BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016

2 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 1

3 Budgeten leder kommunens utveckling Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och ska leda utvecklingen av kommunen. Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns nämnder och styrelser. Det innebär att de inriktningar och mål som finns i denna budget ska efterlevas, konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Den riktar sig även till medborgare och medarbetare i Växjö kommun. Kommunfullmäktige beslutar om vision, övergripande mål, mål för god ekonomisk hushållning och prioriteringar. Övergripande mål Utgår från befintliga styrande dokument Allmän och övergripande beskrivning av det som man vill uppnå Har ett tidsperspektiv på en mandatperiod Aktualiteten kan prövas årligen i samband med budget Mål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beskriver det verksamheten ska uppnå. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Växjö kommun. För ytterligare beskrivning av mål för god ekonomisk hushållning se bilaga 2. Prioriteringar Områden som kommunfullmäktige tycker är viktiga utan att sätta upp något mål. En sådan prioritering kan ha karaktären av aktiviteter, insatser, direktiv, metoder eller liknande. De ska utföras av berörda nämnder och styrelser. Uppföljning av mål Avstämningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen efter årets slut. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning stäms även av i delårsbokslutet efter åtta månader. Målen ska klaras av under en mandatperiod eller det år som angivits. För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 2

4 Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning Växjö kommun har utvecklats starkt de senaste åren. Befolkningen har ökat och ekonomin har förstärkts. Mellan 2009 och 2013 har antalet anställda i de 3814 aktiebolagen i kommunen ökat med cirka anställda netto (12 procent). Förädlingsvärdet har ökat med 33 procent. Under perioden är ökningen av antalet företag drygt 30 procent. De branscher som växer snabbast är besöksnäring, IT, vård och hälsa, bygg samt utbildning. Skatteintäkterna har ökat med 425 miljoner kronor Därmed har investeringar i välfärden ökat under förra mandatperioden innebär en expansion av hela kommunens budget för att ge en bättre service till en växande befolkning. Vi är en regionhuvudstad och den rollen kan komma att förstärkas genom att den planerade höghastighetsbanan går genom Växjö och skapar snabbare förbindelser till övriga Sverige och världen. Växjö växer och kommunen kommer att ha invånare under 2017/2018. Vi skapar förutsättningar för en dynamisk stad och för tillväxt i hela kommunen. Växjö har ett ansvar för att vara en stark regional aktör och drivkraft i södra Sverige. Att företag växer, att nya kommer till och att människor arbetar eller utbildar sig är av avgörande betydelse för kommunens välstånd. Ett nytt stationsläge för höghastighetsjärnvägen är mandatperiodens viktigaste planeringsfråga. Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran. Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens för att nå sina drömmar i Växjö! Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald. Kommunen säger ja till alternativa driftsformer om det kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. Alla skatteändringar ska vägas mot behovet av stabila finanser och en fullgod allmän finansierad välfärd. Kommunalskatten ska ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner. Här är det bra att bo och jobba Växjö rankas 2015 som femtonde bästa kommun i Sverige att bo i Fokus undersökning Här är det bäst att bo. Bland kommuner av samma storlek, stadskommuner, är Växjö sjätte bästa kommun. Detta visar att Växjö kommun har mycket goda förutsättningar och utsikter att fortsätta utvecklas som en stark tillväxtkommun. Jämfört med 2014 har Växjö förbättrat sig inom kategorierna att vara ung och att arbeta. All kommunal verksamhet påverkas av hur det går för företagen i kommunen. Utan fler företagare, växande och nya företag blir det mindre skatteintäkter och en sämre kommunal service. Kommunen måste ständigt föra en dialog med näringslivet om hur vi skapar optimala förutsättningar för jobb och företagande i Växjö. I Växjö 3

5 kommun är alla företag viktiga och alla jobb behövs. Allt ifrån hamburgarrestauranger som ger ungdomar sina första jobb, till verkstadsindustri, välfärdsföretag och IT-företag. Trösklarna på arbetsmarknaden är högre idag på grund av effektivitets- och produktivitetskrav. Till detta har det tillkommit större krav på utbildning i nästan alla jobb inom offentlig sektor. Det utestänger människor med kort utbildning. Kommunen och arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att sänka trösklarna genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Kommunen måste samarbeta mer med arbetsförmedlingen både organisatoriskt och fysiskt. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Att arbeta eller studera är alltid att föredra framför ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt försörjningsalternativ som alltid måste kräva motprestation. Växjö kommun arbetar aktivt med feriearbete för ungdomar. Arbetet med att tillhandahålla praktikplatser i kommunen fortsätter. Att i upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare ska erbjuda praktikplatser för arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar med mera är också viktigt. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Målet är nya bostäder Det ska alltid finnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att möta efterfrågan i hela kommunen. Kommunens detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en tredjedel villor och småhus. 97 procent av föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten i Växjö kommun. I utbildningsstaden Växjö ska de kommunala förskolorna och skolorna erbjuda utbildning i nationell toppklass. Ett långsiktigt arbete för ökad måluppfyllelse i skolan är av största vikt. Femklövern utvecklar de satsningar som gjorts i budget 2015 för att minska barngrupperna i förskolan. Ambitionen är att ytterligare förstärka resurserna till förskolan. Den nya utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att bedriva en verksamhet för barn och elever i ett 1-20 årsperspektiv. Att behålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad korttidsfrånvaron ska ges hög prioritet. Växjö kommun ska vidareutveckla ledarskapet på olika nivåer för att säkra en organisation som möter framtiden. Ledarskapet och kulturen på arbetsplatsen är helt avgörande för framgång. Arbetet med mångfald är en del av Växjö kommuns långsiktiga arbete för en hållbar samhällsutveckling. Människor med olika bakgrund bidrar till en mer dynamisk, kreativ plats för tillväxt. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism. Växjö kommun vidareutvecklar partnerskap mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället för att göra människor, företag och organisationer delaktiga i utvecklingen. Inriktningen är tillväxt, mångfald och miljö. Europas grönaste stad blir ännu grönare I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv. Både produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska 4

6 ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kunskaperna om kemikalier ska öka, både i kommunen och hos invånarna. Kommunen arbetar strategiskt med särskild inriktning på barnens vardag. I kommunens kök lagas god, näringsriktig och ekologisk mat från grunden med låg miljöpåverkan. Råvarorna är av god kvalitet och anpassade efter säsong. Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder. Det avfall som ändå uppkommer används som resurser i Växjös kretslopp. Växjö har under årens lopp klättrat allt högre i avfallstrappan. Vi har styrt avfallshanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner. I Europas grönaste stad år 2030 är de gröna och blå strukturerna kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser, som är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har hög vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller. Ekologisk odling av livsmedel är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden, tätorterna och i det omgivande landskapet. Biologisk mångfald är en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och spridningsstråk skyddas och vårdas genom medveten planering och skötsel. Stadens och tätorternas träd har ett stort värde, såväl för biologisk mångfald som för klimatutjämning och upplevelser. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas. Viktiga värden för natur och kultur skyddas och utvecklas vid reglering av sjöar och vattendrag. Vid planering och byggnation läggs stor kraft på att bevara och stärka befintliga ekosystem och ekosystemtjänster. Vi har fått en grönare och mindre hårdgjord kvartersmark. Det skapar en tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning och klimatanpassning. Särskilt inom områden med verksamheter har andelen hårdgjord yta minskat märkbart. Vi tar hand om dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika översvämning lokalt eller nedströms. Alla enskilda avlopp har godtagbar rening. Det har minskat övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Jordbruket har blivit mer hållbart med låga fosforförluster tack vare en klok användning av stallgödsel. I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion. Vi ska producera all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor. Det finns en stor drivmedelsproduktion i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga primärenergianvändning. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä. Det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Växjö kommun. Dessa färdmedel står nu för hälften av resorna eftersom de har prioriterats under flera år, medan biltrafiken har begränsats. I övrigt används förnybara drivmedel för bilresor, godstransporter och i arbetsmaskiner. När stationsområdet är färdigbyggt kommer vi se över vilka fler gator i centrum som ska göras bilfria. 5

7 Arbete och företag Fler ska studera och arbeta Övergripande mål Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet nya företag per invånare ska öka. Arbetslösheten bland unga ska minska. Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent. BRP ska öka mer än riksgenomsnittet. Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund. Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka. Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka. Prioriteringar Växjö ska vara en välkomnande stad som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från Sverige och andra länder. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens och nå sina drömmar i Växjö. Växjö kommuns uppgift är att skapa möjligheter för varje människa att komma till sin rätt. Därför är full sysselsättning efter förmåga ett överordnat mål. När Växjös företag utvecklas och nya företag startas stärks grunden för en hög ambitionsnivå inom kommunens välfärd. Tillväxt och sysselsättningsfrämjande arbete måste prioriteras i alla kommunens verksamheter genom bra service, effektiv myndighetsutövning och professionellt bemötande på företagarnas villkor. Unga som inte klarat skolan och utrikes födda riskerar långvarigt utanförskap när trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Stödet till de som har det tufft ska förbättras och inriktas på egen försörjning. Kraven på motprestation ska bli tydligare. Alla som får ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning eller utbildning. Tillhörigheten ökar i en arbetsgemenskap med värdefulla uppgifter. Vi ska därför fortsätta utveckla vårt arbete för att hjälpa fler in på arbetsmarknaden. 6

8 Det är viktigt att alla förvaltningar och bolag erbjuder praktikplatser för personer som har försörjningsstöd. Nytänkande behövs Vi ser att det behövs nytänkande och förstärkta drivkrafter att lämna ekonomiskt bistånd. Syftet är att bryta utanförskap och ger fler människor en väg in på arbetsmarknaden. I det läge som Sverige befinner sig i måste alla förslag prövas. Nämnden för arbete och välfärd behöver förstärka samarbetet med näringslivet vad gäller såväl arbets- som praktikplatser. Det lyckade arbetsmarknadsprojektet Framtid Kronoberg blir en del av nämnden för arbete och välfärds permanenta verksamhet. Mångfald skapar ett kreativt, spännande och dynamiskt samhälle, där såväl ekonomin som människorna kan växa. För att frigöra de möjligheter som följer med mångfalden behövs snabbare väg att lära sig svenska och lägre trösklar till arbete. Kommunen har ett ansvar för att de som kommer till Växjö inte fastnar i bidragssystem. Nämnden för arbete och välfärd ska aktivt arbeta för samverkan med berörda myndigheter i strävan efter snabbare handläggning och bättre samordning. Växjö kommun ska använda olika vägar för att nå goda resultat. För en nyanländ akademiker behövs en lösning. För en som saknar läs- och skrivkunskaper en annan. Svenska för invandrare (SFI) och annan teoretisk språkundervisning är viktig, men bör i högre utsträckning kompletteras med praktisk språkträning på exempelvis en praktikplats. Växjö kommun ska följa upp insatserna för att öka språkkunskaperna hos nyanlända. Den så kallade etableringsreformen har inte inneburit snabbspår till integration. Växjö kommun vill därför överta statens resurser för etableringsfasen. När allt fler ungdomar söker sig till Växjö, är behovet av nya arbetstillfällen stort. Vi har idag en trögrörlig förmedling av arbete. Matchningsproblemen är uppenbara. Växjö kommun ska fortsätta utforma nya former för arbetsförmedling, praktik, utbildning som mer effektivt svarar mot efterfrågan hos företag och myndigheter. I kommunens nya policy för social ekonomi påtalas vikten av ytterligare arbetsintegrerade företag som alternativ och komplement. Coompanion ska få ansvar för att inrätta en mikrofond som ska ge möjligheter för mindre företag att söka och få mikrolån. Det kan stimulera fler företag att starta och befintliga att utvecklas. Antalet företag och arbetsplatser i Araby ska öka för att stärka platsens attraktionskraft. Nya satsningar är ytterligare en miljö för att utveckla företag på Araby med inriktning mot handel, service och hantverk. Kommunen ska pröva att förlägga någon förvaltning eller del av förvaltning till Araby som en del av projektet med att göra om nuvarande kommunhus till små lägenheter. Utöver de insatser för nyföretagare som görs idag behöver nya former utvecklas och riktar sig till andra målgrupper. Stöd ska ges till exempelvis Step Two, där ambitionen är att ta fram metoder och verktyg för ökad tillväxt för företagare med utländsk bakgrund. Kommunens upphandlingsenhet ska samverka med blivande och etablerade företag som leverantörer för att förenkla och minska den administrativa bördan. 7

9 Sociala kriterier i samband med upphandling ska införas. Upphandlingar ska utformas så att mindre företag kan vara leverantörer till kommunen. Växjö kommun ska arbeta för att Arbetsförmedlingen ska få statens uppdrag att bedriva validering. Nätverket Expansiva Växjö ska utvecklas som arena för samverkan mellan näringsliv, Linnéuniversitetet, organisationer, kultur och idrott. Vi ska fortsätta att skapa engagerade mötesplatser och väcker initiativ för ett växande, välmående, välkomnande och vinnande Växjö. Växjö kommun ska bedriva samverkan med Linnéuniversitetet för att främja forskning, utveckling och högre utbildning i universitetsstaden Växjö. Mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet träffas en överenskommelse för såväl Växjö kommuns som Linnéuniversitetets utveckling om forskning inom relevanta områden för kunskapsutveckling och tillväxt. Kalmar och Växjö vill gemensamt bli årets studentstad i Sverige läsåret för att även innan och efter detta symboliska läsår vara fantastiska platser att vara student och människa på. Samarbetet med Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och Kalmar kommun ska leda till ökat antal studenter som stannar i regionen efter avslutade studier. Det ska också leda till fler kunskapsföretag och att universitetet och studenterna är delaktiga i Växjös utveckling. Insatser riktas mot små företag Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Insatser ska därför riktas mot små och medelstora företag. Kommunen ska fortsätta att prioritera starka nätverk och näringslivsarenor, kommunikationsinsatser, strategiska företagsbesök, en väl fungerande lotsfunktion. Det ska finnas god tillgång och bra service när det gäller mark och lokaler. Vi ska locka nya etableringar till regionen nationellt och internationellt. Arbetet ska inriktas på IT, logistik, miljöteknik, besöksnäring och underleverantörer till verkstadsindustrin. Kommunen ska föra en dialog med IT-företagen om möjligheten för engelsktalande att få jobb. I andra länder i Europa är detta lättare än i Sverige. Växjö får många studiebesök och en översyn av besöksnäringen ska ske för att samordna och utveckla denna så att hela stadens kvaliteter berörs. Växjö kommun ska fortsätta att bidra till utvecklingen av attraktiva företagsmiljöer kopplade till Videum, centrum och Arenastaden. Genom Videums Science Park ska näringslivets samarbete med Linnéuniversitetet utvecklas för att öka antalet kunskapsföretag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Videums uppdrag och inriktning. Växjö kommun ska arbeta för att både svenska och utländska studenter ska hitta arbeten och stanna kvar i regionen. Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i ett dynamiskt och kunskapsintensivt näringsliv. Växjö som länets största kommun och tillväxtmotor ska bidra till att förbättra företagsklimatet i hela regionen. Växjö kommun ska delta i fortsatt utveckling av konceptet Småland Business region med inriktning på tillväxt genom förflyttning i värdekedjan, ökad export, fler etableringar i länet, ökad inflyttning av efterfrågad kompetens och samordnade satsningar inom besöksnäringen. Arenastadens fulla potential ska utnyttjas ur ett evenemangsoch företagsperspektiv. Utvecklingen av besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen ska stödjas. Växjö har en stor potential att utveckla matprofilen, användningen av ekologiska livsmedel, närproduktion av livsmedel och småskalig matproduktion. Utnämningen till Matlandethuvudstad 2015 ska 8

10 användas långsiktigt i marknadsföringen av kommunen. Kommunen ska tillsamman med Region Kronoberg medverka till att bygga upp ett kompetenscentrum kring mat. Växjö kommun ska tillsammans med Växjö Citysamverkan göra Växjö centrum mer attraktivt. Växjö kommun ska delta i internationellt samarbete och stödja internationalisering. Växjö kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens och ökad tillväxt. Växjö kommun ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program. Samarbetet mellan Växjö kommun och Region Kronoberg ska utvecklas när det gäller infrastruktur, näringsliv, utbildning, forskning, vård och omsorg till nytta för Kronobergsregionens utveckling. Landsbygdens tillväxt och utveckling Landsbygdens potential när det gäller tillväxt och utveckling är stor. Industriell produktion och tjänsteproduktion är och kommer att vara en viktig motor på landsbygden. Byggande i strandnära läge kan vara ett sätt att gynna landsbygdsutveckling och att utveckla turismen i dessa områden. Landsbygden runt staden har unika möjlighet att stimulera tillväxten av nya företag kopplade till turism, natur, matupplevelser, skog och livsmedelsproduktion. Sockenråd, samhällsföreningar, byalag är viktiga aktörer och samarbetspartners för utvecklingen på landsbygden. Landsbygdsprogrammet är utgångspunkten för insatser och priorteringar. Växjö kommun ska medfinansiera utvecklingsprojekt genom Leader Linné Småland. Goda kommunikationer är av avgörande betydelse för samhällets utveckling. Växjö kommun ska särskilt satsa på att förbättra tågförbindelser. Växjös arbete med den nya höghastighetsjärnvägen prioriteras. Resurstillskott Nämnden för arbete och välfärd får ett resurstillskott på 11,2 miljoner kronor för att klara en budget i balans. Särskilda uppdrag Ansvarig 1 Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda praktikplatser för personer som Alla nämnder och bolag får försörjningsstöd. 2 Samarbetet med näringslivet vad gäller arbets- och praktikplatser ska förstärkas. Nämnden för arbete och välfärd 3 Kommunen ska pröva att förlägga någon förvaltning eller del av Kommunstyrelsen förvaltning till Araby. 4 Upphandlingsenheten ska samverka med blivande och etablerade företag Kommunstyrelsen som leverantörer för att förenkla och minska den administrativa bördan. 5 Sociala kriterier i samband med upphandling ska införas. Kommunstyrelsen 6 Översyn ska ske av Videums uppdrag och inriktning. Kommunstyrelsen 7 Kommunen ska tillsammans med Region Kronoberg medverka till att Kommunstyrelsen bygga upp kompetenscentrum kring mat. 8 Arbetet med den nya höghastighetsjärnvägen ska prioriteras. Kommunstyrelsen 9 Växjö ska arbeta för att Kalmar och Växjö gemensamt blir årets studentstad i Sverige läsåret Kommunstyrelsen, VKAB 9

11 Barn och utbildning Kunskap för kreativitet och utveckling Övergripande mål Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent. Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3. Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka. Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt. SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka. Prioriteringar Kunskap är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Utbildning bryter ner barriärer och öppnar nya vägar. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet samt dennes unika styrkor för att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett den enskildes bakgrund. Förskolans och skolans uppdrag är att främja barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förutsättningar för lärande är en evidensbaserad och strukturerad undervisning med tydliga kunskapskrav, tidiga insatser så att ingen kommer efter, trygg miljö och arbetsro. Kvalitet är utgångspunkten och valfrihet och mångfald ska därför värnas. Utbildningen ska aktivt verka för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Pojkar och flickor ska ha lika villkor. Att motverka den psykiska ohälsan i skolan ska prioriteras. Alla skolors elevhälsoteam ska ha formell kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba individuella insatser. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapas förutsättningar för en likvärdig verksamhet med hög kvalitet och ett 1-20 årsperspektiv i hela kommunen. En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun och effektivare resursutnyttjande. Det ska göra det möjligt att ge kompensatoriska insatser tidigare. Det är när resurserna på skolor och förskolor omsätts i en anpassad organisation och ett långsiktigt och medvetet utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund eller beprövad 10

12 erfarenhet som ökad måluppfyllelse nås. Huvudmannen styr resurserna med ett tydligt resursfördelningssystem utifrån en tydlig målsättning grundad på de uppföljningar som gjorts av verksamheten. Skolledare organiserar arbetet på skolan så effektivt som möjligt. En förstärkt barn- och elevpeng ger förutsättningar att nå en måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun. Forskning påvisar att relationen mellan personalen och barnen, genom aktivt lyssnande och uppmärksamhet i samspel, är mycket betydelsefull. Därför satsar vi på att öka personaltätheten i förskola och grundskola, liksom den lärarledda undervisningstiden. Satsningar ska genomföras för att minska storleken på grupperna i förskola och grundskola. Växjö kommuns utbildningsförvaltning satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linneuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas utveckling och lärande. Det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. För det behövs ökad lönespridning och bättre karriärmöjligheter. Semesterlöneanställning ska införas på fler skolor och alltid på nya. Detta ska utvärderas under mandatperioden. Förskola och grundskola I en växande kommun som Växjö ställs stora krav på förskoleverksamhetens utbyggnad. Alla föräldrar som anmält önskemål om barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett och i möjligaste mån i det område som familjen önskar. Växjö kommun vill uppmuntra tillkomsten av fler fristående förskolor. Verksamheten ska organiseras så att barnen med särskilda behov tidigt uppmärksammas och får det stöd som behövs. Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går för barnet i skolan. Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. Förskolan ska utveckla bra samarbetsformer med andra aktörer som exempelvis regionens olika specialister. Genom tidiga stödinsatser i en inkluderande lärprocess ges barn och elever förutsättningar för utvecklingsmöjligheter. Extra anpassningar och särskilt stöd ska ges tidigt. Bra övergångar mellan alla stadier och verksamhetsformer med en pedagogisk samsyn i ett 1-20 årsperspektiv ger alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd, kontinuitet i sin skolgång. Antalet speciallärare och specialpedagoger ska öka. Kompetensen hos alla pedagoger ska utvecklas för att undervisa barn och elever i behov av stöd. Det finns en tydlig koppling mellan att eleverna klarar kunskapsmålen i grundskolan och att de har mycket kontakt med lärare i förskolan och skolan. Den lärarledda undervisningstiden ska öka för eleverna. Under de senaste åren har satsningar gjorts på att använda tekniska hjälpmedel i förskola och skola genom digitala verktyg till barn och elever. En likvärdig tillgång till digitala verktyg för barn och elever ska skapas. Pedagogernas kompetens att använda digital teknik vid planering, genomförande och uppföljning av undervisning ska utvecklas. I förskolan och skolan ska arbetsformer och arbetssätt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ska stimulera och utveckla barn och elevers entreprenöriella förmågor. I lärprocessen ska eleven få möjlighet att interagera med omvärlden. Växjö kommun vill stimulera 11

13 ungdomars entreprenörsanda och ett steg i att förbereda eleverna på ett framtida yrkesliv är att stärka arbetet med ung företagsamhet (UF). Landsbygdsskolorna gör att Växjö är en attraktiv kommun för barnfamiljer även utanför tätorten Växjö. Dessa skolor behålls och utvecklas så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna så önskar. Skolan ska ge goda kunskaper och uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska Växjö kommun utveckla utbildningen så att alla elever som går ut grundskolan ska uppnå behörighet till ett nationellt program. Det är angeläget att skolan arbetar med att tydliggöra kunskapskraven för den enskilde. Elever och föräldrar ska kontinuerligt få information om vad skolan förväntar sig av eleverna och om elevens kunskapsutveckling. Allra viktigast är baskunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Vi ska införa en läsa-skriva-räkna-garanti där varje elev garanteras det stöd och de insatser eleven behöver för att kunna läsa, skriva och räkna innan årskurs tre är slut. Skolan ska också erbjuda stimulans och utvecklingsmöjligheter för de elever som är särskilt begåvade eller högpresterande i något ämne. Möjligheter ska finnas för elever att studera i högre undervisningstempo och i särskilda miljöer. De som kommer till Växjö från andra länder ska få ökad undervisningen i svenska. För de ungdomar som befinner sig helt utanför skolan och som saknar fullständiga betyg krävs kraftfulla insatser och personligt ansvar. Växjö kommun satsar därför på Navigatorcentrum där ungdomar kan få hjälp och stöd att utveckla sina insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid. Landningsbanan ska trygga nyanlända barn, ungdomars och föräldrars introduktion i förskola, skola och samhälle. Alla nyanlända barn och elevers erfarenheter och kunskaper ska kartläggas för att dem goda förutsättningar för sin skolgång. Särskilda satsningar ska riktas till de unga som kommer sent in i utbildningssystemet. Landningsbanan ska organisatoriskt flytta till utbildningsnämnden. IB-programmet (International Baccalaureate) startade 2014 på Teleborg centrum för att möta de globala arbetsplatsernas behov av internationellt anpassad skola. Antalet studerande på programmet ska öka och behovet av ytterligare utbildningsplatser på någon annan skola ska kartläggas. Vi genomför en sammanhållen särskola med ett 1-20 årsperspektiv för att underlätta övergångar och skapa större möjligheter för elever att på individuell nivå gå vidare i arbete eller till vidare studier. Gymnasieskola Övergången mellan grundskola och gymnasium ska förbättras och underlättas. Likaså ska studie- och yrkesvägledningen utvecklas för att bättre förbereda våra ungdomar inför ytterligare studier och arbete. 12

14 Ungt företagande är en viktig del i att stärka och utveckla entreprenörsandan, den positiva utvecklingen av UF på våra kommunala gymnasieskolor ska uppmuntras och fortsätta. Växjö kommun ska bidra till att Teknikens hus genomförs som en kunskaps- och samverkansnod mellan Linnéuniversitetet, kommunen och näringslivet. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen för industrins framtida behov och att skapa ökad kvalitet och attraktivitet i teknikutbildningar och tekniska yrken. Vi återinför även en fyrårig teknisk utbildning för att stärka vår tekniska profil ytterligare. Valfrihet Växjö kommun ska främja valfrihet och mångfald. Fler av Växjös kommunala förskolor och skolor ska profilera sig inom ämnesspecifika områden eller pedagogiska områden. Detta för att öka valfriheten för både elever och personal men även för att öka motivationen eller lyfta vikten av ett ämne särskilt. De fristående förskolorna och skolorna spelar en mycket viktig roll för mångfalden och valfriheten i Växjö, för både barn, elever, föräldrar och personal. Att stärka och utveckla samarbetet med fristående alternativ är en del av arbetet. Växjö kommun ska erbjuda föräldrar fortsatt god valfrihet när det gäller alternativa former av barnomsorg. Detta gäller såväl utförare som innehåll, inriktning och profil på den verksamhet som bedrivs i kommunen. Vi följer utvecklingen och konsekvenserna av att vårdnadsbidraget fasas ut. Fler elever ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan är en viktig verksamhet för att öka tillväxten inom de kreativa näringarna. Vi vill bredda och utveckla utbudet och stärka kvaliteten ytterligare. Vuxenutbildning Alla vuxna ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens för att främja personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Möjligheterna till lärlingsutbildning ska förstärkas. Lärcenter för vuxenutbildning ska inriktas på resultat i form av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Svenska för invandrare ska uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. SFI-undervisning ska utgå från individens utbildningsbakgrund och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabbare etablering på arbetsmarknaden. Växjö kommun ska arbeta för förbättrade möjligheter att validera tidigare kunskaper och utbildning. En större utvärdering av SFIutbildningen ska göras senast Resurstillskott Utbildningsnämnden får ökade anslag med 65,6 miljoner kronor som resursförstärkning bland annat för att öka elevpengen. 13

15 Särskilda uppdrag Ansvarig 1 I förskolor och grundskola ska storleken på grupperna minska och Utbildningsnämnden personaltätheten anpassas. 2 Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets Utbildningsnämnden språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. 3 Antalet specialpedagoger och speciallärare ska öka. Kompetensen hos Utbildningsnämnden alla pedagoger ska utvecklas för att undervisa barn och elever i behov av stöd. 4 Alla skolors elevhälsoteam ska ha formell kompetens inom Utbildningsnämnden neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba individuella insatser. 5 Den lärarledda undervisningstiden ska öka för eleverna. Utbildningsnämnden 6 Arbetet med ung företagsamhet (UF) ska stärkas inom grundskolan. Utbildningsnämnden 7 En läsa-skriva-räkna-garanti innan årskurs tre är slut ska införas. Utbildningsnämnden 8 Barn och elever från andra länder ska få ökad undervisning i svenska. Utbildningsnämnden 9 Växjö kommun ska bidra till att Teknikens hus genomförs som en Utbildningsnämnden kunskaps- och samverkansnod. Fyraårig teknisk utbildning ska återinföras. 10 Kulturskolans utbud ska breddas och utvecklas och kvaliteten ska Utbildningsnämnden stärkas. 11 Möjligheterna till lärlingsutbildning ska förstärkas inom vuxenutbildningen. Nämnden för arbete och välfärd 12 En större utvärdering av SFI-utbildningen ska göras senast Kommunstyrelsen, Nämnden för arbete och välfärd 14

16 Bygga och bo Vi bygger för att kunna bli fler Övergripande mål Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för att motsvara den efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Boendesegregationsindex ska minska. Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per invånare. Till och med 2018 ska minst nya bostäder byggas i Växjö kommun. Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo. Antalet villatomter ska öka. Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. Prioriteringar Växjö växer och det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. För varje invånare behövs knappt fem kvadratmeter i offentliga lokaler som exempelvis förskolor och skolor. Detta måste genomsyra planeringen i kommunkoncernen. Även år med lågkonjunktur visar historiskt en fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Växjö är i en nationell jämförelse en relativt gles stad men med en bra stadsstruktur och täthet som främjar kollektiva transporter. Detta ställer krav på ett effektivt markutnyttjande så att boendemiljöer för fler människor skapas. Det ska alltid finnas byggbar mark i Växjö och i de mindre orterna för olika boendeformer, både småhus, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, som motsvarar den efterfrågan som finns. Kommunens detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en tredjedel villor och småhus. Fler attraktiva villatomter ska tas fram i såväl Växjö stad som i de mindre tätorterna. Att bygga bostäder på den rena landsbygden ska bejakas. Detaljplanerna ska ge säkra gator, trygga trottoarer, säker miljö för barn och vuxna, utan avkall på god förutsättning för bilparkering, rekreation, grönska och tillgänglighet. Prisnivån i nyproduktion innebär en utmaning när det gäller att skapa förutsättningar för alla grupper på bostadsmarknaden. Bostäder måste skapas för olika grupper och familjesituationer 15

17 som enpersonshushåll, nyanlända, ungdomsboende och studenter. Kommunens nya bostadsförsörjningsprogram förutsätter ett starkt samarbete internt och externt. Ett koncernövergripande samarbete banar väg för en strategi kring äldres och nyanländas bostadssituation och behov. Växjö kommun ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter, kooperativa boendeformer och byggemenskaper. Växjöbostäder får i uppdrag att även bygga bostadsrätter och ägarlägenheter i Arabyområdet. Planer i beredskap Växjö måste säkra den framtida marken för nya verksamhetsområden. Tillgång till attraktiva lägen för handel, kontor och industri är avgörande för att företagsetableringar är möjliga. Målet är att ständigt ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. Detta förutsätter att strategiska fastighetsförvärv görs i ett tidigt skede. Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde måste skapas. Ett samarbete med Alvesta kommun har inletts för att gemensamt arbeta för mer verksamhetsmark längs riksväg 25. I samband med att planerna på en ny höghastighetsbana nu börjar ta form så måste Växjö tillsammans med Alvesta börja planera för detta. Detta innebär också att vi på ett helt annat sätt än tidigare måste planera för den ökande bostadsbebyggelse det medför. Stadsnära grönområden och värdefull natur måste skyddas när Växjö utvecklas för att bli invånare. När staden förtätas uppkommer ett större tryck på de offentliga miljöerna. Skötsel och underhåll måste hålla en fortsatt hög nivå. Stadens karaktär ska behållas och utvecklas utan avkall på form och tradition. Samtidigt ska den aktuella tidens arkitektur och formspråk bejakas. För att klara Växjös expansion krävs en bredare strategisk planering och samordning av nyttolokaler för kommunal verksamhet. Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar detta arbete. Den strategiska lokalförsörjningen ska bli en integrerad del med tydlig koppling till både plan- och budgetprocess. Stadsutvecklingsrådet ges resurser för att utveckla och stärka stadens kvaliteter med betoning på stadskultur, fysisk miljö och medborgarmedverkan. För att få ett samlat grepp över stadens estetiska värden och dess utveckling ska Stadsutvecklingsrådet ta hjälp av externa aktörer. Den stadsnära landsbygden blir mer attraktiv. Det ställer krav på boendemiljöer, service och kommunikationer. Kommunen ska vara mycket positiv och tillåtande när folk vill bygga på landsbygden utanför tätorterna. LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) ökar möjligheterna till boende med strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling. De mindre tätorternas kommunala service ska säkras och orterna utvecklas. Härigenom möjliggörs samhällsservice i hela kommunen. Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. Nya projekt aktualiseras i de mindre orterna bland annat genom höjd planberedskap. Växjö ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig kommun med plats för upplevelser och möten där människor trivs och känner sig trygga. Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet fortsätter. Vi satsar på centrum genom tydligare och välkomnande entréer samt gångstråk från parkeringsplatserna Norrtull och kvarteret Fabriken väster om polishuset mot centrum. Den viktigaste vägen in mot staden, Storgatan, förvandlas utmed Arenastaden till en 16

18 inbjudande stadsgata. Gång- och cykelstråket mellan Samarkand och centrum förbättras. En växande stad behöver ett rikt utbud av upplevelser för att behålla och stärka sin attraktivitet. Genom att i högre grad integrera kultur- och fritidspolitiska aspekter i samhällsplaneringen stärks stadens och kommunens attraktion. Här har Stadsutvecklingsrådet en viktig roll. Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny mötesplats i Växjö för deltagande kultur fortsätter. Arbetet med stationsområdet är ett flerårigt exploaterings- och utvecklingsprojekt av stor betydelse för Växjö och hela regionen. När stationsområdet är klart kommer det att vara en modern stadsmässig och hållbar mötesplats för affärer, kontor, boende och resande. Växjö kommun samordnar arbetet med nätverket Höghastighetsbanan. Under 2015 levereras ett sammanhållet underlagsmaterial till Sverigeförhandlingen. Materialet ska visa på vilka nyttor som en dragning av höghastighetsbanan innebär för Växjö kommun och den sydöstra delen av Sverige. Detta underlag ligger sedan till grund för berörda kommuner och regioner i Sverigeförhandlingen som beräknas påbörjas i början av 2016 och pågå under 2016 och Främja träbyggande Växjö är ledande i att sänka energiförbrukningen och pröva olika vägar till låg miljöbelastning i ett livscykelperspektiv. Träbyggandet är en del i detta. Konceptet att bygga bostadshus med lågenergistandard ska fortsätta utvecklas. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring dessa frågor ska påbörjas under mandatperioden. Med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi som grund fortsätter kommunens arbete för att främja trähusbyggande på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Växjö genom VKAB är aktiva i nätverken Trästad och Nordiska trästäder. VKAB:s roll i kommunkoncernen ska utvecklas när det gäller framtidens byggnation i Växjö. Allt mer trä i byggandet ska stimuleras på kommersiell grund; stommar, fasader, interiört. Begreppet trä och hälsa ska utvecklas. Informationsinsatserna till den privata sektorn om trähusbyggeri ska öka. Gröna tak och väggar är ett sätt att minska halten av koldioxid, ta hand om dagvatten, gynna den biologiska mångfalden och göra staden mer estetiskt tilltalande. Växjö ska jobba mer med livscykelkostnader. Det innebär att fastighetens lönsamhet och miljöpåverkan under hela dess livstid beaktas i investeringskalkylen. Med det förbud mot kommunala särkrav som nu har införts är det angeläget att ta fram bra metoder för en hög miljöprestanda när Växjö kommun säljer mark för bostadsproduktion. Linnéuniversitetet och näringslivet är viktiga samarbetsparter. För att universitetet ska kunna utvecklas måste kommunen se till att det finns fler bostäder för studenterna. Linnéuniversitetets studenter ska ha en god bostadssituation. Växjö kommun vill införa bostadsgaranti för studenter. Dialogen om Campus utveckling och integreringen av universitetet i staden, främst runt sjön Trummen, ska fortsätta. VKAB ska leda projekt för studentbostäder på Campus liksom integrerat i staden. Dessa bostäder ska uppföras industriellt med trä. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. De kommunala bolagen ska arbeta för att pressa kostnader och därmed få ner hyresnivån. De ska undersöka hur regelverk kan utmanas för att kunna bygga prisvärda mindre lägenheter för studenter och ungdomar. Växjö kommun ska verka för att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen. 17

19 I Växjö kommun äger de kommunala bolagen över bostäder. Att frigöra kapital genom att överlåta delar av fastighetsbeståndet till andra förvaltare, lokala eller nationella, är en naturlig del av allt förvaltande. Erfarenheter från tidigare försäljningar visar på goda erfarenheter för hyresgäster och för de kommunala bolagen. Detta för att skapa kraftfulla kommunala bostadsföretag som även i framtiden ska vara viktiga aktörer i Växjö. Det finns intresse från lokala och nationella privata aktörer att äga och förvalta fastigheter i Växjö. I grunden är det positivt med investeringar som stärker boendesituationen i Växjö. Allmännyttan i Växjö är stor med innehav av cirka 62 procent av samtliga hyreslägenheter. Cirka lägenheter ur beståndet säljs till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. Om 5 år har nya bostäder vuxit fram i det kommunala beståndet. För att fortsätta ligga långt fram inom energioptimering och trähusbyggande krävs strategisk kompetens och samordning inom kommunkoncernen. Dessutom behövs ett nära samarbete med den forskning som bedrivs på Linnéuniversitetet. Ett aktivt deltagande i Vinnova-finansierade Smart Housing samt föreningen Goda Hus ska fortsätta. Nyproduktion, renoveringsprojekt och påbyggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och öppna arkitekttävlingar ska stimuleras. Stor hänsyn ska tas till stadens och de mindre samhällenas karaktär och med öppenhet för vår tids skala, formspråk och arkitektur. Experimentella inslag ska få plats. Enklare bebyggelse utan avkall på estetik ska åstadkomma en kostnadseffektiv produktion med rimliga hyreskostnader. Cirka 50 miljoner kronor av vinsten från försäljningarna av lägenheter i bostadsbeståndet ska på kort sikt stärka skolbudgeten. Från 2018 kommer skolbudgeten förstärkas på annat sätt. Särskilda uppdrag Ansvarig 1 Bostadsrätter och ägarlägenheter ska byggas i Arabyområdet. VKAB 2 Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde ska skapas. Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden 3 Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. Kommunstyrelsen, VKAB, Byggnadsnämnden 4 Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny mötesplats i Växjö stad för deltagande kultur ska fortsätta. Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen 5 Växjö ska jobba mer med fastigheters livscykelkostnader. VKAB 6 VKAB ska leda projekt för studentbostäder inom Campus liksom VKAB integrerat i staden. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. 7 Cirka lägenheter ur beståndet ska säljas till befintliga eller nya Kommunstyrelsen, VKAB privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. 8 De kommunala bolagen ska fortsätta bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. VKAB 18

20 Demokrati och mångfald En förebild när det gäller mångfald Övergripande mål Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka. Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking. Prioriteringar Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. De senaste åren har Växjö kommun gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor. De är en självklar del av kommunens arbete. Arbetet är en del av Växjö kommuns långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet med demokrati och mångfald har motkrafter, vilket ställer krav på att hela samhället deltar. Integration är en ömsesidig process med rättigheter och skyldigheter. Den kräver demokrati, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald. Städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet. Växjö kommun ska motverka 19

BUDGET för VÄXJÖ KOMMUN 2017

BUDGET för VÄXJÖ KOMMUN 2017 Blågröna Växjös förslag till BUDGET för VÄXJÖ KOMMUN 2017 MED VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018-2019 En grön budget för kunskap, trygghet och tillväxt 1 Budgeten styr kommunens utveckling Kommunfullmäktiges budget

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

budget 2015 BUDGET för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2016 2017 Budget 2015 Växjö kommun 1

budget 2015 BUDGET för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2016 2017 Budget 2015 Växjö kommun 1 BUDGET för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2016 2017 2015 Budget 2015 Växjö kommun 1 Några fakta om Växjö kommun Innehåll Utdebitering, procent Växjö Växjö Riket 2014 2015 2014 Primärkommun 20,66

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning

Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning BUDGET 2016 BUDGET 2016 Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning Växjö kommun har utvecklats starkt de senaste åren. Befolkningen har ökat och ekonomin har förstärkts. Mellan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer