Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Turismakademin fr o m EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan 6. Central Balticprogrammet Uppsala läns deltagande i Steering och Monitoring Committees Välfärd och FoU-stöd 7. Utvärdering av TKL och FoU-stöds ledningsgrupp Yttranden 8. Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan 9. Näringsdepartementet. Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS 10. Håbo Kommun. Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram för med utblick mot Föreningen Trelänsleden. Bevarande av färjeförbindelsen Hovnäs-Botebo 12. Uppsala kommun. Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun Internt

2 13. Slutförvarsprojektet. Ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om medel från Kärnavfallsfonden 14. Delårsbokslut per den 30 juni 2014, samt uppföljning av handlingsplaner Information/Rapporter 15. Regiondirektörens studieresa till Sydkorea (muntlig) 16. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (muntlig) 17. Erbjudande om samlokalisering med landstinget from 2016 (muntlig) Anmälningar Regeringskansliet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft Landsbygdsdepartementet. Uppdrag om riktade insatser inom landsbygdsprogrammet Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län med miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala Innovation Centre. Årsberättelse för 2013 Länsstyrelsen Västmanlands län. Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland- Mångfaldsdriven tillväxt för åren Miljödepartementet. Uppdrag om kommunikationssatser om ekosystemtjänster Miljödepartementet. Uppdrag att ta fram riktlinjer och genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för regional infrastruktur Regionförbundet. Delegationsbeslut

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/178 Catharina Blom Turismakademin fr o m 2015 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att regionförbundet går ur Turismakademin fr o m verksamhetsåret 2015, samt att förbundets verksamhetsstöd därmed upphör fr o m Ärende Turismakademin bildades 2007 som ett resultat av ett arbete för att öka turismen i Uppsala län ( Tillsammans mot elitserien ). Förbundsstyrelsen beslutade den 13 september 2007 att gå in som konstituerande part i den ideella föreningen Turismakademin. Turismakademin har som ändamål att inom länets besöksnäring verka för en professionell kompetensutveckling och systematisk omvärldsbevakning samt erbjuda effektiva mötesplatser. Detta ska leda till en positiv utveckling för ett stort antal turismaktörer, ökad affärssamverkan och därmed ökad tillväxt. Konstituerande parter var regionförbundet, Uppsala kommun, Uppsala Tourism AB (sedermera Destination Uppsala AB) samt Grafiskt utbildningscenter (GUC). Parterna förband sig att årligen bidra med minst kr vardera. GUC gick in med kronor och skulle dessutom svara för hemsida, logotype m m till ett värde motsvarande kr. Förbindelsen gällde inledningsvis två år. Ambitionen var att antalet medlemmar då skulle vara som betalade en medlemsavgift på 750 kr och 140 som betalade kr. För att få verksamheten att gå runt förutsattes dessutom EU-medel, privat finansiering, uppdragsersättning och sponsormedel. I dag är regionförbundet den i särklass största finansiären. Verksamhetsstödet uppgår numera till kronor går förbundet därutöver in med kr som överbryggning till den nya EU-programperioden. Uppsala kommun bidrar därutöver med kr. Antalet medlemmar har stadigt legat runt 100. I dag är antalet 110, varav 69 betalar 750 kr och 21 betalar kr och 4 (kommuner) betalar kr. Övriga överväger f n fortsatt medlemskap. Turismakademin har bidragit till att Uppsala län som besökslän tagit flera steg framåt sedan utredningen Tillsammans mot elitserien. Det behövs fortsatt kompetensutveckling för att nå ambitionerna i den av förbundsfullmäktige antagna Strategin för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Från den 1 januari 2014 har regionförbundet ansvar för länsturismfunktionen Visit Uppland. Bedömningen görs nu att de resurser som förbundet i dag lägger på Turismakademin kan utnyttjas mera effektivt om de läggs på Visit Uppland. Delar av medlen skulle tillsammans med ett uppdrag kring besöksnäringen kunna läggas på Almi (1)

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/113 Maria Didi EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden för programperioden samt att ge ordförande Cecilia Forss (M) i uppdrag att i samråd med övriga regionalt tillväxtansvariga samt förvaltande myndighet inom Östra Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av ovan nämnda handlingsplan. Ärende Under 2014 har Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden arbetats fram. Förankring av inriktning och innehåll har pågått kontinuerligt i samtliga ingående län; Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Utgångspunkten för fondens användning är att den ska utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken, och bidra till att nå Europa2020-målsättningarna. Förslaget till handlingsplan för Östra Mellansverige förhåller sig dessutom till ambitionerna i de regionala utvecklingsstrategierna. Prioriterade insatsområden är: att stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, att underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, samt aktiv inkludering för ökad anställbarhet Vissa justeringar av förslaget till handlingsplan kan komma att bli nödvändiga även i slutskedet av processen, gällande exempelvis indikatorer och kvantitativa mål. Ordföranden bör därför ges i uppdrag att i dialog med övriga parter göra eventuella justeringar i planen. Handlingsplanen ska överlämnas till ESF-rådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära ytterligare förändringar i handlingsplanen. Därför krävs att ordföranden delegeras rätten att godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Bilaga: Förslag till Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige (utkast ) Handlingsplan för socialfonden (ESF) i Östra Mellansverige , bakgrund och sammanfattning. 1 (1)

5 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/ Maria Didi Handlingsplan för europeiska socialfonden i Östra Mellansverige Bakgrund och sammanfattning. Bakgrund ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste instrument för fler och bättre jobb. Fondmedlen riktas mot Europas humankapital anställda, ungdomar och jobbsökande. Under perioden kommer cirka 13 miljarder kronor att riktas mot socialfondsinsatser i Sverige. Den 27 mars fattade regeringen beslut om ett förslag till nationellt socialfondsprogram Utgångspunkten för fondmedlens användning är att de ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins mål om att fler kvinnor och män ska komma i arbete och att färre ska stå utanför arbetsmarknaden. Inriktningen föreslås vara: Kompetensförsörjning, 3,5 miljarder kronor Öka övergångarna till arbete, 8 miljarder kronor Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor Av det nationella programförslaget framgår att det inom varje programområde ska finnas en regional handlingsplan som möjliggör en närmare anpassning av det nationella programmets inriktning till regionala förhållanden. Den 15 maj tog regeringen beslut om att uppdra regionalt tillväxtansvariga i programområde Östra Mellansverige det vill säga regionförbunden i Sörmland, Uppsala, Örebro, och Östergötland samt Länsstyrelsen i Västmanland att utarbeta ett förslag till regional handlingsplan. Samordningsansvaret tilldelades Regionförbundet Örebro. Föreslagen inriktning för Östra Mellansveriges handlingsplan för socialfonden Handlingsplanens inriktning utgår från framtagna regionala utvecklingsstrategier för länen inom Östra Mellansverige, samt en gemensam socioekonomisk analys. Prioriterade insatsområden är att: Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

6 Dnr: RFUL 2014/ Programområde 1 Kompetensförsörjning stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, Programområde 2 Öka övergångarna till arbete underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, aktiv inkludering för ökad anställbarhet Förankring av inriktning och innehåll har pågått under hela 2014 i olika nätverk och vid konferenser. Parter som involverats i förberedelserna av planen i länet inkluderar kommunföreträdare, samordningsförbundet, myndighetsrepresentanter, ideell sektor samt akademin. En särskild länsövergripande arbetsgrupp har också tillsatts för att komma med inspel till den regionala handlingsplanen. Dessutom har en nära dialog skett med förvaltande myndighet, ESF-rådet. Information har kontinuerligt förmedlats vid förbundsstyrelsens sammanträden. Tidplan Förslaget till regional handlingsplan för Östra Mellansverige ska överlämnas till ESFrådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära att vissa justeringar av handlingsplanen blir nödvändiga även i slutskedet av processen. Därför krävs att ordförande delegeras rätten att, i samråd med övriga parter, godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Genomförande De första utlysningarna förväntas kunna ske kring årsskiftet 2014/2015. Nytt för programperioden är att genomförandet kommer att specificeraas i årsplaner. Årsplanerna kommer bland annat att peka ut inriktning och preliminär budget för kommande års utlysningar för både socialfond och regionalfond. Syftet är att öka den strategiska ansatsen i fondernas nyttjande, och bädda för samanhållna strategiska projekt. Bakom årsplanerna står regionalt tillväxtansvariga, strukturfondspartnerskapet och förvaltande myndigheter (ESF-råd samt Tillväxtverket). Ytterligare ett nytt element är att regionförbundet kommer att få en tydligare roll i genomförandet av handlingsplanen. I samarbete med förvaltande myndighet kommer regionförbundet bland annat att delta i framskrivning av utlysningstexter, samt stå för idégenerering och mobilisering av tilltänkta projektdeltagare. 2 (2)

7 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige 25 augusti

8 Innehåll Inledning... 4 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige... 5 Inledning... 5 Utbildning... 5 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning... 6 Ohälsa Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska socialfonden Regionala utvecklingsstrategier Örebro Uppsala Västmanland Sörmland Östergötland Länsvisa workshops Strukturell påverkan Programområden Programområde 1 - Kompetensförsörjning Investeringsprioritiet 10:3 Stärka tillgången till livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper Mål Målgrupper Regionalt fokus Regionens prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden Investeringsprioritet 10:4 Underlätta övergången från utbildning till arbetsliv Mål Målgrupp Regionalt fokus: Regionens prioriteringar Programområde 2 Öka övergångarna till arbete Investeringsprioritet 8:1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden

9 Investeringsprioritet 8:2 Varaktig integration av ungdomar Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar ÖMS-regionens kvalitativa mål: Investeringsprioritet 9:1 Aktiv inkludering för att ökad anställbarhet Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Horisontella principer Miljömässigt hållbar utveckling Främja lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet mellan män och kvinnor Transnationellt samarbete Östersjöstrategin Regionala principer för urval Vägledande principer i det nationella programmet Regionala principer Fondsamordning Arbetsprocessen Årsplanen Synergier med övriga sektorsprogram Hållbar stadsutveckling Framtagande av handlingsplanen Strukturfondspartnerskapet Uppföljning och återkoppling till strukturfondspartnerskapet Lärande kring handlingsplanen Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

10 Inledning I Östra Mellansverige (ÖMS) har Strukturfondspartnerskapet (SFP), regionalt tillväxtansvariga (RTA) samt de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och ESFrådet (FM), sedan länge noterat svårigheter att nå mera långsiktiga effekter med Socialfondsprogrammet. Några av orsakerna till detta ser aktörerna beror på en för svag koppling mellan projektinitiativ och regionala utvecklingsstrategier (RUS) och regionala utvecklingsprogram (RUP), bristande förankring och engagemang av projektinitiativ hos relevanta aktörer samt överlag ett svagt ägarskap bland projektägarna. I syfte att utveckla och förbättra tillvaratagandet av Socialfonden i Östra Mellansverige (ÖMS) tog ESF-rådet i regionen våren 2013 ett initiativ genom vilket man utlyste särskilda förberedelseprojekt inför programperioden Utlysningen riktade sig till ÖMS Regionalt tillväxtansvariga, som genom denna fick chans att skapa länsvisa förberedelseprojekt kallade spår 1. Till detta utlystes även ett så kallat koordinerande förberedelseprojekt som skulle verka inom hela ÖMS kallat spår 2. Sedan årsskiftet 2014 driver samtliga, i ÖMS ingående, län varsitt förberedelseprojekt. Redan under den regionala förankringen av den nu nämnda utlysningen såg samtliga parter; SFP, RTA samt FM, att resultaten av dessa förberedelseprojekt skulle kunna utgöra viktiga erfarenheter som skulle kunna vägas in i ÖMS regionala handlingsplan. ÖMS har också valt att påbörja ett mera strategiskt och utvecklande samarbete mellan alla tre parter; SFP, RTA och FM, i syfte att få större träffsäkerhet från insatser som görs via strukturfonderna. Längst har samarbetet mellan RTA samt ESF-rådet och Tillväxtverket kommit. Sedan ett drygt halvår har parterna också påbörjat dialog med Länsstyrelserna utifrån deras uppdrag att vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och Fiskerifonden. Även här ses goda utsikter för ett framåtsyftande och strategiskt samarbete under innevarande programperiod. 4

11 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige Inledning Strukturfondsregionen Östra Mellansverige (ÖMS) består av fem län; Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland samt Örebro och har sammanlagt 52 kommuner. Sammantaget bor det invånare i regionen. Befolkningsstrukturen präglas i hög grad av att det finns flera regionalt starka regioncentra, men relativt få mellanstora städer samt ett stort antal mindre kommuner. Funktionellt är flertalet län nära sammankopplade med Stockholm genom de lokala arbetsmarknadsregionernas utbredning. En rad pågående processer, både politiska, institutionella och infrastrukturella medverkar till att denna integration fortgår och tilltar i omfattning. Internationellt sett betraktas också dessa två strukturfondsregioner som en enda region vilket då innebär att här finns ca 3,7 miljoner invånare eller 39 % av hela den svenska befolkningen. Situationen på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige är idag svårare än för bara 5 till 10 år sedan. Efter finanskrisen under förra programperioden ökade arbetslösheten markant för att därefter minska något. När läget på arbetsmarknaden började stabilisera sig hamnade arbetslöshetsnivån på en långt högre nivå än tidigare. Detta drabbade framförallt grupper som redan tidigare hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, så som unga, utlandsfödda, grupper med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna med flera. Östra Mellansverige står i korthet inför stora utmaningar för att på sikt kunna behålla sin tillväxt och konkurrenskraft. Dessa är: En åldrande befolkning, Befolkningsminskning i perifera delar vilket påverkar arbetskraftsutbud samt arbetstillfällen, En kraftigt könssegregerad arbetsmarknad Begränsade möjligheter till pendling, speciellt i ytterområdena av ÖMS-regionen Utbildning Arbetskraften Arbetskraften inom ÖMS, både sysselsatta och arbetslösa, har en förhållandevis god utbildningsnivå. Nivån ligger strax under riksgenomsnittet; Ca 36 % av arbetskraften, år, har inom ÖMS en eftergymnasial utbildning. Inom åldersspannet år är motsvarande andel 45 %. Riksgenomsnittet är 37 % respektive 48 %. Överlag är de könsmässiga skillnaderna i utbildningsnivåerna små. Variationerna pendlar mellan 1 2 %. Inom flertalet av ÖMS lokala arbetsmarknader så råder en tydlig könssegregering mellan män och kvinnor. Exempelvis är ca 80 % av alla tekniker med eftergymnasial utbildning män och ca 90 % av alla sjuksköterskor och förskolelärare kvinnor. Utrikes födda Samma sak gäller gruppen utrikes födda där mönstret mellan könen går igen; något fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning vilket stämmer med det svenska 5

12 mönstret. Skillnaderna tilltar däremot när länen ställs emot varandra. Här kan andelen individer med eftergymnasial utbildningsnivå variera mellan 39 % till 53 %. Unga Unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning går här under begreppet drop-outs. Denna grupp har i nuläget fått ökad uppmärksamhet inom politiken då gruppen över tid vuxit i omfattning. Till följd av avhoppen saknar dessa grupper de formella kvalifikationer och meriter som senare krävs för att komma ifråga för både enklare och mer kvalificerade jobb. Följden blir att dessa stängs ute från arbetsmarknaden vilket får varaktiga konsekvenser. Långtidsarbetslösa Den största andelen långtidsarbetslösa finns i åldersgruppen år och dessa har en eftergymnasial utbildning. Långtidsarbetslösa med enbart grundskoleutbildning är flest inom åldersgruppen år. Mönster/trender En stor utmaning bland de sysselsatta är att merparten högutbildade har samhällsvetenskaplig utbildning samtidigt som exempelvis efterfrågan inom län med avancerade teknikföretag hela tiden ökar sin efterfrågan på teknisk kompetens. Platsen Ett tydligt mönster, som inte bara omfattar ÖMS, är att individer helst utbildar sig i sitt närområde. Detta innebär att rätt utbildningsutbud kan finnas inom ÖMS men att utbudet ligger allt för avlägset relativt de sysselsatta som är i behov av just dessa utbildningar. Detta skapar en inneboende tröghet i matchningen där de sysselsatta med låg utbildning blir extra sårbara. Utsattheten blir sysselsatta större om dessa grupper befinner sig inom ett snabbrörligt näringsliv och på en arbetsmarknad där kraven på de anställda blir allt mer specifikt. Sammanfattning Utmaningen och möjligheten inom utbildningsområdet ligger här i att göra utbildningsutbudet mer tillgängligt inom de sammanhang där socialfondens olika målgrupper finns så att fler kan tillgodogöra sig ny och ändamålsenlig kompetens. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Sysselsatta Sysselsättningsgraden inom ÖMS var år 2011 ca 76 % vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Bilden blir något annorlunda om variationerna mellan länen tas med. Här blir skillnaderna större, mellan 72 % till 80 %, vilket är både högre och lägre än riket. Överlag har kvinnorna en lägre sysselsättningsgrad än männen. År 2011 låg kvinnornas sysselsättningsgrad mellan 4-5% lägre än männen. Sysselsättningsgraden är också beroende på var i världen man är född. Svenskfödda har i genomsnitt 25 % högre sysselsättningsgrad än födda utanför Europa. Samma sak gäller olika åldersgrupper där åringar och åringar har betydligt lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet. Bland de yngre står kvinnorna för en större 6

13 andel vilket delvis kan förklaras med föräldraledighet tillskillnad från den äldre gruppen där det inte finns någon förklaring kopplad till kön utan där förtidspension och hälsoskäl spelar en mer avgörande roll. Arbetslösa Arbetslösheten inom ÖMS ligger på en något bättre nivå än riksgenomsnittet, 8,2 % mot 8,8 %. Överlag är fler män än kvinnor arbetslösa men skillnaderna är inte stora utan varierar mellan 0,5 % till 1 % oavsett län. Även här tilltar skillnaderna när situationen i de enskilda länen ställs emot varandra. Utrikes födda är i mycket högre grad arbetslösa än de som är födda i Sverige. För män så är nivån 18 % i jämförelse med ca 8,5% och för kvinnorna är nivån 18,8% i jämförelse med 8 % vilket är mycket. Unga I åldersgruppen utgör denna grupp ca 15 % av arbetslösa vilket är högt i jämförelse med ett ÖMS genomsnitt. Samtidigt är den verkliga arbetslösheten högre om inverkan från arbetsmarknaden i Stockholm lyfts ut. Då hamnar nivån upp mot 20% och i vissa fall även 30%. Bland dessa unga fanns långt fler arbetslösa män än kvinnor. Skillnaden mellan könen pendlar mellan 4 6 % under åren inom ÖMS regionen. En förklarande faktor till situationen bland unga är den ökade andel som inte fullgör sina gymnasiestudier har i likhet med både arbetslösa och nyanlända hamnat i en typ av utanförskap som svårligen låter sig brytas. Avhoppen, som kan ske på olika sätt, alltifrån att eleven närvarar i klassrummet men inte fullföljer någon kurs till att individen befinner sig i situation helt utanför skolans kontroll, är i sig en utmaning som ingen enskild aktör kan ta ansvaret för. Både forskning och enskilda studier kan däremot visa att avhoppen oftast kan kopplas ihop med signaler från dessa individer som kommit fram under tidigare stadier under skolgången. När avhoppen sker har gymnasieskolorna själva ett stort ansvar men situationen i hemmet har många gånger stor inverkan på möjligheterna till att nå en mer varaktig förändring i form av en återgång till studier eller inträde på arbetsmarknaden. Därför är det betydelsefullt att kommunens sociala omsorg, AF med flera kopplas in i tidigt skede och inte först efter att avhoppet är ett faktum. Långtidssjukskrivna Långtidssjukskrivna utgör i en mening en delmängd inom gruppen långtidsarbetslösa och har många gånger snarlika förutsättningar. Därför löper de också risken att hamna i utanförskap. De befintliga stödsystemen är utformade så att de ser till en problematik i taget. Dessutom ställs de inför samma problematik som övriga grupper som hamnat i ett utanförskap, nämligen att individen ska förhindras från en problematik snarare än att ta tillvara individens egen förmåga och handlingskraft för att nå en förändring. Utrikes födda Den grupp som växer snabbast inom arbetskraften är de utrikes födda. Inom åldersspannet år är andelen 17% vilket ska jämföras med 22% inom åldrarna år. Ett tydligt mönster är att grupp har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Utrikes födda är därför överrepresenterade inom gruppen arbetslösa och i synnerhet bland de långtidsarbetslösa där andelen är 46 % vilket ska jämföras med att de totalt sett utgör 15 av arbetskraften. Det är också värt att notera att det tar upp mot 10 år för 7

14 gruppen utlandsfödda att nå samma sysselsättningsgrad som motsvarande grupper födda i Sverige. En positiv utveckling under de senaste åren är att andelen utlandsfödda svenskar i arbetsför ålder ökat som fått jobb. Här spelar tiden in som man varit i Sverige. Nyanlända Nyanlända grupper har en än mer komplex situation. Det överskuggande behovet är att snabbt ta till sig ett nytt språk och vinna social acceptans i nya sammanhang. Även i de fall som individen har rätt formella meriter och därtill erfarenhet inom ett yrke så blir bristerna i språket och valideringen av praktiska färdigheter lätt tillräckliga hinder för att individen ska stängas ute från arbetsmarknaden. Detta även i fall då det finns ett stort behov av just den yrkesgrupp personen i fråga har kompetens inom. Samspelet mellan berörda aktörer som tillsammans har ansvaret för dessa nyanlända saknar många gånger både en gemensam arena och en övergripande problembild. Därtill kan det saknas incitament till gemensam handling eftersom regelstyrningen av verksamheterna inte uppmuntrar till nya arbetssätt. Sammantaget försvårar detta möjligheterna för att påskynda utslussningen av dessa individer på arbetsmarknaden. Likaså försvåras förutsättningarna för jobbskapande kontakter med potentiella arbetsgivare. Mönster/trender Samspelet med aktörer som Arbetsförmedling och Försäkringskassan mer avgörande eftersom dessa har ett huvudansvar för denna målgrupp. Kommunerna spelar också en avgörande roll genom att stå för det sociala skyddsnätet i den stund arbetslösheten får sociala och ekonomiska konsekvenser. I takt med att instegsjobben minskade i andel och kraven på kvalificerande utbildning och tidigare meriter ökar bidrar samtidigt till att gapet mellan de arbetslösa och företagens möjligheter att få fatt på rätt kompetens försvåras. Möjligheten för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom att stegvis nå allt mer kvalificerade jobb i kombination med att tillgång till relevant vidareutbildning under resans gång, är en gemensam utmaning för alla inblandade parter En tydligt begränsande faktor kopplad till tillgången på rätt utbildning i rätt tid. Är personen anställd inom en bransch som exempelvis är konjunkturkänslig så kan behoven snabbt skifta och därtill hänga samman med tillgången på tillfällig arbetskraft som kan hoppa in och ta vid när ordinarie ska utbildas. Sysselsättningsgraden och nivån på arbetslösheten hänger i grunden samman med faktorer som konjunktursvängningar och näringslivets konkurrenskraft. Viktigt i sammanhanget är även om och i så fall hur regionens utbildningsanordnare och näringslivet samarbetar. Detta påverkar möjligheterna till en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Vanligen finns i de allra flesta fall även en djupare problematik bakom varje utpekad målgrupp. Ansvariga aktörer hittar inte varaktiga former för att kunna ta ett samlat grepp kring målgrupperna. Styrande system i form av lagar, direktiv, rutiner samt hävd och vana hindrar eller begränsar möjligheterna att implementera lyckade projekt inne i berörda organisationer för att nå mer varaktiga effekter. Liknande systemkollisioner och strukturella trögheter återkommer i många sammanhang. Bekymmersamt är att det finns en rad positiva erfarenheter i projekt och satsningar som kunnat uppvisa goda resultat, men att dessa fått mycket begränsade effekter på de etablerade systemen och strukturerna. En av anledningarna är att möjligheterna att välja förenklade lösningar inom de organisationer och sammanhang som haft det 8

15 yttersta ansvaret för utpekade grupper har varit starkt begränsande. Externt finansierade projekt har därför i flera fall kommit att bli nödlösningar på allvarliga brister eller mycket angelägna frågor. Befintliga system har helt enkelt inte förmått hantera dessa utmaningar genom intern omställning av egen verksamhet eller genom samhandling mellan berörda institutioner och näringslivet. Platsen Majoriteten av den högutbildade arbetskraften inom ÖMS finns inom och runt om de större städerna; Linköping/Norrköping, Uppsala, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här är utbudet av kvalificerade jobb inom olika branscher som störst. En viktig anledning är att dessa städer också är universitets- eller högskoleorter. Detta faktum är i många arbetsgivares ögon en garant för både god och långsiktig kompetensförsörjning i meningen ny arbetskraft med färska kunskaper alltid finns tillgängligt. Då arbetstillfällena liksom städernas befolkning växer, så ökar också inflyttningen av kompetent arbetskraft. Detta sker samtidigt som sysselsatta kan bli bofasta allt längre ifrån arbetsplatser i takt med att pendlingsavstånden kan öka genom effektivare kommunikationer. Samtidigt påverkas kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden av den rådande branschsammansättningen. Det finns exempelvis fler sysselsatta med viss utbildningsinriktning på vissa håll än andra. En annan förklaring är att de offentligt finansierade utbildningssystemen har ett utbyggt utbildningssystem som finns på fler platser när det gäller vård/pedagogik än teknik/naturvetenskap. En del av förklaringen är att det inom alla lokala arbetsmarknader finns skolor och vårdboenden i behov av lärare och undersköterskor, men det finns inte lika självklart ett motsvarande allmänt behov av tekniker och naturvetare eftersom de i högre grad fångas upp av det lokala näringslivet. Exempelvis kan andelen av arbetskraften med kompetens inom teknik/naturvetenskap variera mellan 3 10 % mellan olika lokala arbetsmarknaderna, vilket kan jämföras med den arbetskraft som har kompetens inom pedagogik där andelen bara varierar mellan 5-7%. Av dessa skäl är utbudet av kompetent arbetskraft och utbildningsanordnare inte lika omfattande på alla lokala arbetsmarknader. Detta innebär överlag att de enskilda verksamheterna har sämre förutsättningar att få till en fungerande kompetensförsörjning på de mindre lokala arbetsmarknaderna. Sammanfattning Möjligheterna på arbetsmarknaderna ligger i att bättre ta tillvara de nyanlända och utrikes födda för att slussa in dem på arbetslivet. På de mindre arbetsmarknaderna behöver också nya otraditionella lösningar prövas för att tillgodose olika verksamheters långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Unga som hoppat av skolan måste erbjudas vägar tillbaks och inte hindras av de formella utbildningsvägarna. Här kan det också handla om generationsväxling där det saknas köpare till företag. Det behöver också tas initiativ där mäns och kvinnors perspektiv och delaktighet används för att utveckla företag och verksamheter i nya riktningar med fokus på tillväxt och rekrytering. Därigenom kan man hitta positiva drivkrafter för att bryta könsbundna mönster på lokala arbetsmarknader. 9

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Syftet med dagen Underlag till den regionala handlingsplanen för ESF Vi fördjupar bilden av utmaningarna och vilka åtgärder som behövs i Övre Norrland Kunskapsutbyte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer