Verksamhetsplan 2012 TSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 TSN"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala medier och teknik...5 Klimatförändringar...6 Hållbar utveckling... 7 Att värna demokrati...7 Att tillgodose behovet av utbildning...9 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...12 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid...14 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete...15 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...18 Att främja näringsliv och arbete...19 Effektiv organisation Processkvalitet...21 Medarbetare...23 Ekonomi...25 Budget per verksamhetsområde...28 Resultaträkning...29 Nyckeltal från verksamhetsplan Investeringar

3 Sammanfattning Torshälla stads nämnd har ett unikt uppdrag inom Eskilstuna kommun då ansvaret är utpekat efter en geografisk gräns. Det innebär att nämnden bedriver verksamhet inom alla övergripande verksamhetsprocesser. Nämndens största utmaningar ligger i processerna "Att tillgodose behovet av utbildning" och "Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster". Här har nämnden sju respektive fyra åtaganden. Demografiska förändringar med fler barn i förskolan och färre barn i de högre årskurserna ställer krav på flexibilitet i lokalanvändande. Den demografiska förändringen med en högre andel äldre befolkning ställer också krav på ökad kompetens då antalet personer med demenssjukdomar ökar och därmed också ett ökat behov av fler boendeplatser. För att möta den ökade andelen äldre i befolkningen behöver också nämnden utöka antalet mötesplatser där äldre får möjlighet till social samvaro, vilket bidrar till förbättrad hälsa och ökat välmående som in sin tur skjuter på behovet av mer vård- och omsorgsinsatser. Den största utmaningen inom processen "Att tillgodose behovet av utbildning" handlar om att öka måluppfyllelsen inom skolans alla ämnen. Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Det ställer krav på skolan att hitta nya vägar till måluppfyllelse. Implementeringen av nya reformer inom skolan, bland annat krav på yrkeslegitimation för förskollärare och lärare, ställer ökade krav på skolans organisation och samarbete mellan flera skolor för att säkerställa att rätt kompetenser finns inom våra verksamheter. Inom processen Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster är den största utmaningen att säkerställa fortsatt god kvalitet och kontinuitet för våra brukare då projektet önskad sysselsättningsgrad genomförs inom äldreomsorgen. En utmaning är också att minimera de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna då projektet genomförs. De insatser som socialtjänsten genomför ska leda till en varaktig förändring för individen, och för att behov av fortsatt kontakt med socialtjänsten för samma problematik inte ska återuppstå. Det ställer ökade krav på mer förebyggande arbete samt ett mer aktivt arbete med att hitta lösningar genom hemmaplansvård. Nämndens arbete inom processen "Att värna demokrati" syftar till att förbättra möjligheten till delaktighet och inflytande för Torshällas invånare. Detta ska ske genom att öka möjligheten till insyn och fortsatta medborgardialoger där invånarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Kulturen är en viktig identitetsskapare för Torshälla. I processen "Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid" vill nämnden skapa goda förutsättningar för stimulerande fritid för barn och ungdomar genom att ge möjlighet till att både uppleva och skapa kultur. Genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet vill nämnden skapa förutsättningar för allas deltagande i kulturen. Processen "Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete" syftar till att skapa attraktiva stadsdelar och skapande och underhåll av infrastruktur som syftar till en hållbar utveckling. Torshälla stads nämnd kommer att i det nystartade ortsutvecklingsprojektet fokusera på att stärka bilden av Torshälla, utveckla den potential som Torshälla har som 2

4 turistort samt utveckla ortens vattenvägar och närheten till Mälaren. Inom miljöområdet fortsätter nämndens redan påbörjade goda arbete. Nya miljömål och ny miljöpolicy har antagits och starkt engagemang att ta ansvar för ett hållbart samhälle fortsätter inom nämndens verksamheter. Torshälla stads nämnd har en stor utmaning i att säkerställa att vägar och gator hålls i ett gott skick. Flera svåra vintrar har gjort att gator och vägar utsatts för ett hårt slitage och är i behov av underhåll, samtidigt som kostnaden för vinterväghållningen varit högt över budgeterad nivå. Torshälla stads nämnd vill under året anta en flerårig plan för gatu- och vägunderhållet inom nämndens ansvarsområde för att modernisera och anpassa till ökad tillgänglighet. Att utveckla en säker och trygg kommun ska säkerställas i processen "Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete". Torshälla stads nämnd vill verka för att det finns en god beredskap för att klara miljöfarliga utsläpp genom utbildning och förebyggande säkerhetsarbete. För att främja arbete och ökad ekonomisk utveckling i kommunen vill Torshälla stads nämnd i processen "Att främja näringsliv och arbete" verka för att uppmuntra och stödja innovation och entreprenöriellt förhållningssätt. Ett kommungemensamt åtagande som syftar till att frigöra resurser till skolan ger respektive förvaltning och bolag i uppdrag att analysera intäkter och kostnader med utgångspunkt från verksamhetsnytta. Utifrån detta ska förvaltningen senast i april presentera ett förslag på effektiviseringsåtgärder. Åtgärderna ska fokusera på samverkan, smartare arbetsmetoder och förenkling av tjänster som leder till effektiviseringar och kostnadsbesparingar samt genom att pröva om det finns uppgifter/tjänster som bör upphöra. Detta är ett uppdrag som samtliga enheter inom nämndens verksamheter ska arbeta med under våren Hållbar utveckling Torshälla stads nämnds arbete ska vara en aktiv del av de kommungemensamma strategierna för ett ekologiskt uthålligt Eskilstuna. Torshälla stads nämnd skapar miljömässiga värden genom ett fortsatt aktivt miljöarbete i miljöledningssystemet. Den av nämnden beslutade miljöpolicyn och miljömålen bidrar till att nämndens verksamheter arbetar för att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. Torshälla stads nämnd skapar sociala värden för sina invånare och brukare genom att erbjuda verksamheter som tillgodoser behov av social omsorg och trygghet. Genom att fokusera på ökad måluppfyllelse i skolan innebär det sociala värden för både individen och samhället. Kulturverksamheterna bidrar till att skapa sociala värden och god folkhälsa genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald. Torshälla stads nämnd skapar samhällsekonomiska värden genom att säkerställa en god utbildningsnivå. Arbetsgivare behöver tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Genom en god utbildning inom grundskolan kan vi bidra till att fler blir behöriga till gymnasiestudier och därigenom ökade möjligheter till egen försörjning. 3

5 Omvärldsanalys Ekonomi och arbetsmarknad Likt de föregående åren råder det instabilitet på den globala marknaden, och de sista månaderna har kartan förändrats. Världsbanken uttrycker en oro och tycker sig se en scenförändring efter nedgraderingen av USA:s kreditbetyg och en förvärrad skuldkris i euroländerna i somras. Det är utvecklingsländerna som efter att i närmare två år ha framstått som nästan osårbart starka tillväxtmotorer i världsekonomin, som verkar ha börjat smittas av de ekonomiska problemen i Europa och USA. Den svenska ekonomin är inne i en stark tillväxtfas. BNP växte under 2010 och de första prognoserna under 2011 tydde på samma sak. Den senaste tidens finansiella oro har dock föranlett Sveriges kommuner och landsting (SKL) att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting. Paradoxen är att en stor grupp arbetssökande som har svårt att hitta jobb även i konjunkturuppgångar, och att det inom vissa områden råder en arbetskraftsbrist. Många företag har svårt att rekrytera rätt kompetens. I Torshälla har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat. Däremot är det fler hushåll som behöver hjälp under längre tid. I slutet av oktober lade Outokumpu i Torshälla två varsel om totalt 180 tjänster. Outokumpu är Torshällas största privata arbetsgivare och varslen kommer att ha stor påverkan på orten. Arbetslöshetssiffror för Torshälla går inte idag att urskilja ur statistiken, men med lagda varsel och fortsatt instabilitet på världsmarknaden finns risk för en ökad arbetslöshet bland vissa grupper och fortsatt ökning av försörjningsstödskostnader under Positivt är dock att flera småföretag har etablerat sig i Torshälla under 2011, och arbetet med ortsutvecklingen omfattar fortsatt näringslivsutveckling. Internt pågår ett projekt för att fler medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Utmaningen för 2012 blir att säkerställa att projektet genomförs med bibehållen kvalitet och kontinuitet gentemot våra brukare, samt att hantera de ekonomiska konsekvenser införandet ger för verksamheten. Förskola och skola 2011 fattade Sveriges riksdag beslut om ny skollag. Skollagen trädde i kraft 1 juli Den nya skollagen innehåller regler om legitimation för förskollärare och lärare. Från och med 1 juli 2015 får enbart legitimerade förskollärare och lärare ansvara för undervisningen, och endast lärare med legitimation får fatta beslut om betyg. Detta kommer att innebära att flera skolor behöver samarbeta för att säkerställa att eleverna möts av rätt kompetens i undervisningen, med legitimation att betygsätta i samtliga ämnen. Torshällas skolor har relativt låga elevvolymer och kan få svårt att tillgodose hela lärartjänster med rätt behörighet, och behöver därför samverka med fler skolor i Eskilstuna för att säkerställa skollagens krav. Parallellt med ny skollag har förskolans läroplan reviderats och grundskolan har fått ny läroplan med ny kursplanestruktur. Implementeringen förväntas påverka resultaten positivt på lång sikt. På kort sikt däremot finns en risk för lägre resultat. I samband med att nytt betygssystem införs visar tidigare erfarenheter att lärare tenderar att sätta lägre betyg. 4

6 Demografiska förändringar Sedan slutet av 90-talet har det blivit vanligare att skaffa ett tredje barn. Ökningen är störst i storstadsområdena och nu är det där som man är allra mest benägen att skaffa trean. Tidigare var benägenheten minst i storstäderna. I början på 90-talet var det många som skaffade ett tredje barn men i och med nittiotalskrisen minskade den tendensen. På 00-talet har trenden på nytt vänt. Att få ett tredje barn är vanligare bland högutbildade och bland dem med hög inkomst. Även utrikes födda har generellt en högre benägenhet att skaffa ett tredje barn. Sedan 2009 har barnantalet i förskolan ökat på nationell nivå medan elevantalet i grundskolan minskat. Samma mönster ses i Torshällas förskolor och skolor. I förskolan ökar antalet barn i snabbare takt än tidigare prognostiserat. Barnen börjar förskolan i yngre åldrar och deras vistelsetid ökar. Samtidigt minskar antalet barn i grundskolans högre årskurser. Denna förskjutning i ålderstrukturen ökar behovet av flexibla lokaler för förskola och grundskola, som lätt kan anpassas till rådande behov. Torshälla stads nämnd har behov av att utöka förskolan med 5-6 avdelningar inom en period på tre år för att möta framtida behov. Även andelen äldre ökar snabbare i Torshälla än i övriga kommunen. I takt med att andelen äldre ökar, ökar behovet av vård- och omsorgstjänster som till exempel boendeplatser för personer med demenssjukdomar. För att möta den ökade andelen äldre i befolkningen behöver också nämnden utöka antalet mötesplatser där äldre får möjlighet till social samvaro, vilket bidrar till förbättrad hälsa och ökat välmående, som in sin tur skjuter fram behovet av mer vård- och omsorgsinsatser. Nämnden har ett behov av drygt 20 nya platser för vård- och omsorgsboende då befintligt boende på Snäckberget inte kan tillgodose behovet som finns av vård- och omsorgsboende. Tillgång till digitala medier och teknik Dator som rättighet kopplat till diskussionen om barnfattigdom har varit aktuell under 2011, och kommer troligen att vara fortsatt het under För att skoleleverna ska kunna förbereda sig för ett framgångsrikt yrkesliv krävs goda datorkunskaper, något som är tydligt i nya läroplanen för grundskolan. Även om många barn har tillgång till en dator hemma, så är datorerna i skolan både få och gamla. Skolan måste kunna förbereda eleverna för framtidens arbetsliv där datorn är en naturlig del. Dessutom har ökad IT-användning i skolan, potentialen att öka elevernas kunskaper och kritiska tänkande. En ökad datortäthet och höjd standard är viktigt inte minst för elever utan tillgång till dator hemma och för elever med svårigheter som kan få bättre hjälp genom inlärning via dator. Med IT-lösningar kan ny och förbättrad pedagogik utvecklas och kunskapsresultaten förbättras. Tillgång till dator och de moderna medierna kan i viss mån utjämna de klyftor som finns när det till exempel gäller barn och ungdomars delaktighet och möjlighet att påverka i samhällslivet. Med dator kan deltagande ske på mer lika villkor. Kläder, bostad och andra statusfaktorer spelar ingen roll när man träffas över nätet. 5

7 Klimatförändringar Medeltemperaturen stiger i hela världen. År 2010 var tillsammans med 2005 och 1998 de varmaste åren sedan mätningarna startade i slutet av 1800-talet. Växthuseffekten påverkar klimatet på ett sätt som gör att vädret blir mer opålitligt och med större ytterligheter. Extremt väder har blivit allt vanligare med bland annat torka, översvämningar, orkaner och kyla. Global miljöpåverkan förutsätter lokalt ansvar. Vikten av fungerande miljöledningssystem med välintegrerade miljöpolicys och relevanta miljömål, blir fortsatt viktigt i arbetet med att möta klimatförändringarnas konsekvenser. 6

8 Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 4-åriga processmål Index för invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande och möjligheten att nå kommunens beslutsfattare. (En attraktiv stad) Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för indikatorn ska öka till 42 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 41 procent för kvinnor och 38 procent för män år Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Antalet besökare på Torshälla stads nämnds diarium på ska vara i genomsnitt 40 per månad under Torshälla stads nämnd vill ge goda förutsättningar för medborgarna till insyn och aktiv påverkan i den demokratiska beslutsprocessen. Genom att öka möjligheten till insyn underlättas medborgarnas deltagande i den lokala demokratin. Välinformerade och delaktiga invånare är en grund för en väl fungerande demokrati. Genom ett publikt diarium på ges medborgarna bättre information och insyn. 7

9 Torshälla stads nämnd ska under 2012 öka antalet besökare på medborgardialogerna med 40 % Torshälla stads nämnd fortsätter arbetet med att förbättra möjligheten till delaktighet och inflytande för Torshällas medborgare. Kommunikation genom medborgardialog med nämndens politiker ger fler medborgare möjlighet att påverka och delta. Nämnden vill genom en aktiv medborgardialog nå fler målgrupper i samhället. 8

10 Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Föräldrarnas upplevelse av hur tryggt barnet är i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur trygga barnen är i förskolan. Nivåer för indikatorn sätts för förskolan till 4,4 i snitt för både flickor och pojkar, att jämföras med 4,5 i snitt för flickor och 4,4 i snitt för pojkar år Elevernas upplevelse av trygghet i grundskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur trygga eleverna är i grundskolan. Nivåer för indikatorn sätts för grundskolan sätts indikatorn till 4,5 i snitt för flickor och 4,4 i snitt för pojkar, att jämföras med 4,4 i snitt för både flickor och pojkar år Barnens upplevelse av hur roligt det är i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur roligt barnen har det i förskolan. Nivån för indikatorn ska bibehållas på 2,8 i snitt på en skala 1-3 för både flickor och pojkar under år 2012 jämfört med år Antalet barn per personal i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i förskolan. Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2012, men ska vara i nivå med jämförelsekommunerna. Nivån för år 2010 var 5,4 barn per personal. Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel elever som når målen i betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år

11 Andel elever med betyg i 16 ämnen. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Nivån för indikatorn ska öka till 83 procent för flickor och 79 procent för pojkar under år 2012, att jämföras med 80,3 procent för flickor och 75,3 procent för pojkar år Andel ekologiska livsmedel. (Ekologisk uthållighet) Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Pojkar och flickor i Torshälla stads nämnds skolor ska under 2012 uppleva att de är trygga i våra verksamheter. På en femgradig skala ska värdet vara 4,5 eller högre. Upplevelsen av trygghet i skolan är en förutsättning för elevers lärande och utveckling i samspel med andra. Alla femåriga pojkar och flickor i Torshälla stads nämnds förskolor ska uppleva att det är roligt i förskolan. På en tregradig skala ska värdet vara minst 2,9. Förskolans värdegrund och uppdrag är tydlig med att barnen ska uppmuntras, stimuleras och ges möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Leken lyfts som viktig för barns utveckling och lärande. Det är i förskolan som grunden läggs till barnets fortsatta lärande och utveckling. Genom att barnen upplever förskolan som rolig, skapas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. Minst 95 % av alla flickor och pojkar i årskurs 3 i Torshälla stads nämnds skolor ska nå målen i de ämnen som testas på nationella proven under vårterminen Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Skolans återkoppling av resultat är en viktig framgångsfaktor liksom god kännedom om uppsatta mål. Genom kontinuerliga uppföljningar av resultaten ges bättre förutsättningar för att lägga en god grund för det fortsatta lärandet genom hela grundskolan. Minst 95 % av alla flickor och pojkar i årskurs 6 i Torshälla stads nämnds skolor ska målen i de ämnen som testas på nationella proven under vårterminen Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Skolans återkoppling av resultat är en viktig framgångsfaktor liksom god kännedom om uppsatta mål. Genom kontinuerliga uppföljningar av resultaten ges bättre förutsättningar för att lägga en god grund för det fortsatta lärandet genom hela grundskolan. 10

12 Andelen elever i årskurs 9 i Torshälla stads nämnds skolor med betyg i 16 ämnen ska öka från 84 % till 88 % vårterminen Förbättringen ska avse både pojkars och flickors resultat. Forskning visar att bra skolresultat ger god framtida livskvalitet. Bra skolresultat är den starkaste skyddsfaktorn för barns långsiktiga utveckling. Alla elever har rätt att i skolan få utvecklas och få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Andelen flickor och pojkar i Torshälla stads nämnds skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska öka från 91 % vårterminen 2011 till 95 % vårterminen Valet inför gymnasieskolan får en allt viktigare strategisk roll för elevens framtida utveckling. Alla elever har rätt till en bra grundkompetens inför vidare studier eller arbete. En god utbildningsnivå är avgörande för elevernas framtida val i samhället och yrkeslivet. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Alla grundskolor ska arbeta fram metoder för att aktivt uppmuntra och stärka de normer som skapar en studiemotiverande kultur samt motverkar en stresskultur för flickor och pojkar. Målet är uppnått när meritvärdet förbättrats mellan 2011 och 2012 samt mellan 2012 och 2013 och färre uppger att de upplever kontinuerlig stress i elevenkäten. (BUN, TSN) Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna efter åk 1. (BUN, TSN) Samtliga förskolor ska utveckla sitt arbete inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Målet är uppnått när självskattning (utifrån BRUK) har ökat från hösten 2012 till våren (BUN, TSN) Flickor och pojkar i grundskolans åk 5 och 8 upplever att skolarbetet ger lust till att lära mer. På en fyra gradig skala ska genomsnittsvärdet 2012 vara minst 3. (BUN, TSN) 11

13 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Andel ekologiska livsmedel. (Ekologisk uthållighet) Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Andelen total brukartid inom vård- och omsorg och socialtjänsten i Torshälla stads nämnd ska uppgå till minst 78 % av arbetstiden under Män och kvinnor ska utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. För att möjliggöra detta ska vårt arbete inom vård- och omsorg och socialtjänsten fokusera på mötet med brukaren, direkt eller indirekt. Minst ett projekt genomförs i samarbete med VN och KFN för att stärka de sociala och kulturella aktiviteterna inom vård- och omsorgsverksamheten För att utveckla och stärka arbetet med sociala och kulturella aktiviteter inom vård och omsorgsverksamheten ska Torshälla stads nämnd i samverkan med Vuxennämnden och Kultur- och fritidsnämnden genomföra minst ett projekt som syftar till att erbjuda sociala och kulturella aktiviteter för att främja välbefinnande och hälsa. 12

14 Andelen kvinnliga och manliga brukare som återaktualiseras med samma anledning inom Torshälla stads nämnds socialtjänst ska minska med 10 % under 2012 i jämförelse med Insatser som erbjuds brukare ska leda till ett liv utan fortsatt behov av kontakt med socialtjänsten. De insatser som erbjuds ska leda till en varaktig förändring för individen. Torshälla stads nämnd ska säkra kompetensnivån inom vård- och omsorg genom att 2012 erbjuda minst två anställda kompetenshöjande utbildning motsvarande undersköterskenivå. För att tillgodose våra brukares behov av vård och service av hög kvalitet är det viktigt att våra medarbetare har rätt kompetens. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Alla enheter i äldreomsorgen ska uppnå ett NKI minst i nivå med riksgenomsnittet (VN, TSN) 13

15 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Barn och ungdomar i Torshälla ska under 2012 erbjudas möjlighet att uppleva, producera och iscensätta minst tre kulturaktiviteter. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god hälsa. Genom att ge ungdomar möjligheter att uppleva, producera och iscensätta kultur innebär det att enskilda individer stärks och utvecklas. Genom att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi och sitt självständiga tänkande. Torshälla stads nämnds kulturverksamheter ska under 2012 ge möjligheter till minst två möten över köns- och generationsgränser för gemensamt kulturskapande. Våra verksamheter ska ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet. Genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet ges ökade förutsättningar för möten över köns- och generationsgränser där de olika kulturella uttrycken bidrar till att skapa sammanhang och till att ge nya perspektiv på företeelser och skeenden i våra liv och vår omvärld. 14

16 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Nivå för planlagd mark flerbostadshus kvm bruttoarea. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till kvm bruttoarea för flerbostadshus. Motsvarande siffror för 2010 var kvm bruttoarea för flerbostadshus. Planlagd mark, antal småhustomter. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till 300 stycken småhustomter. Motsvarande siffror för 2010 var 291 stycken småhustomter. Planlagd mark, hektar industrimark. ( Fler jobb) Visar planberedskap för industriutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 25 hektar industrimark. Motsvarande siffror för hektar industrimark. Nivå för planlagd mark, hektar handelsmark. (Fler jobb) Visar planberedskap för handelsutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 10 hektar handelsmark för år Motsvarande siffror för 2010 var 7 hektar för handelsmark. 15

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26) Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5 Budget 2013 Innehållsförteckning Alliansens budgetkommentar 1 Vision Varberg 2025 4 Sammanfattande nulägesrapport 4 Fyra strategiska målområden 5 Strategiska inriktningar 7 Finansiella mål 8 Omvärldsanalys

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer