Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14"

Transkript

1 Motioner Närodlad kulturpolitik Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Socialdemokraterna slår på stora trumman och Stefan Löfven skriver tillsammans med en berömd operasångerska att rasism och brist på kultur hänger ihop. Samma operasångerska kritiserade den kommande 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson sjungandes Wagner pga Wagners antisemitism. Vi har kommit till en punkt där kulturdebatten helt och hållet är på vänsterns planhalva. Då inget borgerligt parti tycks ge svar på tal skulle vi vilja påstå att kulturpolitiken är helt kidnappad av vänstern. Och med mycket goda resultat! I dag definierar sig den stora majoriteten av Sveriges kulturarbetare till vänster. Kulturarbetare är ofta enskilda näringsidkare och borde ha mycket intresse av borgerlig politik för egen del. Samtidigt är vi få som röstar med plånboken utan vi röstar på det parti vi tror har störst potential att på sikt forma Sverige till ett samhälle vi vill att våra barn skall leva i. Låt oss stjäla vänsterns kulturmonopol, ta bort flummet och inse att vissa konstformer behöver offentligt stöd för att överleva. Avicii kanske attraherar många unga i dag men vem kommer att spela Avicii om 300 år? 1. att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en hållbar borgerlig kulturpolitikoch verka för att bli det ledande kulturpartiet i Sverige. Catharina Ericsson - Stockholms stad, Thérèse Prelle Bellini - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Ett kulturlyft - Motion 11.2 BAKGRUND gick ett antal regioner över till den så kallade portföljmodellen för statliga bidrag till den regionala kulturen. Det innebar ett ökat regionalt inflytande över vad det statliga bidraget ska användas till. Förhoppningar fanns också ute i regionerna att statens bidrag skulle öka i samband med reformen, och att samtliga statliga medel för regional kultur skulle delas ut som svar på bidragsansökan. Båda förhoppningarna kom på skam. Statens Kulturråd behåller ca 25 miljoner i projektmedel, varur regionerna kan söka projektmedel för

2 projekt som Kulturrådet bedömer vara tillräckligt intressanta. Regionerna känner sig misstrodda och satta under förmyndare. Det statliga bidraget till regionerna räknas upp i storleksordning 1 % per år, vilket i realiteten innebär ett minskat bidrag alltsedan starten av portföljmodellen, då löner och fasta kostnader stiger mera. Detta trots att det finns regioner som satsat ännu mer än tidigare av egna budgetmedel på sin kultur, för att kunna matcha den tilltänkta statliga ökningen. Nu senast i samband med regeringsskiftet skars de regionala anslagen ner till förmån för de omstridda kulturtidskrifterna, som var tänkta att digitaliseras. I själva verket innebär kulturportföljen hittills en urholkning av det statliga kulturstödet till regionerna. FÖRSLAG Centerpartiet har alltid stått upp för lokal och regional kultur i alla dess former. Vi vet vad kultur betyder i alla åldrar utveckling, växa som person, rehabilitering, trivsel, upphov till diskussion, samhällskritik, avkoppling och social samvaro. Kultur ger attraktivitet och är ett kitt i bygden. Kultur ger utkomst för kreativa näringar, och som centerpartister anser vi ju att det inte finns en given mängd arbetstillfällen utan möjligheter. Därför föreslår vi ett kulturlyft för hela Sverige. Vi vill med t ex idrottslyftet som förebild att Centerpartiet driver frågan att öka det statliga bidraget till regional kultur och att hela bidraget delas ut i en pott per region i enlighet med dialog och ansökan. Dels för att genom föreningsliv, studieförbund och andra nätverk öka möjligheterna till eget kulturutövande, dels för att stimulera de kreativa näringarna så att fler kan leva av sin konst, och inte enbart leva för konsten. TÄNKBARA RESULTAT 1. Ökad hållbarhet och långsiktighet i den regionala kulturen. 2. Ökad självständighet och bibehållen särart i den regionala kulturpolitiken. 3. Ökning av antalet arbetstillfällen inom kreativa näringar 4. Starkare föreningsliv inom kultursektorn 5. Närmare målet kulturell allemansrätt Britt-Louise Berndtsson Vidar Lundbeck Sven Sunesson Älmeboda Ck Göteryd-Hallaryd C V Torsås C 1. att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till ett kulturlyft för hela Sverige med de intentioner som beskrivs ovan. Sven Sunesson - Alvesta, Britt-Louise Berndtsson - Tingsryd, Vidar Lundbeck - Älmhult Motionärernas önskan om ett kulturlyft är högst befogad. Byte av namn och modeller för fördelning av medel till kulturen har tyvärr inte haft någon positiv effekt på den regionala kulturutvecklingen. Mycket fokus hamnar på centrala kultursatsningar och kulturinstitutioner, till nackdel för den regionala kulturen. Sannolikt kommer vi att se en ännu starkare centralisering av kulturen från den socialdemokratiska regeringen, då de som ett av de första förslagen 2014 bl.a. föreslog gratis entré till muséer, som företrädesvis finns i Stockholm. En strukturinriktad kulturpolitik - Motion 11.3 Centerpartiets långsiktiga politik kring att stärka småföretagares roll och skapa ett bra företagsklimat bör också sträcka sig till att innefatta kulturens aktörer. Precis som i

3 näringslivet, förutsätter en hållbar liberal kulturpolitik goda strukturer för att skapa bra förutsättningar för att kulturarrangörer & kulturentreprenörer skall kunna genomföra sina arrangemang, och därigenom skapa arbetstillfällen för kulturarbetare samt stärka samtidskulturen och kulturarrangörens egna möjligheter till kvalitet och säkerställande av innehåll. Dock är det problematiskt när politiken försöker påverka kulturen och det konstnärliga innehållet. Det bidrar inte sällan till censur av konstuttryck och politiskt styrda konstnärliga gestaltningar och missriktade debatter. En hållbar liberal kulturpolitik bör inrikta sig på att skapa goda möjligheter för kulturellt utövande snarare än att påverka det konstnärliga innehållet. Kulturen kan också vara ett redskap för att skapa nya flöden och möjligheter på offentlig mark. Det finns ofta urbana miljöer & ytor som idag anses som döda. Samma platser beskrivs också som problematiska och osäkra. Gängse lösning tycks alltför ofta vara en ökad polisiär närvaro, avhysning av de som anses vara kriminella eller störande element och bättre belysning. Kvar blir likväl en död plats som sannolikt kommer att falla i glömska eller återigen annekteras av de otrygga element man en gång sökte stävja. Genom återkommande kulturella inslag skapas trygghet genom nya flöden av människor, en stärkt positiv perception av platsen och en generellt ökad närvaro av folkliv. 1. att Centerpartiet verkar för en politik som inriktar sig på strukturer för att förbättra möjligheter för kulturarrangörer och kulturentreprenörer. 2. att Centerpartiet verkar för ett sökbart kulturstöd som i större omfattning avser finansiering för strukturella investeringar. 3. att Centerpartiet verkar för att döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt för kulturändamål. 4. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Fredrik Lindstål - Stockholms stad - Att bifalla att-sats ett - Att avslå att-sats två till förmån för Att Centerpartiet verkar för att det existerande kulturstödet även ska kunna omfatta finansiering för strukturella investeringar. - Att bifalla att-sats tre - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att vidaresända motionen till fullmäktigegruppen för kännedom och implementering - Att vidaresända motionen till landstingsgruppen för kännedom och implementering Jämlik satsning på fritidssysselsättningar - Motion 11.4 Några kommuner har börjat titta på hur barn och ungdomars fritid stöttas i kommunen. Det kan vara med ekonomiska resurser som bidrag och borgenslån, drift och underhåll och/eller med personalstöd och ledarutbildningar. Fortfarande är de traditionellt manliga sporterna de som får ta emot stöd av olika slag i störst omfattning. Det är dags att med krafttag jämna ut dessa skillnader mellan könen. Det kan vara att ge mer stöd till föreningslivet och att se till att

4 det underrepresenterade könet får uppbackning att ta för sig i stora klubbar där andra dominerar. 1. att uppmana kommuner och föreningsliv att mer aktivt jobba med könsneutralt stöd och satsning på fritidssysselsättning för barn och ungdomar 2. att se till så att kommuner skapar nyckeltal för sin verksamhetsuppföljning så att det går att följa utvecklingen mot en mer jämlik satsning på fritidssysselsättnings området Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Spelföreningar - Motion 11.5 Spel, i form av strategi- och rollspel, över nätet är en de snabbast växande engagemangen bland många unga. Det manifesterar sig inte minst genom att Sverok, där många unga spelare valt att organisera sig, i dag är Sveriges största ungdomsförbund med medlemmar. Alltför ofta hör vi om allt det som är negativt med datorspel, kanske främst med avseende på bristen av fysisk rörelse och risken för spelberoende. Men denna motion handlar i stället om möjligheterna och de hinder som vi politiker sätter upp för tusentals ungas engagemang. Det fantastiska med spel över internet är att det engagerar alla sorters personer, oavsett bakgrund. Många barn och unga som under hela sin skoltid känt sig utanför eller har problem i hemmiljön, hittar plötsligt en plats där de känner att de passar in och de får vänner. Inte sällan bidrar detta till att nya idéer föds som ger resultat i den fysiska verkligheten, exempelvis genom nystartade företag inom IT och data. Det bidrar även till att unga som riskerar att hamna i det vi så ofta benämner som utanförskap, hittar vägar in i samhället. Ett sådant exempel hämtat från verkligheten är Spelföreningen Dragons Lair, som genom sin fysiska mötesplats mitt i Stockholms innerstad fångat upp många unga som annars riskerat hamna i kriminalitet. Trots alla dessa positiva effekter är det få instanser i samhället som är med och stöttar denna verksamhet. Många kommuner säger slentrianmässigt nej till spelföreningar när de söker stöd för sin verksamhet, ofta med hänvisning att medlemmarna inte är begränsade till ett visst fysiskt område utan kan finnas spridda över hela landet. Jag yrkar därför att 1. att Centerpartiet på lämpligt sätt tar initiativ till att främja ungas engagemang när det gäller spel över internet. Anna Lasses - Solna

5 Distriktstämmans belslut: Distriktstyrelsen ser positivt på spelföreningar och e- sport, idag jobbar centerpartiet aktivt med frågan i Riksdagen med motioner, i aktuella utskott och i dialog med berörda intresseorganisationer. Att därmed anse motionen besvarad Avskaffad radio- och TV-avgift - Motion 11.6 Det gällande systemet med Radio- och TV-avgift får alltmer kritik och fungerar allt mer som en skatt på teknik framför ett underlag för skapande av public service material. Detta särskilt efter att Radiotjänst även kräver tv-avgift från alla som har tillgång till Internet genom dator eller på annat sätt. Jag anser att Radio- och TV-avgiften bör avskaffas och ersättas med en Public service- avgift på skattsedeln. 1. att ge riksdagsgruppen uppdrag att arbete för att avskaffa radio- och TVavgiften och att det ersättas med en Public Service avgift på skattsedeln. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Publicering av public service-material - Motion 11.7 Vi behöver journalistik och andra medieprodukter av hög kvalitet och för det demokratiska samtalet är kvalitativa nyheter och spridning av både klassisk och ny kunskap avgörande. Public service medier spelar och kan även i framtiden spela en avgörande roll i dessa funktioner. Vi lever i en tid med ett allt mer differentierat medieutbud och en mediebransch under press. Samtidigt finansierar vi som äger radio, tv, mobil, dator eller surfplatta, precis som innan den digitala utvecklingen tog fart, public service medierna SVT, SR och UR. Med nye digitala verktyg finns alla möjligheter att få mer public service för samma pengar. Enligt sändningstillståndet ska public service medierna präglas av folkbildningsambitioner. Men genom att begränsa användandet av det producerade materialet till egna kanaler minskas dessa ambitioner anmärkningsvärd. Som tvingade betalare av public service medierna bör vi kräva att vi får mest möjlig nytta, kunskap och demokratiskt samtal för de pengar som läggs in i public service. Därför bör det material som publiceras erbjudas alla helt fritt. Formen för publicering av public service materialet kan till exempel vara Creative Commons med krav på omnämnande av producenten av materialet. Det avgörande för material publicerat av public service medier med syftet att skapa folkbildning måste vara att det förmedlas, konsumeras och diskuteras. Inte att det ses eller lyssnas på i en specifik kanal.

6 1. att all public service producerat material, både nyproducerat och arkiverat, läggs ut till fritt och gratis användande för både andra medier, medborgare och andra intresserade. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Utbyggnaden av DAB-radion - Motion 11.8 Digitalradioutredningen som presenterades hösten 2014 förordar en storskalig utbyggnad av marksänd digitalradio, DAB, samt att dagens FM-sändningar stängs ned år 2022 och absolut senast I princip alla radioapparater som finns i Sverige, i hemmen, på arbetsplatser och i bilar, blir obrukbara över en natt. Tekniken för DAB utvecklades under 1980-talet och 1995 beslutade riksdagen att låta Sveriges Radio sätta igång tester av DAB. Det var innan mobiltelefonernas genombrott, innan internet, smartphones och sociala medier. Podradio och streamad internetradio existerade inte stod det klart att DAB var ett fiasko och försöken avslutades. Men 2012 initierades en ny DAB-utredning. Resultatet presenterades hösten 2014 och går stick i stäv med tidigare beslut. Plötsligt förordas åter en storskalig utbyggnad av DAB. Utredningen har mötts av tung kritik eftersom en övergång till DAB skulle vara mycket kostsam samtidigt som det inte finns någon efterfrågan och tekniken har klara brister. Publicservicerådet konstaterar att betänkandet har mycket stora brister i alla delar. Riksrevisionen påtalar att "det finns betydande risker som regeringen hittills inte tagit hänsyn till. Post- och telestyrelsen levererar en omfattande kritik och konstaterar att det inte finns någon efterfrågan hos radiolyssnarna, att det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på DAB, och att utredningen inte har tagit hänsyn till teknikutvecklingen och de förändrade konsumenttrenderna med snabb utbyggnad av fast och mobilt bredband, mobiltelefoner och surfplattor. Som om inte det skulle räcka så skriver representanter för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. De konstaterar att DAB har allvarliga tekniska brister och att kombinationen av FM-radio och internetradio väl uppfyller konsumenternas behov. Ett argument för DAB har varit att frekvensutrymmet i det nuvarande FM-nätet är otillräckligt och att konkurrensen skulle öka när fler kommersiella radiokanaler får möjlighet att sända. Det finns emellertid redan idag outnyttjade frekvenser, och fler kan skapas genom omstrukturering av frekvensutrymmet. Men det är tveksamt om efterfrågan på fler radiokanaler finns. Idag är det också enkelt för den som vill att starta egna sändningar på internet och nå en bred publik till mycket låg kostnad. Exempel på poddradiokanaler är SR- Play och Apples Itunes. Inga tillstånd behövs och både utbud och efterfrågan växer snabbt. Göteborgs universitet skriver i sitt yttrande att en nedsläckning av FM-bandet skulle i en situation där den nya tekniken inte är förankrad hos publiken (eller för den delen hos

7 bilindustrin) riskera att få dramatiskt negativa konsekvenser för radiolyssnandet i landet. DAB kommer sannolikt aldrig att nå upp i den täckning som FM-radion har. Det mest sannolika scenariot är att en stor del av radiolyssnarna i stället helt går över till internetradio. Den viktigaste kanalen för distribution av information till allmänheten vid krissituationer försvinner då. IVA konstaterar att alternativa metoder för att sprida meddelanden till allmänheten är långt ifrån färdigutvecklade och innan dessa är väl etablerade vore det oansvarigt att släcka ner FM-nätet. Den s.k. Slöseriombudsmannen kallar DAB-projektet ett pengabål och redovisar Public-servicerådets ekonomiska beräkningar som uppskattar att den totala kostnaden för övergång till DAB kommer att uppgå till miljarder. Det är mycket pengar för ett projekt som inte löser något tekniskt problem, som inte har någon efterfrågan från lyssnarna och som slår ut samhällets viktigaste funktion för information i kristider. Argumenten för DAB radio är få och dåligt underbyggda. Argumenten emot DAB och emot en nedläggning av FM-nätet är många och goda. Jag yrkar därför att Centerpartiets partistämma beslutar: att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck Civilingenjör, teknologie doktor Medlem i Centerpartiets kommunkrets i Falun 1. att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio 2. att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar Joakim Storck - Falun Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Gammal DAB-teknik i ett modernt Sverige - Motion 11.9 Både riksdagen och regeringen funderar i skrivande stund på att stänga ner FM-nätet i Sverige och samtidigt bygga ett helt nytt nät för DAB-radio. Det betyder att man vill införa digital marksänd radio istället för den analoga marksända radion som vi alla är vana vid att lyssna på i bilen eller på köksradion. Genom denna motion vill vi kraftigt varna för denna utvecklingen och föreslår här att Centerpartiet ska rösta emot etableringen av DAB-nätet och släckningen av FM-nätet. En förändring som kommer att kosta miljarder och kraftigt minska den geografiska täckningen för radio i Sverige. Fast, att radion blir digital precis som allt annat i samhället låter väl rimligt? Ja. Vi är absolut på väg mot digital radio. Ja vi är faktiskt redan här. De flesta har nog varit inne på radiostationers hemsidor och lyssnat på ett nyhetsklipp, musik på jobbet eller kanske barnradion. Eller kanske lyssnat på radio från andra länder. Det är digital radio. Och vi är mycket positiva till digital radio. Tar man en närmare titt på förslaget att införa DAB-radio ser man att det är någonting annat. Det handlar inte om att du kan lyssna på radio via datorn eller din mobil. Det handlar om att FM-nätet ska stängas ner och du ska köpa en ny radio som får digital radio via antenner på marken. erbjuder 41 kanalar att lyssna på antingen live eller när du vill. Mycket

8 av det digitala lyssnandet är just on-demand radio och det växer kraftigt. Men det kan inte DAB leverera. DAB+ som är den form för DAB-radio som enligt betänkandet ska införas i Sverige är med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ord redan en föråldrad teknologi. Det finns dessutom digital radion som kan sändas via det existerande nätet för FM-radio eller TV. Men statens utredning om DAB har inte tittat på alternativa tekniker. Man skulle till exempel kunna sända radio i det DVB-T - nät som vi redan har (och just nu uppgraderar) för TV? Att bygga nät för enbart en sak är inte kostnadseffektivt. Idag ska man använda nät man bygger för så många saker som möjligt. Argumentet för en övergång till DAB har oftast varit att FM-bandet är fullt och det därför inte kan komma till fler kanaler. Men det finns enligt ansvariga myndigheten Post- och Telegrafstyrelsen (PTS) plats för minst 60 kanaler till på FM-bandet plus 150 lokala stationer. En information som tidigare utredningsuppdrag har hindrat PTS från att ta fram enligt Riksrevisionen. På Internet finns ingen gräns för antalet stationer. Ingen vet exakt vad en övergång från FM till DAB kommer att kosta. Inte heller förespråkarna. Enligt Public Servicerådet kommer det att kosta samhället miljarder men det är mycket osäkra summor. Och då ska du byta ut din radio - även den i bilen. Men då kommer du ändå inte få kommersiell radio om du bor på landsbygden då kommersiella radion, enligt betänkandet om övergången till DAB, bara ska nå ut till 70 procent av befolkningen. Även SR och kriskommunikation får mindre täckning. Idag täcker FM 99,8% av Sveriges geografi. Kraven som har ställts upp för DAB är att det ska täcka 99,8% av befolkningen. Det är en stor skillnad. Ett exempel är de fjällvandrare som fångades av en snöstorm i Ammarnäs. Deras liv räddades för att de på en FM-radio kunde höra att räddningspersonalen trodde de låg i just det vindskyddet de låg i, så de valde att ligga kvar istället för att försöka bege sig till mer bebodda eller bättre trakter. DAB-nätet hade inte behövt täcka ett område som fjällen kring Ammarnäs. Vi anser att där det idag går att lyssna på radio måste det även i morgon gå att lyssna på radio. Men vad säger remissinstanserna? Regelrådet säger att konsekvensutredningen i betänkandet inte uppfyller kraven om konsekvensutredning vid regelgivning. Post- och Telegrafstyrelsen, som har ansvaret för all elektronisk kommunikation i Sverige säger att betänkandet inte visar att konsumenterna efterfrågar DAB och att förslaget att släcka ner de analoga sändningarna är svårt att motivera. Försvaret anser att betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Transportstyrelsen säger att sjöfartens behov inte har beaktats. Även Riksrevisionen har i sin rapport kraftigt kritiserat regeringens utredningen angående införandet av DAB och menar att det finns betydande risker med den planerade övergången till DAB samt saknas rimliga samhällsekonomiska analyser. Dessutom visar Riksrevisionen på att utredningen inte har tagit in lyssnarnas åsikter i frågan och att de tekniska bedömningarna har svagheter. Flera andra remissinstanser är än mer kritiska. De som vill ha en övergång till DAB är primärt de som sänder radio samt de som säljer radioapparater. Det är logiskt. För det blir billigare för att sända radio digitalt och alla radioapparater måste bytas ut. Även företaget Terracom är för en övergång till DAB. De skulle då också tjäna miljarder för att bygga ett helt nytt marknät. I betänkandet är det märkligt nog Terracom som har gjort alla kostnadsanalyser. Dessa kostnadsanalyser har av oberoende experter värderats som väldigt låga. Låt oss sammanfatta: - Ingen vet vad det kommer att kosta att införa DAB. - Det finns tekniker för digitalt marksänd radio som kan sändas via existerande FM- och TV-nät, i motsats till DAB. - Landsbygden kommer inte att kunna lyssna på kommersiella kanaler med DAB. - Vi vet inte hur Sveriges beredskap skulle se ut med DAB. - Den ansvariga myndigheten är emot DAB. - Alla oberoende experter inom IT-världen är emot DAB. -

9 Kungliga vetenskapsakademin är emot DAB. - Försvaret är emot DAB. De som kommer att tjäna pengar på införandet är för DAB. Vi yrkar att Centerpartiets stämma ska besluta om: 1. att Centerpartiet ska vara emot etableringen av ett DAB-nät i Sverige. 2. att Centerpartiet ska vara emot släckningen av FM-nätet i Sverige. Niels Paarup-Petersen - Malmö, John Kåberg - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Begränsningar av reklam för spel och dobbel - Motion Idag ser vi en stor utbredning av spelbolag och kraftfulla kampanjer riktade mot rikets invånare. Denna marknadsföring finns överallt på internet, tv och i våra tidsskrifter och har säkerligen inte undgått någon. Reklamen är alltmer sofistikerad och riktad mot ungdomar och unga vuxna. Problemets omfattning är svår att kartlägga och greppa då stora delar av spelet sker via internet utanför rikets gränser. Snabba spel där det går snabbt mellan insats och vinst brukar klassas som farliga spel. Bland dessa kan Casinospel ses som det farligaste. Det är stora reklamkampanjer för casino i alla medier och det är de mest utsatta som drabbas. I en industri där färre än 20% av användarna betalar mer än 80% av vinsten för de verksamma bolagen krävs lagändring för att stävja denna växande problematik som riskerar våra framtida generationers förhållande till spel om pengar som Svenska Spel ska vara efter riktlinjen lagom. Även om det finns strikta regler om ålder med medföljande åldersverifikationer kan man idag inte skydda underåriga från att exponeras av reklamkampanjerna bedrivs av spelindustrin inom alla medier. När väl en potentiell spelkund fyllt 18 har de exponerats för så mycket spelreklam att steget är litet till att spela bort pengar som kan ha sparats till personen av förmyndare under många år. Den kraftiga höjningen av framförallt ungdomar som fått skulder till skatteverket efter snabba lån som inte kunnat återbetalas i tid hävdar jag i stort kan härledas till den kraftiga och snabba utbredningen av verksamma spelbolag som marknadförs sig via våra riksmedier. 1. att ändra lagen om förbud mot reklam för spel och dobbel på TV, Radio,tidskrifter och svenskbaserade nätsajter.. Alternativt förbud mot reklam för Casinospel med kraftigare restriktioner på reklam för andra spelformer som odds, poker och bingo. Charles Shahreyar Motamedi - Katrineholm

10 Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över utvecklingen mot alltfler spelberoende och en ökad skuldsättning bland unga bland annat på grund av snabblån. Idag finns ett stort behov av att utreda rättsläget vad gäller spelmarknaden i stort liksom möjligheterna att göra reklam för olika typer av spel på marknaden. Riksdagens kulturutskott har 2014 beslutat om att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Vad gäller snabblånen utreder regeringen just nu en skärpning av lagen på initiativ av bla Roger Tiefensee C, genom att de låneföretag som inte kontrollerar kundernas betalningsförmåga riskerar att inte få del av lånegarantin utan blir utan pengar. Distriktsstyrelsen i Sörmland uppmanar partistämman att besluta: Att Centerpartiet driver frågan om en restriktiv reklampolitik riktad mot unga spelar i kulturutskottet. Att fortsätta att på olika sätt arbeta förebyggande mot att unga utnyttjas ekonomiskt av snabblåneföretag. Centerpartiets distriktsstämma 11 april beslutade att bifall DS förslag Skilja kyrkan från staten och skilja Centerpartiet från kyrkan - Motion Redan vid senaste sekelskiftet skildes Svenska kyrkan från staten. På papperet. Trots det kvarstår kopplingar mellan staten och (privilegier för) Svenska kyrkan. Centerpartiet är ett liberalt parti. Det framgår av vårt senaste idéprogram. Citat: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti Centerpartiet är också ett sekulärt parti. Partiet bör ha som utgångspunkt en åtskillnad mellan politik och religion eller annan trosuppfattning. Att många inom Centerpartiet har kopplingar eller känner sig frände med kristenheten har jag varken något emot eller ifrågasätter. Men däremot ifrågasätter jag vissa kvarlevor och lagstiftning som inte stämmer överens med Centerpartiets idéprogram. Håll till godo: 1) En av Sveriges grundlagar, Successionsordningen, anger att statschef och hens tronarvingar måste vara av den Augsburgiska trosbekännelsen. Utan att föregripa frågan om ett statschefsämbete som går i arv vill jag med denna motion ändå befria dessa individer från en påtvingad trosbekännelse, som dessutom är förlegad även i Svenska kyrkan. Successionsordningen bör moderniseras och avskaffa krav på tronarvingars trosbekännelse, vilken också strider mot de mänskliga rättigheterna enligt FN. 2) Begravningslagen och beskattningsrätten/avgiftsuttaget (för begravningar) för Svenska kyrkan bör förändras/avskaffas. Idag har Svenska kyrkan (de facto) monopol på begravningar och avgiften tas ut av samtliga medborgare (undantaget Stockholm och Tranås) via skattsedeln. Att Stockholm och Tranås har annan ordning har krävt särskilt regeringsbeslut. Det borde

11 vara tvärtom. Utgångspunkten borde vara att begravningar handhas av kommuner, ej av Svenska kyrkan. 3) Beskattningsrätt/föreningsavgift för Svenska kyrkan. Medlemskapet i Svenska kyrkan är frivilligt. Det är därför helt ologiskt att Svenska kyrkan har beskattningsrätt/föreningsavgift upptas via skattsedeln. Svenska kyrkan bör inhämta sina medlemsavgifter som andra föreningar. Se 2) 4) Riksmötets öppnande. Riksmötets öppnande har högt demokratiskt symboliskt värde i Sverige. Det är ett manifesterandet av den parlamentariska demokratin, av regeringsformen (vår mest värdefulla grundlag) och av mångfald och öppenhet, tillgänglighet. Till och med statschefsämbetets (kungahusets) underdånighet inför folket manifesteras. Just därför ifrågasätter jag att det förväntas av riksmötets deputerade att delta i en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. Den må vara frivillig och ske på inbjudan av Stockholms biskop, men det är en sk tacksägelsegudstjänst som kan uppfattas som obligatorisk av nyvalda ledamöter av riksdagen. 5) Vigselrätten. Svenska kyrkan (och andra samfund) har myndighetsutövande uppgifter i vigsel. Sverige har hittills valt att inte införa civiläktenskap. Många katolska länder i Europa har civiläktenskap, varvid myndighetsutövningen sker i rådhus eller liknande, medan själva vigselns religösa eventuellt religösa inslag är helt utan rättsverkan. Svenska kyrkan (och andra samfund) har valt att acceptera att viga samkönade par, för att få behålla vigselrätten över huvud taget. Jag applåderar Svenska kyrkans framsynta hållning. Jag hade dock önskat att politiken hade valt en annan väg. Myndighetsutövning i civilrättsliga frågor ska inte utföras av konfessionella organisationer på delegation från staten. 6) Centerpartiet och kyrkovalet. Kyrkoval bör inte administreras av Valmyndigheten. Svenska kyrkan bör över huvud taget inte ha politisk representation, se 2) och 3). Liberala politiska partier bör inte ställa upp i konfessionella val. Således är det självklart att Centerpartiet inte ska ställa upp i kyrkoval i framtiden, även om de genomförs. Mot bakgrund av Centerpartiets idéprogram yrkar jag att: 1. att centerpartiet verkar för att åtskilja kyrka och stat i de delar där separationen inte är färdig 2. att Centerpartiet verkar för att förändra Successionsordningen så att statschef och statschefspretendenter får religionsfrihet. Särskilt bör hänvisningen till den Augsburgiska trosbekännelsen strykas. 3. att begravningsmonopolet (de facto) avskaffas och att begravningsväsendet överförs i kommunal regi, samt att begravningsavgiften tas ut via kommunalskatten. 4. att beskattningsrätt för Svenska kyrkans medlemmar upphör (Svenska kyrkan upptar sina medlemsavgifter som andra föreningar) 5. att riksdagen stryker från sitt officiellt kommunicerade program vid Riksmötets öppnande deltagande i tacksägelsegudstjänst i Stockholms domkyrka, att frivilligheten i deltagandet poängteras. 6. att Civiläktenskap införs 7. att vigselrätten (den civilrättsliga) fråntas religiösa samfund 8. att Centerpartiet inte ställer upp som parti i framtida kyrkoval 9. att skickas vidare till: Stockholms Läns Distrikts stämma Partistämma (2015) Patrik Lundholm - Stockholms län

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 1 1 O m r å d e 5 Område: Sidantal: Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet 24 KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

Läs mer

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR Kyrkomötet Mot 2014:12 Kyrkomötet Motion 2014:12 av Terence Hongslo m.fl. Från teori till handling som förvaltare av skog och mark Förslag till kyrkomötesbeslut

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Trafik och infrastruktur Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 OMKÖRNINGSFÖRBUD FÖR TUNG LASTBIL OCH LÅNGTRADARE MOTION 14.1 14.1.1 Att Centerpartiet ska arbeta för ett omkörningsförbud

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer