Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Del I Verksamhetsberättelse EIB-gruppens Årsredovisning för 2005 består av tre separata avsnitt: Verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året samt framtidsutsikter, Resultatrapporten som innehåller bokslutet för EIB-gruppen, EIB, Cotonouinvesteringsanslaget, förvaltningsfonden för FEMIP och EIF, tillsammans med tillhörande bilagor, Den statistiska rapporten som innehåller en förteckning över bankens finansierade projekt och genomförda upplåning under 2005 tillsammans med en förteckning över EIF:s projekt. Den innehåller även översiktstabeller för 2005 och för de senaste fem åren. Bifogade cd-rom innehåller information från alla tre delar samt elektroniska versioner på tillgängliga språk. Årsredovisningen finns också på bankens webbplats E u r o p e i s k a i n v e s t e r i n g s b a n k s g r u p p e n

2

3 Verksamhetsberättelse 2005 EIB-gruppen Innehåll Nyckeltal för EIB-gruppen 4 EIB-gruppen: Förenklad balansräkning 5 Presidentens översikt 6 Europeiska investeringsbanksgruppen Bankens verksamhetsplan för perioden EIB-gruppens verksamhet Balanserad utveckling av Europeiska unionen 17 Innovation 2010-initiativet 22 Miljöskydd 28 Utveckling av transeuropeiska nät (TEN) 32 Stöd till små och medelstora företag en huvudmålsättning under FEMIP: Stöd till partnerländerna i Medelhavsområdet 40 Samarbete med de övriga partnerländerna 44 En ledande internationell emittent 50 Bankens ledning 54 Partner till de europeiska institutionerna och utvecklingsinstitutionerna 55 Öppenhet och ökat ansvar 60 EIB-gruppens arbetssätt och personal 64 EIB:s stadgeenliga organ 66 EIB:s direktion 68 EIB:s organisationsplan 69 EIF:s stadgeenliga organ 72 Projekt som kan erhålla finansiering från EIB-gruppen 73 EIB-gruppens adresser 74

4 EIB-gruppen 4 Verksamhetsberättelse 2005 Nyckeltal för EIB-gruppen Europeiska investeringsbanken Verksamheten under 2005 (miljoner euro) Avtalade lån I Europeiska unionen I partnerländerna Beviljade projekt I Europeiska unionen I partnerländerna Utbetalningar Ur bankens egna medel Ur budgetmedel 197 varav investeringsanslaget 114 Upplånade medel (efter swappar) (*) I gemenskapsvalutor I andra valutor Situationen den Utestående Lån ur bankens medel Garantier 135 Finansiering ur budgetmedel Lång-, medel- och kortfristig upplåning Eget kapital Balansomslutning Räkenskapsårets nettoresultat Tecknat kapital varav inbetalt Europeiska investeringsfonden Verksamheten under 2005 Avtalade lån Riskkapital (21 fonder) 368 Garantier (35 transaktioner) Åtaganden Riskkapital (24 fonder) 468 Garantier (35 transaktioner) (*) Av detta belopp lånades 49,8 miljarder euro upp inom ramen för det godkända upplåningsprogrammet för 2005 på 50 miljarder euro medan 2,9 miljarder euro tillskrevs upplåningsprogrammet för Situationen den Riskkapital (217 fonder) Garantier (164 transaktioner) Tecknat kapital varav inbetalt 400 Räkenskapsårets nettoresultat 43 Reserver och avsättningar 212

5 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen EIB-gruppen: Förenklad balansräkning 31 december 2005 (belopp i tusentals euro) Resultatrapport för 2005 TILLGÅNGAR Finansförvaltning, tillgodohavanden hos centralbanker, postgiro Statsskuldväxlar som är belåningsbara i centralbanker Fordringar på kreditinstitut a) betalbara på anfordran b) särskilda avsättningar c) utlåning Utlåning till allmänheten a) utlåning b) särskilda avsättningar Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning a) från offentliga emittenter b) från andra emittenter Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar a) övriga fordringar b) positiva nyanskaffningsvärden Tecknat kapital och utestånde reserv, infordrat men ej betalt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut a) betalbara på förfallodagen eller efter avisering Skulder representerade av emitterade värdepapper a) omsättningabara obligatoner och andra skuldebrev b) övriga Övriga skulder a) förutbetalda räntesubventioner b) övriga skulder c) övrigt d) negativa nyanskafftningsvärden Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för förpliktelser och avgifter a) personalens pensionsfond b) avsättningar för utfärdade garantier för lån som beviljats av tredje part... 0 c) avsättningar för utfärdade garantier för riskkapitaltransaktioner Kapital tecknat ej infordrat Koncernreserver a) reservfond b) andra reserver Avsatta medel för mekanismen för strukturerad finansiering Avsatta medel för riskkapitaltransationer Reserv för generella kreditrisker efter avsättningar Årets resultat före avsättningar för generella kreditrisker avsättningar för generella kreditrisker Resultat att avsätta

6 EIB-gruppen 6 Verksamhetsberättelse 2005 Presidentens översikt Europeiska rådet i Lissabon tillkännagav att huvudmålsättningen för den ekonomiska politiken i Europa skall vara att öka tillväxtpotentialen i den europeiska ekonomin. Utan en högre tillväxt som är mer hållbar kommer det att vara omöjligt att minska undersysselsättningen och erbjuda en adekvat social trygghet. För att öka tillväxtpotentialen stakar Lissabonstrategin ut några huvudlinjer: fullbordandet av den inre marknaden, framförallt genom att stimulera konkurrensen på marknaderna för varor och tjänster, höja sysselsättningsgraden, särskilt genom att främja utvecklingen av små och medelstora företag och genom att se till att arbetsmarknaden fungerar effektivt, främja produktiva investeringar, särskilt genom anpassningen av skatteinstrument och främjande av riskkapital samt öka innovationskapaciteten genom att investera mer och bättre i utbildning och forskning. I Lissabon i mars 2000 och ett flertal gånger därefter, har Europeiska rådet uppmanat EIB att bidra till genomförandet av denna strategi, vilket har föranlett banken att utveckla sin verksamhet utmed tre huvudlinjer: finansieringen av transeuropeiska nät för transport och energi, som är ett absolut nödvändigt komplement till den inre marknaden (se sida 32), finansieringen av infrastruktur och program för utbildning och forskning tack vare introduktionen av i2i -initiativet (se sida 22) samt stöd till små och medelstora företag genom ett förnyat partnerskap med banksektorn liksom genom de åtgärder som genomförs av bankens dotterbolag Europeiska investeringsfonden (se sida 36). Utvecklingen av EIB:s verksamhet inom de prioriterade områdena som antagits av bankens aktieägare åtföljs av en diversifiering av finansieringsinstrument med tanke på ett ökat risktagande som sker på ett kontrollerat sätt. I detta sammanhang är det värt att särskilt notera två initiativ som tagits fram tillsammans med kommissionen och som godkänts av rådet och Europaparlamentet: introduktionen av ett finansieringsinstrument för riskdelning till förmån för forskning, som bör ge EIB möjligheten att öka finansieringen av FoU med en högre riskprofil samt inrättandet av ett gemenskapsinstrument, som tillhandahåller garantier för transeuropeiska transportnät och som täcker vissa specifika risker som den privata sektorn bär under de första driftsåren för en infrastruktur. I båda fallen är målsättningen att ge en hävstångseffekt, dvs. att möjliggöra mobiliseringen av medel som uppgår till ett mycket större belopp än det som ursprungligen tillhandahölls från EU-budgeten. EIB är EU-medlemsstaternas bank och det är därför normalt att merparten av EIB:s finansiering går till projekt som är belägna inom unionen (utlåning på 42 miljarder euro av totalt 47 miljarder euro under 2005). Det kommer fortsatt att vara fallet i framtiden, särskilt som vi förutser en större tillväxt i vår verksamhet i de nya medlemsstaterna. Under årens lopp har EIB uppmanats att finansiera projekt även utanför unionen, baserat på utlåningsmandat från rådet på förslag från kommittionen eller medlemsstaterna (i de olika konventioner och avtal med AVS-länderna). Dessa utlåningsmandat, som har tilldelats under olika

7 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen tidpunkter och av olika skäl, är långt ifrån lika. Mandaten skiljer sig mycket åt vad beträffar deras storlek, omfattning och riktlinjer. I vissa fall, vilket framförallt gäller för Medelhavsområdet och AVSländerna, är mandatet inte längre begränsat till enbart projektfinansiering men har istället blivit ett verkligt utvecklingsmandat. Detta innebär att banken använder sig av ett strategiskt tillvägagångssätt och finansieringsinstrument som är av annat slag samt att andra villkor ställs än inom Europeiska unionen. Denna utveckling har krävt att EIB förstärker sina personalresurser och diversifierar sitt tillvägagångssätt, i synnerhet för FEMIP (se sida 40) och Cotonou-avtalets investeringsanslag (se sida 46). Det kräver också nya samarbetsformer med kommissionen och övriga internationella finansinstitut. Innan slutet av 2006 måste rådet uttala sig om förnyelsen av EIB:s externa utlåningsmandat för perioden Det kommer att vara tillfället att ge en översikt av utvecklingen och vägledning inför framtiden och sannolikt bekräfta EIB:s roll som utvecklingsbank i vissa regioner med vilka Europeiska unionen har valt att ha ett priviligierat partnerskap. genom Romfördraget. Alltsedan dess är det nödvändigt att banken för en regelbunden dialog och har operativa kontakter med de övriga EU-institutionerna, samtidigt som varje institutions självständighet och särdrag självfallet respekteras (se sida 55). Öppenhet gentemot medborgarna. Samtidigt som EIB respekterar sekretessreglerna som är avgörande i affärslivet, har banken betydligt förbättrat tillgången till information om dess verksamhet för allmänheten (se sida 60). EIB anser att en större insyn i sitt beslutsfattande och på det sätt den fungerar kan inte annat än öka bankens trovärdighet. Philippe Maystadt President för EIB-gruppen Samstämmighet och öppenhet är två ledord vid utvecklingen av EIB:s verksamhet. Samstämmighet med de övriga europeiska institutionerna. EIB är inte enbart en bank, den är också en europeisk institution som skapades samtidigt som de övriga EU-institutionerna

8 EIB-gruppen 8 Verksamhetsberättelse 2005 Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Under 2005 uppgick Europeiska investeringsbankens utlåning till totalt 47,4 miljarder euro (2004: 43,2 miljarder) för projekt som främjar Europeiska unionens politiska målsättningar. Finansieringen i EU:s 25 medlemsstater uppgick till totalt 42,3 miljarder euro, varav 5,8 miljarder euro i de tio nya medlemsstaterna. 5,1 miljarder euro gjordes tillgängliga för länder utanför EU, varav 2 miljarder euro till de anslutande länderna (Bulgarien, Rumänien) och kandidatländerna (Kroatien, Turkiet). Under 2005 investerade Europeiska investeringsfonden (EIF) EIB-gruppens specialiserade riskkapital- och garantiorgan 368 miljoner euro i riskkapitalfonder, vilket höjde den totala portföljen till 3,1 miljarder euro och ledde till totalt 1,7 miljarder euro i garantier för små och medelstora företagsportföljer hos finansiella mellanhänder. För att finansiera utlåningen lånade EIB upp totalt 49,8 miljarder euro på den internationella kapitalmarknaden via 330 obligationsemissioner i 15 olika valutor. Per den 31 december 2005 uppgick EIB:s utestående lån till 294,2 miljarder euro och utestående skulder till 248,3 miljarder euro. Huvudsakliga verksamhetsområden Bankens utlåning under 2005 var inriktad på fem huvudområden: ekonomisk och social sammanhållning, Innovation 2010-initiativet, miljöskydd, utveckling av transeuropeiska nät och stöd till EU:s bistånds- och samarbetspolitik. Verksamheten inom dessa områden beskrivs i separata avsnitt i verksamhetsberättelsen liksom stödet till små och medelstora företag, ett huvudområde som bankens råd lade till i juni 2005, tillsammans med frågor som rör bankens förvaltning. Nedan följer en sammanfattning av EIB:s nyckeltal och viktigaste områden under Ekonomisk och social sammanhållning i ett utvidgat EU (34 miljarder euro) Inom EU:s 25 medlemsstater godkändes individuella lån (lån till enskilda projekt som utvärderats av banken) till ett värde av 28 miljarder euro under 2005 för investeringar som bidrar till att stärka den ekonomiska potentialen i dessa regioner. Ytterligare 6 miljarder euro gjordes tillgängliga som kreditlimiter (globallån) till partnerbanker för finansiering av små och medelstora företag och småskaliga offentliga investeringar. Den totala utlåningen på 34 miljarder euro för regional utveckling motsvarade ca 80 % av EIB:s totala utlåning i EU:s 25 medlemsstater. Samarbetet med Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik har intensifierats ytterligare. Två nya initiativ har utvecklats. För det första JASPERS som ska erbjuda tekniskt stöd till länder och regioner för att garantera att de sammanhållningsfonder som är tillgängliga under används för optimala investeringar som stimulerar ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning. JASPERS förvaltas av EIB och experter från EIB, kommissionen och EBRD kommer att gemensamt bistå nationella myndigheter i mottagarländerna när det gäller att förbereda och genomföra investeringsprojekt som är lämpliga att medfinansiera med bidrag från kom-

9 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Sydöstra Europa (2,1%) Partnerländerna i Medelhavsområdet (4,5%) Afrika, Västindien, Stillahavsområdet, ULTländerna och Sydafrika (1,4%) Latinamerika och Asien (1%) Europeiska unionen (91%) Geografisk fördelning av tecknade lån under 2005 missionen. För det andra JEREMIE som förvaltas av Europeiska investeringsfonden och kommer att utnyttja medel som mottagarländerna på frivillig basis lämnat till Europeiska regionala utvecklingsfonden för att omvandla till nya finansiella produkter, exempelvis regionala riskkapitalfonder, garantier för små och medelstora företags låneportföljer eller globallån till institutioner för mikrofinansiering med målsättningen att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering i regionala utvecklingsområden. av företag inom den privata sektorn (45 % av de individuella lånen sedan 2000), (2) undervisning och utbildning för att främja anställningsbarhet, där huvuddelen av bankens finansiering används till att förbättra och modernisera anläggningar för högre utbildning (30 %), och (3) utveckling av informations- och kommunikationsteknik och nätverk såsom bredband och spridning av dess användning i samhället (25 %). EIB har satsat på att sprida finansieringen av sina i2i-projekt till samtliga av EU:s 25 medlemsstater. Närmare två tredjedelar av den totala utlåningen inom i2i har hittills skett inom regionala utvecklingsområden, för att bidra till att slussa in dessa mindre utvecklade regioner i den kunskapsbaserade ekonomin. Europeiska investeringsfonden (EIF) stöder Innovation 2010-initiativet huvudsakligen genom att förvärva andelar i riskkapitalfonder. Under 2005 investerade EIF 368 miljoner euro i riskkapitalfon- Innovativ och kunskapsbaserad europeisk ekonomi (10,7 miljarder euro) Genom sitt Innovation 2010-initiativ (i2i) stöder EIB EU:s Lissabonstrategi för en informations- och kunskapsbaserad ekonomi. EIB:s mål är att ställa till förfogande 50 miljarder euro till slutet av årtiondet för att öka EU:s innovationsförmåga och förbättra konkurrenskraften på längre sikt. EIB:s utbetalningar, tecknade avtal och beviljade finansieringar ( ) (miljarder) Sedan i2i-initiativet inleddes år 2000 har EIB beviljat lån till innovativa investeringar till ett värde av 34,8 miljarder euro, varav 10,7 miljarder euro enbart under EIB:s utlåning är koncentrerad kring tre huvudområden: (1) forskning, utveckling och innovation, med projekt inom alltifrån grundforskning vid universitet/forskningscentrum till tillämpad forskning som huvudsakligen bedrivs Utbetalningar Tecknade avtal Beviljade finansieringar Om inte annat anges uttrycks alla belopp i euro.

10 EIB-gruppen 10 Verksamhetsberättelse 2005 Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 der (2004: 358 miljoner euro) och ökade sin portfölj av andelar till 3,1 miljarder euro, spritt över ca 217 fonder som är verksamma i EU:s 25 medlemsstater. EIF arbetar som en fond för fonder med övervikt (två tredjedelar av portföljen) för fonder som är specialiserade inom finansiering på ett tidigt stadium (huvudsakligen informations- och kommunikationsteknik samt biovetenskap). Fonden är nu en av Europas största leverantörer av riskkapital inom detta segment. Förra året breddade EIF sin investeringspolitik ytterligare och införlivade även fonder i ett mellanliggande och senare stadium. EIB åtog sig under 2004 att öka den förnybara energins andel av den totala nya produktionskapaciteten för el som banken finansierar i EU, från ca 15 % till 50 % år Under 2005 nåddes en andel på 64 %. Som stöd till EU:s Lissabonagenda har EIB också börjat stödja projekt inom förnybar energi som innefattar ny och innovativ teknik som kan visa sig ha potential att bli ekonomiskt bärkraftiga inom en rimlig tidsram, även om de inte uppfyller bankens standardkriterier för ekonomisk bärkraft. Transeuropeiska nät (8,2 miljarder euro) Miljöskydd (12,3 miljarder euro) Under 2005 tecknade EIB individuella lån för miljöprojekt motsvarande totalt 12,3 miljarder euro, varav 1,4 miljarder euro utanför EU. EIB:s mål att avsätta % av de individuella lånen i EU:s 25 medlemsstater till projekt som syftar till att skydda eller förbättra den naturliga miljön eller stadsmiljön uppnåddes därmed. Över 60 % av denna utlåning i EU:s 25 medlemsstater gick till stadsmiljö (dvs. kollektivtrafik och stadsförnyelse) och 20 % till vattenförsörjnings- och vattenreningsprojekt samt minskade utsläpp från industrin. Större delen av de återstående 20 procenten gick till investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Effektiva transport- och energinätverk är grundläggande för den ekonomiska integrationen av det utvidgade EU och för säker energitillförsel. Transeuropeiska nät (TEN) är därför ett annat prioriterat område för EIB. Under 2005 uppgick tecknade lån till stöd för TEN-projekt i EU:s 25 medlemsstater till totalt 7,7 miljarder euro och ytterligare 550 miljoner euro i Rumänien. För att öka sitt stöd till TEN har EIB även infört nya finansiella instrument, såsom mekanismen för strukturerad finansiering för TEN-projekt med högre risk. Banken har också föreslagit ett EUgarantiinstrument för lån till transeuropeiska transportprojekt som fortfarande är under övervägande och som skulle täcka risker under ett projekts första år när intäktsflödet kan vara lägre än förväntat. Stöd till EU:s bistånds- och samarbetspolitik (3,6 miljarder euro) FEMIP syftar till att utveckla den privata sektorn samt social och ekonomisk infrastruktur i partnerländerna i Medelhavsområdet. Under 2005 uppgick utlåningen inom FEMIP till totalt 2,2 miljarder euro, uppdelat mellan fyra huvudområden: privat sektor (49 %), transportinfrastruktur (34 %), energi

11 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Europeiska investeringsbanksgruppen 2005 Den statistiska rapporten för 2005 (13 %) och miljö (4 %). FEMIP ger regionala företag (inklusive utländska investerare) tillgång till finansiella produkter som är svåråtkomliga i området (långfristiga lån, finansiering med riskdelning, riskkapital och medel för tekniskt stöd) var också det första verksamhetsåret för FEMIP:s förvaltningsfond som är inriktad på tekniskt stöd på ett tidigt stadium och riskkapitaltransaktioner i partnerländerna i Medelhavsområdet. I partnerländerna inom EU-AVS (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) som omfattas av Cotonouavtalet har EIB mandat att under perioden tillhandahålla lån ur egna medel upp till 1,7 miljarder euro och förvalta ett investeringsanslag på 2 miljarder euro. Det senare är utformat som en självfinansierande fond där återbetalningarna investeras i nya projekt. Under 2005 hindrades EIB:s verksamhet av politiska problem eller svåra ekonomiska situationer i vissa länder och de långsamma utländska direkta investeringar som detta ledde till. Lån ur EIB:s medel och investeringsanslaget uppgick till totalt 540 miljoner euro, och inriktades på industri- och infrastrukturprojekt samt stöd till små och medelstora företag via lokala banker. En ny prioriterad målsättning: Små och medelstora företag ut vidare till småskaliga investeringar. Av dessa lån gick 4,2 miljarder euro till cirka små och medelstora företag. Upplåning under 2005 Inom upplåningsprogrammet för 2005 lånade banken upp 49,8 miljarder euro genom 330 transaktioner i 15 valutor. Medan den totala volymen var i stort sett identisk till 2004 hade upplåningens sammansättning ändrats betydligt till följd av förändrade marknadsförhållanden. Exempel på tillväxtområden innefattade långfristiga obligationslån (löptider på 10 år eller längre) framför allt referenslån i euro, och även strukturerade obligationslån i euro. Genom långfristiga emissioner anskaffades motsvarande över 23 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som förra årets emittering för dessa löptider. Totalt stod lånen i euro (39 % av de totala lånen) för den största andelen av upplåningen, följt av USD (29 %) och GBP (20 %). Valutadiversifieringen fortsatte med emitteringen i ytterligare tolv valutor (12 %). Detta återspeglar bankens kontinuerliga bidrag till utvecklingen av kapitalmarknaderna i de nya medlemsstaternas och de anslutande ländernas/kandidatländernas valutor, där emitteringen i lokal valuta också stöder utvecklingen av EIB:s utlåningsverksamhet. Vid sitt årsmöte 2005 beslutade bankens råd att införliva stöd till små och medelstora företag i bankens huvudmålsättningar. Nya sätt att samarbeta med banksektorn håller därför på att utarbetas. EIB och EIF kommer dessutom att använda sin kombinerade styrka för att utveckla finansiella produkter som är skräddarsydda för att möta de särskilda behoven hos små och medelstora företag som är verksamma på de olika nationella och regionala marknaderna. Under 2005 uppgick globallånen till finansiella mellanhänder till 9 miljarder euro, vilka lånades

12 EIB-gruppen 12 Verksamhetsberättelse 2005 Bankens verksamhetsplan för perioden I bankens verksamhetsplan beskrivs hur EIB planerar att bidra till EIB-gruppens strategiska målsättningar och därmed till sitt eget uppdrag. I verksamhetsplanen för omvandlas den nya strategi som antogs av bankens råd i juni 2005 till prioriteringar, åtgärder och initiativ. Innovation, kvalitet, nya mandat och effekten på utvecklingen EIB-gruppen kommer att fortsätta att stödja tillväxt och sysselsättning inom Europeiska unionen och bidra till att vidareutveckla Lissabonagendan. I Europa fokuseras insatserna på innovation och kvalitet. Innovation innebär att EIB-gruppen kommer att utveckla nya finansiella instrument, även i samarbete med Europeiska kommissionen, och att banken kommer att hitta nya och förbättrade vägar för samarbete med banksektorn, framför allt i syfte att stärka EIB:s stöd till små och medelstora företag, något som hör till gruppens mest prioriterade insatser sedan beslutet av bankens råd (de övriga är ekonomisk och social sammanhållning, Innovation 2010-initiativet, skydd och förbättring av miljön, utveckling av transeuropeiska nät och stöd till Europeiska unionens biståndspolitik i partnerländerna). I och med att globallån till små och medelstora företag nu är prioriterade bör de motsvara mer än 50 % av alla globallån under Satsningen på kvalitet kräver att transaktionernas mervärde ökar ytterligare, och det betyder även att banken i ökande utsträckning tar kreditrisker för att förbättra det ekonomiska mervärdet. Banken har därför sett över sin politik för kreditrisker för att minska miniminivåerna för kreditvärdighet och har ytterligare utvecklat sin mekanism för strukturerad finansiering, vilket möjliggör utlåning till låntagare och projekt som har en låg kreditriskvärdering, s.k investment grade, eller som är högrisk med hjälp av instrument som mellanliggande och underordnade lån, derivat och eget kapital. Banken drar nytta av en strikt riskbedömning och förvaltningsstrukturer liksom kvaliteten i sin låneportfölj. Under de senaste fem åren har kvaliteten på EIB:s låneportfölj varit utmärkt och enligt bankens egen bedömning har 96 % av portföljen den lägsta kreditrisken vilket lämnar tillräckligt med utrymme för att genomföra ett antal transaktioner med högre riskprofil. Utanför Europeiska unionen arbetar banken enligt utlåningsmandat som beslutats av Europeiska rådet. Nuvarande mandat i utvidgningsländerna och angränsande länder i öster, partnerländerna i Medelhavsområdet, Sydafrika samt Asien och Latinamerika upphör att gälla 2007 och nya mandat måste beslutas för perioden januari Med tanke på att tillgängliga resurser enligt det nuvarande Euromed II-mandatet nästan förbrukats i slutet av 2005, har EIB beslutat att tillhandahålla lån på egen risk i partnerländerna i Medelhavsområdet under Enligt Cotonou-partnerskapsavtalet avser banken att ytterligare utveckla sin låneverksamhet i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet både när det gäller nya instrument för AVS-länderna exempelvis garantier och geografisk och sektorsvis spridning. Särskild vikt kommer att läggas vid effekten på utvecklingen av EIB:s transaktioner. Ökad rådgivningsverksamhet EIB-gruppen avser också att öka sitt utbud av rådgivningstjänster där dess tekniska expertkun-

13 Verksamhetsberättelse EIB-gruppen Bankens verksamhetsplan för perioden EIB:s styrelse nande kan stödja EU:s politik. Särskilt när det gäller transportinfrastruktur har medlemsstaterna och lokala myndigheter vid flera tillfällen bett banken att spela en rådgivande roll vid utvecklingen av nya finansieringsstrukturer eller erbjuda stöd vid uppförande av prioriterade transeuropeiska nät. Banken stöder dessutom unionens prioriterade målsättning att främja miljöskydd och förbättrad miljö enligt Kyotoprotokollet i och med lanseringen av mekanismen för tekniskt bistånd vid förhandlingar om klimatförändringar. Detta ger finansiering i förväg för att bistå initiativtagare till projekt när det gäller att utveckla potentialen för att minska kolutsläppen i deras verksamhet och maximera antalet kolkrediter, vilka kan handlas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, och hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. EIF har också utvecklat rådgivningstjänster och utnyttjar sitt expertkunnande inom områdena riskkapital och portföljgarantier för att hjälpa regionala och finansiella organisationer att skapa mer gynnsamma förhållanden och ökad tillgång till finansiering för små och medelstora företag. Samarbete med Europeiska kommissionen Samarbetet och den gemensamma produktutvecklingen mellan EIB och Europeiska kommissionen kommer att intensifieras ytterligare. I

14 EIB-gruppen 14 Verksamhetsberättelse 2005 Bankens verksamhetsplan för perioden samband med Europeiska unionens initiativ för tillväxt kommer EIB att vara engagerat på ett tidigt stadium i projektfrågor, men även när det gäller utformningen av specifika finansiella instrument för att mobilisera budgetresurser under planeringsperioden De nya instrumenten som kommissionen inrättar och som banken ska förvalta kommer att bidra till att öka stödet med EIB-lån och tekniska och marknadsinriktade expertkunskaper. Mot den bakgrunden har organisationen inom direktoratet för finansiering i Europa anpassats från och med den 1 januari 2006 och en ny övergripande avdelning kallad Åtgärder för tillväxtinstrument har inrättats. Denna nya avdelning är ansvarig för alla strukturerade finansieringsåtgärder (riskdelningslån) som stöder transeuropeiska nät och Innovation 2010-initiativet (i2i), vilka är de två delarna i unionens tillväxtinitiativ som lanserades av Europeiska rådet Avdelningen leder även direktoratets expertcentrum för i2i, TEN/partnerskap mellan offentlig och privat sektor och miljöskydd och samordnar rådgivningsverksamheten. Avdelningen kommer att bidra till ett konsekvent och enhetligt samarbete med Europeiska kommission liksom till utvecklingen av gemensamma finansiella instrument för tillväxt. Ett ökat ansvar genom öppenhet Under verksamhetsplanens period kommer EIB att fortsätta att öka öppenheten genom att förbättra tillgången till information om sin verksamhet. Det innebär samarbete med nyhetsmedia, organisation av och deltagande i offentliga evenemang och utveckling av bankens webbplats samt publikationer och dialog med det civila samhället. EIB:s webbplats är ett centralt verktyg för insyn i banken. Arbetet kommer därför att fortsätta enligt ett årligt löpande program för att utveckla och förbättra innehållet och användarvänligheten på EIB:s webbplats, och ett nytt system för hantering av innehållet kommer att införas. Ett offentligt samråd om bankens politik för offentliggörande av information genomfördes Det var första gången som EIB samrådde med allmänheten om bankens policy. Den nya politiken för offentliggörande av information till allmänheten som börjar gälla 2006 kommer att bygga på att information skall offentliggöras. Banken kommer också att överväga att samråda med allmänheten när det gäller andra policyområden. EIB och kommissionen har även beslutat om en avsevärd utvidgning av den nuvarande samarbetsramen med strukturfonderna för planeringsperioden Inom JASPERS (Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) kommer mottagarländerna att kunna erhålla tekniskt stöd från banken för att garantera projektens kvalitet och deras genomförande. En särskild arbetsgrupp med cirka 50 personer från Europeiska kommissionen, EBRD och EIB kommer att arbeta både från bankens huvudkontor i Luxemburg och på fältet.

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 PROVISORISK TEXT. DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 Välkomna till

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Del I Verksamhetsberättelse EIB-gruppens Årsredovisning för 2006 består av tre separata avsnitt: Verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 18.11.2013 2013/2131(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (2013/2131(INI)) Budgetkontrollutskottet Föredragande:

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

EIB-gruppen Verksamhetsberättelse 2002

EIB-gruppen Verksamhetsberättelse 2002 EIB-gruppen Verksamhetsberättelse 2002 Nyckeltal för EIB-gruppen Europeiska investeringsbanken Aktiviteten år 2002 (miljoner euro) Avtalade lån I Europeiska unionen I kandidatländerna I partnerländerna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Av Christoffer Björkman Praktikant, Höstterminen 2009, North Sweden European Office Handledning: Mona Mansour 2009-12-10 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer