AU för Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AU för Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD)"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna AU för Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD) Tid: fredagen den 23 oktober 2009, kl Plats: Högskolan Dalarna, lokal Kunskap, Falun Närvarande: Mona Ekberg Malung ordförande, Eva Hämberg SUD, Lena Agnberg Borlänge, Stig Persson Region Dalarna, Eva de Marothy Ludvika, Gunnel Gyllander Mora, Maria Fernström Socialarbetarprogrammet, Jörgen Fältsjö Dalacampus, Dick Åhman Högskolan, Inger Nylander Högskolan anteckningar. Socionomprojektet Examensansökan Dick Å informerade. HSV bedömargrupp har ännu inte gjort platsbesök vid Högskolan på grund av allt för stor arbetsbörda under hösten. HSV garanterar dock att besöket kommer att ske så snart som möjligt efter årsskiftet. Programmet uppmanas se över sina examensarbeten eftersom då den nya kvalitetsgranskningen kommer att fokusera på resultat istället för som tidigare kompetens och kvalitet i styrdokument. Både Mälardalens högskola och Högskolan Väst har lämnat in ansökningar. Socialarbetarprogrammet påverkas inte av den översyn av utbudet av utbildningar som nu görs vid Högskolan.. En kartläggning ska göras inför HSV:s besök av anställnings och sysselsättningsläget för de 20 studenter som utexaminerades från socialarbetarprogrammet. En tidigare student i programmet, Anna Wänn har fått i uppdrag att genomföra kartläggningen. Två professorer finns idag med anknytning till Socialarbetar programmet, Christian Kullberg socialt arbete och Kevin McKee, äldreområdet. Kevin föreläste vid senaste professionsseminariet där ca 20 VFU-utbildare också deltog. Kewin Mc Kee kommer att medverka vid SUD-rådet den 20 november. Två nya adjunkter i Socialt arbete har anställts; Ann-Marie Mohlin, 100 % som också har förordnande som verksamhetsledare SUD från 2011 samt Camilla Udo, 20%. Camilla är socionom och doktorand inom forskarskolan Vård och omsorg på resterande 80 %

2 Förändringar i personalgruppen som har skett sedan senaste kompletteringen av ansökan till HSV i maj ska redovisas för bedömargruppen före platsbeösket. VFU-organisationen Socialarbetarprogrammet antar 60 studenter per år. Ett relativt stort avhopp under de sista åren gjorde att det till hösten 2009 antogs 70 studenter för att täcka upp för kommande avhopp. Idag finns 64 studenter kvar från höstens antagning. Blir studentunderlaget i programmet för litet kan HDa inte att erbjuda valbara kursen i den omfattning som utbildningsplanen lovar. VFU organisationen är inte i fas och det är svårt att erbjuda studenter VFU inom framförallt traditionella socionomområden. VF platserna inom omsorgen är egentligen fler än vad som är motiverat inom ramen för en generalistutbildning. För att höstens VFU placering ska lösas måste fler VFU platser skapas till eller så måste varje VF-utbildare ta emot mer än en student. Socialtjänsten i stort inte negativa till Socialarbetarprogrammet för att det inte är en Socionomutbildning. Svårigheterna att få VFU-platser handlar mer om tidsbrist. Utbildningen letar aktivt efter nya samarbetsparters utanför kommunal verksamhet men det kommer endast att handla om enstaka platser och löser inte det platsbrist som råder idag. Antalet VFU platser i Borlänge kommun är en 1/3 jämfört med Falun. Åtgärder för att förbättra engagemanget i Borlänge diskuterades. HDa bjuds in till Borlänge för att diskutera frågan. Det är också viktigt att VF-utbildarna upplever uppskattning från Högskolan och att de blir väl omhändertagna vid besök här.. Frågan om ambitionsnivå i VFU, hur stor del av VFU tiden som måste vara organiserad och hur stor del som kan handla om att finnas med i verksamheten diskuterades. Nya VF-utbildare kan påbörja uppdraget utan att de hunnit gå VF-grundkursen men de ska gå kursen så snart som möjligt. Maria F och Eva Randell erbjuder sig att hålla kortare introduktion nya VF-utbildare som ännu inte hunnit gå grundkurs men som är öppna för att ta emot studenter.. Samverkan Hälso- och sjukvården Eva H föredragande i Jan Florins åtbud. Antagning till sjuksköterskeutbildningen Den kartläggning Högskolan och Samordnarna gjort av åldersstrukturen på kommunala sjuksköterskor i länet visar att 35% av nuvarande sjuksköterskor går i pension fram till Situationen inom landstinget i stort sett den samma. Diskussioner om en ökad antagning till Sjuksköterskeprogrammet med hänvisning till kommande pensionsavgångar har förts med landtinget och togs även upp på SUD-rådets möte i april. Frågan har också diskuterats på samrådskonferensen med kommunerna den 26 september. VF- organisationen inom kommunen kan tänka sig en stegvis ökning under

3 förutsägning att varje steg följs upp och värderas samt att ökningen avbryts om man märker att kvaliteten i VF-utbildningen skulle påverikas negativt.. En ökning av antagningen till Sjuksköterskeprogrammet föreslås ske successivt med + 10 platser per antagningstillfälle upp till en maxnivå på 100 antagna studenter per antagning för som nu 75. Det skulle innebära 25 % ökning av utbildningsvolymen. Vårdutvecklarfunktionen Rekryteringen av vårdutvecklarfunktionen inne i slutfas. I samråd med företrädare från kommunerna har Lena Olai erbjudits tjänsten med målet att hon ska kunna finnas på plats från 1 januari Lena är sjuksköterska och disputerar i januari inom ämnet vårdvetenskap,. Har varit projektledare för Kesrti-projektet. Kommunerna har stor beredskap och engagemang inför arbetet med vårdutvecklaren. Samarbete kommer även att ske inom äldreområdet med professor Kevin McKee. Introduktionsprogram nyanställda sjuksköterskor Malin Lövgren har tagit fram en rapport kring introduktion för nyanställda sjuksköterskor. Rapporten redovisades vid samrådskonferens i Tällberg. Flera är positiva till rapporten, några har redan mentorsprogram. De privata vårdinrättningarna har kommit längst i frågan. FoU-marknad Högskolan har tillsammans med Landstinget och kommuner två gånger årligen hållt forsknings- och utbildningsmarknad. Avsikten med marknaden är att forskning, exarbeten och verksamheterna ska presenteras för varandra. Flertal föreläsningar hålls i anslutning till markanden. Jan Florin har frågat SUD-rådet om de önskar en breddning av FoU marknaden så att även socialtjänsten IFO, äldre- och handikappomsorg omfattas. En vidgning innebär också att Socialarbetarprogrammet, dess lärare och studenter skull involveras. Beslutades: SUDs AU ställer sig positiva till en vidgning av FoU marknaden mot välfärdsområdet. Ämnet sociologi måste även de medverka eftersom utbildningen huvudområdet är sociologi. Maria Fernström tar upp frågan till Programstyrelsen för Socialarbetarprogrammet. Eva Hämberg går ut med inbjudan till kommunerna efter avstämning med Jan Florin och Maria Fernström Chefs- och ledarskapsutbildning Jörgen Fältsjö informerade. Första kursen i utbildningen är avslutad och utvärdering pågår. De studerande är positiva till kursens innehåll och litteratur även om engelsk litteratur upplevs som jobbig av en del. Den boken kompletteras därför med en bok på svenska för dem som föredrar det.. Koppling mellan praktik och studier upplevs som positivt. Arbetsbelastningen med två kurser parallellt och heltidsarbete upplevs negativt. Reflektion via praktikfall istället för teoretiska fall upplevs mycket positivt.

4 Olika lärare är inne i kurserna men Jörgen är kursansvarig för alla kurser för att underlätta för de studerande. Jörgen samarbetar med Maria F kring bl.a. examinationer. Dick Å gör en utvärdering av de studerandes erfarenheter av utbildningen. De flesta anser sig kunna rekommendera utbildningen till kollega men påpekar att tidsbristen är negativt. Ca 10 studeranden har avbrutit utbildningen. Dick planerar presentera rapporten vid SUD-rådet den 20 november. Dick bör väga in tidigare teoretiska erfarenheter från de som svarar. Kommuner och landsting har uppskattningsvis ca 1000 personer med befattning på mellanchefsnivå inom vård och omsorg. Eva H har skickat förfrågan till alla förvaltningar om önskemål om platser i ev kommande utbildningar. Är underlaget i regionen inte tillräckligt för att kunna erbjuda en löpande utbildning måste rekrytering utanför regionen övervägas vilket innebär att nuvarande konstruktion men en kombination av fristående kurser och uppdragkurs sannolikt måste överges. Inför SUD-rådet i november kommer uppgifter om kommande behov att finnas till grund för fortsatt diskussion om utbildningens framtid. Studenterna vid socialarbetarprogrammet är intresserade av chefs- och ledarskapskurser. Verksamheten menar att förkunskapskraven måste vara flexibla eftersom det är stor skillnad på teoretiska meriter på de som planeras gå utbildningen. En översyn av kursplanerna skulle behövas göras då de inte riktigt uppnår grundnivå 2. Lokala vård och omsorgscollege Lägesrapport från arbetet i länet Arbetet med certifiering av det Regionala vård och omsorgscolleget är klart. Flera kommuner ansöker nu om lokala certifieringar. Projektledare är utsedd som stöd i den processen. Region Dalarna bidrar med 50% av kostnaderna i samband med certifiering. Ökad samverkan med Högskolan Dalarna SUD-rådet kan vara en länkt för samarbete med Högskolan. Beslutades: Eva Hämberg föreslås kontakta projekledaren Anna Karin Fändriks som ev även bjuds in till SUD-rådet framöver. Ny ordförande och nya ledamöter i SUD AU 2010 Följande förslag till AU diskuterades: Malungs kommun; Socialchef Mona Ekberg, Förslag :Ny ordförande Ludvika kommun, IFO-chef Eva de Marothy Förslag: Ny vice ordförande Kommunala ledamöter

5 Mora kommun, Socialchef Gunnel Gyllander Borlänge kommun; Socialchef Lena Agnberg Förslag; omval 2 år Falu kommun; Omsorgschef Pia Joelsson/alt Socialchef Inga Lill Frank Förslag nyval Säter kommun; Socialchef Marianne Trana Förslag; ny ledamot Kvinnofridsprojektet Alla positiva till Ina von Schantz Lundgren arbete med projektet som syftar till att ta fram ett färslag till handlingsplan för länets arbete med Kvinnofridsfrågan. Några kommuner känner dock inte att de hunnit med att engagera sig i arbetet som önskat. Högskolan uppmanas via kommunerna att ta kontakt med Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna till ytterligare medel för arbetet med att bygga upp ett kompetenscentra i regionen.. Förslag till dagordning för SUD-rådet 20 november 2009 Beslutades. Följade punkter tas upp på SUD-rådet 20 november Socionomprojektet Samverkan Hälso- och sjukvården Chefs- och ledarskapsutbildning Kvinnofridsprojektet Implementering av nationella riktlinjer missbruk Bjuda in professor Kevin McKee föredra syn på forskning kring äldrefrågor. Vid anteckningarna Inger NYlander

Fysioterapeutprogram vid Högskolan Dalarna

Fysioterapeutprogram vid Högskolan Dalarna vid Högskolan Dalarna Sida: 1 (10) vid Högskolan Dalarna Projektplan vid Högskolan Dalarna Sida: 2 (10) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Idé och mål... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Projektidé... 4 2.3 Projektmål

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Medverkande: Nina Olsson (LTD, Riksteatern Dalarna, UKD), Anna Rosén (Hedemora kommun), Eva Ersbacken (Hedemora kommun), Åke Nyström (Mora kommun),

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Sammanfattning Projekt Tillväxt i Malmfälten har genomfört en förstudie kring Kompetensförstärkning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer