som e-bok innehåll förord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som e-bok innehåll förord"

Transkript

1 som e-bok innehåll förord

2 GUDSTJÄNSTBOKEN

3 GUDSTJÄNSTBOKEN Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet Bokförlaget Libris Örebro

4 Arbetsgrupp för Gudstjänstboken Sven Lindström (ordförande), Sune Fahlgren (sekreterare), Kent Cramnell, Joakim Hagerius, Anders Hallqvist, Lars Hult, Gunnar Melkstam, Lennart Thörn, Karin Wiborn Texter och böner får kopieras endast för gudstjänstbruk. Bifogad CD innehåller Gudstjänstboken i digital form samt särskilt material från samfunden. CD:n medföljer utan extra kostnad. Bibelcitaten är hämtade ur Bibel 2000 Copyright Svenska Bibelsällskapet Copyright 2005 Bokförlaget Libris, Örebro Formgivning, sättning och omslag: Margret Utbult Tryck: WS Bookwell Finland, 2005 isbn

5 INNEHÅLL Förord 7 Församlingens gudstjänstliv 9 i SÖNDAGENS GUDSTJÄNST 15 Gudstjänstens grundmönster 17 Huvudgudstjänst 20 Gudstjänst i enklare form 22 ii NATTVARDEN 23 Nattvardsgudstjänst I 27 Nattvardsgudstjänst II 39 Nattvardsandakt 43 iii DOPET 46 Dopgudstjänst 48 Dop av barn (Svenska Alliansmissionen) 54 Dopbekräftelse 59 Dopförnyelse 62 iv NYA MEDLEMMAR 65 Välkomnande av nya medlemmar 66 v VÄLSIGNELSE AV BARN 68 vii VIGSEL 82 Vigselgudstjänst 84 viii BIKT OCH ENSKILD SJÄLAVÅRD 94 Bikt 96 ix TILL TJÄNST 98 Förbön för medarbetare i församlingen 101 Avskiljning/ordination/ installation/sändning 104 x VID LIVETS SLUT 112 Andakt efter dödsfall 114 Tacksägelse (parentation) 117 Begravningsgudstjänst 119 Begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder 127 Böner och texter att användas vid begravning 131 Gravsättning 138 Urnnedsättning/gravsättning skild från begravningsgudstjänst 140 Barnvälsignelse 70 vi PÅ TRONS VÄG 76 Konfirmationsgudstjänst 77 Källhänvisningar 144

6

7 FÖRORD Den kristna församlingen är sänd till världen för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. För att väcka och stärka tro behöver evangeliet omsättas i ord och handling. Därför lever församlingen i bön, lovsjunger Gud och visar omsorg om medmänniskan. Den är sänd till att döpa, predika och dela nattvardens gåvor. Dessa handlingar uttrycker Guds mission evangelium till alla människor. Första advent 1999 utkom Bibel 2000, och därmed väcktes behovet att se över tidigare handböcker för församlingarnas gudstjänstliv. Därefter har också Den svenska evangelieboken reviderats och tillägg till Psalmer och Sånger samt Den svenska psalmboken publicerats. Med Gudstjänstboken skrivs ett stycke frikyrkohistoria. Evangeliska Frikyrkan, Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet ger ut en gemensam handbok för församlingens gudstjänstliv. Arbetet har varit en god och fruktbärande övning i ekumenik. Processen har inneburit intensivt arbete med formuleringar, erfarenhetsutbyte och teologiska diskussioner. Våra fyra samfund är delvis präglade av olika traditioner och har skilda synsätt i vissa teologiska frågor. Den ekumeniska viljan och vår gemensamma grund har dock visat sig tillräckligt starka för att skapa en gemensam handbok. Samtliga fyra samfund var i behov av att förnya sina handböcker. Svenska Baptistsamfundet hade under fyra år arbetat med en egen handbok. Under 2004 togs kontakter som ledde till att en arbetsgrupp bildades. I juni samma år beslutade arbetsgruppen rekommendera sina samfund utgivning av en gemensam handbok. Efter ett intensivt arbete under hösten skickades i december 2004 ett förslag till gudstjänstbok ut till samfunden på remiss. Materialet är framtaget av samfunden och rekommenderas, men är inte formellt antaget av styrelser eller konferenser. Låt Gudstjänstboken inspirera till gudstjänster som levandegör Jesus Kristus världens ljus. Lennarth Hambre Evangeliska Frikyrkan Anders Bengtsson Svenska Alliansmissionen Sten-Gunnar Hedin Pingst fria församlingar i samverkan Karin Wiborn Svenska Baptistsamfundet 7

8 I boken används följande förkortningar L = Gudstjänstledare F = Församling A = Alla P = Pastor K = Kvinnor M = Män PoS = Psalmer och Sånger 2004 ST = Segertoner Där inget annat anges förutsätts gudstjänstledaren (L) vara den som läser och/eller ber den föreslagna texten. En asterisk (*) efter moment i gudstjänstordningarna betyder att församlingen står upp. En fyrkant ( ) efter bibelställe betyder att texten är bearbetad. Kursivering av enstaka ord i gudstjänstordningarna anger att anpassning skall ske till situationen (hon/han, detta/dessa, ert/ditt/dina etc). Med NN anges att den aktuella personens eller de aktuella personernas namn skall nämnas. När det är lämpligt används endast tilltalsnamnet.

9 FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTLIV Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära. 2 Kor 4:15 Vi kan inte leva utan att fira vår Herres dag. Martyr i Abitina, Nordafrika, år 303 Församlingens gudstjänstliv har sin grund i vad Gud har gjort, vilket väcker vårt gensvar i bön och lovsång. Det syftar också till att allt fler skall få möta Guds nåd och stämma in i lovsången. Därmed hör gudstjänsten ihop med församlingens uppdrag i världen. Gudstjänst är helig närvaro. Det som möter oss är inte enbart ord, inte enbart bröd och vin i nattvarden. Vi möter Gud närvarande och handlande i denna värld nu. Orden och måltiden har så kallad åminnelsekaraktär, det vill säga vi hör inte endast om vad som hänt en gång, utan vi blir indragna i Guds frälsningshistoria. Det som förde Mose till den brinnande busken en gång var en Närvaro. Och det som ägde rum var en uppenbarelse och en kallelse till tjänst för Gud i världen. Det som drog lärjungarna till Jesus var en Närvaro. I och genom Jesus uppenbarade sig Gud för dem och sände dem ut i världen. Detta mönster av närvaro och delaktighet, av tilltal och gensvar, är grundläggande för förståelsen av gudstjänst och hur man firar den. Teorier och gudstjänstböcker blir ofullständiga om man inte räknar med att Gud är närvarande och handlande som gudstjänstens ursprung, som aktivt verksam i den och som dess yttersta mål. församlingens gudstjänstliv 9

10 Denna gudstjänstbok vill ge handfast och enkel vägledning till dem som i församlingen planerar och leder olika typer av gudstjänster, högtider och akter. För att fördjupa den nödvändiga reflektionen kring gudstjänstens teologi och gudstjänstrum finns andra böcker och forum. Det betyder inte att denna bok har tillkommit på pragmatiska grunder. Arbetet har präglats av teologisk reflektion och analys. Därför vill arbetsgruppen lyfta fram några tankar som bakgrund till bokens förslag till ordningar och texter. ETT NUTIDA SPRÅK Arbetsprocessen har präglats av en vilja att göra en handbok med ett enkelt och vackert språk. Ord är inte bara ord i allmänhet. Varje gudstjänst är ett medvetet eller omedvetet val av ord. Det språk vi använder för Gud är avgörande. Orden påverkar gudstjänstdeltagarnas tänkande om Gud. Tro kan stärkas eller försvagas utifrån det språk vi använder. Ibland uppenbaras en flik av tillvarons gåta i några enkla ord. Vi läser i Romarbrevet om att så bygger tron på förkunnelsen, alltså på det talade ordet (Rom 10:17). Det finns ett djupt samband mellan att lyssna till goda ord och att bli till. Hebreiskans davar, som betyder ord, betyder också händelse, vilket framgår till exempel av skapelseberättelsens Gud sade och det blev så (1 Mos 1:6). Sådana tankar kring ordens stora betydelse gör det angeläget att ständigt arbeta med språket i församlingens gudstjänstliv. Detta är särskilt viktigt att påpeka när vi i Sverige allt mer talar om ordtrötthet. Kanske beror den bortvändheten på att det ibland slarvas med de stora och viktiga orden. Det är också viktigt att lyssna till språkutvecklingen. Användningen av språket förändras hela tiden. Numera eftersträvar man till exempel i dagligt tal att inte tala exkluderande när det gäller kön. Gudstjänstens språk behöver vara lyhört för sådana förändringar. En bok av den här karaktären har också sina risker därför att de väl formulerade orden kan förändra gudstjänstens karaktär av levande ord, av muntlighet, av omedelbarhet och av dialog. I frikyrklig gudstjänsttradition finns en muntlig konstart som det finns skäl att ta vara på och utveckla. 10 gudstjänstboken

11 ETT GRUNDMÖNSTER Väckelserörelserna på 1800-talet reagerade bland annat mot uppfattningen att en rätt gudstjänst skulle följa de böner, texter och anvisningar som fanns i kyrkohandboken på den tiden. Numera är den likriktningen övergiven av de flesta kyrkor i världen. I den tidiga kyrkan fanns inte en enhetlig gudstjänst som sedan utvecklats i olika traditioner, utan i stället fanns från första tiden en mångfald. I denna mångfald kan man dock se en inre struktur (ordo) som har teologisk grund. Arbetet med den här boken har bejakat denna syn på gudstjänsten, som uppmuntrar mångfald utifrån ett givet grundmönster, ett slags trons grammatik. Det har bland annat tagit sig följande uttryck: Grundmönstret för söndagens gudstjänst består av ordet och måltiden med en inledande samling och avslutande sändning. Gudstjänstens karaktär av tilltal och gensvar återspeglas i dess uppbyggnad. Vår bön och överlåtelse föregås av mötet med Gud i ord och handling. Varje gudstjänst börjar i regel med inledning och bön. Inledningsorden anger några teologiska motiv för den specifika gudstjänsten. Bönen gör sammankomsten gudstillvänd en samling inför Gud och inte vilket möte som helst. Varje ordning innehåller alternativa texter till de flesta moment. Även med en handbok behöver man aktivt förbereda gudstjänsterna, och det pekar på behovet av variation och förnyelse inom den givna grundstrukturen. De traditioner som präglat våra samfunds gudstjänstliv stöds av ordningarna. Exempelvis finns i de flesta fall alternativet fri bön angivet vid förbön. Andra särdrag, som det personliga, spontana och nära, handlar mer om hur gudstjänsten genomförs och den atmosfär som skapas än om vad som står i en handbok. församlingens gudstjänstliv 11

12 EN KONKRET HÄNDELSE Strävan mot det konkreta präglar nutida gudstjänstarbete. Gud har blivit kött och blod i Jesus Kristus. Gud är alltså intresserad inte bara av våra öron utan vill nå oss genom alla våra sinnen. Gudstjänsten är därför en totalkommunikation mellan Gud och människor och mellan människa och människa. Relationen mellan Gud och människa måste upprättas på så många plan som möjligt. Detta aktualiserar även barnens plats och roll i den gudstjänstfirande församlingen. Som stöd för olika former av gestaltningen finns det regitexter i boken. Det kan handla om symboler, kroppsspråk och musik. Återkommande finns även kopplingar till församlingssångboken. Förhoppningen är att dessa referenser skall inspirera till att låta alla sinnen få förmedla det heliga till oss. ETT ANDLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Gudstjänstboken präglas av övertygelsen att Gud verkar i, med och under dessa handlingar, ord och skeenden. Det betyder att vi ser gudstjänsten som ett verkligt möte med Gud utifrån vissheten att Anden ger liv (2 Kor 3:6). Utgångspunkten är att det begränsade kan rymma det obegränsade, att vi kan möta Gud i det konkreta. På teologiskt språk kallas detta för inkarnation och är på ett unikt sätt gestaltat i Jesu människoblivande. Han är ursakramentet. Men i någon mening finns också församlingen på den linjen när Nya testamentet framställer den som Kristi kropp där vi var och en är hans lemmar (1 Kor 12:27). Det betyder att församlingen synliggör och förkroppsligar Jesus Kristus i världen. Även församlingens gudstjänstliv har då sakramentala dimensioner. Det gudomliga kan förmedlas till oss genom det konkreta. Tingen och handlingarna i gudstjänsten förmedlar vad de representerar. På så vis kan gudstjänsten öppna våra ögon för vardagslivets helighet. Vi får hjälp att föra in Andens värld i hemmet, i arbetet och i våra relationer. Den synen på gudstjänsten räddar oss från en andlighet skild från det dagliga livets stress och press. Vi lever och arbetar inför Guds ansikte. 12 gudstjänstboken

13 Detta förhållningssätt uttrycks i praktiken genom att be om Guds Andes närvaro (epikles). Gud vill inte objuden komma in i våra olika livsområden (Upp 3:20). Därför inbjuder vi Gud att vara med i allt som händer i gudstjänsten. Vi inbjuder Gud att ge liv åt förkunnelsen och sången och bönen. Vi ber Anden komma över måltiden med bröd och vin. Vi inbjuder Kristus att hela våra kroppar. Vi inbjuder Gud att verka i, med och under allt det som förekommer i gudstjänsten. EN FÖRDJUPAD DELAKTIGHET Vår samtids inriktning på konsumtion och underhållning gör det nödvändigt att klargöra att gudstjänst inte är en vara som skall ge mig något och att medvetet omsätta den insikten i gudstjänstarbetet. På några punkter blir skillnaden särskilt tydlig, inte minst i frågan om delaktighet och ansvarstagande. Utifrån ett bibliskt perspektiv är varje medlem inte objekt för församlingens verksamhet utan subjekt. Idealbilden finns i Paulus ord att då vi samlas har var och en något att bidra med till allas uppbyggelse (1 Kor 14:26). Man kan förstå varför det grekiska ordet liturgi kom att bli den tekniska termen för gudstjänst. Ordet betyder folkets verk, alltså gudsfolkets firande. I gudstjänsten är hela församlingen (inklusive pastorn) vänd mot Gud. Denna strävan kommer också till uttryck i den här boken. Församlingen är gudstjänstens subjekt, inte pastorn, inte musikerna, inte andra medverkande. Det är viktigt att de som är ledare för gudstjänsten hjälper församlingen att uppleva sig som ett vi som firar högtid. Musikerna hjälper församlingen att sjunga till Guds ära. Textläsarna hjälper församlingen att höra Guds ord, och så vidare. När de som har en särskild uppgift i gudstjänsten uppfattar sig själva som en del av den gudstjänstfirande församlingen går det lättare att underordna allt denna helhet. En ordning kan vara en hjälp för församlingens aktiva deltagande och delaktighet. Vid de olika momenten ger den här boken förslag som kan öppna för allas delaktighet, men det finns många fler möjligheter. En bedjande församling är ett av de starkaste uttrycken för delaktigheten. församlingens gudstjänstliv 13

14 EN EKUMENISK VILJA Att fyra samfund ger ut en gemensam gudstjänstbok är ett enhetens tecken. Även bokens innehåll präglas av korsbefruktning mellan olika traditioner, öppenhet för varandras kulturer och praxis samt en vilja att restaurera gudstjänstlivet utifrån den stora kristna traditionen. Vi lär av varandra. Vi är inte längre rädda för varandra utan tar emot vad andra traditioner bevarat och kommit fram till. Denna öppenhet gäller både innehåll, språkliga uttryck och gudstjänsthandlingar. Den gemensamma viljan är att låta församlingen som Guds stora familj ta gestalt och bli en synlig gemenskap i vår tid, så att vi i evangelisation och diakoni frimodigt kan säga: Kom och se församlingen när vi lever tillsammans och firar gudstjänst. 14 gudstjänstboken

15 i SÖNDAGENS GUDSTJÄNST Kom, helig Ande, kom rör vid oss, kom rör vid oss. Vi samlas här i Jesu namn. PoS 798 Gudstjänsten är församlingens centrum och har sina rötter i urkyrkan. På den dag då Kristus hade uppstått Herrens dag samlades de första kristna, övertygade om att Jesus var mitt ibland dem (Matt 18:20). En fungerande gudstjänst är ett möte mellan Gud och människa där vi får hjälp att föra bönens samtal. Det andliga skeendet till Guds ära och människors uppbyggelse är gudstjänstens syfte, och formerna bör främja detta. I gudstjänsten är vi inte åskådare eller publik utan deltagare. Var och en har något att bidra med, och allt syftar till att bygga upp (1 Kor 14:26). Guds ord, bönen, gemenskapen, dopet och nattvarden (Apg 2:42) är de bärande delarna i en gudstjänst. Läsningar, sång, musik, drama, muntlig undervisning, vittnesbörd och liturgiska handlingar är vanliga uttryck för förtroligheten i det heliga samtalsrum som bönens hus utgör. När vi möts är våra behov olika och präglade av den situation vi för tillfället befinner oss i. Mötet med Gud ger tröst, vägledning, förmaning, ny kraft, inspiration och glädje. Det rustar oss för vardagen (2 Tim 3:16 17), till vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Koncentration, enkelhet, genomtänkt ordning och grundliga förberedelser i övrigt ger goda förutsättningar för Andens verk i församlingen. Det är viktigt att reflektera över språk och uttrycksformer i gudstjänsten. Ensidighet, mångordighet och ett alltför internt språk är exempel på faktorer som begränsar eller stör gudstjänstupplevelsen. söndagens gudstjänst 15

16 I detta kapitel presenteras sex huvudmoment (ordo) som ger gudstjänsten dess rytm: samling, tilltal, gensvar, måltid, förbön och sändning. Utifrån denna helhet ges sedan två exempel på hur detta kan utformas mera i detalj. Syftet är att stimulera friheten och den lokala skaparglädjen i förberedelserna för gudstjänst. FÖRBEREDELSEBÖN Öppna, Herre, mina läppar till att välsigna ditt heliga namn, och rena mitt hjärta från alla tomma, orena och främmande tankar. Upplys mitt förstånd och upptänd min kärlek, så att jag värdigt, uppmärksamt och hängivet nalkas dig och blir bönhörd inför ditt gudomliga majestät. Genom Jesus Kristus, vår Herre. ur Oremus 16 gudstjänstboken

17 GUDSTJÄNSTENS GRUNDMÖNSTER SAMLING I gudstjänstens första minuter behöver var och en få möjlighet att landa med det som han eller hon bär med sig. Samtidigt finns redan från början ett tydligt fokus. Några ord anger varför vi är här och hjälper oss att mitt i allt vända oss till Gud och överlåta vårt liv till Gud. Momentet samling kännetecknas av glädje och lovsång. Vi stämmer in i den himmelska sången. Vi gläds över Gud och Guds gåvor. Vi tillber Kristus som möter oss där två eller tre samlas i hans namn. Vi gläds över försoning och förlåtelse. Församlingens gudstjänst är en del i ett större sammanhang. När de kristna samlas ansluter de sig till en gudstjänst som redan pågår. I himlen sjunger änglarna Guds lov och i naturen sjunger allt skapat till Guds ära (Upp 4, Ps 148). På motsvarande sätt pågår hela tiden gudstjänsten i människors personliga böneliv, fritid och arbete. När vi samlas synliggörs denna ständigt pågående gudstjänst. Till kyrkan kommer vi som enskilda människor. Väl framme blir jag en del av ett vi, min bön blir en del av församlingens gemensamma. Tillsammans kommer vi inför Gud med vår längtan och våra böner. Gudstjänstens inledning kan innehålla: musik eller inledningspsalm, ingångsord, bekännelse och förlåtelsens ord, lovsång, inledningsbön, hälsning, inslag för/med barn, solosång, körsång eller församlingssång. TILLTAL Efter inledningen får ordet stå i centrum. Ordet är Guds tilltal till oss Gud har kallat oss att komma. Församlingen är de som genom evangeliets ord kallats ut ur världen (jfr grekiskans ord för församling, ekklesia, som betyder de utkallade). gudstjänstens grundmönster 17

18 Gudstjänsten präglas nu av lyssnande och beredskap att ta emot. En eller flera bibeltexter läses. Gestaltning av bibeltexter kan också ske på annat sätt. Predikan har sin plats här, liksom sång i olika former. GENSVAR Efter ordet följer församlingens svar på det tilltal som var och en har uppfattat i sånger, läsningar och predikan. Svaret kommer till uttryck i bön, trosbekännelse, lovsång, personlig delgivning, kollekt/offer och förbön, men även när meddelanden lämnas om församlingens arbete. Syftet med trosbekännelsen är att stärka församlingens identitet och påminna om det som är bärande i vår tro. Samtidigt är trosbekännelsen ursprungligen ett sätt att lovsjunga Gud, där vi påminns om vad Gud har gjort genom frälsningshistorien. Lovsång och tillbedjan ger uttryck för vårt gensvar på Guds välgärningar. Under insamlingen av kollekten bär församlingen fram sin gåva, och var och en får överlåta sig själv, sitt liv och sina tillgångar till Gud. Kollekten uttrycker tacksamhet över Guds gåvor samtidigt som människors villighet att dela sitt liv och sina tillgångar med varandra gestaltas. På så sätt uttrycker den också en hållning inför tingens och pengarnas makt. Andra former av gensvar är vittnesbörd, livsnära berättelser, iakttagelser eller upplevelser, liksom uttryck för Andens gåvor. Pålysningar om kommande gudstjänster, andra samlingar och aktiviteter kan göra församlingens gemensamma liv konkret och synligt. Om de ges i anslutning till förbönen kan kommande sammankomster och uppdrag inneslutas i församlingens böner. MÅLTIDEN Med begreppen samling, tilltal och gensvar anges att gudstjänsten är dialog eller samspel mellan Gud och hans folk. Församlingen närmar sig den helige, vi överlåter oss själva och förenas i lovsång till den levande Guden. Därefter stannar vi upp och lyssnar för att sedan i ord, beslut och handling besvara det tilltal som vi kunnat uppfatta. Nattvarden är en del av gudstjänsten där vi möter Gud genom flera 18 gudstjänstboken

19 sinnen syn, lukt, smak, hörsel och känsel. Återigen är det Gud som bjuder oss att komma. (Se även kapitlet om nattvarden, s 23.) FÖRBÖN Även om förbönen här står som ett eget moment kan också den betraktas som ett gensvar på Guds tilltal. I förbönen ber församlingen för det som gudstjänsten handlat om, för det gemensamma missionsarbetet, för människor med särskilda behov, skapelsen, folk och länder, nödlidande, närsamhället, Kristi världsvida kyrka och den egna församlingen. Församlingens förbön sträcker sig ut till de olika sammanhang som hon överblickar och känner att det är angeläget att be för. Att i förbönen också nämna övriga församlingar på orten är ett sätt att gestalta kristen enhet. Vid varje gudstjänst behöver ett urval göras; det är inte möjligt att be för allt varje gång. Några områden kan konkretiseras utifrån söndagens texter eller tema, eller utifrån aktuella händelser. Förbönsmomentet är också ett tillfälle att personligt och individuellt svara på gudstjänstens tilltal. Människors villighet att ta emot evangeliets erbjudande och bejaka Guds vilja kan komma till uttryck. Möjligheten att tända ljus, ta emot personlig förbön, skriva böner att lägga i en korg som bärs fram är olika sätt att bereda utrymme för ett gensvar som också stärker upplevelsen av delaktighet. Gudstjänstfirarna kan också inbjudas att nämna egna förbönsämnen. Det finns även anledning att påminna om behovet av gemensam tystnad. Bland alla ord och sånger bör det finnas kortare eller längre stunder när inget sägs och inget sjungs, när var och en får vara ensam med sina tankar och böner. SÄNDNING Guds välsignelse tillsammans med ett sändningsord avslutar gudstjänsten, leder ut i vardagen, samhället och världen och uppmanar oss att fortsätta gudstjänsten i vardagslivet. Frimodigt går vi med Guds fred och välsignelse. gudstjänstens grundmönster 19

20 HUVUDGUDSTJÄNST samling Församlingssång* Ingångsord Bön tillbedjan, tacksägelse, bekännelse Förlåtelsens ord Lovsång* Hälsning Inslag för/med barn Sång/församlingssång tilltal Bibelläsning Församlingssång/annan sång Bibelläsning och bön Församlingssång Predikan gensvar Lovsång Trosbekännelsen* Församlingssång med kollekt/offer och bön över gåvorna Pålysningar 20 gudstjänstboken

21 måltiden Tillredelsesång Nattvardsbön och instiftelseord* Vår Fader* Brödsbrytelsen och fridshälsning* Utdelandet Tacksägelse sändning Förbön (Sång/musik) Inbjudan till överlåtelse Sändningsord Välsignelsen Församlingssång* huvudgudstjänst 21

22 GUDSTJÄNST I ENKLARE FORM samling Församlingssång* Ingångsord och bön Lovsång* Hälsning Inslag för/med barn tilltal Solosång/körsång Bibelläsning och bön Församlingssång Predikan gensvar Församlingssång och kollekt/offer bön för gåvorna Pålysningar (och inbjudan till bön/förbön) (Solosång/musik) Förbön Vår Fader sändning Sändningsord/överlåtelse Församlingssång Välsignelsen 22 gudstjänstboken

23 ii NATTVARDEN Vilket stort mysterium! Vilken salig källa! Livet kommer till oss, öppnar våra ögon. PoS 803:3 Den kristna församlingen har fått Herrens måltid som en gåva, en gåva med rik och mångfaldig innebörd (1 Kor 11:23 25). I brödet och vinet blir mötet med Jesus Kristus tydligt. Måltiden följer Jesu eget handlande enligt instiftelseberättelsen: han tog, han tackade, han bröt och han gav. I den tidiga kyrkan firades nattvard varje söndag, Kristi uppståndelses dag. Det är ovanligt i svensk frikyrklighet, men många församlingar har återupptäckt värdet av att oftare fira nattvard och göra det till en självklar del av gudstjänsten. EN MÅLTID MED MÅNGA MOTIV Nattvardens många beteckningar återspeglar de teologiska motiv som förbinds med denna måltid i Bibeln. Gemenskapens måltid (kommunion, brödsbrytelse). Församlingen har som uppgift att gestalta en gemenskap som går tvärs över alla gränser människor emellan. Försoningens måltid. Kristi död till försoning för varje människa och för hela skapelsen gestaltas. Vi får möjlighet att bekänna synd och skuld och ta emot förlåtelsen. Erinrandets måltid. Nattvarden firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Ändå är den inte enbart tillbakablickande. Kristus finns närvarande här och nu när brödet bryts och vinet delas. nattvarden 23

24 Det nya förbundets måltid. I den judiska påskmåltiden var Lammets blod ett tecken på liv och frihet. Mot denna bakgrund framstår det nya förbundets centrum klart: Kristus, Guds lamm, har utgivit sig för hela världen och fullbordat Guds frälsning. Glädjens och tacksägelsens måltid (eukaristi). Brödet och vinet gestaltar den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Den heliga måltiden genomsyras därför av tacksägelse, lovprisning och ett levande hopp. Vägens och framtidens måltid. Församlingen är ett folk på väg pilgrimer som slår sig ner vid vägkanten och delar bröd och vin. Vid rastplatsen stärks vissheten om att Kristus vandrar vid deras sida och leder dem till Gudsrikets fullbordan och till den glädjefest som Gud förberett för alla människor. UTDELANDET KAN SKE PÅ OLIKA SÄTT Den mångfaldiga innebörden i denna måltid kan uttryckas på olika sätt genom valet av sånger, texter, symboler och handlingar. Till exempel kan utdelandet i duklag gestalta gemenskap, nattvardsgången kan lyfta fram nattvardens pilgrimsmotiv och utdelandet i bänkarna kan betona kallelsen till tjänst för varandra. Nattvardsgång. Församlingen kommer fram och tar emot gåvorna vid en eller flera platser. Med ett flertal platser för utdelning kan många människor betjänas utan att det tar alltför lång tid. De som har svårt att gå kan bli betjänade där de sitter. Duklag. Församlingen kommer fram i mindre grupper och ställer sig eller böjer knä vid nattvardsbordet för att ta emot gåvorna. Sändningsordet riktas till respektive duklag när gåvorna tagits emot (eventuellt också till alla gemensamt efteråt). Även så kallat obrutet duklag kan användas. Då tar man plats runt nattvardsbordet allteftersom platser blir lediga. Sittande. Församlingen sitter kvar i bänkarna och nattvardstjänarna går runt och betjänar. I sammanhang då det är en mindre grupp som samlas till nattvard, och människor står eller sitter runt ett bord eller i en öppen cirkel, är det möjligt att skicka bröd och vin till varandra. 24 gudstjänstboken

25 ANDRA PRAKTISKA FRÅGOR Nattvarden leds av kvinnor och män som har församlingens förtroende och uppdrag. Bordet kan gärna dukas som ett inledande moment, till exempel under nattvardspsalmen (tillredelsen). Inför nattvarden bör man komma överens om när och hur de som tjänstgör delar nattvarden. Att brödet doppas i bägaren (intinktion) har blivit allt vanligare men fordrar ett bröd som inte smular eller oblater. Detta sätt att dela ut nattvarden kan göra bruket av individuella bägare överflödigt. Det finns skäl att uppmärksamma behovet av glutenfritt bröd liksom druvjuice som alternativ till alkoholfritt vin. Vad gör man med bröd och vin som är kvar på nattvardsbordet efter utdelandet? Om de överblivna nattvardsgåvorna inte skall användas för enskild nattvard kan de tas ut i naturen. Nattvardsgåvorna kommer från Guds skapelse och tillhör den. Olika praxis förekommer kring barns delaktighet i nattvarden. Om barnen tar emot gåvorna tillsammans med sina föräldrar stärker det synen på familjen som en trosgemenskap. Som stöd för att låta barn vara med finns Jesu ord om barnen och Guds rike. Å andra sidan finns det familjer som anser att barnen skall vänta, bland annat med hänvisning till att de inte är döpta och att de kanske inte kan göra skillnad mellan denna heliga måltid och annan, vanlig mat. Vid utdelandet kan dessa barn uppmärksammas genom handpåläggning och välsignelseord, till exempel Gud välsignar/välsigne dig, NN. Det är viktigt att dessa frågor blir föremål för samtal i församlingen. ORDNINGAR FÖR NATTVARDEN I den första ordningen markeras i handboken de fyra grundläggande handlingarna som präglar Herrens måltid: tog, tackade, bröt och gav. Den andra ordningen är enklare och kortare men har kvar samma grundmönster. Dessutom finns en kort ordning att använda vid sjukbesök och i mindre grupper. nattvarden 25

26 Samtliga ordningar har moment som enligt bred kristen tradition tillhör firandet av nattvard. Första ordningen förutsätter att alla har tillgång till texterna, till exempel på ett utskrivet blad (agenda) eller projicerade på en vägg eller skärm så att alla kan se. Några texter i den andra ordningen kan läsas gemensamt genom att församlingen upprepar bit för bit vad textläsaren säger. SOM SPRIDDA SÄDESKORNEN Vi tackar dig, vår Fader, för livet och kunskapen, som du gjort kända för oss genom Jesus, din tjänare. Dig tillhör äran i evighet. Som detta brutna bröd var utspritt över bergen men samlades och blev ett, låt så också din kyrka församlas från jordens ändar till ditt rike. ur De tolv apostlarnas lära, omkring år gudstjänstboken

27 NATTVARDSGUDSTJÄNST I När nattvarden ingår i gudstjänsten behöver denna ordning anpassas till helheten. Till exempel kan inledningen förkortas till inbjudan och tillredelse. inbjudan Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv till oss. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. eller Nattvardsbordet står dukat. Här får vi tillsammans fira befrielsens fest och förnya vår glädje över frälsningen. Här får vi del av Jesu kropp och blod. Den Helige rör vid vår mun och vårt inre. eller [Andra inledningsord som anknyter till predikan och/eller nattvardens olika motiv] syndabekännelse och förlåtelse Låt oss i stillhet pröva oss inför Gud. [Tyst bön/eftertanke] Vi ber och bekänner: a Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig: nattvardsgudstjänst i 27

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 199 Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden. Nattvardselementen

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Gudstjänst GUDSTJÄNST

Gudstjänst GUDSTJÄNST Gudstjänst Detta är formuläret för predikogudstjänst (fi. sanajumalanpalvelus). Det kan användas vid huvudgudstjänst på sön- och helgdagar, vid veckogudstjänst och vid särskilda tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster,

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare Högmässa i fastan Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare I Inledning Inledande musik (preludium

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmationsgudstjänst Konfirmationsgudstjänst Anvisningar I Equmeniakyrkan innehåller konfirmationstiden både en process och en särskild gudstjänst. Konfirmationstiden är en inbjudan till konfirmanderna där de får dela kristen

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Agape-måltid, Skärtorsdagen

Agape-måltid, Skärtorsdagen Det här är en Agape-måltid på Skärtorsdagen, gjord för Stuvstakyrkan av Eva Danneholm Agape-måltid, Skärtorsdagen Förberedelser En person som förbereder och leder nattvardsfirandet. Någon som spelar till

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Psalmer: 107:1-2, 423:-, 426:b, 104:4-7, 107:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1274 Söndagsskola för de yngre

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Mässans grundordning. Samling. Ordet

Mässans grundordning. Samling. Ordet Mässans grundordning Den söndagliga gudstjänsten den vi kommit att kalla högmässa har ett grundläggande skeende, ordo, som kan kännas igen i kyrkor över hela världen och i kyrkohistorien. Skeendet återfinns

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Anvisningar Diakoner och pastorer som ordinerats eller vigts i annat kyrkosamfund, och som nu önskar inträda i Equmeniakyrkans medarbetarkår,

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning

2. Inledande välsignelse och växelhälsning Mässa på askonsdagen Man kan också fira gudstjänst utan nattvard. I detta fall kan moment 5 (Kyrie) i askonsdagens mässa utelämnas. Askkorset tecknas med fin aska som blandats i vatten. I Inledning 1.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Veckomässa VECKOMÄSSA

Veckomässa VECKOMÄSSA Veckomässa Veckomässan innehåller högmässans centrala delar. Den har en flexibel struktur som ger utrymme för stillhet, meditation fri bön. örsamlingsmedlemmarna ges möjlighet till enskild själavård och

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

PilgrimsBarn. en manual för mässa

PilgrimsBarn. en manual för mässa PilgrimsBarn en manual för mässa 2 Inledning Mässan är inspirerad av en berättarmetod som heter Godly play. Manualen är till för ledaren och delas inte ut till deltagarna. Det är viktigt att öva ordentligt

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

16 Välsignelse till missionsuppdrag

16 Välsignelse till missionsuppdrag 16 Välsignelse till missionsuppdrag VÄSIGNESE TI MISSIONSUPPDRAG 345 Biskopen eller av biskopen förordnad präst välsignar till missionsuppdrag (KO 18:1). Om välsignelsen inte sker i samband med en högmässa

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka Domsöndagen Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka 2013-11-24 Psalmer: 314, 317, 315, 76, 490 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan1569 Det är Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen under

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer