Moralfilosofi. Föreläsning 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moralfilosofi. Föreläsning 10"

Transkript

1 Moralfilosofi Föreläsning 10

2 Normativ etik

3 Moralfilosofi är strävan att på ett systematiskt sätt förstå moralens natur och vad den kräver av oss Här har vi alltså att göra med två olika frågor: 1. Vad är moralens natur? 2. Vad kräver den av oss? 3

4 Det vi (främst) pratat om hitintills är frågor om moralens natur. Dessa behandlas inom den delen av moralfilosofin som kallas metaetik Frågan om vad moralen kräver av oss kan i sin tur delas upp i två delfrågor: 1. Vad kräver moralen av oss generellt sett? (normativ etik) 2. Vad kräver moralen av oss med avseende på ett eller annat specifikt, konkret område (tillämpad etik) 4

5 Moralfilosofins tre delar: (huvudsakligen:) 1. Metaetik - Bergström 2. Normativ etik - Rachels 3. Tillämpad etik - Singer 5

6 Till skillnad från metaetiken så är den normativa (och den tillämpade) etiken alltså normativ (= värderande) Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral En normativ etisk teori talar om vad som är rätt och fel medan metaetiken handlar om vad rätt och fel är 6

7 Metaetiken kan, som vi har sett, räknas till det vidare fältet värdeteori (där man intresserar sig för alla typer av normer, värden och värderingar; inte uteslutande moraliska utan också t.ex. estetiska, politiska, vetenskapliga, etc.) Normativ etik och tillämpad etik kan räknas till det vidare fältet normativ värdefilosofi. Här intresserar man sig inte bara för vad som är moraliskt rätt och fel, utan också för vad som är bra och dåligt, vackert och fult, etc. 7

8 Det är mycket viktigt att man försöker inse skillnaden mellan normativ värdefilosofi (inklusive normativ och tillämpad etik) å ena sidan och värdeteori (inklusive metaetik) å andra sidan Dessa filosofiska discipliner bör också skiljas så klart som möjligt från det vi kallat empirisk värdeforskning (som inte är en del av filosofin) 8

9 Något förenklat kan man säga såhär: Inom empirisk värdeforskning intresserar man sig för vilka värderingar folk faktiskt har Inom värdeteori (inklusive metaetik) intresserar man sig för vad värderingar är Inom normativ värdefilosofi (inklusive normativ och tillämpad etik) så intresserar man sig för vilka värderingar som är sanna eller korrekta 9

10 Filosofer är dock oense om huruvida dessa åtskillnader alltid är möjliga att upprätthålla i alla lägen Speciellt om naturalismen skulle vara sann och värdefakta inte är någonting annat än empiriska fakta och värdeomdömen kan reduceras till empiriska omdömen (som i princip kan testas vetenskapligt) så skulle kanske dessa uppdelningar bli problematiska? 10

11 En annan sak som är värd att fundera på är huruvida vissa värdeteoretiska positioner på något vis skulle kunna omöjliggöra eller underminera den normativa etiken R menar ju t.ex. att om det han kallar subjektivismen vore sann så kan man inte ge rationella skäl för värderingar Om emotivismen el. misstagsteorin är sann så kan moralfilosofin kanske bara vara en lära om moralen inte en lära i moral? 11

12 En närliggande fråga är huruvida vissa metaetiska positioner passar bättre ihop med vissa normativa positioner? Några exempel: Aristoteles: naturalism + dygdetik Hobbes: subjektivism + kontraktsteori Kant: objektivism + pliktetik Bentham: naturalism + utilitarism Henry Sidgwick: objektivism + utilitarism R.M. Hare: preskriptivism + utilitarism 12

13 Normativa frågor Inom den normativa etiken så tänker man systematiskt kring frågor som Hur bör man leva?, Hur bör man handla? och Vad är det rätta? Svar på dessa frågor utgörs av värderingar Som vi skall se så ger olika normativa etiska teorier olika (generella) svar på dessa frågor 13

14 En annan typ av fråga som diskuteras inom den normativa värdefilosofin är Vad är det goda? Vad är värdefullt (för dess egen skull, eller i sig självt)? Några kandidater: den goda viljan, dygden, vänskap, kunskap, lycka, preferenstillfredställelse, njutning, estetisk tillfredställelse, frihet, jämlikhet, kärlek, naturen, etc. Vissa menar att det bara är en sak som är värdefull andra att det finns flera olika egenvärden 14

15 Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt Kants teori: Vår plikt är att följa de regler som vi rationellt kan vilja att alla följde under alla omständigheter Dygdetik: Det som är rätt att göra i en viss situation är det en dygdig (god) person skulle göra i den situationen 15

16 Kontraktsteorin

17 Den historiskt mest kände förespråkaren för kontraktsteorin om moralen är Thomas Hobbes, 1600-talets främste brittiske filosof Hobbes var influerad av den (tidiga) moderna vetenskapen och intog ett vetenskapligt perspektiv på moral (och politik) 17

18 Han förkastade den antika, teleologiska världsbilden (förknippad med bl.a. Aristoteles): föreställningen att det finns syften och målsättningar inneboende i naturen Hobbes var subjektivist och förnekade att det finns moraliska fakta som är oberoende av våra intressen Han var (förmodligen) också ateist 18

19 Enligt Hobbes syn på den mänskliga naturen så är människan i grunden egenintresserad. Dvs. (att det är ett empiriskt faktum om människan) att var och en eftersträvar sina egna intressen Men en persons intressen kan mycket väl (som det oftast gör) inkludera att andra människor skall ha det bra och få sina önskningar tillfredställda Vi handlar alltid utifrån våra egna önskningar men föremålet för dessa önskningar kan vara någon annans väl 19

20 Detta skall inte förväxlas med etisk egoism. En normativ teori enligt vilken man bör vara egenintresserad Hobbes var inte etisk egoist. Det är omtvistat huruvida han var psykologisk egoist: En psykologisk teori som säger att vi alltid handlar med egoistiska motiv Men en kontraktsteoretiker måste inte vara egoist i någon av dessa bemärkelser 20

21 En rimlig utgångspunkt: Vi handlar alltid på basis av våra egna önskningar men detta innebär inte att vi alltid bara tänker på oss själva Om föremålet för ens önskning uteslutande är ens egen välfärd så är den egoistisk Men om föremålet för ens önskning är andras välfärd så är den altruistisk Människor har både egoistiska och altruistiska önskningar och handlar (åtminstone ibland) altruistiskt i denna mening 21

22 Det sociala kontraktet Men om moralen inte grundar sig på några inneboende naturliga syften, Gud, objektiva moraliska fakta, eller ren altruism, vad grundar den sig då på? Enligt kontraktsteorin är moralen istället en lösning på ett praktiskt problem som alla människor ställs inför. Denna lösning tar formen av ett socialt kontrakt 22

23 Grundtanken: 1. Alla människor vill leva ett så bra liv som möjligt (utifrån sina egna intressen) 2. Oavsett vilka intressen man har så kan dessa omöjligt bli tillfredställda (i någon nämnvärd grad) i avsaknad av fredlig samverkan med andra människor 3. Fredlig samverkan med andra kräver regler för hur vi handlar gentemot varandra 4. Moralen utgörs av de regler som är nödvändiga för att vinna fördelarna med fred och samarbete 23

24 Naturtillståndet Ett bra sätt att tänka kring varför man har (eller varför man bör ha) någonting är att föreställa sig hur det vore utan det Hur skulle livet vara om det inte fanns några moraliska regler och restriktioner på hur vi handlar gentemot varandra? Hobbes: det skulle vara fruktansvärt för alla! 24

25 Anledning: 1. Alla har samma grundläggande behov (mat, vatten, tak över huvudet, etc.) 2. Resurserna i naturtillståndet är knappa vilket leder till konkurrens 3. Alla människor är jämlika i den grundläggande bemärkelsen att ingen inte ens den starkaste el. smartaste kan vara säker på att inte bli berövad sitt liv och sina resurser 4. Altruismen är begränsad. Ingen kan räkna med att leva på någon annans välvilja 25

26 Allt som utmärker en krigstid, då alla är allas fiende, utmärker därför också den tid då människor lever utan annan säkerhet än den som deras egen styrka och uppfinningsrikedom erbjuder. I ett sådant tillstånd finns ingen plats för arbetsamhet, eftersom arbetets frukter är osäkra, och följaktligen inget jordbruk, ingen sjöfart, ingen användning för varor som kan importeras sjövägen, inga bekväma hus, inga redskap för att flytta och forsla bort ting som kräver mycket kraft, ingen kunskap om jordytan, ingen tideräkning, ingen konst, ingen litteratur, inget samhällsliv och, värst av allt, ständig fruktan och risk för våldsam död. Och människans liv är ensamt, fattigt, plågsamt, djuriskt och kort. Hobbes syn på naturtillståndet i Leviathan (1651)

27 Moralens funktion: För att undkomma naturtillståndet och göra det möjligt för oss att leva i fred och att samarbeta med varandra så måste vi komma överens om att följa vissa regler Vilka regler? Jo, de regler som är nödvändiga för att vi skall kunna leva i fred och samarbeta med varandra T.ex. att inte skada varandra, inte ta varandras saker och inte bryta våra löften: (del av) innehållet i det sociala kontraktet 27

28 Man behöver inte tänka sig naturtillståndet som ett faktiskt historiskt tillstånd utan som ett blott hypotetiskt tillstånd. ( Hur skulle det vara om? ) På samma sätt så skall man inte tänka på det sociala kontraktet som ett faktiskt historiskt kontrakt som skrevs under vid en viss tidpunkt, av specifika personer, etc. Istället är det en modell som hjälper oss att tänka kring moralens funktion och innehåll 28

29 Poängen med att kalla detta för en överenskommelse eller ett kontrakt är att dra uppmärksamhet till följande aspekt: Att skriva under det sociala kontraktet innebär att man går med på att följa vissa regler under villkoret att också andra följer dem T.ex. jag avstår från att skada er omm ni avstår från att skada mig ; jag avstår från att ta era saker omm ni avstår från att ta mina ; etc. 29

30 Man tänker sig vidare att var och en tjänar på att gå med på att följa dessa regler Men detta är så endast under förutsättning att andra också går med på att följa dem Ingen skulle tjäna på att följa dessa regler om inte andra också följde dem. Det skulle vara att låta sig själv bli utnyttjad och tillåta att andra är fripassagerare 30

31 Men det är en sak att man tjänar på att gå med på att följa vissa regler och en helt annan sak att man skulle tjäna på att faktiskt följa dessa regler i alla lägen Man kan tänka sig situationer där en person skulle gynnas av att bryta en regel som ingår i det sociala kontraktet T.ex. att ljuga och stjäla när man kan komma undan med det! 31

32 Alla skulle tjäna på att alla alltid faktiskt efterlever de regler som utgör det sociala kontraktet Men en individ skulle kunna gynnas ännu mer om alla andra följde dessa regler men inte hon själv. Det kan vara gynnsamt att bryta en regel (när man kan komma undan med det) Om alla tänker så, så skulle det sociala kontraktet bryta samman och vi skulle snabbt återgå till naturtillståndet, vilket är sämre för alla 32

33 Fångarnas dilemma Denna typ av situation kan modeleras spelteoretiskt, i form av ett spel som kallas fångarnas dilemma Spelteori: Verktyg som används bl.a. inom ekonomi, samhällsvetenskap och evolutionsbiologi med vars hjälp man kan analysera situationer där två eller flera aktörer (med helt eller delvis motstridiga intressen) interagerar med varandra 33

34 Namnet fångarnas dilemma kommer från det ursprungliga exemplet där två fångar F1 och F2 hålls i separata celler (och kan inte kommunicera med varandra) Båda står inför samma två handlingsalternativ: (A) att erkänna eller (B) att inte erkänna Både F1 och F2 är enbart intresserade av att få så lågt straff som möjligt för sig själva 34

35 Tänk dig att du är F2 och får följande erbjudande (F1 får precis samma erbjudande): Om du erkänner, men F1 inte erkänner, så går du fri och F1 får 10 års fängelse Om F1 erkänner, men du inte erkänner, så går F1 fri och du får 10 års fängelse Om du erkänner, och F1 också erkänner, så får ni båda fem års fängelse vardera Om F1 inte erkänner, och du inte heller erkänner, så får ni ett års fängelse vardera 35

36 Du (F2) A: erkänna B: inte erkänna Den andre (F1) A: erkänna (1) Båda erkänner. Du får fem år F1 får fem år B: inte erkänna (3) Du erkänner, men F1 erkänner inte. Du går fri F1 får 10 år (2) Du erkänner inte, men F1 erkänner. Du får 10 år F1 går fri (4) Ingen erkänner. Du får ett år F1 får ett år

37 Det finns alltså fyra möjliga utfall: 1. Båda får fem år vardera (näst sämst för båda) 2. Du får 10 år, F1 går fri (sämst för dig, bäst för F1) 3. Du går fri, F1 får 10 år (bäst för dig, sämst för F1) 4. Båda får ett år vardera (näst bäst för båda) 37

38 Vad är det bästa för dig att göra: att erkänna eller att inte erkänna? (Kom ihåg att både du och F1 står inför precis samma val. Både du och F1 vill bara få så lite fängelse som möjligt för er själva. Och ni kan inte kommunicera med varandra) En rationell person resonerar såhär: 38

39 F1 kommer antingen att erkänna eller att inte erkänna Om F1 erkänner, och jag inte erkänner, så får jag 10 år, men om jag också erkänner så får jag fem. Alltså, om F1 erkänner så är det bäst för mig är att erkänna Om F1 inte erkänner, och jag inte erkänner, så får jag ett år, men om jag erkänner så går jag fri. Alltså, om F1 inte erkänner så är det bäst för mig är att erkänna Slutsats: Oavsett vad F1 gör så är det bäst för mig att erkänna 39

40 F1 kommer naturligtvis att resonera på precis samma sätt och kommer därför att erkänna precis som du Rationella personer kommer alltså oundvikligen att landa i utfall 1: det näst sämsta för båda (fem år vardera) Även om ni båda alltså har era egna intressen för ögonen så kommer ni att hamna i en situation som är sämre för er båda 40

41 Det vore naturligtvis mycket bättre för er båda om ni hade kunnat hamna i utfall 4: det näst bästa för båda (ett år vardera) Men detta utfall är alltså oåtkomligt för rationella personer Hade det hjälpt om ni hade kunnat komma överens på förhand att ingen av er skall erkänna? Nej, inte utan garantier! 41

42 Det finns många fångarnas dilemma (-liknande) situationer i verkliga livet Ex: utfiskning av ett hav, erodering av jordmån, större bilar Gemensamt för dessa är att rationella personer med sina egna intressen för ögonen hamnar i en situation som är sämre för alla 42

43 Rachels tänker sig ett mycket mer generellt exempel där vi alla står inför valet mellan att vara kortsiktigt egoistiska och att vara välvilliga Att vara egoistisk innebär här att man alltid gör det som är bäst för en själv även om det innebär att bryta löften, ta andras saker, etc. (närhelst man kan komma undan med det) Att vara välvillig är att lägga band på sig själv, och hålla löften, avstå från att skada andra, etc. 43

44 Du själv A: vara egoist B: vara välvillig A: vara egoist (1) Alla är egoister Alla andra Näst sämst för alla B: vara välvillig (3) Du är egoist, andra är välvilliga Bäst för sig, sämst för andra (2) Andra är egoister, du är välvillig Sämst för dig, bäst för andra (4) Alla är välvilliga Näst bäst för alla

45 Det finns fyra möjliga utfall: 1. Alla är egoister ( naturtillståndet ) (näst sämst för alla) 2. Du är blir utnyttjad, andra är fripassagerare (sämst för dig, bäst för andra) 3. Du är fripassagerare, andra blir utnyttjade (bäst för dig, sämst för andra) 4. Alla är välvilliga ( det moraliska tillståndet ) (näst bäst för alla) 45

46 Andra kommer antingen att vara egoister eller att vara välvilliga Om andra är egositer, och jag är välvillig, så blir jag utnyttjad, men om jag också är egoist så blir jag inte utnyttjad. Alltså, det mest rationella för mig är att vara egoist Om andra är välvilliga, och jag också är välvillig, så blir jag inte utnyttjad, men om jag är egoist så kan jag bli fripassagerare. Alltså, det mest rationella för mig är vara egoist Slutsats: Oavsett vad andra gör så är det mest rationella för mig att vara egoist 46

47 Alla kommer naturligtvis att resonera på precis samma sätt och kommer därför att vara kortsiktiga egoister Rationella personer kommer alltså oundvikligen att landa i utfall 1: det näst sämsta för alla (dvs. de hamnar i naturtillståndet ) Även om alla alltså har sina egna intressen för ögonen så kommer de att hamna i en situation som är sämre för dem alla 47

48 Det vore naturligtvis mycket bättre för alla om vi hade kunnat hamna i utfall 4: det näst bästa för alla Moralens funktion är att realisera detta: att flytta oss från utfall 1 ( naturtillståndet ) till utfall 4 (det moraliska tillståndet, samhället ) Detta antas bli möjligt genom det sociala kontraktet ; att vi alla kommer överens om att vara välvilliga (att följa vissa regler och sätta restriktioner på vårt eget handlande) 48

49 Problemet kvarstår dock att även om det är rationellt för oss alla att skriva under detta kontrakt så är det inte alltid rationellt att faktiskt följa de regler som man kommit överens om att följa Så länge det inte finns några garantier att andra kommer att hålla sin del av överenskommelsen, så är det inte rationellt för en själv att hålla ens egen del av överenskommelsen Det sociala kontraktet blir då bara tomma ord 49

50 Hobbes lösning på detta är inte moralisk utan politisk Han menade att i avsaknad av hot om straff så kommer alla att vara egoister och det kommer bli sämre för alla (vi hamnar i naturtillståndet ) Men om vi alla skulle ge upp en del av vår frihet till en politisk suverän (en diktator) som straffar de som är egoister så blir det rationellt att vara välvillig 50

51 Moderna kontraktsteoretiker gillar dock inte Hobbes politiska lösning David Gauthier är en nutida kontraktsteoretiker i Hobbes anda som föreslagit en moralisk (ickepolitisk) lösning Han menade att en rationell person antar en disposition (att vara välvillig ) och att det därigenom blir rationellt att handla välvilligt i enskilda situationer (så länge andra gör detsamma) 51

52 En annan lösning går ut på att man fokuserar på upprepade spel. Det kanske är orealistiskt att tro att det finns några enstaka fångarnas dilemma - situationer(?) Om man upprepade gånger hamnar i sådana situationer med samma personer så kan man fråga sig hur dessa person agerade tidigare Det rationella är att vara välvillig mot de som varit välvilliga tidigare och egoistisk mot de som varit egoistiska tidigare 52

53 På så sätt kan man bygga upp ett rykte om att vara välvillig och därmed så kommer andra att vara välvillig mot en själv Då kan välvilliga personer dra nytta av fredlig samverkan med varandra och undvika att bli utnyttjade av egoister Tit-for-tat -strategin: var välvillig mot alla på första rundan. Om de är välvilliga tillbaka, fortsätt att vara välvillig. Om de är egoistiska, var egoist tillbaka. 53

54 Man bör skilja mellan kontraktsteorin som moralteori och kontraktsteorin som politisk teori. Den senare går ut på att statens legitimitet vilar på ett samhällskontrakt Hobbes var både moralisk och politisk kontraktsteoretiker Men man kan vara moralisk kontraktsteoretiker utan att vara politisk kontraktsteoretiker 54

55 Några fördelar med kontraktsteorin (som moralteori) Rachels påpekar att kontraktsteorin kan ge bra svar på ett antal viktiga frågor Vi har redan sett att den besvarar frågorna Vad är moralens funktion? (att möjliggöra fredlig samlevnad och ömsesidigt nyttigt samarbete) och Vad är innehållet i moralen? (De regler (rättigheter, skyldigheter, etc.) som är nödvändiga för att uppfylla denna funktion) 55

56 Kontraktsteorin kan också ge ett svar på frågan Varför vara moralisk? Oavsett vad du har för intressen så gynnas du av fredlig samexistens och samarbete med andra Du tjänar på att vara den sortens person som andra vill samarbeta med, och för detta måste du följa moralens regler 56

57 En annan fråga som kontraktsteorin besvarar är Hur mycket kan moralen kräva av oss? Det är inte rationellt att gå med på regler som kräver så mycket av en själv att man inte längre skulle gynnas av att vara med i moralen som helhet En högre grad av självuppoffring än så kan aldrig vara en del av en rationell överenskommelse 57

58 Ytterligare en viktig fråga som kontraktsteorin kan ge svar på är När är straff rättfärdigade? Moralen kräver inte att du skall låta dig själv bli utnyttjad av fripassagerare Den som bryter mot reglerna frigör oss från våra förpliktelser gentemot honom och gör det tillåtet för oss att behandla honom därefter. Detta förklarar varför olika former av straff är rättfärdigade 58

59 Kontraktsteorin om moral verkar ha individualistiska, liberala konsekvenser Sådant som inte är nödvändigt för fredlig samlevnad och samarbete faller utanför moralens område (el. åtminstone utanför det område som har att göra med rättigheter och skyldigheter) Så länge ngt är frivilligt och inte skadar ngn utomstående så är det inte moraliskt fel 59

60 Problem med kontraktsteorin: Om moralen bygger på en sorts kontrakt så är det bara varelser som kan ingå överenskommelser som kan vara parter till kontraktet Det är bara varelser med vilka vi kan dra fördel av att samarbeta som kan ingå det sociala kontraktet T.ex. icke-mänskliga djur (som inte kan ingå överenskommelser) tycks därmed lämnas utanför moralen! 60

61 Två möjliga svar: 1. Det stämmer att icke-mänskliga djur inte själva är parter i det sociala kontraktet. Men det följer inte att vi aldrig har några förpliktelser mot dem. Djur kan ha mänskliga förmyndare, och det är fel att skada dem för att detta skadar deras förmyndare 2. Kontraktsteorin är bara en teori om rättigheter och skyldigheter, inte en fullständig moralteori. Djur har inte rättigheter, men en moraliskt god person tar alltid hänsyn till dem 61

62 Läshänvisningar: Idag har vi främst pratat om kapitel 5 och 6 i Rachels Nästa gång kommer vi att främst prata om kapitel 7 och 8 i Rachels Läs gärna dessa till nästa gång! 62

Kontraktsteorin. Föreläsning

Kontraktsteorin. Föreläsning Kontraktsteorin Den historiskt mest kände förespråkaren för kontraktsteorin om moralen är Thomas Hobbes, 1600-talets främste brittiske filosof Föreläsning 9 Hobbes var influerad av den (tidiga) moderna

Läs mer

Examinationen. Bergström & Rachels. Inledning: Vad är moralfilosofi? består av två separata delar:

Examinationen. Bergström & Rachels. Inledning: Vad är moralfilosofi? består av två separata delar: Bergström & Rachels 12 föreläsningar + 1 diskussionsseminarium per grupp För gruppindelning se separat dokument Examinationen består av två separata delar: 1. Bergström examineras genom en inlämningsuppgift

Läs mer

Moralfilosofi (10,5 hp) Föreläsning 1 VT 2013

Moralfilosofi (10,5 hp) Föreläsning 1 VT 2013 Moralfilosofi (10,5 hp) Föreläsning 1 VT 2013 Fritz- Anton Fritzson, doktorand i praktisk filosofi e-post: fritz-anton.fritzson@fil.lu.se 2 Litteratur Lars Bergström, Grundbok i värdeteori, 2 uppl. (Tidigare

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Moralfilosofi Här handlar det inte om en bagatell, utan om hur man bör leva.

Moralfilosofi Här handlar det inte om en bagatell, utan om hur man bör leva. Moralfilosofi Här handlar det inte om en bagatell, utan om hur man bör leva. Sokrates Moralfilosofi (10,5 hp) Föreläsning 1 HT 2013 Fritz-Anton Fritzson, doktorand i praktisk filosofi e-post: fritz-anton.fritzson@fil.lu.se

Läs mer

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kants etik Föreläsning 11 Kant utvecklade inte bara en etik utan också teorier i metafysik, epistemologi, religionsfilosofi, estetik,

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Dygdetik De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 3

Moralfilosofi. Föreläsning 3 Moralfilosofi Föreläsning 3 Om minimiuppfattningens två krav är logiska krav så måste de ingå (på ett eller annat vis) i alla moralteorier (en teori som står i strid med dessa krav skulle inte kunna räknas

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Utilitarismen Den klassiska utilitarismen Det finns många olika former av utilitarism. Den klassiska versionen kan sammanfattas i tre påståenden: 1. En handling är rätt omm

Läs mer

Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012

Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012 Värdeteori /metaetik Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012 Fritz-Anton Fritzson, doktorand i praktisk filosofi e-post: fritz-anton.fritzson@fil.lu.se Personlig hemsida: http://www.fil.lu.se/persons/person.asp?filpers=774

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 4

Moralfilosofi. Föreläsning 4 Moralfilosofi Föreläsning 4 Subjektivism & emotivism Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant

Läs mer

Utilitarismen. Den klassiska utilitarismen. Föreläsning 10. Hedonism

Utilitarismen. Den klassiska utilitarismen. Föreläsning 10. Hedonism Utilitarismen Föreläsning 10 Den klassiska utilitarismen Det finns flera olika former av utilitarism. Den klassiska versionen kan sammanfattas i tre påståenden: 1. En handling är rätt omm den leder till

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 5

Moralfilosofi. Föreläsning 5 Moralfilosofi Föreläsning 5 Naturalism Naturalism Form av kognitivism Naturalismen säger att värdesatser är påståenden om empiriska fakta Värdeomdömen kan (i princip) testas empiriskt och vara sanna eller

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 4

Moralfilosofi. Föreläsning 4 Moralfilosofi Föreläsning 4 Subjektivism & emotivism Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant

Läs mer

Värdeteori: översikt. Föreläsning 3. Bergströms taxonomi: Det karaktäristiska för värdeteorin är:

Värdeteori: översikt. Föreläsning 3. Bergströms taxonomi: Det karaktäristiska för värdeteorin är: Det karaktäristiska för värdeteorin är: Värdeteori: översikt Föreläsning 3 1. att den handlar om normer, värden och värderingar, och 2. att den studerar dessa ur just filosofisk synvinkel. Mer specifikt:

Läs mer

Objektivism. Föreläsning Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori

Objektivism. Föreläsning Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori Objektivism Föreläsning 6 Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori Men objektivister (till skillnad från naturalister) hävdar att det inte går att reducera värdeomdömen till

Läs mer

Subjektivism & emotivism

Subjektivism & emotivism Subjektivism & emotivism Föreläsning 4 Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant som objektivt

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 8

Moralfilosofi. Föreläsning 8 Moralfilosofi Föreläsning 8 Värdeepistemologi Epistemologi: allmänt Medan semantik handlar om språket och ontologi handlar om verkligheten så handlar epistemologi om kunskap om tro, vetande och rättfärdigande

Läs mer

Värdeepistemologi. Epistemologi: allmänt. Föreläsning 8. Vad är kunskap? Värdeepistemologi. Skepticism & kognitivism

Värdeepistemologi. Epistemologi: allmänt. Föreläsning 8. Vad är kunskap? Värdeepistemologi. Skepticism & kognitivism Värdeepistemologi Föreläsning 8 Epistemologi: allmänt Medan semantik handlar om språket och ontologi handlar om verkligheten så handlar epistemologi om kunskap Vad innebär det att veta ngt?, Hur kan vi

Läs mer

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318 Föreläsningar 1. Onsdag 14/11 13-15 sal 203 2. Torsdag 15/11 13-15 sal 203 3. Måndag 19/11 13-15 sal 203 4. Tisdag 20/11 13-15 sal 203 5. Onsdag 21/11 13-15 sal 203 6. Torsdag 22/11 13-15 sal 203 Gruppövning,

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

11. Feminism och omsorgsetik

11. Feminism och omsorgsetik 11. Feminism och omsorgsetik Nästan alla som har utövat inflytande på den västerländska moralfilosofin har varit män. Man kan därför fråga sig om detta faktum på något sätt återspeglar sig i de moralteorier

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Niklas Möller ETIKMOMENT DD1390/DD1348/DD1325 HT-2012 KTH Etikmomentet hösten 2012 n Två föreläsningar om etik. n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 9

Moralfilosofi. Föreläsning 9 Moralfilosofi Föreläsning 9 Enligt koherentismen så startar vi med de åsikter som vi redan har och utgår från att vi är berättigade att hålla kvar vid dessa åsikter så länge de är koherenta ( hänger ihop

Läs mer

6. Samhällsfördragsteorin

6. Samhällsfördragsteorin 6. Samhällsfördragsteorin En andra invändning berör däremot precis SFT:s egoistiska grundvalar. Tydligen kan vi bara ha skyldigheter mot andra varelser om vi tjänar på att ingå ett samhällsfördrag med

Läs mer

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318 Föreläsningar 1. Onsdag 14/11 13-15 sal 203 2. Torsdag 15/11 13-15 sal 203 3. Måndag 19/11 13-15 sal 203 4. Tisdag 20/11 13-15 sal 203 5. Onsdag 21/11 13-15 sal 203 6. Torsdag 22/11 13-15 sal 203 Gruppövning,

Läs mer

Moralfilosofi. Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga

Moralfilosofi. Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga Moralfilosofi Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga Normativ moral: Den moral som individer och samhällen borde handla efter. Normativ fråga Normativa

Läs mer

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt.

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt. Men stämmer det att man har skäl att förkasta en princip endast om det vore dåligt för en om den blev allmänt accepterad? En intressant tillämpning i sammanhanget är det som Scanlon kallar fairness. Han

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 7

Moralfilosofi. Föreläsning 7 Moralfilosofi Föreläsning 7 Gruppseminarierna: Grupp 3 (födda sep t.o.m. dec): mån 25/3 13-15 Grupp 1 (födda jan t.o.m. april): ons 27/3 10-12 Grupp 2 (födda maj t.o.m. aug): ons 27/3 15-17 Det är bra

Läs mer

Kapitel 1. Slutligen vänder sig Scanlon till metafysiska och kunskapsteoretiska frågor.

Kapitel 1. Slutligen vänder sig Scanlon till metafysiska och kunskapsteoretiska frågor. Kapitel 1 Slutligen vänder sig Scanlon till metafysiska och kunskapsteoretiska frågor. Till att börja med förnekar han att skälomdömen kan reduceras till påståenden om den naturliga världen (d.v.s. naturalism).

Läs mer

De antika grekerna (Platon, Aristoteles) trodde inte på evolution

De antika grekerna (Platon, Aristoteles) trodde inte på evolution 1. Vad är evolution? / historisk bakgrund MORALENS EVOLUTION: FÖRELÄSNING 2 2. Altruism och själviskhet 3. Evolutionära förklaringar av hjälpsamhet - Släktselektion - Ömsesidighet Från runt mitten av 1800-talet

Läs mer

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?!

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Kan det vara etiskt rätt att bryta mot lagen?! Är det kvinnans rätt att bestämma om hon skall göra abort?! Måste rika dela med sig till fattiga?! Född

Läs mer

Workshop etik 17/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Workshop etik 17/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier Workshop etik 17/9-2014 Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier lars.samuelsson@umu.se 1 Problem => värde står på spel För att motivera lösning krävs: 1.

Läs mer

ETIK VT2013. Moraliskt språkbruk

ETIK VT2013. Moraliskt språkbruk ETIK VT2013 Moraliskt språkbruk DELKURSENS STRUKTUR Moralisk Kunskap (epistemologi) Relativism och Emotivism Moraliskt språkbruk (semantik) Moralisk verklighet (ontologi) Meta-etisk frågestund - skicka

Läs mer

0. Meta-etik Grunderna

0. Meta-etik Grunderna Vad är meta-etik? Vilka typer av frågor försöker man besvara inom metaetiken? 1. Semantiska. T. ex.: Vad betyder moraliska utsagor? 2. Metafysiska/ontologiska. T. ex.: Finns det moraliska fakta? 3. Kunskapsteoretiska.

Läs mer

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till:

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till: 1 Blommor och bin Religion (etikdelen) Att göra det rätta Etik och moral handlar om hur vi ska vara mot varandra. När vi talar om etikfrågor eller moralfrågor kan det handla om frågor som: Är det rätt

Läs mer

Kvasirealism och konstruktivism

Kvasirealism och konstruktivism Kvasirealism och konstruktivism I dagens metaetiska debatt finns en hel del filosofer som tänker sig att den rätta semantiska teorin måste vara antingen objektivismen eller någonting som i alla fall är

Läs mer

Lektion 1. Stora berättelser och olika typer av etik

Lektion 1. Stora berättelser och olika typer av etik Lektion 1 Stora berättelser och olika typer av etik Vad är etik och moral? Stora berättelser Olika religioner Politiska rörelser Filosofiska riktningar Kulturer Övriga världsbilder, övertygelser och livsåskådningar.

Läs mer

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism

ETIK VT2011. Föreläsning 13: Relativism och emotivism ETIK VT2011 Föreläsning 13: Relativism och emotivism DELKURSENS STRUKTUR Mån 4/4: Moralisk kunskap (epistemologi) Tis 5/4: Relativism och emotivism Ons 6/4: Moraliskt språkbruk (semantik) Mån 11/4: Moralisk

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

4. Moralisk realism och Naturalism

4. Moralisk realism och Naturalism 4. Moralisk realism och Naturalism Eftersom CR accepterar Harmans princip kan de bara bemöta hans argument om de kan visa att moraliska egenskaper visst förklarar vissa av våra observationer. CR delar

Läs mer

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Det bör dock påpekas att

Läs mer

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort?

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort? Kan vi handla omoraliskt mot Ska vi kvotera för jämställdhet? Är det rätt eller fel med abort? djur och natur? Bör vi äta kött? Är det någonsin rätt att döda en annan människa? Hur mycket pengar bör vi

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner kring några exempel Gert Helgesson Faktapåståenden:

Läs mer

INSTUTITIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 METAETIK EMOTIVISM OCH ERROR-TEORI

INSTUTITIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 METAETIK EMOTIVISM OCH ERROR-TEORI ETIK VT-15 METAETIK EMOTIVISM OCH ERROR-TEORI JOHN ERIKSSON Idag Kort repetition Emotivism Error-teori Kort repetition Olika frågor: Vad betyder moraliska termer och satser? Vad gör vi när vi pratar och

Läs mer

Värdeontologi. Ontologi: allmänt. Föreläsning 7. Från semantik till ontologi

Värdeontologi. Ontologi: allmänt. Föreläsning 7. Från semantik till ontologi Värdeontologi Föreläsning 7 Ontologi: allmänt Medan semantik handlar om språket, så kan man säga att ontologi handlar om verkligheten hur verkligheten är beskaffad Ontologi kan sägas vara läran om det

Läs mer

Etik och Ekonomisk brottslighet

Etik och Ekonomisk brottslighet Etik och Ekonomisk brottslighet Exemplet insiderhandel Johanna Romare Ekonomisk brottslighet - en brottslighet utan offer? Den ekonomiska brottslighetens viktimologi (läran om brottsoffer) Hazel Croall,

Läs mer

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna!

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! På programmet: Jämlikhet för djur? Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! Lika diskriminerande som

Läs mer

Informationsteknologi och etik

Informationsteknologi och etik Informationsteknologi och etik Grundläggande etiska teorier 1. Skrivövning 2. Etikbegreppet och etikforskning 3. Grundläggande normativa etiska teorier 4. Rast 15 minuter 5. Sammanfattning, tillämpning

Läs mer

Upplägg och examination

Upplägg och examination Introduktion etik Elin Palm Centrum för tillämpad etik, CTE Upplägg och examination 3 föreläsningar 1 seminarium 2 avstämningar (I inlämning skiss, III presentation) Examination: Hemskrivning med inlämning

Läs mer

Randall Collins: Den sociologiska blicken

Randall Collins: Den sociologiska blicken Randall Collins: Den sociologiska blicken Varje vetenskaplig eller akademisk disciplin bör efterleva åtminstone två grundläggande krav: Den bör kunna formulera tydliga och klara påståenden om den del av

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 DJURETIK OCH MORALISK STATUS

INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI ETIK VT-15 DJURETIK OCH MORALISK STATUS ETIK VT-15 DJURETIK OCH MORALISK STATUS JOHN ERIKSSON Idag Kort föreläsning Djuretik och moralisk status Diskussion i smågrupper Återsamling och diskussion i helklass Djuretik, meningen med livet och rättigheter

Läs mer

Etik Vissa påstår att religionerna skapat de olika etiska reglerna. Andra påstår att de olika etiska reglerna är något som människan har med sig nedärvt sedan urminnes tider. Många av reglerna finns

Läs mer

Finns det rationella grunder för religiösa trosföreställningar? T.ex. för tron på Guds existens, övernaturliga väsen och krafter, underverk

Finns det rationella grunder för religiösa trosföreställningar? T.ex. för tron på Guds existens, övernaturliga väsen och krafter, underverk introduktion! Finns det rationella grunder för religiösa trosföreställningar? T.ex. för tron på Guds existens, övernaturliga väsen och krafter, underverk och mirakler, själavandring, ett liv efter detta?

Läs mer

Etiska aspekter på klimathotet. Lars Samuelsson, fil.dr i praktisk filosofi, Umeå universitet lars.samuelsson@philos.umu.se

Etiska aspekter på klimathotet. Lars Samuelsson, fil.dr i praktisk filosofi, Umeå universitet lars.samuelsson@philos.umu.se Etiska aspekter på klimathotet Lars Samuelsson, fil.dr i praktisk filosofi, Umeå universitet lars.samuelsson@philos.umu.se Upplägg Några utgångspunkter Etik/moral (samma sak?) Etik och klimathotet vad

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl Djuretik Henrik Ahlenius, Filosofiska institutionen LIME, Karolinska institutet Vetenskap, politik, strategi Vilken betydelse har djurförsök för vetenskapens framåtskridande? Vilka regler bör omgärda användningen

Läs mer

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318 Föreläsningar 1. Onsdag 14/11 13-15 sal 203 2. Torsdag 15/11 13-15 sal 203 3. Måndag 19/11 13-15 sal 203 4. Tisdag 20/11 13-15 sal 203 5. Onsdag 21/11 13-15 sal 203 6. Torsdag 22/11 13-15 sal 203 Gruppövning,

Läs mer

1. Öppna frågans argument

1. Öppna frågans argument 1. Öppna frågans argument ÖFA i enkel form: 1. För en given term eller beskrivning N, om det gick att definiera godhet som N, så skulle följande vara en stängd fråga: x är N, men är x gott? 2. För alla

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick Linköpings universitet Heshmat Khosrawi Statsvetenskap2 Politiskteori2 733G36 Grupp: A Jörgen Odalen & Jonathan Josefsson HT 13 Det är rättvist Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert

Läs mer

Etik 22/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Etik 22/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier Etik 22/3-2016 Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier lars.samuelsson@umu.se 1 Problem => värde står på spel För att motivera lösning krävs: 1. Grundläggande

Läs mer

Kapitel 1. Denna konflikt leder till frågan om vad en desire egentligen är för något. Det finns två gängse föreställningar:

Kapitel 1. Denna konflikt leder till frågan om vad en desire egentligen är för något. Det finns två gängse föreställningar: Denna konflikt leder till frågan om vad en desire egentligen är för något. Det finns två gängse föreställningar: (1) Dispositionell en desire är en disposition att handla på ett visst sätt i vissa omständigheter.

Läs mer

Recension. Vi och dom Joshua Greene Översättning: Jim Jakobsson Fri Tanke, 2014, 432 s. ISBN 978 91 87513 32 9

Recension. Vi och dom Joshua Greene Översättning: Jim Jakobsson Fri Tanke, 2014, 432 s. ISBN 978 91 87513 32 9 Ur Filosofisk tidskrift 2016, nr 1. Recension Vi och dom Joshua Greene Översättning: Jim Jakobsson Fri Tanke, 2014, 432 s. ISBN 978 91 87513 32 9 Det här är en tjock bok med stora ambitioner. Originalets

Läs mer

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Det kategoriska imperativet är alltså bara ett enda, nämligen: Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Faktapåståenden: p. om sakförhållanden (vad som är fallet respektive inte är fallet) Värdepåståenden: p. om vad som är bra/dåligt, bättre/sämre

Läs mer

Kapitel 1. Men varför är BDT falsk om vi förstår desire i fenomenologisk mening?

Kapitel 1. Men varför är BDT falsk om vi förstår desire i fenomenologisk mening? Det är trivialt att en desire i dispositionell mening alltid måste finnas med i varje handlingsförklaring, eftersom vad som helst som motiverar handling är en disposition att handla i vissa omständigheter.

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Hélène Hermansson (heleneh@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2011 KTH Etikmomentet hösten 2011 Två föreläsningar om etik. Obligatoriskt: Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Formell Värdeteori. Andrés G. Garcia. Mailadress: Besöksadress: LUX, våning 5: B532

Formell Värdeteori. Andrés G. Garcia. Mailadress: Besöksadress: LUX, våning 5: B532 Formell Värdeteori Andrés G. Garcia Mailadress: andres.garcia@fil.lu.se Besöksadress: LUX, våning 5: B532 Litteratur:. Orsi, F. (2014) Value Theory, Bloomsbury Publishing.. Geach, P. (1956) Good and Evil,

Läs mer

Exempel. Borde denna nya vetskap underminera vår tilltro till övertygelsen att Napoleon förlorade slaget?

Exempel. Borde denna nya vetskap underminera vår tilltro till övertygelsen att Napoleon förlorade slaget? 1. Evolutionära undermineranden av moralen MORALENS EVOLUTION: FÖRELÄSNING 7 - Epistemologiskt underminerande 2. Harmans utmaning - Reduktion? 3. Reliabilism och koherentism Exempel Den generella tanken

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 6: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori. Jörgen Ödalen

Politisk teori 1 Föreläsning 6: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori. Jörgen Ödalen Politisk teori 1 Föreläsning 6: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se 1 Temat för dagens föreläsning: Hur tar man likvärdig och opartisk hänsyn till allas

Läs mer

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP Kurskod: VAE010 GRUPPINLÄMNING 3.3 20130504 Vårdande som etik, relation och process 1. VÅRDETISKT PROBLEM Viola Smith född 1929 inkom för tre veckor sedan

Läs mer

du har rationella skäl att tro.

du har rationella skäl att tro. Om viljans frihet 1 I en värderande analys tar vi ställning till om olika argument är bra eller inte, dvs. om argumenten är hållbara och relevanta. Huruvida ett argument är hållbart eller relevant har

Läs mer

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet.

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet. Filosofi 26.3.2010 Fråga 1. Vad grundar sig sanningen i vart och ett av följande påståenden på? a) En triangel har tre hörn. b) I Finland bor det fler än tio människor. c) Rökare dör vid yngre år än icke-rökare.

Läs mer

SINGER KAP 11 & 12 Tuesday, 13 November 2012

SINGER KAP 11 & 12 Tuesday, 13 November 2012 SINGER KAP 11 & 12 CIVIL OLYDNAD FLER EXEMPEL Oskar Schindler insats för judarna i Nazi- Tyskland Djurens Befrielsefronts inbrott på Dr. Thomas Gennarellis laboratorium Operation Rescue:s kampanjer mot

Läs mer

Praktisk etik 4! livsval och livsslut

Praktisk etik 4! livsval och livsslut Praktisk etik 4! livsval och livsslut Det moraliskt felaktiga i att döda en person som vill leva? SINGER Personens viljeattityder för framtiden önskningar, planer och andra framtidsorienterade intressen

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

ETIK I KLINISK VARDAG - KURS FÖR ST-LÄKARE

ETIK I KLINISK VARDAG - KURS FÖR ST-LÄKARE ETIK I KLINISK VARDAG - KURS FÖR ST-LÄKARE Marit Karlsson Anna Milberg 2016-10-13 M. KARLSSON 1 VAD ÄR ETIK? Att försöka svara på frågorna Vad är rätt? Vad är gott? Vad ska vi göra? Medicin (sjukvård)

Läs mer

Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här

Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här Religionsfilosofi 3 Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här vårt begränsade mänskliga förstånd

Läs mer

Kontraktet: att komma överens om att vara överens Hobbes, Locke och Rousseau. Politisk teori A Jörgen Hermansson

Kontraktet: att komma överens om att vara överens Hobbes, Locke och Rousseau. Politisk teori A Jörgen Hermansson Kontraktet: att komma överens om att vara överens Hobbes, Locke och Rousseau Politisk teori A Jörgen Hermansson Disposition Kontraktsidéns tillämpbarhet och inneboende problem Hobbes: den oinskränkta staten

Läs mer

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma)

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma) Kunskapskrav: Mänskliga rättigheter - humanism & etik Pilar med fet text är grunden som alla ska kunna och övriga pilar för att kunna nå högre nivåer. Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Fråga 3. Är människor alltid egoister? Definiera egoism och diskutera egoistiska teoriers förmåga att förklara mänskligt handlande.

Fråga 3. Är människor alltid egoister? Definiera egoism och diskutera egoistiska teoriers förmåga att förklara mänskligt handlande. Filosofi 16.3.2011 Fråga 1. Definiera instrumentellt värde och egenvärde och ge exempel. Egenvärde är eftersträvansvärd för sin egen skull och är ett mål i sig självt. Instrumentellt värde innebär att

Läs mer

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning:

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning: Informationsteknologi och etik Introduktion Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Avd. för människa-datorinteraktion Kursen Registrering Föreläsningar, grupparbete, seminarier Litteratur: Bynum-Rogersson,

Läs mer

Internationell politik 2 Föreläsning 1: Kursintroduktion; Internationell politisk teori. Jörgen Ödalen

Internationell politik 2 Föreläsning 1: Kursintroduktion; Internationell politisk teori. Jörgen Ödalen Internationell politik 2 Föreläsning 1: Kursintroduktion; Internationell politisk teori Jörgen Ödalen Jorgen.odalen@liu.se Kursinnehåll och lärandemål Kursen behandlar några aktuella och principiellt intressanta

Läs mer

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle Etikens grunder Anna T. Höglund Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning o Gott? o Ont? o Rätt? o Fel? o Ansvar? Vad är etik? o Plikt? o Människosyn? o Tvång? o Valfrihet? o Moral? Ursprunglig

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 5: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori. Jörgen Ödalen

Politisk teori 1 Föreläsning 5: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori. Jörgen Ödalen Politisk teori 1 Föreläsning 5: Rättigheter och rättvisa i samtida politisk teori Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se 1 Temat för dagens föreläsning: Hur tar man likvärdig och opartisk hänsyn till allas

Läs mer

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral?

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral? ETIK OCH MORAL Är det någonsin rätt att döda? Är två liv mer värt en ett? Får man göra skillnad på män och kvinnor? Är skitsnack ok? Räknas en vit lögn fortfarande som en lögn? Vem är mest värd i världen?

Läs mer

SMART. Moraliskt resonerande. Moraliskt resonerande Moraliskt resonerande. SMART Utbildningscentrum smartutbildning.

SMART. Moraliskt resonerande. Moraliskt resonerande Moraliskt resonerande. SMART Utbildningscentrum smartutbildning. Moraliskt resonerande Den kognitiva komponenten Moraliskt resonerande Moral innebär de färdigheter, värderingar och förmågor som innefattar; - Rationellt tänkande och resonerande - Medvetenhet om och hänsynstagande

Läs mer

Politisk teori 2 Föreläsning 2: Fortsättning, utilitarism; Introduktion till Liberal jämlikhet och social rättvisa

Politisk teori 2 Föreläsning 2: Fortsättning, utilitarism; Introduktion till Liberal jämlikhet och social rättvisa Politisk teori 2 Föreläsning 2: Fortsättning, utilitarism; Introduktion till Liberal jämlikhet och social rättvisa Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Utilitarismen Nyttomaximering Några skillnader inom

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer