Avdelning/Institution Energiteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelning/Institution Energiteknik"

Transkript

1 Forskningsprogram Total kostnad kr från energimyn digheten Universitet/Högskola/Företag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Adress Box 857, Borås Projekt EU-projekt Solar Keymark II, P Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter till Avdelning/Institution Energiteknik Pågående Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Åsa Wahlström / Ulrik Pettersson, Slutrapport, namn och förlag Slutrapporterna och andra projektrapporter (på engelska) kan laddas ned från hemsidan: Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål är att ytterligare förbättra villkoren för solvärmeteknik i Europa genom att öppna europamarknaden för tillverkare och återförsäljare av solvärmeprodukter samt genom att verka för att Solar Keymark integreras i regelverk och stödförordningar runt om i Europa. Delmål för projektet har bland annat varit att: i. Fler länder efter projektets genomförande ska acceptera Solar Keymark som ett tillräckligt krav för subventioner eller andra styrande åtgärder. ii. iii. iv. Det ska bli enklare och mindre kostsamt för tillverkarna att testa, certifiera och marknadsföra sina produkter inom Europa, vilket leder till fler exportsatsningar och en större mångfald av produkter på marknaden. Detta ger ökad konkurrens vilket leder till bättre och billigare produkter. Fler företag ska låta certifiera sina produkter och utbudet av kvalitetssäkrade produkt komma att öka. Solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag ska stärkas. v. Allmänhetens intresse och acceptans för tekniken stärks genom att certifieringssystemet blir mer genomarbetat och väletablerat. vi. Öka teknikkunnandet i industrin genom provning och certifiering, vilket i sin tur verkar teknikdrivande

2 Direkt mätbara mål kopplade till ovan huvudresultat är följande: vii. viii. ix. Sedan projektet uppstart i januari 2006 har flertalet länder acceptera Solar Keymark som kvalitetssystem för solfångare. I januari 2007 blev Solar Keymark accepterat i Spanien. Från 2009 är Solar Keymark ett obligatorium för installatinsbidraget i Tyskland. I december 2007 togs beslut om att acceptera Solar Keymark i Storbritannien. I Sverige kommer antagligen Solar Keymark att införas som krav för installationsbidraget från halvårskiftet I och med sammarbetet inom Solar Keymark har en ökad konkurrens uppstått mellan de olika testinstitutet och certfieringsorganen. På hemsidan för Solar Keymark kan man hitta kontaktuppgifter för de testinstitut som är certifierade att utföra provningarna och de cerfifieringsorgan som kan utfärda ett Solar Keymark-certifikat. Detta kommer på sikt att leda till lägre kostnader för provning och certifiering av produkterna. Den för allmänheten tillgängliga databasen över de solfångare som har certfierats underlättar marknadsföringen av produkterna. Inom projektet har det även genomfört ett flertal insatser för att marknadsföra Solar Keymark och solenergins fördelar. Idag är Solar Keymark-certfieringen en förutsättning för företag att kunna göra en ordentlig exportsatning inom europa. Inom projeket har även en Round Robin på tre olika solfångare genomförst hos de olika testinstituten. Från januari 2006 till december 2008 har antalet certfikat ökat från crika 40 till över 300. I december 2007 rapporterades att över 2/3 av alla solfångare som säljs i Europa är märkta med Solar Keymark. x. En ökad kvalitetssäkring av produkterna stärker solvärmens konkurrenskraft gentemot andra energislag. Under 2006 ökade marknaden i Europa med 47%. Under 2007 visar dock siffrorna på att markanden minskade med cirka 10% och uppemot 33% för den tyska marknaden. Den tyska marknaden, vilken står för cirka 50% av den totala Europeiska, har således dragit ner den totala försäljning. Men även i Sverige har försäljningen minskat något under Den nya EU direktivet angående förnybar energi samt EG-direktiven om deklarering av byggnaders energiprestanda och direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster antas däremot att ge solvärmen i Europa postiva tendenser. xi. xii. Under projektmöten och via mail- korrespondans har ett flertal oklarheter om praktiska detaljer angående praxis för provning och certfiering diskuterats och rätts ut. Tillsammans har instituten arbetat fram gemensamma mallar för redovisning av provningsresultaten för solfångare och system. Testinstituten och certifieringsorganen håller även en gemensam koll på falska certifikat som uppmärksammas och vidtar åtgärder därefter. Den ökade provningen och certifieringen tillsammans med andra insatser inom projketet har bidragit till ett ökande teknikkunnandet inom industrin och är förhoppningsvis även teknikdrivande på sikt. Rapporter m.m. kan laddas ned från

3 Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Projektet har till stor del varit bidragande till certifierings fortsatta etablering i de olika medverkande länderna i Europa. På internetsidan: finns för varje deltagande land rapporter om hur certifieringen har implementerats och bidragsreglerna har anpassats under projektet. Denna implementering av Solar Keymark har i många avseenden förbättrat förustättningarna för solvärmen i Europa. Solar Keymark har inte bara erbjudit de tillverkande företagen bättre förutsättningar för export utan även konsumenterna har fått mer tillförlitliga produkter och en bättre redovinsing av produkternas egenskaper. Summary This overall project aims at opening up the European market for solar thermal quality products. Currently the market is still fragmented due to different national and regional requirements in (buildings) regulation and financial incentive schemes. By removing current barriers to trade, consumers will have improved access to solar thermal quality products resulting in a higher uptake of solar thermal energy in the EU. The project is actively working with establishing the Solar Keymark certification and the new European test standards within the field. Recently European Standards for solar thermal products were established, and the CEN Solar Keymark, which certifies conformity with these standards has been introduced. However the acceptance of these standards is not yet universal, and some conflicts remain between the EN Standards and national regulations and requirements in national/regional subsidy schemes. Products, which are Keymark ed but do not meet the national/regional requirements are still not eligible for financial support and cannot compete with eligible products. The expected results are: Removal of trade barriers within the EU More transparent information on product quality, resulting in higher trust of all actors involved Higher integration of EU market, resulting in more competition at European level, economics of scale, cost reductions and transfer of know-how (technical, marketing, integration in heating system) within the EU SP Technical Research Institute of Sweden has participated actively in all the Solar Keymark activities in order to reach the above mentioned goals. One part of the ongoing Intelligent Energy Europe project Solar Keymark II is to coordinate, develop and agree on procedures for development of the EN standard. The objective is to provide inputs to ongoing and future work of standardisation group CEN TC 312 Thermal solar systems and components, which do revisions of solar thermal standards. The work has its focus pointed either at the EN standard or on new standards to be developed covering related products or sub components. SP Technical Research Institute of Sweden has been leading organisation for this work that has resulted in recommendations of improvements of standards and an excel tool that will contribute to evaluate the energy output in the same way in different European countries.

4 SP responsible reports: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December WP5-jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output The complete result from the project can be downloaded from Projektpresentation Problemställning Fram tills för fem år sedan var den Europeiska marknaden för solvärmeteknik tämligen sluten. Varje land har till viss del haft sina egna provningsstandarder, certifieringssystem och bidragsregler vilket gjort det svårt för en tillverkare som velat exportera att komma in på andra länders marknader. Både genom de stora kostnader och den mängd arbete som fordrats. Under år 2001 till 2003 genomfördes projektet Solar Keymark i vilket grunden lades för det nuvarande Europa gemensamma certifieringssystemet. SP hade en central roll i detta projekt som finansierades av EU och STEM till ungefär lika delar (projekt nr. P ) i det att vi ansvarade för revideringen av provningsstandarden EN kring vilken större delen av certifieringssystemet byggdes upp. Det europeiska standardiseringsarbetet på solvärmeområdet inleddes 1995 och under 2001 godkändes de första standarderna (EN och 12976). Erfarenheterna från de första årens användning har lett till en första revision som godkändes våren Sverige har genom SP aktivt deltagit i detta arbete inom två av tre arbetsgrupper (workgroups) under CEN:s tekniska kommitté TC 312. SP:s största arbetsinsats har genom det första Keymark projektet och arbete som följt på detta främst lagts i WG 1-Solfångare. Detta projekt är en fortsättning på det första Keymark-projektet i syfte att verka för en spridning och acceptans av certfiering både hos beslutsfattare, i format av implementering i regelverk, och hos en bred allmänhet.

5 Syfte och mål Projektet kommer att innebära att det befintligt certifieringssystem förbättras och förenklas på olika sätt, bland annat genom jämförelsemätningar och samordning av rutiner för tillverkningskontroll. Omfattningen ska också utökas så att även solvärmda tankar och varmvattenberedare ska kunna keymark certifieras. Andra viktiga del uppgifter blir att arbeta för att solvärmen finns med på ett enhetligt sätt då medlemsländerna börjar arbeta aktivt med Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) och för att etablerade standarder och certifieringsregler anpassas till den snabba utvecklingen på solvärmeområdet. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas inom sex delprojekt (WP:n): WP1. Projektledning, möten och koordinering WP2. Handelshinder Existerande hinder för en helt öppen marknad föreligger i dag främst genom olikheter i nationella regelverk och bidragsregler. För att möjliggöra en effektiv och samordnad bearbetning av dessa kommer läget i Europa först att analyseras och därefter kommer ett antal insatser att föreslås.vid projektets slut kommer läget på nytt att analyseras och återstående hinder att redovisas. WP3. Teknisk implementering av Solar Keymark Huvuduppgiften här blir att etablera ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark. Syftet är att få till stånd en process för kontinuerlig och överordnad kvalitetssäkring av certifieringssystemet och målsättningen är att nätverket ska fortsätta att leva efter projektets slut. Här ingår bl.a. jämförelsemätningar på solfångare och solvärmesystem. WP4. Solar Keymark och EPBD Tidigare erfarenheter har visat att nationella regelverk och stödprogramn kan utgöra hinder för en öppen marknad för solvärmeprodukter. Därför kommer projektet att inta en pro aktiv hållning gentemot införandet av direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EC för de delar som berör solvärme. En deluppgift blir därför att arbeta för att den beräkningsstandard som utvecklats i CEN så lång som möjligt ska införlivas i de olika beräkningsverktyg som tas fram för att beräkna byggnaders energiprestanda. Vidare kommer andra Europa gemensamma verktyg och riktlinjer att utarbetas för användning i medlemsländerna så att introduktionen av EPBD med avseende på solvärme blir så effektiv som möjligt. Arbetet ska därmed också skapa förutsättningar för att den potentiella nyttan med EPBD inom solvärmeområdet verkligen realiseras. WP5. Standarder och nya produkter Denna del av projektet är SPs huvudansvar och den omfattar två delar. Den första går ut på att ta fram ett förslag på beständighetstester av solfångarkomponenter, främst absorbatorbeläggningar och plasttäckskivor men även andra delar, för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Den andra delen av WP5 behandlar en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Det gällande regelverket är uppbyggt kring två produkter och två europeiska standarder: Solfångare (EN 12975) och fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Tanken är nu att även införliva solvärmda tankar och varmvattenberedare testade enligt EN i de gällande Keymark reglerna. Det huvudsakliga arbetet kommer här att bestå i att ta fram ett förslag till CEN för hur anpassning av Solar Keymark reglerna till de nya produkterna ska göras. WP6. Informationsspridning och marknadsföring Informationsspridningen är en nyckeluppgift I projektet. I denna kommer offentliga institutioner som ansvarar för stödprogram inom EU liksom tillverkarkollektivet att bearbetas för att vi skall nå en allmänt ökad acceptans för Solar Keymark. En annan viktig målgrupp är de som arbetar med införandet av EPBD på nationell nivå. Genom att föra en dialog med dessa grupper och ge vägledning om beräkningsstandarden pren skapas förutsättningar för användandet av en

6 gemensam metodik i de olika verktyg som utvecklas för att räkna på byggnadernas energianvändning. SP medverkar i samtliga delprojekt, men den helt övervägande insatsen görs i delprojektet WP5 Standarder som SP leder. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. En ökad användning av solvärme i Sverige stödjer direkt omställningen av det svenska energisystemet vad gäller uppvärmning. För att solvärmen skall nå ordentlig framgång i Sverige liksom i övriga Europa krävs produkter med god kvalité och korrekt redovisade egenskaper. En certifiering av solfångare och system ger konsumenterna Svenska aktiviteter inom projektet SP har gett input till en besiktningscheck-lista vid val av provobjekt vid certifiering och vid inspektion av produktionslinjen i fabrik och till ett beräkningsverktyg som tas fram för att användas vid beräkning av byggnaders energiprestanda. SP har också bidragit till analysen av olikheter i nationella regelverk och bidragsregler som är viktigt för att bryta barriärer. SP har också medverkat i bildande av ett fristående nätverk för testinstitut och certifieringsorgan med intresse för Solar Keymark och har deltagit på samtliga nätverksmöten Freiburg juni 2006, Lyon februari 2007 och Vien oktober SPs huvudansvar var i WP 5 som består av två delar. Den första gick ut på att ta fram förslag på förbättring av tester för inkludering i den befintliga solfångarstandarden EN Här har SP under perioden huvudsakligen arbetat med: kvalitetstester av vacuumrörsolfångare, krav och testmetoder för komponenter en förbättrad metod för exponeringstest en metod och ett beräkningsverktyg för att beräkna årsutbyte från en solfångare regler för att utföra meknisk belastningstest på av vacumrörsolfångare Arbetet har sänts ut på flera remissomgångar inom den internationella gruppen för att nå ett konsensus kring desssa frågor. Detta kommer att leda till ett flertalet förslag till CEN TC312 om vissa ändringar och tillägg till den befintliga standarden för solfångarprovning EN Resulaten rapporteras i: Solar Keymark II, WP5 Standards General acceptance of standards, Delivery 23, - Recommendations to CEN TC 312 for changes in standrads and further work, Ulrik Pettersson, Åsa Wahlström, Roger Nordma och Johan Björkman, SP. December jen02.pdf SK II, Deleviery 23, Description of Microsoft excel code for energy output evaluation, Roger Nordam, SP, December SK II, Delivery 23, Excel tool : Evaluation_energy_output Den andra delen av WP5 behandlarde en utökning av antalet produkttyper som omfattas av Solar Keymark. Här har en revidering av de så kallade scheme rules för solfångare (EN 12975

7 genomförts och en utökning skett med fabriksbyggda tappvattensystem (EN 12976). Det har även framförst en rekomendation till CEN TS312 om att färdigställa pren vilken behandlar provning av plastbyggda kombisystem. Ett färdisgställande av standarden ger möjlighet till att skapa certifieringsregler även för dessa system. SP har också skrivit och presenterat en artikel om behov av standardisering av solvärmeprodukter till ESTEC 2007 i Freiburg. Åsa Wahlström, Peter Kovács, Ulrik Pettersson: Standards for collectors and components in the pipeline, Proceeding of 3 rd European Solar Thermal Energy Conference, estec 2007, page 94, Freiburg, Germany, June 19-20, Publikationer inom projektet (vid ) Följande är de publikationer som tagits fram i projektet. Fler kommer troligen att komma ut under april och maj De kan laddas ned från projektets hemsida: För vissa rapporten krävs dock fortfarande ett lösenord tills att alla rapporter är offentliga. Results/deliverables as per work package WP1-WP6 - Project meetings D1, D2, D9, D14, D22, D26, D36 WP1 - Project reports D3, D4, D5 WP2 - Transnational trade D6 WP2 - Country reports D7, D8 WP3 - Solar Keymark Network (incl. procedure for extrapolating system test results and harmonised inspection check list) D10, D11, D12 WP3/WP5 - Revised scheme rules (incl. tanks) D13, D25 WP4 - EPBD implementation D15-D21 WP5 - Standards D23, D24 WP6 - Brochures D27 WP6 - Newsletters & press releases D28, D34 WP6 - Workshops D29 WP6 - Report of discussions with national authorities & EPBD impl. groups D30, D31 WP6 - Input to European Construction Technololy Platform D32 WP6 - Partner / observer network D33 WP6 - Project Website & Solar Keymark Website D35 WP7 - Project presentations D37, D38, D39 Final proposal part I: Financial part, available to partners from ESTIF Final proposal Part II: Project description, EIE2004-SolarKeymark-II-final.pdf (PDF MB) Project meetings Kick-off meeting in Brussels February nd project meeting in Freiburg June 2006 Lyon meetings 14-15/2, 2007 Vienna meetings 1-2/10, 2007

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Marknadskontroll av tändare 2010 2012

Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Rapport 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Hedeklint, Lena Bäcklund och Åsa Persson Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland

Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Åsa Jardeby, Roger Nordman, Oskar Räftegård SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut : 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Summary 5 1 Tillväxt inom området

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11 PM 2014:11 Insatser för att främja kvinnors företagande en internationell kunskapsöversikt Tillväxtanalys presenterar här en internationell kunskapsöversikt över insatser gjorda i Danmark, Nederländerna,

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp RAPPORT 5861 AUGUSTi 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Mall för slutrapport i Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak

Mall för slutrapport i Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Mall för slutrapport i Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Syftet med slutrapporten är, dels att formellt avrapportera hela projektet till programmet, dels att till en bredare krets kunna sprida resultat

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

ursprungsmärkt fjärrvärme rapport 2013:2

ursprungsmärkt fjärrvärme rapport 2013:2 ursprungsmärkt fjärrvärme rapport 2013:2 URSPRUNGSMÄRKT FJÄRRVÄRME UNDERLAG FÖR ATT SKAPA EN BRANSCHGEMENSAM METOD OLA LARSSON ANDREAS ÖMAN ULRIK AXELSSON ISBN 978-91-7381-100-2 2013 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 DOKUMENTERA RÄTT! ett måste för proffset tation av Dokumenningar elanlägg entation och um der ng, dok i byggna Struktureri

Läs mer