ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grästorps Konserthus, Grästorp , kl Sören Stark (s) ordförande Barbro Sundström (s) Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) Thomas Carlsson (c) Lars-Erik Tengeland (m) Roger Olofsson (c) Margaretha Kilén (m) Gudrun Alfredsson (fp) Ann-Christine Lindskog Roger Andersson (c) Simon Djerf (ffk) Rune Pettersson (m) Carola Poulsen (s) Rose-Marie Edvardsson (c) Bengt Wulcan (fp) Tore Emanuelsson (s) Kent Jonsson (m) Berit Hallersbo (c) Lars Svensson (c) Leif Berggren (m) Gill Svensson (s) Camilla Söljemo (fp) Thomas Rigland (c) Monia Persson (m) Ingemar Fransson (s) Bengt-Åke Brolin (c) Ingrid Nilsson (ffk) Övriga deltagande Hans Erngren, bitr. kommunchef Barbro Berg, äldreomsorgschef Kjell-Åke Hansson, försöksledare Socsam 5S Peter Beischer, sekreterare Utses att justera Rose-Marie Edvardsson (c), Bengt Wulcan (fp) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Grästorp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Beischer Ordförande Sören Stark Justerande Rose-Marie Edvardsson Bengt Wulcan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anna-Lena Carlsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunfullmäktige , Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S 83 Regler för resultatöverföring mellan budgetår 84 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal 85 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) 86 Grästorps kommuns klimatstrategi Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle 88 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor 89 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. 90 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 91 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 92 Avslutning

3 Kommunfullmäktige Kf 81 Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris I anslutning till dagens sammanträde utdelar kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) Grästorps kommuns kulturpris till Eva Brandt och Grästorps kommuns Ungdomsledarpris till Åke Svensson. Kommunstyrelsens motivering till kulturpris 2005 är följande: 2005 års kulturpris går till Eva Brandt som genom sin idoga strävan lyckats hålla Nilssons Textil öppet på en liten ort som Grästorp. Detta bidrar starkt till att upprätthålla en gammal hemslöjdstradition. Denna form måste ses som en väsentlig del av vårt kulturarv och förtjänar därför all uppmuntran. Kommunstyrelsens motivering till ungdomsledarpris 2005 är följande: Åke Svensson har under åtta år varit och är en engagerad och uppskattad ledare för ortens fotbollsungdomar. Han har alltid varit mån att tillgodose varje spelares individuella förutsättningar. Åke har dessutom som förtroendevald i IK Gauthiod under 6 år engagerat sig i ungdomarnas utveckling och alltid försökt nå lösningar som varit till ungdomarnas bästa. Han är och har varit en drivande kraft bakom IK Gauthiods ungdomscup, Lithells Cup. Under året har Åke medverkan med en stor arbetsinsats vid iordningsställandet av Grästorps bollhall, Åse & Viste Hallen. Han har varit en del av den grupp som ansvarat för de frivilliga arbetsinsatserna i hallen samt själv utfört ett oerhört stort arbete.

4 Kommunfullmäktige Kf 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S INFORMATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid dagens sammanträde lämnar försöksledare Kjell-Åke Hansson förvaltningsinformation till kommunfullmäktige om aktiviteter 2006 inom Socsam 5S försöket och ROSA-projektet enligt följande: - Utveckling av Grästorps medborgarkontor - Utveckling av kooperativet Lärkan - Förlängning av försöksverksamheten Socsam 5S Organisation av PLUS-jobben i Grästorp - Gemensam utvärdering och genomlysning av Socsamförsöken i Stenungsund, Grästorp och Finnspång Äldreomsorgschef Barbro Berg lämnar förvaltningsinformation i kommunfullmäktige om nyckeltal inom äldreomsorgen 2005 enligt följande: personer har fått hemtjänst - 98 personer har haft särskilt boende - 59 personer har haft korttidsplats - 12 personer per vecka har haft dagverksamhet portioner till boende har levererats från köket portioner i lunchservering. Vidare lämnas en nulägesbeskrivning inom äldreomsorgen enligt följande: - 90 personer har hjälp inom hemtjänsten med ca 3000 timmar per månad - Nya passagen har öppnat korttidsboende och rehabilitering den 5 december med 11 platser, varav två platser för avlastning och växelvård. - Under januari 2006 öppnas fyra nya platser på Vistegården. - Åtta boenderum finns i reserv på Åsevi. - Fram till 2010 kommer behovet av boende anpassat för äldre att öka motsvarande ca lägenheter.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 205 Au 209 Dnr 42/05 Regler för resultatöverföring mellan budgetår ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen har bl a beslutat, , 60, att uppdra åt kommunförvaltningen att lämna förslag på nya regler för resultatöverföring mellan budgetår. Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat ärendet , 137. Förslaget ska redovisas senast Arbetsutskottet beslutade , 124, att remittera förslaget till nämnder/förvaltningar för yttrande senast Miljö- och byggnämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har därefter inkommit med yttrande. Arbetsutskottet beslutade , 163, att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Nedanstående regler för resultatöverföring föreslås tillämpas första gången avseende nämndernas resultat för innevarande budgetår (2005). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige om följande: Regler för resultatöverföring mellan budgetår Syfte Resultatöverföring mellan budgetår syftar till att nämnder och styrelser ska ta ett ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat över tiden. En positiv styreffekt är därför att föra över hela eller delar av en nämnds resultat (över-/underskott) till kommande verksamhetsår för att därmed undvika ett alltför kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Utgångspunkten är att årsbudgeten nästan alltid över- eller underförbrukas och genom ett system för resultatöverföring skapas förutsättningar för mer långsiktig ekonomisk planering. Förutsättning För att hantera ett regelverk för resultatöverföring, på ett tydligt och korrekt sätt, förutsätter det att utgångsläget är riktigt. Att årsbudgeten är realistisk, att interna kostnader och intäkter har rätt nivå samt att gällande regelverk kring hantering av interna kostnader och intäkter följs.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Redovisning Ett resultat (över- eller underskott) för en nämnd ska inte med automatik påverka nämndens budgetram utan hanteras i en sidoordnad redovisning. Nämndens resultat ackumuleras löpande där nämndens ekonomiska resultat (efter genomförd analys) utgör underlaget för den sidoordnade redovisningen. För att begränsa den finansiella påfrestningen på kommunen, och med hänvisning till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, finns en beloppsgräns som reglerar hur stort ett ackumulerat överskott kan uppgå till för respektive nämnd/förvaltning. Hantering av överskott Ett överskott får endast användas när Grästorps kommun uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Ett redovisat överskott är inte alltid ett resultat av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur överskottet har uppstått. Den del av överskottet som kan anses bero på effekter av egna insatser tillgodoräknas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat överskott kan aldrig omvandlas till ett underskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat överskott i nämndens sidoordnade redovisning begränsas till 1 % av nämndens/förvaltningens budgeterade bruttokostnader det aktuella året. För att kunna ianspråkta ett ackumulerat överskott ska en framställan göras hos kommunstyrelsen med en beskrivning av hur överskottet ska användas. Förfaringssättet motiveras genom kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning och ledning samt att ett ianspråktagande påverkar kommunens likviditet och förutsättningen att klara/hålla en ekonomi i balans enligt kommunallagens krav. Redovisat överskott ska i första hand avräknas mot tidigare ackumulerade underskott, om sådana finns, i den sidoordnade redovisningen.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Ackumulerat överskott får endast användas till att finansiera tillfälliga insatser/åtgärder inom nämndens verksamhetsområde och kan således inte användas till nivåhöjande insatser. Ett ackumulerat överskott får inte omvandlas till investeringsmedel. Hantering av underskott Ett redovisat underskott är inte alltid en orsak av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur underskottet har uppstått. Den del av underskottet som kan anses bero på effekter som nämnden inte kunnat påverka undantas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat underskott kan aldrig omvandlas till ett överskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat underskott i nämndens sidoordnade redovisning tas upp i sin helhet och ska inarbetas löpande för att uppnå balans i nämndens ekonomi. Om underskott uppstår under året, (prognosen i den löpande budgetuppföljningen) ska åtgärder vidtas för att underskottet ska minimeras/arbetas in samma år. Kvarstår underskottet vid årets slut ska det avräknas mot tidigare ackumulerade överskott, om sådant finns, i den sidoordnade redovisningen. Har underskottet inte täckts inom tre år (jmf balanskravet) ska kommunstyrelsen ta initiativ till en ingående analys av nämndens organisation, verksamhet och ekonomi. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Samtliga nämnder/förvaltningar. Sven Karlsson

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 215 Au 223 Dnr 89/05 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger en motion från Dag Hardyson (fp) med yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en samarbetspartner och med ett brett utbud när det gäller designtjänster, hosting, domainregistreringar etc att tillsammans med den upphandlade samarbetspartnern erbjuda prisvärda och flexibla alternativ till Grästorps närings- och föreningsliv när det gäller att konstruera hemsidor och e-handelslösningar till självkostnadspris att tillsammans med samarbetspartnern, närings- och föreningsliv bygga en näringslivsportal samt en föreningsportal för Grästorp. Kommunfullmäktige beslutade , 37 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 147 att remittera motionen till Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv för yttrande. Arbetsutskottet beslutade dessutom att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren att senast sammanställa inkomna yttranden. Från Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv har inga yttranden inkommit. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren tillsammans med Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel samt Grästorps föreningsliv i Projekt undersöka möjligheten att bygga en näringslivsportal samt en

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 forts Ks 215 forts Au 223 forts föreningsportal för Grästorp. Grästorps kommuns hemsida skall innehålla länkar till närings- och föreningslivet i Grästorp. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Hans Erngren

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 Ks 216 Au 224 Dnr 154/04 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger motion från Göran Enström (s), Ingemar Fransson (s), Ann-Christine Lindskog (s), Sören Stark (s) och Gunnar Waltersson (s) med yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att återskapa Havsmåsen 3 (gamla Sultans) med varsamhet och att det blir till sitt ursprungliga utseende som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till tekniska utskottet för yttrande senast Tekniska utskottet beslöt att till nästa möte uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna enligt motionens intentioner samt att ta hänsyn till att utformningen av en ombyggnad även bör ses som en del i en önskad totalförändring av torgmiljön, varför även andra hänsyn bör vägas in, än ett återskapande till ursprungligt utseende. Det begärda yttrandet från tekniska förvaltningen redovisades av Jan-Olof Ödlund, dels enligt yrkandet i motionen, dels med ett ombyggnads-alternativ med bibehållande av den påbyggda andra våningen med exteriör anpassning till övrig bebyggelse kring torget. För att bevara inramningen av torgområdet är det av vikt att Kv Havsmåsen även framledes bibehåller bebyggelse. Den nuvarande tvåvåningsbyggnaden, som inrymmer pizzeria och frisersalong är fullt möjlig att bygga om till en enplansbyggnad, som även fortsättningsvis kan inrymma liknande affärsverksamheter. Eftersom byggnaden är i mycket stort behov av renovering såväl invändigt som utvändigt, blir ombyggnadsarbetet i stort sett likvärdigt med ett nybygge av enplanshus om ca 130 m 2. I arbetet innefattas en nödvändig ombyggnad av källardelen, där nuvarande oljeeldad pannanläggning bytes till fjärrvärmeanslutning. Med en lägre fasad och spröjsade fönster kan byggnaden till stor del återfå sitt ursprungliga exteriöra utseende enligt foton från 1910-talet. På resterande del av

11 tomten kan t ex uteservering anläggas i kombination med ett mindre parkområde.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 forts Ks 216 forts Au 224 forts Kostnaden för rivningar och ombyggnader torde uppgå till ca 1,5 milj kr. Beroende på hur utemiljön för hela kvarteret utformas, kan totala kostnaden för tomtens förändring uppgå till 2,0 milj kr. Ett bibehållande av den påbyggda övervåningen från 1920-talet påverkar endast i mindre grad kostnadsbilden. Tekniska utskottet beslutade , 16 att överlämna den begärda utredningen med yttrande till kommunstyrelsen med påpekandet att en ombyggnad måste ske som en integrerad del av en i övrigt planerad förändrad torgmiljö, där inte minst kommunhusets framtid invägs. Arbetsutskottet beslutade , 135 att avvakta med behandling av ärendet tills pågående centrumplanering/lokalutredning är klar. Kommunstyrelsen informerades , 134 om att utannonsering av fastigheten Havsmåsen 3 och 4 har skett. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Havsmåsen 3 och 4 (Gamla Sultans). Blivande ägare har visat sig beredd att hålla fastigheten i vårdat skick. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 86 Ks 206 Au 225 Dnr 172/05 Grästorps kommuns klimatstrategi ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen beslutade , 142 att sammanställa en KLIMP-ansökan till Naturvårdsverket. Grästorps KLIMP-ansökan innehåller ett lokalt klimatinvesteringsprogram för perioden För att en KLIMP-ansökan skall vara komplett krävs att det i klimatinvesteringsprogrammet ingår en Klimatstrategi. Kommunens miljöhandläggare har med hjälp av Energinätverket Green4u arbetat fram en Klimatstrategi för perioden Vid dagens sammanträde informerar miljöhandläggare Gunnel Lundmark och projektledare Green 4u Sinikka Johansson om innehållet i Grästorps kommuns klimatstrategi ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Klimatstrategi för Grästorps kommun INFORMATION I KOMMUNSTYRELSEN Sinikka Johansson, Green4u, och Gunnel Lundmark informerar kommunstyrelsen om upprättad klimatstrategi och kommunens KLIMP-ansökan för programperioden KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) och Thomas Carlsson (c) yrkar att målen i klimatstrategin skall stämmas av under början av år 2008.

14 Kommunfullmäktige Kf 86 forts PROPOSITION Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag och Svante Claessons (c) och Thomas Carlssons (c) tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till klimatstrategi för Grästorps kommun Kommunfullmäktige beslutar vidare att avstämning av målen i klimatstrategin skall ske under början av år Beslutsexp. Gunnel Lundmark Green4u Styrdokument Gunilla Friberg

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 87 Ks 217 Au 232 Dnr 98/05 Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Sinikka Johansson, Pilbågsvägen 54, Grästorp med förslag att Grästorps kommun beslutar att kommunens fordon körs på biogas och att kommunen vid olika transportupphandlingar kräver att drivmedlet skall vara biogas. Kommunfullmäktige beslutade , 48 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 199 att uppdra åt kommunchefen att utarbeta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 87 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Beslutsexp. Sinikka Johansson Lennart Blanckenfiell

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 88 Ks 218 Au 234 Dnr 77/05 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ing-Britt Fransson, med anledning av ett svikande intresse för kultur, både från kommunens och allmänhetens sida. I medborgarförslaget föreslås att kommunen hjälper till med en samordnare, som kan stödja kulturföreningarna och en informationssida i media. Kommunfullmäktige beslutade , 35 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 146 att remittera medborgarförslaget rörande ett svikande intresse för kulturfrågor till bitr kommunchef Hans Erngren för yttrande senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: I och med hösten 2005 har på kommunens initiativ ett kulturråd bildats. Detta råd består av bitr kommunchefen, tillika fritids-/kulturchef, en handläggande kontaktperson från kommunen och en representant från resp kulturförening i kommunen. Möten sker med en frekvens av ca en gång varannan månad och hittills i år har tre träffar genomförts. Kommunen är sammankallande. Syftet med detta råd är att skapa ett forum för kommunikation mellan kommunen och de ideella kulturföreningarna. Frågor såsom samordning av olika evenemang, bidragsfrågor, marknadsföring och strategisk planering/utveckling är tänkta att tas upp i detta sammanhang. I och med detta har den samordnare som efterfrågas tillskapats. När det gäller mediainformationen hänskjuts denna fråga till kulturrådet för beredning. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet.

18 Kommunfullmäktige Kf 88 forts KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Ing-Britt Fransson Hans Erngren

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 89 Ks 220 Dnr 181/05 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. ÄRENDEBESKRIVNING Grästorps kommunfullmäktige har , 48, beslutat teckna borgen för Grästorp Energi ek. för. för upplåning på 14 miljoner kr i Åse och Viste härads Sparbank. I skrivelse från Grästorp Energi redovisas att Grästorp Energi för närvarande genomför en upphandling av lån och krediter och Grästorp Energi anhåller därför att kommunfullmäktiges beslut , 48, ändras så att borgensåtagandet gäller generellt för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med upphävande av tidigare fattade beslut teckna en generell borgen för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Grästorp Energi

20 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr 186/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Rolf Ahlberg, Parkvägen 5, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan bevaras med dess kulturhistoriska innehåll. Dessutom föreslås att en kommunal folkomröstning genomförs om Oskarsskolans/museets vara eller inte vara. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

21 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr 184/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ingegerd Johansson, Badgatan 28 A, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan behållas. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

22 Kommunfullmäktige Kf 92 Avslutning Kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) tackar slutligen kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, pressen och kommunens anställda för det gångna årets arbete och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2005-02-24 1 (16) Plats och tid Åse Viste härads Sparbank, Grästorp 2005-02-24, kl 19.00 20.15 Beslutande Sören Stark (s) ordförande Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20)

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20) Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Ingemar Fransson (s), ordförande Thomas Carlsson (c) Gunnar Nyvaller (c) Bengt Svensson (c) John Granlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2005-04-12 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2005-04-12, kl 13.00 18.05 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Lars Svensson (c) Svante Classon (c), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-02-28 1 (1-28) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 28 februari 2007, kl 08.30-12.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Svante Classon (c), ordförande Gunilla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer