ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET

2 Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: Webbplats: Telefon: +46 (0) Tryck: Print One Redaktör: Viktoria Isaksson Form: Ingela Westling, Bitoki Design Copyright: 2014 Svenska missionsrådet ISSN: Foto: Om inget annat anges är bilderna tagna av SMR:s kanslipersonal eller medlemsorganisationernas personal.

3 Innehåll INLEDNING En mötesplats som utvecklas...4 Mattias Ingeson: Ett uppdrag utöver det vanliga...5 MEDLEMMAR Axplock ur medlemmarnas verksamhet UMU: Ett år som medlem i SMR PERSONAL Ett förtroende att förvalta statliga medel...16 En dag med SMR:s handläggare VIDAREFÖRMEDLING 22 organisationer sökte bidrag Res och lär mer om utvecklingssamarbete!...23 Livet har blivit ljusare för Dhahabo EKUMENIK Ekumeniska höjdpunkter Olikheterna visar hur stor Gud är PÅVERKAN Påverkan för att öka religiös läskunnighet...30 MÖTESPLATSER Slarva inte med säkerheten! SAMVERKAN MED SKR Solidaritet med utsatta troende ÅRSREDOVISNING... 36

4 INLEDNING 4 En mötesplats som utvecklas BLAND DET SISTA SOM HÄNDE under 2013 var att Svenska missionsrådet blev godkänt av Sida som humanitär strategisk partner. SMR, kansliet och de medlemmar som har ett humanitärt arbete, har lagt ned mycket arbete på att kunna bli humanitär partner. Därför var det med glädje som SMR:s styrelse bejakade Sidas beslut. Men också mycket annat har präglat året som gått. SMR deltog i oktober/november i Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea, med temat Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Generalförsamlingen fick ta emot Kyrkornas världsråds nya missionsdokument, Tillsammans för livet, ett dokument som SMR tillsammans med SKR och Svenska kyrkan har översatt till svenska. Under året har samarbetet mellan SMR och SKR fördjupats. Vi delar på vissa funktioner och de två ledningsgrupperna möts regelbundet. Arbetet med religionsfrihet och med frågor om religionens roll i utvecklingssamarbetet har utvecklats och SMR är en känd aktör inom dessa områden. Framför allt har frågorna fått större uppmärksamhet än tidigare. När det gäller det utvecklingspolitiska området har SMR gett synpunkter på den biståndspolitiska plattformen, samarbetat nära med de andra ramorganisationerna och skrivit en remiss på Statskontorets utredning om ramsystemet. SMR har arbetat med kvalitetshöjning i det långsiktiga utvecklingssamarbetet och kan se hur både medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer har stärkts i sitt arbete för minskad fattigdom och bättre livsvillkor. Under året har också arbetet med jämställdhet och rättighetsperspektivet fördjupats. SMR är till sin karaktär en mötesplats och ett instrument för medlemmarna. SMR ska också vara en röst för dem. Som styrelse och kansli vill vi utföra dessa uppgifter på allra bästa sätt. Vi gör det genom att både utmana och stödja. Det är angeläget att SMR:s medlemmar känner att det är deras organisation, deras samarbete. Under året har medlemmarna tagit ett ännu större ansvar för SMR, vilket är glädjande. Det har bland annat visat sig i arbetet med att utveckla SMR som mötesplats och de gedigna förberedelserna av det humanitära samarbetet. Vid 2013 års årsmöte fick SMR en ny medlem, Ungdom med uppgift. Fler medlemmar och ökad bredd gör SMR till en spännande mötesplats. SMR vill utveckla den rollen genom att arbeta med formerna för mötesplatser och modeller för hur vi tar vara på medlemmarnas kompetens och tillgodoser deras behov. SMR arbetar i ett sammanhang som ständigt förändras och som utmanar oss, både när det gäller utvecklingspolitik, bistånd och relationer i den världsvida kyrkan. Mitt i detta kan vi med glädje och tacksamhet se tillbaka på det gångna året och allt det arbete som har utförts. Vi tror att vi har fått bidra till SMR:s vision: Guds rike gestaltas i världen. Detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Mattias Ingeson Ordförande Eva Christina Nilsson Generalsekreterare

5 Styrelsen 2013 ORDFÖRANDE Mattias Ingeson, Erikshjälpen ORDINARIE LEDAMÖTER Birgitta Larsson, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Bo Paulson, Individuell Människohjälp Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan Helena Engkvist, Folk&Språk Helena Nyström, KFUM Sverige Kati Hirvonen, Pingst fria församlingar i samverkan Kjell Bonerfält, Evangeliska Frikyrkan Sven-Erik Fjellström, Svenska kyrkan Ett uppdrag utöver det vanliga YOUR MISSION, SHOULD YOU CHOOSE TO ACCEPT IT De berömda inledningsfraserna kommer från den actionfyllda tv-serien och filmerna Mission impossible. En mission, ett uppdrag. Det finns uppdrag som man bara inte kan säga nej till! En över 100 år gammal organisation med 34 medlemsorganisationer som tillsammans bedriver ett världsomspännande arbete för utveckling, fred och mänskliga rättigheter. En organisation som samlar alla större kyrkor och samfund i landet och som med auktoritet och erfarenhet kan tala om trons och religionens kraft i människors liv. Count me in! Jag vill vara med! Som relativt ny ordförande finns det fortfarande mycket som jag behöver lära mig om SMR:s medlemsorganisationer och verksamhet. Det jag har sett av deras engagemang och professionalitet under 2013 imponerar och inspirerar. Mission som begrepp väcker olika känslor och tankar hos olika betraktare och en viktig uppgift inom SMR de kommande åren blir att formulera och bli ännu tydligare kring vårt uppdrag och vår identitet, både internt och externt. Men en sak är redan tydlig: SMR har ett viktigt uppdrag, för människor som lever i utsatthet och fattigdom, för människor som saknar egen röst, för skapelsen, för Gud. Och tillsammans är vi starka! Mattias Ingeson ERSÄTTARE Gustaf Ödquist, Life & Peace Institute Leif Larsson, MAF Sweden Yusuf Aydin, Syrisk Ortodoxa kyrkan STYRELSENS PRESIDIUM Mattias Ingeson, Birgitta Larsson och Sven-Erik Fjellström 5

6 Axplock ur medlemmarnas verksamhet Barn i ett syriskt flyktingläger i Libanon. FOTO: OM SVERIGE

7 MEDLEMMAR Det går inte att kort och enkelt beskriva det som medlemsorgani sationerna gör tillsammans med sina samarbetsorga - n isationer under ett år. Men här ger organisationerna några exempel på vad som har hänt under

8 MEDLEMMAR En av organisationerna som stöder ADRA Malawis insats har utbildat kvinnor i att tillverka energisparande spisar. FOTO: ADRA SVERIGE ADRA Sverige I Mulanje-området har ADRA Malawi använt metoden REFLECT för att medvetandegöra befolkningen i 20 samhällen och utbilda dem i hur de kan få tillgång till sina rättigheter. ADRA Malawi har engagerat 13 andra organisationer och myndigheter som bidrar med expertis, utbildning och resurser och invånarna får ett nätverk av kontakter med organisationer som kan stödja dem i det fortsatta utvecklingsarbetet. De får också en bättre förståelse av sin egen roll i det större samhället. Bibelsällskapet Under 2013 har Bibelsällskapet fortsatt arbetet i Togo, Kamerun och Uganda med programmet The Good Samaritan. Målet är att ändra beteende och inställningar gentemot människor med hiv och aids. Good Samaritan har också utvecklat material för att jobba med relationer i familjen, särskilt mellan makar. I Togo har materialet använts för att diskutera könsroller och relationer i familjer. I Kamerun var 2013 sista året med stöd till Good Samaritan från Bibelsällskapet i Kamerun. 8 Barnmissionen Programmet Unite, Learn and Empower, ULE, riktar sig primärt mot hemmavarande kvinnor i speciellt utsatta stadsdelar i Manila, Filippinerna. Genom utbildning lär sig kvinnorna principer om bland annat sparande och eget företagande. ULE möjliggör också mikrolån till affärsidéer. Under året har Jonalyn (bilden på nästa sida) och hennes grupp på tio kvinnor lärt sig nya odlingsmetoder vilket resulterat i en liten gemensam odling i stadsdelen San Isidro. Dövas Afrikamission (DAM) DAM, som är en missionsförening inom Svenska kyrkan, arbetar utifrån den bärande principen att döva ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda planerar DAM att arbeta med ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka döva unga vuxna i Tanzania och på så sätt stärka dövas rättigheter i samhället. DAM stöder dövskolor i Tanzania, Eritrea och Etiopien.

9 Drama i en workshop i Kamerun. FOTO: BIBELSÄLLSKAPET Jonalyn är ensamstående mor och stolt deltagare i ULE. FOTO: BARNMISSIONEN FOTO: DÖVAS AFRIKAMISSION Barn i skoluniformer i södra Tanzania. FOTO: EVANGELISKA BRÖDRAFÖRSAMLINGEN EFS EFS internationella mission bedriver projekt under ledorden evangelisation, utbildning och diakoni i samarbete med lutherska kyrkor i östra Afrika (Eritrea, Etiopien, Tanzania och Malawi) och centrala Indien (Madhya Pradesh) samt med några andra organisationer, bland annat i Mellanöstern och Somalia. Under 2013 sändes fyra nya missionärer ut till Tanzania. Vid årets slut hade EFS sammanlagt åtta missionärer utsända i Tanzania och Etiopien och dessutom några seniorvolontärer. Erikshjälpen Under 2013 arbetade Erikshjälpen med ett drygt hundratal utvecklingsinsatser i 25 länder med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Till exempel arbetar vi i Västafrika efter en modell där man på kommunnivå samlar alla som har med barn att göra: skolor, sociala myndigheter, polis, föräldraföreningar, kyrkor och moskéer. Frågan om barns rättigheter har kommit upp på agendan och man arbetar nu gemensamt för att uppfylla sina skyldigheter mot barnen. Equmeniakyrkan Equmeniakyrkan fick sitt slutliga namn vid kyrkokonferensen i maj. I maj arrangerades också en mötesplats för internationell mission, då församlingsrepresentanter, förtroendevalda, anställda och representanter för samarbetskyrkor samtalade om den internationella missionen. Samtalet har fortsatt vid resor och besök hos samarbetskyrkor och i SMR:s och SKR:s seminarium om Kyrkornas världsråds missionsdokument. Allt detta har mynnat ut i en internationell långsiktig plan. Evangeliska Brödraförsamlingen Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm har under 2013 stöttat ett arbete i Lettland, främst orienterat runt bönhuset i Ringi, en av få historiska påminnelser om det omfattande herrnhutiska arbete som bedrevs under framför allt 17- och 1800-talet. Utöver detta stöder vi ekonomiskt ett projekt med 200 föräldralösa barn i södra Tanzania. Vi bidrar med rättshjälp, skolavgifter, skoluniformer (se bilden ovan) och annat skolmateriel samt ekonomisk ersättning till barnens förmyndare. 9

10 MEDLEMMAR Speedschool i byn Mandiela. FOTO: ERIKSHJÄLPEN Evangeliska Frikyrkan (EFK) År 2013 präglades till stor del av den oroliga situationen i Centralafrikanska republiken. EFK:s systerkyrka får spela en stor roll för sina landsmän, och EFK stöttar både personellt, löpande verksamhet samt mer akuta insatser för människor på flykt. I Mellanöstern har EFK satsat på att utveckla arbetet för religionsfrihet; både enskildas rätt att välja religion och att stärka organisationers medvetenhet och kapacitet att arbeta för religionsfrihet. Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) EÖM har under året inlett ett projekt i sjumiljonersstaden Shangqiu i Kina, riktat mot barn med utvecklingsstörning och deras familjer. Många av dessa barn är undangömda och deras familjer är glada för hjälp till självhjälp. Kyrkan i Kina förlorade i kulturrevolutionen det mesta av sina historiska dokument. Därför har kyrkor i Kina vänt sig till EÖM för att få del av missionens historia, eftersom missionens historia är lika med kyrkans historia. 10 Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna Vänner (ELM) Under 2013 sände ELM fyra nya missionärer till norra Peru för att tillsammans med samarbetskyrkan starta ett nytt arbete i staden Piura. ELM och ungdomsorganisationen ELU utarbetade ett gemensamt missions- och ungdomskoncept, Move. Tre volontärer skickades till Etiopien och det arrangerades två missionsresor dit för att delta på evangeliserande sportläger. I början av 2013 reste två kenyanska präster runt till föreningar, församlingar och ungdomsgrupper i Sverige för att undervisa. Folk&Språk Folk&Språk samarbetar med SMR i projekt som främjar språkutveckling, alfabetisering och kulturbevarande insatser, främst i Västafrika. Det är språkgrupper som inte har haft något skriftspråk men som hjälpts till ett eget alfabet, stavningsregler, böcker och läsklasser på modersmålet. I nästan tio år arbetade Folk&Språk med ett Sida-stött alfabetiseringsarbete på 15 olika modersmål i Tchad tillsammans med organisationen FAPLG. Under 2013 fick FAPLG UNESCO:s stora alfabetiseringspris.

11 Rekreation och läger i Vitryssland. FOTO: FÖRSAMLINGEN ARKEN Kyrkor i Kina har fått del av missionens historia. FOTO: EÖM Julavslutning med studentgruppen i Piura. FOTO: ELM Församlingen Arken Genom ett nybyggt utvecklingscenter i Kolkata, Indien, vill Arken ge utsatta flickor och unga kvinnor möjlighet till utbildning, självförsörjning och hälsovård. Drygt barn i tolv länder får varje år stöd med mat, kläder, bostad, skolutbildning och hälsovård. Funktionshindrade ungdomar från fjorton distrikt i Vitryssland deltog i lägerverksamhet samtidigt som föräldrarna fick fortbildning. Genom samarbetspartners på Filippinerna har Arken bistått dem som drabbades av tyfonen Haiyan. KFUM Sverige KFUM Sverige arbetar med internationellt utvecklingssamarbete i partnerskap med KFUK-KFUMorganisationer runt om i världen. Utanför Ramallah i Palestina skapar vi tillsammans med Östra Jerusalems YMCA förutsättningar för unga tjejer och killar att etablera sig på arbetsmarknaden genom yrkesutbildningar och påverkansarbete för att stärka deras rättigheter. Totalt når det treåriga programmet över ungdomar vilket stärker deras kapacitet och utvecklar deras samhällen. Individuell Människohjälp (IM) Under 2013 har IM påbörjat arbetet med flera nya partners i Palestina. En av dessa är Ashtar Theatre. Tillsammans med bland andra IM har man börjat en träning som ska resultera i publika föreställningar. Men lika viktigt är att erbjuda en plats för kreativ, fysisk, teater. För första gången ska funktionshindrade ungdomar stå på en palestinsk scen. Ashtar bryter deras isolering och dessutom kommer pjäserna att nå ut i lokalsamhället och förändra attityder. Träning med Ashtar Theatre. FOTO: IM 11

12 MEDLEMMAR Landsbygdsutveckling i Tchad. FOTO: SVENSKA ALLIANSMISSIONEN 12 Kristna Fredsrörelsen Kristna Fredsrörelsen har i Colombia gett stöd till den menonitiska organisationen Justapaz, i arbetet för att främja rätten att vägra militärtjänstgöring på grund av religiös övertygelse. Under året gjordes en extern utvärdering av projektet som visade på mycket goda resultat; projektet har nått ut mycket bredare än vad som tidigare framgått. Det har inte bara påverkat personen i fråga utan även närmiljön och hur militarismen påverkar det colombianska samhället. Reinaldo Aguirre (till vänster med banderollen) är en av de unga vapenvägrarna som fått stöd från Justapaz. FOTO: KRISTNA FREDSRÖRELSEN Lepramissionen Sverige Lepramissionen samarbetar med The Leprosy Mission International med arbete i ett 50-tal länder. Lepramissionen Sverige bedriver utvecklingsinsatser och påverkansarbete i Nigeria, Kongo, Burma, Indien och Bangladesh. Under året har insatser påbörjats också i Sydsudan. Fokus i insatserna är integration av lepradrabbade, deras familjer och byar där de bor i samhällslivet. I Sverige sprider Lepramissionen också information om sjukdomen lepra och de lepradrabbades situation. Life & Peace Institute (LPI) LPI:s fredsarbete med studenter på universitetet i Addis Abeba, Etiopien, har fått efterföljare på två universitet i Khartoum, Sudan. Under läsåret har 100 studenter med olika bakgrund regelbundet mötts i dialogprojekt som LPI och lokala partners har skapat. Syftet är att förebygga våld genom att jobba med attityder och beteenden. Forskning från universitetet i Addis Abeba visar uppmuntrande resultat som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Peace Research i augusti 2013.

13 FOTO: LPI Dialog på Ahfad University for Women. OM Sverige Internationellt verkar OM i 113 länder. Under 2013 har arbetet bland syriska flyktingar i Syrien, Libanon och Jordanien fortsatt och utvecklats. Över matpaket har delats ut och totalt flyktingar har blivit hjälpta med vinterpaket, traumarådgivning och skolgång. Projektet kommer att fortsätta så länge behovet finns. Under 2014 hoppas OM kunna fokusera mer på långsiktiga insatser i form av utbildning och hjälp till självhjälp. Svenska Alliansmissionen Under året har arbetet inletts med att ta fram ett nytt strategidokument för Svenska Alliansmissionen, inklusive det internationella arbetet. Två nya missionärer reste under hösten till Tchad för att påbörja ett arbete inom förebyggande hälsovård och landsbygdsutveckling. Trots oroligheter i Egypten har skolan för mentalt funktionshindrade i Alexandria kunnat fullfölja sitt program med hjälp av två pedagoger från Sverige. Det tvååriga projektet avslutas våren Svenska kyrkan Under 2013 har arbete pågått med fokusering av Svenska kyrkans internationella arbete och en strategisk plan för perioden har fastställts. Ett exempel på stöd till kristna kyrkor i utsatta situationer är att Svenska kyrkans ärkebiskop under året skrev ett officiellt brev till myndigheterna i Eritrea med en vädjan om att underlätta situationen för kyrkan och de kristna i landet. Ett betydande arbete har genomförts under 2013 när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 13

14 MEDLEMMAR Temabild för Världsböndagen. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) SEK:s internationella arbete sker i första hand genom Världsböndagen, en global kvinnosolidaritet genom bön och insamling. Jag var främling och ni tog emot mig var temat för Världsböndagen Böndagskommittén tog initiativ till ett upprop och namninsamling mot REVA-projektet, där människor med osvenskt utseende stoppades av polis på allmän plats och avkrävdes ID. Uppropet och namnunderskrifterna skickades till ansvariga myndigheter. Syrisk ortodoxa kyrkan Det internationella arbetet inom den Syrisk ortodoxa kyrkan har framför allt varit fokuserat på Syrien och den utsatta situationen för de kristna i landet. Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige har under 2013 arbetat med att samla in medel i stiftet för att dels hjälpa de kristna som är kvar i landet men också de som befinner sig på flykt i Libanon, Turkiet och Grekland. Arbetet har fokuserat på humanitärt bistånd till kristna i Syrien och flyktingar i grannländerna. Trosgnistans mission Trosgnistans mission fortsätter att stödja olika former av utvecklingsinsatser i ett 15-tal länder. Stödet ges oftast genom ett nätverk av lokala partnerskapskyrkor. Största delen av insatserna går till Under året har Trosgnistans Mission deltagit med hjälpinsatser på ön Leyte, Filippinerna. FOTO: WILLIAM ACUZAR. Östafrika och Indien genom Trosgnistans fadderprogram. En stor del av insatserna går till utbildning. Under 2013 inträffade en jordbävning på ön Bohol samt en tyfon på ön Leyte på Filippinerna. Trosgnistans mission har under året deltagit med omfattande hjälpinsatser på båda dessa ställen. Ungdom med uppgift (UMU) UMU Sverige hade under året 12 kurser där ungdomar från olika länder bodde tillsammans och fick undervisning. Efter det åkte de på missionsresor till Sydamerika, Afrika och Asien. I mars deltog 436 personer från 34 länder i en missionsresa till Lettland. De samarbetade med lokala kyrkor och hade program för bland andra ungdomar och hemlösa, besökte sjuka och mycket mer. UMU startade också en klädfabrik i Nepal som anställer kvinnor som varit utsatta för eller är i riskzonen för trafficking. Medlemsorganisationer under Barnmissionen/NavPartners Bibelsällskapet Dövas Afrikamission EFS Equmeniakyrkan Erikshjälpen Evangeliska Brödraförsamlingen Evangeliska Frikyrkan Evangeliska Östasienmissionen Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna vänner FHI Sverige Folk&Språk Frälsningsarmén Sverige Församlingen Arken Hoppets Stjärna/Tältmissionen Individuell Människohjälp (IM) International Aids Services (IAS) Katolska kyrkan i Sverige/Caritas Sverige KFUM Sverige Kristna Fredsrörelsen Lepramissionen Sverige Life & Peace Institute MAF Sweden OM Sverige Operation Mercy Pingst fria församlingar i samverkan/pmu Sjundedags Adventistsamfundet/ADRA Sverige Svenska Alliansmissionen Svenska kyrkan Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Syrisk ortodoxa kyrkan Trosgnistans Mission Ungdom med Uppgift Vännernas samfund/kväkarhjälpen

15 Skolundervisning i flyktingläger i Libanon. FOTO: SYRISK ORTODOXA KYRKAN Ett år som medlem i SMR I maj 2013 blev Ungdom med uppgift, UMU, medlem i Svenska missionsrådet. Vi tyckte att vi borde vara med för att vi tror på ekumenik och samarbete, säger Chris Duff, ledare för YWAM Sweden International Office. Men hur har tiden som medlem varit hittills? DET HAR VARIT VÄLDIGT BRA, säger Chris Duff. Alla våra förväntningar har gått i uppfyllelse. Förutom att finnas med i ett ekumeniskt sammanhang ville UMU få tillgång till mötesplatser och bygga relationer med andra organisationer. Redan förs samtal om samarbete med Folk&Språk och mer är på gång. Man kan förstås ta kontakt utan att vara medlem i SMR, men det är sådant som inte händer. Nu träffas man på fika på SMR:s mötesplatser. UMU har också fått goda råd från SMR:s kansli om hur de kan bygga upp administrativa rutiner för utsända svenskar. Att söka Sidabidrag var inte ett av huvudskälen till att bli medlem. Men intresset har väckts genom medlemskapet och UMU utvärderar nu två projekt för att se om det går att utveckla något av dem. Chris Duff ser erfarenheter inom UMU som skulle kunna vara intressanta för andra medlemmar att ta del av: att vara en bred organisation med medarbetare i många länder och ha fler medarbetare från syd än från nord. Det finns också personer inom UMU som kan undervisa om mångfald, kultur och tvärkulturell konfliktlösning. Anders Carlsson, verksamhetschef för Ungdom med Uppgift Linköping, säger att UMU också har erfarenhet av att evangelisera i olika kontexter och är bra på att inspirera ungdomar för mission och ge dem utrymme i organisationen. Dessutom är det en flexibel organisation. På både gott och ont. Det goda är att vi tänker utanför ramarna, men vi kan också lära oss att inte bli för kortsiktiga, säger Anders Carlsson. Viktoria Isaksson 15

16 PERSONAL Ett förtroende att förvalta statliga medel Bara tanken på att vi har förtroende att förvalta pengar och möjlighet att påverka människors livssituation gör ju att man inte börjar mixa ihop det med personliga eller organisatoriska intressen som inte ligger i linje med arbetet. DET SVARAR TOMAS LINDÉN, Svenska missionsrådets controller, på frågan om vad det är att vara en god förvaltare av statliga medel. Det viktigaste i hans jobb tycker han är den inre inställningen. Att ha ett seriöst förhållningssätt. Sedan kan man inte påverka allt, men man kan få mer erfarenhet och kunskap och man kan lära sig av sina misstag. En vanlig dag på jobbet har Tomas mycket mejlkontakt, framför allt med medlemsorganisationerna. Det är frågor om SMR:s regler för att söka bidrag, avtalsregler, revisionsfrågor och utbetalningar. Det kan också vara kompletteringar som Tomas vill ha in från medlemmarna eftersom det ligger i hans jobb att följa upp slutrapporter och årliga revisioner. Han gör många rutinkontroller, till exempel att det är rätt person som rekvirerar pengar från medlemsorganisationerna och att det är rätt belopp mot lyftplaner och avtal. Det handlar mycket om att klara deadlines, jaga på. Det främsta arbetsredskapet är IHS, insatshanteringssystemet. Arbetsuppgifterna beror en del på vilken tid på året det är. När intervjun görs, i mars, handlar det mycket om att stämma av bokföringen inför bokslutet och att sammanställa den finansiella rapporten i årsrapporten till Sida. Jag har också mycket dialog om de handlingsplaner för antikorruption som medlemmarna gör. När Tomas började som controller kom han rakt in i turbulensen efter Riksrevisionens kritik 2007 om oegentligheter i biståndet. Det var en tuff tid. Sida fick krav på ökad kontroll och ställde i sin tur högre krav på SMR och de övriga ramorganisationerna. Och SMR tog fram revisionsinstruktioner som medlemmarna och samarbetsorganisationerna skulle använda. I dag tycker han att SMR ibland var för hårda, vilket var en reaktion på den hårda granskningen från Sida. Nya uppgifter Arbetet som controller har ändrats genom åren. I början handlade det mest om att följa upp slutrapporter och få revisionsinstruktionerna att fungera i alla led. I takt med att kraven har ökat på redo 16 ETT ÅR PÅ SMR Januari NY KANSLIORGANISATION Kansliet delas in i tre enheter: enheten för kommunikation och lärande, enheten för administration och enheten för internationellt utvecklingssamarbete. STUDIEHANDLEDNING TILL TOGETHER TOWARDS LIFE Eva Christina Nilsson åker till Kerala, Indien för att arbeta med en studiehandling till Kyrkornas världsråds missionsdokument. MEDLEMSDAGARNA Alla dessa analyser är ett av flera teman medlemmarna får ta del av under årets medlemsdagar. Ett extra rådsmöte fattar beslut om nya stadgar. NYTT VECKOBREV LANSERAS Lärgruppen för organisationsutveckling börjar skicka ut en kort reflektion från någon av medlemmarna i gruppen.

17 visning, revision och system för god internkontroll har han blivit mer inblandad i organisationsbedömningar, policyn, handlingsplaner, mallar etc. Det är mycket samarbete med handläggarna och han ingår också i den grupp på kansliet som arbetar med avvikelseärenden. Noggrannhet. Det är det viktigaste i Tomas jobb. Jag gör dubbelkontroller, det blir bara mer trassel om saker och ting blir fel. Samtidigt försöker han ha en balans så att han kan vara effektiv. Och han försöker vara flexibel utan att tappa kontrollen. Det är till exempel svårt för oss att skapa helt perfekta mallar för allting. Man får väga vad som är viktigast i varje situation för att klara rapporteringstider och deadlines. Våra avtal är ganska strikt skrivna, det är naturligt att det blir mycket frågor. Resor ger lärdomar Det händer att Tomas reser tillsammans med medlemsorganisationer och träffar samarbetsorganisationer. Resorna är ett sätt att få mer förståelse för hur revision och ekonomihantering fungerar i olika sammanhang. För det skiljer sig, till exempel i synen på redovisning och hantering av kvitton. Man tampas med olika problem i olika kontexter. Den förståelsen får man först när man kommer ut. Sedan har jag också sett system som jag har dragit lärdom av. Tomas brukar sitta ner med dem som jobbar med ekonomi och prata om hur de jobbar, gå igenom avtalen och göra stickprov i redovisningen. Någon resa har också handlat om en fördjupad revision på grund av avvikelseärenden. Då träffar Tomas också den lokala revisorn. Man kan ha bra system, men det räcker att en person utnyttjar brister i den interna kontrollen. En brist han har sett är att avtalen inte är förankrade hos alla som jobbar med en insats eller att organisationens ledning, särskilt styrelsen, inte tar sitt ansvar. Extra knepigt tycker han att det är i de fall där revisorn har haft anmärkningar som medlemsorganisationen följt upp med samarbetsorganisationen, men så har det ändå brustit i kontrollen. Men vi måste kunna jobba med tillit också. Eller hur? Det går inte att jobba annars. Resorna ger också insikt i att det finns mycket Personal under 2013 Anders Aspegren, ekonomi- och kansliansvarig Anders Malmstigen, ansvarig för utvecklingssamarbetet Ann Sundell, administratör och webbkommunikatör Birgitta Johansson, personalstrateg, från juni också 30 procent för SKR Birgitta Rosén, ansvarig för enheten för kommunikation och lärande Christine Söderberg, kommunikationsstrateg januari till början av augusti Claes Johan Alexandersson, handläggare för utvecklingssamarbete Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Joanna Lilja, handläggare för utvecklingssamarbete och information Joel Malmvall, handläggare för utvecklingssamarbete, föräldraledig, april till oktober Joel Sverker, handläggare för utvecklingssamarbete Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet Kristina Patring, projektledare kapacitetsutveckling religionsfrihet, mars till december Lisa Arlbrandt, vikarierande handläggare för utvecklingssamarbete, april till december Lorentz Forsberg, rådgivare - utvärdering Matilda Pearson, kommunikatör, oktober till december Mikael Wiking, handläggare för utvecklingssamarbete Robert Odén, rådgivare teologisk reflektion, religion och utveckling Sara V. Dynesius, ekonom och löneadministratör, också för SKR och Ekumeniska Centret Tomas Lindén, controller Viktoria Isaksson, kommunikatör till juli, därefter kommunikationsstrateg bra verksamhet. Och att medlemmar och samarbetsorganisationer har stor kunskap och lång erfarenhet. Ibland känns det som att det är så oerhört mycket fokus på kontroll och ekonomi det är ju så otroligt mycket mer i projekten. Därför är det också viktigt att dokumentationen breddas i projekten. Viktoria Isaksson Februari SIPU GRANSKAR SMR på uppdrag av Sida. Granskningen visar att SMR har välfungerande system och är lämpliga som strategisk humanitär partner till Sida. Andrew Feinstein, före detta parlamentsledamot för ANC. GÖTEBORGSPROCESSEN Seminarium om hur trosbasera de rörelser kan utmana sina re ge ringar att begränsa vapenhandeln, Kapstaden, Sydafrika. Viktoria Isaksson deltar från SMR. STYRELSEMÖTE med beslut om budget för

18 PERSONAL En dag med SMR:s handläggare INGEN DAG ÄR EGENTLIGEN den andra lik, säger Lisa Arlbrandt som handlägger insatser i Väst- och Centralafrika. På hösten är det bedömningar av medlemsorganisationernas ansökningar som är i fokus och under våren Sida-rapporten. Däremellan kommer resor, utbildningar och olika projekt inom SMR:s andra verksamhetsområden som kapacitetsutveckling, påverkan och religionsfrihet. Under 2013 inleddes en ny treårig verksamhetsplan som har gett upphov till en del nya satsningar, till exempel bildades HUM-enheten för att intensifiera arbetet med att bli humanitär partner till Sida, en ny lärandeutvärdering om religion och jämställdhet sattes igång och en djupdykning i rättighetsperspektivet håller just på att utvecklas till en policy. Den här dagen är det insatsbedömningar på schemat. Det brukar ta ungefär en dag att läsa in sig på insatsen och skriva rekommendationer, säger Lisa. Insatser är alltså de utvecklingsprojekt som Svenska missionsrådet stödjer genom sina medlemsorganisationer och deras lokala partners. Det handlar om allt från att förhindra trafficking i Östeuropa till brunnsbyggen i Sudan. Det är roligt när man får tag i en rapport där man verkligen kan se att det hänt något ett kvitto på att insatsen gjort skillnad, säger Joel Malmvall som är handläggare för Latinamerika. Arbetet är ofta långsiktigt, och även om det inte är varje dag som rapporterna och mejlen handlar om stora utvecklingsframgångar så är det processerna som är spännande, menar Joel som bland annat jobbat mycket med att ta fram den nya policyn för rättighetsperspektivet. Processen har varit väldigt dynamisk och lärorik, särskilt tack vare att några medlemsorganisationer bidragit med sina perspektiv. De är ju experter på sina länder, frågor och partnerskap. Handläggarna har en tät kontakt med medlemsorganisationerna via mejl, telefon och en del besök både i Sverige och utomlands. Vi är inte experter på ett visst land eller kontext men kan ställa andra, mer jämförande och översiktliga frågor vilket jag tror medlemsorganisationerna uppskattar, säger Lisa. Vi har en bra överblick och kan dra parallel 18 SAMTAL MED UD om religionens roll i utvecklingssamarbetet. INSPIRATIONSDAG FÖR KYR- KORNAS GLOBALA VECKA med start på temat Helig fred tro som fredsskapare. Panelsamtal. RELIGIONSFRIHET I UTRIKESDEKLARATIONEN SMR skriver ett pressmeddelande om att utrikesdeklarationen visar att regeringen vill ta större ansvar för religionsfriheten men att mycket återstår att göra.

19 Nätverk och arbetsgrupper som SMR:s kanslipersonal samarbetat i under 2013 Lisa Arlbrandt tillsammas med imamen i staden Tanguiéta, Benin, under en resa för att testa en fallstudiemodell i SMR:s lärandeutvärdering. ler till erfarenheter i andra projekt, tillägger Joel Malmvall. De flesta av handläggarna delar rum med en kollega eller två. Fast ibland hittar man dem i någon av fåtöljerna i fikahörnan med en bunt papper i knät och läslampan tänd över axeln. Arbetet är aldrig ensamt, vi har ett bra team och kan alltid stämma av med någon om det behövs, säger Lisa. Vi pratar om hur viktigt det är att det finns ett grundläggande förtroende bland kollegerna. Det innebär att man kan vara ärlig och ge bra kommenterar. Även om vi tycker olika skapar det en dynamik som utvecklar arbetet, menar Joel. Matilda Pearson Afghanistannätverket, Joel Sverker ALNAP Strengthening humanitarian action through evaluation and learning, Mikael Wiking Commission on Church Mission and Evangelism, CWME/Kyrkornas världsråd, Eva Christina Nilsson CONCORD Sveriges arbetsgrupp för samstämmighet, Birgitta Rosén CONCORD Sveriges styrelse, Viktoria Isaksson CONCORD Sveriges arbetsgrupp för utvecklingseffektivitet, Birgitta Rosén Controllernätverket, Anders Malmstigen, Tomas Lindén, Anders Aspegren Ekumeniska Centrets styrelse, Anders Aspegren European Ecumenical Mission Councils, Eva Christina Nilsson European Forum on Religious Intolerance and Discrimination, Katherine Cash European Religious Liberty Forum, Katherine Cash Evangeliska världsalliansens missionskommission, Eva Christina Nilsson Fairtrade Sverige, Christine Söderberg (t.o.m. juni), Ann Sundell Generalsekreterarnätverket, Eva Christina Nilsson Genusnätverket, Joanna Lilja, Mikael Wiking Globalportalens redaktionsråd, Matilda Pearson, Ann Sundell, Viktoria Isaksson Göteborgsprocessens styrgrupp (nätverket lades ner i juni), Viktoria Isaksson International Association for Mission Studies, IAMS, Robert Odén Kyrkornas globala veckas storgrupp, Viktoria Isaksson (till oktober), Matilda Pearson Metodnätverket, Birgitta Rosén, Lorentz Forsberg Miljölinsen, Claes Johan Alexandersson Nordic Institue for Missiological and Ecumenical Research, NIME, Robert Odén Nordiska missionsråden, Eva Christina Nilsson Nätverk för praktikantprogrammet (organisationer som har avtal angående programmet), Birgitta Johansson Nätverket för global hälsa, Mikael Wiking OSSE-nätverket, Katherine Cash Pressekreterarnätverket, Viktoria Isaksson, Matilda Pearson Programchefnätverket, Anders Malmstigen Ramorganisationernas metodnätverk, Birgitta Rosén Styrgruppen för svenska delen av Beyond 2015, Birgitta Rosén Svenska nätverket för humanitära aktörer (SNHA), Joel Sverker, Mikael Wiking Mars NY KOLLEGA: Kristina Patring Ledare för projektet kapacitetsutveckling religionsfrihet i syd. AVTAL MED SIDA om anslag för syd, öst och information skrivs under, får SMR 130 miljoner för syd, 5,2 miljoner för öst och 4 miljoner för information per år. PROJEKTET RELIGIONS- FRIHET I SYD STARTAR Projektet ska stärka medlemsoch partnerorganisationers kapacitet inom frågor som rör religionsfrihet. STYRELSEMÖTE med beslut om reviderad delegationsordning på kansliet. NY BOK Religion som tillgång i utvecklingssamarbetet

20 VIDAREFÖRMEDLING En av våra uppgifter är att det ska bli en bra fördelning. ANDERS MALMSTIGEN 22 organisationer sökte bidrag 2013 Under 2013 har 22 av 34 medlemsorganisationer ansökt om och fått Sidabidrag via SMR. ATT DET INTE ÄR FLER beror dels på att Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige har bildat Equmeniakyrkan och att NavPartners och Barnmission har gått ihop, och dels på att några organisationer väljer att inte söka. En av våra uppgifter är att det ska bli en bra fördelning, eftersom olika organisationer har något att bidra med utifrån sin specifika kompetens. Därför vinnlägger vi oss om att få med olika medlemsorganisationer, säger Anders Malmstigen, ansvarig för internationellt utvecklingssamarbete på SMR. 20 DE NORDISKA MISSIONSRÅDEN TRÄFFAS I ALVIK RELIGIOUS LIBERTY PARTNER- SHIP I ISTANBUL, TURKIET Katherine Cash och Kristina Patring deltar från SMR. PROJEKTET RÄTTIGHETS- PERSPEKTIVET INLEDS Syftet är att skapa riktlinjer och verktyg för att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. April NY KOLLEGA: Lisa Arlbrandt vikarierar som handläggare för utvecklingssamarbete. PÅVERKA SOCIALDEMOKRA- TERNAS GLOBALA AGENDA Träff med Kenneth G Forslund, biståndspolitisk talesperson, för att ge SMR:s syn på utvecklingssamarbete. NY GRAFISK PROFIL MED UPPFRÄSCHAD LOGOTYP

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

2 Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: info@missioncouncil.se Webbplats: www.missioncouncil.

2 Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: info@missioncouncil.se Webbplats: www.missioncouncil. ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: info@missioncouncil.se Webbplats: www.missioncouncil.se Telefon: +46 (0)8 453 68 80 Tryck:

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015 Ansökan till Sida Syd- och östanslaget 2013-2015 2 (61) Bromma, 2012-10-01 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Ansökan syd- och östanslaget för 2013-2015 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets ansökan för syd-

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Svenska missionsrådets hiv- och aidspolicy

Svenska missionsrådets hiv- och aidspolicy Svenska missionsrådets hiv- och aidspolicy Antagen av SMRs styrelse 2010-03-10 1. Inledning 1.1 Övergripande mål med policyn SMRs hiv- och aidspolicy beskriver SMRs syn på arbetet med hiv och aids. Genom

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Slutrapport från ETT UPPDRAG. ett samverkansprojekt mellan Svenska missionsrådet och Sveriges Kristna Råd om mission och evangelisation

Slutrapport från ETT UPPDRAG. ett samverkansprojekt mellan Svenska missionsrådet och Sveriges Kristna Råd om mission och evangelisation Slutrapport från ETT UPPDRAG ett samverkansprojekt mellan Svenska missionsrådet och Sveriges Kristna Råd om mission och evangelisation Innehåll Beslut och uppdrag... 3 Mål och syfte... 3 Ursprungliga förslag

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges Till: Utrikesdepartementet ud.cso-dialog@gov.se Stockholm 9 oktober 2014 Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer