Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016"

Transkript

1 Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016

2 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 4 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 4 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 6 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 7 Driftsredovisning... 8 Driftsredovisning per område/förvaltning... 9 Investeringsredovisning Avtalstrohet Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Bilagor Bilaga 1: Uppfoljning investeringsbudget Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 2(16)

3 Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fyra nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. 2. God service. 3. Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. 4. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Nämnden har hittills i år endast mätt måluppfyllnaden för första målet genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. Några av de nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för andra målet avser Kundnöjdhet med Måltidsservicerespektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under Ett nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för tredje målet är Måltidsservice näringsvärdesberäkning, vilket följs upp senare under Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Nämnden har ännu inte heller fastställt nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden avseende fjärde målet. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. Målet är uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. God service. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. De nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden avser Kundnöjdhet med Måltidsservice- respektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Enligt enkät till Måltidsservice personal under 2015 använde 89,5% alltid eller oftast recepten som finns i Aivo = Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 3(16)

4 näringsvärdesberäknade. Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit ett nytt mål för att uppnå fullmäktiges mål. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått? Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fem nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 2. Trygga och aktiva invånare 3. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP Nybro stad) 4. Ett rikt växt- och djurliv 5. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden för de fyra första målen. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden för andra målet via nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 4(16)

5 "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här bl.a. ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka När det gäller det femte målet har nämnden mätt måluppfyllnaden bl.a. genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars Tendenserna är minskande. Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden för femte målet genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov SCB:s medborgarundersökning våren 2015 visade att det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index (NRI = 49) för hur medborgarna ser på Nybro kommun som en plats att bo och leva på var lägre jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner (NRI = 52). Helhetsbetyget mäts med specifika frågor och jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter följande: Gång- och cykelvägar - högre Gator och vägar - högre Idrotts- och motionsanläggningar - högre Miljöarbete - inte säkerställt högre eller lägre Renhållning och sophämtning - högre Vatten och avlopp - högre Enligt SCB är det nu för Nybro kommun som helhet främst förbättringar avseende Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur, Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Trygga och aktiva invånare Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden genom nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 5(16)

6 tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Målet är delvis uppnått. Nämnden mäter bl.a. måluppfyllnaden genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars I Ljungbyån var transporten av kväve och fosfor år % lägre än långtidsmedelvärdena för perioden (ca 230 ton/år respektive ca 3,6 ton/år). Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2015 (arealspecifik förlust 0,030 kg P/ha). Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2015 (arealspecifik förlust 1 kg N/ha). Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov Ett rikt växt- och djurliv Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit två nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. 2. God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 6(16)

7 God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Tilldelad ram ska hållas Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 7(16)

8 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 8(16)

9 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för helåret är ett utfall över budget. Det är främst verksamheterna Fastighet och Myndighet som signalerar svårigheter att klara sin budget, av olika orsaker - se Driftsredovisning per område under punkt 2.2 i denna tertialrapport. TSN:s prognos är nu ca - 1 mnkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Inga intäkter är budgeterade på verksamheten. Personalkostnader: Ligger något över budget och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Övriga kostnader: Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt: Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 9(16)

10 Intäkter: Utfallet högre än beräknat då det inkluderar årsutbetalning från Energimyndigheten för 2016 men beräknas på helår nå budget. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat på grund av extraordinarie personalkostnader för avgångsvederlag och beräknas därför på helår bli högre än budgeterat. Övriga kostnader: Utfall lägre än budgeterat då en del förväntade större IT-kostnader inte inkommit ännu. Totalt: Utfallet för perioden är en avvikelse på -134 tkr. Beroende på de extraordinära personalkostnaderna är bedömningen att administration kommer att gå med underskott på helåret. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Fastigheten Nybro Läkten 6 såldes under perioden för 925 tkr. Nytt avtal med Svenska Reseterminaler AB ger något högre intäkt än budgeterat. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat pga fastighetsingenjörens lön inte är budgeterat i personalbudgeten. Lönen har felaktigt hamnat som personalkostnad och kommer att omföras så att det belastar investeringsprojekt CAD-tekniker har gått i pension. Beroende på när ersättaren är på plats kan detta medföra lägre utfall i personalbudgeten. Driftenheten har haft något lägre personalkostnader under perioden pga mindre snö som medfört mindre beredskapstidsersättning. Övriga kostnader: Utfall högre än budgeterat då drift- och underhållsbudgeten är för låg för fastighetsbeståndets storlek. Flera driftprojekt har tillkommit som medfört en ökad kostnad. Förväntad avvikelse på årsbasis tkr. Kommer inte klara årsbudgeten. Försäkringspremien är högre än budgeterat på årsbasis avvikelse -200 tkr. Totalt: Låg underhållsbudget och kall vår, som påverkar energikostnaderna negativt, gör att utfallet för perioden är sämre jämfört med föregående år. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäktssidan är inte linjär över året. Saknas fakturering på ca 150 tkr för april månad på alla våra anläggningar. Personalkostnader: Ligger något över riktpunkten. Målet är att klara budgeten på personalsidan. Övriga kostnader: Många dyra utgifter under perioden på våra anläggningar. Gödning, linjeringsfärg till våra anläggningar medför stora kostnader. Inbrott på våra anläggningar kostar att iordningställa, samt att köpa nytt material. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Simhallen går fortfarande bra på intäktssidan. Målet är fortfarande att klara 2016 års budget trots minskad ram jfrt med Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 10(16)

11 Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkterna ligger för närvarande lägre än beräknat, men kommer att öka då nytt timpris för köp av städning löpande, ej på avtal debiteras retroaktivt från Personalkostnader: Ligger lågt pga att en pooltjänst är vakant men rekrytering kommer att ske snarast, förmodligen genom konvertering av medarbetare. Övriga kostnader: Under perioden har inga större kostnader förekommit. Totalt: Rekrytering av pooltjänst, kostnadskrävande inköp och utbildning kommer att ske framöver. Målsättningen är att klara budget. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Något under budget just nu. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Personalkostnader: Vakanser ej tillsatta, 4 st. Behovsutredning pågår. Övertid och beredskap/jour ligger över budget och har ökat mot fg. år. Dessa kommer motsvaras av intäkter. Övriga kostnader: Ligger högt just nu. Alla kostnader motsvaras dock av intäkter. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Totalt: I dagsläget finns mycket uppdrag vilket innebär att alla är fullt sysselsatta, vilket bör medföra att samtliga kostnader kommer att täckas av intäkter. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Följer budget. Personalkostnader: Ligger lågt på grund av att rekrytering av vikarier har varit svår. Vi har under våren haft hög sjukfrånvaro och annan frånvaro så som semester och föräldraledighet. Då det varit brist på utbildade vikarier har personalen i köken arbetat kort, vilket lett till hög belastning men en låg vikariekostnad. Övriga kostnader: Ligger något högt för perioden. Det är framför allt de årliga tillsynsavgifterna som betalas i början på varje år. Totalt: Målsättningen är att klara budget. Hur portionsantalet blir i skolor, förskolor blir till hösten är fortfarande Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 11(16)

12 osäkert pga. av integrationen, vilket kan leda till ökning av intäkter samt en ökning av kostnader. Dock räknar vi ändå med att klara budgeten Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Ligger under budget bl.a pga eftersläpning i beläggningsintäkter, detaljplaneintäkter, arrendeintäkter och intäkter från skogsbruket. I verksamhetens intäktsbudget 2016 finns budgeterat 2,5 mnkr för skogsavverkning. Utöver detta finns i gällande kommunplan en post i resultatbudgeten på ytterligare 4 mnkr för skogsavverkning, som inte stöds av kommunens gällande skogsbruksplan och inte heller är förenlig med kravet på god ekonomisk hushållning. Personalkostnader: Följer budget. Övriga kostnader: Ligger under budget bl.a beroende på låga kostnader för vinterväghållning samt kalkning. Totalt: Verksamheten följer budget - årsprognosen att vi kommer att klara budgeten. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Högre än förväntat första tertialen, då de flesta årliga tillsynsavgifterna faktureras samtidigt som bygglovsintäkterna är betydligt större än tidigare. Detta beror bl.a. på att våra faktureringsrutiner har effektiviserats. Årsprognosen för 2016 visar dock på klart lägre intäkter som till största delen beror på att nämnden beslutat kvitta 2014 års tillsynsavgifter med 2016 års pga fel i taxan. Beror också till viss del på genomförd erfarenhetsbedömning av miljöbalkstaxan, där flera verksamheter fått en minskad kostnad och tillsynstid eftersom de uppfyller sina krav bra. Personalkostnader: Bedömningen är att klara personalkostnaderna i årsbudgeten. Hittills är de klart lägre framförallt beroende på två långtidssjukskrivningar som påverkar viktiga aktiviteter i verksamhetsplanen. Övriga kostnader: Kompetensutvecklingen som är nödvändig för vårt arbete har kostat mer än budget, även bostadsanpassningsbidragen är över budget under perioden. Vi har haft utlägg för att anlita juridisk assistans för att utreda om vi behöver återbetala tillsynsavgifter för år Totalt riskerar detta innebära ett negativt utfall på årsbasis. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om drygt 400 tkr på årsbasis och som vanligt är bostadsanpassningsbidragen en ytterligare osäkerhetsfaktor. Investeringsredovisning Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Samhällsbyggnad % Administration % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 12(16)

13 Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Fastighet % Sport och fritid % Mark och service % Måltidsservice % Planering % Myndighet % Totalt % Uppföljningen av investeringsprojekten görs i separat bilaga. Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Utfallet för april 2016 var 92 %, nämndens bästa siffra tillsammans med motsvarande för juli månad 2015 och mars månad 2016, sedan mätningen startade! Arbetet med att öka antalet avtal pågår inom alla nämndens verksamheter tillsammans med upphandlingsenheten. Fler avtal är en förutsättning för att kunna öka avtalstroheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 13(16)

14 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: En medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro, under rehab. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Under första tertialen har 14 olika medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. Rehabåtgärder är vidtagna. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: En medarbetare har haft upprepad korttidsfrånvaro, under rehab, ska vara tjänstledig. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 14(16)

15 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven. Administration: Två medarbetare långtidssjukskrivna 50 % varav en gått ner till 25 % i slutet av perioden. Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. Måltidsservice: Fyra medarbetare långtidssjukskrivna under perioden varav en på 50%, rehabiliteringsinsatser pågår för två. Sport och fritid: En medarbetare långtidssjukriven från 29 mars. Mark och Service: En medarbetare långtidssjukskriven 50 %. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Två medarbetare har varit långtidssjukskrivna, återgångsplanering pågår. Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 15(16)

16 Senaste kommentar Förvaltningsledning: - Administration: Långtidssjukskrivningar är under rehab. Vikarie tillsatt. Viss korttidsfrånvaro. Fastighet: Under kvartalets första del hade verksamheten återkommande fall av längre sjukskrivning (mindre än 28 dagar). Enstaka VAB- och sjukdagar har förekommit. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro, VAB och tjänstledighet har förekommit under perioden. Måltidsservice: Under perioden har fjorton medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro, fyra långtidssjukskrivningar samt så har det förekommit tjänstledigheter, föräldraledigheter, VAB, semester och enstaka sjukdagar. Sport och fritid: En långtidssjukskrivning och VAB-dagar har förekommit under perioden. Mark och Service: En långtidssjukskrivning 50%, sant två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Enstaka sjukdagar. Planering: Ingen långtidsfrånvaro, två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 17 st tillfällen med övrig korttidsfrånvaro samt VAB har förekommit under perioden. Myndighet: Två långtidssjukskrivna medarbetare, återgångsplanering pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro och VAB har förekommit under perioden. Sammanfattning hela förvaltningen: Den upprepade korttidsfrånvaron har varit lägre i antal första tertialen 2016 (13) jämfört med 2015 (18). 13 personer motsvarar 5,56 % av förvaltningens anställda. Långtidssjukrivningarna under första tertialen har varit 11 st, vilket motsvarar 4,70 %. Flertalet är pågående rehabärenden. Med det nya sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato får våra chefer signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Adato kommer hjälpa oss att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbetsplatsen i ett tidigt skede. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 16(16)

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02 2013-02-10 Dnr: 2012/3 042 Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer