BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016

2 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 1

3 Budgeten leder kommunens utveckling Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och ska leda utvecklingen av kommunen. Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns nämnder och styrelser. Det innebär att de inriktningar och mål som finns i denna budget ska efterlevas, konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Den riktar sig även till medborgare och medarbetare i Växjö kommun. Kommunfullmäktige beslutar om vision, övergripande mål, mål för god ekonomisk hushållning och prioriteringar. Övergripande mål Utgår från befintliga styrande dokument Allmän och övergripande beskrivning av det som man vill uppnå Har ett tidsperspektiv på en mandatperiod Aktualiteten kan prövas årligen i samband med budget Mål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beskriver det verksamheten ska uppnå. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Växjö kommun. För ytterligare beskrivning av mål för god ekonomisk hushållning se bilaga 2. Prioriteringar Områden som kommunfullmäktige tycker är viktiga utan att sätta upp något mål. En sådan prioritering kan ha karaktären av aktiviteter, insatser, direktiv, metoder eller liknande. De ska utföras av berörda nämnder och styrelser. Uppföljning av mål Avstämningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen efter årets slut. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning stäms även av i delårsbokslutet efter åtta månader. Målen ska klaras av under en mandatperiod eller det år som angivits. För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 2

4 Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning Växjö kommun har utvecklats starkt de senaste åren. Befolkningen har ökat och ekonomin har förstärkts. Mellan 2009 och 2013 har antalet anställda i de 3814 aktiebolagen i kommunen ökat med cirka anställda netto (12 procent). Förädlingsvärdet har ökat med 33 procent. Under perioden är ökningen av antalet företag drygt 30 procent. De branscher som växer snabbast är besöksnäring, IT, vård och hälsa, bygg samt utbildning. Skatteintäkterna har ökat med 425 miljoner kronor Därmed har investeringar i välfärden ökat under förra mandatperioden innebär en expansion av hela kommunens budget för att ge en bättre service till en växande befolkning. Vi är en regionhuvudstad och den rollen kan komma att förstärkas genom att den planerade höghastighetsbanan går genom Växjö och skapar snabbare förbindelser till övriga Sverige och världen. Växjö växer och kommunen kommer att ha invånare under 2017/2018. Vi skapar förutsättningar för en dynamisk stad och för tillväxt i hela kommunen. Växjö har ett ansvar för att vara en stark regional aktör och drivkraft i södra Sverige. Att företag växer, att nya kommer till och att människor arbetar eller utbildar sig är av avgörande betydelse för kommunens välstånd. Ett nytt stationsläge för höghastighetsjärnvägen är mandatperiodens viktigaste planeringsfråga. Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran. Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens för att nå sina drömmar i Växjö! Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald. Kommunen säger ja till alternativa driftsformer om det kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. Alla skatteändringar ska vägas mot behovet av stabila finanser och en fullgod allmän finansierad välfärd. Kommunalskatten ska ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner. Här är det bra att bo och jobba Växjö rankas 2015 som femtonde bästa kommun i Sverige att bo i Fokus undersökning Här är det bäst att bo. Bland kommuner av samma storlek, stadskommuner, är Växjö sjätte bästa kommun. Detta visar att Växjö kommun har mycket goda förutsättningar och utsikter att fortsätta utvecklas som en stark tillväxtkommun. Jämfört med 2014 har Växjö förbättrat sig inom kategorierna att vara ung och att arbeta. All kommunal verksamhet påverkas av hur det går för företagen i kommunen. Utan fler företagare, växande och nya företag blir det mindre skatteintäkter och en sämre kommunal service. Kommunen måste ständigt föra en dialog med näringslivet om hur vi skapar optimala förutsättningar för jobb och företagande i Växjö. I Växjö 3

5 kommun är alla företag viktiga och alla jobb behövs. Allt ifrån hamburgarrestauranger som ger ungdomar sina första jobb, till verkstadsindustri, välfärdsföretag och IT-företag. Trösklarna på arbetsmarknaden är högre idag på grund av effektivitets- och produktivitetskrav. Till detta har det tillkommit större krav på utbildning i nästan alla jobb inom offentlig sektor. Det utestänger människor med kort utbildning. Kommunen och arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att sänka trösklarna genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Kommunen måste samarbeta mer med arbetsförmedlingen både organisatoriskt och fysiskt. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Att arbeta eller studera är alltid att föredra framför ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt försörjningsalternativ som alltid måste kräva motprestation. Växjö kommun arbetar aktivt med feriearbete för ungdomar. Arbetet med att tillhandahålla praktikplatser i kommunen fortsätter. Att i upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare ska erbjuda praktikplatser för arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar med mera är också viktigt. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Målet är nya bostäder Det ska alltid finnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att möta efterfrågan i hela kommunen. Kommunens detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en tredjedel villor och småhus. 97 procent av föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten i Växjö kommun. I utbildningsstaden Växjö ska de kommunala förskolorna och skolorna erbjuda utbildning i nationell toppklass. Ett långsiktigt arbete för ökad måluppfyllelse i skolan är av största vikt. Femklövern utvecklar de satsningar som gjorts i budget 2015 för att minska barngrupperna i förskolan. Ambitionen är att ytterligare förstärka resurserna till förskolan. Den nya utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att bedriva en verksamhet för barn och elever i ett 1-20 årsperspektiv. Att behålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad korttidsfrånvaron ska ges hög prioritet. Växjö kommun ska vidareutveckla ledarskapet på olika nivåer för att säkra en organisation som möter framtiden. Ledarskapet och kulturen på arbetsplatsen är helt avgörande för framgång. Arbetet med mångfald är en del av Växjö kommuns långsiktiga arbete för en hållbar samhällsutveckling. Människor med olika bakgrund bidrar till en mer dynamisk, kreativ plats för tillväxt. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism. Växjö kommun vidareutvecklar partnerskap mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället för att göra människor, företag och organisationer delaktiga i utvecklingen. Inriktningen är tillväxt, mångfald och miljö. Europas grönaste stad blir ännu grönare I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv. Både produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska 4

6 ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kunskaperna om kemikalier ska öka, både i kommunen och hos invånarna. Kommunen arbetar strategiskt med särskild inriktning på barnens vardag. I kommunens kök lagas god, näringsriktig och ekologisk mat från grunden med låg miljöpåverkan. Råvarorna är av god kvalitet och anpassade efter säsong. Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder. Det avfall som ändå uppkommer används som resurser i Växjös kretslopp. Växjö har under årens lopp klättrat allt högre i avfallstrappan. Vi har styrt avfallshanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner. I Europas grönaste stad år 2030 är de gröna och blå strukturerna kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser, som är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har hög vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller. Ekologisk odling av livsmedel är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden, tätorterna och i det omgivande landskapet. Biologisk mångfald är en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och spridningsstråk skyddas och vårdas genom medveten planering och skötsel. Stadens och tätorternas träd har ett stort värde, såväl för biologisk mångfald som för klimatutjämning och upplevelser. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas. Viktiga värden för natur och kultur skyddas och utvecklas vid reglering av sjöar och vattendrag. Vid planering och byggnation läggs stor kraft på att bevara och stärka befintliga ekosystem och ekosystemtjänster. Vi har fått en grönare och mindre hårdgjord kvartersmark. Det skapar en tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning och klimatanpassning. Särskilt inom områden med verksamheter har andelen hårdgjord yta minskat märkbart. Vi tar hand om dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika översvämning lokalt eller nedströms. Alla enskilda avlopp har godtagbar rening. Det har minskat övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Jordbruket har blivit mer hållbart med låga fosforförluster tack vare en klok användning av stallgödsel. I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion. Vi ska producera all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor. Det finns en stor drivmedelsproduktion i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga primärenergianvändning. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä. Det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Växjö kommun. Dessa färdmedel står nu för hälften av resorna eftersom de har prioriterats under flera år, medan biltrafiken har begränsats. I övrigt används förnybara drivmedel för bilresor, godstransporter och i arbetsmaskiner. När stationsområdet är färdigbyggt kommer vi se över vilka fler gator i centrum som ska göras bilfria. 5

7 Arbete och företag Fler ska studera och arbeta Övergripande mål Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet nya företag per invånare ska öka. Arbetslösheten bland unga ska minska. Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent. BRP ska öka mer än riksgenomsnittet. Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund. Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka. Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka. Prioriteringar Växjö ska vara en välkomnande stad som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från Sverige och andra länder. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens och nå sina drömmar i Växjö. Växjö kommuns uppgift är att skapa möjligheter för varje människa att komma till sin rätt. Därför är full sysselsättning efter förmåga ett överordnat mål. När Växjös företag utvecklas och nya företag startas stärks grunden för en hög ambitionsnivå inom kommunens välfärd. Tillväxt och sysselsättningsfrämjande arbete måste prioriteras i alla kommunens verksamheter genom bra service, effektiv myndighetsutövning och professionellt bemötande på företagarnas villkor. Unga som inte klarat skolan och utrikes födda riskerar långvarigt utanförskap när trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Stödet till de som har det tufft ska förbättras och inriktas på egen försörjning. Kraven på motprestation ska bli tydligare. Alla som får ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning eller utbildning. Tillhörigheten ökar i en arbetsgemenskap med värdefulla uppgifter. Vi ska därför fortsätta utveckla vårt arbete för att hjälpa fler in på arbetsmarknaden. 6

8 Det är viktigt att alla förvaltningar och bolag erbjuder praktikplatser för personer som har försörjningsstöd. Nytänkande behövs Vi ser att det behövs nytänkande och förstärkta drivkrafter att lämna ekonomiskt bistånd. Syftet är att bryta utanförskap och ger fler människor en väg in på arbetsmarknaden. I det läge som Sverige befinner sig i måste alla förslag prövas. Nämnden för arbete och välfärd behöver förstärka samarbetet med näringslivet vad gäller såväl arbets- som praktikplatser. Det lyckade arbetsmarknadsprojektet Framtid Kronoberg blir en del av nämnden för arbete och välfärds permanenta verksamhet. Mångfald skapar ett kreativt, spännande och dynamiskt samhälle, där såväl ekonomin som människorna kan växa. För att frigöra de möjligheter som följer med mångfalden behövs snabbare väg att lära sig svenska och lägre trösklar till arbete. Kommunen har ett ansvar för att de som kommer till Växjö inte fastnar i bidragssystem. Nämnden för arbete och välfärd ska aktivt arbeta för samverkan med berörda myndigheter i strävan efter snabbare handläggning och bättre samordning. Växjö kommun ska använda olika vägar för att nå goda resultat. För en nyanländ akademiker behövs en lösning. För en som saknar läs- och skrivkunskaper en annan. Svenska för invandrare (SFI) och annan teoretisk språkundervisning är viktig, men bör i högre utsträckning kompletteras med praktisk språkträning på exempelvis en praktikplats. Växjö kommun ska följa upp insatserna för att öka språkkunskaperna hos nyanlända. Den så kallade etableringsreformen har inte inneburit snabbspår till integration. Växjö kommun vill därför överta statens resurser för etableringsfasen. När allt fler ungdomar söker sig till Växjö, är behovet av nya arbetstillfällen stort. Vi har idag en trögrörlig förmedling av arbete. Matchningsproblemen är uppenbara. Växjö kommun ska fortsätta utforma nya former för arbetsförmedling, praktik, utbildning som mer effektivt svarar mot efterfrågan hos företag och myndigheter. I kommunens nya policy för social ekonomi påtalas vikten av ytterligare arbetsintegrerade företag som alternativ och komplement. Coompanion ska få ansvar för att inrätta en mikrofond som ska ge möjligheter för mindre företag att söka och få mikrolån. Det kan stimulera fler företag att starta och befintliga att utvecklas. Antalet företag och arbetsplatser i Araby ska öka för att stärka platsens attraktionskraft. Nya satsningar är ytterligare en miljö för att utveckla företag på Araby med inriktning mot handel, service och hantverk. Kommunen ska pröva att förlägga någon förvaltning eller del av förvaltning till Araby som en del av projektet med att göra om nuvarande kommunhus till små lägenheter. Utöver de insatser för nyföretagare som görs idag behöver nya former utvecklas och riktar sig till andra målgrupper. Stöd ska ges till exempelvis Step Two, där ambitionen är att ta fram metoder och verktyg för ökad tillväxt för företagare med utländsk bakgrund. Kommunens upphandlingsenhet ska samverka med blivande och etablerade företag som leverantörer för att förenkla och minska den administrativa bördan. 7

9 Sociala kriterier i samband med upphandling ska införas. Upphandlingar ska utformas så att mindre företag kan vara leverantörer till kommunen. Växjö kommun ska arbeta för att Arbetsförmedlingen ska få statens uppdrag att bedriva validering. Nätverket Expansiva Växjö ska utvecklas som arena för samverkan mellan näringsliv, Linnéuniversitetet, organisationer, kultur och idrott. Vi ska fortsätta att skapa engagerade mötesplatser och väcker initiativ för ett växande, välmående, välkomnande och vinnande Växjö. Växjö kommun ska bedriva samverkan med Linnéuniversitetet för att främja forskning, utveckling och högre utbildning i universitetsstaden Växjö. Mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet träffas en överenskommelse för såväl Växjö kommuns som Linnéuniversitetets utveckling om forskning inom relevanta områden för kunskapsutveckling och tillväxt. Kalmar och Växjö vill gemensamt bli årets studentstad i Sverige läsåret för att även innan och efter detta symboliska läsår vara fantastiska platser att vara student och människa på. Samarbetet med Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och Kalmar kommun ska leda till ökat antal studenter som stannar i regionen efter avslutade studier. Det ska också leda till fler kunskapsföretag och att universitetet och studenterna är delaktiga i Växjös utveckling. Insatser riktas mot små företag Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Insatser ska därför riktas mot små och medelstora företag. Kommunen ska fortsätta att prioritera starka nätverk och näringslivsarenor, kommunikationsinsatser, strategiska företagsbesök, en väl fungerande lotsfunktion. Det ska finnas god tillgång och bra service när det gäller mark och lokaler. Vi ska locka nya etableringar till regionen nationellt och internationellt. Arbetet ska inriktas på IT, logistik, miljöteknik, besöksnäring och underleverantörer till verkstadsindustrin. Kommunen ska föra en dialog med IT-företagen om möjligheten för engelsktalande att få jobb. I andra länder i Europa är detta lättare än i Sverige. Växjö får många studiebesök och en översyn av besöksnäringen ska ske för att samordna och utveckla denna så att hela stadens kvaliteter berörs. Växjö kommun ska fortsätta att bidra till utvecklingen av attraktiva företagsmiljöer kopplade till Videum, centrum och Arenastaden. Genom Videums Science Park ska näringslivets samarbete med Linnéuniversitetet utvecklas för att öka antalet kunskapsföretag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Videums uppdrag och inriktning. Växjö kommun ska arbeta för att både svenska och utländska studenter ska hitta arbeten och stanna kvar i regionen. Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i ett dynamiskt och kunskapsintensivt näringsliv. Växjö som länets största kommun och tillväxtmotor ska bidra till att förbättra företagsklimatet i hela regionen. Växjö kommun ska delta i fortsatt utveckling av konceptet Småland Business region med inriktning på tillväxt genom förflyttning i värdekedjan, ökad export, fler etableringar i länet, ökad inflyttning av efterfrågad kompetens och samordnade satsningar inom besöksnäringen. Arenastadens fulla potential ska utnyttjas ur ett evenemangsoch företagsperspektiv. Utvecklingen av besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen ska stödjas. Växjö har en stor potential att utveckla matprofilen, användningen av ekologiska livsmedel, närproduktion av livsmedel och småskalig matproduktion. Utnämningen till Matlandethuvudstad 2015 ska 8

10 användas långsiktigt i marknadsföringen av kommunen. Kommunen ska tillsamman med Region Kronoberg medverka till att bygga upp ett kompetenscentrum kring mat. Växjö kommun ska tillsammans med Växjö Citysamverkan göra Växjö centrum mer attraktivt. Växjö kommun ska delta i internationellt samarbete och stödja internationalisering. Växjö kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens och ökad tillväxt. Växjö kommun ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program. Samarbetet mellan Växjö kommun och Region Kronoberg ska utvecklas när det gäller infrastruktur, näringsliv, utbildning, forskning, vård och omsorg till nytta för Kronobergsregionens utveckling. Landsbygdens tillväxt och utveckling Landsbygdens potential när det gäller tillväxt och utveckling är stor. Industriell produktion och tjänsteproduktion är och kommer att vara en viktig motor på landsbygden. Byggande i strandnära läge kan vara ett sätt att gynna landsbygdsutveckling och att utveckla turismen i dessa områden. Landsbygden runt staden har unika möjlighet att stimulera tillväxten av nya företag kopplade till turism, natur, matupplevelser, skog och livsmedelsproduktion. Sockenråd, samhällsföreningar, byalag är viktiga aktörer och samarbetspartners för utvecklingen på landsbygden. Landsbygdsprogrammet är utgångspunkten för insatser och priorteringar. Växjö kommun ska medfinansiera utvecklingsprojekt genom Leader Linné Småland. Goda kommunikationer är av avgörande betydelse för samhällets utveckling. Växjö kommun ska särskilt satsa på att förbättra tågförbindelser. Växjös arbete med den nya höghastighetsjärnvägen prioriteras. Resurstillskott Nämnden för arbete och välfärd får ett resurstillskott på 11,2 miljoner kronor för att klara en budget i balans. Särskilda uppdrag Ansvarig 1 Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda praktikplatser för personer som Alla nämnder och bolag får försörjningsstöd. 2 Samarbetet med näringslivet vad gäller arbets- och praktikplatser ska förstärkas. Nämnden för arbete och välfärd 3 Kommunen ska pröva att förlägga någon förvaltning eller del av Kommunstyrelsen förvaltning till Araby. 4 Upphandlingsenheten ska samverka med blivande och etablerade företag Kommunstyrelsen som leverantörer för att förenkla och minska den administrativa bördan. 5 Sociala kriterier i samband med upphandling ska införas. Kommunstyrelsen 6 Översyn ska ske av Videums uppdrag och inriktning. Kommunstyrelsen 7 Kommunen ska tillsammans med Region Kronoberg medverka till att Kommunstyrelsen bygga upp kompetenscentrum kring mat. 8 Arbetet med den nya höghastighetsjärnvägen ska prioriteras. Kommunstyrelsen 9 Växjö ska arbeta för att Kalmar och Växjö gemensamt blir årets studentstad i Sverige läsåret Kommunstyrelsen, VKAB 9

11 Barn och utbildning Kunskap för kreativitet och utveckling Övergripande mål Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent. Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3. Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka. Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt. SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka. Prioriteringar Kunskap är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Utbildning bryter ner barriärer och öppnar nya vägar. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet samt dennes unika styrkor för att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett den enskildes bakgrund. Förskolans och skolans uppdrag är att främja barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förutsättningar för lärande är en evidensbaserad och strukturerad undervisning med tydliga kunskapskrav, tidiga insatser så att ingen kommer efter, trygg miljö och arbetsro. Kvalitet är utgångspunkten och valfrihet och mångfald ska därför värnas. Utbildningen ska aktivt verka för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Pojkar och flickor ska ha lika villkor. Att motverka den psykiska ohälsan i skolan ska prioriteras. Alla skolors elevhälsoteam ska ha formell kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba individuella insatser. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapas förutsättningar för en likvärdig verksamhet med hög kvalitet och ett 1-20 årsperspektiv i hela kommunen. En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun och effektivare resursutnyttjande. Det ska göra det möjligt att ge kompensatoriska insatser tidigare. Det är när resurserna på skolor och förskolor omsätts i en anpassad organisation och ett långsiktigt och medvetet utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund eller beprövad 10

12 erfarenhet som ökad måluppfyllelse nås. Huvudmannen styr resurserna med ett tydligt resursfördelningssystem utifrån en tydlig målsättning grundad på de uppföljningar som gjorts av verksamheten. Skolledare organiserar arbetet på skolan så effektivt som möjligt. En förstärkt barn- och elevpeng ger förutsättningar att nå en måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun. Forskning påvisar att relationen mellan personalen och barnen, genom aktivt lyssnande och uppmärksamhet i samspel, är mycket betydelsefull. Därför satsar vi på att öka personaltätheten i förskola och grundskola, liksom den lärarledda undervisningstiden. Satsningar ska genomföras för att minska storleken på grupperna i förskola och grundskola. Växjö kommuns utbildningsförvaltning satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linneuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas utveckling och lärande. Det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. För det behövs ökad lönespridning och bättre karriärmöjligheter. Semesterlöneanställning ska införas på fler skolor och alltid på nya. Detta ska utvärderas under mandatperioden. Förskola och grundskola I en växande kommun som Växjö ställs stora krav på förskoleverksamhetens utbyggnad. Alla föräldrar som anmält önskemål om barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett och i möjligaste mån i det område som familjen önskar. Växjö kommun vill uppmuntra tillkomsten av fler fristående förskolor. Verksamheten ska organiseras så att barnen med särskilda behov tidigt uppmärksammas och får det stöd som behövs. Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går för barnet i skolan. Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. Förskolan ska utveckla bra samarbetsformer med andra aktörer som exempelvis regionens olika specialister. Genom tidiga stödinsatser i en inkluderande lärprocess ges barn och elever förutsättningar för utvecklingsmöjligheter. Extra anpassningar och särskilt stöd ska ges tidigt. Bra övergångar mellan alla stadier och verksamhetsformer med en pedagogisk samsyn i ett 1-20 årsperspektiv ger alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd, kontinuitet i sin skolgång. Antalet speciallärare och specialpedagoger ska öka. Kompetensen hos alla pedagoger ska utvecklas för att undervisa barn och elever i behov av stöd. Det finns en tydlig koppling mellan att eleverna klarar kunskapsmålen i grundskolan och att de har mycket kontakt med lärare i förskolan och skolan. Den lärarledda undervisningstiden ska öka för eleverna. Under de senaste åren har satsningar gjorts på att använda tekniska hjälpmedel i förskola och skola genom digitala verktyg till barn och elever. En likvärdig tillgång till digitala verktyg för barn och elever ska skapas. Pedagogernas kompetens att använda digital teknik vid planering, genomförande och uppföljning av undervisning ska utvecklas. I förskolan och skolan ska arbetsformer och arbetssätt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ska stimulera och utveckla barn och elevers entreprenöriella förmågor. I lärprocessen ska eleven få möjlighet att interagera med omvärlden. Växjö kommun vill stimulera 11

13 ungdomars entreprenörsanda och ett steg i att förbereda eleverna på ett framtida yrkesliv är att stärka arbetet med ung företagsamhet (UF). Landsbygdsskolorna gör att Växjö är en attraktiv kommun för barnfamiljer även utanför tätorten Växjö. Dessa skolor behålls och utvecklas så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna så önskar. Skolan ska ge goda kunskaper och uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska Växjö kommun utveckla utbildningen så att alla elever som går ut grundskolan ska uppnå behörighet till ett nationellt program. Det är angeläget att skolan arbetar med att tydliggöra kunskapskraven för den enskilde. Elever och föräldrar ska kontinuerligt få information om vad skolan förväntar sig av eleverna och om elevens kunskapsutveckling. Allra viktigast är baskunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Vi ska införa en läsa-skriva-räkna-garanti där varje elev garanteras det stöd och de insatser eleven behöver för att kunna läsa, skriva och räkna innan årskurs tre är slut. Skolan ska också erbjuda stimulans och utvecklingsmöjligheter för de elever som är särskilt begåvade eller högpresterande i något ämne. Möjligheter ska finnas för elever att studera i högre undervisningstempo och i särskilda miljöer. De som kommer till Växjö från andra länder ska få ökad undervisningen i svenska. För de ungdomar som befinner sig helt utanför skolan och som saknar fullständiga betyg krävs kraftfulla insatser och personligt ansvar. Växjö kommun satsar därför på Navigatorcentrum där ungdomar kan få hjälp och stöd att utveckla sina insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid. Landningsbanan ska trygga nyanlända barn, ungdomars och föräldrars introduktion i förskola, skola och samhälle. Alla nyanlända barn och elevers erfarenheter och kunskaper ska kartläggas för att dem goda förutsättningar för sin skolgång. Särskilda satsningar ska riktas till de unga som kommer sent in i utbildningssystemet. Landningsbanan ska organisatoriskt flytta till utbildningsnämnden. IB-programmet (International Baccalaureate) startade 2014 på Teleborg centrum för att möta de globala arbetsplatsernas behov av internationellt anpassad skola. Antalet studerande på programmet ska öka och behovet av ytterligare utbildningsplatser på någon annan skola ska kartläggas. Vi genomför en sammanhållen särskola med ett 1-20 årsperspektiv för att underlätta övergångar och skapa större möjligheter för elever att på individuell nivå gå vidare i arbete eller till vidare studier. Gymnasieskola Övergången mellan grundskola och gymnasium ska förbättras och underlättas. Likaså ska studie- och yrkesvägledningen utvecklas för att bättre förbereda våra ungdomar inför ytterligare studier och arbete. 12

14 Ungt företagande är en viktig del i att stärka och utveckla entreprenörsandan, den positiva utvecklingen av UF på våra kommunala gymnasieskolor ska uppmuntras och fortsätta. Växjö kommun ska bidra till att Teknikens hus genomförs som en kunskaps- och samverkansnod mellan Linnéuniversitetet, kommunen och näringslivet. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen för industrins framtida behov och att skapa ökad kvalitet och attraktivitet i teknikutbildningar och tekniska yrken. Vi återinför även en fyrårig teknisk utbildning för att stärka vår tekniska profil ytterligare. Valfrihet Växjö kommun ska främja valfrihet och mångfald. Fler av Växjös kommunala förskolor och skolor ska profilera sig inom ämnesspecifika områden eller pedagogiska områden. Detta för att öka valfriheten för både elever och personal men även för att öka motivationen eller lyfta vikten av ett ämne särskilt. De fristående förskolorna och skolorna spelar en mycket viktig roll för mångfalden och valfriheten i Växjö, för både barn, elever, föräldrar och personal. Att stärka och utveckla samarbetet med fristående alternativ är en del av arbetet. Växjö kommun ska erbjuda föräldrar fortsatt god valfrihet när det gäller alternativa former av barnomsorg. Detta gäller såväl utförare som innehåll, inriktning och profil på den verksamhet som bedrivs i kommunen. Vi följer utvecklingen och konsekvenserna av att vårdnadsbidraget fasas ut. Fler elever ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan är en viktig verksamhet för att öka tillväxten inom de kreativa näringarna. Vi vill bredda och utveckla utbudet och stärka kvaliteten ytterligare. Vuxenutbildning Alla vuxna ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens för att främja personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Möjligheterna till lärlingsutbildning ska förstärkas. Lärcenter för vuxenutbildning ska inriktas på resultat i form av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Svenska för invandrare ska uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. SFI-undervisning ska utgå från individens utbildningsbakgrund och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabbare etablering på arbetsmarknaden. Växjö kommun ska arbeta för förbättrade möjligheter att validera tidigare kunskaper och utbildning. En större utvärdering av SFIutbildningen ska göras senast Resurstillskott Utbildningsnämnden får ökade anslag med 65,6 miljoner kronor som resursförstärkning bland annat för att öka elevpengen. 13

15 Särskilda uppdrag Ansvarig 1 I förskolor och grundskola ska storleken på grupperna minska och Utbildningsnämnden personaltätheten anpassas. 2 Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets Utbildningsnämnden språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. 3 Antalet specialpedagoger och speciallärare ska öka. Kompetensen hos Utbildningsnämnden alla pedagoger ska utvecklas för att undervisa barn och elever i behov av stöd. 4 Alla skolors elevhälsoteam ska ha formell kompetens inom Utbildningsnämnden neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba individuella insatser. 5 Den lärarledda undervisningstiden ska öka för eleverna. Utbildningsnämnden 6 Arbetet med ung företagsamhet (UF) ska stärkas inom grundskolan. Utbildningsnämnden 7 En läsa-skriva-räkna-garanti innan årskurs tre är slut ska införas. Utbildningsnämnden 8 Barn och elever från andra länder ska få ökad undervisning i svenska. Utbildningsnämnden 9 Växjö kommun ska bidra till att Teknikens hus genomförs som en Utbildningsnämnden kunskaps- och samverkansnod. Fyraårig teknisk utbildning ska återinföras. 10 Kulturskolans utbud ska breddas och utvecklas och kvaliteten ska Utbildningsnämnden stärkas. 11 Möjligheterna till lärlingsutbildning ska förstärkas inom vuxenutbildningen. Nämnden för arbete och välfärd 12 En större utvärdering av SFI-utbildningen ska göras senast Kommunstyrelsen, Nämnden för arbete och välfärd 14

16 Bygga och bo Vi bygger för att kunna bli fler Övergripande mål Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för att motsvara den efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Boendesegregationsindex ska minska. Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per invånare. Till och med 2018 ska minst nya bostäder byggas i Växjö kommun. Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo. Antalet villatomter ska öka. Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. Prioriteringar Växjö växer och det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. För varje invånare behövs knappt fem kvadratmeter i offentliga lokaler som exempelvis förskolor och skolor. Detta måste genomsyra planeringen i kommunkoncernen. Även år med lågkonjunktur visar historiskt en fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Växjö är i en nationell jämförelse en relativt gles stad men med en bra stadsstruktur och täthet som främjar kollektiva transporter. Detta ställer krav på ett effektivt markutnyttjande så att boendemiljöer för fler människor skapas. Det ska alltid finnas byggbar mark i Växjö och i de mindre orterna för olika boendeformer, både småhus, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, som motsvarar den efterfrågan som finns. Kommunens detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en tredjedel villor och småhus. Fler attraktiva villatomter ska tas fram i såväl Växjö stad som i de mindre tätorterna. Att bygga bostäder på den rena landsbygden ska bejakas. Detaljplanerna ska ge säkra gator, trygga trottoarer, säker miljö för barn och vuxna, utan avkall på god förutsättning för bilparkering, rekreation, grönska och tillgänglighet. Prisnivån i nyproduktion innebär en utmaning när det gäller att skapa förutsättningar för alla grupper på bostadsmarknaden. Bostäder måste skapas för olika grupper och familjesituationer 15

17 som enpersonshushåll, nyanlända, ungdomsboende och studenter. Kommunens nya bostadsförsörjningsprogram förutsätter ett starkt samarbete internt och externt. Ett koncernövergripande samarbete banar väg för en strategi kring äldres och nyanländas bostadssituation och behov. Växjö kommun ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter, kooperativa boendeformer och byggemenskaper. Växjöbostäder får i uppdrag att även bygga bostadsrätter och ägarlägenheter i Arabyområdet. Planer i beredskap Växjö måste säkra den framtida marken för nya verksamhetsområden. Tillgång till attraktiva lägen för handel, kontor och industri är avgörande för att företagsetableringar är möjliga. Målet är att ständigt ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. Detta förutsätter att strategiska fastighetsförvärv görs i ett tidigt skede. Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde måste skapas. Ett samarbete med Alvesta kommun har inletts för att gemensamt arbeta för mer verksamhetsmark längs riksväg 25. I samband med att planerna på en ny höghastighetsbana nu börjar ta form så måste Växjö tillsammans med Alvesta börja planera för detta. Detta innebär också att vi på ett helt annat sätt än tidigare måste planera för den ökande bostadsbebyggelse det medför. Stadsnära grönområden och värdefull natur måste skyddas när Växjö utvecklas för att bli invånare. När staden förtätas uppkommer ett större tryck på de offentliga miljöerna. Skötsel och underhåll måste hålla en fortsatt hög nivå. Stadens karaktär ska behållas och utvecklas utan avkall på form och tradition. Samtidigt ska den aktuella tidens arkitektur och formspråk bejakas. För att klara Växjös expansion krävs en bredare strategisk planering och samordning av nyttolokaler för kommunal verksamhet. Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar detta arbete. Den strategiska lokalförsörjningen ska bli en integrerad del med tydlig koppling till både plan- och budgetprocess. Stadsutvecklingsrådet ges resurser för att utveckla och stärka stadens kvaliteter med betoning på stadskultur, fysisk miljö och medborgarmedverkan. För att få ett samlat grepp över stadens estetiska värden och dess utveckling ska Stadsutvecklingsrådet ta hjälp av externa aktörer. Den stadsnära landsbygden blir mer attraktiv. Det ställer krav på boendemiljöer, service och kommunikationer. Kommunen ska vara mycket positiv och tillåtande när folk vill bygga på landsbygden utanför tätorterna. LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) ökar möjligheterna till boende med strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling. De mindre tätorternas kommunala service ska säkras och orterna utvecklas. Härigenom möjliggörs samhällsservice i hela kommunen. Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. Nya projekt aktualiseras i de mindre orterna bland annat genom höjd planberedskap. Växjö ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig kommun med plats för upplevelser och möten där människor trivs och känner sig trygga. Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet fortsätter. Vi satsar på centrum genom tydligare och välkomnande entréer samt gångstråk från parkeringsplatserna Norrtull och kvarteret Fabriken väster om polishuset mot centrum. Den viktigaste vägen in mot staden, Storgatan, förvandlas utmed Arenastaden till en 16

18 inbjudande stadsgata. Gång- och cykelstråket mellan Samarkand och centrum förbättras. En växande stad behöver ett rikt utbud av upplevelser för att behålla och stärka sin attraktivitet. Genom att i högre grad integrera kultur- och fritidspolitiska aspekter i samhällsplaneringen stärks stadens och kommunens attraktion. Här har Stadsutvecklingsrådet en viktig roll. Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny mötesplats i Växjö för deltagande kultur fortsätter. Arbetet med stationsområdet är ett flerårigt exploaterings- och utvecklingsprojekt av stor betydelse för Växjö och hela regionen. När stationsområdet är klart kommer det att vara en modern stadsmässig och hållbar mötesplats för affärer, kontor, boende och resande. Växjö kommun samordnar arbetet med nätverket Höghastighetsbanan. Under 2015 levereras ett sammanhållet underlagsmaterial till Sverigeförhandlingen. Materialet ska visa på vilka nyttor som en dragning av höghastighetsbanan innebär för Växjö kommun och den sydöstra delen av Sverige. Detta underlag ligger sedan till grund för berörda kommuner och regioner i Sverigeförhandlingen som beräknas påbörjas i början av 2016 och pågå under 2016 och Främja träbyggande Växjö är ledande i att sänka energiförbrukningen och pröva olika vägar till låg miljöbelastning i ett livscykelperspektiv. Träbyggandet är en del i detta. Konceptet att bygga bostadshus med lågenergistandard ska fortsätta utvecklas. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring dessa frågor ska påbörjas under mandatperioden. Med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi som grund fortsätter kommunens arbete för att främja trähusbyggande på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Växjö genom VKAB är aktiva i nätverken Trästad och Nordiska trästäder. VKAB:s roll i kommunkoncernen ska utvecklas när det gäller framtidens byggnation i Växjö. Allt mer trä i byggandet ska stimuleras på kommersiell grund; stommar, fasader, interiört. Begreppet trä och hälsa ska utvecklas. Informationsinsatserna till den privata sektorn om trähusbyggeri ska öka. Gröna tak och väggar är ett sätt att minska halten av koldioxid, ta hand om dagvatten, gynna den biologiska mångfalden och göra staden mer estetiskt tilltalande. Växjö ska jobba mer med livscykelkostnader. Det innebär att fastighetens lönsamhet och miljöpåverkan under hela dess livstid beaktas i investeringskalkylen. Med det förbud mot kommunala särkrav som nu har införts är det angeläget att ta fram bra metoder för en hög miljöprestanda när Växjö kommun säljer mark för bostadsproduktion. Linnéuniversitetet och näringslivet är viktiga samarbetsparter. För att universitetet ska kunna utvecklas måste kommunen se till att det finns fler bostäder för studenterna. Linnéuniversitetets studenter ska ha en god bostadssituation. Växjö kommun vill införa bostadsgaranti för studenter. Dialogen om Campus utveckling och integreringen av universitetet i staden, främst runt sjön Trummen, ska fortsätta. VKAB ska leda projekt för studentbostäder på Campus liksom integrerat i staden. Dessa bostäder ska uppföras industriellt med trä. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. De kommunala bolagen ska arbeta för att pressa kostnader och därmed få ner hyresnivån. De ska undersöka hur regelverk kan utmanas för att kunna bygga prisvärda mindre lägenheter för studenter och ungdomar. Växjö kommun ska verka för att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen. 17

19 I Växjö kommun äger de kommunala bolagen över bostäder. Att frigöra kapital genom att överlåta delar av fastighetsbeståndet till andra förvaltare, lokala eller nationella, är en naturlig del av allt förvaltande. Erfarenheter från tidigare försäljningar visar på goda erfarenheter för hyresgäster och för de kommunala bolagen. Detta för att skapa kraftfulla kommunala bostadsföretag som även i framtiden ska vara viktiga aktörer i Växjö. Det finns intresse från lokala och nationella privata aktörer att äga och förvalta fastigheter i Växjö. I grunden är det positivt med investeringar som stärker boendesituationen i Växjö. Allmännyttan i Växjö är stor med innehav av cirka 62 procent av samtliga hyreslägenheter. Cirka lägenheter ur beståndet säljs till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. Om 5 år har nya bostäder vuxit fram i det kommunala beståndet. För att fortsätta ligga långt fram inom energioptimering och trähusbyggande krävs strategisk kompetens och samordning inom kommunkoncernen. Dessutom behövs ett nära samarbete med den forskning som bedrivs på Linnéuniversitetet. Ett aktivt deltagande i Vinnova-finansierade Smart Housing samt föreningen Goda Hus ska fortsätta. Nyproduktion, renoveringsprojekt och påbyggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och öppna arkitekttävlingar ska stimuleras. Stor hänsyn ska tas till stadens och de mindre samhällenas karaktär och med öppenhet för vår tids skala, formspråk och arkitektur. Experimentella inslag ska få plats. Enklare bebyggelse utan avkall på estetik ska åstadkomma en kostnadseffektiv produktion med rimliga hyreskostnader. Cirka 50 miljoner kronor av vinsten från försäljningarna av lägenheter i bostadsbeståndet ska på kort sikt stärka skolbudgeten. Från 2018 kommer skolbudgeten förstärkas på annat sätt. Särskilda uppdrag Ansvarig 1 Bostadsrätter och ägarlägenheter ska byggas i Arabyområdet. VKAB 2 Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde ska skapas. Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden 3 Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. Kommunstyrelsen, VKAB, Byggnadsnämnden 4 Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny mötesplats i Växjö stad för deltagande kultur ska fortsätta. Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen 5 Växjö ska jobba mer med fastigheters livscykelkostnader. VKAB 6 VKAB ska leda projekt för studentbostäder inom Campus liksom VKAB integrerat i staden. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. 7 Cirka lägenheter ur beståndet ska säljas till befintliga eller nya Kommunstyrelsen, VKAB privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. 8 De kommunala bolagen ska fortsätta bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. VKAB 18

20 Demokrati och mångfald En förebild när det gäller mångfald Övergripande mål Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka. Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking. Prioriteringar Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. De senaste åren har Växjö kommun gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor. De är en självklar del av kommunens arbete. Arbetet är en del av Växjö kommuns långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet med demokrati och mångfald har motkrafter, vilket ställer krav på att hela samhället deltar. Integration är en ömsesidig process med rättigheter och skyldigheter. Den kräver demokrati, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald. Städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet. Växjö kommun ska motverka 19

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Grönt budgetförslag 2014. Framtidens stad satsningar för kommande generation

Grönt budgetförslag 2014. Framtidens stad satsningar för kommande generation Grönt budgetförslag 2014 Framtidens stad satsningar för kommande generation (MP):1 Miljöpartiets förslag till budget 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer