KS/ Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/ Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt projekt för byte av IT-plattform, steg 1, enligt omfattning som beskrivs i förstudie Förstudierapport ny ITplattform MSKD daterad Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning Yrkanden Peter Heie (C) yrkar bifall till liggande förslag. Ronnie Brorsson yrkar tillägg av en beslutspunkt; Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram Hans- Inge Sältenberg (C) ställer sig bakom Peter Heies (C) yrkande Fråga från Lars-Erik Karlgren (V) om upphandling har skett av uppgradering av IT-plattform IT-chef Anette Knutsson besvarar frågan med att upphandling har skett av SKL Kommentus Ordföranden ställer frågan om styrelsen kan tillåta att Lars-Åke Karlgren får lämna en protokollsanteckning till beslutet och finner frågan med nej besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet kompletterat med eget yrkande om tillägg av beslutspunkten Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram Ärendet Förstudien, Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad , visar nödvändigheten av att uppgradera och byta ut hela grundplattformen för IT i alla dess delar, från Novell till Microsoft. Skälen är, i korthet: Krav på förnyelse av licenser Microsoft har slutat att ge support och uppdatera befintliga versioner av kommunens nuvarande licenser. Därmed har även leverantörerna av verksamhetssystemen slutat att stödja dessa Datorer som köps idag fungerar inte i befintlig miljö. Ett byte av IT-plattform innebär en ofrånkomlig kostnadsökning, men öppnar även upp för en rad direkta effektiviseringsvinster och indirekta effektiviseringsmöjligheter jämfört med nuläget. Detta har inte undersökts i detalj i förstudien, men en plan för effekthemtagning kommer att tas fram i det inledande skedet av projektet. Den framtagna förkalkylen för projektets etapp 1, visar en projektkostnad på 2,5 Mkr, varav ca 75 procent avser investering med avskrivningstiden 5 år. Resterande avser engångskostnader, främst utbildning. Vidare visas en förväntad årlig driftkostnad för licenser på 1,7 Mkr brutto samt 1,2 Mkr netto. Påpekas bör att en mer exakt projektkalkyl kan tas fram först efter genomfört avrop. (Kammarkollegiet). Bilaga: Förstudierapport ny IT-plattform MSKD, Expedieras till: IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) IT-avdelningen Anettte Knutsson tel Dnr: KS / anette Kommunstyrelsen Uppgradering av IT-plattform Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Omgående starta kommungemensamt projekt för byte av ITplattform, steg 1, enligt omfattning som beskrivs i förstudie Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning Ärendet Förstudien, Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad , visar nödvändigheten av att uppgradera och byta ut hela grundplattformen för IT i alla dess delar, från Novell till Microsoft. Skälen är, i korthet: 1. Krav på förnyelse av licenser 2. Microsoft har slutat att ge support och uppdatera befintliga versioner av kommunens nuvarande licenser. Därmed har även leverantörerna av verksamhetssystemen slutat att stödja dessa 3. Datorer som köps idag fungerar inte i befintlig miljö. Ett byte av IT-plattform innebär en ofrånkomlig kostnadsökning, men öppnar även upp för en rad direkta effektiviseringsvinster och indirekta effektiviseringsmöjligheter jämfört med nuläget. Detta har inte undersökts i detalj i förstudien, men en plan för effekthemtagning kommer att tas fram i det inledande skedet av projektet. Den framtagna förkalkylen för projektets etapp 1, visar en projektkostnad på 2,5 Mkr, varav ca 75 procent avser investering med avskrivningstiden 5 år. Resterande avser engångskostnader, främst utbildning. Vidare visas en förväntad årlig driftkostnad för licenser på 1,7 Mkr brutto samt 1,2 Mkr netto. Påpekas bör att en mer exakt projektkalkyl kan tas fram först efter genomfört avrop. (Kammarkollegiet). Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningskontoret Norra Bergsgatan 23 Administrativa avdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 2 (2) STRÖMSTADS KOMMUN Anette Knutsson IT-chef Bilaga: Förstudierapport ny IT-plattform MSKD, Expedieras till: IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Diariet Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

5 Strömstad kommun Förstudierapport Ny IT-plattform MSKD Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 1 (18)

6 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING VERKSAMHETENS BEHOV ÖVERGRIPANDE FÖRVÄNTNINGAR FRÅN VERKSAMHETEN UTMANINGAR MED DAGENS IT PLATTFORM LEDNINGENS PERSPEKTIV FÖRTYDLIGANDE AV EFFEKTMÅLSARBETE PRODUKTMÅL NY IT PLATTFORM FÖRSLAG TILL TJÄNSTER I NY IT PLATTFORM SAMMANFATTNING KLIENTTJÄNSTER ETAPP SAMMANFATTNING BESTÄLLNINGSPORTALTJÄNSTER ETAPP SAMMANFATTNING AV CENTRALA IT TJÄNSTER ATT INFÖRA UNDER ETAPP SAMMANFATTNING TJÄNSTER FÖR 1:1 PC DATORER I SKOLAN ETAPP MSKD KONCEPTBESKRIVNING VINSTER MSKD INGÅENDE KOMPONENTER FÖR ANVÄNDARE ETAPPINDELNING OCH TIDPLAN FÖRTYDLIGANDE ETAPP INVESTERINGSBEHOV FÖR NY IT PLATTFORM...18 Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 2 (18)

7 Releashantering Version Datum Beskrivning Upprättad av Utkast till beställare Dick Orrmyr Förtydligande av etapp 1 Dick Orrmyr Förkortningar Förkortning Ny IT-plattform MS MSKD CGF Beskrivning Avser de delar som ingår i förstudien. Övergripande är det plattformsrelaterade klient licenser och server licenser som behövs för plattformen, samt implementation av dessa. Detta kan inkludera programvara så som antivirus, E- post, Office, Lync, portal, applikationsdistribution, beställningsfunktioner. Det omfattar inte övrig infrastruktur eller verksamhetssystem. Microsoft Microsoft kommun Design (Microsoft best practise för kommuner.) MSKD är Svensk best practise Microsoft Connected Government Framework. CFG är internationell best practise Dokumentets brukande Detta dokument är en förstudierapport som övergripande beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Strömstad kommun. Dokumentets mottagare är primärt beslutsfattare i Strömstad kommun. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 3 (18)

8 1 Sammanfattning Förslag till ny IT-plattform baseras på verksamhetens behov och prioriteringar i Strömstad kommun, samt på Microsoft best practise globalt för myndigheter såväl som nationellt för kommuner. Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer. Novell som står för väsentliga delar, har en negativ utveckling avseende marknadsandelar på svenska kommunmarknaden. Gällande Microsoft licenser använder Strömstad flera programvaror som inte supportas eller är på väg att inte bli supportade av varken verksamhetssystemleverantörer, hårdvaruleverantörer eller Microsoft själva. Andra programvaror är Öppen källkod med olika nivå på support, men med den gemensamma nämnaren att man är begränsat kompatibel med omvärlden både systemmässigt och användaremässigt. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattormen för Strömstad kommun är förhållandevis mycket billig. Men det är också en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattorm inte motsvarar verksamhetens behov och till och med blir en allt större riskfaktor. Strömstad kommun står enligt förslaget inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Strömstad kommun fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. Effekter har identifierats inom områden för ökad effektivitet, ökad kvalitet, nöjdare användare och lägre kostnader. Vissa effekter är kopplade till teknisk baskvalitet med fungerande IT, som kommer att uppnås per automatik när den nya IT-plattformen lanseras. De största effekterna kräver förändrade arbetssätt, utbildning och borttagande av gamla rutiner i verksamheten. Som exempel kan nämnas att en sparad minut per IT-användare, per arbetsdag och år motsvarar ca.1 Mkr. Detta medför att införande av en ny IT-plattform bör ses som ett program som beslutas, drivs och följs upp med centrala politiska och tjänstemanna mässiga mandat. Förslagsvis utökas projektet med effektmålsanalys och planering för effekthemtagning. Där målet är att projektet ska leverera kommungemensamma mätbara verksamhetsstödjande effekter, med kommunledningen som ansvariga för effekthemtagningen. Förutsatt erforderliga interna resurser och prioritet, kan projektet genomföras på 18 månader från påbörjat genomförande. En visningsmiljö för verksamhetens acceptans, kan vara på plats efter någon månad. De första användarna kan börja testa lösningen efter ytterligare några månader och där efter sker utrullning till alla användare. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 4 (18)

9 2 Verksamhetens behov 2.1 Övergripande förväntningar från verksamheten Strömstad kommun vill ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra ökad produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats med tjänstedator, samt delvis med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge ökade förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Igenkänningsfaktorn av Microsofts programvaror och funktionalitet ska bidra till ökad produktivitet och minska utbildningsbehov över tiden. En modern IT-plattform förväntas ge både lägre kostnader för utveckling och förvaltning av nya IT-tjänster, så väl som lägre kostnader och större urval vid upphandlingar jämfört med dagens IT-plattform. Med en ny Microsoftplattform enligt förslaget harmoniserar Strömstad kommun med ett flertal grannkommuner, så som Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil där de tre sist nämnda har motsvarande miljö som föreslås i etapp 1. Detta underlättar olika former av samverkan både avseende IT och i övrig verksamhet. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 5 (18)

10 2.2 Utmaningar med dagens IT-plattform Vid intervjuer och workshops så har nedan faktorer ofta nämnts som direkta problem och utmaningar: Microsoft upphör med support på Windows XP Färre kommuner använder Novell Svårare och dyrare att upphandla verksamhetssystem Svårt att köpa hårdvara Svårt att få support på verksamhetssystem och systemmiljö Svårare med resurser, både anställa och konsulter Användare känner inte igen sig i kommunens system Minskade möjligheter till samverkan då fler grannkommuner väljer Microsoft Ökade förväntningar på verksamhetsstödjande IT och nya behov För låg säkerhet i skola Stöd för samverkan, delad information och projekt saknas Ej klar för medborgare/etjänster Ohomogen IT miljö ur användarperspektiv, förvaltning och utveckling 2.3 Ledningens perspektiv Ett kortare möte hölls med ledningsgruppen för att tydliggöra möjligheter kring funktionalitet och effektmål, samt förutsättningar för effekthemtagning i verksamheten. Tiden var för knapp för att hinna göra en effektmålsanalys. Gruppen tittade på effekter som en annan kommun jobbat fram och konstaterar att de övergripande ser ut att stämma med gruppens uppfattning gällande Strömstads behov, men att det delvis skiljer sig då man tittar på nedbrutna effekter. Det konstaterades ett behov av att jobba vidare med effektanalys, effektberäkning och planering för effekthemtagning. Analysen ska utgå ifrån kommunens övergripande mål och visioner, samt de behov som finns i verksamheten utifrån ledningens perspektiv. Detta underlag kan sedan ligga till grund för produktmål och nedbrytning i respektive verksamheter att ta med i ordinarie verksamhetsplanering. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 6 (18)

11 Övergripande förväntningar från ledningen (Exempel ej analyserade i Strömstad) Nedan finns exempel på övergripande effektmål och nedbrutna effektmål från annan kommun. De övergripande fyra effektmålen är väsentliga även för Strömstad kommun, de nedbrutna stämmer i vissa fall men inte i andra. Ökad effektivitet Sparad tid genom digitala beställningsflöden som möjliggör att minskad administration för chefer, servicefunktioner och användare att beställa och leverera nya IT resurser, ändra och avsluta användares rättigheter. Sparad tid då det går snabbare och enklare att logga in Sparad tid genom att kunna få information, experthjälp och att kunna rapportera arbetsuppgifter direkt via mobilitet, appar och från valfri plats och utan att behöva åka förbi datorarbetsplats på kontor Sparad tid genom modern kommunikation med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap Nöjdare användare Minskat antal uppsägningar Enklare rekrytering Behåller elever Ökat personalindex Ökad kvalitet Minskat antal nyanställda som inte har fungerande IT-stöd från första dagen Minskat antal felaktiga beslut genom åtkomst till aktuell och rätt information och experthjälp på distans Minskat antal felaktiga återrapporteringar genom mobil åtkomst Minskat antal helt eller delvis inställda lektioner (som ej kunna följa planerad utbildning pga. ej fungerande IT) Minskade kostnader Minskad kostnad för bilar och biljetter, gällande resor till och från möten Minskad kostnad för drift-, support, och underhåll av motsvarande dagens IT-tjänster Minskad kostnad för pappersförbrukning Minskad kostnad för strömförbrukning Ovan beskrivna effekter kommer även bidra till nöjdare medborgare och en bättre miljö. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 7 (18)

12 2.4 Förtydligande av effektmålsarbete Effekterna kan vara direkta och indirekta. Direkta effekter uppnås direkt när den nya ITplattformen tas i bruk, medan de indirekta effekterna ställer större krav på att olika möjligheter med den nya IT-plattformen används i verksamheten för att ta hem effekterna. För Strömstad kommun är det fokus på en modern och supportad IT-plattform, som har högst prioritet på kort sikt och är mycket brådskande. Det innebär också att det är i första hand direkta effekter som kan förväntas uppnås i ett tidigt skede. Över tiden är det effekter som uppnås genom att verksamheten vidareutvecklas, som kommer ge det störst värdet till verksamheten. Den nya IT-plattformen blir bara ett stöd och en möjliggörare, för hemtagning av indirekta effekter. Dessa i sin tur förutsätter ofta aktivt arbete med effekthemtagning och förändring i verksamheten. T.ex. Policys för hur ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter ska användas för att spara tid, utbildning av användare för att lära sig att använda ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter, samordna, förbättra och flytta arbetsrutiner till gemensamma system. Detta innebär att verksamheten börjar gå in i en tydligare roll som kravställare på IT, som en möjliggörare. Det är vår bedömning att hemtagning av direkta effekter kopplat till IT plattformen, kommer ge den välbehövliga baskvalitet som verksamheten primärt efterfrågar. Dock kan de riktigt stora effekterna för verksamheten med högre grad av effektivisering, kvalitet, positiva användarupplevelser, goodwill uppnås först efter hemtagning av indirekta effekter i verksamheten. Dessa är också i många fall både svårare att sätta mål på, mäta och att uppnå, samt att de tar längre tid att uppnå. Därmed är det extra viktigt att redan från tidigt sätta mätbara mål och ta fram handlingsplaner, för effekthemtagning i verksamheten. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 8 (18)

13 2.5 Produktmål ny IT-plattform Kopplat till nuvarande utmaningar, samt identifierade behov och effekter föreslås följande produktmål för införande av ny IT-plattform. Nr P1 Beskrivning Implementera en modern och av många leverantörer supportad IT-plattform. Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P2 Implementera IT-plattform med enkel och tillförlitlig åtkomst till system, samt information från valfri plats. Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P3 Implementera kommungemensam modern kommunikation och samverkansmöjligheter Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P4 Implementera IT-plattformsarkitektur som är öppen, flexibel, standardiserad och är kostnadseffektiv i utveckling, drift och förvaltning baserad på Microsoft. Kommentar: Produktmålet uppnås delvis i föreslagen etapp 1, delvis i etapp 2 och delvis i etapp 3 P5 Implementera digitala beställningsprocesser med kvalitetssäkring, delegerad administration och självservice Kommentar: Produktmålet uppnås delvis i etapp 2 och delvis i etapp 3 Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 9 (18)

14 3 Förslag till tjänster i ny IT-plattform Nedan beskrivs övergripande funktionalitet uppdelat på klienttjänster, Identitet/beställningsportaltjänster och centrala IT-tjänster. Funktionalitet är också indelat enligt föreslagna etapper 1-3. Etapp 2 och 3 avseende Identitetshantering, självservice och beställningsflöden kan hanteras i nuvarande Novellmiljö eller enligt förslaget med Microsoft FIM. Båda produkterna löser behovet och båda produkterna kräver investeringar både i licenser, samt utveckling. Initialt är det en högre kostnad att migrera till Microsoft FIM, men där Strömstad trotts allt har en fördel i att endast ha grundläggande funktion på plats i dagsläget. Bedömningen är att Microsoft över en längre period bättre kommer motsvara Strömstads behov och till en lägre kostnad för utveckling och integrationer. 3.1 Sammanfattning Klienttjänster etapp 1 Standardarbetsplats(PC), hanterad, hanterad Fri eller Fri W7/W8, Office Pro 2010, DirectAccess som ger automatisk inloggning till nätverket från valfri plats med Internet åtkomst, automatisk inloggning till fler system, e post via Outlook, modern kommunikation via Lync, utökad säkerhet, etc. Viss ytterligare beskrivning finns under nedan beskrivning av MSKD ingående komponenter för användare. Enheten kan vara helt hanterad av IT avdelningen, delvis hanterad av ITavdelningen med möjlighet för användaren att installera egna program eller helt fri för användaren att installera och underhålla själv. (Windows 8 surfplattor och telefoner har förenklad funktion enligt ovan förslag på standardarbetsplats) Egen dator(pc, Mac, etc), samt egen eller kommunägd surfplatta och mobiltelefon Inloggning på nätverk, antiviruskoll, spårbarhet/loggning, e post och kalender synk, radera innehåll vid stöld etc. Utökad funktionalitet och stöd är analyserat, men har prioriterats bort Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 10 (18)

15 3.2 Sammanfattning beställningsportaltjänster etapp 2-3 Beställningsportal chefer En portal (webbutik) som möjliggör för anställande chefer att t.ex. beställa/avbeställa tjänster, utrustning(inte bara IT), programvaror och rättigheter till nyanställda, anställda med nya behov, anställda som byter tjänst eller slutar. Genom en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister hålls uppgifter automatsikt uppdaterade i integrerade system oavsett om användaren bor i kommunen eller ej. En andra målgrupp är de personer som idag registrerar och beställer behörigheter för personer utanför kommunens organisation. Exempel på sådan beställning rör konsulter, privata vårdgivare eller andra samarbetspartners som behöver nå olika system som Strömstad kommun tillhandahåller. Återigen baseras all registrering på kvalitetssäkrade personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister och hantering blir spårbar (uppföljningsbar) som en konsekvens av den digitala hanteringen. Beställningsportalen ska också ha ett gränssnitt för att chefer ska kunna följa upp vad olika anställda har för IT-resurser och där med också kunna analysera kostnader. Beställningsportal pedagoger Pedagoger erbjuds en beställningsfunktion i stort motsvarande den för den anställande chefen. Skillnaden är att de beställer och förändrar elevernas tjänsteutbud. Även här används rollbegreppet för att hantera relationerna mellan elev, klassföreståndare och utbildning. Konkret innebär detta troligen en sortering av IT-tjänsterna utifrån utbildningsform och skola. För pedagoger finns det möjlighet att sortera fram listor på sina elever och hantera viss administration, så som lösenordsåterställning på dessa. Självserviceportal anställda Anställda erbjuds en självservicefunktion där de själva kan beställa diverse IT-tjänster. Vissa beställningar kan göras direkt av den anställde, medan andra dirigeras via förutbestämda workflow till närmaste chef som digitalt godkänner eller avslår beställningen. Utbudet av beställningsbara tjänster regleras utifrån den anställdes roll och organisatoriska tillhörighet. Beställningsfunktionen blir därmed personlig och mer lättanvänd eftersom den endast presenterar relevanta tjänster. En naturlig del i denna inledande förenkling är vidare att via beställningsfunktion (självservice) erbjuda all personal möjligheten till återställning av sina lösenord. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 11 (18)

16 Självserviceportal elever En portal(webbutik) som möjliggör för elever att t.ex. beställa tjänster, utrustning(i den mån det erbjuds) och programvaror som de har möjlighet att välja på eller kan ansöka till sin lärare om att få. I självservicefunktionen för elever är det är möjligt att komplettera/justera utvalda personliga uppgifter (ex privat e-post). I portalen finns också möjlighet till självservice så som lösenordsåterställning, byte av lösenord, återställning av dator, etc. Vissa tjänster kan vara av typen paketerade och distribueras eller avinstalleras per automatik vid beställning. Andra kan vara av typen som innebär att eleverna får åtkomst till programvaran för att själva installera. 3.3 Sammanfattning av centrala IT tjänster att införa under etapp 1-3 Novell ZENworks ersätts med Microsoft SCCM för hanteringa av applikationer och enheter. Detta ger bl.a. bra möjlighet att administrera användares olika enheter. Windows enheter administreras med full säkerhet och adminsiatration, medan andra enheter hanteras delvis. Servicedesk I föreslagen lösning ingår ett komplett ITIL stödjande servicedesksystem, med integration till övriga övervaknings- och administrationsverktyg från Microsoft och andra stora leverantörer på området. Systemadministration och drift övervakning I föreslagen lösning ingår system för övervakning och administration av server, samt klientmiljöer kopplat till IT-plattformen. Testmiljö I föreslagen lösning ingår testmiljö för att kunna testa ny funktionalitet före lansering till användare. Delar av lösningen har stöd för test i produktionsmiljön och delar kräver en separat testmiljö med motsvarande konfiguration som produktionsmiljön. Backup I föreslagen lösning ingår Microsoft Data Protection för backup. Serveroperativsystem I föreslagen lösning ingår serveroperativtjänster. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 12 (18)

17 3.4 Sammanfattning tjänster för 1:1 PC datorer i skolan etapp 1-3 Föreslagen lösning är Hanterad fri med nedan för- och nackdelar. Fördelar + Loggning och spårbarhet + Grundfunktionalitet såsom drivrutiner och programvaror installeras automatiskt till fördefinierad nivå + Automatisk uppdatering av viss ny/rättad funktionalitet + Självserviceportal med möjlighet att installera övriga Microsoft programvaror som kommunen använder(office, Lync, mm), byta och återställa lösenord, stödja ominstallation mm. + Eleven kan själv installera de programvaror den vill eller programvaror som är specifika för vissa utbildningar men inte är kostnadseffektiva att paketera för automatisk distribution. + Möjlighet att välja nivå på support från IT-avdelningen/skolan till eleven från ingen support och uppåt + Elever och lärare har över tiden alltid samma versioner av programvaror oavsett när datorer är inköpta + Elever får använda de programvaror som är vanligast förekommande på arbetsplatser Nackdelar Varje datormodell behöver certifieras d.v.s. testas med drivrutiner etc. så att de fungerar väl i kommunens IT-miljö. Ett antagande är att behov och tid för detta minskar efterhand då nyare versioner av Windows hanterar fler inställningar per automatik. (vilket också är en fördel för problemfritt användande) Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 13 (18)

18 4 MSKD 4.1 Konceptbeskrivning Microsoft kommundesign, MSKD, beskriver hur en renodlat Microsoft-baserad infrastruktur kan se ut enligt Best Practice. Denna Best Practice bygger på erfarenheter och utveckling både globalt och lokalt. Strömstads kommun kan om de bygger sin infrastruktur på MSKD vara försäkrade om att den utgår från en stabil och beprövad plattform som med god spridning borgar för kvaliteter som efterfrågas så som tillgänglighet, pålitlighet, säkerhet, stabilitet, kontinuitet. Microsoft har genom att underhålla och vidareutveckla MSKD dessutom visat att lösningen är framtidssäker och framåtblickande. 4.2 Vinster En av huvudvinsterna med MSKD är att konsolidera (reducera) antalet produkter, kompetenser och leverantörer. Största ekonomiska vinsten med denna konsolidering ligger inte nödvändigtvis i inköp av hård- och mjukvara, utan vanligtvis i minskad åtgång av resurser för att utvärdera, designa, implementera, underhålla, hantera och inte minst integrera de utvalda produkter och lösningarna. En standardiserad och konsoliderad lösning blir naturligtvis mindre komplex. Mindre komplexitet innebär både högre säkerhet och högre flexibilitet. En modern plattform som MSKD 4.2 möjliggör också säkra lösningar enligt nya arkitekturer, såsom mobilitet och distansarbete, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och inte minst Software + Services där en del lösningar levereras med egen infrastruktur medan andra kan levereras som molntjänster. Ytterligare ett av de grundläggande målen med MSKD är att ge kommuner goda förutsättningar att ta större ansvar för miljöförbättrande åtgärder. Såväl kommuner som samhället i stort har krav på sig att ständigt förbättra miljöarbetet. MSKD är genom konsolidering, virtualisering, ny strömsparande teknik och som möjliggörare för minskat resande en självklar och naturlig del i detta arbete. 4.3 MSKD Ingående komponenter för användare Nedan beskrivs övergripande några av de nya intressanta funktioner som finns med i lösningsförslaget för ny IT-plattform. Window7 eller Window 8 beroende på när implementation sker Arbeta utan krångel. Hitta filer snabbare, se aktiva fönster direkt i aktivitetsfältet och fäst dem mot skärmkanten för att se dem sida vid sida. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 14 (18)

19 Bättre prestanda, nya smidiga sätt att hantera kringutrustning och det nya åtgärdscentret gör datorn mer lättanvänd. Nästa version av Windows är någonting helt nytt för PC:n. Byggd på samma stabila grund som Windows 7 möts du av ett levande, snabbrörligt och alltid uppdaterat gränssnitt. Det är ett nytt Windows för nya enheter. Lync Microsoft Lync 2010 är nästa generations kommunikationsverktyg som kopplar ihop människor via chatt, ljud- och videokonferens. Programvarulösningen kan ersätta den traditionella telefonväxeln och ansluter människor var som helst och när som helst med en knapptryckning från pc:n eller mobilen (ersätter inte telefonväxel enligt föreslagen lösning). Organisera och sök bland anteckningar och information OneNote 2010 är den ultimata platsen för att lagra och dela tankar, idéer och information. Samla text, bilder, video och ljudanteckningar tillsammans med kopior av innehåll som du skapar i andra program. Skapa och hantera flera anteckningsböcker enkelt med en mängd verktyg som är utformade för att innehållet ska vara lätt att ordna och snabbt att komma åt. Organisera din tid och din kommunikation Hantera liv och arbete med verktyg för e-post och kalendrar som gör det enklare att vara ansluten. Outlook 2010 har fått ett nytt utseende och innehåller avancerade funktioner för att organisera, söka och hantera sociala nätverk. Nu kan du kommunicera och schemalägga dagen på ett flexiblare sätt och få åtkomst till e-post, kalendrar och kontakter via smartphone eller en webbläsare. Samarbeta effektivare Office 2010 innehåller nya och förbättrade funktioner som gör det möjligt att samarbeta bättre i projekten och dela arbetet med andra på effektivare sätt. Med de enkla och smidiga funktionerna kräver arbetet mindre ansträngning och ger bättre resultat. Få saker gjorda när och var du vill Office 2010, tillsammans med Windows Live SkyDrive, ger dig friheten och kraften att få saker och ting gjorda när och var du behöver det. Du skapar dokument med Office programmen och anslår dem online till SkyDrive. Du kan enkelt och bekvämt komma åt och dela ditt arbete via en webbläsare, och redigera det med Office Web Apps. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 15 (18)

20 5 Etappindelning och tidplan Nedan visas övergripande tänkt etappindelning och tidplan Programförklaring 6 månader 12 månader 18 månader 24 månader 30 månader Applikationsdistribution POC (testmiljö) Pilot (skarpa användare) Outlook / Lync Utrullning per förvaltning (HW krav) Etapp 2 Applikationspaketering och systemmiljö Införande av utökad funktionalitet för användare och IT drift/förvaltning Identitets Hantering och beställningsfunktion Ny katalog Eventuellt införande ny metakatalog Utökad Identitet och beställnings funktion etapp 1 Etapp 3 Utökad Identitet och beställnings funktion etapp 2 Effekthemtagning Effektanalys Effekthemtagning Effekt uppföljning Utbildning Utbilda tekniker Utbilda användare Utbilda tekniker Övrigt (ej med i underlag) Nätverk och kommunikation Ev. Lagring Ev. Serverhårdvara Befintlig plattform som efter hand kan avvecklas helt eller delvis (Novell ZEN, IDM,, Lotus notes, mm) Störst inverkan på tidsramar bedömer vi följande faktorer har: Tillgång till interna IT resurser som ska både hantera befintlig miljö, utbildas på nya produkter och delta i projekt för ny miljö, samt sedan genomföra delar av implementationen själva. Även med avlastning i form av extra resurser blir det en ökad belastning på befintlig personal. Verksamhetens förmåga att delta i workshops och besluta sig kring både kommungemensamma funktionskrav, likväl som att få fram specifika verksamheters krav Specifika detaljerade krav och förutsättningar som framkommer i projektering kan påverka tidsplan väsentligt, då denna förstudie endast är övergripande Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 16 (18)

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow

Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Projektering av portal för dokument och informationsflöde Planning webportal for document and information flow Urban Petrén Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Microsoft Kommundesign MSKD. Version 4.0

Microsoft Kommundesign MSKD. Version 4.0 Microsoft Kommundesign MSKD Version 4.0 i Innehåll 1 Versionskommentarer... 1 1.1 Författare 4.0... 1 1.2 Medförfattare 4.0... 1 2 Kort sammanfattning... 2 2.1 Infrastruktur... 2 2.2 Kärnvärden... 2 2.3

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer