ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grästorps Konserthus, Grästorp , kl Sören Stark (s) ordförande Barbro Sundström (s) Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) Thomas Carlsson (c) Lars-Erik Tengeland (m) Roger Olofsson (c) Margaretha Kilén (m) Gudrun Alfredsson (fp) Ann-Christine Lindskog Roger Andersson (c) Simon Djerf (ffk) Rune Pettersson (m) Carola Poulsen (s) Rose-Marie Edvardsson (c) Bengt Wulcan (fp) Tore Emanuelsson (s) Kent Jonsson (m) Berit Hallersbo (c) Lars Svensson (c) Leif Berggren (m) Gill Svensson (s) Camilla Söljemo (fp) Thomas Rigland (c) Monia Persson (m) Ingemar Fransson (s) Bengt-Åke Brolin (c) Ingrid Nilsson (ffk) Övriga deltagande Hans Erngren, bitr. kommunchef Barbro Berg, äldreomsorgschef Kjell-Åke Hansson, försöksledare Socsam 5S Peter Beischer, sekreterare Utses att justera Rose-Marie Edvardsson (c), Bengt Wulcan (fp) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Grästorp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Beischer Ordförande Sören Stark Justerande Rose-Marie Edvardsson Bengt Wulcan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anna-Lena Carlsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunfullmäktige , Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S 83 Regler för resultatöverföring mellan budgetår 84 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal 85 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) 86 Grästorps kommuns klimatstrategi Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle 88 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor 89 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. 90 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 91 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 92 Avslutning

3 Kommunfullmäktige Kf 81 Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris I anslutning till dagens sammanträde utdelar kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) Grästorps kommuns kulturpris till Eva Brandt och Grästorps kommuns Ungdomsledarpris till Åke Svensson. Kommunstyrelsens motivering till kulturpris 2005 är följande: 2005 års kulturpris går till Eva Brandt som genom sin idoga strävan lyckats hålla Nilssons Textil öppet på en liten ort som Grästorp. Detta bidrar starkt till att upprätthålla en gammal hemslöjdstradition. Denna form måste ses som en väsentlig del av vårt kulturarv och förtjänar därför all uppmuntran. Kommunstyrelsens motivering till ungdomsledarpris 2005 är följande: Åke Svensson har under åtta år varit och är en engagerad och uppskattad ledare för ortens fotbollsungdomar. Han har alltid varit mån att tillgodose varje spelares individuella förutsättningar. Åke har dessutom som förtroendevald i IK Gauthiod under 6 år engagerat sig i ungdomarnas utveckling och alltid försökt nå lösningar som varit till ungdomarnas bästa. Han är och har varit en drivande kraft bakom IK Gauthiods ungdomscup, Lithells Cup. Under året har Åke medverkan med en stor arbetsinsats vid iordningsställandet av Grästorps bollhall, Åse & Viste Hallen. Han har varit en del av den grupp som ansvarat för de frivilliga arbetsinsatserna i hallen samt själv utfört ett oerhört stort arbete.

4 Kommunfullmäktige Kf 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S INFORMATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid dagens sammanträde lämnar försöksledare Kjell-Åke Hansson förvaltningsinformation till kommunfullmäktige om aktiviteter 2006 inom Socsam 5S försöket och ROSA-projektet enligt följande: - Utveckling av Grästorps medborgarkontor - Utveckling av kooperativet Lärkan - Förlängning av försöksverksamheten Socsam 5S Organisation av PLUS-jobben i Grästorp - Gemensam utvärdering och genomlysning av Socsamförsöken i Stenungsund, Grästorp och Finnspång Äldreomsorgschef Barbro Berg lämnar förvaltningsinformation i kommunfullmäktige om nyckeltal inom äldreomsorgen 2005 enligt följande: personer har fått hemtjänst - 98 personer har haft särskilt boende - 59 personer har haft korttidsplats - 12 personer per vecka har haft dagverksamhet portioner till boende har levererats från köket portioner i lunchservering. Vidare lämnas en nulägesbeskrivning inom äldreomsorgen enligt följande: - 90 personer har hjälp inom hemtjänsten med ca 3000 timmar per månad - Nya passagen har öppnat korttidsboende och rehabilitering den 5 december med 11 platser, varav två platser för avlastning och växelvård. - Under januari 2006 öppnas fyra nya platser på Vistegården. - Åtta boenderum finns i reserv på Åsevi. - Fram till 2010 kommer behovet av boende anpassat för äldre att öka motsvarande ca lägenheter.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 205 Au 209 Dnr 42/05 Regler för resultatöverföring mellan budgetår ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen har bl a beslutat, , 60, att uppdra åt kommunförvaltningen att lämna förslag på nya regler för resultatöverföring mellan budgetår. Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat ärendet , 137. Förslaget ska redovisas senast Arbetsutskottet beslutade , 124, att remittera förslaget till nämnder/förvaltningar för yttrande senast Miljö- och byggnämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har därefter inkommit med yttrande. Arbetsutskottet beslutade , 163, att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Nedanstående regler för resultatöverföring föreslås tillämpas första gången avseende nämndernas resultat för innevarande budgetår (2005). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige om följande: Regler för resultatöverföring mellan budgetår Syfte Resultatöverföring mellan budgetår syftar till att nämnder och styrelser ska ta ett ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat över tiden. En positiv styreffekt är därför att föra över hela eller delar av en nämnds resultat (över-/underskott) till kommande verksamhetsår för att därmed undvika ett alltför kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Utgångspunkten är att årsbudgeten nästan alltid över- eller underförbrukas och genom ett system för resultatöverföring skapas förutsättningar för mer långsiktig ekonomisk planering. Förutsättning För att hantera ett regelverk för resultatöverföring, på ett tydligt och korrekt sätt, förutsätter det att utgångsläget är riktigt. Att årsbudgeten är realistisk, att interna kostnader och intäkter har rätt nivå samt att gällande regelverk kring hantering av interna kostnader och intäkter följs.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Redovisning Ett resultat (över- eller underskott) för en nämnd ska inte med automatik påverka nämndens budgetram utan hanteras i en sidoordnad redovisning. Nämndens resultat ackumuleras löpande där nämndens ekonomiska resultat (efter genomförd analys) utgör underlaget för den sidoordnade redovisningen. För att begränsa den finansiella påfrestningen på kommunen, och med hänvisning till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, finns en beloppsgräns som reglerar hur stort ett ackumulerat överskott kan uppgå till för respektive nämnd/förvaltning. Hantering av överskott Ett överskott får endast användas när Grästorps kommun uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Ett redovisat överskott är inte alltid ett resultat av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur överskottet har uppstått. Den del av överskottet som kan anses bero på effekter av egna insatser tillgodoräknas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat överskott kan aldrig omvandlas till ett underskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat överskott i nämndens sidoordnade redovisning begränsas till 1 % av nämndens/förvaltningens budgeterade bruttokostnader det aktuella året. För att kunna ianspråkta ett ackumulerat överskott ska en framställan göras hos kommunstyrelsen med en beskrivning av hur överskottet ska användas. Förfaringssättet motiveras genom kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning och ledning samt att ett ianspråktagande påverkar kommunens likviditet och förutsättningen att klara/hålla en ekonomi i balans enligt kommunallagens krav. Redovisat överskott ska i första hand avräknas mot tidigare ackumulerade underskott, om sådana finns, i den sidoordnade redovisningen.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Ackumulerat överskott får endast användas till att finansiera tillfälliga insatser/åtgärder inom nämndens verksamhetsområde och kan således inte användas till nivåhöjande insatser. Ett ackumulerat överskott får inte omvandlas till investeringsmedel. Hantering av underskott Ett redovisat underskott är inte alltid en orsak av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur underskottet har uppstått. Den del av underskottet som kan anses bero på effekter som nämnden inte kunnat påverka undantas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat underskott kan aldrig omvandlas till ett överskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat underskott i nämndens sidoordnade redovisning tas upp i sin helhet och ska inarbetas löpande för att uppnå balans i nämndens ekonomi. Om underskott uppstår under året, (prognosen i den löpande budgetuppföljningen) ska åtgärder vidtas för att underskottet ska minimeras/arbetas in samma år. Kvarstår underskottet vid årets slut ska det avräknas mot tidigare ackumulerade överskott, om sådant finns, i den sidoordnade redovisningen. Har underskottet inte täckts inom tre år (jmf balanskravet) ska kommunstyrelsen ta initiativ till en ingående analys av nämndens organisation, verksamhet och ekonomi. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Samtliga nämnder/förvaltningar. Sven Karlsson

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 215 Au 223 Dnr 89/05 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger en motion från Dag Hardyson (fp) med yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en samarbetspartner och med ett brett utbud när det gäller designtjänster, hosting, domainregistreringar etc att tillsammans med den upphandlade samarbetspartnern erbjuda prisvärda och flexibla alternativ till Grästorps närings- och föreningsliv när det gäller att konstruera hemsidor och e-handelslösningar till självkostnadspris att tillsammans med samarbetspartnern, närings- och föreningsliv bygga en näringslivsportal samt en föreningsportal för Grästorp. Kommunfullmäktige beslutade , 37 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 147 att remittera motionen till Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv för yttrande. Arbetsutskottet beslutade dessutom att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren att senast sammanställa inkomna yttranden. Från Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv har inga yttranden inkommit. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren tillsammans med Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel samt Grästorps föreningsliv i Projekt undersöka möjligheten att bygga en näringslivsportal samt en

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 forts Ks 215 forts Au 223 forts föreningsportal för Grästorp. Grästorps kommuns hemsida skall innehålla länkar till närings- och föreningslivet i Grästorp. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Hans Erngren

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 Ks 216 Au 224 Dnr 154/04 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger motion från Göran Enström (s), Ingemar Fransson (s), Ann-Christine Lindskog (s), Sören Stark (s) och Gunnar Waltersson (s) med yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att återskapa Havsmåsen 3 (gamla Sultans) med varsamhet och att det blir till sitt ursprungliga utseende som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till tekniska utskottet för yttrande senast Tekniska utskottet beslöt att till nästa möte uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna enligt motionens intentioner samt att ta hänsyn till att utformningen av en ombyggnad även bör ses som en del i en önskad totalförändring av torgmiljön, varför även andra hänsyn bör vägas in, än ett återskapande till ursprungligt utseende. Det begärda yttrandet från tekniska förvaltningen redovisades av Jan-Olof Ödlund, dels enligt yrkandet i motionen, dels med ett ombyggnads-alternativ med bibehållande av den påbyggda andra våningen med exteriör anpassning till övrig bebyggelse kring torget. För att bevara inramningen av torgområdet är det av vikt att Kv Havsmåsen även framledes bibehåller bebyggelse. Den nuvarande tvåvåningsbyggnaden, som inrymmer pizzeria och frisersalong är fullt möjlig att bygga om till en enplansbyggnad, som även fortsättningsvis kan inrymma liknande affärsverksamheter. Eftersom byggnaden är i mycket stort behov av renovering såväl invändigt som utvändigt, blir ombyggnadsarbetet i stort sett likvärdigt med ett nybygge av enplanshus om ca 130 m 2. I arbetet innefattas en nödvändig ombyggnad av källardelen, där nuvarande oljeeldad pannanläggning bytes till fjärrvärmeanslutning. Med en lägre fasad och spröjsade fönster kan byggnaden till stor del återfå sitt ursprungliga exteriöra utseende enligt foton från 1910-talet. På resterande del av

11 tomten kan t ex uteservering anläggas i kombination med ett mindre parkområde.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 forts Ks 216 forts Au 224 forts Kostnaden för rivningar och ombyggnader torde uppgå till ca 1,5 milj kr. Beroende på hur utemiljön för hela kvarteret utformas, kan totala kostnaden för tomtens förändring uppgå till 2,0 milj kr. Ett bibehållande av den påbyggda övervåningen från 1920-talet påverkar endast i mindre grad kostnadsbilden. Tekniska utskottet beslutade , 16 att överlämna den begärda utredningen med yttrande till kommunstyrelsen med påpekandet att en ombyggnad måste ske som en integrerad del av en i övrigt planerad förändrad torgmiljö, där inte minst kommunhusets framtid invägs. Arbetsutskottet beslutade , 135 att avvakta med behandling av ärendet tills pågående centrumplanering/lokalutredning är klar. Kommunstyrelsen informerades , 134 om att utannonsering av fastigheten Havsmåsen 3 och 4 har skett. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Havsmåsen 3 och 4 (Gamla Sultans). Blivande ägare har visat sig beredd att hålla fastigheten i vårdat skick. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 86 Ks 206 Au 225 Dnr 172/05 Grästorps kommuns klimatstrategi ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen beslutade , 142 att sammanställa en KLIMP-ansökan till Naturvårdsverket. Grästorps KLIMP-ansökan innehåller ett lokalt klimatinvesteringsprogram för perioden För att en KLIMP-ansökan skall vara komplett krävs att det i klimatinvesteringsprogrammet ingår en Klimatstrategi. Kommunens miljöhandläggare har med hjälp av Energinätverket Green4u arbetat fram en Klimatstrategi för perioden Vid dagens sammanträde informerar miljöhandläggare Gunnel Lundmark och projektledare Green 4u Sinikka Johansson om innehållet i Grästorps kommuns klimatstrategi ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Klimatstrategi för Grästorps kommun INFORMATION I KOMMUNSTYRELSEN Sinikka Johansson, Green4u, och Gunnel Lundmark informerar kommunstyrelsen om upprättad klimatstrategi och kommunens KLIMP-ansökan för programperioden KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) och Thomas Carlsson (c) yrkar att målen i klimatstrategin skall stämmas av under början av år 2008.

14 Kommunfullmäktige Kf 86 forts PROPOSITION Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag och Svante Claessons (c) och Thomas Carlssons (c) tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till klimatstrategi för Grästorps kommun Kommunfullmäktige beslutar vidare att avstämning av målen i klimatstrategin skall ske under början av år Beslutsexp. Gunnel Lundmark Green4u Styrdokument Gunilla Friberg

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 87 Ks 217 Au 232 Dnr 98/05 Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Sinikka Johansson, Pilbågsvägen 54, Grästorp med förslag att Grästorps kommun beslutar att kommunens fordon körs på biogas och att kommunen vid olika transportupphandlingar kräver att drivmedlet skall vara biogas. Kommunfullmäktige beslutade , 48 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 199 att uppdra åt kommunchefen att utarbeta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 87 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Beslutsexp. Sinikka Johansson Lennart Blanckenfiell

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 88 Ks 218 Au 234 Dnr 77/05 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ing-Britt Fransson, med anledning av ett svikande intresse för kultur, både från kommunens och allmänhetens sida. I medborgarförslaget föreslås att kommunen hjälper till med en samordnare, som kan stödja kulturföreningarna och en informationssida i media. Kommunfullmäktige beslutade , 35 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 146 att remittera medborgarförslaget rörande ett svikande intresse för kulturfrågor till bitr kommunchef Hans Erngren för yttrande senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: I och med hösten 2005 har på kommunens initiativ ett kulturråd bildats. Detta råd består av bitr kommunchefen, tillika fritids-/kulturchef, en handläggande kontaktperson från kommunen och en representant från resp kulturförening i kommunen. Möten sker med en frekvens av ca en gång varannan månad och hittills i år har tre träffar genomförts. Kommunen är sammankallande. Syftet med detta råd är att skapa ett forum för kommunikation mellan kommunen och de ideella kulturföreningarna. Frågor såsom samordning av olika evenemang, bidragsfrågor, marknadsföring och strategisk planering/utveckling är tänkta att tas upp i detta sammanhang. I och med detta har den samordnare som efterfrågas tillskapats. När det gäller mediainformationen hänskjuts denna fråga till kulturrådet för beredning. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet.

18 Kommunfullmäktige Kf 88 forts KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Ing-Britt Fransson Hans Erngren

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 89 Ks 220 Dnr 181/05 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. ÄRENDEBESKRIVNING Grästorps kommunfullmäktige har , 48, beslutat teckna borgen för Grästorp Energi ek. för. för upplåning på 14 miljoner kr i Åse och Viste härads Sparbank. I skrivelse från Grästorp Energi redovisas att Grästorp Energi för närvarande genomför en upphandling av lån och krediter och Grästorp Energi anhåller därför att kommunfullmäktiges beslut , 48, ändras så att borgensåtagandet gäller generellt för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med upphävande av tidigare fattade beslut teckna en generell borgen för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Grästorp Energi

20 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr 186/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Rolf Ahlberg, Parkvägen 5, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan bevaras med dess kulturhistoriska innehåll. Dessutom föreslås att en kommunal folkomröstning genomförs om Oskarsskolans/museets vara eller inte vara. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

21 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr 184/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ingegerd Johansson, Badgatan 28 A, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan behållas. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

22 Kommunfullmäktige Kf 92 Avslutning Kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) tackar slutligen kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, pressen och kommunens anställda för det gångna årets arbete och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer