Avdelning/Institution Energiteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelning/Institution Energiteknik"

Transkript

1 Forskningsprogram Total kostnad kr från energimyn digheten Universitet/Högskola/Företag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Adress Box 857, Borås Projekt EU-projekt Solar Keymark II, P Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter till Avdelning/Institution Energiteknik Pågående Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Åsa Wahlström / Ulrik Pettersson, Slutrapport, namn och förlag Slutrapporterna och andra projektrapporter (på engelska) kan laddas ned från hemsidan: Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål är att ytterligare förbättra villkoren för solvärmeteknik i Europa genom att öppna europamarknaden för tillverkare och återförsäljare av solvärmeprodukter samt genom att verka för att Solar Keymark integreras i regelverk och stödförordningar runt om i Europa. Delmål för projektet har bland annat varit att: i. Fler länder efter projektets genomförande ska acceptera Solar Keymark som ett tillräckligt krav för subventioner eller andra styrande åtgärder. ii. iii. iv. Det ska bli enklare och mindre kostsamt för tillverkarna att testa, certifiera och marknadsföra sina produkter inom Europa, vilket leder till fler exportsatsningar och en större mångfald av produkter på marknaden. Detta ger ökad konkurrens vilket leder till bättre och billigare produkter. Fler företag ska låta certifiera sina produkter och utbudet av kvalitetssäkrade produkt komma att öka. Solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag ska stärkas. v. Allmänhetens intresse och acceptans för tekniken stärks genom att certifieringssystemet blir mer genomarbetat och väletablerat. vi. Öka teknikkunnandet i industrin genom provning och certifiering, vilket i sin tur verkar teknikdrivande

2 Direkt mätbara mål kopplade till ovan huvudresultat är följande: vii. viii. ix. Sedan projektet uppstart i januari 2006 har flertalet länder acceptera Solar Keymark som kvalitetssystem för solfångare. I januari 2007 blev Solar Keymark accepterat i Spanien. Från 2009 är Solar Keymark ett obligatorium för installatinsbidraget i Tyskland. I december 2007 togs beslut om att acceptera Solar Keymark i Storbritannien. I Sverige kommer antagligen Solar Keymark att införas som krav för installationsbidraget från halvårskiftet I och med sammarbetet inom Solar Keymark har en ökad konkurrens uppstått mellan de olika testinstitutet och certfieringsorganen. På hemsidan för Solar Keymark kan man hitta kontaktuppgifter för de testinstitut som är certifierade att utföra provningarna och de cerfifieringsorgan som kan utfärda ett Solar Keymark-certifikat. Detta kommer på sikt att leda till lägre kostnader för provning och certifiering av produkterna. Den för allmänheten tillgängliga databasen över de solfångare som har certfierats underlättar marknadsföringen av produkterna. Inom projektet har det även genomfört ett flertal insatser för att marknadsföra Solar Keymark och solenergins fördelar. Idag är Solar Keymark-certfieringen en förutsättning för företag att kunna göra en ordentlig exportsatning inom europa. Inom projeket har även en Round Robin på tre olika solfångare genomförst hos de olika testinstituten. Från januari 2006 till december 2008 har antalet certfikat ökat från crika 40 till över 300. I december 2007 rapporterades att över 2/3 av alla solfångare som säljs i Europa är märkta med Solar Keymark. x. En ökad kvalitetssäkring av produkterna stärker solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag. Under 2006 ökade marknaden i Europa med 47%. Under 2007 visar dock siffrorna på att markanden minskade med cirka 10% och uppemot 33% för den tyska marknaden. Den tyska marknaden, vilken står för cirka 50% av den totala Europeiska, har således dragit ner den totala försäljning. Men även i Sverige har försäljningen minskat något under Den nya EU direktivet angående förnybar energi samt EG-direktiven om deklarering av byggnaders energiprestanda och direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster antas däremot att ge solvärmen i Europa postiva tendenser. xi. xii. Under projektmöten och via mail- korrespondans har ett flertal oklarheter om praktiska detaljer angående praxis för provning och certfiering diskuterats och rätts ut. Tillsammans har instituten arbetat fram gemensamma mallar för redovisning av provningsresultaten för solfångare och system. Testinstituten och certifieringsorganen håller även en gemensam koll på falska certifikat som uppmärksammas och vidtar åtgärder därefter. Den ökade provningen och certifieringen tillsammans med andra insatser inom projketet har bidragit till ett ökande teknikkunnandet inom industrin och är förhoppningsvis även teknikdrivande på sikt. Rapporter m.m. kan laddas ned från

3 Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Projektet har till stor del varit bidragande till certifierings fortsatta etablering i de olika medverkande länderna i Europa. På internetsidan: finns för varje deltagande land rapporter om hur certifieringen har implementerats och bidragsreglerna har anpassats under projektet. Denna implementering av Solar Keymark har i många avseenden förbättrat förustättningarna för solvärmen i Europa. Solar Keymark har inte bara erbjudit de tillverkande företagen bättre förutsättningar för export utan även konsumenterna har fått mer tillförlitliga produkter och en bättre redovinsing av produkternas egenskaper. Summary This overall project aims at opening up the European market for solar thermal quality products. Currently the market is still fragmented due to different national and regional requirements in (buildings) regulation and financial incentive schemes. By removing current barriers to trade, consumers will have improved access to solar thermal quality products resulting in a higher uptake of solar thermal energy in the EU. The project is actively working with establishing the Solar Keymark certification and the new European test standards within the field. Recently European Standards for solar thermal products were established, and the CEN Solar Keymark, which certifies conformity with these standards has been introduced. However the acceptance of these standards is not yet universal, and some conflicts remain between the EN Standards and national regulations and requirements in national/regional subsidy schemes. Products, which are Keymark ed but do not meet the national/regional requirements are still not eligible for financial support and cannot compete with eligible products. The expected results are: Removal of trade barriers within the EU More transparent information on product quality, resulting in higher trust of all actors involved Higher integration of EU market, resulting in more competition at European level, economics of scale, cost reductions and transfer of know-how (technical, marketing, integration in heating system) within the EU SP Technical Research Institute of Sweden has participated actively in all the Solar Keymark activities in order to reach the above mentioned goals. One part of the ongoing Intelligent Energy Europe project Solar Keymark II is to coordinate, develop and agree on procedures for development of the EN standard. The objective is to provide inputs to ongoing and future work of standardisation group CEN TC 312 Thermal solar systems and components, which do revisions of solar thermal standards. The work has its focus pointed either at the EN standard or on new standards to be developed covering related products or sub components. SP Technical Research Institute of Sweden has been leading organisation for this work that has resulted in recommendations of improvements of standards and an excel tool that will contribute to evaluate the energy output in the same way in different European countries.

4 SP responsible reports: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December WP5-jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output The complete result from the project can be downloaded from Projektpresentation Problemställning Fram tills för fem år sedan var den Europeiska marknaden för solvärmeteknik tämligen sluten. Varje land har till viss del haft sina egna provningsstandarder, certifieringssystem och bidragsregler vilket gjort det svårt för en tillverkare som velat exportera att komma in på andra länders marknader. Både genom de stora kostnader och den mängd arbete som fordrats. Under år 2001 till 2003 genomfördes projektet Solar Keymark i vilket grunden lades för det nuvarande Europa gemensamma certifieringssystemet. SP hade en central roll i detta projekt som finansierades av EU och STEM till ungefär lika delar (projekt nr. P ) i det att vi ansvarade för revideringen av provningsstandarden EN kring vilken större delen av certifieringssystemet byggdes upp. Det europeiska standardiseringsarbetet på solvärmeområdet inleddes 1995 och under 2001 godkändes de första standarderna (EN och 12976). Erfarenheterna från de första årens användning har lett till en första revision som godkändes våren Sverige har genom SP aktivt deltagit i detta arbete inom två av tre arbetsgrupper (workgroups) under CEN:s tekniska kommitté TC 312. SP:s största arbetsinsats har genom det första Keymark projektet och arbete som följt på detta främst lagts i WG 1-Solfångare. Detta projekt är en fortsättning på det första Keymark-projektet i syfte att verka för en spridning och acceptans av certfiering både hos beslutsfattare, i format av implementering i regelverk, och hos en bred allmänhet.

5 Syfte och mål Projektet kommer att innebära att det befintligt certifieringssystem förbättras och förenklas på olika sätt, bland annat genom jämförelsemätningar och samordning av rutiner för tillverkningskontroll. Omfattningen ska också utökas så att även solvärmda tankar och varmvattenberedare ska kunna keymark certifieras. Andra viktiga del uppgifter blir att arbeta för att solvärmen finns med på ett enhetligt sätt då medlemsländerna börjar arbeta aktivt med Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) och för att etablerade standarder och certifieringsregler anpassas till den snabba utvecklingen på solvärmeområdet. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas inom sex delprojekt (WP:n): WP1. Projektledning, möten och koordinering WP2. Handelshinder Existerande hinder för en helt öppen marknad föreligger i dag främst genom olikheter i nationella regelverk och bidragsregler. För att möjliggöra en effektiv och samordnad bearbetning av dessa kommer läget i Europa först att analyseras och därefter kommer ett antal insatser att föreslås.vid projektets slut kommer läget på nytt att analyseras och återstående hinder att redovisas. WP3. Teknisk implementering av Solar Keymark Huvuduppgiften här blir att etablera ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark. Syftet är att få till stånd en process för kontinuerlig och överordnad kvalitetssäkring av certifieringssystemet och målsättningen är att nätverket ska fortsätta att leva efter projektets slut. Här ingår bl.a. jämförelsemätningar på solfångare och solvärmesystem. WP4. Solar Keymark och EPBD Tidigare erfarenheter har visat att nationella regelverk och stödprogramn kan utgöra hinder för en öppen marknad för solvärmeprodukter. Därför kommer projektet att inta en pro aktiv hållning gentemot införandet av direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EC för de delar som berör solvärme. En deluppgift blir därför att arbeta för att den beräkningsstandard som utvecklats i CEN så lång som möjligt ska införlivas i de olika beräkningsverktyg som tas fram för att beräkna byggnaders energiprestanda. Vidare kommer andra Europa gemensamma verktyg och riktlinjer att utarbetas för användning i medlemsländerna så att introduktionen av EPBD med avseende på solvärme blir så effektiv som möjligt. Arbetet ska därmed också skapa förutsättningar för att den potentiella nyttan med EPBD inom solvärmeområdet verkligen realiseras. WP5. Standarder och nya produkter Denna del av projektet är SPs huvudansvar och den omfattar två delar. Den första går ut på att ta fram ett förslag på beständighetstester av solfångarkomponenter, främst absorbatorbeläggningar och plasttäckskivor men även andra delar, för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Den andra delen av WP5 behandlar en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Det gällande regelverket är uppbyggt kring två produkter och två europeiska standarder: Solfångare (EN 12975) och fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Tanken är nu att även införliva solvärmda tankar och varmvattenberedare testade enligt EN i de gällande Keymark reglerna. Det huvudsakliga arbetet kommer här att bestå i att ta fram ett förslag till CEN för hur anpassning av Solar Keymark reglerna till de nya produkterna ska göras. WP6. Informationsspridning och marknadsföring Informationsspridningen är en nyckeluppgift I projektet. I denna kommer offentliga institutioner som ansvarar för stödprogram inom EU liksom tillverkarkollektivet att bearbetas för att vi skall nå en allmänt ökad acceptans för Solar Keymark. En annan viktig målgrupp är de som arbetar med införandet av EPBD på nationell nivå. Genom att föra en dialog med dessa grupper och ge vägledning om beräkningsstandarden pren skapas förutsättningar för användandet av en

6 gemensam metodik i de olika verktyg som utvecklas för att räkna på byggnadernas energianvändning. SP medverkar i samtliga delprojekt, men den helt övervägande insatsen görs i delprojektet WP5 Standarder som SP leder. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. En ökad användning av solvärme i Sverige stödjer direkt omställningen av det svenska energisystemet vad gäller uppvärmning. För att solvärmen skall nå ordentlig framgång i Sverige liksom i övriga Europa krävs produkter med god kvalité och korrekt redovisade egenskaper. En certifiering av solfångare och system ger konsumenterna Svenska aktiviteter inom projektet SP har gett input till en besiktningscheck-lista vid val av provobjekt vid certifiering och vid inspektion av produktionslinjen i fabrik och till ett beräkningsverktyg som tas fram för att användas vid beräkning av byggnaders energiprestanda. SP har också bidragit till analysen av olikheter i nationella regelverk och bidragsregler som är viktigt för att bryta barriärer. SP har också medverkat i bildande av ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark och har deltagit på samtliga nätverksmöten Freiburg juni 2006, Lyon februari 2007 och Vien oktober SPs huvudansvar var i WP 5 som består av två delar. Den första gick ut på att ta fram förslag på förbättring av tester för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Här har SP under perioden huvudsakligen arbetat med: kvalitetstester av vacuumrörsolfångare, krav och testmetoder för komponenter en förbättrad metod för exponeringstest en metod och ett beräkningsverktyg för att beräkna årsutbyte från en solfångare regler för att utföra meknisk belastningstest på av vacumrörsolfångare Arbetet har sänts ut på flera remissomgångar inom den internationella gruppen för att nå ett konsensus kring desssa frågor. Detta kommer att leda till ett flertalet förslag till CEN TC312 om vissa ändringar och tillägg till den befintliga standarden för solfångarprovning EN Resulaten rapporteras i: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output Den andra delen av WP5 behandlarde en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Här har en revidering av de så kallade scheme rules för solfångare (EN 12975

7 genomförts och en utökning skett med fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Det har även framförst en rekomendation till CEN TS312 om att färdigställa pren vilken behandlar provning av plastbyggda kombisystem. Ett färdisgställande av standarden ger möjlighet till att skapa certifieringsregler även för dessa system. SP har också skrivit och presenterat en artikel om behov av standardisering av solvärmeprodukter till ESTEC 2007 i Freiburg. Åsa Wahlström, Peter Kovács, Ulrik Pettersson: Standards for collectors and components in the pipeline, Proceeding of 3 rd European Solar Thermal Energy Conference, estec 2007, page 94, Freiburg, Germany, June 19-20, Publikationer inom projektet (vid ) Följande är de publikationer som tagits fram i projektet. Fler kommer troligen att komma ut under april och maj De kan laddas ned från projektets hemsida: För vissa rapporten krävs dock fortfarande ett lösenord tills att alla rapporter är offentliga. Results/deliverables as per work package WP1-WP6 - Project meetings D1, D2, D9, D14, D22, D26, D36 WP1 - Project reports D3, D4, D5 WP2 - Transnational trade D6 WP2 - Country reports D7, D8 WP3 - Solar Keymark Network (incl. procedure for extrapolating system test results and harmonised inspection check list) D10, D11, D12 WP3/WP5 - Revised scheme rules (incl. tanks) D13, D25 WP4 - EPBD implementation D15-D21 WP5 - Standards D23, D24 WP6 - Brochures D27 WP6 - Newsletters & press releases D28, D34 WP6 - Workshops D29 WP6 - Report of discussions with national authorities & EPBD impl. groups D30, D31 WP6 - Input to European Construction Technololy Platform D32 WP6 - Partner / observer network D33 WP6 - Project Website & Solar Keymark Website D35 WP7 - Project presentations D37, D38, D39 Final proposal part I: Financial part, available to partners from ESTIF Final proposal Part II: Project description, EIE2004-SolarKeymark-II-final.pdf (PDF MB) Project meetings Kick-off meeting in Brussels February nd project meeting in Freiburg June 2006 Lyon meetings 14-15/2, 2007 Vienna meetings 1-2/10, 2007

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Maskinsäkerhet och standarder

Maskinsäkerhet och standarder Maskinsäkerhet och standarder Standarder är frivilliga att använda Målet med föreläsningen Förståelse för standarders nytta och användbarhet Ge en bild av hur koppling mellan standarder och lagstiftning

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Säkerhetskommunikation och transparens

Säkerhetskommunikation och transparens Säkerhetskommunikation och transparens Farmakovigilansdagarna 2012 Jane Ahlqvist Rastad 1 Dagens presentation Webbportaler hur långt har vi kommit? European web portal Medlemsländernas web portaler "EU

Läs mer

Svensk forskning och innovation om passivhus. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Svensk forskning och innovation om passivhus. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svensk forskning och innovation om passivhus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A System for Quality Assurance when Retrofitting Existing Buildings to Energy Efficient Buildings

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research.

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research. PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research www.prometea.info Prometea participants 13 countries, 11 languages Project Coordinator: Dr. Yvonne Pourrat, Conference of the Heads

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

En gemensam nordisk slutkundsmarknad

En gemensam nordisk slutkundsmarknad En gemensam nordisk slutkundsmarknad Anne Vadasz Nilsson Energimarknadsinspektionen Vår vision Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN Supported by INTELLIGENT ENERGI E U R O P A MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN www.pvgrid.eu Projektbeskrivning PV GRID är finansierat genom Europakommissionens

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Brand i fasader på höga hus

Brand i fasader på höga hus Brand i fasader på höga hus Lars Boström Oktober 24, 2017 RISE Research Institutes of Sweden Safety Fasadbränder Ett par exempel Greenfell-branden i London The Torch i Dubai ACM (Aluminium Composite Modules)

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

För varje produkt anges kravspecifikation och certifieringsordning enligt ISO/IEC 17067 och SP:s certifieringsregler.

För varje produkt anges kravspecifikation och certifieringsordning enligt ISO/IEC 17067 och SP:s certifieringsregler. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1 Ackrediteringens omfattning Certifiering av produkter För varje produkt anges kravspecifikation och certifieringsordning enligt ISO/IEC 17067 och. Arkivmaterial

Läs mer

Aktiviteter inom EGGA

Aktiviteter inom EGGA Aktiviteter inom EGGA Följande länder är medlemmar i EGGA: AUSTRIA Fachverband der Eisen-und Metallwarenindustrie Österreichs BENELUX Zink Info Benelux CZECH & SLOVAK REPUBLICS Czech and Slovak Galvanizers

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA

Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA Nye standarder/endringer - hva skjer i Europa? Mille Örnmark, EUSA Mille Örnmark Sveriges representant i EUSA Sveriges representant i standardarbetet Expert i de olika tekniska kommittéerna Ordförande

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Solvärmestöd och marknadsutveckling

Solvärmestöd och marknadsutveckling Solvärmestöd och marknadsutveckling Resultat till och med 2010 Dnr 410-11-3760 Förord En analysgrupp har utsetts att initiera lämpliga informationsaktiviteter och analysera marknadsutvecklingen i anslutning

Läs mer

Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö

Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö 2014-05-14 Möten om leksakers säkerhet Kommitté Expertgrupp Administrativt samarbete

Läs mer