Borås fortsatta utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås fortsatta utveckling"

Transkript

1

2 Borås fortsatta utveckling

3 Borås växer Invånarantal idag mer än Borås befolkning växte med ca 800 personer under 2011 Prognosen är fortsatt växande med ca 870 personer/år

4 Bolagets uppdrag från ägaren Trygga viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp. Med optimalt resursutnyttjande bidra till att skapa långsiktigt hållbar kretsloppsstad.

5 RESAN MOT VÅR DRÖM från infrastruktur till miljö 2009/2010. Ackumulatorn driftsätts. Andra publika tankstationen för biogas invigs. VA in i bolaget Borås Energi och Miljö bildas. Samordning av energi och avfall Kol och biobränsle införs Fjärrvärmen introduceras i Borås Ryaverket byggs Biotorken i drift. Kolet försvinner Närvärme, fjärrkyla och biogas Avfallsförbränning igen!

6 Fjärrvärme en viktig infrastrukturell miljöinvestering Olja Fjärrvärme Värmepump och direktel

7 Fjärrvärme minskad klimatpåverkan Avfall Biobränsle Spillvärme Gasol Torv El Olja Kol Individuell uppv. Klimatpåverkan från 1 MWh fjärrvärme Kg CO2-ekv/MWh, bränsle

8 Rening av avloppsvatten ökade miljökrav Ökade krav på rening av avloppsvatten har minskat miljöbelastning på Viskan Biologisk rening (1939) Kemisk rening minskade fosforutsläpp (naturvårdsverket) (1976/77) Kväverening EU-direktiv (1999)

9 Avloppsvattenbehandling i framtiden Betydande utmaningar/krav Läkemedelsrening Sukralosrening (sötningsmedel) Strängare krav på fosforrening Återföring av avloppsslam till jordbruk (REVAQ certifiering) Klimatförändringar ger ökade regnmängder, och därmed tillrinning av dagvatten

10 Avloppsreningen Avloppsreningsverket är redan för litet för att klara stadens expansion 10

11 Reinvesteringsbehov Kraftvärmeanläggningen behöver förnyas för att bibehålla en hög leveranssäkerhet Avloppsreningsverket behöver förnyas att möta aktuellt behov och framtida miljökrav

12 Mängden avfall från Borås hushåll Fakta: Avfallshögen motsvarar den totala mängden hushållsavfall som uppkommer under ett år. Allt gick till återvinning! Data: Vikt: ton Volym: m 3 Höjd: 123 m hög

13 Klimatpåverkan från Borås avfallsbehandling ,4% 16% 18% Biologisk behandling (biogas) 54% 30% 53% 29% Materialåtervinning Förbränning (el och värme) Klimatpåverkan från 1 ton hushållsavfall Deponi kg CO2-ekv/ton hushållsavfall kg CO2-ekv/ton hushållsavfall

14 Kretsloppsstaden Borås Tar vara på energiströmmarna i staden Omställning från fossilbränslebaserad energiomvandling Internationella utmärkelser Uppmanar innevånarna att spara energi Framgångsrikt miljömedvetet arbete som givit internationella uppdrag

15

16 Samlokalisering ger vinster Samlokalisering ger effektivare totaldrift

17 Geografisk placering idag Kraftvärmeverket på Pantängen Avloppsreningsverket på Gässlösa Avfallshantering på Sobacken

18 Inriktningsbeslut Borås fullmäktige tog den 15 december inriktningsbeslut avseende SAMLOKALISERING PÅ SOBACKEN när nytt kraftvärmeverk och nytt avloppsreningsverk skall byggas. BORÅS CENTRUM Sobacken

19 Planprocessen före etablering av Sobackens nuvarande avfallsanläggning Kommungränsen utgångspunkt Omfattande studier Sobacken blev bästa alternativ för Borås

20 Lokaliseringsalternativ ARV KVV SAMLOKALISERING Sjöbo Brämhult Gässlösa Pantängen Bråt Osdal Transås Kranshult Gässlösa 5:1 Sobacken Rydboholm 1:342

21 Hinder för stadsutveckling ARV KVV SAMLOKALISERING Sjöbo Brämhult Gässlösa Pantängen Bråt Kranshult Osdal Transås Gässlösa 5:1 Sobacken Rydboholm 1:342

22 Stort avstånd till recipient för ARV KVV SAMLOKALISERING Sjöbo Brämhult Transås Sobacken Rydboholm 1:342

23 Tunga transporter genom staden ökar KVV SAMLOKALISERING Sjöbo Sobacken Rydboholm 1:342

24 Närhet till befintlig miljöanläggning KVV SAMLOKALISERING Sobacken Rydboholm 1:342

25 Närhet till befintlig miljöanläggning SAMLOKALISERING Sobacken

26 Lokalisering Ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk bör byggas utanför centrala Borås Möjliggör stadens expansion Minskar transporter i centrala Borås

27 Sobacken På Sobacken kan befintlig verksamhet integreras med kraftvärmeproduktion, avloppsrening och biogasframställning

28 Kraftvärmen i Borås - idag Effektiv och med låg miljöpåverkan Uppvärmning av staden Produktion av förnybar el Bränslen - Avfall - Skogsflis - Bioolja - Briketter och pellets - (fossil olja, gasol) Flera produktionsanläggningar 28

29 Kraftvärmeproduktion

30 Den nya biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen Ersätter det befintliga Framtida utveckling av fjärrvärmebehov El, kyla och fjärrvärme Kommersiell modern teknik 30

31 Kraftvärmeanläggningen - förändring Idag I framtiden 160 MW tillförd bränsle effekt Biobränsle ex skogsflis, grot (grenar och toppar) och stubbar 165 MW tillförd bränsleeffekt Större variation på bränslekvalitet Ökar produktionen av förnybar el Minskade utsläpp

32 Gässlösa avloppsreningsverk teknisk status

33 Avloppsreningsverket idag Gässlösa avloppsreningsverk är dimensionerat för personekvivalenter, beräknat med 70 g BOD per person och dygn. Reningsstegen består av mekanisk- biologisk- och kemisk behandling. Reningsverket är uppdelat i två delar: Del 1 är den äldre delen från år 1934 Del 2 är den yngre delen, som byggdes ut under och 1970-talet. Kväverening tillkom under 1990-tal. Anläggningen överbelastas tidvis över året och klarar inte nuvarande myndighetskrav

34 Framtida avloppsreningsverk Utsläppsvillkoren kommer att upprätthållas på ett mer säkert sätt Mer rationella driftförhållanden vid samlokalisering Stora synergieffekter med biogasproduktion finns Goda möjligheter till luktreduktion Förtätning av Borås stadskärna

35 Avfallsanläggning idag 1. Invägning och kontroll 2. Optisk sortering 3. Bränsleberedning 4. Bränslelagring 5. Biogasproduktion 6. Tankning och fordon 7. Mellanlagring farligt avfall 8. Mellanlagring förpackningar 9. Behandling föroren. massor 10.Deponering Uppsamling av lakvatten 12.Kontor, övriga verksamheter 9

36 Mass- och energibalans, Sobacken framtid Avloppsvatten Renat avloppsvatten Avfall Avfall till Ryaverket, återvinning samt deponi El ARV El Avfallshantering Aska Lakvatten Vått externslam Sand och rens Hushålls- och verksamhetsavfall Fast & flytande biogödsel Slam Rejektvatten & dränvatten Förorenat avloppsvatten Aska Torrt externslam El Biogasproduktio n Fast & flytande biogödsel Luft Luft Värme KVV Renad rökgas Värme El Renat vatten till recipient Biogas Rejekt Biobränsle El Luft

37 En process som pågått sedan 90-talet Studie om framtidsteknik BEM ett framtidsscenario Gässlösa Avloppsreningsverk, Förstudie Förstudie Energikombinat 2013, Nytt avloppsreningsverk i Borås Borås-modellen för en stad i förändring Sobacken Energi och Miljöcentrum Inriktningsbeslut från KF Studie om Framtidsteknik 1994 Gässlösa Avloppsrenings- Verk 2008

38 Mer än sidor 38

39 Inriktningsbeslut som innebär Investeringskalkyl Lönsamhetskalkyl Miljötillstånd Detaljplan Bygglov Finansiering

40 Från vision till verklighet Miljöprövningen ett viktigt steg på en lång resa Ger vägledning för att lyckas väl med projektet Ger inflytande för allmänheten och organisationer Ger legal verkan och rättskraft åt verksamheten Ett nytt modernt tillstånd skapar förtroende

41 Samrådsfasen Myndigheter organisationer allmänheten Gör omgivningen delaktig i visionen Ger också viktig information för fortsättningen

42 Miljöprövning av verksamheterna Tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken Verksamheterna samlas till Sobacken Förändrad lokalisering mer än ändrad omfattning Ingen ökad miljöbelastning Nytt tillstånd, ny teknik, nya villkor

43 BAT och Industriemissionsdirektivet (IED) Europarätten gäller för alla verksamheter IED börjar tillämpas i januari 2013 BAT skall vara en ledstjärna i hela projektet Ger BEM möjlighet att vara i frontlinjen både tekniskt och juridiskt

44 Samlad prövning Samverkande omgivningspåverkan Gemensamma incitament för lokaliseringen Ökat inflytande för omgivningen I överensstämmelse med praxis (Citytunneln, Citybanan, LKAB m.fl.)

45 Tillståndsprocessen A-verksamhet Samråd MKB och TB Ansökan till Markoch miljödomstolen Remiss till berörda myndigheter och övriga berörda Eventuell komplettering från Sökanden Remiss till berörda myndigheter för frågan om behov av komplettering Bemötande från Sökanden Huvudförhandling och syn Dom Eventuell överprövning efter överklagande 45

46 Miljöaspekter och tidplan Start Klart MILJÖTILLSTÅND Samrådsprocess Pågår Vecka 17 TB och MKB Pågår Vecka 35 Tillståndsansökan Påbörjad Vecka 35 Ansökan till Miljödomstolen Vecka 36 DETALJPLAN Pågår Följer MKB Ansökan om bygglov LEDNINGSRÄTT Ansökan om ledningsrätt Planeras

47 Miljöaspekter Buller Luft Transporter och trafik Vatten Kemikalier Avfall och restprodukter Energi Miljörisker Naturmiljö, kulturmiljö Landskapsbild Mark och geologi Hushållning med naturresurser

48 Luktdestruktion Genom samlokalisering kan luktkällor minimeras, vilket förbättrar den lokala miljön. Teknik Gaser från luktkällor kan användas som tilluft till kraftvärmeverk Miljö Luktdestruktion förbättrar miljön för människor som bor i närheten av anläggningarna IPCC

49 Vatten idag och i framtiden Vatten I dag I framtiden KVV bottenblåsningsvatten kondensvatten ARV avloppsvatten lakvatten rejekt Avfall processvatten dagvatten Rening sker lokalt på Pantängen Renat vatten släpps i Viskan Lokal hantering på Sobacken Lakvatten pumpas till Gässlösa ARV Insamling av renat vatten i kraftdamm. Gemensamma flöden samordnas till en utsläppspunkt i Viskan. Lakvatten renas lokalt innan avledning via kraftdamm till Viskan. Energiutvinning via turbin.

50 Utloppspunkt för renat vatten från Sobacken

51

52

53 Bedömt antal tunga transporter per år Idag Framtid Pantängen Gässlösa Sobacken Ökning av totala trafikmängden med ca 1 % på Riksväg 41 Källa: Trafikverket

54 Transporter/trafik i framtiden Minskade trafikflöden i centrum Säkra trafiklösningar vid Sobacken behöver utredas för både tung trafik och personbilstrafik

55 Kommunikation med många intressenter Myndigheter Ägare/politiker Styrelse Personal Allmänhet Företag inom regionen Samarbetspartners Aktörer/politiker inom Västra Götalandsregionen Lokalmedia Fackpress Övriga media

56 Kommunikation i många medier Samrådsmöten Nyhetsbrev Hemsidan uppdateras med nyheter/information Diskussion via sociala medier, Facebook, Kretsloppsbloggen Öppet Hus Utställningar Informationsträffar

57 Besökscentrum Kretsloppspark Besökare kan guidas om avfallets väg i kretsloppet och lära sig mer om hela kedjan från avfall till resurs och om hållbar utveckling. De olika stationerna finns alla på plats i Sobacken Guidning på området får en röd tråd om avfallets väg studeras Sopsortering med återvinning, rötning och förbränning Biogasframställning med gödsel som restprodukt Förbränning med el- och värmeproduktion Avloppsreningsverk för rening av vattnet Kan kombineras med trevliga naturstigar

58 Fem år till färdig anläggning

59

60 Samrådstid Synpunkter från allmänhet och organisationer lämnas senast den 30 mars. Borås Energi och Miljö AB Att: Anders Fransson Box Borås Samråd med Länsstyrelsen fortgår tills ansökan är inlämnad.

61

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt

Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt Kommuninvests frukostseminarium 3 juni 2015 Martin Jakobsson, finanschef Borås Stad Susanne Arneborg, energisamordnare Borås Stad Anna Johansson, ekonomichef

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

På hållbar väg. Tillsammans.

På hållbar väg. Tillsammans. 013 På hållbar väg. Tillsammans. Årsredovisning Karlskoga Energi & Miljö: Koncernen, moderbolaget och dotterbolagen. Elnät, Kraftvärmeverk, Miljö, Stadsnät och Vattenkraft. Karlskoga Energi & Miljö På

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson Bilaga D SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSNUMMER 1331251-200 UPPDRAGSLEDARE Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson DATUM 2012-09-23 Fortum Värme avser att söka tillstånd för

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Skadligt avfall Våta restprodukter ÅF-ENERGIKONSULT STOCKHOLM AB / BORLÄNGE Kent Lundgren Borlänge Förord Den förstudie som ligger bakom föreliggande

Läs mer