MIN SYN PÅ GRUPPDYNAMIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIN SYN PÅ GRUPPDYNAMIK"

Transkript

1 KPP306 PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ GRUPPDYNAMIK Mälardalens högskola Cecilia Grubbström Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand

2 Inledning I alla tider har människan varit ett flockdjur. För att överleva var människan tvungen att lära sig att samarbeta för att samla in mat, skydda sig mot rovdjur och föda upp barn. Grupper där medlemmarna samarbetade för allas bästa klarade sig bättre än de som livnärde sig själva. I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att vi samarbetar i grupp. Ett större samarbete krävs för den växande komplexiteten på arbetet. Det är då bra att arbeta i grupp för att få med flera olika kompletterande kompetenser. Många faktorer spelar in hur gruppen fungerar. Personlighet, roller och arbetssätt kan ibland leda till samarbetssvårigheter och konflikter. Resultatet av det kan leda till bristande effektivitet och att medlemmarna i gruppen blir osäkra. I den här essän tar jag upp de olika stadierna en grupp går igenom i dess livscykel, vilka roller medlemmarna i en grupp har och vilka behov de har för självuppfyllelse. Gruppdynamik Vad är en grupp? En grupp är en samling människor som känner att de har ett gemensamt mål. De gemensamma målen behöver inte bara vara arbetsmål, utan kan också innefatta sociala och psykologiska behov, som vänskap, stimulans och känslomässigt utbyte. Alla grupper har en historia, deltagarna kommer till gruppen med olika inställning och förhoppningar. När man analyserar en grupps historia får man fram nuläget med fakta som antal medlemmar, antal år i gruppen, könsfördelning, åldersfördelning, utbildningsnivå och lönenivåer. Detta är viktigt att känna till om man vill förstå eller förändra en grupp. För att en person ska förstå hur en grupp fungerar räcker det inte med att förstå en grupp som helhet, utan personen måste ha insikt om gruppen både som helhet och del skriver Nilsson (1993). För att förstå hur personer fungerar och varför de beter sig som de gör måste kunskap om de relationer och normer som finns i gruppen innehas. Även för att förstå ledarskapet måste personen ha kunskap om hur status och roller fungerar i gruppen. Gruppstruktur och grupprocess Ett antal fenomen uppträder enligt Nilsson (1993) så snart två eller flera personer är tillsammans för att umgås eller arbeta. Mellan människorna finns det ett kraftspel av relationer som brukar kallas gruppdynamik. Det är denna dynamik som ligger till grund för den gemensamma påverkan som förekommer inom gruppen. Dynamiken inom gruppen påverkas av både gruppstrukturen och grupprocessen. För att kunna förstå vad som påverkar gruppen och dess medlemmar behövs kunskap om gruppstrukturen och grupprocessen. Gruppstruktur handlar om hur gruppen är uppbyggd med normer, relationer, roller, yttre ramar och mål (Nilsson, 1993). Ledarskap, makt och inflytande hör även hit. Gruppstrukturen kan ses som ett manus för gruppen. Det handlar om vad som finns och oftast är synligt till 1

3 skillnad mot processen som handlar om hur något sker, vilket oftast inte går att se. Det är strukturen som ger stabilitet åt gruppen. Grupprocesser är vad som inträffar i en grupp. Vad personerna gör, hur de beter sig i förhållande till varandra och vilka konsekvenser det får i gruppen. Exempel på procedurer är arbetsplatsmöten, arbetsfördelning och arbetsledning. Det kan vara svårt för en arbetsgrupp att avväga behovet av ordning, reda och trygghet i förhållande till behovet av frihet och möjlighet till variation. (Lennér Axelsson, 2005) En grupprocess kan beskrivas som instansen mellan: 1. förutsättningarna (gruppmedlemmar, gruppstruktur, yttre omständigheter) 2. gruppens uppgift 3. gruppens framförande av uppgiften och nöjdheten (inom gruppen eller uppdragsgivarens). (http://sv.wikipedia.org/wiki/grupprocess) Grupprocessen handlar även bland annat om att lära känna varandra, kommunicera, uttrycka åsikter, ställa upp mål, fatta beslut och hantera konflikter. Till skillnad mot strukturen som ger stabilitet i gruppen så skiftar hela tiden processen gruppens karaktär. Normer Normer är oskrivna regler för hur vi ska uppföra oss. Det finns både formella och informella normer. Ordningsregler i skolan eller trafikregler hör till de formella normerna. De skrivna normerna kallas regler. Normer kan i arbetsgrupper även vara relevanta eller irrelevanta. De normer som är relevanta är målorienterade, de är knutna till gruppens arbete och samarbete. (Lennéer Axelsson, 2005) De irrelevanta normerna är till skillnad från de relevanta inte så klart formulerade. De flesta av dessa normer är oftast inte skrivna eller utförda i ord. Det är dessa normer som styr till exempel sättet en person klär sig på arbetet och hur engagerad en person är på sin fritid. I de grupper som har formella normer att vidhålla fungerar både formella och informella normer samtidigt. (Lennéer Axelsson, 2005) Normer är oftast utvecklade från tidigare händelser eller överförda från andra situationer. Normer kan hjälpa till att förutse människors beteende. Normerna sammanfattar och förenklar processer som styr medlemmarnas beteende och det utvecklar beteenden om är viktiga för gruppmedlemmarna. Normer är både deskriptiva, medlemmarna i gruppen har delade förväntningar om vad man borde göra, och preskriptiva, gruppen har uppskattade förväntningar som anger vad man bör och inte bör göra i en given situation. I en vanlig grupp av människor anses normer växa fram som en social produkt, men när det kommer till en arbetsgrupp är normerna inte förhandlingsbara. Det kan handla om företagspolicyer, yrkesetik, bemötande av arbetskamrater med mera. Samspelet i gruppen styrs av normerna. När medlemmarna i gruppen är överens om normerna skapas trygghet och samhörigheten 2

4 blir större. Är normerna outtalade och inte helt medvetna uppstår det lätt problem. Det kan vara svårt att peka ut var källan till var ett problem ligger vid en konflikt. Bryter en person mot en norm är det vanligt med att en straffåtgärd ges i form av någon sorts bestraffning eller belöning. (Lennéer Axelsson, 2005) Grupptyper Det finns ingen till fullo helt ideal grupp. Många grupper kommer trots det väldigt nära, medan en del får sin karaktär från hur de hanterar olika typer av hot. Det finns två typer av huvudgrupper, primärgruppen och sekundärgruppen. Primärgruppen är ungefär som familjen. Den har ett begränsat antal medlemmar, där alla känner alla personligen och den styrs inte efter skrivna regler utan mer av känslomässig samhörighet. Sekundärgruppen utgörs av en större mängd människor, där det finns bestämda ledare och skrivna regler. Här är det inte den känslomässiga samhörigheten som driver utan det är en intresseförbindelse mot ett satt mål. Det finns flera faktorer som kan påverka en grupp. Storleken på den är en faktor. Ingår det fyra till nio personer i en grupp så kan grupptrycket vara väldigt stort. Yttre tryck som höga prestationskrav och samhörigheten i gruppen påverkar också gruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) Den slutna gruppen Den slutna gruppen är den grupp vars medlemmar har en stark vi-känsla och som inom gruppen fyller flertalet av sina behov. Den känslomässiga kontakten, identiteten och tryggheten. Som namnet insinuerar finns det en stark avgränsning mot omgivningen. För nykomlingar tar det lång tid att accepteras av gruppen, men när personen blivit accepterad finns det en känsla av inre trygghet och av att tillhöra gruppen. Slutenheten och likriktningen bromsar både gruppens och individernas utveckling. (Lennéer Axelsson, 2005) Den devitaliserade gruppen Denna grupp är snarlik den slutna gruppen. Den kan ses som en isolerad ö inom företaget, med dess medlemmar som tyr sig till varandra. Den här gruppen förbrukar mycket energi på att hålla alla upplevda hot på avstånd. Medlemmarna i gruppen har oftast ingen ambition till arbetet mer än att de ska få en kontinuerlig tillförsel. För en ny medlem i den devitaliserade gruppen försvinner ambitionerna och energin fort. (Lennéer Axelsson, 2005) Vilohemmet Den här gruppen kan ses som ett extremfall av den devitaliserade gruppen. En eller flera centralfigurer skapar den tunga atmosfären i gruppen. Detta klimat kan uppstå när medlemmarna vill skona chefen från händelser för att undvika obehagliga reaktioner. En skyddande mur byggs upp av gruppen, de motar undan besvärande besök och telefonsamtal så gott de kan, de ifrågasätter inte och de hittar på ursäkter för att arbetsinsatserna inte håller måttet. Risken att vilohem skall bildas är avsevärt mindre i arbetsgrupper än i familjer. På en arbetsplats där många av de anställda har privata relationer kan vilohemsgrupper 3

5 finnas. Därför bör man på arbetsplatser där många har släkt och grannar även uppmärksamma de privata relationerna. (Lennéer Axelsson, 2005) Beroendegruppen I denna grupp har medlemmarna dåligt självförtroende, en känsla av oförmåga och otillräcklighet. De sätter ledaren på en piedestal och uppför sig som att han/hon skulle vara allsmäktig och allvetande. Gruppen förväntar sig att ledaren ska ta hand om gruppen, stötta, fatta beslut och absorbera inre stridigheter och yttre hot. Detta befriar gruppen från egen skyldighet och hämmar deras progression. (Lennéer Axelsson, 2005) Fästningen Fästningen är mycket misstänksamma utåt, de är ofta en extremt sluten grupp i förhållande till omvärlden. Fästningen förvränger verkligheten, de har starka försvarsmekanismer och de har en tro att de besitter sanningen. Inbördes aggressioner och konflikter förnekas och avleds mot en yttre fiende: mot kapitalismen, socialismen, oföretagsamheten, auktoriteter, administratörer eller myndigheter. Personer med svag identitet faller lätt för frestelsen av denna sorts grupp eftersom det finns en ovanligt stark samhörighet inom gruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) Kamp-/flyktgruppen Denna grupp beter sig som att dennes främsta uppgift är att bekämpa eller fly ifrån något. Har den inte några utomstående fiender, så skapar den dem. Dess atmosfär präglas av att söka fel, ha misstänksamhet och vara i strid. En stark ledare krävs som kan gå i spetsen för gruppen, både i kamp och i flykt. Individen är underordnad gruppen, så om det skulle främja gruppen offras en individ. (Lennéer Axelsson, 2005) Den splittrade gruppen I den splittrade gruppen saknar medlemmarna samhörighet, de har stor frihet att avvika inom eller utanför gruppen, så de arbetar oftast som ensamarbetare. Det blir en brist på socialt och yrkesmässigt stöd. Risken för att medlemmarna utvecklar olika normer och mål för arbetet är stor när de knappt träffar varandra. Ett större samarbete mellan medarbetarna skulle göra gott, men frånvaron därav utesluter inte att deras enskilda arbetsinsatser är goda. Den splittrade gruppen hittas ofta på arbetsplatser där många arbetar deltid eller ständigt i olika nya grupperingar. Det är då svårt att få en vi-känsla och på grund av den dåliga kommunikationen medlemmar emellan blir det ofta missförstånd. (Lennéer Axelsson, 2005) Teatergruppen Inom teatergruppen finns ofta en ledande person som regisserar hela gruppen. Utmaningar och problem ger stimulans till den här individen. Personerna i den här gruppen vill ofta synas och stå i centrum. De är ständigt på jakt efter publik att spela inför för att undvika den tråkiga verkligheten. Denna grupp kallas ibland den hysteroida. Grupperna fyller till viss del 4

6 en positiv funktion därför att de väcker nya idéer och driver utvecklingen framåt. (Lennéer Axelsson, 2005) Parbildningsgruppen I parbildningsgruppen står ett par, som är av samma kön eller olika kön, i centrum. Värme och lätthet karakteriserar stämningen i gruppen. Fantasier om vad man skulle vilja göra i framtiden döljer vad som egentligen händer i gruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) Roller En roll är ett förväntat beteendemönster som en viss person tilldelats som anger individens ansvar gentemot gruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) Formella roller Hit räknas yrkesroller som läkare och som lärare. Det är de formella rollerna som reglerar hur gruppen ska utföra sitt arbete och dessa finns oftast nedskrivna. Informella grupproller Det finns tre typer av informella grupproller; arbetsroller, samarbetsroller och individuella roller. Arbetsuppgifter är direkt kopplade till arbetsrollerna. Det gäller att se till att uträtta det resultat arbetsgruppen är till för. Exempel på uppgifter är att ta initiativ, fördela eller samordna arbetsuppgifter, ange riktning osv. Samarbetsroller omfattar de funktioner som direkt påverkar relationer och atmosfär. Att klargöra normer, att lystna och uppmuntra och att reducera spänning är exempel på det. Individuella roller ligger hos individuella behov hos enskilda personer. De kan både utgöra ett hinder och gagna en grupp. De kan skapa problem när det kommer till att personens individuella roll krockar med gruppens mål och andras trivsel. Både det sociala samspelet och arbetet underlättas av rollerna genom att skapa en vis förutsägbarhet i gruppen vilket i sin tur ger medlemmarna trygghet. Personligheten hos individen och gruppens och den enskildes förväntningar bestämmer vilken roll gruppmedlemmen får i gruppen. En person kan bli tilldelad en roll eller ta på sig en roll mot sin vilja. (Lennéer Axelsson, 2005) En roll kan ge trygghet men det kan även göra så att en person som fastnat i en roll inte trivs med den. Personen får då ett behov av att komma ur den rollen och prova på en annan roll. Att själv förändra sin roll kan vara svårt, eftersom gruppmedlemmars förväntningar och uppfattningar fortfarande finns kvar. Byte av roll gör att individen utvecklas och den får pröva alla sina möjligheter. Förändras en roll i gruppen kommer samspelet i hela gruppen att förändras. (Nilsson, 1993) 5

7 Rollvarianter Det kan finnas många rollvarianter i en grupp. Här listas några: Koordinatorn är en mogen, säker, ledare. Han klargör mål och delegerar bra. Lagspelaren eller sammanhållaren är mycket diplomatisk och perceptiv och är duktig på att samarbeta. Den här personen är även en god lyssnare som modifierar vid konflikter. Slutföraren är en duktig felsökare och väldigt punktlig. Den kreative och idégivaren är fantasifull, finner egna vägar och löser svåra problem. Verkställaren eller genomföraren är konservativ, tillförlitlig och effektiv. Har en förmåga att omvandla idéer till praktiska lösningar. Formaren eller pådrivaren är en dynamisk person som älskar utmaningar, som har mod och ork att klara de flesta hinder. Resursfixaren är utåtvänd, bra på att kommunicera och har lätt för att ta kontakt med människor. Värderaren är nykter, strategisk och ser till att hänsyn tas till alla alternativ. Specialisten är självstartande, en hängiven specialist inom sitt område. (http://www.mdh.se/ist/kurser/grundl_samhallsteknik/wa1280/p3_p4_2004/kommunikati on/gruppdynamik/p2_p3_vem_sager_vad_roller.pdf) Det finns vissa tester som kan tas vilka ger inblick i vad för roll individens personlighet passar bäst in i. ett exempel på ett sådant test är Belbin testet. Motivation och mål Företag måste ha en grundidé, ett existensargument, som beskriver varför verksamheten finns till. Denna brukar finnas nerskriven med svåra ord vilket gör att kanske inte alla i företaget förstår den. Utgångspunkten för företaget bör vara att göra alla medarbetare delaktiga i verksamhetens filosofi, vision och mål. Detta gör att medarbetarna har ett gemensamt mål som de kan sträva efter och får då sitt ansvarsbehov uppfyllt. När en ny arbetsenhet ska bildas är det vanligt att göra någon form av kick-off för att foga samman gruppen och planera den kommande verksamheten. Gruppträning och grupputveckling används också vid större organisationsförändringar. Detta underlättar genomförandet och låter arbetsgruppen aktivt påverka det nya. (Lennér Axelsson, 2005) För att arbetet ska vara utmanande och omväxlande, bör vi försöka fylla arbetsuppgifterna med det som känns meningsfullt och det som motsvarar den egna kompetensen och ambitionen. Uppgifterna ska också vara värdefulla och viktiga för företaget och dess resultat. (Boethius, 1993) En ledare bör medverka till att medarbetarna får förutsättningar för att utvecklas och finna meningen i arbetet. Det går att ta fram den yttre motivationen med olika belöningar, men så 6

8 fort man tar bort dem stannar arbetet. Det ska vara den inre motivationen, det som medarbetaren själv finner meningsfullt, som får henne eller honom att göra ett bra jobb. (Boethius, 1993) Ledarskap Tidigare pratade man om tre sorters chefer: den auktoritäre, den demokratiske och låt gåchefen. Ledarskapsutbildningar som utges idag fokuserar på hur ledare kan anpassa sig till gruppens utveckling och situation. När gruppen är ny är det viktigt att ledaren ger många och bestämda instruktioner. Efter ett tag när gruppen kan sitt jobb måste chefen delegera, stimulera självförtroendet, ge stöd och uppmuntran, och lita på medarbetarnas förmåga att själva kunna fatta beslut. En avgörande orsak för en organisations styrka är ledningens tro på personalens förmåga att själva ta ansvar för uppgifter och delmål. (Lennér Axelsson, 2005) Relationer, samspel och kommunikation bildar en väv som skapar identitet, närhet och kontakt med andra. Relationerna formas utifrån olika situationer. Ledaren för en grupp måste tänka på detta och ta sitt ansvar. Det är också viktigt att ledaren tänker på att processen för att skapa bra relationer bör pågå hela tiden. (Nilsson, 1993) Ledarstilar Ledarstilar kan enligt Nilsson (1993) beskrivas på olika sätt. Oftast finns det inte en renodlad ledarstil. Existerande ledare brukar ha en blandning av stilar och oftast är det den aktuella situationen som avgör vilken stil som passar bäst. Den auktoritäre ledaren är bestämmande, styrande, ordergivande och mycket sträng. (Lennéer Axelsson, 2005) Denna ledare anser sig veta bäst i alla frågor och rådgör inte med gruppen. Medlemmarnas roll är enbart att följa ledaren och göra som han sagt. En ledare med dåligt självförtroende kan gömma sig i auktoriteten. Låt gå -ledaren är otydlig i sin roll i gruppen. Endast om en person i gruppen frågar om information lämnar ledaren ut den och han bryr sig inte speciellt mycket om vad som händer eller vad som blir gjort. Mål och beslut får gruppen ta själva och konflikter och negativt beteende tar inte ledaren heller tag i. (Nilsson, 1993) Den demokratiske ledaren låter gruppen ha medinflytande vid planering och genomförande. Detta är den mest effektiva ledaren. Han eller hon är lyhörd till medlemmarna i gruppen och låter sig gärna påverkas av den. Alla beslut som tas baseras på verksamhetens behov. Ledaren är med och deltar aktivt i gruppens samarbete och är mån om att gynna och sätt fart på kommunikationen inom gruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) Konflikter Konflikter i en grupp ger upphov till att produktionen av nya idéer och synpunkter stimuleras. Att vi är tvungna att tycka om alla i arbetsgruppen är det ingenting som säger. Däremot måste man uppträda korrekt, vara pålitlig, artig och rättvis. Har man accepterat ett 7

9 arbete är man, efter bästa förmåga, skyldig att samarbeta med alla på arbetsplatsen. (Lennéer Axelsson, 2005) Konflikter uppstår i alla typer av samarbete, olika uppfattning om arbetsmetoder, resursfördelning, prestationskrav osv. Konflikter kan vara både funktionella och disfunktionella. De funktionella konflikterna är de som läggs fram i det öppna, som medlemmarna i gruppen har en öppen konversation om för att bearbeta problemet. Dessa konflikter är bra för att de bidrar till att gruppen får en bättre sammanhållning vilket bidrar till att den växer. Konflikter är även bra för en grupp, för det leder till gemensam problemlösning i gruppen. Alla blir tvungna att vara delaktiga, vilket gör att alla har rätt att komma till tals och bli uppmärksammade. De disfunktionella konflikterna är de som undviks och göms undan. Om inte konflikterna tas om hand och läggs fram i det öppna kan det leda till bristande prestationsförmåga och osäkerhet i gruppen. Det är idag vanligt förekommande att grupper använder sig av gruppkontrakt där det står vad som sker vid konflikter.. Det gäller att ha en öppen diskussion eller annars ta hjälp utifrån vid problem. En frisk hälsosam grupp ser till att ta vara på dess olikheter och låter alla få utrymme. Gruppklimat För att beskriva förhållandet mellan medlemmarna i en grupp används ord som klimat, anda eller atmosfär. (Lennéer Axelsson, 2005) Klimatet påverkas och förändras av allt som sker inuti och utanför gruppen så som kommunikation, arbetsledning, relationer och konflikter. När alla i gruppen respekteras och en rak och öppen kommunikation hålls påverkas gruppklimatet positivt. En annan positiv faktor som har stor betydelse för gruppklimatet är att känna samhörighet med gruppen, känna sig tillfreds med sin prestation och vara nöjd med sin roll. Det finns även grupper med dåligt klimat. En del grupper är tysta och stela och de är låsta i sina rörelser. De har ingen spontanitet och ett formellt språk. I vissa grupper finns det ingen enighet mellan medlemmarna och de är negativa till förslag och förändringar. När klimatet i en grupp är dåligt frambringas slutenhet och avveckling, men när klimatet är bra genereras öppenhet och utveckling i gruppen. (Nilsson, 1993) Utvecklingsstadier för gruppen Under sin utveckling genomgår en grupp olika skeden. När en ny gruppsammansättning påbörjas kallas den för främlingsgrupp. I en väl fungerande grupp bör struktur, arbetsuppgifter, ledning och målangivelse vägleda gruppen genom de olika faserna på ett smidigare, lindrigare och snabbare sätt än i nystartade grupper. En nystartad grupp bör därför ha goda relationer till auktoritet och makt, goda relationer till andra, ha samhörighet 8

10 och intimitet, kunna lösa problem, sköta presentation av material och utföra ett meningsfullt arbete. Initialfas Etableringsfasen i en nystartad grupp karakteriseras av osäkerhet, oklara normer och roller. Kommunikationen i gruppen är ytlig och trevande. Gruppmedlemmarna mutar in sina revir och intar sin plats i hierarkin. Här spenderas mer tid åt rivalitet och konkurrens om att tillgodose sina egna behov än om gruppmålen. Förväntningar att ordning och trygghet ska skapas riktas mot ledaren på grund av gruppmedlemmarnas osäkerhet. Gruppmedlemmarna har ett behov av att få veta sina uppgifter och sin plats i gruppen. Problem förebyggs genom att presentera förutsättningarna och föra diskussioner. Ledaren får inte vara passiv och osäker, för då förstärker det svårigheterna. En del grupper förblir i initieringsfasen. De kommer aldrig igång vilket leder till att gruppen går in i en ond cirkel. Smekmånad I den här fasen ersätts initialfasens anspänning och konflikthot mot avspänning och upprymdhet. Den ömsesidiga uppskattningen, vi-känslan och tryggheten växer under smekmånadsfasen. Som i en förälskelse tror man att man har hittat den rätta, den perfekta gruppen, och allt kommer att vara perfekt och enkelt framöver precis som en dans på rosor. Medlemmarna i gruppen glorifierar varandra. Den sociala funktionen i gruppen prioriteras framför arbetet. För att bevara illusionen av idyllen väljer en del gruppmedlemmar att förneka förekomsten av otillfredsställelse, konflikter och olikheter. En lämplig dos av smekmånaden är en bra start för en grupp. Den ger en bra grund för identitet och trygghet vilka i sin tur är en bas för individuell profilering och ger överseende med gruppmedlemmars olikheter. Integration Efter upptäckten och erkännandet av olikheter börjar även roller och subgrupper att visa sig.det blir tydligare och stabilare normer i gruppen. Integration innebär att man känner och erkänner delarna i form av individer och subgrupper, deras styrka och svagheter, och kan samordna dessa resurser i en målinriktad verksamhet (Lennéer Axelsson, 2005) Konflikter i utvecklingsfasen I alla olika samarbeten uppstår konflikter. När individerna i gruppen blir synliga och de olika differenserna erkänns blir konflikterna tydliga. Om konflikterna bearbetas kan de ha en sammanbindande funktion för gruppen vilket gör att den växer. Är gruppen kvar i smekmånads- eller initieringsfasen så tenderar medlemmarna att sträva efter harmoni och tenderar att undvika konflikter via någon sorts förnekelse. Platåer, fixering och regression I alla relationer och processer, även de sunda, hamnar man på platåer där ingenting tycks hända. Det kan vara en andhämtningspaus, en sorts naturlig utvecklingsplatå, där gruppen 9

11 kan stabilisera sig efter en förändring. Vid allt för stor belastning tillhör regression även en väl fungerande grupps beteendemönster. Mognad Den mogna arbetsgruppen är en effektiv grupp där alla klarar av att stå på sina egna ben men känner samtidigt samhörighet med de andra i gruppen. Gruppen klarar av att handskas med såväl beroende, intimitet och självständighet. Det finns en ömsesidig respekt för alla olika personligheter och deras yrkesfunktion i den mogna gruppen, medlemmarna bjuder på sina resurser. Bennis och Shepard (1956) beskriver den mogna gruppen så här: Medlemmarna är medvetna om sina egna och andras tillgångar när det gäller att verka för gruppens uppgift. Dessa individuella skillnader accepteras utan att etiketteras som goda eller dåliga. Gruppen har en auktoritetsstruktur och ett samspelsmönster som medlemmarna känner till och accepterar. Gruppbeslut tas via rationella diskussioner. Minoritetsåsikter uppmärksammas och/eller uppmuntras. Det görs inga försök att tvinga fram beslut eller en falsk enighet. Gruppens konflikter handlar om mål, metoder och effektivitet. Konflikter som struktur, procedur och relationer är få. Medlemmarna är medvetna om gruppens dynamik och sin egen roll i den. (Lennéer Axelsson, 2005) Separation Inga grupper lever för evigt, de föds, utvecklas och dör. Men ser vi i ett överskådligt perspektiv kan vi endast se regelrätta separationsfaser i grupper som varit tidsbestämda från första början eller när de upplöses av omorganisering eller nedläggningar. Separationen från gruppen föder fram många reaktioner så som sorg, bitterhet, aggression, tacksamhet och lättnad. Kommunikation Kommunikationen uttrycker i hög grad en grupps atmosfär: kommunikationen är i mångt och mycket liktydig med klimatet. Samtidigt utgör kommunikationen det viktigaste verktyget i gruppens samspel. En bra kommunikation behövs för att man ska kunna fatta beslut, lösa problem, förmedla information och sköta relationer. (Lennéer Axelsson, 2005) Goda relationer är viktiga för gruppens utveckling vilket leder till att kommunikationerna inom gruppen expanderar. Behovstrappan Maslows behovstrappa Maslow förklarar med den här modellen människans behov och motivation. Behovstrappan används för att bättre förstå anställdas motivation. Den består av 5 mänskliga behov som 10

12 börjar med grundläggande behov och avslutas med självförverkligande. Idén med behovstrappan är att en människa måste tillfredställa det första behovet innan hon blir manad att gå vidare upp ett trappsteg för att tillfredställa nästa behov. Maslows behovstrappa 1. Det första behovet är det fysiologiska behovet som uppfylls när människan får syre, mat, vatten och sömn. 2. Säkerhet och trygghetsbehov utgör det andra behovet. Här ska människan känna sig säker genom att ha ett arbete, god hälsa och någonstans att bo. 3. Det tredje behovet är kontakt och samhörighetsbehovet. För att uppfylla detta behov behöver personen ha möjlighet att träffa andra människor, ha vänner, familj och sexuell närhet. 4. På det fjärde trappsteget har människan uppskattning och statusbehov. För att få självkänsla och självförtroende behöver personen både ha och få respekt från andra och det ofta genom att vara duktig och märkvärdig. 5. På toppen av Maslows behovstrappa är behovet av självförverkligande. Här behöver människan nå sin maximala kapacitet. Detta gör hon genom att ha moral, vara kreativ, spontan, kunna lösa problem, sakna behovet att göra illa andra och kunna acceptera fakta. Det viktigaste för att få en dynamisk grupp är att ha en väl fungerande kommunikation, bra och ömsesidig förståelse samt att gruppmedlemmarna bör ha en öppen dialog dem emellan. Humor, lite lättsinne och glädje utmärker den goda arbetsgruppen. (Lennéer Axelsson, 2005) 11

13 Källförteckning Litteratur Lennéer Axelsson, B. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och kultur. Nilsson, B. (1993). Individ och grupp. Lund: Studentlitteratur. Boethius, S. & Ehdin, M. (1993) Myten om moroten. Svenska Dagbladets Förlag AB. Internet ( ) n/gruppdynamik/p2_p3_vem_sager_vad_roller.pdf ( ) ( ) ( ) 12

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

APOTEKSPROVISORNS DILEMMA: LÄKEMEDELSEXPERTEN SOM LEDAREom ledarskap ur ett gruppsykologiskt perspektiv

APOTEKSPROVISORNS DILEMMA: LÄKEMEDELSEXPERTEN SOM LEDAREom ledarskap ur ett gruppsykologiskt perspektiv APOTEKSPROVISORNS DILEMMA: LÄKEMEDELSEXPERTEN SOM LEDAREom ledarskap ur ett gruppsykologiskt perspektiv Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö Proviisori Siv Eriksson Helsingin

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer