Försäkringar genom HTF 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar genom HTF 2007"

Transkript

1 Försäkringar genom HTF 2007

2 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att ansluta sig till och premierna är rimliga. Trygghet är inte bara din utan också din familjs angelägenhet. Med HTFs medlemsförsäkring i Folksam har du mindre att oroa dig för. Du får helt enkelt tid och lugn för annat viktigt i ditt liv. Följande är en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen. Informationen i denna broschyr avser aktuella försäkringsvillkor som normalt gäller för ett kalenderår i taget om inte gruppavtalet sägs upp. Vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring kan beställas från närmaste Folksamkontor eller hämtas på Prisbasbeloppet för 2007 är kronor. Omslagsfoto: Beppe Arvidsson / Bildhuset

3 3 HTF:s medlemsförsäkringar Som ett komplement till samhällets skyddsnät och de avtalade försäkringarna finns möjlighet för HTFs medlemmar att teckna frivillig gruppförsäkring. HTF har avtal med Folksam om bland annat olycksfallsförsäkring på fritiden och grupplivförsäkring med sjukkapital. Anledningen är att HTF vill ge dig som medlem en ekonomisk trygghet vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. En olycka kan förändra hela livssituationen för en person eller för en hel familj. Genom HTFs medlemsförsäkringar i Folksam kan alla medlemmar komma med i försäkringarna. Din gruppförsäkring innehåller: Grupplivförsäkring med sjukkapital Olycksfallsförsäkring på fritiden TFF Du kan också välja: Medlemsbarn Hemförsäkring med Allrisk Har du frågor om försäkringarna är du välkommen att kontakta Folksam på telefon eller närmaste Folksamkontor. Försäkringsbesked När du kommit med i försäkringen eller ändrar omfattning får du ett försäkringsbesked. Ändra omfattning eller utträda ur försäkringen Du kan när som helst begära ändrad omfattning eller utträda ur försäkringen, detta sker enklast genom att du kontaktar Folksam.

4 4 Grupplivförsäkring Livet kan bli annorlunda tidigare än du tror. Din ekonomi påverkas kraftigt till det sämre om du blir långvarigt sjuk. En livförsäkring kan vara en bra hjälp för de ekonomiska problem som kan uppstå. Tänk på dig själv och dina närmaste. Grupplivförsäkringen ger dig den möjligheten. Sjukkapital Sjukkapital kan betalas ut om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada drabbas av minst halv arbetsoförmåga. Det finns två typer av sjukkapital: Sjukkapital 1 utbetalas om du före fyllda 62 år har varit arbetsoförmögen i 540 dagar inom 730 dagar (två år). Ersättningen är tio procent av försäkringsbeloppet. Om du har barn som inte fyllt 20 år utbetalas ytterligare åtta procent av försäkringsbeloppet. Sjukkapital 2 utbetalas om du före fyllda 62 år har varit arbetsoförmögen i dagar inom dagar (fyra år). Ersättningen är 90 procent av försäkringsbeloppet om du är helt arbetsoförmögen. När du fyllt 40 år minskar ersättningen enligt särskild tabell i villkoret. Dödsfall Om du skulle avlida betalar försäkringen ut ett engångsbelopp till de efterlevande. Dödsfallskapitalet är 120 procent av försäkringsbeloppet om du efterlämnar barn under 20 år. I annat fall är dödsfallskapitalet lika med försäkringsbeloppet. Om du inte har meddelat annat, betalas ersättningen vid dödsfall ut i den här ordningen. I första hand till make, registrerad partner eller till den person som du är sambo med. I andra hand till antingen arvingarna eller till arvsberättigade släktingar. Detta förmånstagarförordnande är bra för de allra flesta. Men om det inte passar för dig, kan det ändras genom att du fyller i en särskild blankett för personligt förmånstagarförordnande. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet för sjuk- och dödsfallskapital bestäms i gruppavtalet och är lägre i högre ålder. Medförsäkra din partner Om du vill så kan du medförsäkra din make, registrerade partner eller sambo. Då har du förstärkt skyddet både för dig själv och din partner.

5 5 Olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring Fritidsskador TFF Om olyckan är framme! Trots alla skaderisker på jobbet, är det inte där de flesta olyckor sker. Det är i motionsspåret, i skidbacken eller på den egna tomten etcetera som vi skadar oss, det vill säga på fritiden. Så om olycksfallet leder till att du inte längre kan arbeta, kan de ekonomiska konsekvenserna bli allvarliga. Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada på fritiden. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som man drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Finns annat kroppsfel lämnas ersättning bara för de direkta följder som beror på aktuell olycksfallsskada. Vad ingår i försäkringen? Ekonomisk invaliditet Vid ekonomisk invaliditet får du ersättning om skadan medför minst åtta procent medicinsk invaliditet och du får minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad). Försäkringsbeloppet avtrappas från 50 år med fem procentenheter per år fram till 65 år. Ersättningen beräknas efter sjukersättningens nivå och det prisbasbelopp som gällde då skadan inträffade. Vid trafikskador lämnas i regel ersättning för inkomstbortfall från trafikförsäkringen. Ersättning för ekonomisk invaliditet efter en trafikskada betalas inte under förutsättning att olycksfallsskadan omfattas av trafikskadelagen. Medicinsk invaliditet Du får ersättning i förhållande till den medicinska invaliditet du beräknas få för framtiden. Försäkringsbeloppet avtrappas från 50 år med fem procentenheter per år fram till 65 år. Vid medicinska invaliditetsgrader lägre än fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Ersättningen beräknas efter det prisbasbelopp som gällde då skadan inträffade. Akutersättning Du kan få ersättning för de kostnader som olycksfallsskadan medför. Om skadan kräver läkarvård lämnas en schablonersättning under första året med högst sex procent av ett prisbasbelopp. Vid fortsatt läkarvård efter ett år kan du, mot kvitto, få ersättning med upp till sex procent av ett prisbasbelopp per år i högst fem år för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel och resor.

6 6 Merkostnader Om olycksfallet medför läkarvård lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga merkostnader, till exempel hemhjälp som uppkommer under den akuta sjuktiden. Utöver för merkostnader lämnars ersättning för skadade kläder och glasögon för den del av kostnaden som överstiger tre procent av ett prisbasbelopp. Tandskador Om dina tänder skadas vid olycksfall kan du få ersättning för den tandvård som är nödvändig. För tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning lämnas ingen ersättning. Olycksfallskapital Medför olycksfallsskadan sjukskrivning i mer än 30 dagar, lämnas därefter ersättning med tre procent eller sex procent av ett prisbasbelopp per månad i högst 335 dagar. Vilket belopp som gäller för din del framgår av erbjudandebrevet. om 365 dagar. Högst tre sådana schablonersättningar kan utbetalas från försäkringen. Dödsfall på grund av olycksfall Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett halvt prisbasbelopp till dödsboet. Krisförsäkring Försäkringen ersätter psykologkonsultationer om du som försäkrad drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av: ersättningsbar olycksfallsskada rån, hot eller överfall partners eller barns dödsfall. Du kan få behandling om du är försäkrad som privatperson (inte i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador som du fått av partner, barn, föräldrar eller syskon. Rehabilitering vid sjukdom Du kan få ersättning för rehabiliterande behandling vid sjukdom exempelvis sjukgymnastik. Du får då en schablonersättning på två procent av ett prisbasbelopp för en period

7 7 Medlemsbarn När barn och ungdomar drabbas av sjukdom eller olycksfall har de ofta ett dåligt försäkringsskydd. Skolförsäkringarna gäller ofta bara vid olycksfall och under skoltid. Medlemsbarn ger ett mycket bra skydd både vid sjukdom och olycksfallsskada. Och det gäller dygnet runt. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn som ännu inte fyllt 22 år. Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada på fritiden. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som man drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Finns annat kroppsfel lämnas ersättning bara för de direkta följder som beror på aktuell olycksfallsskada. Detta ingår i Medlemsbarn Medicinsk invaliditet Ersättning med upp till 20 prisbasbelopp beroende på grad av invaliditet vid sjukdom och olycksfall. Ekonomisk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet kan lämnas med upp till 20 prisbasbelopp vid minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) som beviljas innan 32 år uppnås. Som ett förskott kan aktivitetskapital utbetalas från 19 år om aktivitetsersättning beviljas. Undantag kan finnas, om den försäkrade innan försäkringen tecknats beviljats aktivitets-, sjukersättning eller vårdbidrag eller vid vård på institution. Ersättning för läke- och resekostnader Läkar- och sjukvård, läkemedel och behandling Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Medicinsk rehabilitering Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Behandlingsresor Vid sjukdom Ja Vid olycksfall Ja Resor mellan bostad och arbetsplats/skola Vid sjukdom Nej Vid olycksfall Ja Ersättningstid Vid sjukdom inom 3 år Vid olycksfall inom 5 år Självrisk Vid sjukdom 3 % av pbb Vid olycksfall Ingen pbb = prisbasbelopp Tandskadekostnader Ersätts vid olycksfallsskada.

8 8 Skadade kläder och glasögon Ersätts med högst 0,25 prisbasbelopp om olycksfallsskada leder till läkarbehandling. Anlagsprövning och rehabiliteringshjälpmedel Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för anlagsprövning och rehabiliteringshjälpmedel (högst 0,5 prisbasbelopp). Sjukhusvistelse Efter minst åtta dagars sjukhusvistelse på grund av olycksfall eller sjukdom lämnas ersättning från dag ett med 0,4 procent av prisbasbeloppet per dag i högst 365 dagar inom tre år. Vanprydande ärr Ersättning vid ärr på grund av sjukdom eller olycksfall som kräver läkarvård. Dödsfallsersättning Vid dödsfall utbetalas ett prisbasbelopp oberoende av orsaken. Begränsningar i försäkringarnas giltighet För alla försäkringar gäller att det finns begränsningar för ersättning vid vistelse utomlands, vid krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar. Årlig kostnadsersättning Ersättning lämnas i förhållande till preliminär medicinsk invaliditetsgrad, dock vid lägst 5 procents invaliditetsgrad. Ersättning betalas i procent av prisbasbeloppet (100 procent lika med ett prisbasbelopp per år). Ersättning betalas till dess att definitiv invaliditetsgrad fastställts, men längst i tre år.

9 9 Hemförsäkring med Allrisk I ditt försäkringsskydd kan även hemförsäkring med Allrisk ingå. Beloppslös du blir alltid försäkrad till rätt värde och du riskerar inte att bli underförsäkrad Efterskydd om du till exempel byter fackförbund Hemförsäkringen gäller inom Norden för alla som är folkbokförda och bosatta i samma bostad som du. Det trygga boendet Med hemförsäkringen får du tillgång till Det trygga boendet. Det är ett unikt skydd inte bara för din bostad utan för hela din familj. Med Det trygga boendet får du tillgång till många värdefulla tjänster som gör ditt boende både tryggare och enklare oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det trygga boendet ger dig: Bygg- och hantverkarservice Juridikservice Bo kvar-försäkring Banktjänster Säkerhetsprodukter Dessutom för dig som bor i villa: Hantverkarjour Trygghetsavtal Egendomsskydd Gäller för alla försäkrades personliga lösöre för privat bruk. Viss egendom är undantagen, exempelvis bilar och båtar. Beloppsbegränsningar finns för saker som förvaras utanför bostaden. För stöldbegärlig egendom (smycken, antikviteter, tv, stereo, datorer med mera) gäller begränsat försäkringsskydd utanför bostaden. Ansvar Gäller när någon utanför familjen kräver dig på skadestånd för personeller sakskada som du förorsakat i privatlivet. I regel krävs att du varit vårdslös eller försumlig för att du ska bli skadeståndsskyldig. Rättsskydd Ombuds- eller rättegångskostnader upp till tre prisbasbelopp för tvist i privatlivet som kan leda till rättegång. Gäller inte skilsmässotvister, arbetsrättsliga tvister och brottmål. Överfall Om du blir utsatt för misshandel, grova sexualbrott eller andra överfall kan du få ersättning. Det finns vissa undantag i skyddet, bland annat om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas då du är påverkad av alkohol eller

10 10 Allrisk Ersätter skador på eller förlust av egendom genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel om du tappar kameran i golvet eller spiller på den dyrbara soffan etcetera, det vill säga sådana skador som inte kan ersättas genom hemförsäkringen. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Självrisker Grundsjälvrisk: kronor vid varje skadetillfälle Rättsskydd: 20 procent av kostnaderna, men lägst kronor. I en del fall slipper du självrisk, till exempel om du installerat och använt av Folksam godkända lås, men ändå råkar ut för inbrott. Vissa delar av reseskyddet är utan självrisk.

11 11 Anslutningskrav HTF har beslutat att olycksfallsförsäkring på fritiden (TFF) och grupplivförsäkring med sjukkapital ska erbjudas alla medlemmar i HTF med automatisk anslutning. Den som inte vill vara med kan anmäla detta reservera sig. Eftersom avtalet omfattar både olycksfallsförsäkring (TFF) och grupplivförsäkring med sjukkapital kan du välja att bara vara med i den ena försäkringen. Medlem som vill medförsäkra sin make, registrerad partner eller sambo måste anmäla detta. Använd svarstalongen i erbjudandebrevet för att meddela Folksam hur du vill ha det. En fördel med automatisk anslutning är att medlemmar och medförsäkrade får ett försäkringsskydd även om de skulle ha en sämre hälsa, vilket skulle vara omöjligt i en individuell försäkring. För att omfattas av sjukkapitalet i grupplivförsäkringen krävs dock att man är fullt arbetsför vid inträdet i försäkringen eller 30 dagar i en följd därefter. Hemförsäkring med Allrisk Som medlem i HTF har du också möjlighet att teckna en bra och billig hemförsäkring där en Allriskförsäkring ingår. Meddela i så fall Folksam. Anmälningsblankett finns i slutet av denna broschyr. Fullt arbetsför För att anses som fullt arbetsför ska man utan inskränkningar kunna fullgöra sitt vanliga arbete (hel- eller deltid) på arbetsplatsen eller i hemmet. Fullt arbetsför är inte den som till någon del är sjukskriven, får sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller motsvarande. Fullt arbetsför anses inte heller den vara som beviljats vårdbidrag, är lönebidragsanställd, uppbär utbildningsbidrag, aktivitetsstöd, anställningsstöd eller motsvarande, eller som av hälsoskäl fått anpassat arbete. Den som har vilande sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning anses inte vara fullt arbetsför under den tid som sjukersättning eller aktivitetsersättning förklarats vilande. Den som av hälsoskäl fått anpassat arbete, är lönebidragsanställd eller uppbär anställningsstöd eller motsvarande, kan ändå anses som fullt arbetsför efter det att han/hon utan inskränkningar under försäkringstiden fullgjort sådant i två års tid utan sjuk-

12 12 perioder överstigande 28 kalenderdagar i en följd. Den som har eller har haft sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller motsvarande anses som fullt arbetsför igen efter det att han/hon varit fullt arbetsför i två år utan sjukperioder överstigande 28 kalenderdagar i en följd. Dessa krav gäller endast för sjukkapitalsdelen. För att omfattas av dödsfallskapitalet gäller inga inträdeskrav. Detta gäller även medförsäkrad. Sjuk och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom, Medlemsbarn Alla barn får komma med i försäkringen oavsett hälsotillstånd. I stället så har vi valt vissa tids- och åldersgränser. Exempelvis får du ersättning för sjukhusvistelse om barnet är över ett år vid behov av vård första gången, årlig kostnadsersättning och ersättning för invaliditet om barnet är två år och varit ansluten till försäkringen i sex månader när sjukdomen visar sig, dödsfallsersättning om försäkringen varit i kraft i sex månader vid dödsfallet. Men det här är begränsningar som bara gäller vid sjukdom. Medlemsbarn gäller naturligtvis vid olycksfallsskada från första stund du tecknat den. Nu kan Medlemsbarn även tecknas för barnbarn. Anmälningsblankett finns i slutet av denna broschyr. Olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring Fritidsskador TFF Det är inga särskilda inträdeskrav för att anmäla sig till olycksfallsförsäkringen.

13 13 Informationscenter Försäkringsservice på många språk Försäkringar är en viktig trygghet i vardagen som alla ska ha tillgång till. Hos vårt informationscenter får du information om försäkring och trygghet i Sverige på ditt eget språk eller på lätt svenska. Vi informerar bland annat om Fackligt medlemskap och medlemsförsäkringar Premie- och avtalspension Försäkringar för dig och din familj Motor- och båtförsäkringar Hem- och boendeförsäkringar Banktjänster Säkerhet och skydd Arabiska Bosniska Engelska Italienska Kroatiska Pashto/dari Persiska Polska Ryska Serbiska Somaliska Spanska Svenska (lätt) Turkiska Tyska

14 14 Detta gäller alla försäkringar Om du ångar dig Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar när det gäller livförsäkring och inom 14 dagar när det gäller andra försäkringar. Ångerfristen räknas från den tidpunkt du fått alla handlingar. om du ångrar dig måste du meddela Folksam som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit i kraft. Viktigt vid skada Den här broschyren ger en översikt. Om du skulle drabbas av skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Du får dem med försäkringsbeskedet, men du kan också beställa dem på närmaste Folksamkontor eller på Om vi inte skulle komma överens Vänd dig till Folksam, i första hand till den som handlagt ditt ärende. Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vissa ärenden kan prövas av Persomförsäkringsnämnden. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt lag. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för grupplivförsäkring är Folksam ömsesidig livförsäkring och för övrig försäkring är Folksam ömsesidig sakförsäkring, adress Stockholm, telefon Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring.

15 15 Jämförelse Medlemsförsäkringar och individuellt tecknade försäkringar Medlem i HTF Skillnaden mellan medlemsförsäkringar och indidviduella försäkringar är framförallt villkoren, omfattningen i försäkringen, anslutningsformer samt premien medlem ska betala. I denna jämförelse är utgångspunkten premien. Jämförelsen gäller en medlem, 40 år. Prisbasbelopp 2007 är kronor. Prisjämförelse per månad. HTFs medlemsförsäkringar TFF Olycksfallsförsäkring på fritid Premie för medlem 33,50 kronor Medlemshem med Allrisk Hemförsäkring. Bosatt i Gävle. Premie 113 kronor Gruppliv inklusive sjukkapital Premie för 6 prisbasbelopp upp till 29 år 87,00 kronor år kronor år 173,50 kronor Rehabcheckar, möjlighet till rehabilitering på Folksams rehabkliniker. Barngruppliv ingår i medlemmens Gruppliv 0,5 prisbasbelopp. Medlem som tar hela paketet enligt ovan, betalar utöver fackavgiften Premie upp till 29 år 233,50 kronor år 277,00 kronor år 320,00 kronor Medlemsbarn Utan hälsoförklaring. Premie 60, 50 kronor per barn Individuell lösning Motsvarande personskadeförsäkring Premie 94,80 kronor Hem, försäkringsbelopp kronor inklusive Allrisk. (Bosatt i Gävle, född 1967). Premie 184 kronor Motsvarande dödsfallsförsäkring ( kronor) Premie 103 kronor. Ingen motsvarighet till sjukkapital. Ingen motsvarighet till Barngruppliv. Individuella lösningar (enligt ovan) Premie 381,80 kronor (hälsoförklaring krävs). Barnförsäkring Hälsoförklaring krävs. 30 prisbasbelopp. Premie 109,90 kronor per barn

16 16 Några viktiga begrepp Gruppavtal Ett avtal som ingåtts mellan en grupp och Folksam om försäkring för gruppens medlemmar. Ett gruppavtal gäller normalt för ett år i sänder. Gruppmedlem Person som tillhör den grupp av exempelvis anställda eller föreningsmedlemmar som bestäms av gruppavtalet och som är försäkrad enligt gruppavtalet. Medförsäkrad En gruppmedlems make, registrerade partner, sambo eller barn/barnbarn som är försäkrad enligt gruppavtalet. Registrerad partner Person med vilken gruppmedlem låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Prisbasbelopp för år 2007 är kronor. Sjukkapital Sjukkapitalet ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall som medför långvarig arbetsoförmåga. Dödsfallskapital Det belopp som utbetalas till förmånstagare vid dödsfall. Olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Sambo Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt sambolagen.

17 17 Folksams övriga erbjudanden Bil En stor del av landets personbilar är försäkrade i Folksam. Vid sidan av försäkringsverksamheten har Folksam sedan många år en avancerad trafiksäkerhetsforskning. Villa, fritidshus Du som har villa kan komplettera din hemförsäkring med en villaförsäkring. Har du fritidshus finns fritidshusförsäkring. Husdjur Hundar och katter är kära familjemedlemmar. En husdjursförsäkring är tryggt vid sjukdom och olyckor. Fondsparande Folksam erbjuder ett brett urval av fonder att spara i. Du kan själv lätt styra hur du vill sprida ditt fondsparande mellan olika former av placeringar. Folksam autogiro Med autogiro slipper du sitta hemma och fylla i giroblanketter varje månad. Försäkringen betalas automatiskt via ditt lönekonto. Och det kostar inget extra.

18 18 Fler förmåner som du kan utnyttja när som helst Säkerhetsutrustning På Folksam har vi lång och gedigen erfarenhet av skadeförebyggande arbete. Vi samarbetar med ett antal handplockade tillverkare och leverantörer för att ta fram prisvärda produkter. I vår säkerhetskatalog får du en samlad överblick över alla de möjligheter du har att förbättra säkerheten i hemmet. Beställ den! Vår Trygghet Varje år ger Folksam ut Vår Trygghet, en handbok om våra sociala rättigheter som enkelt och överskådligt beskriver socialförsäkringssystemet och de lagar och regler som gäller. Boken kan köpas via Hur säker är bilen? Folksams forskning kring bilars trafiksäkerhet bygger på studier av verkliga olyckor. Sedan snart 30 år tillbaka ger vi ut en sammanställning där olika bilmodeller rankas ur säkerhetssynpunkt. Läs den om du funderar på att byta bil. Byggmiljöguiden Ska du bygga om eller renovera? Beställ då Folksams Byggmiljöguide, en unik sammanställning av hur olika byggmaterial och produkter påverkar miljön. Fara med barn Ett område som vi känner extra starkt för är barnsäkerhet i bil. I Fara med barn får du många goda råd. Test av utomhusfärger Vi har testat hållbarheten hos olika utomhusfärger. Vår lägesrapport är nyttig läsning om du ska måla om ditt hus. Besök oss gärna på eller hör av dig till närmaste Folksamkontor om du är intresserad av dessa trycksaker. R

19 Anmälan Hemförsäkring Medlemsbarn Skicka Anmälan i ofrankerat kuvert till: Folksam Frisvar Kramfors. Förbund/ Grupp Anmälan om anslutning till förbundets hemförsäkring Tillhör förbund/grupp Namn Personnummer (år, månad, dag, nr) Gruppavtal nr Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefon, även riktnr Anmälan om ändring av försäkring Anmälan om senare inträde Vår familj har hem-/villaförsäkring i Folksam som ska anpassas till förbundets försäkring: Jag vill ansluta mig till försäkringen fr o m den 1:a i här angiven månad och år: Folksams försäkringsnr, se försäkringsbrevet Månad (2 siffror) År (2 siffror) Anmälan till Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar Barnens tilltalsnamn Barnens personnr (år, månad, dag, nr) Autogiro Underskrift Jag vill ha information om autogiro Datum Namnteckning

20 R

Försäkringar genom ditt medlemskap

Försäkringar genom ditt medlemskap Försäkringar genom ditt medlemskap 2007 2 Försäkringar genom ditt medlemskap Din gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av följande försäkringar. Vilka du kan ansluta dig till framgår av erbjudandebrevet.

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2018 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2003 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Läkarförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Sveriges läkarförbund väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Läkarförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Sveriges läkarförbund väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 14700-00016, GF 14701-00016, GF 38000 och GF 38001 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkringsbesked Byggnads

Försäkringsbesked Byggnads Försäkringsbesked Byggnads Obligatorisk gruppförsäkring GF 965, GF 11417 och GF 967 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar i Byggnads. Dessa försäkringar ingår

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsbesked Industrifacket Metall

Försäkringsbesked Industrifacket Metall Försäkringsbesked Industrifacket Metall Obligatorisk gruppförsäkring GF 59000, GF 2400 och GF 2401 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade GF 59000 Medlemmar i Industrifacket

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG Volontärsförsäkringen ingår i medlemskapet och omfattar frivilligarbetare,

Läs mer

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses.

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses. Fol sam 6 Krokoms Kommun K47636 Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Krokorns Kommun verksamhetsområde enligt nedanstående specifikation. Försäkringens giltighet Med skoltid/verksamhetstid

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen Det trygga boendet, många värdefulla tjänster för hemmet och familjen En vanlig försäkring är bra för hemmet Det trygga boendet är också bra för alla som bor där Det trygga boendet är ett unikt skydd,

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer