Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30"

Transkript

1 SODERTÄLlE fl Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Dnr G6-02 Samordnad inköpsverksamhet DnrKS08/ Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till Telge AB pekat ut inköpsverksamheten som ett område där en samordning mellan bolagen och kommunförvaltningen skall utredas. Ett förslag till sammanslagning av inköpsfunktionerna har nu utarbetats Frågan behandlades vid Telges styrelsemöte Styrelsen beslutade att förorda en sammanslagning av de bägge inköpsavdelningama. Styrelsen gav samtidigt koncerndirektören i uppdrag att inför behandling av frågan i kommunstyrelsen genomföra en särskild analys av förutsättningen för en bolagsbildning. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige tillstyrker en sammanslagning Telges och kommunförvaltningens inköpsfunktioner samt att styrelsen för Telge AB ges i uppdrag att genomföra bildandet av ett inköpsbolag för dessa funktioner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 maj 2008 Koncerndirektörens skrivelse om fördelar med bolagsbildning Koncerndirektörens skrivelse till Telge AB Rapport med förslag om samordning avseende upphandling och inköp inom Södertälje kommunkoncem Kommunrörvaltningens förslag till kommunfullmäktige: 1. En sammanslagning av Telges och kommunförvaltningens inköpsfunktioner tillstyrks. 2. Styrelsen för Te1ge AB ges i uppdrag att genomföra bildandet av ett inköpsbolag för de sammanslagna inköpsfunktionerna. ~ ~ jell sslert once direktör Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 Analys av förutsättningen att bilda ett inköpsbolag Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har via ägardirektiv uppdragit åt Telge AB att utreda möjligheterna och formerna får utökat samarbete för inköp mellan Telge och kommunen. I en separat skrivelse framtagen av Telges inköpsstab och kommunens inköpsenhet framkommer att det finns en betydande besparingspotential om ca 70 mkr inom 3 år och på längre sikt mkr per år (se vidare separat skrivelse). En förutsättning för att nå den potentialen är en långtgående samverkan mellan de två enheterna och som i praktiken innebär att en ny gemensam inköpsenhet bildas. Den nya enheten kommer på grund av sin storlek kunna arbeta på annorlunda och mer effektivt sätt. Frågan behandlades vid Telges styrelsemöte Styrelsen beslutade att förorda en sammanslagning av de bägge inköpsavdelningarna. Styrelsen gav samtidigt koncerndirektören i uppdrag att inför behandling av frågan i kommunstyrelsen genomföra en särskild analys av förutsättningen för en bolagsbildning. Denna skrivelse utgör denna analys. Slutsatsen är att den nya organisationen kommer att ha bäst förutsättningar att lyckas nå den angivna potentialen om det sker i form av ett aktiebolag, ''Telge Inköp AB", som jobbar på uppdrag av såväl kommunen som Telgebolagen. Bildande av ett inköpsbolag förutsätter enligt gällande ägardirektiv godkännande från Kommunfullmäktige. Förändringar i omvärlden driver på Generellt sett har inköpsfrågor fått en allt större betydelse i industrin och andra organisationer med stora behov av insatsvaror eller tjänster som kommuner, landsting och byggbolag. Orsaken är de mycket påtagliga kostnadsminskningar som uppnås av alla som arbetar systematiskt och professionellt med frågan. Det är sannolikt få områden där det går att på så kort tid åstadkomma så stora resultatförbättringar som just inom inköpsområdet. För att lyckas krävs framför allt kompetent och välutbildad personal och en ständig utveckling och uppfinningsrikedom vad gäller arbetsmetoder och processer. Skäl till att driva inköpsfrågor i bolag Det finns en rad skäl att driva inköpsverksamhet i bolagsform. Nedan beskrivs några skäl som både är generella och sådana som är mer specifika för just Södertälje kommun... Bildande av Telge Inköp AB 1(5)

3 Tydligt ansvar För aktiebolag generellt finns väl utarbetade former för ansvarsfördelning som också kommer till uttryck i lagstiftningen i aktiebolagslagen, bl.a. genom regler om styrelser, VDs ansvar och inte minst redovisningsprinciper och uppföljning. Det är en tydlighet som givetvis gäller även Telge Inköp AB. Ett inköpsbolag kan tilldelas ett mycket tydligt uppdrag och ansvar att utföra det som ägaren bestämmer. Med tydligt uppdrag och med lagstiftade ansvarsförhållanden får verksamheten både en rörelsefrihet och ett självbestämmande som bedöms som mycket viktigt för att Telge Inköp ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Fokus på uppgiften Erfarenheterna visar att bolagsformen är utmärkt för att skapa ett tydligt fokus i verksamheten. Avgränsningen av uppdraget, tydliga målsättningar, en företagsledning och styrelse med tydliga ägardirektiv skapar de bästa förutsättningar att nå de uppsatta målen. Inom kommunen och Telge finns flera goda exempel där verksamheter från förvaltning överförts till bolag eller från bolag till nytt bolag genomförts. Ett färskt exempel är kommunens städverksamhet som sannolikt aldrig vänt alla negativa tal till något positivt om inte verksamheten omvandlats och förvaltats inom ramen för Telge Rent. Ett annat färskt exempel är Telge Hovsjö som knoppades av från Telge Bostäder för 18 månader sedan. Det är kanske för tidigt att dra långtgående slutsatser, men det råder ingen tvekan om att början ser bra ut. Tidigare har Karlavagnen (numera Telge Fastigheter) knoppats av som dotterbolag till Telge Bostäder och blivit ett eget bolag med 100 % fokus på kommunlokaler och kommersiella lokaler. Telge Återvinning bildades ur kommunal förvaltning och är numer ett framgångsrikt återvinningsbolag som ligger teknisk i den absoluta framkanten av miljöriktig avfallshantering och återvinning. Längre tillbaka i tiden är det värt att notera avknoppningama Telge Energi Försäljning och Telge Kraft. I bägge fallen skapades möjlighet att fokusera genom att anpassa sin organisation, tjänsteutbud m.m. för att passa utvalda målgrupper på ett fördelaktigt sätt. Säkrare rekrytering Det är idag svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare inom inköpsområdet. Efterfrågan är stor inom näringslivet och den offentliga verksamheten. Det finns en brist på arbetskraft med relevant kompetens och utbildning. Det har under perioder visat sig vara mycket svårt att rekrytera för både Telges inköpsstab och kommunen. Vår bedömning är att ett inköpsbolag med ca 20 anställda kan erbjuda en arbetsplats och ett sammanhang som långsiktigt klarar att behålla och attraherar de bästa medarbetarna. III Bildande av Telge Inköp AB 2(5) III

4 Dels finns möjlighet till specialisering men också en bredd som skapar en attraktiv arbetsplats. Som eget bolag får man en egen tillhörighet med en egen företagsledning och styrelse vilket underlättar rekryteringen. Dessa erfarenheter vidimeras också av Göteborgs upphandlingsbolag som fått lättare att rekrytera efter bolagsbildningen. Möjligheten till egen styrelse Precis som bolagsformen gör det lättare att rekrytera medarbetare gör bolagsformen det också lättare att rekrytera kompetent styrelse. Det är inte eller någon tvekan om att förekomsten aven styrelse som har ett klart mandat från aktieägaren och aktiebolagslagen i ryggen har en mycket positiv inverkan på verksamhetens framdrift. Telge Inköp AB i stora drag En mer detaljerad genomlysning av arbetsuppgifter och potential finns i den tidigare nämnda skrivelsen om samordning av kommunens och Telges inköp. Ett antal områden förtjänas dock att belysas i följande stycken. ORGANISATORISK PLACERING Telge Inköp AB föreslås bli ett dotterbolag inom Telgekoncernen med samma status som t.ex. Telge Hovsjö eller Telge Fastigheter. Placeringen gör det dels möjligt att utnyttja redan upparbetade former för kommunal insyn, styrning, uppföljning, ägardirektiv mm. Bolaget får också möjlighet att utnyttja Telges administrativa tjänster såsom IT, HR, kommunikation, ekonomi och miljö och kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter. UPPDRAG Telge Inköp AB föreslås få ett uppdrag som går ut på att sänka kommunens och Telges totala inköpskostnader med 70 mkr inom 3 år Bolagets inköpsuppdrag föreslås bestå i två huvuddelar: l. Upphandlingar och framdrift av förmånliga ramavtal för standardiserade varor & tjänster 2. Konsulthjälp med att genomföra upphandlingar av specifika objekt med ovanliga eller unika förutsättningar där ramavtal inte är möjliga eller lämpliga. Följande huvudinriktning föreslås; III Fokus på affär och förhandling. III Hög grad av specialisering inom olika inköpsområden för egna medarbetare för att säkerställa att bra och ändamålsenliga avtal och upphandlingar genomförs. III Stort fokus på entreprenader med speciellt avdelad personal med syfte att hitta nya upphandlingsformer. En mycket stor del av Telges och kommunens inköp kommer från bygg- och entreprenadverksamhet. III Nya upphandlingsformer som t.ex. e-auktion, e-handelslösningar m.m. ska provas III Leverantörsmarknaderna utanför Sverige bör i betydligt större omfattning prövas och användas om det kan göras troligt att det kan ge kommunen och Telge fördelar. III Överhuvudtaget skall bolagets verksamhet präglas aven hög grad av uppsökande verksamhet, både vad gäller att kartlägga och hitta potentiella leverantörer, men III Bildande av Telge Inköp AB 3(5) III

5 II också att aktivt söka upp kommunens olika verksamhetsgrenar och Telge för att erbjuda sina tjänster. Hitta nya möjligheter att samarbeta med industrin och även andra kommuner eller kommunala bolag. AFFÄRSMODELL Telge Inköp föreslås ha en tvådelad affårsmodell med utgångspunkt att den samlade kostnaden som idag finns för de bägge inköpsenheterna skall sjunka. För de delar av verksamheten som gäller ramavtal får bolaget sin intäkt genom att bolaget erhåller en provision, på samma sätt som man gjort i Göteborg, från säljande leverantörer på ca 1,0 av faktiskt gjorda inköp från kommunen och/eller bolagen. Upplägget säkerställer att Telge Inköp gör avtal som är intressanta för verksamheterna och bolaget har även ett incitament att bearbeta verksamheterna så att ramavtal används. I förlängningen ökar detta dessutom besparingspotentialen ytterligare om verksamheterna är lojala mot tecknade avtal. För övriga delar tillämpar bolaget en fast eller rötlig ersättning för att utföra upphandlingar på uppdrag åt verksamheten. Bolaget bör ges frihet att prova andra debiteringsmodeller. MAL Målet är att inom 3 år ha reducerat de årliga inköpskostnaderna i kommunkoncernen med ca 70 mkr per år och mkr per år långsiktigt. MEDARBETARE Bolaget föreslås ha omkring 20 anställda, d.v.s. ungefär samma antal som Telges inköpsstab och kommunens inköpsenhet har tillsammans. Här är det viktigt att poängtera att fokus inte bör ligga i första hand på antalet anställda och att hålla det så lågt som möjligt. Tvärt om fler anställda göra det möjligt att bättre bearbeta utvalda inköpsområden och därmed uppnå ännu större besparingar. Det är därför värt att sätt antalet anställda i relation till en potentiell besparing om 70 mkr per år. STYRELSE Det bedöms vara av stor vikt att bolaget får en aktiv och sakkunnig styrelse, dels för att kunna ge input och perspektiv från andra inköpsverksamheter och dels fungera som både pådrivare och dörröppnare. Styrelsen föreslås ha 8 ledamöter enligt följande: II Extern ordförande med inköp som specialistkompetens. II En ledamot från Telge Fastigheter och Telge Nät (Telges största inköpare) och två ledamöter från kommunen, förslagsvis chefen för samhällsbyggnadskontoret och äldreomsorgskontoret. II Telges Ekonomidirektör II Två externa ledamöter med speciellt fokus på inköpsfrågor. II Bildande av Telge Inköp AB 4(5) II

6 Bland de externa ledamöterna är det viktigt att minst en person har en bakgrund från byggoch entreprenadsektorn. AKTIEKAPITAL OCH DELÄGARE Te1ge Inköp AB föreslås ha ett aktiekapital på 5-10 mkr som tillskjuts av Te1ge i Södertälje AB som också blir moderbolag för Telge Inköp AB. STYRNING OCH INSYI\I Te1ge Inköp AB föreslås styras på samma sätt som övriga Telgebolag. Det sker Lex. genom koncernstyre1sens insyn i bolaget, möjlighet att tillsätta och avsätta styrelsen, utfärda och revidera ägardirektiv, årsrapportering till kommunfullmäktige m.m. Bolaget följs upp i enlighet med övrig uppföljning av Te1gebolag och omfattas naturligtvis av de generella ägardirektiv som gäller alla bolag. ÖVRIGT Det finns redan ett bolag som går att utnyttja inom Te1gekoncernen. Något nytt bolag behöver därför inte bildas. III Bildande av Telge Inköp AB 5(5) III

7 \ Telge Ärendenr: 16 Till Styrelsen för Telge AB Samordnad inköpsverksamhet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till Telge pekat ut inköpsverksamheten som ett område där förutsättningen för en samordning mellan bolagen och förvaltningen bör utredas. Bifogat återfinns en rapport framtagen av våra bägge inköpschefer i Telge och förvaltningen. Rapporten föreslår att de bägge inköpsfunktionerna slås samman i en gemensam enhet. I valet mellan att samordna verksamheten som en enhet eller ett bolag förordas bolagslösningen. De samlade inköpsvolymerna är betydande och besparingspotentialen bedöms som mycket stor. I ett första skede till ca 70 Mkr/år och i ett andra skede till Mkr/år. Utifrån det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i är en samordning, utifrån den ekonomiska potentialen, helt nödvändig. Inriktningen bör vara att bilda ett särskilt inköpsbolag. Orsakerna är flera; Tydligt ansvar; Bolagsformen skapar en tydlighet i ansvaret som är en förutsättning för att kunna nå uppsatta mål. Fokus; Bolagsformen skapar ett fokus med en organisation som "bara" har en uppgift; att sänka inköpskostnaden. Rekrytering; Ett bolag bedöms underlätta rekrytering av de bästa medarbetarna. Styrelse; En styrelse med medlemmar som har erfarenhet från inköpsfrågor skapar rätt utmaning för företagsledningen. Erfarenheterna från att lägga avgränsade verksamheter med tydliga mål är mycket goda. Telge Rent är ett bra exempel på detta. Telge Kraft och Telge Energi är andra exempel på bolagsbildningen som blivit mycket lyckade och där fokus och avgränsning av uppdraget varit viktigt. Inriktningen för ett inköpsbolag bör vara väldigt offensiv. Organisationen, som blir uppemot 20 anställda, bör ha särskild kompetens för entreprenader, e-handel, europamarknaden m.m. Ett bildande av ett inköpsbolag kräver beslut i kommunfullmäktige. Samlad inköpsverksamhet 1(2)

8 y Telge Det finns idag, efter en dom kring ett bolag i Sydsverige, vissa juridiska frågetecken kring upphandling från framför allt bolag som ägs gemensamt av flera kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av detta i full politisk enighet tillskrivit regeringen med en begäran om lagändring utifrån det regelverk som tillämpas i Europa. Beslutshantering Frågan om en samordning av inköpen berör både Telge och den kommunala förvaltningen. Då det är angeläget att så snabbt som möjligt komma igång med en effektivare inköpsverksamhet, föreslås att koncernstyreisen vid sammanträdet i juni enbart tar ställning till principfrågan om en samordning. Då finns det tid och möjlighet att inför behandlingen i kommunstyrelsen diskutera frågan mer i detalj, och slutligen avgöra den organisatoriska lösningen. Om viljan finns borde det finnas möjlighet att fatta ett beslut i frågan vid junisammanträdet i kommunfullmäktige. Detta gör det möjligt att starta verksamheten redan i höst, vilket är till stor fördel med tanke på de beräknade ekonomiska fördelarna. Förslag till beslut Styrelse föreslås besluta att tillstyrka att en sammanslagning av Telges och förvaltningens inköpsfunktioner genomförs, att, under förutsättning av kommunfullmäktiges tillstyrkan, bilda ett inköpsbolag, att ge ordförande och VD i uppdrag att hantera bildandet av inköpsbolaget, samt att ge VD i uppdrag att rapportera vidtagna åtgärder och fattade beslut vid nästa styrelsemöte. Kjell Hasslert Samlad inköpsverksamhet 2(2)

9 Södertälje kommun SAMORDNING AVSEENDE "" UPPHANDLING OCH INKOP INOM SÖDERTÄUE KOMMUN KONCERN 1

10 Inneh~lIsförteckning Bakgrund Definitioner Utredningsuppdragets omfattning Avgränsningar MetodJModell Ökade krav på inköpsfunktionen Inköpsfunktionerna Södertälje kommun Uppdrag Verksamhetside Vision Mål/Måltal Övrig statistik Arbetssätt Organisation Ekonomi Inköpsvolym Pågående projekt Styrande dokument Telge AB Uppdrag Vision Mål/Måltal Övrig statistik Arbetssätt Organisation Ekonomi Pågående projekt Styrande dokument Redovisning av identifierade risker och möjligheter med samordning Ägarperspektiv Kundperspektivet Personalperspektivet Leverantörsperspektivet Bedömda effekter av gemensam organisation Sammanfattning Bakgrund Södertälje kommun fattade beslut i samband med mål och budget för 2008 att Kommundirektören och koncerndirektören har kommunstyrelsen uppdrag att arbeta med 2

11 samordning mellan Telge AB och kommunförvaltningen. Ett av samordningsområdena gäller inköp. Idag finns två inköps- och upphandlingsfunktioner inom kommunkoncernen, en inom kommunförvaltningen och en i bolagskoncernen. Samordning av upphandlingar sker till viss del idag, men bedömningen är att det finns en betydande potential i att reducera inköpskostnader i båda organisationerna. Detta sker genom en ökad samordning via en sammanslagning av de båda inköpsfunktionerna organisatoriskt. Potentialen bedöms finnas i Ytterligare volymfördelar inom de avtalsområden som ej ännu samordnas. Ökad styrning mot avtalade priser genom att nyttja beställningssystem Enhetligare arbetssätt för inköpsfunktionen. Gemensamma verktyg (system, mallar, metodhandböcker mm,) Effektivare utnyttjande av kompetensen i inköpsfunktionen Gemensam kompetensutveckling Möjlighet till specialisering ror medarbetarna samt karriärmöjligheter KoncernstyreIsen fattade den beslut om att en särskild utredning skall genomföras av kommunens och Telges inköpsverksamhet med inriktning att samordna alla inköp inom hela kommunkoncernen. Genomlysningen ska belysa vinster av att samordna genom att endera samla inköpsverksamheten i Telge, eller att inköpsverksamheten placeras i ett inköpsbolag. Definitioner Med Inköpsfunktion avses i denna utredning den organisatoriska enhet som ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, i dagsläget Inköpsstaben ror bolagen respektive Upphandlingsenheten för rorvaltningarna. Utredningsuppdragets omfattning Utredningen omfattar en redovisning av bedömda risker och möjligheter samt bedömda vinster med en sammanslagning av inköpsfunktionerna antingen i en separat bolag i Telgekoncernen eller som en stabsfunktion i Telge moderbolaget. Utredningen innehåller rorslag till beslut. Utredningen utgår från att en samordnad inköpsfunktions primära syfte är att bidra till ökad lönsamhet ror bolagen och sänkta inköpskostnader för förvaltningarna snarare än att generera vinst i egna verksamheten. Beslut fattas av koncernstyrelse/kommunstyrelse. Avgränsningar Denna utredning omfattar ej ror- och nackdelar med en sammanslagning av de båda inköpsfunktionerna. Frågan anses vara avgjord i och med koncernstyrelsens uppdragsformulering ovan. 3

12 Metod/Modell Bedömningen av risker och möjligheter har skett utifrån följande "intresseperspektiv": Verksamheter/Kunder (Bolagen och förvaltningarna) Personal Ägare (Kommun och Telge AB) Leverantörer Datainsamling har skett medels kortare intervjuer, enkäter, studiebesök samt genomgång av tidigare rapporter kring samordning. Ökade krav på inköpsfunktionen Den professionella inköpsfunktionen används i allt högre grad för att klara förväntningar på optimal kvalitet och lägsta möjliga kostnad. Inköpsfunktionens strategiska betydelse för att påverka organisationens ekonomiska resultat har blivit allt tydligare. Detta innebär att inköpsfunktionen inte bara har en reaktiv roll genom att genomföra upphandlingar utan även måste kunna agera som motor i verksamhetsförändringar som påverkar inköpskostnaden. Upphandlingslagstiftningen ändras med jämna mellanrum och ställer krav på juridisk kompetens. Anbudsgivarna har också en tendens att klaga på upphandlingar genom överprövningar till länsrätten i större utsträckning än tidigare. En förutsättning för en effektiv upphandling är att upphandlingarna planeras och förbereds noggrant samt hanteras professionellt och affärsmässigt. För att kunna utnyttja den konkurrens som föreligger och att stimulera leverantörernas intresse för att delta i de offentliga upphandlingarna krävs en genomtänkt marknadsplan och en konkurrens- och upphandlingsstrategi. Utan att ge avkall på rättssäkerheten måste organisationerna göra "smartare" upphandlingar som leder till "vinnavinna" lösningar för såväl organisationen som leverantören. Med ett mera affärsmässigt och ett mindre byråkratiskt uppträdande kan man göra bättre affärer samt åstadkomma mer likformliga processer i verksamheterna Inköpsfunktionen måste kunna ställa upp med information och råd till alla bolag, nämnder och förvaltningar. Funktionen måste också vinnlägga sig om ett korrekt bemötande av leverantörerna och fungera som "lots" för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Inköpsfunktionen måste ta ett särskilt ansvar för att vidmakthålla och främja långsiktig konkurrens i samband med upphandlingar. Möjligheterna till stora upphandlingsvolymer skall utnyttjas i sådana upphandlingar där det är lämpligt och förmånligt på lång sikt. I andra fall bör upphandlingar ta hänsyn till mindre och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar genom att paketera upphandlingarna i lämpliga "tårtbitar". Styrning av inköp mot det som avtalats och upphandlats har oerhörd stor betydelse för att uppnå de ekonomiska besparingar som skapas i en väl genomförd upphandling. För att klara av detta krävs dels en medvetenhet ute i organisationen oavsett om det är ett kommunalt bolag eller en kommunal förvaltning. Det krävs också ett inköpssystem som styr inköpen mot avtalade produkter samt en väl utbyggd kontroll av beställningar och fakturering. 4

13 Inköpsfunktionerna Södertälje kommun Uppdrag På uppdrag av kommunstyrelsen ligger det övergripande strategiska ansvaret för upphandlingar hos upphandlingsenheten placerad vid kommunstyrelsens kontor Upphandlingsenheten ansvarar bl. a. för: Förändringar i upphandlingspolicyn Riktlinjer och tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn. Ansvar för övergripande frågor som berör utvecklingen av kommunens upphandlingsverksamhet. Övergripande kompetensutvecklingsfrågor inom upphandlingsområdet. Utvecklingen av IT stöd för effektivare informationsflöde mellan kommunens olika enheter i frågor som rör inköp och upphandlingar. Utveckling av kommunens affårsprocesser i samband med införande av elektronisk handel. Kommungemensamma upphandlingar (ramavtal) samordnas och genomförs med verksamhetsinflytande av upphandlingsenheten. Uppdatering och information om upphandlingar och avtal på kommunens intranät kanalen och kommunens hemsida. Medverka till samordning av upphandlingar med koncernen. Verksamhetside Upphandlingsenheten skall för hela organisationen i enlighet med gällande lagar, policys och riktlinjer genomföra upphandlingar samt ge råd och stöd vid direktupphandlingar så att organisationens behov av varor och tjänster tillhandahålls så att de kan utföra sina uppdrag. Vision Ar 2010 skall Våra processer vara kvalitetscertifierade Köptroheten i kommunal verksamhet mot våra ramavtal uppgå till 90 % Ramavtalsområden vara anpassade till våra köpmönster. Upphandlingsenheten vara ett självklart val vid alla köp. Samordnande upphandlingar genomförs inom fler områden med koncernen och andra kommuner där det är lönsamt för kommunen. Alla inköp och upphandlingar centraliseras och kontrolleras via upphandlingsenheten. Mål/Måltal Upphandlingsenheten genomför årligen ett internkontrollprogram som redovisas till berörda nämnder samt till kommunstyrelsen. Enheten ansvar också för åtgärder tillsammans med verksamheten för att nå de mål avseende ekologiska livsmedel som är fastställda i kommunfullmäktige. Övrig statistik Antal leverantörer till Södertälje kommun uppgick under 2007 till ca Antal fakturor var under samma år Generellt ligger antalet upphandlingar mellan st. per år. 5

14 Arbetssätt Upphandlingsenheten arbetar enligt en fastställd process som innehåller ett antal olika steg. För varje steg finns en rutin. Samma process används vid samordning inom Södertörn. Samverkan i upphandlingar sker varje år med Södertörnskommunerna vilket innebär att respektive kommun genomför samordnade upphandlingar. Varje år genomförs ett 10 tal sådana upphandlingar. Varje upphandlare är tilldelad ett kontaktmannaskap för ett kontor. Organisation Upphandlingsenheten består av 9 st. heltidstjänster fördelade enligt nedan: 1 upphandlingschef 6 upphandlare 2 assistenter Samtliga tjänster är besatta. 1 upphandlare är föräldraledig och det finns idag vikarie på den tjänsten. Ekonomi Budget Upphandlingsenheten finansieras via ett nämndbidrag på 3,6 mkr samt ett intäktskrav på 1,1 mkr. Den totala budgeten ligger på 4,7 mkr. Intäktskraven baseras på s.k. bonusintäkter på ingångna avtal samt avtal med Nykvarns kommun om upphandlingssamverkan. Inköpsvolym Kommunens totala inköpsvolym uppgår till ca 1.3 miljarder kr som fördelas enligt följande: Köp från kommunens bolag 555 Övrigt 75 Entreprenader 100 Vård och omsorg 200 Totalt 1330 Pågående projekt Upphandlingsenheten ska enligt beslut i Mål och Budget för 2008 öka styrningen av kommunens inköp genom att utveckla kommunens beställningssystem så att de kostnadsneddragningar som gjorts i Budget för 2008 med anledning av förändrade inköp genomförs. En utveckling av kommunens beställningssystem genomförs tillsammans med Ekonomi och redovisningssupport. Styrande dokument Upphandlingspolicy Riktlinjer för upphandling och inköp Miljöpolicy vid upphandling Telge AB Uppdrag Inköpsstaben har till uppdrag av koncernledningen att: 6

15 Vision Att samordna och effektivisera inköpen för att sänka totalkostnaden Att centralisera inköpen Inköpsstabens Vision är att vara en inköpsorganisation av världsklass för Telge koncernen. Vägen dit går genom: - Affärsmässiga inköpsexperter - Ägarskap av inköpsprocesserna - Samordning och effektivisering Mål/Måltal En övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet i Te1ge koncernen. Måltalet är 100 MSEK i beräknade besparing till Ackumulerade beräknade besparingar från 2005 fram till dagens datum är 140 MSEK. Den andra delen i uppdraget är att centralisera inköpen i den bemärkelsen att inköpsstaben äger inköpsprocesserna. Målet är att 100 % inköpen skall gå genom kvalitetssäkrade inköpsprocesser gick ca.75 % genom inköpsstaben, dvs. att avrop har skett mot tecknade avtal eller att Inköpsstaben har deltagit i upphandlingen. Genom SMART 365 har målstyrningen utökats och omfattar idag mål och måltal inom områdena Säkerhet/MiljölHälsa, Personal, Kvalite, Kund/Leveranser och Ekonomi/Effektivitet Övrig statistik Antal leverantörer till Telge koncernen var under Antal fakturor var under samma år ca Generellt ligger antalet upphandlingar mellan st. per år. Arbetssätt Inköpsstaben arbetar i en inköpsprocess som består av tre faser: Analysfas, upphandlingsfas och uppföjjningsfas. Merparten av resurserna förbrukas dock i upphandlingsfasen. En medveten satsning har dock skett sedan 2004 på att öka den strategiska nyttan med inköpsverksamheten genom att utveckla kompetensen i analysfasen. Arbetet har skett i s.k. utvecklingprojekt. Inköpsstaben arbetar dels med ett bolagsansvar (kontaktperson för ett bolag) och ett inköpsfamiljeansvar. Inköpsfamiljeansvaret innebär att inköparen ska ha fördjupad kunskap om leverantörsmarknad och upphandlingstekniska förutsättningar inom sina inköpsfamiljer. I ansvaret ingår också att årligen ta fram en inköpsstrategi för inköpsfamiljen där kunskaper om analyser kommer väl till pass. Ett visst operativt inköpsarbete sker också genom orderläggning i det i dag befintliga ordersystemet ASW. Organisation Inköpsstaben på Telge AB består av totalt 10 heltidstjänster fördelade enligt följande: 1 st. inköpschef 1 st. inköpsassistent 8 st. strategiska inköpare 7

16 Av de strategiska inköpar tjänsterna är för närvarande 1 vakant samt 1 föräldraledig. Ekonomi Budget Driftbudget för Inköpsstaben 2008 uppgår till ca.8 MSEK. Inköpsvolym Koncernens totala inköpsvolym uppgick 2006 till ca 1,9 miljarder. Avrop från ramavtal uppgår till ca 475 MSEK(inklusive mindre entreprenader). Entreprenader ca 460 MSEK, interna köp ca 400 MSEK samt övrigt 565MSEK. Pågående projekt Ett koncerngemensamt beställningssystem har anskaffats och implementering pågår. Styrande dokument Ägardirektiv Inköpspolicy Miljöpolicy vid upphandling Redovisning av identifierade risker och möjligheter med samordning. Ägarperspektiv Ägarna, i detta fallet kommunen och koncernen, behöver en funktion som tillgodoser behovet av upphandlingsexpertis och även viss uppföljning och kontroll. Detta är vad man traditionellt brukar ge inköpsfunktionen i uppdrag att ansvara för. Utöver detta har ägarna ett övergripande intresse av att sänka sina inköpsrelaterade kostnader och det är här som en strategisk inköpsfunktion kan ha en väsentlig påverkan. Inköpsfunktionen kan ha en nyckelroll i att bedriva verksamhetsutveckling och effektivisering av inköpsrelaterade kostnader. Ett strategisk angreppssätt ger resultat, detta har bevisats i ett antal utvecklingsprojekt som bedrivits såväl inom inom Telge-koncernen som inom kommunen. En samordnad inköpsfunktion är effektivare både när det gäller de mer traditionella arbetsuppgifterna (upphandling och uppföljning) och mer strategiska arbetsuppgifter. Ska då samordningen ske i en stab eller i ett eget bolag? Ur ett ägarperspektiv kan det antas att uppdraget och styrningen av inköpsfunktionen blir tydligare med ett separat bolag. Ett bolag medför dock ökade organisatoriska kostnader i form av VD, styrelse och revision men dessa kostnader, precis som övriga kostnader för en inköpsfunktion, är försumbara med de vinster som kan uppnås. Kundperspektivet Bolagen 8

17 Bolagen har gets möjlighet att yttra i frågan och sammanfattningsvis så ser man bolagslösningen som mer positiv då inköpsfunktionens verksamhet och kostnader blir tydligare. Samtidigt kan där finnas en risk att inköpsfunktionen blir jämförd och konkurrensutsatt på ett sätt som inte var avsikten. En annan risk med bolagskonstruktionen är att inköpsfunktionen kommer för långt ifrån den egna verksamheten vilket kan få negativa effekter på samarbetet. Förvaltningarna Den största risken som förvaltningarna ser i en samordnad inköpsfunktion är att funktionen kommer för långt ifrån verksamheten och det behov av stöd och hjälp som finns i såväl inköps-, upphandlings-, avtalsfrågor eller andra frågor relaterade till ett inköp. För att fortsätta utvecklingen av kommunens beställningssystem krävs ett nära samarbete med Ekonomi- och redovisningssupport som ansvarar för ekonomisystemet Persona/perspektivet Inledning Inköpsfunktionens i särklass viktigaste resurs är personalen. Personalperspektivet handlar om vilken lösning som ger bäst förutsättningar att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Läget på arbetsmarknaden är idag svårt för de organisationer som vill rekrytera kompetent personal inom upphandling/inköp. Det råder en oerhörd efterfrågan på bra inköpare/upphandlare då nyttan med en strategisk inköpsfunktion har blivit allt tydligare för företagen och den offentliga verksamheten. Utbudet av inköpare/upphandlare med rätt kompetens är å andra sidan begränsad och som kommunalt bolag konkurrerar man alltså även med privata företag om denna begränsade resurs. Kan ett upphandlingsbolag vara lösningen? Personalen på Inköpsstaben respektive Upphandlingsenheten har getts tillfålle att yttra sig i frågan. Tidigare personal på Inköpsstaben har också bidragit med synpunkter. Studiebesök hos Göteborgs Upphandlingsbolag har gett ytterligare stöd i analysen. Redovisning Några intressanta synpunkter på risker och möjligheter med stabs- respektive bolagslösningen från personalen är följande: Bolag Stab Tjänsten ska prissättas och kan därför jämföras med marknaden, vilket uppfattas både som positivt och negativt. T.ex. ska bolaget bära sina egna kostnader vilket kan upplevas som stressande. Inköparen ska också vara säljare av bolagets tjänster vilket kan påverka kvaliten på tjänsten negativt då det gäller att inte göra sig ovän med kunden. Större frihet att utveckla verksamheten Lättare att ta betalt på ett tydlig sätt för sina tjänster Osäkerhet kring om det är tillräckliga volymer för att ett eget bolag skulle gå runt och går det verkligen att sälja tjänster till andra? (Kommunallagen?) Osäkerhet kring avkastningskraven från ägaren. En styrelse vars enda fokus är på affåren (dvs. inköp) Större möjlighet att påverka arbetsmiljö, löner och övriga förmåner. Lättare att behålla den styrande rollen 9

18 Lättare att behålla kontakten med bolagen och vara en integrerad del i deras verksamhet. Det är tydligt att bolagen inte kan köpa tjänsten någon annanstans. Fokus hamnar inte på stabens resultaträkning och avkastning utan på vad staben faktiskt kan göra för att förbättra bolagens resultaträkningar, vilket ju rimligen är uppdraget oavsett lösning. Ingen startsträcka, en stab finns redan. Sammanfattning och slutsats Under förutsättning att det finns en tydlig styrning från ägarna (kommun och koncernen) i form av policys, regelverk och organisation så är en bolagslösningen en attraktivare lösning Det ger större möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal. Ett bolag får en tydlig roll med ägardirektiv, målstyrning samt en egen styrelse för bolaget. Vår bedömning är att det ur personal- och ledningssynpunkt är bättre att personalen samlas i en helt ny associationsform. Detta ger all personal bättre förutsättningar att tillsammans utveckla de gemensamma rutiner som behövs för att nå målsättningen med samordning av verksamheten. En generell fördel med en sammanslagning (oavsett associationsform) är möjlighet till specialisering och karriärsutveckling. En inköpsfunktion med 19 anställda ger möjlighet till fler chefer och expertkompetens som t.ex. Inköpscontroller, Verksamhetsutvecklare, Systemutvecklare och Jurist. Leverantörsperspektivet En samordnad inköpsfunktion har ingen påverkan på det lokala näringslivets möjligheter att leverera tjänster eftersom den typen av uppdrag idag enbart hanteras inom bolaget och kommunen av egen personal. Förändringen kommer snarare att öka möjligheterna och förenkla för näringslivet att delta i upphandlingar i och med att samordning sker. Genom ökad styrning och utveckling av affårsprocesserna kommer en ökad konkurrens vid upphandlingar och inköp stimulera näringslivet att delta. Bedömda effekter av gemensam organisation Vi bedömer att en lösning med en gemensam organisation, antingen i stab eller bolag, innehåller en effektivitetspotential i storleksordningen 3-5 procent av den upphandlingsvolymen på årsbasis där samordning är tillämplig. (Ca 70 MSEK) Detta uppnås bland annat genom gemensamma styr- och stöddokument, ökad kompetensutveckling och specialisering, bättre system för uppföljning och utvärdering samt bättre tekniska hjälpmedel (T.ex. e-auktioner och andra e-handelssystem). Organisationen innebär även en ökad kvalitet på upphandlingarna genom att utnyttja storskalefördelar då detta är lämpligt, småskalefördelar i andra fall. (Effektiviseringar i de "traditionella" arbetsuppgifterna) Om kommun och bolag skulle satsa på ett strategiskt synsätt av verksamheternas inköpskostnader, med fokus på verksamhetsutveckling, totalkostnadsfokus och ett tvärfunktionellt arbetssätt pratar vi om en betydligt större besparing ( MSEK). Inköpsfunktionen!organisationen har en nyckelroll i att realisera denna vision. Exempel aktiviteter/strategier som en strategisk inköpsfunktion kan genomföra: Hitta och utveckla nya leverantörsmarknader, lokalt, regionalt och globalt 10

19 Identifiera och eliminera kostnadsdrivare i vårt sätt att arbeta med leverantörer och hur vi formulerar krav. Utmana "branschlogiken" och hitta mer kostnadseffektiva sätt att köpa in i branscher med hög kostnadsnivå och som är viktiga för koncernens och kommunens konkurrenskraft. Exempel på områden är byggentreprenader, bygg-och fastighetsmaterial samt vård och omsorg Konkurrensutsättning av t ex vissa byggprojekt inom TF. Fokusera på totalkostnaden och livscykelkostnaden snarare än priset En viktig förutsättning för att kunna genomföra ett strategisk arbetssätt avseende inköp är att verksamheter och förvaltningar har ett uttalat ansvar att genomfåra kostnadsreduceringar inom sin inköpsverksamhet Sammanfattning En samordnad inköpsverksamhet för kommun och bolag kommer att skapa förutsättningar för stora kostnadsbesparingar i verksamheten under förutsättning att enheten fokuserar på verksamhetsutveckling, totalkostnad och tvärfunktionella arbetssätt och att närheten och stödet till bolag och förvaltningar finns kvar. Med ett tydligt uppdrag från ledningen kan inköpsfunktionen också få en nyckelroll i att realisera denna vision. Vår bedömning är också att det ur personal- och ledningssynpunkt är bättre att personalen samlas i en helt ny associationsform. Detta ger all personal bättre förutsättningar att tillsammans utveckla de gemensamma rutiner som behövs för att nå målsättningen med samordning av verksamheten Vår rekommendation är därför att samordna inköpsverksamheterna. 11

20

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 1 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 70 2 3 Inledning Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Upphandlingspolicy. Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB. Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Upphandlingspolicy. Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB. Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Upphandlingspolicy Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Policy för Upphandling

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Anvisningar för upphandling och inköp

Anvisningar för upphandling och inköp Kommunstyrelsen 2014-03-11 1 (5) Konsult och uppdrag Utveckling Astrid Stockenberg, 710 10 45 Anvisningar för upphandling och inköp Anvisningar för upphandling och inköp har till syfte att förtydliga riktlinjerna

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Policy avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Bakgrund För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till innevånarna skall kunna hållas hög krävs ett ständigt

Läs mer

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling i. Linköpings kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling i. Linköpings kommun Riktlinjer för inköp och upphandling i Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antagen 2016-11-22 ks 418 Giltighetstid: tills vidare linkoping.se Diarienummer: KS 2016-325 Dokumentansvarig:

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Os», 2^ Tjänsteutlåtande Tillväxt- och marknadsenheten Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-10-21 Dnr KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Sammanfattning Kommunens policy för upphandling har

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Planeringsberedning Inköpspolicy

Planeringsberedning Inköpspolicy Planeringsberedning 160614 Inköpspolicy Uppdaterad inköpspolicy för Region Halland - agenda för dagen Kort inramning Revisionsrapport om direktupphandling Styrande dokument på olika nivåer Roller Dialog

Läs mer

PM - Koncernsamordning. Sollentuna kommun. Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Dag Fagerhem Sofia Nylund

PM - Koncernsamordning. Sollentuna kommun. Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Dag Fagerhem Sofia Nylund PM - Koncernsamordning Sollentuna kommun Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen Dag Fagerhem Sofia Nylund Februari 2013 Bakgrund Sollentuna kommun bedriver genom Sollentunahem

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer