl.a. att framgångsfaktorerna i strategisk planering är bland annat att skapa en medvetenhet om hur omvärlden påverkar kommuner och regioner samt att utveckla samsyn och handlingsberedskap kring åtgärder som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen definierat. Aktiviteter och händelser inom planering formuleras att äga rum inom tre mötesplatser - forum, arena och court - med olika substans och roller för olika planeringssituationer. I dessa processer kan man frambringa dokument som tydligt visar på prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Men de gjorda prioriteringarna och avgränsningarna kan också väl spegla de ingående aktörernas intressen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 3 (13) Slutrapport

4 En slutsats vi kan dra är därför just vikten av länkande: - att länka samman privata och offentliga utvecklingsaktörer som rör sig på de regionala kommunala -lokala nivåerna - att behålla en länk genom processens kronologi: från den öppna inledande dialogen som formar problembild och mandat, över det strukturerade samrådet som formar målbild och strategier, och vidare till att överföra och återföra dessa strategier i syfte att genomföra. Vi vill också betona nödvändigheten av att se (regionalt) utvecklingsarbete som ständigt pågående processer, där RUP och ÖP utgör tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Slutord: Samverkan kring regionens styrkor är grunden Framgångsfaktorer i processen är: 1. förändra den mentala kartan SPANA! 2. skaffa ett tydligt mandat SMID! 3. förankra målbild FÖRHANDLA! 4. genomför strategier HANDLA! 2. Resultat Inom ramen för projektet har två workshops och en studieresa genomförts. Sammanfattningsvis har dessa möten bidragit med kompetensutveckling genom att deltagande parter - regionala som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis bidragit med inspiration till metodutveckling för det egna länets/kommunens arbete med regional utveckling och fysisk planering. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Arbetsgruppen har mött ett stort engagemang hos kommunerna, vilket var förväntat men ändå positivt. Speciellt har kommunerna i Gävleborgs län visat stort engagemang. En nyckelfråga är svårigheten att ta fram ändamålsenliga planeringsunderlag på regional nivå. Likaså var ansvaret ligger för att tydliggöra regionernas geografiska förutsättningar ur ett utvecklings- och planeringsperspektiv. Ett annat problem är att definiera regioner eftersom de inte nödvändigtvis motsvaras av länen. De administrativa gränserna är ålderdomliga. Numera gäller snarare en funktionell indelning och indelning efter arbetsmarknadsregioner. Regionbegreppet kan också definieras av helt andra faktorer, kulturella regioner eller landskapskarakteristiska regioner. Gävleborgs län har en tydlig uppdelning mellan Gästrikland och Hälsingland som har en intressant koppling till historia, identitet och hembygd. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 4 (13) Slutrapport

5 Arbetsgruppen tror att samverkan i dialogform ökar förståelsen för länsstyrelsernas, regionförbundens och kommunernas olika roller eftersom dialoger förutsätter att parterna träffas. Näringslivsrepresentanter ingår inte i det här projektet men näringslivsfrågan kopplat till en regional tillväxt är viktig att ta i beaktande i diskussioner kring regionbegreppet. Samarbetet har främst inriktats på länsstyrelsernas samverkan med kommunerna och de regionala organen inom de egna länen. Hur samverkan fungerar med övriga län avvaktar gruppen med att kommentera. Arbetsgruppen kan notera en nyfikenhet hos de egna kommunerna att träffa kommuner från andra län. I projektet konstateras att Länsstyrelsen inte ser sig ha mandat att driva regionala utvecklingsfrågor i de fall man inte ansvarar för RUP/RTP, dvs då ett Regionförbund är processägare för RUP/RTP. I flera regioner och län saknas ett av alla identifierat forum kring regional utveckling som kan vidareutvecklas till en arena för dessa frågor. Att skapa ett sådant forum blir därmed en nyckelfråga som de olika parterna har att lösa inom ramen för en väl definierad förhandlingszon. En av slutsatserna är därför att för att utvecklingsarbetet ska fungera måste rollfördelningen klaras ut. Det handlar dels om insikten att medparter inte är motparter, och hur olika delar tillsammans skapar/bidrar till den regionala utvecklingen. Det handlar också om att klara ut rollfördelningen på den regionala nivån. De tre länen har olika förutsättningar vad gäller den parvisa rollfördelningen länsstyrelse/regionalt organ i den regionala utvecklingsplaneringen. Därtill uppstår frågan kring vem som ska ha ansvaret för samordning mellan kommunerna är det kommunerna själva? Länsstyrelsen? Regionförbundet? Att rollfördelningen måste preciseras och att ingen part kan hänvisa till någon annan att ta initiativ i planeringen är uppenbar. Att skapa forum och arenor är ytterst ett gemensamt ansvar. Länsstyrelsens roller och agerande ser olika ut i regioner med beslutade ansvar för de regionala utvecklingsprogrammen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 5 (13) Slutrapport

6 Länsstyrelsen roll i regionala utvecklingsprocesser Länsstyrelsen Regionförbund Region ansvarar för de statliga ansvarar för statliga program/strategier ansvarar för statliga och regionala program/strategier och regionala program/strategier processägare för RUP/LTP statliga intressen i ÖP-processer underlag av regional karaktär Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖPprocessen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden Lst part i de statliga programmen statliga intressen i ÖP-processen input i ev. regionala program underlag som visar bevarandevärden medfinansiär (Lst?) Medlare ang. finansiering (Lst?) - implementering och uppföljning tillsyn tillsyn 3. Arbetsprocess och metoder Eftersom projektet bygger på en kunskaps- och nätverksbildande verksamhet har inte projektgruppen utvecklat något specifikt arbetssätt som stöd för kommunerna. De tre länen som samarbetat i projektet är en del av Stockholm-Mälardalsregionen, med varsin expanderande centralort. I Örebro län ingick Örebro kommun samt BMB (Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner). I Gävleborgs län ingick Gävle kommun, Ovanåker och Nordanstigs kommuner. Västmanlands län valde Västerås, Hallstahammar och Sala samt Västmanland Miljö- och Byggförvaltning, som omfattar Avestas, Norbergs och Fagerstas kommuner som samarbetsparter. Flera av de deltagande kommunerna arbetar med sina ÖP och är därför intressanta. Urvalet har också gjorts för att få en blandning av stora och små kommuner samt geografiskt centrala och perifera kommuner. Projektgruppen har haft en stor förväntan på lärandeprocessen, som var ett av huvudsyftena med projektet. Det finns ett intresse att föra en dialog på flera nivåer i kommunerna. Positivt är också att regionförbunden blir delaktiga i PBL-processen. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 6 (13) Slutrapport

7 Projektgruppen har träffats kontinuerligt sedan projektstart. Arbetsgruppmöten har genomförts länsvis samt i samband med workshoparna. Två workshops och en gemensam studieresa har genomförts. Resultatet från dessa aktiviteter presenteras i bilaga 1. Sammanfattningsvis har dessa aktiviteter verkat kunskapshöjande genom att deltagande parter - regionala såväl som kommunala har kunnat utbyta erfarenheter om planeringens nya villkor, tagit del av goda exempel från andra kommuner och regioner samt av forskningsresultat och modern planeringsteori. Detta har förhoppningsvis givit redskap att hantera liknande situationer i det egna länet respektive kommunen. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. En av projektledarna har deltagit i en studieresa för ett annat PBL-projekt till Bergen i Norge. Projektet har kontinuerligt redovisats i delar via PBL Direkt. Projektledarna har även i andra sammanhang presenterat arbetet. 4. Ekonomiskt utfall Av de tilldelade medlen på kr har följande kostnader fördelats: Startmöte Workshop I Studieresa Workshop II Extern konsult Projektgrupp Spridning av resultat SUMMA De i projektet ingående kommunerna och regionförbund har inte fakturerat sina respektive kostnader för personal och utlägg. 5. Erfarenheter - för att få ett fungerande utvecklingsarbete regionalt måste roll- och ansvarsfördelningen mellan aktörerna klargöras. Det handlar om att medparter inte är motparter och hur olika delar tillsammans skapar och bidrar till den regionala utvecklingen. - det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktliga planering är ständigt pågående processer där RUP och ÖP är tillfälliga avstamp där de för tillfället mest angelägna strategierna samlas med regionala bilder som utgångspunkt. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 7 (13) Slutrapport

8 - att forma mötesplatser för regionala och lokala möten är ett gemensamt ansvar för alla ingående aktörer i utvecklingsprocessen - samverkan kring regionens styrkor är en grund för utvecklingsarbetet där framgångsfaktorerna är att vara öppen för omvärlden, skaffa tydliga mandat, formulera och förankra målbilder och att genomföra strategier - strategisk planering är pågående i syfte att sammanföra långsiktiga visioner med konkreta projekt. - det positiva gensvaret speciellt från Gävleborgs läns kommuner ger ett oväntat och välkommet tillskott i arbetet. - att diskutera planeringsfrågor med regionförbunden har varit givande och efterfrågat. - att samarbeta med forskare och professorer inom avdelningen för Urbana studier på KTH har givit en positiv inblick i universitets- och forskarvärlden. Detta samarbete är även dubbelriktat. Erfarenheter från PBL-projektet kommer att nyttjas på KTH. - att samarbeta och samverka över läns- och kommungränser ger nya erfarenheter och ökade kunskaper för de ingående parterna. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 8 (13) Slutrapport

9 6. Bilagor 1. Deltagare i projektet 2. Program workshop I 3. Program studieresa 4. Program workshop II 5. Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Bilaga 1 Deltagare Projektgrupp Projektgruppen harbestått av Eva Kåverud, Länsstyrelsen i Örebro, Klara Wirdby, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Åsa Östling, Länsstyrelsen i Västmanland. Eva Kåverud har varit projektledare. Arbetsgrupper och samarbetspartners Representanter från Region Gävleborg, Regionförbundet Örebro, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) samt Västerås kommun, Hallstahammars kommun, Sala kommun, Fagersta kommun, Avesta kommun, Norbergs kommun (Västmanland Dalarnas miljö- och byggförvaltning), Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun, Gävle kommun, Örebro kommun, Nora kommun, Lindesbergs kommun, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun (genom Bergslagens Miljö- och byggförvaltning) som aktivt arbetar med kommunomfattande översiktsplaner. Konsult Samhällsplanering & miljö, Urbana och regionala studier, KTH genom professor Carl-Johan Engström och forskarstuderande Charlotta Fredriksson. Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 9 (13) Slutrapport

10 Bilaga 2 Workshop 1: Regionala bilder och översiktsplanering Torsdagen 3 juni Plats: Lindstedsvägen 3, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Program Ankomst och fika Inledning och dagens program Carl-Johan Engström Syftet med kompetensutvecklingsprojektet Eva Kåverud Vilken omvärld möter de som arbetar Carl-Johan Engström med RUP/ÖP? Globalisering, kunskapsekonomi, regional integration, infrastrukturens betydelse Grupparbete 1, Omvärld vad påverkar oss och vad kan vi påverka? PBL-ändringarna vad innebär det för Eva Hägglund RUP/ÖP samspelet? Lunch Energi- och klimatutmaning Mats J Lundström Hur påverkas bebyggelseplanering och markanvändning Grupparbete 2, Viktiga regionala strategier som rör både RUP och ÖP Att skapa den strategiska arenan Charlotta Fredriksson Processer, relationer, roller Grupparbete 3 (inklusive fika), Hur kan ett gott samspel utvecklas? Grupparbete 4, Detta tar vi med oss! Detta vill vi få vidrareutvecklat! Gruppredovisning och summering Carl-Johan Engström Avslutning Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 10 (13) Slutrapport

11 Bilaga 3 Regionala bilder och översiktsplanering Studieresa: oktober Mån 11 oktober Upphämtning Västerås centralstation Upphämtning Örebro. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper. Lunchkorg med stopp eftervägen På plats i Smögen Studiebesök: Projektet Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling, ett samverkansprojekt mellan fem kommuner i Norra Bohuslän. Har arbetat bl.a. med bebyggelseutveckling och utveckling av besöksnäring Kontaktperson: Elsie Hellström (processledare Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän) Fika och egna diskussioner Avresa mot Halmstad. Aktiviteter i bussen: arbete i smågrupper Studiebesök: RUS Halland och arbetet med att skapa en regional identitet Halland bästa livsplatsen. Kopplingen RUS och kommunernas arbete. Kontaktperson: Lars-Erik Lorentzon (projektledare RUS) Gemensam middag Övernattning Tisdag 12 oktober Avresa mot Helsingborg Studiebesök: Strategisk ÖP Helsingborg. Kontaktperson: Magnus Ydmark (strategisk översiktsplanearkitekt och projektledare Helsingborg) Studiebesök: Skåne Nordväst, ett samverkansprojekt mellan 10 kommuner med ambitionen att ta fram en gemensam strategisk fysisk plan. Kontaktperson: Magnus Ydmark, Thord Persson (koordinator Skåne Nordväst) Lunch Avresa mot Örkelljunga Studiebesök: Exempel en liten kommuns strategiska översiktsplanearbete genom nyttjande av begreppen ryggrad och upplevelsestråk. Kontaktperson: Gertrud Richter (stadsarkitekt) Avresa norrut Avsläpp Västerås Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 11 (13) Slutrapport

12 Bilaga 4 Workshop II: Regionala bilder och översiktsplanering Syfte Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur länsstyrelser, regionförbund/- motsvarande och kommuner kan utveckla ett regionalt kunskaps-/planeringsunderlag med utgångspunkt från geografiska förutsättningar. Projektets resultat hittills En omvärldsanalys har klarlagt att Sveriges nya ekonomi bygger på tydliga rumsliga förutsättningar exemplifierat med stadsutveckling, regionförstoring och upplevelseturism. Det är nödvändigt att arbeta mer strategiskt på såväl regional som kommunal nivå. Det innebär ett ökat behov av samspel mellan aktörerna. Framgångsfaktorer i resultatgivande fall är ömsesidighet, väl utformade processer och långsiktigt politiskt engagemang med en tydlig inriktning. Processen underlättas bl.a. genom underlag som ger överblick och sammanhang regionala bilder väl anpassade till aktörernas intresse av och förutsättningar för samverkan. Mål med avslutande workshop Projektets syfte att vara kunskapshöjande innebär att deltagande parter både regionala och kommunala ska ha insikt om planeringens nya villkor och redskap att hantera den i sitt eget sammanhang. Ytterst innebär det att den nya kunskapen omsätts i handling. Workshop II har därför som mål dels att summera kunskapen för deltagarna i tidigare workshop och/eller studieresa och göra den ytterligare tillämpar, och dels att vara en start för fördjupat strategiskt samarbete i respektive län och berör därmed också regionala och kommunala beslutsfattare. Kickoff delen har som mål att genom exempel och sammanhangsgivande föredrag inspirera till att fortsatt utveckling sker i konkreta processer i olika konstellationer i länen. Del 1 summering Samling och kaffe Reflektioner från studieresan (CJ & Charlotta) Metoder och redskap för strategiskt arbete och regionala bilder (CJ & Charlotta) a) begreppet strategisk innebörd, exempel, forskningsresultat b) arenor, ansvar, roller samarbete och konkurrens c) processdesign hur skapa förutsättningar för dynamiska processer? Vem ansvarar för vad? d) analyser och underlag hur utforma analyser och underlag? Möjligheter och utmaningar fler frågor av strategisk betydelse - korta exempel och reflektioner från forskarperspektiv a) vatten som miljö- vattenplanering som del av det strategiska arbetet och utvecklingsfaktor Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (Västerås?) Carmita Lundin, SKL b) kultur som moderator strategiskt arbete med kulturperspektiv och generator Klara Wirdby, Länsstyrelsen Gävleborg Krister Olsson, tekn. doktor, KTH c) klimatfrågan hur öka förutsättningar för hållbarhet ur klimatsynpunkt? hur förebygga skadeverkningar? Petter Arneback, klimatchef Örebro kommun Carl-Johan Engström, KTH Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 12 (13) Slutrapport

13 12.15 Avstamp inför eftermiddagens kickoff! (CJ) Idéer om hur man säkrar utvecklingsarbetet i fortsatt arbete Gemensam mingellunch tillsammans med eftermiddagens deltagare Del 2 kickoff Välkommen, syftet med dagen (Länsrådet = välkommen till Västmanland. Eva = välkommen till pilotprojektet. CJ = syfte, upplägg) Varför är nya samverkansformer och strategier nödvändiga? (CJ) Omvärldsförändringar, hållbarhetskrav, konkurrens och samarbete Exempelexposé Hur har andra gjort, faktorer bakom framgång: synergieffekter, effektivisering, kompetensförsörjning och synlighet Exempel från Uppsala län Ola Kahlström, regionförbundet Uppsala län Exempel från studieresan (CJ & Charlotta = exempel från studieresan och annat) Vad kan vi göra i respektive län? (Eva, Åsa, Klara) Kaffe följt av länsvisa gruppdiskussioner Vilka frågor är viktiga för oss? Sammanfattning av gruppdiskussionerna (Politiker, VKL etc. sammanfattande roll) Slutord hur skapa framgångsrika processer? Bilaga 5 Regionala bilder och översiktsplanering. Rapport 2/2010(STOUT) Se sid 14 och framåt Regionala bilder och översiktsplanering- stategiska underlag för ett hållbart samhällsbyggande sid 13 (13) Slutrapport

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Studiebesök från Norge. Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH

Studiebesök från Norge. Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö -Reflektioner i halvtid Studiebesök från Norge Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH Disposition -Vårt uppdrag -Slutsatser

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Program Bensträckare Erfarenheter och goda exempel från arbete med sociala risker

Program Bensträckare Erfarenheter och goda exempel från arbete med sociala risker Program Tid Aktivitet Föredragshållare/ansvarig 8.30 9.00 Fika 9.00 9.20 Inledning Johan von Knorring, Försvarsdirektör 9.20 9.50 Sociala risker och social oro i Uppsala län Natalie Grimsby Torpman, Projektledare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE Tidig dialog ökar bostadsbyggandet SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges länsstyrelser kraftsamlar för ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Hur får man icke frälsta att förstå/ta till sig det regionala uppdraget om fysisk planering?

Hur får man icke frälsta att förstå/ta till sig det regionala uppdraget om fysisk planering? Reglab, Regional Fysisk Planering, 2-3 december 2014 Arbetets museum, Norrköping WS4: Den regionala mosaiken Gruppövning: Vi lägger den regionala mosaiken Diskussion, erfarenhetsutbyte och verkstad. Alla

Läs mer

INTRO. Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen. åtta pilotprojekt

INTRO. Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen. åtta pilotprojekt INTRO Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen åtta pilotprojekt Titel: Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen - Intro Tryck: Davidsons Tryckeri AB Upplaga: 1 Antal ex: 3 000 Foto omslag: Matton Images

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Lokal samverkan för regional utveckling

Lokal samverkan för regional utveckling Syfte: Att utveckla en samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Fokus på ett förbättrat samspel mellan de olika parterna i

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Katarina Fehler, Börje Wredén Tillväxt, miljö och regionplanering Reglab 10 november 2011 RUFS 2 RUFS en skvader? RUFS är i första hand en fysisk

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer