Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14"

Transkript

1 Motioner Närodlad kulturpolitik Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Socialdemokraterna slår på stora trumman och Stefan Löfven skriver tillsammans med en berömd operasångerska att rasism och brist på kultur hänger ihop. Samma operasångerska kritiserade den kommande 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson sjungandes Wagner pga Wagners antisemitism. Vi har kommit till en punkt där kulturdebatten helt och hållet är på vänsterns planhalva. Då inget borgerligt parti tycks ge svar på tal skulle vi vilja påstå att kulturpolitiken är helt kidnappad av vänstern. Och med mycket goda resultat! I dag definierar sig den stora majoriteten av Sveriges kulturarbetare till vänster. Kulturarbetare är ofta enskilda näringsidkare och borde ha mycket intresse av borgerlig politik för egen del. Samtidigt är vi få som röstar med plånboken utan vi röstar på det parti vi tror har störst potential att på sikt forma Sverige till ett samhälle vi vill att våra barn skall leva i. Låt oss stjäla vänsterns kulturmonopol, ta bort flummet och inse att vissa konstformer behöver offentligt stöd för att överleva. Avicii kanske attraherar många unga i dag men vem kommer att spela Avicii om 300 år? 1. att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en hållbar borgerlig kulturpolitikoch verka för att bli det ledande kulturpartiet i Sverige. Catharina Ericsson - Stockholms stad, Thérèse Prelle Bellini - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Ett kulturlyft - Motion 11.2 BAKGRUND gick ett antal regioner över till den så kallade portföljmodellen för statliga bidrag till den regionala kulturen. Det innebar ett ökat regionalt inflytande över vad det statliga bidraget ska användas till. Förhoppningar fanns också ute i regionerna att statens bidrag skulle öka i samband med reformen, och att samtliga statliga medel för regional kultur skulle delas ut som svar på bidragsansökan. Båda förhoppningarna kom på skam. Statens Kulturråd behåller ca 25 miljoner i projektmedel, varur regionerna kan söka projektmedel för

2 projekt som Kulturrådet bedömer vara tillräckligt intressanta. Regionerna känner sig misstrodda och satta under förmyndare. Det statliga bidraget till regionerna räknas upp i storleksordning 1 % per år, vilket i realiteten innebär ett minskat bidrag alltsedan starten av portföljmodellen, då löner och fasta kostnader stiger mera. Detta trots att det finns regioner som satsat ännu mer än tidigare av egna budgetmedel på sin kultur, för att kunna matcha den tilltänkta statliga ökningen. Nu senast i samband med regeringsskiftet skars de regionala anslagen ner till förmån för de omstridda kulturtidskrifterna, som var tänkta att digitaliseras. I själva verket innebär kulturportföljen hittills en urholkning av det statliga kulturstödet till regionerna. FÖRSLAG Centerpartiet har alltid stått upp för lokal och regional kultur i alla dess former. Vi vet vad kultur betyder i alla åldrar utveckling, växa som person, rehabilitering, trivsel, upphov till diskussion, samhällskritik, avkoppling och social samvaro. Kultur ger attraktivitet och är ett kitt i bygden. Kultur ger utkomst för kreativa näringar, och som centerpartister anser vi ju att det inte finns en given mängd arbetstillfällen utan möjligheter. Därför föreslår vi ett kulturlyft för hela Sverige. Vi vill med t ex idrottslyftet som förebild att Centerpartiet driver frågan att öka det statliga bidraget till regional kultur och att hela bidraget delas ut i en pott per region i enlighet med dialog och ansökan. Dels för att genom föreningsliv, studieförbund och andra nätverk öka möjligheterna till eget kulturutövande, dels för att stimulera de kreativa näringarna så att fler kan leva av sin konst, och inte enbart leva för konsten. TÄNKBARA RESULTAT 1. Ökad hållbarhet och långsiktighet i den regionala kulturen. 2. Ökad självständighet och bibehållen särart i den regionala kulturpolitiken. 3. Ökning av antalet arbetstillfällen inom kreativa näringar 4. Starkare föreningsliv inom kultursektorn 5. Närmare målet kulturell allemansrätt Britt-Louise Berndtsson Vidar Lundbeck Sven Sunesson Älmeboda Ck Göteryd-Hallaryd C V Torsås C 1. att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till ett kulturlyft för hela Sverige med de intentioner som beskrivs ovan. Sven Sunesson - Alvesta, Britt-Louise Berndtsson - Tingsryd, Vidar Lundbeck - Älmhult Motionärernas önskan om ett kulturlyft är högst befogad. Byte av namn och modeller för fördelning av medel till kulturen har tyvärr inte haft någon positiv effekt på den regionala kulturutvecklingen. Mycket fokus hamnar på centrala kultursatsningar och kulturinstitutioner, till nackdel för den regionala kulturen. Sannolikt kommer vi att se en ännu starkare centralisering av kulturen från den socialdemokratiska regeringen, då de som ett av de första förslagen 2014 bl.a. föreslog gratis entré till muséer, som företrädesvis finns i Stockholm. En strukturinriktad kulturpolitik - Motion 11.3 Centerpartiets långsiktiga politik kring att stärka småföretagares roll och skapa ett bra företagsklimat bör också sträcka sig till att innefatta kulturens aktörer. Precis som i

3 näringslivet, förutsätter en hållbar liberal kulturpolitik goda strukturer för att skapa bra förutsättningar för att kulturarrangörer & kulturentreprenörer skall kunna genomföra sina arrangemang, och därigenom skapa arbetstillfällen för kulturarbetare samt stärka samtidskulturen och kulturarrangörens egna möjligheter till kvalitet och säkerställande av innehåll. Dock är det problematiskt när politiken försöker påverka kulturen och det konstnärliga innehållet. Det bidrar inte sällan till censur av konstuttryck och politiskt styrda konstnärliga gestaltningar och missriktade debatter. En hållbar liberal kulturpolitik bör inrikta sig på att skapa goda möjligheter för kulturellt utövande snarare än att påverka det konstnärliga innehållet. Kulturen kan också vara ett redskap för att skapa nya flöden och möjligheter på offentlig mark. Det finns ofta urbana miljöer & ytor som idag anses som döda. Samma platser beskrivs också som problematiska och osäkra. Gängse lösning tycks alltför ofta vara en ökad polisiär närvaro, avhysning av de som anses vara kriminella eller störande element och bättre belysning. Kvar blir likväl en död plats som sannolikt kommer att falla i glömska eller återigen annekteras av de otrygga element man en gång sökte stävja. Genom återkommande kulturella inslag skapas trygghet genom nya flöden av människor, en stärkt positiv perception av platsen och en generellt ökad närvaro av folkliv. 1. att Centerpartiet verkar för en politik som inriktar sig på strukturer för att förbättra möjligheter för kulturarrangörer och kulturentreprenörer. 2. att Centerpartiet verkar för ett sökbart kulturstöd som i större omfattning avser finansiering för strukturella investeringar. 3. att Centerpartiet verkar för att döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt för kulturändamål. 4. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Fredrik Lindstål - Stockholms stad - Att bifalla att-sats ett - Att avslå att-sats två till förmån för Att Centerpartiet verkar för att det existerande kulturstödet även ska kunna omfatta finansiering för strukturella investeringar. - Att bifalla att-sats tre - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att vidaresända motionen till fullmäktigegruppen för kännedom och implementering - Att vidaresända motionen till landstingsgruppen för kännedom och implementering Jämlik satsning på fritidssysselsättningar - Motion 11.4 Några kommuner har börjat titta på hur barn och ungdomars fritid stöttas i kommunen. Det kan vara med ekonomiska resurser som bidrag och borgenslån, drift och underhåll och/eller med personalstöd och ledarutbildningar. Fortfarande är de traditionellt manliga sporterna de som får ta emot stöd av olika slag i störst omfattning. Det är dags att med krafttag jämna ut dessa skillnader mellan könen. Det kan vara att ge mer stöd till föreningslivet och att se till att

4 det underrepresenterade könet får uppbackning att ta för sig i stora klubbar där andra dominerar. 1. att uppmana kommuner och föreningsliv att mer aktivt jobba med könsneutralt stöd och satsning på fritidssysselsättning för barn och ungdomar 2. att se till så att kommuner skapar nyckeltal för sin verksamhetsuppföljning så att det går att följa utvecklingen mot en mer jämlik satsning på fritidssysselsättnings området Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Spelföreningar - Motion 11.5 Spel, i form av strategi- och rollspel, över nätet är en de snabbast växande engagemangen bland många unga. Det manifesterar sig inte minst genom att Sverok, där många unga spelare valt att organisera sig, i dag är Sveriges största ungdomsförbund med medlemmar. Alltför ofta hör vi om allt det som är negativt med datorspel, kanske främst med avseende på bristen av fysisk rörelse och risken för spelberoende. Men denna motion handlar i stället om möjligheterna och de hinder som vi politiker sätter upp för tusentals ungas engagemang. Det fantastiska med spel över internet är att det engagerar alla sorters personer, oavsett bakgrund. Många barn och unga som under hela sin skoltid känt sig utanför eller har problem i hemmiljön, hittar plötsligt en plats där de känner att de passar in och de får vänner. Inte sällan bidrar detta till att nya idéer föds som ger resultat i den fysiska verkligheten, exempelvis genom nystartade företag inom IT och data. Det bidrar även till att unga som riskerar att hamna i det vi så ofta benämner som utanförskap, hittar vägar in i samhället. Ett sådant exempel hämtat från verkligheten är Spelföreningen Dragons Lair, som genom sin fysiska mötesplats mitt i Stockholms innerstad fångat upp många unga som annars riskerat hamna i kriminalitet. Trots alla dessa positiva effekter är det få instanser i samhället som är med och stöttar denna verksamhet. Många kommuner säger slentrianmässigt nej till spelföreningar när de söker stöd för sin verksamhet, ofta med hänvisning att medlemmarna inte är begränsade till ett visst fysiskt område utan kan finnas spridda över hela landet. Jag yrkar därför att 1. att Centerpartiet på lämpligt sätt tar initiativ till att främja ungas engagemang när det gäller spel över internet. Anna Lasses - Solna

5 Distriktstämmans belslut: Distriktstyrelsen ser positivt på spelföreningar och e- sport, idag jobbar centerpartiet aktivt med frågan i Riksdagen med motioner, i aktuella utskott och i dialog med berörda intresseorganisationer. Att därmed anse motionen besvarad Avskaffad radio- och TV-avgift - Motion 11.6 Det gällande systemet med Radio- och TV-avgift får alltmer kritik och fungerar allt mer som en skatt på teknik framför ett underlag för skapande av public service material. Detta särskilt efter att Radiotjänst även kräver tv-avgift från alla som har tillgång till Internet genom dator eller på annat sätt. Jag anser att Radio- och TV-avgiften bör avskaffas och ersättas med en Public service- avgift på skattsedeln. 1. att ge riksdagsgruppen uppdrag att arbete för att avskaffa radio- och TVavgiften och att det ersättas med en Public Service avgift på skattsedeln. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Publicering av public service-material - Motion 11.7 Vi behöver journalistik och andra medieprodukter av hög kvalitet och för det demokratiska samtalet är kvalitativa nyheter och spridning av både klassisk och ny kunskap avgörande. Public service medier spelar och kan även i framtiden spela en avgörande roll i dessa funktioner. Vi lever i en tid med ett allt mer differentierat medieutbud och en mediebransch under press. Samtidigt finansierar vi som äger radio, tv, mobil, dator eller surfplatta, precis som innan den digitala utvecklingen tog fart, public service medierna SVT, SR och UR. Med nye digitala verktyg finns alla möjligheter att få mer public service för samma pengar. Enligt sändningstillståndet ska public service medierna präglas av folkbildningsambitioner. Men genom att begränsa användandet av det producerade materialet till egna kanaler minskas dessa ambitioner anmärkningsvärd. Som tvingade betalare av public service medierna bör vi kräva att vi får mest möjlig nytta, kunskap och demokratiskt samtal för de pengar som läggs in i public service. Därför bör det material som publiceras erbjudas alla helt fritt. Formen för publicering av public service materialet kan till exempel vara Creative Commons med krav på omnämnande av producenten av materialet. Det avgörande för material publicerat av public service medier med syftet att skapa folkbildning måste vara att det förmedlas, konsumeras och diskuteras. Inte att det ses eller lyssnas på i en specifik kanal.

6 1. att all public service producerat material, både nyproducerat och arkiverat, läggs ut till fritt och gratis användande för både andra medier, medborgare och andra intresserade. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Utbyggnaden av DAB-radion - Motion 11.8 Digitalradioutredningen som presenterades hösten 2014 förordar en storskalig utbyggnad av marksänd digitalradio, DAB, samt att dagens FM-sändningar stängs ned år 2022 och absolut senast I princip alla radioapparater som finns i Sverige, i hemmen, på arbetsplatser och i bilar, blir obrukbara över en natt. Tekniken för DAB utvecklades under 1980-talet och 1995 beslutade riksdagen att låta Sveriges Radio sätta igång tester av DAB. Det var innan mobiltelefonernas genombrott, innan internet, smartphones och sociala medier. Podradio och streamad internetradio existerade inte stod det klart att DAB var ett fiasko och försöken avslutades. Men 2012 initierades en ny DAB-utredning. Resultatet presenterades hösten 2014 och går stick i stäv med tidigare beslut. Plötsligt förordas åter en storskalig utbyggnad av DAB. Utredningen har mötts av tung kritik eftersom en övergång till DAB skulle vara mycket kostsam samtidigt som det inte finns någon efterfrågan och tekniken har klara brister. Publicservicerådet konstaterar att betänkandet har mycket stora brister i alla delar. Riksrevisionen påtalar att "det finns betydande risker som regeringen hittills inte tagit hänsyn till. Post- och telestyrelsen levererar en omfattande kritik och konstaterar att det inte finns någon efterfrågan hos radiolyssnarna, att det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på DAB, och att utredningen inte har tagit hänsyn till teknikutvecklingen och de förändrade konsumenttrenderna med snabb utbyggnad av fast och mobilt bredband, mobiltelefoner och surfplattor. Som om inte det skulle räcka så skriver representanter för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. De konstaterar att DAB har allvarliga tekniska brister och att kombinationen av FM-radio och internetradio väl uppfyller konsumenternas behov. Ett argument för DAB har varit att frekvensutrymmet i det nuvarande FM-nätet är otillräckligt och att konkurrensen skulle öka när fler kommersiella radiokanaler får möjlighet att sända. Det finns emellertid redan idag outnyttjade frekvenser, och fler kan skapas genom omstrukturering av frekvensutrymmet. Men det är tveksamt om efterfrågan på fler radiokanaler finns. Idag är det också enkelt för den som vill att starta egna sändningar på internet och nå en bred publik till mycket låg kostnad. Exempel på poddradiokanaler är SR- Play och Apples Itunes. Inga tillstånd behövs och både utbud och efterfrågan växer snabbt. Göteborgs universitet skriver i sitt yttrande att en nedsläckning av FM-bandet skulle i en situation där den nya tekniken inte är förankrad hos publiken (eller för den delen hos

7 bilindustrin) riskera att få dramatiskt negativa konsekvenser för radiolyssnandet i landet. DAB kommer sannolikt aldrig att nå upp i den täckning som FM-radion har. Det mest sannolika scenariot är att en stor del av radiolyssnarna i stället helt går över till internetradio. Den viktigaste kanalen för distribution av information till allmänheten vid krissituationer försvinner då. IVA konstaterar att alternativa metoder för att sprida meddelanden till allmänheten är långt ifrån färdigutvecklade och innan dessa är väl etablerade vore det oansvarigt att släcka ner FM-nätet. Den s.k. Slöseriombudsmannen kallar DAB-projektet ett pengabål och redovisar Public-servicerådets ekonomiska beräkningar som uppskattar att den totala kostnaden för övergång till DAB kommer att uppgå till miljarder. Det är mycket pengar för ett projekt som inte löser något tekniskt problem, som inte har någon efterfrågan från lyssnarna och som slår ut samhällets viktigaste funktion för information i kristider. Argumenten för DAB radio är få och dåligt underbyggda. Argumenten emot DAB och emot en nedläggning av FM-nätet är många och goda. Jag yrkar därför att Centerpartiets partistämma beslutar: att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck Civilingenjör, teknologie doktor Medlem i Centerpartiets kommunkrets i Falun 1. att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio 2. att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck - Falun Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Gammal DAB-teknik i ett modernt Sverige - Motion 11.9 Både riksdagen och regeringen funderar i skrivande stund på att stänga ner FM-nätet i Sverige och samtidigt bygga ett helt nytt nät för DAB-radio. Det betyder att man vill införa digital marksänd radio istället för den analoga marksända radion som vi alla är vana vid att lyssna på i bilen eller på köksradion. Genom denna motion vill vi kraftigt varna för denna utvecklingen och föreslår här att Centerpartiet ska rösta emot etableringen av DAB-nätet och släckningen av FM-nätet. En förändring som kommer att kosta miljarder och kraftigt minska den geografiska täckningen för radio i Sverige. Fast, att radion blir digital precis som allt annat i samhället låter väl rimligt? Ja. Vi är absolut på väg mot digital radio. Ja vi är faktiskt redan här. De flesta har nog varit inne på radiostationers hemsidor och lyssnat på ett nyhetsklipp, musik på jobbet eller kanske barnradion. Eller kanske lyssnat på radio från andra länder. Det är digital radio. Och vi är mycket positiva till digital radio. Tar man en närmare titt på förslaget att införa DAB-radio ser man att det är någonting annat. Det handlar inte om att du kan lyssna på radio via datorn eller din mobil. Det handlar om att FM-nätet ska stängas ner och du ska köpa en ny radio som får digital radio via antenner på marken. erbjuder 41 kanalar att lyssna på antingen live eller när du vill. Mycket

8 av det digitala lyssnandet är just on-demand radio och det växer kraftigt. Men det kan inte DAB leverera. DAB+ som är den form för DAB-radio som enligt betänkandet ska införas i Sverige är med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ord redan en föråldrad teknologi. Det finns dessutom digital radion som kan sändas via det existerande nätet för FM-radio eller TV. Men statens utredning om DAB har inte tittat på alternativa tekniker. Man skulle till exempel kunna sända radio i det DVB-T - nät som vi redan har (och just nu uppgraderar) för TV? Att bygga nät för enbart en sak är inte kostnadseffektivt. Idag ska man använda nät man bygger för så många saker som möjligt. Argumentet för en övergång till DAB har oftast varit att FM-bandet är fullt och det därför inte kan komma till fler kanaler. Men det finns enligt ansvariga myndigheten Post- och Telegrafstyrelsen (PTS) plats för minst 60 kanaler till på FM-bandet plus 150 lokala stationer. En information som tidigare utredningsuppdrag har hindrat PTS från att ta fram enligt Riksrevisionen. På Internet finns ingen gräns för antalet stationer. Ingen vet exakt vad en övergång från FM till DAB kommer att kosta. Inte heller förespråkarna. Enligt Public Servicerådet kommer det att kosta samhället miljarder men det är mycket osäkra summor. Och då ska du byta ut din radio - även den i bilen. Men då kommer du ändå inte få kommersiell radio om du bor på landsbygden då kommersiella radion, enligt betänkandet om övergången till DAB, bara ska nå ut till 70 procent av befolkningen. Även SR och kriskommunikation får mindre täckning. Idag täcker FM 99,8% av Sveriges geografi. Kraven som har ställts upp för DAB är att det ska täcka 99,8% av befolkningen. Det är en stor skillnad. Ett exempel är de fjällvandrare som fångades av en snöstorm i Ammarnäs. Deras liv räddades för att de på en FM-radio kunde höra att räddningspersonalen trodde de låg i just det vindskyddet de låg i, så de valde att ligga kvar istället för att försöka bege sig till mer bebodda eller bättre trakter. DAB-nätet hade inte behövt täcka ett område som fjällen kring Ammarnäs. Vi anser att där det idag går att lyssna på radio måste det även i morgon gå att lyssna på radio. Men vad säger remissinstanserna? Regelrådet säger att konsekvensutredningen i betänkandet inte uppfyller kraven om konsekvensutredning vid regelgivning. Post- och Telegrafstyrelsen, som har ansvaret för all elektronisk kommunikation i Sverige säger att betänkandet inte visar att konsumenterna efterfrågar DAB och att förslaget att släcka ner de analoga sändningarna är svårt att motivera. Försvaret anser att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Transportstyrelsen säger att sjöfartens behov inte har beaktats. Även Riksrevisionen har i sin rapport kraftigt kritiserat regeringens utredningen angående införandet av DAB och menar att det finns betydande risker med den planerade övergången till DAB samt saknas rimliga samhällsekonomiska analyser. Dessutom visar Riksrevisionen på att utredningen inte har tagit in lyssnarnas åsikter i frågan och att de tekniska bedömningarna har svagheter. Flera andra remissinstanser är än mer kritiska. De som vill ha en övergång till DAB är primärt de som sänder radio samt de som säljer radioapparater. Det är logiskt. För det blir billigare för att sända radio digitalt och alla radioapparater måste bytas ut. Även företaget Terracom är för en övergång till DAB. De skulle då också tjäna miljarder för att bygga ett helt nytt marknät. I betänkandet är det märkligt nog Terracom som har gjort alla kostnadsanalyser. Dessa kostnadsanalyser har av oberoende experter värderats som väldigt låga. Låt oss sammanfatta: - Ingen vet vad det kommer att kosta att införa DAB. - Det finns tekniker för digitalt marksänd radio som kan sändas via existerande FM- och TV-nät, i motsats till DAB. - Landsbygden kommer inte att kunna lyssna på kommersiella kanaler med DAB. - Vi vet inte hur Sveriges beredskap skulle se ut med DAB. - Den ansvariga myndigheten är emot DAB. - Alla oberoende experter inom IT-världen är emot DAB. -

9 Kungliga vetenskapsakademin är emot DAB. - Försvaret är emot DAB. De som kommer att tjäna pengar på införandet är för DAB. Vi yrkar att Centerpartiets stämma ska besluta om: 1. att Centerpartiet ska vara emot etableringen av ett DAB-nät i Sverige. 2. att Centerpartiet ska vara emot släckningen av FM-nätet i Sverige. Niels Paarup-Petersen - Malmö, John Kåberg - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Begränsningar av reklam för spel och dobbel - Motion Idag ser vi en stor utbredning av spelbolag och kraftfulla kampanjer riktade mot rikets invånare. Denna marknadsföring finns överallt på internet, tv och i våra tidsskrifter och har säkerligen inte undgått någon. Reklamen är alltmer sofistikerad och riktad mot ungdomar och unga vuxna. Problemets omfattning är svår att kartlägga och greppa då stora delar av spelet sker via internet utanför rikets gränser. Snabba spel där det går snabbt mellan insats och vinst brukar klassas som farliga spel. Bland dessa kan Casinospel ses som det farligaste. Det är stora reklamkampanjer för casino i alla medier och det är de mest utsatta som drabbas. I en industri där färre än 20% av användarna betalar mer än 80% av vinsten för de verksamma bolagen krävs lagändring för att stävja denna växande problematik som riskerar våra framtida generationers förhållande till spel om pengar som Svenska Spel ska vara efter riktlinjen lagom. Även om det finns strikta regler om ålder med medföljande åldersverifikationer kan man idag inte skydda underåriga från att exponeras av reklamkampanjerna bedrivs av spelindustrin inom alla medier. När väl en potentiell spelkund fyllt 18 har de exponerats för så mycket spelreklam att steget är litet till att spela bort pengar som kan ha sparats till personen av förmyndare under många år. Den kraftiga höjningen av framförallt ungdomar som fått skulder till skatteverket efter snabba lån som inte kunnat återbetalas i tid hävdar jag i stort kan härledas till den kraftiga och snabba utbredningen av verksamma spelbolag som marknadförs sig via våra riksmedier. 1. att ändra lagen om förbud mot reklam för spel och dobbel på TV, Radio,tidskrifter och svenskbaserade nätsajter.. Alternativt förbud mot reklam för Casinospel med kraftigare restriktioner på reklam för andra spelformer som odds, poker och bingo. Charles Shahreyar Motamedi - Katrineholm

10 Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över utvecklingen mot alltfler spelberoende och en ökad skuldsättning bland unga bland annat på grund av snabblån. Idag finns ett stort behov av att utreda rättsläget vad gäller spelmarknaden i stort liksom möjligheterna att göra reklam för olika typer av spel på marknaden. Riksdagens kulturutskott har 2014 beslutat om att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Vad gäller snabblånen utreder regeringen just nu en skärpning av lagen på initiativ av bla Roger Tiefensee C, genom att de låneföretag som inte kontrollerar kundernas betalningsförmåga riskerar att inte få del av lånegarantin utan blir utan pengar. Distriktsstyrelsen i Sörmland uppmanar partistämman att besluta: Att Centerpartiet driver frågan om en restriktiv reklampolitik riktad mot unga spelar i kulturutskottet. Att fortsätta att på olika sätt arbeta förebyggande mot att unga utnyttjas ekonomiskt av snabblåneföretag. Centerpartiets distriktsstämma 11 april beslutade att bifall DS förslag Skilja kyrkan från staten och skilja Centerpartiet från kyrkan - Motion Redan vid senaste sekelskiftet skildes Svenska kyrkan från staten. På papperet. Trots det kvarstår kopplingar mellan staten och (privilegier för) Svenska kyrkan. Centerpartiet är ett liberalt parti. Det framgår av vårt senaste idéprogram. Citat: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti Centerpartiet är också ett sekulärt parti. Partiet bör ha som utgångspunkt en åtskillnad mellan politik och religion eller annan trosuppfattning. Att många inom Centerpartiet har kopplingar eller känner sig frände med kristenheten har jag varken något emot eller ifrågasätter. Men däremot ifrågasätter jag vissa kvarlevor och lagstiftning som inte stämmer överens med Centerpartiets idéprogram. Håll till godo: 1) En av Sveriges grundlagar, Successionsordningen, anger att statschef och hens tronarvingar måste vara av den Augsburgiska trosbekännelsen. Utan att föregripa frågan om ett statschefsämbete som går i arv vill jag med denna motion ändå befria dessa individer från en påtvingad trosbekännelse, som dessutom är förlegad även i Svenska kyrkan. Successionsordningen bör moderniseras och avskaffa krav på tronarvingars trosbekännelse, vilken också strider mot de mänskliga rättigheterna enligt FN. 2) Begravningslagen och beskattningsrätten/avgiftsuttaget (för begravningar) för Svenska kyrkan bör förändras/avskaffas. Idag har Svenska kyrkan (de facto) monopol på begravningar och avgiften tas ut av samtliga medborgare (undantaget Stockholm och Tranås) via skattsedeln. Att Stockholm och Tranås har annan ordning har krävt särskilt regeringsbeslut. Det borde

11 vara tvärtom. Utgångspunkten borde vara att begravningar handhas av kommuner, ej av Svenska kyrkan. 3) Beskattningsrätt/föreningsavgift för Svenska kyrkan. Medlemskapet i Svenska kyrkan är frivilligt. Det är därför helt ologiskt att Svenska kyrkan har beskattningsrätt/föreningsavgift upptas via skattsedeln. Svenska kyrkan bör inhämta sina medlemsavgifter som andra föreningar. Se 2) 4) Riksmötets öppnande. Riksmötets öppnande har högt demokratiskt symboliskt värde i Sverige. Det är ett manifesterandet av den parlamentariska demokratin, av regeringsformen (vår mest värdefulla grundlag) och av mångfald och öppenhet, tillgänglighet. Till och med statschefsämbetets (kungahusets) underdånighet inför folket manifesteras. Just därför ifrågasätter jag att det förväntas av riksmötets deputerade att delta i en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. Den må vara frivillig och ske på inbjudan av Stockholms biskop, men det är en sk tacksägelsegudstjänst som kan uppfattas som obligatorisk av nyvalda ledamöter av riksdagen. 5) Vigselrätten. Svenska kyrkan (och andra samfund) har myndighetsutövande uppgifter i vigsel. Sverige har hittills valt att inte införa civiläktenskap. Många katolska länder i Europa har civiläktenskap, varvid myndighetsutövningen sker i rådhus eller liknande, medan själva vigselns religösa eventuellt religösa inslag är helt utan rättsverkan. Svenska kyrkan (och andra samfund) har valt att acceptera att viga samkönade par, för att få behålla vigselrätten över huvud taget. Jag applåderar Svenska kyrkans framsynta hållning. Jag hade dock önskat att politiken hade valt en annan väg. Myndighetsutövning i civilrättsliga frågor ska inte utföras av konfessionella organisationer på delegation från staten. 6) Centerpartiet och kyrkovalet. Kyrkoval bör inte administreras av Valmyndigheten. Svenska kyrkan bör över huvud taget inte ha politisk representation, se 2) och 3). Liberala politiska partier bör inte ställa upp i konfessionella val. Således är det självklart att Centerpartiet inte ska ställa upp i kyrkoval i framtiden, även om de genomförs. Mot bakgrund av Centerpartiets idéprogram yrkar jag att: 1. att centerpartiet verkar för att åtskilja kyrka och stat i de delar där separationen inte är färdig 2. att Centerpartiet verkar för att förändra Successionsordningen så att statschef och statschefspretendenter får religionsfrihet. Särskilt bör hänvisningen till den Augsburgiska trosbekännelsen strykas. 3. att begravningsmonopolet (de facto) avskaffas och att begravningsväsendet överförs i kommunal regi, samt att begravningsavgiften tas ut via kommunalskatten. 4. att beskattningsrätt för Svenska kyrkans medlemmar upphör (Svenska kyrkan upptar sina medlemsavgifter som andra föreningar) 5. att riksdagen stryker från sitt officiellt kommunicerade program vid Riksmötets öppnande deltagande i tacksägelsegudstjänst i Stockholms domkyrka, att frivilligheten i deltagandet poängteras. 6. att Civiläktenskap införs 7. att vigselrätten (den civilrättsliga) fråntas religiösa samfund 8. att Centerpartiet inte ställer upp som parti i framtida kyrkoval 9. att skickas vidare till: Stockholms Läns Distrikts stämma Partistämma (2015) Patrik Lundholm - Stockholms län

12 Kretsens yttrande: Skicka vidare motionen till Stockholms läns distriktsstämma och partistämman 2015 utan eget ställningstagande. Distriktstämmans yttrande: Att motionen översänds till partistämman utan eget ställningstagande. Rätt att ta ledigt för att utföra förtroendeuppdrag inom kyrkan - Motion Idag finns den ingen laglig rätt att få ledigt för att utföra ett förtroendeuppdrag inom kyrkan. Ett exempel är att den som av sitt pastorat är utsedd till elektor för att delta i nomineringsval av ny biskop, inte har en laglig rätt till ledighet. Det är helt och hållet upp till arbetsgivarens välvillighet att ge ledigt såvida elektorn inte tar en semesterdag. Det finns en stor risk att det blir en stark övervikt av pensionärer som har möjlighet att delta och det speglar inte fullt ut den sammansättning av medlemmar som svenska kyrkan har. Det försvårar för kyrkoråd och kyrkofullmäktige att få människor från olika åldersgrupper att ställa upp som förtroendevald inom svenska kyrkan i framtiden om det inte finns rätt till möjlighet att delta. 1. att se över rätten till ledighet för att utföra förtroendeuppdrag inom kyrkan. Rita Wik - Kungsör Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

Kultur. motionsbehandling

Kultur. motionsbehandling Kultur motionsbehandling Partistämmans beslut 2015 Kultur Kulturpolitik motion 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en hållbar borgerlig kulturpolitik

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Närodlad kulturpolitik. Stämmoprogram och motioner

Närodlad kulturpolitik. Stämmoprogram och motioner Närodlad kulturpolitik Stämmoprogram och motioner 7/9 2015 Närodlad kulturpolitik Stämmoprogram I kulturen och det fria samhällslivet får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. Vi kan utveckla

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT nr 44 45 Sid 2 Jämlikhet och jämställdhet HEM Innehåll Dagordningspunkt 44... 3 Motion nr 47 Angående HBTQ-certifiera förbundet... 3

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13

Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13 Motioner Bostadspolitik Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Bostadsmarknaden i Hallstahammars kommun är besvärande. Invånarantalet är på väg upp och ligger f.n. på ca: 15.000 invånare.

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-04-19 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 30101 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften,

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2016-04-18 Dnr: 15/03392 SAKEN Ring P1, 2015-12-09, inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM INTRODUKTION Detta är s idéprogram som antogs av Kongressen 2011, tillägg om åldersmaktsordningen antogs på Kongressen 2014. Här förklarar vi hur vi ser på ungdomsråd, på

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Något om varför Valdeltagande 1994-2014 88 86 84 82 80 78 76 74 72 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Riksdag Landsting Kommun Differens valdeltagande 2014 Kommun Högst

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Appendix 2. The Charter issued to Sveriges Television AB for the period 2007-2009. Bilaga SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-12-21 Tillståndets innebörd,

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer