Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14"

Transkript

1 Motioner Närodlad kulturpolitik Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Socialdemokraterna slår på stora trumman och Stefan Löfven skriver tillsammans med en berömd operasångerska att rasism och brist på kultur hänger ihop. Samma operasångerska kritiserade den kommande 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson sjungandes Wagner pga Wagners antisemitism. Vi har kommit till en punkt där kulturdebatten helt och hållet är på vänsterns planhalva. Då inget borgerligt parti tycks ge svar på tal skulle vi vilja påstå att kulturpolitiken är helt kidnappad av vänstern. Och med mycket goda resultat! I dag definierar sig den stora majoriteten av Sveriges kulturarbetare till vänster. Kulturarbetare är ofta enskilda näringsidkare och borde ha mycket intresse av borgerlig politik för egen del. Samtidigt är vi få som röstar med plånboken utan vi röstar på det parti vi tror har störst potential att på sikt forma Sverige till ett samhälle vi vill att våra barn skall leva i. Låt oss stjäla vänsterns kulturmonopol, ta bort flummet och inse att vissa konstformer behöver offentligt stöd för att överleva. Avicii kanske attraherar många unga i dag men vem kommer att spela Avicii om 300 år? 1. att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en hållbar borgerlig kulturpolitikoch verka för att bli det ledande kulturpartiet i Sverige. Catharina Ericsson - Stockholms stad, Thérèse Prelle Bellini - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Ett kulturlyft - Motion 11.2 BAKGRUND gick ett antal regioner över till den så kallade portföljmodellen för statliga bidrag till den regionala kulturen. Det innebar ett ökat regionalt inflytande över vad det statliga bidraget ska användas till. Förhoppningar fanns också ute i regionerna att statens bidrag skulle öka i samband med reformen, och att samtliga statliga medel för regional kultur skulle delas ut som svar på bidragsansökan. Båda förhoppningarna kom på skam. Statens Kulturråd behåller ca 25 miljoner i projektmedel, varur regionerna kan söka projektmedel för

2 projekt som Kulturrådet bedömer vara tillräckligt intressanta. Regionerna känner sig misstrodda och satta under förmyndare. Det statliga bidraget till regionerna räknas upp i storleksordning 1 % per år, vilket i realiteten innebär ett minskat bidrag alltsedan starten av portföljmodellen, då löner och fasta kostnader stiger mera. Detta trots att det finns regioner som satsat ännu mer än tidigare av egna budgetmedel på sin kultur, för att kunna matcha den tilltänkta statliga ökningen. Nu senast i samband med regeringsskiftet skars de regionala anslagen ner till förmån för de omstridda kulturtidskrifterna, som var tänkta att digitaliseras. I själva verket innebär kulturportföljen hittills en urholkning av det statliga kulturstödet till regionerna. FÖRSLAG Centerpartiet har alltid stått upp för lokal och regional kultur i alla dess former. Vi vet vad kultur betyder i alla åldrar utveckling, växa som person, rehabilitering, trivsel, upphov till diskussion, samhällskritik, avkoppling och social samvaro. Kultur ger attraktivitet och är ett kitt i bygden. Kultur ger utkomst för kreativa näringar, och som centerpartister anser vi ju att det inte finns en given mängd arbetstillfällen utan möjligheter. Därför föreslår vi ett kulturlyft för hela Sverige. Vi vill med t ex idrottslyftet som förebild att Centerpartiet driver frågan att öka det statliga bidraget till regional kultur och att hela bidraget delas ut i en pott per region i enlighet med dialog och ansökan. Dels för att genom föreningsliv, studieförbund och andra nätverk öka möjligheterna till eget kulturutövande, dels för att stimulera de kreativa näringarna så att fler kan leva av sin konst, och inte enbart leva för konsten. TÄNKBARA RESULTAT 1. Ökad hållbarhet och långsiktighet i den regionala kulturen. 2. Ökad självständighet och bibehållen särart i den regionala kulturpolitiken. 3. Ökning av antalet arbetstillfällen inom kreativa näringar 4. Starkare föreningsliv inom kultursektorn 5. Närmare målet kulturell allemansrätt Britt-Louise Berndtsson Vidar Lundbeck Sven Sunesson Älmeboda Ck Göteryd-Hallaryd C V Torsås C 1. att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till ett kulturlyft för hela Sverige med de intentioner som beskrivs ovan. Sven Sunesson - Alvesta, Britt-Louise Berndtsson - Tingsryd, Vidar Lundbeck - Älmhult Motionärernas önskan om ett kulturlyft är högst befogad. Byte av namn och modeller för fördelning av medel till kulturen har tyvärr inte haft någon positiv effekt på den regionala kulturutvecklingen. Mycket fokus hamnar på centrala kultursatsningar och kulturinstitutioner, till nackdel för den regionala kulturen. Sannolikt kommer vi att se en ännu starkare centralisering av kulturen från den socialdemokratiska regeringen, då de som ett av de första förslagen 2014 bl.a. föreslog gratis entré till muséer, som företrädesvis finns i Stockholm. En strukturinriktad kulturpolitik - Motion 11.3 Centerpartiets långsiktiga politik kring att stärka småföretagares roll och skapa ett bra företagsklimat bör också sträcka sig till att innefatta kulturens aktörer. Precis som i

3 näringslivet, förutsätter en hållbar liberal kulturpolitik goda strukturer för att skapa bra förutsättningar för att kulturarrangörer & kulturentreprenörer skall kunna genomföra sina arrangemang, och därigenom skapa arbetstillfällen för kulturarbetare samt stärka samtidskulturen och kulturarrangörens egna möjligheter till kvalitet och säkerställande av innehåll. Dock är det problematiskt när politiken försöker påverka kulturen och det konstnärliga innehållet. Det bidrar inte sällan till censur av konstuttryck och politiskt styrda konstnärliga gestaltningar och missriktade debatter. En hållbar liberal kulturpolitik bör inrikta sig på att skapa goda möjligheter för kulturellt utövande snarare än att påverka det konstnärliga innehållet. Kulturen kan också vara ett redskap för att skapa nya flöden och möjligheter på offentlig mark. Det finns ofta urbana miljöer & ytor som idag anses som döda. Samma platser beskrivs också som problematiska och osäkra. Gängse lösning tycks alltför ofta vara en ökad polisiär närvaro, avhysning av de som anses vara kriminella eller störande element och bättre belysning. Kvar blir likväl en död plats som sannolikt kommer att falla i glömska eller återigen annekteras av de otrygga element man en gång sökte stävja. Genom återkommande kulturella inslag skapas trygghet genom nya flöden av människor, en stärkt positiv perception av platsen och en generellt ökad närvaro av folkliv. 1. att Centerpartiet verkar för en politik som inriktar sig på strukturer för att förbättra möjligheter för kulturarrangörer och kulturentreprenörer. 2. att Centerpartiet verkar för ett sökbart kulturstöd som i större omfattning avser finansiering för strukturella investeringar. 3. att Centerpartiet verkar för att döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt för kulturändamål. 4. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Fredrik Lindstål - Stockholms stad - Att bifalla att-sats ett - Att avslå att-sats två till förmån för Att Centerpartiet verkar för att det existerande kulturstödet även ska kunna omfatta finansiering för strukturella investeringar. - Att bifalla att-sats tre - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att vidaresända motionen till fullmäktigegruppen för kännedom och implementering - Att vidaresända motionen till landstingsgruppen för kännedom och implementering Jämlik satsning på fritidssysselsättningar - Motion 11.4 Några kommuner har börjat titta på hur barn och ungdomars fritid stöttas i kommunen. Det kan vara med ekonomiska resurser som bidrag och borgenslån, drift och underhåll och/eller med personalstöd och ledarutbildningar. Fortfarande är de traditionellt manliga sporterna de som får ta emot stöd av olika slag i störst omfattning. Det är dags att med krafttag jämna ut dessa skillnader mellan könen. Det kan vara att ge mer stöd till föreningslivet och att se till att

4 det underrepresenterade könet får uppbackning att ta för sig i stora klubbar där andra dominerar. 1. att uppmana kommuner och föreningsliv att mer aktivt jobba med könsneutralt stöd och satsning på fritidssysselsättning för barn och ungdomar 2. att se till så att kommuner skapar nyckeltal för sin verksamhetsuppföljning så att det går att följa utvecklingen mot en mer jämlik satsning på fritidssysselsättnings området Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Spelföreningar - Motion 11.5 Spel, i form av strategi- och rollspel, över nätet är en de snabbast växande engagemangen bland många unga. Det manifesterar sig inte minst genom att Sverok, där många unga spelare valt att organisera sig, i dag är Sveriges största ungdomsförbund med medlemmar. Alltför ofta hör vi om allt det som är negativt med datorspel, kanske främst med avseende på bristen av fysisk rörelse och risken för spelberoende. Men denna motion handlar i stället om möjligheterna och de hinder som vi politiker sätter upp för tusentals ungas engagemang. Det fantastiska med spel över internet är att det engagerar alla sorters personer, oavsett bakgrund. Många barn och unga som under hela sin skoltid känt sig utanför eller har problem i hemmiljön, hittar plötsligt en plats där de känner att de passar in och de får vänner. Inte sällan bidrar detta till att nya idéer föds som ger resultat i den fysiska verkligheten, exempelvis genom nystartade företag inom IT och data. Det bidrar även till att unga som riskerar att hamna i det vi så ofta benämner som utanförskap, hittar vägar in i samhället. Ett sådant exempel hämtat från verkligheten är Spelföreningen Dragons Lair, som genom sin fysiska mötesplats mitt i Stockholms innerstad fångat upp många unga som annars riskerat hamna i kriminalitet. Trots alla dessa positiva effekter är det få instanser i samhället som är med och stöttar denna verksamhet. Många kommuner säger slentrianmässigt nej till spelföreningar när de söker stöd för sin verksamhet, ofta med hänvisning att medlemmarna inte är begränsade till ett visst fysiskt område utan kan finnas spridda över hela landet. Jag yrkar därför att 1. att Centerpartiet på lämpligt sätt tar initiativ till att främja ungas engagemang när det gäller spel över internet. Anna Lasses - Solna

5 Distriktstämmans belslut: Distriktstyrelsen ser positivt på spelföreningar och e- sport, idag jobbar centerpartiet aktivt med frågan i Riksdagen med motioner, i aktuella utskott och i dialog med berörda intresseorganisationer. Att därmed anse motionen besvarad Avskaffad radio- och TV-avgift - Motion 11.6 Det gällande systemet med Radio- och TV-avgift får alltmer kritik och fungerar allt mer som en skatt på teknik framför ett underlag för skapande av public service material. Detta särskilt efter att Radiotjänst även kräver tv-avgift från alla som har tillgång till Internet genom dator eller på annat sätt. Jag anser att Radio- och TV-avgiften bör avskaffas och ersättas med en Public service- avgift på skattsedeln. 1. att ge riksdagsgruppen uppdrag att arbete för att avskaffa radio- och TVavgiften och att det ersättas med en Public Service avgift på skattsedeln. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Publicering av public service-material - Motion 11.7 Vi behöver journalistik och andra medieprodukter av hög kvalitet och för det demokratiska samtalet är kvalitativa nyheter och spridning av både klassisk och ny kunskap avgörande. Public service medier spelar och kan även i framtiden spela en avgörande roll i dessa funktioner. Vi lever i en tid med ett allt mer differentierat medieutbud och en mediebransch under press. Samtidigt finansierar vi som äger radio, tv, mobil, dator eller surfplatta, precis som innan den digitala utvecklingen tog fart, public service medierna SVT, SR och UR. Med nye digitala verktyg finns alla möjligheter att få mer public service för samma pengar. Enligt sändningstillståndet ska public service medierna präglas av folkbildningsambitioner. Men genom att begränsa användandet av det producerade materialet till egna kanaler minskas dessa ambitioner anmärkningsvärd. Som tvingade betalare av public service medierna bör vi kräva att vi får mest möjlig nytta, kunskap och demokratiskt samtal för de pengar som läggs in i public service. Därför bör det material som publiceras erbjudas alla helt fritt. Formen för publicering av public service materialet kan till exempel vara Creative Commons med krav på omnämnande av producenten av materialet. Det avgörande för material publicerat av public service medier med syftet att skapa folkbildning måste vara att det förmedlas, konsumeras och diskuteras. Inte att det ses eller lyssnas på i en specifik kanal.

6 1. att all public service producerat material, både nyproducerat och arkiverat, läggs ut till fritt och gratis användande för både andra medier, medborgare och andra intresserade. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Utbyggnaden av DAB-radion - Motion 11.8 Digitalradioutredningen som presenterades hösten 2014 förordar en storskalig utbyggnad av marksänd digitalradio, DAB, samt att dagens FM-sändningar stängs ned år 2022 och absolut senast I princip alla radioapparater som finns i Sverige, i hemmen, på arbetsplatser och i bilar, blir obrukbara över en natt. Tekniken för DAB utvecklades under 1980-talet och 1995 beslutade riksdagen att låta Sveriges Radio sätta igång tester av DAB. Det var innan mobiltelefonernas genombrott, innan internet, smartphones och sociala medier. Podradio och streamad internetradio existerade inte stod det klart att DAB var ett fiasko och försöken avslutades. Men 2012 initierades en ny DAB-utredning. Resultatet presenterades hösten 2014 och går stick i stäv med tidigare beslut. Plötsligt förordas åter en storskalig utbyggnad av DAB. Utredningen har mötts av tung kritik eftersom en övergång till DAB skulle vara mycket kostsam samtidigt som det inte finns någon efterfrågan och tekniken har klara brister. Publicservicerådet konstaterar att betänkandet har mycket stora brister i alla delar. Riksrevisionen påtalar att "det finns betydande risker som regeringen hittills inte tagit hänsyn till. Post- och telestyrelsen levererar en omfattande kritik och konstaterar att det inte finns någon efterfrågan hos radiolyssnarna, att det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på DAB, och att utredningen inte har tagit hänsyn till teknikutvecklingen och de förändrade konsumenttrenderna med snabb utbyggnad av fast och mobilt bredband, mobiltelefoner och surfplattor. Som om inte det skulle räcka så skriver representanter för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. De konstaterar att DAB har allvarliga tekniska brister och att kombinationen av FM-radio och internetradio väl uppfyller konsumenternas behov. Ett argument för DAB har varit att frekvensutrymmet i det nuvarande FM-nätet är otillräckligt och att konkurrensen skulle öka när fler kommersiella radiokanaler får möjlighet att sända. Det finns emellertid redan idag outnyttjade frekvenser, och fler kan skapas genom omstrukturering av frekvensutrymmet. Men det är tveksamt om efterfrågan på fler radiokanaler finns. Idag är det också enkelt för den som vill att starta egna sändningar på internet och nå en bred publik till mycket låg kostnad. Exempel på poddradiokanaler är SR- Play och Apples Itunes. Inga tillstånd behövs och både utbud och efterfrågan växer snabbt. Göteborgs universitet skriver i sitt yttrande att en nedsläckning av FM-bandet skulle i en situation där den nya tekniken inte är förankrad hos publiken (eller för den delen hos

7 bilindustrin) riskera att få dramatiskt negativa konsekvenser för radiolyssnandet i landet. DAB kommer sannolikt aldrig att nå upp i den täckning som FM-radion har. Det mest sannolika scenariot är att en stor del av radiolyssnarna i stället helt går över till internetradio. Den viktigaste kanalen för distribution av information till allmänheten vid krissituationer försvinner då. IVA konstaterar att alternativa metoder för att sprida meddelanden till allmänheten är långt ifrån färdigutvecklade och innan dessa är väl etablerade vore det oansvarigt att släcka ner FM-nätet. Den s.k. Slöseriombudsmannen kallar DAB-projektet ett pengabål och redovisar Public-servicerådets ekonomiska beräkningar som uppskattar att den totala kostnaden för övergång till DAB kommer att uppgå till miljarder. Det är mycket pengar för ett projekt som inte löser något tekniskt problem, som inte har någon efterfrågan från lyssnarna och som slår ut samhällets viktigaste funktion för information i kristider. Argumenten för DAB radio är få och dåligt underbyggda. Argumenten emot DAB och emot en nedläggning av FM-nätet är många och goda. Jag yrkar därför att Centerpartiets partistämma beslutar: att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck Civilingenjör, teknologie doktor Medlem i Centerpartiets kommunkrets i Falun 1. att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio 2. att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck - Falun Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Gammal DAB-teknik i ett modernt Sverige - Motion 11.9 Både riksdagen och regeringen funderar i skrivande stund på att stänga ner FM-nätet i Sverige och samtidigt bygga ett helt nytt nät för DAB-radio. Det betyder att man vill införa digital marksänd radio istället för den analoga marksända radion som vi alla är vana vid att lyssna på i bilen eller på köksradion. Genom denna motion vill vi kraftigt varna för denna utvecklingen och föreslår här att Centerpartiet ska rösta emot etableringen av DAB-nätet och släckningen av FM-nätet. En förändring som kommer att kosta miljarder och kraftigt minska den geografiska täckningen för radio i Sverige. Fast, att radion blir digital precis som allt annat i samhället låter väl rimligt? Ja. Vi är absolut på väg mot digital radio. Ja vi är faktiskt redan här. De flesta har nog varit inne på radiostationers hemsidor och lyssnat på ett nyhetsklipp, musik på jobbet eller kanske barnradion. Eller kanske lyssnat på radio från andra länder. Det är digital radio. Och vi är mycket positiva till digital radio. Tar man en närmare titt på förslaget att införa DAB-radio ser man att det är någonting annat. Det handlar inte om att du kan lyssna på radio via datorn eller din mobil. Det handlar om att FM-nätet ska stängas ner och du ska köpa en ny radio som får digital radio via antenner på marken. erbjuder 41 kanalar att lyssna på antingen live eller när du vill. Mycket

8 av det digitala lyssnandet är just on-demand radio och det växer kraftigt. Men det kan inte DAB leverera. DAB+ som är den form för DAB-radio som enligt betänkandet ska införas i Sverige är med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ord redan en föråldrad teknologi. Det finns dessutom digital radion som kan sändas via det existerande nätet för FM-radio eller TV. Men statens utredning om DAB har inte tittat på alternativa tekniker. Man skulle till exempel kunna sända radio i det DVB-T - nät som vi redan har (och just nu uppgraderar) för TV? Att bygga nät för enbart en sak är inte kostnadseffektivt. Idag ska man använda nät man bygger för så många saker som möjligt. Argumentet för en övergång till DAB har oftast varit att FM-bandet är fullt och det därför inte kan komma till fler kanaler. Men det finns enligt ansvariga myndigheten Post- och Telegrafstyrelsen (PTS) plats för minst 60 kanaler till på FM-bandet plus 150 lokala stationer. En information som tidigare utredningsuppdrag har hindrat PTS från att ta fram enligt Riksrevisionen. På Internet finns ingen gräns för antalet stationer. Ingen vet exakt vad en övergång från FM till DAB kommer att kosta. Inte heller förespråkarna. Enligt Public Servicerådet kommer det att kosta samhället miljarder men det är mycket osäkra summor. Och då ska du byta ut din radio - även den i bilen. Men då kommer du ändå inte få kommersiell radio om du bor på landsbygden då kommersiella radion, enligt betänkandet om övergången till DAB, bara ska nå ut till 70 procent av befolkningen. Även SR och kriskommunikation får mindre täckning. Idag täcker FM 99,8% av Sveriges geografi. Kraven som har ställts upp för DAB är att det ska täcka 99,8% av befolkningen. Det är en stor skillnad. Ett exempel är de fjällvandrare som fångades av en snöstorm i Ammarnäs. Deras liv räddades för att de på en FM-radio kunde höra att räddningspersonalen trodde de låg i just det vindskyddet de låg i, så de valde att ligga kvar istället för att försöka bege sig till mer bebodda eller bättre trakter. DAB-nätet hade inte behövt täcka ett område som fjällen kring Ammarnäs. Vi anser att där det idag går att lyssna på radio måste det även i morgon gå att lyssna på radio. Men vad säger remissinstanserna? Regelrådet säger att konsekvensutredningen i betänkandet inte uppfyller kraven om konsekvensutredning vid regelgivning. Post- och Telegrafstyrelsen, som har ansvaret för all elektronisk kommunikation i Sverige säger att betänkandet inte visar att konsumenterna efterfrågar DAB och att förslaget att släcka ner de analoga sändningarna är svårt att motivera. Försvaret anser att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Transportstyrelsen säger att sjöfartens behov inte har beaktats. Även Riksrevisionen har i sin rapport kraftigt kritiserat regeringens utredningen angående införandet av DAB och menar att det finns betydande risker med den planerade övergången till DAB samt saknas rimliga samhällsekonomiska analyser. Dessutom visar Riksrevisionen på att utredningen inte har tagit in lyssnarnas åsikter i frågan och att de tekniska bedömningarna har svagheter. Flera andra remissinstanser är än mer kritiska. De som vill ha en övergång till DAB är primärt de som sänder radio samt de som säljer radioapparater. Det är logiskt. För det blir billigare för att sända radio digitalt och alla radioapparater måste bytas ut. Även företaget Terracom är för en övergång till DAB. De skulle då också tjäna miljarder för att bygga ett helt nytt marknät. I betänkandet är det märkligt nog Terracom som har gjort alla kostnadsanalyser. Dessa kostnadsanalyser har av oberoende experter värderats som väldigt låga. Låt oss sammanfatta: - Ingen vet vad det kommer att kosta att införa DAB. - Det finns tekniker för digitalt marksänd radio som kan sändas via existerande FM- och TV-nät, i motsats till DAB. - Landsbygden kommer inte att kunna lyssna på kommersiella kanaler med DAB. - Vi vet inte hur Sveriges beredskap skulle se ut med DAB. - Den ansvariga myndigheten är emot DAB. - Alla oberoende experter inom IT-världen är emot DAB. -

9 Kungliga vetenskapsakademin är emot DAB. - Försvaret är emot DAB. De som kommer att tjäna pengar på införandet är för DAB. Vi yrkar att Centerpartiets stämma ska besluta om: 1. att Centerpartiet ska vara emot etableringen av ett DAB-nät i Sverige. 2. att Centerpartiet ska vara emot släckningen av FM-nätet i Sverige. Niels Paarup-Petersen - Malmö, John Kåberg - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Begränsningar av reklam för spel och dobbel - Motion Idag ser vi en stor utbredning av spelbolag och kraftfulla kampanjer riktade mot rikets invånare. Denna marknadsföring finns överallt på internet, tv och i våra tidsskrifter och har säkerligen inte undgått någon. Reklamen är alltmer sofistikerad och riktad mot ungdomar och unga vuxna. Problemets omfattning är svår att kartlägga och greppa då stora delar av spelet sker via internet utanför rikets gränser. Snabba spel där det går snabbt mellan insats och vinst brukar klassas som farliga spel. Bland dessa kan Casinospel ses som det farligaste. Det är stora reklamkampanjer för casino i alla medier och det är de mest utsatta som drabbas. I en industri där färre än 20% av användarna betalar mer än 80% av vinsten för de verksamma bolagen krävs lagändring för att stävja denna växande problematik som riskerar våra framtida generationers förhållande till spel om pengar som Svenska Spel ska vara efter riktlinjen lagom. Även om det finns strikta regler om ålder med medföljande åldersverifikationer kan man idag inte skydda underåriga från att exponeras av reklamkampanjerna bedrivs av spelindustrin inom alla medier. När väl en potentiell spelkund fyllt 18 har de exponerats för så mycket spelreklam att steget är litet till att spela bort pengar som kan ha sparats till personen av förmyndare under många år. Den kraftiga höjningen av framförallt ungdomar som fått skulder till skatteverket efter snabba lån som inte kunnat återbetalas i tid hävdar jag i stort kan härledas till den kraftiga och snabba utbredningen av verksamma spelbolag som marknadförs sig via våra riksmedier. 1. att ändra lagen om förbud mot reklam för spel och dobbel på TV, Radio,tidskrifter och svenskbaserade nätsajter.. Alternativt förbud mot reklam för Casinospel med kraftigare restriktioner på reklam för andra spelformer som odds, poker och bingo. Charles Shahreyar Motamedi - Katrineholm

10 Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över utvecklingen mot alltfler spelberoende och en ökad skuldsättning bland unga bland annat på grund av snabblån. Idag finns ett stort behov av att utreda rättsläget vad gäller spelmarknaden i stort liksom möjligheterna att göra reklam för olika typer av spel på marknaden. Riksdagens kulturutskott har 2014 beslutat om att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Vad gäller snabblånen utreder regeringen just nu en skärpning av lagen på initiativ av bla Roger Tiefensee C, genom att de låneföretag som inte kontrollerar kundernas betalningsförmåga riskerar att inte få del av lånegarantin utan blir utan pengar. Distriktsstyrelsen i Sörmland uppmanar partistämman att besluta: Att Centerpartiet driver frågan om en restriktiv reklampolitik riktad mot unga spelar i kulturutskottet. Att fortsätta att på olika sätt arbeta förebyggande mot att unga utnyttjas ekonomiskt av snabblåneföretag. Centerpartiets distriktsstämma 11 april beslutade att bifall DS förslag Skilja kyrkan från staten och skilja Centerpartiet från kyrkan - Motion Redan vid senaste sekelskiftet skildes Svenska kyrkan från staten. På papperet. Trots det kvarstår kopplingar mellan staten och (privilegier för) Svenska kyrkan. Centerpartiet är ett liberalt parti. Det framgår av vårt senaste idéprogram. Citat: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti Centerpartiet är också ett sekulärt parti. Partiet bör ha som utgångspunkt en åtskillnad mellan politik och religion eller annan trosuppfattning. Att många inom Centerpartiet har kopplingar eller känner sig frände med kristenheten har jag varken något emot eller ifrågasätter. Men däremot ifrågasätter jag vissa kvarlevor och lagstiftning som inte stämmer överens med Centerpartiets idéprogram. Håll till godo: 1) En av Sveriges grundlagar, Successionsordningen, anger att statschef och hens tronarvingar måste vara av den Augsburgiska trosbekännelsen. Utan att föregripa frågan om ett statschefsämbete som går i arv vill jag med denna motion ändå befria dessa individer från en påtvingad trosbekännelse, som dessutom är förlegad även i Svenska kyrkan. Successionsordningen bör moderniseras och avskaffa krav på tronarvingars trosbekännelse, vilken också strider mot de mänskliga rättigheterna enligt FN. 2) Begravningslagen och beskattningsrätten/avgiftsuttaget (för begravningar) för Svenska kyrkan bör förändras/avskaffas. Idag har Svenska kyrkan (de facto) monopol på begravningar och avgiften tas ut av samtliga medborgare (undantaget Stockholm och Tranås) via skattsedeln. Att Stockholm och Tranås har annan ordning har krävt särskilt regeringsbeslut. Det borde

11 vara tvärtom. Utgångspunkten borde vara att begravningar handhas av kommuner, ej av Svenska kyrkan. 3) Beskattningsrätt/föreningsavgift för Svenska kyrkan. Medlemskapet i Svenska kyrkan är frivilligt. Det är därför helt ologiskt att Svenska kyrkan har beskattningsrätt/föreningsavgift upptas via skattsedeln. Svenska kyrkan bör inhämta sina medlemsavgifter som andra föreningar. Se 2) 4) Riksmötets öppnande. Riksmötets öppnande har högt demokratiskt symboliskt värde i Sverige. Det är ett manifesterandet av den parlamentariska demokratin, av regeringsformen (vår mest värdefulla grundlag) och av mångfald och öppenhet, tillgänglighet. Till och med statschefsämbetets (kungahusets) underdånighet inför folket manifesteras. Just därför ifrågasätter jag att det förväntas av riksmötets deputerade att delta i en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. Den må vara frivillig och ske på inbjudan av Stockholms biskop, men det är en sk tacksägelsegudstjänst som kan uppfattas som obligatorisk av nyvalda ledamöter av riksdagen. 5) Vigselrätten. Svenska kyrkan (och andra samfund) har myndighetsutövande uppgifter i vigsel. Sverige har hittills valt att inte införa civiläktenskap. Många katolska länder i Europa har civiläktenskap, varvid myndighetsutövningen sker i rådhus eller liknande, medan själva vigselns religösa eventuellt religösa inslag är helt utan rättsverkan. Svenska kyrkan (och andra samfund) har valt att acceptera att viga samkönade par, för att få behålla vigselrätten över huvud taget. Jag applåderar Svenska kyrkans framsynta hållning. Jag hade dock önskat att politiken hade valt en annan väg. Myndighetsutövning i civilrättsliga frågor ska inte utföras av konfessionella organisationer på delegation från staten. 6) Centerpartiet och kyrkovalet. Kyrkoval bör inte administreras av Valmyndigheten. Svenska kyrkan bör över huvud taget inte ha politisk representation, se 2) och 3). Liberala politiska partier bör inte ställa upp i konfessionella val. Således är det självklart att Centerpartiet inte ska ställa upp i kyrkoval i framtiden, även om de genomförs. Mot bakgrund av Centerpartiets idéprogram yrkar jag att: 1. att centerpartiet verkar för att åtskilja kyrka och stat i de delar där separationen inte är färdig 2. att Centerpartiet verkar för att förändra Successionsordningen så att statschef och statschefspretendenter får religionsfrihet. Särskilt bör hänvisningen till den Augsburgiska trosbekännelsen strykas. 3. att begravningsmonopolet (de facto) avskaffas och att begravningsväsendet överförs i kommunal regi, samt att begravningsavgiften tas ut via kommunalskatten. 4. att beskattningsrätt för Svenska kyrkans medlemmar upphör (Svenska kyrkan upptar sina medlemsavgifter som andra föreningar) 5. att riksdagen stryker från sitt officiellt kommunicerade program vid Riksmötets öppnande deltagande i tacksägelsegudstjänst i Stockholms domkyrka, att frivilligheten i deltagandet poängteras. 6. att Civiläktenskap införs 7. att vigselrätten (den civilrättsliga) fråntas religiösa samfund 8. att Centerpartiet inte ställer upp som parti i framtida kyrkoval 9. att skickas vidare till: Stockholms Läns Distrikts stämma Partistämma (2015) Patrik Lundholm - Stockholms län

12 Kretsens yttrande: Skicka vidare motionen till Stockholms läns distriktsstämma och partistämman 2015 utan eget ställningstagande. Distriktstämmans yttrande: Att motionen översänds till partistämman utan eget ställningstagande. Rätt att ta ledigt för att utföra förtroendeuppdrag inom kyrkan - Motion Idag finns den ingen laglig rätt att få ledigt för att utföra ett förtroendeuppdrag inom kyrkan. Ett exempel är att den som av sitt pastorat är utsedd till elektor för att delta i nomineringsval av ny biskop, inte har en laglig rätt till ledighet. Det är helt och hållet upp till arbetsgivarens välvillighet att ge ledigt såvida elektorn inte tar en semesterdag. Det finns en stor risk att det blir en stark övervikt av pensionärer som har möjlighet att delta och det speglar inte fullt ut den sammansättning av medlemmar som svenska kyrkan har. Det försvårar för kyrkoråd och kyrkofullmäktige att få människor från olika åldersgrupper att ställa upp som förtroendevald inom svenska kyrkan i framtiden om det inte finns rätt till möjlighet att delta. 1. att se över rätten till ledighet för att utföra förtroendeuppdrag inom kyrkan. Rita Wik - Kungsör Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13

Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13 Motioner Bostadspolitik Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Bostadsmarknaden i Hallstahammars kommun är besvärande. Invånarantalet är på väg upp och ligger f.n. på ca: 15.000 invånare.

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:25

Regeringens skrivelse 2015/16:25 Regeringens skrivelse 2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN

ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN ONLINETERAPI.NU PROJEKTPLAN http://www.onlineterapi.nu BAKGRUND En av våra största utmaningar i samhället är att ge råd och stöd till personer som mår dåligt och lider av olika typer av psykologisk problematik.

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer