Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Del I Verksamhetsberättelse EIB-gruppens Årsredovisning för 2005 består av tre separata avsnitt: Verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året samt framtidsutsikter, Resultatrapporten som innehåller bokslutet för EIB-gruppen, EIB, Cotonouinvesteringsanslaget, förvaltningsfonden för FEMIP och EIF, tillsammans med tillhörande bilagor, Den statistiska rapporten som innehåller en förteckning över bankens finansierade projekt och genomförda upplåning under 2005 tillsammans med en förteckning över EIF:s projekt. Den innehåller även översiktstabeller för 2005 och för de senaste fem åren. Bifogade cd-rom innehåller information från alla tre delar samt elektroniska versioner på tillgängliga språk. Årsredovisningen finns också på bankens webbplats E u r o p e i s k a i n v e s t e r i n g s b a n k s g r u p p e n

2

3 Verksamhetsberättelse 2005 EIB-gruppen Innehåll Nyckeltal för EIB-gruppen 4 EIB-gruppen: Förenklad balansräkning 5 Presidentens översikt 6 Europeiska investeringsbanksgruppen Bankens verksamhetsplan för perioden EIB-gruppens verksamhet Balanserad utveckling av Europeiska unionen 17 Innovation 2010-initiativet 22 Miljöskydd 28 Utveckling av transeuropeiska nät (TEN) 32 Stöd till små och medelstora företag en huvudmålsättning under FEMIP: Stöd till partnerländerna i Medelhavsområdet 40 Samarbete med de övriga partnerländerna 44 En ledande internationell emittent 50 Bankens ledning 54 Partner till de europeiska institutionerna och utvecklingsinstitutionerna 55 Öppenhet och ökat ansvar 60 EIB-gruppens arbetssätt och personal 64 EIB:s stadgeenliga organ 66 EIB:s direktion 68 EIB:s organisationsplan 69 EIF:s stadgeenliga organ 72 Projekt som kan erhålla finansiering från EIB-gruppen 73 EIB-gruppens adresser 74

4 EIB-gruppen 4 Verksamhetsberättelse 2005 Nyckeltal för EIB-gruppen Europeiska investeringsbanken Verksamheten under 2005 (miljoner euro) Avtalade lån I Europeiska unionen I partnerländerna Beviljade projekt I Europeiska unionen I partnerländerna Utbetalningar Ur bankens egna medel Ur budgetmedel 197 varav investeringsanslaget 114 Upplånade medel (efter swappar) (*) I gemenskapsvalutor I andra valutor Situationen den Utestående Lån ur bankens medel Garantier 135 Finansiering ur budgetmedel Lång-, medel- och kortfristig upplåning Eget kapital Balansomslutning Räkenskapsårets nettoresultat Tecknat kapital varav inbetalt Europeiska investeringsfonden Verksamheten under 2005 Avtalade lån Riskkapital (21 fonder) 368 Garantier (35 transaktioner) Åtaganden Riskkapital (24 fonder) 468 Garantier (35 transaktioner) (*) Av detta belopp lånades 49,8 miljarder euro upp inom ramen för det godkända upplåningsprogrammet för 2005 på 50 miljarder euro medan 2,9 miljarder euro tillskrevs upplåningsprogrammet för Situationen den Riskkapital (217 fonder) Garantier (164 transaktioner) Tecknat kapital varav inbetalt 400 Räkenskapsårets nettoresultat 43 Reserver och avsättningar 212

5 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen EIB-gruppen: Förenklad balansräkning 31 december 2005 (belopp i tusentals euro) Resultatrapport för 2005 TILLGÅNGAR Finansförvaltning, tillgodohavanden hos centralbanker, postgiro Statsskuldväxlar som är belåningsbara i centralbanker Fordringar på kreditinstitut a) betalbara på anfordran b) särskilda avsättningar c) utlåning Utlåning till allmänheten a) utlåning b) särskilda avsättningar Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning a) från offentliga emittenter b) från andra emittenter Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar a) övriga fordringar b) positiva nyanskaffningsvärden Tecknat kapital och utestånde reserv, infordrat men ej betalt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut a) betalbara på förfallodagen eller efter avisering Skulder representerade av emitterade värdepapper a) omsättningabara obligatoner och andra skuldebrev b) övriga Övriga skulder a) förutbetalda räntesubventioner b) övriga skulder c) övrigt d) negativa nyanskafftningsvärden Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för förpliktelser och avgifter a) personalens pensionsfond b) avsättningar för utfärdade garantier för lån som beviljats av tredje part... 0 c) avsättningar för utfärdade garantier för riskkapitaltransaktioner Kapital tecknat ej infordrat Koncernreserver a) reservfond b) andra reserver Avsatta medel för mekanismen för strukturerad finansiering Avsatta medel för riskkapitaltransationer Reserv för generella kreditrisker efter avsättningar Årets resultat före avsättningar för generella kreditrisker avsättningar för generella kreditrisker Resultat att avsätta

6 EIB-gruppen 6 Verksamhetsberättelse 2005 Presidentens översikt Europeiska rådet i Lissabon tillkännagav att huvudmålsättningen för den ekonomiska politiken i Europa skall vara att öka tillväxtpotentialen i den europeiska ekonomin. Utan en högre tillväxt som är mer hållbar kommer det att vara omöjligt att minska undersysselsättningen och erbjuda en adekvat social trygghet. För att öka tillväxtpotentialen stakar Lissabonstrategin ut några huvudlinjer: fullbordandet av den inre marknaden, framförallt genom att stimulera konkurrensen på marknaderna för varor och tjänster, höja sysselsättningsgraden, särskilt genom att främja utvecklingen av små och medelstora företag och genom att se till att arbetsmarknaden fungerar effektivt, främja produktiva investeringar, särskilt genom anpassningen av skatteinstrument och främjande av riskkapital samt öka innovationskapaciteten genom att investera mer och bättre i utbildning och forskning. I Lissabon i mars 2000 och ett flertal gånger därefter, har Europeiska rådet uppmanat EIB att bidra till genomförandet av denna strategi, vilket har föranlett banken att utveckla sin verksamhet utmed tre huvudlinjer: finansieringen av transeuropeiska nät för transport och energi, som är ett absolut nödvändigt komplement till den inre marknaden (se sida 32), finansieringen av infrastruktur och program för utbildning och forskning tack vare introduktionen av i2i -initiativet (se sida 22) samt stöd till små och medelstora företag genom ett förnyat partnerskap med banksektorn liksom genom de åtgärder som genomförs av bankens dotterbolag Europeiska investeringsfonden (se sida 36). Utvecklingen av EIB:s verksamhet inom de prioriterade områdena som antagits av bankens aktieägare åtföljs av en diversifiering av finansieringsinstrument med tanke på ett ökat risktagande som sker på ett kontrollerat sätt. I detta sammanhang är det värt att särskilt notera två initiativ som tagits fram tillsammans med kommissionen och som godkänts av rådet och Europaparlamentet: introduktionen av ett finansieringsinstrument för riskdelning till förmån för forskning, som bör ge EIB möjligheten att öka finansieringen av FoU med en högre riskprofil samt inrättandet av ett gemenskapsinstrument, som tillhandahåller garantier för transeuropeiska transportnät och som täcker vissa specifika risker som den privata sektorn bär under de första driftsåren för en infrastruktur. I båda fallen är målsättningen att ge en hävstångseffekt, dvs. att möjliggöra mobiliseringen av medel som uppgår till ett mycket större belopp än det som ursprungligen tillhandahölls från EU-budgeten. EIB är EU-medlemsstaternas bank och det är därför normalt att merparten av EIB:s finansiering går till projekt som är belägna inom unionen (utlåning på 42 miljarder euro av totalt 47 miljarder euro under 2005). Det kommer fortsatt att vara fallet i framtiden, särskilt som vi förutser en större tillväxt i vår verksamhet i de nya medlemsstaterna. Under årens lopp har EIB uppmanats att finansiera projekt även utanför unionen, baserat på utlåningsmandat från rådet på förslag från kommittionen eller medlemsstaterna (i de olika konventioner och avtal med AVS-länderna). Dessa utlåningsmandat, som har tilldelats under olika

7 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen tidpunkter och av olika skäl, är långt ifrån lika. Mandaten skiljer sig mycket åt vad beträffar deras storlek, omfattning och riktlinjer. I vissa fall, vilket framförallt gäller för Medelhavsområdet och AVSländerna, är mandatet inte längre begränsat till enbart projektfinansiering men har istället blivit ett verkligt utvecklingsmandat. Detta innebär att banken använder sig av ett strategiskt tillvägagångssätt och finansieringsinstrument som är av annat slag samt att andra villkor ställs än inom Europeiska unionen. Denna utveckling har krävt att EIB förstärker sina personalresurser och diversifierar sitt tillvägagångssätt, i synnerhet för FEMIP (se sida 40) och Cotonou-avtalets investeringsanslag (se sida 46). Det kräver också nya samarbetsformer med kommissionen och övriga internationella finansinstitut. Innan slutet av 2006 måste rådet uttala sig om förnyelsen av EIB:s externa utlåningsmandat för perioden Det kommer att vara tillfället att ge en översikt av utvecklingen och vägledning inför framtiden och sannolikt bekräfta EIB:s roll som utvecklingsbank i vissa regioner med vilka Europeiska unionen har valt att ha ett priviligierat partnerskap. genom Romfördraget. Alltsedan dess är det nödvändigt att banken för en regelbunden dialog och har operativa kontakter med de övriga EU-institutionerna, samtidigt som varje institutions självständighet och särdrag självfallet respekteras (se sida 55). Öppenhet gentemot medborgarna. Samtidigt som EIB respekterar sekretessreglerna som är avgörande i affärslivet, har banken betydligt förbättrat tillgången till information om dess verksamhet för allmänheten (se sida 60). EIB anser att en större insyn i sitt beslutsfattande och på det sätt den fungerar kan inte annat än öka bankens trovärdighet. Philippe Maystadt President för EIB-gruppen Samstämmighet och öppenhet är två ledord vid utvecklingen av EIB:s verksamhet. Samstämmighet med de övriga europeiska institutionerna. EIB är inte enbart en bank, den är också en europeisk institution som skapades samtidigt som de övriga EU-institutionerna

8 EIB-gruppen 8 Verksamhetsberättelse 2005 Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Under 2005 uppgick Europeiska investeringsbankens utlåning till totalt 47,4 miljarder euro (2004: 43,2 miljarder) för projekt som främjar Europeiska unionens politiska målsättningar. Finansieringen i EU:s 25 medlemsstater uppgick till totalt 42,3 miljarder euro, varav 5,8 miljarder euro i de tio nya medlemsstaterna. 5,1 miljarder euro gjordes tillgängliga för länder utanför EU, varav 2 miljarder euro till de anslutande länderna (Bulgarien, Rumänien) och kandidatländerna (Kroatien, Turkiet). Under 2005 investerade Europeiska investeringsfonden (EIF) EIB-gruppens specialiserade riskkapital- och garantiorgan 368 miljoner euro i riskkapitalfonder, vilket höjde den totala portföljen till 3,1 miljarder euro och ledde till totalt 1,7 miljarder euro i garantier för små och medelstora företagsportföljer hos finansiella mellanhänder. För att finansiera utlåningen lånade EIB upp totalt 49,8 miljarder euro på den internationella kapitalmarknaden via 330 obligationsemissioner i 15 olika valutor. Per den 31 december 2005 uppgick EIB:s utestående lån till 294,2 miljarder euro och utestående skulder till 248,3 miljarder euro. Huvudsakliga verksamhetsområden Bankens utlåning under 2005 var inriktad på fem huvudområden: ekonomisk och social sammanhållning, Innovation 2010-initiativet, miljöskydd, utveckling av transeuropeiska nät och stöd till EU:s bistånds- och samarbetspolitik. Verksamheten inom dessa områden beskrivs i separata avsnitt i verksamhetsberättelsen liksom stödet till små och medelstora företag, ett huvudområde som bankens råd lade till i juni 2005, tillsammans med frågor som rör bankens förvaltning. Nedan följer en sammanfattning av EIB:s nyckeltal och viktigaste områden under Ekonomisk och social sammanhållning i ett utvidgat EU (34 miljarder euro) Inom EU:s 25 medlemsstater godkändes individuella lån (lån till enskilda projekt som utvärderats av banken) till ett värde av 28 miljarder euro under 2005 för investeringar som bidrar till att stärka den ekonomiska potentialen i dessa regioner. Ytterligare 6 miljarder euro gjordes tillgängliga som kreditlimiter (globallån) till partnerbanker för finansiering av små och medelstora företag och småskaliga offentliga investeringar. Den totala utlåningen på 34 miljarder euro för regional utveckling motsvarade ca 80 % av EIB:s totala utlåning i EU:s 25 medlemsstater. Samarbetet med Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik har intensifierats ytterligare. Två nya initiativ har utvecklats. För det första JASPERS som ska erbjuda tekniskt stöd till länder och regioner för att garantera att de sammanhållningsfonder som är tillgängliga under används för optimala investeringar som stimulerar ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning. JASPERS förvaltas av EIB och experter från EIB, kommissionen och EBRD kommer att gemensamt bistå nationella myndigheter i mottagarländerna när det gäller att förbereda och genomföra investeringsprojekt som är lämpliga att medfinansiera med bidrag från kom-

9 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Sydöstra Europa (2,1%) Partnerländerna i Medelhavsområdet (4,5%) Afrika, Västindien, Stillahavsområdet, ULTländerna och Sydafrika (1,4%) Latinamerika och Asien (1%) Europeiska unionen (91%) Geografisk fördelning av tecknade lån under 2005 missionen. För det andra JEREMIE som förvaltas av Europeiska investeringsfonden och kommer att utnyttja medel som mottagarländerna på frivillig basis lämnat till Europeiska regionala utvecklingsfonden för att omvandla till nya finansiella produkter, exempelvis regionala riskkapitalfonder, garantier för små och medelstora företags låneportföljer eller globallån till institutioner för mikrofinansiering med målsättningen att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering i regionala utvecklingsområden. av företag inom den privata sektorn (45 % av de individuella lånen sedan 2000), (2) undervisning och utbildning för att främja anställningsbarhet, där huvuddelen av bankens finansiering används till att förbättra och modernisera anläggningar för högre utbildning (30 %), och (3) utveckling av informations- och kommunikationsteknik och nätverk såsom bredband och spridning av dess användning i samhället (25 %). EIB har satsat på att sprida finansieringen av sina i2i-projekt till samtliga av EU:s 25 medlemsstater. Närmare två tredjedelar av den totala utlåningen inom i2i har hittills skett inom regionala utvecklingsområden, för att bidra till att slussa in dessa mindre utvecklade regioner i den kunskapsbaserade ekonomin. Europeiska investeringsfonden (EIF) stöder Innovation 2010-initiativet huvudsakligen genom att förvärva andelar i riskkapitalfonder. Under 2005 investerade EIF 368 miljoner euro i riskkapitalfon- Innovativ och kunskapsbaserad europeisk ekonomi (10,7 miljarder euro) Genom sitt Innovation 2010-initiativ (i2i) stöder EIB EU:s Lissabonstrategi för en informations- och kunskapsbaserad ekonomi. EIB:s mål är att ställa till förfogande 50 miljarder euro till slutet av årtiondet för att öka EU:s innovationsförmåga och förbättra konkurrenskraften på längre sikt. EIB:s utbetalningar, tecknade avtal och beviljade finansieringar ( ) (miljarder) Sedan i2i-initiativet inleddes år 2000 har EIB beviljat lån till innovativa investeringar till ett värde av 34,8 miljarder euro, varav 10,7 miljarder euro enbart under EIB:s utlåning är koncentrerad kring tre huvudområden: (1) forskning, utveckling och innovation, med projekt inom alltifrån grundforskning vid universitet/forskningscentrum till tillämpad forskning som huvudsakligen bedrivs Utbetalningar Tecknade avtal Beviljade finansieringar Om inte annat anges uttrycks alla belopp i euro.

10 EIB-gruppen 10 Verksamhetsberättelse 2005 Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 der (2004: 358 miljoner euro) och ökade sin portfölj av andelar till 3,1 miljarder euro, spritt över ca 217 fonder som är verksamma i EU:s 25 medlemsstater. EIF arbetar som en fond för fonder med övervikt (två tredjedelar av portföljen) för fonder som är specialiserade inom finansiering på ett tidigt stadium (huvudsakligen informations- och kommunikationsteknik samt biovetenskap). Fonden är nu en av Europas största leverantörer av riskkapital inom detta segment. Förra året breddade EIF sin investeringspolitik ytterligare och införlivade även fonder i ett mellanliggande och senare stadium. EIB åtog sig under 2004 att öka den förnybara energins andel av den totala nya produktionskapaciteten för el som banken finansierar i EU, från ca 15 % till 50 % år Under 2005 nåddes en andel på 64 %. Som stöd till EU:s Lissabonagenda har EIB också börjat stödja projekt inom förnybar energi som innefattar ny och innovativ teknik som kan visa sig ha potential att bli ekonomiskt bärkraftiga inom en rimlig tidsram, även om de inte uppfyller bankens standardkriterier för ekonomisk bärkraft. Transeuropeiska nät (8,2 miljarder euro) Miljöskydd (12,3 miljarder euro) Under 2005 tecknade EIB individuella lån för miljöprojekt motsvarande totalt 12,3 miljarder euro, varav 1,4 miljarder euro utanför EU. EIB:s mål att avsätta % av de individuella lånen i EU:s 25 medlemsstater till projekt som syftar till att skydda eller förbättra den naturliga miljön eller stadsmiljön uppnåddes därmed. Över 60 % av denna utlåning i EU:s 25 medlemsstater gick till stadsmiljö (dvs. kollektivtrafik och stadsförnyelse) och 20 % till vattenförsörjnings- och vattenreningsprojekt samt minskade utsläpp från industrin. Större delen av de återstående 20 procenten gick till investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Effektiva transport- och energinätverk är grundläggande för den ekonomiska integrationen av det utvidgade EU och för säker energitillförsel. Transeuropeiska nät (TEN) är därför ett annat prioriterat område för EIB. Under 2005 uppgick tecknade lån till stöd för TEN-projekt i EU:s 25 medlemsstater till totalt 7,7 miljarder euro och ytterligare 550 miljoner euro i Rumänien. För att öka sitt stöd till TEN har EIB även infört nya finansiella instrument, såsom mekanismen för strukturerad finansiering för TEN-projekt med högre risk. Banken har också föreslagit ett EUgarantiinstrument för lån till transeuropeiska transportprojekt som fortfarande är under övervägande och som skulle täcka risker under ett projekts första år när intäktsflödet kan vara lägre än förväntat. Stöd till EU:s bistånds- och samarbetspolitik (3,6 miljarder euro) FEMIP syftar till att utveckla den privata sektorn samt social och ekonomisk infrastruktur i partnerländerna i Medelhavsområdet. Under 2005 uppgick utlåningen inom FEMIP till totalt 2,2 miljarder euro, uppdelat mellan fyra huvudområden: privat sektor (49 %), transportinfrastruktur (34 %), energi

11 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Den statistiska rapporten för 2005 (13 %) och miljö (4 %). FEMIP ger regionala företag (inklusive utländska investerare) tillgång till finansiella produkter som är svåråtkomliga i området (långfristiga lån, finansiering med riskdelning, riskkapital och medel för tekniskt stöd) var också det första verksamhetsåret för FEMIP:s förvaltningsfond som är inriktad på tekniskt stöd på ett tidigt stadium och riskkapitaltransaktioner i partnerländerna i Medelhavsområdet. I partnerländerna inom EU-AVS (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) som omfattas av Cotonouavtalet har EIB mandat att under perioden tillhandahålla lån ur egna medel upp till 1,7 miljarder euro och förvalta ett investeringsanslag på 2 miljarder euro. Det senare är utformat som en självfinansierande fond där återbetalningarna investeras i nya projekt. Under 2005 hindrades EIB:s verksamhet av politiska problem eller svåra ekonomiska situationer i vissa länder och de långsamma utländska direkta investeringar som detta ledde till. Lån ur EIB:s medel och investeringsanslaget uppgick till totalt 540 miljoner euro, och inriktades på industri- och infrastrukturprojekt samt stöd till små och medelstora företag via lokala banker. En ny prioriterad målsättning: Små och medelstora företag ut vidare till småskaliga investeringar. Av dessa lån gick 4,2 miljarder euro till cirka små och medelstora företag. Upplåning under 2005 Inom upplåningsprogrammet för 2005 lånade banken upp 49,8 miljarder euro genom 330 transaktioner i 15 valutor. Medan den totala volymen var i stort sett identisk till 2004 hade upplåningens sammansättning ändrats betydligt till följd av förändrade marknadsförhållanden. Exempel på tillväxtområden innefattade långfristiga obligationslån (löptider på 10 år eller längre) framför allt referenslån i euro, och även strukturerade obligationslån i euro. Genom långfristiga emissioner anskaffades motsvarande över 23 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som förra årets emittering för dessa löptider. Totalt stod lånen i euro (39 % av de totala lånen) för den största andelen av upplåningen, följt av USD (29 %) och GBP (20 %). Valutadiversifieringen fortsatte med emitteringen i ytterligare tolv valutor (12 %). Detta återspeglar bankens kontinuerliga bidrag till utvecklingen av kapitalmarknaderna i de nya medlemsstaternas och de anslutande ländernas/kandidatländernas valutor, där emitteringen i lokal valuta också stöder utvecklingen av EIB:s utlåningsverksamhet. Vid sitt årsmöte 2005 beslutade bankens råd att införliva stöd till små och medelstora företag i bankens huvudmålsättningar. Nya sätt att samarbeta med banksektorn håller därför på att utarbetas. EIB och EIF kommer dessutom att använda sin kombinerade styrka för att utveckla finansiella produkter som är skräddarsydda för att möta de särskilda behoven hos små och medelstora företag som är verksamma på de olika nationella och regionala marknaderna. Under 2005 uppgick globallånen till finansiella mellanhänder till 9 miljarder euro, vilka lånades

12 EIB-gruppen 12 Verksamhetsberättelse 2005 Bankens verksamhetsplan för perioden I bankens verksamhetsplan beskrivs hur EIB planerar att bidra till EIB-gruppens strategiska målsättningar och därmed till sitt eget uppdrag. I verksamhetsplanen för omvandlas den nya strategi som antogs av bankens råd i juni 2005 till prioriteringar, åtgärder och initiativ. Innovation, kvalitet, nya mandat och effekten på utvecklingen EIB-gruppen kommer att fortsätta att stödja tillväxt och sysselsättning inom Europeiska unionen och bidra till att vidareutveckla Lissabonagendan. I Europa fokuseras insatserna på innovation och kvalitet. Innovation innebär att EIB-gruppen kommer att utveckla nya finansiella instrument, även i samarbete med Europeiska kommissionen, och att banken kommer att hitta nya och förbättrade vägar för samarbete med banksektorn, framför allt i syfte att stärka EIB:s stöd till små och medelstora företag, något som hör till gruppens mest prioriterade insatser sedan beslutet av bankens råd (de övriga är ekonomisk och social sammanhållning, Innovation 2010-initiativet, skydd och förbättring av miljön, utveckling av transeuropeiska nät och stöd till Europeiska unionens biståndspolitik i partnerländerna). I och med att globallån till små och medelstora företag nu är prioriterade bör de motsvara mer än 50 % av alla globallån under Satsningen på kvalitet kräver att transaktionernas mervärde ökar ytterligare, och det betyder även att banken i ökande utsträckning tar kreditrisker för att förbättra det ekonomiska mervärdet. Banken har därför sett över sin politik för kreditrisker för att minska miniminivåerna för kreditvärdighet och har ytterligare utvecklat sin mekanism för strukturerad finansiering, vilket möjliggör utlåning till låntagare och projekt som har en låg kreditriskvärdering, s.k investment grade, eller som är högrisk med hjälp av instrument som mellanliggande och underordnade lån, derivat och eget kapital. Banken drar nytta av en strikt riskbedömning och förvaltningsstrukturer liksom kvaliteten i sin låneportfölj. Under de senaste fem åren har kvaliteten på EIB:s låneportfölj varit utmärkt och enligt bankens egen bedömning har 96 % av portföljen den lägsta kreditrisken vilket lämnar tillräckligt med utrymme för att genomföra ett antal transaktioner med högre riskprofil. Utanför Europeiska unionen arbetar banken enligt utlåningsmandat som beslutats av Europeiska rådet. Nuvarande mandat i utvidgningsländerna och angränsande länder i öster, partnerländerna i Medelhavsområdet, Sydafrika samt Asien och Latinamerika upphör att gälla 2007 och nya mandat måste beslutas för perioden januari Med tanke på att tillgängliga resurser enligt det nuvarande Euromed II-mandatet nästan förbrukats i slutet av 2005, har EIB beslutat att tillhandahålla lån på egen risk i partnerländerna i Medelhavsområdet under Enligt Cotonou-partnerskapsavtalet avser banken att ytterligare utveckla sin låneverksamhet i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet både när det gäller nya instrument för AVS-länderna exempelvis garantier och geografisk och sektorsvis spridning. Särskild vikt kommer att läggas vid effekten på utvecklingen av EIB:s transaktioner. Ökad rådgivningsverksamhet EIB-gruppen avser också att öka sitt utbud av rådgivningstjänster där dess tekniska expertkun-

13 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Bankens verksamhetsplan för perioden EIB:s styrelse nande kan stödja EU:s politik. Särskilt när det gäller transportinfrastruktur har medlemsstaterna och lokala myndigheter vid flera tillfällen bett banken att spela en rådgivande roll vid utvecklingen av nya finansieringsstrukturer eller erbjuda stöd vid uppförande av prioriterade transeuropeiska nät. Banken stöder dessutom unionens prioriterade målsättning att främja miljöskydd och förbättrad miljö enligt Kyotoprotokollet i och med lanseringen av mekanismen för tekniskt bistånd vid förhandlingar om klimatförändringar. Detta ger finansiering i förväg för att bistå initiativtagare till projekt när det gäller att utveckla potentialen för att minska kolutsläppen i deras verksamhet och maximera antalet kolkrediter, vilka kan handlas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, och hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. EIF har också utvecklat rådgivningstjänster och utnyttjar sitt expertkunnande inom områdena riskkapital och portföljgarantier för att hjälpa regionala och finansiella organisationer att skapa mer gynnsamma förhållanden och ökad tillgång till finansiering för små och medelstora företag. Samarbete med Europeiska kommissionen Samarbetet och den gemensamma produktutvecklingen mellan EIB och Europeiska kommissionen kommer att intensifieras ytterligare. I

14 EIB-gruppen 14 Verksamhetsberättelse 2005 Bankens verksamhetsplan för perioden samband med Europeiska unionens initiativ för tillväxt kommer EIB att vara engagerat på ett tidigt stadium i projektfrågor, men även när det gäller utformningen av specifika finansiella instrument för att mobilisera budgetresurser under planeringsperioden De nya instrumenten som kommissionen inrättar och som banken ska förvalta kommer att bidra till att öka stödet med EIB-lån och tekniska och marknadsinriktade expertkunskaper. Mot den bakgrunden har organisationen inom direktoratet för finansiering i Europa anpassats från och med den 1 januari 2006 och en ny övergripande avdelning kallad Åtgärder för tillväxtinstrument har inrättats. Denna nya avdelning är ansvarig för alla strukturerade finansieringsåtgärder (riskdelningslån) som stöder transeuropeiska nät och Innovation 2010-initiativet (i2i), vilka är de två delarna i unionens tillväxtinitiativ som lanserades av Europeiska rådet Avdelningen leder även direktoratets expertcentrum för i2i, TEN/partnerskap mellan offentlig och privat sektor och miljöskydd och samordnar rådgivningsverksamheten. Avdelningen kommer att bidra till ett konsekvent och enhetligt samarbete med Europeiska kommission liksom till utvecklingen av gemensamma finansiella instrument för tillväxt. Ett ökat ansvar genom öppenhet Under verksamhetsplanens period kommer EIB att fortsätta att öka öppenheten genom att förbättra tillgången till information om sin verksamhet. Det innebär samarbete med nyhetsmedia, organisation av och deltagande i offentliga evenemang och utveckling av bankens webbplats samt publikationer och dialog med det civila samhället. EIB:s webbplats är ett centralt verktyg för insyn i banken. Arbetet kommer därför att fortsätta enligt ett årligt löpande program för att utveckla och förbättra innehållet och användarvänligheten på EIB:s webbplats, och ett nytt system för hantering av innehållet kommer att införas. Ett offentligt samråd om bankens politik för offentliggörande av information genomfördes Det var första gången som EIB samrådde med allmänheten om bankens policy. Den nya politiken för offentliggörande av information till allmänheten som börjar gälla 2006 kommer att bygga på att information skall offentliggöras. Banken kommer också att överväga att samråda med allmänheten när det gäller andra policyområden. EIB och kommissionen har även beslutat om en avsevärd utvidgning av den nuvarande samarbetsramen med strukturfonderna för planeringsperioden Inom JASPERS (Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) kommer mottagarländerna att kunna erhålla tekniskt stöd från banken för att garantera projektens kvalitet och deras genomförande. En särskild arbetsgrupp med cirka 50 personer från Europeiska kommissionen, EBRD och EIB kommer att arbeta både från bankens huvudkontor i Luxemburg och på fältet.

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 PROVISORISK TEXT. DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 Välkomna till

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Del I Verksamhetsberättelse EIB-gruppens Årsredovisning för 2006 består av tre separata avsnitt: Verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Investeringsplanen. Frågor och svar

Investeringsplanen. Frågor och svar Investeringsplanen Frågor och svar Innehåll 1. Vad är nytt och annorlunda med den här strategin för investeringar?... 2 2. Varför behövs en ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi)?... 2

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. 2 012 Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsbanken 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950

Läs mer

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken 1999 Årsredovisning Europeiska investeringsbanken Nyckeltal (miljoner euro) 1999 1998 Avtalade lån 31 800 29 526 I Europeiska unionen 27 765 25 116 Utanför Europeiska unionen 4 035 4 410 I kandidatländerna

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Entledigande som förste vice riksbankschef

Entledigande som förste vice riksbankschef PROTOKOLLSBILAGA A Fullmäktiges protokoll 2007-03-29, 3 PM DATUM: 2007-03-29 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Per Håkansson SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer