Krisplan för Granbackaskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan för Granbackaskolan"

Transkript

1 Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009

2 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning. I en sådan situation skall vi ha en beredskap för att kunna bemöta barnen och personalen på ett värdigt sätt. Rektor informeras om krissituationen och kallar krisgruppen till ett möte. Om rektor inte finns tillgänglig samordnas arbetet av nästa person på listan nedan. Kan ingen i krisgruppen nås kontaktas vaktmästare eller expiditionspersonal för att fortsätta söka någon ur krisgruppen. Granbackaskolans krisgrupp Rektor Birgitta Stenlund tel: Hem: Mobil: Skolpsykolog Katarina Malmström tel: Mobil: Skolsköterska Gertrud Åkervall tel: Hem: Mobil: Specialpedagog Eva Medin tel: Hem: Mobil: Landet: Övriga kontaktpersoner: Kanslist Lotta von Schrowe tel: Vaktmästare Henrik Lilieholm tel: Mob: Skolmåltidspersonal Mimmi Olsson tel: Mob:

3 Krisgruppens viktigaste funktion är att stödja berörda i en krissituation. Resurspersoner som kopplas in vid behov. Skolläkare Sophie Ekman tel: hem hem och fax Mobil jobb: Mobil privat: BUP tel: Kyrkans hus Judit Heurlin tel: mobil: Solna närpolis tel: Socialförvaltningen tel: /barnenhetens journummer Socialjour fr selapp Astrid Lindgrens sjukhus tel: (Akuten) Ungdomsmottagningen tel: POSOM-gruppen. Gunnar Pallèn tel: PKL-grupp (Karolinska) tel: Tallbackaskolans krisgrupp Rektor Johan Bergkvist tel: Hem: , mob: Bitr.rektor Ann Trossö tel: Hem: , mob: Skolsköterska Eva Strandlid tel: Hem: mob: Kurator Margareta Rydmark tel: Hem: , mob: Arbetslagsledare Lisa Säll tel: Hem: , mob: Lärare Stina Ljungvall tel: Hem: mob: Övriga kontaktpersoner: Expeditionspersonal Lena Adolfsson tel: Hem: mob: Vaktmästare Christina Lundin tel: Hem: mob:

4 HANDLINGSPLAN VID GROVT VÅLD, HOT OM VÅLD OCH ALLVARLIG SKADEGÖRELSE I SKOLAN. Målet är att värna om en miljö utan våld och skadegörelse. 1. Närmast vuxen ingriper omedelbart så att våldet/skadegörelsen upphör. 2. Det inträffade anmäls till någon i krisgruppen enligt gällande ordning. 3. Rektor bedömer om krisgruppen skall sammankallas samt eventuella vittnen till det som inträffat. 3. Krisgruppen bedömer sedan vilka åtgärder som skall vidtagas, t ex. stödåtgärder av olika slag eller anmälan till Socialtjänst och/eller Polis. 4. Vid personskada kontaktas anhörig omgående av någon ur krisgruppen. 5. Föräldrar och övriga berörda skall alltid informeras om vidtagna åtgärder 4

5 HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA/OLYCKA UNDER SKOLTID. 1. Den som kommer först till platsen ser att ambulans och polis larmas samt att rektor informeras. - AMBULANS tfn: POLIS tfn: 112 Någon stannar kvar hos den skadade och ger eventuellt första hjälpen tills ambulans är på plats. 2. Rektor samordnar och tar kontakt med övriga i krisgruppen. Anhöriga kontaktas och meddelas till vilket sjukhus den skadade förts. OBS! Ge ej dödsbud i telefonen! 3. Övrig berörd personal informeras för att samtala och ta hand om elever i klassrummet. 4. Eventuella syskon tas om hand utanför klassrummet av någon de känner mycket väl. 5. Vid behov informerar rektor alla elever i matsalen om vad som hänt. Eventuell information av media sköts av skolledningen. 6. Återgå till samling i respektive klassrum tillsammans med klassföreståndare/mentor. 7. Så snart som möjligt ordnas ett föräldramöte för den drabbade klassen. Krisgruppen/mentorer, ansvarar för innehållet. 8. Övriga föräldrar kan inhämta information på tfn: expedition. 5

6 HANDLINGSPLAN FÖR DÖDSBUD OCH BESKED OM ALLVARLIG SKADA/OLYCKA TILL PERSON UNDER SKOLTID 1. Den person som mottar beskedet tar så snabbt som möjligt kontakt med någon ur krisgruppen. Det är viktigt att skolan ser till att få bekräftelse på den information de har fått är riktig. 2. Person utsedd av krisgruppen meddelar berörd person om det inträffade. Det bör vara en person som känner eleven väl och som eleven är trygg med. 3. Välj en lugn och ostörd plats. Berätta till berörd person vad som har hänt, inte hur. Vanliga reaktioner; Ångest Skolsvårigheter Kroppsliga smärtor Sömnrubbningar Sorg, längtan Vrede och /eller utåtagerande beteende Fruktan och protest Personlighetsförändringar Grubbleri över orsak och mening Skuldkänsla Pessimism inför framtiden Tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot de reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Lämna inte eleven ensam. Du bör följa elever till den plats där den övriga familjen befinner sig alternativt att någon anhörig hämtar eleven. 6

7 ATT FÖRMEDLA SORGEBUD TILL SIN KLASS Det är en svår situation att förmedla sorgebud till sin klass. En lärare undergräver sin position och är ett dåligt föredöme om han/hon inte tar på sig detta ansvar. Läraren behöver stöd och hjälp i klassrummet av ytterligare någon vuxen. Vid ett så chockartat budskap som ett plötsligt och oväntat dödsfall, skall god tid ges för barnens reaktioner. Närstående vänner till den avlidne i andra klasser bör få möjlighet att deltaga. o budskapet bör inte lämnas för sent på dagen o läraren bör ha inhämtat så mycket information som möjligt o läraren och rektor bör ha kontaktat familjen, om möjligt o läraren samlar klassen och berättar vad som hänt. o Dödsbudskapet ska vara konkret och ge de fakta man känner till och inte innehålla förskönande omskrivningar. Det bör helst vara ytterligare en vuxen med som känner eleverna. Om någon elev lämnar klassrummet skall en vuxen följa med och ta hand om vederbörande. o förstå och bekräfta att det är svårt att ta budskapet till sig och berätta flera gånger o berätta för eleverna om vanliga reaktioner man kan uppleva i samband med sorgliga budskap, samt påpeka vikten av respekt för olika reaktionsmönster. Se bilaga 4 (Krisreaktioner) o betona vikten av öppenhet, uppmana eleverna att tala med varandra och inte stänga inne de tankar och känslor man bär på o tänd ljus, sätt blommor på bänken och/eller lägg dit en personlig tillhörighet o ta god tid för reaktioner och frågor. Våga visa egen sorg, men förlora inte kontrollen. o försök vara flera vuxna som under raster och lunchen kan ge akt på elevernas reaktioner o avsätt efterföljande lektioner för att prata och göra något tillsammans, rita ett minne, sjung passande sånger, skriv brev till den drabbade familjen, eller skriv något som du velat säga till den döde kamraten o läs dikter etc. Ta vara på elevernas kreativitet! o berätta för klassen vad som kommer att hända den närmaste tiden och om de eftersamtal (debriefing) som kommer att äga rum följande dag, då man ytterligare kommer att prata om den svåra händelsen I slutet av denna handlingsplan finns förslag på sånger och dikter etc. Musik CD, ljus och diktbok finns också att tillgå. 7

8 ÖVRIGT att tänka på för läraren: o kontakta föräldrar till de elever, som inte varit närvarande under dagen. Ge aldrig ett dödsbud till en elev i telefon! o lektioner den närmaste tiden måste få brytas om frågor kommer upp eller andra reaktioner som visar barnens sorg, vrede, förtvivlan eller skuld o om klassen ska vara med på begravningen så skall den förberedas noga. Prästen kan komma till klassen och berätta hur begravningsritualen går till o se till att få eget stöd och hjälp! Att vara stark, lugn och samlad i den här situationen kräver oerhört mycket. Tala med någon på skolan varje dag vid skoldagens slut om hur dagen varit. Avtala tid för dessa samtal! o Klassen är inte betjänt av att deras lärare inte orkar. De här dagarna är kanske, för en enskild elev, de viktigaste dagarna under hela skoltiden. Låt sorgen få ta tid! 8

9 Eftersamtal - Debriefing Vid händelser som av någon anledning berör eller upprör är det viktigt att samla klassen och tillsammans samtala och fundera kring det som hänt. Ibland är det något som bara berör en mindre grupp, t ex en enskild klass, då bör samtalet hållas strukturerat och ledas av någon professionell, detta kallas debriefing. En mer utförlig beskrivning av ett sådant samtals struktur förklaras nedan. I andra fall kan det ha inträffat något som mer indirekt berör. De senaste åren har flera sådana händelser inträffat, som t ex 11 september, mordet på Anna Lindh och Flodvågskatastrofen. Även om ingen på skolan drabbats direkt kommer barnen att påverkas av samhällets gemensamma oro, det som förmedlas på nyhetssändningar et c. Det är då viktigt att i klassen skapa utrymme för barnens tankar och funderingar dels genom samtal men också genom handlingar. Många barn uttrycker sin oro lättare genom att måla den, det kan vara viktigt att tillsammans tända ett ljus eller att genom någon annan gemensam handling uppmärksamma det som hänt. Om en klass direkt berörs av en olycka eller annan tragisk händelse kan det vara viktigt att ge barnen psykologisk avlastning, något som kallas debriefing. Detta är något som genomförs av professionell personal och innebär att man strukturerat hjälper till att sortera i den traumatiska upplevelsen. I den händelse detta blir nödvändigt finns utbildad personal att tillgå. MISSTANKE OM MISSHANDEL ELLER SEXUELLA ÖVERGREPP MOT ELEV o Personal underrättar rektor vid misstanke. o Rektor kontaktar sociala myndigheter och polis och gör en anmälan. Det finns en skyldighet att anmäla vid misstanke om fara för underårig o Föräldrar får inte kontaktas om misstanke finns att de är inblandade. o Prata inte med icke berörd personal om misstankarna. o Lämna ut alla betydelsefulla uppgifter till sociala myndigheter och polis. o Om en anmälan inte föranleder någon åtgärd - gör en ny anmälan ifall det behövs. 9

10 NÄR ETT BARN HAR FÖRLORAT EN FÖRÄLDER Om du möter en elev i sorg präglas eleven av det som händer där hemma och du kommer kanske att märka ett förändrat beteende hos honom eller henne. Det är viktigt att tänka på att människor reagerar olika på sorg. Respektera den sörjandes behov. Reaktionerna kan vara alltifrån tillsynes ingen alls till kanske kraftiga känsloyttringar Att tänka på: Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot reaktioner som kommer och att du finns för eleven. Var dig själv! Det eleven behöver är att du visar att du vet om det som hänt och att du bryr dig. Medmänsklighet, medkänsla och medlidande är det viktigaste. Mentorer: Prata med eleven. Tala om att du vet vad som har hänt. Tala med dom där hemma om eleven så vill. Fråga om det är Ok att berätta för övriga klassen om det inträffade och komma överens om när och hur det skall gå till. Prata med eleven och föräldrar om vilken övrig personal som bör informeras. Informera elev och föräldrar om elevvårdsteamet. Eleven bör erbjudas möjlighet att träffa kurator. Övrig personal: Om du inte känner eleven eller inte har relation till eleven så behöver du inte göra någonting alls. Om eleven aktivt söker dig så kan du tala om för eleven att du känner till elevens sorg och visa medkänsla. Tala om för eleven att du vet. Visa eleven omtanke. Om du känner eleven och har en relation. Tala om för eleven att du vet om elevens sorg. Visa medkänsla. 10

11 KRISPLAN VID PERSONALS DÖD o Skolledningen kontaktar anhöriga för information vad som hänt och talar om för anhöriga att vi informerar på skolan. o Skolledningen kallar till samling för information till all personal på skolan. o Minnesstund - en gemensam markering för hela skolan, som företrädesvis leds av rektor. Det är fint om både lärare och elever kan bidra med olika inslag av uppläsning, sång och musik. o Om dödsfallet inträffar plötsligt och oväntat bör ett möte sammankallas, där lärare och övrig personal får möjlighet att tala ut om det inträffade (psykologisk debriefing). o Anordna ett klassrumssamtal för att hjälpa de närmast berörda klasserna använd ritualer för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina reaktioner. o Viktigt att representant för skolledningen och kollegor får delta vid begravningen! Låt elever delta i jordfästningen i sällskap med vuxna. Detta sker i samråd med de anhöriga! o Förbered eleverna på den nya läraren så att han/hon inte stöts bort av klassen. Informera den nya läraren ingående om elevernas reaktioner och om vilka elever som reagerat starkast. 11

12 HANDLINGSPLAN NÄR BARN DRABBATS AV ALLVARLIG SJUKDOM MEN FORTFARANDE GÅR I SKOLAN Då skolan fått kännedom om ett barns svårare sjukdom som på sikt kräver sjukhusvistelse är det viktigt att en kontinuerlig kontakt etableras med den sjukes familj. Tillsammans beslutas hur informationen till lärare, elever, föräldrar till elever på skolan skall ske, vad den ska innehålla och vem som skall ge informationen. Diskutera tillsammans med familjen hur den fortsatta kontakten skall ske. Hur vi, både personal och barn, ska förhålla oss till den sjuke. Det är viktigt att man får veta om medicinering och ev. sjukdomsbild. Tala i klassen/gruppen om sjukdomar/olikheter på ett allmänt sätt. Det är viktigt att den vuxne fortsätter att behandla det sjuka barnet på samma sätt som tidigare, att de regler, gränser, krav mm som gäller allmänt bör följas så långt som möjligt för att minska risken för överbeskyddande. Det är av stor betydelse att den sjuke och kamraterna accepterar och förstår att det kan förekomma negativa reaktioner och avvikelser från ett normalt beteende hos den sjuke. 12

13 HANDLINGSPLAN NÄR DET SJUKA BARNET MÅSTE LÄGGAS IN PÅ SJUKHUS Individuellt åtgärdsprogram upprättas tillsammans med klassföreståndare/förälder samt bitr. rektor. I samråd med familjen och sjukhuset görs en planering om hur den fortsatta kontakten kan utformas med brev, teckningar, video, besök eller uppmuntran på annat sätt. Om det är möjligt att ha en ömsesidig kontakt är detta viktigt för båda parter. De är också viktigt att klassen/gruppen får rapporter om sjukdomsförloppet. Skolan ansvarar i samråd med sjukhusläkaren att den sjuke får möjlighet till undervisning efter klassens undervisningsplan. Det är viktigt att kontakten mellan skola-sjukhus-familj fungerar, då barnet måste fortsätta att ha sin tillhörighet kvar i klassen/gruppen. Under denna tid finns stödgruppen som resurs för den personal som är inblandad. 13

14 HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DRABBADS AV ALLVARLIG SJUKDOM Individuellt åtgärdsprogram för att stödja eleven. Då man fått kännedom om att förälder eller syskon till en elev råkat ut för en allvarlig sjukdom eller olyckshändelse som befaras leda till döden, gäller följande: Ta kontakt med barnets familj, helst genom hembesök för att höra på vilket sätt vi skolan/barnomsorgen kan stötta eleven. I samråd med familjen kommer man överens om och avgör hur mycket information som skall gå ut till övriga klassen/gruppen och berörd personal, samt upprättande av individuellt åtgärdsprogram. HANDLINGSPLAN DÅ NÄRA ANHÖRIG TILL ELEV DÖTT 1. Rektor skaffar sig bekräftelse på att informationen är riktig och vad som är familjens önskan kring informationen till klassen och personalen 2. Om ej så skett ska kontakt tas med elevens familj för att diskutera om och hur budet ska framföras till elever och personal. 3. Stödgruppen informeras. 4. Rektor eller annan ur stödgruppen samlar närmast berörd personal och informerar samt diskuterar lämpligt tillfälle att framföra budskapet till klassen. Detta bör ske snarast möjligt. 5. Klf eller annan lämplig person tillsammans med personal ur ledning/stödgrupp informerar klassen om dödsfallet. Tillfälle ges för reflektion och tankar/frågor. 6. Viktiga frågor att ta upp är: Hur kan vi stötta den drabbade eleven nu? Hur ska vi möta eleven när han/hon kommer tillbaka till klassen? 14

15 Råd och stöd - länkar och telefonnummer BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS vuxentelefon - om barn BUP i Solna - Barn och ungdomspsykiatri Besöksadress: Råsundavägen 101 Kvinnojouren i Solna IFFI och RIFFI internationellaföreningen för invandrarkvinnor Barnens hjälptelefon Maria Ungdom Rädda barnens centrum för barn och ungdomar i kris Rädda Barnen - Föräldratelefon Manliga nätverket - Rädda Barnen Manscentrum - Kriscentrum för män Mansjouren Röda Korsets jourhavande kompis

16 FÖRSLAG PÅ PROGRAM, DIKTER OCH PSALMER Här finns förslag på program med lämpliga dikter, sånger och psalmer för en skola i sorg. Musikkassetter, diktbok och ljus ska finnas tillsammans med krisplanen och krislitteraturen på särskild plats i skolan. Samling i klassrummet Ange dödsorsak konkret med så mycket fakta som möjligt. o Tänd stearinljus i klassrummet o Välj dikt, eget förslag eller från denna bilaga o Spela musik, färdiginspelad på band o Läs ur bok, ex: Sommarland av E. Skeie eller Min vän är död av E. Skåreus o Samtala, bl.a. om hur man beter sig mot syskon och vänner om att det är bra att ta kontakt med syskon och andra närstående. Prata om olika saker, föreslå aktiviteter: ta en promenad, gå på bio, lyssna på musik e.d. Respektera dock ett nej. Undvik inte personerna. Undvik inte heller att fråga om den bortgångne. o Rita och/eller skriv om döden. Lämna ut papper, men det är frivilligt att göra något. Spela gärna musik till. 16

17 FÖRSLAG TILL GEMENSAM SAMLING o Stilla sorgemusik (färdiginspelad på CD) o Psalm 248: Tryggare kan ingen vara, vers 1 och 5 o Minnesord av rektor eller någon lärare o Tyst minut o Diktläsning (ex: se kommande sidor) o Psalm 297: Härlig är jorden, vers 1 3 o Musik. 17

18 SORGEN Sorgen har flera ansikten det gråtande det förtvivlade det bittra det kärleksfulla det tacksamma Sorgen är något att vara rädd om inte rädd för den ger oss liv och smärta den ger oss ångest och glädje den ger oss skaparkraft Sorgens ansikten måste finnas för att skänka oss frid och ro för att ge oss kraft att leva helt för att såren ska läkas Var rädd om din sorg den skall föra dig framåt mot mål i fjärran mot rymder utan slut bort från död och förintelse Rolf Molander November

19 NÅGON GÅNG SKA VI DÖ Någon gång ska vi dö du och jag Alla människor ska dö och alla djur och alla träd ska dö och blommorna på marken men inte alltihop på en gång utan då och då så att det knappast märks Ur Gröngölingen är på väg Av Barbro Lindgren VAD ÄR TID? Vad är tid? tid att äta tid att gå i skolan tid att lägga sig. Jag har inte tid att klättra i träd längre för jag måste räkna talen. Gud har hur mycket tid som helst i himlen finns det nog inga klockor. Och inga tal. Men träd. Ur Jag ska fråga Gud av Britt G Hallqvist 19

20 BLOTT EN DAG Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst evad som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig ett faders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag. Dess beskärde del av fröjd och smärta, Möda, vila och behag. TRYGGARE KAN INGEN VARA Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet. Fågeln ej i kända nästet. Vad han tar och vad han giver. Samme Fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena: Barnets sanna väl allena. HÄRLIG ÄR JORDEN Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel. Skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra, riken på jorden, gå vi till paradis med sång. Tidevarv komma. Tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen, i själens glada pilgrimssång. Änglar den sjöngo. Först för markens herdar. Skönt från själ till själ det ljöd: Människa gläd dig, Frälsarn är kommen. Frid över jorden Herren bjöd. 20

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA Skriven hösten 2010 Ansvar Krisplanen beskriver hur personalen i Isnäs skola skall agera, om vi i skolan råkar ut för en oväntad kris t.ex. dödsfall, allvarlig sjukdom, svår olycka

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2013-09-30 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Läsåret 2015/16 En krissituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket Barn och sorg Sjukhusbiblioteket Ager, Ulrika: Ett liv kvar att leva att börja om när det värsta hänt. Recito. 2009 Ulrika berättar om hur livet vände på ett par sekunder och aldrig blev sig likt igen,

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2016-01-20 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer