Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Uppgift 3 Verksamheten Noterat under året 3 Gudstjänster, kyrkliga handlingar 4 Föreningar och frivilliga 5 Ledning 6 Personal och församlingskansli 7 Barn- och ungdomsverksamhet 7 Konfirmander 8 Kör- och musikverksamheten 8 Sommarverksamheten 9 Diakoniverksamheten 10 Barnhemmet i Sakiai 10 Miljöinformation 11 Ekonomi och egendom Hus och kyrkor 11 Kollekter 12 Stiftelser 12 Framtida utveckling 12 Utveckling av kyrkoavgift resp. ekonomisk utjämning 13 Målsatt kapital 14 Resultat och ställning 14 Finansiella instrument 15 Flerårsöversikt 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Tilläggsupplysningar 20

3 Förvaltningsberättelse Kyrkorådet i Oscars församling enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan, styrelse för församlingen lämnar denna årsredovisning för Uppgift Oscars församling är en del av Svenska Kyrkan och den världsvida kristenheten. Oscars församling har inom sina geografiskt fastställda gränser till huvuduppgift att fira gudstjänster, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Församlingen har följande vision i genomförandet av uppgiften: Oscars församlings verksamhetsidé är att förmedla och levandegöra kristen tro och tradition för nuvarande och kommande generationer samt förvalta och bevara det kyrkliga kulturarvet. Verksamheten Noterat under året Ny mandatperiod för förtroendemannaorganisationen Församlingskollekterna har ökat Ökat antal timmar i öppna förskolan Succé för musikalen Mass Ny församlingsinstruktion Omfattande renoveringsarbeten 3

4 Oscars församling är en av Stockholms innerstads både till yta och invånarantal största församlingar. Drygt av församlingens invånare tillhör Svenska kyrkan vilket motsvarar 65 procent. I Oscars församling finns en gammal tradition av att tillhöra Svenska kyrkan, att döpa sina barn och att ungdomar låter sig konfirmeras. Dock noteras att dopfrekvensen sjunker vilket kyrkorådet ser allvarligt på och åtgärder för att följa upp de nyfödda barnens familjer kommer att ske. Kyrkorådet vill att församlingens medlemmar ska känna en hög servicenivå och kvalitet i församlingens olika verksamheter, inte minst vad gäller de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gudstjänster och kyrkliga handlingar Under året har antalet besökare per gudstjänst ökat. Dock har antalet gudstjänster varit färre än tidigare år beroende dels på grund av att Oscarskyrkan var stängd i några veckor inför och under Musikalen Mass samt att Djurgårdskyrkan renoverades under våren. Antalet deltagare vid de kyrkliga handlingarna har också ökat. Gustaf Adolfskyrkan är den kyrka som är mest utnyttjad för dop och begravningar medan Oscarskyrkan är mest efterfrågad för vigslar. Drygt 52 procent av de nyfödda barnen döps vilket innebär att församlingen ligger över riksgenomsnittet på 46 procent vad gäller dop. Men för att i framtiden ha kvar en hög andel konfirmander måste antalet familjer som väljer att döpa sina nyfödda öka. Ungdomsförbundet Flottans unga har sedan flera år tillbaka genom ett samarbetsavtal med församlingen sina konfirmationsgudstjänster i Oscarskyrkan. Antal besökare Gudstjänster Kyrkliga handlingar Totalt Oscarskyrkan 4 I Oscarskyrkan, som stod färdig 1903, firas Oscarsmässan varje söndag och helgdag. Det är en förenklad mässa med såväl färre psalmer som textläsningar men med körmedverkan. I anslutning till mässan serveras kyrkkaffe som är uppskattat och som ger möjlighet till många samtal. Minstinggudstjänst eller Mässa för små och stora som firas ett par gånger per termin samlar flera hundra varje gång. Ungdomsverksamheten har sina temamässor ett par gånger per termin och de är också mycket välbesökta. På söndagar erbjuds ofta en konsert. Lunchmässa firas på tisdagar. Taiji/ Qigong med efterföljande samtal en gång per vecka är också välbesökta. Skolavslutningarna i Oscarskyrkan är populära och uppskattade av skolorna, och cirka besökte dessa.

5 Gustaf Adolfskyrkan I Gustaf Adolfskyrkan, som är från 1892, firar församlingen gudstjänst tre söndagar varje månad som följs av kyrkkaffe uppdukat inne i kyrkan. En söndag per månad firar Stiftelsen Brödet sin mässa i kyrkan. Musikgudstjänsten Älskade psalmer är uppskattad av många vilket framgår av de många telefonsamtal om önskepsalmer som rings in. Försvarsmakten använder också kyrkan regelbundet. Olaus Petrikyrkan Verksamheten i Olaus Petri kyrka och församlingshus från 1959 riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. På torsdagskvällarna firar ungdomsverksamheten mässa följt av ungdomskväll, ca en gång i månaden firas gudstjänst för stora och små och ca en gång i månaden firas Stillhetens rum, en andakt med efterföljande måltid. Koreanska församlingen firar gudstjänst varje söndag. I Olaus Petri finns också församlingens diakonala center. Djurgårdskyrkan Kyrkan som byggdes som kombinerad skola och kyrka är från Den har genom sitt läge och sin form en speciell profil. Djurgårdskyrkans verksamhet knyter an till byggnadens ursprungliga ändamål, nämligen att vara skola. Förutom gudstjänst på söndagar och sammankomster för bibelstudier, finns här även andra aktiviteter av vilka Sommarkyrkan är den mest kända. Flera av aktiviteterna sker i ett nära samarbete med föreningen Djurgårdskyrkans Vänner. Konstutställningar är ett bestående inslag i kyrkan. Hemkyrkan Gudstjänster firas regelbundet på de fyra äldreboenden som finns i församlingen. Cirka personer har deltagit i dessa gudstjänster. Hemkyrkan har många frivilliga knutna till sin verksamhet. Samtalsgrupper på de olika boendena har också genomförts liksom enskilda besök. Föreningar och frivilliga Församlingshuset på Fredrikshovsgatan 8 är en populär plats för många föreningsträffar, föredragskvällar, samkväm, körövningar och servering i anslutning till gudstjänster, dop och begravningar samt annan verksamhet. 5

6 På Fredrikshovsgatan 8 finns också församlingsbiblioteket, som är ett av få kvarvarande församlingsbibliotek i Stockholm. I biblioteket finns ungefär böcker till utlåning. Under året har nya låntagare tillkommit och utlåningen har därmed ökat. Församlingens hemsida har kopplats ihop med biblioteket vilket innebär att man kan söka böcker i biblioteket från hemsidan. I samarbete med vänföreningen Oscarsbibliotekets Vänner har biblioteket arrangerat bokcirklar, föredrag, utflykter m m. Församlingen har många frivilliga medarbetare. Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, konsertvärdar, värdar vid olika serveringstillfällen och deltagare i diakonins besökstjänst bidrar alla till att församlingen når ut till många människor och till att församlingen blir en mötesplats där man kan tala om viktiga ting, vågar vara sig själv och blir På Oscarsbiblioteket hjälper bibliotekarie Erika gärna till med boktips. respekterad sådan man är. Under året har en kommitté bestående av tre kyrkvärdar och två präster arbetat med att utveckla uppdraget som kyrkvärd. Flera nya kyrkvärdar har också utsetts. Många personer är också aktiva i styrelser och övrigt föreningsarbete. Djurgårdskyrkans Vänner, Gula Änglarna, Oscars internationella forum, Kontakt och gemenskap, Oscarsbibliotekets Vänner och Oscars Seniorer är alla föreningar med stark anknytning till församlingen. Oscars internationella forum arbetar med att i första hand samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet och barnhemmet i Sakiai, Litauen. Olika aktiviteter har genomförts under de två stora insamlingsperioderna inom Hela Världen, Fasteaktionen och advents- och julinsamlingen. Under insamlingsperioden för Svenska kyrkan i utlandet har också olika aktiviteter genomförts. Ledning De som ingår i församlingens ledningsorgan är demokratiskt utsedda vid kyrkovalet. Kyrkofullmäktige har sammanträtt två gånger under året för beslut om årsredovisning och bokslut samt budget. Kyrkofullmäktige har 35 ledamöter, en utökning med tio ledamöter sedan förra mandatperioden. Mandatfördelningen i kyrkofullmäktige är Borgerligt alternativ 18 mandat, Socialdemokraterna 7 mandat, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4 mandat, Fria liberaler i Svenska kyrkan 4 mandat, Centerpartiet 1 mandat och Gröna Kristna 1 mandat. Kyrkorådet utför huvuddelen av sitt arbete genom sina utskott, arbetsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, diakoniutskottet och musik- och internationella utskottet. Kyrkorådet har haft 8 sammanträden under året. Kyrkorådet har åtta ledamöter och lika många ersättare. Utöver de åtta ledamöterna är kyrkoherden självskriven ledamot. Sammansättningen i kyrkorådet är: Borgerligt alternativ 5, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1, Socialdemokraterna 1 och Fria liberaler i Svenska kyrkan 1. Därutöver tillkommer samma antal ersättare för varje nomineringsgrupp. Löpande ärenden som kyrkorådet beslutar om är t ex budget, upphandlingar, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning, tillsättning av prästtjänster och chefstjänster, fastställande av riktlinjer, 6

7 församlingskollekter m m. I september genomförde kyrkorådet en studieresa till Berlin, Tyskland. Under två dagar arbetade man med den nya församlingsinstruktionen. Övrig tid ägnades åt vänförsamlingen i Zeuthen. Tillsammans med representanter från vänförsamlingen besöktes Svenska kyrkan i Berlin, Victoriaförsamlingen. Vid detta möte informerades om Svenska kyrkans betydelse för Berlins invånare före, under och efter andra världskriget. Kyrkorådet var också med och gestaltade gudstjänsten i Zeuthen med anledning av kyrkans 100-årsjubileum. Arbetet med församlingsinstruktionen inleddes under våren och följdes av en för förtroendevalda och personal gemensam kick-off i början av september. Utifrån förslag och synpunkter som framkommit bearbetade kyrkorådet vid sitt möte i Berlin sitt förslag som i november fastställdes av kyrkofullmäktige. En barnkonsekvensanalys av församlingsinstruktionen har också gjorts. Domkapitlet fastställer slutligen församlingsinstruktionen. Gåvoutbyte vid Zeuthenbesöket. Personal och församlingskansli Oscars församling tillämpar Svenska kyrkans avtal. Det innebär bl a att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar: Avtalsgruppsjukförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Tjänstegrupplivförsäkring samt Pensionsavtal och andra avtal tecknade av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Församlingen har avtal om företagshälsovård med Avonova Hälsa AB för personalvårdande insatser. Församlingen erbjuder bidrag till friskvård enligt Skatteverkets regler. Uttaget av friskvårdsbidrag har ökat med ca sex procent vilket är positivt. Församlingsbladet har fortsatt att utvecklas och är uppskattat av många. Information om församlingens gudstjänster och övrig verksamhet samt föreningarnas verksamhet ges i Östermalmsnytt, månadsblad, elektroniskt nyhetsbrev och på hemsidan. Närvaron på Facebook har utökats. Sedan den 1 januari 2014 sköter församlingen Engelbrekts församlings lönehantering. Detta är ännu ett led i ett utökat samarbete församlingarna på Östermalm emellan. Barn- och ungdomsverksamhet Församlingen har två öppna förskolor i Olaus Petri och på Fredrikshovsgatan 3. Totalt hade de båda förskolorna ca besök under året vilket är en utökning med drygt besök. Antalet timmar har utökats för att möta den stora efterfrågan som finns. Två tredjedelar av besöken är i den öppna förskolan på Fredrikshovsgatan. De öppna förskolorna förbereder många familjer för fortsatt deltagande i församlingens barnverksamhet och de är mycket uppskattade. Förskolan Lilla Prästkragen i Olaus Petri hade ca 23 barn inskrivna. Förskolan har ett gott rykte bland de boende i församlingen. Utflykter, teaterbesök och 7

8 samlingar i kyrkan genomfördes regelbundet. Den montessoriinriktning som bedrivs i förskolan är uppskattad. Den barnverksamhet som finns bidrar i stor utsträckning till att familjer lär känna församlingen. Öppen förskola, förskolan Lilla Prästkragen, barnkörerna och gudstjänster för små och stora är viktiga delar i utbudet av barnverksamhet. I påsk- och julvandringarna deltar professionella skådespelare Ungdomsverksamheten riktar sig främst till konfirmander och tidigare konfirmander. Under året har sportlovsläger och sommarkonfirmationsläger med förberedande träffar ägt rum. Löpande under verksamhetsåret har man ungdomsmässa och ledarutbildningar. Påsk- och julvandringar för låg- och mellanstadieelever har arrangerats. Ungdomsprästen tillbringar en del av sin tid ute på de olika skolorna i församlingen för att bla tala om etik. Samarbetet med fältassistenterna har fortsatt. Lördagskväll at OP är mycket populär och uppskattad av såväl tonåringarna som deras föräldrar. En ungdomsassistent och ett antal ungdomsledare ansvarar för verksamheten. Uppsökande verksamhet ute på stan har genomförts ett antal fredagskvällar för att därmed få fler ungdomar att komma till Lördagskväll at OP. Denna verksamhet är mycket positiv för församlingen och för Svenska kyrkan. En internationell ungdomsgrupp arbetar med att öka medvetandet och engagemanget för det internationella arbetet, dels genom att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete samt barnhemmet i Sakiai i Litauen. Konfirmander Församlingen har under året haft två olika konfirmandgrupper, en grupp på det traditionella treveckors sommarlägret på Medevi Brunn i Östergötland och det nya tvåveckors sommarlägret på Björkögården på Väddö. Det nya lägret på Väddö har efter två år blivit ett etablerat och efterfrågat läger. På dessa båda läger har totalt åringar konfirmerats. Ett antal ungdomar väljer att konfirmeras på läger anordnade av andra församlingar och organisationer. Totalt valde 99 femtonåringar i församlingen att konfirmeras. Antalet konfirmerade femtonåringar i förhållande till antalet femtonåringar som är medlemmar motsvarade 59 procent per den sista december Detta visar att det finns en stor medvetenhet bland femtonåringarna om konfirmationens betydelse, men också att den verksamhet som erbjuds är bra och omtyckt. Kör- och musikverksamheten Församlingens kör- och musikverksamhet är väl känd, både i och utanför församlingen. Församlingen har fyra vuxenkörer, tre barnkörer och en ungdomskör. Av dessa har barn- och ungdomskörerna över 100 medlemmar. Alla körer är välbesatta och har stadig efterfrågan på medlemskap. För många är 8

9 körsången en väg in i kyrkan. Efterfrågan på barnkörplatser är större än kapaciteten. Kyrkorådet, som anser att det är viktigt att tillvarata barn och ungdomars längtan efter verksamhet, har avsatt extra medel för en utökning av barnkörverksamheten. Körerna medverkar i stor utsträckning i gudstjänsterna vilket berikar dessa. Under veckan den 4-11 maj sattes Mass, en scenisk produktion av Leonard Bernstein, upp i Oscarskyrkan. Produktionen var en konstnärlig och medial succé med fina recensioner i dagspressen. I föreställningen medverkade 100 körsångare I Mass agerade, spelade och sjöng församlingens egna körer och musiker. Föreställningen fick fina recensioner. ur församlingens barn-, ungdoms- och vuxenkörer. De fem föreställningar som gavs var mycket välbesökta. Församlingens stora satsningar på musikaler har gett ett stort intresse för de olika körerna. De alltid vackra och uppskattade advents-, lucia- och julkonserterna samlade många åhörare. Flera orgelkonserter i Oscarskyrkan har också genomförts. Flera körer har gjort resor till andra länder och även deltagit i körtävlingar. Körer och antal medlemmar Antal barnkörer Medlemmar i dessa Antal ungdomskörer Medlemmar i dessa Antal vuxenkörer Medlemmar i dessa Sommarverksamheten Verksamheten i Djurgårdskyrkan präglas av Sommarkyrkan som under fem veckor i juli-augusti genomförde gudstjänster, andakter, caféverksamhet, musikevenemang och konstutställningar. Totalt besöktes Sommarkyrkan av drygt personer. Sommarkyrkans verksamhet Verksamhetens längd (veckor) Cafébesökare Gudstjänst-, andaktsbesökare Deltagare i övriga arrangemang

10 Diakoniverksamheten Församlingens diakonimottagningar finns i Olaus Petrikyrkan på Armfeltsgatan 2 och på Fredrikshovs-gatan 8. Diakonin verkar utifrån de mål som finns fastställda i församlingsinstruktionen. En viktig arbetsmetod är uppsökande verksamhet, där också volontärer engageras. Denna inspirerar även till besök på diakonins träffpunkter med gemenskap och öppen gruppverksamhet. Enskilda stödsamtal och själavårdssamtal sker såväl i den uppsökande verksamheten som spontant på träffpunkterna, samt efter tidsbeställning. Förutom enskilda stödsamtal och själavård, hjälp med besök till t ex socialtjänsten, skuldrådgivning, hembesök och utdelning av stiftelsemedel anordnar diakonerna skilda mötesplatser och verksamheter. Del av en diakontjänst är knuten till Hemkyrkan för gudstjänster och hembesök. I besökstjänsten ingår flera frivilliga som besöker äldre personer. Stiftelsehandläggaren har behandlat ca 800 ansökningar om bidrag ur stiftelser. Under hösten har en undersökning gjorts av de tre Östermalmsförsamlingarnas diakonala arbete. Undersökningen har gjorts av diakonen i Hedvig Eleonora med uppgift att kartlägga nuvarande verksamhet, behov och även lämna förslag till förändringar. Undersökningen kommer att presenteras under våren. Barnhemmet i Sakiai Kyrkorådet stödjer tillsammans med Svenska kyrkan i Simrishamn ett barnhem i Sakiai, Litauen. Barnhemmet drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen. Staden Sakiai ligger i den allra fattigaste delen i sydvästra Litauen. Behovet av ekonomiskt bidrag är stort och avgörande för verksamheten men också behovet av kläder, linne, hygienartiklar m m är mycket stort. Under helgen tredje advent besökte några ungdomar från ungdomsgruppen tillsammans med förtroendevalda från både Oscars och Simrishamn barnhemmet för att arrangera ett julkalas med julklappsutdelning för barnen. Gruppen fick också möjlighet att se den nya barnhemsbyggnaden med plats för 32 barn och som är betydligt mer modern än den nuvarande. Totalt bor barn på barnhemmet. Ett samtal med ledningen för barnhemmet om dess kommande utmaningar genomfördes också. I maj månad skickades ca 150 flyttkartonger till barnhemmet med kläder, linne och 10

11 hygienartiklar som samlats in tidigare. Bidrag lämnades med 150 tkr, pengar som bl a använts till glasögon, simskoleundervisning, läxhjälp, studiemedel och en sommarutflykt. Miljöinformation Församlingen bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Miljöarbete pågår för att stimulera användning av miljövänliga produkter och energibesparande åtgärder. Ekonomi och egendom Hus och kyrkor Församlingen äger fem kyrkor: Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan och Oscars lillkyrka, som enbart är kyrkor, samt Olaus Petrikyrkan och Djurgårdskyrkan med tillhörande församlingslokaler. Förvaltningen av kyrkorna utfördes i egen regi i samarbete med konsulter. Församlingen äger tre bostadsfastigheter, i vilka det även finns lokaler för församlingens egen verksamhet, nämligen Fredrikshovsgatan 3, Fredrikshovsgatan 8/Ulrikagatan 1-3 samt Olaus Petrihuset, Armfeltsgatan Förvaltningen av dessa är utlagd till Fastighetsägarna Service i Stockholm AB. Vård och underhållsplaner för kyrkorna och fastigheterna, vilka sträcker sig över många år, finns upprättade och följs. En kartläggning av energiåtgången i kyrkorna utfördes av föreningen Etik och Energi, vilket ingår i Stockholms stifts energiprojekt. Slutrapporten gav förslag på energibesparande åtgärder, vilka till viss del redan genomförts. Oscarskyrkans vind isolerades under hösten med cellulosa. Församlingen erhåller kyrkoantikvarisk ersättning med 40 % av kostnaden för denna åtgärd. I Olaus Petrikyrkan byttes radiatorerna ut i församlingssalen och nya persienner köptes in. Delar av församlingslokalerna målades och en rad åtgärder på värme- och ventilationssystemet utfördes. Renoveringen av Djurgårdskyrkans grund slutfördes (bidragsandel 50 %) och under hösten målades kyrkans fasader och yttertak (bidragsandel 40 %). Även klockstapeln renoverades. På fastigheten Fredrikshovsgatan 3 fortsatte utredningen av åtgärder inför reparation av fasader och balkonger. På församlingsexpeditionen byttes plastmattan ut och närvarostyrd belysning installerades i ett led att spara energi. Djurgårdskyrkan och klockstapeln har renoverats. På fastigheten Fredrikshovsgatan 8 renoverades fasad och balkonger mot gården. Fönstren mot gatan målades. Församlingssalen fick nya armaturer. I fastigheten Armfeltsgatan 2-10 utfördes åtgärder på värmesystemet och förestående stambyte utreddes. 11

12 Kollekter Kollekter (tkr) Förmedlad rikskollekt Förmedlad stiftskollekt Förmedlad församlingskollekt Församlingskollekt egen verksamhet Summa kollekter En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekter beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning. Insamlade församlingskollekter ökade i förhållande till föregående år vilket är positivt. Det visar att tydliga kollektändamål är viktiga för bra insamlingsresultat. Utöver kollekter vid gudstjänster finns möjlighet att ge kollekt vid konserter, dopgudstjänster m fl. Exempel på ändamål för församlingskollekter är Den Gode Herdens skola i Betlehem, Svenska kyrkans internationella verksamhet, Gula Änglarnas verksamhet och barnhemmet i Sakiai, Litauen. Stiftelser Församlingen förvaltar 13 stiftelser där avkastningen delas ut till stipulerade ändamål av diakonal och social karaktär. Ansvariga för utdelningen av dessa medel är församlingens diakoni- resp. barn- och ungdomsutskott på delegation från kyrkorådet. Under året delades 2,7 mkr (2,8 mkr) ut. Beträffande stiftelsernas ekonomi hänvisas till dessas respektive årsredovisningar. Stiftelsernas sammanlagda egna kapital vid årets utgång var 106,2 mkr (104,0 mkr). Framtida utveckling Utvecklingen inför framtiden innehåller flera osäkerhetsfaktorer. En är ovisshet om hur antalet tillhöriga kommer att utvecklas och därmed intäkterna av kyrkoavgifter. Utvecklingen av de tillhörigas inkomster är en annan faktor av betydelse eftersom avgiften beräknas på den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten. Antalet medlemmar i Oscars församling minskade med 41 personer sedan årsskiftet 2013/2014 och uppgår nu till drygt personer, se diagram nedan. Den procentuella andelen medlemmar i förhållande till folkmängden minskar över tid trots att folkmängden ökar. Vid utgången av 2014 var andelen medlemmar 65,3 %, från att ha varit 81,6 % år

13 Nya bostäder kommer de närmaste åren att byggas inom församlingen vilket förhoppningsvis kommer att medföra ett ökat antal medlemmar men även behov av planering för verksamhet, inte minst för dem som flyttar in i nybyggda bostadsområden såsom i hamnområdet. En viktig utmaning för framtiden är att öka antalet döpta. Avgiften för ekonomisk utjämning i rikskyrkans utjämningssystem är den enskilt största kostnadsposten för församlingen med 20,1 mkr (19,3 mkr) men kan inte påverkas av församlingen. Kostnaden för utjämning minskar med 0,2 mkr under 2015 och kyrkoavgiften minskar med 0,3 mkr, vilket gör att församlingen netto erhåller 0,1 mkr mindre än under 2014, se tabell. Utveckling av kyrkoavgift resp. ekonomisk utjämning Tkr Plan 2017 Plan 2016 Beslutad 2015 Utfall 2014 Förändring mellan 2014 och 2015 Kyrkoavgift ,5 % Ekonomisk utjämning ,9 % Netto ,3 % Betydande besparingsåtgärder och kostnadsanpassningar har genomförts i samband med budgetarbetet de senaste åren. Varje återbesättning av tjänst prövas noga. Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter ligger nu på en nivå på 50,8 %, se tabell nedan. Arbetet med långsiktig prioritering fortsätter och åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa fortsatt tillfredsställande långsiktig balans i församlingens ekonomi. 13

14 Målsatt kapital I enlighet med de regler som antogs av kyrkomötet 2006 har församlingen fastställt ett mål för storleken på det redovisade egna kapitalet. Fullmäktige beslöt hösten 2013 att det egna kapitalet skall vara lägst 6 miljoner kronor. Som framgår av balansräkningen är det redovisade egna kapitalet 19,7 mkr (19,0 mkr). Församlingens redovisade soliditet (synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen) är 55,1 % (58,2 %). Minskningen beror på att de totala tillgångarna ökat mer än det egna kapitalet. Om fastigheterna försiktigtvis värderas till taxeringsvärdet ökar det egna kapitalet med ytterligare 211,6 mkr (211,0 mkr). Det justerade egna kapitalet blir beräknat på så sätt mycket tillfredsställande och den på detta sätt justerade soliditeten 93,5 % (94,4 %). Resultat och ställning Helårsresultatet för 2014 blev ett överskott på 0,6 mkr. Budgeterat årsresultat var en förlust på 4,9 mkr, vilket gör en differens mot budget på 5,5 mkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 52,9 mkr och översteg budget med 1,4 mkr. Främsta orsaken till detta är att församlingen erhöll kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag uppgående till 1,3 mkr. Vissa av åtgärderna kunde inte förutses varken i tid, kostnader eller bidrag i samband med budgetarbetet, vilket gör att det uppkom stora differenser. Flera av dessa projekt avsåg bidragsår För uppdatering av vård- och underhållsplaner för tre kyrkor erhöll församlingen 302 tkr, vilket motsvarar ca 65 % av kostnaderna. För renoveringen av Djurgårdskyrkans grund, vilken kostade 2,1 mkr, erhöll församlingen 1,1 mkr (varav 1 mkr intäktsfördes 2013). Målningen av Djurgårdskyrkans fasader och tak med bidragsår 2015 har en upplupen intäkt på 0,7 mkr och på Oscarskyrkans renovering av stenfasader och för isolering av kyrkvalv finns 1,9 mkr i upplupna intäkter. Dessa ska rekvireras hos stiftet under Under 2013 erhöll församlingen 3,8 mkr i bidrag från stiftet, vilket förklarar differensen mellan åren. Kyrkoavgiften ökade med 3,6 mkr sett på helåret jämfört med 2013 och den ekonomiska utjämningen ökade med 0,8 mkr. Netto erhöll församlingen 2,8 mkr mer än förra året, vilket är 0,4 mkr över budget. Nettoomsättning är en ny rad i resultaträkningen från och med Det nya regelverket K3 för större företag ska tillämpas av större församlingar, men vissa förändringar gäller även för oss. På denna rad hamnar nästan samtliga intäkter förutom de ovan nämnda, såsom exempelvis uthyrning av bostäder, lokaler och personal, clearingintäkter, deltagaravgifter och entréavgifter. På raden övriga verksamhetsintäkter återfinns bland annat försäkringsersättningar och royalties. Finansiella intäkter uppgick till 203 tkr och höll budget trots sjunkande räntor. Verksamhetens kostnader uppgick till 52,5 mkr, vilket var 4,0 mkr mindre än budgeterat. Budgetdifferensen under Externa kostnader på 3,4 mkr härrör från fastigheterna. År 2014 har reparation och underhåll av fastigheterna uppgått till 7,7 mkr av budgeterat 9,9 mkr. Budgeterade planerade åtgärder på Stallmästaren (4,1 mkr) behövde skjutas upp eftersom de visade sig vara mer komplexa än vad som kunnat förutses och de behöver utredas ytterligare. Åtgärder på Hornblåsaren (fasad och balkonger mot gården) ursprungligen budgeterade med 1,2 mkr på 2015 tidigarelades därför till

15 Likaså ommålningen av Djurgårdskyrkans tak och fasad. Kostnaderna för el och värme uppgick till 2,7 mkr, vilket var 0,5 mkr lägre än kostnaden under 2013, delvis pga energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Församlingens tillgångar ökade med 2,9 mkr sedan förra årsskiftet. Främsta orsaken till ökningen är att kassa och bank ökade med 3,0 mkr under året. Församlingens likviditet uppgick vid årsskiftet till 71 % av de totala tillgångarna (inkl medel hos fastighetsförvaltningsbolaget). Under övriga fordringar finns församlingens fordran på FORA för inbetalda premier för AGS och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2005 (297 tkr) och för 2006 (277 tkr), vilka betalades ut i januari Upplupna kyrkoantikvariska ersättningar uppgick till 2,6 mkr vid årsskiftet, även det är en minskning med 0,7 mkr sedan förra årsskiftet. Ommålningen av Djurgårdskyrkan tidigarelades till Byggnader skrevs av med 0,6 mkr och inga kostnader aktiverades. Årets inköp av inventarier uppgick till 99 tkr och avskrivningar på inventarier till 72 tkr. Ändamålsbestämda medel tillkom med 403 tkr och togs i anspråk med 490 tkr, vilket gör att medlen minskade med 87 tkr under året. Avsättningen till kompletterande ålderspension avser framtida ej ännu fakturerade kostnader för pension och löneskatt på dessa. Församlingen har år 2014 en skattefordran eftersom den debiterade F-skatten är högre än den fastighets- och löneskatt som ska betalas in till Skatteverket för Kyrkans pensionskassa har ändrat sina faktureringsrutiner för avgiftsbestämd pension och fakturerar inga preliminära belopp utan enbart i efterskott. Det innebär att löneskatten förfaller till betalning ett år senare än vad som hittills har varit fallet. På grund av detta är de upplupna kostnaderna högre än vid förra årsskiftet, där finns upplupna pensions- och löneskattkostnader uppgående till 1,6 mkr. Finansiella instrument Församlingen gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. Församlingens riktlinjer regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente, omarbetat och antaget i maj Vid utgången av 2013 hade församlingen långfristiga värdepappersinnehav uppgående till tkr (3 845 tkr), vilket motsvarade det bokförda värdet. Av dessa härstammade tkr från Wennerbergs arv, i vars testamente föreskrivs att tillgångarna skall placeras i inflationsbeständig egendom, t ex aktier. 15

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Älmhults församling Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. för. Älmhults församling Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Älmhults församling Räkenskapsåret 2014 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Tilläggsupplysningar 12 Noter 15 Underskrift 23 Kyrkorådet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Osby-Visseltofta församling, 252004-0425 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Kyrkorådet för Osby-Visseltofta församling avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut 2014/2015

Årsbokslut 2014/2015 Styrelsen för Credo - Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse får härmed avge Årsbokslut 2014/2015 för räkenskapsåret 1 juli 2014-30 juni 2015 Innehåll: sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer