Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift."

Transkript

1 Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv startades i början av 1940-talet av dåvarande professorn i kyrkohistoria, Hilding Pleijel. Hans ambition var att kartlägga det han kallade för gammal kyrklig sed genom att låta studenter genomföra intervjuer som en del av sin utbildning i kyrkohistoria. De som intervjuades var födda på sent 1800-tal och de kunde därför berätta om kyrkliga seder både från sin barndom och senare i livet. Totalt gjordes drygt 5600 intervjuer vilka skrevs ned antingen för hand eller med skrivmaskin. Materialet kommer från hela Sverige, men av naturliga skäl kommer det mesta från södra Sverige, vilket framgår av tabellen nedan. Stift Antal uppteckningar Uppsala 28 Linköping 248 Skara 597 Strängnäs 73 Västerås 69 Växjö 1282 Lund 1504 Göteborg 1162 Karlstad 268 Härnösand 140 Luleå 139 Visby 117 Stockholm 7 Summa 5634 Nästan allt material är numera databaserat. Det som saknas är, tyvärr, Göteborgs stift. Nedan följer den frågelista som Pleijels studenter, och även studenter till hans efterträdare, skickades ut med. Efter frågelistan följer ett exempel på hur svaren kan se ut. Efter detta presenteras en sentida frågelista. INLEDNING För varje år som går försvinna allt mer de sista resterna av den kyrkliga enhetskultur som en gång behärskade hela vårt folk. Allt sedan den stora socialekonomiska omvälvningen i vårt land under förra seklets tidigare hälft ha de religiösa föreställningarna differentierats och den kyrkliga seden uppluckrats. För närvarande är det endast inom få områden av vårt land, där man ännu kan påträffa ett kyrkoliv utgestaltat i samma former som detta allmänt hade för ett sekel sedan. Att utforska och genom uppteckningar samla de ännu bevarade resterna av forna dagars kyrkoliv - det är en av den kyrkliga folklivsforskningens uppgifter. För närvarande är den kanske den viktigaste. Den allmänna folklivsforskningen har sedan årtionden tillbaka systematiskt genomforskat och bearbetat det svenska folklivet i dess olika funktioner. En sida av det forna samhällslivet har därvid icke blivit tillräckligt tillgodosedd: folkets andliga livsföring. Detta är ur vetenskaplig synpunkt betänkligt, ty om man icke tager hänsyn till folkets förankring i kristen tro och kyrklig sed, får man en fullständigt falsk bild av vårt folks tänkesätt och livsföring under gångna tider. Det sagda bör vara en tillräcklig motivering för att uppmärksamheten nu riktas på den vetenskapliga disciplin som här givits namnet "kyrklig folklivsforskning" och att ett försök nu göres till uppteckning av de kyrkliga folkminnen som ännu finns bevarade. Det kan 1

2 tilläggas att jag i annat sammanhang sökt närmare klargöra den kyrkliga folklivsforskningens problem och arbetsmetoder. Frågor angående religiösa föreställningar och kyrklig sed. 1. Vilka postillor och andra uppbyggelseböcker läste de gamle? 2. Beskriv i detalj hur julafton, nyårsafton och andra stora högtider firades i hemmet. 3. Hölls husandakt både morgon och afton? Beskriv i detalj under vilka former! Vad lästes då? Vad sjöngs? Iakttogs några särskilda bruk (knäfall, tyst bön o d)? 4. Höllos s. k. utfärdstal före begravningen? Vem höll talet? (prästen? klockaren eller någon annan lekman?) Vilka psalmer sjöng man då? 5. Brukade de sörjande sitta under gudstjänsten när menigheten i övrigt reste sig (vid textläsning o. d.)? Användes prestaver? 6. Brukade man sjunga en psalm efter måltiden vid kalasen? Vilken psalm? Vem tog upp psalmen? 7. Vilka böcker i bibeln läste man mest vid husandakten och vid den enskilda andakten? Lästes Uppenbarelseboken mycket som uppbyggelseläsning och som ledning vid tydandet av världens skickelser? Läste man Apokryferna? 8. Hade man några instrument, när man sjöng psalmer och sånger i hemmet? 9. Hur tillgick, när prästen besökte en sjuk? Vad kallades kommunionkärlen,som prästen hade med sig vid sjukbud? 10. Förhörde prästen på katekesen, när kontrahenterna togo ut lysning? 11. Firades lillejul (Kyndelsmässoafton) och andra gamla, nu försvunna helgdagar och helgdagsaftnar? På vad sätt firades de? 12. Brukades seden med s.k. gångsöndagar, d.v.s. att man en viss söndag på året vandrade till en viss kyrka. 13. Iakttogs olika bruk i klädedräkten vid olika tider inom kyrkoåret (t.ex. svart dräkt på botdagen, långfredagen; ljus dräkt midsommardagen o.s.v.)? 14. Böjde man knä vid nämnandet av Jesu namn under textläsningen i kyrkan? Reste man sig, då Treenighetens namn nämndes? 15. Hur tillbragtes söndagen i hemmet? Läste man predikan ur någon postilla? Ur vilken (Luthers, Nohrborgs? Wallins?)? Förhördes de unga, som varit i kyrkan, vid hemkomsten på prästens predikan? Hade man vid hemkomsten från kyrkan någon särskild hälsning (t.ex. "mässa i Guds namn")? Tog man därvid de hemmavarande i hand i särskild ordning? 16. Hur tillgick det vid husförhören? Sjöngs några särskilda psalmer vid husförhören? Hade man s.k. husförhörspsalm som "lystes på" från predikstolen? 17. Iakttogos några särskilda kyrkliga bruk under fastan? Under långfredagen? 18. Vad menade man att kyrkotagningen innebar (rening? eller tacksägelse? endast tom sed?) och hur tillgick den? Beskriv i detalj! (nere vid kyrkdörren? i mittgången? vid altaret? hade modern följekvinna med sig? hade hon karameller med sig som grannarna i bänken bjödos på?) 19. Var det sockensed med särskilda psalmer vid de olika högtidsdagarna? ("Den blomstertid nu kommer" på midsommardagen, "Var kristtrogen fröjde sig" på juldagen o.s.v.) 20. Skedde vigseln i regel i hemmen eller i kyrkan eller i prästgården? Skulle de nygifta gå till nattvarden vid närmast följande nattvardsgång? 21. Hade man bestämda bänkplatser i kyrkan? Byttes de Första söndagen i advent. Hur länge behölls seden med manfolks-sida och kvinnofolkssida i kyrkan? 22. Vad kallades de tre ringningarna till gudstjänst? Talade man om "prästaringningen"? Vad innebar detta? 23. Lyfte männen på mössan och nego kvinnorna, när kyrkklockorna började ringa? Gjorde de alltid så eller bara vid högmässans början? 2

3 24. Hur utmärkte man vid "själaringningen"att det var en man, en kvinna eller ett barn som dött? När ägde "själaringningen" rum? Vilka skötte om ringningen? (kyrkoväktaren? en viss gård? eller någon annan?). 25. Läste de gamla någon bön, när de hörde ringningen? 26. Brukade männen vid jordfästningen på kyrkogården kasta en spade jord över kistan efter prästen? Vad kallades detta bruk? 27. Användes vid tacksägelsen över den avlidne någon s.k. "dö'psalm" d.v.s. en psalm som den avlidne själv bestämt då skola läsas)? 28. Hade prästen en vit duk i ena handen, när han stod vid altaret eller på predikstolen? I höger eller i vänster hand? Vad kallades denna duk? Vad hette prästen? 29. Hur ofta gick man till nattvarden? Brukade man fasta den dagen på morgonen, innan man gick till kyrkan? 30. Har det gått fram några väckelserörelser genom socknen? Vilka var deras ledare i socknen? Beskriv i detalj hur det gick till, när de samlades till andaktsstunder i en bondgård eller i en stuga! 31. Hur tillgick det, då "gammal-läsarna" samlades till andaktsstunder, särskilt då ingen präst var med. Vad läste man? (ur Bibeln, ur Nohrborgs postilla? ur någon annan postilla?) Vem läste? (den äldste mannen? någon kvinna?) Vad sjöng man? (ur psalmboken? ur Mose och Lamsens visor?) Använde man tyst bön? Hur sammankallades "vännerna" (genom bud? eller bestämdes tid, när de var samlade?) 32. Berätta utförligt om Er konfirmationstid. Vad hette prästen och hur han var omtyckt (sträng? snäll? noggrann?). Hur tillgick det vid läsningen? (började med bön, psalm? eller blott bibelläsning?) Vilken bok användes? (Lilla katekesen? "grunden"? enbart Bibeln?) Vad måste man lära sig utantill? Hur var läsbarnen klädda vid konfirmationen? Bjödos de hem på traktering till prästgården (hade de förning med sig?) I de databaserade svaren har en kod lagts in, tex postilla f1. På så sätt möjliggörs snabb identifiering av obesvarade frågor. * ** Signe Augusta Hedenberg, lektorsfru. Född 1902 i Umeå landsförsamling, Luleå stift. Fadern var lantbrukare. ### 1. postilla f1 Vi läste Luthers postilla rätt mycket. Vidare Rosenius och Arndt, både predikningar och betraktelser. 2. psalmer f2 Vi åt lutfisk och gröt på kvällen efter julbönen, där alla först varit. Sedan läste min far julevangeliet och julbetraktelsen i Rosenius. Vi sjöng en del julpsalmer. Så var det också på nyårsafton, då far läste Rosenius och vi sjöng nyårspsalmer och psalmer vid årets slut. 3. husandakt f3 Husandakt hade vi en tre gånger i veckan på kvällen. Vi sjöng en psalm före och en efter. Det var inga bestämda psalmer utan sådana, som passade efter kyrkoåret och annars vilka som helst. Det var Rosenius betraktelser och lärobok som lästes. Knäfall e. dyl. iakttogs ej. 4. utfärdstal f4 Före begravningen sjöngs en psalm i hemmet. Vid begravningen efter min far höll min äldste bror ett tal. Begravningar voro oftast på söndagarna. De sörjande brukade sitta under gudstjänsten under textläsningen. Prestaver användes inte. 3

4 5. kalaspsalm f5 Ja, det gjorde de allt i de flesta hem, men jag kommer inte ihåg, vilken det var. Det var väl någon, som kunde sjunga som tog upp den. 6. bibelböcker f6 Apokryferna lästes sällan. Eljest läste vi i Bibeln hur som helst, men ungefär lika i de olika böckerna. Uppenbarelseboken läste vi lika mycket som de andra. 7. instrument f7 Nej, det hade vi inte. 8. kommunionskärlen f8 Sjukbesök var det allt ibland. Prästen talade med den sjuke och höll väl ett skriftetal som vanligt. Kommunionkärlen kallades inget särskilt. 9. lysning f9 Nej, det gjorde de inte. 10. lillejul f10 Nej. Midsommar firades med vaka. Då var det också alltid konfirmation. Mikaeli firas också mer än här nere på Västkusten. 11. gångsöndagar f11 Nej, det gjorde de inte. 12. kläder f12 Vi hade svarta kläder under fastan och långfredagen; på midsommardagen skulle det vara gulvitt. 13. knäböjning f13 Nej, det gjorde de inte. 14. söndagen f14 Vi var oftast i kyrkan. De söndagar, då vi ej voro i kyrkan, men även ibland annars läste vi en predikan ur Rosenius eller Luther. Barnen förhördes inte på predikan; ej heller någon hälsning vid hemkomsten. 15. husförhör f15 Husförhör hade de sällan, annat än såsom förskrivning, för mantalsskrivningen. Eller också hade de en bibelförklaring, en gudstjänst, men det är mest nu på senare tid. 16. fastan f16 Nej, det gjorde de inte. 17. kyrkotagning f17 Kyrkotagning hade de ibland. Modern kom då fram till altarringen. Så vitt jag vet hade hon ingen med sig. Det skulle vara moderns tacksägelse, för att hon nu åter fått bliva frisk. Jag vet inget om karameller. Kyrkotagning har nu helt upphört. 18. högtidspsalmer f18 Nej, det var olika psalmer de sjöng. 19. vigsel f19 Vigseln skedde mest i hemmen, men ibland gick de också till prästen. Att de nygifta skulle gå till nattvarden efteråt vid en gudstjänst, känner jag inte till. 20. bänkplatser f20 Nej, folk fick sitta hur som de ville. På sina ställen hade de manfolks- o. kvinnfolkssida, men det är nog slut med det nu. 21. ringningarna f21 Den sista ringningen kallades sammanringning. Vad de andra kallades vet jag inte. 22. mössan f22 Nej, det gjorde de inte. 23. själaringningen f23 Själaringning hade de inte. Det infördes för en sex till åtta år sedan, ungefär, tror jag. 24. gamla f jordfästningen f25 Nej, det gjorde de inte. 26. döpsalm f26 Nej, någon sådan användes icke. 27. duk f27 Nej, det hade han inte. 28. nattvarden f28 Jag kan inte svara på hur ofta de gick till nattvarden. Jag har aldrig hört om någon fasta. 29. väckelserörelse f29 Nej, inte annat än en del frikyrkliga. 30. gammalläsarna f30 Jag har aldrig hört talas om gammalläsare. 31. konfirmation f31 Jag gick och läste för doktor Ahnlund. Han började med en bön och Fader Vår. Vi läste i Bibeln, i Nya Testamentet. Han förhörde ur både lilla och stora katekesen. Så fick vi psalmer i läxa, en åt gången. Lilla katekesen och de viktigaste frågorna ur den stora, samt psalmerna skulle vi kunna utantill. Vid konfirmationen hade flickorna korta vita klänningar. 4

5 Pojkarna voro svartklädda. Vi var hemma hos honom på kaffe, men vi hade inget med oss. Han var så väldigt snäll. Jag tyckte mycket bra om honom och det gjorde alla, det är jag säker om Upptecknat sommaren 1948 av teol. stud. Per Jansson, p.-adr. Ljungskile. Pleijels efterträdare, Carl Edvard Norman, fortsatte i och för sig insamlandet, men startade började också med mer standardiserade frågelistor, som i princip vart sjätte år med början 1962 sändes till alla församlingar i Svenska kyrkan. Frågelistan från 2002 bifogas. Dessa listor är alla databaserade i SPSS. 5

6 KYRKOHISTORISKA ARKIVET LUKA 27 Teologiska institutionen Allhelgona Kyrkogata Lund Tel. 046/ tisdagar och onsdagar KYRKLIG SED 2002 Stift:... Uppgifterna lämnade av: Församling:... Namn:... Kyrka/kyrkor:... Befattning:.... Tjänstgjort i förs. sedan år: Frågorna avser 1/1-31/ Sätt kryss i tillämplig ruta! FRÅGOR SVAR KYRKLIGA HANDLINGAR Dop: 1A. Anordnas särskilda dopgudstjänster? Nej Ja 1B. Firas dop i samband med familjegudstjänster? Nej Ibland I regel 1C. Firas dop inlagt i högmässogudstjänsten? Nej Ibland I regel 1D. Söker man förlägga dopen till fasta dopdagar? Nej Ja 2A. Sker dop i prästens hem? Nej Ibland I regel 2B. Sker dop i dopfamiljens hem? Nej Ibland I regel 2C. Sker dop utomhus? Nej Ibland I regel 3A. Träffar prästen föräldrarna för samtal före dopet? Nej Ibland I regel 3B. Sker sådana samtal vid besök i hemmet? Nej Ibland I regel 3C. Rör samtalen mest de yttre formerna för dopet? Nej Ibland I regel 3D. Kombineras samtalet med undervisning om dopets innebörd? Nej Ibland I regel 4A. Går dopföljet in i procession när dop sker i kyrkan? Nej Ibland I regel 4B. Tänds ett stort, fristående ljus vid dop i kyrkan? Nej Ja 5A. Förklaras i samband med dopakten de olika symboler etc. som ingår i dopritualet? Nej Ibland I regel 5B. Medverkar föräldrar eller andra anhöriga i dopritualet? Nej Ibland I regel 6. Ställer prästen dopfråga till föräldrarna? Nej Ja 7. Förekommer faddrar? Nej Ibland I regel 8. Utsänds/överlämnas dophälsningar på årsdagarna av dopen? Nej Ja 9. Inbjuds prästen att deltaga i familjesamlingar efter dop? Nej Ibland I regel 10. Finns det några särskilda dopseder (äldre eller nyare) att notera i församlingen? Konfirmation:

7 11A. I vilken utsträckning deltar ungdomar i konfirmationsläsning utanför församlingen? Inte alls Ibland I regel 11B. Anordnas särskilda konfirmandgudstjänster? Nej Ja 12. Deltar konfirmanderna i församlingens nattvardsfirande under lästiden? Nej Ibland I regel 13A. Läggs tyngdpunkten i läsningen på innehållsfrågor i den kristna tron eller på att öva konfirmanderna i bön, andakt och inlevelse? Innehållet Övning i bön, andakt etc. Lika mycket 13B. Byggs konfirmationsläsningen upp utifrån dispositionen i Luthers lilla katekes? Nej Ja 14. Förekommer annan kunskapsredovisning än förhör vid konfirmationsgudstjänsten? Nej Ja, i form av: Förläggs konfirmation och nattvardsgång till samma dag? Nej Ja 16. Kommunicerar föräldrarna i samband med de nykonfirmerades nattvardsgång? Nej Ibland I regel 17. Uppvaktas konfirmanderna med blommor utanför kyrkan vid konfirmationen? Nej Ibland I regel 18. Brukar konfirmanderna låta trycka och inbördes byta visitkort? Nej Ibland I regel 19. Förekommer konfirmationsläsning med äldre ungdomar och/eller vuxna? Nej Ja 20. Firas konfirmationsdagen i familjerna? Nej Ibland I regel 21A. Följs konfirmationsläsningen upp, t.ex. genom samlingar för tidigare konfirmationsgrupper? Nej Ja 21B. Anordnas andra ungdomssamlingar till vilka konfirmanderna inbjuds? Nej Ja 22. Förekom något konfirmandjubileum? Nej Ja 23. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till konfirmationen att notera i församlingen? Vigsel: 24. Förekommer lysning? Nej Ibland I regel 25A. Rör vigselsamtalen mest de yttre formerna för vigseln? Nej Ibland I regel 25B. Rör vigselsamtalen mest vad vigseln/äktenskapet innebär? Nej Ibland I regel 25C. Gör prästen hembesök för vigselsamtal? Nej Ibland I regel 25D. Förekommer repetition inför vigseln där fler än brudparet deltar? Nej Ibland I regel 26A. Bär brudgummen frack? Nej Ibland I regel 26B. Bär bruden vit klänning? Nej Ibland I regel 26C. Bär bruden vit slöja? Nej Ibland I regel 26D. Bär bruden krona som tillhör församlingen? Nej Ibland I regel 27A. Förrättas vigslar på pastorsexpeditionen? Nej Ibland I regel 27B. Förrättas vigslar i prästens hem? Nej Ibland I regel 27C. Förrättas vigslar i brudparets hem? Nej Ibland I regel 27D. Förrättas vigslar i brudgummens/brudens föräldrars hem? Nej Ibland I regel 27E. Förrättas vigslar utomhus? Nej Ibland I regel 28A. Medverkar lekmän med bön eller på annat sätt i vigselritualet? Nej Ibland I regel 7

8 28B. Avger brudparet sina löften utan att prästen läser före? Nej Ibland I regel 29. Händer det att brudparets barn döps i samband med vigseln? Nej Ja 30A. Förekommer sjungen brudmässa? Nej Ibland I regel 30B. Firas nattvard i samband med vigsel? Nej Ibland I regel 31A. Förekom något fall av kyrklig välsignelse efter borgerlig vigsel? Nej Ja 31B. Förekom något fall av kyrklig välsignelse över registrerat partnerskap? Nej Ja 32. Förekommer klockringning i samband med vigsel i kyrka? Nej Ibland I regel 33. Förekommer särskild andakt i samband med skilsmässa? Nej Ibland I regel 34. Inbjuds prästen att delta i måltid eller mottagning efter vigseln? Nej Ibland I regel 35. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till vigseln att notera i församlingen? Begravning: 36. Underrättas prästen om dödsfallen direkt av de anhöriga? Nej Ibland I regel 37. Ringes själaringning efter dödsfall? Nej Ja, snarast möjligt Ja, en särskild dag i veckan 38A. Förekommer andakt (utläsning) innan den som dött hemma lämnar bostaden? Nej Ibland I regel 38B. Gäller prästens samtal med de anhöriga före begravningen enbart ritualet? Nej Ibland I regel 38C. Förekommer någon form av andakt i samband med prästens samtal med de anhöriga? Nej Ibland I regel 38D. Framför de anhöriga, direkt eller via begravningsbyrån, önskemål om psalmer vid begravningen? Nej Ibland I regel 39A. Brukar de sörjande delta i gudstjänsten då tacksägelsen läses? Nej Ibland I regel 39B. Tändes ljus i kyrkan i samband med tacksägelsen? Nej Ibland I regel 40A. Äger begravningarna rum i kyrkan/en kyrka? Nej Ibland I regel 40B. Märks en trend att oftare förlägga begravningsgudstjänsterna till församlingskyrkan? Nej Ja 40C. Finns på kyrkogården någon ceremoniplats för begravningar utomhus? Nej Ja 40D. Har det hänt att man ordnat begravningsceremonier i hemmet, i naturen eller på annan profan plats? Nej Ja 41. Deltar endast anhöriga och inbjudna gäster vid begravningarna? Nej Ibland I regel 42A. Brukas mörk klädsel vid begravningar? Nej Ibland I regel 42B. Brukas ljus klädsel vid begravningar? Nej Ibland I regel 43A. Bär prästen svart kappa vid begravningar? Nej Ibland I regel 43B. Bär prästen stola vid begravningar? Nej Ibland I regel 43C. Bär prästen röklin vid begravningar? Nej Ibland I regel 44. Brukas bårtäcke över kistan vid begravningarna? Nej Ibland I regel 45. Förekommer det att andra än prästen talar vid begravningsgudstjänsterna? Nej Ibland I regel 8

9 46. Följer deltagarna med till kyrkogården vid jordbegravning? Nej Ibland I regel 47A. Finns någon minneslund på de begravningsplatser församlingen använder? Nej Ja 47B. Utnyttjas minneslunden för avlidna från församlingen? Nej Ibland I regel 48. Medverkar präst vid urnnedsättningar? Nej Ibland I regel Var anordnas minnesstunder? Inga minnesstunder förekommer 49A. I församlingshem Ja Ibland I regel 49B. I sorgehuset Ja Ibland I regel 49C. I restaurang, café eller motsvarande Ja Ibland I regel 49D. I annan lokal, nämligen. 50. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) i samband med begravningar att notera i församlingen? KYRKOÅRETS HÖGTIDER 51. Förekom ljuståg i kyrkan under Advent? Nej Ja, som luciahögtid 52. Firades luciahögtid i kyrkan? Nej Ja 53. Har kyrkan julkrubba? Nej Ja 54. Om kyrkan har julkrubba: I vilka sammhang användes krubban (förskolebesök, andakter osv)? Ja, som ljuståg 55A. Förekom på Julafton julbön? Nej Ja 55B. Förekom på Julafton midnattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 56A. Förekom på Juldagen julotta? Nej Ja 56B. Förekom på Juldagen senare huvudgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 57A. Förekom på Nyårsafton nyårsbön? Nej Ja 57B. Förekom på Nyårsafton midnattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 58. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) under advents-, jul-, nyårs-, eller trettondagstiden att notera i församlingen? 59A. Firades Kyndelsmässodagen med ljuståg i kyrkan? Nej Ja 59B. Firades Kyndelsmässodagen som Kyrkomusikens dag? Nej Ja 60. Markerades Jungfru Marie Bebådelsedag på något särskilt sätt i kyrkan? Nej Ja, genom Förekom passionsgudstjänster? Nej Ja, under hela fastetiden Ja, men bara under stilla veckan 62. Markerades Askonsdagen på något särskilt sätt i kyrkan? Nej Ja, genom A. Markerades faste- och passionstiden på något särskilt sätt i kyrkorummet? Nej Ja, genom

10 63B. I så fall: Från vilken dag? Från: Förekom fastemarsch? Nej Ja 65. Utdelades på Palmsöndagen/Påskdagen kvistar eller blommor i samband med gudstjänsten? Nej Ja, Palmsöndagen 66. Förekom ekumenisk korsvandring under stilla veckan? Nej Ja 67A. Anordnades nattvardsgudstjänst på Skärtorsdagen? Nej Ja 67B. Avkläddes altaret på Skärtorsdagen? Nej Ja 68A. Anordnades korsandakt eller gravandakt på Långfredagen? Nej Ja 68B. Avstod man under Långfredagen från att utnyttja orgeln under gudstjänsterna? Nej Ja 69A. Förekom på Påskdagen påsknattsgudstjänst? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 69B. Förekom på Påskdagen påskotta? Nej Ja, utan nattv. Ja, med nattv. 70A. Förekom på Påskdagen ett stort fristående påskljus? Nej Ja 70B. Förekom på Påskdagen i någon gudstjänst doplöftenas förnyande? Nej Ja 71A. Har kyrkan så kallat påskbord/påsklandskap? Nej Ja 71B. Om kyrkan har påskbord/påsklandskap: I vilka sammanhang användes det (förskolebesök, andakter o.s.v.)? 72. Finns det några särskilda seder (äldre eller nyare) under fastan och påsken att notera i församlingen? Ja, Påskdagen Förekom på Kristi Himmelfärds Dag: 73A. Musik (blåsinstrument, körsång) från kyrktornet/kyrktrappan? Nej Ja 73B. Friluftsgudstjänst? Nej Ja 74A. Anordnades under året några andra friluftsgudstjänster? 74B. Om friluftsgudstjänster anordnades: När och var? Nej Ja... 75A. Finns det någon skola eller något daghem som kan ha samlingar i kyrkan? Nej Ja 75B. Om skola/daghem finns: Förekom skolavslutning i kyrkan vid jul? Nej Ja, med präst Ja, utan präst 75C. Förekom skolavslutning i kyrkan vid vårterminens slut? Nej Ja, med präst Ja, utan präst 75D. Förekom särskilda skolgudstjänster i kyrkan vid andra tidpunkter? Nej Ja 75E. Förekom särskilda gudstjänster för daghem/förskolor? Nej Ja 76. Medverkade präst i skolavslutning på annan plats än i kyrka? Nej Ja 77. Medverkade präst vid firande av nationaldagen? Firande förekom ej Nej Ja, med att Förekom skördegudstjänst? Nej Ja, utan särskilt prydande 10

11 Ja, och kyrkan pryddes särskilt 79A. Förekom i kyrkan gudstjänst till minne av under året avlidna? Nej Ja, dag:... 79B. Om sådan gudstjänst förekom: Tändes ljus till minne av de avlidna? Nej Ja, ett för alla döda Ja, ett för varje avliden 79C. Förekom gudstjänst på kyrkogården? Nej Ja, dag: Förekommer gravlyktor och/eller gravljus andra tider än Allhelgonahelgen? Nej Ja 81. Förekommer husförhör? Nej Ja, i hemmen Ja, i förs.hem Ja, i kyrkan 82. Förekommer helgmålsbön? Nej Ja, hela året Ja, på sommaren Ja, oregelb. 83. Förekommer tidebön enligt den svenska tidegärden? Nej Ja 84. Firas någon särskild kyrkans årsdag? Nej Ja Anordnas så kallade kyrksöndagar för särskilda grupper, organisationer eller arbetsplatser? Nej Ja, för Anordnas kyrkkaffe eller motsvarande efter gudstjänsterna? Nej Ibland I regel 87. Finns det några andra särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till kyrkoåret att notera i församlingen? DEN ALLMÄNNA GUDSTJÄNSTEN MM Läser gudstjänstdeltagarna högt med i följande moment i gudstjänsterna: 88A. Syndabekännelsen/Bön om förlåtelse? Inga Enstaka De flesta 88B. Instiftelseorden? Inga Enstaka De flesta 88C. Korta bönesvar (exempelvis efter textläsningarna) eller i Inga Enstaka De flesta gudstjänstens allmänna förbön? 89. Används psalm eller motsvarande som alternativ till trosbekännelsen? Nej Ibland I regel 90. Enligt vilken version läses Herrens bön? Den gamla Anbefalles församlingen tyst bön: 91A. I predikan? Nej Ja 91B. Vid syndabekännelsen/bön om förlåtelse? Nej Ja 91C. Vid Kyrkans allmänna förbön? Nej Ja NT-81 Den ekumeniska 11

12 Medverkar lekman vid läsning av: Nej Ibland I regel 92A. Den gammaltestamentliga texten? Nej Ibland I regel 92B. Episteltexten? Nej Ibland I regel 92C. Evangelietexten? Nej Ibland I regel 92D. Kyrkans allmänna förbön? Nej Ibland I regel 92E. Medverkar lekmän på annat sätt vid gudstjänsten bortsett från läsning och/eller kollektupptagning? Nej Ja Förekommer lekmannaledda gudstjänster? Nej Ja, gudstjänst. ledd av praktikant Ja, gudstjänst ledd av annan lekman Medverkar diakon vid: Vi har ingen diakon 94A. Utdelning av nattvarden? Nej Ibland I regel 94B. I Kyrkans allmänna förbön? Nej Ibland I regel 95A. Förekommer offergång? Nej Ibland I regel 95B. Förekommer håvgång? Nej Ibland I regel 95C. Förekommer evangelieprocession? Nej Ibland I regel 96A. Frambärs bröd och vin under tillredelsepsalmen? Nej Ibland I regel 96B. Förekommer obrutet duklag? Nej Ibland I regel 96C. Förekommer stående kommunion? Nej Ibland I regel 96D. Används vanligt bröd? Nej Ibland I regel 96E. Används alkoholfritt vin? Nej Ibland I regel 96F. Används särkalkar? Nej Ibland I regel 97. Förekommer intinktion? Nej Ibland I regel 98. Förekommer fridshälsning mellan bänkgrannar? Nej Ibland I regel Kommunicerar barn före konfirmationsåldern: 99A. Tillsammans med familjemedlemmar? Nej Ibland I regel 99B. Tillsammans med kamrater? Nej Ibland I regel 99C. Ensamma? Nej Ibland I regel 100. Gör gudstjänstdeltagarna korstecken? Nej Enstaka De flesta 101. Används processionskors? Nej Ja Förekom: 102A. Sinnesrogudstjänster? Inga Enstaka Flera 102B. Middagsböner? Inga Enstaka Flera 102C. Veckomässor? Inga Enstaka Flera 102D. Taizegudstjänster? Inga Enstaka Flera 102E. Andra typer av meditationsgudstjänster? 103. Placeras blommor eller tänds ljus vid en Mariabild i kyrkan? Mariabild finns ej Nej Ja 104. Finns bokbord i kyrkan? Nej Ja 105. Finns någon form av kyrkobeskrivning tillgänglig för besökande? Nej Ja, informationsblad Ja, häfte som säljs 12

13 106A. Finns i kyrkan en ljusbärare? Nej Ja 106B. Om ljusbärare finns: Hur används den? Finns i kyrkan förbönsbok eller förbönslåda eller liknande? Nej Ja, bok Ja, låda Ja, annat: Förekom kyrkospel eller dramatiseringar av bibeltexter? Nej Ja, kyrkospel Ja, dramatisering av bibeltexter 109. Förekom bord/landskap under andra kyrkoårstider än jul och Nej Ja påsk? (Beakta ej landskap/bord tillverkade av konfirmander) Anordnades i kyrkan: 110A. Musik/lunchandakter? Nej Ibland Ofta 110B. Sånggudstjänster av typ Hela kyrkan sjunger? Nej Ibland Ofta 110C. Musik helt utan gudstjänstmoment? Nej Ibland Ofta 111. Användes kyrkan för kommersiella musikarrangemang? Nej Ja Användes vid gudstjänsterna: 112A. Psalmer ur 1937 års psalmbok? Nej Ibland I regel 112B. Psalmer ur Psalmer i 90-talet? Nej Ibland I regel 112C. Psalmer ur andra sångsamlingar? Vilka? Nej Ibland I regel Anordnas söndagsskola för barn under gudstjänsten? Nej Ja, i annat rum Ja, i kyrkorummet, men i en speciell barnhörna 114A Hålles kyrkan öppen för allmänheten? Nej Ja, hela året Ja, på sommaren 114B. Vilka dagar är kyrkan då öppen? Alla dagar Måndag - Fredag Lördag Söndag 115. Förekommer särskilda visningsgudstjänster för turister? Nej Ja 116. Förekommer lokal pilgrimsvandring? Nej Ja 117. Förekommer det att andra samfund får använda kyrkorummet för gudstjänster och kyrkliga handlingar? Vilka samfund? Nej Ja: Finns det några andra särskilda seder (äldre eller nyare) med anknytning till gudstjänsten och gudstjänstlivet att notera i församlingen? Tack för hjälpen! Sänd ifyllt formulär till: Kyrkohistoriska Arkivet Teologiska Institutionen, Allhelgona Kyrkogata 8, LUND 13

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Svensk kyrklig sed 1986 Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum

Läs mer

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Svensk kyrklig sed 1962 Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Svensk kyrklig sed 1968 Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum

Läs mer

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Svensk kyrklig sed Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Svensk kyrklig sed 1974 Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum

Läs mer

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. Svensk kyrklig sed 1980

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. Svensk kyrklig sed 1980 Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Svensk kyrklig sed 1980 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

FOLKLIVSARKIVET LUND LUF 107 GUDSTJÄNST OCH NATTVARDSGÅNG.

FOLKLIVSARKIVET LUND LUF 107 GUDSTJÄNST OCH NATTVARDSGÅNG. FOLKLIVSARKIVET LUND LUF 107 GUDSTJÄNST OCH NATTVARDSGÅNG. Denna frågelista avser att införskaffa detaljerade skildringar av gudstjänstfirandet så långt tillbaka sagesmänen minns. Det är av vikt att tidsuppgifter

Läs mer

REMISS avseende förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan

REMISS avseende förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan REMISS avseende förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan 1. Detta frågeformulär gäller Sveriges Kristna Råd. Namn på kontaktperson (obligatoriskt) Befattning Olle Kristenson Telefonnummer 08-453

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera...

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Dopet - en början på något nytt Allt om dopet Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Välkommen till dop Utgiven av Svenska kyrkan i Kalmar Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar E-post:

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Brudmässa Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A). De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar därefter de platser som reserverats

Läs mer

Konfirmationsmässa B

Konfirmationsmässa B Konfirmationsmässa B ör att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de unga till kyrkans

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa 2015-12-08 med reservation för ändringar KALENDER December 2015 augusti 2016 _ VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa Ons 9/12 14.00 Bön mitt i veckan Tors 10/12 11.30-12.30 Gottemat Sön 13/12, Daniel Svensson,

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i Mikael C. Svensson Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017

Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017 Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017 Psalmer: 111, 697:6, 423, 386:1-2, 736,39 (off), 106 Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1266. Söndagskola: Lilla

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Psalmer: 107:1-2, 423:-, 426:b, 104:4-7, 107:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1274 Söndagsskola för de yngre

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014

Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014 1:a sön ef Trettondedagen Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014 Psalmer: 350:1-2, 608 ur Cecilia, 348:1-3, 119:2-3, 641:7 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1312 Söndagsskola för de yngre

Läs mer

KYRKOHERDEN HAR ORDET

KYRKOHERDEN HAR ORDET KYRKOHERDEN HAR ORDET När jag tittar ut genom fönstret är det grått och regnigt. Regnigt, ruskigt och mörkt. Denna tid kan vara lite jobbig. Men när ni läser detta står vi på tröskeln till ett nytt år.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Mässans grundordning. Samling. Ordet

Mässans grundordning. Samling. Ordet Mässans grundordning Den söndagliga gudstjänsten den vi kommit att kalla högmässa har ett grundläggande skeende, ordo, som kan kännas igen i kyrkor över hela världen och i kyrkohistorien. Skeendet återfinns

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Konfirmand Till dig som är konfirmand. Hej!

Konfirmand Till dig som är konfirmand. Hej! Konfirmand 2015 Till dig som är konfirmand Hej! Den här enkäten är till för att du som konfirmand ska ha en möjlighet att ge en bild av hur du uppfattade din konfirmandtid. Genom att besvara frågorna bidrar

Läs mer

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka Domsöndagen Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka 2013-11-24 Psalmer: 314, 317, 315, 76, 490 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan1569 Det är Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen under

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Konfirmationsmässa A

Konfirmationsmässa A Konfirmationsmässa A För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de unga till kyrkans

Läs mer