Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Turismakademin fr o m EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan 6. Central Balticprogrammet Uppsala läns deltagande i Steering och Monitoring Committees Välfärd och FoU-stöd 7. Utvärdering av TKL och FoU-stöds ledningsgrupp Yttranden 8. Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan 9. Näringsdepartementet. Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS 10. Håbo Kommun. Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram för med utblick mot Föreningen Trelänsleden. Bevarande av färjeförbindelsen Hovnäs-Botebo 12. Uppsala kommun. Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun Internt

2 13. Slutförvarsprojektet. Ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om medel från Kärnavfallsfonden 14. Delårsbokslut per den 30 juni 2014, samt uppföljning av handlingsplaner Information/Rapporter 15. Regiondirektörens studieresa till Sydkorea (muntlig) 16. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (muntlig) 17. Erbjudande om samlokalisering med landstinget from 2016 (muntlig) Anmälningar Regeringskansliet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft Landsbygdsdepartementet. Uppdrag om riktade insatser inom landsbygdsprogrammet Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län med miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala Innovation Centre. Årsberättelse för 2013 Länsstyrelsen Västmanlands län. Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland- Mångfaldsdriven tillväxt för åren Miljödepartementet. Uppdrag om kommunikationssatser om ekosystemtjänster Miljödepartementet. Uppdrag att ta fram riktlinjer och genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för regional infrastruktur Regionförbundet. Delegationsbeslut

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/178 Catharina Blom Turismakademin fr o m 2015 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att regionförbundet går ur Turismakademin fr o m verksamhetsåret 2015, samt att förbundets verksamhetsstöd därmed upphör fr o m Ärende Turismakademin bildades 2007 som ett resultat av ett arbete för att öka turismen i Uppsala län ( Tillsammans mot elitserien ). Förbundsstyrelsen beslutade den 13 september 2007 att gå in som konstituerande part i den ideella föreningen Turismakademin. Turismakademin har som ändamål att inom länets besöksnäring verka för en professionell kompetensutveckling och systematisk omvärldsbevakning samt erbjuda effektiva mötesplatser. Detta ska leda till en positiv utveckling för ett stort antal turismaktörer, ökad affärssamverkan och därmed ökad tillväxt. Konstituerande parter var regionförbundet, Uppsala kommun, Uppsala Tourism AB (sedermera Destination Uppsala AB) samt Grafiskt utbildningscenter (GUC). Parterna förband sig att årligen bidra med minst kr vardera. GUC gick in med kronor och skulle dessutom svara för hemsida, logotype m m till ett värde motsvarande kr. Förbindelsen gällde inledningsvis två år. Ambitionen var att antalet medlemmar då skulle vara som betalade en medlemsavgift på 750 kr och 140 som betalade kr. För att få verksamheten att gå runt förutsattes dessutom EU-medel, privat finansiering, uppdragsersättning och sponsormedel. I dag är regionförbundet den i särklass största finansiären. Verksamhetsstödet uppgår numera till kronor går förbundet därutöver in med kr som överbryggning till den nya EU-programperioden. Uppsala kommun bidrar därutöver med kr. Antalet medlemmar har stadigt legat runt 100. I dag är antalet 110, varav 69 betalar 750 kr och 21 betalar kr och 4 (kommuner) betalar kr. Övriga överväger f n fortsatt medlemskap. Turismakademin har bidragit till att Uppsala län som besökslän tagit flera steg framåt sedan utredningen Tillsammans mot elitserien. Det behövs fortsatt kompetensutveckling för att nå ambitionerna i den av förbundsfullmäktige antagna Strategin för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Från den 1 januari 2014 har regionförbundet ansvar för länsturismfunktionen Visit Uppland. Bedömningen görs nu att de resurser som förbundet i dag lägger på Turismakademin kan utnyttjas mera effektivt om de läggs på Visit Uppland. Delar av medlen skulle tillsammans med ett uppdrag kring besöksnäringen kunna läggas på Almi (1)

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/113 Maria Didi EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden för programperioden samt att ge ordförande Cecilia Forss (M) i uppdrag att i samråd med övriga regionalt tillväxtansvariga samt förvaltande myndighet inom Östra Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av ovan nämnda handlingsplan. Ärende Under 2014 har Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden arbetats fram. Förankring av inriktning och innehåll har pågått kontinuerligt i samtliga ingående län; Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Utgångspunkten för fondens användning är att den ska utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken, och bidra till att nå Europa2020-målsättningarna. Förslaget till handlingsplan för Östra Mellansverige förhåller sig dessutom till ambitionerna i de regionala utvecklingsstrategierna. Prioriterade insatsområden är: att stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, att underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, samt aktiv inkludering för ökad anställbarhet Vissa justeringar av förslaget till handlingsplan kan komma att bli nödvändiga även i slutskedet av processen, gällande exempelvis indikatorer och kvantitativa mål. Ordföranden bör därför ges i uppdrag att i dialog med övriga parter göra eventuella justeringar i planen. Handlingsplanen ska överlämnas till ESF-rådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära ytterligare förändringar i handlingsplanen. Därför krävs att ordföranden delegeras rätten att godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Bilaga: Förslag till Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige (utkast ) Handlingsplan för socialfonden (ESF) i Östra Mellansverige , bakgrund och sammanfattning. 1 (1)

5 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/ Maria Didi Handlingsplan för europeiska socialfonden i Östra Mellansverige Bakgrund och sammanfattning. Bakgrund ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste instrument för fler och bättre jobb. Fondmedlen riktas mot Europas humankapital anställda, ungdomar och jobbsökande. Under perioden kommer cirka 13 miljarder kronor att riktas mot socialfondsinsatser i Sverige. Den 27 mars fattade regeringen beslut om ett förslag till nationellt socialfondsprogram Utgångspunkten för fondmedlens användning är att de ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins mål om att fler kvinnor och män ska komma i arbete och att färre ska stå utanför arbetsmarknaden. Inriktningen föreslås vara: Kompetensförsörjning, 3,5 miljarder kronor Öka övergångarna till arbete, 8 miljarder kronor Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor Av det nationella programförslaget framgår att det inom varje programområde ska finnas en regional handlingsplan som möjliggör en närmare anpassning av det nationella programmets inriktning till regionala förhållanden. Den 15 maj tog regeringen beslut om att uppdra regionalt tillväxtansvariga i programområde Östra Mellansverige det vill säga regionförbunden i Sörmland, Uppsala, Örebro, och Östergötland samt Länsstyrelsen i Västmanland att utarbeta ett förslag till regional handlingsplan. Samordningsansvaret tilldelades Regionförbundet Örebro. Föreslagen inriktning för Östra Mellansveriges handlingsplan för socialfonden Handlingsplanens inriktning utgår från framtagna regionala utvecklingsstrategier för länen inom Östra Mellansverige, samt en gemensam socioekonomisk analys. Prioriterade insatsområden är att: Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

6 Dnr: RFUL 2014/ Programområde 1 Kompetensförsörjning stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, Programområde 2 Öka övergångarna till arbete underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, aktiv inkludering för ökad anställbarhet Förankring av inriktning och innehåll har pågått under hela 2014 i olika nätverk och vid konferenser. Parter som involverats i förberedelserna av planen i länet inkluderar kommunföreträdare, samordningsförbundet, myndighetsrepresentanter, ideell sektor samt akademin. En särskild länsövergripande arbetsgrupp har också tillsatts för att komma med inspel till den regionala handlingsplanen. Dessutom har en nära dialog skett med förvaltande myndighet, ESF-rådet. Information har kontinuerligt förmedlats vid förbundsstyrelsens sammanträden. Tidplan Förslaget till regional handlingsplan för Östra Mellansverige ska överlämnas till ESFrådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära att vissa justeringar av handlingsplanen blir nödvändiga även i slutskedet av processen. Därför krävs att ordförande delegeras rätten att, i samråd med övriga parter, godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Genomförande De första utlysningarna förväntas kunna ske kring årsskiftet 2014/2015. Nytt för programperioden är att genomförandet kommer att specificeraas i årsplaner. Årsplanerna kommer bland annat att peka ut inriktning och preliminär budget för kommande års utlysningar för både socialfond och regionalfond. Syftet är att öka den strategiska ansatsen i fondernas nyttjande, och bädda för samanhållna strategiska projekt. Bakom årsplanerna står regionalt tillväxtansvariga, strukturfondspartnerskapet och förvaltande myndigheter (ESF-råd samt Tillväxtverket). Ytterligare ett nytt element är att regionförbundet kommer att få en tydligare roll i genomförandet av handlingsplanen. I samarbete med förvaltande myndighet kommer regionförbundet bland annat att delta i framskrivning av utlysningstexter, samt stå för idégenerering och mobilisering av tilltänkta projektdeltagare. 2 (2)

7 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige 25 augusti

8 Innehåll Inledning... 4 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige... 5 Inledning... 5 Utbildning... 5 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning... 6 Ohälsa Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska socialfonden Regionala utvecklingsstrategier Örebro Uppsala Västmanland Sörmland Östergötland Länsvisa workshops Strukturell påverkan Programområden Programområde 1 - Kompetensförsörjning Investeringsprioritiet 10:3 Stärka tillgången till livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper Mål Målgrupper Regionalt fokus Regionens prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden Investeringsprioritet 10:4 Underlätta övergången från utbildning till arbetsliv Mål Målgrupp Regionalt fokus: Regionens prioriteringar Programområde 2 Öka övergångarna till arbete Investeringsprioritet 8:1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden

9 Investeringsprioritet 8:2 Varaktig integration av ungdomar Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar ÖMS-regionens kvalitativa mål: Investeringsprioritet 9:1 Aktiv inkludering för att ökad anställbarhet Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Horisontella principer Miljömässigt hållbar utveckling Främja lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet mellan män och kvinnor Transnationellt samarbete Östersjöstrategin Regionala principer för urval Vägledande principer i det nationella programmet Regionala principer Fondsamordning Arbetsprocessen Årsplanen Synergier med övriga sektorsprogram Hållbar stadsutveckling Framtagande av handlingsplanen Strukturfondspartnerskapet Uppföljning och återkoppling till strukturfondspartnerskapet Lärande kring handlingsplanen Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

10 Inledning I Östra Mellansverige (ÖMS) har Strukturfondspartnerskapet (SFP), regionalt tillväxtansvariga (RTA) samt de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och ESFrådet (FM), sedan länge noterat svårigheter att nå mera långsiktiga effekter med Socialfondsprogrammet. Några av orsakerna till detta ser aktörerna beror på en för svag koppling mellan projektinitiativ och regionala utvecklingsstrategier (RUS) och regionala utvecklingsprogram (RUP), bristande förankring och engagemang av projektinitiativ hos relevanta aktörer samt överlag ett svagt ägarskap bland projektägarna. I syfte att utveckla och förbättra tillvaratagandet av Socialfonden i Östra Mellansverige (ÖMS) tog ESF-rådet i regionen våren 2013 ett initiativ genom vilket man utlyste särskilda förberedelseprojekt inför programperioden Utlysningen riktade sig till ÖMS Regionalt tillväxtansvariga, som genom denna fick chans att skapa länsvisa förberedelseprojekt kallade spår 1. Till detta utlystes även ett så kallat koordinerande förberedelseprojekt som skulle verka inom hela ÖMS kallat spår 2. Sedan årsskiftet 2014 driver samtliga, i ÖMS ingående, län varsitt förberedelseprojekt. Redan under den regionala förankringen av den nu nämnda utlysningen såg samtliga parter; SFP, RTA samt FM, att resultaten av dessa förberedelseprojekt skulle kunna utgöra viktiga erfarenheter som skulle kunna vägas in i ÖMS regionala handlingsplan. ÖMS har också valt att påbörja ett mera strategiskt och utvecklande samarbete mellan alla tre parter; SFP, RTA och FM, i syfte att få större träffsäkerhet från insatser som görs via strukturfonderna. Längst har samarbetet mellan RTA samt ESF-rådet och Tillväxtverket kommit. Sedan ett drygt halvår har parterna också påbörjat dialog med Länsstyrelserna utifrån deras uppdrag att vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och Fiskerifonden. Även här ses goda utsikter för ett framåtsyftande och strategiskt samarbete under innevarande programperiod. 4

11 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige Inledning Strukturfondsregionen Östra Mellansverige (ÖMS) består av fem län; Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland samt Örebro och har sammanlagt 52 kommuner. Sammantaget bor det invånare i regionen. Befolkningsstrukturen präglas i hög grad av att det finns flera regionalt starka regioncentra, men relativt få mellanstora städer samt ett stort antal mindre kommuner. Funktionellt är flertalet län nära sammankopplade med Stockholm genom de lokala arbetsmarknadsregionernas utbredning. En rad pågående processer, både politiska, institutionella och infrastrukturella medverkar till att denna integration fortgår och tilltar i omfattning. Internationellt sett betraktas också dessa två strukturfondsregioner som en enda region vilket då innebär att här finns ca 3,7 miljoner invånare eller 39 % av hela den svenska befolkningen. Situationen på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige är idag svårare än för bara 5 till 10 år sedan. Efter finanskrisen under förra programperioden ökade arbetslösheten markant för att därefter minska något. När läget på arbetsmarknaden började stabilisera sig hamnade arbetslöshetsnivån på en långt högre nivå än tidigare. Detta drabbade framförallt grupper som redan tidigare hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, så som unga, utlandsfödda, grupper med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna med flera. Östra Mellansverige står i korthet inför stora utmaningar för att på sikt kunna behålla sin tillväxt och konkurrenskraft. Dessa är: En åldrande befolkning, Befolkningsminskning i perifera delar vilket påverkar arbetskraftsutbud samt arbetstillfällen, En kraftigt könssegregerad arbetsmarknad Begränsade möjligheter till pendling, speciellt i ytterområdena av ÖMS-regionen Utbildning Arbetskraften Arbetskraften inom ÖMS, både sysselsatta och arbetslösa, har en förhållandevis god utbildningsnivå. Nivån ligger strax under riksgenomsnittet; Ca 36 % av arbetskraften, år, har inom ÖMS en eftergymnasial utbildning. Inom åldersspannet år är motsvarande andel 45 %. Riksgenomsnittet är 37 % respektive 48 %. Överlag är de könsmässiga skillnaderna i utbildningsnivåerna små. Variationerna pendlar mellan 1 2 %. Inom flertalet av ÖMS lokala arbetsmarknader så råder en tydlig könssegregering mellan män och kvinnor. Exempelvis är ca 80 % av alla tekniker med eftergymnasial utbildning män och ca 90 % av alla sjuksköterskor och förskolelärare kvinnor. Utrikes födda Samma sak gäller gruppen utrikes födda där mönstret mellan könen går igen; något fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning vilket stämmer med det svenska 5

12 mönstret. Skillnaderna tilltar däremot när länen ställs emot varandra. Här kan andelen individer med eftergymnasial utbildningsnivå variera mellan 39 % till 53 %. Unga Unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning går här under begreppet drop-outs. Denna grupp har i nuläget fått ökad uppmärksamhet inom politiken då gruppen över tid vuxit i omfattning. Till följd av avhoppen saknar dessa grupper de formella kvalifikationer och meriter som senare krävs för att komma ifråga för både enklare och mer kvalificerade jobb. Följden blir att dessa stängs ute från arbetsmarknaden vilket får varaktiga konsekvenser. Långtidsarbetslösa Den största andelen långtidsarbetslösa finns i åldersgruppen år och dessa har en eftergymnasial utbildning. Långtidsarbetslösa med enbart grundskoleutbildning är flest inom åldersgruppen år. Mönster/trender En stor utmaning bland de sysselsatta är att merparten högutbildade har samhällsvetenskaplig utbildning samtidigt som exempelvis efterfrågan inom län med avancerade teknikföretag hela tiden ökar sin efterfrågan på teknisk kompetens. Platsen Ett tydligt mönster, som inte bara omfattar ÖMS, är att individer helst utbildar sig i sitt närområde. Detta innebär att rätt utbildningsutbud kan finnas inom ÖMS men att utbudet ligger allt för avlägset relativt de sysselsatta som är i behov av just dessa utbildningar. Detta skapar en inneboende tröghet i matchningen där de sysselsatta med låg utbildning blir extra sårbara. Utsattheten blir sysselsatta större om dessa grupper befinner sig inom ett snabbrörligt näringsliv och på en arbetsmarknad där kraven på de anställda blir allt mer specifikt. Sammanfattning Utmaningen och möjligheten inom utbildningsområdet ligger här i att göra utbildningsutbudet mer tillgängligt inom de sammanhang där socialfondens olika målgrupper finns så att fler kan tillgodogöra sig ny och ändamålsenlig kompetens. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Sysselsatta Sysselsättningsgraden inom ÖMS var år 2011 ca 76 % vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Bilden blir något annorlunda om variationerna mellan länen tas med. Här blir skillnaderna större, mellan 72 % till 80 %, vilket är både högre och lägre än riket. Överlag har kvinnorna en lägre sysselsättningsgrad än männen. År 2011 låg kvinnornas sysselsättningsgrad mellan 4-5% lägre än männen. Sysselsättningsgraden är också beroende på var i världen man är född. Svenskfödda har i genomsnitt 25 % högre sysselsättningsgrad än födda utanför Europa. Samma sak gäller olika åldersgrupper där åringar och åringar har betydligt lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet. Bland de yngre står kvinnorna för en större 6

13 andel vilket delvis kan förklaras med föräldraledighet tillskillnad från den äldre gruppen där det inte finns någon förklaring kopplad till kön utan där förtidspension och hälsoskäl spelar en mer avgörande roll. Arbetslösa Arbetslösheten inom ÖMS ligger på en något bättre nivå än riksgenomsnittet, 8,2 % mot 8,8 %. Överlag är fler män än kvinnor arbetslösa men skillnaderna är inte stora utan varierar mellan 0,5 % till 1 % oavsett län. Även här tilltar skillnaderna när situationen i de enskilda länen ställs emot varandra. Utrikes födda är i mycket högre grad arbetslösa än de som är födda i Sverige. För män så är nivån 18 % i jämförelse med ca 8,5% och för kvinnorna är nivån 18,8% i jämförelse med 8 % vilket är mycket. Unga I åldersgruppen utgör denna grupp ca 15 % av arbetslösa vilket är högt i jämförelse med ett ÖMS genomsnitt. Samtidigt är den verkliga arbetslösheten högre om inverkan från arbetsmarknaden i Stockholm lyfts ut. Då hamnar nivån upp mot 20% och i vissa fall även 30%. Bland dessa unga fanns långt fler arbetslösa män än kvinnor. Skillnaden mellan könen pendlar mellan 4 6 % under åren inom ÖMS regionen. En förklarande faktor till situationen bland unga är den ökade andel som inte fullgör sina gymnasiestudier har i likhet med både arbetslösa och nyanlända hamnat i en typ av utanförskap som svårligen låter sig brytas. Avhoppen, som kan ske på olika sätt, alltifrån att eleven närvarar i klassrummet men inte fullföljer någon kurs till att individen befinner sig i situation helt utanför skolans kontroll, är i sig en utmaning som ingen enskild aktör kan ta ansvaret för. Både forskning och enskilda studier kan däremot visa att avhoppen oftast kan kopplas ihop med signaler från dessa individer som kommit fram under tidigare stadier under skolgången. När avhoppen sker har gymnasieskolorna själva ett stort ansvar men situationen i hemmet har många gånger stor inverkan på möjligheterna till att nå en mer varaktig förändring i form av en återgång till studier eller inträde på arbetsmarknaden. Därför är det betydelsefullt att kommunens sociala omsorg, AF med flera kopplas in i tidigt skede och inte först efter att avhoppet är ett faktum. Långtidssjukskrivna Långtidssjukskrivna utgör i en mening en delmängd inom gruppen långtidsarbetslösa och har många gånger snarlika förutsättningar. Därför löper de också risken att hamna i utanförskap. De befintliga stödsystemen är utformade så att de ser till en problematik i taget. Dessutom ställs de inför samma problematik som övriga grupper som hamnat i ett utanförskap, nämligen att individen ska förhindras från en problematik snarare än att ta tillvara individens egen förmåga och handlingskraft för att nå en förändring. Utrikes födda Den grupp som växer snabbast inom arbetskraften är de utrikes födda. Inom åldersspannet år är andelen 17% vilket ska jämföras med 22% inom åldrarna år. Ett tydligt mönster är att grupp har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Utrikes födda är därför överrepresenterade inom gruppen arbetslösa och i synnerhet bland de långtidsarbetslösa där andelen är 46 % vilket ska jämföras med att de totalt sett utgör 15 av arbetskraften. Det är också värt att notera att det tar upp mot 10 år för 7

14 gruppen utlandsfödda att nå samma sysselsättningsgrad som motsvarande grupper födda i Sverige. En positiv utveckling under de senaste åren är att andelen utlandsfödda svenskar i arbetsför ålder ökat som fått jobb. Här spelar tiden in som man varit i Sverige. Nyanlända Nyanlända grupper har en än mer komplex situation. Det överskuggande behovet är att snabbt ta till sig ett nytt språk och vinna social acceptans i nya sammanhang. Även i de fall som individen har rätt formella meriter och därtill erfarenhet inom ett yrke så blir bristerna i språket och valideringen av praktiska färdigheter lätt tillräckliga hinder för att individen ska stängas ute från arbetsmarknaden. Detta även i fall då det finns ett stort behov av just den yrkesgrupp personen i fråga har kompetens inom. Samspelet mellan berörda aktörer som tillsammans har ansvaret för dessa nyanlända saknar många gånger både en gemensam arena och en övergripande problembild. Därtill kan det saknas incitament till gemensam handling eftersom regelstyrningen av verksamheterna inte uppmuntrar till nya arbetssätt. Sammantaget försvårar detta möjligheterna för att påskynda utslussningen av dessa individer på arbetsmarknaden. Likaså försvåras förutsättningarna för jobbskapande kontakter med potentiella arbetsgivare. Mönster/trender Samspelet med aktörer som Arbetsförmedling och Försäkringskassan mer avgörande eftersom dessa har ett huvudansvar för denna målgrupp. Kommunerna spelar också en avgörande roll genom att stå för det sociala skyddsnätet i den stund arbetslösheten får sociala och ekonomiska konsekvenser. I takt med att instegsjobben minskade i andel och kraven på kvalificerande utbildning och tidigare meriter ökar bidrar samtidigt till att gapet mellan de arbetslösa och företagens möjligheter att få fatt på rätt kompetens försvåras. Möjligheten för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom att stegvis nå allt mer kvalificerade jobb i kombination med att tillgång till relevant vidareutbildning under resans gång, är en gemensam utmaning för alla inblandade parter En tydligt begränsande faktor kopplad till tillgången på rätt utbildning i rätt tid. Är personen anställd inom en bransch som exempelvis är konjunkturkänslig så kan behoven snabbt skifta och därtill hänga samman med tillgången på tillfällig arbetskraft som kan hoppa in och ta vid när ordinarie ska utbildas. Sysselsättningsgraden och nivån på arbetslösheten hänger i grunden samman med faktorer som konjunktursvängningar och näringslivets konkurrenskraft. Viktigt i sammanhanget är även om och i så fall hur regionens utbildningsanordnare och näringslivet samarbetar. Detta påverkar möjligheterna till en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Vanligen finns i de allra flesta fall även en djupare problematik bakom varje utpekad målgrupp. Ansvariga aktörer hittar inte varaktiga former för att kunna ta ett samlat grepp kring målgrupperna. Styrande system i form av lagar, direktiv, rutiner samt hävd och vana hindrar eller begränsar möjligheterna att implementera lyckade projekt inne i berörda organisationer för att nå mer varaktiga effekter. Liknande systemkollisioner och strukturella trögheter återkommer i många sammanhang. Bekymmersamt är att det finns en rad positiva erfarenheter i projekt och satsningar som kunnat uppvisa goda resultat, men att dessa fått mycket begränsade effekter på de etablerade systemen och strukturerna. En av anledningarna är att möjligheterna att välja förenklade lösningar inom de organisationer och sammanhang som haft det 8

15 yttersta ansvaret för utpekade grupper har varit starkt begränsande. Externt finansierade projekt har därför i flera fall kommit att bli nödlösningar på allvarliga brister eller mycket angelägna frågor. Befintliga system har helt enkelt inte förmått hantera dessa utmaningar genom intern omställning av egen verksamhet eller genom samhandling mellan berörda institutioner och näringslivet. Platsen Majoriteten av den högutbildade arbetskraften inom ÖMS finns inom och runt om de större städerna; Linköping/Norrköping, Uppsala, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här är utbudet av kvalificerade jobb inom olika branscher som störst. En viktig anledning är att dessa städer också är universitets- eller högskoleorter. Detta faktum är i många arbetsgivares ögon en garant för både god och långsiktig kompetensförsörjning i meningen ny arbetskraft med färska kunskaper alltid finns tillgängligt. Då arbetstillfällena liksom städernas befolkning växer, så ökar också inflyttningen av kompetent arbetskraft. Detta sker samtidigt som sysselsatta kan bli bofasta allt längre ifrån arbetsplatser i takt med att pendlingsavstånden kan öka genom effektivare kommunikationer. Samtidigt påverkas kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden av den rådande branschsammansättningen. Det finns exempelvis fler sysselsatta med viss utbildningsinriktning på vissa håll än andra. En annan förklaring är att de offentligt finansierade utbildningssystemen har ett utbyggt utbildningssystem som finns på fler platser när det gäller vård/pedagogik än teknik/naturvetenskap. En del av förklaringen är att det inom alla lokala arbetsmarknader finns skolor och vårdboenden i behov av lärare och undersköterskor, men det finns inte lika självklart ett motsvarande allmänt behov av tekniker och naturvetare eftersom de i högre grad fångas upp av det lokala näringslivet. Exempelvis kan andelen av arbetskraften med kompetens inom teknik/naturvetenskap variera mellan 3 10 % mellan olika lokala arbetsmarknaderna, vilket kan jämföras med den arbetskraft som har kompetens inom pedagogik där andelen bara varierar mellan 5-7%. Av dessa skäl är utbudet av kompetent arbetskraft och utbildningsanordnare inte lika omfattande på alla lokala arbetsmarknader. Detta innebär överlag att de enskilda verksamheterna har sämre förutsättningar att få till en fungerande kompetensförsörjning på de mindre lokala arbetsmarknaderna. Sammanfattning Möjligheterna på arbetsmarknaderna ligger i att bättre ta tillvara de nyanlända och utrikes födda för att slussa in dem på arbetslivet. På de mindre arbetsmarknaderna behöver också nya otraditionella lösningar prövas för att tillgodose olika verksamheters långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Unga som hoppat av skolan måste erbjudas vägar tillbaks och inte hindras av de formella utbildningsvägarna. Här kan det också handla om generationsväxling där det saknas köpare till företag. Det behöver också tas initiativ där mäns och kvinnors perspektiv och delaktighet används för att utveckla företag och verksamheter i nya riktningar med fokus på tillväxt och rekrytering. Därigenom kan man hitta positiva drivkrafter för att bryta könsbundna mönster på lokala arbetsmarknader. 9

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdrag... 6 Svenska ESF-rådets bidrag till nästa programperiod... 6 Disposition... 6 Resultat och erfarenheter... 7 Tillgänglighet

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET KREATIVA Kartläggning av projekt i programområde 2 PROJEKT Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6 Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 1 Förord

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Budgetunderlag 2015-2017 Sida: 1 av 109 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2015 2017... 6 2.2

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer