Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Turismakademin fr o m EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan 6. Central Balticprogrammet Uppsala läns deltagande i Steering och Monitoring Committees Välfärd och FoU-stöd 7. Utvärdering av TKL och FoU-stöds ledningsgrupp Yttranden 8. Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan 9. Näringsdepartementet. Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS 10. Håbo Kommun. Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram för med utblick mot Föreningen Trelänsleden. Bevarande av färjeförbindelsen Hovnäs-Botebo 12. Uppsala kommun. Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun Internt

2 13. Slutförvarsprojektet. Ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om medel från Kärnavfallsfonden 14. Delårsbokslut per den 30 juni 2014, samt uppföljning av handlingsplaner Information/Rapporter 15. Regiondirektörens studieresa till Sydkorea (muntlig) 16. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (muntlig) 17. Erbjudande om samlokalisering med landstinget from 2016 (muntlig) Anmälningar Regeringskansliet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft Landsbygdsdepartementet. Uppdrag om riktade insatser inom landsbygdsprogrammet Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län med miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala Innovation Centre. Årsberättelse för 2013 Länsstyrelsen Västmanlands län. Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland- Mångfaldsdriven tillväxt för åren Miljödepartementet. Uppdrag om kommunikationssatser om ekosystemtjänster Miljödepartementet. Uppdrag att ta fram riktlinjer och genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för regional infrastruktur Regionförbundet. Delegationsbeslut

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/178 Catharina Blom Turismakademin fr o m 2015 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att regionförbundet går ur Turismakademin fr o m verksamhetsåret 2015, samt att förbundets verksamhetsstöd därmed upphör fr o m Ärende Turismakademin bildades 2007 som ett resultat av ett arbete för att öka turismen i Uppsala län ( Tillsammans mot elitserien ). Förbundsstyrelsen beslutade den 13 september 2007 att gå in som konstituerande part i den ideella föreningen Turismakademin. Turismakademin har som ändamål att inom länets besöksnäring verka för en professionell kompetensutveckling och systematisk omvärldsbevakning samt erbjuda effektiva mötesplatser. Detta ska leda till en positiv utveckling för ett stort antal turismaktörer, ökad affärssamverkan och därmed ökad tillväxt. Konstituerande parter var regionförbundet, Uppsala kommun, Uppsala Tourism AB (sedermera Destination Uppsala AB) samt Grafiskt utbildningscenter (GUC). Parterna förband sig att årligen bidra med minst kr vardera. GUC gick in med kronor och skulle dessutom svara för hemsida, logotype m m till ett värde motsvarande kr. Förbindelsen gällde inledningsvis två år. Ambitionen var att antalet medlemmar då skulle vara som betalade en medlemsavgift på 750 kr och 140 som betalade kr. För att få verksamheten att gå runt förutsattes dessutom EU-medel, privat finansiering, uppdragsersättning och sponsormedel. I dag är regionförbundet den i särklass största finansiären. Verksamhetsstödet uppgår numera till kronor går förbundet därutöver in med kr som överbryggning till den nya EU-programperioden. Uppsala kommun bidrar därutöver med kr. Antalet medlemmar har stadigt legat runt 100. I dag är antalet 110, varav 69 betalar 750 kr och 21 betalar kr och 4 (kommuner) betalar kr. Övriga överväger f n fortsatt medlemskap. Turismakademin har bidragit till att Uppsala län som besökslän tagit flera steg framåt sedan utredningen Tillsammans mot elitserien. Det behövs fortsatt kompetensutveckling för att nå ambitionerna i den av förbundsfullmäktige antagna Strategin för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Från den 1 januari 2014 har regionförbundet ansvar för länsturismfunktionen Visit Uppland. Bedömningen görs nu att de resurser som förbundet i dag lägger på Turismakademin kan utnyttjas mera effektivt om de läggs på Visit Uppland. Delar av medlen skulle tillsammans med ett uppdrag kring besöksnäringen kunna läggas på Almi (1)

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/113 Maria Didi EU:s socialfond programperioden Östra Mellansveriges regionala handlingsplan Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden för programperioden samt att ge ordförande Cecilia Forss (M) i uppdrag att i samråd med övriga regionalt tillväxtansvariga samt förvaltande myndighet inom Östra Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av ovan nämnda handlingsplan. Ärende Under 2014 har Östra Mellansveriges regionala handlingsplan för socialfonden arbetats fram. Förankring av inriktning och innehåll har pågått kontinuerligt i samtliga ingående län; Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Utgångspunkten för fondens användning är att den ska utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken, och bidra till att nå Europa2020-målsättningarna. Förslaget till handlingsplan för Östra Mellansverige förhåller sig dessutom till ambitionerna i de regionala utvecklingsstrategierna. Prioriterade insatsområden är: att stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, att underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, samt aktiv inkludering för ökad anställbarhet Vissa justeringar av förslaget till handlingsplan kan komma att bli nödvändiga även i slutskedet av processen, gällande exempelvis indikatorer och kvantitativa mål. Ordföranden bör därför ges i uppdrag att i dialog med övriga parter göra eventuella justeringar i planen. Handlingsplanen ska överlämnas till ESF-rådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära ytterligare förändringar i handlingsplanen. Därför krävs att ordföranden delegeras rätten att godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Bilaga: Förslag till Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige (utkast ) Handlingsplan för socialfonden (ESF) i Östra Mellansverige , bakgrund och sammanfattning. 1 (1)

5 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/ Maria Didi Handlingsplan för europeiska socialfonden i Östra Mellansverige Bakgrund och sammanfattning. Bakgrund ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste instrument för fler och bättre jobb. Fondmedlen riktas mot Europas humankapital anställda, ungdomar och jobbsökande. Under perioden kommer cirka 13 miljarder kronor att riktas mot socialfondsinsatser i Sverige. Den 27 mars fattade regeringen beslut om ett förslag till nationellt socialfondsprogram Utgångspunkten för fondmedlens användning är att de ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins mål om att fler kvinnor och män ska komma i arbete och att färre ska stå utanför arbetsmarknaden. Inriktningen föreslås vara: Kompetensförsörjning, 3,5 miljarder kronor Öka övergångarna till arbete, 8 miljarder kronor Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor Av det nationella programförslaget framgår att det inom varje programområde ska finnas en regional handlingsplan som möjliggör en närmare anpassning av det nationella programmets inriktning till regionala förhållanden. Den 15 maj tog regeringen beslut om att uppdra regionalt tillväxtansvariga i programområde Östra Mellansverige det vill säga regionförbunden i Sörmland, Uppsala, Örebro, och Östergötland samt Länsstyrelsen i Västmanland att utarbeta ett förslag till regional handlingsplan. Samordningsansvaret tilldelades Regionförbundet Örebro. Föreslagen inriktning för Östra Mellansveriges handlingsplan för socialfonden Handlingsplanens inriktning utgår från framtagna regionala utvecklingsstrategier för länen inom Östra Mellansverige, samt en gemensam socioekonomisk analys. Prioriterade insatsområden är att: Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

6 Dnr: RFUL 2014/ Programområde 1 Kompetensförsörjning stärka tillgången på livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, Programområde 2 Öka övergångarna till arbete underlätta tillgång till sysselsättning för arbetssökande, varaktig integration av ungdomar, aktiv inkludering för ökad anställbarhet Förankring av inriktning och innehåll har pågått under hela 2014 i olika nätverk och vid konferenser. Parter som involverats i förberedelserna av planen i länet inkluderar kommunföreträdare, samordningsförbundet, myndighetsrepresentanter, ideell sektor samt akademin. En särskild länsövergripande arbetsgrupp har också tillsatts för att komma med inspel till den regionala handlingsplanen. Dessutom har en nära dialog skett med förvaltande myndighet, ESF-rådet. Information har kontinuerligt förmedlats vid förbundsstyrelsens sammanträden. Tidplan Förslaget till regional handlingsplan för Östra Mellansverige ska överlämnas till ESFrådet senast den 30 september Därefter ska den slutberedas av ESF-rådet för att slutligen beslutas av Övervakningskommittén, under hösten Detta kan innebära att vissa justeringar av handlingsplanen blir nödvändiga även i slutskedet av processen. Därför krävs att ordförande delegeras rätten att, i samråd med övriga parter, godkänna Östra Mellansveriges slutgiltiga version av handlingsplanen. Genomförande De första utlysningarna förväntas kunna ske kring årsskiftet 2014/2015. Nytt för programperioden är att genomförandet kommer att specificeraas i årsplaner. Årsplanerna kommer bland annat att peka ut inriktning och preliminär budget för kommande års utlysningar för både socialfond och regionalfond. Syftet är att öka den strategiska ansatsen i fondernas nyttjande, och bädda för samanhållna strategiska projekt. Bakom årsplanerna står regionalt tillväxtansvariga, strukturfondspartnerskapet och förvaltande myndigheter (ESF-råd samt Tillväxtverket). Ytterligare ett nytt element är att regionförbundet kommer att få en tydligare roll i genomförandet av handlingsplanen. I samarbete med förvaltande myndighet kommer regionförbundet bland annat att delta i framskrivning av utlysningstexter, samt stå för idégenerering och mobilisering av tilltänkta projektdeltagare. 2 (2)

7 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige 25 augusti

8 Innehåll Inledning... 4 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige... 5 Inledning... 5 Utbildning... 5 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning... 6 Ohälsa Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska socialfonden Regionala utvecklingsstrategier Örebro Uppsala Västmanland Sörmland Östergötland Länsvisa workshops Strukturell påverkan Programområden Programområde 1 - Kompetensförsörjning Investeringsprioritiet 10:3 Stärka tillgången till livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper Mål Målgrupper Regionalt fokus Regionens prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden Investeringsprioritet 10:4 Underlätta övergången från utbildning till arbetsliv Mål Målgrupp Regionalt fokus: Regionens prioriteringar Programområde 2 Öka övergångarna till arbete Investeringsprioritet 8:1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Regionens kvantitativa målvärden

9 Investeringsprioritet 8:2 Varaktig integration av ungdomar Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar ÖMS-regionens kvalitativa mål: Investeringsprioritet 9:1 Aktiv inkludering för att ökad anställbarhet Mål Målgrupp Regionalt fokus Regionala prioriteringar Horisontella principer Miljömässigt hållbar utveckling Främja lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet mellan män och kvinnor Transnationellt samarbete Östersjöstrategin Regionala principer för urval Vägledande principer i det nationella programmet Regionala principer Fondsamordning Arbetsprocessen Årsplanen Synergier med övriga sektorsprogram Hållbar stadsutveckling Framtagande av handlingsplanen Strukturfondspartnerskapet Uppföljning och återkoppling till strukturfondspartnerskapet Lärande kring handlingsplanen Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

10 Inledning I Östra Mellansverige (ÖMS) har Strukturfondspartnerskapet (SFP), regionalt tillväxtansvariga (RTA) samt de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och ESFrådet (FM), sedan länge noterat svårigheter att nå mera långsiktiga effekter med Socialfondsprogrammet. Några av orsakerna till detta ser aktörerna beror på en för svag koppling mellan projektinitiativ och regionala utvecklingsstrategier (RUS) och regionala utvecklingsprogram (RUP), bristande förankring och engagemang av projektinitiativ hos relevanta aktörer samt överlag ett svagt ägarskap bland projektägarna. I syfte att utveckla och förbättra tillvaratagandet av Socialfonden i Östra Mellansverige (ÖMS) tog ESF-rådet i regionen våren 2013 ett initiativ genom vilket man utlyste särskilda förberedelseprojekt inför programperioden Utlysningen riktade sig till ÖMS Regionalt tillväxtansvariga, som genom denna fick chans att skapa länsvisa förberedelseprojekt kallade spår 1. Till detta utlystes även ett så kallat koordinerande förberedelseprojekt som skulle verka inom hela ÖMS kallat spår 2. Sedan årsskiftet 2014 driver samtliga, i ÖMS ingående, län varsitt förberedelseprojekt. Redan under den regionala förankringen av den nu nämnda utlysningen såg samtliga parter; SFP, RTA samt FM, att resultaten av dessa förberedelseprojekt skulle kunna utgöra viktiga erfarenheter som skulle kunna vägas in i ÖMS regionala handlingsplan. ÖMS har också valt att påbörja ett mera strategiskt och utvecklande samarbete mellan alla tre parter; SFP, RTA och FM, i syfte att få större träffsäkerhet från insatser som görs via strukturfonderna. Längst har samarbetet mellan RTA samt ESF-rådet och Tillväxtverket kommit. Sedan ett drygt halvår har parterna också påbörjat dialog med Länsstyrelserna utifrån deras uppdrag att vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och Fiskerifonden. Även här ses goda utsikter för ett framåtsyftande och strategiskt samarbete under innevarande programperiod. 4

11 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige Inledning Strukturfondsregionen Östra Mellansverige (ÖMS) består av fem län; Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland samt Örebro och har sammanlagt 52 kommuner. Sammantaget bor det invånare i regionen. Befolkningsstrukturen präglas i hög grad av att det finns flera regionalt starka regioncentra, men relativt få mellanstora städer samt ett stort antal mindre kommuner. Funktionellt är flertalet län nära sammankopplade med Stockholm genom de lokala arbetsmarknadsregionernas utbredning. En rad pågående processer, både politiska, institutionella och infrastrukturella medverkar till att denna integration fortgår och tilltar i omfattning. Internationellt sett betraktas också dessa två strukturfondsregioner som en enda region vilket då innebär att här finns ca 3,7 miljoner invånare eller 39 % av hela den svenska befolkningen. Situationen på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige är idag svårare än för bara 5 till 10 år sedan. Efter finanskrisen under förra programperioden ökade arbetslösheten markant för att därefter minska något. När läget på arbetsmarknaden började stabilisera sig hamnade arbetslöshetsnivån på en långt högre nivå än tidigare. Detta drabbade framförallt grupper som redan tidigare hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, så som unga, utlandsfödda, grupper med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna med flera. Östra Mellansverige står i korthet inför stora utmaningar för att på sikt kunna behålla sin tillväxt och konkurrenskraft. Dessa är: En åldrande befolkning, Befolkningsminskning i perifera delar vilket påverkar arbetskraftsutbud samt arbetstillfällen, En kraftigt könssegregerad arbetsmarknad Begränsade möjligheter till pendling, speciellt i ytterområdena av ÖMS-regionen Utbildning Arbetskraften Arbetskraften inom ÖMS, både sysselsatta och arbetslösa, har en förhållandevis god utbildningsnivå. Nivån ligger strax under riksgenomsnittet; Ca 36 % av arbetskraften, år, har inom ÖMS en eftergymnasial utbildning. Inom åldersspannet år är motsvarande andel 45 %. Riksgenomsnittet är 37 % respektive 48 %. Överlag är de könsmässiga skillnaderna i utbildningsnivåerna små. Variationerna pendlar mellan 1 2 %. Inom flertalet av ÖMS lokala arbetsmarknader så råder en tydlig könssegregering mellan män och kvinnor. Exempelvis är ca 80 % av alla tekniker med eftergymnasial utbildning män och ca 90 % av alla sjuksköterskor och förskolelärare kvinnor. Utrikes födda Samma sak gäller gruppen utrikes födda där mönstret mellan könen går igen; något fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning vilket stämmer med det svenska 5

12 mönstret. Skillnaderna tilltar däremot när länen ställs emot varandra. Här kan andelen individer med eftergymnasial utbildningsnivå variera mellan 39 % till 53 %. Unga Unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning går här under begreppet drop-outs. Denna grupp har i nuläget fått ökad uppmärksamhet inom politiken då gruppen över tid vuxit i omfattning. Till följd av avhoppen saknar dessa grupper de formella kvalifikationer och meriter som senare krävs för att komma ifråga för både enklare och mer kvalificerade jobb. Följden blir att dessa stängs ute från arbetsmarknaden vilket får varaktiga konsekvenser. Långtidsarbetslösa Den största andelen långtidsarbetslösa finns i åldersgruppen år och dessa har en eftergymnasial utbildning. Långtidsarbetslösa med enbart grundskoleutbildning är flest inom åldersgruppen år. Mönster/trender En stor utmaning bland de sysselsatta är att merparten högutbildade har samhällsvetenskaplig utbildning samtidigt som exempelvis efterfrågan inom län med avancerade teknikföretag hela tiden ökar sin efterfrågan på teknisk kompetens. Platsen Ett tydligt mönster, som inte bara omfattar ÖMS, är att individer helst utbildar sig i sitt närområde. Detta innebär att rätt utbildningsutbud kan finnas inom ÖMS men att utbudet ligger allt för avlägset relativt de sysselsatta som är i behov av just dessa utbildningar. Detta skapar en inneboende tröghet i matchningen där de sysselsatta med låg utbildning blir extra sårbara. Utsattheten blir sysselsatta större om dessa grupper befinner sig inom ett snabbrörligt näringsliv och på en arbetsmarknad där kraven på de anställda blir allt mer specifikt. Sammanfattning Utmaningen och möjligheten inom utbildningsområdet ligger här i att göra utbildningsutbudet mer tillgängligt inom de sammanhang där socialfondens olika målgrupper finns så att fler kan tillgodogöra sig ny och ändamålsenlig kompetens. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Sysselsatta Sysselsättningsgraden inom ÖMS var år 2011 ca 76 % vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Bilden blir något annorlunda om variationerna mellan länen tas med. Här blir skillnaderna större, mellan 72 % till 80 %, vilket är både högre och lägre än riket. Överlag har kvinnorna en lägre sysselsättningsgrad än männen. År 2011 låg kvinnornas sysselsättningsgrad mellan 4-5% lägre än männen. Sysselsättningsgraden är också beroende på var i världen man är född. Svenskfödda har i genomsnitt 25 % högre sysselsättningsgrad än födda utanför Europa. Samma sak gäller olika åldersgrupper där åringar och åringar har betydligt lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet. Bland de yngre står kvinnorna för en större 6

13 andel vilket delvis kan förklaras med föräldraledighet tillskillnad från den äldre gruppen där det inte finns någon förklaring kopplad till kön utan där förtidspension och hälsoskäl spelar en mer avgörande roll. Arbetslösa Arbetslösheten inom ÖMS ligger på en något bättre nivå än riksgenomsnittet, 8,2 % mot 8,8 %. Överlag är fler män än kvinnor arbetslösa men skillnaderna är inte stora utan varierar mellan 0,5 % till 1 % oavsett län. Även här tilltar skillnaderna när situationen i de enskilda länen ställs emot varandra. Utrikes födda är i mycket högre grad arbetslösa än de som är födda i Sverige. För män så är nivån 18 % i jämförelse med ca 8,5% och för kvinnorna är nivån 18,8% i jämförelse med 8 % vilket är mycket. Unga I åldersgruppen utgör denna grupp ca 15 % av arbetslösa vilket är högt i jämförelse med ett ÖMS genomsnitt. Samtidigt är den verkliga arbetslösheten högre om inverkan från arbetsmarknaden i Stockholm lyfts ut. Då hamnar nivån upp mot 20% och i vissa fall även 30%. Bland dessa unga fanns långt fler arbetslösa män än kvinnor. Skillnaden mellan könen pendlar mellan 4 6 % under åren inom ÖMS regionen. En förklarande faktor till situationen bland unga är den ökade andel som inte fullgör sina gymnasiestudier har i likhet med både arbetslösa och nyanlända hamnat i en typ av utanförskap som svårligen låter sig brytas. Avhoppen, som kan ske på olika sätt, alltifrån att eleven närvarar i klassrummet men inte fullföljer någon kurs till att individen befinner sig i situation helt utanför skolans kontroll, är i sig en utmaning som ingen enskild aktör kan ta ansvaret för. Både forskning och enskilda studier kan däremot visa att avhoppen oftast kan kopplas ihop med signaler från dessa individer som kommit fram under tidigare stadier under skolgången. När avhoppen sker har gymnasieskolorna själva ett stort ansvar men situationen i hemmet har många gånger stor inverkan på möjligheterna till att nå en mer varaktig förändring i form av en återgång till studier eller inträde på arbetsmarknaden. Därför är det betydelsefullt att kommunens sociala omsorg, AF med flera kopplas in i tidigt skede och inte först efter att avhoppet är ett faktum. Långtidssjukskrivna Långtidssjukskrivna utgör i en mening en delmängd inom gruppen långtidsarbetslösa och har många gånger snarlika förutsättningar. Därför löper de också risken att hamna i utanförskap. De befintliga stödsystemen är utformade så att de ser till en problematik i taget. Dessutom ställs de inför samma problematik som övriga grupper som hamnat i ett utanförskap, nämligen att individen ska förhindras från en problematik snarare än att ta tillvara individens egen förmåga och handlingskraft för att nå en förändring. Utrikes födda Den grupp som växer snabbast inom arbetskraften är de utrikes födda. Inom åldersspannet år är andelen 17% vilket ska jämföras med 22% inom åldrarna år. Ett tydligt mönster är att grupp har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Utrikes födda är därför överrepresenterade inom gruppen arbetslösa och i synnerhet bland de långtidsarbetslösa där andelen är 46 % vilket ska jämföras med att de totalt sett utgör 15 av arbetskraften. Det är också värt att notera att det tar upp mot 10 år för 7

14 gruppen utlandsfödda att nå samma sysselsättningsgrad som motsvarande grupper födda i Sverige. En positiv utveckling under de senaste åren är att andelen utlandsfödda svenskar i arbetsför ålder ökat som fått jobb. Här spelar tiden in som man varit i Sverige. Nyanlända Nyanlända grupper har en än mer komplex situation. Det överskuggande behovet är att snabbt ta till sig ett nytt språk och vinna social acceptans i nya sammanhang. Även i de fall som individen har rätt formella meriter och därtill erfarenhet inom ett yrke så blir bristerna i språket och valideringen av praktiska färdigheter lätt tillräckliga hinder för att individen ska stängas ute från arbetsmarknaden. Detta även i fall då det finns ett stort behov av just den yrkesgrupp personen i fråga har kompetens inom. Samspelet mellan berörda aktörer som tillsammans har ansvaret för dessa nyanlända saknar många gånger både en gemensam arena och en övergripande problembild. Därtill kan det saknas incitament till gemensam handling eftersom regelstyrningen av verksamheterna inte uppmuntrar till nya arbetssätt. Sammantaget försvårar detta möjligheterna för att påskynda utslussningen av dessa individer på arbetsmarknaden. Likaså försvåras förutsättningarna för jobbskapande kontakter med potentiella arbetsgivare. Mönster/trender Samspelet med aktörer som Arbetsförmedling och Försäkringskassan mer avgörande eftersom dessa har ett huvudansvar för denna målgrupp. Kommunerna spelar också en avgörande roll genom att stå för det sociala skyddsnätet i den stund arbetslösheten får sociala och ekonomiska konsekvenser. I takt med att instegsjobben minskade i andel och kraven på kvalificerande utbildning och tidigare meriter ökar bidrar samtidigt till att gapet mellan de arbetslösa och företagens möjligheter att få fatt på rätt kompetens försvåras. Möjligheten för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom att stegvis nå allt mer kvalificerade jobb i kombination med att tillgång till relevant vidareutbildning under resans gång, är en gemensam utmaning för alla inblandade parter En tydligt begränsande faktor kopplad till tillgången på rätt utbildning i rätt tid. Är personen anställd inom en bransch som exempelvis är konjunkturkänslig så kan behoven snabbt skifta och därtill hänga samman med tillgången på tillfällig arbetskraft som kan hoppa in och ta vid när ordinarie ska utbildas. Sysselsättningsgraden och nivån på arbetslösheten hänger i grunden samman med faktorer som konjunktursvängningar och näringslivets konkurrenskraft. Viktigt i sammanhanget är även om och i så fall hur regionens utbildningsanordnare och näringslivet samarbetar. Detta påverkar möjligheterna till en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Vanligen finns i de allra flesta fall även en djupare problematik bakom varje utpekad målgrupp. Ansvariga aktörer hittar inte varaktiga former för att kunna ta ett samlat grepp kring målgrupperna. Styrande system i form av lagar, direktiv, rutiner samt hävd och vana hindrar eller begränsar möjligheterna att implementera lyckade projekt inne i berörda organisationer för att nå mer varaktiga effekter. Liknande systemkollisioner och strukturella trögheter återkommer i många sammanhang. Bekymmersamt är att det finns en rad positiva erfarenheter i projekt och satsningar som kunnat uppvisa goda resultat, men att dessa fått mycket begränsade effekter på de etablerade systemen och strukturerna. En av anledningarna är att möjligheterna att välja förenklade lösningar inom de organisationer och sammanhang som haft det 8

15 yttersta ansvaret för utpekade grupper har varit starkt begränsande. Externt finansierade projekt har därför i flera fall kommit att bli nödlösningar på allvarliga brister eller mycket angelägna frågor. Befintliga system har helt enkelt inte förmått hantera dessa utmaningar genom intern omställning av egen verksamhet eller genom samhandling mellan berörda institutioner och näringslivet. Platsen Majoriteten av den högutbildade arbetskraften inom ÖMS finns inom och runt om de större städerna; Linköping/Norrköping, Uppsala, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här är utbudet av kvalificerade jobb inom olika branscher som störst. En viktig anledning är att dessa städer också är universitets- eller högskoleorter. Detta faktum är i många arbetsgivares ögon en garant för både god och långsiktig kompetensförsörjning i meningen ny arbetskraft med färska kunskaper alltid finns tillgängligt. Då arbetstillfällena liksom städernas befolkning växer, så ökar också inflyttningen av kompetent arbetskraft. Detta sker samtidigt som sysselsatta kan bli bofasta allt längre ifrån arbetsplatser i takt med att pendlingsavstånden kan öka genom effektivare kommunikationer. Samtidigt påverkas kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden av den rådande branschsammansättningen. Det finns exempelvis fler sysselsatta med viss utbildningsinriktning på vissa håll än andra. En annan förklaring är att de offentligt finansierade utbildningssystemen har ett utbyggt utbildningssystem som finns på fler platser när det gäller vård/pedagogik än teknik/naturvetenskap. En del av förklaringen är att det inom alla lokala arbetsmarknader finns skolor och vårdboenden i behov av lärare och undersköterskor, men det finns inte lika självklart ett motsvarande allmänt behov av tekniker och naturvetare eftersom de i högre grad fångas upp av det lokala näringslivet. Exempelvis kan andelen av arbetskraften med kompetens inom teknik/naturvetenskap variera mellan 3 10 % mellan olika lokala arbetsmarknaderna, vilket kan jämföras med den arbetskraft som har kompetens inom pedagogik där andelen bara varierar mellan 5-7%. Av dessa skäl är utbudet av kompetent arbetskraft och utbildningsanordnare inte lika omfattande på alla lokala arbetsmarknader. Detta innebär överlag att de enskilda verksamheterna har sämre förutsättningar att få till en fungerande kompetensförsörjning på de mindre lokala arbetsmarknaderna. Sammanfattning Möjligheterna på arbetsmarknaderna ligger i att bättre ta tillvara de nyanlända och utrikes födda för att slussa in dem på arbetslivet. På de mindre arbetsmarknaderna behöver också nya otraditionella lösningar prövas för att tillgodose olika verksamheters långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Unga som hoppat av skolan måste erbjudas vägar tillbaks och inte hindras av de formella utbildningsvägarna. Här kan det också handla om generationsväxling där det saknas köpare till företag. Det behöver också tas initiativ där mäns och kvinnors perspektiv och delaktighet används för att utveckla företag och verksamheter i nya riktningar med fokus på tillväxt och rekrytering. Därigenom kan man hitta positiva drivkrafter för att bryta könsbundna mönster på lokala arbetsmarknader. 9

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige. Beslutad av ÖK

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige. Beslutad av ÖK Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Östra Mellansverige Beslutad av ÖK 141211 1 Innehåll 1.0 Förord... 4 2.0 Inledning... 5 3.0 Beskrivning av regionen Östra Mellansverige...

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 1 Innehåll Inledning 3 Prioritering ESF 3 Nuläge 3 Nationellt 3 Östra

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012 Tid att skörda! Elisabeth Kastman Krantz Information 19 december 2012 Uppgraderingar Aktiviteter i Västsverige Fokus 2013 Resultat, erfarenheter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer