EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB."

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:266 CIV Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB Susanne Öhrvall Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Kvalitets- & miljöledning 2005:266 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--05/266--SE

2 Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB. Processmapping before certification according to ISO/TS A study carried out at Gestemp HardTech AB Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och Gestamp HardTech AB i Luleå av Susanne Öhrvall Luleå Handledare: Clas Kröger, Gestamp HardTech AB Erik Vanhatalo, Luleå tekniska universitet

3

4 Förord Detta examensarbete avslutar mina civilingenjörsstudier i Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är utfört inom ämnesområdet för kvalitetsteknik och motsvarar 20 poäng. Arbetet är genomfört vid Gestamp HardTech AB i Luleå under våren 2005 och handlar om kartläggning av företagets produktframtagningsprocesser. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Clas Kröger vid Gestamp HardTech AB för god vägledning och hjälp vid utförandet av examensarbetet. Jag vill även tacka Erik Vanhatalo, handledare vid Luleå tekniska universitet, för dina goda råd om rapportskrivning. Ytterligare vill jag tacka Peter Ståhlman som var min handledare vid universitetet under de första två månaderna av arbetet, samt alla de personer som på något sätt varit delaktiga i mina intervjuer och efterforskningar på företaget. Luleå, augusti 2005 Susanne Öhrvall

5

6 Sammanfattning Den globala bilindustrin har enats om en teknisk specifikation, ISO/TS 16949, som kommer att ersätta de nuvarande nationella standarderna. Detta examensarbete har utförts på Gestamp HardTech AB i Luleå. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till bilindustrin. Under 2005 planerar företaget att certifiera sig enligt denna specifikation. Examensarbetet var ett delprojekt i certifieringsarbetet och inriktade sig på en kartläggning av företagets produktionsprocesser enligt de krav som ställs i ISO/TS En modell för processkartläggning på Gestamp HardTech AB togs fram med hjälp av litteraturstudier. Arbetet grundar sig på en metod av Sörqvist (2001). Metoden går ut på att arbeta med kartläggningsteam, och med hjälp av denna genomfördes några processkartläggningar som sedan dokumenterades i flödesscheman, med hjälp av Microsoft Visio. Arbetet med kartläggningsteam baserades på gruppintervjuer och brainstorming. Utifrån framtagna flödesscheman utarbetades nyckeltal i processer som ansågs vara kritiska för företaget. Detta arbete styrdes av sjustegsmetoden av Ljungberg & Larsson (2001). Resultatet av arbetet består främst av de flödeskartor som dokumenterats, samt av metoden för processkartläggning vid företaget. Även nyckeltal och rutiner för mätning och uppföljning av dessa har utarbetats. Ett förslag på fortsatt arbete är att Gestamp HardTech AB kartlägger resterande processer i flödeskartor och arbetar fram nyckeltal även för dessa, då standarden kräver en kartläggning av företagets processer.

7

8 Abstract The global automotive industry has agreed on a technical specification, ISO/TS 16949, which will replace the current national standards. This master thesis has been carried out at Gestamp HardTech AB in Luleå. The company develops, produces and markets safety components to the automotive industry. During 2005 the company plans to certify itself according to this specification. This master thesis was a part of the certification work, which focused on mapping of the production processes at the company, according to requirements set in ISO/TS A model for process mapping at Gestamp HardTech AB was developed by means of literature studies. The work was based on a method by Sörqvist (2001). The model was based on working with teams for process mapping. The process map was documented in flowcharts by means of Microsoft Visio. The work with teams for process mapping was based on group interviews and brainstorming. Based on the process maps, business ratios were prepared in processes that were regarded to be critical for the company. This work was governed by a method of seven steps, a method developed by Ljungberg & Larsson, (2001). The result of this work mainly consists of the flowcharts which have been documented, and the method for process mapping at the company. Also business ratios and procedures for measurements and follow-ups have been prepared. A proposal for continued work is that Gestamp HardTech AB maps the remaining processes in flowcharts and also develops business ratios, as the standard requires a mapping of the company s processes.

9

10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING SYFTE AVGRÄNSNINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING GESTAMP HARDTECH AB AFFÄRSIDÉ & KVALITETSPOLICY METOD METODVAL Forskningsansats Kvalitativa & kvantitativa metoder DATAINSAMLINGSMETODER Litteraturstudie Primär- och sekundärdata Brainstorming Intervjutekniker Observationer KARTLÄGGNINGSMETODER FRAMTAGNING AV NYCKELTAL VALIDITET OCH RELIABILITET TEORETISK REFERENSRAM OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING PROCESSER Processdefinition Processtruktur PROCESSKARTLÄGGNING Blockdiagram Flödesschema TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR PROCESSKARTLÄGGNING CERTIFIERINGSSYSTEM ISO 9001: ISO/TS NYCKELTAL Mätning RESULTAT FRAMTAGANDE AV MODELL FÖR PROCESSKARTLÄGGNING GENOMFÖRANDE AV ETT ANTAL PROCESSKARTLÄGGNINGAR LÄMPLIGA NYCKELTAL OCH UPPFÖLJNING AV DESSA SLUTSATSER FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER ANALYS ANALYS AV TEORIER ÖVRIG ANALYS DISKUSSION SYFTETS UPPFYLLANDE METODVAL VALIDITET OCH RELIABILITET RESULTAT FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE VII

11 Innehållsförteckning 8 REFERENSFÖRTECKNING REFERENSLITTERATUR ELEKTRONISKA REFERENSER MUNTLIGA REFERENSER BILAGOR BILAGA A: MODELL FÖR PROCESSKARTLÄGGNING VID GESTAMP HARDTECH AB BILAGA B: KARTLÄGGNINGSMÖTE 1 BILAGA C: BILAGA D: BILAGA E: BILAGA F: BILAGA G: BILAGA H: BILAGA I: BILAGA J: BILAGA K: FÖRETAGETS HUVUDPROCESSER OFFERTBEREDNINGSPROCESSEN KONSTRUKTION AV PRODUKT FRAMTAGNING AV VERKTYG/FIXTURER FRAMTAGNING AV MÄTUTRUSTNING KONTRAKTSGENOMGÅNG FRAMTAGNING AV PROCESSER PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESSEN NYCKELTAL I PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESSEN VIII

12 Inledning 1 Inledning I detta första kapitel beskrivs bakgrund och problembeskrivning till examensarbetet samt dess syfte och avgränsningar. 1.1 Bakgrund Gestamp HardTech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till bilindustrin. Verksamheten bygger på tekniken att härda stål med tillsats av bor (borstål) i samband med formpressning. Presshärdat borstål ger bilindustrin unika möjligheter att bygga lättare och starkare konstruktioner. Framtida, hårdare miljökrav tvingar fordonsindustrin att sänka fordonsvikten för att uppnå lägre bränsleförbrukning. Samtidigt skärps också kraven på fordon med bättre säkerhet. En viktsänkning får därför under inga omständigheter gå ut över säkerheten eller försämra konstruktionens hållfasthet. Presshärdningstekniken gör det möjligt att tillverka lätta och styva detaljer med komplex geometri där formnoggrannhet, snäva toleranser, hög hållfasthet, seghet, god svetsbarhet och låg vikt optimerats. Den kan därför ge säkrare, lättare och mer kostnadseffektiva lösningar än alternativa metoder. (Gestamp HardTech:s hemsida) För att företaget skall kunna tillmötesgå de hårda krav på kvalitet som krävs inom bilindustrin, främst ifrån de stora biltillverkarna runtom i världen. Fordras att de alltid är certifierade enligt den/de standarder som kunden kräver. ISO/TS är en teknisk specifikation som vuxit fram under årens lopp genom olika fordonsstandarder. Syftet med denna specifikation är att tillhandahålla ett kvalitetssystem specifikt för fordonsbranschen, som i förlängningen skall ersätta de nationella standarderna som finns i dagsläget. (Eriksson, Kinde & Lindström, 2001) 1.2 Problembeskrivning Gestamp HardTech är certifierat enligt QS-9000, ISO För att förbättra verksamheten i enlighet med utvecklingen av bilindustrin, planeras en certifiering enligt ISO/TS 16949, som är den standard som bilindustrin globalt har enats om och som kommer att ersätta QS ISO/TS bygger till stor del på ISO 9001:2000 och har ett tydligare process fokus jämfört med QS-9000 som bygger på ISO 9001:1994. Gestamp HardTech har som målsättning att genomföra en certifiering under I och med det tydligare processfokuset i ISO/TS krävs att företaget genomför en kartläggning av dess processer. (Gestamp HardTech:s hemsida) 1.3 Syfte Examensarbetet är ett delprojekt i certifieringsarbetet och inriktar sig på en kartläggning av företagets processer enligt de krav som ställs i ISO/TS (ISO 9001:2000). 1

13 Arbetet delas in i följande faser: Inledning 1. Ta fram en modell och ett arbetssätt som lämpar sig vid genomförande av processkartläggning på Gestamp HardTech AB. 2. Genomföra ett antal processkartläggningar och dokumentera resultatet. 3. Definiera lämpliga nyckeltal för de processer som bedöms ha en stor inverkan på verksamheten. 4. Utveckla metoder för uppföljning av dessa nyckeltal. 1.4 Avgränsningar Ovan nämnda faser kommer att behandlas i fallande ordning. Vid genomförandet av processkartläggningen enligt fas två kommer endast en av huvudprocesserna att brytas ner i delprocesser och aktiviteter för att sedan dokumenteras. Denna process kommer att väljas utifrån hur viktig den är för företaget. Anledningen till att endast en av huvudprocesserna kartläggs är att det blir för omfattande att kartlägga företagets alla processer. Kartläggningen kommer ej att brytas ner så långt som till arbetsmoment, på grund av den begränsade tiden för arbetet. Vid fas tre kommer endast nyckeltal i två av företagets processer att bearbetas. Då fas fyra i sig är av stor omfattning kommer denna att behandlas om tiden tillåter. 2

14 Verksamhetsbeskrivning 2 Verksamhetsbeskrivning Detta avsnitt ger en övergripande beskrivning av Gestamp HardTech:s verksamhet. All information i detta kapitel grundar sig på Gestamp HardTech:s hemsida om inget annat anges. 2.1 Gestamp HardTech AB Gestamp HardTech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till bilindustrin. Verksamheten bygger på tekniken att härda borstål i samband med formpressning. Presshärdningstekniken möjliggör snävare toleranser, förbättrad dimensionsstabilitet och reducerad vikt. Den kan därför ge säkrare, lättare och mer kostnadseffektiva lösningar än alternativa metoder. Gestamp HardTech ingår i den spanska företagsgruppen Corporación Gestamp som ägs av familjen Riberas och är ett av Spaniens största privatägda företag. Produktionen sker i Luleå och i Mason (Michigan, USA) med borstål som ingångsmaterial. Anläggningen i Mason försörjer den nord- och sydamerikanska marknaden med sidokrockskydd. Anläggningen i Luleå är produktionsanläggning för stötfångare, samt för sidokrockskydd för Europa- och Asienmarknaderna. I Luleå drivs dessutom utveckling av process- och verktygsteknik. Idag levererar Gestamp HardTech säkerhetskomponenter till världens ledande bilproducenter i Europa, Nordamerika samt Asien. Material och tillverkningsteknik Presshärdat borstål ger bilindustrin unika möjligheter att bygga lättare och starkare konstruktioner. Framtida och hårdare miljökrav tvingar fordonsindustrin att sänka fordonsvikten för att uppnå lägre bränsleförbrukning. Samtidigt skärps också kraven på fordon med bättre säkerhet. En viktsänkning får därför under inga omständigheter gå ut över säkerheten eller försämra konstruktionens hållfasthet. För att klara detta har presshärdningstekniken utvecklats. En teknik som gör det möjligt att tillverka lätta och styva detaljer med komplex geometri. Presshärdningstekniken baseras på varmformning och härdning av borstål. Karakteristiskt för borstålet är att kolhalten är balanserad så att någon anlöpning efter härdning inte blir nödvändig. Det härdade borstålet har samtidigt mycket hög hållfasthet, brottförlängning samt utmattningshållfasthet. Även formbarhet samt svetsbarhet är mycket god. Eftersom materialet är extremt formbart vid varmformning kan mycket komplicerade detaljer tillverkas i ett stycke. Processen ger även jämna materialdata över hela komponenten oberoende av formningsdjup. 3

15 Verksamhetsbeskrivning Presshärdningstekniken består av fyra moment, vilket illustreras i figur 2.1: 1 Stansning av ämnen 2 Uppvärmning av ämnen 3 Varmformning och härdning av ämnen i pressverktyg: kall/varmvalsat borstål formas rödvarmt och härdas i ett tillverkningssteg. Under härdprocessen hålls verktygen sammanpressade ett antal sekunder och bibehålls kalla genom speciell kylning. 4 Blästring eller betning av komponent Figur 2.1. Presshärdningsteknikens fyra moment. (Gestamp HardTech:s hemsida) 2.2 Affärsidé & kvalitetspolicy Gestamp HardTechs affärsidé är att sänka vikt och öka säkerhet för fordonskomponenter. (Gestamp HardTech:s intranät) Kvalitetspolicyn innebär att Gestamp HardTech ska leverera felfria konkurrenskraftiga produkter och tjänster i rätt tid, så att företagets kundkrav och förväntningar uppfylls. Produkterna ska vara återvinningsbara. Metoder för utveckling, tillverkningsprocesser, kontroll samt logistik ska uppfylla ställda krav från kunder och myndigheter. (ibid) Kvalitetspolicyns förverkligande: Kvalitetssäkring är ett personligt åtagande för VD och ska vara det för samtliga inom företaget. För policyns förverkligande krävs att alla anställda förstår och handlar i linje med vad interna och externa kunder förväntar sig. HardTech ska säkerställa kvalitet och öka konkurrenskraften genom ett aldrig avstannande förbättringsarbete. (ibid) 4

16 Metod 3 Metod Detta avsnitt innehåller en beskrivning av tillämpade metoder för arbetet med processkartläggning och framtagning av nyckeltal samt motiveringar till varför de är lämpliga att använda sig av. 3.1 Metodval Metod är läran om de tillvägagångssätt som kan användas när upplysningar skall samlas in, bearbetas och sammanfattas så att resultatet blir kunskap. Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på. (Andersen, 1998) Forskningsansats Det finns två tillvägagångssätt för att erhålla kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt beteende. Den ena är bevisföringens tillvägagångssätt, deduktion, och den andra är upptäcktens tillvägagångssätt, induktion. Utifrån båda dessa kan vetenskapliga slutsatser dras. Deduktiva slutsatser är att utifrån generella principer dra slutsatser om enskilda händelser. Vid induktion är arbetsgången att utgå ifrån empiri för att binda till generell kunskap om teorin. Här kan en enskild händelse medföra en princip eller en generell lagbundenhet. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid fallstudier, där få personers upplysningar ska säga något generellt om människors syn i en specifik fråga. Efter upprepade studier kan detta leda till en egentlig teori. (Andersen, 1998) Alvesson & Sköldberg (1994) menar att förklaringsmodellerna induktion och deduktion skiljer sig genom att den induktiva ansatsen utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. Medan den deduktiva ansatsen utgår från att en generell regel förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Denna rapport grundar sig på den deduktiva ansatsen då teori är utgångspunkten för arbetet med brainstorming, intervjuer och samtal. Ett fåtal personer hjälper till att bilda en uppfattning om helheten Kvalitativa & kvantitativa metoder Enligt Andersen (1998) finns det två huvudformer av metoder inom samhällsvetenskaperna, kvalitativa- och kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder skapas en djupare förståelse av det problem som studeras, genom olika typer av datainsamling. Ett centralt moment är att förstå problemets samband med helheten. Vid denna metod används bara statistik, matematik och formler i liten utsträckning. Kunskapssyftet är primärt förstående, inte förklarande. Kvantitativa metoder använder i stor utsträckning statistik, matematik och formler och har ganska klara riktlinjer för hur undersökningen skall genomföras. Det primära syftet är att orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen. 5

17 Metod I detta arbete används främst kvalitativ metod då en förståelse för processernas utformning och samband med varandra skall erhållas. 3.2 Datainsamlingsmetoder Litteraturstudie För att skapa en utgångspunkt för examensarbetet bör en litteraturstudie vara det första steg som tas. Den litteraturen som används ska vara så omfattande att den skapar en bred förståelse för ämnesområdet. (Bell, 1994) I detta arbete har litteraturstudien baserats på sökning i Luleå universitetsbiblioteks sökmotor, Lucia. Sökord som process, processkartläggning, kartläggningstekniker och nyckeltal har använts. Sökningar har även genomförts med sökord som metod och forskningsmetodik. I de olika avsnitten av arbetet har viss litteratur varit särskilt användbar. För att skapa en uppfattning om processbegreppet har P-O Egnells licentiatuppsats från 1995 varit till stor hjälp. Han skriver på ett lättförståeligt och övergripande sätt. Även Bergman & Klefsjö:s Kvalitet från behov till användning har varit bra för att skapa en förståelse för processer. Vid processkartläggningen var Sörqvist bok om kvalitetsbristkostnader en bas för arbetet med team. Även Galloways bok om kartläggning var ett bra hjälpmedel då den beskrev en arbetsgång som var genomtänkt och systematisk. Arbetet med nyckeltal grundade sig på boken Processbaserad verksamhetsutveckling av Ljungberg & Larsson, vilken var både beskrivande och väldigt intressant att läsa Primär- och sekundärdata Om forskaren själv eller dennes medhjälpare har samlat in data kallas dessa för primärdata. Om data samlats in av andra personer kallas de sekundärdata. (Andersen, 1998). Generellt så är primärkällor bättre än sekundärkällor. Därför bör sekundärkällor användas i så liten utsträckning som möjligt. (Ejvegård, 2003) I detta arbete samlades data in främst genom observationer och intervjuer (primärdata), men även genom den verksamhetsbeskrivning som finns om företaget och utgivet material från HardTech (Sekundärdata) Brainstorming Brainstorming handlar om att få idéer i samarbete med andra och att vara kreativ. Tekniken används genom att sätta samman en grupp av personer med olika förutsättningar. Dessa personer får en problemformulering presenterad som de skall tänka fritt kring, bygga associationer och idéer till. Det är önskvärt att många idéer genereras. (Andersen, 1998) Brainstorming användes vid kartläggningen av produktionsprocesserna för att erhålla en bred och övergripande bild av processerna. 6

18 Metod Intervjutekniker När det är klart vad som söks måste ett val göras, för vilken typ av intervju som på bästa sätt ger den sökta informationen. Inom termen för intervjuteknik brukar det talas om två ytterpunkter, enligt Bell (2000). På ena änden ses de strukturerade intervjuerna och på den andra de ostrukturerade. Strukturerade intervjuer är standardiserade och liknar i stort sett en enkät som intervjuaren utgår ifrån, här är det lätt att ordna och kvantifiera resultaten. Ostrukturerade intervjuer genomförs mer som ett samtal runt ett visst tema. Det är möjligt att denna intervju tar lång tid att genomföra och mest troligt blir även analysen tidskrävande. Det finns en gyllene medelväg mellan dessa två intervjutekniker, den kallas fokuserad intervju och genomförs nästan som den ostrukturerade intervjun, utan färdiga frågor men med en rad olika teman som skall täckas under intervjuns gång. Fördelen med fokuserad intervju är att analysen blir lättare att utföra då strukturen utformats i förväg. (ibid) I projektet utformades intervjuer som fokuserade, detta då tiden var begränsad och analysen därför ej fick bli för tidskrävande. Intervjuer användes under arbetet med framtagning av nyckeltal i valda processer. Intervjuerna genomfördes i grupp med personer som var involverade i processerna Observationer Observationer används i samband med studier av fenomen i deras naturliga miljö. Enligt Andersen (1998) kan observationsteknikerna delas in i följande: De används ute på fältet, alltså i deras vanliga miljö, eller som laboratorieundersökningar. De är öppna eller slutna. Observationen är öppen när undersökningspersonerna vet att de är föremål för en undersökning. Annars är den sluten. De är deltagande eller icke-deltagande. Om observatören ingår som deltagare i det fenomen som ska studeras talas det om deltagande observation. Om observatören befinner sig utanför är det en icke-deltagande observation. De är strukturerade eller ostrukturerade. Vid strukturerad observation väljs vissa aktiviteter ut på förhand som är aktuella för observation. Utan denna begränsning är det en ostrukturerad observation. De är direkta eller indirekta. Direkt observation äger rum när de utforskade vet att de blir observerade och också känner till syftet med observationen. Indirekt observation äger rum då de observerade inte känner till syftet med observationen. Det som kan sägas om de observationer som genomförts i samband med detta projekt är att de är genomförda ute på fältet, de är öppna, strukturerade, direkta och till största delen deltagande. Observationer gjordes för att erhålla en förståelse för produktionen på HardTech. Dessa genomfördes dels som en tre dagars praktik i produktionen, rundvandringar och samtal med personal. 7

19 3.3 Kartläggningsmetoder Metod Det vanligaste tillvägagångssättet vid processkartläggning är att använda sig av kartläggningsteam. Den största anledningen till detta är att teamet innebär möjligheter att skapa ett brett engagemang inom organisationen då många känner sig delaktiga i arbetet. (Sörqvist, 2001) Det är viktigt att kartläggningsarbetet planeras noggrant och att arbetet bedrivs systematiskt. Ett tillvägagångssätt för att arbeta med kartläggningsteam beskrivs grafiskt av Galloway (1994), se figur 3.3 nedan. Välj team Välj process Rätt team för processen? Nej Ja Definiera processen Kartlägg huvudprocessen Kartlägg alternativa vägar Kartlägg beslutspunkter Använd kartan för att förbättra processen Andra sätt att förbättra Figur 3.3 Arbetsgång för arbete med kartläggningsteam. (Fritt efter Galloway, 1994, s.6.) Sörqvist (2001) beskriver denna process i ord men med något annorlunda ordning: 1. Definiera och avgränsa processerna: Först definieras processens början och slut. Detta bestämmer processens omfattning och gränser, samt vilka representanter som behövs. Kartläggningen bör helst börja med dokumentering av företagets huvudprocesser, som sedan bryts ned i delprocesser. 2. Sätt samman en kartläggningsgrupp: Arbetet med processkartläggningen bör ske i projektform, då flera individers samverkan ger en mer fullständig information om verksamheten och dess aktiviteter. Dessutom skapas delaktighet bland medarbetarna, vilket underlättar vid implementering av förändringar. Gruppen bör vara av storleksordningen fem till åtta personer som alla berörs av processen, eller har goda kunskaper om hela processen. Gruppen bör även innehålla en specialist med metodkunskaper om processkartläggning. 8

20 Metod 3. Utbilda gruppen: Gruppens metodspecialist bör utbilda gruppen i de kunskaper som krävs om kvalitetsarbete, processer och kartläggningsteknik. Även kunskap om brainstorming och enhälliga beslut har stor betydelse vid genomförandet av kartläggningen. 4. Beskriv nuläget: Verksamheten skall kartläggas såsom den ser ut i nuläget och inte som det anses att den borde vara. Ett flödesschema beskriver processen bäst och för att kunna göra ett sådant krävs det att alla aktiviteter inom den definierade processen identifieras. Vid identifieringen används enklast brainstorming där aktiviteterna listas utan hänsyn till ordning. Vid behov kan ytterligare information samlas in genom intervjuer med medarbetare i processen. Efter identifiering sorteras resultatet, där dubbletter och aktiviteter som ej hör till processen utesluts. Resterande aktiviteter delas in i sådana som alltid inträffar och sådana som bara inträffar ibland. De aktiviteter som alltid inträffar, delas in i huvudgrupper och delprocesser. Utifrån dessa konstrueras en övergripande makroprocess genom identifiering av sambanden mellan dessa. Makroprocessen ska bestå av ett fåtal steg, mellan fyra till tolv, och sträcker sig från processens början till slut. Sedan utökas makroprocessen successivt med resterande aktiviteter. I denna fas av kartläggningen är det lämpligt att använda sig av Post-It lappar och en whiteboard för att bygga upp processen, då dessa lappar är lätta att flytta omkring. Här kan det vara bra att rita upp blockdiagram för att se i vilken funktion de olika aktiviteterna utförs. 5. Dokumentera resultatet: När resultatet av processflödet ska dokumenteras, ritas ett flödesschema upp, helst med speciellt datorprogram där det är lätt att ändra det färdiga resultatet vid behov. 6. Analysera och förbättra processerna: När den befintliga processen är kartlagd så inleds arbetet med analys och förbättring av denna. Olika metoder används för detta arbete, bland annat styrdiagram och paretoanalys. Vid arbetet med processkartläggning i detta examensarbete användes denna metod av Sörqvist (2001) som grund. Olika team skapades utefter det omfång eller den specialisering som krävdes om processerna. Möten hölls med jämna intervaller, varje vecka. Vid det första mötet skapades ett team om två personer: En verksamhetsutvecklare och en kvalitetstekniker, som båda hade stor kunskap om företagets processer. Mötet lade grunden för det fortsatta arbetet med kartläggningen, då företagets huvudprocesser kunde identifieras och därigenom information om behörig personal inom de olika delarna kunde erhållas. Följande möten innehöll sedan minst en kunnig person från varje del av processen samt personer med kunskap om processen i sin helhet. 9

21 Metod 3.4 Framtagning av nyckeltal Då det är dags att fastställa vad som verkligen ska mätas finns en konkret metod enligt Ljungberg & Larsson (2001), för att välja och härleda mått. Nämligen sjustegsmetoden, vilken innehåller sju steg och innefattar hela arbetet från krav till mått. Arbetet med att identifiera och bestämma mått genomförs med fördel av en grupp representanter för processens olika delar, men några av gruppens medlemmar får gärna sakna direkt koppling till en specifik del av processen. Att bestämma mått kräver kreativitet och denna kan främjas av den eller de som inte känner processen i detalj. De sju stegen är enligt Ljungberg & Larsson (2001): Steg 1 Sammanställ krav Vid utveckling av processmått sammanställs alla krav på processen eller delprocessen. Alla krav från processens olika intressenter skall finnas tillgängliga på ett överskådligt sätt. För att detta steg ska kunna genomföras måste den totala kravbilden vara känd, så att alla krav kan behandlas samtidigt. Steg 2 Relatera kraven till rätt komponent Nästa steg går ut på att relatera de sammanställda kraven till rätt komponent av processen. I detta skede bör arbetet ske utifrån frågeställningen: Vilken komponent av processen berörs av detta krav? Ett krav kan här relateras till flera komponenter. Steg 3 Identifiera eventuella indirekta krav Trots de direkta krav som ställs på processens olika komponenter är det inte säkert att det är dessa krav som är viktigast att mäta. Därför bör de bakomliggande faktorerna, som påverkar uppfyllandet av ett krav, identifieras och en förståelse för dessa bör skapas. Det egentliga syftet med mätning är att skapa möjligheter för att bättre kunna styra och utveckla processen samt sprida förståelse för den. Ett krav som på ett uppenbart sätt bör relateras till en viss komponent kan benämnas direkt krav. För att ett sådant krav skall kunna uppfyllas kan det vara nödvändigt att identifiera faktorer och krav på dessa som i ett tidigare skede av processen bör eller måste vara uppfyllda. Detta ger upphov till att ett antal indirekta krav ställs. Genom att identifiera de indirekta kraven blir det möjligt att mäta mer proaktivt. Mätningen blir i högre grad inriktad på styrning än på efterkontroll. Steg 4 Uttryck krav på intern effektivitet som en relation Inre effektivitet och produktivitet uttrycks vanligen som en kvot i vilken en prestation relateras till dess användning eller förbrukning av resurser. Därför kräver effektivitetsbedömningar att två olika mätningar görs innan kvoten kan bestämmas. Alltså måste effektivitetskrav uttryckas som en relation mellan en prestation och dess resursanvändning. Steg 5 Uttryck krav i mätbara termer I detta steg avgörs hur de olika kraven skall definieras i mätbara termer. Det är inte nödvändigt att uttrycka kraven i exakta mått, men det får inte råda något tvivel om vad som avses. 10

22 Metod Steg 6 Fastställ korrelerade egenskaper för indirekt mätbara krav Om det uppstår en situation i vilken det inte går att mäta det som önskas, bör det undersökas om det finns någon korrelerad egenskap som kan mätas istället. Det vill säga en egenskap som med stor säkerhet kan förväntas samvariera med den egenskap som först avsågs mätas. Steg 7 Bestäm mått och måttyp Bestäm mått och måttyp för varje krav som skall mätas. Utefter de processer som ansågs viktigast för företaget intervjuades kunnig personal, i form av gruppintervjuer, om relevanta mätetal och metoder för uppföljning av dessa. Ovan nämnda metod användes som vägledning, men arbetet genomfördes ej i sju olika steg utan som en lång diskussion om lämpliga nyckeltal och hur de ska utformas för att bäst mäta det som avses. 3.5 Validitet och reliabilitet Det som är intressant vid undersökningar är att uppnå så stor överensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. (Andersen, 1998) Där kommer validitet och reliabilitet in i bilden. Där validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som avses mätas eller beskrivas. (Bell, 2000) Eller med andra ord så handlar det om huruvida mätresultatet stämmer överrens med önskat resultat eller om det påverkats av andra faktorer. (Befring, 1994) Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen. (Bell, 2000) Eller som Befring (1994) beskriver det, reliabilitet handlar om graden av mätprecision eller fel. I möjligaste mån bör inte mätningar innehålla otillförlitliga förhållanden. Mätdata får exempelvis inte kodas eller registreras på ett felaktigt sätt. (Andersen, 1998) För en ökad reliabilitet i detta arbete sammanställdes flödeskartor och mötesprotokoll i direkt anslutning till mötena, så att information inte skulle förloras eller tolkas fel av författaren. Alla flödeskartor granskades efter dokumentation av berörda parter för att säkerställa att de var rättvisande för processen. Alla intervjuer utfördes med kunnig personal av författaren själv, detta för att missförstånd eller oklarheter skulle undvikas. För att uppnå en hög validitet genomfördes intervjuer inom förutbestämda avgränsningar. 11

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB EXAMENSARBETE 2005:068 CIV En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB TOMAS SUNDSTRÖM MORGAN WURSCKMIDT-WANG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Extern kundtillfredställelse

Extern kundtillfredställelse EXAMENSARBETE 2004:227 CIV Extern kundtillfredställelse En undersökning av hur ett supporterstöd, för Internettjänster, bör utformas utifrån kundens behov Magnus Wallebro CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning?

Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning? EXAMENSARBETE 2006:153 CIV Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning? En fallstudie i större entreprenadprojekt PERNILLA ENGSTRÖM PATRIK PAULSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer