Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport KS/2014: Budget 2015 med flerårsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017"

Transkript

1 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Ove Johansson Ärende Beteckning Sida 1. Delegerade ärenden/delgivningar 3 2. Uppföljningsrapport , kommunstyrelsen KS/2014: Uppföljningsrapport KS/2014: Budget 2015 med flerårsplan KS/2014: Attestordning 2014 KS/2013: Systematiskt arbetsmiljöarbete kommunledningskontoret Kommunövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 KS/2013:82 53 KS/2014: Välfärdsredovisningen KS/2012: Motion av Carl Ahrling (M) - Belysta hundrastplatser 10. Motion av Lars Johnson (M) - Nationaldagsfirande KS/2013: KS/2013:

2 BURLÖVS KOMMUN 2 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 11. Årsredovisning 2013, Räddningstjänsten Syd 12. Begäran om tilläggsanslag för internhyra avseende utökad yta för gymverksamhet på Burlövsbadet 13. Framställan om inriktningsbeslut kring åtgärder för förbättrad arbetsmiljö i kommunens kök KS/2014: KS/2014: KS/2014: Kommunchefen informerar 15. Rapport från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder , kl 17.00, kommunalrådets arbetsrum. Fyrklövern sammanträder , kl 17.00, Lilla Sessionssalen. SD-gruppen sammanträder , kl 17.00, matsalen.

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 8-9 B. Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden och (tidigare utsänt) 3. Planutskottets yttrande till Malmö stad avseende fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (KS/2014:81) 4. Planutskottets yttrande till Staffanstorps kommun avseende detaljplanesamråd för del av Flackarp 2:9, Omformarstation Flackarp (KS/2014:99) 5. Planutskottets yttrande till Staffanstorps kommun avseende detaljplanesamråd för del av Stora Uppåkra 12:2 m. fl., Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup (KS/2014:98) C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 4 Datum (1) Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnummer Beskrivning 2014:8 Igångsättningstillstånd ny växel 2014:9 Överklagande av mark- och miljödomstolens deldom till Mark- och miljööverdomstolen - Avfallsförbränningsanläggning samt ny biogasanläggning vid Sjölunda i Malmö Beslutsdatum Diarienr Delegat KS/2014:95 Katja Larsson KS/2012:320 Lars Johnson

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 9 Datum (1) Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2014:37 Protokoll från regionsstyrelsens Region Skåne sammanträde KS/2012:176 Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen avseende laglighetsprövning Högsta förvaltningsdomstolemunallagen enligt kom- KS/2014:119 Barnens Miljöpris fyller 10 år Ulla Jinneland KS/2013:219 Sammanträdesprotokoll, Rådet för Funktionshinderfrågor, RFHF KS/2014:37 Sammanträdesprotokoll, Kommunala Pensionärs- KS/2014: Protokoll från regionala tillväxtnämndens sammanträde, rådet KPR Region Skåne KS/2014:28 Mötesprotokoll, Burlövs Bostäder AB KS/2014:60 Mötesanteckningar från Ägarträff, Sydvatten Aktiebolag KS/2014:21 Sammanträdesprotokoll, Räddningstjänsten Syd KS/2013:207 Tillstånd enligt kameraövervakningslagen Länsstyrelsen Skåne för Svenska Statoil AB, Arlöv

10 BURLÖVS KOMMUN 10 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Uppföljningsrapport , kommunstyrelsen Dnr KS/2014:10 Sammanfattning Föreligger uppföljningsrapport med helårsprognos Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens verksamheter under 2014 beräknas till ett överskott om 504,6 tkr. Det beräknade positiva resultatet gentemot budget beror framför allt på att medel inte tagits i anspråk fullt ut inom totalförsvar och samhällskydd, fysisk planering samt valen. Underskottet är beräknat inom kommunledningskontoret med anledning av nyrekrytering av kommundirektör samt omorganisation inom staben. Även dubbelbemanning inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen väntas under året med anledning av pensionsavgångar och föräldraledighet. Förslag avseende ramar avser kommungemensamma resurser för utveckling av hemsida och marknadsföring. Tillstärkning inom kommunikationsavdelningen krävs till satsningarna i form av utökning av redan befintlig tjänst till heltid. Utökning av PA-system och nytt ärendehanteringssystem planeras samt kostnadsökningar för räddningstjänsten syd, IT och överförmynderiet befaras. Reducering av den tillfälliga ramen för valen på 600tkr. Investeringsresurs till nytt ärendehanteringssystem samt läsplattor till förtroendevalda och webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden planeras till Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsrapport , att införa investeringsprojekt enligt diskussionsunderlaget för 2015, att utöka tjänsten för webbredaktör på kommunikationsavdelningen till heltidstjänst för att fortsätta utvecklingen av kommunikationsfrågorna, samt att uppdra åt budgetberedningen att beakta kommunledningskontorets förslag till ramförändringar Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omdisponering av investeringsanslag på 400tkr från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier

11 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen inkl diskussionsunderlag till budget 2015 med fleråsplan Sammanfattning Föreligger uppföljningsrapport med helårsprognos Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens verksamheter under 2014 beräknas till ett överskott om 504,6 tkr. Det beräknade positiva resultatet gentemot budget beror framför allt på att medel inte tagits i anspråk fullt ut inom totalförsvar och samhällskydd, fysisk planering samt valen. Underskottet är beräknat inom kommunledningskontoret med anledning av nyrekrytering av kommundirektör samt omorganisation inom staben. Även dubbelbemanning inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen väntas under året med anledning av pensionsavgångar och föräldraledighet. Förslag avseende ramar avser kommungemensamma resurser för utveckling av hemsida och marknadsföring. Tillstärkning inom kommunikationsavdelningen krävs till satsningarna i form av utökning av redan befintlig tjänst till heltid. Utökning av PA-system och nytt ärendehanteringssystem planeras samt kostnadsökningar för räddningstjänsten syd, IT och överförmynderiet befaras. Reducering av den tillfälliga ramen för valen på 600tkr. Investeringsresurs till nytt ärendehanteringssystem samt läsplattor till förtroendevalda och webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden planeras till Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsrapport , att införa investeringsprojekt enligt diskussionsunderlaget för 2015,

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:10 2 (2) att utöka tjänsten för webbredaktör på kommunikationsavdelningen till heltidstjänst för att fortsätta utvecklingen av kommunikationsfrågorna, samt att uppdra åt budgetberedningen att beakta kommunledningskontorets förslag till ramförändringar Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omdisponering av investeringsanslag på 400tkr från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier Lars Wästberg Tf Kommunchef Arta Bucolli Ekonom

13 13 BURLÖVS KOMMUN Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport 1 inkl. diskussionsunderlag för Budget 2015 med flerårsplan Beräknat ekonomiskt utfall 2014 Belopp i tkr (+/-) Prognos Budget Avvikelse Diff. Resultatöverföring Intäkter , ,9-150,1 Kostnader , ,9 654, ,0 Nettokostnader , ,0 504, ,0 0,0 Varav nettokostnsder per verksamhet Kommunledningskontoret , , ,5 Totalförsvar och samhällskydd 58,5 683,2 624,7 Fysisk planering 1 490, ,8 327,3 Övrigt , ,7 747,1 Nettokostnader , ,0 504,6 0,0 0,0 Kommentera: Inom kommunledningskontoret prognostiseras en högre kostnad för året än budgeterat främst beroende av kostnadsökningen för IT samt stabfunktionens omorganisation och nyrekrytering av kommundirektör. Det förekommer även en del dubbelbemanningar inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen med anledningar av pensionsavgångar och föräldraledighet. Ramen för trygghetsskapande åtgärdet beräknas i dagsläge användas upp till en kostnad på 353tkr, budgeterat 1mnkr. Skulle beslut om fortsatt satsning av ordningsvakter fattas beräknas kostnaden bli högre för året. Även bidraget från MSB (Myndighet för samhällskydd och beredskap) har sänkts med ca 100tkr. Inom fysisk planering beräknas kostnaderna för detaljplaner och GIS bli lägre än budget samtidigt som verksamhet för översiktlig planering befarar överstrida budgeten med anledning av tryck- och konsultkostnader. Även kartförsörjning befarar överstrida budgeten med anledning av flygning och uppdatering av primärkartan.

14 14 Övrig avvikelse finnes inom bla. allmänna val, valen beräknas inte uppkomma till den kostnad som budgeteras pga. statliga bidrag. Kostnader för ersättare förmyndare och gode män befaras överstridas. Förslag på resultatöverföring från bokslut 2013 finns med anledning till befarad kostnadsökning under året i samband med organisationen på förvaltningen med 700tkr, till klimatanpassningsprojektet med 80tkr samt flygning och uppdatering av primärkarta med 220tkr. Detaljerna framgår av bilaga 1 KS Drifttabell 2. Förslag till korrigerande åtgärder Inga korrigerande åtgärder föreslås. 3. Uppföljning av beslutade ramförändringar I 2014 års budget beslutade kommunfullmäktige att de budgettillskott som ingår i anslagen ska användas för avsett ändamål. Uppföljning ska därför göras mot de ramförändringar som beslutades i samband med budget Förändring mot 2014: Valen 2014, +600tkr För första gången 2014 kommer vi att ha val till EU-parlamentet, riksdagen, landsting och kommunfullmäktige samma år. Viss kostnadstäckning erhålls men beräkning utifrån tidigare erfarenheter uppskattas en kostnad till ca 400 tkr. Förändring mot 2014: Lokal Magnolia (omf. till SN), -100tkr Omföring av medel för lokalhyra till Magnolia har gjort till socialnämnden. 4. Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått Inga nyckeltal och mått, utöver vad som framgår av nämndsmålen, är fastlagda för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 5. Uppföljning av investeringsbudget (tkr) Totalt anslag Redovisat Tom 2013 Avvikelse Anslag/2013 Prognos 2014 Avvikelse Prog/anslag Nämndens Totala tkr 443tkr tkr 4.687tkr tkr investeringsbudget I tabell ovan redovisas nämndens totala investeringsanslaget, utfall och prognos. Detaljerna framgår av bilaga 2 KS Investeringstabell Företagsbyn: Utbyggnaden av stamnätet klart. Det som kommer att tillkomma under 2014 är utgifter för inkoppling av ytterligare fastigheter i Företagsbyn. Utgifterna beräknas rymmas inom givet anslag. Bredbandsutbyggnad: Beroende på om organiseringen av Bredbandsutbyggnaden kan lösas kommer en utbyggnad att sättas igång inom kommunen. Med enbart IT-chef som planerare, beställare och utförare kommer inte anslaget att hinna utnyttjas.

15 15 Televäxel: Projektet beräknas vara klart 9 maj 2014 och beräknas rymmas inom givet anslag. IT-kompletteringar: Beräknas rymmas inom givet anslag där merparten används till utbyggnad, kompletteringar samt utbyte av nätverkskomponenter. Ombyggnad av arkiv: Renovering av lokal som ska användas till kommunens centralarkiv är klar (målningsarbete, ventilation etc.) till en kostnad på 450tkr. Därtill ska lokalen inredas med s.k. kompaktarkiv och arbetsplats. Upphandling ska påbörjas under våren. Givet anslag för ändamålet kommer inte behövas utnyttjas till fullo, därmed föreslås en omföring från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier med anledning till behov av inventarieinköp i samband med omorganisationen och inköp av möbler till sammanträdesrum. Förslagsvis 400tkr i omdisponering. 6. Diskussionsunderlag inför beslut om ramar för budget 2015 med flerårsplan Omvärldsanalys samhällsfaktorer som påverkar nämndens utveckling och service Det vi ser i omvärlden de närmsta åren måste vi ta hand om, genom att tydliggöra vilka effekter det får för våra egna verksamheter och sedan bestämma vad vi ska göra för att möta denna utveckling. De beslut och ageranden som följer på omvärldsanalysen blir en del i vår valda strategi för att nå våra mål. Efterfrågan på digital kommunikation och digitala tjänster. För att möta efterfrågan och svara upp mot kommuninvånarnas krav kommer vi att behöva satsa resurser på att skapa en kommunal E-handelslösning där de kan konsumera våra kommunala tjänster när, hur och var de vill samt ytterligare förbättra kommunikationen och dialogen med kommuninvånarna. Bra och snabbt bredband kommer även att bli en konkurrensfaktor för en god boende- och företagsmiljö. Omvärldshändelse Effekt på oss Efterfrågan på digital kommunikation och digitala tjänster ökar. Krav på ökad tillgänglighet. Regeringens nationella handlingsplan för den svenska e-förvaltningen Överförmyndare Utökade kompetenser och resurser med en omfördelning från analoga till digitala kompetenser och prioriteringar. Ställer krav på snabb kommunikation och flexibilitet. Sociala medier måste bli en lika naturlig kommunikationsväg som personliga möten, telefon och e- post för tjänstemän och förtroendevalda. Ökad kompetenskrav och flexibilitet & organisationsförändringar Fler e-tjänster, elektronisk hantering av dokument, digital lagring och e-arkiv Utredning pågår för att hitta samverkan med 5yes om framtida överförmyndarverksamhet. Frågor om ensamkommande flyktingbarn. Kommer genomföras from 1jan2015 Ökad rörlighet kräver mer samverkan mellan myndigheter i vår närhet. Ändrad lagstiftning & reglemente, mer uppsikt över kommunens dotterbolag Behov av samverkan. Ökad konkurrens, svårt att planera verksamheten. Löpande sammanställning av bolagens resultat, skapar mer jobb

16 16 Ny lagstiftning kring god ekonomisk hushållning Konjunkturläget Prognoser visar på att sjukfrånvaron generellt ökar i hela Sverige. Tillåtlighet för stambanan Beslut om riksintresse för kulturmiljö. Digitalisering Ekonomistyrningen Eventuella besparingar el utökning, efterfrågan på planer varierar. Översiktlig och detaljerad planering fortsätter eftersom kommunen måste ligga väl framme med planeringen när konjunkturen släpper. Genomförande av planerna skjuts däremot framåt och befolkningsprognoserna måste uppdateras utifrån det. Sjukfrånvaron kan komma att öka även för Burlövs kommun. Planförslagen kan färdigställas och samrådas, vi kan börja ta in konsulter till de nödvändiga parallella uppdragen/ markanvisningarna i stationsområdena och vi kan börja skriva samarbetsavtal/ köpeavtal med markägarna. Är nu beslutat vilket innebär att riksintresseområdet i Arlöv sammantaget har utökats och att beskrivningen av riksintresset har ändrats. Bedömningen är att en utbyggnad av Kronetorpsområdet kommer att gå att genomföra men att mer resurser kommer att krävas för att i detaljplaner och MKB komma fram till hur. Även i övriga Arlöv är det osäkert hur utvecklings-planerna kommer att påverkas av riksintresset och mer resurser kommer att krävas för att ta fram MKB för varje ingående detaljplan. Erbjuda e-lön till våra anställda som på smidigt sätt kan se sin lön direkt i datorn. Medför även lägre kostnader för porton. Ca 50% återstår av digitaliseringen av detaljplaner. För att öka rättssäkerheten i både detaljplaneprojekten och bygglovshandläggningen krävs även att Tomtindelningarna, Fastighetsplanerna, geotekniska utredningar, Arkeologiska utredningar mm digitaliseras Nämndsmål och åtgärder för bättre måluppfyllelse Nämndsmål med indikatorer Målområden Övergripande mål Nämndsmål Indikator Mål 2015 Trygghet Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Den totala brottlighetens ska minska Andel personer som känner sig otrygga ska minska Brottsstatistik, BRÅ (per inv.) Polisens trygghetsmätning Mål 2016 Mål ,10 1,90 1,70

17 17 Medborgarinflytande Boende och miljö Arbete och näringsliv Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommune rna i Skåne År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. God planberedskap för bostäder (2013: 220 lgh) Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90 % anslutna med minst 100Mbit, innan Företagsklimatet ska rankas högt Del av NII (Nöjd inflytande index) medelvärdet för frågorna i avsnittet Helheten Planlagd mark för bostäder som ännu inte är bebyggd (antal bostäder) Betygsindex för NRIrekommendation Andelen anslutna hushåll och företag ska öka med 10 % per år, idag ca 30 % Svensk näringslivsrankning av företagsklimat >4,6* >4,7* >4, <42 <42 <42 Service och kvalitet År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Vår information och service ska vara av hög kvalitet** De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Servicemätning av telefoni och e-post, (ranking helhetsintryck) Sjukfrånvarostatistik, %, kommunstyrelsen <45 <40 <35 <4,0 <4,0 <4,0 * Nöjd Inflytande Index för helheten ligger generellt sett lågt för samtliga kommuner. Medelvärdet för samtliga kommuner ligger på 4,8. Effekten för genomförda åtgärder verkar ta tid. I Burlöv har vi under infört flera nya arenor för påverkan och dialog såsom e-förslag, medborgarkvällar och olika kanaler för sociala medier, men index är oförändrat. **Servicemätningen, rankingen för helhetintrycket, mäter kommunens tillgänglighet och bemötande per telefon och e-post (servicegrad) och kvaliteten på våra svar. Det skulle därför vara bra om vi kunde lägga till och service i nämndsmålet för Åtgärder för bättre måluppfyllelse För att säkerställa att fullmäktiges övergripande mål förverkligas har nämnden utifrån de antagna nämndsmålen beskrivit nedan i stora drag hur verksamheterna kommer arbeta för att nå fullmäktiges övergripande mål. Trygghet: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv Arbetet med den kommunala tryggheten har under det senaste halvåret slagit igenom med stor kraft. Resultatet av polisens trygghetsmätning är det bästa sedan mätningarna startade Ökat samarbete med polisen har också för med sig en ökad polisnärvaro i kommunen. Vidare

18 18 har även Ungdomsgruppens ökade resurser gett utdelning. BRÅ fortsätter att följa upp polisöverenskommelsen. Exempel på åtgärder för förbättrad måluppfyllelse: Trygghetsvandringar, 2 st. BRÅ håller två informationsträffar för medborgarna Temadagar för skolklasser för säkerhetsfrågor Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottstatistik ORSA, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys i samarbete med Malmö Stad, Lunds Universitet och Malmö Högskola ska genomföras under året Följa upp aktiviteter i polisöverenskommelsen, sker fyra gånger per år Trygghetsaspekten skall ingå i planering av nya bostadsområden och övrig planering, t.ex. södra stambanan med stationer mm. Årligt anslag för trygghetsskapande åtgärder bedöms i nuläget vara tillräckliga för att förbättra måluppfyllelsen. Medborgarinflytande: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Nöjd Inflytande Index har förbättras sedan Under de senaste åren har vi genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra möjligheten för invånarna att vara delaktiga och påverka; kontinuerlig utveckling av webbplatsen, ökad närvaro i sociala medier via Facebook, Twitter och bloggar, digital synpunktshantering, e-förslag, medborgarkvällar med mera. Utvecklingen går vidare med att förbättra dialogen med medborgarna. Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelse: Fem e-tjänster infördes i januari och fler kommer att införas under året Kundtjänst, som kommer att öka tillgängligheten för medborgarna, kommer att införas under året Öka vår närvaro i sociala medier Anpassa webbplatsen till mobila enheter Appar för olika tjänster som gör det enkelt för medborgarna att kontakta oss/få information från oss t ex synpunktshantering, felanmälan, e-tjänster, Burlövstidningen Anslag för information/kommunikation måste ökas för att förbättra måluppfyllelsen. Boende och miljö: År 2017 skall Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne För att uppfylla målet krävs att kommunen arbetar med att göra kommunens vision och målbild mer kända, med att förstärka den positiva identiteten med kommunen hos invånare, näringsidkare och besökare och med att marknadsföra varumärket Burlöv i omvärlden. En kommunikationsplan bör tas fram och externt stöd bör anlitas för arbetet. Beslut har nu tagits att en gemensam strukturplan ska tas fram för Malmöregionen inom samverkan MalmöLundregionen.

19 19 Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Vinnaren tar fram en skelett detaljplan för allmän platsmark inklusive färdigställande av kvalitetsprogram för Kronetorpsområdet. Detaljplanen vid Kronetorps gård går ut på utställning och därefter antas den och vinner laga kraft. Markägaren har nu undertecknat plankostnadsavtalet och detaljplanearbetet vid Wennerts väg kan därmed påbörjas. Arbetet med planprogrammet i Kvarteret Hägern fortsätter. Troligtvis kommer arbetet med efterföljande detaljplaner att påskyndas genom att en frimärksplan för en mindre del av området påbörjas parallellt med planprogrammet. Arbete pågår med planering för mottagning av massor till bullervallar i samband med Södra stambanans utbyggnad Arbete pågår med detaljplaner och program för järnvägen och stationsområdena. Samtal med markägare runt Burlöv C har påbörjats med målet att föra ut kommunens vision och målbild samt skriva samarbetsavtal för en attraktiv omvandling av området till ett Burlövs centrum. För att uppfylla Bredbandsstrategin måste organisationen av utbyggnaden lösas. Den ursprungliga lösningen har fallit bort då flertalet av de personer inom olika företag som skulle jobba för en utbyggnad har slutat. Förutom kostnader för konsultstöd i framtagande av kommunikationsplan bedöms anslaget vara tillräckligt för de aktiviteter som planeras inom kommunstyrelsens verksamhet. Arbete och näringsliv: År 2017 skall andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet i Skåne eller högre Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Företagsregister införs-registret är nu infört men behöver arbetas framgent mer dedikerat med. Fylla på med nya uppgifter och använda dess fulla potential vilket inte görs idag. Nyhetsbrev till företagare-det skickas i dagsläget inte ut något nyhetsbrev vilket beror på att det inte har funnits tillräckligt med tidsresurser för att sätta ihop aktuella utskick. Däremot skickas enstaka mail med t.ex. inbjudningar eller specifik information ut med regelbundenhet. Näringslivsrådet har fyra träffar-en träff med fokus ungas inträde på arbetsmarknaden. Inbjudna var Jobbcentrum och AF. Utvärdera resultatet av Insikt och SN företagsranking SKL:s servicemätning, handlingsplan. Rankingen kommer i maj med indikation om ett riktigt stort tapp för Burlövs del. Resultatet av företagsklimatet kommer att lyftas på nästa Näringslivsråd. Företagsbesök skall genomföras Målsättningen är att genomföra 10 besök under våren. Alla 10 är nu inbokade och två har genomförts på Fredricsons Trä och Fruktbudet.

20 20 Aktivt medverkande i MalmöLundregionen m.fl. samarbetspartner för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer samt näringsliv Nätverksuppstart/träffar-Sockerbitarna och Fastighetförvaltarna i företagsbyn i Arlöv. Utveckling av Sockerbitstorget samverkansprojekt. Samverkan mellan flera förvaltningar. Strategisk process för större förändring av området påbörjad med Tommy Samuelsson som ansvarig. Årets företagare-ny process implementerad. Nominering, röstningsprocess och juryprocess är avslutad. Vinnaren är utsedd men inte officiellt korad. Detta kommer ske i ett samevenemang med Burlövsbadet och Räddningstjänsten syd. Sommarlovsentreprenören-ett projekt ihop med arbetsmarknadsenheten. Ett komplement till kommunens feriearbete. Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag som sommarjobb. Anslaget bedöms räcka till de aktiviteter som planeras under året. Service och kvalitet: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksamhet och service Informationsindex förbättrades från 73 år 2012 till 78 för år Åtgärder som har genomförts för att Burlövsborna ska bli mer nöjda med kommunens verksamhet och service är till exempel införandet av en servicepolicy och en värdegrund. Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Genomförandet av kundtjänst, gemensam kansliadministration och gemensam ekonomifunktion Införa fler e-tjänster Varumärkesarbete (ökar måluppfyllelse för samtliga mål) Anslag för marknadsföring måste ökas för att förbättra måluppfyllelsen. För att Burlövsborna ska vara nöjda måste vi utveckla våra E-tjänster mot riktiga kommunala e-tjänster där de kan sköta sina ärenden hos kommunen när, var och hur de vill. Vi bör få till en Mina sidor funktionalitet där kommuninvånare och andra intressenter kan sköta de tjänster de har hos oss på ett smidigt sätt. Lösningen bör vara integrerad med våra system för minskad administration och höjd kvalitet Möjligheter till kostnadsminskningar Omdisponering från: Omdisponering till: Belopp: GIS-verksamhet Översiktlig planering Material & tjänster, fysisk planering 54tkr 36tkr Kommentera: Större delen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges anslag avser kostnader för personal och politisk organisation. GIS verksamheten beräknas klara sig till lägre kostnader

21 21 än budgeterat både för 2014 och framöver därför föreslås omdisponering till översiktlig planering med 54tkr och material & tjänster inom fysisk planering med 36 tkr Beräknade kostnads-/intäktsförändringar i övrigt (- = tillskott av ram / += reducering av ram) Förändringar enl FP (tkr) Förändring Förändring Kommunstyrelsen: Allmänna val 600 Kostnadsökning r.syd -267 Driftskostnader beslutstödsystem -200 Systemförvaltare beslutstödsystem -300 Ny fördelningsnyckel IT -900 Överförmynderiet -450 PA-system -185 Webb-redaktör 0,5tj utökning -250 Marknadsföring Utveckling av hemsida Nytt ärendehanteringssystem -51 S:a Kommentar: Förändring Tillfällig utökning av ram i samband med valen på 600tkr lämnas tillbaka till Kompensation för prisuppräkning till Räddningstjänsten syd uppgår till 267tkr i kostnadsökning jämfört med 2014 för Burlöv. En del av IT-budgeten ska till 2015 fördelas ut till förvaltningarna så att samtliga verksamheter själv bär på kostnaderna för datoranvändningen, licenser och utnyttjande av nätet. Resterande ligger kvar inom KS totala ram. Enligt underlagen ska 935tkr fördelas ut till förvaltningarna medan KS budget behöver tillförstärkning med 900tkr för att klara av de kostnadsökningar som indikerats av vår gemensamma IT-nämnd i samband med ny fördelningsnyckel. Planer finns på att inrätta ett gemensamt överförmyndarkansli tillsammans med Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och eventuellt Svedala, med lokalisering i Lomma, från och med den 1 januari Årlig kostnad beräknas till tkr (beroende på hur många kommuner som deltar i samverkan) samt en engångskostnad om ca 40 tkr. Alternativet är att kommunen själv anställer en överförmyndarhandläggare. Ett gemensamt kansli innebär dock minskad sårbarhet samt högre kvalitet och rättsäkerhet i handläggningen. Utöver detta tillkommer arvode till Burlövs överförmyndare samt ersättare, ca 100 tkr per år. Tills för ca 5 år sedan hade Burlövs kommun jämförelsevis väldigt få personalstödssystem. Förutom ett gammalt lönesystem (Personec K) fanns enbart ett lönekartläggningssystem (MIA). Sedan dess och i samband med byte till ett nytt personal/lönesystem har kommunen successivt utökat med flera system. Ett för LAS-bevakning (Winlas), ett för löneförhandling (Personec F), ett för rehabilitering (Adato), ett för annonsering (Offentliga Jobb), ett för att rapportera tillbud och arbetsskador (DF-resons), ett för medarbetarenkäter (Enalyzer) och ett som stöd för personalhandläggning (Drafit). Inför 2015 skulle ett system för hantering av det

22 22 årliga systematiska arbetsmiljöarbetet vara av stort värde. Med ett sådant system skulle mycket tid sparas för alla inblandade och dessutom öka i kvalitét. Inom flera personalområden har kostnaderna för olika insatser finansierats genom att varje verksamhet har fått stå för sina respektive kostnader. Områdena det gäller är t ex facklig verksamhet, kompetensutveckling/utbildning och personalstödsystem. Många av dessa insatser är vanligtvis fastställda i kommunövergripande dokument och är därför inget man ska kunna välja att delta i eller inte. Förslaget är att samla kostnaderna centralt för denna typ av kommungemensamma aktiviteteter. För att kunna utveckla dialogen med medborgarna via digitala medier samt förbättra informationen på våra webbplatser behöver vi öka våra personella resurser på kommunikationsavdelningen med en halvtidstjänst. Idag har vi 1,5 heltidstjänster. En större satsning på varumärkesarbete (inklusive grafisk profil, marknadsföringsmaterial till mässor etc.) måste göras. I varumärkesarbetet bör näringsliv, föreningar och medborgare involveras för att få bästa möjliga förankring. Konsulthjälp behövs till detta. Beräknad kostnad 200tkr. Kommunikation via digitala medier ökar och vi är i stort behov av att utveckla/ anpassa vår webbplats burlov.se till mobila enheter samt möjliggöra dialog via webbplatsen. Vi kommer att behöva anlita konsulter till detta arbete. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 300tkr Investeringsbehov Investeringsobjekt KS: Fordon, maskiner hela kommunen KS: IT-kompletteringar KS: Bredbandsutbyggnad KS: Läsplattor till KF + övriga nämnder 300 KS: Webbsändning av KF 50 KS: Nytt ärendehanteringssystem KS: Beslutstödsystem 200 IT-kompletteringar & bredbandsutbyggnad: Då mycket av dagens utveckling går mot ökad mobilitet och ökad valfrihet måste vi för åren 2015 och framåt göra investeringar i trådlösa lösningar inom kommunen och även eventuellt i vissa kommunala surfzoner runt om i kommunen. Men där får respektive verksamhet ta upp investeringspengar för sina områden. Vi behöver utveckla IT-plattformen till version 2.0 där Meta-katalogen kommer att utvecklas till mer och mer automatiserade processer, varför ITkompletteringar behövs även för åren framåt. Bredbandsutbyggnaden behöver fortsätta för att vi ska kunna nå målen i Bredbandsstrategin. E-tjänsterna behöver utvecklas mot mer integration med våra större system varför investeringspengar behövs för åren 2015 och framåt. Dessa inryms i anslaget för ITkompletteringar. Om vi inte genomför dessa investeringar kommer Burlövs kommun att halka efter i den snabba samhällsutveckling som sker idag samt att både boende- och företagsattraktiviteten sjunker.

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2013-11-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-11-18 kl. 17:00 OBS! Sammanträdet startar kl 17.00. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-08-26 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-09-01 kl. 18.00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Katja Larsson Ordförande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-02-25 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-03-02 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer