region hallands organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "region hallands organisation"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2 region hallands organisation REGIONFULLMÄKTIGE Revisorer Skolutskott REGIONSTYRELSE PRESIDIUM SKOLORNA Naturbruk Halland - Munkagårdsgymnasiet - plönningegymnasiet REGIONKANSLIET Enheten för halländsk tillväxt Enheten för halländsk livsmiljö Katrinebergs folkhögskola Administrativa enheten Löftadalens folkhögskola KASK! Interreg-sekretariatet Kattegat-Skagerrak

3 Halland bästa livsplatsen 2009 kommer att gå till historien som ett av de mörkaste åren på mycket länge när det gäller läget i världsekonomin och på arbetsmarknaden. Hallands varierande näringsliv gör oss mindre sårbara, och har inneburit att vi klarat oss förhållandevis bra. Vid slutet av året var ändå över hallänningar utan arbete och ungdomsarbetslösheten uppe i drygt 10 procent. Det är oerhört dystra siffror. I en lågkonjunktur som denna blir Region Hallands framtidsinriktade arbete än mer betydelsefullt. Vi står nu mitt i ett intensivt förberedelsearbete för att förena verksamheterna inom nuvarande Region Halland och Landstinget Halland. Från och med 2011 är vi en region med ansvar för både regional utveckling och hälso- och sjukvård. Med den nya regionbildningen får vi möjlighet att ta ett samlat grepp om de frågor som påverkar Hallands utveckling. Visionen för den nya regionen blir den samma som i nuvarande Region Halland; Halland bästa livsplatsen! Det är en utmaning och en fantastisk målbild att verka emot! Kulturen spelar en betydande roll för att stärka Hallands attraktivitet. Utifrån utredningen Kultur för ökad attraktivitet har Region Halland nu tecknat utvecklingsavtal med kulturinstitutioner som ska leda till förnyelse och utveckling av kulturlivet i Halland. Genom en avsiktsförklaring mellan Region Halland och Statens kulturråd skapas också nya möjligheter att påverka fördelningen av statsbidragen. Halland blir en av fyra regioner som ska ingå i den nya samverkansmodellen. En god tillgänglighet är av avgörande betydelse för Hallands utveckling och attraktivitet. Med en väl utbyggd infrastruktur kan vi erbjuda hallänningarna en stor arbetsmarknad med goda pendlingsmöjligheter, samtidigt som näringslivet får tillgång till en utökad marknad för sina varor och tjänster. I vårt förslag till infrastrukturplan för , som under 2009 lämnades till näringsdepartementet, slår vi fast att utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg är det viktigaste infrastrukturprojektet i Halland. I skrivande stund har vi fått det efterlängtade beskedet att en utbyggnad av Västkustbanan ingår i regeringens infrastruktursatsningar under planperioden. Sammantaget finns det många anledningar att se ljust på Hallands framtid, trots den rådande lågkonjunkturen. Fokus i både nuvarande och blivande Region Halland ska alltid ligga på hur vi bäst kan stärka och skapa nytta för hallänningarna och de halländska företagen. De ska känna att de valt att bo och verka på den bästa livsplatsen! Göran Karlsson Regionstyrelsens ordförande årsredovisning

4 Innehåll Förord 3 förvaltningsberättelse 5 Halland och omvärlden 6 Regionstyrelseåret Måluppfyllelse 15 Årets resultat 27 Balansräkning 30 Tilläggsupplysningar 32 Kassaflöde 34 Finansiella mål 35 Investeringsredovisning 36 Driftsredovisning per verksamhetsområde 38 Region Hallands bolag 44 Sammanställd redovisning 46 Personalredovisning 52 Redovisningsprinciper 57 Revisionsberättelse för år verksamhetsberättelse 59 Halland bästa livsplatsen 60 Här förverkligar vi bodrömmar 61 Här bygger vi företag med kunskap 64 Här skapar vi fördelar av läget 74 Grundläggande förutsättningar 76 Region Hallands skolor 82 Ordlista 85 4 årsredovisning 2009

5 förvaltningsberättelse årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 5

6 Halland och omvärlden lågkonjunkturens effekter Under hösten 2008 drabbades världsekonomin av en finanskris som nu har utvecklats till en djup lågkonjunktur. Under hela 2009 präglades den ekonomiska utvecklingen och situationen på arbetsmarknaden av den svaga konjunkturen. Antalet varsel om uppsägning låg under året på en nivå som bara kan jämföras med krisåren i början av 1990-talet. Arbetslösheten ökade dramatiskt under året och ligger kvar på en allt för hög nivå. Detta gäller i särskild hög grad för ungdomar. Antalet varslade i Halland år 2008 och 2009 uppgick till 3700 personer, vilket innebär att andelen varslade av de sysselsatta i Halland uppgår till 2,5 procent. Halland är ändå ett av de län som har klarat sig bäst genom krisen vad avser varsel om uppsägning. Störst andel varslade hade Gävleborgs län med 5,6 procent, medan bara Uppsala län och Gotland hade en mindre andel än Halland. Den bransch som har drabbats hårdast av lågkonjunkturen är industrin och av de olika industribranscherna är det verkstadsindustrin som har haft störst problem. Även byggbranschen, transportsektorn och i viss mån den företagsinriktade tjänstesektorn har haft svårigheter i lågkonjunkturen. Att näringslivet i Halland har klarat sig förhållandevis bra förklaras i första hand av att Hallands näringslivsstruktur är varierad och saknar inslag av stora verkstadsindustriföretag och underleverantörer till fordonsindustrin hallänningar var i december 2009 utan arbete. Av dessa var öppet arbetslösa och befann sig i något program med aktivitetsstöd. Av de arbetslösa var ungdomar mellan 18 och Andel sysselsatta som varslats i Sverige (%) september 2008 februari 2010 Gävleborgs län Blekinge län Västernorrlands län Jönköpings län Västra Götalands län Kronobergs län Örebro län Västerbottens län Västmanlands län Värmlands län Södermanlands län Jämtlands län Östergötlands län Kalmar län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Dalarnas län Hallands län Uppsala län Gotlands län Riket Andel arbetslösa ungdomar i Halland, år (%) november 2009 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Halland Riket Öppet arbetslösa 2,5 % 9,6 % 10,0% 10,4 % 10,9 % 12,7 % 11,0 % 11,7 % 4,0 % 16,2 % I program med aktivitetsstöd 6 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

7 24 år. Trots dessa alldeles för stora tal är arbetslösheten i Halland klart lägre än i riket i genomsnitt. Det finns ett tydligt samband mellan de relativt få varslen och den förhållandevis låga arbetslösheten. Erfarenheterna från 90-talskrisen är dock att sysselsättningen tenderar att minska mer än vad varslen indikerar och att arbetsmarknaden kommer att vara svag ganska lång tid efter att ekonomin har börjat växa igen. Ungdomsarbetslösheten är hög i alla Hallands kommuner och ligger i genomsnitt på drygt 10 procent. Laholms kommun sticker ut med 6,6 procent öppet arbetslösa och 9,1 procent i olika program. Totalt är alltså ungdomsarbetslösheten i Laholm 16,2 procent, vilket är klart högre än riksgenomsnittet som ligger på 11,7 procent. För att möta ungdomsarbetslösheten har Region Halland initierat projektet Karriär i Halland, som beviljats stöd från EU:s socialfond. I projektet ska arbetslösa ungdomar kunna välja mellan tre tillväxtfokuserade spår: Introduktionsutbildning plus praktik i aktuella och framtida bristyrkesbranscher. I Halland finns ett antal branscher som har en stor andel åringar anställda, t ex service, omsorg och försäljning. befolkningsutveckling Halland håller ställningen som en av Sveriges mest växande regioner. Den stora inflyttningen från övriga Sverige visar att Halland är en av landets mest attraktiva regioner att bo och arbeta i. Folkmängden i Halland ökade under 2009 med personer och uppgick den 31 december 2009 till Alla hallandskommunerna uppvisar en befolkningsökning under Mest ökade folkmängden i Kungsbacka med personer följt av Halmstad med 846, Varberg med 776, Falkenberg med 288, Laholm med 87 och Hylte 4 personer. Folkmängsökningen i Halland förklaras till största delen av inflyttning personer flyttade till Halland och flyttade från regionen under Nettoflyttningen uppgick alltså till personer, varav personer från andra län i Sverige och personer från utlandet. Inflyttningen till Halland från utlandet har ökat liksom till övriga Sverige. Halland avviker dock från det nationella mönstret genom att vara det enda län som har en nettoinflyttning från övriga Sverige som ligger i nivå med nettoflyttningen från utlandet. Noterbart är att Halland i absoluta tal har det tredje största inrikes flyttningsnettot efter Skåne och Stockholms län. Introduktionsutbildning plus praktik hos soloföretagare. I Halland finns många solo- och fåmansföretag. Vi tror att många av dem kan ta emot en praktikant om de får stöd av projektet. Introduktionsutbildning plus deltagande i en utbildnings- och praktikmodul för individanpassat entreprenörskap inom regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst nyföretagarrådgivning i Halland. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 7

8 regionfrågan Regeringspartiernas överenskommelse i början av året innebär att Halland kan bilda en region med ansvar för såväl regionala utvecklingsfrågor som hälso- och sjukvårdsfrågor, med start år Genom att bilda en region får vi ett direktvalt organ som ger oss stabila och långsiktiga förutsättningar för att utveckla Halland i en fortsatt positiv riktning. Detta poängterades i ett gemensamt yttrande från Region Halland, Landstinget Halland och samtliga kommuner över en departementsskrivelse som ska ligga till grund för en proposition om regionfrågan. Propositionen, som föreslår en lagstiftning som gör det möjligt att bilda Region Halland, kommer att behandlas av riksdagen under våren västkustbanan Region Hallands kamp för att få till stånd dubbelspår genom Varberg har fortsatt med oförminskad styrka. Detta ledde till att regionstyrelsen beslutade att avsätta 210 mkr ur anslaget för regional infrastruktur, som tillsammans med de 290 mkr som Varbergs kommun har beslutat avsätta, innebär en medfinansiering på en halv miljard. Dessutom har landstingsstyrelsen beslutat att vara med och medfinansiera Västlänken genom Göteborg. Sammantaget visar detta hur viktigt politikerna i Halland tycker det är att dubbelspåret i Varberg blir verklighet, så att man utnyttja kapaciteten på Västkustbana fullt ut. Under året har ett gemensamt arbete i regionkansliet och landstingskansliet påbörjats för att skapa en förtroendemannaorganisation och en förvaltningsorganisation för nya Region Halland. 8 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

9 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 9

10 Regionstyrelseåret 2009 Regionfullmäktige och regionstyrelsen har sedan valet 2006 en borgerlig majoritet. Av styrelsens elva ledamöter representerar fyra moderaterna, en centerpartiet, en folkpartiet, en kristdemokraterna och fyra socialdemokraterna. Regionstyrelsens ordförande är Göran Karlsson (c). Under 2009 sammanträdde regionstyrelsen åtta gånger och regionfullmäktige två gånger. Här följer ett urval av årets ärenden. februari Regionstyrelsen beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta den uppdaterade Folkhälsopolicyn för Halland och att rekommendera kommunerna och Landstinget Halland att arbeta efter policyns intentioner. Folkhälsopolicyn anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. Beslut om medfinansiering av projektet Tävlingen Miljöinnovation 2009 med kronor. Den nationella tävlingen arrangeras av Region Halland i samarbete med en rad partners och medfinansiärer. Tävlingens syfte är att vara en språngbräda för innovatörer genom att stödja och uppmärksamma Sveriges intressantaste miljöinnovationer. Beslut om medfinansiering av projektet Utvecklingsmiljö för ny vindkraftsteknik med 1,5 miljoner kronor under I projektet, som drivs av Falkenbergs energi, avser man att skapa en utvecklingsmiljö som bidrar till produkt- och affärsutveckling inom vindkraftsområdet. Beslut om medfinansiering av projektet Ung Företagsamhet i Halland med kronor under Genom organisationen får ungdomar möjlighet att prova på företagande och driva UFföretag april Regionstyrelsen godkänner Region Hallands årsredovisning med förvaltningsberättelse för För att kunna genomföra förslagen i kulturutredning Kultur för ökad attraktivitet har Landstinget Halland beslutat att skjuta till 7 miljoner kronor under Regionstyrelsen beslutar att presidiet får i uppdrag att fördela medlen och att teckna utvecklingsavtal med berörda parter. Ett förslag finns om att skapa ett gemensamt Barnahus i Halland, dvs en plats dit unga som utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp kan få samlad hjälp och stöd. Styrelsen beslutar att sända förslaget till de tänkta huvudmännen (de halländska kommunerna, landstinget, polisen och åklagarmyndigheten) för ställningstagande. Beslut om att Halland ska lämna in en gemensam ansökan om så kallade Yrkesvux-platser. Med hänvisning till konjunkturnedgången beslutar styrelsen att kommunernas och landstingets medlemsavgifter till Region Halland för 2010 inte ska indexuppräknas, men att regionens bidrag till institutioner och organisationer ska räknas upp enligt gällande modell. 10 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

11 maj Utredningen Attraktivt boende i Halland utan intrång på stränderna presenteras för styrelsen som beslutar att lämna över rapporten till Länsstyrelsen och de halländska kommunerna. Beslut om regional medfinansiering av projektet Strategisk nanoteknisk satsning med totalt euro under åren Syftet med projektet är att utveckla nanoteknologi, som kan leda till innovationer inom exempelvis hjälpmedel, elektronik och miljövänliga produkter. Jämte Halland ingår en rad universitet, högskolor och regioner i Öresund/Kattegat/Skagerak-området. Beslut om regional medfinansiering av projektet Hälsoteknikcentrum Halland med drygt 15 miljoner kronor under åren Projeketet har beviljats medfinansiering av EU:s regionala utvecklingsfond och ska skapa en ny halländsk mötesplats för utveckling av produkter och tjänster inom Hälsoteknik. Högskolan i Halmstad är projektägare och projeketet bygger på samverkan med bland annat företag, forskare, kommunerna i Halland, Landstingar Halland, brukarorganisationer m fl. Beslut om regional medfinansiering av projektet Etablering och utveckling av Alexanderssoninstitutet vid Campus Varberg med drygt 3,5 miljoner kronor under åren Alexanderssoninstitutet har beviljats medfinansiering av EU:s regionala utvecklingsfond ska stödja en framåtriktad och kunskapsintensiv utveckling av halländska företag. Beslut om regional medfinansiering av projektet Coast Alive med knappt euro under åren Coast Alive har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och i projektet ingår samarbetspartners från Sverige, Norge, Danmark, England och Holland. Syftet med projektet är att utveckla gångstråk i tätorter för att få människor att röra på sig mer i vardagen. Beslut om medfinansiering av projektet Halländsk modell för investeringsfrämjande åtgärder med med knappt kronor under Projektet har beviljat stöd från Tillväxtverket och ska ge förslag till en stödstruktur för att främja inflödet av internationell kompetens och kapital till Halland. juni Regionstyrelsen utser tre representanter till den politiska organisationskommitté som ska ta fram förslag till förtroendemannaorganisation för nya Region Halland Styrlens representanter blir Gösta Bergenheim (m), Carl Fredrik Graf (m) och Jana Nilsson (s). En utredning kring organisationen av Kulturmiljövård Halland presenteras för styrelsen, som beslutar att överlämna den till den politiska organisationskommittén för regionbildningen. En maritim strategi för hållbart nyttjande av Kattegatt med kust har tagits fram av Region Halland, Länsstyrelsen och de halländska kommunerna. Styrelsen beslutar att Kattegattstrategin ska fungera som ett framtida stöddokument vid utvecklingsarbete som bedrivs i anslutning till Kattegatt med kust. Beslut om regional medfinansiering av projektet Landsbygdsutveckling i Skandinavien (LISA) med totalt euro under åren Projektet har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt med parter i Sverige, Danmark och Norge med Region Halland som leadpartner. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 11

12 Beslut om regional medfinansiering av projektet IKON (Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk) med knappt euro under åren Projektet har beviljats stöd från Interreg IVA Kattegatt/Skagerack och är ett samarbetsprojekt med parter i Sverige, Danmark och Norge. Beslut om regional medfinansiering av projektet Axtorna upplevelsecentrum med knappt kronor under Projektet medfinansieras av Leader Landsbygd, ideella och privata intressenter. Beslut om att Region Halland lämnar SydSam i dess nuvarande form med anledning av att den ideella föreningen upphör och istället ingår i det nätverk som kommer att skapas. september Beslut om medfinansiering av projektet Företagsamma Bolmenbygden destinationsutveckling med knappt kronor. Projektet har även sökt ca 1,2 miljoner kronor i bidrag från Landsbygdsprogrammet. Syftet med projektet är att utveckla upplevelsenäringen på landsbygden med Bolmen och företagen i bygden som drivkraft. oktober Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att avslå motionen Låt Halland bli ett eurolän med hänvisning till att dagens service, när det gäller tillgång och användning av euro i Halland, uppfyller det aktuella behovet. Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget för Region Halland under Regionen får under året ingen uppskrivning av kommunernas och landstingets medlemsavgifter och resultatet för 2010 sätts till -1,87 miljoner kronor. Ramen för medfinansiering av EU-projekt fastställs till 17 miljoner kronor. I verksamhetsplanen beskrivs hur Region Halland kommer att arbeta mot målet Halland bästa livsplatsen. Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta förslag till Biblioteksstrategi för Halland och rekommendera de halländska kommunerna och landstinget att arbeta efter strategins intentioner. Biblioteksstrategin identifierar områden där samverkan mellan biblioteken kan utvecklas. Region Halland ansvarar för att strategin följs upp. Regionstyrelsen godkänner förslaget till Regional infrastrukturplan för Halland Regeringen väntas fatta beslut om den slutliga ekonomiska ramen för varje län i början av Den halländska planen pekar ut en utbyggnad av Västkustbanan genom Varberg som den absolut viktigaste satsningen för Halland. Av den preliminära ramen på miljoner kronor, föreslås 210 miljoner kronor gå till medfinansering av en dubbelspårsutbyggnad, inklusive resecentrum i Varberg. Regionstyrelsen ger presidiet i uppdrag att utse mottagare av Region Hallands kulturpris och utvecklingsstipendier. I samband med styrelsens decembermöte delas Utvecklingsstipendiet för 2009 ut till Kim Borg och Alexander Frisk, båda från Halmstad. De får kronor för sitt projekt med ett rörligt ledstångsstöd. I samband med regionstyrelsens möte i mars 2010 tilldelas Malin Broman, violinist och medlem av Kungsbacka Pianotrio, Region Hallands kulturpris för 2009 på kronor. 12 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

13 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 13

14 december Beslut om fördelning av Region Hallands budget och investeringsramar för Beslut om regional medfinansiering av projektet Karriär i Halland. Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar som genom praktik och individanpassat stöd ska ges möjlighet till anställning, att starta eget eller att påbörja studier. Projektet beviljades drygt 9 miljoner i stöd från EU:s socialfond och den regionala medfinansieringen uppgår till totalt 1 miljon kronor under åren Övriga medfinansiärer är Hallands sex kommuner och Arbetsförmedlingen. Beslut om regional medfinansiering av projektet Bra, bättre, bäst med drygt 3,8 miljoner kronor under åren Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och kvalitén på nyföretagarrådgivningen i Halland så att den bidrar till att fler växande företag startas. Projektet har en budget på knappt 8 miljoner kronor. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden står för 40 % av budgeten och Region Halland och de halländska kommunerna för resterande 60 %. Beslut om regional medfinansiering av projektet SPH Inkubator med drygt 7 miljoner kronor under åren Science Park Halmstad (SPH) ska erbjuda kvalificerat affärsstöd och affärsnätverk för nya företag, men också stöd till etablerade företag med intressanta utvecklingsprojekt. Projektet har en budget på drygt 14 miljoner kronor, som finansieras av Region Halland (50 %), EU:s Regionala utvecklingsfond (40 %) och Högskolan Halmstad (10 %). Projektet löper över tre år med start Beslut om medfinansiering av projektet Tema: Företagsutveckling häst med drygt 1,3 miljoner kronor under perioden december 2009-mars Projektet ska leda till fler hållbara och livskraftiga företag inom området Häst i Halland. Efter projekttidens slut övergår ansvaret till näringen. Beslut om att ansöka hos Fiskeriverket om att få bilda Fiskeområde Halland. Bakom ansökan står Region Halland i samverkan med företag och organisationer inom den halländska fiskenäringen, Länsstyrelsen i Halland, Marknad Varberg och Leader Kustbygd Halland. Regionstyrelsen fattar efter votering beslut om förändrad organisation av den regionala kulturverksamheten. Detta som en del i genomförandet av utredningen Kultur för ökad attraktivitet. Styrelsen beslutade att samla Musik i Halland och konsulenterna för teater, dans, film, slöjd och konst i en ny regional kulturverksamhet inom Region Halland. Den regionala musikverksamheten ska inte omfatta en fast musikensemble. Man beslutade vidare att Kulturmiljövården i Halland ska ingå i den nya regionala kulturverksamheten vid Region Halland, men att den del av uppdragsverksamheten som bedrivs på marknadsmässiga villkor inte ska föras över till Region Halland. Regionstyrelsen beslutade att anslå kronor till en studie om små barns (0-5 år) psykiska hälsa. Målsättningen är att identifiera insatser som kan stärka barnens psykiska hälsa utifrån studiens resultat. 14 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

15 Måluppfyllelse Region Hallands verksamhet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen. Här definieras fyra övergripande målområden för vårt arbete: Stärka grundläggande förutsättningar Bygga företag med kunskap Förverkliga bodrömmar Skapa fördelar av läget I verksamhetsplanen för 2009 har ett antal indikatorer valts ut för att mäta utvecklingen i Halland under året. Indikatorerna kan till viss del mäta Region Hallands måluppfyllelse, men framför allt ger de underlag för diskussioner om regionens utveckling och signalerar styrkor och svagheter. Utvecklingen inom det halländska näringslivet mäts bland annat genom indikatorer som omsättningen i tillväxtföretag, nyföretagande och arbetskraftsbrist. Den halländska livsmiljön (grundläggande förutsättningar) analyseras genom studier av hälsostatistik, jämställdhetsindex och data om miljösituationen. Förutsättningarna för att realisera sina bodrömmar i Halland studeras genom indikatorer som befolkningsförändringar och barn och vuxnas möjligheter till kulturupplevelser. kommentar till indikatorerna Att mäta effekter av det regionala utvecklingseller tillväxtarbetet är problematiskt. Statistiken släpar efter i tid och det är nästan alltid omöjligt att värdera i vilken grad vårt och andras utvecklingsarbete påverkar utfallet. För att få en någorlunda riktig bild av utvecklingen måste man studera flera indikatorer och bygga analyserna på lokal kännedom om det egna näringslivet och dess utveckling. Det är därför viktigt att samla ett antal indikatorer som underlag för en bred diskussion om regionens utveckling. Särskilt problematiskt blir uppföljningsarbetet när det sker tvära kast i den ekonomiska utvecklingen. Finanskrisen kom plötsligt i september 2008, men det finns, med undantag för Arbetsförmedlingens månadsstatistik, ännu inte någon tillförlitlig statistik som visar hur Halland och Hallands näringsliv har utvecklats under krisåret Det tar alltså ganska lång tid innan vi kan summera hur Halland klarade sig igenom krisen. Först under våren 2011 finns data som beskriver exempelvis sysselsättningsutvecklingen och företagens omsättningsutveckling under krisåret Mycket tyder på att finanskrisen påverkade flera av utvecklingsindikatorerna redan under Den långvariga sysselsättningsökningen i Halland stannade av och arbetslöshetens ökade dramatiskt. Antalet varsel och antalet arbetslösa var dock relativt sett betydligt lägre i Halland än i flertalet andra län. Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar har sedan legat kvar på en hög nivå under hela Nyföretagande var lägre under 2008 än under 2007, även om Halland i relation flertalet andra län fortfarande hade ett högt nyföretagande. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 15

16 Omsättningsmålet i tillväxtområdena klarades under 2008, men även här kan vi notera att företagens tillväxttakt var lägre 2008 än Finanskrisens återverkningar på företagens ekonomi varierar mellan olika branscher. Branscher som tillverkningsindustri, handel, transport samt hotell och restaurang drabbades mer än andra av minskad försäljning. Mot bakgrund av industrins svårigheter är det mycket positivt att Region Hallands tillväxtområden TillväxtHälsa och MatHalland, som till stor del består av industriföretag, ändå uppvisar en bra omsättningsutveckling. Till viss del är detta naturligtvis ett resultat av Region Hallands utvecklingsarbete, men också ett uttryck för att företag som väljer att samarbeta inom ramen för tillväxtområdenas nätverk är sådana som har utvecklingspotential och en vilja att växa. Omsättningsutveckling i hela näringslivet och i tillväxtområden 2007 och 2008 Hela näringslivet Förändring Jord- och skogsbruk, fiske 5,9 5,3 Tillverkningsindustri 8,1-1,3 El, VA, återvinning* 5,2 31,9 Byggnadsverksamhet 14,4 10,4 Handel 10,0 2,6 Transport 9,4 3,7 Hotell och restaurang 9,7-2,3 Finans, fastighet, företagstjänster, uthyrning mm -1,5-1,3 Utbildning -11,9 28,5 Hälso- och sjukvård 19,6 13,6 Personliga tjänster, konstnärlig verksamhet mm 0,9 4,1 Hela näringslivet 7,6 2,6 tillväxtområden Förändring Upplevelsenäringen 7,1 4,2 Tillväxt Hälsa 13,1 12,0 MatHalland 3,8 4,0 Energi & Miljö 7,0 3,0 Tillväxtområden totalt 7,4 5,1 Källa: UC WebSelect, Omsättning i aktiebolag * Den starka utvecklingen förklaras av ett vattenkraftföretag i Laholm 16 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

17 måluppfyllelse för det regionala utvecklingsarbetet MÅL: Stärka grundläggande förutsättningar Indikator: Ohälsotal I jämförelse med de flesta andra regioner i Sverige har Halland låga ohälsotal. Ohälsotalet i Halland låg under 2009 på 29,5 dagar per person, medan riksgenomsnittet låg på 32,8. Såväl Hallands som rikets ohälsotal har minskat med cirka tre dagar under Minskningen kan delvis förklaras genom att sjukförsäkringssystemet genomgick en regelförändring under 2008, men det är även värt att notera att en minskning har pågått under de senaste åren. Skillnaderna mellan män och kvinnors ohälsotal är fortfarande stora, kvinnor låg på 35,2 och män på 23,7. Skillnaderna mellan könen minskar något. Ohälsotalet 2009 KVINNOR MÄN TOTALT Halland 35,3 23,7 29,5 Riket 39,1 26,7 32,8 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Indikator: utsläpp av växthusgaser Mellan åren 1990 och 2007 har de svenska utsläppen av växthusgaser, räknat som koldioxidekvivalenter, minskat med 9 procent. Under samma period har utsläppen i Hallands län minskat med 13 procent. Minskningen för Halland har alltså varit något större än för landet som helhet. Minskningen beror framförallt på övergången från olja till fjärrvärme eller biobränslen vid uppvärmning av bostäder och lokaler. Minskningstakten är dock för låg för att vi ska kunna uppfylla vår del av målet industriländerna behöver minska sina egna utsläpp med minst procent till 2020, och detta gäller även Halland. Särskilt utsläppen från vägtrafiken måste börja minska inom en snar framtid. Indikator: jämställdhetsindex Statistiska centralbyrån har tidigare producerat ett jämställdhetsindex som möjliggör jämförelser mellan länen vad avser kvinnors och mäns ställning i samhället och på arbetsmarknaden. Den senast uppdaterade statistiken är dock från Enligt SCB:s webbplats är orsaken att presentationen är uppdragsbaserad och att det inte funnits någon finansiär. årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse 17

18 MÅL: Här bygger vi företag med kunskap Indikator: omsättning i tillväxtföretag Uppföljning av 25-procentsmålet Indikator: antal medverkande företag inom tillväxtområden Efterhand som arbetet i de fyra tillväxtområdena utvecklas ökar också antalet företag som deltar i utvecklingsarbetet. Under 2008 fick Upplevelsenäringen 52 nya medlemmar i sina nätverk, Tillväxt Hälsa ökade antalet deltagande företag med 16 stycken, MatHalland med 15 och Energi & Miljö med 5 nya företag. Tillväxtarbetet förändras inte bara genom att fler företag deltar i arbetet utan också organisatoriskt. I MatHallands arbete med varumärket Signerat Halland tar nu företagen själva ansvaret för utvecklingsarbetet och i Tillväxt Hälsa har arbetet till stor del organiserats i HälsoteknikCentrum vid Högskolan i Halmstad. Genom bolagiseringen av halland.se går arbetet inom Upplevelsenäring också in i en ny fas med ett starkt engagemang från medlemsföretagen. TILLVÄXTOMRÅDE Omsättning (mkr) Förändring Differens Procent Upplevelsenäringen ,2 Tillväxt Hälsa ,0 MatHalland ,0 Energi & Miljö ,0 Tillväxtområden totalt ,1 Hela näringslivet ,6 Källa: UC WebSelect För tillväxtprogrammets tillväxtområden är målet att de företag som deltar i arbetet ska ha 25 procent högre ökning av omsättningen än näringslivet som helhet. Mellan 2007 och 2008 ökade omsättningen i det halländska näringslivet med 2,6 procent. Av tillväxtområdena hade företagen inom hälsoteknik den största omsättningsökningen med 12 procent. Företagen i upplevelsenäringen ökade med 4,2 procent, MatHalland med 4 procent samt företagen inom Energi och Miljö med 3 procent. Företagen som deltar i tillväxtområdens utvecklingsarbete hade totalt sett en omsättningsutveckling på 5,1 procent, alltså en ökning sov var nästan 100 procent större än i näringslivet som helhet. Jämfört med 2007 hade dock samtliga tillväxtområden och näringslivet som helhet en sämre omsättningsutveckling under Förklaringen till detta är sannolikt att finanskrisen fick effekter på företagens utveckling redan under hösten årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil. TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.se BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 31 DECEMBER 2014

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012

ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012 ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 212 2 INNEHÅLL AVSNITT I: INLEDNING 4 Framtiden 6 Öppenhet 8 Kvalitet 1 AVSNITT II: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTAR 12 AVSNITT III: AVSNITT IV: KOMMUNCHEFENS KOMMENTAR

Läs mer

Kommunens verksamhet i sammandrag

Kommunens verksamhet i sammandrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande Kommunens verksamhet i sammandrag Förvaltningsberättelse Organisation...5 Omvärldsanalys...6 Demokrati och medborgarinflytande...8

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning Bollebygds Kommun 2012 Årsredovisning Introduktion och översikt Innehåll Block 1 Introduktion och översikt Sidan 32 Bollebygds kommuns organisation............... 3 Händelser under året.........................

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Årsredovisning 2012 2 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse...3 Omvärldsanalys...7 Personalekonomisk redovisning 2012...19 Sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet...23 Sammanställd

Läs mer

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Årsredovisning 2013 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck

Läs mer

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun 13 Årsredovisning Hudiksvalls kommun Kommunens samlade verksamhet Demokratibereding Kommunfullmäktige Revision Valberedning Allmänt utskott Utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Valnämnd Omsorgsnämnden Kommunkoncernen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och fungerar som inspiration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54 Årsredovisning 2009 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 2 Säffle Sveriges yngsta stad 3 Förvaltningsberättelse 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Kommunens organisation 12 Sammanfattning av

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer