för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning."

Transkript

1 BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd den 15 juni Fastställt av kyrkoherden den 22 juni 2010 Kyrkoherden ansvarar för att begravningspastoralen följs upp årligen. HELHETEN Denna begravningspastoral gäller för pastoratets kyrkor med tillhörande kyrkogårdar samt för samtlig personal. I tillämpliga delar gäller den även för personal som i sin anställning tjänstgör i andra pastorat men tillfälligt medverkar inom ramen för denna pastoral i Lysekil. Eftersom vi i Lysekils församling har en gemensam verksamhet med Lysekils frikyrkoförsamling kan deras pastor med en viss frihet hålla begravningsgudstjänst för medlemmar ur nämnda församling. Vi strävar också efter en ekumenisk öppenhet när det gäller andra samfunds möjlighet att använda våra kyrkor. BEMÖTANDE Att vara sörjande innebär att vara extra utsatt och känslig. Ett vänligt och korrekt bemötande är därför både nödvändigt och självklart i församlingens samtliga kontakter med sörjande. I alla möten ska församlingens personal sträva efter att på ett professionellt sätt möta sörjande och anhöriga. INFÖR DÖDEN OCH EFTER DÖDSFALLET INFÖR DÖDEN Församlingens präster och diakoner står till förfogade i de fall en döende eller dennes anhöriga önskar en präst eller diakon för dödsförberedelse. Detta kan ske i form av mottagande av nattvard, de sjukas smörjelse, bön, själavårdande samtal eller på annat sätt. EFTER DÖDSFALLET När dödsfall anmäls till expeditionen kontrolleras kyrkotillhörigheten och uppgifter kring den avlidne förs in i bokningssystemet. Själaringning sker normalt samma dag eller vardagen efter kl i Lysekil och Lyse, på Skaftö kl Vid önskemål kan under speciella omständigheter själaringningen ske även i någon av de andra församlingskyrkorna. Tacksägelse hålls normalt söndagen efter det att dödsfallet anmälts; tacksägelse sker normalt inte på övriga helgdagar. Själaringning och tacksägelse kan även ske för medlemmar från andra församlingar efter särskilt önskemål. Prästerna står också till förfogande för utfärdsbön eller andakt i samband med visning/enskilt avsked. I tillämpliga delar gäller detta även diakon. INFÖR BEGRAVNINGEN Begravning kan ske tidigast efter en vecka från bokningstillfället räknat. Församlingens mål är att erbjuda en lämplig begravningstid inom tre veckor efter det att dödsfallet anmälts. Begravning bokas via pastorsexpeditionen. I Lysekils pastorat har vi fasta begravningstider. För Lysekils

2 församling onsdag 12.00, torsdag och fredag 10 och 12. På fredag kan vi bara ha en jordbegravning och vi strävar efter att inte ha dubbla begravningar i Dalskogens kapell eller Lysekils kyrka. I Lyse kyrka och i Skaftö församlings kyrkor och kapell erbjuder vi begravning torsdag kl och fredag och Inom Lysekils pastorat erbjuder vi ingen begravningsgudstjänst på annan plats än de för ändamålet invigda gudstjänstrummen. Vid speciella fall kan begravningen dock äga rum på kyrkogården. Urnedsättning kan ske vardagar före Den präst som ska ha begravningen tar kontakt med sorgehuset så snart som möjligt. Präst träffar normalt en eller flera av de anhöriga i god tid före begravningen. I regel har även musiker kontakt med de anhöriga inför begravningen. De uppgifter som begravningsbyrån behöver inför begravningen ska präst och andra anställda lämna så snart som möjligt. BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN ALLMÄNT Kyrkan är iordninggjord i god tid före begravningen. Vaktmästare, kantor och präst vinnlägger sig om att vara i kyrkan i god tid. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Begravningsgudstjänsten är därför en kyrklig handling, en offentlig församlingsgudstjänst, och prästen agerar som kyrkans representant. Detta innebär att ingen kan utestängas från en begravning och begravningen kan inte heller ske bakom låsta dörrar. Dock kan störande personer avvisas av församlingens personal. Begravningsgudstjänsten sker enligt Svenska kyrkans ordning och med präst som är behörig att utöva ämbetet i Svenska kyrkan. Inom handbokens ram utformas begravningsgudstjänsten utifrån de anhörigas önskemål. Ibland kommer frågor som härrör från olika sammanhang. Med erfarenhet av vissa reformerta samfunds begravningsgudstjänster kan de efterfråga sädeskorn i stället för jord/korstecken och tillhörande tydningsord. Vidare kan de önska att tre liljor bryts eller tre röda rosor nedläggs på kistan eller att ljuständning sker i stället för mullpåkastning. Men dessa ordningar är inte förenliga med kyrkohandbokens ordning. Präster i Svenska kyrkan är enligt vigningslöftena skyldiga att följa kyrkohandboken. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Vi strävar efter att begränsa bruket av andra symboler och föremål i gudstjänsten som inte naturligt finns i kyrkans tradition. Begravningsgudstjänsten kan avslutas på två sätt. Vid jordbegravning bärs kistan normalt ut under avslutningsmusiken. Eftersträvansvärt är att anhöriga själva bär kistan. Detta tas upp i det förberedande samtalet inför begravningen. Om det inte är genomförbart bär kyrkans personal eller av kyrkan utsedda personer. Dessa är självklart respektabelt klädda för ändamålet. Vid graven kan kistan sänkas eller förbli i markhöjd. Därefter äger avskedstagandet rum. Gudstjänsten är slut efter det att prästen lyst frid över graven och eventuell psalm sjungits. I de fall avskedstagandet även vid jordbegravning äger rum i kyrkan bärs kistan ut på samma sätt som ovan och sänks i graven i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten. Tjänstgörande präst följer alltid med till graven för att lysa frid. Deltagare i begravningsgudstjänsten erbjuds möjlighet även vid dessa speciella tillfällen att följa med till graven. Dock vill vi försöka undvika dubbla avsked. Efter begravningsgudstjänstens slut förs de kvarvarande blombuketterna och kransarna ut till graven.

3 Vid kremationsbegravning sker avskedstagande inne i kyrkan i enlighet med handbokens ordning och gudstjänsten avslutas med kistan kvar i koret. Blombuketter och kransar lämnas kvar i kyrkan. Prästen bör erbjuda sig att vara med vid urnnedsättningen om sådan sker inom Lysekils kommun och på så sätt markera att kyrkans omsorg sträcker sig genom begravningens alla stadier. Kyrkohandbokens ordning för gravsättning utan anslutning till begravningsgudstjänst bör användas. PSALMER OCH MUSIK VID BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN Det är betydelsefullt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att inte bara psalmerna utan all musik som framförs vid begravningsgudstjänsten blir en integrerad del av helheten och står i samklang med Svenska kyrkans tro och lära. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Under lång tid har en diskussion förts om vilken musik som passar vid begravningsgudstjänster. Musik som kan passa vid en begravningsgudstjänst kan vara mindre lämplig vid en annan. Viktigt är att ingenting av det som förekommer vid en begravningsgudstjänst motsäger den kristna tron på Jesus Kristus, hoppet om de dödas uppståndelse och ett evigt liv. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Psalmer bestäms normalt i samråd med tjänstgörande präst och övrig musik i samråd med tjänstgörande musiker. I Lysekils pastorat använder vi tre psalmer normalt i begravningsgudstjänsten. Dessa kan inte bytas ut mot solosång eller annan typ av musik. Med psalm i dessa sammanhang menas psalm från Svenska kyrkans gällande psalmbok. Huvudansvaret för gudstjänsten åvilar alltid tjänstgörande präst. Företrädesvis levande musik används vid begravningsgudstjänsterna. Ingångs- och utgångsmusik framförs av pastoratets musiker och anhöriga får givetvis komma med önskemål men dessa moment kan inte ersättas av annat slag av framförande eller inspelad musik. Att begravningsgudstjänsten endast innehåller levande musik, förstärker känslan av gudstjänstens närhet och äkthet. Att lägga till inspelad musik som en del av griftetalet eller i samband med avskedet kan vara pastoralt riktigt i enskilda fall, men bör vara ett tillägg och inte ersätta den levande musiken. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) I vår, sedan flera år gällande policy, rekommenderar vi att vid dessa undantagsfall använda sådana inslag utanför själva gudstjänsten, d.v.s. före klockringningen. Även denna typ av musikaliska inslag skall följa ovanstående kriterier och prövas av präst och musiker. Inspelad musik kan med fördel också spelas vid minnesstunden då finns också möjlighet att berätta varför man önskat just denna musik och vilken koppling den ev. kan ha haft till den avlidne. BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST EFTER KREMATION Det finns tillfällen då begravningsgudstjänst måste hållas sedan kremation ägt rum. Detta är under mycket speciella undantag då annat inte är möjligt. I vår kyrka sker normalt alla begravningsgudstjänster med kista och stoft närvarande. I dessa fall används kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänst men med överlåtelse utan mull. Mullpåkastningen kan göras på urnan när den sänkts ner i graven. Äger begravningsgudstjänsten rum ute på kyrkogården är detta naturligt. EFTER BEGRAVNINGEN Om en offentlig minnesstund följer efter begravningen deltar tjänstgörande präst om möjligt efter inbjudan. Församlingarna hyr ut församlingshemmen för detta ändamål. Lokalerna bokas på pastorsexpeditionen och upplåtes om annan verksamhet inte föreligger. Vår målsättning är att fortsätta att stödja de sörjande och erbjuda nödvändig hjälp genom samtal, gudstjänst och gemenskap.

4 Inbjudan till minnesgudstjänst sker ett par veckor före Alla själars dag för de anhöriga till dem som avlidit under året och i dessa gudstjänster medverkar musiker, präster och diakoner. BARN Döden är en del av livet, därför bör också barnen beredas plats att delta i begravningsgudstjänst och de förberedelser som sker inför den. Barn är välkomna att vara med vid eventuell visning och får gärna lägga t.ex. en teckning i kistan vid detta tillfälle. Under begravningsgudstjänsten är det möjligt att ta avsked med blommor, teckningar och på annat för barnen lämpligt sätt. Det är viktigt att tjänstgörande präst samråder med de anhöriga kring barnens delaktighet. När ett barn har dött ställer det särskilda krav på församlingens personal. Det är i dessa sammanhang särskilt angeläget att samråd sker med föräldrar och andra anhöriga kring hela begravningsprocessen, alltifrån kistläggning till gravsättning. I kyrkohandboken finns en ordning för Begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder. Denna gudstjänst kräver särskilt stor lyhördhet för den drabbade familjen, vilka ord och vilket språk som är deras, vilka psalmer och andra bibeltexter som kan svara mot deras situation. Därför bör gudstjänsten utformas i nära samarbete med den drabbade familjen och med stor pastoral omsorg, inte minst vid gestaltningen av gudstjänstens olika moment. Man kan mycket väl tänka i aftonbönens form och sitta runt kistan och om möjligt gärna använda barnets eget dopljus. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) Vid kistan kan också barnets dopklänning läggas. Tillämpliga delar ur ordningen för begravning av barn som finns i Missale (Artos 2008) kan användas. När ett barn som går i förskola eller skola inom församlingarna har avlidit kan också församlingens personal medverka för att ge kamrater och lärare hjälp att handskas med och bearbeta sorgen. Frågan om aborterade fosters begravning hör till själavården och måste därför omges med stor frihet. Att ta avsked av aborterade foster är en pastoral akt och bör inte vara en offentlig gudstjänst. Hur man än väljer att gestalta en sådan begravningsakt är det omsorgen om föräldrarna som skall vara vägledande. Detta är en ytterst känslig situation och alla riter måste stämma överens med föräldrarnas uttryckliga önskemål. Det är viktigt att själavårdande möta och hantera en eventuell skuldproblematik. (Ur Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar) GRAVPLATS Gravplats utses av de anhöriga tillsammans med representant för kyrkogårdsförvaltningen. Vid de kyrkogårdar där det finns möjlighet att välja olika alternativ blir detta viktigt. Kontakten är också betydelsefull för att förbereda de sörjande på gravsättningen. SAMVERKAN För att begravningsverksamheten ska fungera smidigt och effektivt är det viktigt med en god och nära samverkan mellan församlingarna, lokala begravningsbyråer, men också med andra församlingar i närområdet och andra som på olika sätt kan vara engagerade i en begravning. BEGRAVNINGSBYRÅER I samarbetet med begravningsbyråerna är det viktigt att båda parter respekterar och har förståelse för varandras arbetsvillkor. För församlingens skull är det viktigt att begravningsbyrån i sin kontakt med anhöriga inte utlovar sådana tjänster som det är församlingens ansvar att

5 tillhandahålla, t.ex. att ordna begravningsgudstjänst på en viss dag, att en viss präst ska hålla begravningen eller att gravsättning kan ske på viss plats på kyrkogården. Församlingens personal ska också underlätta begravningsbyråernas arbete genom att så snart som möjligt t.ex. ta kontakt då begravningsbyråerna lämnat meddelande att man önskar komma i kontakt med vederbörande, lämna uppgifter kring psalmer och musik. Överläggningar mellan församlingarnas personal och berörda begravningsbyråer bör ske regelbundet och kyrkoherden ansvarar för att detta sker. Målsättningen är att detta skall ske på en årlig basis. Vid behov sker detta också med andra begravningsbyråer i området. EKUMENIK Församlingen vill ha en generös tillämpning av ekumeniken och vill upplåta kyrkan till begravningsgudstjänst för begravning i annat trossamfunds ordning under förutsättning att det handlar om ett samfund med vilket Svenska kyrkan har ekumeniska relationer med. För de kostnader som inte belastar begravningsverksamheten kan avgift komma att tas ut. Upplåtelse beslutas alltid av kyrkoherden och förutsätter att den präst/pastor som ska hålla i gudstjänsten tar kontakt innan upplåtelse sker. ANDRA ÄN FÖRSAMLINGENS ANSTÄLLDA Ibland finns önskemål om att en annan svenskkyrklig präst eller musiker än de som är anställda i församlingen ska tjänstgöra vid en begravning. Det handlar ofta om personliga relationer till den man önskar se som tjänstgörande. Församlingen bejakar detta, men kan inte anställa den önskade personen för detta tillfälle. Frågan om ersättning är därför en överenskommelse mellan sorgehuset och den önskade prästen/musikern. Det förutsätts också att denna tar kontakt med kyrkoherden respektive musikern i god tid innan begravningen. Det är viktigt att det inte här finns en gråzon med svart betalning. Detta gäller även övrig medverkan som solist eller extra musiker. Om detta kommer till församlingens kännedom kommer tjänstgörande inte erbjudas tillfälle att medverka vid församlingens gudstjänster. BEGRAVNING AV DEN SOM INTE ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN När någon anmält utträde ur Svenska kyrkan tolkas detta bl.a. som ett uttryck för att vederbörande inte önskar begravning i Svenska kyrkans ordning. I den mån den avlidne tillhört någon annan kristen kyrka försöker vi behandla frågan utifrån en generös ekumenisk hållning. De delar som församlingen handhar som huvudman för begravningsverksamheten berörs inte av ovanstående. BORGERLIGA BEGRAVNING Dalskogens kapell är anpassad för och anvisad som borgerligt begravningsrum i Lysekils pastorat. Det finns också möjlighet att använda Röds kapell på Skaftö. Dock är denna lokal inte avskalad från kyrkans symboler och kan inte heller så göras då detta är ett gudstjänstrum i bruk. Person som är anställd av församlingen får ej medverka vid borglig begravningsceremoni i tjänsten och inte ta betalt vid sidan om för medverkan. UTBILDNINGSPLAN Frågor kring begravningsverksamhetens samtliga delar behandlas vid behov inom personalen. Riskbedömningen vid gravgrävningen uppmärksammas dock minst en gång per år. Respektive arbetsledare ansvarar för att underrätta nyanställda och vikarier om tillämpliga delar av denna

6 pastoral. Detta är av särskild vikt när det gäller anställda på kyrkogårdarna. All berörd personal har möjlighet till relevant utbildning/fortbildning inom begravningsverksamheten. KONFLIKTER I samband med begravningsverksamheten kan konflikter och missförstånd uppstå på olika sätt. När konflikter uppstår mellan anhöriga angående begravning och gravsättning är församlingen inte motpart, men har ansvar att hjälpa till med medling. När konflikter och missförstånd uppstår mellan församlingen/personal och anhöriga, är det av yttersta vikt att göra allt som går för att rätta till misstag och för att komma till rätta med missförstånd. RUTINER FÖR GRAVBOK OCH GRAVREGISTER Regler för gravbok och gravregister finns i begravningsförordningen (1990: ) och där statueras att gravbok skall föras. I Lysekils pastorat handhar kanslist på pastoratsexpeditionen den arbetsuppgiften och omfattas av utbildnings-/forbildningsplanen inom begravningsverksamheten. ETISKA REGLER FÖR KREMATORIEVERKSAMHETEN Församlingen har ingen egen krematorieverksamhet, utan avtal med krematoriet i Trollhättan, vilket har antagit etiska regler för krematorieverksamheten. RUTINER AVSEENDE SÄKER OCH ETISK BEGRAVNING Vilka utbildningskrav krävs? Personer som utför grävningsarbeten och återfyllning samt transport av grävmaskin skall ha genomgått utbildning för grävmaskin samt traktor och dess handhavande. ETIK Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. ENSAMARBETE Det skall alltid finnas två personer närvarande inom arbetsområdet vid öppning och återfyllning av kistgrav. Tänk på att det ska gå att tillkalla hjälp tex via mobiltelefon. SKYDDSUTRUSTNING All personal kontrollerar sin personliga skyddsutrustning samt använder den vid grävningsarbetet. Personlig skyddsutrustning är skyddshjälm, skyddsskor, och första förband.

7 ANDRA INSTRUKTIONER OCH LAGKRAV Se AFS: 1981:15 Skydd mot skada genom ras. Se AFS: 2004:03 Stegar Se AFS 2002:1 Systematiska arbetsmiljöarbete Se AFS 1982:3 Ensamarbete Se AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete Se AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning LAGSTIFTNING Lagen om griftefrid, Brottsbalken 16 kap 10 Begravningslagen 2 kap 12 o 13 ÅTGÄRDER VID BRISTER Eventuella tillbud eller olycksfall ska rapporteras på avsedd blankett och lämnas till närmaste chef. Även brister i utrustningen ska anmälas. RISKBEDÖMNING- LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR Utdrag ur skriften Risker och etiska aspekter vid gravgrävning Rapport/utredning INNAN GRÄVNING Kontrollera i gravboken att det är rätt grav som beställningen avser. Vid oklarhet ring begravningsbyrån eller närmast anhörig (beställare). Kontrollera att intyg om gravsättning finns. Kontrollera att det är rätt gravplats och om det finns uppgifter om tidigare gravsatta och var och på vilket djup tidigare gravsättningar gjorts. Gör en helhetsbedömning av hur arbetet ska läggas upp med hänsyn till rasrisk, omkringliggande gravstenar, placering av grävmaskin etc. Gravsten skall vid behov lyftas från sockeln och placeras en bit från graven. Gör lyftet på säkert sätt samt använd endast klassad utrustning. Kontroll och översyn av att utrustning och maskiner som skall användas vid grävningsarbeten och återfyllning fungerar som avsett. UNDER GRÄVNING Vid grävning lastas jordmassorna på en släpvagn och transporteras bort från gravområdet till dess gravsättning skett. Alternativt används en jordlåda som placeras på ett säkert avstånd på minst 50 cm från graven så att inte dess tyngd orsakar ras. Lådan ska dessutom vara placerad i våg. Kontrollera detta med vattenpass. Om möjligt ska lådan placeras på plankor som går förbi gravens kortsidor, detta för att fördela marktrycket. Rasskydd skall alltid användas innan någon går ner i graven. Rasskydden ska monteras i etapper allt eftersom grävningen fortskrider.

8 Tryckutjämningsbrädor skall vid behov monteras vid gravens kortsidor under gravlämmarnas handtag. En stege skall finnas tillgänglig vid graven. Sortera bort större stenar under grävningen så det inte riskerar att slå sönder kistan i samband med återfyllning av graven. Eventuella ben- och kistrester ska hanteras värdigt och grävas ned i graven. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffats ska hanteras värdigt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Gräv aldrig igenom tidigare orörd kista. Kistdjup kontrolleras med mätsticka. Uppgift om djup och placering rapporteras till den som registrerar gravsättningen i gravboken. Rutin för dokumentation ska följas. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. Ska klara 100kg belastning. Borttages i omedelbar anslutning till begravning. EFTER GRÄVNING Graven kläds med särskild gravklädsel innan begravningsceremonin avslutas med utbärning och gravsättning. Gångplank alternativt skivor av plywood läggs ut för att eliminera rasrisk i samband med kistsänkning. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. KISTGRAVSÄTTNING Kistan transporteras alltid till gravplatsen med begravningsbil, katafalkvagn (kistvagn) eller bäres. Kistan ska alltid transporteras värdigt och etiskt. När begravningsceremonin avslutas med gravsättning sänks kistan med kistsänkare eller av 4-6st bärare. Bärarlag. Bärarna, anställda eller inhyrda, ( ej anhöriga ) skall vara väl informerade om rutinerna vid gravsättning. När begravningsceremonin avslutas i kapell-/ceremonilokalen så förvaras kistan i kylrummet till dess gravsättning skall ske. Kistan gravsätts av kyrkogårdspersonalens försorg med 4-6 st bärare beroende på kistans vikt. Om vikten överstiger 120 kg ska 6st bärare användas. URNGRAVSÄTTNING Urngravar grävs manuellt till erforderligt djup. Urnan transporteras alltid etiskt och värdigt. Graven kläds med särskild gravklädsel innan urngravsättning genomförs med anhöriga. Anhöriga skall ges möjlighet att sänka urnan. I minneslunden grävs askan ned av två behöriga personer. Gravsättningen genomförs vid en tidpunkt när inga utomstående befinner sig i närheten av minneslunden. ÅTERFYLLNING Vid återfyllning av grav ska kistan överfyllas, försiktigt och värdigt så att den inte skadas, upp till marknivå. Lämpligt fyllnadsmaterial är ett medelfint grus tex 0-8 mm eller likvärdigt som fylls på tills kistan täcks helt. (Ej med grävmaskin) Resterande fyllnadsmaterial kan bestå av annat genomsläppligt material. Större stenar, träbitar samt plast får inte finnas med.

9 Rasskydden demonteras i den takt som återfyllnaden sker. En stege ska alltid finnas i anslutning till graven medan återfyllnaden sker. Nivån ska läggas i råge till ca 0,5 m överfyllnad för att kompensera kommande sättningar. Matjord fylls på efter sättning är gjorda. NÄRVARO AV ANHÖRIGA Anhöriga som önskar närvara vid gravsättning och återfyllning av grav bör kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få veta när gravsättningen och återfyllningen sker. Personalen bär sina ordinarie arbetskläder. Anhöriga får inte närvara vi grävningen av graven på grund av säkerhetsrisker.

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning Begravningspastoral Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Riskanalys vid gravsättning Etiska riktlinjer vid gravgrävning 091031 Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Instruktioner

Läs mer

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött i Guds händer. Gudstjänsten

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral.

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral. Begravningspastoral Helheten Denna begravningspastoral beskriver hur Himledalens församlings anställda och förtroendevalda arbetar med begravningsfrågor samt de riktlinjer för det praktiska handhavandet

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning 1 Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten Sammanfattning 2016 Ljungby kyrkogårdsförvaltning Ljungby pastorat Antaget av Kyrkonämnden 2010-10-11 Reviderat av Kyrkogårdsutskottet 2016-10-04 70 2 3 Begravningsverksamheten

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN Begravningsplatser och ceremonilokaler Församlingen förfogar över två begravningsplatser Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Begravningsgudstjänst kan hållas

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon:

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 Reviderad 2013 11 26 INNEHÅLL Begravningspastoral Pastoralteologisk grund 3 Vad är en begravningspastoral? 3 Kontakt och administration Kontakt

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN. Inledning

DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN. Inledning DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN Genom detta dokument vill Edefors församling lämna upplysningar om rutiner i samband med dödsfall. Edefors församlings kyrkogårdar, nya-, skogs- och gamla kyrkogården ligger alla

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Begravningspastoral för Glanshammar församling

Begravningspastoral för Glanshammar församling Begravningspastoral för Glanshammar församling Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kyrkoordningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning.

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt.

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Denna policy gäller i tillämpliga delar den personal på pastorsexpeditionerna, kyrkogårdarna

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Fastställd av chefsgruppen, gällande från Första söndagen i advent 2011 Information om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop Församlingens strävan är

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer Inför besöket på begravningsbyrån Inför besöket är ett dokument som ni kan använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Att läsa om begravning

Att läsa om begravning Att läsa om begravning I Information om och kring dödsfall. II Att dela sorg III Att ta farväl IV Blommor V Begravningsavgiften I Information om och kring dödsfall. Kontakta anhöriga och vänner. Det brukar

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer