för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning."

Transkript

1 BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd den 15 juni Fastställt av kyrkoherden den 22 juni 2010 Kyrkoherden ansvarar för att begravningspastoralen följs upp årligen. HELHETEN Denna begravningspastoral gäller för pastoratets kyrkor med tillhörande kyrkogårdar samt för samtlig personal. I tillämpliga delar gäller den även för personal som i sin anställning tjänstgör i andra pastorat men tillfälligt medverkar inom ramen för denna pastoral i Lysekil. Eftersom vi i Lysekils församling har en gemensam verksamhet med Lysekils frikyrkoförsamling kan deras pastor med en viss frihet hålla begravningsgudstjänst för medlemmar ur nämnda församling. Vi strävar också efter en ekumenisk öppenhet när det gäller andra samfunds möjlighet att använda våra kyrkor. BEMÖTANDE Att vara sörjande innebär att vara extra utsatt och känslig. Ett vänligt och korrekt bemötande är därför både nödvändigt och självklart i församlingens samtliga kontakter med sörjande. I alla möten ska församlingens personal sträva efter att på ett professionellt sätt möta sörjande och anhöriga. INFÖR DÖDEN OCH EFTER DÖDSFALLET INFÖR DÖDEN Församlingens präster och diakoner står till förfogade i de fall en döende eller dennes anhöriga önskar en präst eller diakon för dödsförberedelse. Detta kan ske i form av mottagande av nattvard, de sjukas smörjelse, bön, själavårdande samtal eller på annat sätt. EFTER DÖDSFALLET När dödsfall anmäls till expeditionen kontrolleras kyrkotillhörigheten och uppgifter kring den avlidne förs in i bokningssystemet. Själaringning sker normalt samma dag eller vardagen efter kl i Lysekil och Lyse, på Skaftö kl Vid önskemål kan under speciella omständigheter själaringningen ske även i någon av de andra församlingskyrkorna. Tacksägelse hålls normalt söndagen efter det att dödsfallet anmälts; tacksägelse sker normalt inte på övriga helgdagar. Själaringning och tacksägelse kan även ske för medlemmar från andra församlingar efter särskilt önskemål. Prästerna står också till förfogande för utfärdsbön eller andakt i samband med visning/enskilt avsked. I tillämpliga delar gäller detta även diakon. INFÖR BEGRAVNINGEN Begravning kan ske tidigast efter en vecka från bokningstillfället räknat. Församlingens mål är att erbjuda en lämplig begravningstid inom tre veckor efter det att dödsfallet anmälts. Begravning bokas via pastorsexpeditionen. I Lysekils pastorat har vi fasta begravningstider. För Lysekils

2 församling onsdag 12.00, torsdag och fredag 10 och 12. På fredag kan vi bara ha en jordbegravning och vi strävar efter att inte ha dubbla begravningar i Dalskogens kapell eller Lysekils kyrka. I Lyse kyrka och i Skaftö församlings kyrkor och kapell erbjuder vi begravning torsdag kl och fredag och Inom Lysekils pastorat erbjuder vi ingen begravningsgudstjänst på annan plats än de för ändamålet invigda gudstjänstrummen. Vid speciella fall kan begravningen dock äga rum på kyrkogården. Urnedsättning kan ske vardagar före Den präst som ska ha begravningen tar kontakt med sorgehuset så snart som möjligt. Präst träffar normalt en eller flera av de anhöriga i god tid före begravningen. I regel har även musiker kontakt med de anhöriga inför begravningen. De uppgifter som begravningsbyrån behöver inför begravningen ska präst och andra anställda lämna så snart som möjligt. BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN ALLMÄNT Kyrkan är iordninggjord i god tid före begravningen. Vaktmästare, kantor och präst vinnlägger sig om att vara i kyrkan i god tid. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Begravningsgudstjänsten är därför en kyrklig handling, en offentlig församlingsgudstjänst, och prästen agerar som kyrkans representant. Detta innebär att ingen kan utestängas från en begravning och begravningen kan inte heller ske bakom låsta dörrar. Dock kan störande personer avvisas av församlingens personal. Begravningsgudstjänsten sker enligt Svenska kyrkans ordning och med präst som är behörig att utöva ämbetet i Svenska kyrkan. Inom handbokens ram utformas begravningsgudstjänsten utifrån de anhörigas önskemål. Ibland kommer frågor som härrör från olika sammanhang. Med erfarenhet av vissa reformerta samfunds begravningsgudstjänster kan de efterfråga sädeskorn i stället för jord/korstecken och tillhörande tydningsord. Vidare kan de önska att tre liljor bryts eller tre röda rosor nedläggs på kistan eller att ljuständning sker i stället för mullpåkastning. Men dessa ordningar är inte förenliga med kyrkohandbokens ordning. Präster i Svenska kyrkan är enligt vigningslöftena skyldiga att följa kyrkohandboken. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Vi strävar efter att begränsa bruket av andra symboler och föremål i gudstjänsten som inte naturligt finns i kyrkans tradition. Begravningsgudstjänsten kan avslutas på två sätt. Vid jordbegravning bärs kistan normalt ut under avslutningsmusiken. Eftersträvansvärt är att anhöriga själva bär kistan. Detta tas upp i det förberedande samtalet inför begravningen. Om det inte är genomförbart bär kyrkans personal eller av kyrkan utsedda personer. Dessa är självklart respektabelt klädda för ändamålet. Vid graven kan kistan sänkas eller förbli i markhöjd. Därefter äger avskedstagandet rum. Gudstjänsten är slut efter det att prästen lyst frid över graven och eventuell psalm sjungits. I de fall avskedstagandet även vid jordbegravning äger rum i kyrkan bärs kistan ut på samma sätt som ovan och sänks i graven i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten. Tjänstgörande präst följer alltid med till graven för att lysa frid. Deltagare i begravningsgudstjänsten erbjuds möjlighet även vid dessa speciella tillfällen att följa med till graven. Dock vill vi försöka undvika dubbla avsked. Efter begravningsgudstjänstens slut förs de kvarvarande blombuketterna och kransarna ut till graven.

3 Vid kremationsbegravning sker avskedstagande inne i kyrkan i enlighet med handbokens ordning och gudstjänsten avslutas med kistan kvar i koret. Blombuketter och kransar lämnas kvar i kyrkan. Prästen bör erbjuda sig att vara med vid urnnedsättningen om sådan sker inom Lysekils kommun och på så sätt markera att kyrkans omsorg sträcker sig genom begravningens alla stadier. Kyrkohandbokens ordning för gravsättning utan anslutning till begravningsgudstjänst bör användas. PSALMER OCH MUSIK VID BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN Det är betydelsefullt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att inte bara psalmerna utan all musik som framförs vid begravningsgudstjänsten blir en integrerad del av helheten och står i samklang med Svenska kyrkans tro och lära. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Under lång tid har en diskussion förts om vilken musik som passar vid begravningsgudstjänster. Musik som kan passa vid en begravningsgudstjänst kan vara mindre lämplig vid en annan. Viktigt är att ingenting av det som förekommer vid en begravningsgudstjänst motsäger den kristna tron på Jesus Kristus, hoppet om de dödas uppståndelse och ett evigt liv. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Psalmer bestäms normalt i samråd med tjänstgörande präst och övrig musik i samråd med tjänstgörande musiker. I Lysekils pastorat använder vi tre psalmer normalt i begravningsgudstjänsten. Dessa kan inte bytas ut mot solosång eller annan typ av musik. Med psalm i dessa sammanhang menas psalm från Svenska kyrkans gällande psalmbok. Huvudansvaret för gudstjänsten åvilar alltid tjänstgörande präst. Företrädesvis levande musik används vid begravningsgudstjänsterna. Ingångs- och utgångsmusik framförs av pastoratets musiker och anhöriga får givetvis komma med önskemål men dessa moment kan inte ersättas av annat slag av framförande eller inspelad musik. Att begravningsgudstjänsten endast innehåller levande musik, förstärker känslan av gudstjänstens närhet och äkthet. Att lägga till inspelad musik som en del av griftetalet eller i samband med avskedet kan vara pastoralt riktigt i enskilda fall, men bör vara ett tillägg och inte ersätta den levande musiken. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) I vår, sedan flera år gällande policy, rekommenderar vi att vid dessa undantagsfall använda sådana inslag utanför själva gudstjänsten, d.v.s. före klockringningen. Även denna typ av musikaliska inslag skall följa ovanstående kriterier och prövas av präst och musiker. Inspelad musik kan med fördel också spelas vid minnesstunden då finns också möjlighet att berätta varför man önskat just denna musik och vilken koppling den ev. kan ha haft till den avlidne. BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST EFTER KREMATION Det finns tillfällen då begravningsgudstjänst måste hållas sedan kremation ägt rum. Detta är under mycket speciella undantag då annat inte är möjligt. I vår kyrka sker normalt alla begravningsgudstjänster med kista och stoft närvarande. I dessa fall används kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänst men med överlåtelse utan mull. Mullpåkastningen kan göras på urnan när den sänkts ner i graven. Äger begravningsgudstjänsten rum ute på kyrkogården är detta naturligt. EFTER BEGRAVNINGEN Om en offentlig minnesstund följer efter begravningen deltar tjänstgörande präst om möjligt efter inbjudan. Församlingarna hyr ut församlingshemmen för detta ändamål. Lokalerna bokas på pastorsexpeditionen och upplåtes om annan verksamhet inte föreligger. Vår målsättning är att fortsätta att stödja de sörjande och erbjuda nödvändig hjälp genom samtal, gudstjänst och gemenskap.

4 Inbjudan till minnesgudstjänst sker ett par veckor före Alla själars dag för de anhöriga till dem som avlidit under året och i dessa gudstjänster medverkar musiker, präster och diakoner. BARN Döden är en del av livet, därför bör också barnen beredas plats att delta i begravningsgudstjänst och de förberedelser som sker inför den. Barn är välkomna att vara med vid eventuell visning och får gärna lägga t.ex. en teckning i kistan vid detta tillfälle. Under begravningsgudstjänsten är det möjligt att ta avsked med blommor, teckningar och på annat för barnen lämpligt sätt. Det är viktigt att tjänstgörande präst samråder med de anhöriga kring barnens delaktighet. När ett barn har dött ställer det särskilda krav på församlingens personal. Det är i dessa sammanhang särskilt angeläget att samråd sker med föräldrar och andra anhöriga kring hela begravningsprocessen, alltifrån kistläggning till gravsättning. I kyrkohandboken finns en ordning för Begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder. Denna gudstjänst kräver särskilt stor lyhördhet för den drabbade familjen, vilka ord och vilket språk som är deras, vilka psalmer och andra bibeltexter som kan svara mot deras situation. Därför bör gudstjänsten utformas i nära samarbete med den drabbade familjen och med stor pastoral omsorg, inte minst vid gestaltningen av gudstjänstens olika moment. Man kan mycket väl tänka i aftonbönens form och sitta runt kistan och om möjligt gärna använda barnets eget dopljus. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Vid kistan kan också barnets dopklänning läggas. Tillämpliga delar ur ordningen för begravning av barn som finns i Missale (Artos 2008) kan användas. När ett barn som går i förskola eller skola inom församlingarna har avlidit kan också församlingens personal medverka för att ge kamrater och lärare hjälp att handskas med och bearbeta sorgen. Frågan om aborterade fosters begravning hör till själavården och måste därför omges med stor frihet. Att ta avsked av aborterade foster är en pastoral akt och bör inte vara en offentlig gudstjänst. Hur man än väljer att gestalta en sådan begravningsakt är det omsorgen om föräldrarna som skall vara vägledande. Detta är en ytterst känslig situation och alla riter måste stämma överens med föräldrarnas uttryckliga önskemål. Det är viktigt att själavårdande möta och hantera en eventuell skuldproblematik. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) GRAVPLATS Gravplats utses av de anhöriga tillsammans med representant för kyrkogårdsförvaltningen. Vid de kyrkogårdar där det finns möjlighet att välja olika alternativ blir detta viktigt. Kontakten är också betydelsefull för att förbereda de sörjande på gravsättningen. SAMVERKAN För att begravningsverksamheten ska fungera smidigt och effektivt är det viktigt med en god och nära samverkan mellan församlingarna, lokala begravningsbyråer, men också med andra församlingar i närområdet och andra som på olika sätt kan vara engagerade i en begravning. BEGRAVNINGSBYRÅER I samarbetet med begravningsbyråerna är det viktigt att båda parter respekterar och har förståelse för varandras arbetsvillkor. För församlingens skull är det viktigt att begravningsbyrån i sin kontakt med anhöriga inte utlovar sådana tjänster som det är församlingens ansvar att

5 tillhandahålla, t.ex. att ordna begravningsgudstjänst på en viss dag, att en viss präst ska hålla begravningen eller att gravsättning kan ske på viss plats på kyrkogården. Församlingens personal ska också underlätta begravningsbyråernas arbete genom att så snart som möjligt t.ex. ta kontakt då begravningsbyråerna lämnat meddelande att man önskar komma i kontakt med vederbörande, lämna uppgifter kring psalmer och musik. Överläggningar mellan församlingarnas personal och berörda begravningsbyråer bör ske regelbundet och kyrkoherden ansvarar för att detta sker. Målsättningen är att detta skall ske på en årlig basis. Vid behov sker detta också med andra begravningsbyråer i området. EKUMENIK Församlingen vill ha en generös tillämpning av ekumeniken och vill upplåta kyrkan till begravningsgudstjänst för begravning i annat trossamfunds ordning under förutsättning att det handlar om ett samfund med vilket Svenska kyrkan har ekumeniska relationer med. För de kostnader som inte belastar begravningsverksamheten kan avgift komma att tas ut. Upplåtelse beslutas alltid av kyrkoherden och förutsätter att den präst/pastor som ska hålla i gudstjänsten tar kontakt innan upplåtelse sker. ANDRA ÄN FÖRSAMLINGENS ANSTÄLLDA Ibland finns önskemål om att en annan svenskkyrklig präst eller musiker än de som är anställda i församlingen ska tjänstgöra vid en begravning. Det handlar ofta om personliga relationer till den man önskar se som tjänstgörande. Församlingen bejakar detta, men kan inte anställa den önskade personen för detta tillfälle. Frågan om ersättning är därför en överenskommelse mellan sorgehuset och den önskade prästen/musikern. Det förutsätts också att denna tar kontakt med kyrkoherden respektive musikern i god tid innan begravningen. Det är viktigt att det inte här finns en gråzon med svart betalning. Detta gäller även övrig medverkan som solist eller extra musiker. Om detta kommer till församlingens kännedom kommer tjänstgörande inte erbjudas tillfälle att medverka vid församlingens gudstjänster. BEGRAVNING AV DEN SOM INTE ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN När någon anmält utträde ur Svenska kyrkan tolkas detta bl.a. som ett uttryck för att vederbörande inte önskar begravning i Svenska kyrkans ordning. I den mån den avlidne tillhört någon annan kristen kyrka försöker vi behandla frågan utifrån en generös ekumenisk hållning. De delar som församlingen handhar som huvudman för begravningsverksamheten berörs inte av ovanstående. BORGERLIGA BEGRAVNING Dalskogens kapell är anpassad för och anvisad som borgerligt begravningsrum i Lysekils pastorat. Det finns också möjlighet att använda Röds kapell på Skaftö. Dock är denna lokal inte avskalad från kyrkans symboler och kan inte heller så göras då detta är ett gudstjänstrum i bruk. Person som är anställd av församlingen får ej medverka vid borglig begravningsceremoni i tjänsten och inte ta betalt vid sidan om för medverkan. UTBILDNINGSPLAN Frågor kring begravningsverksamhetens samtliga delar behandlas vid behov inom personalen. Riskbedömningen vid gravgrävningen uppmärksammas dock minst en gång per år. Respektive arbetsledare ansvarar för att underrätta nyanställda och vikarier om tillämpliga delar av denna

6 pastoral. Detta är av särskild vikt när det gäller anställda på kyrkogårdarna. All berörd personal har möjlighet till relevant utbildning/fortbildning inom begravningsverksamheten. KONFLIKTER I samband med begravningsverksamheten kan konflikter och missförstånd uppstå på olika sätt. När konflikter uppstår mellan anhöriga angående begravning och gravsättning är församlingen inte motpart, men har ansvar att hjälpa till med medling. När konflikter och missförstånd uppstår mellan församlingen/personal och anhöriga, är det av yttersta vikt att göra allt som går för att rätta till misstag och för att komma till rätta med missförstånd. RUTINER FÖR GRAVBOK OCH GRAVREGISTER Regler för gravbok och gravregister finns i begravningsförordningen (1990: ) och där statueras att gravbok skall föras. I Lysekils pastorat handhar kanslist på pastoratsexpeditionen den arbetsuppgiften och omfattas av utbildnings-/forbildningsplanen inom begravningsverksamheten. ETISKA REGLER FÖR KREMATORIEVERKSAMHETEN Församlingen har ingen egen krematorieverksamhet, utan avtal med krematoriet i Trollhättan, vilket har antagit etiska regler för krematorieverksamheten. RUTINER AVSEENDE SÄKER OCH ETISK BEGRAVNING Vilka utbildningskrav krävs? Personer som utför grävningsarbeten och återfyllning samt transport av grävmaskin skall ha genomgått utbildning för grävmaskin samt traktor och dess handhavande. ETIK Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. ENSAMARBETE Det skall alltid finnas två personer närvarande inom arbetsområdet vid öppning och återfyllning av kistgrav. Tänk på att det ska gå att tillkalla hjälp tex via mobiltelefon. SKYDDSUTRUSTNING All personal kontrollerar sin personliga skyddsutrustning samt använder den vid grävningsarbetet. Personlig skyddsutrustning är skyddshjälm, skyddsskor, och första förband.

7 ANDRA INSTRUKTIONER OCH LAGKRAV Se AFS: 1981:15 Skydd mot skada genom ras. Se AFS: 2004:03 Stegar Se AFS 2002:1 Systematiska arbetsmiljöarbete Se AFS 1982:3 Ensamarbete Se AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete Se AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning LAGSTIFTNING Lagen om griftefrid, Brottsbalken 16 kap 10 Begravningslagen 2 kap 12 o 13 ÅTGÄRDER VID BRISTER Eventuella tillbud eller olycksfall ska rapporteras på avsedd blankett och lämnas till närmaste chef. Även brister i utrustningen ska anmälas. RISKBEDÖMNING- LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR Utdrag ur skriften Risker och etiska aspekter vid gravgrävning Rapport/utredning INNAN GRÄVNING Kontrollera i gravboken att det är rätt grav som beställningen avser. Vid oklarhet ring begravningsbyrån eller närmast anhörig (beställare). Kontrollera att intyg om gravsättning finns. Kontrollera att det är rätt gravplats och om det finns uppgifter om tidigare gravsatta och var och på vilket djup tidigare gravsättningar gjorts. Gör en helhetsbedömning av hur arbetet ska läggas upp med hänsyn till rasrisk, omkringliggande gravstenar, placering av grävmaskin etc. Gravsten skall vid behov lyftas från sockeln och placeras en bit från graven. Gör lyftet på säkert sätt samt använd endast klassad utrustning. Kontroll och översyn av att utrustning och maskiner som skall användas vid grävningsarbeten och återfyllning fungerar som avsett. UNDER GRÄVNING Vid grävning lastas jordmassorna på en släpvagn och transporteras bort från gravområdet till dess gravsättning skett. Alternativt används en jordlåda som placeras på ett säkert avstånd på minst 50 cm från graven så att inte dess tyngd orsakar ras. Lådan ska dessutom vara placerad i våg. Kontrollera detta med vattenpass. Om möjligt ska lådan placeras på plankor som går förbi gravens kortsidor, detta för att fördela marktrycket. Rasskydd skall alltid användas innan någon går ner i graven. Rasskydden ska monteras i etapper allt eftersom grävningen fortskrider.

8 Tryckutjämningsbrädor skall vid behov monteras vid gravens kortsidor under gravlämmarnas handtag. En stege skall finnas tillgänglig vid graven. Sortera bort större stenar under grävningen så det inte riskerar att slå sönder kistan i samband med återfyllning av graven. Eventuella ben- och kistrester ska hanteras värdigt och grävas ned i graven. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffats ska hanteras värdigt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Gräv aldrig igenom tidigare orörd kista. Kistdjup kontrolleras med mätsticka. Uppgift om djup och placering rapporteras till den som registrerar gravsättningen i gravboken. Rutin för dokumentation ska följas. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. Ska klara 100kg belastning. Borttages i omedelbar anslutning till begravning. EFTER GRÄVNING Graven kläds med särskild gravklädsel innan begravningsceremonin avslutas med utbärning och gravsättning. Gångplank alternativt skivor av plywood läggs ut för att eliminera rasrisk i samband med kistsänkning. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. KISTGRAVSÄTTNING Kistan transporteras alltid till gravplatsen med begravningsbil, katafalkvagn (kistvagn) eller bäres. Kistan ska alltid transporteras värdigt och etiskt. När begravningsceremonin avslutas med gravsättning sänks kistan med kistsänkare eller av 4-6st bärare. Bärarlag. Bärarna, anställda eller inhyrda, ( ej anhöriga ) skall vara väl informerade om rutinerna vid gravsättning. När begravningsceremonin avslutas i kapell-/ceremonilokalen så förvaras kistan i kylrummet till dess gravsättning skall ske. Kistan gravsätts av kyrkogårdspersonalens försorg med 4-6 st bärare beroende på kistans vikt. Om vikten överstiger 120 kg ska 6st bärare användas. URNGRAVSÄTTNING Urngravar grävs manuellt till erforderligt djup. Urnan transporteras alltid etiskt och värdigt. Graven kläds med särskild gravklädsel innan urngravsättning genomförs med anhöriga. Anhöriga skall ges möjlighet att sänka urnan. I minneslunden grävs askan ned av två behöriga personer. Gravsättningen genomförs vid en tidpunkt när inga utomstående befinner sig i närheten av minneslunden. ÅTERFYLLNING Vid återfyllning av grav ska kistan överfyllas, försiktigt och värdigt så att den inte skadas, upp till marknivå. Lämpligt fyllnadsmaterial är ett medelfint grus tex 0-8 mm eller likvärdigt som fylls på tills kistan täcks helt. (Ej med grävmaskin) Resterande fyllnadsmaterial kan bestå av annat genomsläppligt material. Större stenar, träbitar samt plast får inte finnas med.

9 Rasskydden demonteras i den takt som återfyllnaden sker. En stege ska alltid finnas i anslutning till graven medan återfyllnaden sker. Nivån ska läggas i råge till ca 0,5 m överfyllnad för att kompensera kommande sättningar. Matjord fylls på efter sättning är gjorda. NÄRVARO AV ANHÖRIGA Anhöriga som önskar närvara vid gravsättning och återfyllning av grav bör kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få veta när gravsättningen och återfyllningen sker. Personalen bär sina ordinarie arbetskläder. Anhöriga får inte närvara vi grävningen av graven på grund av säkerhetsrisker.

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon:

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Foto: Kjell Bollnert Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Livet och döden Det finns ett ämne som vi inte gärna talar med varandra om och det är döden. Vi är väl medvetna om att livet

Läs mer

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET B E G R A V N I N G Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET När en anhörig har dött När en anhörig har dött kan det kännas som om livet stannar upp. Samtidigt finns det många

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Att läsa om begravning

Att läsa om begravning Att läsa om begravning I Information om och kring dödsfall. II Att dela sorg III Att ta farväl IV Blommor V Begravningsavgiften I Information om och kring dödsfall. Kontakta anhöriga och vänner. Det brukar

Läs mer

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar BEGRAVNINGS- GUIDEN Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar Hej och välkommen! Hej och välkommen! FENIX Begravningsbyrå har

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Limhamns Begravningsbyrå

Limhamns Begravningsbyrå Limhamns Begravningsbyrå På Limhamns Begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar Då en anhörig gått bort Anvisningar för begravningar Innehållsförteckning Då en anhörig gått bort................ 1 Begravningsarrangemangen............. 4 Begravningsplatser och begravningssätt.......5

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

En hyllning till livet

En hyllning till livet En hyllning till livet Ett annorlunda livsarkiv www.neverendingstory.se Allt har en början och ett slut. Men vi tror att slutet också har en början. Att vi går vidare till något annat när vi dör. Därför

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett Nr 3 2015 Årgång 3 Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby MOGNAD trygghet Vad ÖPPNING tänker du på när du hör ordet mognad? En människa som

Läs mer