Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling"

Transkript

1 KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA

2 2

3 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar emot dig med glädje och förväntan. Vid varje dopgudstjänst välkomnas den nydöpta med de här eller liknande ord hade Lidingö församling glädjen att få en ny församlingsdel när öarna kring Storholmen kom att tillhöra Lidingö församling. Det var en glädje att börja året med att skicka ett välkomstpaket till de kyrkotillhöriga boende på Storholmen. Lika glädjande var det någon vecka senare i januari 2012 när församlingens nya förskola Prästkragen invigdes. Efter en total ombyggnad hösten 2011 av Breviks prästgård stod huset klart och kunde invigas som en modern förskola med två avdelningar. Äntligen, efter flera års förberedelser, kan nu Lidingö församling i sin förskola ta emot barn från ettårs ålder. Småbarnsavdelningen Nyckelpigan på förskolan Prästkragen hör till årets stora glädjeämnen. Det är verkligen med glädje och förväntan vi tog emot 9 små ettåringar vid årets början. Inte minst gudstjänstlivet i Breviks kyrka har berikats av ettåringarnas öppenhet och förundran i andaktslivet. Här har vi som är äldre mycket att lära av dem. Men 2012 har, precis som andra år inneburit avslut och avsked. Efter mer än 10 år valde församlingens teatergrupp Kyrkstötarna att lägga ner. Med sin livserfarenhet och humor har Kyrkstötarnas dramatiserade predikningar berört på djupet. Med ålderns rätt, de fem medlemmarna hade vid sin avskedspredikan i mars 2012 tillsammans mer än 400 års samlad livserfarenhet, var det dags för avslut. Vid allhelgonahelgen 2012 var det så dags för årets andra stora avtackning. På dagen 40 år efter sin första arbetsdag i Lidingö församling gick organist Ingegärd Franzén i pension. Med sin musikaliska bredd och skicklighet som körledare och organist har Ingegärd en speciell betydelse i församlingens historia. Möten och Mening är de två ord som vi i vår församlingsinstruktion satt som kärnvärden för Lidingö församlings verksamhet. Med årets verksamhetsberättelse kan vi med glädje berätta, hur vi som fått förtroendet att ha ett särskilt ansvar i församlingen, som förtroendevald, anställd eller ideell medarbetare, förverkligat den målsättningen i Lidingö församlings verksamhet. Lidingö den 30 april 2013 Carina Nilsson kyrkoherde 3

4 Sammanfattning Det är glädjande att konstatera att Lidingö församling väl uppfyllt målen för 2012 utifrån budget och församlingsinstruktion. Det finns ett rikt gudstjänstliv av olika karaktär i församlingens tre kyrkor. Delaktighet och mångfald präglar församlingens gudstjänstliv samtidigt som församlingens goda traditioner bevaras. Målet att församlingens gudstjänster ska ha körmedverkan är uppnått. Församlingens barnkörer har fortsatt god tillströmning av nya medlemmar samtidigt som man behåller de gamla. Vuxenkörerna uppfyller väl de mål som satts för respektive kör. Till församlingens musikliv hör också orgeleleverna och sommarkonserterna. Verksamheter som väl uppnått sina mål Den sverigefinska verksamheten har så gott som uppfyllt de mål som man satte för Det som inte uppnåtts kan förklaras med att den sverigefinska körens arvoderade ledare lämnade verksamheten Lidingö församling har nått målet för undervisning att erbjuda samtal i grupp för alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. För vuxna finns bibelstudiegrupper med olika infallsvinklar och vid olika tider för att passa såväl daglediga som arbetande. Satsningen på att utveckla församlingens barnverksamhet har visat gott resultat. Den goda utvecklingen från 2011 med större antal deltagare i barnverksamheten har fortsatt under Samarbetet mellan pedagoger och musiker har även 2012 visat sig vara berikande för såväl barnen som deras föräldrar. Öppna förskolan är den enda barnverksamhet som under 2012 inte uppnått sina mål, vilket kan förklaras med att Lidingö Stad sedan hösten 2012 också bedriver Öppen förskola. Den modell för skolkyrkoarbetet som startade 2011 har följts upp och utvecklats under För årskurs nia var årets konstutställning på S:ta Annagården lika uppskattat som tidigare år. Församlingens ungdomsverksamhet har under 2012 lyckats nå även de nykonfirmerade ungdomarna. Det medvetna arbetet med att få yngre och äldre ungdomar att lära känna varandra har uppnåtts. De äldre ungdomarna har fortsatt att träffas på Jernet en gång i månaden. Ungdomskören har fått en stabil grupp medlemmar under Ledarutbildningen har även 2012 nått målet att vara länken mellan konfirmandtiden och ungdomsgruppen SKUM. Målet att ha en samlad ungdomsverksamhet på torsdagskvällarna har uppnåtts. En del verksamheter har inte kunnat genomföras, vilket förklarar ungdomsverksamhetens överskott. Konfirmandverksamheten visar ännu ett år en positiv utveckling. Lidingö församling har för tredje året i rad ökat andelen konfirmerade av de kyrkotillhöriga 15-åringarna. Att det blivit medel över inom konfirmandverksamheten förklaras med att flera planerade konfirmandgrupper inte haft tillräckligt antal anmälda för att kunna startas. Inom Diakonin har Lidingö församling uppnått sina mål. Arbetet med att utveckla de ideella medarbetarnas roll i församlingen har fortsatt. Lidingö församling stödjer aktivt de föreningar inom församlingen som leds av en ideell styrelse. Gudstjänstlivet vid Lidingös många äldreboenden har fortsatt under Terapiverksamheten, som startade för två år sedan, har etablerats väl under Församlingens diakoner har kunnat svara mot det ökade behovet av ekonomisk hjälp man mött under året. Arbetet med enskilda personer har, liksom tidigare år, prioriterats i diakonernas arbete. Den öppna verksamheten vid café Bodal och café Brevik har 4

5 pågått under året. Diakonerna har även drivit gruppverksamhet som t ex retreater och meditationer. Målen för den diakonala verksamheten har uppfyllts. Inom området Mission har Lidingö församling fortsatt att verka för en positiv bild av Lidingö församling hos dem som inte har en personlig relation till Lidingö församling. Det nära samarbetet mellan församlingens kommunikatörer och de verksamhetsansvariga har gjort att målen uppnåtts. Genom direktmarknadsföring av exempelvis Föredrag på S:ta Anna och den för året nystartade verksamheten Film och Existens har bidragit till den positiva bild av Lidingö församling som troligen fått många att för första gången besöka en församlingsverksamhet. Samarbetet med Lidingö Loppet har fortsatt. Det ekumeniska arbetet däremot, liksom kontakterna med vänförsamlingen i Saldus har varit mer sparsamma under Sammantaget har målet för Lidingö församling uppnåtts. Till årets viktigaste händelser hör invigningen av församlingens nya förskola Prästkragen, i Breviks gamla prästgård. Här öppnade i januari församlings förskolas första småbarnsavdelning. Förskolan är en av kyrkorådet prioriterad verksamhet. Förskolan visar år 2012, liksom tidigare år, ett betydande underskott vilket beror på starten av den nya förskolan Prästkragen. Församlingens fastigheter överskred sin budget även Det beror på att flera oförutsedda behov av underhåll har varit nödvändiga att åtgärda under året. Det är främst församlingens värme och ventilationssystem som förbättrats under året. Yttermiljöerna har också prioriterats under 2012 och är nu fria från sly och överflödiga träd. Begravningsverksamheten håller sin budget och uppfyller väl sina mål för Förutom ny belysning och ett nytt bevattningssystem har ett nytt gravskick, en askgravlund tillkommit på Lidingö kyrkogård. 5

6 Gudstjänst verksamhet 110 Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där körverksamheten och delaktighet betonas. För gudstjänstverksamheten är budgeterat för 8 prästtjänster samt kyrkoherden, 6 musikertjänster varav en tjänst en arbetsledare, vidare 5 kyrkvaktmästartjänster varav en arbetsledare. Samtliga tjänster är på heltid. Hösten 2012 var 50 % prästtjänst vakant. Gudstjänstlivet i Breviks kyrka De senaste tre årens arbete med kärnvärden för Breviks kyrka fortgick under De tre ledorden; Öppenhet, Gemenskap och Berörd genomsyrade 2012 verksamheten i Breviks kyrka. I Breviks kyrka har det fortfarande 2012 endast funnits två gudstjänstgrupper. Tanken från 2011 att man skall återkomma till tre grupper har funnits kvar under Liksom tidigare år leds grupperna av ideella medarbetare. Gudstjänstgrupperna deltog i förberedandet och genomförandet av många av Breviks kyrkas gudstjänster på söndagförmiddagarna. Den spridda åldersstruktur, som de senaste åren vuxit fram i Breviks gudstjänstliv, har fortsatt under 2012, mycket tack vare gudstjänstgrupperna. Ambitionen som upparbetades under barnmöjliggörarprojektet är fortfarande hög och arbetslaget försöker bibehålla fokus på barnets perspektiv. För att underlätta barnperspektivet i gudstjänsterna har en av förskoletjänsterna i Brevik 5 timmar per månad i sin tjänst att delta vid gudstjänsterna. Söndagsskolan är, som tidigare år, en integrerad del i gudstjänsten. Församlingens sport- och påsklovskonfirmander är också integrerade i gudstjänstlivet i Breviks kyrka. För att främja gemenskapen och delaktigheten ses kyrkkaffe som en del av gudstjänsten. Det är gudstjänstgrupperna som ansvarar för kyrkkaffet så gott som varje söndag. Musiken i gudstjänsten är mycket viktig Därför har någon form av körerna i Brevik medverkat i någon form vid varje gudstjänst. Sammantaget gör detta att gudstjänstlivet i Breviks kyrka väl uppfyller inriktningsmålet i församlingsinstruktionen att delaktighet i gudstjänstlivet är för alla åldrar. Sinnesrogudstjänster firas en gång i månaden under terminerna. Även under 2012 har arbetslaget tillsammans med ledarna för gudstjänstgrupperna deltagit i stiftets nätverk för församlingar, som arbetar med kärnvärden i gudstjänstarbetet. Inspirationsoch utbildningskvällar för gudstjänstgrupperna har genomförts under Gentemot församlingsinstruktion och budget har verksamheten i Brevik uppfyllt målen för 2012, med undantag av att man har färre deltagare i gudstjänstgrupperna. För tredje året i rad hölls en gemenskapshelg för allla, som har ett engagemang i Breviks kyrka. Liksom föregående år ägde gemenskapshelgen rum på Marielund på Ekerö. Totalt deltog 30 personer, gammal och ung. Syftet med helgen är att bygga broar mellan de olika grupperna, som är engagerade i Brevik. Av samma anledning anordnades även 2012 en julmiddag under advent. Liksom förra året bidrar detta till att skapa en god gemenskap hos dem som har ett engagemang i Breviks kyrka. Den 23/12, 4:e advent, bjöds julgröt istället för kyrkkaffe. Inget julbord anordnades i anslutning till 11-gudstjänsten på julafton, p.g.a. att man inte hade full bemanning i arbetslaget. 6

7 Arbetet med Tema Brevik, fortsatte under Syftet är, liksom med gudstjänstgrupperna att bygga relationer i närområdet. Förhoppningen är också att verksamheten kan fungera som en brygga över till gudstjänsterna. Exempel på aktiviteter under 2012 var retreater, grillkväll, föreläsning och en storbandskonsert samt en loppmarknad i samband med årets fasteinsamling. Strategin med Tema Brevik, d.v.s. att ge andra ingångar till församlingslivet, har uppnåtts under Musiken i Breviks kyrka Breviks Minikör ansvar - LI Minikören har under 2012 bestått av omkring 20 barn i åldern 5-7 år. Kören har medverkat i fyra gudstjänster och två konserter. En konsert i anslutning till fasteinsamlingen, tillsammans med de andra körerna i Brevik och en konsert i maj tillsammans med de andra barnkörerna i Brevik. Breviks Kyrkokör ansvar - LI Breviks Kyrkokör har 27 medlemmar. Kören är numera uppdelad i två grupper som minst en gång i månaden deltar i söndagens gudstjänst. Vid speciella tillfällen deltar hela kören i gudstjänsten, detta år vid påsk, vid Breviks kyrkas 75-års jubileum och vid advent och jul. På palmsöndagen framförde kyrkokören tillsammans med Bodals kammarkör passionsmusik. I maj kom kören Coro Versilia, som var värd vid kyrkokörens Italien-resa 2011, på besök. Körerna hade två konserter tillsammans, en i Lidingö kyrka och en på Italienska kulturinstitutet. Coro Versilia sjöng också i högmässan i Lidingö kyrka. Kyrkokören ställde upp på olika sätt: som guider, med diverse praktiska bestyr, lagade mat m.m. Roberta Sciacco Schantz hjälpte till som tolk. Stor fest anordnades på S:ta: Annagården. I oktober medverkade kyrkokören i Musik och Poesi i Breviks kyrka. I december framfördes, tillsammans med Bodals kammarkör, Händels Messias del 1 och Hallelujakören. Ett körinternat i oktober och två kördagar har det också blivit. I budgetäskandet för 2012 fanns äskande för musiker till ett framförande av ett nyskrivet verk: Markuspassionen. Det blev aldrig aktuellt. Det var ett för avancerat stycke för våra körer. Istället blev det Messias i december. Inte riktigt lika många musiker behövdes då. Därför har inte alla pengar används. I övrigt är målen för 2012 uppnådda. Lidingö Gospel ansvar MM Under 2012 har Lidingö Gospel mest ägnat sig åt att dokumentera sig själva. Skivan "Nobody Greater" var klar och släpptes i samband med en releasekonsert i september. Inspelningsprocessen pågick under hela vårterminen. Efterarbetet gjordes under sommaren och i början av hösten för att slutligen vara klart i mitten av september. Höstterminen inleddes med en resa till Arboga där kören övade och även bjöd på en konsert. I september fick kören besök av en dans- och trumgrupp från Ghana. Kören medverkade även vid gruppens konsert i Breviks kyrka. Lidingö Gospel har även medverkat på ett antal gudstjänster och Sinnesrogudstjänster samt hållit en vårkonsert. Kören hade vid årsskiftet drygt 30 medlemmar. 7

8 Lidingö Teens ansvar MM Under 2012 har Lidingö Teens vuxit från sex till tolv medlemmar. Under vårterminen hade kören ett samarbete med Stockholm Gospel vilket resulterade i föreställningen Keep the Dream alive. Hösten inleddes med ett musikalprojekt som avslutades med en konsert på S:ta Annagården. Tillsammans med Lidingö Kids ansvarade de för Luciafirandet i Breviks kyrka. Kören har även medverkat vid några gudstjänster i Breviks kyrka. Lidingö Kids ansvar MM Lidingö Kids har under 2012 gjort två konserter och en Luciakonsert. De har medverkat vid ett antal gudstjänster i Breviks kyrka. I september gästades kören av en dans- och trumgrupp från Ghana som lärde ut sina traditioner. Kidsen medverkade även vid gruppens konsert i september. Vid årsskiftet hade kören drygt 30 medlemmar. Gudstjänstlivet i Bodals kyrka Under 2012 har den sedan flera år medvetna satsningen på ideellt engagemang och kärnvärden som grund för gudstjänsterna i Bodals kyrka fortsatt att utvecklas. Det ideella engagemanget syns nu genom att kyrkvärdar och gudstjänstvärdar på ett tydligt och konkret sätt, tillsammans med anställda medarbetare, bär och utvecklar gudstjänsterna i Bodals kyrka. De tre kärnvärden Gemenskap, Innerlighet och Glädjefyllt engagemang som arbetats fram tidigare år finns nu med i varje verksamhets lokala måldokument. På så sätt kombineras församlingsinstruktionens intentioner med Bodals kyrkliga centers kärnvärden. Arbetslaget är representerat i stiftets nätverk för arbete med kärnvärden i gudstjänstlivet. Gudstjänsterna i Bodals kyrka präglas av mycket musik och en enkelhet i liturgin. Kyrkkaffet är en viktig del av söndagens gudstjänstfirande. Gudstjänst firas på söndag eftermiddag kl För femte året i rad firades påskhelgens gudstjänster i samverkan med Breviks kyrka. Gentemot församlingsinstruktionen uppfyller verksamheten i Bodal sina mål. Gentemot budget för år 2012 kan noteras att budget underskridits med kr. Detta torde kunna härledas till personalbyte på en av prästtjänsterna, vilket lett till att vissa aktiviteter inte genomförts. Gentemot uppsatta verksamhetsmål utifrån Bodals kärnvärden uppfyller verksamheten i Bodal också sina mål. Musiken i Bodals kyrka MiniChorallerna ansvar IDH Denna lilla kör har sjungit i fyra olika gudstjänster under året. Dessutom deltog kören i Minikonsert i Breviks kyrka tillsammans med församlingens övriga minikörer. Under 2012 har kören fått en körfarmor, en ideell medarbetare som hjälper till på repetitionerna. Målsättningen för året är uppfylld. Chorallerna Midi & Maxi ansvar IDH Barnkörerna har medverkat vid gudstjänster i Bodals kyrka då de bl.a. framfört musikalen Varmisar och kalla kårar. Körerna deltog i Lidingö körfestival. Kören har haft en körlägerhelg tillsammans med Tyresö barnkörer. Inför uruppförandet av familjemässan Paradoxa, kompo- 8

9 nerad av Maria Hulthén., hade kören en repetitionslördag med danspedagog Tina Wezelius- Grebacken. Liksom tidigare år gav körerna en Luciahögtid med Bodals kammarkörs damer. Barnen gick även Luciatåg för Café Bodal. Året avslutades med Julkrubbegudstjänst tillsammans med Våghalsarna. Målsättningen för året är uppfylld. Våghalsarna ansvar IDH Kören har under 2012 har sjungit i fem gudstjänster. Våghalsarna deltog i workshop i Stefanskyrkan anordnad av Stockholms stift och Sensus. Sedvanlig kördag på S:ta Anna genomfördes under våren. Våghalsarna deltog i Lidingö Körfestival. Musikmässan Träd in i dansen var årets höjdpunkt. Orkester till denna mässa var nyckelharpsgillet Trätakt. Året avslutades med Julkrubbegudstjänst på julafton tillsammans med Chorallerna. Många nya körmedlemmar har börjat under året. Målsättningen för året är uppfylld. Bodals Kammarkör ansvar IDH Utöver ordinarie medverkan, då hela kammarkören sjunger, har Kammarkören under 2012 delats upp i mindre ensembler. På så sätt har kören oftare kunnat medverka i gudstjänstlivet. Året inleddes med Trettondagskonsert med orkester. Därefter framfördes en a cappella konsert med temat Peace & Love. Två kördagar har kören haft på S:ta Anna. Sångpedagog Susanne Carlström är knuten till kören och arbetar med körmedlemmarna både vid vanliga repetitionstillfällen och vid ett körinternat. Under 2012 har Bodals kammarkör gett två konserter tillsammans med Breviks kyrkokör, en palmsöndagskonsert och en julkonsert då Händels Messias framfördes. Även Bodals Kammarkör deltog i Lidingö körfestival i maj Årets höjdpunkt var körens turné till Irland! Hösten inleddes med kördag då Bo Nilsson arbetade med uppförandepraxis och scenisk närvaro. Att Bodals kammarkör medverkade vid invigningen av Friends Arena gav kören en annorlunda musikalisk erfarenhet. Förutom tidigare nämnda julkonsert genomfördes två julkonserter tillsammans med kören Aqua Vera, en i Ansgarskyrkan och en i Breviks kyrka. Målsättningen för kören är väl uppfylld. Kören Gråtrutarna Förutom församlingens egna körer repeterar seniorskören Gråtrutarna i Bodals kyrka en gång i veckan. Som tack för att de får använda kyrkan gratis som övningslokal medverkar Gråtrutarna ett par gånger per termin vid församlingens gudstjänster i Bodals kyrka. Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka Församlingens huvudgudstjänst firas alla sön- och helgdagar i Lidingö kyrka. En gång i månaden, under terminerna, firas Gudstjänst med stora och små. Körsång vid varje gudstjänst under terminerna är ett mål som väl uppnåtts även detta år. Målet att skapa kontinuitet och trygghet i gudstjänstlivet har väl uppnåtts fortsatte satsningen på att servera kyrkkaffe varje söndag vilket stärkt gemenskapen hos den gudstjänstfirande församlingen i Lidingö kyrka inleddes gudstjänstlivet med den nu etablerade traditionen att fira nyårsdagshögmässa i Lidingö kyrka med efterföljande nyårsbuffé i S:ta Annagården. Liksom tidigare år var både högmässan och nyårsbuffén välbesökta S:ta Anna arbetslag fortsatte 2012 satsningarna från 2011 på de gudstjänster där antalet gudstjänstfirare tidigare år minskat kraftigt. Askonsdagens mässa i firades även 2012 som en lunchmässa på S:ta Annagården med efterföljande sopplunch med samtal. Liksom 2011 samlades nu 45 personer till askonsdagsmässa (2010 i Lidingö kyrka kom 9 personer). På samma 9

10 sätt firades passionsandakterna 2012 liksom 2011 med högklassig musik och efterföljande sopplunch. Även för passionsandakterna har det medfört att antalet deltagare de senaste åren ökat från en handfull till över 20. För några år sedan var midsommardagens högmässa i Lidingö kyrka glest besökt (omkring 10 personer). Arbetslaget bjöd därför, precis som 2011, in till Midsommardags-gudstjänst med midsommartårta. Precis som föregående år kom omkring 90 personer i Lidingö kyrkas högmässa på midsommardagen Gudstjänstlivet berikas när måltidgemenskapen fortsätter även efter högmässan. Övriga gudstjänster att nämna är I saknadens tid den serie minnesgudstjänster som firas en gång i månaden i Lidingö kyrka. Gudstjänsten har en meditativ prägel där musiken har stor betydelse. Under 2012 har anställda och ideella medarbetare vid I saknadens tid fortsatt att bjuda på kyrkkaffe i väntrummet efter gudstjänsten. Det har upplevts som meningsfullt då kaffegemenskapen stärkt gudstjänstens diakonala och själavårdande perspektiv. Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2012 fortsatt att samlas tillsammans med en av församlingens präster. Musiken i Lidingö kyrka S:ta Anna Barnkör - ansvar RS Körerna har sjungit när Gudstjänst med stora och små firats i Lidingö kyrka. Den gemensamma satsningen på att rekrytera barn till församlingens barngrupper och barnkörer har givit resultat hela Körerna har nu nått målen för antalet körmedlemmar. Under våren har Midi och Maxikören framfört musikalen Veckopengen av Börje Ring. Församlingens minikörer en gemensam konsert i Breviks kyrka. Den ideella medarbetare, Körfarmor avslutade sitt uppdrag innan sommaren, ersattes hösten 2012 av en ungdomsledare. Midikören har fortsatt med sin ungdomsledare. Minikören har hållit ett Luciatåg på S:ta Annagården och Midi och Maxikören har haft Luciahögtid i Lidingö kyrka. Barnens julböner har indelats på ett nytt sätt: den första har haft barnen från Kvarnens förskola som medverkande, den andra Minikören och den tredje Midi och Maxikören. Målen för 2012 har i stort sett uppnåtts inom denna verksamhet. Lidingö kyrkas Motettkör - ansvar IF Motettkören har liksom tidigare år regelbundet sjungit vid gudstjänster i Lidingö kyrka. Speciellt vid kyrkoårets stora högtider som påsk och jul är Motettkörens medverkan betydelsefull för gudstjänstlivet. Exempelvis vid långfredagens gudstjänst framfördes koraler av Bach. Lika betydelsefullt är att ensembler ur motettkören sjunger vid vanliga högmässor. Under året har kören gett flera större konserter. Vid två fullsatta konserter våren 2012 framförde kören i Lidingö kyrka Hjalmar Gullbergs diktepos Förklädd gud med musik av Lars- Erik Larsson. I juni var det återbesök från motettkörens resa till Wien Wiener-kören Cantus novus gästade då Lidingö motettkör. Körerna hade en gemensam vårkonsert i Breviks kyrka. Traditionsenligt sjunger Motettkören på Villa Söderås valborgsmässofirande. Höstens stora händelse var de två avskedskonserter i Breviks kyrka på söndagen efter Alla helgons dag då kören, inför fullsatt kyrka, framförde Mozarts Requiem. Efter 40 år i Lidingö församling avtackades då körens grundare, organist Ingegärd Franzén från sin tjänst för att gå i pension. 10

11 Vid gudstjänsterna på 1 advent välkomnades körens nya körledare Benjamin Åberg. Motettkören gav traditionsenligt två julkonserter och en julvesper i Lidingö kyrka samt en julkonsert på Millesgården. Målen för verksamheten har uppfyllts enligt budgetäskande. Koralkören - ansvar MF Koralkören har fortsatt sin verksamhet under Gruppen består av 9 sångare, hälften män. Majoriteten är i 60-årsåldern eller äldre. Syftet är att förstärka psalmsången. Kören träffas kl och övar inför högmässan. Kören är ett led i målsättningen att varje gudstjänst ska ha körmedverkan. Kören har fortsatt att medverka vid andakter på sjukhem, i år på Siggebo gården och Högsätra. Övrig musikverksamhet - ansvar MF och RS Orgelkonserterna är fortfarande 9 per år. Under hösten har konserterna haft tema som Bachfavoriter, Bossi och Tonsättare med anknytning till Lidingö. En orgelutflykt till Stockholms konserthus var planerad till november, men då Konserthuset fick förhinder fick utflykten flyttas till början av januari Antalet platser var begränsat till 52, men 62 kom och några fick ta sig till Konserthuset på egen hand. Erik Lundkvist berättade om orgeln, presenterade orgelns alla stämmor samt gav många smakprov på olika orgelverk. Denna utflykt genomfördes nu för tredje gången och antalet deltagare har ökat stadigt. Orgelutflykten är ett led i att öka intresset för och levandegöra detta instrument och dess möjligheter. Jesu sju ord på korset av J Haydn framfördes på Långfredagen av stråkkvartett och recitatör samt musikhögmässor på Påskdagen och Allhelgonadagen då Bachs kantat Christ lag in Todesbanden respektive Victorias Requiem framfördes. Tre musikgudstjänster har genomförts under året: "Missa in simplicitate" av Langlais, "Stråkkvartett nr 5" av Philip Glass och "De finaste julsånger" med blandad julrepertoar för damkör. De mål som angetts för år 2012 har uppfyllts. Församlingsgemensam musikverksamhet Barnkörskollo 2012 ansvar MM I juni samlade församlingens barnkörer för andra gången till barnkörskollo i församlingens lokaler. Under fyra dagar repeterade 35 barn på S:ta Annagården. Kollot avslutades med en konsert där barnen framförde en skapelsemusikal av Karin Runow. Förutom tre av församlingens musiker och ungdomsledare, medverkade tre extra musiker medverkat på avslutningskonserten. Instrument - ansvar MF Beståndet av pianon är till antalet bra, men standarden är i de flesta fall något åldersstigen och vi saknar ett riktigt bra piano vid t.ex. sommarkonserterna. Flyglarna är i gott skick och underhålls årligen. Flygeln i Brevik råkade ut för en olycka och ett av benen lossnade. Det är lagat och flygeln är i bra skick. Ett digitalt piano köptes in till den nya körsalen i Brevik. Orgeln i Lidingö kyrka är fortsatt i gott skick. Dock har den behövt stämmas mer än vanligt i år. Troligen p.g.a.. stora temperaturväxlingar i kyrkorummet. Bodals orgel är i behov av en genomgång. Kororgeln i Brevik fungerar bra. Läktarorgeln är den av församlingens orglar som är mest svårspelad och i sämst skick. Detta märks i svårigheten att stämma den samt att klangen är lite burdus. Dock fungerar den bra. 11

12 Den sverigefinska verksamheten ansvar SVF Den sverigefinska verksamheten är en del av Lidingö församlings verksamhet och leds av en av församlingens komministrar. Målet med den sverigefinska verksamheten är att förstärka de sverigefinska församlingsbornas samhörighet med Svenska kyrkan Lidingö församling och viljan att tillhöra densamma. Genom att mötas och samtala i grupp, fira gudstjänst och höra/sjunga kör- och psalmsång får de sverigefinska kyrkotillhöriga använda sitt modersmål för att uttrycka sin tro och fördjupar sitt andliga liv i gemenskap med andra. Gudstjänstlivet En gång i månaden under terminerna firas Gudstjänst på finska i Bodals kyrka med efterföljande kyrkkaffe. Till årets höjdpunkter hör Morsdagsfirandet i maj samt De vackraste julsångerna med efterföljande adventskaffe i samarbete med Lidingö finska förening, samt Julbön på finska på julafton i Lidingö kyrka. Totalt blir det 10 sverigefinska gudstjänster under Vid de stora högtiderna kommer personer till de sverigefinska gudstjänsterna. Målet att fira 7 gudstjänster per år med minst 12 gudstjänstfirare närvarande vid varje gudstjänsttillfälle, uppfylldes nästan deltagare, i genomsnitt 11 deltagare per gång. De tre speciella tillfällen som samlar flest deltagare är inte inräknade i denna statistik. Det andra målet för 2012 var att fortsätta arbeta med gudstjänstens utformning så att församlingens gudstjänstliv upplevs angeläget för människor i alla åldrar bland den sverigefinska församlingsborna. Tanken var att planera gudstjänsten tillsammans med församlingsbor minst en gång per termin. Detta mål uppfylldes till en del genom att samtal kring kommande gudstjänstens text fördes i den sverigefinska samtalsgruppen vid ett tillfälle, som en introduktion till gudstjänstgruppsarbete För att öppna gudstjänsten för barnen gjorde vi en speciell inbjudan på Marie bebådelsedag till gudstjänst med barnpsalmer (sånger från Mukulamessu) och nygräddade våfflor på kyrkkaffet. De tillfällen som samlar människor i olika åldrar i gudstjänsten är Mors dag, Vackraste julsånger (allsång med andakt) och vid Julbön på julafton i Lidingö kyrka Målet var att ha 60 deltagare vid Vackraste julsånger och vid finsk Julbön på julafton. Dessa målsättningar var för höga. Deltagarna vid vackraste julsånger i Bodals kyrka var 35 och Julafton i Lidingö kyrka var 40. Många av dem som firat gudstjänst under året i Bodals kyrka firar jul på annat håll, hos släktingar, på landet eller i Finland. Vid julbön i Lidingö kyrka deltar däremot många som annars inte brukar vara med i den sverigefinska verksamheten i Lidingö församling - både barn, ungdomar och vuxna. Det tredje målet, att var att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning där deltagarna har möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska när det är viktigt för dem. Under 2012 firades 3 tvåspråkiga/finskspråkiga dop, 3 tvåspråkiga/ finskspråkiga vigslar, 4 tvåspråkiga begravningar i Lidingö församling. Efter Morsdagsfirandet 2011 (och efter budgetäskanden för 2012) slutade Pauli Grekula som körledare för Lidingön laulajat. Han hade då lett kören i 10 år. Kören/ ensemblen bestod det sista året av 6 medlemmar. Sensommaren 2011 beslutades i ett möte med korister, kyrkoherde och komminister att kören skulle omvandlas till söndagskör, som övar en timme före gudstjänstens början. Körledare är samma arvoderade kyrkomusiker, som spelar vid gudstjänsten, år 2012 främst Sanna Räsänen. Målet med Söndagskören är att förstärka och inspirera församlingssången vid gudstjänster, vid Vackraste julsånger och Morsdagsfirande. Målet är att öka koristernas delaktighet i gudstjänster, att de ska få ta del av och förmedla andlig uppbyggelse genom musiken och bidra till en ökad känsla av sammanhang i Lidingö församling. Vid årets höjdpunkter medverkar även arvoderad solist. 2-3 personer har deltagit i söndagskören. Några 12

13 medlemmar i den tidigare Lidingön laulajat-kören har valt att söka sig till sverigefinska körer i andra församlingar. Undervisning - Diakoni Den sverigefinska Samtalsgruppen samlas eftermiddagstid en gång varannan vecka för att samtala om livsåskådningsfrågor, bibeltexter och andra aktuella samtalsämnen. Filmvisning med efterföljande diskussion en gång per år. Gruppen har under året haft 12 aktiva deltagare, 3-8 personer närvarade på samma gång. Några har haft förhinder på grund av sviktande hälsa. En deltagare gick bort under året. En ny deltagare har börjat i gruppen under Gruppen leds av församlingens komminister. Det kvantitativa målet att träffas i samtalsgrupp 8 gånger per termin med 12 deltagare uppfylldes delvis. Vårutflykten i samarbete med den sverigefinska verksamheten i Sundbyberg- och Solna församlingar, gick år 2012 till Linnés Hammarby och Uppsala. Från Lidingö församling deltog ca 10 personer vilket brukar vara antalet anmälda från vår församling. Liksom tidigare år firades julavslutning med samtalsgrupp och kör. Denna gång i Kyrkallén, vilket var ett bra sätt för deltagarna att bekanta sig med den nya samlingslokalen. Sammanfattande måluppfyllelse De kvalitativa målen utifrån församlingsinstruktion och budget att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen och fortsätta vara samtalspart om tro och livsåskådningar med de sverigefinska församlingsborna har uppfyllts. De kvantitativa målen har däremot bara delvis uppfyllts. 13

14 Undervisning Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. Vuxenverksamhet - verksamhet 180 Forum för kritiskt tänkande Sedan tre år inbjuder Lidingö församling in till Forum för kritiskt tänkande tre kvällar per termin. Kvällarna leds av en av församlingens präster. Kvällarna är fristående och ingen anmälan behövs men för varje termin finns ett sammanhängande tema. Forumet är tänkt som ett fördjupande bibelstudium där temat kritiskt belyses ur ett vetenskapligt teologiskt och existentiellt perspektiv. Här ska deltagarna kunna ifrågasätta och ventilera tvivel och tro. Liksom tidigare år var Forumet uppskattat. Mellan personer deltog i samtalen vid varje tillfälle. De flesta kommer regelbundet medan några kom för ett enstaka tillfälle. Bibelstudium dagtid En bibelstudiegrupp har även under 2012 träffats dagtid på S:ta Annagården med 11 sammankomster under två terminer. Deltagarantalet har varit cirka 20 personer. Temat följer i stort det för Forum för kritiskt tänkande men på dagtid är infallsvinkeln annorlunda. Här är samtalet för att bygga upp tro mer i fokus och det intellektuella ifrågasättande får stå tillbaka något. Även bibelstudiegruppen leds av en av församlingens präster. Teatergruppen Kyrkstötarna Efter att ha funnits i församlingen i mer än tio år, var det våren 2012 dags för teatergruppen Kyrkstötarna att avsluta sin verksamhet. De flesta av teatergruppens medlemmar hade då med flera år passerat 90-års ålder. Vid två avskedsgudstjänster, en i Bodals kyrka och en i Breviks kyrka, avtackades de fem ständiga medlemmarna i teatergruppen. Som avskedspredikan framförde Kyrkstötarna ett collage inspirerat av författaren August Strindbergs jubileum Stororden Hösten 2012 startade en fördjupande studiegrupp om kristen tro som fick namnet Storoden. Gruppen blev snabbt fulltecknad med 12 deltagare som samlades vid sex tillfällen i Bodals kyrka. Varje träff utgick från ett av de kristna stororden, som exempelvis nåd och förlåtelse. Efter en enkel måltid tillsammans presenterades kvällens tema för att sedan i ett samtal belysas utifrån deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Inför starten skickades personliga inbjudningar till föräldrarna till de som konfirmerats under våren och sommaren samt till föräldrar till deltagarna på SKUM, Lidingö församlings ungdomsverksamhet. Inbjudan gav gott resultat. Studiegruppen Stororden leddes av en av församlingens präster, diakoner samt en ideell ledare. 14

15 Barn- och Ungdomsverksamhet - verksamhet För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid varav en arbetsledare. En stor del av församlingens barn- och ungdomsgrupper leds av unga ledare handledda av den anställda personalen. För Öppna förskolan finns 0,6 tjänst inom förskolans personalorganisation. Barnverksamhet 0-12 år, Söndagsskolan objekt Söndagsskolan flyttades från Lidingö kyrka till Bodals kyrka vid månadsskiftet mars/april. Syftet var att få fler barn till söndagsskolan. I början av 2012 hade man väldigt få barn i söndagsskolan vid Lidingö kyrka. Verksamheten har letts av ungdomsledare. I Breviks kyrka finns en söndagsskola som är kopplad till gudstjänsten, den har inga inskrivna barn. Antalet barn varierar i Brevik mellan ca fem till ca trettio, beroende på vilka grupper som är kopplade till gudstjänsten. Öppna förskolan objekt 8152 Öppna förskolan finns i Bodal och Breviks kyrka samt i Kyrkallén. Samtliga tre öppna förskolor har öppet 2,5 timmar vid två tillfällen varje vecka under terminerna. Målet för öppna förskolan är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till kyrkotillhöriga som inte har en personlig kontakt med församlingen. Under året har en barnskötare arbetat 40 % och en förskollärare 20 % med församlingens öppna förskoleverksamhet. Personalen hör till församlingens förskoleverksamhet. Tanken är att göra det möjligt för de minsta barnen och deras föräldrar att lära känna församlingens förskoleverksamhet. Tillsammans med präster i respektive kyrka har förskolepedagogerna bjudit in till vardagsgudstjänster för besökarna i Öppna förskolan. På så sätt uppnås målet att Öppna förskolan är att vara en plats där de minsta barnen och deras föräldrar får möta kristen tradition, liksom att verkar för att fler barn och vuxna döps. Öppna förskolan har, under 2012 haft färre antal besökare än tidigare år vilket kan bero på att Lidingö stad startat öppen förskola. Erfarenheterna från 2012 kommer att följas upp under Miniorer och Juniorer objekt och Miniorer har barn i åldrarna 7-10 år som målgrupp. Miniorgrupperna i Bodals kyrka respektive S:ta Annagården har haft omkring ca 15 deltagare i respektive grupp. Juniorgruppen (11-13 år) på S:ta Annagården har ca.10 deltagare och i Bodal 5-10 deltagare. Barnverksamheten leds av ungdomsledare. Arbetet med att knyta minior och juniorgrupperna till midi- och maxikören i Bodals kyrka respektive Lidingö kyrka har fortsatt under 2012 med lika gott resultat som föregående år. Detta innebär att grupperna sker samma dag samt att de ligger i anslutning till varandra. Minior- och juniorledarna är inne och hjälper till i körgrupperna, liksom pedagogen. När körgruppen är slut har man ett gemensamt mellanmål med minior respektive juniorgruppen. Denna samordning har gjorts för att underlätta för barnen att vara med i bägge sammanhangen samt för att skapa samordningsvinster. Musikern får bl.a. hjälp att mer fokusera på musiken medan ungdomsledaren eller pedagogen kan hjälpa till att hålla ordning i körgruppen. Glädjande är att antalet barn ökat i såväl barnkörerna som i barnverksamhetens grupper. Den här 15

16 arbetsformen är nu helt inarbetad och därmed är den trend med minskade barngrupper som fanns för några år sedan helt bruten. Dagkolloverksamhet på Grönsta objekt Under två sommarveckor 2012 hölls dagkolloverksamhet för barn i de yngre skolårskurserna (7 11 år) på Grönsta. Timanställd personal underställd en av församlingspedagogerna leder all dagkolloverksamhet. Grundskoleverksamhet objekt Skolkyrkan riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 8. Målet är att inbjuda alla skolklasser och förskolor till en kontakt med Lidingö församling som ett komplement till skolans religionsundervisning. Projektet Ung Konst riktar sig till alla elever i årskurs 9. En gemensam kursplan för varje årskurs har tagits fram. Ansvaret för att genomföra dessa har fördelats mellan församlingens tre arbetslag. På så sätt uppnås målet för skolverksamheten. Som exempel kan nämnas att S:ta Anna arbetslag tillsammans med personalen på kyrkogården bjöd in samtliga klasser i årskurs fyra till en allhelgonavandring om död och begravning på kyrkogården. Under advent bjöds alla barn i årskurs ett att delta adventsamlingar om julens bakgrund i kristen tradition. Det var arbetslagen kring kyrkorna som var för sig bjöd in till adventssamlingarna. Alla klasser i årskurs fem inbjöds till Bodals kyrka där arbetslaget visar en kyrkohistorisk vandring. Eleverna får möta personer som Käthe Luther och Lina Sandell. Ung konst -12: konstutställning objekt Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Kreatima, Rädda Barnen, bildlärarna i grundskolan och alla åk 9 elever gjort en stor konstutställning i S:ta Annagården i slutet av november. På utställningen visas alla akrylmålningar som eleverna i åk 9 gjort under höstterminen. I samband med terminsstarten har församlingen en lektion i varje klass i årskurs 9. Under den lektionen presenteras temat och olika inspirationstankar ges. Temat för 2012 var Se människan. 16

17 Ungdomsverksamhet år I Lidingö församling ges goda möjligheter för dem som konfirmerats att fortsätta sitt engagemang i kyrkan. Det sker genom gruppverksamhet, gudstjänstliv och utbildning med ungdomar som målgrupp. Gruppverksamhet och gudstjänstliv verksamhet 160 SKUM - Svenska Kyrkans Ungas Möte (objekt 81622) - har varit välbesökt under hela SKUM har sin tid på torsdagar kl Varje vecka kommer ca 30 ungdomar vilket är en betydande ökning jämfört med Programmet har ungdomarna själva bidragit till att skapa. En gång i månaden har man en mässa i Lidingö Kyrka, övriga torsdagar har man i stället en andakt som till största del hålls av ledarutbildningen. Målet är att erbjuda ungdomar en plats där man duger som man är, där man kan diskutera både stort och smått. Under 2012 har verksamheten präglats av mycket att utveckla kontakten mellan de yngre och de äldre deltagarna. Detta för att få ledarteamen under konfirmation och barngrupper att fungera ännu bättre samt att ge dem nya vänner i alla åldrar. Målet för SKUM 2012 var att bryta mönstret från tidigare år att de yngre ungdomarna hade svårt att hitta sin plats när de äldre dominerade verksamheten. Att deltagarantalet ökat är ett tecken på att målet uppnåtts med gott resultat. SKUM är i grunden ungdomsdiakoni vilket innebär att ge goda erfarenheter av Svenska kyrkan såväl i nuet som för framtida livet. Det målet har också uppnåtts eftersom ungdomarna väljer att fortsätta komma till SKUM även sedan man slutat gymnasiet. Under 2012 har ledarutbildning (objekt 81642) erbjudits dem som konfirmerats. 32 ledare diplomerades i slutet av maj, 43 personer påbörjade utbildningen. Ledarutbildningen förbereder ungdomarna att engagera sig både i konfirmandgrupper och i våra barngrupper. Många olika ämnen berörs och deltagarna får själva vara med och diskutera vad just denna grupp behöver för att bli så bra ledare som möjligt. Ledarutbildningen träffas varje vecka i anslutning till SKUM för att underlätta övergången från konfirmand till att bli en i den stora gruppen skummare, och så småningom ledare. En samtalsgrupp på restaurant Jernet, (objekt 81623) har samlats ungefär en gång per månad och samtalat om livsnära ting. Cirka personer deltar, från 18 år och uppåt. Verksamheten på Jernet startade för att de som känner sig för gamla för SKUM och gamla ungdomsledare skulle fortsätta ha kontakt med församlingen. Under 2012 har dessa ungdomar som tidigare beskrivits varit huvudgruppen på SKUM vilket gör att Jernet satsningen varit betydelsefull. Församlingen har inte tappat kontakten med unga aktiva som tagit studenten vilket tidigare var det vanliga. Samtalen på Jernet har en lös koppling till skummässorna. Jernet-kvällen blir som en form av kyrkkaffe efter skummässan. Även ungdomskören har fortsatt träffas på torsdagskvällar på S:ta Annagården som en del av församlingens samlade ungdomsverksamhet. Målen med de olika verksamheterna är uppfyllda. I bokslutet har verksamheten fått ett överskott eftersom en del verksamhet inte kunnat genomföras. Den planerade resan till Taizé flyttades fram till våren Vidare har församlingens konfirmandledare och barngruppsledare inte deltagit i kurser och arrangemang som planerat. Dessutom brukar ett par kortare resor erbjudas som ungdomsretreathelg. Dessa kortare resor har inte blivit av på grund av för få anmälda. Det som beskrivits ovan är orsaken till överskottet på

18 Konfirmandverksamhet verksamhet har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge resultat. Även i år är målet att fler än 50 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna konfirmeras uppnått. 63 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna konfirmerades (62 % 2011, 58 % % 2009, 56 % 2008, 45 % 2007). Det innebär 55 % av samtliga 15-åringar skrivna på Lidingö konfirmerats (( 54 % 2011, 48 % 2010, 49 % 2008, 42 % 2007). Helfartskonfirmander, 14 deltagare (7 deltagare 2011) träffades varje torsdag under vårterminen Våren 2012 deltog 21 ungdomar (20 ungdomar 2011) i ett Sportlovskonfirmanläger i Huså, Åre. De träffades ca en söndag per månad med start i november 2011 och konfirmerades i maj Tyvärr startade ingen ny sportlovsgrupp hösten 2012 pga. för få anmälda. Liksom tidigare år genomfördes tre sommarläger varav ett dagläger på Grönsta. De två sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna Marielund på Ekerö och Sundborn i Dalarna. Totalt deltog 73 ungdomar på församlingens sommarläger. Konfirmandlägren leds av präst, församlingspedagog samt ytterligare en vuxen ledare med motsvarande kompetens. Ett antal ungdomsledare är också med i ledarteamen på lägren. Många Lidingö-ungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med annan arrangör än Lidingö församling. Det är glädjande då det inte är möjligt för församlingen att erbjuda fler ungdomar än idag att konfirmeras på församlingens egna läger. Det skulle kräva för stora personalresurser. Lidingö församling samarbetar med de stora externa konfirmandlägerarrangörerna. Församlingen är noga med att ge god information om konfirmationsalternativ. Kostnaderna för konfirmandclearingen har överskridit budgeten med kr. Det är glädjande eftersom det speglar församlingens goda utveckling av antalet konfirmerade ungdomar. Gymnasiekonfirmandgruppen med lägervistelse i Huså, Åre hade 2 deltagare, gruppen åker tillsammans med sportlovskonfirmanderna. Hösten 2012 startades inte gruppen på grund av för få sökande. De övergripande målen för konfirmandverksamheten har uppnåtts delvis. Vi har inte lyckats med att 30 % av Lidingös kyrkotillhöriga 14 åringar ska konfirmeras inom Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. Vi har konfirmerat 24 %. Detta på grund av att vi erbjudit för få konfirmationsplatser. För att lyckas med detta mål till 2013 har vi valt att lägga till ytterligare en konfirmationsgrupp för 20 deltagare som kommer att åka på läger till Frankrike. Frankrikekonfirmanderna startade hösten 2012 och uppnådde snabbt fullt deltagarantal. Tyvärr kunde inte den planerade gruppen med fotbollskonfirmander starta hösten 2012 trots att det fanns deltagare anmälda. Gruppen startade på initiativ av Lidingö IF som ett samarbete mellan dem, Lidingö församling och Lidingö folkhögskola. Ett stort förberedelsearbete med en av församlingen stor satsning på information genomfördes våren Tyvärr valde sedan Lidingö IF att prioritera ett fotbollsläger för de anmälda deltagarna i egen regi varpå de var tvungna att hoppa av fotbollsgruppen. Lidingö församling erbjöd deltagarna då andra konfirmationsalternativ. Alla medel som avsattes i budgeten för konfirmandverksamheten har inte används. Det beror delvis på att medel avsatts för fler konfirmandgrupper under terminen än vad som blev av. 18

19 Diakoni - verksamhet 210 Målet för Lidingö församlings diakonala verksamhet är att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Genom diakonin vill Lidingö församling förhindra ett vi och dom -tänkande. Kyrklig närvaro på äldreboenden och sjukhem objekt Församlingen hade under 2012 verksamhet vid Lidingö sjukhem, Högsätra äldreboende och Lidingö hospice. Ett regelbundet gudstjänstliv fanns vid Nilstorpsgården, Siggebogården, Baggebygårds äldreboende samt servicehuset Thor. Då boendestrukturen på Frimurarhemmet förändrats de senaste åren till vanliga bostadsrätter och få äldre boende finns längre kvar, avslutade församlingen sin verksamhet med andakter där i maj Våren 2012 kontaktades Lidingö församling av det nystartade äldreboendet Ektorpsgården och hösten 2012 startade Lidingö församling gudstjänstverksamhet även där. Ansvaret för andaktslivet på äldreboenden och sjukhem har fördelats mellan församlingens präster och musiker, så att de äldre i möjligaste mån får möta sin präst och sin musiker. I vissa fall ansvarar en ideell medarbetare för musiken, i andra fall är det församlingens musiker som tjänstgör tillsammans med ansvarig präst. När det är möjligt ordnas kyrkkaffe i samband med andakterna. Oftast är det ideella medarbetare inom Lidingö församling som ansvarar för kyrkkaffet. En stor del av verksamheten består av gudstjänster. På servicehuset Tor arrangeras även psalmsångsprogram. Själavården och möjligheten till enskilda samtal är viktig. Det finns ett samtals- och arbetsrum på Lidingö sjukhem, för samtal och själavård med boende, anhöriga och personal. De boende nås genom uppsökande verksamhet, när de boende uttrycker önskemål om samtal, på uppdrag av anhöriga eller genom hänvisning av personalen. För den som önskar finns möjlighet att få förbön och nattvard. Till hospice kommer ansvarig präst varje vecka för samtal. Terapiverksamheten objekt Verksamheten med samtalsterapi som startade hösten 2010 har fortsatt under En dag i veckan bedrivs samtalsterapi av den komminister i församlingen som är såväl utbildad präst som steg 1 utbildad samtalsterapeut. Samtalsterapi erbjuds för 250kr/gång. Ett tiotal personer har sedan starten kunnat erbjudas kortare eller längre terapi. De flesta som har sökt samtal har fått information på församlingens hemsida samt verksamhetsfoldern. Det har varit viktigt att skilja prästens roller och olika karaktär på samtalskontakter från varandra. För själavård, när prästen för samtal som präst, sker samtalen i prästens arbetsrum eller i kyrkan. När prästen har terapisamtal och alltså för journal och tar betalt utifrån sin kompetens som steg 1 utbildad terapeut under handledning, sker samtalen i Kyrkallén. Kyrkallén har visat sig vara en god miljö för dessa samtal. För att utveckla den här nya verksamhetsformen inom Svenska kyrkan har komministern varit med att starta ett nätverk i Stockholms stifts för diakoner och präster som arbetar med terapisamtal. Under 2012 har tillströmningen av konfidenter varit god. Verksamheten har därför utvecklats med en telefontid om en timme i veckan. 19

20 Diakonal verksamhet ansvar ILA I Lidingö församling fanns under diakontjänster på heltid, varav en är arbetsledare. Församlingens tre diakoner är knutna till varsitt arbetslag. Varje diakon har, förutom det diakonala ansvaret i arbetslaget, frågor där man har hela ön som sitt ansvarsområde. Diakonerna samverkar nära med Lidingö Stad liksom med andra frivillig-organisationer. Den diakonala verksamheten Liksom tidigare år har caféverksamhet bedrivits i Bodal och Brevik. En ideell medarbetare sköter en mycket stor del av den praktiska verksamheten vad gäller Brevik, med stöd av en diakon. I Bodal finns två ideella som handleds av en diakon. Det finns en trogen besökskärna vid varje café. Vid enstaka tillfällen har någon programpunkt erbjudits men som tidigare år är syftet med caféerna att erbjuda en öppen samlingsplats med gemenskap och samtal över en kopp kaffe. Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls Au pair-café i Bodals kyrka. En av församlingens präster ansvarar för au-pair-verksamheten. Ett femtontal uapairer med olika nationalitet har under 2012 regelbundet kommit till caféet. En stor del av diakonernas arbete utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt handläggning av ideell medverkan. En diakon arbetar med två grupper för personer med demenssjukdomar. Även en samtalsgrupp träffas regelbundet på ett äldreboende under ledning av diakon. I den diakonala gruppen finns omkring 50 personer med ideella uppdrag. Under året har denna grupp samlats till stormöte en gång per termin och de som gör hembesök har erbjudits regelbunden handledning med en diakon. De ideella medarbetarna i den Diakonala gruppen är ett viktigt sätt att uppnå målet i församlingsinstruktionen att Lidingö församling skall vara kyrka för alla och av alla på Lidingö. Det bidrar också till en vidare diakonal kontaktyta. Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester där grötfesten, surströmmingsfesten och adventslunchen hör till höjdpunkterna. Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons dag har också i år hört till årets stora diakonala mötesplatser, även detta år i samlingslokalen Viken. Ett ökat behov av ekonomisk hjälp har noterats där, förutom vårt eget stöd och kollektkonto, även andra stiftelser och ekonomiska föreningar har tagits i anspråk för ansökningar gällande ekonomisk hjälp. Diakonins stöd och hjälpkonto har i år förmedlat ca kr till behövande, vilket innebär en ökning på ca kr jämfört med förra året. Förutom detta har diakonin ansökt om ekonomisk hjälp till konfidenter där medlen har betalats ut direkt till personen ifråga utan att medlen har passerat våra konton. eller det har blivit avslag men arbetet med ansökan har utförts. Ett extra tillskott på ca kr tillfördes Diakonins stöd och kollektkonto genom penninglegat DB Barbro Hedström. Totalt har ca kr inkommit till diakonin genom kollekt och gåvor. Meditationerna i Bodals kyrka är en verksamhet som leds av diakon. Endagsretreaterna på S:ta Annagården och Breviks kyrka som hålls en gång per termin leds av präst och diakon. Retreaterna tog emot ett 20-tal deltagare och blev snabbt fullbokade. Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas regelbundet under terminerna i Bodals kyrka. Sorgegruppen leds av en av församlingens präster. Under 2012 har en sorgegrupp samlats under våren och en grupp under hösten. 20

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 barnkörbarn i bodals kyrka Verksamhetsberättelse 2011 Svenska kyrkan, Lidingö församling friluftsgudstjänst på hustegaholm Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Allt har sin tid står det i Bibelns Predikaren.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MAGNUS ARONSON

Verksamhetsberättelse 2015 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MAGNUS ARONSON Verksamhetsberättelse 2015 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MAGNUS ARONSON 1 Inledning Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. (Fil 4:4) Så skrev Paulus till församlingen i Filippi

Läs mer

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling illustration: m rolund Det händer i Lidingö församling december 2010 1:a advent Söndag 28 november ensimmäinen adventtimessu 11.00 bodalin kirkko Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula,

Läs mer

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet!

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Mötesplatser Konserter Aktiviteter Kyrkonytt Månadsbladet September 2017 Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Fira gudstjänst Med sången, musiken och prästens ord får du en stund att landa i tillvaron.

Läs mer

orgelkonsert Ulf Norberg, organist i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm Söndag 13 mars kl 15.00 Lidingö kyrka Fri entré musiker. Kyrkkaffe.

orgelkonsert Ulf Norberg, organist i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm Söndag 13 mars kl 15.00 Lidingö kyrka Fri entré musiker. Kyrkkaffe. Det händer i Lidingö församling mars 2011 söndag 27 februari Sexagesima 11.00 Bodalin kirkko Suomenkielinen jumalanpalvelus, Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula, kuoronjohtaja. Gun-Britt

Läs mer

januari 2017 Vi dansar ut julen! Det händer i Lidingö församling

januari 2017 Vi dansar ut julen! Det händer i Lidingö församling Det händer i Lidingö församling januari 2017 Vi dansar ut julen! Söndagen den 15 januari dansar vi ut julen i både Breviks och Bodals kyrka. Läs mer om våra gudstjänster med julgransplundring på baksidan.

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. februari 2011

Det händer i Lidingö församling. februari 2011 Det händer i Lidingö församling februari 2011 söndag 30 januari 4:e sönd efter trettondagen 11.00 Bodalin kirkko Suomenkielinen messu, Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula, kuoronjohtaja.

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. september 2014

Det händer i Lidingö församling. september 2014 Det händer i Lidingö församling september 2014 Välkomna till öppna förskolan En mötesplats för barn och föräldrar i Breviks kyrka, Kapellbacken 1. Här kan vi bland annat ta del av sång, babymassage och

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Handlingsplan 0-18 år

Handlingsplan 0-18 år Handlingsplan 0-18 år Minimiutbudet 0-6 år Ålder När Aktivitet Inbjudan Vem gör? Övrigt 0 Hela året Dop Dopinbjudan (en gång i månaden) Expedition Skicka med info om köf, ok fr exp 0 Hela året Dop Präster

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Det bästa jag gjort...!

Det bästa jag gjort...! Det bästa jag gjort...! välkommen som konfirmand på lidingö Konfirmation 2011 Konfirmationstiden är bra därför att man träffar nya människor och har sjukt kul! Det är inget man vill missa! säger Frida,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska kyrkan, Lidingö församling Verksamhetsberättelse 2014 Svenska kyrkan, Lidingö församling Inledning Det finns mycket att vara stolt över i Lidingö församling. Det vet vi varje år när verksamhetsberättelsen ska skrivas. Det finns

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Lidingö församling Stockholms stift dop i lidingö kyrka konfirmation i breviks kyrka FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lidingö församling, Svenska kyrkan Innehåll 2. Förord

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. maj Plantera mera! Kom och plantera med oss i Bodal. Vi gräver, sår och dricker kaffe

Det händer i Lidingö församling. maj Plantera mera! Kom och plantera med oss i Bodal. Vi gräver, sår och dricker kaffe Det händer i Lidingö församling maj 2017 Plantera mera! Kom och plantera med oss i Bodal. Vi gräver, sår och dricker kaffe Tisdag 2 maj Morgonbön Kl 08.30 / S:ta Anna kapell Vi firar en enkel andakt tillsammans.

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

snödroppar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling mars 2013 till och med 7 april

snödroppar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling mars 2013 till och med 7 april snödroppar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling mars 2013 till och med 7 april fredag 1 mars 13.00 Bodals kyrka Gudstjänst på världsböndagen. Tema: Jag var främling och ni tog emot mig.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén 210/2016 22 Ändring av högmässotider i församlingen Beslutsförslag Kyrkoherde Stefan Forsén Behandling Församlingsrådet besluter att Matteus församlings gudstjänstliv ändras räknat från och med Första

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

ord toner bröd och vin

ord toner bröd och vin Lidingö församling p r o g r a m h ö s t e n 2 0 0 9 ord toner bröd och vin En ny värld öppnar sig kyrkonytts kyrkonytts kalendarium k alendarium feb-maj - 2009 En tidning - En tidning från från Svensk

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Kurser Gudstjänster visningar Café utställningar Qigong Konserter Mässor Samtal Soppluncher Musik Bibelstudirer I Vasastans

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Församlingar samverkar i Julita

Församlingar samverkar i Julita Församlingar samverkar i Julita I Julita har kyrkorna ett tätt samarbete och i denna foldern kan du hitta informationen om våra gudstjänster och verksamhet Julita missionskyrka Januari 15 januari kl 11.00

Läs mer

Höstterminen 2016 MI LJ

Höstterminen 2016 MI LJ BA RN &FA Höstterminen 2016 MI LJ Välkommen! hälsar Barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus församling Familjemässa (med nattvard) Familjemässan är till för hela familjen! Gudstjänsten är hjärtat i

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

Möjlighet att tänka kring livet

Möjlighet att tänka kring livet Konfirmationsdags Sju olika alternativ att välja mellan 2013-14 Infoträff 15/5 Möjlighet att tänka kring livet Hugo Bildt ångrar inte valet av Marielund när han konfirmerades förra året. Hans mamma Caroline

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MANNE HERMANSSON

Verksamhetsberättelse 2016 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MANNE HERMANSSON Verksamhetsberättelse 2016 Svenska kyrkan, Lidingö församling FOTO MANNE HERMANSSON Inledning Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Så kan vi

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Kvalitetsrapport från Kyrkans förskola 2012-2013

Kvalitetsrapport från Kyrkans förskola 2012-2013 Kvalitetsrapport från Kyrkans förskola 2012-2013 Inledning: Kyrkans förskola har förskolor i Bodal, Brevik och Kvarnskolan. Vi har from hösten 2012 ökat öppettiden från tidigare kl.08.00-16.30 till att

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Konfirmationsdags. Möjlighet att tänka kring livet 20/5. Åtta olika alternativ att välja mellan 2014-15. Infoträff

Konfirmationsdags. Möjlighet att tänka kring livet 20/5. Åtta olika alternativ att välja mellan 2014-15. Infoträff Konfirmationsdags Åtta olika alternativ att välja mellan 2014-15 Infoträff 20/5 Möjlighet att tänka kring livet Hugo Bildt valde alternativet Marielund när han konfirmerades. Hans mamma Caroline Bildt

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

kyrkan KYRKONYTT Julen 2017 Se vad som händer i kyrkan i jul! Alla barn har rätt till ett värdigt liv Julens musik Be en bön

kyrkan KYRKONYTT Julen 2017 Se vad som händer i kyrkan i jul! Alla barn har rätt till ett värdigt liv Julens musik Be en bön KYRKONYTT i l u j a Fir kyrkan AKTUELLT FRÅN LIDINGÖ FÖRSAMLING Julen 2017 Alla barn har rätt till ett värdigt liv Julens musik Be en bön FOTO:MANNE HERMANSSON Se vad som händer i kyrkan i jul! AKTUELLT

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA]

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA] [CONFIRMARE=BEKRÄFTA] Välkommen som konfirmand! Varje år är det omkring hundra ungdomar i församlingen som blir konfirmerade. Nu inbjuder vi främst dig som är född 2002 att bli konfirmand under kommande

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

SKOLKYRKAN. - Låg och mellanstadiet. Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Vänersborg och Väne-Ryr och skolorna i Vänersborgs kommun

SKOLKYRKAN. - Låg och mellanstadiet. Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Vänersborg och Väne-Ryr och skolorna i Vänersborgs kommun SKOLKYRKAN - Låg och mellanstadiet Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Vänersborg och Väne-Ryr och skolorna i Vänersborgs kommun Skolkyrkan i Vänersborg Skolkyrkan i Vänersborg vill vända sig till barn

Läs mer

Lidingö församling. Jag fattar bättre beslut. vårprogrammet 2011. tema meditation

Lidingö församling. Jag fattar bättre beslut. vårprogrammet 2011. tema meditation Lidingö församling vårprogrammet 2011 Upptäck dina favoriter bland vårens aktiviteter! tema meditation Jag fattar bättre beslut TANDLÄKAREN OCH FÖRETAGAREN CHRISTINA FIEBER BERÄTTAR VARFÖR HON TYCKER OM

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Barn och ungdomsarbetet kort historik

Barn och ungdomsarbetet kort historik Barn och ungdomsarbetet kort historik Barn och ungdomsarbetet har under årens lopp varit viktigt i församlingen. Denna rapport är ett försök att visa på historiken och utvecklingen i Barn- och ungdomsarbetet

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. November 2017

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. November 2017 Mötesplatser Konserter Aktiviteter Kyrkonytt a n o g l e Allh Månadsbladet November 2017 Gudstjänst i Breviks kyrka 5 november kl 11.00 Söndag efter alla helgons dag Ingen gudstjänst 5 november i Breviks

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Konfirmationsdags. Välj mellan sju olika alternativ 2013-14 27/9. Anmäl dig senast. Konfirmationsdags ion TIM MEIER

Konfirmationsdags. Välj mellan sju olika alternativ 2013-14 27/9. Anmäl dig senast. Konfirmationsdags ion TIM MEIER Konfirmationsdags Välj mellan sju olika alternativ 2013-14 TIM MEIER Anmäl dig senast 27/9 Konfirmationsdags ion 1 Hej! Du som fyller 14 i år har en spännande konfirmationstid framför dig. Svenska kyrkan

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Församlingsinstruktion för Tibro församling

Församlingsinstruktion för Tibro församling Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer