Verksamhetsberättelse och bokslut 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 2(24)

2 1 Inledning 2 Trafik och infrastruktur Långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur och storregional systemanalys genom En Bättre Sits Remisser som besvarats under året Diverse samverkansprojekt Kollektivtrafikutveckling 3 Kompetensutveckling och arbetskraftstillgång 4 Näringsliv och entreprenörskap Innovationsmotorn Näringslivsklimat Affärsutveckling Insatser inom specifika utvecklingsområden 5 Opinionsbildning och kommunikation Informationsinsatser Dialog Internationellt arbete 6 Strukturfondsarbetet 7 Förvaltningsberättelse Regionförbundets resultat Huvudverksamhetens ekonomi Förbundskontoret Politisk styrning Sidoverksamhet Mål för god ekonomisk hushållning Årsredovisning Allmänna redovisningsprinciper Noter ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 3(24)

3 1 Inledning Regionfrågan har påverkat Regionförbundet Sörmland under I slutet av maj stod det klart att Ansvarskommitténs förslag inte skulle gå att genomföra i hela landet var det dessutom fem år sedan regionförbundet bildades. Detta föranledde Förbundsstyrelsen att ta olika initiativ till förändring av det regionala utvecklingsarbetet. Styrelsen har fortsatt att driva frågan om att Sörmland skall ingå i en ny storregion tillsammans med bland annat Stockholm. Därför har samarbetet inom Mälardalen fortsatt bland annat inom ramen för Mälardalsrådet. Styrelsens syn på regionfrågan kom även till uttryck i yttrandet över förslaget till regionplan för Stockholm (RUFS). Regionförbundets styrelse har under året tagit initiativ till översyn av både förbundets verksamhetsinriktning och dess politiska organisation. Under flera år har regionfullmäktiges roll och arbetsformer diskuterats och under året har en särskild politisk kommitté studerat alternativet med en direktion som högsta beslutande organ. Motivet är att göra det politiska arbetet mer effektivt och intressant genom att låta en direktion ta det fulla ansvaret för ledningen av förbundet. Styrelsen beslöt i december 2008 föreslå fullmäktige att rekommendera medlemmarna att genomföra denna förändring snarast möjligt under Även förbundets verksamhetsinriktning har diskuterats under året. Den Sörmlandsstrategi som regionfullmäktige antagit omfattar många områden som ligger utanför regionförbundets prioriterade områden vilket gjort att verksamheten blivit bredare än det finns resurser till. Styrelsen har nu lagt förslag om en avsmalnad verksamhet som istället lägger större tyngd på de uppgifter som medlemmarna efterfrågar mest. Förbundets arbetssätt skall också bli mer projektstyrt vilket underlättar prioriteringar och uppföljning. Förslaget innebär koncentration till två kärnområden; Infrastruktur och Kollektivtrafik samt Näringsliv och Arbetsmarknad. Bland de sakfrågor som under 2008 hanterats av regionförbundet bör följande särskilt nämnas; Förhandlingarna kring byggandet av Citybanan i Stockholm och villkoren för den medfinansiering som Sörmland och övriga kringliggande län förväntas stå för. Förberedelserna inför den infrastrukturproposition som regeringen presenterade i september. Tillsammans med övriga Mälardalslän presenterades en systemanalys över den infrastruktur som krävs för att utveckla hela regionens konkurrenskraft. Under hösten inleddes också det viktiga arbetet med den regionala transportplanen som styr infrastruktursatsningarna i länet. Vidare har regionförbundet utvecklat sin roll som delägare i ALMI vilket satt en mer regional prägel på deras verksamhet, bland annat genom en bredare representation i styrelsen. Arbetet med EU:s strukturfonder har intensifierats liksom samarbetet med kommunernas näringslivsansvariga. Efter en uppvaktning från Östsvenska Handelskammaren har en inventering av företagens kompetensbehov inletts. I oktober utsågs förbundets ordförande Marita Bengtsson och landshövding Bo Könberg av regeringen till samordnare för de insatser som bör ske i anledning av arbetsmarknadssituationen och rådande lågkonjunkturen. I första hand har insatser för den hårt drabbade fordonsindustrin diskuterats. 1 Regionförbundet Sörmland är ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas, liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundets medlemmar är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner samt Landstinget Sörmland. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 4(24)

4 2 Trafik och infrastruktur Långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur och storregional systemanalys genom En Bättre Sits Den stora uppgiften under 2008 var att ta fram en regional systemanalys som en del av inriktningsplaneringen och en start inför kommande åtgärdsplanering av långsiktiga transportinfrastruktursatsningar. Uppdraget om systemanalyser kom i januari och uppmaningen var att arbeta i större regioner. Sörmland såg det självklart att fortsätta det gemensamma arbete som påbörjats genom En Bättre Sits och arbetet lades upp gemensamt med övriga län i Stockholm-Mälarregionen och Gotland. Arbetet pågick intensivt under väntan på den transportpolitiska propositionen som kom i månadsskiftet september-oktober. Den regionala systemanalysen förankrades via En Bättre Sits och konstellationen kunde följa arbetet under året. Några kampanjer genomfördes också, bland annat en perrongkampanj under sommarhalvåret där korsord och karta delades ut till pendlare och andra resenärer. Remisser som besvarats under året SIKAs förslag på nya transportpolitiska mål Vägverkets fråga om prioriterade regionala vägar KOLLframåt, trafikverkens utredning FramKo, framtidens kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen Konkurrens på spåret, statlig utredning, Jan Brandborn Diverse samverkansprojekt Under året har en särskild uppföljning av avtalet kring medfinansiering av Citybanan skett. Regionen betalar en tjänst för att se till att avtalet efterföljs av inblandade aktörer. Några möten har genomförts under året och information har delgetts vid Regionförbundets styrelsemöten. Regionförbundets arbetsinsats i den fysiska planeringen av Ostlänken minskade under året i takt med att Banverket färdigställt järnvägsutredningen. Regionförbundet Sörmland har följt och deltagit i bolaget Nyköping-Östgötalänken ABs arbete med lobbying och samverkan mellan kommuner och andra intressenter. Under 2008 genomfördes en trafikstudie tillsammans med Regionförbundet Östsam som syftade till att titta på olika trafikeringsupplägg i stråket Östergötland-Sörmland-Stockholm i olika tidsperspektiv. Utredningen finansierades delvis av medel ur Mål 2 strukturfonderna. Kollektivtrafikutveckling Under 2008 projektsattes bussutredningen och en utredare på länstrafiken påbörjade arbetet med att utforma ett framtida bussystem utifrån visionens tankar. Regionförbundet projektleder och ser till att arbetet förankras väl med kommunerna och landstinget, arbetet beräknas fortsätta under hela Regionförbundet Sörmland har under året deltagit aktivt i det storregionala samarbetsprojektet FramKo som utgör en del av En Bättre Sits och vars syfte är att lägga fram förutsättningar för ett storregionalt samarbete inom kollektivtrafiken med mål att utveckla huvudmannaskapet i regionen. Under året genomfördes tre ägarmöten som resulterade i konkreta uppdrag till länstrafiken att arbeta vidare med. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 5(24)

5 3 Kompetensutveckling och arbetskraftstillgång Under 2008 har regionförbundet genomfört en inventering av kompetensbehovet i företag och på arbetsplatser. Den första rapporten innehåller sammanfattningar av ett antal rapporter om hur behoven i företag och på andra arbetsplatser beskrivs av arbetsförmedlingen, statistiska centralbyrån med flera. Materialet är redovisat i rapporten Kompetensbehovet i Sörmland 2008:10. Den gjordes under högkonjunkturen och sedan i höstas har behovsbilden förändrats radikalt men i ett långsiktigt perspektiv är bilden ändå intressant att ta del av. Den andra rapporten, Kompetensbehov i sörmländska företag - perspektiv från intervjuer med tio företag i Sörmland, är ett komplement till den första och här redovisas intervjuer med företagare och hur de ser på vad det är för kompetenser de söker. Här framkommer att de förutom yrkeskompetens anser att bas- och social kompetens är minst lika viktig att ha. En tredje rapport påbörjades under 2008 och arbetet fortsätter under Den ska komplettera bilden ytterligare och ska visa utbildningsinriktningar, utbildningsnivåer och högskoleutbildades etablering i länet. Den beräknas vara klar under våren Regionförbundet har samverkat med högskolor och universitet genom möten och diskussioner samt genom ett samverkansprojekt med Mälardalens högskola som handlar om att arbeta med att förbättra kontakterna mellan grundutbildningen och näringslivet. Ett annat projekt med Linköpings universitet handlar om att anpassa projektkurser i utbildningen till företagens behov. Regionförbundets arbetsutskott och Mälardalens högskolas ledning har träffats för att diskutera gemensamma frågor. Regionförbundet har bjudit in berörda aktörer till inledande diskussioner om att bilda ett regionalt kompetensforum. Frågorna om kompetensförsörjning i kort och långt perspektiv är mycket aktuella bland annat med anledning av ökade varsel och det samordnaruppdrag som regionförbundets ordförande Marita Bengtsson tillsammans med landshövdingen fått av regeringen. Regionförbundet Sörmland har samverkat med andra regionförbund eller motsvarande inom Östra Mellansverige kring frågor om kompetensförsörjning. Ett samarbetsprojekt handlar om en förstudie om kompetensutveckling i Lärcentra i Östra Mellansverige som genomfördes under våren. Medel till en förprojektering är beviljad av Mål 2 socialfonden. Den berör fyra av Sörmlands kommuner och kommuner i de fyra övriga länen i Östra Mellansverige. Regionförbundet fortsätter att stötta verksamheten inom Ung Företagsamhet som expanderar på ett bra sätt i länet. Regionförbundet delade dessutom ut en Innovationscheck till bästa företag under UF-mässan i våras. Andra projekt som regionförbundet stöttat är Teknikcollege i Strängnäs och Nyköping och Attityd 2010 ungt entreprenörskap samt Högre utbildning i Gnesta. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 6(24)

6 4 Näringsliv och entreprenörskap Under året har regionförbundet själva och via medfinansiering av andras initiativ bidragit till att få länet att ta del av de nationella intentionerna i EU:s strukturfond Mål 2, En nationell strategi för regional konkurrens och sysselsättning. Ambitionen har varit att verka för att EUs finansiering ska förstärka och vidareutveckla de utvecklingsinsatser som redan varit prioriterade i länet. En fortsatt satsning på innovationssystemen har också varit en viktig del i näringslivsarbetet. Fler och växande företag och en hög grad av innovation och förädling är centralt för hållbar ekonomisk tillväxt. Alla europeiska regioner vässar sina innovationsfrämjande system och vår förmåga till förnyelse av tjänster och produkter är därför en strategisk fråga. Innovationsmotorn Innovationsmotorn är en mobilisering och kraftsamling av Sörmlands etablerade näringslivsaktörer för att organisera ett välsynkroniserat och effektivt innovationssystem. Allt för att kunna erbjuda innovatörer, entreprenörer och blivande innovatörer bästa tänkbara service och kvalitet, så att fler utvecklar sina goda idéer till lönsamma företag i vår region! Under 2008 fortsatte formningen av projektet Innovationsmotorn utifrån tidigare genomförda pilotprojekt. Regionförbundet tog initiativet till EU-projektet Att stimulera innovationer i tidiga skeden - En del i innovationsmotorn och fick det beviljat ur Mål 2 regionalfonden. Projektet ska medverka till att fler idéer ska komma in i innovationssystemet. Näringslivsklimat Det viktigaste näringslivsarbetet sker lokalt: därför har regionförbundet försett kommunerna med kunskapsunderlag. Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan kommunernas näringslivsfunktioner genomfördes under året. Studierna om vad som bidrar till ett gott näringslivsklimat slutfördes. De olika näringslivsorganisationernas rankinglistors uppbyggnad beskrev och därmed skapades en förståelse för hur de olika organisationernas resultat ska tolkas. Ett fortsatt arbete på att förbättra kommunernas positioner i rankingslistorna efterfrågades av näringslivscheferna. Planering av hur näringslivsarbete under Sörmlandsstrategin ska formas påbörjades under året. Syftet är att regionförbundets möjligheter att förstärka kommunernas insatser på området ska klargöras. Affärsutveckling Almi Det första året som regional ägare av Almi har inneburit ett väsentligt ökat engagemang kring Almis frågor. Regionförbundet har varit representerade med tre ledamöter i Almis styrelse, kontinuerliga rapporter av verksamheten har lämnats och dialog med Almis moderbolag som är den andra ägaren har genomförts under året. Det regionspecifika uppdraget har kompletterats med regionförbundets krav på insatser samt ytterligare medfinansiering av viktiga utvecklingsinsatser. Under slutet av året drabbades länet av en besvärande varselsituation i framförallt fordonsindustrin. Regionförbundet gav i detta sammanhang Almi uppdrag att genomföra specialriktade insatser. En utvärdering av Almis regionala uppdrag har påbörjats under året. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 7(24)

7 Samverkansparter Sörmland har många aktörer med stor och bred kompetens på området för näringslivsutveckling. Genom samverkan och uppmuntran till samverkan mellan aktörerna bidrar regionförbundet till att mesta möjliga nytta uppnås. Därför har regionförbundet träffat överenskommelser med Handelskammaren och Nyföretagarcentrum för att förstärka deras insatser för utveckling av det sörmländska näringslivet. Kapitalinfrastruktur I Sörmland och landet i övrigt finns det brist på riskkapital. För att närmare identifiera dessa bristområden genomfördes under året, med hjälp av KTH:s Centrum för bank och finans, en kartläggning. Kartläggningen visade på att det i Sörmland finns brist på samtliga typer av riskkapital men att speciellt dåligt var det med mikrolån för grupper med oetablerade bankrelationer och samt lån till ventures i tidig fas (innovativa företag med stor tillväxtpotential). Insatser inom specifika utvecklingsområden Besöksnäringen År 2008 var regionförbundets första år med ansvar för den regionala besöksnäringen. Det operativa arbetet med besöksnäringen har Sörmlandsturismutveckling AB haft uppdrag att sköta. Regionförbundet har deltagit i de strategiska diskussionerna. Landsbygdsutveckling Sedan år 2004 ansvarar regionförbundet för ärenden om statligt stöd till hemsändningsbidrag som utbetalats till länets kommuner för föregående år. Landsbygdsturism Tillsammans med Östergötland och Örebro har samarbetet kring turism på landsbygden fortsatt. Via landsbygdsutvecklingsprogrammet är även länsstyrelsen engagerad. Kreativa Sektorn Sörmland medverkar i ett 6-länsprojekt för främjandet av näringar inom den kreativa sektorn. Projektet är medfinansierat av Mål 2 regionalfonden. Regionförbundet är Sörmlands samverkanspart och upphandlar projektledning för detta av Idea Plant. Utvecklingsprojekt Robotdalen Regionförbundet Sörmland har under åren medfinansierat projektet Robotdalen. Från år 2007 tog regionförbundet ansvaret för hela den regionala finansieringen av projektet. Under året utvidgades projektet och en medfinansiering från EU Mål 2 regionalfonden beviljades. Nova Med Tech Medicinteknisk Centrum Katrineholm, Cemid Care, har vidareutvecklats i ett nytt projekt, Nova Med Tech. Syftet är att bygga upp ett medicintekniskt centrum för att utveckla medicinska innovationer avsedda för avancerad hemsjukvård. Under året har projektet utvidgats och medfinansiering från EU Mål 2 regionalfonden har beviljats. Även Östergötland är nu en part i projektet. Brains & Bricks Regionförbundets engagemang i Centrum för byggforskning Katrineholm, Brains & Bricks - Hjärnor och Tegelstenar har under året avslutats. Projektet kommer att fortsätta med annan finansiering. Målet är att bidra till att bygga med bättre kvalitet, till lägre kostnad och på kortare tid samt skapa nya företag kring nya industriella processer, metoder och system. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 8(24)

8 VESP Kompetenscentrum Energetiska Material Vingåker, Pax Info har vidareutvecklats i ett nytt projekt, VESP. Syftet är att skapa ett nordeuropeiskt forskningscentrum och utvecklingskluster för uthållig och ekologiskt riktig kretsloppshantering av explosiva ämnen. Under året har projektet utvidgats och medfinansiering från EU Mål 2 regionalfonden har beviljats. Kvinnligt företagande Kvinnligt entreprenörskap kring Östersjön, "WERAN Baltic Sea" har genererat en projektplan för ett samarbetsprojekt för främjande av kvinnligt entreprenörskap kring Östersjön. Sju länder visade intresse att ingå: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Finland. En ansökan till EUs Östersjöprogram om medfinansiering avslogs. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 9(24)

9 5 Opinionsbildning och kommunikation Informationsinsatser Arbetet med en övergripande kommunikationspolicy- och strategi påbörjades under året men hann inte slutföras. En aktivitetsplan över vad som skulle ske under 2008 upprättades och användes vid flera tillfällen när olika saker skulle kommuniceras internt eller externt. Ett av de absolut tyngsta uppdragen under det gångna året var att göra om hemsidan som fått en del kritik i de kommunikationsmätningar som gjorts tidigare. Detta arbete inleddes direkt på det nya året och i slutet av september kunde den nya hemsidan släppas. Styrelsens uppdrag var att politiken och politikerna skulle bli mer synliga samt att hemsidan skulle vara mer lättnavigerad och snyggare att se på. Nyhetsbrevet fortsatte att komma ut en gång i månaden vilket innebar elva nyhetsbrev med undantag av semestermånaden juli. Efter att ha genomfört en enkät till mottagarna/läsarna inkom en del synpunkter som beaktats under det gångna året. Under året levererades elva rapporter under samlingsnamnet Regionförbundet Sörmland levererar : 2008:1 Studenttaxa förutsättningar för länsövergripande studenttaxa i Stockholms- och Sörmlandsområdet 2008:2 Sörmland och Lissabon 2007 precisering och konkretisering av Lissabonindikatorerna 2008:3 Shop til you drop II resultaten av en kvalitativ studie och konsumentundersökning 2008:4 Skavsta flygplats 2020 Travelutions AB, december :5 Sörmland jobbar smartare!? lärdomar och erfarenheter av arbetet med RTP 2008:6 Studie om företagsklimat i Sörmland Del 1: Företagsklimat, rankinglistor och Sörmlands ställning i konkurrensen 2008:7 Comparative advantages of Living on the edge strategy recommendations in the 21st century 2008:8 Bredband i Sörmland näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter 2008:9 Sörmlands kapitalinfrastruktur kartläggning av marknadens aktörer och marknadsbrister 2008:10 En sammanställning av rapporter om kompetensbehovet i Sörmland 2008:11 Sörmland i ett större perspektiv Den mediala bevakningen av regionförbundets verksamhet var inte lika omfattande under 2008 som under Under förra året skickades 34 pressmeddelanden ut vilket är en minskning jämfört med Cirka 230 radio- och tv-inslag samt tidningsartiklar, som handlade om regionförbundet, publicerades under året vilket också är en minskning jämfört med året dessförinnan. En av förklaringarna var att vi inte var lika aktiva som Av det totala antalet artiklar handlade ett 60-tal om den så kallade bredbandsaffären. Den negativa publiciteten kring upphandlingen av bredbandet fortsatte sålunda under första delen av året och stegrade under våren i samband med att Eskilstuna-Kuriren och Södermanlands Nyheter körde en gemensam reportageserie kallad Bredbandsfiaskot. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 10(24)

10 En av årets verkliga höjdpunkter var en helsidesartikel i den tyska tidningen Die Zeit som har flera miljoner läsare. Nio debattartiklar publicerades i lokalpressen samt Dagens samhälle under året vilket också är betydligt färre än under Dialog Årets stora satsning var engagemanget i Mälarbåten där regionförbundet var en av huvudsponsorerna vid sidan av Swedbank och bilföretaget Kia. Sponsorskapet bestod av att regionförbundet var värd för föreläsaren och författaren Stefan Einhorn. En VIP-vinprovning anordnades med särskilt inbjudna och en paneldebatt genomfördes med rubriken Leva i Sörmland en del av världen. I panelen deltog författarinnan Åsa Larsson, experten på regional ekonomi Bo Wictorin, Oxelösunds hamns vd Erik Zetterberg och landstingspolitikern Lotta Finstorp. Konferencier var tidningen Folkets chefredaktör Katrin Säfström. Internationellt arbete Regionförbundets internationella arbete syftar till att attrahera näringsliv, arbetskraft, besökare och studenter till länet. Att synliggöra Sörmland utanför landets gränser är en viktig uppgift. Arbetet syftar också till att utveckla regionen genom att vi lär av andras erfarenheter. En aktiv bevakning av omvärlden samt medverkan i projekt, nätverk och allianser som ger kunskapstillskott är viktiga delar i arbetet. EU-frågorna Två av medlemmarnas viktiga nätverk, informatörer/kommunikatörer och EU-samordnare besökte Bryssel i november. Detta som ett led i regionförbundets arbete med EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Syftet var att lära mera om hur EU-kommissionen arbetar med denna strategi. Det var dessutom ett första steg i att stärka relationerna mellan de båda nätverken för att EU-frågorna i länet framöver ska kunna kommuniceras på ett ännu bättre sätt än idag. Regionförbundet samordnar nätverket för EU-samordnare och under året genomfördes fyra möten. Edge Counties Network (ECN) Arbetet med Edge Counties Network (ECN) fortsatte med Girona, Spanien som ordföranderegion. Besöksnärings- och kulturfrågor stod i fokus och vid ett möte i Hahn invigdes en utställning om bröllopstraditioner i partnerregionerna. Samarbetet med Leningradregionen, Ryssland För att avsluta 15 års erfarenhet av ryskt samarbete och för att inspirera till fortsatt samverkan med Ryssland arrangerade Sida ett Svenskt-Ryskt Forum i Sankt Petersburg i juni. Regionförbundet Sörmland och Leningradregionen, som samarbetar sedan i tio år tillbaka, medverkade med information om de åtta sociala projekten samt WERAN-projektet (kvinnors entreprenörskap). Regionförbundets styrelseordförande talade om kvinnors företagande på båda sidor om Östersjön tillsammans med den ryska projektledaren. Rapportörskap Lotta Finstorp (m) och Benita Vikström (s) fick under 2008 ett uppdrag av styrelsen att fram till juli 2009 avsluta arbetet med implementeringen av Lissabonstrategin. Lotta Finstorp har under året deltagit i det Brysselbaserade nätverket LisbonRegionsNetwork (LRN). Hon fungerade fram till juli 2008 som ordförande i nätverket. Regionförbundet är också involverat i EU:s Regionkommittés Monitoring platform som består av ett 100-tal regioner som utbyter goda exempel gällande implementeringen. I anslutning till uppdraget arrangerades under maj 2008 ett seminarium i Bryssel för regionförbundets styrelse. Förberedelserna för att starta ett Interreg IVc- projekt kring implementeringsarbetet har fortsatt under året. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 11(24)

11 Assembly of European Regions (AER) Styrelsens utsedda rapportörer, Anders Bjurström (fp) och Greger Tidlund (s), har under året följt arbetet i AER, den politiska organisationen för utveckling av Europas regioner. Rapportörernas uppdrag är att följa arbetet i den årliga generalförsamlingen och att arbeta aktivt med regionala utvecklingsfrågor i någon av AER:s kommittéer. 6 Strukturfondsarbetet Sörmland har sedan år 2007 tillgång till ett större antal EU-stöd via strukturfonderna. Sörmland omfattas bland annat av Mål 2 regionalfonden, Mål 2 socialfonden, Mål 3 Central Baltic, Mål 3 Östersjön samt Landsbygdsprogrammet. Under 2008 har Regionförbundet prövat och utvecklat sin roll med regionalt samordningsansvar för genomförandet och som medfinansiär i projekt. Under året ägde totalt sex beslutstillfällen rum för Mål 2 socialfonden och regionalfonden. Vid dessa beslutstillfällen godkändes elva regionalfondsprojekt som regionförbundet medfinansierar med cirka 12,4 miljoner kronor. Regionförbundets motsvarande engagemang i socialfondsprojekt är mer blygsam. Totalt deltar Regionförbundet i endast ett socialfondsprojekt. Genom engagemang i den så kallade samordningsgruppen för Mål 2 samt stöd till regionförbundets representanter i beslutande församlingar sker ett arbete för att regionen ska få bra användning av de tillgängliga EU-medlen. Ett viktigt samarbete sker mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och regionförbundet i den så kallade länsberedningen. Ett annat viktigt forum för att sprida kunskap om strukturfonderna och aktuella projekt har varit regelbundna möten med kommunernas EU-samordnare. En viktig del av Regionförbundets arbete är att sprida information om strukturfonderna. Regionförbundet genomförde under året flertalet föredrag och möten för bland annat kommunledningar, kommun- och landstingstjänstemän. I september arrangerades i samverkan med Svenska ESF-rådet ett större informationsseminarium i Katrineholm om socialfondsprogrammets möjligheter med ett 30-tal deltagare. En del i regionförbundets arbete är att fungera som en lots för olika projektidéer. Under året har ett stort antal förfrågningar av olika karaktär besvarats via telefon och e-post men flera förfrågningar har även hanterats genom personliga möten. I takt med att information om strukturfonderna nått ut till fler aktörer i länet har behovet av denna funktion märkbart ökat. Under året har därför Regionförbundet diskuterat hur detta arbete ska förstärkas under ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 12(24)

12 7 Förvaltningsberättelse Regionförbundets resultat Regionförbundets resultat för 2008 är 1,4 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än En förklaring till detta är extra avsättning till pensionsstiftelsen beroende på den allmänna ekonomiska nedgången. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget för de olika områdena. Budgetavstämning Budget helår Resultat Utfall 2008 Budget - Resultat Intäkt Kostn Netto ( - ) Utfall 2007 Budget - Resultat Pol styrning -2,4-2,4-1,5 0,9-0,1 Kansli 1/ -14,0-14,0-12,9 1,1-0,8 Huvudverksamhet 1,0-17,2-16,2-15,2 1,0 4,0 Sidoordnad verks 2,6-2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -FoU Äldre -Hemsjukvårdsutredn Övrigt 2/ 0,5 0,0 0,5-0,9-1,4-0,7 Medlemsintäkter 30,3 30,3 30,1-0,2 0,0 Statl medel - personal 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Summa 36,2-36,2 0,0 1,4 1,4 2,4 1/ Varav personalkostnader (kto ): 10,3 mkr. Extra avsättning till pensionsstiftelse ingår med 0,5 mkr 2/ Utfall avser Leningradprojekten samt Övriga kostn ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 13(24)

13 Huvudverksamhetens ekonomi För huvudverksamheten var budgeterat 16,2 miljoner kronor (17,2 miljoner kronor i kostnader och 1 miljon kronor i externa intäkter). Därtill kommer statliga regionala utvecklingsmedel med 9,2 miljoner kronor, det så kallade 33:1-anslaget, vilket betalas ut av NUTEK. Dessa pengar är inte budgeterade, men ingår i resultatet för I tabellen nedan visas budget och förbrukning för den samlade huvudverksamheten. Förbundets totala kostnader för huvudverksamheten uppgick till 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11,3 miljoner kronor, eller 86 procent, jämfört med föregående år. Finansieringen har i första hand skett med det statliga 33:1-anslaget och i andra hand med regionförbundets egna budgeterade medel. Den största delen av ökningen beror på att regionförbundet under 2008 övertog ansvaret från landstinget för ALMI Företagspartner i Sörmland AB och för länets turismverksamhet. Budget (netto) för huvudverksamheten Redovisad förbrukning (netto) för huvudverksamheten Förbundets budget 17,2-1,0 = 16,2 mkr Utbetalat av budgeterade medel 15,2 mkr Statliga medel (NUTEK) 9,2 mkr Utbetalat av statliga medel (NUTEK) 9,2 mkr Summa 25,4 mkr Summa 24,4 mkr Regionförbundets största satsningar inom huvudverksamheten 2008 (Kkr) Trafik och Infrastruktur: Utredning om länets busstrafik 675 Näringslivsutveckling: Ägartillskott till ALMI Strategi för besöksnäringen FoU-projektet Robotdalen Samarbete Handelskammaren 700 Sörmlands Innovationsmotor Partnerskap Öst (ALMI) Extra varselåtgärder (ALMI) 750 Projekten Bredband 15 och Alternativa IT-vägar Inget har hänt med projekten under Förbundet avvaktar fortfarande utfallet i konkursen efter SB Broadband AB. I 2007 års bokslut fördes underskottet över till 2008 samtidigt som en fakturafordran skrevs ner med 60 procent. Förbundskontoret Nettokostnaden för regionförbundets kontor blev 12,9 miljoner kronor vilket är 1,1 miljoner kronor lägre än den budgeterade nettokostnaden på 14 miljoner kronor. Personal Personalkostnaderna var för 2008 budgeterade med 10,7 miljoner kronor och resultatet blev 10,3 miljoner kronor, vilket är detsamma som året dessförinnan. I personalkostnaderna ingår en extra avsättning på 0,5 miljon kronor till pensionsstiftelsen (se nedan). Vid årets slut arbetade 15,25 personer vid förbundskontoret. Av dessa var 12,75 sysselsatta med den egentliga huvudverksamheten och 2,5 med administration. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 14(24)

14 Under hösten initierades och påbörjades arbetet med en förändring av förbundskontorets organisation för att få en bättre överensstämmelse med de riktlinjer som den politiska ledningen lagt för förbundets kommande verksamhet. Organisationsförändringen kommer successivt att genomföras under Statlig ersättning för personal Länsstyrelsen överförde under årets statliga medel till regionförbundet på 1,8 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. Pensionsskuld Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2008 års slut till 4,5 miljoner kronor. Behållningen i Kommunförbundens pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året sjunkit med 1,1 miljoner kronor, det vill säga cirka 20 procent, och uppgick vid årsslutet till 4,0 miljoner kronor. Därmed understiger pensionsreserven den beräknade pensionsskulden med 0,5 miljon kronor. En avsättning till stiftelsen med detta belopp har gjorts i bokslutet. Anledningen till den kraftiga värdeminskningen i förbundets pensionsreserv är den allmänna nedgången på finans- och kapitalmarknaderna. Administration De personella resurserna för administration har legat oförändrat på 2,5 tjänster sedan Förbundet köper konsulttjänster för löne- och ekonomiadministrationen samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. Lokaler Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Qvarnen AB om sammanlagt ca 465 m 2. Hyreskostnaden uppgick till 0,5 miljon kronor. Förbundet köper administrativa tjänster av Qvarnen Konferens AB i form av bland annat telefonväxel, post- och kopieringsservice. Politisk styrning Kostnaderna för den politiska styrningen uppgick till 1,5 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor mindre än budgeterat. Sidoverksamhet FoU i Sörmland Regionförbundet är formell huvudman för FoU i Sörmland, men från och med 2008 bedrivs verksamheten av Eskilstuna kommun enligt ett avtal mellan parterna. De statsbidrag och medlemsintäkter som fakturerats av regionförbundet har i sin helhet överförts till kommunen. Därmed har det blivit ett nollresultat vid årsslutet. Hemsjukvårdsutredningen Regionförbundet står som huvudman för den hemsjukvårdsutredning som genomförs i länet och har anställt en projektledare för detta. Kostnaderna delas av länets kommuner i förhållande till invånarantal. Samtliga kostnader under 2008 har fakturerats kommunerna i december och därmed visar verksamheten ett nollresultat i bokslutet. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 15(24)

15 Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I regionförbundets verksamhetsplan för 2008 fanns angivet som finansiellt mål att förbundet skulle lämna ett ekonomiskt överskott på minst 1 procent av budgetomslutningen och att detta ska ses som en buffert för sådana omvärldsförändringar som på ett planerat sätt kan komma att påverka förbundets ekonomi. Vidare ska förbundets kostnader hållas inom givna ekonomiska ramar. Som framgår av det upprättade bokslutet uppnås detta mål. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 16(24)

16 Årsredovisning Resultat Resultat Helår Helår RESULTATRÄKNING (tkr) Not Rörelsens intäkter mm Nettointäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelsens resultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balanskravsutredning Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster, mm 0 0 Justerat resultat enligt balanskrav KRL ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 17(24)

17 BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Likvida medel Kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Tillgångar i pensionsstiftelse Leasingavtal, hyror mm ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 18(24)

18 Resultat Resultat Not Helår Helår KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets början Periodens resultat Avskrivningar som belastar detta resultat Övriga ej likviditetspåverkande poster Summa tillförda medel Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Medel från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar Investeringar i aktier och andelar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Summa nettoinvesteringar FINANSIERING Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar 0 0 Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder 0 0 Summa finansiering 0 0 Förändring av likvida medel Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets slut ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 19(24)

19 Allmänna redovisningsprinciper Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Årsredovisningen Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Avskrivningar Som anläggningstillgångar avses investeringar uppgående till minst kronor och en ekonomisk livslängd på minst tre år. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och inventarier - Tre till fem år Finansiella anläggningstillgångar Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre. Löner Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker per december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader och är fördelad per verksamhet. Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid lönebokföringen. Pensionsförpliktelser KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som skall redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Ansvarsförbindelser Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas inom ett till fem år. Alla leasingavtal betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. En tilläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR. ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 20(24)

20 Helår Helår Not 1 Nettointäkter Medlemsavgifter Uppdragsintäkter och regionala medel Uppdragsintäkter Summa nettointäkter Not 2 Övriga rörelseintäkter Konferensintäkter Projekt "Bredband 15" Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter Not 3 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Kontors- och förbrukningsmaterial Redovisning / revision Övriga konsulttjänster Konferenser och kurser Telefon och porto, kopiering mm Resekostnader Information Konsulter för projekt Projekt "Bredband 15" Bidrag, medfinansiering Föreningsavgifter Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader Medlem Avgift tkr Medlem Avgift Landstinget Nyköping Eskilstuna Oxelösund 238 Flen 380 Strängnäs 715 Gnesta 228 Trosa 245 Katrineholm 760 Vingåker 216 ORG NR g:\politik\styrelse\styrelsen 2009\styrelse \ 3 verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.doc Utskriftsdatum: :44 SID 21(24)

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland

Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland www.region.sormland.se INLEDNING...4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN...5 REGIONFÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAM- VERKANSSORGAN...5

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Nyköping. Lokal: Filmsalen, plan 3.

Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Nyköping. Lokal: Filmsalen, plan 3. PROTOKOLL DATUM Regionfullmäktige 2009-04-02 DIARIENR Regionfullmäktiges möte den 2 april 2009 Plats: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Nyköping. Lokal: Filmsalen, plan 3. Tidram för mötet: Kl 14.30

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer