Försäkringar genom HTF 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar genom HTF 2007"

Transkript

1 Försäkringar genom HTF 2007

2 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att ansluta sig till och premierna är rimliga. Trygghet är inte bara din utan också din familjs angelägenhet. Med HTFs medlemsförsäkring i Folksam har du mindre att oroa dig för. Du får helt enkelt tid och lugn för annat viktigt i ditt liv. Följande är en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen. Informationen i denna broschyr avser aktuella försäkringsvillkor som normalt gäller för ett kalenderår i taget om inte gruppavtalet sägs upp. Vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring kan beställas från närmaste Folksamkontor eller hämtas på Prisbasbeloppet för 2007 är kronor. Omslagsfoto: Beppe Arvidsson / Bildhuset

3 3 HTF:s medlemsförsäkringar Som ett komplement till samhällets skyddsnät och de avtalade försäkringarna finns möjlighet för HTFs medlemmar att teckna frivillig gruppförsäkring. HTF har avtal med Folksam om bland annat olycksfallsförsäkring på fritiden och grupplivförsäkring med sjukkapital. Anledningen är att HTF vill ge dig som medlem en ekonomisk trygghet vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. En olycka kan förändra hela livssituationen för en person eller för en hel familj. Genom HTFs medlemsförsäkringar i Folksam kan alla medlemmar komma med i försäkringarna. Din gruppförsäkring innehåller: Grupplivförsäkring med sjukkapital Olycksfallsförsäkring på fritiden TFF Du kan också välja: Medlemsbarn Hemförsäkring med Allrisk Har du frågor om försäkringarna är du välkommen att kontakta Folksam på telefon eller närmaste Folksamkontor. Försäkringsbesked När du kommit med i försäkringen eller ändrar omfattning får du ett försäkringsbesked. Ändra omfattning eller utträda ur försäkringen Du kan när som helst begära ändrad omfattning eller utträda ur försäkringen, detta sker enklast genom att du kontaktar Folksam.

4 4 Grupplivförsäkring Livet kan bli annorlunda tidigare än du tror. Din ekonomi påverkas kraftigt till det sämre om du blir långvarigt sjuk. En livförsäkring kan vara en bra hjälp för de ekonomiska problem som kan uppstå. Tänk på dig själv och dina närmaste. Grupplivförsäkringen ger dig den möjligheten. Sjukkapital Sjukkapital kan betalas ut om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada drabbas av minst halv arbetsoförmåga. Det finns två typer av sjukkapital: Sjukkapital 1 utbetalas om du före fyllda 62 år har varit arbetsoförmögen i 540 dagar inom 730 dagar (två år). Ersättningen är tio procent av försäkringsbeloppet. Om du har barn som inte fyllt 20 år utbetalas ytterligare åtta procent av försäkringsbeloppet. Sjukkapital 2 utbetalas om du före fyllda 62 år har varit arbetsoförmögen i dagar inom dagar (fyra år). Ersättningen är 90 procent av försäkringsbeloppet om du är helt arbetsoförmögen. När du fyllt 40 år minskar ersättningen enligt särskild tabell i villkoret. Dödsfall Om du skulle avlida betalar försäkringen ut ett engångsbelopp till de efterlevande. Dödsfallskapitalet är 120 procent av försäkringsbeloppet om du efterlämnar barn under 20 år. I annat fall är dödsfallskapitalet lika med försäkringsbeloppet. Om du inte har meddelat annat, betalas ersättningen vid dödsfall ut i den här ordningen. I första hand till make, registrerad partner eller till den person som du är sambo med. I andra hand till antingen arvingarna eller till arvsberättigade släktingar. Detta förmånstagarförordnande är bra för de allra flesta. Men om det inte passar för dig, kan det ändras genom att du fyller i en särskild blankett för personligt förmånstagarförordnande. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet för sjuk- och dödsfallskapital bestäms i gruppavtalet och är lägre i högre ålder. Medförsäkra din partner Om du vill så kan du medförsäkra din make, registrerade partner eller sambo. Då har du förstärkt skyddet både för dig själv och din partner.

5 5 Olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring Fritidsskador TFF Om olyckan är framme! Trots alla skaderisker på jobbet, är det inte där de flesta olyckor sker. Det är i motionsspåret, i skidbacken eller på den egna tomten etcetera som vi skadar oss, det vill säga på fritiden. Så om olycksfallet leder till att du inte längre kan arbeta, kan de ekonomiska konsekvenserna bli allvarliga. Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada på fritiden. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som man drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Finns annat kroppsfel lämnas ersättning bara för de direkta följder som beror på aktuell olycksfallsskada. Vad ingår i försäkringen? Ekonomisk invaliditet Vid ekonomisk invaliditet får du ersättning om skadan medför minst åtta procent medicinsk invaliditet och du får minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad). Försäkringsbeloppet avtrappas från 50 år med fem procentenheter per år fram till 65 år. Ersättningen beräknas efter sjukersättningens nivå och det prisbasbelopp som gällde då skadan inträffade. Vid trafikskador lämnas i regel ersättning för inkomstbortfall från trafikförsäkringen. Ersättning för ekonomisk invaliditet efter en trafikskada betalas inte under förutsättning att olycksfallsskadan omfattas av trafikskadelagen. Medicinsk invaliditet Du får ersättning i förhållande till den medicinska invaliditet du beräknas få för framtiden. Försäkringsbeloppet avtrappas från 50 år med fem procentenheter per år fram till 65 år. Vid medicinska invaliditetsgrader lägre än fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Ersättningen beräknas efter det prisbasbelopp som gällde då skadan inträffade. Akutersättning Du kan få ersättning för de kostnader som olycksfallsskadan medför. Om skadan kräver läkarvård lämnas en schablonersättning under första året med högst sex procent av ett prisbasbelopp. Vid fortsatt läkarvård efter ett år kan du, mot kvitto, få ersättning med upp till sex procent av ett prisbasbelopp per år i högst fem år för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel och resor.

6 6 Merkostnader Om olycksfallet medför läkarvård lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga merkostnader, till exempel hemhjälp som uppkommer under den akuta sjuktiden. Utöver för merkostnader lämnars ersättning för skadade kläder och glasögon för den del av kostnaden som överstiger tre procent av ett prisbasbelopp. Tandskador Om dina tänder skadas vid olycksfall kan du få ersättning för den tandvård som är nödvändig. För tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning lämnas ingen ersättning. Olycksfallskapital Medför olycksfallsskadan sjukskrivning i mer än 30 dagar, lämnas därefter ersättning med tre procent eller sex procent av ett prisbasbelopp per månad i högst 335 dagar. Vilket belopp som gäller för din del framgår av erbjudandebrevet. om 365 dagar. Högst tre sådana schablonersättningar kan utbetalas från försäkringen. Dödsfall på grund av olycksfall Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett halvt prisbasbelopp till dödsboet. Krisförsäkring Försäkringen ersätter psykologkonsultationer om du som försäkrad drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av: ersättningsbar olycksfallsskada rån, hot eller överfall partners eller barns dödsfall. Du kan få behandling om du är försäkrad som privatperson (inte i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador som du fått av partner, barn, föräldrar eller syskon. Rehabilitering vid sjukdom Du kan få ersättning för rehabiliterande behandling vid sjukdom exempelvis sjukgymnastik. Du får då en schablonersättning på två procent av ett prisbasbelopp för en period

7 7 Medlemsbarn När barn och ungdomar drabbas av sjukdom eller olycksfall har de ofta ett dåligt försäkringsskydd. Skolförsäkringarna gäller ofta bara vid olycksfall och under skoltid. Medlemsbarn ger ett mycket bra skydd både vid sjukdom och olycksfallsskada. Och det gäller dygnet runt. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn som ännu inte fyllt 22 år. Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada på fritiden. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som man drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Finns annat kroppsfel lämnas ersättning bara för de direkta följder som beror på aktuell olycksfallsskada. Detta ingår i Medlemsbarn Medicinsk invaliditet Ersättning med upp till 20 prisbasbelopp beroende på grad av invaliditet vid sjukdom och olycksfall. Ekonomisk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet kan lämnas med upp till 20 prisbasbelopp vid minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) som beviljas innan 32 år uppnås. Som ett förskott kan aktivitetskapital utbetalas från 19 år om aktivitetsersättning beviljas. Undantag kan finnas, om den försäkrade innan försäkringen tecknats beviljats aktivitets-, sjukersättning eller vårdbidrag eller vid vård på institution. Ersättning för läke- och resekostnader Läkar- och sjukvård, läkemedel och behandling Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Medicinsk rehabilitering Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Behandlingsresor Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Resor mellan bostad och arbetsplats/skola Vid sjukdom Nej Vid olycksfall Ja Ersättningstid Vid sjukdom inom 3 år Vid olycksfall inom 5 år Självrisk Vid sjukdom 3 % av pbb Vid olycksfall Ingen pbb = prisbasbelopp Tandskadekostnader Ersätts vid olycksfallsskada.

8 8 Skadade kläder och glasögon Ersätts med högst 0,25 prisbasbelopp om olycksfallsskada leder till läkarbehandling. Anlagsprövning och rehabiliteringshjälpmedel Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för anlagsprövning och rehabiliteringshjälpmedel (högst 0,5 prisbasbelopp). Sjukhusvistelse Efter minst åtta dagars sjukhusvistelse på grund av olycksfall eller sjukdom lämnas ersättning från dag ett med 0,4 procent av prisbasbeloppet per dag i högst 365 dagar inom tre år. Vanprydande ärr Ersättning vid ärr på grund av sjukdom eller olycksfall som kräver läkarvård. Dödsfallsersättning Vid dödsfall utbetalas ett prisbasbelopp oberoende av orsaken. Begränsningar i försäkringarnas giltighet För alla försäkringar gäller att det finns begränsningar för ersättning vid vistelse utomlands, vid krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar. Årlig kostnadsersättning Ersättning lämnas i förhållande till preliminär medicinsk invaliditetsgrad, dock vid lägst 5 procents invaliditetsgrad. Ersättning betalas i procent av prisbasbeloppet (100 procent lika med ett prisbasbelopp per år). Ersättning betalas till dess att definitiv invaliditetsgrad fastställts, men längst i tre år.

9 9 Hemförsäkring med Allrisk I ditt försäkringsskydd kan även hemförsäkring med Allrisk ingå. Beloppslös du blir alltid försäkrad till rätt värde och du riskerar inte att bli underförsäkrad Efterskydd om du till exempel byter fackförbund Hemförsäkringen gäller inom Norden för alla som är folkbokförda och bosatta i samma bostad som du. Det trygga boendet Med hemförsäkringen får du tillgång till Det trygga boendet. Det är ett unikt skydd inte bara för din bostad utan för hela din familj. Med Det trygga boendet får du tillgång till många värdefulla tjänster som gör ditt boende både tryggare och enklare oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det trygga boendet ger dig: Bygg- och hantverkarservice Juridikservice Bo kvar-försäkring Banktjänster Säkerhetsprodukter Dessutom för dig som bor i villa: Hantverkarjour Trygghetsavtal Egendomsskydd Gäller för alla försäkrades personliga lösöre för privat bruk. Viss egendom är undantagen, exempelvis bilar och båtar. Beloppsbegränsningar finns för saker som förvaras utanför bostaden. För stöldbegärlig egendom (smycken, antikviteter, tv, stereo, datorer med mera) gäller begränsat försäkringsskydd utanför bostaden. Ansvar Gäller när någon utanför familjen kräver dig på skadestånd för personeller sakskada som du förorsakat i privatlivet. I regel krävs att du varit vårdslös eller försumlig för att du ska bli skadeståndsskyldig. Rättsskydd Ombuds- eller rättegångskostnader upp till tre prisbasbelopp för tvist i privatlivet som kan leda till rättegång. Gäller inte skilsmässotvister, arbetsrättsliga tvister och brottmål. Överfall Om du blir utsatt för misshandel, grova sexualbrott eller andra överfall kan du få ersättning. Det finns vissa undantag i skyddet, bland annat om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas då du är påverkad av alkohol eller

10 10 Allrisk Ersätter skador på eller förlust av egendom genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel om du tappar kameran i golvet eller spiller på den dyrbara soffan etcetera, det vill säga sådana skador som inte kan ersättas genom hemförsäkringen. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Självrisker Grundsjälvrisk: kronor vid varje skadetillfälle Rättsskydd: 20 procent av kostnaderna, men lägst kronor. I en del fall slipper du självrisk, till exempel om du installerat och använt av Folksam godkända lås, men ändå råkar ut för inbrott. Vissa delar av reseskyddet är utan självrisk.

11 11 Anslutningskrav HTF har beslutat att olycksfallsförsäkring på fritiden (TFF) och grupplivförsäkring med sjukkapital ska erbjudas alla medlemmar i HTF med automatisk anslutning. Den som inte vill vara med kan anmäla detta reservera sig. Eftersom avtalet omfattar både olycksfallsförsäkring (TFF) och grupplivförsäkring med sjukkapital kan du välja att bara vara med i den ena försäkringen. Medlem som vill medförsäkra sin make, registrerad partner eller sambo måste anmäla detta. Använd svarstalongen i erbjudandebrevet för att meddela Folksam hur du vill ha det. En fördel med automatisk anslutning är att medlemmar och medförsäkrade får ett försäkringsskydd även om de skulle ha en sämre hälsa, vilket skulle vara omöjligt i en individuell försäkring. För att omfattas av sjukkapitalet i grupplivförsäkringen krävs dock att man är fullt arbetsför vid inträdet i försäkringen eller 30 dagar i en följd därefter. Hemförsäkring med Allrisk Som medlem i HTF har du också möjlighet att teckna en bra och billig hemförsäkring där en Allriskförsäkring ingår. Meddela i så fall Folksam. Anmälningsblankett finns i slutet av denna broschyr. Fullt arbetsför För att anses som fullt arbetsför ska man utan inskränkningar kunna fullgöra sitt vanliga arbete (hel- eller deltid) på arbetsplatsen eller i hemmet. Fullt arbetsför är inte den som till någon del är sjukskriven, får sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller motsvarande. Fullt arbetsför anses inte heller den vara som beviljats vårdbidrag, är lönebidragsanställd, uppbär utbildningsbidrag, aktivitetsstöd, anställningsstöd eller motsvarande, eller som av hälsoskäl fått anpassat arbete. Den som har vilande sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning anses inte vara fullt arbetsför under den tid som sjukersättning eller aktivitetsersättning förklarats vilande. Den som av hälsoskäl fått anpassat arbete, är lönebidragsanställd eller uppbär anställningsstöd eller motsvarande, kan ändå anses som fullt arbetsför efter det att han/hon utan inskränkningar under försäkringstiden fullgjort sådant i två års tid utan sjuk-

12 12 perioder överstigande 28 kalenderdagar i en följd. Den som har eller har haft sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller motsvarande anses som fullt arbetsför igen efter det att han/hon varit fullt arbetsför i två år utan sjukperioder överstigande 28 kalenderdagar i en följd. Dessa krav gäller endast för sjukkapitalsdelen. För att omfattas av dödsfallskapitalet gäller inga inträdeskrav. Detta gäller även medförsäkrad. Sjuk och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom, Medlemsbarn Alla barn får komma med i försäkringen oavsett hälsotillstånd. I stället så har vi valt vissa tids- och åldersgränser. Exempelvis får du ersättning för sjukhusvistelse om barnet är över ett år vid behov av vård första gången, årlig kostnadsersättning och ersättning för invaliditet om barnet är två år och varit ansluten till försäkringen i sex månader när sjukdomen visar sig, dödsfallsersättning om försäkringen varit i kraft i sex månader vid dödsfallet. Men det här är begränsningar som bara gäller vid sjukdom. Medlemsbarn gäller naturligtvis vid olycksfallsskada från första stund du tecknat den. Nu kan Medlemsbarn även tecknas för barnbarn. Anmälningsblankett finns i slutet av denna broschyr. Olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring Fritidsskador TFF Det är inga särskilda inträdeskrav för att anmäla sig till olycksfallsförsäkringen.

13 13 Informationscenter Försäkringsservice på många språk Försäkringar är en viktig trygghet i vardagen som alla ska ha tillgång till. Hos vårt informationscenter får du information om försäkring och trygghet i Sverige på ditt eget språk eller på lätt svenska. Vi informerar bland annat om Fackligt medlemskap och medlemsförsäkringar Premie- och avtalspension Försäkringar för dig och din familj Motor- och båtförsäkringar Hem- och boendeförsäkringar Banktjänster Säkerhet och skydd Arabiska Bosniska Engelska Italienska Kroatiska Pashto/dari Persiska Polska Ryska Serbiska Somaliska Spanska Svenska (lätt) Turkiska Tyska

14 14 Detta gäller alla försäkringar Om du ångar dig Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar när det gäller livförsäkring och inom 14 dagar när det gäller andra försäkringar. Ångerfristen räknas från den tidpunkt du fått alla handlingar. om du ångrar dig måste du meddela Folksam som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit i kraft. Viktigt vid skada Den här broschyren ger en översikt. Om du skulle drabbas av skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Du får dem med försäkringsbeskedet, men du kan också beställa dem på närmaste Folksamkontor eller på Om vi inte skulle komma överens Vänd dig till Folksam, i första hand till den som handlagt ditt ärende. Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vissa ärenden kan prövas av Persomförsäkringsnämnden. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt lag. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för grupplivförsäkring är Folksam ömsesidig livförsäkring och för övrig försäkring är Folksam ömsesidig sakförsäkring, adress Stockholm, telefon Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring.

15 15 Jämförelse Medlemsförsäkringar och individuellt tecknade försäkringar Medlem i HTF Skillnaden mellan medlemsförsäkringar och indidviduella försäkringar är framförallt villkoren, omfattningen i försäkringen, anslutningsformer samt premien medlem ska betala. I denna jämförelse är utgångspunkten premien. Jämförelsen gäller en medlem, 40 år. Prisbasbelopp 2007 är kronor. Prisjämförelse per månad. HTFs medlemsförsäkringar TFF Olycksfallsförsäkring på fritid Premie för medlem 33,50 kronor Medlemshem med Allrisk Hemförsäkring. Bosatt i Gävle. Premie 113 kronor Gruppliv inklusive sjukkapital Premie för 6 prisbasbelopp upp till 29 år 87,00 kronor år kronor år 173,50 kronor Rehabcheckar, möjlighet till rehabilitering på Folksams rehabkliniker. Barngruppliv ingår i medlemmens Gruppliv 0,5 prisbasbelopp. Medlem som tar hela paketet enligt ovan, betalar utöver fackavgiften Premie upp till 29 år 233,50 kronor år 277,00 kronor år 320,00 kronor Medlemsbarn Utan hälsoförklaring. Premie 60, 50 kronor per barn Individuell lösning Motsvarande personskadeförsäkring Premie 94,80 kronor Hem, försäkringsbelopp kronor inklusive Allrisk. (Bosatt i Gävle, född 1967). Premie 184 kronor Motsvarande dödsfallsförsäkring ( kronor) Premie 103 kronor. Ingen motsvarighet till sjukkapital. Ingen motsvarighet till Barngruppliv. Individuella lösningar (enligt ovan) Premie 381,80 kronor (hälsoförklaring krävs). Barnförsäkring Hälsoförklaring krävs. 30 prisbasbelopp. Premie 109,90 kronor per barn

16 16 Några viktiga begrepp Gruppavtal Ett avtal som ingåtts mellan en grupp och Folksam om försäkring för gruppens medlemmar. Ett gruppavtal gäller normalt för ett år i sänder. Gruppmedlem Person som tillhör den grupp av exempelvis anställda eller föreningsmedlemmar som bestäms av gruppavtalet och som är försäkrad enligt gruppavtalet. Medförsäkrad En gruppmedlems make, registrerade partner, sambo eller barn/barnbarn som är försäkrad enligt gruppavtalet. Registrerad partner Person med vilken gruppmedlem låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Prisbasbelopp för år 2007 är kronor. Sjukkapital Sjukkapitalet ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall som medför långvarig arbetsoförmåga. Dödsfallskapital Det belopp som utbetalas till förmånstagare vid dödsfall. Olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Sambo Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt sambolagen.

17 17 Folksams övriga erbjudanden Bil En stor del av landets personbilar är försäkrade i Folksam. Vid sidan av försäkringsverksamheten har Folksam sedan många år en avancerad trafiksäkerhetsforskning. Villa, fritidshus Du som har villa kan komplettera din hemförsäkring med en villaförsäkring. Har du fritidshus finns fritidshusförsäkring. Husdjur Hundar och katter är kära familjemedlemmar. En husdjursförsäkring är tryggt vid sjukdom och olyckor. Fondsparande Folksam erbjuder ett brett urval av fonder att spara i. Du kan själv lätt styra hur du vill sprida ditt fondsparande mellan olika former av placeringar. Folksam autogiro Med autogiro slipper du sitta hemma och fylla i giroblanketter varje månad. Försäkringen betalas automatiskt via ditt lönekonto. Och det kostar inget extra.

18 18 Fler förmåner som du kan utnyttja när som helst Säkerhetsutrustning På Folksam har vi lång och gedigen erfarenhet av skadeförebyggande arbete. Vi samarbetar med ett antal handplockade tillverkare och leverantörer för att ta fram prisvärda produkter. I vår säkerhetskatalog får du en samlad överblick över alla de möjligheter du har att förbättra säkerheten i hemmet. Beställ den! Vår Trygghet Varje år ger Folksam ut Vår Trygghet, en handbok om våra sociala rättigheter som enkelt och överskådligt beskriver socialförsäkringssystemet och de lagar och regler som gäller. Boken kan köpas via Hur säker är bilen? Folksams forskning kring bilars trafiksäkerhet bygger på studier av verkliga olyckor. Sedan snart 30 år tillbaka ger vi ut en sammanställning där olika bilmodeller rankas ur säkerhetssynpunkt. Läs den om du funderar på att byta bil. Byggmiljöguiden Ska du bygga om eller renovera? Beställ då Folksams Byggmiljöguide, en unik sammanställning av hur olika byggmaterial och produkter påverkar miljön. Fara med barn Ett område som vi känner extra starkt för är barnsäkerhet i bil. I Fara med barn får du många goda råd. Test av utomhusfärger Vi har testat hållbarheten hos olika utomhusfärger. Vår lägesrapport är nyttig läsning om du ska måla om ditt hus. Besök oss gärna på eller hör av dig till närmaste Folksamkontor om du är intresserad av dessa trycksaker. R

19 Anmälan Hemförsäkring Medlemsbarn Skicka Anmälan i ofrankerat kuvert till: Folksam Frisvar Kramfors. Förbund/ Grupp Anmälan om anslutning till förbundets hemförsäkring Tillhör förbund/grupp Namn Personnummer (år, månad, dag, nr) Gruppavtal nr Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefon, även riktnr Anmälan om ändring av försäkring Anmälan om senare inträde Vår familj har hem-/villaförsäkring i Folksam som ska anpassas till förbundets försäkring: Jag vill ansluta mig till försäkringen fr o m den 1:a i här angiven månad och år: Folksams försäkringsnr, se försäkringsbrevet Månad (2 siffror) År (2 siffror) Anmälan till Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar Barnens tilltalsnamn Barnens personnr (år, månad, dag, nr) Autogiro Underskrift Jag vill ha information om autogiro Datum Namnteckning

20 R

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2009 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor B14 Gäller från och med 2014 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12050 14-01 Innehåll Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring... 4 A. Förklaring av viktiga

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007 Villkor L304 Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från och med den 1 juli 2007 Olycksfallsförsäkring 1. Försäkringen gäller med följande moment Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig Livförsäkring Folksam ömsesidig Sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig Livförsäkring Folksam ömsesidig Sakförsäkring Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig Livförsäkring Folksam ömsesidig Sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer