ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET

2 Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: Webbplats: Telefon: +46 (0) Tryck: Print One Redaktör: Viktoria Isaksson Form: Ingela Westling, Bitoki Design Copyright: 2014 Svenska missionsrådet ISSN: Foto: Om inget annat anges är bilderna tagna av SMR:s kanslipersonal eller medlemsorganisationernas personal.

3 Innehåll INLEDNING En mötesplats som utvecklas...4 Mattias Ingeson: Ett uppdrag utöver det vanliga...5 MEDLEMMAR Axplock ur medlemmarnas verksamhet UMU: Ett år som medlem i SMR PERSONAL Ett förtroende att förvalta statliga medel...16 En dag med SMR:s handläggare VIDAREFÖRMEDLING 22 organisationer sökte bidrag Res och lär mer om utvecklingssamarbete!...23 Livet har blivit ljusare för Dhahabo EKUMENIK Ekumeniska höjdpunkter Olikheterna visar hur stor Gud är PÅVERKAN Påverkan för att öka religiös läskunnighet...30 MÖTESPLATSER Slarva inte med säkerheten! SAMVERKAN MED SKR Solidaritet med utsatta troende ÅRSREDOVISNING... 36

4 INLEDNING 4 En mötesplats som utvecklas BLAND DET SISTA SOM HÄNDE under 2013 var att Svenska missionsrådet blev godkänt av Sida som humanitär strategisk partner. SMR, kansliet och de medlemmar som har ett humanitärt arbete, har lagt ned mycket arbete på att kunna bli humanitär partner. Därför var det med glädje som SMR:s styrelse bejakade Sidas beslut. Men också mycket annat har präglat året som gått. SMR deltog i oktober/november i Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea, med temat Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Generalförsamlingen fick ta emot Kyrkornas världsråds nya missionsdokument, Tillsammans för livet, ett dokument som SMR tillsammans med SKR och Svenska kyrkan har översatt till svenska. Under året har samarbetet mellan SMR och SKR fördjupats. Vi delar på vissa funktioner och de två ledningsgrupperna möts regelbundet. Arbetet med religionsfrihet och med frågor om religionens roll i utvecklingssamarbetet har utvecklats och SMR är en känd aktör inom dessa områden. Framför allt har frågorna fått större uppmärksamhet än tidigare. När det gäller det utvecklingspolitiska området har SMR gett synpunkter på den biståndspolitiska plattformen, samarbetat nära med de andra ramorganisationerna och skrivit en remiss på Statskontorets utredning om ramsystemet. SMR har arbetat med kvalitetshöjning i det långsiktiga utvecklingssamarbetet och kan se hur både medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer har stärkts i sitt arbete för minskad fattigdom och bättre livsvillkor. Under året har också arbetet med jämställdhet och rättighetsperspektivet fördjupats. SMR är till sin karaktär en mötesplats och ett instrument för medlemmarna. SMR ska också vara en röst för dem. Som styrelse och kansli vill vi utföra dessa uppgifter på allra bästa sätt. Vi gör det genom att både utmana och stödja. Det är angeläget att SMR:s medlemmar känner att det är deras organisation, deras samarbete. Under året har medlemmarna tagit ett ännu större ansvar för SMR, vilket är glädjande. Det har bland annat visat sig i arbetet med att utveckla SMR som mötesplats och de gedigna förberedelserna av det humanitära samarbetet. Vid 2013 års årsmöte fick SMR en ny medlem, Ungdom med uppgift. Fler medlemmar och ökad bredd gör SMR till en spännande mötesplats. SMR vill utveckla den rollen genom att arbeta med formerna för mötesplatser och modeller för hur vi tar vara på medlemmarnas kompetens och tillgodoser deras behov. SMR arbetar i ett sammanhang som ständigt förändras och som utmanar oss, både när det gäller utvecklingspolitik, bistånd och relationer i den världsvida kyrkan. Mitt i detta kan vi med glädje och tacksamhet se tillbaka på det gångna året och allt det arbete som har utförts. Vi tror att vi har fått bidra till SMR:s vision: Guds rike gestaltas i världen. Detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Mattias Ingeson Ordförande Eva Christina Nilsson Generalsekreterare

5 Styrelsen 2013 ORDFÖRANDE Mattias Ingeson, Erikshjälpen ORDINARIE LEDAMÖTER Birgitta Larsson, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Bo Paulson, Individuell Människohjälp Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan Helena Engkvist, Folk&Språk Helena Nyström, KFUM Sverige Kati Hirvonen, Pingst fria församlingar i samverkan Kjell Bonerfält, Evangeliska Frikyrkan Sven-Erik Fjellström, Svenska kyrkan Ett uppdrag utöver det vanliga YOUR MISSION, SHOULD YOU CHOOSE TO ACCEPT IT De berömda inledningsfraserna kommer från den actionfyllda tv-serien och filmerna Mission impossible. En mission, ett uppdrag. Det finns uppdrag som man bara inte kan säga nej till! En över 100 år gammal organisation med 34 medlemsorganisationer som tillsammans bedriver ett världsomspännande arbete för utveckling, fred och mänskliga rättigheter. En organisation som samlar alla större kyrkor och samfund i landet och som med auktoritet och erfarenhet kan tala om trons och religionens kraft i människors liv. Count me in! Jag vill vara med! Som relativt ny ordförande finns det fortfarande mycket som jag behöver lära mig om SMR:s medlemsorganisationer och verksamhet. Det jag har sett av deras engagemang och professionalitet under 2013 imponerar och inspirerar. Mission som begrepp väcker olika känslor och tankar hos olika betraktare och en viktig uppgift inom SMR de kommande åren blir att formulera och bli ännu tydligare kring vårt uppdrag och vår identitet, både internt och externt. Men en sak är redan tydlig: SMR har ett viktigt uppdrag, för människor som lever i utsatthet och fattigdom, för människor som saknar egen röst, för skapelsen, för Gud. Och tillsammans är vi starka! Mattias Ingeson ERSÄTTARE Gustaf Ödquist, Life & Peace Institute Leif Larsson, MAF Sweden Yusuf Aydin, Syrisk Ortodoxa kyrkan STYRELSENS PRESIDIUM Mattias Ingeson, Birgitta Larsson och Sven-Erik Fjellström 5

6 Axplock ur medlemmarnas verksamhet Barn i ett syriskt flyktingläger i Libanon. FOTO: OM SVERIGE

7 MEDLEMMAR Det går inte att kort och enkelt beskriva det som medlemsorgani sationerna gör tillsammans med sina samarbetsorga - n isationer under ett år. Men här ger organisationerna några exempel på vad som har hänt under

8 MEDLEMMAR En av organisationerna som stöder ADRA Malawis insats har utbildat kvinnor i att tillverka energisparande spisar. FOTO: ADRA SVERIGE ADRA Sverige I Mulanje-området har ADRA Malawi använt metoden REFLECT för att medvetandegöra befolkningen i 20 samhällen och utbilda dem i hur de kan få tillgång till sina rättigheter. ADRA Malawi har engagerat 13 andra organisationer och myndigheter som bidrar med expertis, utbildning och resurser och invånarna får ett nätverk av kontakter med organisationer som kan stödja dem i det fortsatta utvecklingsarbetet. De får också en bättre förståelse av sin egen roll i det större samhället. Bibelsällskapet Under 2013 har Bibelsällskapet fortsatt arbetet i Togo, Kamerun och Uganda med programmet The Good Samaritan. Målet är att ändra beteende och inställningar gentemot människor med hiv och aids. Good Samaritan har också utvecklat material för att jobba med relationer i familjen, särskilt mellan makar. I Togo har materialet använts för att diskutera könsroller och relationer i familjer. I Kamerun var 2013 sista året med stöd till Good Samaritan från Bibelsällskapet i Kamerun. 8 Barnmissionen Programmet Unite, Learn and Empower, ULE, riktar sig primärt mot hemmavarande kvinnor i speciellt utsatta stadsdelar i Manila, Filippinerna. Genom utbildning lär sig kvinnorna principer om bland annat sparande och eget företagande. ULE möjliggör också mikrolån till affärsidéer. Under året har Jonalyn (bilden på nästa sida) och hennes grupp på tio kvinnor lärt sig nya odlingsmetoder vilket resulterat i en liten gemensam odling i stadsdelen San Isidro. Dövas Afrikamission (DAM) DAM, som är en missionsförening inom Svenska kyrkan, arbetar utifrån den bärande principen att döva ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda planerar DAM att arbeta med ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka döva unga vuxna i Tanzania och på så sätt stärka dövas rättigheter i samhället. DAM stöder dövskolor i Tanzania, Eritrea och Etiopien.

9 Drama i en workshop i Kamerun. FOTO: BIBELSÄLLSKAPET Jonalyn är ensamstående mor och stolt deltagare i ULE. FOTO: BARNMISSIONEN FOTO: DÖVAS AFRIKAMISSION Barn i skoluniformer i södra Tanzania. FOTO: EVANGELISKA BRÖDRAFÖRSAMLINGEN EFS EFS internationella mission bedriver projekt under ledorden evangelisation, utbildning och diakoni i samarbete med lutherska kyrkor i östra Afrika (Eritrea, Etiopien, Tanzania och Malawi) och centrala Indien (Madhya Pradesh) samt med några andra organisationer, bland annat i Mellanöstern och Somalia. Under 2013 sändes fyra nya missionärer ut till Tanzania. Vid årets slut hade EFS sammanlagt åtta missionärer utsända i Tanzania och Etiopien och dessutom några seniorvolontärer. Erikshjälpen Under 2013 arbetade Erikshjälpen med ett drygt hundratal utvecklingsinsatser i 25 länder med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Till exempel arbetar vi i Västafrika efter en modell där man på kommunnivå samlar alla som har med barn att göra: skolor, sociala myndigheter, polis, föräldraföreningar, kyrkor och moskéer. Frågan om barns rättigheter har kommit upp på agendan och man arbetar nu gemensamt för att uppfylla sina skyldigheter mot barnen. Equmeniakyrkan Equmeniakyrkan fick sitt slutliga namn vid kyrkokonferensen i maj. I maj arrangerades också en mötesplats för internationell mission, då församlingsrepresentanter, förtroendevalda, anställda och representanter för samarbetskyrkor samtalade om den internationella missionen. Samtalet har fortsatt vid resor och besök hos samarbetskyrkor och i SMR:s och SKR:s seminarium om Kyrkornas världsråds missionsdokument. Allt detta har mynnat ut i en internationell långsiktig plan. Evangeliska Brödraförsamlingen Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm har under 2013 stöttat ett arbete i Lettland, främst orienterat runt bönhuset i Ringi, en av få historiska påminnelser om det omfattande herrnhutiska arbete som bedrevs under framför allt 17- och 1800-talet. Utöver detta stöder vi ekonomiskt ett projekt med 200 föräldralösa barn i södra Tanzania. Vi bidrar med rättshjälp, skolavgifter, skoluniformer (se bilden ovan) och annat skolmateriel samt ekonomisk ersättning till barnens förmyndare. 9

10 MEDLEMMAR Speedschool i byn Mandiela. FOTO: ERIKSHJÄLPEN Evangeliska Frikyrkan (EFK) År 2013 präglades till stor del av den oroliga situationen i Centralafrikanska republiken. EFK:s systerkyrka får spela en stor roll för sina landsmän, och EFK stöttar både personellt, löpande verksamhet samt mer akuta insatser för människor på flykt. I Mellanöstern har EFK satsat på att utveckla arbetet för religionsfrihet; både enskildas rätt att välja religion och att stärka organisationers medvetenhet och kapacitet att arbeta för religionsfrihet. Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) EÖM har under året inlett ett projekt i sjumiljonersstaden Shangqiu i Kina, riktat mot barn med utvecklingsstörning och deras familjer. Många av dessa barn är undangömda och deras familjer är glada för hjälp till självhjälp. Kyrkan i Kina förlorade i kulturrevolutionen det mesta av sina historiska dokument. Därför har kyrkor i Kina vänt sig till EÖM för att få del av missionens historia, eftersom missionens historia är lika med kyrkans historia. 10 Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna Vänner (ELM) Under 2013 sände ELM fyra nya missionärer till norra Peru för att tillsammans med samarbetskyrkan starta ett nytt arbete i staden Piura. ELM och ungdomsorganisationen ELU utarbetade ett gemensamt missions- och ungdomskoncept, Move. Tre volontärer skickades till Etiopien och det arrangerades två missionsresor dit för att delta på evangeliserande sportläger. I början av 2013 reste två kenyanska präster runt till föreningar, församlingar och ungdomsgrupper i Sverige för att undervisa. Folk&Språk Folk&Språk samarbetar med SMR i projekt som främjar språkutveckling, alfabetisering och kulturbevarande insatser, främst i Västafrika. Det är språkgrupper som inte har haft något skriftspråk men som hjälpts till ett eget alfabet, stavningsregler, böcker och läsklasser på modersmålet. I nästan tio år arbetade Folk&Språk med ett Sida-stött alfabetiseringsarbete på 15 olika modersmål i Tchad tillsammans med organisationen FAPLG. Under 2013 fick FAPLG UNESCO:s stora alfabetiseringspris.

11 Rekreation och läger i Vitryssland. FOTO: FÖRSAMLINGEN ARKEN Kyrkor i Kina har fått del av missionens historia. FOTO: EÖM Julavslutning med studentgruppen i Piura. FOTO: ELM Församlingen Arken Genom ett nybyggt utvecklingscenter i Kolkata, Indien, vill Arken ge utsatta flickor och unga kvinnor möjlighet till utbildning, självförsörjning och hälsovård. Drygt barn i tolv länder får varje år stöd med mat, kläder, bostad, skolutbildning och hälsovård. Funktionshindrade ungdomar från fjorton distrikt i Vitryssland deltog i lägerverksamhet samtidigt som föräldrarna fick fortbildning. Genom samarbetspartners på Filippinerna har Arken bistått dem som drabbades av tyfonen Haiyan. KFUM Sverige KFUM Sverige arbetar med internationellt utvecklingssamarbete i partnerskap med KFUK-KFUMorganisationer runt om i världen. Utanför Ramallah i Palestina skapar vi tillsammans med Östra Jerusalems YMCA förutsättningar för unga tjejer och killar att etablera sig på arbetsmarknaden genom yrkesutbildningar och påverkansarbete för att stärka deras rättigheter. Totalt når det treåriga programmet över ungdomar vilket stärker deras kapacitet och utvecklar deras samhällen. Individuell Människohjälp (IM) Under 2013 har IM påbörjat arbetet med flera nya partners i Palestina. En av dessa är Ashtar Theatre. Tillsammans med bland andra IM har man börjat en träning som ska resultera i publika föreställningar. Men lika viktigt är att erbjuda en plats för kreativ, fysisk, teater. För första gången ska funktionshindrade ungdomar stå på en palestinsk scen. Ashtar bryter deras isolering och dessutom kommer pjäserna att nå ut i lokalsamhället och förändra attityder. Träning med Ashtar Theatre. FOTO: IM 11

12 MEDLEMMAR Landsbygdsutveckling i Tchad. FOTO: SVENSKA ALLIANSMISSIONEN 12 Kristna Fredsrörelsen Kristna Fredsrörelsen har i Colombia gett stöd till den menonitiska organisationen Justapaz, i arbetet för att främja rätten att vägra militärtjänstgöring på grund av religiös övertygelse. Under året gjordes en extern utvärdering av projektet som visade på mycket goda resultat; projektet har nått ut mycket bredare än vad som tidigare framgått. Det har inte bara påverkat personen i fråga utan även närmiljön och hur militarismen påverkar det colombianska samhället. Reinaldo Aguirre (till vänster med banderollen) är en av de unga vapenvägrarna som fått stöd från Justapaz. FOTO: KRISTNA FREDSRÖRELSEN Lepramissionen Sverige Lepramissionen samarbetar med The Leprosy Mission International med arbete i ett 50-tal länder. Lepramissionen Sverige bedriver utvecklingsinsatser och påverkansarbete i Nigeria, Kongo, Burma, Indien och Bangladesh. Under året har insatser påbörjats också i Sydsudan. Fokus i insatserna är integration av lepradrabbade, deras familjer och byar där de bor i samhällslivet. I Sverige sprider Lepramissionen också information om sjukdomen lepra och de lepradrabbades situation. Life & Peace Institute (LPI) LPI:s fredsarbete med studenter på universitetet i Addis Abeba, Etiopien, har fått efterföljare på två universitet i Khartoum, Sudan. Under läsåret har 100 studenter med olika bakgrund regelbundet mötts i dialogprojekt som LPI och lokala partners har skapat. Syftet är att förebygga våld genom att jobba med attityder och beteenden. Forskning från universitetet i Addis Abeba visar uppmuntrande resultat som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Peace Research i augusti 2013.

13 FOTO: LPI Dialog på Ahfad University for Women. OM Sverige Internationellt verkar OM i 113 länder. Under 2013 har arbetet bland syriska flyktingar i Syrien, Libanon och Jordanien fortsatt och utvecklats. Över matpaket har delats ut och totalt flyktingar har blivit hjälpta med vinterpaket, traumarådgivning och skolgång. Projektet kommer att fortsätta så länge behovet finns. Under 2014 hoppas OM kunna fokusera mer på långsiktiga insatser i form av utbildning och hjälp till självhjälp. Svenska Alliansmissionen Under året har arbetet inletts med att ta fram ett nytt strategidokument för Svenska Alliansmissionen, inklusive det internationella arbetet. Två nya missionärer reste under hösten till Tchad för att påbörja ett arbete inom förebyggande hälsovård och landsbygdsutveckling. Trots oroligheter i Egypten har skolan för mentalt funktionshindrade i Alexandria kunnat fullfölja sitt program med hjälp av två pedagoger från Sverige. Det tvååriga projektet avslutas våren Svenska kyrkan Under 2013 har arbete pågått med fokusering av Svenska kyrkans internationella arbete och en strategisk plan för perioden har fastställts. Ett exempel på stöd till kristna kyrkor i utsatta situationer är att Svenska kyrkans ärkebiskop under året skrev ett officiellt brev till myndigheterna i Eritrea med en vädjan om att underlätta situationen för kyrkan och de kristna i landet. Ett betydande arbete har genomförts under 2013 när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 13

14 MEDLEMMAR Temabild för Världsböndagen. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) SEK:s internationella arbete sker i första hand genom Världsböndagen, en global kvinnosolidaritet genom bön och insamling. Jag var främling och ni tog emot mig var temat för Världsböndagen Böndagskommittén tog initiativ till ett upprop och namninsamling mot REVA-projektet, där människor med osvenskt utseende stoppades av polis på allmän plats och avkrävdes ID. Uppropet och namnunderskrifterna skickades till ansvariga myndigheter. Syrisk ortodoxa kyrkan Det internationella arbetet inom den Syrisk ortodoxa kyrkan har framför allt varit fokuserat på Syrien och den utsatta situationen för de kristna i landet. Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige har under 2013 arbetat med att samla in medel i stiftet för att dels hjälpa de kristna som är kvar i landet men också de som befinner sig på flykt i Libanon, Turkiet och Grekland. Arbetet har fokuserat på humanitärt bistånd till kristna i Syrien och flyktingar i grannländerna. Trosgnistans mission Trosgnistans mission fortsätter att stödja olika former av utvecklingsinsatser i ett 15-tal länder. Stödet ges oftast genom ett nätverk av lokala partnerskapskyrkor. Största delen av insatserna går till Under året har Trosgnistans Mission deltagit med hjälpinsatser på ön Leyte, Filippinerna. FOTO: WILLIAM ACUZAR. Östafrika och Indien genom Trosgnistans fadderprogram. En stor del av insatserna går till utbildning. Under 2013 inträffade en jordbävning på ön Bohol samt en tyfon på ön Leyte på Filippinerna. Trosgnistans mission har under året deltagit med omfattande hjälpinsatser på båda dessa ställen. Ungdom med uppgift (UMU) UMU Sverige hade under året 12 kurser där ungdomar från olika länder bodde tillsammans och fick undervisning. Efter det åkte de på missionsresor till Sydamerika, Afrika och Asien. I mars deltog 436 personer från 34 länder i en missionsresa till Lettland. De samarbetade med lokala kyrkor och hade program för bland andra ungdomar och hemlösa, besökte sjuka och mycket mer. UMU startade också en klädfabrik i Nepal som anställer kvinnor som varit utsatta för eller är i riskzonen för trafficking. Medlemsorganisationer under Barnmissionen/NavPartners Bibelsällskapet Dövas Afrikamission EFS Equmeniakyrkan Erikshjälpen Evangeliska Brödraförsamlingen Evangeliska Frikyrkan Evangeliska Östasienmissionen Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna vänner FHI Sverige Folk&Språk Frälsningsarmén Sverige Församlingen Arken Hoppets Stjärna/Tältmissionen Individuell Människohjälp (IM) International Aids Services (IAS) Katolska kyrkan i Sverige/Caritas Sverige KFUM Sverige Kristna Fredsrörelsen Lepramissionen Sverige Life & Peace Institute MAF Sweden OM Sverige Operation Mercy Pingst fria församlingar i samverkan/pmu Sjundedags Adventistsamfundet/ADRA Sverige Svenska Alliansmissionen Svenska kyrkan Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Syrisk ortodoxa kyrkan Trosgnistans Mission Ungdom med Uppgift Vännernas samfund/kväkarhjälpen

15 Skolundervisning i flyktingläger i Libanon. FOTO: SYRISK ORTODOXA KYRKAN Ett år som medlem i SMR I maj 2013 blev Ungdom med uppgift, UMU, medlem i Svenska missionsrådet. Vi tyckte att vi borde vara med för att vi tror på ekumenik och samarbete, säger Chris Duff, ledare för YWAM Sweden International Office. Men hur har tiden som medlem varit hittills? DET HAR VARIT VÄLDIGT BRA, säger Chris Duff. Alla våra förväntningar har gått i uppfyllelse. Förutom att finnas med i ett ekumeniskt sammanhang ville UMU få tillgång till mötesplatser och bygga relationer med andra organisationer. Redan förs samtal om samarbete med Folk&Språk och mer är på gång. Man kan förstås ta kontakt utan att vara medlem i SMR, men det är sådant som inte händer. Nu träffas man på fika på SMR:s mötesplatser. UMU har också fått goda råd från SMR:s kansli om hur de kan bygga upp administrativa rutiner för utsända svenskar. Att söka Sidabidrag var inte ett av huvudskälen till att bli medlem. Men intresset har väckts genom medlemskapet och UMU utvärderar nu två projekt för att se om det går att utveckla något av dem. Chris Duff ser erfarenheter inom UMU som skulle kunna vara intressanta för andra medlemmar att ta del av: att vara en bred organisation med medarbetare i många länder och ha fler medarbetare från syd än från nord. Det finns också personer inom UMU som kan undervisa om mångfald, kultur och tvärkulturell konfliktlösning. Anders Carlsson, verksamhetschef för Ungdom med Uppgift Linköping, säger att UMU också har erfarenhet av att evangelisera i olika kontexter och är bra på att inspirera ungdomar för mission och ge dem utrymme i organisationen. Dessutom är det en flexibel organisation. På både gott och ont. Det goda är att vi tänker utanför ramarna, men vi kan också lära oss att inte bli för kortsiktiga, säger Anders Carlsson. Viktoria Isaksson 15

16 PERSONAL Ett förtroende att förvalta statliga medel Bara tanken på att vi har förtroende att förvalta pengar och möjlighet att påverka människors livssituation gör ju att man inte börjar mixa ihop det med personliga eller organisatoriska intressen som inte ligger i linje med arbetet. DET SVARAR TOMAS LINDÉN, Svenska missionsrådets controller, på frågan om vad det är att vara en god förvaltare av statliga medel. Det viktigaste i hans jobb tycker han är den inre inställningen. Att ha ett seriöst förhållningssätt. Sedan kan man inte påverka allt, men man kan få mer erfarenhet och kunskap och man kan lära sig av sina misstag. En vanlig dag på jobbet har Tomas mycket mejlkontakt, framför allt med medlemsorganisationerna. Det är frågor om SMR:s regler för att söka bidrag, avtalsregler, revisionsfrågor och utbetalningar. Det kan också vara kompletteringar som Tomas vill ha in från medlemmarna eftersom det ligger i hans jobb att följa upp slutrapporter och årliga revisioner. Han gör många rutinkontroller, till exempel att det är rätt person som rekvirerar pengar från medlemsorganisationerna och att det är rätt belopp mot lyftplaner och avtal. Det handlar mycket om att klara deadlines, jaga på. Det främsta arbetsredskapet är IHS, insatshanteringssystemet. Arbetsuppgifterna beror en del på vilken tid på året det är. När intervjun görs, i mars, handlar det mycket om att stämma av bokföringen inför bokslutet och att sammanställa den finansiella rapporten i årsrapporten till Sida. Jag har också mycket dialog om de handlingsplaner för antikorruption som medlemmarna gör. När Tomas började som controller kom han rakt in i turbulensen efter Riksrevisionens kritik 2007 om oegentligheter i biståndet. Det var en tuff tid. Sida fick krav på ökad kontroll och ställde i sin tur högre krav på SMR och de övriga ramorganisationerna. Och SMR tog fram revisionsinstruktioner som medlemmarna och samarbetsorganisationerna skulle använda. I dag tycker han att SMR ibland var för hårda, vilket var en reaktion på den hårda granskningen från Sida. Nya uppgifter Arbetet som controller har ändrats genom åren. I början handlade det mest om att följa upp slutrapporter och få revisionsinstruktionerna att fungera i alla led. I takt med att kraven har ökat på redo 16 ETT ÅR PÅ SMR Januari NY KANSLIORGANISATION Kansliet delas in i tre enheter: enheten för kommunikation och lärande, enheten för administration och enheten för internationellt utvecklingssamarbete. STUDIEHANDLEDNING TILL TOGETHER TOWARDS LIFE Eva Christina Nilsson åker till Kerala, Indien för att arbeta med en studiehandling till Kyrkornas världsråds missionsdokument. MEDLEMSDAGARNA Alla dessa analyser är ett av flera teman medlemmarna får ta del av under årets medlemsdagar. Ett extra rådsmöte fattar beslut om nya stadgar. NYTT VECKOBREV LANSERAS Lärgruppen för organisationsutveckling börjar skicka ut en kort reflektion från någon av medlemmarna i gruppen.

17 visning, revision och system för god internkontroll har han blivit mer inblandad i organisationsbedömningar, policyn, handlingsplaner, mallar etc. Det är mycket samarbete med handläggarna och han ingår också i den grupp på kansliet som arbetar med avvikelseärenden. Noggrannhet. Det är det viktigaste i Tomas jobb. Jag gör dubbelkontroller, det blir bara mer trassel om saker och ting blir fel. Samtidigt försöker han ha en balans så att han kan vara effektiv. Och han försöker vara flexibel utan att tappa kontrollen. Det är till exempel svårt för oss att skapa helt perfekta mallar för allting. Man får väga vad som är viktigast i varje situation för att klara rapporteringstider och deadlines. Våra avtal är ganska strikt skrivna, det är naturligt att det blir mycket frågor. Resor ger lärdomar Det händer att Tomas reser tillsammans med medlemsorganisationer och träffar samarbetsorganisationer. Resorna är ett sätt att få mer förståelse för hur revision och ekonomihantering fungerar i olika sammanhang. För det skiljer sig, till exempel i synen på redovisning och hantering av kvitton. Man tampas med olika problem i olika kontexter. Den förståelsen får man först när man kommer ut. Sedan har jag också sett system som jag har dragit lärdom av. Tomas brukar sitta ner med dem som jobbar med ekonomi och prata om hur de jobbar, gå igenom avtalen och göra stickprov i redovisningen. Någon resa har också handlat om en fördjupad revision på grund av avvikelseärenden. Då träffar Tomas också den lokala revisorn. Man kan ha bra system, men det räcker att en person utnyttjar brister i den interna kontrollen. En brist han har sett är att avtalen inte är förankrade hos alla som jobbar med en insats eller att organisationens ledning, särskilt styrelsen, inte tar sitt ansvar. Extra knepigt tycker han att det är i de fall där revisorn har haft anmärkningar som medlemsorganisationen följt upp med samarbetsorganisationen, men så har det ändå brustit i kontrollen. Men vi måste kunna jobba med tillit också. Eller hur? Det går inte att jobba annars. Resorna ger också insikt i att det finns mycket Personal under 2013 Anders Aspegren, ekonomi- och kansliansvarig Anders Malmstigen, ansvarig för utvecklingssamarbetet Ann Sundell, administratör och webbkommunikatör Birgitta Johansson, personalstrateg, från juni också 30 procent för SKR Birgitta Rosén, ansvarig för enheten för kommunikation och lärande Christine Söderberg, kommunikationsstrateg januari till början av augusti Claes Johan Alexandersson, handläggare för utvecklingssamarbete Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Joanna Lilja, handläggare för utvecklingssamarbete och information Joel Malmvall, handläggare för utvecklingssamarbete, föräldraledig, april till oktober Joel Sverker, handläggare för utvecklingssamarbete Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet Kristina Patring, projektledare kapacitetsutveckling religionsfrihet, mars till december Lisa Arlbrandt, vikarierande handläggare för utvecklingssamarbete, april till december Lorentz Forsberg, rådgivare - utvärdering Matilda Pearson, kommunikatör, oktober till december Mikael Wiking, handläggare för utvecklingssamarbete Robert Odén, rådgivare teologisk reflektion, religion och utveckling Sara V. Dynesius, ekonom och löneadministratör, också för SKR och Ekumeniska Centret Tomas Lindén, controller Viktoria Isaksson, kommunikatör till juli, därefter kommunikationsstrateg bra verksamhet. Och att medlemmar och samarbetsorganisationer har stor kunskap och lång erfarenhet. Ibland känns det som att det är så oerhört mycket fokus på kontroll och ekonomi det är ju så otroligt mycket mer i projekten. Därför är det också viktigt att dokumentationen breddas i projekten. Viktoria Isaksson Februari SIPU GRANSKAR SMR på uppdrag av Sida. Granskningen visar att SMR har välfungerande system och är lämpliga som strategisk humanitär partner till Sida. Andrew Feinstein, före detta parlamentsledamot för ANC. GÖTEBORGSPROCESSEN Seminarium om hur trosbasera de rörelser kan utmana sina re ge ringar att begränsa vapenhandeln, Kapstaden, Sydafrika. Viktoria Isaksson deltar från SMR. STYRELSEMÖTE med beslut om budget för

18 PERSONAL En dag med SMR:s handläggare INGEN DAG ÄR EGENTLIGEN den andra lik, säger Lisa Arlbrandt som handlägger insatser i Väst- och Centralafrika. På hösten är det bedömningar av medlemsorganisationernas ansökningar som är i fokus och under våren Sida-rapporten. Däremellan kommer resor, utbildningar och olika projekt inom SMR:s andra verksamhetsområden som kapacitetsutveckling, påverkan och religionsfrihet. Under 2013 inleddes en ny treårig verksamhetsplan som har gett upphov till en del nya satsningar, till exempel bildades HUM-enheten för att intensifiera arbetet med att bli humanitär partner till Sida, en ny lärandeutvärdering om religion och jämställdhet sattes igång och en djupdykning i rättighetsperspektivet håller just på att utvecklas till en policy. Den här dagen är det insatsbedömningar på schemat. Det brukar ta ungefär en dag att läsa in sig på insatsen och skriva rekommendationer, säger Lisa. Insatser är alltså de utvecklingsprojekt som Svenska missionsrådet stödjer genom sina medlemsorganisationer och deras lokala partners. Det handlar om allt från att förhindra trafficking i Östeuropa till brunnsbyggen i Sudan. Det är roligt när man får tag i en rapport där man verkligen kan se att det hänt något ett kvitto på att insatsen gjort skillnad, säger Joel Malmvall som är handläggare för Latinamerika. Arbetet är ofta långsiktigt, och även om det inte är varje dag som rapporterna och mejlen handlar om stora utvecklingsframgångar så är det processerna som är spännande, menar Joel som bland annat jobbat mycket med att ta fram den nya policyn för rättighetsperspektivet. Processen har varit väldigt dynamisk och lärorik, särskilt tack vare att några medlemsorganisationer bidragit med sina perspektiv. De är ju experter på sina länder, frågor och partnerskap. Handläggarna har en tät kontakt med medlemsorganisationerna via mejl, telefon och en del besök både i Sverige och utomlands. Vi är inte experter på ett visst land eller kontext men kan ställa andra, mer jämförande och översiktliga frågor vilket jag tror medlemsorganisationerna uppskattar, säger Lisa. Vi har en bra överblick och kan dra parallel 18 SAMTAL MED UD om religionens roll i utvecklingssamarbetet. INSPIRATIONSDAG FÖR KYR- KORNAS GLOBALA VECKA med start på temat Helig fred tro som fredsskapare. Panelsamtal. RELIGIONSFRIHET I UTRIKESDEKLARATIONEN SMR skriver ett pressmeddelande om att utrikesdeklarationen visar att regeringen vill ta större ansvar för religionsfriheten men att mycket återstår att göra.

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD 2013 & 2014 ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Ekumenik kommer från det grekiska

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo Insats för irakiska flyktingar 2014 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU Så blir barnen goda medborgare Zawadi lever mitt i faran PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo De är Årets världsförbättrare PMU

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 2008 #2 En tidning från PMU InterLife TIPS OCH ARGUMENT OM HÅLLBAR LIVSSTIL sid 6-9 NIcLAS GJORDE SKOLFILM OM MISSION I DR KONGO sid 22 fokus:

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning carmen sprider hopp i öknen 2013 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU kristen minoritet får hjälp Jouris skola bombades Sommar- KAMPANJ PMU stöder barns rätt till utbildning nu kommer boken om Denis Mukweges dramatiska

Läs mer

Inte längre rädd. Denis Mukwege besöker Sverige. 1 800 kvinnor startar eget. PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien

Inte längre rädd. Denis Mukwege besöker Sverige. 1 800 kvinnor startar eget. PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien Denis Mukwege besöker Sverige 2013 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU 1 800 kvinnor startar eget Inte längre rädd Barnens Rätt- KAMPANJ PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien Insamling pågår för Filippinerna

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 4 HÄLSA 8 UTBILDNING 12 FÖRSÖRJNING 16 CIVILSAMHÄLLET 20 SVERIGE 24 IM FAIR TRADE 26 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 28 ÅRSREDOVISNING 2013 31 EKONOMISK

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer