KS/ Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/ Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt projekt för byte av IT-plattform, steg 1, enligt omfattning som beskrivs i förstudie Förstudierapport ny ITplattform MSKD daterad Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning Yrkanden Peter Heie (C) yrkar bifall till liggande förslag. Ronnie Brorsson yrkar tillägg av en beslutspunkt; Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram Hans- Inge Sältenberg (C) ställer sig bakom Peter Heies (C) yrkande Fråga från Lars-Erik Karlgren (V) om upphandling har skett av uppgradering av IT-plattform IT-chef Anette Knutsson besvarar frågan med att upphandling har skett av SKL Kommentus Ordföranden ställer frågan om styrelsen kan tillåta att Lars-Åke Karlgren får lämna en protokollsanteckning till beslutet och finner frågan med nej besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet kompletterat med eget yrkande om tillägg av beslutspunkten Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram Ärendet Förstudien, Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad , visar nödvändigheten av att uppgradera och byta ut hela grundplattformen för IT i alla dess delar, från Novell till Microsoft. Skälen är, i korthet: Krav på förnyelse av licenser Microsoft har slutat att ge support och uppdatera befintliga versioner av kommunens nuvarande licenser. Därmed har även leverantörerna av verksamhetssystemen slutat att stödja dessa Datorer som köps idag fungerar inte i befintlig miljö. Ett byte av IT-plattform innebär en ofrånkomlig kostnadsökning, men öppnar även upp för en rad direkta effektiviseringsvinster och indirekta effektiviseringsmöjligheter jämfört med nuläget. Detta har inte undersökts i detalj i förstudien, men en plan för effekthemtagning kommer att tas fram i det inledande skedet av projektet. Den framtagna förkalkylen för projektets etapp 1, visar en projektkostnad på 2,5 Mkr, varav ca 75 procent avser investering med avskrivningstiden 5 år. Resterande avser engångskostnader, främst utbildning. Vidare visas en förväntad årlig driftkostnad för licenser på 1,7 Mkr brutto samt 1,2 Mkr netto. Påpekas bör att en mer exakt projektkalkyl kan tas fram först efter genomfört avrop. (Kammarkollegiet). Bilaga: Förstudierapport ny IT-plattform MSKD, Expedieras till: IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) IT-avdelningen Anettte Knutsson tel Dnr: KS / anette Kommunstyrelsen Uppgradering av IT-plattform Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Omgående starta kommungemensamt projekt för byte av ITplattform, steg 1, enligt omfattning som beskrivs i förstudie Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning Ärendet Förstudien, Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad , visar nödvändigheten av att uppgradera och byta ut hela grundplattformen för IT i alla dess delar, från Novell till Microsoft. Skälen är, i korthet: 1. Krav på förnyelse av licenser 2. Microsoft har slutat att ge support och uppdatera befintliga versioner av kommunens nuvarande licenser. Därmed har även leverantörerna av verksamhetssystemen slutat att stödja dessa 3. Datorer som köps idag fungerar inte i befintlig miljö. Ett byte av IT-plattform innebär en ofrånkomlig kostnadsökning, men öppnar även upp för en rad direkta effektiviseringsvinster och indirekta effektiviseringsmöjligheter jämfört med nuläget. Detta har inte undersökts i detalj i förstudien, men en plan för effekthemtagning kommer att tas fram i det inledande skedet av projektet. Den framtagna förkalkylen för projektets etapp 1, visar en projektkostnad på 2,5 Mkr, varav ca 75 procent avser investering med avskrivningstiden 5 år. Resterande avser engångskostnader, främst utbildning. Vidare visas en förväntad årlig driftkostnad för licenser på 1,7 Mkr brutto samt 1,2 Mkr netto. Påpekas bör att en mer exakt projektkalkyl kan tas fram först efter genomfört avrop. (Kammarkollegiet). Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningskontoret Norra Bergsgatan 23 Administrativa avdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 2 (2) STRÖMSTADS KOMMUN Anette Knutsson IT-chef Bilaga: Förstudierapport ny IT-plattform MSKD, Expedieras till: IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Diariet Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

5 Strömstad kommun Förstudierapport Ny IT-plattform MSKD Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 1 (18)

6 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING VERKSAMHETENS BEHOV ÖVERGRIPANDE FÖRVÄNTNINGAR FRÅN VERKSAMHETEN UTMANINGAR MED DAGENS IT PLATTFORM LEDNINGENS PERSPEKTIV FÖRTYDLIGANDE AV EFFEKTMÅLSARBETE PRODUKTMÅL NY IT PLATTFORM FÖRSLAG TILL TJÄNSTER I NY IT PLATTFORM SAMMANFATTNING KLIENTTJÄNSTER ETAPP SAMMANFATTNING BESTÄLLNINGSPORTALTJÄNSTER ETAPP SAMMANFATTNING AV CENTRALA IT TJÄNSTER ATT INFÖRA UNDER ETAPP SAMMANFATTNING TJÄNSTER FÖR 1:1 PC DATORER I SKOLAN ETAPP MSKD KONCEPTBESKRIVNING VINSTER MSKD INGÅENDE KOMPONENTER FÖR ANVÄNDARE ETAPPINDELNING OCH TIDPLAN FÖRTYDLIGANDE ETAPP INVESTERINGSBEHOV FÖR NY IT PLATTFORM...18 Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 2 (18)

7 Releashantering Version Datum Beskrivning Upprättad av Utkast till beställare Dick Orrmyr Förtydligande av etapp 1 Dick Orrmyr Förkortningar Förkortning Ny IT-plattform MS MSKD CGF Beskrivning Avser de delar som ingår i förstudien. Övergripande är det plattformsrelaterade klient licenser och server licenser som behövs för plattformen, samt implementation av dessa. Detta kan inkludera programvara så som antivirus, E- post, Office, Lync, portal, applikationsdistribution, beställningsfunktioner. Det omfattar inte övrig infrastruktur eller verksamhetssystem. Microsoft Microsoft kommun Design (Microsoft best practise för kommuner.) MSKD är Svensk best practise Microsoft Connected Government Framework. CFG är internationell best practise Dokumentets brukande Detta dokument är en förstudierapport som övergripande beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Strömstad kommun. Dokumentets mottagare är primärt beslutsfattare i Strömstad kommun. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 3 (18)

8 1 Sammanfattning Förslag till ny IT-plattform baseras på verksamhetens behov och prioriteringar i Strömstad kommun, samt på Microsoft best practise globalt för myndigheter såväl som nationellt för kommuner. Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många olika leverantörer. Novell som står för väsentliga delar, har en negativ utveckling avseende marknadsandelar på svenska kommunmarknaden. Gällande Microsoft licenser använder Strömstad flera programvaror som inte supportas eller är på väg att inte bli supportade av varken verksamhetssystemleverantörer, hårdvaruleverantörer eller Microsoft själva. Andra programvaror är Öppen källkod med olika nivå på support, men med den gemensamma nämnaren att man är begränsat kompatibel med omvärlden både systemmässigt och användaremässigt. Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattormen för Strömstad kommun är förhållandevis mycket billig. Men det är också en stor del i förklaringen till varför dagens IT-plattorm inte motsvarar verksamhetens behov och till och med blir en allt större riskfaktor. Strömstad kommun står enligt förslaget inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla användare i Strömstad kommun fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter. Effekter har identifierats inom områden för ökad effektivitet, ökad kvalitet, nöjdare användare och lägre kostnader. Vissa effekter är kopplade till teknisk baskvalitet med fungerande IT, som kommer att uppnås per automatik när den nya IT-plattformen lanseras. De största effekterna kräver förändrade arbetssätt, utbildning och borttagande av gamla rutiner i verksamheten. Som exempel kan nämnas att en sparad minut per IT-användare, per arbetsdag och år motsvarar ca.1 Mkr. Detta medför att införande av en ny IT-plattform bör ses som ett program som beslutas, drivs och följs upp med centrala politiska och tjänstemanna mässiga mandat. Förslagsvis utökas projektet med effektmålsanalys och planering för effekthemtagning. Där målet är att projektet ska leverera kommungemensamma mätbara verksamhetsstödjande effekter, med kommunledningen som ansvariga för effekthemtagningen. Förutsatt erforderliga interna resurser och prioritet, kan projektet genomföras på 18 månader från påbörjat genomförande. En visningsmiljö för verksamhetens acceptans, kan vara på plats efter någon månad. De första användarna kan börja testa lösningen efter ytterligare några månader och där efter sker utrullning till alla användare. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 4 (18)

9 2 Verksamhetens behov 2.1 Övergripande förväntningar från verksamheten Strömstad kommun vill ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten och användarnas behov. Den ska möjliggöra ökad produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats med tjänstedator, samt delvis med valfri dator, surfplatta eller telefon. Plattformen ska ge ökade förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt. Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever. Igenkänningsfaktorn av Microsofts programvaror och funktionalitet ska bidra till ökad produktivitet och minska utbildningsbehov över tiden. En modern IT-plattform förväntas ge både lägre kostnader för utveckling och förvaltning av nya IT-tjänster, så väl som lägre kostnader och större urval vid upphandlingar jämfört med dagens IT-plattform. Med en ny Microsoftplattform enligt förslaget harmoniserar Strömstad kommun med ett flertal grannkommuner, så som Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil där de tre sist nämnda har motsvarande miljö som föreslås i etapp 1. Detta underlättar olika former av samverkan både avseende IT och i övrig verksamhet. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 5 (18)

10 2.2 Utmaningar med dagens IT-plattform Vid intervjuer och workshops så har nedan faktorer ofta nämnts som direkta problem och utmaningar: Microsoft upphör med support på Windows XP Färre kommuner använder Novell Svårare och dyrare att upphandla verksamhetssystem Svårt att köpa hårdvara Svårt att få support på verksamhetssystem och systemmiljö Svårare med resurser, både anställa och konsulter Användare känner inte igen sig i kommunens system Minskade möjligheter till samverkan då fler grannkommuner väljer Microsoft Ökade förväntningar på verksamhetsstödjande IT och nya behov För låg säkerhet i skola Stöd för samverkan, delad information och projekt saknas Ej klar för medborgare/etjänster Ohomogen IT miljö ur användarperspektiv, förvaltning och utveckling 2.3 Ledningens perspektiv Ett kortare möte hölls med ledningsgruppen för att tydliggöra möjligheter kring funktionalitet och effektmål, samt förutsättningar för effekthemtagning i verksamheten. Tiden var för knapp för att hinna göra en effektmålsanalys. Gruppen tittade på effekter som en annan kommun jobbat fram och konstaterar att de övergripande ser ut att stämma med gruppens uppfattning gällande Strömstads behov, men att det delvis skiljer sig då man tittar på nedbrutna effekter. Det konstaterades ett behov av att jobba vidare med effektanalys, effektberäkning och planering för effekthemtagning. Analysen ska utgå ifrån kommunens övergripande mål och visioner, samt de behov som finns i verksamheten utifrån ledningens perspektiv. Detta underlag kan sedan ligga till grund för produktmål och nedbrytning i respektive verksamheter att ta med i ordinarie verksamhetsplanering. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 6 (18)

11 Övergripande förväntningar från ledningen (Exempel ej analyserade i Strömstad) Nedan finns exempel på övergripande effektmål och nedbrutna effektmål från annan kommun. De övergripande fyra effektmålen är väsentliga även för Strömstad kommun, de nedbrutna stämmer i vissa fall men inte i andra. Ökad effektivitet Sparad tid genom digitala beställningsflöden som möjliggör att minskad administration för chefer, servicefunktioner och användare att beställa och leverera nya IT resurser, ändra och avsluta användares rättigheter. Sparad tid då det går snabbare och enklare att logga in Sparad tid genom att kunna få information, experthjälp och att kunna rapportera arbetsuppgifter direkt via mobilitet, appar och från valfri plats och utan att behöva åka förbi datorarbetsplats på kontor Sparad tid genom modern kommunikation med en kombination av kalender, telefon, chat, video, delade arbetsytor, samverkansytor med gemensam information och dokumenthantering, sociala medier och stöd för att dela kunskap Nöjdare användare Minskat antal uppsägningar Enklare rekrytering Behåller elever Ökat personalindex Ökad kvalitet Minskat antal nyanställda som inte har fungerande IT-stöd från första dagen Minskat antal felaktiga beslut genom åtkomst till aktuell och rätt information och experthjälp på distans Minskat antal felaktiga återrapporteringar genom mobil åtkomst Minskat antal helt eller delvis inställda lektioner (som ej kunna följa planerad utbildning pga. ej fungerande IT) Minskade kostnader Minskad kostnad för bilar och biljetter, gällande resor till och från möten Minskad kostnad för drift-, support, och underhåll av motsvarande dagens IT-tjänster Minskad kostnad för pappersförbrukning Minskad kostnad för strömförbrukning Ovan beskrivna effekter kommer även bidra till nöjdare medborgare och en bättre miljö. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 7 (18)

12 2.4 Förtydligande av effektmålsarbete Effekterna kan vara direkta och indirekta. Direkta effekter uppnås direkt när den nya ITplattformen tas i bruk, medan de indirekta effekterna ställer större krav på att olika möjligheter med den nya IT-plattformen används i verksamheten för att ta hem effekterna. För Strömstad kommun är det fokus på en modern och supportad IT-plattform, som har högst prioritet på kort sikt och är mycket brådskande. Det innebär också att det är i första hand direkta effekter som kan förväntas uppnås i ett tidigt skede. Över tiden är det effekter som uppnås genom att verksamheten vidareutvecklas, som kommer ge det störst värdet till verksamheten. Den nya IT-plattformen blir bara ett stöd och en möjliggörare, för hemtagning av indirekta effekter. Dessa i sin tur förutsätter ofta aktivt arbete med effekthemtagning och förändring i verksamheten. T.ex. Policys för hur ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter ska användas för att spara tid, utbildning av användare för att lära sig att använda ny funktionalitet och kommunikationsmöjligheter, samordna, förbättra och flytta arbetsrutiner till gemensamma system. Detta innebär att verksamheten börjar gå in i en tydligare roll som kravställare på IT, som en möjliggörare. Det är vår bedömning att hemtagning av direkta effekter kopplat till IT plattformen, kommer ge den välbehövliga baskvalitet som verksamheten primärt efterfrågar. Dock kan de riktigt stora effekterna för verksamheten med högre grad av effektivisering, kvalitet, positiva användarupplevelser, goodwill uppnås först efter hemtagning av indirekta effekter i verksamheten. Dessa är också i många fall både svårare att sätta mål på, mäta och att uppnå, samt att de tar längre tid att uppnå. Därmed är det extra viktigt att redan från tidigt sätta mätbara mål och ta fram handlingsplaner, för effekthemtagning i verksamheten. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 8 (18)

13 2.5 Produktmål ny IT-plattform Kopplat till nuvarande utmaningar, samt identifierade behov och effekter föreslås följande produktmål för införande av ny IT-plattform. Nr P1 Beskrivning Implementera en modern och av många leverantörer supportad IT-plattform. Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P2 Implementera IT-plattform med enkel och tillförlitlig åtkomst till system, samt information från valfri plats. Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P3 Implementera kommungemensam modern kommunikation och samverkansmöjligheter Kommentar: Produktmålet uppnås i föreslagen etapp 1 P4 Implementera IT-plattformsarkitektur som är öppen, flexibel, standardiserad och är kostnadseffektiv i utveckling, drift och förvaltning baserad på Microsoft. Kommentar: Produktmålet uppnås delvis i föreslagen etapp 1, delvis i etapp 2 och delvis i etapp 3 P5 Implementera digitala beställningsprocesser med kvalitetssäkring, delegerad administration och självservice Kommentar: Produktmålet uppnås delvis i etapp 2 och delvis i etapp 3 Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 9 (18)

14 3 Förslag till tjänster i ny IT-plattform Nedan beskrivs övergripande funktionalitet uppdelat på klienttjänster, Identitet/beställningsportaltjänster och centrala IT-tjänster. Funktionalitet är också indelat enligt föreslagna etapper 1-3. Etapp 2 och 3 avseende Identitetshantering, självservice och beställningsflöden kan hanteras i nuvarande Novellmiljö eller enligt förslaget med Microsoft FIM. Båda produkterna löser behovet och båda produkterna kräver investeringar både i licenser, samt utveckling. Initialt är det en högre kostnad att migrera till Microsoft FIM, men där Strömstad trotts allt har en fördel i att endast ha grundläggande funktion på plats i dagsläget. Bedömningen är att Microsoft över en längre period bättre kommer motsvara Strömstads behov och till en lägre kostnad för utveckling och integrationer. 3.1 Sammanfattning Klienttjänster etapp 1 Standardarbetsplats(PC), hanterad, hanterad Fri eller Fri W7/W8, Office Pro 2010, DirectAccess som ger automatisk inloggning till nätverket från valfri plats med Internet åtkomst, automatisk inloggning till fler system, e post via Outlook, modern kommunikation via Lync, utökad säkerhet, etc. Viss ytterligare beskrivning finns under nedan beskrivning av MSKD ingående komponenter för användare. Enheten kan vara helt hanterad av IT avdelningen, delvis hanterad av ITavdelningen med möjlighet för användaren att installera egna program eller helt fri för användaren att installera och underhålla själv. (Windows 8 surfplattor och telefoner har förenklad funktion enligt ovan förslag på standardarbetsplats) Egen dator(pc, Mac, etc), samt egen eller kommunägd surfplatta och mobiltelefon Inloggning på nätverk, antiviruskoll, spårbarhet/loggning, e post och kalender synk, radera innehåll vid stöld etc. Utökad funktionalitet och stöd är analyserat, men har prioriterats bort Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 10 (18)

15 3.2 Sammanfattning beställningsportaltjänster etapp 2-3 Beställningsportal chefer En portal (webbutik) som möjliggör för anställande chefer att t.ex. beställa/avbeställa tjänster, utrustning(inte bara IT), programvaror och rättigheter till nyanställda, anställda med nya behov, anställda som byter tjänst eller slutar. Genom en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister hålls uppgifter automatsikt uppdaterade i integrerade system oavsett om användaren bor i kommunen eller ej. En andra målgrupp är de personer som idag registrerar och beställer behörigheter för personer utanför kommunens organisation. Exempel på sådan beställning rör konsulter, privata vårdgivare eller andra samarbetspartners som behöver nå olika system som Strömstad kommun tillhandahåller. Återigen baseras all registrering på kvalitetssäkrade personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister och hantering blir spårbar (uppföljningsbar) som en konsekvens av den digitala hanteringen. Beställningsportalen ska också ha ett gränssnitt för att chefer ska kunna följa upp vad olika anställda har för IT-resurser och där med också kunna analysera kostnader. Beställningsportal pedagoger Pedagoger erbjuds en beställningsfunktion i stort motsvarande den för den anställande chefen. Skillnaden är att de beställer och förändrar elevernas tjänsteutbud. Även här används rollbegreppet för att hantera relationerna mellan elev, klassföreståndare och utbildning. Konkret innebär detta troligen en sortering av IT-tjänsterna utifrån utbildningsform och skola. För pedagoger finns det möjlighet att sortera fram listor på sina elever och hantera viss administration, så som lösenordsåterställning på dessa. Självserviceportal anställda Anställda erbjuds en självservicefunktion där de själva kan beställa diverse IT-tjänster. Vissa beställningar kan göras direkt av den anställde, medan andra dirigeras via förutbestämda workflow till närmaste chef som digitalt godkänner eller avslår beställningen. Utbudet av beställningsbara tjänster regleras utifrån den anställdes roll och organisatoriska tillhörighet. Beställningsfunktionen blir därmed personlig och mer lättanvänd eftersom den endast presenterar relevanta tjänster. En naturlig del i denna inledande förenkling är vidare att via beställningsfunktion (självservice) erbjuda all personal möjligheten till återställning av sina lösenord. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 11 (18)

16 Självserviceportal elever En portal(webbutik) som möjliggör för elever att t.ex. beställa tjänster, utrustning(i den mån det erbjuds) och programvaror som de har möjlighet att välja på eller kan ansöka till sin lärare om att få. I självservicefunktionen för elever är det är möjligt att komplettera/justera utvalda personliga uppgifter (ex privat e-post). I portalen finns också möjlighet till självservice så som lösenordsåterställning, byte av lösenord, återställning av dator, etc. Vissa tjänster kan vara av typen paketerade och distribueras eller avinstalleras per automatik vid beställning. Andra kan vara av typen som innebär att eleverna får åtkomst till programvaran för att själva installera. 3.3 Sammanfattning av centrala IT tjänster att införa under etapp 1-3 Novell ZENworks ersätts med Microsoft SCCM för hanteringa av applikationer och enheter. Detta ger bl.a. bra möjlighet att administrera användares olika enheter. Windows enheter administreras med full säkerhet och adminsiatration, medan andra enheter hanteras delvis. Servicedesk I föreslagen lösning ingår ett komplett ITIL stödjande servicedesksystem, med integration till övriga övervaknings- och administrationsverktyg från Microsoft och andra stora leverantörer på området. Systemadministration och drift övervakning I föreslagen lösning ingår system för övervakning och administration av server, samt klientmiljöer kopplat till IT-plattformen. Testmiljö I föreslagen lösning ingår testmiljö för att kunna testa ny funktionalitet före lansering till användare. Delar av lösningen har stöd för test i produktionsmiljön och delar kräver en separat testmiljö med motsvarande konfiguration som produktionsmiljön. Backup I föreslagen lösning ingår Microsoft Data Protection för backup. Serveroperativsystem I föreslagen lösning ingår serveroperativtjänster. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 12 (18)

17 3.4 Sammanfattning tjänster för 1:1 PC datorer i skolan etapp 1-3 Föreslagen lösning är Hanterad fri med nedan för- och nackdelar. Fördelar + Loggning och spårbarhet + Grundfunktionalitet såsom drivrutiner och programvaror installeras automatiskt till fördefinierad nivå + Automatisk uppdatering av viss ny/rättad funktionalitet + Självserviceportal med möjlighet att installera övriga Microsoft programvaror som kommunen använder(office, Lync, mm), byta och återställa lösenord, stödja ominstallation mm. + Eleven kan själv installera de programvaror den vill eller programvaror som är specifika för vissa utbildningar men inte är kostnadseffektiva att paketera för automatisk distribution. + Möjlighet att välja nivå på support från IT-avdelningen/skolan till eleven från ingen support och uppåt + Elever och lärare har över tiden alltid samma versioner av programvaror oavsett när datorer är inköpta + Elever får använda de programvaror som är vanligast förekommande på arbetsplatser Nackdelar Varje datormodell behöver certifieras d.v.s. testas med drivrutiner etc. så att de fungerar väl i kommunens IT-miljö. Ett antagande är att behov och tid för detta minskar efterhand då nyare versioner av Windows hanterar fler inställningar per automatik. (vilket också är en fördel för problemfritt användande) Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 13 (18)

18 4 MSKD 4.1 Konceptbeskrivning Microsoft kommundesign, MSKD, beskriver hur en renodlat Microsoft-baserad infrastruktur kan se ut enligt Best Practice. Denna Best Practice bygger på erfarenheter och utveckling både globalt och lokalt. Strömstads kommun kan om de bygger sin infrastruktur på MSKD vara försäkrade om att den utgår från en stabil och beprövad plattform som med god spridning borgar för kvaliteter som efterfrågas så som tillgänglighet, pålitlighet, säkerhet, stabilitet, kontinuitet. Microsoft har genom att underhålla och vidareutveckla MSKD dessutom visat att lösningen är framtidssäker och framåtblickande. 4.2 Vinster En av huvudvinsterna med MSKD är att konsolidera (reducera) antalet produkter, kompetenser och leverantörer. Största ekonomiska vinsten med denna konsolidering ligger inte nödvändigtvis i inköp av hård- och mjukvara, utan vanligtvis i minskad åtgång av resurser för att utvärdera, designa, implementera, underhålla, hantera och inte minst integrera de utvalda produkter och lösningarna. En standardiserad och konsoliderad lösning blir naturligtvis mindre komplex. Mindre komplexitet innebär både högre säkerhet och högre flexibilitet. En modern plattform som MSKD 4.2 möjliggör också säkra lösningar enligt nya arkitekturer, såsom mobilitet och distansarbete, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och inte minst Software + Services där en del lösningar levereras med egen infrastruktur medan andra kan levereras som molntjänster. Ytterligare ett av de grundläggande målen med MSKD är att ge kommuner goda förutsättningar att ta större ansvar för miljöförbättrande åtgärder. Såväl kommuner som samhället i stort har krav på sig att ständigt förbättra miljöarbetet. MSKD är genom konsolidering, virtualisering, ny strömsparande teknik och som möjliggörare för minskat resande en självklar och naturlig del i detta arbete. 4.3 MSKD Ingående komponenter för användare Nedan beskrivs övergripande några av de nya intressanta funktioner som finns med i lösningsförslaget för ny IT-plattform. Window7 eller Window 8 beroende på när implementation sker Arbeta utan krångel. Hitta filer snabbare, se aktiva fönster direkt i aktivitetsfältet och fäst dem mot skärmkanten för att se dem sida vid sida. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 14 (18)

19 Bättre prestanda, nya smidiga sätt att hantera kringutrustning och det nya åtgärdscentret gör datorn mer lättanvänd. Nästa version av Windows är någonting helt nytt för PC:n. Byggd på samma stabila grund som Windows 7 möts du av ett levande, snabbrörligt och alltid uppdaterat gränssnitt. Det är ett nytt Windows för nya enheter. Lync Microsoft Lync 2010 är nästa generations kommunikationsverktyg som kopplar ihop människor via chatt, ljud- och videokonferens. Programvarulösningen kan ersätta den traditionella telefonväxeln och ansluter människor var som helst och när som helst med en knapptryckning från pc:n eller mobilen (ersätter inte telefonväxel enligt föreslagen lösning). Organisera och sök bland anteckningar och information OneNote 2010 är den ultimata platsen för att lagra och dela tankar, idéer och information. Samla text, bilder, video och ljudanteckningar tillsammans med kopior av innehåll som du skapar i andra program. Skapa och hantera flera anteckningsböcker enkelt med en mängd verktyg som är utformade för att innehållet ska vara lätt att ordna och snabbt att komma åt. Organisera din tid och din kommunikation Hantera liv och arbete med verktyg för e-post och kalendrar som gör det enklare att vara ansluten. Outlook 2010 har fått ett nytt utseende och innehåller avancerade funktioner för att organisera, söka och hantera sociala nätverk. Nu kan du kommunicera och schemalägga dagen på ett flexiblare sätt och få åtkomst till e-post, kalendrar och kontakter via smartphone eller en webbläsare. Samarbeta effektivare Office 2010 innehåller nya och förbättrade funktioner som gör det möjligt att samarbeta bättre i projekten och dela arbetet med andra på effektivare sätt. Med de enkla och smidiga funktionerna kräver arbetet mindre ansträngning och ger bättre resultat. Få saker gjorda när och var du vill Office 2010, tillsammans med Windows Live SkyDrive, ger dig friheten och kraften att få saker och ting gjorda när och var du behöver det. Du skapar dokument med Office programmen och anslår dem online till SkyDrive. Du kan enkelt och bekvämt komma åt och dela ditt arbete via en webbläsare, och redigera det med Office Web Apps. Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 15 (18)

20 5 Etappindelning och tidplan Nedan visas övergripande tänkt etappindelning och tidplan Programförklaring 6 månader 12 månader 18 månader 24 månader 30 månader Applikationsdistribution POC (testmiljö) Pilot (skarpa användare) Outlook / Lync Utrullning per förvaltning (HW krav) Etapp 2 Applikationspaketering och systemmiljö Införande av utökad funktionalitet för användare och IT drift/förvaltning Identitets Hantering och beställningsfunktion Ny katalog Eventuellt införande ny metakatalog Utökad Identitet och beställnings funktion etapp 1 Etapp 3 Utökad Identitet och beställnings funktion etapp 2 Effekthemtagning Effektanalys Effekthemtagning Effekt uppföljning Utbildning Utbilda tekniker Utbilda användare Utbilda tekniker Övrigt (ej med i underlag) Nätverk och kommunikation Ev. Lagring Ev. Serverhårdvara Befintlig plattform som efter hand kan avvecklas helt eller delvis (Novell ZEN, IDM,, Lotus notes, mm) Störst inverkan på tidsramar bedömer vi följande faktorer har: Tillgång till interna IT resurser som ska både hantera befintlig miljö, utbildas på nya produkter och delta i projekt för ny miljö, samt sedan genomföra delar av implementationen själva. Även med avlastning i form av extra resurser blir det en ökad belastning på befintlig personal. Verksamhetens förmåga att delta i workshops och besluta sig kring både kommungemensamma funktionskrav, likväl som att få fram specifika verksamheters krav Specifika detaljerade krav och förutsättningar som framkommer i projektering kan påverka tidsplan väsentligt, då denna förstudie endast är övergripande Förstudierapport Ny IT plattform v Sida 16 (18)

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

PF 1. Förslag till ny IT-plattform BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

PF 1. Förslag till ny IT-plattform BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: PF 1 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till ny IT-plattform Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Förslag till införande av ny IT-plattform godkänns. 2012-05-21 Tom Andersson Datum Kommunalråd Tillstyrkes

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

~;~... ~. ~F---';;;;;;;:::::c,.",--x-~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10

~;~... ~. ~F---';;;;;;;:::::c,.,--x-~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 STRÖMSTAD g S Plats och sammanträdestid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s sessionssal i Stadshuset kl. 13.00-17.45

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk

RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk RISKANALYS - IT Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Bristfällig dokumentation, internt/leverantör AD Info/Dok Följ dokumentationsstandarden RB, NJ 5 Förändringar utan RFC

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C)

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26 (31) 2012-12-05 KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) beslutar föreslå

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy EDA KOMMUN nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål... 2 3 Organisation, roller

Läs mer

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Vägledning Utvärdera, planera och starta anslutning till MM Kompletterande dokument Ramverk Dokumentstruktur

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Kommits Vårkonferens 2008, 7-8 maj i Strömstad Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef 2008-05-06 Värmland och Karlstad Värmland: Karlstad: 280.000 84.000 Resan från politiskt

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer