Krisplan för Granbackaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan för Granbackaskolan"

Transkript

1 Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009

2 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning. I en sådan situation skall vi ha en beredskap för att kunna bemöta barnen och personalen på ett värdigt sätt. Rektor informeras om krissituationen och kallar krisgruppen till ett möte. Om rektor inte finns tillgänglig samordnas arbetet av nästa person på listan nedan. Kan ingen i krisgruppen nås kontaktas vaktmästare eller expiditionspersonal för att fortsätta söka någon ur krisgruppen. Granbackaskolans krisgrupp Rektor Birgitta Stenlund tel: Hem: Mobil: Skolpsykolog Katarina Malmström tel: Mobil: Skolsköterska Gertrud Åkervall tel: Hem: Mobil: Specialpedagog Eva Medin tel: Hem: Mobil: Landet: Övriga kontaktpersoner: Kanslist Lotta von Schrowe tel: Vaktmästare Henrik Lilieholm tel: Mob: Skolmåltidspersonal Mimmi Olsson tel: Mob:

3 Krisgruppens viktigaste funktion är att stödja berörda i en krissituation. Resurspersoner som kopplas in vid behov. Skolläkare Sophie Ekman tel: hem hem och fax Mobil jobb: Mobil privat: BUP tel: Kyrkans hus Judit Heurlin tel: mobil: Solna närpolis tel: Socialförvaltningen tel: /barnenhetens journummer Socialjour fr selapp Astrid Lindgrens sjukhus tel: (Akuten) Ungdomsmottagningen tel: POSOM-gruppen. Gunnar Pallèn tel: PKL-grupp (Karolinska) tel: Tallbackaskolans krisgrupp Rektor Johan Bergkvist tel: Hem: , mob: Bitr.rektor Ann Trossö tel: Hem: , mob: Skolsköterska Eva Strandlid tel: Hem: mob: Kurator Margareta Rydmark tel: Hem: , mob: Arbetslagsledare Lisa Säll tel: Hem: , mob: Lärare Stina Ljungvall tel: Hem: mob: Övriga kontaktpersoner: Expeditionspersonal Lena Adolfsson tel: Hem: mob: Vaktmästare Christina Lundin tel: Hem: mob:

4 HANDLINGSPLAN VID GROVT VÅLD, HOT OM VÅLD OCH ALLVARLIG SKADEGÖRELSE I SKOLAN. Målet är att värna om en miljö utan våld och skadegörelse. 1. Närmast vuxen ingriper omedelbart så att våldet/skadegörelsen upphör. 2. Det inträffade anmäls till någon i krisgruppen enligt gällande ordning. 3. Rektor bedömer om krisgruppen skall sammankallas samt eventuella vittnen till det som inträffat. 3. Krisgruppen bedömer sedan vilka åtgärder som skall vidtagas, t ex. stödåtgärder av olika slag eller anmälan till Socialtjänst och/eller Polis. 4. Vid personskada kontaktas anhörig omgående av någon ur krisgruppen. 5. Föräldrar och övriga berörda skall alltid informeras om vidtagna åtgärder 4

5 HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA/OLYCKA UNDER SKOLTID. 1. Den som kommer först till platsen ser att ambulans och polis larmas samt att rektor informeras. - AMBULANS tfn: POLIS tfn: 112 Någon stannar kvar hos den skadade och ger eventuellt första hjälpen tills ambulans är på plats. 2. Rektor samordnar och tar kontakt med övriga i krisgruppen. Anhöriga kontaktas och meddelas till vilket sjukhus den skadade förts. OBS! Ge ej dödsbud i telefonen! 3. Övrig berörd personal informeras för att samtala och ta hand om elever i klassrummet. 4. Eventuella syskon tas om hand utanför klassrummet av någon de känner mycket väl. 5. Vid behov informerar rektor alla elever i matsalen om vad som hänt. Eventuell information av media sköts av skolledningen. 6. Återgå till samling i respektive klassrum tillsammans med klassföreståndare/mentor. 7. Så snart som möjligt ordnas ett föräldramöte för den drabbade klassen. Krisgruppen/mentorer, ansvarar för innehållet. 8. Övriga föräldrar kan inhämta information på tfn: expedition. 5

6 HANDLINGSPLAN FÖR DÖDSBUD OCH BESKED OM ALLVARLIG SKADA/OLYCKA TILL PERSON UNDER SKOLTID 1. Den person som mottar beskedet tar så snabbt som möjligt kontakt med någon ur krisgruppen. Det är viktigt att skolan ser till att få bekräftelse på den information de har fått är riktig. 2. Person utsedd av krisgruppen meddelar berörd person om det inträffade. Det bör vara en person som känner eleven väl och som eleven är trygg med. 3. Välj en lugn och ostörd plats. Berätta till berörd person vad som har hänt, inte hur. Vanliga reaktioner; Ångest Skolsvårigheter Kroppsliga smärtor Sömnrubbningar Sorg, längtan Vrede och /eller utåtagerande beteende Fruktan och protest Personlighetsförändringar Grubbleri över orsak och mening Skuldkänsla Pessimism inför framtiden Tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot de reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Lämna inte eleven ensam. Du bör följa elever till den plats där den övriga familjen befinner sig alternativt att någon anhörig hämtar eleven. 6

7 ATT FÖRMEDLA SORGEBUD TILL SIN KLASS Det är en svår situation att förmedla sorgebud till sin klass. En lärare undergräver sin position och är ett dåligt föredöme om han/hon inte tar på sig detta ansvar. Läraren behöver stöd och hjälp i klassrummet av ytterligare någon vuxen. Vid ett så chockartat budskap som ett plötsligt och oväntat dödsfall, skall god tid ges för barnens reaktioner. Närstående vänner till den avlidne i andra klasser bör få möjlighet att deltaga. o budskapet bör inte lämnas för sent på dagen o läraren bör ha inhämtat så mycket information som möjligt o läraren och rektor bör ha kontaktat familjen, om möjligt o läraren samlar klassen och berättar vad som hänt. o Dödsbudskapet ska vara konkret och ge de fakta man känner till och inte innehålla förskönande omskrivningar. Det bör helst vara ytterligare en vuxen med som känner eleverna. Om någon elev lämnar klassrummet skall en vuxen följa med och ta hand om vederbörande. o förstå och bekräfta att det är svårt att ta budskapet till sig och berätta flera gånger o berätta för eleverna om vanliga reaktioner man kan uppleva i samband med sorgliga budskap, samt påpeka vikten av respekt för olika reaktionsmönster. Se bilaga 4 (Krisreaktioner) o betona vikten av öppenhet, uppmana eleverna att tala med varandra och inte stänga inne de tankar och känslor man bär på o tänd ljus, sätt blommor på bänken och/eller lägg dit en personlig tillhörighet o ta god tid för reaktioner och frågor. Våga visa egen sorg, men förlora inte kontrollen. o försök vara flera vuxna som under raster och lunchen kan ge akt på elevernas reaktioner o avsätt efterföljande lektioner för att prata och göra något tillsammans, rita ett minne, sjung passande sånger, skriv brev till den drabbade familjen, eller skriv något som du velat säga till den döde kamraten o läs dikter etc. Ta vara på elevernas kreativitet! o berätta för klassen vad som kommer att hända den närmaste tiden och om de eftersamtal (debriefing) som kommer att äga rum följande dag, då man ytterligare kommer att prata om den svåra händelsen I slutet av denna handlingsplan finns förslag på sånger och dikter etc. Musik CD, ljus och diktbok finns också att tillgå. 7

8 ÖVRIGT att tänka på för läraren: o kontakta föräldrar till de elever, som inte varit närvarande under dagen. Ge aldrig ett dödsbud till en elev i telefon! o lektioner den närmaste tiden måste få brytas om frågor kommer upp eller andra reaktioner som visar barnens sorg, vrede, förtvivlan eller skuld o om klassen ska vara med på begravningen så skall den förberedas noga. Prästen kan komma till klassen och berätta hur begravningsritualen går till o se till att få eget stöd och hjälp! Att vara stark, lugn och samlad i den här situationen kräver oerhört mycket. Tala med någon på skolan varje dag vid skoldagens slut om hur dagen varit. Avtala tid för dessa samtal! o Klassen är inte betjänt av att deras lärare inte orkar. De här dagarna är kanske, för en enskild elev, de viktigaste dagarna under hela skoltiden. Låt sorgen få ta tid! 8

9 Eftersamtal - Debriefing Vid händelser som av någon anledning berör eller upprör är det viktigt att samla klassen och tillsammans samtala och fundera kring det som hänt. Ibland är det något som bara berör en mindre grupp, t ex en enskild klass, då bör samtalet hållas strukturerat och ledas av någon professionell, detta kallas debriefing. En mer utförlig beskrivning av ett sådant samtals struktur förklaras nedan. I andra fall kan det ha inträffat något som mer indirekt berör. De senaste åren har flera sådana händelser inträffat, som t ex 11 september, mordet på Anna Lindh och Flodvågskatastrofen. Även om ingen på skolan drabbats direkt kommer barnen att påverkas av samhällets gemensamma oro, det som förmedlas på nyhetssändningar et c. Det är då viktigt att i klassen skapa utrymme för barnens tankar och funderingar dels genom samtal men också genom handlingar. Många barn uttrycker sin oro lättare genom att måla den, det kan vara viktigt att tillsammans tända ett ljus eller att genom någon annan gemensam handling uppmärksamma det som hänt. Om en klass direkt berörs av en olycka eller annan tragisk händelse kan det vara viktigt att ge barnen psykologisk avlastning, något som kallas debriefing. Detta är något som genomförs av professionell personal och innebär att man strukturerat hjälper till att sortera i den traumatiska upplevelsen. I den händelse detta blir nödvändigt finns utbildad personal att tillgå. MISSTANKE OM MISSHANDEL ELLER SEXUELLA ÖVERGREPP MOT ELEV o Personal underrättar rektor vid misstanke. o Rektor kontaktar sociala myndigheter och polis och gör en anmälan. Det finns en skyldighet att anmäla vid misstanke om fara för underårig o Föräldrar får inte kontaktas om misstanke finns att de är inblandade. o Prata inte med icke berörd personal om misstankarna. o Lämna ut alla betydelsefulla uppgifter till sociala myndigheter och polis. o Om en anmälan inte föranleder någon åtgärd - gör en ny anmälan ifall det behövs. 9

10 NÄR ETT BARN HAR FÖRLORAT EN FÖRÄLDER Om du möter en elev i sorg präglas eleven av det som händer där hemma och du kommer kanske att märka ett förändrat beteende hos honom eller henne. Det är viktigt att tänka på att människor reagerar olika på sorg. Respektera den sörjandes behov. Reaktionerna kan vara alltifrån tillsynes ingen alls till kanske kraftiga känsloyttringar Att tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Var dig själv! Det eleven behöver är att du visar att du vet om det som hänt och att du bryr dig. Medmänsklighet, medkänsla och medlidande är det viktigaste. Mentorer: Prata med eleven. Tala om att du vet vad som har hänt. Tala med dom där hemma om eleven så vill. Fråga om det är Ok att berätta för övriga klassen om det inträffade och komma överens om när och hur det skall gå till. Prata med eleven och föräldrar om vilken övrig personal som bör informeras. Informera elev och föräldrar om elevvårdsteamet. Eleven bör erbjudas möjlighet att träffa kurator. Övrig personal: Om du inte känner eleven eller inte har relation till eleven så behöver du inte göra någonting alls. Om eleven aktivt söker dig så kan du tala om för eleven att du känner till elevens sorg och visa medkänsla. Tala om för eleven att du vet. Visa eleven omtanke. Om du känner eleven och har en relation. Tala om för eleven att du vet om elevens sorg. Visa medkänsla. 10

11 KRISPLAN VID PERSONALS DÖD o Skolledningen kontaktar anhöriga för information vad som hänt och talar om för anhöriga att vi informerar på skolan. o Skolledningen kallar till samling för information till all personal på skolan. o Minnesstund - en gemensam markering för hela skolan, som företrädesvis leds av rektor. Det är fint om både lärare och elever kan bidra med olika inslag av uppläsning, sång och musik. o Om dödsfallet inträffar plötsligt och oväntat bör ett möte sammankallas, där lärare och övrig personal får möjlighet att tala ut om det inträffade (psykologisk debriefing). o Anordna ett klassrumssamtal för att hjälpa de närmast berörda klasserna använd ritualer för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina reaktioner. o Viktigt att representant för skolledningen och kollegor får delta vid begravningen! Låt elever delta i jordfästningen i sällskap med vuxna. Detta sker i samråd med de anhöriga! o Förbered eleverna på den nya läraren så att han/hon inte stöts bort av klassen. Informera den nya läraren ingående om elevernas reaktioner och om vilka elever som reagerat starkast. 11

12 HANDLINGSPLAN NÄR BARN DRABBATS AV ALLVARLIG SJUKDOM MEN FORTFARANDE GÅR I SKOLAN Då skolan fått kännedom om ett barns svårare sjukdom som på sikt kräver sjukhusvistelse är det viktigt att en kontinuerlig kontakt etableras med den sjukes familj. Tillsammans beslutas hur informationen till lärare, elever, föräldrar till elever på skolan skall ske, vad den ska innehålla och vem som skall ge informationen. Diskutera tillsammans med familjen hur den fortsatta kontakten skall ske. Hur vi, både personal och barn, ska förhålla oss till den sjuke. Det är viktigt att man får veta om medicinering och ev. sjukdomsbild. Tala i klassen/gruppen om sjukdomar/olikheter på ett allmänt sätt. Det är viktigt att den vuxne fortsätter att behandla det sjuka barnet på samma sätt som tidigare, att de regler, gränser, krav mm som gäller allmänt bör följas så långt som möjligt för att minska risken för överbeskyddande. Det är av stor betydelse att den sjuke och kamraterna accepterar och förstår att det kan förekomma negativa reaktioner och avvikelser från ett normalt beteende hos den sjuke. 12

13 HANDLINGSPLAN NÄR DET SJUKA BARNET MÅSTE LÄGGAS IN PÅ SJUKHUS Individuellt åtgärdsprogram upprättas tillsammans med klassföreståndare/förälder samt bitr. rektor. I samråd med familjen och sjukhuset görs en planering om hur den fortsatta kontakten kan utformas med brev, teckningar, video, besök eller uppmuntran på annat sätt. Om det är möjligt att ha en ömsesidig kontakt är detta viktigt för båda parter. De är också viktigt att klassen/gruppen får rapporter om sjukdomsförloppet. Skolan ansvarar i samråd med sjukhusläkaren att den sjuke får möjlighet till undervisning efter klassens undervisningsplan. Det är viktigt att kontakten mellan skola-sjukhus-familj fungerar, då barnet måste fortsätta att ha sin tillhörighet kvar i klassen/gruppen. Under denna tid finns stödgruppen som resurs för den personal som är inblandad. 13

14 HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DRABBADS AV ALLVARLIG SJUKDOM Individuellt åtgärdsprogram för att stödja eleven. Då man fått kännedom om att förälder eller syskon till en elev råkat ut för en allvarlig sjukdom eller olyckshändelse som befaras leda till döden, gäller följande: Ta kontakt med barnets familj, helst genom hembesök för att höra på vilket sätt vi skolan/barnomsorgen kan stötta eleven. I samråd med familjen kommer man överens om och avgör hur mycket information som skall gå ut till övriga klassen/gruppen och berörd personal, samt upprättande av individuellt åtgärdsprogram. HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DÖTT 1. Rektor skaffar sig bekräftelse på att informationen är riktig och vad som är familjens önskan kring informationen till klassen och personalen 2. Om ej så skett ska kontakt tas med elevens familj för att diskutera om och hur budet ska framföras till elever och personal. 3. Stödgruppen informeras. 4. Rektor eller annan ur stödgruppen samlar närmast berörd personal och informerar samt diskuterar lämpligt tillfälle att framföra budskapet till klassen. Detta bör ske snarast möjligt. 5. Klf eller annan lämplig person tillsammans med personal ur ledning/stödgrupp informerar klassen om dödsfallet. Tillfälle ges för reflektion och tankar/frågor. 6. Viktiga frågor att ta upp är: Hur kan vi stötta den drabbade eleven nu? Hur ska vi möta eleven när han/hon kommer tillbaka till klassen? 14

15 Råd och stöd - länkar och telefonnummer BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS vuxentelefon - om barn BUP i Solna - Barn och ungdomspsykiatri Besöksadress: Råsundavägen 101 Kvinnojouren i Solna IFFI och RIFFI internationellaföreningen för invandrarkvinnor Barnens hjälptelefon Maria Ungdom Rädda barnens centrum för barn och ungdomar i kris Rädda Barnen - Föräldratelefon Manliga nätverket - Rädda Barnen Manscentrum - Kriscentrum för män Mansjouren Röda Korsets jourhavande kompis

16 FÖRSLAG PÅ PROGRAM, DIKTER OCH PSALMER Här finns förslag på program med lämpliga dikter, sånger och psalmer för en skola i sorg. Musikkassetter, diktbok och ljus ska finnas tillsammans med krisplanen och krislitteraturen på särskild plats i skolan. Samling i klassrummet Ange dödsorsak konkret med så mycket fakta som möjligt. o Tänd stearinljus i klassrummet o Välj dikt, eget förslag eller från denna bilaga o Spela musik, färdiginspelad på band o Läs ur bok, ex: Sommarland av E. Skeie eller Min vän är död av E. Skåreus o Samtala, bl.a. om hur man beter sig mot syskon och vänner om att det är bra att ta kontakt med syskon och andra närstående. Prata om olika saker, föreslå aktiviteter: ta en promenad, gå på bio, lyssna på musik e.d. Respektera dock ett nej. Undvik inte personerna. Undvik inte heller att fråga om den bortgångne. o Rita och/eller skriv om döden. Lämna ut papper, men det är frivilligt att göra något. Spela gärna musik till. 16

17 FÖRSLAG TILL GEMENSAM SAMLING o Stilla sorgemusik (färdiginspelad på CD) o Psalm 248: Tryggare kan ingen vara, vers 1 och 5 o Minnesord av rektor eller någon lärare o Tyst minut o Diktläsning (ex: se kommande sidor) o Psalm 297: Härlig är jorden, vers 1 3 o Musik. 17

18 SORGEN Sorgen har flera ansikten det gråtande det förtvivlade det bittra det kärleksfulla det tacksamma Sorgen är något att vara rädd om inte rädd för den ger oss liv och smärta den ger oss ångest och glädje den ger oss skaparkraft Sorgens ansikten måste finnas för att skänka oss frid och ro för att ge oss kraft att leva helt för att såren ska läkas Var rädd om din sorg den skall föra dig framåt mot mål i fjärran mot rymder utan slut bort från död och förintelse Rolf Molander November

19 NÅGON GÅNG SKA VI DÖ Någon gång ska vi dö du och jag Alla människor ska dö och alla djur och alla träd ska dö och blommorna på marken men inte alltihop på en gång utan då och då så att det knappast märks Ur Gröngölingen är på väg Av Barbro Lindgren VAD ÄR TID? Vad är tid? tid att äta tid att gå i skolan tid att lägga sig. Jag har inte tid att klättra i träd längre för jag måste räkna talen. Gud har hur mycket tid som helst i himlen finns det nog inga klockor. Och inga tal. Men träd. Ur Jag ska fråga Gud av Britt G Hallqvist 19

20 BLOTT EN DAG Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst evad som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig ett faders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag. Dess beskärde del av fröjd och smärta, Möda, vila och behag. TRYGGARE KAN INGEN VARA Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet. Fågeln ej i kända nästet. Vad han tar och vad han giver. Samme Fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena: Barnets sanna väl allena. HÄRLIG ÄR JORDEN Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel. Skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra, riken på jorden, gå vi till paradis med sång. Tidevarv komma. Tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen, i själens glada pilgrimssång. Änglar den sjöngo. Först för markens herdar. Skönt från själ till själ det ljöd: Människa gläd dig, Frälsarn är kommen. Frid över jorden Herren bjöd. 20

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung. Att tänka på inför och efter vårt besök

Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung. Att tänka på inför och efter vårt besök Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung Denna handledning är baserad på en lärarhandledning utgiven av UR inför programmen Osynliga Sår som är en programserie om utsatta barn. Delen som handlar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer