Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift."

Transkript

1 Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv startades i början av 1940-talet av dåvarande professorn i kyrkohistoria, Hilding Pleijel. Hans ambition var att kartlägga det han kallade för gammal kyrklig sed genom att låta studenter genomföra intervjuer som en del av sin utbildning i kyrkohistoria. De som intervjuades var födda på sent 1800-tal och de kunde därför berätta om kyrkliga seder både från sin barndom och senare i livet. Totalt gjordes drygt 5600 intervjuer vilka skrevs ned antingen för hand eller med skrivmaskin. Materialet kommer från hela Sverige, men av naturliga skäl kommer det mesta från södra Sverige, vilket framgår av tabellen nedan. Stift Antal uppteckningar Uppsala 28 Linköping 248 Skara 597 Strängnäs 73 Västerås 69 Växjö 1282 Lund 1504 Göteborg 1162 Karlstad 268 Härnösand 140 Luleå 139 Visby 117 Stockholm 7 Summa 5634 Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift. Nedan följer den frågelista som Pleijels studenter, och även studenter till hans efterträdare, skickades ut med. Efter frågelistan följer ett exempel på hur svaren kan se ut. Efter detta presenteras en sentida frågelista. INLEDNING För varje år som går försvinna allt mer de sista resterna av den kyrkliga enhetskultur som en gång behärskade hela vårt folk. Allt sedan den stora socialekonomiska omvälvningen i vårt land under förra seklets tidigare hälft ha de religiösa föreställningarna differentierats och den kyrkliga seden uppluckrats. För närvarande är det endast inom få områden av vårt land, där man ännu kan påträffa ett kyrkoliv utgestaltat i samma former som detta allmänt hade för ett sekel sedan. Att utforska och genom uppteckningar samla de ännu bevarade resterna av forna dagars kyrkoliv - det är en av den kyrkliga folklivsforskningens uppgifter. För närvarande är den kanske den viktigaste. Den allmänna folklivsforskningen har sedan årtionden tillbaka systematiskt genomforskat och bearbetat det svenska folklivet i dess olika funktioner. En sida av det forna samhällslivet har därvid icke blivit tillräckligt tillgodosedd: folkets andliga livsföring. Detta är ur vetenskaplig synpunkt betänkligt, ty om man icke tager hänsyn till folkets förankring i kristen tro och kyrklig sed, får man en fullständigt falsk bild av vårt folks tänkesätt och livsföring under gångna tider. Det sagda bör vara en tillräcklig motivering för att uppmärksamheten nu riktas på den vetenskapliga disciplin som här givits namnet "kyrklig folklivsforskning" och att ett försök nu göres till uppteckning av de kyrkliga folkminnen som ännu finns bevarade. Det kan 1

2 tilläggas att jag i annat sammanhang sökt närmare klargöra den kyrkliga folklivsforskningens problem och arbetsmetoder. Frågor angående religiösa föreställningar och kyrklig sed. 1. Vilka postillor och andra uppbyggelseböcker läste de gamle? 2. Beskriv i detalj hur julafton, nyårsafton och andra stora högtider firades i hemmet. 3. Hölls husandakt både morgon och afton? Beskriv i detalj under vilka former! Vad lästes då? Vad sjöngs? Iakttogs några särskilda bruk (knäfall, tyst bön o d)? 4. Höllos s. k. utfärdstal före begravningen? Vem höll talet? (prästen? klockaren eller någon annan lekman?) Vilka psalmer sjöng man då? 5. Brukade de sörjande sitta under gudstjänsten när menigheten i övrigt reste sig (vid textläsning o. d.)? Användes prestaver? 6. Brukade man sjunga en psalm efter måltiden vid kalasen? Vilken psalm? Vem tog upp psalmen? 7. Vilka böcker i bibeln läste man mest vid husandakten och vid den enskilda andakten? Lästes Uppenbarelseboken mycket som uppbyggelseläsning och som ledning vid tydandet av världens skickelser? Läste man Apokryferna? 8. Hade man några instrument, när man sjöng psalmer och sånger i hemmet? 9. Hur tillgick, när prästen besökte en sjuk? Vad kallades kommunionkärlen,som prästen hade med sig vid sjukbud? 10. Förhörde prästen på katekesen, när kontrahenterna togo ut lysning? 11. Firades lillejul (Kyndelsmässoafton) och andra gamla, nu försvunna helgdagar och helgdagsaftnar? På vad sätt firades de? 12. Brukades seden med s.k. gångsöndagar, d.v.s. att man en viss söndag på året vandrade till en viss kyrka. 13. Iakttogs olika bruk i klädedräkten vid olika tider inom kyrkoåret (t.ex. svart dräkt på botdagen, långfredagen; ljus dräkt midsommardagen o.s.v.)? 14. Böjde man knä vid nämnandet av Jesu namn under textläsningen i kyrkan? Reste man sig, då Treenighetens namn nämndes? 15. Hur tillbragtes söndagen i hemmet? Läste man predikan ur någon postilla? Ur vilken (Luthers, Nohrborgs? Wallins?)? Förhördes de unga, som varit i kyrkan, vid hemkomsten på prästens predikan? Hade man vid hemkomsten från kyrkan någon särskild hälsning (t.ex. "mässa i Guds namn")? Tog man därvid de hemmavarande i hand i särskild ordning? 16. Hur tillgick det vid husförhören? Sjöngs några särskilda psalmer vid husförhören? Hade man s.k. husförhörspsalm som "lystes på" från predikstolen? 17. Iakttogos några särskilda kyrkliga bruk under fastan? Under långfredagen? 18. Vad menade man att kyrkotagningen innebar (rening? eller tacksägelse? endast tom sed?) och hur tillgick den? Beskriv i detalj! (nere vid kyrkdörren? i mittgången? vid altaret? hade modern följekvinna med sig? hade hon karameller med sig som grannarna i bänken bjödos på?) 19. Var det sockensed med särskilda psalmer vid de olika högtidsdagarna? ("Den blomstertid nu kommer" på midsommardagen, "Var kristtrogen fröjde sig" på juldagen o.s.v.) 20. Skedde vigseln i regel i hemmen eller i kyrkan eller i prästgården? Skulle de nygifta gå till nattvarden vid närmast följande nattvardsgång? 21. Hade man bestämda bänkplatser i kyrkan? Byttes de Första söndagen i advent. Hur länge behölls seden med manfolks-sida och kvinnofolkssida i kyrkan? 22. Vad kallades de tre ringningarna till gudstjänst? Talade man om "prästaringningen"? Vad innebar detta? 23. Lyfte männen på mössan och nego kvinnorna, när kyrkklockorna började ringa? Gjorde de alltid så eller bara vid högmässans början? 2

3 24. Hur utmärkte man vid "själaringningen"att det var en man, en kvinna eller ett barn som dött? När ägde "själaringningen" rum? Vilka skötte om ringningen? (kyrkoväktaren? en viss gård? eller någon annan?). 25. Läste de gamla någon bön, när de hörde ringningen? 26. Brukade männen vid jordfästningen på kyrkogården kasta en spade jord över kistan efter prästen? Vad kallades detta bruk? 27. Användes vid tacksägelsen över den avlidne någon s.k. "dö'psalm" d.v.s. en psalm som den avlidne själv bestämt då skola läsas)? 28. Hade prästen en vit duk i ena handen, när han stod vid altaret eller på predikstolen? I höger eller i vänster hand? Vad kallades denna duk? Vad hette prästen? 29. Hur ofta gick man till nattvarden? Brukade man fasta den dagen på morgonen, innan man gick till kyrkan? 30. Har det gått fram några väckelserörelser genom socknen? Vilka var deras ledare i socknen? Beskriv i detalj hur det gick till, när de samlades till andaktsstunder i en bondgård eller i en stuga! 31. Hur tillgick det, då "gammal-läsarna" samlades till andaktsstunder, särskilt då ingen präst var med. Vad läste man? (ur Bibeln, ur Nohrborgs postilla? ur någon annan postilla?) Vem läste? (den äldste mannen? någon kvinna?) Vad sjöng man? (ur psalmboken? ur Mose och Lamsens visor?) Använde man tyst bön? Hur sammankallades "vännerna" (genom bud? eller bestämdes tid, när de var samlade?) 32. Berätta utförligt om Er konfirmationstid. Vad hette prästen och hur han var omtyckt (sträng? snäll? noggrann?). Hur tillgick det vid läsningen? (började med bön, psalm? eller blott bibelläsning?) Vilken bok användes? (Lilla katekesen? "grunden"? enbart Bibeln?) Vad måste man lära sig utantill? Hur var läsbarnen klädda vid konfirmationen? Bjödos de hem på traktering till prästgården (hade de förning med sig?) I de databaserade svaren har en kod lagts in, tex postilla f1. På så sätt möjliggörs snabb identifiering av obesvarade frågor. * ** Signe Augusta Hedenberg, lektorsfru. Född 1902 i Umeå landsförsamling, Luleå stift. Fadern var lantbrukare. ### 1. postilla f1 Vi läste Luthers postilla rätt mycket. Vidare Rosenius och Arndt, både predikningar och betraktelser. 2. psalmer f2 Vi åt lutfisk och gröt på kvällen efter julbönen, där alla först varit. Sedan läste min far julevangeliet och julbetraktelsen i Rosenius. Vi sjöng en del julpsalmer. Så var det också på nyårsafton, då far läste Rosenius och vi sjöng nyårspsalmer och psalmer vid årets slut. 3. husandakt f3 Husandakt hade vi en tre gånger i veckan på kvällen. Vi sjöng en psalm före och en efter. Det var inga bestämda psalmer utan sådana, som passade efter kyrkoåret och annars vilka som helst. Det var Rosenius betraktelser och lärobok som lästes. Knäfall e. dyl. iakttogs ej. 4. utfärdstal f4 Före begravningen sjöngs en psalm i hemmet. Vid begravningen efter min far höll min äldste bror ett tal. Begravningar voro oftast på söndagarna. De sörjande brukade sitta under gudstjänsten under textläsningen. Prestaver användes inte. 3

4 5. kalaspsalm f5 Ja, det gjorde de allt i de flesta hem, men jag kommer inte ihåg, vilken det var. Det var väl någon, som kunde sjunga som tog upp den. 6. bibelböcker f6 Apokryferna lästes sällan. Eljest läste vi i Bibeln hur som helst, men ungefär lika i de olika böckerna. Uppenbarelseboken läste vi lika mycket som de andra. 7. instrument f7 Nej, det hade vi inte. 8. kommunionskärlen f8 Sjukbesök var det allt ibland. Prästen talade med den sjuke och höll väl ett skriftetal som vanligt. Kommunionkärlen kallades inget särskilt. 9. lysning f9 Nej, det gjorde de inte. 10. lillejul f10 Nej. Midsommar firades med vaka. Då var det också alltid konfirmation. Mikaeli firas också mer än här nere på Västkusten. 11. gångsöndagar f11 Nej, det gjorde de inte. 12. kläder f12 Vi hade svarta kläder under fastan och långfredagen; på midsommardagen skulle det vara gulvitt. 13. knäböjning f13 Nej, det gjorde de inte. 14. söndagen f14 Vi var oftast i kyrkan. De söndagar, då vi ej voro i kyrkan, men även ibland annars läste vi en predikan ur Rosenius eller Luther. Barnen förhördes inte på predikan; ej heller någon hälsning vid hemkomsten. 15. husförhör f15 Husförhör hade de sällan, annat än såsom förskrivning, för mantalsskrivningen. Eller också hade de en bibelförklaring, en gudstjänst, men det är mest nu på senare tid. 16. fastan f16 Nej, det gjorde de inte. 17. kyrkotagning f17 Kyrkotagning hade de ibland. Modern kom då fram till altarringen. Så vitt jag vet hade hon ingen med sig. Det skulle vara moderns tacksägelse, för att hon nu åter fått bliva frisk. Jag vet inget om karameller. Kyrkotagning har nu helt upphört. 18. högtidspsalmer f18 Nej, det var olika psalmer de sjöng. 19. vigsel f19 Vigseln skedde mest i hemmen, men ibland gick de också till prästen. Att de nygifta skulle gå till nattvarden efteråt vid en gudstjänst, känner jag inte till. 20. bänkplatser f20 Nej, folk fick sitta hur som de ville. På sina ställen hade de manfolks- o. kvinnfolkssida, men det är nog slut med det nu. 21. ringningarna f21 Den sista ringningen kallades sammanringning. Vad de andra kallades vet jag inte. 22. mössan f22 Nej, det gjorde de inte. 23. själaringningen f23 Själaringning hade de inte. Det infördes för en sex till åtta år sedan, ungefär, tror jag. 24. gamla f jordfästningen f25 Nej, det gjorde de inte. 26. döpsalm f26 Nej, någon sådan användes icke. 27. duk f27 Nej, det hade han inte. 28. nattvarden f28 Jag kan inte svara på hur ofta de gick till nattvarden. Jag har aldrig hört om någon fasta. 29. väckelserörelse f29 Nej, inte annat än en del frikyrkliga. 30. gammalläsarna f30 Jag har aldrig hört talas om gammalläsare. 31. konfirmation f31 Jag gick och läste för doktor Ahnlund. Han började med en bön och Fader Vår. Vi läste i Bibeln, i Nya Testamentet. Han förhörde ur både lilla och stora katekesen. Så fick vi psalmer i läxa, en åt gången. Lilla katekesen och de viktigaste frågorna ur den stora, samt psalmerna skulle vi kunna utantill. Vid konfirmationen hade flickorna korta vita klänningar. 4

5 Pojkarna voro svartklädda. Vi var hemma hos honom på kaffe, men vi hade inget med oss. Han var så väldigt snäll. Jag tyckte mycket bra om honom och det gjorde alla, det är jag säker om Upptecknat sommaren 1948 av teol. stud. Per Jansson, p.-adr. Ljungskile. Pleijels efterträdare, Carl Edvard Norman, fortsatte i och för sig insamlandet, men startade började också med mer standardiserade frågelistor, som i princip vart sjätte år med början 1962 sändes till alla församlingar i Svenska kyrkan. Frågelistan från 2002 bifogas. Dessa listor är alla databaserade i SPSS. 5

6 KYRKOHISTORISKA ARKIVET LUKA 27 Teologiska institutionen Allhelgona Kyrkogata Lund Tel. 046/ tisdagar och onsdagar KYRKLIG SED 2002 Stift:... Uppgifterna lämnade av: Församling:... Namn:... Kyrka/kyrkor:... Befattning:.... Tjänstgjort i förs. sedan år: Frågorna avser 1/1-31/ Sätt kryss i tillämplig ruta! FRÅGOR SVAR KYRKLIGA HANDLINGAR Dop: 1A. Anordnas särskilda dopgudstjänster? Nej Ja 1B. Firas dop i samband med familjegudstjänster? Nej Ibland I regel 1C. Firas dop inlagt i högmässogudstjänsten? Nej Ibland I regel 1D. Söker man förlägga dopen till fasta dopdagar? Nej Ja 2A. Sker dop i prästens hem? Nej Ibland I regel 2B. Sker dop i dopfamiljens hem? Nej Ibland I regel 2C. Sker dop utomhus? Nej Ibland I regel 3A. Träffar prästen föräldrarna för samtal före dopet? Nej Ibland I regel 3B. Sker sådana samtal vid besök i hemmet? Nej Ibland I regel 3C. Rör samtalen mest de yttre formerna för dopet? Nej Ibland I regel 3D. Kombineras samtalet med undervisning om dopets innebörd? Nej Ibland I regel 4A. Går dopföljet in i procession när dop sker i kyrkan? Nej Ibland I regel 4B. Tänds ett stort, fristående ljus vid dop i kyrkan? Nej Ja 5A. Förklaras i samband med dopakten de olika symboler etc. som ingår i dopritualet? Nej Ibland I regel 5B. Medverkar föräldrar eller andra anhöriga i dopritualet? Nej Ibland I regel 6. Ställer prästen dopfråga till föräldrarna? Nej Ja 7. Förekommer faddrar? Nej Ibland I regel 8. Utsänds/överlämnas dophälsningar på årsdagarna av dopen? Nej Ja 9. Inbjuds prästen att deltaga i familjesamlingar efter dop? Nej Ibland I regel 10. Finns det några särskilda dopseder (äldre eller nyare) att notera i församlingen? Konfirmation:

7 11A. I vilken utsträckning deltar ungdomar i konfirmationsläsning utanför församlingen? Inte alls Ibland I regel 11B. Anordnas särskilda konfirmandgudstjänster? Nej Ja 12. Deltar konfirmanderna i församlingens nattvardsfirande under lästiden? Nej Ibland I regel 13A. Läggs tyngdpunkten i läsningen på innehållsfrågor i den kristna tron eller på att öva konfirmanderna i bön, andakt och inlevelse? Innehållet Övning i bön, andakt etc. Lika mycket 13B. Byggs konfirmationsläsningen upp utifrån dispositionen i Luthers lilla katekes? Nej Ja 14. Förekommer annan kunskapsredovisning än förhör vid konfirmationsgudstjänsten? Nej Ja, i form av: Förläggs konfirmation och nattvardsgång till samma dag? Nej Ja 16. Kommunicerar föräldrarna i samband med de nykonfirmerades nattvardsgång? Nej Ibland I regel 17. Uppvaktas konfirmanderna med blommor utanför kyrkan vid konfirmationen? Nej Ibland I regel 18. Brukar konfirmanderna låta trycka och inbördes byta visitkort? Nej Ibland I regel 19. Förekommer konfirmationsläsning med äldre ungdomar och/eller vuxna? Nej Ja 20. Firas konfirmationsdagen i familjerna? Nej Ibland I regel 21A. Följs konfirmationsläsningen upp, t.ex. genom samlingar för tidigare konfirmationsgrupper? Nej Ja 21B. Anordnas andra ungdomssamlingar till vilka konfirmanderna inbjuds? Nej Ja 22. Förekom något konfirmandjubileum? Nej Ja 23. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till konfirmationen att notera i församlingen? Vigsel: 24. Förekommer lysning? Nej Ibland I regel 25A. Rör vigselsamtalen mest de yttre formerna för vigseln? Nej Ibland I regel 25B. Rör vigselsamtalen mest vad vigseln/äktenskapet innebär? Nej Ibland I regel 25C. Gör prästen hembesök för vigselsamtal? Nej Ibland I regel 25D. Förekommer repetition inför vigseln där fler än brudparet deltar? Nej Ibland I regel 26A. Bär brudgummen frack? Nej Ibland I regel 26B. Bär bruden vit klänning? Nej Ibland I regel 26C. Bär bruden vit slöja? Nej Ibland I regel 26D. Bär bruden krona som tillhör församlingen? Nej Ibland I regel 27A. Förrättas vigslar på pastorsexpeditionen? Nej Ibland I regel 27B. Förrättas vigslar i prästens hem? Nej Ibland I regel 27C. Förrättas vigslar i brudparets hem? Nej Ibland I regel 27D. Förrättas vigslar i brudgummens/brudens föräldrars hem? Nej Ibland I regel 27E. Förrättas vigslar utomhus? Nej Ibland I regel 28A. Medverkar lekmän med bön eller på annat sätt i vigselritualet? Nej Ibland I regel 7

8 28B. Avger brudparet sina löften utan att prästen läser före? Nej Ibland I regel 29. Händer det att brudparets barn döps i samband med vigseln? Nej Ja 30A. Förekommer sjungen brudmässa? Nej Ibland I regel 30B. Firas nattvard i samband med vigsel? Nej Ibland I regel 31A. Förekom något fall av kyrklig välsignelse efter borgerlig vigsel? Nej Ja 31B. Förekom något fall av kyrklig välsignelse över registrerat partnerskap? Nej Ja 32. Förekommer klockringning i samband med vigsel i kyrka? Nej Ibland I regel 33. Förekommer särskild andakt i samband med skilsmässa? Nej Ibland I regel 34. Inbjuds prästen att delta i måltid eller mottagning efter vigseln? Nej Ibland I regel 35. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till vigseln att notera i församlingen? Begravning: 36. Underrättas prästen om dödsfallen direkt av de anhöriga? Nej Ibland I regel 37. Ringes själaringning efter dödsfall? Nej Ja, snarast möjligt Ja, en särskild dag i veckan 38A. Förekommer andakt (utläsning) innan den som dött hemma lämnar bostaden? Nej Ibland I regel 38B. Gäller prästens samtal med de anhöriga före begravningen enbart ritualet? Nej Ibland I regel 38C. Förekommer någon form av andakt i samband med prästens samtal med de anhöriga? Nej Ibland I regel 38D. Framför de anhöriga, direkt eller via begravningsbyrån, önskemål om psalmer vid begravningen? Nej Ibland I regel 39A. Brukar de sörjande delta i gudstjänsten då tacksägelsen läses? Nej Ibland I regel 39B. Tändes ljus i kyrkan i samband med tacksägelsen? Nej Ibland I regel 40A. Äger begravningarna rum i kyrkan/en kyrka? Nej Ibland I regel 40B. Märks en trend att oftare förlägga begravningsgudstjänsterna till församlingskyrkan? Nej Ja 40C. Finns på kyrkogården någon ceremoniplats för begravningar utomhus? Nej Ja 40D. Har det hänt att man ordnat begravningsceremonier i hemmet, i naturen eller på annan profan plats? Nej Ja 41. Deltar endast anhöriga och inbjudna gäster vid begravningarna? Nej Ibland I regel 42A. Brukas mörk klädsel vid begravningar? Nej Ibland I regel 42B. Brukas ljus klädsel vid begravningar? Nej Ibland I regel 43A. Bär prästen svart kappa vid begravningar? Nej Ibland I regel 43B. Bär prästen stola vid begravningar? Nej Ibland I regel 43C. Bär prästen röklin vid begravningar? Nej Ibland I regel 44. Brukas bårtäcke över kistan vid begravningarna? Nej Ibland I regel 45. Förekommer det att andra än prästen talar vid begravningsgudstjänsterna? Nej Ibland I regel 8

9 46. Följer deltagarna med till kyrkogården vid jordbegravning? Nej Ibland I regel 47A. Finns någon minneslund på de begravningsplatser församlingen använder? Nej Ja 47B. Utnyttjas minneslunden för avlidna från församlingen? Nej Ibland I regel 48. Medverkar präst vid urnnedsättningar? Nej Ibland I regel Var anordnas minnesstunder? Inga minnesstunder förekommer 49A. I församlingshem Ja Ibland I regel 49B. I sorgehuset Ja Ibland I regel 49C. I restaurang, café eller motsvarande Ja Ibland I regel 49D. I annan lokal, nämligen. 50. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) i samband med begravningar att notera i församlingen? KYRKOÅRETS HÖGTIDER 51. Förekom ljuståg i kyrkan under Advent? Nej Ja, som luciahögtid 52. Firades luciahögtid i kyrkan? Nej Ja 53. Har kyrkan julkrubba? Nej Ja 54. Om kyrkan har julkrubba: I vilka sammhang användes krubban (förskolebesök, andakter osv)? Ja, som ljuståg 55A. Förekom på Julafton julbön? Nej Ja 55B. Förekom på Julafton midnattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 56A. Förekom på Juldagen julotta? Nej Ja 56B. Förekom på Juldagen senare huvudgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 57A. Förekom på Nyårsafton nyårsbön? Nej Ja 57B. Förekom på Nyårsafton midnattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 58. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) under advents-, jul-, nyårs-, eller trettondagstiden att notera i församlingen? 59A. Firades Kyndelsmässodagen med ljuståg i kyrkan? Nej Ja 59B. Firades Kyndelsmässodagen som Kyrkomusikens dag? Nej Ja 60. Markerades Jungfru Marie Bebådelsedag på något särskilt sätt i kyrkan? Nej Ja, genom Förekom passionsgudstjänster? Nej Ja, under hela fastetiden Ja, men bara under stilla veckan 62. Markerades Askonsdagen på något särskilt sätt i kyrkan? Nej Ja, genom A. Markerades faste- och passionstiden på något särskilt sätt i kyrkorummet? Nej Ja, genom

10 63B. I så fall: Från vilken dag? Från: Förekom fastemarsch? Nej Ja 65. Utdelades på Palmsöndagen/Påskdagen kvistar eller blommor i samband med gudstjänsten? Nej Ja, Palmsöndagen 66. Förekom ekumenisk korsvandring under stilla veckan? Nej Ja 67A. Anordnades nattvardsgudstjänst på Skärtorsdagen? Nej Ja 67B. Avkläddes altaret på Skärtorsdagen? Nej Ja 68A. Anordnades korsandakt eller gravandakt på Långfredagen? Nej Ja 68B. Avstod man under Långfredagen från att utnyttja orgeln under gudstjänsterna? Nej Ja 69A. Förekom på Påskdagen påsknattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 69B. Förekom på Påskdagen påskotta? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 70A. Förekom på Påskdagen ett stort fristående påskljus? Nej Ja 70B. Förekom på Påskdagen i någon gudstjänst doplöftenas förnyande? Nej Ja 71A. Har kyrkan så kallat påskbord/påsklandskap? Nej Ja 71B. Om kyrkan har påskbord/påsklandskap: I vilka sammanhang användes det (förskolebesök, andakter o.s.v.)? 72. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) under fastan och påsken att notera i församlingen? Ja, Påskdagen Förekom på Kristi Himmelfärds Dag: 73A. Musik (blåsinstrument, körsång) från kyrktornet/kyrktrappan? Nej Ja 73B. Friluftsgudstjänst? Nej Ja 74A. Anordnades under året några andra friluftsgudstjänster? 74B. Om friluftsgudstjänster anordnades: När och var? Nej Ja... 75A. Finns det någon skola eller något daghem som kan ha samlingar i kyrkan? Nej Ja 75B. Om skola/daghem finns: Förekom skolavslutning i kyrkan vid jul? Nej Ja, med präst Ja, utan präst 75C. Förekom skolavslutning i kyrkan vid vårterminens slut? Nej Ja, med präst Ja, utan präst 75D. Förekom särskilda skolgudstjänster i kyrkan vid andra tidpunkter? Nej Ja 75E. Förekom särskilda gudstjänster för daghem/förskolor? Nej Ja 76. Medverkade präst i skolavslutning på annan plats än i kyrka? Nej Ja 77. Medverkade präst vid firande av nationaldagen? Firande förekom ej Nej Ja, med att Förekom skördegudstjänst? Nej Ja, utan särskilt prydande 10

11 Ja, och kyrkan pryddes särskilt 79A. Förekom i kyrkan gudstjänst till minne av under året avlidna? Nej Ja, dag:... 79B. Om sådan gudstjänst förekom: Tändes ljus till minne av de avlidna? Nej Ja, ett för alla döda Ja, ett för varje avliden 79C. Förekom gudstjänst på kyrkogården? Nej Ja, dag: Förekommer gravlyktor och/eller gravljus andra tider än Allhelgonahelgen? Nej Ja 81. Förekommer husförhör? Nej Ja, i hemmen Ja, i förs.hem Ja, i kyrkan 82. Förekommer helgmålsbön? Nej Ja, hela året Ja, på sommaren Ja, oregelb. 83. Förekommer tidebön enligt den svenska tidegärden? Nej Ja 84. Firas någon särskild kyrkans årsdag? Nej Ja Anordnas så kallade kyrksöndagar för särskilda grupper, organisationer eller arbetsplatser? Nej Ja, för Anordnas kyrkkaffe eller motsvarande efter gudstjänsterna? Nej Ibland I regel 87. Finns det några andra särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till kyrkoåret att notera i församlingen? DEN ALLMÄNNA GUDSTJÄNSTEN MM Läser gudstjänstdeltagarna högt med i följande moment i gudstjänsterna: 88A. Syndabekännelsen/Bön om förlåtelse? Inga Enstaka De flesta 88B. Instiftelseorden? Inga Enstaka De flesta 88C. Korta bönesvar (exempelvis efter textläsningarna) eller i Inga Enstaka De flesta gudstjänstens allmänna förbön? 89. Används psalm eller motsvarande som alternativ till trosbekännelsen? Nej Ibland I regel 90. Enligt vilken version läses Herrens bön? Den gamla Anbefalles församlingen tyst bön: 91A. I predikan? Nej Ja 91B. Vid syndabekännelsen/bön om förlåtelse? Nej Ja 91C. Vid Kyrkans allmänna förbön? Nej Ja NT-81 Den ekumeniska 11

12 Medverkar lekman vid läsning av: Nej Ibland I regel 92A. Den gammaltestamentliga texten? Nej Ibland I regel 92B. Episteltexten? Nej Ibland I regel 92C. Evangelietexten? Nej Ibland I regel 92D. Kyrkans allmänna förbön? Nej Ibland I regel 92E. Medverkar lekmän på annat sätt vid gudstjänsten bortsett från läsning och/eller kollektupptagning? Nej Ja Förekommer lekmannaledda gudstjänster? Nej Ja, gudstjänst. ledd av praktikant Ja, gudstjänst ledd av annan lekman Medverkar diakon vid: Vi har ingen diakon 94A. Utdelning av nattvarden? Nej Ibland I regel 94B. I Kyrkans allmänna förbön? Nej Ibland I regel 95A. Förekommer offergång? Nej Ibland I regel 95B. Förekommer håvgång? Nej Ibland I regel 95C. Förekommer evangelieprocession? Nej Ibland I regel 96A. Frambärs bröd och vin under tillredelsepsalmen? Nej Ibland I regel 96B. Förekommer obrutet duklag? Nej Ibland I regel 96C. Förekommer stående kommunion? Nej Ibland I regel 96D. Används vanligt bröd? Nej Ibland I regel 96E. Används alkoholfritt vin? Nej Ibland I regel 96F. Används särkalkar? Nej Ibland I regel 97. Förekommer intinktion? Nej Ibland I regel 98. Förekommer fridshälsning mellan bänkgrannar? Nej Ibland I regel Kommunicerar barn före konfirmationsåldern: 99A. Tillsammans med familjemedlemmar? Nej Ibland I regel 99B. Tillsammans med kamrater? Nej Ibland I regel 99C. Ensamma? Nej Ibland I regel 100. Gör gudstjänstdeltagarna korstecken? Nej Enstaka De flesta 101. Används processionskors? Nej Ja Förekom: 102A. Sinnesrogudstjänster? Inga Enstaka Flera 102B. Middagsböner? Inga Enstaka Flera 102C. Veckomässor? Inga Enstaka Flera 102D. Taizegudstjänster? Inga Enstaka Flera 102E. Andra typer av meditationsgudstjänster? 103. Placeras blommor eller tänds ljus vid en Mariabild i kyrkan? Mariabild finns ej Nej Ja 104. Finns bokbord i kyrkan? Nej Ja 105. Finns någon form av kyrkobeskrivning tillgänglig för besökande? Nej Ja, informationsblad Ja, häfte som säljs 12

13 106A. Finns i kyrkan en ljusbärare? Nej Ja 106B. Om ljusbärare finns: Hur används den? Finns i kyrkan förbönsbok eller förbönslåda eller liknande? Nej Ja, bok Ja, låda Ja, annat: Förekom kyrkospel eller dramatiseringar av bibeltexter? Nej Ja, kyrkospel Ja, dramatisering av bibeltexter 109. Förekom bord/landskap under andra kyrkoårstider än jul och Nej Ja påsk? (Beakta ej landskap/bord tillverkade av konfirmander) Anordnades i kyrkan: 110A. Musik/lunchandakter? Nej Ibland Ofta 110B. Sånggudstjänster av typ Hela kyrkan sjunger? Nej Ibland Ofta 110C. Musik helt utan gudstjänstmoment? Nej Ibland Ofta 111. Användes kyrkan för kommersiella musikarrangemang? Nej Ja Användes vid gudstjänsterna: 112A. Psalmer ur 1937 års psalmbok? Nej Ibland I regel 112B. Psalmer ur Psalmer i 90-talet? Nej Ibland I regel 112C. Psalmer ur andra sångsamlingar? Vilka? Nej Ibland I regel Anordnas söndagsskola för barn under gudstjänsten? Nej Ja, i annat rum Ja, i kyrkorummet, men i en speciell barnhörna 114A Hålles kyrkan öppen för allmänheten? Nej Ja, hela året Ja, på sommaren 114B. Vilka dagar är kyrkan då öppen? Alla dagar Måndag - Fredag Lördag Söndag 115. Förekommer särskilda visningsgudstjänster för turister? Nej Ja 116. Förekommer lokal pilgrimsvandring? Nej Ja 117. Förekommer det att andra samfund får använda kyrkorummet för gudstjänster och kyrkliga handlingar? Vilka samfund? Nej Ja: Finns det några andra särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till gudstjänsten och gudstjänstlivet att notera i församlingen? Tack för hjälpen! Sänd ifyllt formulär till: Kyrkohistoriska Arkivet Teologiska Institutionen, Allhelgona Kyrkogata 8, LUND 13

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002

LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002 LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002 MEDDELANDEN FRÅN KYRKOHISTORISKA ARKIVET I LUND. NY FÖLJD 8. LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002 Materialbeskrivning Resultatredovisning Analysexempel Göran Gustafsson Lunds universitets

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Kläderna. Kläderna är ett uttryck för deras tro och enkla tillvaro.

Kläderna. Kläderna är ett uttryck för deras tro och enkla tillvaro. Amish Kort fakta: Amish är en kristen grupp med drygt 227 000 personer. Bor främst i Pennsylvania, Ohio, Indiana i USA, och delar av Kanada. Dom blev förföljda förut i Europa så dom emigrerade till USA

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År S:t Mikaels Katolska Kyrka Jul 2006 Det viktigaste som Johannes Döparen förkunnade, och som är också hela Advents budskap är Jesajas ord: "Bered väg för herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING Del 2 Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING 263 10 Prästvigning PRÄSTVIGNING 265 Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är ledigt eller

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Vi har nu lämnat de fina och stämningsfyllda helgerna under första delen av kyrkoåret och går nu vidare mot ljusare och längre dagar. Framför oss har vi en

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer