Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport KS/2014: Budget 2015 med flerårsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017"

Transkript

1 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Ove Johansson Ärende Beteckning Sida 1. Delegerade ärenden/delgivningar 3 2. Uppföljningsrapport , kommunstyrelsen KS/2014: Uppföljningsrapport KS/2014: Budget 2015 med flerårsplan KS/2014: Attestordning 2014 KS/2013: Systematiskt arbetsmiljöarbete kommunledningskontoret Kommunövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 KS/2013:82 53 KS/2014: Välfärdsredovisningen KS/2012: Motion av Carl Ahrling (M) - Belysta hundrastplatser 10. Motion av Lars Johnson (M) - Nationaldagsfirande KS/2013: KS/2013:

2 BURLÖVS KOMMUN 2 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 11. Årsredovisning 2013, Räddningstjänsten Syd 12. Begäran om tilläggsanslag för internhyra avseende utökad yta för gymverksamhet på Burlövsbadet 13. Framställan om inriktningsbeslut kring åtgärder för förbättrad arbetsmiljö i kommunens kök KS/2014: KS/2014: KS/2014: Kommunchefen informerar 15. Rapport från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder , kl 17.00, kommunalrådets arbetsrum. Fyrklövern sammanträder , kl 17.00, Lilla Sessionssalen. SD-gruppen sammanträder , kl 17.00, matsalen.

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 8-9 B. Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden och (tidigare utsänt) 3. Planutskottets yttrande till Malmö stad avseende fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (KS/2014:81) 4. Planutskottets yttrande till Staffanstorps kommun avseende detaljplanesamråd för del av Flackarp 2:9, Omformarstation Flackarp (KS/2014:99) 5. Planutskottets yttrande till Staffanstorps kommun avseende detaljplanesamråd för del av Stora Uppåkra 12:2 m. fl., Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup (KS/2014:98) C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 4 Datum (1) Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnummer Beskrivning 2014:8 Igångsättningstillstånd ny växel 2014:9 Överklagande av mark- och miljödomstolens deldom till Mark- och miljööverdomstolen - Avfallsförbränningsanläggning samt ny biogasanläggning vid Sjölunda i Malmö Beslutsdatum Diarienr Delegat KS/2014:95 Katja Larsson KS/2012:320 Lars Johnson

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 9 Datum (1) Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2014:37 Protokoll från regionsstyrelsens Region Skåne sammanträde KS/2012:176 Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen avseende laglighetsprövning Högsta förvaltningsdomstolemunallagen enligt kom- KS/2014:119 Barnens Miljöpris fyller 10 år Ulla Jinneland KS/2013:219 Sammanträdesprotokoll, Rådet för Funktionshinderfrågor, RFHF KS/2014:37 Sammanträdesprotokoll, Kommunala Pensionärs- KS/2014: Protokoll från regionala tillväxtnämndens sammanträde, rådet KPR Region Skåne KS/2014:28 Mötesprotokoll, Burlövs Bostäder AB KS/2014:60 Mötesanteckningar från Ägarträff, Sydvatten Aktiebolag KS/2014:21 Sammanträdesprotokoll, Räddningstjänsten Syd KS/2013:207 Tillstånd enligt kameraövervakningslagen Länsstyrelsen Skåne för Svenska Statoil AB, Arlöv

10 BURLÖVS KOMMUN 10 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Uppföljningsrapport , kommunstyrelsen Dnr KS/2014:10 Sammanfattning Föreligger uppföljningsrapport med helårsprognos Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens verksamheter under 2014 beräknas till ett överskott om 504,6 tkr. Det beräknade positiva resultatet gentemot budget beror framför allt på att medel inte tagits i anspråk fullt ut inom totalförsvar och samhällskydd, fysisk planering samt valen. Underskottet är beräknat inom kommunledningskontoret med anledning av nyrekrytering av kommundirektör samt omorganisation inom staben. Även dubbelbemanning inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen väntas under året med anledning av pensionsavgångar och föräldraledighet. Förslag avseende ramar avser kommungemensamma resurser för utveckling av hemsida och marknadsföring. Tillstärkning inom kommunikationsavdelningen krävs till satsningarna i form av utökning av redan befintlig tjänst till heltid. Utökning av PA-system och nytt ärendehanteringssystem planeras samt kostnadsökningar för räddningstjänsten syd, IT och överförmynderiet befaras. Reducering av den tillfälliga ramen för valen på 600tkr. Investeringsresurs till nytt ärendehanteringssystem samt läsplattor till förtroendevalda och webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden planeras till Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsrapport , att införa investeringsprojekt enligt diskussionsunderlaget för 2015, att utöka tjänsten för webbredaktör på kommunikationsavdelningen till heltidstjänst för att fortsätta utvecklingen av kommunikationsfrågorna, samt att uppdra åt budgetberedningen att beakta kommunledningskontorets förslag till ramförändringar Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omdisponering av investeringsanslag på 400tkr från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier

11 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen inkl diskussionsunderlag till budget 2015 med fleråsplan Sammanfattning Föreligger uppföljningsrapport med helårsprognos Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens verksamheter under 2014 beräknas till ett överskott om 504,6 tkr. Det beräknade positiva resultatet gentemot budget beror framför allt på att medel inte tagits i anspråk fullt ut inom totalförsvar och samhällskydd, fysisk planering samt valen. Underskottet är beräknat inom kommunledningskontoret med anledning av nyrekrytering av kommundirektör samt omorganisation inom staben. Även dubbelbemanning inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen väntas under året med anledning av pensionsavgångar och föräldraledighet. Förslag avseende ramar avser kommungemensamma resurser för utveckling av hemsida och marknadsföring. Tillstärkning inom kommunikationsavdelningen krävs till satsningarna i form av utökning av redan befintlig tjänst till heltid. Utökning av PA-system och nytt ärendehanteringssystem planeras samt kostnadsökningar för räddningstjänsten syd, IT och överförmynderiet befaras. Reducering av den tillfälliga ramen för valen på 600tkr. Investeringsresurs till nytt ärendehanteringssystem samt läsplattor till förtroendevalda och webbsändning av kommunfullmäktigesammanträden planeras till Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsrapport , att införa investeringsprojekt enligt diskussionsunderlaget för 2015,

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:10 2 (2) att utöka tjänsten för webbredaktör på kommunikationsavdelningen till heltidstjänst för att fortsätta utvecklingen av kommunikationsfrågorna, samt att uppdra åt budgetberedningen att beakta kommunledningskontorets förslag till ramförändringar Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omdisponering av investeringsanslag på 400tkr från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier Lars Wästberg Tf Kommunchef Arta Bucolli Ekonom

13 13 BURLÖVS KOMMUN Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport 1 inkl. diskussionsunderlag för Budget 2015 med flerårsplan Beräknat ekonomiskt utfall 2014 Belopp i tkr (+/-) Prognos Budget Avvikelse Diff. Resultatöverföring Intäkter , ,9-150,1 Kostnader , ,9 654, ,0 Nettokostnader , ,0 504, ,0 0,0 Varav nettokostnsder per verksamhet Kommunledningskontoret , , ,5 Totalförsvar och samhällskydd 58,5 683,2 624,7 Fysisk planering 1 490, ,8 327,3 Övrigt , ,7 747,1 Nettokostnader , ,0 504,6 0,0 0,0 Kommentera: Inom kommunledningskontoret prognostiseras en högre kostnad för året än budgeterat främst beroende av kostnadsökningen för IT samt stabfunktionens omorganisation och nyrekrytering av kommundirektör. Det förekommer även en del dubbelbemanningar inom ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen med anledningar av pensionsavgångar och föräldraledighet. Ramen för trygghetsskapande åtgärdet beräknas i dagsläge användas upp till en kostnad på 353tkr, budgeterat 1mnkr. Skulle beslut om fortsatt satsning av ordningsvakter fattas beräknas kostnaden bli högre för året. Även bidraget från MSB (Myndighet för samhällskydd och beredskap) har sänkts med ca 100tkr. Inom fysisk planering beräknas kostnaderna för detaljplaner och GIS bli lägre än budget samtidigt som verksamhet för översiktlig planering befarar överstrida budgeten med anledning av tryck- och konsultkostnader. Även kartförsörjning befarar överstrida budgeten med anledning av flygning och uppdatering av primärkartan.

14 14 Övrig avvikelse finnes inom bla. allmänna val, valen beräknas inte uppkomma till den kostnad som budgeteras pga. statliga bidrag. Kostnader för ersättare förmyndare och gode män befaras överstridas. Förslag på resultatöverföring från bokslut 2013 finns med anledning till befarad kostnadsökning under året i samband med organisationen på förvaltningen med 700tkr, till klimatanpassningsprojektet med 80tkr samt flygning och uppdatering av primärkarta med 220tkr. Detaljerna framgår av bilaga 1 KS Drifttabell 2. Förslag till korrigerande åtgärder Inga korrigerande åtgärder föreslås. 3. Uppföljning av beslutade ramförändringar I 2014 års budget beslutade kommunfullmäktige att de budgettillskott som ingår i anslagen ska användas för avsett ändamål. Uppföljning ska därför göras mot de ramförändringar som beslutades i samband med budget Förändring mot 2014: Valen 2014, +600tkr För första gången 2014 kommer vi att ha val till EU-parlamentet, riksdagen, landsting och kommunfullmäktige samma år. Viss kostnadstäckning erhålls men beräkning utifrån tidigare erfarenheter uppskattas en kostnad till ca 400 tkr. Förändring mot 2014: Lokal Magnolia (omf. till SN), -100tkr Omföring av medel för lokalhyra till Magnolia har gjort till socialnämnden. 4. Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått Inga nyckeltal och mått, utöver vad som framgår av nämndsmålen, är fastlagda för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 5. Uppföljning av investeringsbudget (tkr) Totalt anslag Redovisat Tom 2013 Avvikelse Anslag/2013 Prognos 2014 Avvikelse Prog/anslag Nämndens Totala tkr 443tkr tkr 4.687tkr tkr investeringsbudget I tabell ovan redovisas nämndens totala investeringsanslaget, utfall och prognos. Detaljerna framgår av bilaga 2 KS Investeringstabell Företagsbyn: Utbyggnaden av stamnätet klart. Det som kommer att tillkomma under 2014 är utgifter för inkoppling av ytterligare fastigheter i Företagsbyn. Utgifterna beräknas rymmas inom givet anslag. Bredbandsutbyggnad: Beroende på om organiseringen av Bredbandsutbyggnaden kan lösas kommer en utbyggnad att sättas igång inom kommunen. Med enbart IT-chef som planerare, beställare och utförare kommer inte anslaget att hinna utnyttjas.

15 15 Televäxel: Projektet beräknas vara klart 9 maj 2014 och beräknas rymmas inom givet anslag. IT-kompletteringar: Beräknas rymmas inom givet anslag där merparten används till utbyggnad, kompletteringar samt utbyte av nätverkskomponenter. Ombyggnad av arkiv: Renovering av lokal som ska användas till kommunens centralarkiv är klar (målningsarbete, ventilation etc.) till en kostnad på 450tkr. Därtill ska lokalen inredas med s.k. kompaktarkiv och arbetsplats. Upphandling ska påbörjas under våren. Givet anslag för ändamålet kommer inte behövas utnyttjas till fullo, därmed föreslås en omföring från objekt Ombyggnad av arkiv till objekt Inventarier med anledning till behov av inventarieinköp i samband med omorganisationen och inköp av möbler till sammanträdesrum. Förslagsvis 400tkr i omdisponering. 6. Diskussionsunderlag inför beslut om ramar för budget 2015 med flerårsplan Omvärldsanalys samhällsfaktorer som påverkar nämndens utveckling och service Det vi ser i omvärlden de närmsta åren måste vi ta hand om, genom att tydliggöra vilka effekter det får för våra egna verksamheter och sedan bestämma vad vi ska göra för att möta denna utveckling. De beslut och ageranden som följer på omvärldsanalysen blir en del i vår valda strategi för att nå våra mål. Efterfrågan på digital kommunikation och digitala tjänster. För att möta efterfrågan och svara upp mot kommuninvånarnas krav kommer vi att behöva satsa resurser på att skapa en kommunal E-handelslösning där de kan konsumera våra kommunala tjänster när, hur och var de vill samt ytterligare förbättra kommunikationen och dialogen med kommuninvånarna. Bra och snabbt bredband kommer även att bli en konkurrensfaktor för en god boende- och företagsmiljö. Omvärldshändelse Effekt på oss Efterfrågan på digital kommunikation och digitala tjänster ökar. Krav på ökad tillgänglighet. Regeringens nationella handlingsplan för den svenska e-förvaltningen Överförmyndare Utökade kompetenser och resurser med en omfördelning från analoga till digitala kompetenser och prioriteringar. Ställer krav på snabb kommunikation och flexibilitet. Sociala medier måste bli en lika naturlig kommunikationsväg som personliga möten, telefon och e- post för tjänstemän och förtroendevalda. Ökad kompetenskrav och flexibilitet & organisationsförändringar Fler e-tjänster, elektronisk hantering av dokument, digital lagring och e-arkiv Utredning pågår för att hitta samverkan med 5yes om framtida överförmyndarverksamhet. Frågor om ensamkommande flyktingbarn. Kommer genomföras from 1jan2015 Ökad rörlighet kräver mer samverkan mellan myndigheter i vår närhet. Ändrad lagstiftning & reglemente, mer uppsikt över kommunens dotterbolag Behov av samverkan. Ökad konkurrens, svårt att planera verksamheten. Löpande sammanställning av bolagens resultat, skapar mer jobb

16 16 Ny lagstiftning kring god ekonomisk hushållning Konjunkturläget Prognoser visar på att sjukfrånvaron generellt ökar i hela Sverige. Tillåtlighet för stambanan Beslut om riksintresse för kulturmiljö. Digitalisering Ekonomistyrningen Eventuella besparingar el utökning, efterfrågan på planer varierar. Översiktlig och detaljerad planering fortsätter eftersom kommunen måste ligga väl framme med planeringen när konjunkturen släpper. Genomförande av planerna skjuts däremot framåt och befolkningsprognoserna måste uppdateras utifrån det. Sjukfrånvaron kan komma att öka även för Burlövs kommun. Planförslagen kan färdigställas och samrådas, vi kan börja ta in konsulter till de nödvändiga parallella uppdragen/ markanvisningarna i stationsområdena och vi kan börja skriva samarbetsavtal/ köpeavtal med markägarna. Är nu beslutat vilket innebär att riksintresseområdet i Arlöv sammantaget har utökats och att beskrivningen av riksintresset har ändrats. Bedömningen är att en utbyggnad av Kronetorpsområdet kommer att gå att genomföra men att mer resurser kommer att krävas för att i detaljplaner och MKB komma fram till hur. Även i övriga Arlöv är det osäkert hur utvecklings-planerna kommer att påverkas av riksintresset och mer resurser kommer att krävas för att ta fram MKB för varje ingående detaljplan. Erbjuda e-lön till våra anställda som på smidigt sätt kan se sin lön direkt i datorn. Medför även lägre kostnader för porton. Ca 50% återstår av digitaliseringen av detaljplaner. För att öka rättssäkerheten i både detaljplaneprojekten och bygglovshandläggningen krävs även att Tomtindelningarna, Fastighetsplanerna, geotekniska utredningar, Arkeologiska utredningar mm digitaliseras Nämndsmål och åtgärder för bättre måluppfyllelse Nämndsmål med indikatorer Målområden Övergripande mål Nämndsmål Indikator Mål 2015 Trygghet Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Den totala brottlighetens ska minska Andel personer som känner sig otrygga ska minska Brottsstatistik, BRÅ (per inv.) Polisens trygghetsmätning Mål 2016 Mål ,10 1,90 1,70

17 17 Medborgarinflytande Boende och miljö Arbete och näringsliv Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommune rna i Skåne År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. God planberedskap för bostäder (2013: 220 lgh) Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90 % anslutna med minst 100Mbit, innan Företagsklimatet ska rankas högt Del av NII (Nöjd inflytande index) medelvärdet för frågorna i avsnittet Helheten Planlagd mark för bostäder som ännu inte är bebyggd (antal bostäder) Betygsindex för NRIrekommendation Andelen anslutna hushåll och företag ska öka med 10 % per år, idag ca 30 % Svensk näringslivsrankning av företagsklimat >4,6* >4,7* >4, <42 <42 <42 Service och kvalitet År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Vår information och service ska vara av hög kvalitet** De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Servicemätning av telefoni och e-post, (ranking helhetsintryck) Sjukfrånvarostatistik, %, kommunstyrelsen <45 <40 <35 <4,0 <4,0 <4,0 * Nöjd Inflytande Index för helheten ligger generellt sett lågt för samtliga kommuner. Medelvärdet för samtliga kommuner ligger på 4,8. Effekten för genomförda åtgärder verkar ta tid. I Burlöv har vi under infört flera nya arenor för påverkan och dialog såsom e-förslag, medborgarkvällar och olika kanaler för sociala medier, men index är oförändrat. **Servicemätningen, rankingen för helhetintrycket, mäter kommunens tillgänglighet och bemötande per telefon och e-post (servicegrad) och kvaliteten på våra svar. Det skulle därför vara bra om vi kunde lägga till och service i nämndsmålet för Åtgärder för bättre måluppfyllelse För att säkerställa att fullmäktiges övergripande mål förverkligas har nämnden utifrån de antagna nämndsmålen beskrivit nedan i stora drag hur verksamheterna kommer arbeta för att nå fullmäktiges övergripande mål. Trygghet: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv Arbetet med den kommunala tryggheten har under det senaste halvåret slagit igenom med stor kraft. Resultatet av polisens trygghetsmätning är det bästa sedan mätningarna startade Ökat samarbete med polisen har också för med sig en ökad polisnärvaro i kommunen. Vidare

18 18 har även Ungdomsgruppens ökade resurser gett utdelning. BRÅ fortsätter att följa upp polisöverenskommelsen. Exempel på åtgärder för förbättrad måluppfyllelse: Trygghetsvandringar, 2 st. BRÅ håller två informationsträffar för medborgarna Temadagar för skolklasser för säkerhetsfrågor Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottstatistik ORSA, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys i samarbete med Malmö Stad, Lunds Universitet och Malmö Högskola ska genomföras under året Följa upp aktiviteter i polisöverenskommelsen, sker fyra gånger per år Trygghetsaspekten skall ingå i planering av nya bostadsområden och övrig planering, t.ex. södra stambanan med stationer mm. Årligt anslag för trygghetsskapande åtgärder bedöms i nuläget vara tillräckliga för att förbättra måluppfyllelsen. Medborgarinflytande: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Nöjd Inflytande Index har förbättras sedan Under de senaste åren har vi genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra möjligheten för invånarna att vara delaktiga och påverka; kontinuerlig utveckling av webbplatsen, ökad närvaro i sociala medier via Facebook, Twitter och bloggar, digital synpunktshantering, e-förslag, medborgarkvällar med mera. Utvecklingen går vidare med att förbättra dialogen med medborgarna. Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelse: Fem e-tjänster infördes i januari och fler kommer att införas under året Kundtjänst, som kommer att öka tillgängligheten för medborgarna, kommer att införas under året Öka vår närvaro i sociala medier Anpassa webbplatsen till mobila enheter Appar för olika tjänster som gör det enkelt för medborgarna att kontakta oss/få information från oss t ex synpunktshantering, felanmälan, e-tjänster, Burlövstidningen Anslag för information/kommunikation måste ökas för att förbättra måluppfyllelsen. Boende och miljö: År 2017 skall Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne För att uppfylla målet krävs att kommunen arbetar med att göra kommunens vision och målbild mer kända, med att förstärka den positiva identiteten med kommunen hos invånare, näringsidkare och besökare och med att marknadsföra varumärket Burlöv i omvärlden. En kommunikationsplan bör tas fram och externt stöd bör anlitas för arbetet. Beslut har nu tagits att en gemensam strukturplan ska tas fram för Malmöregionen inom samverkan MalmöLundregionen.

19 19 Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Vinnaren tar fram en skelett detaljplan för allmän platsmark inklusive färdigställande av kvalitetsprogram för Kronetorpsområdet. Detaljplanen vid Kronetorps gård går ut på utställning och därefter antas den och vinner laga kraft. Markägaren har nu undertecknat plankostnadsavtalet och detaljplanearbetet vid Wennerts väg kan därmed påbörjas. Arbetet med planprogrammet i Kvarteret Hägern fortsätter. Troligtvis kommer arbetet med efterföljande detaljplaner att påskyndas genom att en frimärksplan för en mindre del av området påbörjas parallellt med planprogrammet. Arbete pågår med planering för mottagning av massor till bullervallar i samband med Södra stambanans utbyggnad Arbete pågår med detaljplaner och program för järnvägen och stationsområdena. Samtal med markägare runt Burlöv C har påbörjats med målet att föra ut kommunens vision och målbild samt skriva samarbetsavtal för en attraktiv omvandling av området till ett Burlövs centrum. För att uppfylla Bredbandsstrategin måste organisationen av utbyggnaden lösas. Den ursprungliga lösningen har fallit bort då flertalet av de personer inom olika företag som skulle jobba för en utbyggnad har slutat. Förutom kostnader för konsultstöd i framtagande av kommunikationsplan bedöms anslaget vara tillräckligt för de aktiviteter som planeras inom kommunstyrelsens verksamhet. Arbete och näringsliv: År 2017 skall andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet i Skåne eller högre Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Företagsregister införs-registret är nu infört men behöver arbetas framgent mer dedikerat med. Fylla på med nya uppgifter och använda dess fulla potential vilket inte görs idag. Nyhetsbrev till företagare-det skickas i dagsläget inte ut något nyhetsbrev vilket beror på att det inte har funnits tillräckligt med tidsresurser för att sätta ihop aktuella utskick. Däremot skickas enstaka mail med t.ex. inbjudningar eller specifik information ut med regelbundenhet. Näringslivsrådet har fyra träffar-en träff med fokus ungas inträde på arbetsmarknaden. Inbjudna var Jobbcentrum och AF. Utvärdera resultatet av Insikt och SN företagsranking SKL:s servicemätning, handlingsplan. Rankingen kommer i maj med indikation om ett riktigt stort tapp för Burlövs del. Resultatet av företagsklimatet kommer att lyftas på nästa Näringslivsråd. Företagsbesök skall genomföras Målsättningen är att genomföra 10 besök under våren. Alla 10 är nu inbokade och två har genomförts på Fredricsons Trä och Fruktbudet.

20 20 Aktivt medverkande i MalmöLundregionen m.fl. samarbetspartner för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer samt näringsliv Nätverksuppstart/träffar-Sockerbitarna och Fastighetförvaltarna i företagsbyn i Arlöv. Utveckling av Sockerbitstorget samverkansprojekt. Samverkan mellan flera förvaltningar. Strategisk process för större förändring av området påbörjad med Tommy Samuelsson som ansvarig. Årets företagare-ny process implementerad. Nominering, röstningsprocess och juryprocess är avslutad. Vinnaren är utsedd men inte officiellt korad. Detta kommer ske i ett samevenemang med Burlövsbadet och Räddningstjänsten syd. Sommarlovsentreprenören-ett projekt ihop med arbetsmarknadsenheten. Ett komplement till kommunens feriearbete. Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag som sommarjobb. Anslaget bedöms räcka till de aktiviteter som planeras under året. Service och kvalitet: År 2017 skall åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksamhet och service Informationsindex förbättrades från 73 år 2012 till 78 för år Åtgärder som har genomförts för att Burlövsborna ska bli mer nöjda med kommunens verksamhet och service är till exempel införandet av en servicepolicy och en värdegrund. Exempel på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Genomförandet av kundtjänst, gemensam kansliadministration och gemensam ekonomifunktion Införa fler e-tjänster Varumärkesarbete (ökar måluppfyllelse för samtliga mål) Anslag för marknadsföring måste ökas för att förbättra måluppfyllelsen. För att Burlövsborna ska vara nöjda måste vi utveckla våra E-tjänster mot riktiga kommunala e-tjänster där de kan sköta sina ärenden hos kommunen när, var och hur de vill. Vi bör få till en Mina sidor funktionalitet där kommuninvånare och andra intressenter kan sköta de tjänster de har hos oss på ett smidigt sätt. Lösningen bör vara integrerad med våra system för minskad administration och höjd kvalitet Möjligheter till kostnadsminskningar Omdisponering från: Omdisponering till: Belopp: GIS-verksamhet Översiktlig planering Material & tjänster, fysisk planering 54tkr 36tkr Kommentera: Större delen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges anslag avser kostnader för personal och politisk organisation. GIS verksamheten beräknas klara sig till lägre kostnader

21 21 än budgeterat både för 2014 och framöver därför föreslås omdisponering till översiktlig planering med 54tkr och material & tjänster inom fysisk planering med 36 tkr Beräknade kostnads-/intäktsförändringar i övrigt (- = tillskott av ram / += reducering av ram) Förändringar enl FP (tkr) Förändring Förändring Kommunstyrelsen: Allmänna val 600 Kostnadsökning r.syd -267 Driftskostnader beslutstödsystem -200 Systemförvaltare beslutstödsystem -300 Ny fördelningsnyckel IT -900 Överförmynderiet -450 PA-system -185 Webb-redaktör 0,5tj utökning -250 Marknadsföring Utveckling av hemsida Nytt ärendehanteringssystem -51 S:a Kommentar: Förändring Tillfällig utökning av ram i samband med valen på 600tkr lämnas tillbaka till Kompensation för prisuppräkning till Räddningstjänsten syd uppgår till 267tkr i kostnadsökning jämfört med 2014 för Burlöv. En del av IT-budgeten ska till 2015 fördelas ut till förvaltningarna så att samtliga verksamheter själv bär på kostnaderna för datoranvändningen, licenser och utnyttjande av nätet. Resterande ligger kvar inom KS totala ram. Enligt underlagen ska 935tkr fördelas ut till förvaltningarna medan KS budget behöver tillförstärkning med 900tkr för att klara av de kostnadsökningar som indikerats av vår gemensamma IT-nämnd i samband med ny fördelningsnyckel. Planer finns på att inrätta ett gemensamt överförmyndarkansli tillsammans med Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och eventuellt Svedala, med lokalisering i Lomma, från och med den 1 januari Årlig kostnad beräknas till tkr (beroende på hur många kommuner som deltar i samverkan) samt en engångskostnad om ca 40 tkr. Alternativet är att kommunen själv anställer en överförmyndarhandläggare. Ett gemensamt kansli innebär dock minskad sårbarhet samt högre kvalitet och rättsäkerhet i handläggningen. Utöver detta tillkommer arvode till Burlövs överförmyndare samt ersättare, ca 100 tkr per år. Tills för ca 5 år sedan hade Burlövs kommun jämförelsevis väldigt få personalstödssystem. Förutom ett gammalt lönesystem (Personec K) fanns enbart ett lönekartläggningssystem (MIA). Sedan dess och i samband med byte till ett nytt personal/lönesystem har kommunen successivt utökat med flera system. Ett för LAS-bevakning (Winlas), ett för löneförhandling (Personec F), ett för rehabilitering (Adato), ett för annonsering (Offentliga Jobb), ett för att rapportera tillbud och arbetsskador (DF-resons), ett för medarbetarenkäter (Enalyzer) och ett som stöd för personalhandläggning (Drafit). Inför 2015 skulle ett system för hantering av det

22 22 årliga systematiska arbetsmiljöarbetet vara av stort värde. Med ett sådant system skulle mycket tid sparas för alla inblandade och dessutom öka i kvalitét. Inom flera personalområden har kostnaderna för olika insatser finansierats genom att varje verksamhet har fått stå för sina respektive kostnader. Områdena det gäller är t ex facklig verksamhet, kompetensutveckling/utbildning och personalstödsystem. Många av dessa insatser är vanligtvis fastställda i kommunövergripande dokument och är därför inget man ska kunna välja att delta i eller inte. Förslaget är att samla kostnaderna centralt för denna typ av kommungemensamma aktiviteteter. För att kunna utveckla dialogen med medborgarna via digitala medier samt förbättra informationen på våra webbplatser behöver vi öka våra personella resurser på kommunikationsavdelningen med en halvtidstjänst. Idag har vi 1,5 heltidstjänster. En större satsning på varumärkesarbete (inklusive grafisk profil, marknadsföringsmaterial till mässor etc.) måste göras. I varumärkesarbetet bör näringsliv, föreningar och medborgare involveras för att få bästa möjliga förankring. Konsulthjälp behövs till detta. Beräknad kostnad 200tkr. Kommunikation via digitala medier ökar och vi är i stort behov av att utveckla/ anpassa vår webbplats burlov.se till mobila enheter samt möjliggöra dialog via webbplatsen. Vi kommer att behöva anlita konsulter till detta arbete. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 300tkr Investeringsbehov Investeringsobjekt KS: Fordon, maskiner hela kommunen KS: IT-kompletteringar KS: Bredbandsutbyggnad KS: Läsplattor till KF + övriga nämnder 300 KS: Webbsändning av KF 50 KS: Nytt ärendehanteringssystem KS: Beslutstödsystem 200 IT-kompletteringar & bredbandsutbyggnad: Då mycket av dagens utveckling går mot ökad mobilitet och ökad valfrihet måste vi för åren 2015 och framåt göra investeringar i trådlösa lösningar inom kommunen och även eventuellt i vissa kommunala surfzoner runt om i kommunen. Men där får respektive verksamhet ta upp investeringspengar för sina områden. Vi behöver utveckla IT-plattformen till version 2.0 där Meta-katalogen kommer att utvecklas till mer och mer automatiserade processer, varför ITkompletteringar behövs även för åren framåt. Bredbandsutbyggnaden behöver fortsätta för att vi ska kunna nå målen i Bredbandsstrategin. E-tjänsterna behöver utvecklas mot mer integration med våra större system varför investeringspengar behövs för åren 2015 och framåt. Dessa inryms i anslaget för ITkompletteringar. Om vi inte genomför dessa investeringar kommer Burlövs kommun att halka efter i den snabba samhällsutveckling som sker idag samt att både boende- och företagsattraktiviteten sjunker.

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2013-01-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-04 kl. 18.30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kävlinge kommun. Budget 2009

Kävlinge kommun. Budget 2009 Kävlinge kommun KELP 2010-2011 Förvaltningsberättelse Kävlinge kommuns organisation 3 Koncernen 3 Omvärldsanalys 5 Balanskrav God ekonomisk hushållning 8 Kommunövergripande strategiska mål 8 Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer