Avanza Bokslutskommuniké 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avanza Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 007 Avanza Bokslutskommuniké 2007

2 Bokslutskommuniké 2007 < Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK < Resultat per aktie ökade med 24 (77) procent till 8,51 (6,85) SEK < Antal konton ökade med 27 (23) procent till ( per den 31 december 2006) st och totalt sparkapital ökade med 6 (45) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december 2007 < Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie Fjärde kvartalet < Rörelseintäkterna ökade med 28 (41) procent till 151 (118) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 66 (54) MSEK < Resultat per aktie ökade med 22 (66) procent till 2,40 (1,96) SEK VD-kommentar Intäkterna under 2007 ökade med 22 procent och vinsten med 24 procent. Det innebär att vi infriade våra tillväxtmål trots att börsen inte erbjöd mycket draghjälp. De långsiktiga målen för vinsttillväxt uppgår till procent per år. Den skakiga börsutvecklingen medför dock en betydande osäkerhet inför 2008, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza. Antal konton ökade med 27 procent under 2007 till st. Just nu är sparande i kapitalförsäkring oerhört populärt. Även Avanza Zero fonden utan avgifter lockade många nya kunder. Den turbulenta börsen under hösten har inneburit ett ökat sparande i ränteprodukter samtidigt som intresset för starka tillväxtmarknader som Indien och Kina varit fortsatt högt. Nettosparandet för 2007 slutade på MSEK, vilket är långt under vårt mål. Nettosparandet under inledningen av 2008 har dock varit starkt. Under första kvartalet 2008 sjösätter Avanza dessutom en rad nya tjänster och erbjudanden, som bedöms förstärka nettosparandet ytterligare. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon: Verksamhetsutveckling Det totala antalet konton ökade under 2007 med (24 100) st netto till st ( st per den 31 december 2006), vilket motsvarar en ökning om 27 (23) procent. Pensions- och försäkringskonton utgjorde 43 (27) procent av antalet nya konton. Året har präglats av att nettosparandet inte fullt ut följt kontotillväxten. Det har sin förklaring i en förhållandevis hög privatkonsumtion, högre räntor och att den turbulenta börsen minskade intresset för aktiesparande. Men förklaringen ligger också i tuffare konkurrens och i lägre sparande per nytt konto. Nettosparandet uppgick under 2007 till (6 030) MSEK, vilket motsvarar 12 (20) procent av sparkapitalet vid årets början. Det under tidigare år normalt höga nettosparandet under fjärde kvartalet har minskat som en effekt av att förmögenhetsskatten avskaffats, nysparande i kapitalpension stoppats och det kraftigt ökande intresset för sparande i kapitalförsäkringar. Nettosparandet uppgick under fjärde kvartalet till 940 (1 500) MSEK. Avanza 2007

3 Antal :01 07:02 07:03 07:04 Kontoinflöde per kvartal 2007 Efterfrågan för sparande i kapitalförsäkringar fortsatte att vara mycket stark. Kapitalförsäkringar har ändrat sparbeteendet med stora uttag i slutet av året och med mer sparande i början av Med ett sparande i en kapitalförsäkring kan kunden placera i aktier och fonder utan kapitalvinstskatt och utan att behöva deklarera enskilda värdepappersaffärer. Dessutom kan kunden ta ut pengar direkt. Den enda skatt som kunden betalar är en årlig avkastningsskatt som för närvarande uppgår till drygt en procent av försäkringens värde. Värdeförändringen på det genomsnittliga kontot minskade under 2007 med 4,4 (+22,1) procent jämfört med OMX Stockholm Price Index som minskade med 6,0 (+23,6) procent. MSEK Det totala sparkapitalet ökade med 6 (45) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december Inom Avanza Private Banking ökade sparkapitalet med 23 (72) procent till ( per den 31 december 2006) MSEK. Sparkapitalet inom Aktiespar.se ökade till 800 (750 per den 31 december 2006) MSEK :01 07:02 07:03 07:04 Nettosparande per kvartal 2007 Hittills har anställda (konton) anslutit till Avanza Tjänstepension. Sparkapitalet inom Avanza Tjänstepension ökade under året med 133 ( ) procent till 140 (60 per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december För att utöka distributionen och nå ut till fler potentiella sparare bedrivs inom Avanza Tjänstepension ett aktivt arbete inom tre områden; direktförsäljning mot företag, via försäkringsförmedlare och via de kollektivavtalade pensionsplanerna. Hittills har det mesta av försäljningen skett genom direktförsäljning och efterfrågan inom detta område är starkt ökande. Avanza har slutit samarbetsavtal med 45 försäkringsförmedlare. Avanza har därtill godkänts för anslutning till tre av de fyra största kollektivavtalade pensionsplanerna i Sverige: SAF/LO, KAP/KL och PA03. Avanza är inte anslutet till ITP-planen. De avtalsområden som Avanza är anslutna till omfattar närmare tre miljoner sparare som årligen placerar MSEK. Normalt gör ungefär fem procent av dessa sparare aktiva om- eller nyval varje år och andelen aktiva sparare bedöms öka. Avgifterna har mycket stort betydelse för hur mycket pension en sparare får i pension och inom samtliga tre områden kan Avanza erbjuda de lägsta avgifterna och genom Avanza Zero fonden utan avgifter ett helt avgiftsfritt pensionssparande. Kapital från 2007 års val inflyter under första och andra kvartalet Det temporära flyttstopp av pensionsförsäkringar som infördes i Sverige i början av 2007 kommer att hävas från och med den 1 maj Avseende en eventuellt tvingande retroaktiv flytträtt råder emellertid stor osäkerhet. Hävandet av flyttstopp öppnar dock en större marknad för Avanza. Detta bedöms vara särskilt intressant inom exempelvis vissa av de kollektivavtalade pensionsplanerna. Det totala sparkapitalet i pensions- och försäkringssparande uppgick per den 31 december 2007 till (4 800 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 19 (11 per den 31 december 2006) procent av det totala sparkapitalet. Fondutbudet omfattar fler än 900 fonder från över 70 fondbolag. Intresset att placera i fonder och aktieindexobligationer ökar kontinuerligt och kunderna för över en större del av detta sparande till Avanza. Intresset för Avanza Zero fonden utan avgifter, är en viktig faktor bakom det ökande fondsparandet hos Avanza. Under 2007 genom- 2 Avanza 2007

4 förde Avanza 1,0 (0,6) miljoner fondaffärer. Avanza Zero hade vid årsskiftet ( per den 31 december 2006) andelsägare hos Avanza och 500 (480 per den 31 december 2006) MSEK i fondkapital inklusive PPM. Avkastningen på Avanza Zero har sedan starten i maj 2006 uppgått till 23,5 procent jämfört med OMXS30-index som under samma period steg med 22,8 procent inklusive utdelningar. Det totala sparkapitalet placerat i fonder uppgick per den 31 december 2007 till (6 550 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 20 (15 per den 31 december 2006) procent av det totala sparkapitalet. Antalet konton med fondinnehav har under perioden ökat till st ( st per den 31 december 2006) per den 31 december 2007, vilket motsvarar 39 (33) procent av alla konton. Avanzas kunder gjorde i genomsnitt 2,09 (2,01) affärer per konto och månad under 2007, vilket är en ökning med 4 (28) procent jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 2,15 (1,98) affärer. Det genomsnittliga courtaget per affär (exklusive fondaffärer) för privatkunder uppgick under 2007 till 102 (116) SEK. De totala rörelseintäkterna uppgick till 1,19 (1,25) procent av sparkapitalet under Prispressen (definierad som rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital) uppgick under 2007 till 5,0 procent. MSEK Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till (5 280 per den 31 december 2006) MSEK per den 31 december Utlåningen uppgick till (2 290 per den 31 december 2006) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarar 15 (12 per den 31 december 2006) procent respektive 5 (5 per den 31 december 2006) procent av sparkapitalet. Kundernas nettolikviditet uppgick därmed till 10 (7 per den 31 december 2006) procent av sparkapitalet :01 07:02 07:03 07:04 Sparkapital per kvartalsskifte 2007 Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen (inklusive First North) uppgick under 2007 till 8,5 (10,0) procent av antal avslut och 2,8 (2,7) procent av omsättningen. Avanza var precis som tidigare den största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen (inklusive First North) mätt i antal avslut. Spartidningen Placera Nu (www.placera.nu) publicerar dagligen analyser om placeringar i aktier, fonder och pensioner. Under 2007 har antal unika besökare i snitt uppgått till per vecka. I slutet av december hade Avanza aktiva kunder inom PPM-förvaltning. Under fjärde kvartalet har antalet kunder ökat med 800 st. Avanza kommer under inledningen av 2008 att lansera kapitalförvaltning för alla sparformer så att den kund som inte har tid eller kunskap fortfarande kan ta del av Avanzas fördelar. Under första kvartalet 2008 lanseras därtill andra tjänster och erbjudanden som förstärker Avanzas konkurrenskraft och därmed också förutsättningarna för högre nettosparande. Dessutom genomför Avanza en rad åtgärder för att hjälpa kunden från registrering på nätet hela vägen till att kunden är i full gång med sitt sparande. Detta bedöms öka effektiviteten i marknadsföringen och därmed förstärka kontoinflödet och nettosparandet. Avanza har under året erbjudit kunderna att teckna sig i tolv nyintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Bland nya företag som är på väg att marknadsnotera sina aktier är efterfrågan att anlita Avanza fortsatt stort, men en osäkerhet råder ändock under 2008 på grund av det skakiga marknadsklimatet. Avanza strävar efter att hålla hög kvalitet på de nyintroduktioner som kunderna erbjuds. Avanza 2007

5 Driftstillgängligheten på Avanzas webbtjänst uppgick under året till 99,5 (99,7) procent. Avanza slöt i juli 2007 avtal om förvärv av Ikanobankens fond- och pensionssparverksamhet. Köpeskillingen uppgår till maximalt 8,5 MSEK. Verksamheten består av direkt fondsparande och individuellt pensionssparande (IPS). Integrationen kommer att genomföras under februari 2008, vilket innebär att Avanza övertar konton. Ekonomisk översikt Rörelseintäkterna ökade under 2007 med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK, vilket motsvarar 1,19 (1,25) procent av det totala sparkapitalet. Intäktstillväxten förklaras framförallt av en underliggande tillväxt i antal konton, medan prispressen inverkat negativt. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 28 (41) procent till 151 (118) MSEK. Räntenettot respektive fondprovisioner uppgick till 175 (138) MSEK respektive 69 (45) MSEK under 2007, vilket motsvarar en ökning med 27 (69) procent respektive 53 (36) procent jämfört med föregående år. Räntenettot respektive fondprovisioner för fjärde kvartalet uppgick till 48 (38) MSEK respektive 19 (9) MSEK. Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 46 (53) procent av de totala rörelseintäkterna under 2007, medan icke-courtageintäkter utgjorde resterande 54 (47) procent. Under 2007 uppgick icke-courtageintäkter till 121 (102) procent av rörelsekostnaderna, vilket överträffar målsättningen att icke-courtageintäkter skall uppgå till lägst 110 procent av kostnaderna under Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 121 (101) procent. Icke-courtageintäkter består i huvudsak av räntenetto, fondprovisioner och arvoden från corporate finance. Rörelsekostnaderna uppgick under året till 250 (211) MSEK, vilket är en ökning med 18 (52) procent jämfört med föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 69 (59) MSEK. Marknadsföringskostnaderna ökade under 2007 till 49 (43) MSEK. Högre personalkostnader förklarar större delen av ökningen av rörelsekostnaderna. Antalet heltidstjänster (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av december till 210 (157 per den 31 december 2006) medarbetare. Rekryteringsbehovet bedöms under 2008 vara relativt lägre än under föregående år. Resultatet före skatt uppgick under 2007 till 307 (244) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 55 (54) procent. Skattekostnaden uppgick till 74 (56) MSEK. Den effektiva skatten har minskats beroende på att underskottsavdrag om 20 MSEK har godkänts av Skatteverket, vilka tidigare inte bokförts som uppskjutna skattefordringar. Resultatet efter skatt uppgick under året till 233 (188) MSEK. Resultatet per aktie blev 8,51 (6,85) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under året till 46 (45) procent. Avskrivningarna på materiella och immateriella tillgångar uppgick till 10 (8) MSEK och investeringarna uppgick till 10 (16) MSEK under Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till (2 880 per den 31 december 2006) MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 december 2007 till 573 (489 per den 31 december 2006) MSEK eller 21,10 (17,80 per den 31 december 2006) SEK per aktie. Avanza 2007

6 Reservfonden nedsattes i december med 117 MSEK genom överföring till fritt eget kapital i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 12 oktober Nedsättningen möjliggör fortsatta återköp av egna aktier. Totalt har Avanza under 2007 återköpt aktier för sammanlagt 41 MSEK. Återköpen motsvarar 1,1 procent av totalt antal aktier före återköpen. Kapitalbasen med avdrag för föreslagen utdelning uppgick vid årsskiftet till 344 MSEK. I enlighet med gällande kapitaltäckningsregler och Avanzas interna kapitalbedömningsprocess uppgår det totala kapitalkravet för närvarande till 250 MSEK. Avanzas bedömning är därmed att efter en utdelning om 6,00 SEK per aktie ges utrymme till fortsatta återköp av egna aktier upp till 94 MSEK motsvarande 3,46 SEK per aktie. Finansinspektionen kommer under första kvartalet 2008 att meddela resultatet av sin utvärdering av Avanzas interna kapitalbedömning. Långsiktigt bedöms Avanza kunna skifta ut lägst 70 procent av vinsten till aktieägarna. Moderbolaget Avanza AB Avanza AB är moderbolag i Avanza-koncernen. Rörelseresultatet för 2007 var 6 ( 6) MSEK. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 110 (55) MSEK. MSEK 200 MSEK :04 07: :01 07:02 07:03 07: :01 07:02 07:03 07:04 07:03 07:02 Rörelseintäkter per kvartal 2007 Rörelseresultat per kvartal 2007 Framtiden Avanzas mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktig ska uppgå till procent. De goda tillväxtförutsättningarna har sin förklaring i att sparande på internet växer snabbt. Detta beror på internets fördelar vad gäller enkelhet och låga avgifter, ett ökat behov av individuellt sparande och att internetanvändandet ökar i de mer mogna målgrupperna. Avanzas tillväxtmål bygger på en normal marknadsutveckling. Det skakiga marknadsklimat som för närvarande råder kan emellertid kortsiktigt försämra tillväxtförutsättningarna. Avanza har idag marknadens bästa erbjudade vad gäller sparande på internet. En kund kan till exempel få dubbelt så mycket pension jämfört med några av de största aktörerna. Avanza Zero fonden utan avgifter bidrar också till att allt fler ser fördelarna med Avanza. Avanzas bedömning är att mer än 50 procent av allt sparande långsiktigt kommer skötas på internet. Avanzas marknadsandel är 1,3 procent. Målet är att uppnå en marknadsandel om närmare 2 procent senast i slutet av 2010, givet en normal marknadsutveckling. Det är senare än tidigare bedömning och har bland annat sin förklaring i en sämre börsutveckling och lägre nettosparande än förväntat under De långsiktiga förutsättningarna för tillväxt är dock lika goda som tidigare. Avanza 2007

7 Målsättningen är att antal konton och förvaltningstjänster totalt ska närma sig en kvarts miljon i slutet av Målet är att nettosparandet under året ska uppgå till MSEK. Avanza kommer under första kvartalet genomföra en par lanseringar av nya tjänster och erbjudanden, som bedöms stärka förutsättningarna för ett högre nettosparande. På lång sikt finns det ett tydligt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter varför en underliggande tillväxt i sparkapital skapar förutsättningar för intäktstillväxt. Samtidigt bedöms prispressen fortsätta, vilket påverkar tillväxttakten negativt. De långsiktiga tillväxtmålen avseende rörelseintäkter kan sammanfattas enligt följande: Årlig tillväxt (cirka) Mål Nettosparande, % av sparkapital i årets början 23 %* 17 % Normal värdetillväxt 14 %*6 8 % Sparkapital, tillväxt 33 % % Bedömd prispress (2 %) (3 7 %) Intäktstillväxt 34 % % Kostnadsökning (20 %) (10 20 %) Vinsttillväxt 78 % % * Det största hotet mot att målen inte uppnås är en långsiktigt negativ börsutveckling, vilket medför lägre sparkapital såväl som lägre intresse för sparande. Genom det ökande fond- och pensionssparandet minskar emellertid detta direkta beroende av börsen. Konkurrensen från traditionella aktörer har också ökat. Avanzas bedömning är att denna konkurrens bidrar positivt till tillväxten i sparande på internet, vilket i sin tur både ställer högre krav och skapar större möjligheter för Avanza. Avanzas affärsmodell innebär att den största delen av kostnaderna är fasta. Marknadsförings- och försäljningskostnader är dock huvudsakligen rörliga kostnader som beror på hur Avanza bedömer marknadsläget. Avanza kan därför välja att minska kostnadsökningstakten i ett sämre marknadsklimat, men Avanza verkar emellertid i en snabbt föränderlig marknad och kan därför också välja att satsa ytterligare på tillväxt. Det kan medföra högre kostnader än prognosticerat. Kostnadsökningen består till stor del av högre bemanning. Samtliga satsningar utgår dock från nuvarande system och organisation, och kostnadsmedvetenheten är hög inom Avanza. För att genomföra de planerade aktiviteterna och skapa förutsättningar för att uppnå tillväxtmålen, bedöms rörelsekostnaderna öka med procent under I det rådande marknadsklimatet intar Avanza en försiktig hållning till kostnadsökningar. Säsongsmässigt är rörelsekostnaderna under första och fjärde kvartalet normalt högre än under övriga kvartal. Ovanstående ska emellertid inte ses som en intäkts- eller resultatprognos för 2008, på grund av verksamhetens beroende av börsutvecklingen. Målsättningen är dock att icke-courtageintäkter, det vill säga de rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsen, ska uppgå till lägst 130 procent av rörelsekostnaderna, vilket medför god resultatstabilitet även i ett sämre börsklimat. Avanza 2007

8 Övriga bolagshändelser Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie, vilket totalt motsvarar 163 (110) MSEK. Långsiktigt bedöms minst 70 procent av vinsten kunna skiftas ut till aktieägarna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Avanzas verksamhet medför dagligen risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilket Avanza identifierar, följer upp och hanterar dessa risker är viktiga för verksamhetens sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet. I Avanzas årsredovisning för 2006, not 30, ges en utförlig beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker som beskrivits där. Närståendetransaktioner Avanzas närståendetransaktioner framgår av årsredovisningen för 2006, i not 31. Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 15 april 2008 kl i Annexet, Globen, Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och bolagets hemsida, från den 10 mars 2008 och kommer dessutom att skickas ut till de aktieägare som begär det. Valberedning Valberedningen består av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg samt Anders Oscarsson som representerar SEB Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Information om valberedningen återfinns på Avanzas hemsida Återköp av egna aktier Styrelsen för Avanza beslutade den 30 augusti 2007 att inleda återköp av egna aktier i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 22 mars Avanza har totalt under 2007 förvärvat egna aktier för 40,6 MSEK. Det motsvarar en snittkurs om 132,86 SEK per aktie. Återköpen motsvarar 1,1 procent av antal aktier före återköpen. Genomsnittligt antal återköpta egna aktier under 2007 uppgick till st. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning mars 2008 Delårsrapport januari mars april 2008 Årsstämma 15 april 2008 Delårsrapport januari juni juli 2008 Delårsrapport januari september oktober 2008 Bokslutskommuniké 2008 januari 2009 Avanza

9 Koncernens utveckling och nyckeltal* Definitioner okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter, MSEK Rörelsens kostnader, MSEK Resultat före skatt, MSEK Rörelsemarginal % Vinstmarginal, % Resultat per aktie, SEK 2,40 1,96 8,51 6,85 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,38 1,95 8,45 6,80 Courtageintäkter/Rörelseintäkter, % Icke courtageintäkter/rörelseintäkter, % Icke courtageintäkter/rörelsekostnader, % Rörelseintäkter/Sparkapital, % 0,32 0,30 1,19 1,25 Sparkapital, MSEK Sparkapital pension & försäkringssparande, MSEK Sparkapital fonder, MSEK Inlåning, MSEK Utlåning, MSEK Nettosparande, MSEK Nettosparande/Sparkapital, % Utlåning/Inlåning, % Nettoinlåning/Sparkapital, % Konton, st Förvaltningstjänster, st Konton & förvaltningstjänster, st Affärer per konto och månad, st 2,15 1,98 2,09 2,01 Avslut per affär, st 1,71 1,73 1,73 1,74 Courtage per affär, SEK Medelantal anställda, st Antal anställda, st Eget kapital per aktie, SEK 21,10 17,80 21,10 17,80 Avkastning på eget kapital, % Kapitaltäckningskvot 1,79 1,79 Kapitaltäckningsgrad, % 11,8 11,8 Börskurs, SEK 135,50 123,25 135,50 123,25 Börsvärde, MSEK * Avanza publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras kvartalsvis. Sökvägen är Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Vinstmarginal: Resultat efter skatt i förhållande till rörelsens intäkter. Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Courtageintäkter: Courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader. Icke courtageintäkter: Intäkter exklusive courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader. Rörelseintäkter/Sparkapital: Rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden. Inlåning: Inlåning inklusive klientmedelskonton. Nettosparande/Sparkapital: Periodens nettosparande på årsbasis i förhållande till sparkapitalet vid periodens ingång. Nettoinlåning/Sparkapital: Inlåning inklusive klientmedelskonton minus utlåning i förhållande till sparkapitalet vid periodens slut. Konto: Öppnat konto med innehav. Courtage per affär: Courtageintäkter brutto för kontokunder i förhållande till antalet affärer exklusive fondaffärer. Avslut: Köp- och säljtransaktioner som genomförs på olika marknadsplatser och i olika värdepapper. Affär (avräkningsnota):daglig sammanställning av en kunds genomförda köp- eller säljuppdrag i ett specifikt värdepapper. En affär kan bestå av ett eller flera avslut. En affär utgör debiteringsunderlag för courtage. Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen i förhållande till kapitalkravet. Kapitaltäckningsgrad:Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Kapitalbas: Den finansiella företagsgruppens egna kapital justerat enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Den formella kapitalbasen inkluderar endast reviderade resultat. Om periodens resultat reviderats justeras för antagen utdelning. För 2007 har en utdelning om 163 MSEK motsvarande 6,00 SEK per aktie antagits, vilket innebär en nedjustering av kapitalbasen med motsvarande belopp. 8 Avanza 2007

10 Resultaträkningar för koncernen (MSEK) okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 2,40 1,96 8,51 6,85 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,38 1,95 8,45 6,80 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Utestående antal aktier före utspädning, tusental Utestående antal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid full utspädning, tusental Balansräkningar för koncernen (MSEK) Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not Aktier och andelar 1 7 Tillgångar i försäkringsrörelsen Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Inlåning från allmänheten Not Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital Summa skulder och eget kapital Avanza

11 Förändringar i koncernens egna kapital (MSEK) jan dec jan dec Eget kapital vid årets ingång Utdelning Emission av teckningsoptioner 2 2 Återköp av egna aktier 41 Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Kassaflödeanalyser för koncernen (MSEK) okt dec okt dec jan dec jan dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början* Likvida medel vid periodens slut* * Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut. Resultaträkningar för moderbolaget (MSEK) jan dec jan dec Rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader 6 6 Rörelseresultat 6 6 Resultat från finansiella investeringar Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Balansräkningar för moderbolaget (MSEK) Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel 1 1 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder 34 2 Summa eget kapital och skulder Avanza 2007

12 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16 och 2007:13), samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Bokslutskommunikén för moderbolaget har utformats i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för Noter Not 1 Utlåning till allmänheten Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Samtliga lån, så kallade kontokrediter, har säkerhet i form av värdepapper. Not 2 Förvaltade medel för tredje mans räkning Utöver i balansräkningen redovisad inlåning har Avanza per den 31 december 2007 inlåning på klientmedelskonton från tredje man motsvarande 708 (735 per den 31 december 2006) MSEK. Not 3 Kapitaltäckning (MSEK) Primärt kapital 383 Avdrag från primärt kapital 39 Total kapitalbas 344 Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 131 Kapitalkrav för risker i handelslagret 0 Kapitalkrav för operativ risk 61 Totalt minimikapitalkrav 192 Överskott av kapital 152 Kapitaltäckningskvot 1,79 Ovanstående tabell avser den finansiella företagsgruppen där följande koncernbolag ingår; Avanza AB, Avanza Bank AB och Avanza Fonder AB. Det totala kapitalkravet för hela koncernen uppgår till 250 MSEK enligt gällande kapitaltäckningsregler och Avanzas interna kapitalbedömningsprocess. Stockholm den 18 januari 2008 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna rapport är sådan som Avanza AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 18 januari 2008 kl (CET). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr: Avanza

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Rörelseintäkterna ökade med 95,9 (10,6) procent till 249,4 (127,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 100,2 (43,1) MSEK. Resultat per aktie ökade till 3,65 (1,59)

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2011

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2011 Avanza Bank Bokslutskommuniké 2011 < < Rörelseintäkterna ökade med 12 (21) procent till 695 (621) MSEK < < Resultatet efter skatt ökade med 7 (19) procent till 291 (271) MSEK < < Resultat per aktie ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Avanza Bank Delårsrapport januari juni 2011

Avanza Bank Delårsrapport januari juni 2011 Avanza Bank Delårsrapport januari juni 2011

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013

Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013 Avanza Bank Delårsrapport januari mars 2013 Nettoinflödet uppgick till 3 290 (1 910) MSEK, motsvarande 4 (3) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal konton ökade med 4 (5) procent till 492

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008.

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008. Erik Penser AB Delårsrapport första kvartalet 2008. FORTSATTa SATSNINGAR i TURBULENT MARKNAD Januari - mars» Rörelseintäkterna uppgick till 47 (76) mkr, en minskning med 38 procent hänförlig till lägre

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007

Delårsrapport januari-september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Resultatutveckling januari-september Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari mars 2014

Avanza Delårsrapport januari mars 2014 Avanza Delårsrapport januari mars 2014 Nettoinflödet uppgick till 5 520 (3 290) MSEK, motsvarande 5 (4) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 5 (3) procent till 331 000

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Avanza Bank Delårsrapport januari juni 2013

Avanza Bank Delårsrapport januari juni 2013 Avanza Bank Delårsrapport januari juni Nettoinflödet uppgick till 6 150 (2 990) MSEK, motsvarande 7 (4) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal konton ökade med 8 (7) procent till 507 200

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer