Avanza Bokslutskommuniké 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avanza Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 007 Avanza Bokslutskommuniké 2007

2 Bokslutskommuniké 2007 < Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK < Resultat per aktie ökade med 24 (77) procent till 8,51 (6,85) SEK < Antal konton ökade med 27 (23) procent till ( per den 31 december 2006) st och totalt sparkapital ökade med 6 (45) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december 2007 < Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie Fjärde kvartalet < Rörelseintäkterna ökade med 28 (41) procent till 151 (118) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 66 (54) MSEK < Resultat per aktie ökade med 22 (66) procent till 2,40 (1,96) SEK VD-kommentar Intäkterna under 2007 ökade med 22 procent och vinsten med 24 procent. Det innebär att vi infriade våra tillväxtmål trots att börsen inte erbjöd mycket draghjälp. De långsiktiga målen för vinsttillväxt uppgår till procent per år. Den skakiga börsutvecklingen medför dock en betydande osäkerhet inför 2008, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza. Antal konton ökade med 27 procent under 2007 till st. Just nu är sparande i kapitalförsäkring oerhört populärt. Även Avanza Zero fonden utan avgifter lockade många nya kunder. Den turbulenta börsen under hösten har inneburit ett ökat sparande i ränteprodukter samtidigt som intresset för starka tillväxtmarknader som Indien och Kina varit fortsatt högt. Nettosparandet för 2007 slutade på MSEK, vilket är långt under vårt mål. Nettosparandet under inledningen av 2008 har dock varit starkt. Under första kvartalet 2008 sjösätter Avanza dessutom en rad nya tjänster och erbjudanden, som bedöms förstärka nettosparandet ytterligare. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon: Verksamhetsutveckling Det totala antalet konton ökade under 2007 med (24 100) st netto till st ( st per den 31 december 2006), vilket motsvarar en ökning om 27 (23) procent. Pensions- och försäkringskonton utgjorde 43 (27) procent av antalet nya konton. Året har präglats av att nettosparandet inte fullt ut följt kontotillväxten. Det har sin förklaring i en förhållandevis hög privatkonsumtion, högre räntor och att den turbulenta börsen minskade intresset för aktiesparande. Men förklaringen ligger också i tuffare konkurrens och i lägre sparande per nytt konto. Nettosparandet uppgick under 2007 till (6 030) MSEK, vilket motsvarar 12 (20) procent av sparkapitalet vid årets början. Det under tidigare år normalt höga nettosparandet under fjärde kvartalet har minskat som en effekt av att förmögenhetsskatten avskaffats, nysparande i kapitalpension stoppats och det kraftigt ökande intresset för sparande i kapitalförsäkringar. Nettosparandet uppgick under fjärde kvartalet till 940 (1 500) MSEK. Avanza 2007

3 Antal :01 07:02 07:03 07:04 Kontoinflöde per kvartal 2007 Efterfrågan för sparande i kapitalförsäkringar fortsatte att vara mycket stark. Kapitalförsäkringar har ändrat sparbeteendet med stora uttag i slutet av året och med mer sparande i början av Med ett sparande i en kapitalförsäkring kan kunden placera i aktier och fonder utan kapitalvinstskatt och utan att behöva deklarera enskilda värdepappersaffärer. Dessutom kan kunden ta ut pengar direkt. Den enda skatt som kunden betalar är en årlig avkastningsskatt som för närvarande uppgår till drygt en procent av försäkringens värde. Värdeförändringen på det genomsnittliga kontot minskade under 2007 med 4,4 (+22,1) procent jämfört med OMX Stockholm Price Index som minskade med 6,0 (+23,6) procent. MSEK Det totala sparkapitalet ökade med 6 (45) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december Inom Avanza Private Banking ökade sparkapitalet med 23 (72) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK. Sparkapitalet inom Aktiespar.se ökade till 800 (750 per den 31 december 2006) MSEK :01 07:02 07:03 07:04 Nettosparande per kvartal 2007 Hittills har anställda (konton) anslutit till Avanza Tjänstepension. Sparkapitalet inom Avanza Tjänstepension ökade under året med 133 ( ) procent till 140 (60 per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december För att utöka distributionen och nå ut till fler potentiella sparare bedrivs inom Avanza Tjänstepension ett aktivt arbete inom tre områden; direktförsäljning mot företag, via försäkringsförmedlare och via de kollektivavtalade pensionsplanerna. Hittills har det mesta av försäljningen skett genom direktförsäljning och efterfrågan inom detta område är starkt ökande. Avanza har slutit samarbetsavtal med 45 försäkringsförmedlare. Avanza har därtill godkänts för anslutning till tre av de fyra största kollektivavtalade pensionsplanerna i Sverige: SAF/LO, KAP/KL och PA03. Avanza är inte anslutet till ITP-planen. De avtalsområden som Avanza är anslutna till omfattar närmare tre miljoner sparare som årligen placerar MSEK. Normalt gör ungefär fem procent av dessa sparare aktiva om- eller nyval varje år och andelen aktiva sparare bedöms öka. Avgifterna har mycket stort betydelse för hur mycket pension en sparare får i pension och inom samtliga tre områden kan Avanza erbjuda de lägsta avgifterna och genom Avanza Zero fonden utan avgifter ett helt avgiftsfritt pensionssparande. Kapital från 2007 års val inflyter under första och andra kvartalet Det temporära flyttstopp av pensionsförsäkringar som infördes i Sverige i början av 2007 kommer att hävas från och med den 1 maj Avseende en eventuellt tvingande retroaktiv flytträtt råder emellertid stor osäkerhet. Hävandet av flyttstopp öppnar dock en större marknad för Avanza. Detta bedöms vara särskilt intressant inom exempelvis vissa av de kollektivavtalade pensionsplanerna. Det totala sparkapitalet i pensions- och försäkringssparande uppgick per den 31 december 2007 till (4 800 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 19 (11 per den 31 december 2006) procent av det totala sparkapitalet. Fondutbudet omfattar fler än 900 fonder från över 70 fondbolag. Intresset att placera i fonder och aktieindexobligationer ökar kontinuerligt och kunderna för över en större del av detta sparande till Avanza. Intresset för Avanza Zero fonden utan avgifter, är en viktig faktor bakom det ökande fondsparandet hos Avanza. Under 2007 genom- 2 Avanza 2007

4 förde Avanza 1,0 (0,6) miljoner fondaffärer. Avanza Zero hade vid årsskiftet ( per den 31 december 2006) andelsägare hos Avanza och 500 (480 per den 31 december 2006) MSEK i fondkapital inklusive PPM. Avkastningen på Avanza Zero har sedan starten i maj 2006 uppgått till 23,5 procent jämfört med OMXS30-index som under samma period steg med 22,8 procent inklusive utdelningar. Det totala sparkapitalet placerat i fonder uppgick per den 31 december 2007 till (6 550 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 20 (15 per den 31 december 2006) procent av det totala sparkapitalet. Antalet konton med fondinnehav har under perioden ökat till st ( st per den 31 december 2006) per den 31 december 2007, vilket motsvarar 39 (33) procent av alla konton. Avanzas kunder gjorde i genomsnitt 2,09 (2,01) affärer per konto och månad under 2007, vilket är en ökning med 4 (28) procent jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 2,15 (1,98) affärer. Det genomsnittliga courtaget per affär (exklusive fondaffärer) för privatkunder uppgick under 2007 till 102 (116) SEK. De totala rörelseintäkterna uppgick till 1,19 (1,25) procent av sparkapitalet under Prispressen (definierad som rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital) uppgick under 2007 till 5,0 procent. MSEK Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till (5 280 per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december Utlåningen uppgick till (2 290 per den 31 december 2006) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarar 15 (12 per den 31 december 2006) procent respektive 5 (5 per den 31 december 2006) procent av sparkapitalet. Kundernas nettolikviditet uppgick därmed till 10 (7 per den 31 december 2006) procent av sparkapitalet :01 07:02 07:03 07:04 Sparkapital per kvartalsskifte 2007 Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen (inklusive First North) uppgick under 2007 till 8,5 (10,0) procent av antal avslut och 2,8 (2,7) procent av omsättningen. Avanza var precis som tidigare den största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen (inklusive First North) mätt i antal avslut. Spartidningen Placera Nu (www.placera.nu) publicerar dagligen analyser om placeringar i aktier, fonder och pensioner. Under 2007 har antal unika besökare i snitt uppgått till per vecka. I slutet av december hade Avanza aktiva kunder inom PPM-förvaltning. Under fjärde kvartalet har antalet kunder ökat med 800 st. Avanza kommer under inledningen av 2008 att lansera kapitalförvaltning för alla sparformer så att den kund som inte har tid eller kunskap fortfarande kan ta del av Avanzas fördelar. Under första kvartalet 2008 lanseras därtill andra tjänster och erbjudanden som förstärker Avanzas konkurrenskraft och därmed också förutsättningarna för högre nettosparande. Dessutom genomför Avanza en rad åtgärder för att hjälpa kunden från registrering på nätet hela vägen till att kunden är i full gång med sitt sparande. Detta bedöms öka effektiviteten i marknadsföringen och därmed förstärka kontoinflödet och nettosparandet. Avanza har under året erbjudit kunderna att teckna sig i tolv nyintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Bland nya företag som är på väg att marknadsnotera sina aktier är efterfrågan att anlita Avanza fortsatt stort, men en osäkerhet råder ändock under 2008 på grund av det skakiga marknadsklimatet. Avanza strävar efter att hålla hög kvalitet på de nyintroduktioner som kunderna erbjuds. Avanza 2007

5 Driftstillgängligheten på Avanzas webbtjänst uppgick under året till 99,5 (99,7) procent. Avanza slöt i juli 2007 avtal om förvärv av Ikanobankens fond- och pensionssparverksamhet. Köpeskillingen uppgår till maximalt 8,5 MSEK. Verksamheten består av direkt fondsparande och individuellt pensionssparande (IPS). Integrationen kommer att genomföras under februari 2008, vilket innebär att Avanza övertar konton. Ekonomisk översikt Rörelseintäkterna ökade under 2007 med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK, vilket motsvarar 1,19 (1,25) procent av det totala sparkapitalet. Intäktstillväxten förklaras framförallt av en underliggande tillväxt i antal konton, medan prispressen inverkat negativt. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 28 (41) procent till 151 (118) MSEK. Räntenettot respektive fondprovisioner uppgick till 175 (138) MSEK respektive 69 (45) MSEK under 2007, vilket motsvarar en ökning med 27 (69) procent respektive 53 (36) procent jämfört med föregående år. Räntenettot respektive fondprovisioner för fjärde kvartalet uppgick till 48 (38) MSEK respektive 19 (9) MSEK. Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 46 (53) procent av de totala rörelseintäkterna under 2007, medan icke-courtageintäkter utgjorde resterande 54 (47) procent. Under 2007 uppgick icke-courtageintäkter till 121 (102) procent av rörelsekostnaderna, vilket överträffar målsättningen att icke-courtageintäkter skall uppgå till lägst 110 procent av kostnaderna under Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 121 (101) procent. Icke-courtageintäkter består i huvudsak av räntenetto, fondprovisioner och arvoden från corporate finance. Rörelsekostnaderna uppgick under året till 250 (211) MSEK, vilket är en ökning med 18 (52) procent jämfört med föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 69 (59) MSEK. Marknadsföringskostnaderna ökade under 2007 till 49 (43) MSEK. Högre personalkostnader förklarar större delen av ökningen av rörelsekostnaderna. Antalet heltidstjänster (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av december till 210 (157 per den 31 december 2006) medarbetare. Rekryteringsbehovet bedöms under 2008 vara relativt lägre än under föregående år. Resultatet före skatt uppgick under 2007 till 307 (244) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 55 (54) procent. Skattekostnaden uppgick till 74 (56) MSEK. Den effektiva skatten har minskats beroende på att underskottsavdrag om 20 MSEK har godkänts av Skatteverket, vilka tidigare inte bokförts som uppskjutna skattefordringar. Resultatet efter skatt uppgick under året till 233 (188) MSEK. Resultatet per aktie blev 8,51 (6,85) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under året till 46 (45) procent. Avskrivningarna på materiella och immateriella tillgångar uppgick till 10 (8) MSEK och investeringarna uppgick till 10 (16) MSEK under Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till (2 880 per den 31 december 2006) MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 december 2007 till 573 (489 per den 31 december 2006) MSEK eller 21,10 (17,80 per den 31 december 2006) SEK per aktie. Avanza 2007

6 Reservfonden nedsattes i december med 117 MSEK genom överföring till fritt eget kapital i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 12 oktober Nedsättningen möjliggör fortsatta återköp av egna aktier. Totalt har Avanza under 2007 återköpt aktier för sammanlagt 41 MSEK. Återköpen motsvarar 1,1 procent av totalt antal aktier före återköpen. Kapitalbasen med avdrag för föreslagen utdelning uppgick vid årsskiftet till 344 MSEK. I enlighet med gällande kapitaltäckningsregler och Avanzas interna kapitalbedömningsprocess uppgår det totala kapitalkravet för närvarande till 250 MSEK. Avanzas bedömning är därmed att efter en utdelning om 6,00 SEK per aktie ges utrymme till fortsatta återköp av egna aktier upp till 94 MSEK motsvarande 3,46 SEK per aktie. Finansinspektionen kommer under första kvartalet 2008 att meddela resultatet av sin utvärdering av Avanzas interna kapitalbedömning. Långsiktigt bedöms Avanza kunna skifta ut lägst 70 procent av vinsten till aktieägarna. Moderbolaget Avanza AB Avanza AB är moderbolag i Avanza-koncernen. Rörelseresultatet för 2007 var 6 ( 6) MSEK. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 110 (55) MSEK. MSEK 200 MSEK :04 07: :01 07:02 07:03 07: :01 07:02 07:03 07:04 07:03 07:02 Rörelseintäkter per kvartal 2007 Rörelseresultat per kvartal 2007 Framtiden Avanzas mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktig ska uppgå till procent. De goda tillväxtförutsättningarna har sin förklaring i att sparande på internet växer snabbt. Detta beror på internets fördelar vad gäller enkelhet och låga avgifter, ett ökat behov av individuellt sparande och att internetanvändandet ökar i de mer mogna målgrupperna. Avanzas tillväxtmål bygger på en normal marknadsutveckling. Det skakiga marknadsklimat som för närvarande råder kan emellertid kortsiktigt försämra tillväxtförutsättningarna. Avanza har idag marknadens bästa erbjudade vad gäller sparande på internet. En kund kan till exempel få dubbelt så mycket pension jämfört med några av de största aktörerna. Avanza Zero fonden utan avgifter bidrar också till att allt fler ser fördelarna med Avanza. Avanzas bedömning är att mer än 50 procent av allt sparande långsiktigt kommer skötas på internet. Avanzas marknadsandel är 1,3 procent. Målet är att uppnå en marknadsandel om närmare 2 procent senast i slutet av 2010, givet en normal marknadsutveckling. Det är senare än tidigare bedömning och har bland annat sin förklaring i en sämre börsutveckling och lägre nettosparande än förväntat under De långsiktiga förutsättningarna för tillväxt är dock lika goda som tidigare. Avanza 2007

7 Målsättningen är att antal konton och förvaltningstjänster totalt ska närma sig en kvarts miljon i slutet av Målet är att nettosparandet under året ska uppgå till MSEK. Avanza kommer under första kvartalet genomföra en par lanseringar av nya tjänster och erbjudanden, som bedöms stärka förutsättningarna för ett högre nettosparande. På lång sikt finns det ett tydligt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter varför en underliggande tillväxt i sparkapital skapar förutsättningar för intäktstillväxt. Samtidigt bedöms prispressen fortsätta, vilket påverkar tillväxttakten negativt. De långsiktiga tillväxtmålen avseende rörelseintäkter kan sammanfattas enligt följande: Årlig tillväxt (cirka) Mål Nettosparande, % av sparkapital i årets början 23 %* 17 % Normal värdetillväxt 14 %*6 8 % Sparkapital, tillväxt 33 % % Bedömd prispress (2 %) (3 7 %) Intäktstillväxt 34 % % Kostnadsökning (20 %) (10 20 %) Vinsttillväxt 78 % % * Det största hotet mot att målen inte uppnås är en långsiktigt negativ börsutveckling, vilket medför lägre sparkapital såväl som lägre intresse för sparande. Genom det ökande fond- och pensionssparandet minskar emellertid detta direkta beroende av börsen. Konkurrensen från traditionella aktörer har också ökat. Avanzas bedömning är att denna konkurrens bidrar positivt till tillväxten i sparande på internet, vilket i sin tur både ställer högre krav och skapar större möjligheter för Avanza. Avanzas affärsmodell innebär att den största delen av kostnaderna är fasta. Marknadsförings- och försäljningskostnader är dock huvudsakligen rörliga kostnader som beror på hur Avanza bedömer marknadsläget. Avanza kan därför välja att minska kostnadsökningstakten i ett sämre marknadsklimat, men Avanza verkar emellertid i en snabbt föränderlig marknad och kan därför också välja att satsa ytterligare på tillväxt. Det kan medföra högre kostnader än prognosticerat. Kostnadsökningen består till stor del av högre bemanning. Samtliga satsningar utgår dock från nuvarande system och organisation, och kostnadsmedvetenheten är hög inom Avanza. För att genomföra de planerade aktiviteterna och skapa förutsättningar för att uppnå tillväxtmålen, bedöms rörelsekostnaderna öka med procent under I det rådande marknadsklimatet intar Avanza en försiktig hållning till kostnadsökningar. Säsongsmässigt är rörelsekostnaderna under första och fjärde kvartalet normalt högre än under övriga kvartal. Ovanstående ska emellertid inte ses som en intäkts- eller resultatprognos för 2008, på grund av verksamhetens beroende av börsutvecklingen. Målsättningen är dock att icke-courtageintäkter, det vill säga de rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsen, ska uppgå till lägst 130 procent av rörelsekostnaderna, vilket medför god resultatstabilitet även i ett sämre börsklimat. Avanza 2007

8 Övriga bolagshändelser Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie, vilket totalt motsvarar 163 (110) MSEK. Långsiktigt bedöms minst 70 procent av vinsten kunna skiftas ut till aktieägarna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Avanzas verksamhet medför dagligen risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilket Avanza identifierar, följer upp och hanterar dessa risker är viktiga för verksamhetens sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet. I Avanzas årsredovisning för 2006, not 30, ges en utförlig beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker som beskrivits där. Närståendetransaktioner Avanzas närståendetransaktioner framgår av årsredovisningen för 2006, i not 31. Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 15 april 2008 kl i Annexet, Globen, Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och bolagets hemsida, från den 10 mars 2008 och kommer dessutom att skickas ut till de aktieägare som begär det. Valberedning Valberedningen består av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg samt Anders Oscarsson som representerar SEB Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Information om valberedningen återfinns på Avanzas hemsida Återköp av egna aktier Styrelsen för Avanza beslutade den 30 augusti 2007 att inleda återköp av egna aktier i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 22 mars Avanza har totalt under 2007 förvärvat egna aktier för 40,6 MSEK. Det motsvarar en snittkurs om 132,86 SEK per aktie. Återköpen motsvarar 1,1 procent av antal aktier före återköpen. Genomsnittligt antal återköpta egna aktier under 2007 uppgick till st. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning mars 2008 Delårsrapport januari mars april 2008 Årsstämma 15 april 2008 Delårsrapport januari juni juli 2008 Delårsrapport januari september oktober 2008 Bokslutskommuniké 2008 januari 2009 Avanza

9 Koncernens utveckling och nyckeltal* Definitioner okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter, MSEK Rörelsens kostnader, MSEK Resultat före skatt, MSEK Rörelsemarginal % Vinstmarginal, % Resultat per aktie, SEK 2,40 1,96 8,51 6,85 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,38 1,95 8,45 6,80 Courtageintäkter/Rörelseintäkter, % Icke courtageintäkter/rörelseintäkter, % Icke courtageintäkter/rörelsekostnader, % Rörelseintäkter/Sparkapital, % 0,32 0,30 1,19 1,25 Sparkapital, MSEK Sparkapital pension & försäkringssparande, MSEK Sparkapital fonder, MSEK Inlåning, MSEK Utlåning, MSEK Nettosparande, MSEK Nettosparande/Sparkapital, % Utlåning/Inlåning, % Nettoinlåning/Sparkapital, % Konton, st Förvaltningstjänster, st Konton & förvaltningstjänster, st Affärer per konto och månad, st 2,15 1,98 2,09 2,01 Avslut per affär, st 1,71 1,73 1,73 1,74 Courtage per affär, SEK Medelantal anställda, st Antal anställda, st Eget kapital per aktie, SEK 21,10 17,80 21,10 17,80 Avkastning på eget kapital, % Kapitaltäckningskvot 1,79 1,79 Kapitaltäckningsgrad, % 11,8 11,8 Börskurs, SEK 135,50 123,25 135,50 123,25 Börsvärde, MSEK * Avanza publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras kvartalsvis. Sökvägen är Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Vinstmarginal: Resultat efter skatt i förhållande till rörelsens intäkter. Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Courtageintäkter: Courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader. Icke courtageintäkter: Intäkter exklusive courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader. Rörelseintäkter/Sparkapital: Rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden. Inlåning: Inlåning inklusive klientmedelskonton. Nettosparande/Sparkapital: Periodens nettosparande på årsbasis i förhållande till sparkapitalet vid periodens ingång. Nettoinlåning/Sparkapital: Inlåning inklusive klientmedelskonton minus utlåning i förhållande till sparkapitalet vid periodens slut. Konto: Öppnat konto med innehav. Courtage per affär: Courtageintäkter brutto för kontokunder i förhållande till antalet affärer exklusive fondaffärer. Avslut: Köp- och säljtransaktioner som genomförs på olika marknadsplatser och i olika värdepapper. Affär (avräkningsnota):daglig sammanställning av en kunds genomförda köp- eller säljuppdrag i ett specifikt värdepapper. En affär kan bestå av ett eller flera avslut. En affär utgör debiteringsunderlag för courtage. Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen i förhållande till kapitalkravet. Kapitaltäckningsgrad:Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Kapitalbas: Den finansiella företagsgruppens egna kapital justerat enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Den formella kapitalbasen inkluderar endast reviderade resultat. Om periodens resultat reviderats justeras för antagen utdelning. För 2007 har en utdelning om 163 MSEK motsvarande 6,00 SEK per aktie antagits, vilket innebär en nedjustering av kapitalbasen med motsvarande belopp. 8 Avanza 2007

10 Resultaträkningar för koncernen (MSEK) okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 2,40 1,96 8,51 6,85 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,38 1,95 8,45 6,80 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Utestående antal aktier före utspädning, tusental Utestående antal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid full utspädning, tusental Balansräkningar för koncernen (MSEK) Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not Aktier och andelar 1 7 Tillgångar i försäkringsrörelsen Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Inlåning från allmänheten Not Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital Summa skulder och eget kapital Avanza

11 Förändringar i koncernens egna kapital (MSEK) jan dec jan dec Eget kapital vid årets ingång Utdelning Emission av teckningsoptioner 2 2 Återköp av egna aktier 41 Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Kassaflödeanalyser för koncernen (MSEK) okt dec okt dec jan dec jan dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början* Likvida medel vid periodens slut* * Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut. Resultaträkningar för moderbolaget (MSEK) jan dec jan dec Rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader 6 6 Rörelseresultat 6 6 Resultat från finansiella investeringar Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Balansräkningar för moderbolaget (MSEK) Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel 1 1 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder 34 2 Summa eget kapital och skulder Avanza 2007

12 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16 och 2007:13), samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Bokslutskommunikén för moderbolaget har utformats i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för Noter Not 1 Utlåning till allmänheten Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Samtliga lån, så kallade kontokrediter, har säkerhet i form av värdepapper. Not 2 Förvaltade medel för tredje mans räkning Utöver i balansräkningen redovisad inlåning har Avanza per den 31 december 2007 inlåning på klientmedelskonton från tredje man motsvarande 708 (735 per den 31 december 2006) MSEK. Not 3 Kapitaltäckning (MSEK) Primärt kapital 383 Avdrag från primärt kapital 39 Total kapitalbas 344 Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 131 Kapitalkrav för risker i handelslagret 0 Kapitalkrav för operativ risk 61 Totalt minimikapitalkrav 192 Överskott av kapital 152 Kapitaltäckningskvot 1,79 Ovanstående tabell avser den finansiella företagsgruppen där följande koncernbolag ingår; Avanza AB, Avanza Bank AB och Avanza Fonder AB. Det totala kapitalkravet för hela koncernen uppgår till 250 MSEK enligt gällande kapitaltäckningsregler och Avanzas interna kapitalbedömningsprocess. Stockholm den 18 januari 2008 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna rapport är sådan som Avanza AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 18 januari 2008 kl (CET). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr: Avanza

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari mars 2014

Avanza Delårsrapport januari mars 2014 Avanza Delårsrapport januari mars 2014 Nettoinflödet uppgick till 5 520 (3 290) MSEK, motsvarande 5 (4) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 5 (3) procent till 331 000

Läs mer

Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013

Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013 Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013 Nettoinflödet uppgick till 3 290 (1 910) MSEK, motsvarande 4 (3) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal konton ökade med 4 (5) procent till 492

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari september 2014

Avanza Delårsrapport januari september 2014 Avanza Delårsrapport januari september Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

stycken 112 (101) 93 (98) procent

stycken 112 (101) 93 (98) procent delårsrapport januari mars 2013 januari mars 2013 Rörelseintäkterna minskade med 8 procent till 244,0 MSEK (264,9 MSEK) Periodens resultat efter skatt minskade med 21 procent till 57,1 MSEK (72,5 MSEK)

Läs mer

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7)

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7) Delårsrapport januari mars 2015 Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Stark försäljningsutveckling, investeringar för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 180 Mkr (21 820) under fjärde kvartalet, en

Läs mer