Krisplan för Granbackaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan för Granbackaskolan"

Transkript

1 Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009

2 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning. I en sådan situation skall vi ha en beredskap för att kunna bemöta barnen och personalen på ett värdigt sätt. Rektor informeras om krissituationen och kallar krisgruppen till ett möte. Om rektor inte finns tillgänglig samordnas arbetet av nästa person på listan nedan. Kan ingen i krisgruppen nås kontaktas vaktmästare eller expiditionspersonal för att fortsätta söka någon ur krisgruppen. Granbackaskolans krisgrupp Rektor Birgitta Stenlund tel: Hem: Mobil: Skolpsykolog Katarina Malmström tel: Mobil: Skolsköterska Gertrud Åkervall tel: Hem: Mobil: Specialpedagog Eva Medin tel: Hem: Mobil: Landet: Övriga kontaktpersoner: Kanslist Lotta von Schrowe tel: Vaktmästare Henrik Lilieholm tel: Mob: Skolmåltidspersonal Mimmi Olsson tel: Mob:

3 Krisgruppens viktigaste funktion är att stödja berörda i en krissituation. Resurspersoner som kopplas in vid behov. Skolläkare Sophie Ekman tel: hem hem och fax Mobil jobb: Mobil privat: BUP tel: Kyrkans hus Judit Heurlin tel: mobil: Solna närpolis tel: Socialförvaltningen tel: /barnenhetens journummer Socialjour fr selapp Astrid Lindgrens sjukhus tel: (Akuten) Ungdomsmottagningen tel: POSOM-gruppen. Gunnar Pallèn tel: PKL-grupp (Karolinska) tel: Tallbackaskolans krisgrupp Rektor Johan Bergkvist tel: Hem: , mob: Bitr.rektor Ann Trossö tel: Hem: , mob: Skolsköterska Eva Strandlid tel: Hem: mob: Kurator Margareta Rydmark tel: Hem: , mob: Arbetslagsledare Lisa Säll tel: Hem: , mob: Lärare Stina Ljungvall tel: Hem: mob: Övriga kontaktpersoner: Expeditionspersonal Lena Adolfsson tel: Hem: mob: Vaktmästare Christina Lundin tel: Hem: mob:

4 HANDLINGSPLAN VID GROVT VÅLD, HOT OM VÅLD OCH ALLVARLIG SKADEGÖRELSE I SKOLAN. Målet är att värna om en miljö utan våld och skadegörelse. 1. Närmast vuxen ingriper omedelbart så att våldet/skadegörelsen upphör. 2. Det inträffade anmäls till någon i krisgruppen enligt gällande ordning. 3. Rektor bedömer om krisgruppen skall sammankallas samt eventuella vittnen till det som inträffat. 3. Krisgruppen bedömer sedan vilka åtgärder som skall vidtagas, t ex. stödåtgärder av olika slag eller anmälan till Socialtjänst och/eller Polis. 4. Vid personskada kontaktas anhörig omgående av någon ur krisgruppen. 5. Föräldrar och övriga berörda skall alltid informeras om vidtagna åtgärder 4

5 HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA/OLYCKA UNDER SKOLTID. 1. Den som kommer först till platsen ser att ambulans och polis larmas samt att rektor informeras. - AMBULANS tfn: POLIS tfn: 112 Någon stannar kvar hos den skadade och ger eventuellt första hjälpen tills ambulans är på plats. 2. Rektor samordnar och tar kontakt med övriga i krisgruppen. Anhöriga kontaktas och meddelas till vilket sjukhus den skadade förts. OBS! Ge ej dödsbud i telefonen! 3. Övrig berörd personal informeras för att samtala och ta hand om elever i klassrummet. 4. Eventuella syskon tas om hand utanför klassrummet av någon de känner mycket väl. 5. Vid behov informerar rektor alla elever i matsalen om vad som hänt. Eventuell information av media sköts av skolledningen. 6. Återgå till samling i respektive klassrum tillsammans med klassföreståndare/mentor. 7. Så snart som möjligt ordnas ett föräldramöte för den drabbade klassen. Krisgruppen/mentorer, ansvarar för innehållet. 8. Övriga föräldrar kan inhämta information på tfn: expedition. 5

6 HANDLINGSPLAN FÖR DÖDSBUD OCH BESKED OM ALLVARLIG SKADA/OLYCKA TILL PERSON UNDER SKOLTID 1. Den person som mottar beskedet tar så snabbt som möjligt kontakt med någon ur krisgruppen. Det är viktigt att skolan ser till att få bekräftelse på den information de har fått är riktig. 2. Person utsedd av krisgruppen meddelar berörd person om det inträffade. Det bör vara en person som känner eleven väl och som eleven är trygg med. 3. Välj en lugn och ostörd plats. Berätta till berörd person vad som har hänt, inte hur. Vanliga reaktioner; Ångest Skolsvårigheter Kroppsliga smärtor Sömnrubbningar Sorg, längtan Vrede och /eller utåtagerande beteende Fruktan och protest Personlighetsförändringar Grubbleri över orsak och mening Skuldkänsla Pessimism inför framtiden Tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot de reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Lämna inte eleven ensam. Du bör följa elever till den plats där den övriga familjen befinner sig alternativt att någon anhörig hämtar eleven. 6

7 ATT FÖRMEDLA SORGEBUD TILL SIN KLASS Det är en svår situation att förmedla sorgebud till sin klass. En lärare undergräver sin position och är ett dåligt föredöme om han/hon inte tar på sig detta ansvar. Läraren behöver stöd och hjälp i klassrummet av ytterligare någon vuxen. Vid ett så chockartat budskap som ett plötsligt och oväntat dödsfall, skall god tid ges för barnens reaktioner. Närstående vänner till den avlidne i andra klasser bör få möjlighet att deltaga. o budskapet bör inte lämnas för sent på dagen o läraren bör ha inhämtat så mycket information som möjligt o läraren och rektor bör ha kontaktat familjen, om möjligt o läraren samlar klassen och berättar vad som hänt. o Dödsbudskapet ska vara konkret och ge de fakta man känner till och inte innehålla förskönande omskrivningar. Det bör helst vara ytterligare en vuxen med som känner eleverna. Om någon elev lämnar klassrummet skall en vuxen följa med och ta hand om vederbörande. o förstå och bekräfta att det är svårt att ta budskapet till sig och berätta flera gånger o berätta för eleverna om vanliga reaktioner man kan uppleva i samband med sorgliga budskap, samt påpeka vikten av respekt för olika reaktionsmönster. Se bilaga 4 (Krisreaktioner) o betona vikten av öppenhet, uppmana eleverna att tala med varandra och inte stänga inne de tankar och känslor man bär på o tänd ljus, sätt blommor på bänken och/eller lägg dit en personlig tillhörighet o ta god tid för reaktioner och frågor. Våga visa egen sorg, men förlora inte kontrollen. o försök vara flera vuxna som under raster och lunchen kan ge akt på elevernas reaktioner o avsätt efterföljande lektioner för att prata och göra något tillsammans, rita ett minne, sjung passande sånger, skriv brev till den drabbade familjen, eller skriv något som du velat säga till den döde kamraten o läs dikter etc. Ta vara på elevernas kreativitet! o berätta för klassen vad som kommer att hända den närmaste tiden och om de eftersamtal (debriefing) som kommer att äga rum följande dag, då man ytterligare kommer att prata om den svåra händelsen I slutet av denna handlingsplan finns förslag på sånger och dikter etc. Musik CD, ljus och diktbok finns också att tillgå. 7

8 ÖVRIGT att tänka på för läraren: o kontakta föräldrar till de elever, som inte varit närvarande under dagen. Ge aldrig ett dödsbud till en elev i telefon! o lektioner den närmaste tiden måste få brytas om frågor kommer upp eller andra reaktioner som visar barnens sorg, vrede, förtvivlan eller skuld o om klassen ska vara med på begravningen så skall den förberedas noga. Prästen kan komma till klassen och berätta hur begravningsritualen går till o se till att få eget stöd och hjälp! Att vara stark, lugn och samlad i den här situationen kräver oerhört mycket. Tala med någon på skolan varje dag vid skoldagens slut om hur dagen varit. Avtala tid för dessa samtal! o Klassen är inte betjänt av att deras lärare inte orkar. De här dagarna är kanske, för en enskild elev, de viktigaste dagarna under hela skoltiden. Låt sorgen få ta tid! 8

9 Eftersamtal - Debriefing Vid händelser som av någon anledning berör eller upprör är det viktigt att samla klassen och tillsammans samtala och fundera kring det som hänt. Ibland är det något som bara berör en mindre grupp, t ex en enskild klass, då bör samtalet hållas strukturerat och ledas av någon professionell, detta kallas debriefing. En mer utförlig beskrivning av ett sådant samtals struktur förklaras nedan. I andra fall kan det ha inträffat något som mer indirekt berör. De senaste åren har flera sådana händelser inträffat, som t ex 11 september, mordet på Anna Lindh och Flodvågskatastrofen. Även om ingen på skolan drabbats direkt kommer barnen att påverkas av samhällets gemensamma oro, det som förmedlas på nyhetssändningar et c. Det är då viktigt att i klassen skapa utrymme för barnens tankar och funderingar dels genom samtal men också genom handlingar. Många barn uttrycker sin oro lättare genom att måla den, det kan vara viktigt att tillsammans tända ett ljus eller att genom någon annan gemensam handling uppmärksamma det som hänt. Om en klass direkt berörs av en olycka eller annan tragisk händelse kan det vara viktigt att ge barnen psykologisk avlastning, något som kallas debriefing. Detta är något som genomförs av professionell personal och innebär att man strukturerat hjälper till att sortera i den traumatiska upplevelsen. I den händelse detta blir nödvändigt finns utbildad personal att tillgå. MISSTANKE OM MISSHANDEL ELLER SEXUELLA ÖVERGREPP MOT ELEV o Personal underrättar rektor vid misstanke. o Rektor kontaktar sociala myndigheter och polis och gör en anmälan. Det finns en skyldighet att anmäla vid misstanke om fara för underårig o Föräldrar får inte kontaktas om misstanke finns att de är inblandade. o Prata inte med icke berörd personal om misstankarna. o Lämna ut alla betydelsefulla uppgifter till sociala myndigheter och polis. o Om en anmälan inte föranleder någon åtgärd - gör en ny anmälan ifall det behövs. 9

10 NÄR ETT BARN HAR FÖRLORAT EN FÖRÄLDER Om du möter en elev i sorg präglas eleven av det som händer där hemma och du kommer kanske att märka ett förändrat beteende hos honom eller henne. Det är viktigt att tänka på att människor reagerar olika på sorg. Respektera den sörjandes behov. Reaktionerna kan vara alltifrån tillsynes ingen alls till kanske kraftiga känsloyttringar Att tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Var dig själv! Det eleven behöver är att du visar att du vet om det som hänt och att du bryr dig. Medmänsklighet, medkänsla och medlidande är det viktigaste. Mentorer: Prata med eleven. Tala om att du vet vad som har hänt. Tala med dom där hemma om eleven så vill. Fråga om det är Ok att berätta för övriga klassen om det inträffade och komma överens om när och hur det skall gå till. Prata med eleven och föräldrar om vilken övrig personal som bör informeras. Informera elev och föräldrar om elevvårdsteamet. Eleven bör erbjudas möjlighet att träffa kurator. Övrig personal: Om du inte känner eleven eller inte har relation till eleven så behöver du inte göra någonting alls. Om eleven aktivt söker dig så kan du tala om för eleven att du känner till elevens sorg och visa medkänsla. Tala om för eleven att du vet. Visa eleven omtanke. Om du känner eleven och har en relation. Tala om för eleven att du vet om elevens sorg. Visa medkänsla. 10

11 KRISPLAN VID PERSONALS DÖD o Skolledningen kontaktar anhöriga för information vad som hänt och talar om för anhöriga att vi informerar på skolan. o Skolledningen kallar till samling för information till all personal på skolan. o Minnesstund - en gemensam markering för hela skolan, som företrädesvis leds av rektor. Det är fint om både lärare och elever kan bidra med olika inslag av uppläsning, sång och musik. o Om dödsfallet inträffar plötsligt och oväntat bör ett möte sammankallas, där lärare och övrig personal får möjlighet att tala ut om det inträffade (psykologisk debriefing). o Anordna ett klassrumssamtal för att hjälpa de närmast berörda klasserna använd ritualer för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina reaktioner. o Viktigt att representant för skolledningen och kollegor får delta vid begravningen! Låt elever delta i jordfästningen i sällskap med vuxna. Detta sker i samråd med de anhöriga! o Förbered eleverna på den nya läraren så att han/hon inte stöts bort av klassen. Informera den nya läraren ingående om elevernas reaktioner och om vilka elever som reagerat starkast. 11

12 HANDLINGSPLAN NÄR BARN DRABBATS AV ALLVARLIG SJUKDOM MEN FORTFARANDE GÅR I SKOLAN Då skolan fått kännedom om ett barns svårare sjukdom som på sikt kräver sjukhusvistelse är det viktigt att en kontinuerlig kontakt etableras med den sjukes familj. Tillsammans beslutas hur informationen till lärare, elever, föräldrar till elever på skolan skall ske, vad den ska innehålla och vem som skall ge informationen. Diskutera tillsammans med familjen hur den fortsatta kontakten skall ske. Hur vi, både personal och barn, ska förhålla oss till den sjuke. Det är viktigt att man får veta om medicinering och ev. sjukdomsbild. Tala i klassen/gruppen om sjukdomar/olikheter på ett allmänt sätt. Det är viktigt att den vuxne fortsätter att behandla det sjuka barnet på samma sätt som tidigare, att de regler, gränser, krav mm som gäller allmänt bör följas så långt som möjligt för att minska risken för överbeskyddande. Det är av stor betydelse att den sjuke och kamraterna accepterar och förstår att det kan förekomma negativa reaktioner och avvikelser från ett normalt beteende hos den sjuke. 12

13 HANDLINGSPLAN NÄR DET SJUKA BARNET MÅSTE LÄGGAS IN PÅ SJUKHUS Individuellt åtgärdsprogram upprättas tillsammans med klassföreståndare/förälder samt bitr. rektor. I samråd med familjen och sjukhuset görs en planering om hur den fortsatta kontakten kan utformas med brev, teckningar, video, besök eller uppmuntran på annat sätt. Om det är möjligt att ha en ömsesidig kontakt är detta viktigt för båda parter. De är också viktigt att klassen/gruppen får rapporter om sjukdomsförloppet. Skolan ansvarar i samråd med sjukhusläkaren att den sjuke får möjlighet till undervisning efter klassens undervisningsplan. Det är viktigt att kontakten mellan skola-sjukhus-familj fungerar, då barnet måste fortsätta att ha sin tillhörighet kvar i klassen/gruppen. Under denna tid finns stödgruppen som resurs för den personal som är inblandad. 13

14 HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DRABBADS AV ALLVARLIG SJUKDOM Individuellt åtgärdsprogram för att stödja eleven. Då man fått kännedom om att förälder eller syskon till en elev råkat ut för en allvarlig sjukdom eller olyckshändelse som befaras leda till döden, gäller följande: Ta kontakt med barnets familj, helst genom hembesök för att höra på vilket sätt vi skolan/barnomsorgen kan stötta eleven. I samråd med familjen kommer man överens om och avgör hur mycket information som skall gå ut till övriga klassen/gruppen och berörd personal, samt upprättande av individuellt åtgärdsprogram. HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DÖTT 1. Rektor skaffar sig bekräftelse på att informationen är riktig och vad som är familjens önskan kring informationen till klassen och personalen 2. Om ej så skett ska kontakt tas med elevens familj för att diskutera om och hur budet ska framföras till elever och personal. 3. Stödgruppen informeras. 4. Rektor eller annan ur stödgruppen samlar närmast berörd personal och informerar samt diskuterar lämpligt tillfälle att framföra budskapet till klassen. Detta bör ske snarast möjligt. 5. Klf eller annan lämplig person tillsammans med personal ur ledning/stödgrupp informerar klassen om dödsfallet. Tillfälle ges för reflektion och tankar/frågor. 6. Viktiga frågor att ta upp är: Hur kan vi stötta den drabbade eleven nu? Hur ska vi möta eleven när han/hon kommer tillbaka till klassen? 14

15 Råd och stöd - länkar och telefonnummer BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS vuxentelefon - om barn BUP i Solna - Barn och ungdomspsykiatri Besöksadress: Råsundavägen 101 Kvinnojouren i Solna IFFI och RIFFI internationellaföreningen för invandrarkvinnor Barnens hjälptelefon Maria Ungdom Rädda barnens centrum för barn och ungdomar i kris Rädda Barnen - Föräldratelefon Manliga nätverket - Rädda Barnen Manscentrum - Kriscentrum för män Mansjouren Röda Korsets jourhavande kompis

16 FÖRSLAG PÅ PROGRAM, DIKTER OCH PSALMER Här finns förslag på program med lämpliga dikter, sånger och psalmer för en skola i sorg. Musikkassetter, diktbok och ljus ska finnas tillsammans med krisplanen och krislitteraturen på särskild plats i skolan. Samling i klassrummet Ange dödsorsak konkret med så mycket fakta som möjligt. o Tänd stearinljus i klassrummet o Välj dikt, eget förslag eller från denna bilaga o Spela musik, färdiginspelad på band o Läs ur bok, ex: Sommarland av E. Skeie eller Min vän är död av E. Skåreus o Samtala, bl.a. om hur man beter sig mot syskon och vänner om att det är bra att ta kontakt med syskon och andra närstående. Prata om olika saker, föreslå aktiviteter: ta en promenad, gå på bio, lyssna på musik e.d. Respektera dock ett nej. Undvik inte personerna. Undvik inte heller att fråga om den bortgångne. o Rita och/eller skriv om döden. Lämna ut papper, men det är frivilligt att göra något. Spela gärna musik till. 16

17 FÖRSLAG TILL GEMENSAM SAMLING o Stilla sorgemusik (färdiginspelad på CD) o Psalm 248: Tryggare kan ingen vara, vers 1 och 5 o Minnesord av rektor eller någon lärare o Tyst minut o Diktläsning (ex: se kommande sidor) o Psalm 297: Härlig är jorden, vers 1 3 o Musik. 17

18 SORGEN Sorgen har flera ansikten det gråtande det förtvivlade det bittra det kärleksfulla det tacksamma Sorgen är något att vara rädd om inte rädd för den ger oss liv och smärta den ger oss ångest och glädje den ger oss skaparkraft Sorgens ansikten måste finnas för att skänka oss frid och ro för att ge oss kraft att leva helt för att såren ska läkas Var rädd om din sorg den skall föra dig framåt mot mål i fjärran mot rymder utan slut bort från död och förintelse Rolf Molander November

19 NÅGON GÅNG SKA VI DÖ Någon gång ska vi dö du och jag Alla människor ska dö och alla djur och alla träd ska dö och blommorna på marken men inte alltihop på en gång utan då och då så att det knappast märks Ur Gröngölingen är på väg Av Barbro Lindgren VAD ÄR TID? Vad är tid? tid att äta tid att gå i skolan tid att lägga sig. Jag har inte tid att klättra i träd längre för jag måste räkna talen. Gud har hur mycket tid som helst i himlen finns det nog inga klockor. Och inga tal. Men träd. Ur Jag ska fråga Gud av Britt G Hallqvist 19

20 BLOTT EN DAG Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst evad som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig ett faders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag. Dess beskärde del av fröjd och smärta, Möda, vila och behag. TRYGGARE KAN INGEN VARA Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet. Fågeln ej i kända nästet. Vad han tar och vad han giver. Samme Fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena: Barnets sanna väl allena. HÄRLIG ÄR JORDEN Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel. Skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra, riken på jorden, gå vi till paradis med sång. Tidevarv komma. Tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen, i själens glada pilgrimssång. Änglar den sjöngo. Först för markens herdar. Skönt från själ till själ det ljöd: Människa gläd dig, Frälsarn är kommen. Frid över jorden Herren bjöd. 20

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4. ELEVS DÖDSFALL KRISPLAN VID ELEVS

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram)

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) För dig Personal, som tar emot krisbesked 1. Tag fram Mottagningsblanketten Fyll i! Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) 2. Meddela rektor Anders Eriksson Om rektor inte är tillgänglig

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer Stavsborgsskolan 2006-04-16 Stavsborgsskolans handlingsplan vid olika krissituationer Mars 2006 Stavsborgsskolan Expedition tfn 08-718 88 14 E-post: Lars.Hultberg@nacka.se Almvägen 2 Rektor tfn 08-718

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris Handlingsplan vid kris Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer Handlingsmodell vid akuta kriser Krissituationer med olyckor och dödsfall

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 Aktuell personal och telefonnummer Elsebeth Östergaard Rektor 031-21 04 14 mobil 0706 272724 Karin Hammarskjöld Skolsköterska 031-21 37 97

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen Uppdaterad 2010-05-19 Borttaget: 03-11 KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen - 1 - INNEHÅLL KRISGRUPP Lärcentrum Mellerud... - 3 - KRISGRUPPENS ARBETSFÖRDELNING... - 4 - Generell arbetsgång...

Läs mer

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2006-03-10 37 2011-08-03 2 Innehållsförteckning: 1. Omsorgsnämndens policy Sida - Målsättning 3 - Risk-

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL En låda med material märkt KRIS finns i lärarrummet. Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram att ha foto i, musik, litteratur, elevlista

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en.

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en. Barn och ungdom Mjällby skola Christian Pröjtz/ Martin Åsman Direkttel 0456-816420 Direktfax 0456-50297 E-postadress christian.projtz@solvesborg.se martin.asman@solvesborg.se Efter att krisgruppen samlats

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer