PROJEKTPLAN. Millenniekommun. Ett samarbete mellan. och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Millenniekommun. Ett samarbete mellan. och"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Millenniekommun Ett samarbete mellan och

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION BAKGRUND SKL:s millenniemålsprojekt Info om millenniemålen SYFTE OCH MÅL..4 4 ÖSTHAMMARS KOMMUNS BIDRAG TILL ARBETET MED MILLENNIEMÅLEN Exempel på pågående aktiviteter/projekt i Östhammars kommun BUDSKAP MÅLGRUPPER INTERNT OCH EXTERNT ARBETE SKOLAN BUDGET TIDSPLAN ORGANISATION KOMMUNIKATION UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

3 1 INTRODUKTION Global utveckling börjar lokalt. De allra flesta vill att vi i Sverige bidrar till utveckling i världen och många inser att världen hänger ihop och att det vi gör på lokal nivå påverkar vår omvärld. 2 BAKGRUND 2.1 Sveriges kommuner och landstings millenniemålsprojekt SKL International och SIDA har startat ett 3-årigt projekt vars mål är att få 100 svenska kommuner att bli utnämnda till s k Millenniekommun. Att bli en Millenniekommun är en del av kommunens hållbarhetsarbete. Man skapar ett sammanhang där mycket som redan görs idag får en gemensam inriktning och sammanhang ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det som händer här påverkar andra och det som händer på andra håll påverkar oss i allt större utsträckning. Det är också ett sätt att kommunicera kommunens internationella engagemang samt profilera de satsningar som görs ex. i klimat - och miljöarbetet i kommunen. 2.2 Info om millenniemålen År 2000 samlades världens ledare till historiens största toppmöte i New York under FN:s generalsekreterare Kofi Annans ledning. Mötet antog 8 millenniemål som alla går ut på att världens länder förbinder sig att på olika sätt halvera världens fattigdom och öka levnadsstandarden fram till De åtta målen är: Utrota extrem fattigdom och hunger Grundskoleutbildning för alla barn Främja jämställdhet och öka kvinnors makt Minska barnadödligheten Förbättra mödrahälsan Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar Säkra en hållbar utveckling Skapa ett globalt partnerskap för utveckling I juni 2010 kom generalsekreterarens rapport om hur arbetet med målen går och resultatet är blandat. På en del områden har man nått framgångar ex. att få fler barn att gå i skolan, att öka tillgången på rent vatten och att bekämpa sjukdomar som hiv/aids och malaria. Den övergripande bilden är dock dyster och utvecklingen har tappat fart efter den senaste finanskrisen och pga den rådande livsmedelskrisen i världen. För att nå målen till 2015 krävs det att såväl rika som fattiga länder fullföljer sin del av avtalet. Utvecklingsländerna har lovat att förbättra sitt ledarskap, bekämpa korruption och investera i 3

4 utbildning och hälsa för sin befolkning. De utvecklade länderna har lovat att stödja dem genom mer och effektivare bistånd, skuldavskrivningar, rättvisare handelsregler och ett större teknikutbyte. Utvecklingen är ojämn mellan regioner, länder och inom länder och med dagens takt ser det ut som om endast målet att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten nås i tid. 3 SYFTE OCH MÅL Syftet med projektet är att Östhammars kommun bidrar till att millenniemålen uppnås genom arbetet med miljömålen och det globala partnerskapet. Vi vill också genom projektet kommunicera kommunens internationella engagemang samt profilera de satsningar som görs i miljö- och klimatarbetet i kommunen. Vi vill också synliggöra det arbete som redan pågår i kommunen med koppling till millenniemålen internt i kommunorganisationen och externt för kommuninvånarna i Östhammars kommun. Projektplanen kan fungera som ett gemensamt instrument för att följa upp miljö- och klimatarbetet i kommunen samt långsiktigt säkerställa det globala partnerskapet för utveckling. 4 ÖSTHAMMARS KOMMUNS BIDRAG TILL ARBETET MED MILLENNIEMÅLEN Av de 8 målen väljer Östhammars kommun att arbeta med 2 av de 8 millenniemålen nämligen Säkra en hållbar utveckling Skapa ett globalt partnerskap för utveckling I Östhammars kommun pågår och har gjorts delar som bidrar till arbetet med dessa mål. För det första målet att Säkra en hållbar utveckling görs följande idag: Av de 16 nationella miljömålen har Östhammars kommun valt ut 7 lokala miljömål: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Ingen övergödning 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Grundvatten av god kvalité 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ett rikt odlingslandskap 7. Myllrande våtmarker Av de 7 lokala miljömålen väljer vi att lyfta fram arbetet med de 5 första med koppling till millenniemålet Säkra en hållbar utveckling. Arbetet med mål 6 och 7 fortsätter inom kommunens övriga naturvårdsarbete. 4

5 Inom det första miljömålet Begränsad klimatpåverkan har kommunen satt upp följande mål: 1. Fram till 2016 ska vi använda 20 % mindre energi i vårt lokalbestånd jämfört med Kvarvarande fossilbränsleuppvärmning ska vara utfasad senast Köpt energi för kommunens drift exkl. transporter ska till 2016 maximalt utgöras av 25% icke förnybar energi 4. Utsläppen orsakade av tjänsteresor med kommunens bilar ska minska med 20% till Energiproduktionen från vindkraft ska öka och målsättningen är att 2016 ha en produktion av 200 GWh/år 6. Kommunen ska verka för ökad kunskap och användning av ny teknik hos invånare och företag samt stödja introduktionen av ny teknik ex. elfordon, byggande av lågenergihus och solceller 4.1 Exempel på pågående aktiviteter/projekt i Östhammars kommun Klimatavtal Uppsala län Genom Klimatavtal Uppsala län deltar vi i samarbete med Länsstyrelsen i ett flerårigt projekt som syftar till att med olika medel inspirera företag och organisationer att arbeta med energieffektivisering. De företag som deltar förbinder sig att försöka minska energianvändningen med 20 % till 2016 och får hjälp att nå detta mål genom seminarier, praktisk energikartläggning på utvalda företag m.m. Sänkta energikostnader, lägre miljöpåverkan samt ökad goodwill genom möjlighet att kommunicera att man är Klimataktör i Uppsala län är några av fördelarna för deltagande företag. Återvinning ska minska sopberget - Ny avfallsplan Genom den nya avfallsplanen kommer sopberget att minska och återvinningen att öka. Enligt målen ska mängden hushållsavfall/invånare minska med 10 % till 2015 jämfört med Minst 10% av invånarna ska kompostera 2015 och antalet abonnemang för latrintömning ska minska kraftigt. Miljöprojekt Minska övergödningen i Östersjön Östhammar driver ett 3-årigt miljöprojekt - Act4MyBalticSea. Projektet har som övergripande mål att minska övergödningen i kustnära områden i Östersjön. De åtgärder som ska vidtas är att: - Ta fram alternativa VA-lösningar i den känsliga skärgårdsmiljön för fritids- och permanentboende - Ta fram möjligheter för fritidsbåtar att tömma sitt avfall i anläggningar i kommunens hamnar 5

6 - Följa miljöutvecklingen i Gran- och Östhammarsfjärden med en mätstation i samarbete med Uppsala universitets Erkenlaboratorium Projektet startade i maj 2010 och är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, vår vänortskommun Nystad i Finland samt den estniska kommunen Pihtla på Ösel samt Uppsala och Kuressaare college (Tallinns Tekniska Universitet). Miljöprojekt Gran- och Östhammarsfjärdarna Ett s k Fjärdråd bildades 2008 med representanter från kommunen, Upplandsstiftelsen, fastighetsägare, LRF m fl som har till syfte att verka för att förbättra vattenkvalitén i Granoch Östhammarsfjärdarna. Fjärdarna har en mycket dålig ekologisk status med höga växtnäringsämnen ex. fosfor som en följd av gamla miljösynder. Genom olika åtgärder ex. reduktionsfiske, vassröjning och våtmarksfiltrering hoppas man kunna förbättra vattenstatusen i fjärdarna. Ny VA-strategi Östhammars kommun kommer under 2011 att anta en ny VA-strategi för att skapa en långsiktig hållbar utveckling Vatten och avlopp är en förutsättning för all bosättning. En strategi för vatten och avlopp skapar en handlingsberedskap för bebyggelseutveckling och VA-utveckling i tätort och på landsbygd. En strategi för vatten och avlopp ger en helhetsbild som medverkar till att vi kan uppnå miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. Det ger också en förutsättning för avvägningar mellan kostnader, miljöeffekter och tillväxtfaktorer. Det hjälper oss att ta rätt beslut vid rätt tillfälle och på rätt grunder. Detta skapar en långsiktigt hållbar utveckling. Millenniemålet - Skapa ett globalt partnerskap för utveckling För detta mål har vi nyligen avslutat två Sida projekt med staden Poti i Georgien som har inv. SIDA avsätter årligen medel till kommuner och landsting som vill samarbeta med en kommun/region i Afrika, Asien eller Östeuropa genom s k kommunala partnerskap. Vi har under 2010/2011 bedrivit två projekt med hamnstaden Poti i Georgien med Räddningstjänsten respektive Socialförvaltningen. Genom att ge Poti två brandbilar, nödvändig räddnings- och släckningsutrustning samt utbildning bidrar vi till att de kan rädda liv, egendom och miljö. Genom att utbilda socialarbetarna i Poti genom olika metoder att arbeta med utsatta barn, ger man dem förutsättningar att barnen klarar en egen försörjning i framtiden. Båda projekten bidrar till att Poti och Georgien på sikt kan använda sina begränsade resurser till andra angelägna samhällsområden och bidrar till utveckling av staden/regionen/landet. 6

7 Vi planerar att fortsätta samarbetet med Poti inom Räddningstjänsten under 2011/2012. Ett samarbete med förskolan och grundskolan kan eventuellt komma igång under läsåret 2011/ BUDSKAP Budskapet är att Östhammars kommun genom sitt engagemang i millenniemålsarbetet är: en aktiv kommun i energi- och klimatarbetet arbetar målmedvetet för att minska övergödningen arbetar aktivt för att få levande sjöar och vattendrag arbetar aktivt för ett hav i balans samt levande kust och skärgård arbetar aktivt för grundvatten av god kvalitet en aktiv aktör i det internationella utvecklingssamarbetet Vårt engagemang bidrar till arbetet med 2 av de 8 millenniemålen 6 MÅLGRUPPER När det gäller miljömålen är målgrupperna allmänheten, kommunens anställda, företagare, fastighetsägare, organisationer, föreningar och skolor. Målgruppen i utvecklingsprojektet med Georgien är Räddningstjänstens personal i Poti och Östhammar. Elever och lärare kan komma att bli målgrupp om ett samarbete kommer igång 2011/ INTERNT OCH EXTERNT ARBETE När det gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns följande interna arbete: Ansvarig förvaltning/funktion kursivt Identifiering av energislösande anläggningar, uppföljning av energideklarationer, driftoptimering och tekniska förändringar (Tekniska förvaltningen) Energisparkampanj riktad till anställda: Stoppa onödan (Energirådgivare, Miljösakkunnig, Personalkontoret samt förvaltningarna) Konvertering av kvarvarande fossilbränsleuppvärmda projekt (Tekniska förvaltningen) Andelen tjänsteresor med kollektiva färdmedel ska öka. Uppföljning av hur resepolicy följs samt översyn av densamma. (Personalkontoret, Ekonomikontoret) 7

8 Utbildning av personal i sparsam körning inkl. förare av arbetsfordon. (Personalkontoret, Ekonomikontoret samt förvaltningarna) Vid upphandling av personbilar ska endast miljöbilar väljas. (Ekonomikontoret) Strategidokument för minimering av kommunbilarnas växthusgasutsläpp ska följas vid upphandling, avrop och genom uppföljning av förnybart bränsle tankas i bilar avsedda för sådant. (Ekonomikontoret) El till kommunens drift ska till 2016 utgöras av minst 25 % vind- el. (Tekniska förvaltningen) När det gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns följande externa arbete: Program för vindbruk, tematiskt tillägg till översiktsplanen, tas fram för antagande under (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Genomförande av energi - och klimatrådgivning riktad till allmänheten. (Energirådgivaren) Genomförande av Östhammars kommuns Energi- och klimatmässa. (Energirådgivaren) Genomförande av projektet Klimatavtal Uppsala län i syfte att hjälpa företag till klimatsmarta lösningar. (Energirådgivaren, Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen) Undersöka möjligheten att ordna hämtning av matavfall för rötning och biogasproduktion. (Tekniska förvaltningen) Främja byggande av lågenergihus, speciellt vid försäljning av kommunal mark. (Tekniska och samhällsbyggnadsförvaltningen) Kampanj för ökad användning av kollektivtrafik, Uppsala, Forsmark, Sandvik. (Kommunkansliet, UL) Tävling i samband med Earth Hour riktad mot skolklasser och förskoleavdelningar i syfte att uppmuntra elever och lärare i deras engagemang kring frågor som rör energi, klimat och miljö. (Energirådgivaren och Miljösakkunnig) När det gäller miljömålet Ingen övergödning är arbetet följande: En VA-strategi för enskilt, gemensamt eller kommunalt VA-system ska tas fram och vara antagen senast 2011.(Tekniska och Samhällsbyggnadsförvaltningen) Möjligheten till ett kommunalt projekt för slamåtervinning till energiproduktion utreds. (Tekniska förvaltningen) Riktade inventeringsinsatser på områden som konstaterats känsliga för övergödning.(samhällsbyggnadsförvaltningen) 8

9 Utredning av möjligheten till kväverening i reningsverket i Österbybruk. (Tekniska förvaltningen) Förstudie om Olandsån i syfte att öka arealen våtmarker och skyddszoner i kommunen (Ansvar ska utses) Våtmarksrening i Östhammarsfjärden (Tekniska förvaltningen och Miljösakkunnig) När det gäller miljömålet Levande sjöar och vattendrag är arbetet: Samarbete med angränsande kommuner och regioner i vattenrelaterade frågor (Miljösakkunnig) Kommunen ska vara mycket restriktiv med beslut om dispenser från strandskyddet (Samhällsbyggnadsförvaltningen) När det gäller miljömålet Grundvatten av god kvalité är arbetet: Genomföra informationsinsatser mot allmänheten för att spara på vatten (Tekniska förvaltningen) Ställa krav på vattenhushållning vid plan- och bygglovsärenden (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Inrätta vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd eller har inaktuellt skydd samt aktuella beredskapsplaner för dessa (Tekniska och Samhällsbyggnadsförvaltningen) Rikta kommunal informationskampanj mot allmänheten för att uppmana till att anlita certifierade brunnsborrare eller brunnsborrare med motsvarande kompetens, vid borrning av energibrunnar samt vid borrning av brunnar för konsumtionsvatten (Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen) Omhändertagande av borrkaxvatten ska inom tätorterna ske i enighet med VA-verkets riktlinjer (Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen) Kommunal kampanj för att uppmana allmänheten att mäta radon, bakteriehalt och kemi i enskilda brunnar (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 8 SKOLAN Skolorna i kommunen ska engageras mer i arbetet med FN:s millenniemål. Förutom förskola och grundskola ska även gymnasieskolorna involveras i detta arbete och på lämpliga sätt integreras i olika kurser och program. (Energirådgivaren, Miljösakkunnig och Barn- och utbildningsförvaltningen) 9

10 9 SAMARBETSPARTNERS Företag, organisationer, föreningar och skolor (lärare, elever och föräldrar) Poti kommun Kommunledning samt Räddningstjänstens personal 10 BUDGET För milleniemålet Säkra en hållbar utveckling : Egen arbetsinsats samt befintliga medel inom de berörda förvaltningarna För millenniemålet Skapa ett globalt partnerskap för utveckling : Medel för arbetsinsatser och omkostnader betalas av Sida 11 TIDSPLAN Finns angivet under aktiviteterna. En detaljerad tidsplan, ansvarsfördelning och budget görs årligen i samarbete med de berörda förvaltningarna. 12 ORGANISATION Millenniemålsgruppen består av: Kommunchef Sten Huhta Ordförande Kommunchef Peter Nyberg fr o m Energi - och klimatstrateg - Marcus Jakobson Miljösakkunnig - Camilla Andersson Informationschef Sirkka-Liisa Bergkvist Internationell samordnare - Stefan Edelsvärd 13 Kommunikation Budskapet som ska kommuniceras är att Östhammars kommun är aktivt i sitt engagemang i millenniemålsarbetet och genom detta bidrar till arbetet att nå 2 av dessa mål, Säkra en hållbar utveckling och Skapa ett globalt partnerskap för utveckling. Projektet kommuniceras på kommunens webb, intranät och sociala medier. Kommunikation sker av både det externa och interna arbetet liksom uppföljningarna av arbetet med miljömålsarbetet samt det globala partnerskapet. 10

11 13 UPPFÖLJNING Projektgruppen kommer att löpande träffa berörda förvaltningschefer i arbetet med miljömålen. Uppföljning sker 1 gång per med berörda förvaltningschefer. Uppföljningen redovisas i kommunens verksamhetsberättelse. Projektplanen kan fungera som ett gemensamt instrument för att följa upp miljö- och klimatarbetet i kommunen samt långsiktigt säkerställa det globala partnerskapet för utveckling. 11

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Mellankommunala frågor

Mellankommunala frågor 14 INLEDNING Mellankommunala frågor Baggensfjärden Stockholm Vatten gör regelbundna kontroller av vattnet i de områden som är recipienter för stadens vatten. Dessutom undersöker man vattnet i Baggensfjärden

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer