Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30"

Transkript

1 SODERTÄLlE fl Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Dnr G6-02 Samordnad inköpsverksamhet DnrKS08/ Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till Telge AB pekat ut inköpsverksamheten som ett område där en samordning mellan bolagen och kommunförvaltningen skall utredas. Ett förslag till sammanslagning av inköpsfunktionerna har nu utarbetats Frågan behandlades vid Telges styrelsemöte Styrelsen beslutade att förorda en sammanslagning av de bägge inköpsavdelningama. Styrelsen gav samtidigt koncerndirektören i uppdrag att inför behandling av frågan i kommunstyrelsen genomföra en särskild analys av förutsättningen för en bolagsbildning. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige tillstyrker en sammanslagning Telges och kommunförvaltningens inköpsfunktioner samt att styrelsen för Telge AB ges i uppdrag att genomföra bildandet av ett inköpsbolag för dessa funktioner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 maj 2008 Koncerndirektörens skrivelse om fördelar med bolagsbildning Koncerndirektörens skrivelse till Telge AB Rapport med förslag om samordning avseende upphandling och inköp inom Södertälje kommunkoncem Kommunrörvaltningens förslag till kommunfullmäktige: 1. En sammanslagning av Telges och kommunförvaltningens inköpsfunktioner tillstyrks. 2. Styrelsen för Te1ge AB ges i uppdrag att genomföra bildandet av ett inköpsbolag för de sammanslagna inköpsfunktionerna. ~ ~ jell sslert once direktör Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 Analys av förutsättningen att bilda ett inköpsbolag Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har via ägardirektiv uppdragit åt Telge AB att utreda möjligheterna och formerna får utökat samarbete för inköp mellan Telge och kommunen. I en separat skrivelse framtagen av Telges inköpsstab och kommunens inköpsenhet framkommer att det finns en betydande besparingspotential om ca 70 mkr inom 3 år och på längre sikt mkr per år (se vidare separat skrivelse). En förutsättning för att nå den potentialen är en långtgående samverkan mellan de två enheterna och som i praktiken innebär att en ny gemensam inköpsenhet bildas. Den nya enheten kommer på grund av sin storlek kunna arbeta på annorlunda och mer effektivt sätt. Frågan behandlades vid Telges styrelsemöte Styrelsen beslutade att förorda en sammanslagning av de bägge inköpsavdelningarna. Styrelsen gav samtidigt koncerndirektören i uppdrag att inför behandling av frågan i kommunstyrelsen genomföra en särskild analys av förutsättningen för en bolagsbildning. Denna skrivelse utgör denna analys. Slutsatsen är att den nya organisationen kommer att ha bäst förutsättningar att lyckas nå den angivna potentialen om det sker i form av ett aktiebolag, ''Telge Inköp AB", som jobbar på uppdrag av såväl kommunen som Telgebolagen. Bildande av ett inköpsbolag förutsätter enligt gällande ägardirektiv godkännande från Kommunfullmäktige. Förändringar i omvärlden driver på Generellt sett har inköpsfrågor fått en allt större betydelse i industrin och andra organisationer med stora behov av insatsvaror eller tjänster som kommuner, landsting och byggbolag. Orsaken är de mycket påtagliga kostnadsminskningar som uppnås av alla som arbetar systematiskt och professionellt med frågan. Det är sannolikt få områden där det går att på så kort tid åstadkomma så stora resultatförbättringar som just inom inköpsområdet. För att lyckas krävs framför allt kompetent och välutbildad personal och en ständig utveckling och uppfinningsrikedom vad gäller arbetsmetoder och processer. Skäl till att driva inköpsfrågor i bolag Det finns en rad skäl att driva inköpsverksamhet i bolagsform. Nedan beskrivs några skäl som både är generella och sådana som är mer specifika för just Södertälje kommun... Bildande av Telge Inköp AB 1(5)

3 Tydligt ansvar För aktiebolag generellt finns väl utarbetade former för ansvarsfördelning som också kommer till uttryck i lagstiftningen i aktiebolagslagen, bl.a. genom regler om styrelser, VDs ansvar och inte minst redovisningsprinciper och uppföljning. Det är en tydlighet som givetvis gäller även Telge Inköp AB. Ett inköpsbolag kan tilldelas ett mycket tydligt uppdrag och ansvar att utföra det som ägaren bestämmer. Med tydligt uppdrag och med lagstiftade ansvarsförhållanden får verksamheten både en rörelsefrihet och ett självbestämmande som bedöms som mycket viktigt för att Telge Inköp ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Fokus på uppgiften Erfarenheterna visar att bolagsformen är utmärkt för att skapa ett tydligt fokus i verksamheten. Avgränsningen av uppdraget, tydliga målsättningar, en företagsledning och styrelse med tydliga ägardirektiv skapar de bästa förutsättningar att nå de uppsatta målen. Inom kommunen och Telge finns flera goda exempel där verksamheter från förvaltning överförts till bolag eller från bolag till nytt bolag genomförts. Ett färskt exempel är kommunens städverksamhet som sannolikt aldrig vänt alla negativa tal till något positivt om inte verksamheten omvandlats och förvaltats inom ramen för Telge Rent. Ett annat färskt exempel är Telge Hovsjö som knoppades av från Telge Bostäder för 18 månader sedan. Det är kanske för tidigt att dra långtgående slutsatser, men det råder ingen tvekan om att början ser bra ut. Tidigare har Karlavagnen (numera Telge Fastigheter) knoppats av som dotterbolag till Telge Bostäder och blivit ett eget bolag med 100 % fokus på kommunlokaler och kommersiella lokaler. Telge Återvinning bildades ur kommunal förvaltning och är numer ett framgångsrikt återvinningsbolag som ligger teknisk i den absoluta framkanten av miljöriktig avfallshantering och återvinning. Längre tillbaka i tiden är det värt att notera avknoppningama Telge Energi Försäljning och Telge Kraft. I bägge fallen skapades möjlighet att fokusera genom att anpassa sin organisation, tjänsteutbud m.m. för att passa utvalda målgrupper på ett fördelaktigt sätt. Säkrare rekrytering Det är idag svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare inom inköpsområdet. Efterfrågan är stor inom näringslivet och den offentliga verksamheten. Det finns en brist på arbetskraft med relevant kompetens och utbildning. Det har under perioder visat sig vara mycket svårt att rekrytera för både Telges inköpsstab och kommunen. Vår bedömning är att ett inköpsbolag med ca 20 anställda kan erbjuda en arbetsplats och ett sammanhang som långsiktigt klarar att behålla och attraherar de bästa medarbetarna. III Bildande av Telge Inköp AB 2(5) III

4 Dels finns möjlighet till specialisering men också en bredd som skapar en attraktiv arbetsplats. Som eget bolag får man en egen tillhörighet med en egen företagsledning och styrelse vilket underlättar rekryteringen. Dessa erfarenheter vidimeras också av Göteborgs upphandlingsbolag som fått lättare att rekrytera efter bolagsbildningen. Möjligheten till egen styrelse Precis som bolagsformen gör det lättare att rekrytera medarbetare gör bolagsformen det också lättare att rekrytera kompetent styrelse. Det är inte eller någon tvekan om att förekomsten aven styrelse som har ett klart mandat från aktieägaren och aktiebolagslagen i ryggen har en mycket positiv inverkan på verksamhetens framdrift. Telge Inköp AB i stora drag En mer detaljerad genomlysning av arbetsuppgifter och potential finns i den tidigare nämnda skrivelsen om samordning av kommunens och Telges inköp. Ett antal områden förtjänas dock att belysas i följande stycken. ORGANISATORISK PLACERING Telge Inköp AB föreslås bli ett dotterbolag inom Telgekoncernen med samma status som t.ex. Telge Hovsjö eller Telge Fastigheter. Placeringen gör det dels möjligt att utnyttja redan upparbetade former för kommunal insyn, styrning, uppföljning, ägardirektiv mm. Bolaget får också möjlighet att utnyttja Telges administrativa tjänster såsom IT, HR, kommunikation, ekonomi och miljö och kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter. UPPDRAG Telge Inköp AB föreslås få ett uppdrag som går ut på att sänka kommunens och Telges totala inköpskostnader med 70 mkr inom 3 år Bolagets inköpsuppdrag föreslås bestå i två huvuddelar: l. Upphandlingar och framdrift av förmånliga ramavtal för standardiserade varor & tjänster 2. Konsulthjälp med att genomföra upphandlingar av specifika objekt med ovanliga eller unika förutsättningar där ramavtal inte är möjliga eller lämpliga. Följande huvudinriktning föreslås; III Fokus på affär och förhandling. III Hög grad av specialisering inom olika inköpsområden för egna medarbetare för att säkerställa att bra och ändamålsenliga avtal och upphandlingar genomförs. III Stort fokus på entreprenader med speciellt avdelad personal med syfte att hitta nya upphandlingsformer. En mycket stor del av Telges och kommunens inköp kommer från bygg- och entreprenadverksamhet. III Nya upphandlingsformer som t.ex. e-auktion, e-handelslösningar m.m. ska provas III Leverantörsmarknaderna utanför Sverige bör i betydligt större omfattning prövas och användas om det kan göras troligt att det kan ge kommunen och Telge fördelar. III Överhuvudtaget skall bolagets verksamhet präglas aven hög grad av uppsökande verksamhet, både vad gäller att kartlägga och hitta potentiella leverantörer, men III Bildande av Telge Inköp AB 3(5) III

5 II också att aktivt söka upp kommunens olika verksamhetsgrenar och Telge för att erbjuda sina tjänster. Hitta nya möjligheter att samarbeta med industrin och även andra kommuner eller kommunala bolag. AFFÄRSMODELL Telge Inköp föreslås ha en tvådelad affårsmodell med utgångspunkt att den samlade kostnaden som idag finns för de bägge inköpsenheterna skall sjunka. För de delar av verksamheten som gäller ramavtal får bolaget sin intäkt genom att bolaget erhåller en provision, på samma sätt som man gjort i Göteborg, från säljande leverantörer på ca 1,0 av faktiskt gjorda inköp från kommunen och/eller bolagen. Upplägget säkerställer att Telge Inköp gör avtal som är intressanta för verksamheterna och bolaget har även ett incitament att bearbeta verksamheterna så att ramavtal används. I förlängningen ökar detta dessutom besparingspotentialen ytterligare om verksamheterna är lojala mot tecknade avtal. För övriga delar tillämpar bolaget en fast eller rötlig ersättning för att utföra upphandlingar på uppdrag åt verksamheten. Bolaget bör ges frihet att prova andra debiteringsmodeller. MAL Målet är att inom 3 år ha reducerat de årliga inköpskostnaderna i kommunkoncernen med ca 70 mkr per år och mkr per år långsiktigt. MEDARBETARE Bolaget föreslås ha omkring 20 anställda, d.v.s. ungefär samma antal som Telges inköpsstab och kommunens inköpsenhet har tillsammans. Här är det viktigt att poängtera att fokus inte bör ligga i första hand på antalet anställda och att hålla det så lågt som möjligt. Tvärt om fler anställda göra det möjligt att bättre bearbeta utvalda inköpsområden och därmed uppnå ännu större besparingar. Det är därför värt att sätt antalet anställda i relation till en potentiell besparing om 70 mkr per år. STYRELSE Det bedöms vara av stor vikt att bolaget får en aktiv och sakkunnig styrelse, dels för att kunna ge input och perspektiv från andra inköpsverksamheter och dels fungera som både pådrivare och dörröppnare. Styrelsen föreslås ha 8 ledamöter enligt följande: II Extern ordförande med inköp som specialistkompetens. II En ledamot från Telge Fastigheter och Telge Nät (Telges största inköpare) och två ledamöter från kommunen, förslagsvis chefen för samhällsbyggnadskontoret och äldreomsorgskontoret. II Telges Ekonomidirektör II Två externa ledamöter med speciellt fokus på inköpsfrågor. II Bildande av Telge Inköp AB 4(5) II

6 Bland de externa ledamöterna är det viktigt att minst en person har en bakgrund från byggoch entreprenadsektorn. AKTIEKAPITAL OCH DELÄGARE Te1ge Inköp AB föreslås ha ett aktiekapital på 5-10 mkr som tillskjuts av Te1ge i Södertälje AB som också blir moderbolag för Telge Inköp AB. STYRNING OCH INSYI\I Te1ge Inköp AB föreslås styras på samma sätt som övriga Telgebolag. Det sker Lex. genom koncernstyre1sens insyn i bolaget, möjlighet att tillsätta och avsätta styrelsen, utfärda och revidera ägardirektiv, årsrapportering till kommunfullmäktige m.m. Bolaget följs upp i enlighet med övrig uppföljning av Te1gebolag och omfattas naturligtvis av de generella ägardirektiv som gäller alla bolag. ÖVRIGT Det finns redan ett bolag som går att utnyttja inom Te1gekoncernen. Något nytt bolag behöver därför inte bildas. III Bildande av Telge Inköp AB 5(5) III

7 \ Telge Ärendenr: 16 Till Styrelsen för Telge AB Samordnad inköpsverksamhet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till Telge pekat ut inköpsverksamheten som ett område där förutsättningen för en samordning mellan bolagen och förvaltningen bör utredas. Bifogat återfinns en rapport framtagen av våra bägge inköpschefer i Telge och förvaltningen. Rapporten föreslår att de bägge inköpsfunktionerna slås samman i en gemensam enhet. I valet mellan att samordna verksamheten som en enhet eller ett bolag förordas bolagslösningen. De samlade inköpsvolymerna är betydande och besparingspotentialen bedöms som mycket stor. I ett första skede till ca 70 Mkr/år och i ett andra skede till Mkr/år. Utifrån det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i är en samordning, utifrån den ekonomiska potentialen, helt nödvändig. Inriktningen bör vara att bilda ett särskilt inköpsbolag. Orsakerna är flera; Tydligt ansvar; Bolagsformen skapar en tydlighet i ansvaret som är en förutsättning för att kunna nå uppsatta mål. Fokus; Bolagsformen skapar ett fokus med en organisation som "bara" har en uppgift; att sänka inköpskostnaden. Rekrytering; Ett bolag bedöms underlätta rekrytering av de bästa medarbetarna. Styrelse; En styrelse med medlemmar som har erfarenhet från inköpsfrågor skapar rätt utmaning för företagsledningen. Erfarenheterna från att lägga avgränsade verksamheter med tydliga mål är mycket goda. Telge Rent är ett bra exempel på detta. Telge Kraft och Telge Energi är andra exempel på bolagsbildningen som blivit mycket lyckade och där fokus och avgränsning av uppdraget varit viktigt. Inriktningen för ett inköpsbolag bör vara väldigt offensiv. Organisationen, som blir uppemot 20 anställda, bör ha särskild kompetens för entreprenader, e-handel, europamarknaden m.m. Ett bildande av ett inköpsbolag kräver beslut i kommunfullmäktige. Samlad inköpsverksamhet 1(2)

8 y Telge Det finns idag, efter en dom kring ett bolag i Sydsverige, vissa juridiska frågetecken kring upphandling från framför allt bolag som ägs gemensamt av flera kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av detta i full politisk enighet tillskrivit regeringen med en begäran om lagändring utifrån det regelverk som tillämpas i Europa. Beslutshantering Frågan om en samordning av inköpen berör både Telge och den kommunala förvaltningen. Då det är angeläget att så snabbt som möjligt komma igång med en effektivare inköpsverksamhet, föreslås att koncernstyreisen vid sammanträdet i juni enbart tar ställning till principfrågan om en samordning. Då finns det tid och möjlighet att inför behandlingen i kommunstyrelsen diskutera frågan mer i detalj, och slutligen avgöra den organisatoriska lösningen. Om viljan finns borde det finnas möjlighet att fatta ett beslut i frågan vid junisammanträdet i kommunfullmäktige. Detta gör det möjligt att starta verksamheten redan i höst, vilket är till stor fördel med tanke på de beräknade ekonomiska fördelarna. Förslag till beslut Styrelse föreslås besluta att tillstyrka att en sammanslagning av Telges och förvaltningens inköpsfunktioner genomförs, att, under förutsättning av kommunfullmäktiges tillstyrkan, bilda ett inköpsbolag, att ge ordförande och VD i uppdrag att hantera bildandet av inköpsbolaget, samt att ge VD i uppdrag att rapportera vidtagna åtgärder och fattade beslut vid nästa styrelsemöte. Kjell Hasslert Samlad inköpsverksamhet 2(2)

9 Södertälje kommun SAMORDNING AVSEENDE "" UPPHANDLING OCH INKOP INOM SÖDERTÄUE KOMMUN KONCERN 1

10 Inneh~lIsförteckning Bakgrund Definitioner Utredningsuppdragets omfattning Avgränsningar MetodJModell Ökade krav på inköpsfunktionen Inköpsfunktionerna Södertälje kommun Uppdrag Verksamhetside Vision Mål/Måltal Övrig statistik Arbetssätt Organisation Ekonomi Inköpsvolym Pågående projekt Styrande dokument Telge AB Uppdrag Vision Mål/Måltal Övrig statistik Arbetssätt Organisation Ekonomi Pågående projekt Styrande dokument Redovisning av identifierade risker och möjligheter med samordning Ägarperspektiv Kundperspektivet Personalperspektivet Leverantörsperspektivet Bedömda effekter av gemensam organisation Sammanfattning Bakgrund Södertälje kommun fattade beslut i samband med mål och budget för 2008 att Kommundirektören och koncerndirektören har kommunstyrelsen uppdrag att arbeta med 2

11 samordning mellan Telge AB och kommunförvaltningen. Ett av samordningsområdena gäller inköp. Idag finns två inköps- och upphandlingsfunktioner inom kommunkoncernen, en inom kommunförvaltningen och en i bolagskoncernen. Samordning av upphandlingar sker till viss del idag, men bedömningen är att det finns en betydande potential i att reducera inköpskostnader i båda organisationerna. Detta sker genom en ökad samordning via en sammanslagning av de båda inköpsfunktionerna organisatoriskt. Potentialen bedöms finnas i Ytterligare volymfördelar inom de avtalsområden som ej ännu samordnas. Ökad styrning mot avtalade priser genom att nyttja beställningssystem Enhetligare arbetssätt för inköpsfunktionen. Gemensamma verktyg (system, mallar, metodhandböcker mm,) Effektivare utnyttjande av kompetensen i inköpsfunktionen Gemensam kompetensutveckling Möjlighet till specialisering ror medarbetarna samt karriärmöjligheter KoncernstyreIsen fattade den beslut om att en särskild utredning skall genomföras av kommunens och Telges inköpsverksamhet med inriktning att samordna alla inköp inom hela kommunkoncernen. Genomlysningen ska belysa vinster av att samordna genom att endera samla inköpsverksamheten i Telge, eller att inköpsverksamheten placeras i ett inköpsbolag. Definitioner Med Inköpsfunktion avses i denna utredning den organisatoriska enhet som ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, i dagsläget Inköpsstaben ror bolagen respektive Upphandlingsenheten för rorvaltningarna. Utredningsuppdragets omfattning Utredningen omfattar en redovisning av bedömda risker och möjligheter samt bedömda vinster med en sammanslagning av inköpsfunktionerna antingen i en separat bolag i Telgekoncernen eller som en stabsfunktion i Telge moderbolaget. Utredningen innehåller rorslag till beslut. Utredningen utgår från att en samordnad inköpsfunktions primära syfte är att bidra till ökad lönsamhet ror bolagen och sänkta inköpskostnader för förvaltningarna snarare än att generera vinst i egna verksamheten. Beslut fattas av koncernstyrelse/kommunstyrelse. Avgränsningar Denna utredning omfattar ej ror- och nackdelar med en sammanslagning av de båda inköpsfunktionerna. Frågan anses vara avgjord i och med koncernstyrelsens uppdragsformulering ovan. 3

12 Metod/Modell Bedömningen av risker och möjligheter har skett utifrån följande "intresseperspektiv": Verksamheter/Kunder (Bolagen och förvaltningarna) Personal Ägare (Kommun och Telge AB) Leverantörer Datainsamling har skett medels kortare intervjuer, enkäter, studiebesök samt genomgång av tidigare rapporter kring samordning. Ökade krav på inköpsfunktionen Den professionella inköpsfunktionen används i allt högre grad för att klara förväntningar på optimal kvalitet och lägsta möjliga kostnad. Inköpsfunktionens strategiska betydelse för att påverka organisationens ekonomiska resultat har blivit allt tydligare. Detta innebär att inköpsfunktionen inte bara har en reaktiv roll genom att genomföra upphandlingar utan även måste kunna agera som motor i verksamhetsförändringar som påverkar inköpskostnaden. Upphandlingslagstiftningen ändras med jämna mellanrum och ställer krav på juridisk kompetens. Anbudsgivarna har också en tendens att klaga på upphandlingar genom överprövningar till länsrätten i större utsträckning än tidigare. En förutsättning för en effektiv upphandling är att upphandlingarna planeras och förbereds noggrant samt hanteras professionellt och affärsmässigt. För att kunna utnyttja den konkurrens som föreligger och att stimulera leverantörernas intresse för att delta i de offentliga upphandlingarna krävs en genomtänkt marknadsplan och en konkurrens- och upphandlingsstrategi. Utan att ge avkall på rättssäkerheten måste organisationerna göra "smartare" upphandlingar som leder till "vinnavinna" lösningar för såväl organisationen som leverantören. Med ett mera affärsmässigt och ett mindre byråkratiskt uppträdande kan man göra bättre affärer samt åstadkomma mer likformliga processer i verksamheterna Inköpsfunktionen måste kunna ställa upp med information och råd till alla bolag, nämnder och förvaltningar. Funktionen måste också vinnlägga sig om ett korrekt bemötande av leverantörerna och fungera som "lots" för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Inköpsfunktionen måste ta ett särskilt ansvar för att vidmakthålla och främja långsiktig konkurrens i samband med upphandlingar. Möjligheterna till stora upphandlingsvolymer skall utnyttjas i sådana upphandlingar där det är lämpligt och förmånligt på lång sikt. I andra fall bör upphandlingar ta hänsyn till mindre och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar genom att paketera upphandlingarna i lämpliga "tårtbitar". Styrning av inköp mot det som avtalats och upphandlats har oerhörd stor betydelse för att uppnå de ekonomiska besparingar som skapas i en väl genomförd upphandling. För att klara av detta krävs dels en medvetenhet ute i organisationen oavsett om det är ett kommunalt bolag eller en kommunal förvaltning. Det krävs också ett inköpssystem som styr inköpen mot avtalade produkter samt en väl utbyggd kontroll av beställningar och fakturering. 4

13 Inköpsfunktionerna Södertälje kommun Uppdrag På uppdrag av kommunstyrelsen ligger det övergripande strategiska ansvaret för upphandlingar hos upphandlingsenheten placerad vid kommunstyrelsens kontor Upphandlingsenheten ansvarar bl. a. för: Förändringar i upphandlingspolicyn Riktlinjer och tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn. Ansvar för övergripande frågor som berör utvecklingen av kommunens upphandlingsverksamhet. Övergripande kompetensutvecklingsfrågor inom upphandlingsområdet. Utvecklingen av IT stöd för effektivare informationsflöde mellan kommunens olika enheter i frågor som rör inköp och upphandlingar. Utveckling av kommunens affårsprocesser i samband med införande av elektronisk handel. Kommungemensamma upphandlingar (ramavtal) samordnas och genomförs med verksamhetsinflytande av upphandlingsenheten. Uppdatering och information om upphandlingar och avtal på kommunens intranät kanalen och kommunens hemsida. Medverka till samordning av upphandlingar med koncernen. Verksamhetside Upphandlingsenheten skall för hela organisationen i enlighet med gällande lagar, policys och riktlinjer genomföra upphandlingar samt ge råd och stöd vid direktupphandlingar så att organisationens behov av varor och tjänster tillhandahålls så att de kan utföra sina uppdrag. Vision Ar 2010 skall Våra processer vara kvalitetscertifierade Köptroheten i kommunal verksamhet mot våra ramavtal uppgå till 90 % Ramavtalsområden vara anpassade till våra köpmönster. Upphandlingsenheten vara ett självklart val vid alla köp. Samordnande upphandlingar genomförs inom fler områden med koncernen och andra kommuner där det är lönsamt för kommunen. Alla inköp och upphandlingar centraliseras och kontrolleras via upphandlingsenheten. Mål/Måltal Upphandlingsenheten genomför årligen ett internkontrollprogram som redovisas till berörda nämnder samt till kommunstyrelsen. Enheten ansvar också för åtgärder tillsammans med verksamheten för att nå de mål avseende ekologiska livsmedel som är fastställda i kommunfullmäktige. Övrig statistik Antal leverantörer till Södertälje kommun uppgick under 2007 till ca Antal fakturor var under samma år Generellt ligger antalet upphandlingar mellan st. per år. 5

14 Arbetssätt Upphandlingsenheten arbetar enligt en fastställd process som innehåller ett antal olika steg. För varje steg finns en rutin. Samma process används vid samordning inom Södertörn. Samverkan i upphandlingar sker varje år med Södertörnskommunerna vilket innebär att respektive kommun genomför samordnade upphandlingar. Varje år genomförs ett 10 tal sådana upphandlingar. Varje upphandlare är tilldelad ett kontaktmannaskap för ett kontor. Organisation Upphandlingsenheten består av 9 st. heltidstjänster fördelade enligt nedan: 1 upphandlingschef 6 upphandlare 2 assistenter Samtliga tjänster är besatta. 1 upphandlare är föräldraledig och det finns idag vikarie på den tjänsten. Ekonomi Budget Upphandlingsenheten finansieras via ett nämndbidrag på 3,6 mkr samt ett intäktskrav på 1,1 mkr. Den totala budgeten ligger på 4,7 mkr. Intäktskraven baseras på s.k. bonusintäkter på ingångna avtal samt avtal med Nykvarns kommun om upphandlingssamverkan. Inköpsvolym Kommunens totala inköpsvolym uppgår till ca 1.3 miljarder kr som fördelas enligt följande: Köp från kommunens bolag 555 Övrigt 75 Entreprenader 100 Vård och omsorg 200 Totalt 1330 Pågående projekt Upphandlingsenheten ska enligt beslut i Mål och Budget för 2008 öka styrningen av kommunens inköp genom att utveckla kommunens beställningssystem så att de kostnadsneddragningar som gjorts i Budget för 2008 med anledning av förändrade inköp genomförs. En utveckling av kommunens beställningssystem genomförs tillsammans med Ekonomi och redovisningssupport. Styrande dokument Upphandlingspolicy Riktlinjer för upphandling och inköp Miljöpolicy vid upphandling Telge AB Uppdrag Inköpsstaben har till uppdrag av koncernledningen att: 6

15 Vision Att samordna och effektivisera inköpen för att sänka totalkostnaden Att centralisera inköpen Inköpsstabens Vision är att vara en inköpsorganisation av världsklass för Telge koncernen. Vägen dit går genom: - Affärsmässiga inköpsexperter - Ägarskap av inköpsprocesserna - Samordning och effektivisering Mål/Måltal En övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet i Te1ge koncernen. Måltalet är 100 MSEK i beräknade besparing till Ackumulerade beräknade besparingar från 2005 fram till dagens datum är 140 MSEK. Den andra delen i uppdraget är att centralisera inköpen i den bemärkelsen att inköpsstaben äger inköpsprocesserna. Målet är att 100 % inköpen skall gå genom kvalitetssäkrade inköpsprocesser gick ca.75 % genom inköpsstaben, dvs. att avrop har skett mot tecknade avtal eller att Inköpsstaben har deltagit i upphandlingen. Genom SMART 365 har målstyrningen utökats och omfattar idag mål och måltal inom områdena Säkerhet/MiljölHälsa, Personal, Kvalite, Kund/Leveranser och Ekonomi/Effektivitet Övrig statistik Antal leverantörer till Telge koncernen var under Antal fakturor var under samma år ca Generellt ligger antalet upphandlingar mellan st. per år. Arbetssätt Inköpsstaben arbetar i en inköpsprocess som består av tre faser: Analysfas, upphandlingsfas och uppföjjningsfas. Merparten av resurserna förbrukas dock i upphandlingsfasen. En medveten satsning har dock skett sedan 2004 på att öka den strategiska nyttan med inköpsverksamheten genom att utveckla kompetensen i analysfasen. Arbetet har skett i s.k. utvecklingprojekt. Inköpsstaben arbetar dels med ett bolagsansvar (kontaktperson för ett bolag) och ett inköpsfamiljeansvar. Inköpsfamiljeansvaret innebär att inköparen ska ha fördjupad kunskap om leverantörsmarknad och upphandlingstekniska förutsättningar inom sina inköpsfamiljer. I ansvaret ingår också att årligen ta fram en inköpsstrategi för inköpsfamiljen där kunskaper om analyser kommer väl till pass. Ett visst operativt inköpsarbete sker också genom orderläggning i det i dag befintliga ordersystemet ASW. Organisation Inköpsstaben på Telge AB består av totalt 10 heltidstjänster fördelade enligt följande: 1 st. inköpschef 1 st. inköpsassistent 8 st. strategiska inköpare 7

16 Av de strategiska inköpar tjänsterna är för närvarande 1 vakant samt 1 föräldraledig. Ekonomi Budget Driftbudget för Inköpsstaben 2008 uppgår till ca.8 MSEK. Inköpsvolym Koncernens totala inköpsvolym uppgick 2006 till ca 1,9 miljarder. Avrop från ramavtal uppgår till ca 475 MSEK(inklusive mindre entreprenader). Entreprenader ca 460 MSEK, interna köp ca 400 MSEK samt övrigt 565MSEK. Pågående projekt Ett koncerngemensamt beställningssystem har anskaffats och implementering pågår. Styrande dokument Ägardirektiv Inköpspolicy Miljöpolicy vid upphandling Redovisning av identifierade risker och möjligheter med samordning. Ägarperspektiv Ägarna, i detta fallet kommunen och koncernen, behöver en funktion som tillgodoser behovet av upphandlingsexpertis och även viss uppföljning och kontroll. Detta är vad man traditionellt brukar ge inköpsfunktionen i uppdrag att ansvara för. Utöver detta har ägarna ett övergripande intresse av att sänka sina inköpsrelaterade kostnader och det är här som en strategisk inköpsfunktion kan ha en väsentlig påverkan. Inköpsfunktionen kan ha en nyckelroll i att bedriva verksamhetsutveckling och effektivisering av inköpsrelaterade kostnader. Ett strategisk angreppssätt ger resultat, detta har bevisats i ett antal utvecklingsprojekt som bedrivits såväl inom inom Telge-koncernen som inom kommunen. En samordnad inköpsfunktion är effektivare både när det gäller de mer traditionella arbetsuppgifterna (upphandling och uppföljning) och mer strategiska arbetsuppgifter. Ska då samordningen ske i en stab eller i ett eget bolag? Ur ett ägarperspektiv kan det antas att uppdraget och styrningen av inköpsfunktionen blir tydligare med ett separat bolag. Ett bolag medför dock ökade organisatoriska kostnader i form av VD, styrelse och revision men dessa kostnader, precis som övriga kostnader för en inköpsfunktion, är försumbara med de vinster som kan uppnås. Kundperspektivet Bolagen 8

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan?

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? ESV 2006:15 Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi FÖRFATTARE: Ann-Kristin Sjöström (projektledare), Ingemar Eriksson,

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

GIS-strategi för Gävle kommun

GIS-strategi för Gävle kommun GIS-strategi för Gävle kommun GIS skapar framtidens samhälle i Gävle FÄRDVÄGEN MOT VISION OCH MÅL - BESLUTSUNDERLAG 2012-03-13 Systematisk användning av GIS i kommunens verksamhet möjliggör att varje beslut

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer