region hallands organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "region hallands organisation"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2 region hallands organisation REGIONFULLMÄKTIGE Revisorer Skolutskott REGIONSTYRELSE PRESIDIUM SKOLORNA Naturbruk Halland - Munkagårdsgymnasiet - plönningegymnasiet REGIONKANSLIET Enheten för halländsk tillväxt Enheten för halländsk livsmiljö Katrinebergs folkhögskola Administrativa enheten Löftadalens folkhögskola KASK! Interreg-sekretariatet Kattegat-Skagerrak

3 Halland bästa livsplatsen 2009 kommer att gå till historien som ett av de mörkaste åren på mycket länge när det gäller läget i världsekonomin och på arbetsmarknaden. Hallands varierande näringsliv gör oss mindre sårbara, och har inneburit att vi klarat oss förhållandevis bra. Vid slutet av året var ändå över hallänningar utan arbete och ungdomsarbetslösheten uppe i drygt 10 procent. Det är oerhört dystra siffror. I en lågkonjunktur som denna blir Region Hallands framtidsinriktade arbete än mer betydelsefullt. Vi står nu mitt i ett intensivt förberedelsearbete för att förena verksamheterna inom nuvarande Region Halland och Landstinget Halland. Från och med 2011 är vi en region med ansvar för både regional utveckling och hälso- och sjukvård. Med den nya regionbildningen får vi möjlighet att ta ett samlat grepp om de frågor som påverkar Hallands utveckling. Visionen för den nya regionen blir den samma som i nuvarande Region Halland; Halland bästa livsplatsen! Det är en utmaning och en fantastisk målbild att verka emot! Kulturen spelar en betydande roll för att stärka Hallands attraktivitet. Utifrån utredningen Kultur för ökad attraktivitet har Region Halland nu tecknat utvecklingsavtal med kulturinstitutioner som ska leda till förnyelse och utveckling av kulturlivet i Halland. Genom en avsiktsförklaring mellan Region Halland och Statens kulturråd skapas också nya möjligheter att påverka fördelningen av statsbidragen. Halland blir en av fyra regioner som ska ingå i den nya samverkansmodellen. En god tillgänglighet är av avgörande betydelse för Hallands utveckling och attraktivitet. Med en väl utbyggd infrastruktur kan vi erbjuda hallänningarna en stor arbetsmarknad med goda pendlingsmöjligheter, samtidigt som näringslivet får tillgång till en utökad marknad för sina varor och tjänster. I vårt förslag till infrastrukturplan för , som under 2009 lämnades till näringsdepartementet, slår vi fast att utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg är det viktigaste infrastrukturprojektet i Halland. I skrivande stund har vi fått det efterlängtade beskedet att en utbyggnad av Västkustbanan ingår i regeringens infrastruktursatsningar under planperioden. Sammantaget finns det många anledningar att se ljust på Hallands framtid, trots den rådande lågkonjunkturen. Fokus i både nuvarande och blivande Region Halland ska alltid ligga på hur vi bäst kan stärka och skapa nytta för hallänningarna och de halländska företagen. De ska känna att de valt att bo och verka på den bästa livsplatsen! Göran Karlsson Regionstyrelsens ordförande årsredovisning

4 Innehåll Förord 3 förvaltningsberättelse 5 Halland och omvärlden 6 Regionstyrelseåret Måluppfyllelse 15 Årets resultat 27 Balansräkning 30 Tilläggsupplysningar 32 Kassaflöde 34 Finansiella mål 35 Investeringsredovisning 36 Driftsredovisning per verksamhetsområde 38 Region Hallands bolag 44 Sammanställd redovisning 46 Personalredovisning 52 Redovisningsprinciper 57 Revisionsberättelse för år verksamhetsberättelse 59 Halland bästa livsplatsen 60 Här förverkligar vi bodrömmar 61 Här bygger vi företag med kunskap 64 Här skapar vi fördelar av läget 74 Grundläggande förutsättningar 76 Region Hallands skolor 82 Ordlista 85 4 årsredovisning 2009

5 förvaltningsberättelse årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 5

6 Halland och omvärlden lågkonjunkturens effekter Under hösten 2008 drabbades världsekonomin av en finanskris som nu har utvecklats till en djup lågkonjunktur. Under hela 2009 präglades den ekonomiska utvecklingen och situationen på arbetsmarknaden av den svaga konjunkturen. Antalet varsel om uppsägning låg under året på en nivå som bara kan jämföras med krisåren i början av 1990-talet. Arbetslösheten ökade dramatiskt under året och ligger kvar på en allt för hög nivå. Detta gäller i särskild hög grad för ungdomar. Antalet varslade i Halland år 2008 och 2009 uppgick till 3700 personer, vilket innebär att andelen varslade av de sysselsatta i Halland uppgår till 2,5 procent. Halland är ändå ett av de län som har klarat sig bäst genom krisen vad avser varsel om uppsägning. Störst andel varslade hade Gävleborgs län med 5,6 procent, medan bara Uppsala län och Gotland hade en mindre andel än Halland. Den bransch som har drabbats hårdast av lågkonjunkturen är industrin och av de olika industribranscherna är det verkstadsindustrin som har haft störst problem. Även byggbranschen, transportsektorn och i viss mån den företagsinriktade tjänstesektorn har haft svårigheter i lågkonjunkturen. Att näringslivet i Halland har klarat sig förhållandevis bra förklaras i första hand av att Hallands näringslivsstruktur är varierad och saknar inslag av stora verkstadsindustriföretag och underleverantörer till fordonsindustrin hallänningar var i december 2009 utan arbete. Av dessa var öppet arbetslösa och befann sig i något program med aktivitetsstöd. Av de arbetslösa var ungdomar mellan 18 och Andel sysselsatta som varslats i Sverige (%) september 2008 februari 2010 Gävleborgs län Blekinge län Västernorrlands län Jönköpings län Västra Götalands län Kronobergs län Örebro län Västerbottens län Västmanlands län Värmlands län Södermanlands län Jämtlands län Östergötlands län Kalmar län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Dalarnas län Hallands län Uppsala län Gotlands län Riket Andel arbetslösa ungdomar i Halland, år (%) november 2009 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Halland Riket Öppet arbetslösa 2,5 % 9,6 % 10,0% 10,4 % 10,9 % 12,7 % 11,0 % 11,7 % 4,0 % 16,2 % I program med aktivitetsstöd 6 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

7 24 år. Trots dessa alldeles för stora tal är arbetslösheten i Halland klart lägre än i riket i genomsnitt. Det finns ett tydligt samband mellan de relativt få varslen och den förhållandevis låga arbetslösheten. Erfarenheterna från 90-talskrisen är dock att sysselsättningen tenderar att minska mer än vad varslen indikerar och att arbetsmarknaden kommer att vara svag ganska lång tid efter att ekonomin har börjat växa igen. Ungdomsarbetslösheten är hög i alla Hallands kommuner och ligger i genomsnitt på drygt 10 procent. Laholms kommun sticker ut med 6,6 procent öppet arbetslösa och 9,1 procent i olika program. Totalt är alltså ungdomsarbetslösheten i Laholm 16,2 procent, vilket är klart högre än riksgenomsnittet som ligger på 11,7 procent. För att möta ungdomsarbetslösheten har Region Halland initierat projektet Karriär i Halland, som beviljats stöd från EU:s socialfond. I projektet ska arbetslösa ungdomar kunna välja mellan tre tillväxtfokuserade spår: Introduktionsutbildning plus praktik i aktuella och framtida bristyrkesbranscher. I Halland finns ett antal branscher som har en stor andel åringar anställda, t ex service, omsorg och försäljning. befolkningsutveckling Halland håller ställningen som en av Sveriges mest växande regioner. Den stora inflyttningen från övriga Sverige visar att Halland är en av landets mest attraktiva regioner att bo och arbeta i. Folkmängden i Halland ökade under 2009 med personer och uppgick den 31 december 2009 till Alla hallandskommunerna uppvisar en befolkningsökning under Mest ökade folkmängden i Kungsbacka med personer följt av Halmstad med 846, Varberg med 776, Falkenberg med 288, Laholm med 87 och Hylte 4 personer. Folkmängsökningen i Halland förklaras till största delen av inflyttning personer flyttade till Halland och flyttade från regionen under Nettoflyttningen uppgick alltså till personer, varav personer från andra län i Sverige och personer från utlandet. Inflyttningen till Halland från utlandet har ökat liksom till övriga Sverige. Halland avviker dock från det nationella mönstret genom att vara det enda län som har en nettoinflyttning från övriga Sverige som ligger i nivå med nettoflyttningen från utlandet. Noterbart är att Halland i absoluta tal har det tredje största inrikes flyttningsnettot efter Skåne och Stockholms län. Introduktionsutbildning plus praktik hos soloföretagare. I Halland finns många solo- och fåmansföretag. Vi tror att många av dem kan ta emot en praktikant om de får stöd av projektet. Introduktionsutbildning plus deltagande i en utbildnings- och praktikmodul för individanpassat entreprenörskap inom regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst nyföretagarrådgivning i Halland. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 7

8 regionfrågan Regeringspartiernas överenskommelse i början av året innebär att Halland kan bilda en region med ansvar för såväl regionala utvecklingsfrågor som hälso- och sjukvårdsfrågor, med start år Genom att bilda en region får vi ett direktvalt organ som ger oss stabila och långsiktiga förutsättningar för att utveckla Halland i en fortsatt positiv riktning. Detta poängterades i ett gemensamt yttrande från Region Halland, Landstinget Halland och samtliga kommuner över en departementsskrivelse som ska ligga till grund för en proposition om regionfrågan. Propositionen, som föreslår en lagstiftning som gör det möjligt att bilda Region Halland, kommer att behandlas av riksdagen under våren västkustbanan Region Hallands kamp för att få till stånd dubbelspår genom Varberg har fortsatt med oförminskad styrka. Detta ledde till att regionstyrelsen beslutade att avsätta 210 mkr ur anslaget för regional infrastruktur, som tillsammans med de 290 mkr som Varbergs kommun har beslutat avsätta, innebär en medfinansiering på en halv miljard. Dessutom har landstingsstyrelsen beslutat att vara med och medfinansiera Västlänken genom Göteborg. Sammantaget visar detta hur viktigt politikerna i Halland tycker det är att dubbelspåret i Varberg blir verklighet, så att man utnyttja kapaciteten på Västkustbana fullt ut. Under året har ett gemensamt arbete i regionkansliet och landstingskansliet påbörjats för att skapa en förtroendemannaorganisation och en förvaltningsorganisation för nya Region Halland. 8 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

9 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 9

10 Regionstyrelseåret 2009 Regionfullmäktige och regionstyrelsen har sedan valet 2006 en borgerlig majoritet. Av styrelsens elva ledamöter representerar fyra moderaterna, en centerpartiet, en folkpartiet, en kristdemokraterna och fyra socialdemokraterna. Regionstyrelsens ordförande är Göran Karlsson (c). Under 2009 sammanträdde regionstyrelsen åtta gånger och regionfullmäktige två gånger. Här följer ett urval av årets ärenden. februari Regionstyrelsen beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta den uppdaterade Folkhälsopolicyn för Halland och att rekommendera kommunerna och Landstinget Halland att arbeta efter policyns intentioner. Folkhälsopolicyn anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. Beslut om medfinansiering av projektet Tävlingen Miljöinnovation 2009 med kronor. Den nationella tävlingen arrangeras av Region Halland i samarbete med en rad partners och medfinansiärer. Tävlingens syfte är att vara en språngbräda för innovatörer genom att stödja och uppmärksamma Sveriges intressantaste miljöinnovationer. Beslut om medfinansiering av projektet Utvecklingsmiljö för ny vindkraftsteknik med 1,5 miljoner kronor under I projektet, som drivs av Falkenbergs energi, avser man att skapa en utvecklingsmiljö som bidrar till produkt- och affärsutveckling inom vindkraftsområdet. Beslut om medfinansiering av projektet Ung Företagsamhet i Halland med kronor under Genom organisationen får ungdomar möjlighet att prova på företagande och driva UFföretag april Regionstyrelsen godkänner Region Hallands årsredovisning med förvaltningsberättelse för För att kunna genomföra förslagen i kulturutredning Kultur för ökad attraktivitet har Landstinget Halland beslutat att skjuta till 7 miljoner kronor under Regionstyrelsen beslutar att presidiet får i uppdrag att fördela medlen och att teckna utvecklingsavtal med berörda parter. Ett förslag finns om att skapa ett gemensamt Barnahus i Halland, dvs en plats dit unga som utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp kan få samlad hjälp och stöd. Styrelsen beslutar att sända förslaget till de tänkta huvudmännen (de halländska kommunerna, landstinget, polisen och åklagarmyndigheten) för ställningstagande. Beslut om att Halland ska lämna in en gemensam ansökan om så kallade Yrkesvux-platser. Med hänvisning till konjunkturnedgången beslutar styrelsen att kommunernas och landstingets medlemsavgifter till Region Halland för 2010 inte ska indexuppräknas, men att regionens bidrag till institutioner och organisationer ska räknas upp enligt gällande modell. 10 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

11 maj Utredningen Attraktivt boende i Halland utan intrång på stränderna presenteras för styrelsen som beslutar att lämna över rapporten till Länsstyrelsen och de halländska kommunerna. Beslut om regional medfinansiering av projektet Strategisk nanoteknisk satsning med totalt euro under åren Syftet med projektet är att utveckla nanoteknologi, som kan leda till innovationer inom exempelvis hjälpmedel, elektronik och miljövänliga produkter. Jämte Halland ingår en rad universitet, högskolor och regioner i Öresund/Kattegat/Skagerak-området. Beslut om regional medfinansiering av projektet Hälsoteknikcentrum Halland med drygt 15 miljoner kronor under åren Projeketet har beviljats medfinansiering av EU:s regionala utvecklingsfond och ska skapa en ny halländsk mötesplats för utveckling av produkter och tjänster inom Hälsoteknik. Högskolan i Halmstad är projektägare och projeketet bygger på samverkan med bland annat företag, forskare, kommunerna i Halland, Landstingar Halland, brukarorganisationer m fl. Beslut om regional medfinansiering av projektet Etablering och utveckling av Alexanderssoninstitutet vid Campus Varberg med drygt 3,5 miljoner kronor under åren Alexanderssoninstitutet har beviljats medfinansiering av EU:s regionala utvecklingsfond ska stödja en framåtriktad och kunskapsintensiv utveckling av halländska företag. Beslut om regional medfinansiering av projektet Coast Alive med knappt euro under åren Coast Alive har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och i projektet ingår samarbetspartners från Sverige, Norge, Danmark, England och Holland. Syftet med projektet är att utveckla gångstråk i tätorter för att få människor att röra på sig mer i vardagen. Beslut om medfinansiering av projektet Halländsk modell för investeringsfrämjande åtgärder med med knappt kronor under Projektet har beviljat stöd från Tillväxtverket och ska ge förslag till en stödstruktur för att främja inflödet av internationell kompetens och kapital till Halland. juni Regionstyrelsen utser tre representanter till den politiska organisationskommitté som ska ta fram förslag till förtroendemannaorganisation för nya Region Halland Styrlens representanter blir Gösta Bergenheim (m), Carl Fredrik Graf (m) och Jana Nilsson (s). En utredning kring organisationen av Kulturmiljövård Halland presenteras för styrelsen, som beslutar att överlämna den till den politiska organisationskommittén för regionbildningen. En maritim strategi för hållbart nyttjande av Kattegatt med kust har tagits fram av Region Halland, Länsstyrelsen och de halländska kommunerna. Styrelsen beslutar att Kattegattstrategin ska fungera som ett framtida stöddokument vid utvecklingsarbete som bedrivs i anslutning till Kattegatt med kust. Beslut om regional medfinansiering av projektet Landsbygdsutveckling i Skandinavien (LISA) med totalt euro under åren Projektet har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt med parter i Sverige, Danmark och Norge med Region Halland som leadpartner. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 11

12 Beslut om regional medfinansiering av projektet IKON (Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk) med knappt euro under åren Projektet har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och är ett samarbetsprojekt med parter i Sverige, Danmark och Norge. Beslut om regional medfinansiering av projektet Axtorna upplevelsecentrum med knappt kronor under Projektet medfinansieras av Leader Landsbygd, ideella och privata intressenter. Beslut om att Region Halland lämnar SydSam i dess nuvarande form med anledning av att den ideella föreningen upphör och istället ingår i det nätverk som kommer att skapas. september Beslut om medfinansiering av projektet Företagsamma Bolmenbygden destinationsutveckling med knappt kronor. Projektet har även sökt ca 1,2 miljoner kronor i bidrag från Landsbygdsprogrammet. Syftet med projektet är att utveckla upplevelsenäringen på landsbygden med Bolmen och företagen i bygden som drivkraft. oktober Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att avslå motionen Låt Halland bli ett eurolän med hänvisning till att dagens service, när det gäller tillgång och användning av euro i Halland, uppfyller det aktuella behovet. Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget för Region Halland under Regionen får under året ingen uppskrivning av kommunernas och landstingets medlemsavgifter och resultatet för 2010 sätts till -1,87 miljoner kronor. Ramen för medfinansiering av EU-projekt fastställs till 17 miljoner kronor. I verksamhetsplanen beskrivs hur Region Halland kommer att arbeta mot målet Halland bästa livsplatsen. Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta förslag till Biblioteksstrategi för Halland och rekommendera de halländska kommunerna och landstinget att arbeta efter strategins intentioner. Biblioteksstrategin identifierar områden där samverkan mellan biblioteken kan utvecklas. Region Halland ansvarar för att strategin följs upp. Regionstyrelsen godkänner förslaget till Regional infrastrukturplan för Halland Regeringen väntas fatta beslut om den slutliga ekonomiska ramen för varje län i början av Den halländska planen pekar ut en utbyggnad av Västkustbanan genom Varberg som den absolut viktigaste satsningen för Halland. Av den preliminära ramen på miljoner kronor, föreslås 210 miljoner kronor gå till medfinansering av en dubbelspårsutbyggnad, inklusive resecentrum i Varberg. Regionstyrelsen ger presidiet i uppdrag att utse mottagare av Region Hallands kulturpris och utvecklingsstipendier. I samband med styrelsens decembermöte delas Utvecklingsstipendiet för 2009 ut till Kim Borg och Alexander Frisk, båda från Halmstad. De får kronor för sitt projekt med ett rörligt ledstångsstöd. I samband med regionstyrelsens möte i mars 2010 tilldelas Malin Broman, violinist och medlem av Kungsbacka Pianotrio, Region Hallands kulturpris för 2009 på kronor. 12 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

13 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 13

14 december Beslut om fördelning av Region Hallands budget och investeringsramar för Beslut om regional medfinansiering av projektet Karriär i Halland. Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar som genom praktik och individanpassat stöd ska ges möjlighet till anställning, att starta eget eller att påbörja studier. Projektet beviljades drygt 9 miljoner i stöd från EU:s socialfond och den regionala medfinansieringen uppgår till totalt 1 miljon kronor under åren Övriga medfinansiärer är Hallands sex kommuner och Arbetsförmedlingen. Beslut om regional medfinansiering av projektet Bra, bättre, bäst med drygt 3,8 miljoner kronor under åren Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och kvalitén på nyföretagarrådgivningen i Halland så att den bidrar till att fler växande företag startas. Projektet har en budget på knappt 8 miljoner kronor. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden står för 40 % av budgeten och Region Halland och de halländska kommunerna för resterande 60 %. Beslut om regional medfinansiering av projektet SPH Inkubator med drygt 7 miljoner kronor under åren Science Park Halmstad (SPH) ska erbjuda kvalificerat affärsstöd och affärsnätverk för nya företag, men också stöd till etablerade företag med intressanta utvecklingsprojekt. Projektet har en budget på drygt 14 miljoner kronor, som finansieras av Region Halland (50 %), EU:s Regionala utvecklingsfond (40 %) och Högskolan Halmstad (10 %). Projektet löper över tre år med start Beslut om medfinansiering av projektet Tema: Företagsutveckling häst med drygt 1,3 miljoner kronor under perioden december 2009-mars Projektet ska leda till fler hållbara och livskraftiga företag inom området Häst i Halland. Efter projekttidens slut övergår ansvaret till näringen. Beslut om att ansöka hos Fiskeriverket om att få bilda Fiskeområde Halland. Bakom ansökan står Region Halland i samverkan med företag och organisationer inom den halländska fiskenäringen, Länsstyrelsen i Halland, Marknad Varberg och Leader Kustbygd Halland. Regionstyrelsen fattar efter votering beslut om förändrad organisation av den regionala kulturverksamheten. Detta som en del i genomförandet av utredningen Kultur för ökad attraktivitet. Styrelsen beslutade att samla Musik i Halland och konsulenterna för teater, dans, film, slöjd och konst i en ny regional kulturverksamhet inom Region Halland. Den regionala musikverksamheten ska inte omfatta en fast musikensemble. Man beslutade vidare att Kulturmiljövården i Halland ska ingå i den nya regionala kulturverksamheten vid Region Halland, men att den del av uppdragsverksamheten som bedrivs på marknadsmässiga villkor inte ska föras över till Region Halland. Regionstyrelsen beslutade att anslå kronor till en studie om små barns (0-5 år) psykiska hälsa. Målsättningen är att identifiera insatser som kan stärka barnens psykiska hälsa utifrån studiens resultat. 14 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

15 Måluppfyllelse Region Hallands verksamhet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen. Här definieras fyra övergripande målområden för vårt arbete: Stärka grundläggande förutsättningar Bygga företag med kunskap Förverkliga bodrömmar Skapa fördelar av läget I verksamhetsplanen för 2009 har ett antal indikatorer valts ut för att mäta utvecklingen i Halland under året. Indikatorerna kan till viss del mäta Region Hallands måluppfyllelse, men framför allt ger de underlag för diskussioner om regionens utveckling och signalerar styrkor och svagheter. Utvecklingen inom det halländska näringslivet mäts bland annat genom indikatorer som omsättningen i tillväxtföretag, nyföretagande och arbetskraftsbrist. Den halländska livsmiljön (grundläggande förutsättningar) analyseras genom studier av hälsostatistik, jämställdhetsindex och data om miljösituationen. Förutsättningarna för att realisera sina bodrömmar i Halland studeras genom indikatorer som befolkningsförändringar och barn och vuxnas möjligheter till kulturupplevelser. kommentar till indikatorerna Att mäta effekter av det regionala utvecklingseller tillväxtarbetet är problematiskt. Statistiken släpar efter i tid och det är nästan alltid omöjligt att värdera i vilken grad vårt och andras utvecklingsarbete påverkar utfallet. För att få en någorlunda riktig bild av utvecklingen måste man studera flera indikatorer och bygga analyserna på lokal kännedom om det egna näringslivet och dess utveckling. Det är därför viktigt att samla ett antal indikatorer som underlag för en bred diskussion om regionens utveckling. Särskilt problematiskt blir uppföljningsarbetet när det sker tvära kast i den ekonomiska utvecklingen. Finanskrisen kom plötsligt i september 2008, men det finns, med undantag för Arbetsförmedlingens månadsstatistik, ännu inte någon tillförlitlig statistik som visar hur Halland och Hallands näringsliv har utvecklats under krisåret Det tar alltså ganska lång tid innan vi kan summera hur Halland klarade sig igenom krisen. Först under våren 2011 finns data som beskriver exempelvis sysselsättningsutvecklingen och företagens omsättningsutveckling under krisåret Mycket tyder på att finanskrisen påverkade flera av utvecklingsindikatorerna redan under Den långvariga sysselsättningsökningen i Halland stannade av och arbetslöshetens ökade dramatiskt. Antalet varsel och antalet arbetslösa var dock relativt sett betydligt lägre i Halland än i flertalet andra län. Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar har sedan legat kvar på en hög nivå under hela Nyföretagande var lägre under 2008 än under 2007, även om Halland i relation flertalet andra län fortfarande hade ett högt nyföretagande. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 15

16 Omsättningsmålet i tillväxtområdena klarades under 2008, men även här kan vi notera att företagens tillväxttakt var lägre 2008 än Finanskrisens återverkningar på företagens ekonomi varierar mellan olika branscher. Branscher som tillverkningsindustri, handel, transport samt hotell och restaurang drabbades mer än andra av minskad försäljning. Mot bakgrund av industrins svårigheter är det mycket positivt att Region Hallands tillväxtområden TillväxtHälsa och MatHalland, som till stor del består av industriföretag, ändå uppvisar en bra omsättningsutveckling. Till viss del är detta naturligtvis ett resultat av Region Hallands utvecklingsarbete, men också ett uttryck för att företag som väljer att samarbeta inom ramen för tillväxtområdenas nätverk är sådana som har utvecklingspotential och en vilja att växa. Omsättningsutveckling i hela näringslivet och i tillväxtområden 2007 och 2008 Hela näringslivet Förändring Jord- och skogsbruk, fiske 5,9 5,3 Tillverkningsindustri 8,1-1,3 El, VA, återvinning* 5,2 31,9 Byggnadsverksamhet 14,4 10,4 Handel 10,0 2,6 Transport 9,4 3,7 Hotell och restaurang 9,7-2,3 Finans, fastighet, företagstjänster, uthyrning mm -1,5-1,3 Utbildning -11,9 28,5 Hälso- och sjukvård 19,6 13,6 Personliga tjänster, konstnärlig verksamhet mm 0,9 4,1 Hela näringslivet 7,6 2,6 tillväxtområden Förändring Upplevelsenäringen 7,1 4,2 Tillväxt Hälsa 13,1 12,0 MatHalland 3,8 4,0 Energi & Miljö 7,0 3,0 Tillväxtområden totalt 7,4 5,1 Källa: UC WebSelect, Omsättning i aktiebolag * Den starka utvecklingen förklaras av ett vattenkraftföretag i Laholm 16 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

17 måluppfyllelse för det regionala utvecklingsarbetet MÅL: Stärka grundläggande förutsättningar Indikator: Ohälsotal I jämförelse med de flesta andra regioner i Sverige har Halland låga ohälsotal. Ohälsotalet i Halland låg under 2009 på 29,5 dagar per person, medan riksgenomsnittet låg på 32,8. Såväl Hallands som rikets ohälsotal har minskat med cirka tre dagar under Minskningen kan delvis förklaras genom att sjukförsäkringssystemet genomgick en regelförändring under 2008, men det är även värt att notera att en minskning har pågått under de senaste åren. Skillnaderna mellan män och kvinnors ohälsotal är fortfarande stora, kvinnor låg på 35,2 och män på 23,7. Skillnaderna mellan könen minskar något. Ohälsotalet 2009 KVINNOR MÄN TOTALT Halland 35,3 23,7 29,5 Riket 39,1 26,7 32,8 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Indikator: utsläpp av växthusgaser Mellan åren 1990 och 2007 har de svenska utsläppen av växthusgaser, räknat som koldioxidekvivalenter, minskat med 9 procent. Under samma period har utsläppen i Hallands län minskat med 13 procent. Minskningen för Halland har alltså varit något större än för landet som helhet. Minskningen beror framförallt på övergången från olja till fjärrvärme eller biobränslen vid uppvärmning av bostäder och lokaler. Minskningstakten är dock för låg för att vi ska kunna uppfylla vår del av målet industriländerna behöver minska sina egna utsläpp med minst procent till 2020, och detta gäller även Halland. Särskilt utsläppen från vägtrafiken måste börja minska inom en snar framtid. Indikator: jämställdhetsindex Statistiska centralbyrån har tidigare producerat ett jämställdhetsindex som möjliggör jämförelser mellan länen vad avser kvinnors och mäns ställning i samhället och på arbetsmarknaden. Den senast uppdaterade statistiken är dock från Enligt SCB:s webbplats är orsaken att presentationen är uppdragsbaserad och att det inte funnits någon finansiär. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 17

18 MÅL: Här bygger vi företag med kunskap Indikator: omsättning i tillväxtföretag Uppföljning av 25-procentsmålet Indikator: antal medverkande företag inom tillväxtområden Efterhand som arbetet i de fyra tillväxtområdena utvecklas ökar också antalet företag som deltar i utvecklingsarbetet. Under 2008 fick Upplevelsenäringen 52 nya medlemmar i sina nätverk, Tillväxt Hälsa ökade antalet deltagande företag med 16 stycken, MatHalland med 15 och Energi & Miljö med 5 nya företag. Tillväxtarbetet förändras inte bara genom att fler företag deltar i arbetet utan också organisatoriskt. I MatHallands arbete med varumärket Signerat Halland tar nu företagen själva ansvaret för utvecklingsarbetet och i Tillväxt Hälsa har arbetet till stor del organiserats i HälsoteknikCentrum vid Högskolan i Halmstad. Genom bolagiseringen av halland.se går arbetet inom Upplevelsenäring också in i en ny fas med ett starkt engagemang från medlemsföretagen. TILLVÄXTOMRÅDE Omsättning (mkr) Förändring Differens Procent Upplevelsenäringen ,2 Tillväxt Hälsa ,0 MatHalland ,0 Energi & Miljö ,0 Tillväxtområden totalt ,1 Hela näringslivet ,6 Källa: UC WebSelect För tillväxtprogrammets tillväxtområden är målet att de företag som deltar i arbetet ska ha 25 procent högre ökning av omsättningen än näringslivet som helhet. Mellan 2007 och 2008 ökade omsättningen i det halländska näringslivet med 2,6 procent. Av tillväxtområdena hade företagen inom hälsoteknik den största omsättningsökningen med 12 procent. Företagen i upplevelsenäringen ökade med 4,2 procent, MatHalland med 4 procent samt företagen inom Energi och Miljö med 3 procent. Företagen som deltar i tillväxtområdens utvecklingsarbete hade totalt sett en omsättningsutveckling på 5,1 procent, alltså en ökning sov var nästan 100 procent större än i näringslivet som helhet. Jämfört med 2007 hade dock samtliga tillväxtområden och näringslivet som helhet en sämre omsättningsutveckling under Förklaringen till detta är sannolikt att finanskrisen fick effekter på företagens utveckling redan under hösten årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

19 Indikator: antal nystartade företag Nyföretagandet 2008 Under 2008 startades nya företag i Sverige. Av dessa startades av kvinnor, vilket motsvarar 31,8 procent av de nya företagen. Störst andel kvinnliga nyföretagare hade Gotlands län med 35,4 procent och lägst andel hade Östergötlands län med 27,7 procent. I Halland startades 31,9 procent av företagen av kvinnor. Allra högst är etableringsfrekvensen (antal startade företag per 1000 invånare) i Stockholms län med 13,8 nya företag per 1000 invånare. Halland låg under 2008 på sjunde plats i landet med en etableringsfrekvens på 8,9 nya företag per 1000 invånare. Detta är en något lägre etableringsfrekvens än under föregående år. Därmed bröts den uppåtgående trend som har kännetecknat nyföretagandet under senare delen av 00-talet. LÄN TOTALT ANTAL NYA FÖRETAG ANDEL STARTADE AV KVINNOR PER 1000 INVÅ- NARE Stockholms län ,1 13,8 Gotlands län ,4 10,3 Skåne län ,2 10,1 Jämtlands län ,0 10,1 Riket ,8 9,7 Uppsala län ,8 9,5 Västra Götalands län ,9 9,2 Hallands län ,9 8,9 Södermanlands län ,4 8,7 Dalarnas län ,4 8,2 Örebro län ,2 8,0 Västmanlands län ,8 7,7 Kalmar län ,3 7,6 Indikator: antal nyföretagare med utomnordisk bakgrund Under 2008 startades 131 företag i Halland av personer med utländsk härkomst. Det är en relativt stor minskning jämfört med 2007, då 224 företag startades av personer med utländsk härkomst. Etableringsfrekvensen uppgick 2008 till 5,1 nya företag per invånare i den aktuella gruppen, vilket gör Halland till en av de regioner som har lägst etableringsfrekvens bland personer med utländsk härkomst. Östergötlands län ,7 7,6 Blekinge län ,4 7,5 Gävleborgs län ,9 7,5 Kronobergs län ,5 7,5 Värmlands län ,0 7,4 Västernorrlands län ,6 7,2 Västerbottens län ,1 7,1 Norrbottens län ,8 7,0 Källa: ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier De senaste åren har Halland tillhört de län som har störst nyföretagande bland personer med utländsk härkomst. Det finns för närvarande inte underlag för att bedöma om det lägre nyföretagandet under 2008 är bestående eller om nedgången är tillfällig. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 19

20 Indikator: nya företags överlevnad Data om nyföretagandet publiceras av Tillväxtanalys, som har regeringens uppdrag att ta fram analyser och statistik för att belysa tillväxten i ett brett svenskt och internationellt perspektiv startades i Sverige nya företag. Tre år senare fanns av dessa företag kvar vilket innebär en överlevnadsgrad på 68 procent. Nya företags överlevnad är något lägre i Halland än i riket som helhet. Av de företag som startades i Halland fanns 67 procent, eller 841, kvar tre år senare. Andel nya företag som finns kvar efter tre år Halland Riket Överlevnadsgraden för företagen i Halland ( ) är något lägre än under den föregående perioden. För första gången under 2000-talet är också överlevnadsgraden lägre i Halland än i riket som helhet. Indikator: fou-investeringar Halland har få sysselsatta i branscher med stort teknik- och kunskapsinnehåll och inom företagstjänster. Dominansen av mindre företag och det begränsade inslaget av kunskapsintensiva branscher i regionen får till följd att det bedrivs förhållandevis lite forskning i det halländska näringslivet. Dessa strukturellt betingade brister i den halländska näringslivsstrukturen bekräftas av den statistik som beskriver investeringar i forskning och utveckling. Det halländska näringslivets FoU-investeringar är mycket små jämfört med riksgenomsnittet. År 2007 investerade företagen i Halland i genomsnitt knappt kronor per sysselsatt. Riksgenomsnittet är mer än tio gånger större, kronor per sysselsatt. Det finns en risk för att den begränsade tillgången till avancerade företagstjänster och små investeringarna i forskning och utveckling kan bli hinder för tillväxt. Halland har goda utvecklingsförutsättningar när det gäller faktorer som kan kopplas till inflyttning, demografisk utveckling och nyföretagande, medan faktorer som beror på näringslivets struktur är svagt utvecklade. 20 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Hallands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer