Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling"

Transkript

1 KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA

2 2

3 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar emot dig med glädje och förväntan. Vid varje dopgudstjänst välkomnas den nydöpta med de här eller liknande ord hade Lidingö församling glädjen att få en ny församlingsdel när öarna kring Storholmen kom att tillhöra Lidingö församling. Det var en glädje att börja året med att skicka ett välkomstpaket till de kyrkotillhöriga boende på Storholmen. Lika glädjande var det någon vecka senare i januari 2012 när församlingens nya förskola Prästkragen invigdes. Efter en total ombyggnad hösten 2011 av Breviks prästgård stod huset klart och kunde invigas som en modern förskola med två avdelningar. Äntligen, efter flera års förberedelser, kan nu Lidingö församling i sin förskola ta emot barn från ettårs ålder. Småbarnsavdelningen Nyckelpigan på förskolan Prästkragen hör till årets stora glädjeämnen. Det är verkligen med glädje och förväntan vi tog emot 9 små ettåringar vid årets början. Inte minst gudstjänstlivet i Breviks kyrka har berikats av ettåringarnas öppenhet och förundran i andaktslivet. Här har vi som är äldre mycket att lära av dem. Men 2012 har, precis som andra år inneburit avslut och avsked. Efter mer än 10 år valde församlingens teatergrupp Kyrkstötarna att lägga ner. Med sin livserfarenhet och humor har Kyrkstötarnas dramatiserade predikningar berört på djupet. Med ålderns rätt, de fem medlemmarna hade vid sin avskedspredikan i mars 2012 tillsammans mer än 400 års samlad livserfarenhet, var det dags för avslut. Vid allhelgonahelgen 2012 var det så dags för årets andra stora avtackning. På dagen 40 år efter sin första arbetsdag i Lidingö församling gick organist Ingegärd Franzén i pension. Med sin musikaliska bredd och skicklighet som körledare och organist har Ingegärd en speciell betydelse i församlingens historia. Möten och Mening är de två ord som vi i vår församlingsinstruktion satt som kärnvärden för Lidingö församlings verksamhet. Med årets verksamhetsberättelse kan vi med glädje berätta, hur vi som fått förtroendet att ha ett särskilt ansvar i församlingen, som förtroendevald, anställd eller ideell medarbetare, förverkligat den målsättningen i Lidingö församlings verksamhet. Lidingö den 30 april 2013 Carina Nilsson kyrkoherde 3

4 Sammanfattning Det är glädjande att konstatera att Lidingö församling väl uppfyllt målen för 2012 utifrån budget och församlingsinstruktion. Det finns ett rikt gudstjänstliv av olika karaktär i församlingens tre kyrkor. Delaktighet och mångfald präglar församlingens gudstjänstliv samtidigt som församlingens goda traditioner bevaras. Målet att församlingens gudstjänster ska ha körmedverkan är uppnått. Församlingens barnkörer har fortsatt god tillströmning av nya medlemmar samtidigt som man behåller de gamla. Vuxenkörerna uppfyller väl de mål som satts för respektive kör. Till församlingens musikliv hör också orgeleleverna och sommarkonserterna. Verksamheter som väl uppnått sina mål Den sverigefinska verksamheten har så gott som uppfyllt de mål som man satte för Det som inte uppnåtts kan förklaras med att den sverigefinska körens arvoderade ledare lämnade verksamheten Lidingö församling har nått målet för undervisning att erbjuda samtal i grupp för alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. För vuxna finns bibelstudiegrupper med olika infallsvinklar och vid olika tider för att passa såväl daglediga som arbetande. Satsningen på att utveckla församlingens barnverksamhet har visat gott resultat. Den goda utvecklingen från 2011 med större antal deltagare i barnverksamheten har fortsatt under Samarbetet mellan pedagoger och musiker har även 2012 visat sig vara berikande för såväl barnen som deras föräldrar. Öppna förskolan är den enda barnverksamhet som under 2012 inte uppnått sina mål, vilket kan förklaras med att Lidingö Stad sedan hösten 2012 också bedriver Öppen förskola. Den modell för skolkyrkoarbetet som startade 2011 har följts upp och utvecklats under För årskurs nia var årets konstutställning på S:ta Annagården lika uppskattat som tidigare år. Församlingens ungdomsverksamhet har under 2012 lyckats nå även de nykonfirmerade ungdomarna. Det medvetna arbetet med att få yngre och äldre ungdomar att lära känna varandra har uppnåtts. De äldre ungdomarna har fortsatt att träffas på Jernet en gång i månaden. Ungdomskören har fått en stabil grupp medlemmar under Ledarutbildningen har även 2012 nått målet att vara länken mellan konfirmandtiden och ungdomsgruppen SKUM. Målet att ha en samlad ungdomsverksamhet på torsdagskvällarna har uppnåtts. En del verksamheter har inte kunnat genomföras, vilket förklarar ungdomsverksamhetens överskott. Konfirmandverksamheten visar ännu ett år en positiv utveckling. Lidingö församling har för tredje året i rad ökat andelen konfirmerade av de kyrkotillhöriga 15-åringarna. Att det blivit medel över inom konfirmandverksamheten förklaras med att flera planerade konfirmandgrupper inte haft tillräckligt antal anmälda för att kunna startas. Inom Diakonin har Lidingö församling uppnått sina mål. Arbetet med att utveckla de ideella medarbetarnas roll i församlingen har fortsatt. Lidingö församling stödjer aktivt de föreningar inom församlingen som leds av en ideell styrelse. Gudstjänstlivet vid Lidingös många äldreboenden har fortsatt under Terapiverksamheten, som startade för två år sedan, har etablerats väl under Församlingens diakoner har kunnat svara mot det ökade behovet av ekonomisk hjälp man mött under året. Arbetet med enskilda personer har, liksom tidigare år, prioriterats i diakonernas arbete. Den öppna verksamheten vid café Bodal och café Brevik har 4

5 pågått under året. Diakonerna har även drivit gruppverksamhet som t ex retreater och meditationer. Målen för den diakonala verksamheten har uppfyllts. Inom området Mission har Lidingö församling fortsatt att verka för en positiv bild av Lidingö församling hos dem som inte har en personlig relation till Lidingö församling. Det nära samarbetet mellan församlingens kommunikatörer och de verksamhetsansvariga har gjort att målen uppnåtts. Genom direktmarknadsföring av exempelvis Föredrag på S:ta Anna och den för året nystartade verksamheten Film och Existens har bidragit till den positiva bild av Lidingö församling som troligen fått många att för första gången besöka en församlingsverksamhet. Samarbetet med Lidingö Loppet har fortsatt. Det ekumeniska arbetet däremot, liksom kontakterna med vänförsamlingen i Saldus har varit mer sparsamma under Sammantaget har målet för Lidingö församling uppnåtts. Till årets viktigaste händelser hör invigningen av församlingens nya förskola Prästkragen, i Breviks gamla prästgård. Här öppnade i januari församlings förskolas första småbarnsavdelning. Förskolan är en av kyrkorådet prioriterad verksamhet. Förskolan visar år 2012, liksom tidigare år, ett betydande underskott vilket beror på starten av den nya förskolan Prästkragen. Församlingens fastigheter överskred sin budget även Det beror på att flera oförutsedda behov av underhåll har varit nödvändiga att åtgärda under året. Det är främst församlingens värme och ventilationssystem som förbättrats under året. Yttermiljöerna har också prioriterats under 2012 och är nu fria från sly och överflödiga träd. Begravningsverksamheten håller sin budget och uppfyller väl sina mål för Förutom ny belysning och ett nytt bevattningssystem har ett nytt gravskick, en askgravlund tillkommit på Lidingö kyrkogård. 5

6 Gudstjänst verksamhet 110 Målet för Lidingö församling är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor där körverksamheten och delaktighet betonas. För gudstjänstverksamheten är budgeterat för 8 prästtjänster samt kyrkoherden, 6 musikertjänster varav en tjänst en arbetsledare, vidare 5 kyrkvaktmästartjänster varav en arbetsledare. Samtliga tjänster är på heltid. Hösten 2012 var 50 % prästtjänst vakant. Gudstjänstlivet i Breviks kyrka De senaste tre årens arbete med kärnvärden för Breviks kyrka fortgick under De tre ledorden; Öppenhet, Gemenskap och Berörd genomsyrade 2012 verksamheten i Breviks kyrka. I Breviks kyrka har det fortfarande 2012 endast funnits två gudstjänstgrupper. Tanken från 2011 att man skall återkomma till tre grupper har funnits kvar under Liksom tidigare år leds grupperna av ideella medarbetare. Gudstjänstgrupperna deltog i förberedandet och genomförandet av många av Breviks kyrkas gudstjänster på söndagförmiddagarna. Den spridda åldersstruktur, som de senaste åren vuxit fram i Breviks gudstjänstliv, har fortsatt under 2012, mycket tack vare gudstjänstgrupperna. Ambitionen som upparbetades under barnmöjliggörarprojektet är fortfarande hög och arbetslaget försöker bibehålla fokus på barnets perspektiv. För att underlätta barnperspektivet i gudstjänsterna har en av förskoletjänsterna i Brevik 5 timmar per månad i sin tjänst att delta vid gudstjänsterna. Söndagsskolan är, som tidigare år, en integrerad del i gudstjänsten. Församlingens sport- och påsklovskonfirmander är också integrerade i gudstjänstlivet i Breviks kyrka. För att främja gemenskapen och delaktigheten ses kyrkkaffe som en del av gudstjänsten. Det är gudstjänstgrupperna som ansvarar för kyrkkaffet så gott som varje söndag. Musiken i gudstjänsten är mycket viktig Därför har någon form av körerna i Brevik medverkat i någon form vid varje gudstjänst. Sammantaget gör detta att gudstjänstlivet i Breviks kyrka väl uppfyller inriktningsmålet i församlingsinstruktionen att delaktighet i gudstjänstlivet är för alla åldrar. Sinnesrogudstjänster firas en gång i månaden under terminerna. Även under 2012 har arbetslaget tillsammans med ledarna för gudstjänstgrupperna deltagit i stiftets nätverk för församlingar, som arbetar med kärnvärden i gudstjänstarbetet. Inspirationsoch utbildningskvällar för gudstjänstgrupperna har genomförts under Gentemot församlingsinstruktion och budget har verksamheten i Brevik uppfyllt målen för 2012, med undantag av att man har färre deltagare i gudstjänstgrupperna. För tredje året i rad hölls en gemenskapshelg för allla, som har ett engagemang i Breviks kyrka. Liksom föregående år ägde gemenskapshelgen rum på Marielund på Ekerö. Totalt deltog 30 personer, gammal och ung. Syftet med helgen är att bygga broar mellan de olika grupperna, som är engagerade i Brevik. Av samma anledning anordnades även 2012 en julmiddag under advent. Liksom förra året bidrar detta till att skapa en god gemenskap hos dem som har ett engagemang i Breviks kyrka. Den 23/12, 4:e advent, bjöds julgröt istället för kyrkkaffe. Inget julbord anordnades i anslutning till 11-gudstjänsten på julafton, p.g.a. att man inte hade full bemanning i arbetslaget. 6

7 Arbetet med Tema Brevik, fortsatte under Syftet är, liksom med gudstjänstgrupperna att bygga relationer i närområdet. Förhoppningen är också att verksamheten kan fungera som en brygga över till gudstjänsterna. Exempel på aktiviteter under 2012 var retreater, grillkväll, föreläsning och en storbandskonsert samt en loppmarknad i samband med årets fasteinsamling. Strategin med Tema Brevik, d.v.s. att ge andra ingångar till församlingslivet, har uppnåtts under Musiken i Breviks kyrka Breviks Minikör ansvar - LI Minikören har under 2012 bestått av omkring 20 barn i åldern 5-7 år. Kören har medverkat i fyra gudstjänster och två konserter. En konsert i anslutning till fasteinsamlingen, tillsammans med de andra körerna i Brevik och en konsert i maj tillsammans med de andra barnkörerna i Brevik. Breviks Kyrkokör ansvar - LI Breviks Kyrkokör har 27 medlemmar. Kören är numera uppdelad i två grupper som minst en gång i månaden deltar i söndagens gudstjänst. Vid speciella tillfällen deltar hela kören i gudstjänsten, detta år vid påsk, vid Breviks kyrkas 75-års jubileum och vid advent och jul. På palmsöndagen framförde kyrkokören tillsammans med Bodals kammarkör passionsmusik. I maj kom kören Coro Versilia, som var värd vid kyrkokörens Italien-resa 2011, på besök. Körerna hade två konserter tillsammans, en i Lidingö kyrka och en på Italienska kulturinstitutet. Coro Versilia sjöng också i högmässan i Lidingö kyrka. Kyrkokören ställde upp på olika sätt: som guider, med diverse praktiska bestyr, lagade mat m.m. Roberta Sciacco Schantz hjälpte till som tolk. Stor fest anordnades på S:ta: Annagården. I oktober medverkade kyrkokören i Musik och Poesi i Breviks kyrka. I december framfördes, tillsammans med Bodals kammarkör, Händels Messias del 1 och Hallelujakören. Ett körinternat i oktober och två kördagar har det också blivit. I budgetäskandet för 2012 fanns äskande för musiker till ett framförande av ett nyskrivet verk: Markuspassionen. Det blev aldrig aktuellt. Det var ett för avancerat stycke för våra körer. Istället blev det Messias i december. Inte riktigt lika många musiker behövdes då. Därför har inte alla pengar används. I övrigt är målen för 2012 uppnådda. Lidingö Gospel ansvar MM Under 2012 har Lidingö Gospel mest ägnat sig åt att dokumentera sig själva. Skivan "Nobody Greater" var klar och släpptes i samband med en releasekonsert i september. Inspelningsprocessen pågick under hela vårterminen. Efterarbetet gjordes under sommaren och i början av hösten för att slutligen vara klart i mitten av september. Höstterminen inleddes med en resa till Arboga där kören övade och även bjöd på en konsert. I september fick kören besök av en dans- och trumgrupp från Ghana. Kören medverkade även vid gruppens konsert i Breviks kyrka. Lidingö Gospel har även medverkat på ett antal gudstjänster och Sinnesrogudstjänster samt hållit en vårkonsert. Kören hade vid årsskiftet drygt 30 medlemmar. 7

8 Lidingö Teens ansvar MM Under 2012 har Lidingö Teens vuxit från sex till tolv medlemmar. Under vårterminen hade kören ett samarbete med Stockholm Gospel vilket resulterade i föreställningen Keep the Dream alive. Hösten inleddes med ett musikalprojekt som avslutades med en konsert på S:ta Annagården. Tillsammans med Lidingö Kids ansvarade de för Luciafirandet i Breviks kyrka. Kören har även medverkat vid några gudstjänster i Breviks kyrka. Lidingö Kids ansvar MM Lidingö Kids har under 2012 gjort två konserter och en Luciakonsert. De har medverkat vid ett antal gudstjänster i Breviks kyrka. I september gästades kören av en dans- och trumgrupp från Ghana som lärde ut sina traditioner. Kidsen medverkade även vid gruppens konsert i september. Vid årsskiftet hade kören drygt 30 medlemmar. Gudstjänstlivet i Bodals kyrka Under 2012 har den sedan flera år medvetna satsningen på ideellt engagemang och kärnvärden som grund för gudstjänsterna i Bodals kyrka fortsatt att utvecklas. Det ideella engagemanget syns nu genom att kyrkvärdar och gudstjänstvärdar på ett tydligt och konkret sätt, tillsammans med anställda medarbetare, bär och utvecklar gudstjänsterna i Bodals kyrka. De tre kärnvärden Gemenskap, Innerlighet och Glädjefyllt engagemang som arbetats fram tidigare år finns nu med i varje verksamhets lokala måldokument. På så sätt kombineras församlingsinstruktionens intentioner med Bodals kyrkliga centers kärnvärden. Arbetslaget är representerat i stiftets nätverk för arbete med kärnvärden i gudstjänstlivet. Gudstjänsterna i Bodals kyrka präglas av mycket musik och en enkelhet i liturgin. Kyrkkaffet är en viktig del av söndagens gudstjänstfirande. Gudstjänst firas på söndag eftermiddag kl För femte året i rad firades påskhelgens gudstjänster i samverkan med Breviks kyrka. Gentemot församlingsinstruktionen uppfyller verksamheten i Bodal sina mål. Gentemot budget för år 2012 kan noteras att budget underskridits med kr. Detta torde kunna härledas till personalbyte på en av prästtjänsterna, vilket lett till att vissa aktiviteter inte genomförts. Gentemot uppsatta verksamhetsmål utifrån Bodals kärnvärden uppfyller verksamheten i Bodal också sina mål. Musiken i Bodals kyrka MiniChorallerna ansvar IDH Denna lilla kör har sjungit i fyra olika gudstjänster under året. Dessutom deltog kören i Minikonsert i Breviks kyrka tillsammans med församlingens övriga minikörer. Under 2012 har kören fått en körfarmor, en ideell medarbetare som hjälper till på repetitionerna. Målsättningen för året är uppfylld. Chorallerna Midi & Maxi ansvar IDH Barnkörerna har medverkat vid gudstjänster i Bodals kyrka då de bl.a. framfört musikalen Varmisar och kalla kårar. Körerna deltog i Lidingö körfestival. Kören har haft en körlägerhelg tillsammans med Tyresö barnkörer. Inför uruppförandet av familjemässan Paradoxa, kompo- 8

9 nerad av Maria Hulthén., hade kören en repetitionslördag med danspedagog Tina Wezelius- Grebacken. Liksom tidigare år gav körerna en Luciahögtid med Bodals kammarkörs damer. Barnen gick även Luciatåg för Café Bodal. Året avslutades med Julkrubbegudstjänst tillsammans med Våghalsarna. Målsättningen för året är uppfylld. Våghalsarna ansvar IDH Kören har under 2012 har sjungit i fem gudstjänster. Våghalsarna deltog i workshop i Stefanskyrkan anordnad av Stockholms stift och Sensus. Sedvanlig kördag på S:ta Anna genomfördes under våren. Våghalsarna deltog i Lidingö Körfestival. Musikmässan Träd in i dansen var årets höjdpunkt. Orkester till denna mässa var nyckelharpsgillet Trätakt. Året avslutades med Julkrubbegudstjänst på julafton tillsammans med Chorallerna. Många nya körmedlemmar har börjat under året. Målsättningen för året är uppfylld. Bodals Kammarkör ansvar IDH Utöver ordinarie medverkan, då hela kammarkören sjunger, har Kammarkören under 2012 delats upp i mindre ensembler. På så sätt har kören oftare kunnat medverka i gudstjänstlivet. Året inleddes med Trettondagskonsert med orkester. Därefter framfördes en a cappella konsert med temat Peace & Love. Två kördagar har kören haft på S:ta Anna. Sångpedagog Susanne Carlström är knuten till kören och arbetar med körmedlemmarna både vid vanliga repetitionstillfällen och vid ett körinternat. Under 2012 har Bodals kammarkör gett två konserter tillsammans med Breviks kyrkokör, en palmsöndagskonsert och en julkonsert då Händels Messias framfördes. Även Bodals Kammarkör deltog i Lidingö körfestival i maj Årets höjdpunkt var körens turné till Irland! Hösten inleddes med kördag då Bo Nilsson arbetade med uppförandepraxis och scenisk närvaro. Att Bodals kammarkör medverkade vid invigningen av Friends Arena gav kören en annorlunda musikalisk erfarenhet. Förutom tidigare nämnda julkonsert genomfördes två julkonserter tillsammans med kören Aqua Vera, en i Ansgarskyrkan och en i Breviks kyrka. Målsättningen för kören är väl uppfylld. Kören Gråtrutarna Förutom församlingens egna körer repeterar seniorskören Gråtrutarna i Bodals kyrka en gång i veckan. Som tack för att de får använda kyrkan gratis som övningslokal medverkar Gråtrutarna ett par gånger per termin vid församlingens gudstjänster i Bodals kyrka. Gudstjänstlivet i Lidingö kyrka Församlingens huvudgudstjänst firas alla sön- och helgdagar i Lidingö kyrka. En gång i månaden, under terminerna, firas Gudstjänst med stora och små. Körsång vid varje gudstjänst under terminerna är ett mål som väl uppnåtts även detta år. Målet att skapa kontinuitet och trygghet i gudstjänstlivet har väl uppnåtts fortsatte satsningen på att servera kyrkkaffe varje söndag vilket stärkt gemenskapen hos den gudstjänstfirande församlingen i Lidingö kyrka inleddes gudstjänstlivet med den nu etablerade traditionen att fira nyårsdagshögmässa i Lidingö kyrka med efterföljande nyårsbuffé i S:ta Annagården. Liksom tidigare år var både högmässan och nyårsbuffén välbesökta S:ta Anna arbetslag fortsatte 2012 satsningarna från 2011 på de gudstjänster där antalet gudstjänstfirare tidigare år minskat kraftigt. Askonsdagens mässa i firades även 2012 som en lunchmässa på S:ta Annagården med efterföljande sopplunch med samtal. Liksom 2011 samlades nu 45 personer till askonsdagsmässa (2010 i Lidingö kyrka kom 9 personer). På samma 9

10 sätt firades passionsandakterna 2012 liksom 2011 med högklassig musik och efterföljande sopplunch. Även för passionsandakterna har det medfört att antalet deltagare de senaste åren ökat från en handfull till över 20. För några år sedan var midsommardagens högmässa i Lidingö kyrka glest besökt (omkring 10 personer). Arbetslaget bjöd därför, precis som 2011, in till Midsommardags-gudstjänst med midsommartårta. Precis som föregående år kom omkring 90 personer i Lidingö kyrkas högmässa på midsommardagen Gudstjänstlivet berikas när måltidgemenskapen fortsätter även efter högmässan. Övriga gudstjänster att nämna är I saknadens tid den serie minnesgudstjänster som firas en gång i månaden i Lidingö kyrka. Gudstjänsten har en meditativ prägel där musiken har stor betydelse. Under 2012 har anställda och ideella medarbetare vid I saknadens tid fortsatt att bjuda på kyrkkaffe i väntrummet efter gudstjänsten. Det har upplevts som meningsfullt då kaffegemenskapen stärkt gudstjänstens diakonala och själavårdande perspektiv. Kyrkvärdarna i Lidingö kyrka har under hela 2012 fortsatt att samlas tillsammans med en av församlingens präster. Musiken i Lidingö kyrka S:ta Anna Barnkör - ansvar RS Körerna har sjungit när Gudstjänst med stora och små firats i Lidingö kyrka. Den gemensamma satsningen på att rekrytera barn till församlingens barngrupper och barnkörer har givit resultat hela Körerna har nu nått målen för antalet körmedlemmar. Under våren har Midi och Maxikören framfört musikalen Veckopengen av Börje Ring. Församlingens minikörer en gemensam konsert i Breviks kyrka. Den ideella medarbetare, Körfarmor avslutade sitt uppdrag innan sommaren, ersattes hösten 2012 av en ungdomsledare. Midikören har fortsatt med sin ungdomsledare. Minikören har hållit ett Luciatåg på S:ta Annagården och Midi och Maxikören har haft Luciahögtid i Lidingö kyrka. Barnens julböner har indelats på ett nytt sätt: den första har haft barnen från Kvarnens förskola som medverkande, den andra Minikören och den tredje Midi och Maxikören. Målen för 2012 har i stort sett uppnåtts inom denna verksamhet. Lidingö kyrkas Motettkör - ansvar IF Motettkören har liksom tidigare år regelbundet sjungit vid gudstjänster i Lidingö kyrka. Speciellt vid kyrkoårets stora högtider som påsk och jul är Motettkörens medverkan betydelsefull för gudstjänstlivet. Exempelvis vid långfredagens gudstjänst framfördes koraler av Bach. Lika betydelsefullt är att ensembler ur motettkören sjunger vid vanliga högmässor. Under året har kören gett flera större konserter. Vid två fullsatta konserter våren 2012 framförde kören i Lidingö kyrka Hjalmar Gullbergs diktepos Förklädd gud med musik av Lars- Erik Larsson. I juni var det återbesök från motettkörens resa till Wien Wiener-kören Cantus novus gästade då Lidingö motettkör. Körerna hade en gemensam vårkonsert i Breviks kyrka. Traditionsenligt sjunger Motettkören på Villa Söderås valborgsmässofirande. Höstens stora händelse var de två avskedskonserter i Breviks kyrka på söndagen efter Alla helgons dag då kören, inför fullsatt kyrka, framförde Mozarts Requiem. Efter 40 år i Lidingö församling avtackades då körens grundare, organist Ingegärd Franzén från sin tjänst för att gå i pension. 10

11 Vid gudstjänsterna på 1 advent välkomnades körens nya körledare Benjamin Åberg. Motettkören gav traditionsenligt två julkonserter och en julvesper i Lidingö kyrka samt en julkonsert på Millesgården. Målen för verksamheten har uppfyllts enligt budgetäskande. Koralkören - ansvar MF Koralkören har fortsatt sin verksamhet under Gruppen består av 9 sångare, hälften män. Majoriteten är i 60-årsåldern eller äldre. Syftet är att förstärka psalmsången. Kören träffas kl och övar inför högmässan. Kören är ett led i målsättningen att varje gudstjänst ska ha körmedverkan. Kören har fortsatt att medverka vid andakter på sjukhem, i år på Siggebo gården och Högsätra. Övrig musikverksamhet - ansvar MF och RS Orgelkonserterna är fortfarande 9 per år. Under hösten har konserterna haft tema som Bachfavoriter, Bossi och Tonsättare med anknytning till Lidingö. En orgelutflykt till Stockholms konserthus var planerad till november, men då Konserthuset fick förhinder fick utflykten flyttas till början av januari Antalet platser var begränsat till 52, men 62 kom och några fick ta sig till Konserthuset på egen hand. Erik Lundkvist berättade om orgeln, presenterade orgelns alla stämmor samt gav många smakprov på olika orgelverk. Denna utflykt genomfördes nu för tredje gången och antalet deltagare har ökat stadigt. Orgelutflykten är ett led i att öka intresset för och levandegöra detta instrument och dess möjligheter. Jesu sju ord på korset av J Haydn framfördes på Långfredagen av stråkkvartett och recitatör samt musikhögmässor på Påskdagen och Allhelgonadagen då Bachs kantat Christ lag in Todesbanden respektive Victorias Requiem framfördes. Tre musikgudstjänster har genomförts under året: "Missa in simplicitate" av Langlais, "Stråkkvartett nr 5" av Philip Glass och "De finaste julsånger" med blandad julrepertoar för damkör. De mål som angetts för år 2012 har uppfyllts. Församlingsgemensam musikverksamhet Barnkörskollo 2012 ansvar MM I juni samlade församlingens barnkörer för andra gången till barnkörskollo i församlingens lokaler. Under fyra dagar repeterade 35 barn på S:ta Annagården. Kollot avslutades med en konsert där barnen framförde en skapelsemusikal av Karin Runow. Förutom tre av församlingens musiker och ungdomsledare, medverkade tre extra musiker medverkat på avslutningskonserten. Instrument - ansvar MF Beståndet av pianon är till antalet bra, men standarden är i de flesta fall något åldersstigen och vi saknar ett riktigt bra piano vid t.ex. sommarkonserterna. Flyglarna är i gott skick och underhålls årligen. Flygeln i Brevik råkade ut för en olycka och ett av benen lossnade. Det är lagat och flygeln är i bra skick. Ett digitalt piano köptes in till den nya körsalen i Brevik. Orgeln i Lidingö kyrka är fortsatt i gott skick. Dock har den behövt stämmas mer än vanligt i år. Troligen p.g.a.. stora temperaturväxlingar i kyrkorummet. Bodals orgel är i behov av en genomgång. Kororgeln i Brevik fungerar bra. Läktarorgeln är den av församlingens orglar som är mest svårspelad och i sämst skick. Detta märks i svårigheten att stämma den samt att klangen är lite burdus. Dock fungerar den bra. 11

12 Den sverigefinska verksamheten ansvar SVF Den sverigefinska verksamheten är en del av Lidingö församlings verksamhet och leds av en av församlingens komministrar. Målet med den sverigefinska verksamheten är att förstärka de sverigefinska församlingsbornas samhörighet med Svenska kyrkan Lidingö församling och viljan att tillhöra densamma. Genom att mötas och samtala i grupp, fira gudstjänst och höra/sjunga kör- och psalmsång får de sverigefinska kyrkotillhöriga använda sitt modersmål för att uttrycka sin tro och fördjupar sitt andliga liv i gemenskap med andra. Gudstjänstlivet En gång i månaden under terminerna firas Gudstjänst på finska i Bodals kyrka med efterföljande kyrkkaffe. Till årets höjdpunkter hör Morsdagsfirandet i maj samt De vackraste julsångerna med efterföljande adventskaffe i samarbete med Lidingö finska förening, samt Julbön på finska på julafton i Lidingö kyrka. Totalt blir det 10 sverigefinska gudstjänster under Vid de stora högtiderna kommer personer till de sverigefinska gudstjänsterna. Målet att fira 7 gudstjänster per år med minst 12 gudstjänstfirare närvarande vid varje gudstjänsttillfälle, uppfylldes nästan deltagare, i genomsnitt 11 deltagare per gång. De tre speciella tillfällen som samlar flest deltagare är inte inräknade i denna statistik. Det andra målet för 2012 var att fortsätta arbeta med gudstjänstens utformning så att församlingens gudstjänstliv upplevs angeläget för människor i alla åldrar bland den sverigefinska församlingsborna. Tanken var att planera gudstjänsten tillsammans med församlingsbor minst en gång per termin. Detta mål uppfylldes till en del genom att samtal kring kommande gudstjänstens text fördes i den sverigefinska samtalsgruppen vid ett tillfälle, som en introduktion till gudstjänstgruppsarbete För att öppna gudstjänsten för barnen gjorde vi en speciell inbjudan på Marie bebådelsedag till gudstjänst med barnpsalmer (sånger från Mukulamessu) och nygräddade våfflor på kyrkkaffet. De tillfällen som samlar människor i olika åldrar i gudstjänsten är Mors dag, Vackraste julsånger (allsång med andakt) och vid Julbön på julafton i Lidingö kyrka Målet var att ha 60 deltagare vid Vackraste julsånger och vid finsk Julbön på julafton. Dessa målsättningar var för höga. Deltagarna vid vackraste julsånger i Bodals kyrka var 35 och Julafton i Lidingö kyrka var 40. Många av dem som firat gudstjänst under året i Bodals kyrka firar jul på annat håll, hos släktingar, på landet eller i Finland. Vid julbön i Lidingö kyrka deltar däremot många som annars inte brukar vara med i den sverigefinska verksamheten i Lidingö församling - både barn, ungdomar och vuxna. Det tredje målet, att var att erbjuda kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning där deltagarna har möjlighet att höra/använda sitt modersmål finska när det är viktigt för dem. Under 2012 firades 3 tvåspråkiga/finskspråkiga dop, 3 tvåspråkiga/ finskspråkiga vigslar, 4 tvåspråkiga begravningar i Lidingö församling. Efter Morsdagsfirandet 2011 (och efter budgetäskanden för 2012) slutade Pauli Grekula som körledare för Lidingön laulajat. Han hade då lett kören i 10 år. Kören/ ensemblen bestod det sista året av 6 medlemmar. Sensommaren 2011 beslutades i ett möte med korister, kyrkoherde och komminister att kören skulle omvandlas till söndagskör, som övar en timme före gudstjänstens början. Körledare är samma arvoderade kyrkomusiker, som spelar vid gudstjänsten, år 2012 främst Sanna Räsänen. Målet med Söndagskören är att förstärka och inspirera församlingssången vid gudstjänster, vid Vackraste julsånger och Morsdagsfirande. Målet är att öka koristernas delaktighet i gudstjänster, att de ska få ta del av och förmedla andlig uppbyggelse genom musiken och bidra till en ökad känsla av sammanhang i Lidingö församling. Vid årets höjdpunkter medverkar även arvoderad solist. 2-3 personer har deltagit i söndagskören. Några 12

13 medlemmar i den tidigare Lidingön laulajat-kören har valt att söka sig till sverigefinska körer i andra församlingar. Undervisning - Diakoni Den sverigefinska Samtalsgruppen samlas eftermiddagstid en gång varannan vecka för att samtala om livsåskådningsfrågor, bibeltexter och andra aktuella samtalsämnen. Filmvisning med efterföljande diskussion en gång per år. Gruppen har under året haft 12 aktiva deltagare, 3-8 personer närvarade på samma gång. Några har haft förhinder på grund av sviktande hälsa. En deltagare gick bort under året. En ny deltagare har börjat i gruppen under Gruppen leds av församlingens komminister. Det kvantitativa målet att träffas i samtalsgrupp 8 gånger per termin med 12 deltagare uppfylldes delvis. Vårutflykten i samarbete med den sverigefinska verksamheten i Sundbyberg- och Solna församlingar, gick år 2012 till Linnés Hammarby och Uppsala. Från Lidingö församling deltog ca 10 personer vilket brukar vara antalet anmälda från vår församling. Liksom tidigare år firades julavslutning med samtalsgrupp och kör. Denna gång i Kyrkallén, vilket var ett bra sätt för deltagarna att bekanta sig med den nya samlingslokalen. Sammanfattande måluppfyllelse De kvalitativa målen utifrån församlingsinstruktion och budget att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen och fortsätta vara samtalspart om tro och livsåskådningar med de sverigefinska församlingsborna har uppfyllts. De kvantitativa målen har däremot bara delvis uppfyllts. 13

14 Undervisning Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. Vuxenverksamhet - verksamhet 180 Forum för kritiskt tänkande Sedan tre år inbjuder Lidingö församling in till Forum för kritiskt tänkande tre kvällar per termin. Kvällarna leds av en av församlingens präster. Kvällarna är fristående och ingen anmälan behövs men för varje termin finns ett sammanhängande tema. Forumet är tänkt som ett fördjupande bibelstudium där temat kritiskt belyses ur ett vetenskapligt teologiskt och existentiellt perspektiv. Här ska deltagarna kunna ifrågasätta och ventilera tvivel och tro. Liksom tidigare år var Forumet uppskattat. Mellan personer deltog i samtalen vid varje tillfälle. De flesta kommer regelbundet medan några kom för ett enstaka tillfälle. Bibelstudium dagtid En bibelstudiegrupp har även under 2012 träffats dagtid på S:ta Annagården med 11 sammankomster under två terminer. Deltagarantalet har varit cirka 20 personer. Temat följer i stort det för Forum för kritiskt tänkande men på dagtid är infallsvinkeln annorlunda. Här är samtalet för att bygga upp tro mer i fokus och det intellektuella ifrågasättande får stå tillbaka något. Även bibelstudiegruppen leds av en av församlingens präster. Teatergruppen Kyrkstötarna Efter att ha funnits i församlingen i mer än tio år, var det våren 2012 dags för teatergruppen Kyrkstötarna att avsluta sin verksamhet. De flesta av teatergruppens medlemmar hade då med flera år passerat 90-års ålder. Vid två avskedsgudstjänster, en i Bodals kyrka och en i Breviks kyrka, avtackades de fem ständiga medlemmarna i teatergruppen. Som avskedspredikan framförde Kyrkstötarna ett collage inspirerat av författaren August Strindbergs jubileum Stororden Hösten 2012 startade en fördjupande studiegrupp om kristen tro som fick namnet Storoden. Gruppen blev snabbt fulltecknad med 12 deltagare som samlades vid sex tillfällen i Bodals kyrka. Varje träff utgick från ett av de kristna stororden, som exempelvis nåd och förlåtelse. Efter en enkel måltid tillsammans presenterades kvällens tema för att sedan i ett samtal belysas utifrån deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Inför starten skickades personliga inbjudningar till föräldrarna till de som konfirmerats under våren och sommaren samt till föräldrar till deltagarna på SKUM, Lidingö församlings ungdomsverksamhet. Inbjudan gav gott resultat. Studiegruppen Stororden leddes av en av församlingens präster, diakoner samt en ideell ledare. 14

15 Barn- och Ungdomsverksamhet - verksamhet För barn- och ungdomsverksamheten finns tre budgeterade pedagogtjänster på heltid varav en arbetsledare. En stor del av församlingens barn- och ungdomsgrupper leds av unga ledare handledda av den anställda personalen. För Öppna förskolan finns 0,6 tjänst inom förskolans personalorganisation. Barnverksamhet 0-12 år, Söndagsskolan objekt Söndagsskolan flyttades från Lidingö kyrka till Bodals kyrka vid månadsskiftet mars/april. Syftet var att få fler barn till söndagsskolan. I början av 2012 hade man väldigt få barn i söndagsskolan vid Lidingö kyrka. Verksamheten har letts av ungdomsledare. I Breviks kyrka finns en söndagsskola som är kopplad till gudstjänsten, den har inga inskrivna barn. Antalet barn varierar i Brevik mellan ca fem till ca trettio, beroende på vilka grupper som är kopplade till gudstjänsten. Öppna förskolan objekt 8152 Öppna förskolan finns i Bodal och Breviks kyrka samt i Kyrkallén. Samtliga tre öppna förskolor har öppet 2,5 timmar vid två tillfällen varje vecka under terminerna. Målet för öppna förskolan är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till kyrkotillhöriga som inte har en personlig kontakt med församlingen. Under året har en barnskötare arbetat 40 % och en förskollärare 20 % med församlingens öppna förskoleverksamhet. Personalen hör till församlingens förskoleverksamhet. Tanken är att göra det möjligt för de minsta barnen och deras föräldrar att lära känna församlingens förskoleverksamhet. Tillsammans med präster i respektive kyrka har förskolepedagogerna bjudit in till vardagsgudstjänster för besökarna i Öppna förskolan. På så sätt uppnås målet att Öppna förskolan är att vara en plats där de minsta barnen och deras föräldrar får möta kristen tradition, liksom att verkar för att fler barn och vuxna döps. Öppna förskolan har, under 2012 haft färre antal besökare än tidigare år vilket kan bero på att Lidingö stad startat öppen förskola. Erfarenheterna från 2012 kommer att följas upp under Miniorer och Juniorer objekt och Miniorer har barn i åldrarna 7-10 år som målgrupp. Miniorgrupperna i Bodals kyrka respektive S:ta Annagården har haft omkring ca 15 deltagare i respektive grupp. Juniorgruppen (11-13 år) på S:ta Annagården har ca.10 deltagare och i Bodal 5-10 deltagare. Barnverksamheten leds av ungdomsledare. Arbetet med att knyta minior och juniorgrupperna till midi- och maxikören i Bodals kyrka respektive Lidingö kyrka har fortsatt under 2012 med lika gott resultat som föregående år. Detta innebär att grupperna sker samma dag samt att de ligger i anslutning till varandra. Minior- och juniorledarna är inne och hjälper till i körgrupperna, liksom pedagogen. När körgruppen är slut har man ett gemensamt mellanmål med minior respektive juniorgruppen. Denna samordning har gjorts för att underlätta för barnen att vara med i bägge sammanhangen samt för att skapa samordningsvinster. Musikern får bl.a. hjälp att mer fokusera på musiken medan ungdomsledaren eller pedagogen kan hjälpa till att hålla ordning i körgruppen. Glädjande är att antalet barn ökat i såväl barnkörerna som i barnverksamhetens grupper. Den här 15

16 arbetsformen är nu helt inarbetad och därmed är den trend med minskade barngrupper som fanns för några år sedan helt bruten. Dagkolloverksamhet på Grönsta objekt Under två sommarveckor 2012 hölls dagkolloverksamhet för barn i de yngre skolårskurserna (7 11 år) på Grönsta. Timanställd personal underställd en av församlingspedagogerna leder all dagkolloverksamhet. Grundskoleverksamhet objekt Skolkyrkan riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 8. Målet är att inbjuda alla skolklasser och förskolor till en kontakt med Lidingö församling som ett komplement till skolans religionsundervisning. Projektet Ung Konst riktar sig till alla elever i årskurs 9. En gemensam kursplan för varje årskurs har tagits fram. Ansvaret för att genomföra dessa har fördelats mellan församlingens tre arbetslag. På så sätt uppnås målet för skolverksamheten. Som exempel kan nämnas att S:ta Anna arbetslag tillsammans med personalen på kyrkogården bjöd in samtliga klasser i årskurs fyra till en allhelgonavandring om död och begravning på kyrkogården. Under advent bjöds alla barn i årskurs ett att delta adventsamlingar om julens bakgrund i kristen tradition. Det var arbetslagen kring kyrkorna som var för sig bjöd in till adventssamlingarna. Alla klasser i årskurs fem inbjöds till Bodals kyrka där arbetslaget visar en kyrkohistorisk vandring. Eleverna får möta personer som Käthe Luther och Lina Sandell. Ung konst -12: konstutställning objekt Sedan 1990 har församlingen i samarbete med Kreatima, Rädda Barnen, bildlärarna i grundskolan och alla åk 9 elever gjort en stor konstutställning i S:ta Annagården i slutet av november. På utställningen visas alla akrylmålningar som eleverna i åk 9 gjort under höstterminen. I samband med terminsstarten har församlingen en lektion i varje klass i årskurs 9. Under den lektionen presenteras temat och olika inspirationstankar ges. Temat för 2012 var Se människan. 16

17 Ungdomsverksamhet år I Lidingö församling ges goda möjligheter för dem som konfirmerats att fortsätta sitt engagemang i kyrkan. Det sker genom gruppverksamhet, gudstjänstliv och utbildning med ungdomar som målgrupp. Gruppverksamhet och gudstjänstliv verksamhet 160 SKUM - Svenska Kyrkans Ungas Möte (objekt 81622) - har varit välbesökt under hela SKUM har sin tid på torsdagar kl Varje vecka kommer ca 30 ungdomar vilket är en betydande ökning jämfört med Programmet har ungdomarna själva bidragit till att skapa. En gång i månaden har man en mässa i Lidingö Kyrka, övriga torsdagar har man i stället en andakt som till största del hålls av ledarutbildningen. Målet är att erbjuda ungdomar en plats där man duger som man är, där man kan diskutera både stort och smått. Under 2012 har verksamheten präglats av mycket att utveckla kontakten mellan de yngre och de äldre deltagarna. Detta för att få ledarteamen under konfirmation och barngrupper att fungera ännu bättre samt att ge dem nya vänner i alla åldrar. Målet för SKUM 2012 var att bryta mönstret från tidigare år att de yngre ungdomarna hade svårt att hitta sin plats när de äldre dominerade verksamheten. Att deltagarantalet ökat är ett tecken på att målet uppnåtts med gott resultat. SKUM är i grunden ungdomsdiakoni vilket innebär att ge goda erfarenheter av Svenska kyrkan såväl i nuet som för framtida livet. Det målet har också uppnåtts eftersom ungdomarna väljer att fortsätta komma till SKUM även sedan man slutat gymnasiet. Under 2012 har ledarutbildning (objekt 81642) erbjudits dem som konfirmerats. 32 ledare diplomerades i slutet av maj, 43 personer påbörjade utbildningen. Ledarutbildningen förbereder ungdomarna att engagera sig både i konfirmandgrupper och i våra barngrupper. Många olika ämnen berörs och deltagarna får själva vara med och diskutera vad just denna grupp behöver för att bli så bra ledare som möjligt. Ledarutbildningen träffas varje vecka i anslutning till SKUM för att underlätta övergången från konfirmand till att bli en i den stora gruppen skummare, och så småningom ledare. En samtalsgrupp på restaurant Jernet, (objekt 81623) har samlats ungefär en gång per månad och samtalat om livsnära ting. Cirka personer deltar, från 18 år och uppåt. Verksamheten på Jernet startade för att de som känner sig för gamla för SKUM och gamla ungdomsledare skulle fortsätta ha kontakt med församlingen. Under 2012 har dessa ungdomar som tidigare beskrivits varit huvudgruppen på SKUM vilket gör att Jernet satsningen varit betydelsefull. Församlingen har inte tappat kontakten med unga aktiva som tagit studenten vilket tidigare var det vanliga. Samtalen på Jernet har en lös koppling till skummässorna. Jernet-kvällen blir som en form av kyrkkaffe efter skummässan. Även ungdomskören har fortsatt träffas på torsdagskvällar på S:ta Annagården som en del av församlingens samlade ungdomsverksamhet. Målen med de olika verksamheterna är uppfyllda. I bokslutet har verksamheten fått ett överskott eftersom en del verksamhet inte kunnat genomföras. Den planerade resan till Taizé flyttades fram till våren Vidare har församlingens konfirmandledare och barngruppsledare inte deltagit i kurser och arrangemang som planerat. Dessutom brukar ett par kortare resor erbjudas som ungdomsretreathelg. Dessa kortare resor har inte blivit av på grund av för få anmälda. Det som beskrivits ovan är orsaken till överskottet på

18 Konfirmandverksamhet verksamhet har det långsiktiga arbetet med att få fler ungdomar att konfirmeras fortsatt att ge resultat. Även i år är målet att fler än 50 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna konfirmeras uppnått. 63 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna konfirmerades (62 % 2011, 58 % % 2009, 56 % 2008, 45 % 2007). Det innebär 55 % av samtliga 15-åringar skrivna på Lidingö konfirmerats (( 54 % 2011, 48 % 2010, 49 % 2008, 42 % 2007). Helfartskonfirmander, 14 deltagare (7 deltagare 2011) träffades varje torsdag under vårterminen Våren 2012 deltog 21 ungdomar (20 ungdomar 2011) i ett Sportlovskonfirmanläger i Huså, Åre. De träffades ca en söndag per månad med start i november 2011 och konfirmerades i maj Tyvärr startade ingen ny sportlovsgrupp hösten 2012 pga. för få anmälda. Liksom tidigare år genomfördes tre sommarläger varav ett dagläger på Grönsta. De två sommarlägren med internat hölls på lägergårdarna Marielund på Ekerö och Sundborn i Dalarna. Totalt deltog 73 ungdomar på församlingens sommarläger. Konfirmandlägren leds av präst, församlingspedagog samt ytterligare en vuxen ledare med motsvarande kompetens. Ett antal ungdomsledare är också med i ledarteamen på lägren. Många Lidingö-ungdomar väljer att konfirmeras på sommarläger med annan arrangör än Lidingö församling. Det är glädjande då det inte är möjligt för församlingen att erbjuda fler ungdomar än idag att konfirmeras på församlingens egna läger. Det skulle kräva för stora personalresurser. Lidingö församling samarbetar med de stora externa konfirmandlägerarrangörerna. Församlingen är noga med att ge god information om konfirmationsalternativ. Kostnaderna för konfirmandclearingen har överskridit budgeten med kr. Det är glädjande eftersom det speglar församlingens goda utveckling av antalet konfirmerade ungdomar. Gymnasiekonfirmandgruppen med lägervistelse i Huså, Åre hade 2 deltagare, gruppen åker tillsammans med sportlovskonfirmanderna. Hösten 2012 startades inte gruppen på grund av för få sökande. De övergripande målen för konfirmandverksamheten har uppnåtts delvis. Vi har inte lyckats med att 30 % av Lidingös kyrkotillhöriga 14 åringar ska konfirmeras inom Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. Vi har konfirmerat 24 %. Detta på grund av att vi erbjudit för få konfirmationsplatser. För att lyckas med detta mål till 2013 har vi valt att lägga till ytterligare en konfirmationsgrupp för 20 deltagare som kommer att åka på läger till Frankrike. Frankrikekonfirmanderna startade hösten 2012 och uppnådde snabbt fullt deltagarantal. Tyvärr kunde inte den planerade gruppen med fotbollskonfirmander starta hösten 2012 trots att det fanns deltagare anmälda. Gruppen startade på initiativ av Lidingö IF som ett samarbete mellan dem, Lidingö församling och Lidingö folkhögskola. Ett stort förberedelsearbete med en av församlingen stor satsning på information genomfördes våren Tyvärr valde sedan Lidingö IF att prioritera ett fotbollsläger för de anmälda deltagarna i egen regi varpå de var tvungna att hoppa av fotbollsgruppen. Lidingö församling erbjöd deltagarna då andra konfirmationsalternativ. Alla medel som avsattes i budgeten för konfirmandverksamheten har inte används. Det beror delvis på att medel avsatts för fler konfirmandgrupper under terminen än vad som blev av. 18

19 Diakoni - verksamhet 210 Målet för Lidingö församlings diakonala verksamhet är att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Genom diakonin vill Lidingö församling förhindra ett vi och dom -tänkande. Kyrklig närvaro på äldreboenden och sjukhem objekt Församlingen hade under 2012 verksamhet vid Lidingö sjukhem, Högsätra äldreboende och Lidingö hospice. Ett regelbundet gudstjänstliv fanns vid Nilstorpsgården, Siggebogården, Baggebygårds äldreboende samt servicehuset Thor. Då boendestrukturen på Frimurarhemmet förändrats de senaste åren till vanliga bostadsrätter och få äldre boende finns längre kvar, avslutade församlingen sin verksamhet med andakter där i maj Våren 2012 kontaktades Lidingö församling av det nystartade äldreboendet Ektorpsgården och hösten 2012 startade Lidingö församling gudstjänstverksamhet även där. Ansvaret för andaktslivet på äldreboenden och sjukhem har fördelats mellan församlingens präster och musiker, så att de äldre i möjligaste mån får möta sin präst och sin musiker. I vissa fall ansvarar en ideell medarbetare för musiken, i andra fall är det församlingens musiker som tjänstgör tillsammans med ansvarig präst. När det är möjligt ordnas kyrkkaffe i samband med andakterna. Oftast är det ideella medarbetare inom Lidingö församling som ansvarar för kyrkkaffet. En stor del av verksamheten består av gudstjänster. På servicehuset Tor arrangeras även psalmsångsprogram. Själavården och möjligheten till enskilda samtal är viktig. Det finns ett samtals- och arbetsrum på Lidingö sjukhem, för samtal och själavård med boende, anhöriga och personal. De boende nås genom uppsökande verksamhet, när de boende uttrycker önskemål om samtal, på uppdrag av anhöriga eller genom hänvisning av personalen. För den som önskar finns möjlighet att få förbön och nattvard. Till hospice kommer ansvarig präst varje vecka för samtal. Terapiverksamheten objekt Verksamheten med samtalsterapi som startade hösten 2010 har fortsatt under En dag i veckan bedrivs samtalsterapi av den komminister i församlingen som är såväl utbildad präst som steg 1 utbildad samtalsterapeut. Samtalsterapi erbjuds för 250kr/gång. Ett tiotal personer har sedan starten kunnat erbjudas kortare eller längre terapi. De flesta som har sökt samtal har fått information på församlingens hemsida samt verksamhetsfoldern. Det har varit viktigt att skilja prästens roller och olika karaktär på samtalskontakter från varandra. För själavård, när prästen för samtal som präst, sker samtalen i prästens arbetsrum eller i kyrkan. När prästen har terapisamtal och alltså för journal och tar betalt utifrån sin kompetens som steg 1 utbildad terapeut under handledning, sker samtalen i Kyrkallén. Kyrkallén har visat sig vara en god miljö för dessa samtal. För att utveckla den här nya verksamhetsformen inom Svenska kyrkan har komministern varit med att starta ett nätverk i Stockholms stifts för diakoner och präster som arbetar med terapisamtal. Under 2012 har tillströmningen av konfidenter varit god. Verksamheten har därför utvecklats med en telefontid om en timme i veckan. 19

20 Diakonal verksamhet ansvar ILA I Lidingö församling fanns under diakontjänster på heltid, varav en är arbetsledare. Församlingens tre diakoner är knutna till varsitt arbetslag. Varje diakon har, förutom det diakonala ansvaret i arbetslaget, frågor där man har hela ön som sitt ansvarsområde. Diakonerna samverkar nära med Lidingö Stad liksom med andra frivillig-organisationer. Den diakonala verksamheten Liksom tidigare år har caféverksamhet bedrivits i Bodal och Brevik. En ideell medarbetare sköter en mycket stor del av den praktiska verksamheten vad gäller Brevik, med stöd av en diakon. I Bodal finns två ideella som handleds av en diakon. Det finns en trogen besökskärna vid varje café. Vid enstaka tillfällen har någon programpunkt erbjudits men som tidigare år är syftet med caféerna att erbjuda en öppen samlingsplats med gemenskap och samtal över en kopp kaffe. Varannan torsdagseftermiddag under terminerna hålls Au pair-café i Bodals kyrka. En av församlingens präster ansvarar för au-pair-verksamheten. Ett femtontal uapairer med olika nationalitet har under 2012 regelbundet kommit till caféet. En stor del av diakonernas arbete utgörs av enskilda samtal, sjukhus- och hembesök samt handläggning av ideell medverkan. En diakon arbetar med två grupper för personer med demenssjukdomar. Även en samtalsgrupp träffas regelbundet på ett äldreboende under ledning av diakon. I den diakonala gruppen finns omkring 50 personer med ideella uppdrag. Under året har denna grupp samlats till stormöte en gång per termin och de som gör hembesök har erbjudits regelbunden handledning med en diakon. De ideella medarbetarna i den Diakonala gruppen är ett viktigt sätt att uppnå målet i församlingsinstruktionen att Lidingö församling skall vara kyrka för alla och av alla på Lidingö. Det bidrar också till en vidare diakonal kontaktyta. Till församlingens diakonala verksamhet hör många fester där grötfesten, surströmmingsfesten och adventslunchen hör till höjdpunkterna. Buljongserveringen på kyrkogården på Alla helgons dag har också i år hört till årets stora diakonala mötesplatser, även detta år i samlingslokalen Viken. Ett ökat behov av ekonomisk hjälp har noterats där, förutom vårt eget stöd och kollektkonto, även andra stiftelser och ekonomiska föreningar har tagits i anspråk för ansökningar gällande ekonomisk hjälp. Diakonins stöd och hjälpkonto har i år förmedlat ca kr till behövande, vilket innebär en ökning på ca kr jämfört med förra året. Förutom detta har diakonin ansökt om ekonomisk hjälp till konfidenter där medlen har betalats ut direkt till personen ifråga utan att medlen har passerat våra konton. eller det har blivit avslag men arbetet med ansökan har utförts. Ett extra tillskott på ca kr tillfördes Diakonins stöd och kollektkonto genom penninglegat DB Barbro Hedström. Totalt har ca kr inkommit till diakonin genom kollekt och gåvor. Meditationerna i Bodals kyrka är en verksamhet som leds av diakon. Endagsretreaterna på S:ta Annagården och Breviks kyrka som hålls en gång per termin leds av präst och diakon. Retreaterna tog emot ett 20-tal deltagare och blev snabbt fullbokade. Särskilt stöd till anhöriga efter dödsfall har getts med inbjudan till sorgegrupper som träffas regelbundet under terminerna i Bodals kyrka. Sorgegruppen leds av en av församlingens präster. Under 2012 har en sorgegrupp samlats under våren och en grupp under hösten. 20

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Mötesplats Västermalm

Mötesplats Västermalm Mötesplats Västermalm Församlingsinstruktion S:t Görans församling 2007-2010 Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Inledning Arbetet

Läs mer

Kyrkonytt. Julstämning sid8. Julen 2011

Kyrkonytt. Julstämning sid8. Julen 2011 Julen 2011 Kyrkonytt En tidning från Svenska kyrkan Lidingö Julstämning sid8 luciafirande, andakter och julotta. julen är svenska kyrkans största högtid. hitta stämningen tillsammans i lidingö församling.

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Församlingsinstruktion Solna församling

Församlingsinstruktion Solna församling Församlingsinstruktion Solna församling innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Församlingsdiakoni i förändring?

Församlingsdiakoni i förändring? Miriam Hollmer Församlingsdiakoni i förändring? Svenska kyrkans sociala arbete så som det utförs av församlingsdiakonerna Foto: Kristina Strand Larsson RAPPORT FRÅN ANALYSENHETEN ÄRKEBISKOPENS OCH GENERALSEKRETERARENS

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Drömhelg för datornördarfoto:

Drömhelg för datornördarfoto: Där är man lite snällare helt enkelt Kyrkan är ställe där man får var sig själv. Det är samtidigt en plats där man kan göra skillnad. Det tycker Johan Hörnell, som kom in i församlingsarbetet i och med

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer