ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grästorps Konserthus, Grästorp , kl Sören Stark (s) ordförande Barbro Sundström (s) Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) Thomas Carlsson (c) Lars-Erik Tengeland (m) Roger Olofsson (c) Margaretha Kilén (m) Gudrun Alfredsson (fp) Ann-Christine Lindskog Roger Andersson (c) Simon Djerf (ffk) Rune Pettersson (m) Carola Poulsen (s) Rose-Marie Edvardsson (c) Bengt Wulcan (fp) Tore Emanuelsson (s) Kent Jonsson (m) Berit Hallersbo (c) Lars Svensson (c) Leif Berggren (m) Gill Svensson (s) Camilla Söljemo (fp) Thomas Rigland (c) Monia Persson (m) Ingemar Fransson (s) Bengt-Åke Brolin (c) Ingrid Nilsson (ffk) Övriga deltagande Hans Erngren, bitr. kommunchef Barbro Berg, äldreomsorgschef Kjell-Åke Hansson, försöksledare Socsam 5S Peter Beischer, sekreterare Utses att justera Rose-Marie Edvardsson (c), Bengt Wulcan (fp) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Grästorp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Beischer Ordförande Sören Stark Justerande Rose-Marie Edvardsson Bengt Wulcan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anna-Lena Carlsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunfullmäktige , Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S 83 Regler för resultatöverföring mellan budgetår 84 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal 85 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) 86 Grästorps kommuns klimatstrategi Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle 88 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor 89 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. 90 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 91 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan 92 Avslutning

3 Kommunfullmäktige Kf 81 Utdelning av 2005 års kulturpris och ungdomsledarpris I anslutning till dagens sammanträde utdelar kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) Grästorps kommuns kulturpris till Eva Brandt och Grästorps kommuns Ungdomsledarpris till Åke Svensson. Kommunstyrelsens motivering till kulturpris 2005 är följande: 2005 års kulturpris går till Eva Brandt som genom sin idoga strävan lyckats hålla Nilssons Textil öppet på en liten ort som Grästorp. Detta bidrar starkt till att upprätthålla en gammal hemslöjdstradition. Denna form måste ses som en väsentlig del av vårt kulturarv och förtjänar därför all uppmuntran. Kommunstyrelsens motivering till ungdomsledarpris 2005 är följande: Åke Svensson har under åtta år varit och är en engagerad och uppskattad ledare för ortens fotbollsungdomar. Han har alltid varit mån att tillgodose varje spelares individuella förutsättningar. Åke har dessutom som förtroendevald i IK Gauthiod under 6 år engagerat sig i ungdomarnas utveckling och alltid försökt nå lösningar som varit till ungdomarnas bästa. Han är och har varit en drivande kraft bakom IK Gauthiods ungdomscup, Lithells Cup. Under året har Åke medverkan med en stor arbetsinsats vid iordningsställandet av Grästorps bollhall, Åse & Viste Hallen. Han har varit en del av den grupp som ansvarat för de frivilliga arbetsinsatserna i hallen samt själv utfört ett oerhört stort arbete.

4 Kommunfullmäktige Kf 82 Förvaltningsinformation från socialförvaltningen och Socsam 5S INFORMATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid dagens sammanträde lämnar försöksledare Kjell-Åke Hansson förvaltningsinformation till kommunfullmäktige om aktiviteter 2006 inom Socsam 5S försöket och ROSA-projektet enligt följande: - Utveckling av Grästorps medborgarkontor - Utveckling av kooperativet Lärkan - Förlängning av försöksverksamheten Socsam 5S Organisation av PLUS-jobben i Grästorp - Gemensam utvärdering och genomlysning av Socsamförsöken i Stenungsund, Grästorp och Finnspång Äldreomsorgschef Barbro Berg lämnar förvaltningsinformation i kommunfullmäktige om nyckeltal inom äldreomsorgen 2005 enligt följande: personer har fått hemtjänst - 98 personer har haft särskilt boende - 59 personer har haft korttidsplats - 12 personer per vecka har haft dagverksamhet portioner till boende har levererats från köket portioner i lunchservering. Vidare lämnas en nulägesbeskrivning inom äldreomsorgen enligt följande: - 90 personer har hjälp inom hemtjänsten med ca 3000 timmar per månad - Nya passagen har öppnat korttidsboende och rehabilitering den 5 december med 11 platser, varav två platser för avlastning och växelvård. - Under januari 2006 öppnas fyra nya platser på Vistegården. - Åtta boenderum finns i reserv på Åsevi. - Fram till 2010 kommer behovet av boende anpassat för äldre att öka motsvarande ca lägenheter.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 205 Au 209 Dnr 42/05 Regler för resultatöverföring mellan budgetår ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen har bl a beslutat, , 60, att uppdra åt kommunförvaltningen att lämna förslag på nya regler för resultatöverföring mellan budgetår. Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat ärendet , 137. Förslaget ska redovisas senast Arbetsutskottet beslutade , 124, att remittera förslaget till nämnder/förvaltningar för yttrande senast Miljö- och byggnämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har därefter inkommit med yttrande. Arbetsutskottet beslutade , 163, att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Nedanstående regler för resultatöverföring föreslås tillämpas första gången avseende nämndernas resultat för innevarande budgetår (2005). ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige om följande: Regler för resultatöverföring mellan budgetår Syfte Resultatöverföring mellan budgetår syftar till att nämnder och styrelser ska ta ett ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat över tiden. En positiv styreffekt är därför att föra över hela eller delar av en nämnds resultat (över-/underskott) till kommande verksamhetsår för att därmed undvika ett alltför kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Utgångspunkten är att årsbudgeten nästan alltid över- eller underförbrukas och genom ett system för resultatöverföring skapas förutsättningar för mer långsiktig ekonomisk planering. Förutsättning För att hantera ett regelverk för resultatöverföring, på ett tydligt och korrekt sätt, förutsätter det att utgångsläget är riktigt. Att årsbudgeten är realistisk, att interna kostnader och intäkter har rätt nivå samt att gällande regelverk kring hantering av interna kostnader och intäkter följs.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Redovisning Ett resultat (över- eller underskott) för en nämnd ska inte med automatik påverka nämndens budgetram utan hanteras i en sidoordnad redovisning. Nämndens resultat ackumuleras löpande där nämndens ekonomiska resultat (efter genomförd analys) utgör underlaget för den sidoordnade redovisningen. För att begränsa den finansiella påfrestningen på kommunen, och med hänvisning till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, finns en beloppsgräns som reglerar hur stort ett ackumulerat överskott kan uppgå till för respektive nämnd/förvaltning. Hantering av överskott Ett överskott får endast användas när Grästorps kommun uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Ett redovisat överskott är inte alltid ett resultat av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur överskottet har uppstått. Den del av överskottet som kan anses bero på effekter av egna insatser tillgodoräknas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat överskott kan aldrig omvandlas till ett underskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat överskott i nämndens sidoordnade redovisning begränsas till 1 % av nämndens/förvaltningens budgeterade bruttokostnader det aktuella året. För att kunna ianspråkta ett ackumulerat överskott ska en framställan göras hos kommunstyrelsen med en beskrivning av hur överskottet ska användas. Förfaringssättet motiveras genom kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning och ledning samt att ett ianspråktagande påverkar kommunens likviditet och förutsättningen att klara/hålla en ekonomi i balans enligt kommunallagens krav. Redovisat överskott ska i första hand avräknas mot tidigare ackumulerade underskott, om sådana finns, i den sidoordnade redovisningen.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 forts Ks 205 forts Au 209 forts Ackumulerat överskott får endast användas till att finansiera tillfälliga insatser/åtgärder inom nämndens verksamhetsområde och kan således inte användas till nivåhöjande insatser. Ett ackumulerat överskott får inte omvandlas till investeringsmedel. Hantering av underskott Ett redovisat underskott är inte alltid en orsak av egna insatser/åtgärder. Därför ska en analys av resultatet göras som visar hur underskottet har uppstått. Den del av underskottet som kan anses bero på effekter som nämnden inte kunnat påverka undantas i underlaget för resultatöverföringen. Analys och fastställande av nämndens justerade resultat görs av respektive förvaltning tillsammans med den centrala ekonomifunktionen. Ett redovisat underskott kan aldrig omvandlas till ett överskott efter genomförd analys. I sådana fall redovisas ett 0-resultat. Ovanstående förfaringssätt innebär att nämnden har två resultat varje verksamhetsår, (1) resultatet enligt bokföringen samt (2) ett justerat resultat som underlag till resultatöverföringen i den sidoordnade redovisningen. Ett ackumulerat underskott i nämndens sidoordnade redovisning tas upp i sin helhet och ska inarbetas löpande för att uppnå balans i nämndens ekonomi. Om underskott uppstår under året, (prognosen i den löpande budgetuppföljningen) ska åtgärder vidtas för att underskottet ska minimeras/arbetas in samma år. Kvarstår underskottet vid årets slut ska det avräknas mot tidigare ackumulerade överskott, om sådant finns, i den sidoordnade redovisningen. Har underskottet inte täckts inom tre år (jmf balanskravet) ska kommunstyrelsen ta initiativ till en ingående analys av nämndens organisation, verksamhet och ekonomi. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Samtliga nämnder/förvaltningar. Sven Karlsson

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 215 Au 223 Dnr 89/05 Motion angående kommunal näringslivs- och föreningsportal ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger en motion från Dag Hardyson (fp) med yrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en samarbetspartner och med ett brett utbud när det gäller designtjänster, hosting, domainregistreringar etc att tillsammans med den upphandlade samarbetspartnern erbjuda prisvärda och flexibla alternativ till Grästorps närings- och föreningsliv när det gäller att konstruera hemsidor och e-handelslösningar till självkostnadspris att tillsammans med samarbetspartnern, närings- och föreningsliv bygga en näringslivsportal samt en föreningsportal för Grästorp. Kommunfullmäktige beslutade , 37 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 147 att remittera motionen till Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv för yttrande. Arbetsutskottet beslutade dessutom att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren att senast sammanställa inkomna yttranden. Från Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel, styrelsen för Projekt samt Grästorps föreningsliv har inga yttranden inkommit. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt bitr kommunchef Hans Erngren tillsammans med Företagarna i Grästorp, Styrelsen för Svensk Handel samt Grästorps föreningsliv i Projekt undersöka möjligheten att bygga en näringslivsportal samt en

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 forts Ks 215 forts Au 223 forts föreningsportal för Grästorp. Grästorps kommuns hemsida skall innehålla länkar till närings- och föreningslivet i Grästorp. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Hans Erngren

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 Ks 216 Au 224 Dnr 154/04 Motion angående Havsmåsen 3 (gamla Sultans) ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger motion från Göran Enström (s), Ingemar Fransson (s), Ann-Christine Lindskog (s), Sören Stark (s) och Gunnar Waltersson (s) med yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att återskapa Havsmåsen 3 (gamla Sultans) med varsamhet och att det blir till sitt ursprungliga utseende som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till tekniska utskottet för yttrande senast Tekniska utskottet beslöt att till nästa möte uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna enligt motionens intentioner samt att ta hänsyn till att utformningen av en ombyggnad även bör ses som en del i en önskad totalförändring av torgmiljön, varför även andra hänsyn bör vägas in, än ett återskapande till ursprungligt utseende. Det begärda yttrandet från tekniska förvaltningen redovisades av Jan-Olof Ödlund, dels enligt yrkandet i motionen, dels med ett ombyggnads-alternativ med bibehållande av den påbyggda andra våningen med exteriör anpassning till övrig bebyggelse kring torget. För att bevara inramningen av torgområdet är det av vikt att Kv Havsmåsen även framledes bibehåller bebyggelse. Den nuvarande tvåvåningsbyggnaden, som inrymmer pizzeria och frisersalong är fullt möjlig att bygga om till en enplansbyggnad, som även fortsättningsvis kan inrymma liknande affärsverksamheter. Eftersom byggnaden är i mycket stort behov av renovering såväl invändigt som utvändigt, blir ombyggnadsarbetet i stort sett likvärdigt med ett nybygge av enplanshus om ca 130 m 2. I arbetet innefattas en nödvändig ombyggnad av källardelen, där nuvarande oljeeldad pannanläggning bytes till fjärrvärmeanslutning. Med en lägre fasad och spröjsade fönster kan byggnaden till stor del återfå sitt ursprungliga exteriöra utseende enligt foton från 1910-talet. På resterande del av

11 tomten kan t ex uteservering anläggas i kombination med ett mindre parkområde.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 forts Ks 216 forts Au 224 forts Kostnaden för rivningar och ombyggnader torde uppgå till ca 1,5 milj kr. Beroende på hur utemiljön för hela kvarteret utformas, kan totala kostnaden för tomtens förändring uppgå till 2,0 milj kr. Ett bibehållande av den påbyggda övervåningen från 1920-talet påverkar endast i mindre grad kostnadsbilden. Tekniska utskottet beslutade , 16 att överlämna den begärda utredningen med yttrande till kommunstyrelsen med påpekandet att en ombyggnad måste ske som en integrerad del av en i övrigt planerad förändrad torgmiljö, där inte minst kommunhusets framtid invägs. Arbetsutskottet beslutade , 135 att avvakta med behandling av ärendet tills pågående centrumplanering/lokalutredning är klar. Kommunstyrelsen informerades , 134 om att utannonsering av fastigheten Havsmåsen 3 och 4 har skett. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Havsmåsen 3 och 4 (Gamla Sultans). Blivande ägare har visat sig beredd att hålla fastigheten i vårdat skick. Motionen anses därmed besvarad. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 86 Ks 206 Au 225 Dnr 172/05 Grästorps kommuns klimatstrategi ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen beslutade , 142 att sammanställa en KLIMP-ansökan till Naturvårdsverket. Grästorps KLIMP-ansökan innehåller ett lokalt klimatinvesteringsprogram för perioden För att en KLIMP-ansökan skall vara komplett krävs att det i klimatinvesteringsprogrammet ingår en Klimatstrategi. Kommunens miljöhandläggare har med hjälp av Energinätverket Green4u arbetat fram en Klimatstrategi för perioden Vid dagens sammanträde informerar miljöhandläggare Gunnel Lundmark och projektledare Green 4u Sinikka Johansson om innehållet i Grästorps kommuns klimatstrategi ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Klimatstrategi för Grästorps kommun INFORMATION I KOMMUNSTYRELSEN Sinikka Johansson, Green4u, och Gunnel Lundmark informerar kommunstyrelsen om upprättad klimatstrategi och kommunens KLIMP-ansökan för programperioden KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) och Thomas Carlsson (c) yrkar att målen i klimatstrategin skall stämmas av under början av år 2008.

14 Kommunfullmäktige Kf 86 forts PROPOSITION Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag och Svante Claessons (c) och Thomas Carlssons (c) tilläggsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till klimatstrategi för Grästorps kommun Kommunfullmäktige beslutar vidare att avstämning av målen i klimatstrategin skall ske under början av år Beslutsexp. Gunnel Lundmark Green4u Styrdokument Gunilla Friberg

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 87 Ks 217 Au 232 Dnr 98/05 Medborgarförslag ang biogas som fordonsbränsle ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Sinikka Johansson, Pilbågsvägen 54, Grästorp med förslag att Grästorps kommun beslutar att kommunens fordon körs på biogas och att kommunen vid olika transportupphandlingar kräver att drivmedlet skall vara biogas. Kommunfullmäktige beslutade , 48 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 199 att uppdra åt kommunchefen att utarbeta förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet. YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE Svante Claesson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 87 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa avtalsskrivning för leasingbilar pröva om upphandling kan ske av bilar som drivs med biobränsle. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Beslutsexp. Sinikka Johansson Lennart Blanckenfiell

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 88 Ks 218 Au 234 Dnr 77/05 Medborgarförslag med anledning av ett svikande intresse för kulturfrågor ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ing-Britt Fransson, med anledning av ett svikande intresse för kultur, både från kommunens och allmänhetens sida. I medborgarförslaget föreslås att kommunen hjälper till med en samordnare, som kan stödja kulturföreningarna och en informationssida i media. Kommunfullmäktige beslutade , 35 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Arbetsutskottet beslutade , 146 att remittera medborgarförslaget rörande ett svikande intresse för kulturfrågor till bitr kommunchef Hans Erngren för yttrande senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande: I och med hösten 2005 har på kommunens initiativ ett kulturråd bildats. Detta råd består av bitr kommunchefen, tillika fritids-/kulturchef, en handläggande kontaktperson från kommunen och en representant från resp kulturförening i kommunen. Möten sker med en frekvens av ca en gång varannan månad och hittills i år har tre träffar genomförts. Kommunen är sammankallande. Syftet med detta råd är att skapa ett forum för kommunikation mellan kommunen och de ideella kulturföreningarna. Frågor såsom samordning av olika evenemang, bidragsfrågor, marknadsföring och strategisk planering/utveckling är tänkta att tas upp i detta sammanhang. I och med detta har den samordnare som efterfrågas tillskapats. När det gäller mediainformationen hänskjuts denna fråga till kulturrådet för beredning. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottet.

18 Kommunfullmäktige Kf 88 forts KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Ing-Britt Fransson Hans Erngren

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 89 Ks 220 Dnr 181/05 Kommunal borgen till Grästorp Energi ek. för. ÄRENDEBESKRIVNING Grästorps kommunfullmäktige har , 48, beslutat teckna borgen för Grästorp Energi ek. för. för upplåning på 14 miljoner kr i Åse och Viste härads Sparbank. I skrivelse från Grästorp Energi redovisas att Grästorp Energi för närvarande genomför en upphandling av lån och krediter och Grästorp Energi anhåller därför att kommunfullmäktiges beslut , 48, ändras så att borgensåtagandet gäller generellt för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med upphävande av tidigare fattade beslut teckna en generell borgen för Grästorp Energi ek. för. för lån på 14 miljoner kr. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. Grästorp Energi

20 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr 186/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Rolf Ahlberg, Parkvägen 5, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan bevaras med dess kulturhistoriska innehåll. Dessutom föreslås att en kommunal folkomröstning genomförs om Oskarsskolans/museets vara eller inte vara. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

21 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr 184/05 Medborgarförslag ang bevarande av Oskarsskolan ÄRENDEBESKRIVNING Föreligger ett medborgarförslag från Ingegerd Johansson, Badgatan 28 A, Grästorp, med förslag att Oskarsskolan behållas. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Beslutsexp. Kommunstyrelsen

22 Kommunfullmäktige Kf 92 Avslutning Kommunfullmäktiges ordförande Sören Stark (s) tackar slutligen kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, pressen och kommunens anställda för det gångna årets arbete och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2005-02-24 1 (16) Plats och tid Åse Viste härads Sparbank, Grästorp 2005-02-24, kl 19.00 20.15 Beslutande Sören Stark (s) ordförande Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20)

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20) Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-08 1 (20) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Ingemar Fransson (s), ordförande Thomas Carlsson (c) Gunnar Nyvaller (c) Bengt Svensson (c) John Granlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-04-25 1 (1-20) Plats och tid Röda rumet, Kommunens hus onsdagen den 25 april 2007, kl 08.30-11.25 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30

Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30 GRÄSTORPS KOMMU SAMMATRÄDESPROTOKOLL 2012-10-18 Sidan 1 av 16 Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-10-18, kl 19.00 21.30 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2005-04-12 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2005-04-12, kl 13.00 18.05 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Lars Svensson (c) Svante Classon (c), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 13.00 17.15 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-06-20 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 20 juni 2007, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Svante Classon (c), ordförande Ylva Lichtenberg (s), tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer