Verksamhetsplan 2012 TSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 TSN"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala medier och teknik...5 Klimatförändringar...6 Hållbar utveckling... 7 Att värna demokrati...7 Att tillgodose behovet av utbildning...9 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...12 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid...14 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete...15 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...18 Att främja näringsliv och arbete...19 Effektiv organisation Processkvalitet...21 Medarbetare...23 Ekonomi...25 Budget per verksamhetsområde...28 Resultaträkning...29 Nyckeltal från verksamhetsplan Investeringar

3 Sammanfattning Torshälla stads nämnd har ett unikt uppdrag inom Eskilstuna kommun då ansvaret är utpekat efter en geografisk gräns. Det innebär att nämnden bedriver verksamhet inom alla övergripande verksamhetsprocesser. Nämndens största utmaningar ligger i processerna "Att tillgodose behovet av utbildning" och "Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster". Här har nämnden sju respektive fyra åtaganden. Demografiska förändringar med fler barn i förskolan och färre barn i de högre årskurserna ställer krav på flexibilitet i lokalanvändande. Den demografiska förändringen med en högre andel äldre befolkning ställer också krav på ökad kompetens då antalet personer med demenssjukdomar ökar och därmed också ett ökat behov av fler boendeplatser. För att möta den ökade andelen äldre i befolkningen behöver också nämnden utöka antalet mötesplatser där äldre får möjlighet till social samvaro, vilket bidrar till förbättrad hälsa och ökat välmående som in sin tur skjuter på behovet av mer vård- och omsorgsinsatser. Den största utmaningen inom processen "Att tillgodose behovet av utbildning" handlar om att öka måluppfyllelsen inom skolans alla ämnen. Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Det ställer krav på skolan att hitta nya vägar till måluppfyllelse. Implementeringen av nya reformer inom skolan, bland annat krav på yrkeslegitimation för förskollärare och lärare, ställer ökade krav på skolans organisation och samarbete mellan flera skolor för att säkerställa att rätt kompetenser finns inom våra verksamheter. Inom processen Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster är den största utmaningen att säkerställa fortsatt god kvalitet och kontinuitet för våra brukare då projektet önskad sysselsättningsgrad genomförs inom äldreomsorgen. En utmaning är också att minimera de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna då projektet genomförs. De insatser som socialtjänsten genomför ska leda till en varaktig förändring för individen, och för att behov av fortsatt kontakt med socialtjänsten för samma problematik inte ska återuppstå. Det ställer ökade krav på mer förebyggande arbete samt ett mer aktivt arbete med att hitta lösningar genom hemmaplansvård. Nämndens arbete inom processen "Att värna demokrati" syftar till att förbättra möjligheten till delaktighet och inflytande för Torshällas invånare. Detta ska ske genom att öka möjligheten till insyn och fortsatta medborgardialoger där invånarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Kulturen är en viktig identitetsskapare för Torshälla. I processen "Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid" vill nämnden skapa goda förutsättningar för stimulerande fritid för barn och ungdomar genom att ge möjlighet till att både uppleva och skapa kultur. Genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet vill nämnden skapa förutsättningar för allas deltagande i kulturen. Processen "Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete" syftar till att skapa attraktiva stadsdelar och skapande och underhåll av infrastruktur som syftar till en hållbar utveckling. Torshälla stads nämnd kommer att i det nystartade ortsutvecklingsprojektet fokusera på att stärka bilden av Torshälla, utveckla den potential som Torshälla har som 2

4 turistort samt utveckla ortens vattenvägar och närheten till Mälaren. Inom miljöområdet fortsätter nämndens redan påbörjade goda arbete. Nya miljömål och ny miljöpolicy har antagits och starkt engagemang att ta ansvar för ett hållbart samhälle fortsätter inom nämndens verksamheter. Torshälla stads nämnd har en stor utmaning i att säkerställa att vägar och gator hålls i ett gott skick. Flera svåra vintrar har gjort att gator och vägar utsatts för ett hårt slitage och är i behov av underhåll, samtidigt som kostnaden för vinterväghållningen varit högt över budgeterad nivå. Torshälla stads nämnd vill under året anta en flerårig plan för gatu- och vägunderhållet inom nämndens ansvarsområde för att modernisera och anpassa till ökad tillgänglighet. Att utveckla en säker och trygg kommun ska säkerställas i processen "Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete". Torshälla stads nämnd vill verka för att det finns en god beredskap för att klara miljöfarliga utsläpp genom utbildning och förebyggande säkerhetsarbete. För att främja arbete och ökad ekonomisk utveckling i kommunen vill Torshälla stads nämnd i processen "Att främja näringsliv och arbete" verka för att uppmuntra och stödja innovation och entreprenöriellt förhållningssätt. Ett kommungemensamt åtagande som syftar till att frigöra resurser till skolan ger respektive förvaltning och bolag i uppdrag att analysera intäkter och kostnader med utgångspunkt från verksamhetsnytta. Utifrån detta ska förvaltningen senast i april presentera ett förslag på effektiviseringsåtgärder. Åtgärderna ska fokusera på samverkan, smartare arbetsmetoder och förenkling av tjänster som leder till effektiviseringar och kostnadsbesparingar samt genom att pröva om det finns uppgifter/tjänster som bör upphöra. Detta är ett uppdrag som samtliga enheter inom nämndens verksamheter ska arbeta med under våren Hållbar utveckling Torshälla stads nämnds arbete ska vara en aktiv del av de kommungemensamma strategierna för ett ekologiskt uthålligt Eskilstuna. Torshälla stads nämnd skapar miljömässiga värden genom ett fortsatt aktivt miljöarbete i miljöledningssystemet. Den av nämnden beslutade miljöpolicyn och miljömålen bidrar till att nämndens verksamheter arbetar för att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. Torshälla stads nämnd skapar sociala värden för sina invånare och brukare genom att erbjuda verksamheter som tillgodoser behov av social omsorg och trygghet. Genom att fokusera på ökad måluppfyllelse i skolan innebär det sociala värden för både individen och samhället. Kulturverksamheterna bidrar till att skapa sociala värden och god folkhälsa genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald. Torshälla stads nämnd skapar samhällsekonomiska värden genom att säkerställa en god utbildningsnivå. Arbetsgivare behöver tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Genom en god utbildning inom grundskolan kan vi bidra till att fler blir behöriga till gymnasiestudier och därigenom ökade möjligheter till egen försörjning. 3

5 Omvärldsanalys Ekonomi och arbetsmarknad Likt de föregående åren råder det instabilitet på den globala marknaden, och de sista månaderna har kartan förändrats. Världsbanken uttrycker en oro och tycker sig se en scenförändring efter nedgraderingen av USA:s kreditbetyg och en förvärrad skuldkris i euroländerna i somras. Det är utvecklingsländerna som efter att i närmare två år ha framstått som nästan osårbart starka tillväxtmotorer i världsekonomin, som verkar ha börjat smittas av de ekonomiska problemen i Europa och USA. Den svenska ekonomin är inne i en stark tillväxtfas. BNP växte under 2010 och de första prognoserna under 2011 tydde på samma sak. Den senaste tidens finansiella oro har dock föranlett Sveriges kommuner och landsting (SKL) att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting. Paradoxen är att en stor grupp arbetssökande som har svårt att hitta jobb även i konjunkturuppgångar, och att det inom vissa områden råder en arbetskraftsbrist. Många företag har svårt att rekrytera rätt kompetens. I Torshälla har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat. Däremot är det fler hushåll som behöver hjälp under längre tid. I slutet av oktober lade Outokumpu i Torshälla två varsel om totalt 180 tjänster. Outokumpu är Torshällas största privata arbetsgivare och varslen kommer att ha stor påverkan på orten. Arbetslöshetssiffror för Torshälla går inte idag att urskilja ur statistiken, men med lagda varsel och fortsatt instabilitet på världsmarknaden finns risk för en ökad arbetslöshet bland vissa grupper och fortsatt ökning av försörjningsstödskostnader under Positivt är dock att flera småföretag har etablerat sig i Torshälla under 2011, och arbetet med ortsutvecklingen omfattar fortsatt näringslivsutveckling. Internt pågår ett projekt för att fler medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Utmaningen för 2012 blir att säkerställa att projektet genomförs med bibehållen kvalitet och kontinuitet gentemot våra brukare, samt att hantera de ekonomiska konsekvenser införandet ger för verksamheten. Förskola och skola 2011 fattade Sveriges riksdag beslut om ny skollag. Skollagen trädde i kraft 1 juli Den nya skollagen innehåller regler om legitimation för förskollärare och lärare. Från och med 1 juli 2015 får enbart legitimerade förskollärare och lärare ansvara för undervisningen, och endast lärare med legitimation får fatta beslut om betyg. Detta kommer att innebära att flera skolor behöver samarbeta för att säkerställa att eleverna möts av rätt kompetens i undervisningen, med legitimation att betygsätta i samtliga ämnen. Torshällas skolor har relativt låga elevvolymer och kan få svårt att tillgodose hela lärartjänster med rätt behörighet, och behöver därför samverka med fler skolor i Eskilstuna för att säkerställa skollagens krav. Parallellt med ny skollag har förskolans läroplan reviderats och grundskolan har fått ny läroplan med ny kursplanestruktur. Implementeringen förväntas påverka resultaten positivt på lång sikt. På kort sikt däremot finns en risk för lägre resultat. I samband med att nytt betygssystem införs visar tidigare erfarenheter att lärare tenderar att sätta lägre betyg. 4

6 Demografiska förändringar Sedan slutet av 90-talet har det blivit vanligare att skaffa ett tredje barn. Ökningen är störst i storstadsområdena och nu är det där som man är allra mest benägen att skaffa trean. Tidigare var benägenheten minst i storstäderna. I början på 90-talet var det många som skaffade ett tredje barn men i och med nittiotalskrisen minskade den tendensen. På 00-talet har trenden på nytt vänt. Att få ett tredje barn är vanligare bland högutbildade och bland dem med hög inkomst. Även utrikes födda har generellt en högre benägenhet att skaffa ett tredje barn. Sedan 2009 har barnantalet i förskolan ökat på nationell nivå medan elevantalet i grundskolan minskat. Samma mönster ses i Torshällas förskolor och skolor. I förskolan ökar antalet barn i snabbare takt än tidigare prognostiserat. Barnen börjar förskolan i yngre åldrar och deras vistelsetid ökar. Samtidigt minskar antalet barn i grundskolans högre årskurser. Denna förskjutning i ålderstrukturen ökar behovet av flexibla lokaler för förskola och grundskola, som lätt kan anpassas till rådande behov. Torshälla stads nämnd har behov av att utöka förskolan med 5-6 avdelningar inom en period på tre år för att möta framtida behov. Även andelen äldre ökar snabbare i Torshälla än i övriga kommunen. I takt med att andelen äldre ökar, ökar behovet av vård- och omsorgstjänster som till exempel boendeplatser för personer med demenssjukdomar. För att möta den ökade andelen äldre i befolkningen behöver också nämnden utöka antalet mötesplatser där äldre får möjlighet till social samvaro, vilket bidrar till förbättrad hälsa och ökat välmående, som in sin tur skjuter fram behovet av mer vård- och omsorgsinsatser. Nämnden har ett behov av drygt 20 nya platser för vård- och omsorgsboende då befintligt boende på Snäckberget inte kan tillgodose behovet som finns av vård- och omsorgsboende. Tillgång till digitala medier och teknik Dator som rättighet kopplat till diskussionen om barnfattigdom har varit aktuell under 2011, och kommer troligen att vara fortsatt het under För att skoleleverna ska kunna förbereda sig för ett framgångsrikt yrkesliv krävs goda datorkunskaper, något som är tydligt i nya läroplanen för grundskolan. Även om många barn har tillgång till en dator hemma, så är datorerna i skolan både få och gamla. Skolan måste kunna förbereda eleverna för framtidens arbetsliv där datorn är en naturlig del. Dessutom har ökad IT-användning i skolan, potentialen att öka elevernas kunskaper och kritiska tänkande. En ökad datortäthet och höjd standard är viktigt inte minst för elever utan tillgång till dator hemma och för elever med svårigheter som kan få bättre hjälp genom inlärning via dator. Med IT-lösningar kan ny och förbättrad pedagogik utvecklas och kunskapsresultaten förbättras. Tillgång till dator och de moderna medierna kan i viss mån utjämna de klyftor som finns när det till exempel gäller barn och ungdomars delaktighet och möjlighet att påverka i samhällslivet. Med dator kan deltagande ske på mer lika villkor. Kläder, bostad och andra statusfaktorer spelar ingen roll när man träffas över nätet. 5

7 Klimatförändringar Medeltemperaturen stiger i hela världen. År 2010 var tillsammans med 2005 och 1998 de varmaste åren sedan mätningarna startade i slutet av 1800-talet. Växthuseffekten påverkar klimatet på ett sätt som gör att vädret blir mer opålitligt och med större ytterligheter. Extremt väder har blivit allt vanligare med bland annat torka, översvämningar, orkaner och kyla. Global miljöpåverkan förutsätter lokalt ansvar. Vikten av fungerande miljöledningssystem med välintegrerade miljöpolicys och relevanta miljömål, blir fortsatt viktigt i arbetet med att möta klimatförändringarnas konsekvenser. 6

8 Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att värna demokrati Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 4-åriga processmål Index för invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande och möjligheten att nå kommunens beslutsfattare. (En attraktiv stad) Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för indikatorn ska öka till 42 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 41 procent för kvinnor och 38 procent för män år Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Antalet besökare på Torshälla stads nämnds diarium på ska vara i genomsnitt 40 per månad under Torshälla stads nämnd vill ge goda förutsättningar för medborgarna till insyn och aktiv påverkan i den demokratiska beslutsprocessen. Genom att öka möjligheten till insyn underlättas medborgarnas deltagande i den lokala demokratin. Välinformerade och delaktiga invånare är en grund för en väl fungerande demokrati. Genom ett publikt diarium på ges medborgarna bättre information och insyn. 7

9 Torshälla stads nämnd ska under 2012 öka antalet besökare på medborgardialogerna med 40 % Torshälla stads nämnd fortsätter arbetet med att förbättra möjligheten till delaktighet och inflytande för Torshällas medborgare. Kommunikation genom medborgardialog med nämndens politiker ger fler medborgare möjlighet att påverka och delta. Nämnden vill genom en aktiv medborgardialog nå fler målgrupper i samhället. 8

10 Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Föräldrarnas upplevelse av hur tryggt barnet är i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur trygga barnen är i förskolan. Nivåer för indikatorn sätts för förskolan till 4,4 i snitt för både flickor och pojkar, att jämföras med 4,5 i snitt för flickor och 4,4 i snitt för pojkar år Elevernas upplevelse av trygghet i grundskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur trygga eleverna är i grundskolan. Nivåer för indikatorn sätts för grundskolan sätts indikatorn till 4,5 i snitt för flickor och 4,4 i snitt för pojkar, att jämföras med 4,4 i snitt för både flickor och pojkar år Barnens upplevelse av hur roligt det är i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar hur roligt barnen har det i förskolan. Nivån för indikatorn ska bibehållas på 2,8 i snitt på en skala 1-3 för både flickor och pojkar under år 2012 jämfört med år Antalet barn per personal i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i förskolan. Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2012, men ska vara i nivå med jämförelsekommunerna. Nivån för år 2010 var 5,4 barn per personal. Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel elever som når målen i betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år

11 Andel elever med betyg i 16 ämnen. (Höjd utbildningsnivå) Visar kvalitén i grundskolan. Nivån för indikatorn ska öka till 83 procent för flickor och 79 procent för pojkar under år 2012, att jämföras med 80,3 procent för flickor och 75,3 procent för pojkar år Andel ekologiska livsmedel. (Ekologisk uthållighet) Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Pojkar och flickor i Torshälla stads nämnds skolor ska under 2012 uppleva att de är trygga i våra verksamheter. På en femgradig skala ska värdet vara 4,5 eller högre. Upplevelsen av trygghet i skolan är en förutsättning för elevers lärande och utveckling i samspel med andra. Alla femåriga pojkar och flickor i Torshälla stads nämnds förskolor ska uppleva att det är roligt i förskolan. På en tregradig skala ska värdet vara minst 2,9. Förskolans värdegrund och uppdrag är tydlig med att barnen ska uppmuntras, stimuleras och ges möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Leken lyfts som viktig för barns utveckling och lärande. Det är i förskolan som grunden läggs till barnets fortsatta lärande och utveckling. Genom att barnen upplever förskolan som rolig, skapas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. Minst 95 % av alla flickor och pojkar i årskurs 3 i Torshälla stads nämnds skolor ska nå målen i de ämnen som testas på nationella proven under vårterminen Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Skolans återkoppling av resultat är en viktig framgångsfaktor liksom god kännedom om uppsatta mål. Genom kontinuerliga uppföljningar av resultaten ges bättre förutsättningar för att lägga en god grund för det fortsatta lärandet genom hela grundskolan. Minst 95 % av alla flickor och pojkar i årskurs 6 i Torshälla stads nämnds skolor ska målen i de ämnen som testas på nationella proven under vårterminen Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Skolans återkoppling av resultat är en viktig framgångsfaktor liksom god kännedom om uppsatta mål. Genom kontinuerliga uppföljningar av resultaten ges bättre förutsättningar för att lägga en god grund för det fortsatta lärandet genom hela grundskolan. 10

12 Andelen elever i årskurs 9 i Torshälla stads nämnds skolor med betyg i 16 ämnen ska öka från 84 % till 88 % vårterminen Förbättringen ska avse både pojkars och flickors resultat. Forskning visar att bra skolresultat ger god framtida livskvalitet. Bra skolresultat är den starkaste skyddsfaktorn för barns långsiktiga utveckling. Alla elever har rätt att i skolan få utvecklas och få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Andelen flickor och pojkar i Torshälla stads nämnds skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska öka från 91 % vårterminen 2011 till 95 % vårterminen Valet inför gymnasieskolan får en allt viktigare strategisk roll för elevens framtida utveckling. Alla elever har rätt till en bra grundkompetens inför vidare studier eller arbete. En god utbildningsnivå är avgörande för elevernas framtida val i samhället och yrkeslivet. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Alla grundskolor ska arbeta fram metoder för att aktivt uppmuntra och stärka de normer som skapar en studiemotiverande kultur samt motverkar en stresskultur för flickor och pojkar. Målet är uppnått när meritvärdet förbättrats mellan 2011 och 2012 samt mellan 2012 och 2013 och färre uppger att de upplever kontinuerlig stress i elevenkäten. (BUN, TSN) Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna efter åk 1. (BUN, TSN) Samtliga förskolor ska utveckla sitt arbete inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Målet är uppnått när självskattning (utifrån BRUK) har ökat från hösten 2012 till våren (BUN, TSN) Flickor och pojkar i grundskolans åk 5 och 8 upplever att skolarbetet ger lust till att lära mer. På en fyra gradig skala ska genomsnittsvärdet 2012 vara minst 3. (BUN, TSN) 11

13 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Andel ekologiska livsmedel. (Ekologisk uthållighet) Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Andelen total brukartid inom vård- och omsorg och socialtjänsten i Torshälla stads nämnd ska uppgå till minst 78 % av arbetstiden under Män och kvinnor ska utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. För att möjliggöra detta ska vårt arbete inom vård- och omsorg och socialtjänsten fokusera på mötet med brukaren, direkt eller indirekt. Minst ett projekt genomförs i samarbete med VN och KFN för att stärka de sociala och kulturella aktiviteterna inom vård- och omsorgsverksamheten För att utveckla och stärka arbetet med sociala och kulturella aktiviteter inom vård och omsorgsverksamheten ska Torshälla stads nämnd i samverkan med Vuxennämnden och Kultur- och fritidsnämnden genomföra minst ett projekt som syftar till att erbjuda sociala och kulturella aktiviteter för att främja välbefinnande och hälsa. 12

14 Andelen kvinnliga och manliga brukare som återaktualiseras med samma anledning inom Torshälla stads nämnds socialtjänst ska minska med 10 % under 2012 i jämförelse med Insatser som erbjuds brukare ska leda till ett liv utan fortsatt behov av kontakt med socialtjänsten. De insatser som erbjuds ska leda till en varaktig förändring för individen. Torshälla stads nämnd ska säkra kompetensnivån inom vård- och omsorg genom att 2012 erbjuda minst två anställda kompetenshöjande utbildning motsvarande undersköterskenivå. För att tillgodose våra brukares behov av vård och service av hög kvalitet är det viktigt att våra medarbetare har rätt kompetens. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Alla enheter i äldreomsorgen ska uppnå ett NKI minst i nivå med riksgenomsnittet (VN, TSN) 13

15 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Barn och ungdomar i Torshälla ska under 2012 erbjudas möjlighet att uppleva, producera och iscensätta minst tre kulturaktiviteter. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god hälsa. Genom att ge ungdomar möjligheter att uppleva, producera och iscensätta kultur innebär det att enskilda individer stärks och utvecklas. Genom att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi och sitt självständiga tänkande. Torshälla stads nämnds kulturverksamheter ska under 2012 ge möjligheter till minst två möten över köns- och generationsgränser för gemensamt kulturskapande. Våra verksamheter ska ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet. Genom att erbjuda ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet ges ökade förutsättningar för möten över köns- och generationsgränser där de olika kulturella uttrycken bidrar till att skapa sammanhang och till att ge nya perspektiv på företeelser och skeenden i våra liv och vår omvärld. 14

16 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Nivå för planlagd mark flerbostadshus kvm bruttoarea. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till kvm bruttoarea för flerbostadshus. Motsvarande siffror för 2010 var kvm bruttoarea för flerbostadshus. Planlagd mark, antal småhustomter. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till 300 stycken småhustomter. Motsvarande siffror för 2010 var 291 stycken småhustomter. Planlagd mark, hektar industrimark. ( Fler jobb) Visar planberedskap för industriutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 25 hektar industrimark. Motsvarande siffror för hektar industrimark. Nivå för planlagd mark, hektar handelsmark. (Fler jobb) Visar planberedskap för handelsutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 10 hektar handelsmark för år Motsvarande siffror för 2010 var 7 hektar för handelsmark. 15

17 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnd ska under 2012 genomföra minst tre insatser inom ortsanalysens rekommendationer för ökad känsla av trygghet och därmed stärka bilden av Torshälla. Ortsanalysen för Torshälla stad har arbetats fram på uppdrag av kommunstyrelsen i Eskilstuna. Ortsanalysens syfte var att ta fram en upplevd bild av staden, skapad utifrån en sammanvägning av många människors synpunkter. Ortsanalysen pekar ut vad som är viktigt att ta fasta på för en positiv utveckling av Torshälla. Ortsanalysen identifierar att insatser behövs för att den uppleva otryggheten ska minska. Torshälla stads nämnd ska under 2012 genomföra minst en insats inom ortsanalysens rekommendation gällande turism. Torshälla har en stor potential för turism med dess läge, miljö, historia, kultur med mera, en potential som idag inte nyttjas fullt ut. Det finns goda förutsättningar att skapa en turistdestination som är attraktiv för besökare. Med ökad turism följer ökad handel, behov av ökad service och nya tjänster och ökat intresse för orten. Sammantaget ger turismen en positiv utveckling för hela orten. Torshälla stads nämnd ska under 2012 genomföra minst två insatser inom ortsanalysens rekommendation att bättre nyttja vattenvägarna och närheten till Mälaren. Torshällas placering längs ån med närheten till Mälaren är en unik tillgång för orten och kan nyttjas mycket mer för att både stärka Torshällas identitet och skapa ökat värde för invånare och besökare. Det vattennära läget skapar förutsättningar för rekreation, friluftsliv och aktiviteter, det erbjuder en unik boendemiljö och bidrar starkt till Torshällas identitet. Andelen matsvinn inom Torshälla stads nämnd ska minska med 50 % under 2012 jämfört med Livsmedelsproduktion bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Livsmedel orsakar miljöpåverkan under såväl primärproduktion som efterföljande led i livsmedelskedjan fram till konsumenten. Jordbruket med odling och djuruppfödning orsakar bland annat växthusgasutsläpp och övergödning. Förädling, förvaring och transport av produkterna bidrar också till bland annat växthusgasutsläpp. Om livsmedlet nått slutkonsumenten utan att det har konsumerats som det var avsett, har svinn uppstått och miljöpåverkan skett i onödan. Svinn uppstår i alla delar av livsmedelskedjan och svinnet hos konsumenterna står för en betydande del. 16

18 Torshälla stads nämnd ska under 2012 anta en flerårig plan för gatu- och vägunderhåll inom nämndens ansvarsområde. Planen ska prioritera behov av insatser de närmaste tre åren för att modernisera och anpassa till ökad tillgänglighet. Flera svåra vintrar har gjort att gator och vägar utsatts för ett hårt slitage och är i behov av underhåll, samtidigt som kostnaden för vinterväghållningen varit högt över budgeterad nivå. Torshälla stads nämnd vill under året anta en flerårig plan för gatu- och vägunderhållet inom nämndens ansvarsområde för att möta framtida behov. Torshälla stads nämnd ska under 2012 arbeta för måluppfyllelse i de av nämnden antagna miljömålen för perioden Torshälla stads nämnd skapar miljömässiga värden genom ett fortsatt aktivt miljöarbete i miljöledningssystemet ISO Den av nämnden beslutade miljöpolicyn och miljömålen bidrar till att nämndens verksamheter arbetar för att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Klimatpåverkan från kommunkoncernen och Eskilstunas geografiska område minskas. Målet är att under mandatperioden minska Eskilstunas ekologiska fotavtryck. Klimatplanens åtgärder som angivits för 2012 ska vara påbörjade under året. (KS, alla nämnder och bolag) Klimatplanen 2015 berör olika delar i organisationen olika mycket. Det är viktigt att förvaltningar och bolag tidigt identifierar de delar som rör den egna verksamheten samt avsätter tid och resurser i kommande års planering för att kunna genomföra klimatplanens åtgärder. Processledningsgrupp miljö samordnar aktiviteterna i klimatplanen. 17

19 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. 1-åriga åtaganden beslutade av Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnd ska under 2012 genomföra minst två insatser för att öka kunskapen och medvetenheten bland de som bor och arbetar i Torshälla om risker vid större miljöfarliga utsläpp En god beredskap för att klara miljöfarliga utsläpp förutsätter information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete. Torshälla stads nämnd ska under 2012 genomföra minst två insatser för säkrare skolväg för barn och ungdomar i Torshälla. Genom att verka för säkrare skolvägar för barn och ungdomar I Torshälla vill nämnden främja att fler väljer att gå eller cykla till skolan. Detta förväntas bidra till både förbättrad hälsa och en bättre miljö. 1-åriga gemensamma åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige Krisledningsorganisation baserad på ny krisledningsplan implementeras. Politiker och tjänstemän i central krisledning genomgår gemensam övning och utbildning under (KS, alla nämnder och bolag) Arbetet med krisledningsplan och övning samordnas av kommunledningskontoret i samarbete med miljö och räddningstjänstförvaltningen. 18

20 Att främja näringsliv och arbete Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. 4-åriga processmål Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Visar hur nöjda brukarna och kunderna är med kommunkoncernens tjänster. Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Indikatorn utvecklas under år Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter. Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns. Andel ekologiska livsmedel. (Ekologisk uthållighet) Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år Nivå för planlagd mark flerbostadshus kvm bruttoarea. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till kvm bruttoarea för flerbostadshus. Motsvarande siffror för 2010 var kvm bruttoarea för flerbostadshus. Planlagd mark, antal småhustomter. (Fler jobb) Visar planberedskap för bostadsbyggande. Nivåer för indikatorn sätts till 300 stycken småhustomter. Motsvarande siffror för 2010 var 291 stycken småhustomter. Planlagd mark, hektar industrimark. ( Fler jobb) Visar planberedskap för industriutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 25 hektar industrimark. Motsvarande siffror för hektar industrimark. Nivå för planlagd mark, hektar handelsmark. (Fler jobb) Visar planberedskap för handelsutbyggnad och etableringar. Nivåer för indikatorn sätts till 10 hektar handelsmark för år Motsvarande siffror för 2010 var 7 hektar för handelsmark. Antal hushåll som får försörjningsstöd mer än 3 månader under en 12 månadersperiod (Fler jobb) 19

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer