Avdelning/Institution Energiteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelning/Institution Energiteknik"

Transkript

1 Forskningsprogram Total kostnad kr från energimyn digheten Universitet/Högskola/Företag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Adress Box 857, Borås Projekt EU-projekt Solar Keymark II, P Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter till Avdelning/Institution Energiteknik Pågående Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Åsa Wahlström / Ulrik Pettersson, Slutrapport, namn och förlag Slutrapporterna och andra projektrapporter (på engelska) kan laddas ned från hemsidan: Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål är att ytterligare förbättra villkoren för solvärmeteknik i Europa genom att öppna europamarknaden för tillverkare och återförsäljare av solvärmeprodukter samt genom att verka för att Solar Keymark integreras i regelverk och stödförordningar runt om i Europa. Delmål för projektet har bland annat varit att: i. Fler länder efter projektets genomförande ska acceptera Solar Keymark som ett tillräckligt krav för subventioner eller andra styrande åtgärder. ii. iii. iv. Det ska bli enklare och mindre kostsamt för tillverkarna att testa, certifiera och marknadsföra sina produkter inom Europa, vilket leder till fler exportsatsningar och en större mångfald av produkter på marknaden. Detta ger ökad konkurrens vilket leder till bättre och billigare produkter. Fler företag ska låta certifiera sina produkter och utbudet av kvalitetssäkrade produkt komma att öka. Solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag ska stärkas. v. Allmänhetens intresse och acceptans för tekniken stärks genom att certifieringssystemet blir mer genomarbetat och väletablerat. vi. Öka teknikkunnandet i industrin genom provning och certifiering, vilket i sin tur verkar teknikdrivande

2 Direkt mätbara mål kopplade till ovan huvudresultat är följande: vii. viii. ix. Sedan projektet uppstart i januari 2006 har flertalet länder acceptera Solar Keymark som kvalitetssystem för solfångare. I januari 2007 blev Solar Keymark accepterat i Spanien. Från 2009 är Solar Keymark ett obligatorium för installatinsbidraget i Tyskland. I december 2007 togs beslut om att acceptera Solar Keymark i Storbritannien. I Sverige kommer antagligen Solar Keymark att införas som krav för installationsbidraget från halvårskiftet I och med sammarbetet inom Solar Keymark har en ökad konkurrens uppstått mellan de olika testinstitutet och certfieringsorganen. På hemsidan för Solar Keymark kan man hitta kontaktuppgifter för de testinstitut som är certifierade att utföra provningarna och de cerfifieringsorgan som kan utfärda ett Solar Keymark-certifikat. Detta kommer på sikt att leda till lägre kostnader för provning och certifiering av produkterna. Den för allmänheten tillgängliga databasen över de solfångare som har certfierats underlättar marknadsföringen av produkterna. Inom projektet har det även genomfört ett flertal insatser för att marknadsföra Solar Keymark och solenergins fördelar. Idag är Solar Keymark-certfieringen en förutsättning för företag att kunna göra en ordentlig exportsatning inom europa. Inom projeket har även en Round Robin på tre olika solfångare genomförst hos de olika testinstituten. Från januari 2006 till december 2008 har antalet certfikat ökat från crika 40 till över 300. I december 2007 rapporterades att över 2/3 av alla solfångare som säljs i Europa är märkta med Solar Keymark. x. En ökad kvalitetssäkring av produkterna stärker solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag. Under 2006 ökade marknaden i Europa med 47%. Under 2007 visar dock siffrorna på att markanden minskade med cirka 10% och uppemot 33% för den tyska marknaden. Den tyska marknaden, vilken står för cirka 50% av den totala Europeiska, har således dragit ner den totala försäljning. Men även i Sverige har försäljningen minskat något under Den nya EU direktivet angående förnybar energi samt EG-direktiven om deklarering av byggnaders energiprestanda och direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster antas däremot att ge solvärmen i Europa postiva tendenser. xi. xii. Under projektmöten och via mail- korrespondans har ett flertal oklarheter om praktiska detaljer angående praxis för provning och certfiering diskuterats och rätts ut. Tillsammans har instituten arbetat fram gemensamma mallar för redovisning av provningsresultaten för solfångare och system. Testinstituten och certifieringsorganen håller även en gemensam koll på falska certifikat som uppmärksammas och vidtar åtgärder därefter. Den ökade provningen och certifieringen tillsammans med andra insatser inom projketet har bidragit till ett ökande teknikkunnandet inom industrin och är förhoppningsvis även teknikdrivande på sikt. Rapporter m.m. kan laddas ned från

3 Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Projektet har till stor del varit bidragande till certifierings fortsatta etablering i de olika medverkande länderna i Europa. På internetsidan: finns för varje deltagande land rapporter om hur certifieringen har implementerats och bidragsreglerna har anpassats under projektet. Denna implementering av Solar Keymark har i många avseenden förbättrat förustättningarna för solvärmen i Europa. Solar Keymark har inte bara erbjudit de tillverkande företagen bättre förutsättningar för export utan även konsumenterna har fått mer tillförlitliga produkter och en bättre redovinsing av produkternas egenskaper. Summary This overall project aims at opening up the European market for solar thermal quality products. Currently the market is still fragmented due to different national and regional requirements in (buildings) regulation and financial incentive schemes. By removing current barriers to trade, consumers will have improved access to solar thermal quality products resulting in a higher uptake of solar thermal energy in the EU. The project is actively working with establishing the Solar Keymark certification and the new European test standards within the field. Recently European Standards for solar thermal products were established, and the CEN Solar Keymark, which certifies conformity with these standards has been introduced. However the acceptance of these standards is not yet universal, and some conflicts remain between the EN Standards and national regulations and requirements in national/regional subsidy schemes. Products, which are Keymark ed but do not meet the national/regional requirements are still not eligible for financial support and cannot compete with eligible products. The expected results are: Removal of trade barriers within the EU More transparent information on product quality, resulting in higher trust of all actors involved Higher integration of EU market, resulting in more competition at European level, economics of scale, cost reductions and transfer of know-how (technical, marketing, integration in heating system) within the EU SP Technical Research Institute of Sweden has participated actively in all the Solar Keymark activities in order to reach the above mentioned goals. One part of the ongoing Intelligent Energy Europe project Solar Keymark II is to coordinate, develop and agree on procedures for development of the EN standard. The objective is to provide inputs to ongoing and future work of standardisation group CEN TC 312 Thermal solar systems and components, which do revisions of solar thermal standards. The work has its focus pointed either at the EN standard or on new standards to be developed covering related products or sub components. SP Technical Research Institute of Sweden has been leading organisation for this work that has resulted in recommendations of improvements of standards and an excel tool that will contribute to evaluate the energy output in the same way in different European countries.

4 SP responsible reports: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December WP5-jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output The complete result from the project can be downloaded from Projektpresentation Problemställning Fram tills för fem år sedan var den Europeiska marknaden för solvärmeteknik tämligen sluten. Varje land har till viss del haft sina egna provningsstandarder, certifieringssystem och bidragsregler vilket gjort det svårt för en tillverkare som velat exportera att komma in på andra länders marknader. Både genom de stora kostnader och den mängd arbete som fordrats. Under år 2001 till 2003 genomfördes projektet Solar Keymark i vilket grunden lades för det nuvarande Europa gemensamma certifieringssystemet. SP hade en central roll i detta projekt som finansierades av EU och STEM till ungefär lika delar (projekt nr. P ) i det att vi ansvarade för revideringen av provningsstandarden EN kring vilken större delen av certifieringssystemet byggdes upp. Det europeiska standardiseringsarbetet på solvärmeområdet inleddes 1995 och under 2001 godkändes de första standarderna (EN och 12976). Erfarenheterna från de första årens användning har lett till en första revision som godkändes våren Sverige har genom SP aktivt deltagit i detta arbete inom två av tre arbetsgrupper (workgroups) under CEN:s tekniska kommitté TC 312. SP:s största arbetsinsats har genom det första Keymark projektet och arbete som följt på detta främst lagts i WG 1-Solfångare. Detta projekt är en fortsättning på det första Keymark-projektet i syfte att verka för en spridning och acceptans av certfiering både hos beslutsfattare, i format av implementering i regelverk, och hos en bred allmänhet.

5 Syfte och mål Projektet kommer att innebära att det befintligt certifieringssystem förbättras och förenklas på olika sätt, bland annat genom jämförelsemätningar och samordning av rutiner för tillverkningskontroll. Omfattningen ska också utökas så att även solvärmda tankar och varmvattenberedare ska kunna keymark certifieras. Andra viktiga del uppgifter blir att arbeta för att solvärmen finns med på ett enhetligt sätt då medlemsländerna börjar arbeta aktivt med Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) och för att etablerade standarder och certifieringsregler anpassas till den snabba utvecklingen på solvärmeområdet. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas inom sex delprojekt (WP:n): WP1. Projektledning, möten och koordinering WP2. Handelshinder Existerande hinder för en helt öppen marknad föreligger i dag främst genom olikheter i nationella regelverk och bidragsregler. För att möjliggöra en effektiv och samordnad bearbetning av dessa kommer läget i Europa först att analyseras och därefter kommer ett antal insatser att föreslås.vid projektets slut kommer läget på nytt att analyseras och återstående hinder att redovisas. WP3. Teknisk implementering av Solar Keymark Huvuduppgiften här blir att etablera ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark. Syftet är att få till stånd en process för kontinuerlig och överordnad kvalitetssäkring av certifieringssystemet och målsättningen är att nätverket ska fortsätta att leva efter projektets slut. Här ingår bl.a. jämförelsemätningar på solfångare och solvärmesystem. WP4. Solar Keymark och EPBD Tidigare erfarenheter har visat att nationella regelverk och stödprogramn kan utgöra hinder för en öppen marknad för solvärmeprodukter. Därför kommer projektet att inta en pro aktiv hållning gentemot införandet av direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EC för de delar som berör solvärme. En deluppgift blir därför att arbeta för att den beräkningsstandard som utvecklats i CEN så lång som möjligt ska införlivas i de olika beräkningsverktyg som tas fram för att beräkna byggnaders energiprestanda. Vidare kommer andra Europa gemensamma verktyg och riktlinjer att utarbetas för användning i medlemsländerna så att introduktionen av EPBD med avseende på solvärme blir så effektiv som möjligt. Arbetet ska därmed också skapa förutsättningar för att den potentiella nyttan med EPBD inom solvärmeområdet verkligen realiseras. WP5. Standarder och nya produkter Denna del av projektet är SPs huvudansvar och den omfattar två delar. Den första går ut på att ta fram ett förslag på beständighetstester av solfångarkomponenter, främst absorbatorbeläggningar och plasttäckskivor men även andra delar, för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Den andra delen av WP5 behandlar en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Det gällande regelverket är uppbyggt kring två produkter och två europeiska standarder: Solfångare (EN 12975) och fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Tanken är nu att även införliva solvärmda tankar och varmvattenberedare testade enligt EN i de gällande Keymark reglerna. Det huvudsakliga arbetet kommer här att bestå i att ta fram ett förslag till CEN för hur anpassning av Solar Keymark reglerna till de nya produkterna ska göras. WP6. Informationsspridning och marknadsföring Informationsspridningen är en nyckeluppgift I projektet. I denna kommer offentliga institutioner som ansvarar för stödprogram inom EU liksom tillverkarkollektivet att bearbetas för att vi skall nå en allmänt ökad acceptans för Solar Keymark. En annan viktig målgrupp är de som arbetar med införandet av EPBD på nationell nivå. Genom att föra en dialog med dessa grupper och ge vägledning om beräkningsstandarden pren skapas förutsättningar för användandet av en

6 gemensam metodik i de olika verktyg som utvecklas för att räkna på byggnadernas energianvändning. SP medverkar i samtliga delprojekt, men den helt övervägande insatsen görs i delprojektet WP5 Standarder som SP leder. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. En ökad användning av solvärme i Sverige stödjer direkt omställningen av det svenska energisystemet vad gäller uppvärmning. För att solvärmen skall nå ordentlig framgång i Sverige liksom i övriga Europa krävs produkter med god kvalité och korrekt redovisade egenskaper. En certifiering av solfångare och system ger konsumenterna Svenska aktiviteter inom projektet SP har gett input till en besiktningscheck-lista vid val av provobjekt vid certifiering och vid inspektion av produktionslinjen i fabrik och till ett beräkningsverktyg som tas fram för att användas vid beräkning av byggnaders energiprestanda. SP har också bidragit till analysen av olikheter i nationella regelverk och bidragsregler som är viktigt för att bryta barriärer. SP har också medverkat i bildande av ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark och har deltagit på samtliga nätverksmöten Freiburg juni 2006, Lyon februari 2007 och Vien oktober SPs huvudansvar var i WP 5 som består av två delar. Den första gick ut på att ta fram förslag på förbättring av tester för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Här har SP under perioden huvudsakligen arbetat med: kvalitetstester av vacuumrörsolfångare, krav och testmetoder för komponenter en förbättrad metod för exponeringstest en metod och ett beräkningsverktyg för att beräkna årsutbyte från en solfångare regler för att utföra meknisk belastningstest på av vacumrörsolfångare Arbetet har sänts ut på flera remissomgångar inom den internationella gruppen för att nå ett konsensus kring desssa frågor. Detta kommer att leda till ett flertalet förslag till CEN TC312 om vissa ändringar och tillägg till den befintliga standarden för solfångarprovning EN Resulaten rapporteras i: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output Den andra delen av WP5 behandlarde en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Här har en revidering av de så kallade scheme rules för solfångare (EN 12975

7 genomförts och en utökning skett med fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Det har även framförst en rekomendation till CEN TS312 om att färdigställa pren vilken behandlar provning av plastbyggda kombisystem. Ett färdisgställande av standarden ger möjlighet till att skapa certifieringsregler även för dessa system. SP har också skrivit och presenterat en artikel om behov av standardisering av solvärmeprodukter till ESTEC 2007 i Freiburg. Åsa Wahlström, Peter Kovács, Ulrik Pettersson: Standards for collectors and components in the pipeline, Proceeding of 3 rd European Solar Thermal Energy Conference, estec 2007, page 94, Freiburg, Germany, June 19-20, Publikationer inom projektet (vid ) Följande är de publikationer som tagits fram i projektet. Fler kommer troligen att komma ut under april och maj De kan laddas ned från projektets hemsida: För vissa rapporten krävs dock fortfarande ett lösenord tills att alla rapporter är offentliga. Results/deliverables as per work package WP1-WP6 - Project meetings D1, D2, D9, D14, D22, D26, D36 WP1 - Project reports D3, D4, D5 WP2 - Transnational trade D6 WP2 - Country reports D7, D8 WP3 - Solar Keymark Network (incl. procedure for extrapolating system test results and harmonised inspection check list) D10, D11, D12 WP3/WP5 - Revised scheme rules (incl. tanks) D13, D25 WP4 - EPBD implementation D15-D21 WP5 - Standards D23, D24 WP6 - Brochures D27 WP6 - Newsletters & press releases D28, D34 WP6 - Workshops D29 WP6 - Report of discussions with national authorities & EPBD impl. groups D30, D31 WP6 - Input to European Construction Technololy Platform D32 WP6 - Partner / observer network D33 WP6 - Project Website & Solar Keymark Website D35 WP7 - Project presentations D37, D38, D39 Final proposal part I: Financial part, available to partners from ESTIF Final proposal Part II: Project description, EIE2004-SolarKeymark-II-final.pdf (PDF MB) Project meetings Kick-off meeting in Brussels February nd project meeting in Freiburg June 2006 Lyon meetings 14-15/2, 2007 Vienna meetings 1-2/10, 2007

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet Vad är en standard? En lösning på ett återkommande problem En rekommendation avseende

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2009

Nyhetsbrev, maj 2009 Nyhetsbrev, maj 2009 Hej! Det svenska deltagandet i de 23 arbetsgrupperna, Work Packages WP, växer. Här är schemat för grupperna och de svenska namn som är aktuella för närvarande. Ytterligare personer

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Nordiskt projekt om material i kontakt med dricksvatten

Nordiskt projekt om material i kontakt med dricksvatten Nordiskt projekt om material i kontakt med dricksvatten 2014-10-07 Olivier Rod, Swerea KIMAB olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Egen el från vind Sven Ruin

Egen el från vind Sven Ruin Egen el från vind Sven Ruin Aktiv i SERO Lång bakgrund inom vindkraft och energisystem Arbetar på konsultföretaget TEROC AB Har deltagit i utvecklingen av konsumentmärkning för små vindkraftverk inom IEA

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900 Innehåll Kunddag Nytt telefonnummer till Swedac Ny hemsida SWEDAC blir Swedac ISO/IEC 17065 kommer (så småningom) att ersätta EN 45011 för produktcertifiering ISO CASCO har startat arbete med den blivande

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Technical Reserach Institute

Technical Reserach Institute MixBioPells IEE/09/758 Country: Sweden Place: Katrineholm Date: 8 th December 2010 No. of participants: 9 Organizer: SP Swedish Technical Reserach Institute Target group: Stakeholders from the pellets

Läs mer