Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oscars församling ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Uppgift 3 Verksamheten Noterat under året 3 Gudstjänster, kyrkliga handlingar 4 Föreningar och frivilliga 5 Ledning 6 Personal och församlingskansli 7 Barn- och ungdomsverksamhet 7 Konfirmander 8 Kör- och musikverksamheten 8 Sommarverksamheten 9 Diakoniverksamheten 10 Barnhemmet i Sakiai 10 Miljöinformation 11 Ekonomi och egendom Hus och kyrkor 11 Kollekter 12 Stiftelser 12 Framtida utveckling 12 Utveckling av kyrkoavgift resp. ekonomisk utjämning 13 Målsatt kapital 14 Resultat och ställning 14 Finansiella instrument 15 Flerårsöversikt 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Tilläggsupplysningar 20

3 Förvaltningsberättelse Kyrkorådet i Oscars församling enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan, styrelse för församlingen lämnar denna årsredovisning för Uppgift Oscars församling är en del av Svenska Kyrkan och den världsvida kristenheten. Oscars församling har inom sina geografiskt fastställda gränser till huvuduppgift att fira gudstjänster, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Församlingen har följande vision i genomförandet av uppgiften: Oscars församlings verksamhetsidé är att förmedla och levandegöra kristen tro och tradition för nuvarande och kommande generationer samt förvalta och bevara det kyrkliga kulturarvet. Verksamheten Noterat under året Ny mandatperiod för förtroendemannaorganisationen Församlingskollekterna har ökat Ökat antal timmar i öppna förskolan Succé för musikalen Mass Ny församlingsinstruktion Omfattande renoveringsarbeten 3

4 Oscars församling är en av Stockholms innerstads både till yta och invånarantal största församlingar. Drygt av församlingens invånare tillhör Svenska kyrkan vilket motsvarar 65 procent. I Oscars församling finns en gammal tradition av att tillhöra Svenska kyrkan, att döpa sina barn och att ungdomar låter sig konfirmeras. Dock noteras att dopfrekvensen sjunker vilket kyrkorådet ser allvarligt på och åtgärder för att följa upp de nyfödda barnens familjer kommer att ske. Kyrkorådet vill att församlingens medlemmar ska känna en hög servicenivå och kvalitet i församlingens olika verksamheter, inte minst vad gäller de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gudstjänster och kyrkliga handlingar Under året har antalet besökare per gudstjänst ökat. Dock har antalet gudstjänster varit färre än tidigare år beroende dels på grund av att Oscarskyrkan var stängd i några veckor inför och under Musikalen Mass samt att Djurgårdskyrkan renoverades under våren. Antalet deltagare vid de kyrkliga handlingarna har också ökat. Gustaf Adolfskyrkan är den kyrka som är mest utnyttjad för dop och begravningar medan Oscarskyrkan är mest efterfrågad för vigslar. Drygt 52 procent av de nyfödda barnen döps vilket innebär att församlingen ligger över riksgenomsnittet på 46 procent vad gäller dop. Men för att i framtiden ha kvar en hög andel konfirmander måste antalet familjer som väljer att döpa sina nyfödda öka. Ungdomsförbundet Flottans unga har sedan flera år tillbaka genom ett samarbetsavtal med församlingen sina konfirmationsgudstjänster i Oscarskyrkan. Antal besökare Gudstjänster Kyrkliga handlingar Totalt Oscarskyrkan 4 I Oscarskyrkan, som stod färdig 1903, firas Oscarsmässan varje söndag och helgdag. Det är en förenklad mässa med såväl färre psalmer som textläsningar men med körmedverkan. I anslutning till mässan serveras kyrkkaffe som är uppskattat och som ger möjlighet till många samtal. Minstinggudstjänst eller Mässa för små och stora som firas ett par gånger per termin samlar flera hundra varje gång. Ungdomsverksamheten har sina temamässor ett par gånger per termin och de är också mycket välbesökta. På söndagar erbjuds ofta en konsert. Lunchmässa firas på tisdagar. Taiji/ Qigong med efterföljande samtal en gång per vecka är också välbesökta. Skolavslutningarna i Oscarskyrkan är populära och uppskattade av skolorna, och cirka besökte dessa.

5 Gustaf Adolfskyrkan I Gustaf Adolfskyrkan, som är från 1892, firar församlingen gudstjänst tre söndagar varje månad som följs av kyrkkaffe uppdukat inne i kyrkan. En söndag per månad firar Stiftelsen Brödet sin mässa i kyrkan. Musikgudstjänsten Älskade psalmer är uppskattad av många vilket framgår av de många telefonsamtal om önskepsalmer som rings in. Försvarsmakten använder också kyrkan regelbundet. Olaus Petrikyrkan Verksamheten i Olaus Petri kyrka och församlingshus från 1959 riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. På torsdagskvällarna firar ungdomsverksamheten mässa följt av ungdomskväll, ca en gång i månaden firas gudstjänst för stora och små och ca en gång i månaden firas Stillhetens rum, en andakt med efterföljande måltid. Koreanska församlingen firar gudstjänst varje söndag. I Olaus Petri finns också församlingens diakonala center. Djurgårdskyrkan Kyrkan som byggdes som kombinerad skola och kyrka är från Den har genom sitt läge och sin form en speciell profil. Djurgårdskyrkans verksamhet knyter an till byggnadens ursprungliga ändamål, nämligen att vara skola. Förutom gudstjänst på söndagar och sammankomster för bibelstudier, finns här även andra aktiviteter av vilka Sommarkyrkan är den mest kända. Flera av aktiviteterna sker i ett nära samarbete med föreningen Djurgårdskyrkans Vänner. Konstutställningar är ett bestående inslag i kyrkan. Hemkyrkan Gudstjänster firas regelbundet på de fyra äldreboenden som finns i församlingen. Cirka personer har deltagit i dessa gudstjänster. Hemkyrkan har många frivilliga knutna till sin verksamhet. Samtalsgrupper på de olika boendena har också genomförts liksom enskilda besök. Föreningar och frivilliga Församlingshuset på Fredrikshovsgatan 8 är en populär plats för många föreningsträffar, föredragskvällar, samkväm, körövningar och servering i anslutning till gudstjänster, dop och begravningar samt annan verksamhet. 5

6 På Fredrikshovsgatan 8 finns också församlingsbiblioteket, som är ett av få kvarvarande församlingsbibliotek i Stockholm. I biblioteket finns ungefär böcker till utlåning. Under året har nya låntagare tillkommit och utlåningen har därmed ökat. Församlingens hemsida har kopplats ihop med biblioteket vilket innebär att man kan söka böcker i biblioteket från hemsidan. I samarbete med vänföreningen Oscarsbibliotekets Vänner har biblioteket arrangerat bokcirklar, föredrag, utflykter m m. Församlingen har många frivilliga medarbetare. Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, konsertvärdar, värdar vid olika serveringstillfällen och deltagare i diakonins besökstjänst bidrar alla till att församlingen når ut till många människor och till att församlingen blir en mötesplats där man kan tala om viktiga ting, vågar vara sig själv och blir På Oscarsbiblioteket hjälper bibliotekarie Erika gärna till med boktips. respekterad sådan man är. Under året har en kommitté bestående av tre kyrkvärdar och två präster arbetat med att utveckla uppdraget som kyrkvärd. Flera nya kyrkvärdar har också utsetts. Många personer är också aktiva i styrelser och övrigt föreningsarbete. Djurgårdskyrkans Vänner, Gula Änglarna, Oscars internationella forum, Kontakt och gemenskap, Oscarsbibliotekets Vänner och Oscars Seniorer är alla föreningar med stark anknytning till församlingen. Oscars internationella forum arbetar med att i första hand samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet och barnhemmet i Sakiai, Litauen. Olika aktiviteter har genomförts under de två stora insamlingsperioderna inom Hela Världen, Fasteaktionen och advents- och julinsamlingen. Under insamlingsperioden för Svenska kyrkan i utlandet har också olika aktiviteter genomförts. Ledning De som ingår i församlingens ledningsorgan är demokratiskt utsedda vid kyrkovalet. Kyrkofullmäktige har sammanträtt två gånger under året för beslut om årsredovisning och bokslut samt budget. Kyrkofullmäktige har 35 ledamöter, en utökning med tio ledamöter sedan förra mandatperioden. Mandatfördelningen i kyrkofullmäktige är Borgerligt alternativ 18 mandat, Socialdemokraterna 7 mandat, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4 mandat, Fria liberaler i Svenska kyrkan 4 mandat, Centerpartiet 1 mandat och Gröna Kristna 1 mandat. Kyrkorådet utför huvuddelen av sitt arbete genom sina utskott, arbetsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, diakoniutskottet och musik- och internationella utskottet. Kyrkorådet har haft 8 sammanträden under året. Kyrkorådet har åtta ledamöter och lika många ersättare. Utöver de åtta ledamöterna är kyrkoherden självskriven ledamot. Sammansättningen i kyrkorådet är: Borgerligt alternativ 5, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1, Socialdemokraterna 1 och Fria liberaler i Svenska kyrkan 1. Därutöver tillkommer samma antal ersättare för varje nomineringsgrupp. Löpande ärenden som kyrkorådet beslutar om är t ex budget, upphandlingar, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning, tillsättning av prästtjänster och chefstjänster, fastställande av riktlinjer, 6

7 församlingskollekter m m. I september genomförde kyrkorådet en studieresa till Berlin, Tyskland. Under två dagar arbetade man med den nya församlingsinstruktionen. Övrig tid ägnades åt vänförsamlingen i Zeuthen. Tillsammans med representanter från vänförsamlingen besöktes Svenska kyrkan i Berlin, Victoriaförsamlingen. Vid detta möte informerades om Svenska kyrkans betydelse för Berlins invånare före, under och efter andra världskriget. Kyrkorådet var också med och gestaltade gudstjänsten i Zeuthen med anledning av kyrkans 100-årsjubileum. Arbetet med församlingsinstruktionen inleddes under våren och följdes av en för förtroendevalda och personal gemensam kick-off i början av september. Utifrån förslag och synpunkter som framkommit bearbetade kyrkorådet vid sitt möte i Berlin sitt förslag som i november fastställdes av kyrkofullmäktige. En barnkonsekvensanalys av församlingsinstruktionen har också gjorts. Domkapitlet fastställer slutligen församlingsinstruktionen. Gåvoutbyte vid Zeuthenbesöket. Personal och församlingskansli Oscars församling tillämpar Svenska kyrkans avtal. Det innebär bl a att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar: Avtalsgruppsjukförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Tjänstegrupplivförsäkring samt Pensionsavtal och andra avtal tecknade av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Församlingen har avtal om företagshälsovård med Avonova Hälsa AB för personalvårdande insatser. Församlingen erbjuder bidrag till friskvård enligt Skatteverkets regler. Uttaget av friskvårdsbidrag har ökat med ca sex procent vilket är positivt. Församlingsbladet har fortsatt att utvecklas och är uppskattat av många. Information om församlingens gudstjänster och övrig verksamhet samt föreningarnas verksamhet ges i Östermalmsnytt, månadsblad, elektroniskt nyhetsbrev och på hemsidan. Närvaron på Facebook har utökats. Sedan den 1 januari 2014 sköter församlingen Engelbrekts församlings lönehantering. Detta är ännu ett led i ett utökat samarbete församlingarna på Östermalm emellan. Barn- och ungdomsverksamhet Församlingen har två öppna förskolor i Olaus Petri och på Fredrikshovsgatan 3. Totalt hade de båda förskolorna ca besök under året vilket är en utökning med drygt besök. Antalet timmar har utökats för att möta den stora efterfrågan som finns. Två tredjedelar av besöken är i den öppna förskolan på Fredrikshovsgatan. De öppna förskolorna förbereder många familjer för fortsatt deltagande i församlingens barnverksamhet och de är mycket uppskattade. Förskolan Lilla Prästkragen i Olaus Petri hade ca 23 barn inskrivna. Förskolan har ett gott rykte bland de boende i församlingen. Utflykter, teaterbesök och 7

8 samlingar i kyrkan genomfördes regelbundet. Den montessoriinriktning som bedrivs i förskolan är uppskattad. Den barnverksamhet som finns bidrar i stor utsträckning till att familjer lär känna församlingen. Öppen förskola, förskolan Lilla Prästkragen, barnkörerna och gudstjänster för små och stora är viktiga delar i utbudet av barnverksamhet. I påsk- och julvandringarna deltar professionella skådespelare Ungdomsverksamheten riktar sig främst till konfirmander och tidigare konfirmander. Under året har sportlovsläger och sommarkonfirmationsläger med förberedande träffar ägt rum. Löpande under verksamhetsåret har man ungdomsmässa och ledarutbildningar. Påsk- och julvandringar för låg- och mellanstadieelever har arrangerats. Ungdomsprästen tillbringar en del av sin tid ute på de olika skolorna i församlingen för att bla tala om etik. Samarbetet med fältassistenterna har fortsatt. Lördagskväll at OP är mycket populär och uppskattad av såväl tonåringarna som deras föräldrar. En ungdomsassistent och ett antal ungdomsledare ansvarar för verksamheten. Uppsökande verksamhet ute på stan har genomförts ett antal fredagskvällar för att därmed få fler ungdomar att komma till Lördagskväll at OP. Denna verksamhet är mycket positiv för församlingen och för Svenska kyrkan. En internationell ungdomsgrupp arbetar med att öka medvetandet och engagemanget för det internationella arbetet, dels genom att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete samt barnhemmet i Sakiai i Litauen. Konfirmander Församlingen har under året haft två olika konfirmandgrupper, en grupp på det traditionella treveckors sommarlägret på Medevi Brunn i Östergötland och det nya tvåveckors sommarlägret på Björkögården på Väddö. Det nya lägret på Väddö har efter två år blivit ett etablerat och efterfrågat läger. På dessa båda läger har totalt åringar konfirmerats. Ett antal ungdomar väljer att konfirmeras på läger anordnade av andra församlingar och organisationer. Totalt valde 99 femtonåringar i församlingen att konfirmeras. Antalet konfirmerade femtonåringar i förhållande till antalet femtonåringar som är medlemmar motsvarade 59 procent per den sista december Detta visar att det finns en stor medvetenhet bland femtonåringarna om konfirmationens betydelse, men också att den verksamhet som erbjuds är bra och omtyckt. Kör- och musikverksamheten Församlingens kör- och musikverksamhet är väl känd, både i och utanför församlingen. Församlingen har fyra vuxenkörer, tre barnkörer och en ungdomskör. Av dessa har barn- och ungdomskörerna över 100 medlemmar. Alla körer är välbesatta och har stadig efterfrågan på medlemskap. För många är 8

9 körsången en väg in i kyrkan. Efterfrågan på barnkörplatser är större än kapaciteten. Kyrkorådet, som anser att det är viktigt att tillvarata barn och ungdomars längtan efter verksamhet, har avsatt extra medel för en utökning av barnkörverksamheten. Körerna medverkar i stor utsträckning i gudstjänsterna vilket berikar dessa. Under veckan den 4-11 maj sattes Mass, en scenisk produktion av Leonard Bernstein, upp i Oscarskyrkan. Produktionen var en konstnärlig och medial succé med fina recensioner i dagspressen. I föreställningen medverkade 100 körsångare I Mass agerade, spelade och sjöng församlingens egna körer och musiker. Föreställningen fick fina recensioner. ur församlingens barn-, ungdoms- och vuxenkörer. De fem föreställningar som gavs var mycket välbesökta. Församlingens stora satsningar på musikaler har gett ett stort intresse för de olika körerna. De alltid vackra och uppskattade advents-, lucia- och julkonserterna samlade många åhörare. Flera orgelkonserter i Oscarskyrkan har också genomförts. Flera körer har gjort resor till andra länder och även deltagit i körtävlingar. Körer och antal medlemmar Antal barnkörer Medlemmar i dessa Antal ungdomskörer Medlemmar i dessa Antal vuxenkörer Medlemmar i dessa Sommarverksamheten Verksamheten i Djurgårdskyrkan präglas av Sommarkyrkan som under fem veckor i juli-augusti genomförde gudstjänster, andakter, caféverksamhet, musikevenemang och konstutställningar. Totalt besöktes Sommarkyrkan av drygt personer. Sommarkyrkans verksamhet Verksamhetens längd (veckor) Cafébesökare Gudstjänst-, andaktsbesökare Deltagare i övriga arrangemang

10 Diakoniverksamheten Församlingens diakonimottagningar finns i Olaus Petrikyrkan på Armfeltsgatan 2 och på Fredrikshovs-gatan 8. Diakonin verkar utifrån de mål som finns fastställda i församlingsinstruktionen. En viktig arbetsmetod är uppsökande verksamhet, där också volontärer engageras. Denna inspirerar även till besök på diakonins träffpunkter med gemenskap och öppen gruppverksamhet. Enskilda stödsamtal och själavårdssamtal sker såväl i den uppsökande verksamheten som spontant på träffpunkterna, samt efter tidsbeställning. Förutom enskilda stödsamtal och själavård, hjälp med besök till t ex socialtjänsten, skuldrådgivning, hembesök och utdelning av stiftelsemedel anordnar diakonerna skilda mötesplatser och verksamheter. Del av en diakontjänst är knuten till Hemkyrkan för gudstjänster och hembesök. I besökstjänsten ingår flera frivilliga som besöker äldre personer. Stiftelsehandläggaren har behandlat ca 800 ansökningar om bidrag ur stiftelser. Under hösten har en undersökning gjorts av de tre Östermalmsförsamlingarnas diakonala arbete. Undersökningen har gjorts av diakonen i Hedvig Eleonora med uppgift att kartlägga nuvarande verksamhet, behov och även lämna förslag till förändringar. Undersökningen kommer att presenteras under våren. Barnhemmet i Sakiai Kyrkorådet stödjer tillsammans med Svenska kyrkan i Simrishamn ett barnhem i Sakiai, Litauen. Barnhemmet drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen. Staden Sakiai ligger i den allra fattigaste delen i sydvästra Litauen. Behovet av ekonomiskt bidrag är stort och avgörande för verksamheten men också behovet av kläder, linne, hygienartiklar m m är mycket stort. Under helgen tredje advent besökte några ungdomar från ungdomsgruppen tillsammans med förtroendevalda från både Oscars och Simrishamn barnhemmet för att arrangera ett julkalas med julklappsutdelning för barnen. Gruppen fick också möjlighet att se den nya barnhemsbyggnaden med plats för 32 barn och som är betydligt mer modern än den nuvarande. Totalt bor barn på barnhemmet. Ett samtal med ledningen för barnhemmet om dess kommande utmaningar genomfördes också. I maj månad skickades ca 150 flyttkartonger till barnhemmet med kläder, linne och 10

11 hygienartiklar som samlats in tidigare. Bidrag lämnades med 150 tkr, pengar som bl a använts till glasögon, simskoleundervisning, läxhjälp, studiemedel och en sommarutflykt. Miljöinformation Församlingen bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Miljöarbete pågår för att stimulera användning av miljövänliga produkter och energibesparande åtgärder. Ekonomi och egendom Hus och kyrkor Församlingen äger fem kyrkor: Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan och Oscars lillkyrka, som enbart är kyrkor, samt Olaus Petrikyrkan och Djurgårdskyrkan med tillhörande församlingslokaler. Förvaltningen av kyrkorna utfördes i egen regi i samarbete med konsulter. Församlingen äger tre bostadsfastigheter, i vilka det även finns lokaler för församlingens egen verksamhet, nämligen Fredrikshovsgatan 3, Fredrikshovsgatan 8/Ulrikagatan 1-3 samt Olaus Petrihuset, Armfeltsgatan Förvaltningen av dessa är utlagd till Fastighetsägarna Service i Stockholm AB. Vård och underhållsplaner för kyrkorna och fastigheterna, vilka sträcker sig över många år, finns upprättade och följs. En kartläggning av energiåtgången i kyrkorna utfördes av föreningen Etik och Energi, vilket ingår i Stockholms stifts energiprojekt. Slutrapporten gav förslag på energibesparande åtgärder, vilka till viss del redan genomförts. Oscarskyrkans vind isolerades under hösten med cellulosa. Församlingen erhåller kyrkoantikvarisk ersättning med 40 % av kostnaden för denna åtgärd. I Olaus Petrikyrkan byttes radiatorerna ut i församlingssalen och nya persienner köptes in. Delar av församlingslokalerna målades och en rad åtgärder på värme- och ventilationssystemet utfördes. Renoveringen av Djurgårdskyrkans grund slutfördes (bidragsandel 50 %) och under hösten målades kyrkans fasader och yttertak (bidragsandel 40 %). Även klockstapeln renoverades. På fastigheten Fredrikshovsgatan 3 fortsatte utredningen av åtgärder inför reparation av fasader och balkonger. På församlingsexpeditionen byttes plastmattan ut och närvarostyrd belysning installerades i ett led att spara energi. Djurgårdskyrkan och klockstapeln har renoverats. På fastigheten Fredrikshovsgatan 8 renoverades fasad och balkonger mot gården. Fönstren mot gatan målades. Församlingssalen fick nya armaturer. I fastigheten Armfeltsgatan 2-10 utfördes åtgärder på värmesystemet och förestående stambyte utreddes. 11

12 Kollekter Kollekter (tkr) Förmedlad rikskollekt Förmedlad stiftskollekt Förmedlad församlingskollekt Församlingskollekt egen verksamhet Summa kollekter En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekter beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning. Insamlade församlingskollekter ökade i förhållande till föregående år vilket är positivt. Det visar att tydliga kollektändamål är viktiga för bra insamlingsresultat. Utöver kollekter vid gudstjänster finns möjlighet att ge kollekt vid konserter, dopgudstjänster m fl. Exempel på ändamål för församlingskollekter är Den Gode Herdens skola i Betlehem, Svenska kyrkans internationella verksamhet, Gula Änglarnas verksamhet och barnhemmet i Sakiai, Litauen. Stiftelser Församlingen förvaltar 13 stiftelser där avkastningen delas ut till stipulerade ändamål av diakonal och social karaktär. Ansvariga för utdelningen av dessa medel är församlingens diakoni- resp. barn- och ungdomsutskott på delegation från kyrkorådet. Under året delades 2,7 mkr (2,8 mkr) ut. Beträffande stiftelsernas ekonomi hänvisas till dessas respektive årsredovisningar. Stiftelsernas sammanlagda egna kapital vid årets utgång var 106,2 mkr (104,0 mkr). Framtida utveckling Utvecklingen inför framtiden innehåller flera osäkerhetsfaktorer. En är ovisshet om hur antalet tillhöriga kommer att utvecklas och därmed intäkterna av kyrkoavgifter. Utvecklingen av de tillhörigas inkomster är en annan faktor av betydelse eftersom avgiften beräknas på den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten. Antalet medlemmar i Oscars församling minskade med 41 personer sedan årsskiftet 2013/2014 och uppgår nu till drygt personer, se diagram nedan. Den procentuella andelen medlemmar i förhållande till folkmängden minskar över tid trots att folkmängden ökar. Vid utgången av 2014 var andelen medlemmar 65,3 %, från att ha varit 81,6 % år

13 Nya bostäder kommer de närmaste åren att byggas inom församlingen vilket förhoppningsvis kommer att medföra ett ökat antal medlemmar men även behov av planering för verksamhet, inte minst för dem som flyttar in i nybyggda bostadsområden såsom i hamnområdet. En viktig utmaning för framtiden är att öka antalet döpta. Avgiften för ekonomisk utjämning i rikskyrkans utjämningssystem är den enskilt största kostnadsposten för församlingen med 20,1 mkr (19,3 mkr) men kan inte påverkas av församlingen. Kostnaden för utjämning minskar med 0,2 mkr under 2015 och kyrkoavgiften minskar med 0,3 mkr, vilket gör att församlingen netto erhåller 0,1 mkr mindre än under 2014, se tabell. Utveckling av kyrkoavgift resp. ekonomisk utjämning Tkr Plan 2017 Plan 2016 Beslutad 2015 Utfall 2014 Förändring mellan 2014 och 2015 Kyrkoavgift ,5 % Ekonomisk utjämning ,9 % Netto ,3 % Betydande besparingsåtgärder och kostnadsanpassningar har genomförts i samband med budgetarbetet de senaste åren. Varje återbesättning av tjänst prövas noga. Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter ligger nu på en nivå på 50,8 %, se tabell nedan. Arbetet med långsiktig prioritering fortsätter och åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa fortsatt tillfredsställande långsiktig balans i församlingens ekonomi. 13

14 Målsatt kapital I enlighet med de regler som antogs av kyrkomötet 2006 har församlingen fastställt ett mål för storleken på det redovisade egna kapitalet. Fullmäktige beslöt hösten 2013 att det egna kapitalet skall vara lägst 6 miljoner kronor. Som framgår av balansräkningen är det redovisade egna kapitalet 19,7 mkr (19,0 mkr). Församlingens redovisade soliditet (synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen) är 55,1 % (58,2 %). Minskningen beror på att de totala tillgångarna ökat mer än det egna kapitalet. Om fastigheterna försiktigtvis värderas till taxeringsvärdet ökar det egna kapitalet med ytterligare 211,6 mkr (211,0 mkr). Det justerade egna kapitalet blir beräknat på så sätt mycket tillfredsställande och den på detta sätt justerade soliditeten 93,5 % (94,4 %). Resultat och ställning Helårsresultatet för 2014 blev ett överskott på 0,6 mkr. Budgeterat årsresultat var en förlust på 4,9 mkr, vilket gör en differens mot budget på 5,5 mkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 52,9 mkr och översteg budget med 1,4 mkr. Främsta orsaken till detta är att församlingen erhöll kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag uppgående till 1,3 mkr. Vissa av åtgärderna kunde inte förutses varken i tid, kostnader eller bidrag i samband med budgetarbetet, vilket gör att det uppkom stora differenser. Flera av dessa projekt avsåg bidragsår För uppdatering av vård- och underhållsplaner för tre kyrkor erhöll församlingen 302 tkr, vilket motsvarar ca 65 % av kostnaderna. För renoveringen av Djurgårdskyrkans grund, vilken kostade 2,1 mkr, erhöll församlingen 1,1 mkr (varav 1 mkr intäktsfördes 2013). Målningen av Djurgårdskyrkans fasader och tak med bidragsår 2015 har en upplupen intäkt på 0,7 mkr och på Oscarskyrkans renovering av stenfasader och för isolering av kyrkvalv finns 1,9 mkr i upplupna intäkter. Dessa ska rekvireras hos stiftet under Under 2013 erhöll församlingen 3,8 mkr i bidrag från stiftet, vilket förklarar differensen mellan åren. Kyrkoavgiften ökade med 3,6 mkr sett på helåret jämfört med 2013 och den ekonomiska utjämningen ökade med 0,8 mkr. Netto erhöll församlingen 2,8 mkr mer än förra året, vilket är 0,4 mkr över budget. Nettoomsättning är en ny rad i resultaträkningen från och med Det nya regelverket K3 för större företag ska tillämpas av större församlingar, men vissa förändringar gäller även för oss. På denna rad hamnar nästan samtliga intäkter förutom de ovan nämnda, såsom exempelvis uthyrning av bostäder, lokaler och personal, clearingintäkter, deltagaravgifter och entréavgifter. På raden övriga verksamhetsintäkter återfinns bland annat försäkringsersättningar och royalties. Finansiella intäkter uppgick till 203 tkr och höll budget trots sjunkande räntor. Verksamhetens kostnader uppgick till 52,5 mkr, vilket var 4,0 mkr mindre än budgeterat. Budgetdifferensen under Externa kostnader på 3,4 mkr härrör från fastigheterna. År 2014 har reparation och underhåll av fastigheterna uppgått till 7,7 mkr av budgeterat 9,9 mkr. Budgeterade planerade åtgärder på Stallmästaren (4,1 mkr) behövde skjutas upp eftersom de visade sig vara mer komplexa än vad som kunnat förutses och de behöver utredas ytterligare. Åtgärder på Hornblåsaren (fasad och balkonger mot gården) ursprungligen budgeterade med 1,2 mkr på 2015 tidigarelades därför till

15 Likaså ommålningen av Djurgårdskyrkans tak och fasad. Kostnaderna för el och värme uppgick till 2,7 mkr, vilket var 0,5 mkr lägre än kostnaden under 2013, delvis pga energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Församlingens tillgångar ökade med 2,9 mkr sedan förra årsskiftet. Främsta orsaken till ökningen är att kassa och bank ökade med 3,0 mkr under året. Församlingens likviditet uppgick vid årsskiftet till 71 % av de totala tillgångarna (inkl medel hos fastighetsförvaltningsbolaget). Under övriga fordringar finns församlingens fordran på FORA för inbetalda premier för AGS och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2005 (297 tkr) och för 2006 (277 tkr), vilka betalades ut i januari Upplupna kyrkoantikvariska ersättningar uppgick till 2,6 mkr vid årsskiftet, även det är en minskning med 0,7 mkr sedan förra årsskiftet. Ommålningen av Djurgårdskyrkan tidigarelades till Byggnader skrevs av med 0,6 mkr och inga kostnader aktiverades. Årets inköp av inventarier uppgick till 99 tkr och avskrivningar på inventarier till 72 tkr. Ändamålsbestämda medel tillkom med 403 tkr och togs i anspråk med 490 tkr, vilket gör att medlen minskade med 87 tkr under året. Avsättningen till kompletterande ålderspension avser framtida ej ännu fakturerade kostnader för pension och löneskatt på dessa. Församlingen har år 2014 en skattefordran eftersom den debiterade F-skatten är högre än den fastighets- och löneskatt som ska betalas in till Skatteverket för Kyrkans pensionskassa har ändrat sina faktureringsrutiner för avgiftsbestämd pension och fakturerar inga preliminära belopp utan enbart i efterskott. Det innebär att löneskatten förfaller till betalning ett år senare än vad som hittills har varit fallet. På grund av detta är de upplupna kostnaderna högre än vid förra årsskiftet, där finns upplupna pensions- och löneskattkostnader uppgående till 1,6 mkr. Finansiella instrument Församlingen gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. Församlingens riktlinjer regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente, omarbetat och antaget i maj Vid utgången av 2013 hade församlingen långfristiga värdepappersinnehav uppgående till tkr (3 845 tkr), vilket motsvarade det bokförda värdet. Av dessa härstammade tkr från Wennerbergs arv, i vars testamente föreskrivs att tillgångarna skall placeras i inflationsbeständig egendom, t ex aktier. 15

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

ÅRS R EDOVISNING 1 4

ÅRS R EDOVISNING 1 4 ÅRS R EDOVISNING 14 . Framsida Emilia, Kastanjebacken Fotograf Jörgen Hinder Illustration sid 20 Mikael Fohlin SGS Studentbostäder Kaserntorget 11 411 18 Göteborg Telefon 031-333 63 00 Stiftelsen Göteborgs

Läs mer