BIDRAG TILL UNGDOMS- KULTUR- OCH HANDIKAPPVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL UNGDOMS- KULTUR- OCH HANDIKAPPVERKSAMHET"

Transkript

1 1 (11) Detta är en kopia av bidragsreglerna från 1992 som inte tidigare funnits i digital form. BIDRAG TILL UNGDOMS- KULTUR- OCH HANDIKAPPVERKSAMHET Gäller från och med januari 1992 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2 BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER...2 MEDLEMSDEFINITION...2 ATTITYD MOT ALKOHOL OCH DROGER...3 EJ BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER...3 LOKALT AKTIVITETSSTÖD FÖR UNGDOMSGRUPPER 7-25 ÅR 3 LOKALT AKTIVITETSSTÖD FÖR BARNVERKSAMHET 4 6 ÅR 5 LOKALBIDRAG 5 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG FÖR BIDRAGSBERÄTTIGAD UNGDOMSORGANISATION 5 ANLÄGGNINGSSTÖD 6 DRIFTBIDRAG TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR...6 INVESTERINGSBIDRAG TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR...6 BIDRAG TILL HANDIKAPPVERKSAMHET 7 GRUNDBIDRAG...7 LOKALT AKTIVITETSSTÖD...7 LOKALBIDRAG...7 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG...7 ÖVRIG VERKSAMHET...8 KOMMUNAL MEDVERKAN VID SM-ARRANGEMANG ELLER ARRANGEMANG AV HÖGRE STATUS OCH FÖRENINGARS JUBILEER 8 RIKTLINJER FÖR UPPVAKTNINGAR VID FÖRENINGARS JUBILEER...8 KOMMUNALA SPONSORPENGAR TILL ELITIDROTT...9 BIDRAG TILL SM-TÄVLINGAR OCH LANDSKAMPER...9 BIDRAG TILL FÖRENINGAR SOM BEDRIVER KULTURVERKSAMHET 9 KULTURVERKSAMHET FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 4 25 (AKTIVITETSSTÖD)...9 BIDRAG TILL RIKTAD VERKSAMHET...9 ÅRLIGA ARRANGEMANGSBIDRAG TILLFÄLLIGT ARRANGEMANGSBIDRAG... 11

2 (11) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER Med bidragsberättigad organisation menas lokalavdelning till riksorganisation, vilken erhåller bidrag enligt kungörelsen SPS 1971:388 och 1977:406 om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Förteckning på riksorganisationer finns i slutet av detta häfte. För att organisationen skall vara berättigad till normerad bidragsgivning krävs även: Att organisationen har en styrelse Att organisationen har minst 10 medlemmar i åldern 4 25 år. Gäller ej handikappföreningar. Att organisationen genomför minst 10 aktivitetsstödberättigade sammankomster per verksamhetsår. Att organisationen uttar en fastställd årsavgift eller motsvarande med minst 50 kronor. Att organisationen senast 15 februari insänt föreningsuppgift, enligt fastställd blankett. Organisationer som inte uppfyller ovanstående krav och som inte finns upptagna i ovan angivna kungörelse, kan erhålla bidrag efter prövning från fall till fall efter värdet och omfattningen av den verksamhet organisationen bedriver inom kommunen. MEDLEMSDEFINITION Medlem är den person i ålder 4 år och äldre som är matrikelförd och har erlagt fastställd avgift till organisationen (minst 50 kronor) och som i övrigt uppfyller de krav vederbörande organisation i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer. Den som enbart deltar i öppen verksamhet anses ej som medlem, ej heller den, som erhållit medlemskap av mer tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem, m fl. Det åligger bidragssökande organisation att föra matrikel över sina medlemmar. Matrikeln skall uppta medlemmars fullständiga namn, födelsedag och år samt om medlemsavgifter erlagts.

3 (11) ATTITYD MOT ALKOHOL OCH DROGER Kommunen kräver, att förening som erhåller bidrag från kommunen för sin verksamhet, informerar medlemmarna om alkohol och drogers skadeverkningar. Föreningen ansvarar för att alkohol och droger ej förekommer i någon verksamhet arrangerad av föreningen. EJ BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER Föreningar kan ej få två eller flera kommunala bidrag för samma verksamhet. Bidrag beviljas ej till verksamhet som erhåller bidrag från Svenska kyrkan. LOKALT AKTIVITETSSTÖD FÖR UNGDOMSGRUPPER 7-25 ÅR Kommunal del av lokalt aktivitetsstöd är 32 kronor per sammankomst för de aktiviteter som följer nedanstående bestämmelser. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7 25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. som varar minst en timme (60 minuter). som är beslutat och ekonomiskt planerad av en styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktiviteter som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledaren skall vara närvarande under sammankomsten och får ur bidragssynpunkt inte vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

4 (11) Lokalavdelningen lämnar senast den 30 juni och 31 december en redovisning över antalet genomförda sammankomster. Denna redovisning sker på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblanketten är en tresetsblankett. Originalet (vita blanketten) sänds in till riksorganisationen (eller i vissa fall till distriktsförbundet idrottsrörelsen). En kopia (gula blanketten) används för att söka kommunalt aktivitetsstöd och en kopia (gröna blanketten) behålls av lokalavdelningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigande sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten skall gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som tidigare inte redovisats. Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en lokalavdelning avstängs från bidrag. Bidraget betalas ut av respektive riksorganisation till lokalavdelningens postgiro. Tidpunkten för utbetalningen avgörs av riksorganisationen. Organisation som bedriver likartad verksamhet, men som ej är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, kan erhålla kommunalt aktivitetsstöd efter särskild prövning av kommundelsnämnden. För utbetalning av kommunal del av lokalt aktivitetsstöd krävs att den gula kopian av redovisningen har inkommit i tid till kommundelskontoret. att utbetalningsbesked, post- eller bankgirotalong, från riksorganisationen skall ha inkommit till kommundelskontoret senast 2 månader efter det att sökande förening erhållit det statliga bidraget. att föreningar som tillhör riksidrottsförbundet ej behöver uppvisa utbetalningsbesked från riksorganisationen eftersom kommundelskontoret erhåller listor från Hälsinglands Idrottsförbund på de utbetalningar som gjorts. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

5 (11) LOKALT AKTIVITETSSTÖD FÖR BARNVERKSAMHET 4 6 ÅR Om verksamhet anordnas för barn, som före verksamhetens början fyllt 4 år och som under verksamhetsåret uppnår 6 år, i enlighet med följande bestämmelser, kan kommunalt bidrag ges med 32 kronor per sammankomst. Samma regler gäller för detta bidrag som för lokalt aktivitetsstöd för 7 25 år. Vid redovisning till kommundelskontoret kan samma blankett användas som för 7 25 år. Lämpligt kan man då använda en tom kolumn. LOKALBIDRAG Bidrag för tillfälligt förhyrda lokaler, egna lokaler eller lokaler som hyrs på kontrakt kan sökas enligt följande max kronor/år/förening högst 80 % av skälig kostnad max 300 kronor per sammankomst kanslilokal med anställd minst 50 % Om det anslag som kommundelsnämnden har till sitt för detta bidrag, är otillräckligt kommer bidraget proportionellt att minska genom avdrag med viss procent. Kommunala lokaler och anläggningar upplåtes för föreningsverksamhet och berättigar ej till lokalbidrag eftersom kommunal subvention är medräknad i prissättningen av lokalerna. Ansökan göres på särskild blankett och skall insändas till kommundelskontoret 15 februari det år ansökan avser. LEDARUTBILDNINGSBIDRAG FÖR BIDRAGSBERÄTTIGAD UNGDOMSORGANISATION I syfte att stimulera till förbättrad ledarutbildning lämnar kommundelsnämnden bidrag enligt följande villkor. Med bidragsberättigad utbildning avses en kurs som är inriktad på att öka ledarens kunskaper och förmåga för det direkta ledarutövandet i barn- eller ungdomsgrupper. Kursen skall omfatta minst 1 dag och högst 6 dagar med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag. En lektionstimme är lika med 40 min. Förläggs kursen till 1 dag skall den omfatta minst 6 lektionstimmar. Bidrag beviljas med 250 kronor per deltagare och bidragsberättigad kursdag.

6 (11) Föreningen kan maximalt erhålla 6000 kronor per kalenderår i ledarutbildningsbidrag. Flersektionsförening vars distriktsorganisation erhåller landstingsbidrag genom den samlade idrottsrörelsen i Gävleborgs län kan utöver ovan angivna maximibelopp erhålla ledarutbildningsbidrag med ytterligare 1000 kronor per sektion och år. Ledarutbildningsbidrag sökes på blankett som tillhandahålles av kommundelskontoren. Kursintyg och kursprogram bilägges ansökan. ANLÄGGNINGSSTÖD DRIFTBIDRAG TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Bidrag kan sökas för anläggningens driftkostnad ansökan göres under januari månad på särskild blankett, för innevarande års kostnader bokslut över anläggningens kostnader och intäkter bifogas (nettokostnad) statistikuppgift bifogas, särskild blankett den del av verksamheten som berättigar till lokalt aktivitetsstöd är bidragsgrundande Målsättningen är att bidrag skall kunna beviljas med 80 procent av godkända driftkostnader. Räcker ej de pengar som är avsatta för ändamålet kommer bidraget proportionellt att minska. INVESTERINGSBIDRAG TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Investeringsbidrag kan sökas hos kommundelsnämnden. Ansökan inlämnas samtidigt med ansökan om driftbidrag d.v.s. under januari månad. Kommundelsnämnden prövar därvid syfte, angelägenhetsgrad och om investeringen är främst riktad mot barn och ungdomsverksamhet. Om en förening räknar med att få driftbidrag för en planerad investering, skall investeringen anmälas till kommundelsnämnden innan objektet påbörjas. Kommundelsnämnden har då att pröva om driftbidrag kan påräknas. Denna anmälan till kommundelsnämnden måste göras, om föreningen önskar komma i åtnjutande av driftbidrag, oavsett om föreningen söker investeringsbidrag till anläggningen eller ej.

7 (11) BIDRAG TILL HANDIKAPPVERKSAMHET - Sökes hos kommunens handikappkonsulent GRUNDBIDRAG För att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet för att kunna ha en administrativ stabilitet utgår ett grundbidrag med 1500 kronor/förening/år. Ansökan göres av föreningens huvudstyrelse senast den 31 januari. LOKALT AKTIVITETSSTÖD För att stimulera handikapporganisationer med organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland sina medlemmar och utanför organisationen stående handikappade, utgår ett aktivitetsbidrag med 90 kronor per sammankomst. Aktivitetsbidraget följer i stort sett de statliga bestämmelserna om statsbidrag för lokal verksamhet, med undantag av att deltagarantalet per sammankomst minimeras till tre och att alla handikappade oavsett ålder anses som bidragsberättigade. Rapporteringsperioder: 1/1 30/6 och 1/7 31/12. Den lokala organisationen insänder till kommunen senast den 30 juni respektive 31 december årligen ansökan om lokalt aktivitetsstöd. Eftersom åldersgräns ej tillämpas kan det tomma utrymmet efter år på ansökningsblanketten användas. LOKALBIDRAG För att handikapporganisationerna skall kunna bedriva en meningsfull verksamhet erfordras att det finns tillgång till lämpliga lokaler. Lokalhyran är dock ofta en ekonomiskt betungande del för organisationerna, varför kommunala lokaler upplåtes utan kostnad till handikappverksamhet. Bidrag till egna eller tillfälligt förhyrda lokaler utgår med 100% av skälig kostnad. Den gemensamma lokalen för handikappföreningarna i kvarteret Munter-Lansen skall utnyttjas i första hand för verksamhet, innan annan lokal förhyres. Ansökan göres på blankett Ansökan om lokalbidrag till handikapporganisationer och skall vara kommunen tillhanda senast 15 februari det år ansökan avser. Föreningen uppskattar antal sammankomster och söker lokalbidrag för planerad verksamhet. Lokalbidrag utbetalas mot uppvisande av verifikat på erlagd hyra. LEDARUTBILDNINGSBIDRAG För att ge handikapporganisationerna möjlighet att nyrekrytera och utbilda ledare, som är förberedda att möta aktuella krav och nya åtaganden inom organisationerna,

8 (11) och för att stimulera medlemmarna till deltagande i lokal, regional eller central ledarutbildning, utgår ett ledarutbildningsbidrag med 300 kronor per utbildningsdag. Med bidragsberättigad ledarutbildningsdag menas att en kurs omfattar minst 1 dag och högst 10 dagar med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag (en lektionstimme = 40min). Förläggs kursen till en dag skall den omfatta minst 6 lektionstimmar. Ansökan göres på blankett Ansökan om ledarutbildningsbidrag till handikapporganisationer och skall ha inkommit till handikappkonsulenten senast 2 månader efter kursens slut. ÖVRIG VERKSAMHET För att stödja andra typer av verksamhet än ovan normerade finns ett anslag till förfogande. Ansökan kan göras när som helst under året och speciell blankett behöver ej användas. KOMMUNAL MEDVERKAN VID SM-ARRANGEMANG ELLER ARRANGEMANG AV HÖGRE STATUS OCH FÖRENINGARS JUBILEER RIKTLINJER FÖR UPPVAKTNINGAR VID FÖRENINGARS JUBILEER Kommunen skall kunna uppvakta föreningar och organisationer i samband med 50-, 75- och 100-årsjubileum och därefter vart 50:e år enligt följande regler: 1. Föreningar och organisationer bör uppvaktas med blommor eller någon av kommunens symboler och en present till ett sammanlagt värde av i dagens penningvärde högst 1000 kronor. Förutsättningen för uppvaktningen från kommunens sida skall vara, att föreningen eller organisationen inbjuder representant från kommunen till jubileet. 2. Uppvaktningen bör ombesörjas av någon i kommunstyrelsen eller berörd kommundelsnämnds presidie, som ges delegation att utföra uppvaktningen. Kostnad för eventuell förtäring vid uppvaktningen för 2 personer bestrides av uppvaktande nämnd. 3. Andra uppvaktningar än som angivits i punkterna 1-2 bör kunna ske efter bedömning av varje styrelse eller nämnd, om speciella skäl kan anses föreligga.

9 (11) KOMMUNALA SPONSORPENGAR TILL ELITIDROTT - Ansökan göres till kommunstyrelsen Om kommunala pengar skall satsas som sponsring av elitidrott, så skall det ske så, att en reell reklameffekt ernås. Bedömningen av storleken på sponsringen bör baseras på sportgrenens och utövarnas aktualitet i TV, tidningar och hur publikdragande idrottsutövandet är. Det är därför angeläget att sponsorverksamheten begränsas till ett fåtal verksamheter, som har en möjlig marknadsföringseffekt. BIDRAG TILL SM-TÄVLINGAR OCH LANDSKAMPER Bidrag till kamratmåltid i samband med svenska eller internationella mästerskap eller landskamper inom kommunen kan lämnas med 150kr/person, dock max 15000kr. Ansökan om bidrag inges till kommunstyrelsen. Andra bidrag till rubricerade tävlingar beslutas av kommunstyrelsen. BIDRAG TILL FÖRENINGAR SOM BEDRIVER KULTURVERKSAMHET KULTURVERKSAMHET FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 4 25 (AKTIVITETSSTÖD) Ändamål Aktivitetsstödet innebär en prioritering av föreningarnas ungdomsverksamhet i syfte att stimulera till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet. Villkor Se bestämmelser för aktivitetsstöd på sidan 2(3). Ansökan Ansökan skall göras på särskild blankett och vara kommundelsnämnderna tillhanda senast 1 juni och 1 december. BIDRAG TILL RIKTAD VERKSAMHET Ändamål Bidraget avser att täcka en del av föreningarnas kostnader för riktad kulturell verksamhet mot vissa grupper i syfte att få dem delaktiga i det lokala kulturlivet. Villkor Den riktade verksamheten kan omfattas av musik, teater, film, konst, foto, dans, konsthantverk, litteratur och kulturminnesvård etc där insatserna mot barn och ungdom prioriteras.

10 (11) Bidrag Bidragets storlek prövas och fastställs årligen av kommundelsnämnderna eller kommunstyrelsen och skall omfatta föreningens hela riktade verksamhet för det år bidraget söks. Ansökan Ansökan skall göras särskild blankett och vara kommundelsnämnderna eller kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november. Föreningens lämnade uppgifter skall avse kommande kalenderårs planerade verksamhet. Till ansökan skall bifogas redovisning av den riktade verksamhet föreningen erhållit bidrag för under föregående år (gäller ej vid ansökan första gången). ÅRLIGA ARRANGEMANGSBIDRAG Ändamål Bidraget avser att täcka del av föreningarnas offentliga verksamhet med huvudsaklig kulturell inriktning. Genom bidraget uppdras åt föreningar och organisationer att genomföra offentliga kulturprogram och arrangemang. Villkor Bidrag lämnas endast till föreningens planlagda offentliga verksamhet för kommande kalenderår. Föreningarnas verksamhet skall ha inriktning på musik, teater, film, konst, foto, dans, konsthantverk, litteratur, föreläsningar och kulturminnesvård etc. Arrangören skall i marknadsföringen/annonseringen ange att programmet/arrangemanget sker i samverkan med kommundelsnämnden eller kommunkansliet och eventuella sponsorer. Förening är skyldig att undersöka och nyttja möjligheterna till andra bidrag (från exempelvis studieförbund, länsbildningsförbund, sponsorer). Bidrag Bidragets storlek prövas och fastställs årligen av kommundelsnämnderna eller kommunstyrelsen. Ansökan Ansökan skall göras på särskild blankett och vara kommunkansliet tillhanda senast den 30 november. Föreningens lämnade uppgifter skall avse kommande kalenderårs planerade verksamhet.

11 (11) Till ansökan skall alltid bifogas verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår samt redovisning av föregående års arrangemang för vilka kommunen lämnat bidrag. TILLFÄLLIGT ARRANGEMANGSBIDRAG Ändamål Bidraget avser att ge föreningar och organisationer inom kommunen möjlighet att genomföra kulturprogram och arrangemang, som inte har kunnat långtidsplaneras. Villkor Bidrag kan beviljas till litteratur-, musik-, dans- och teaterarrangemang, filmvisning, föreläsning, utställning eller liknande verksamhet. I samtliga fall skall arrangemanget vara offentligt. Arrangören skall i marknadsföringen/annonseringen ange att programmet sker i samverkan med kommundelsnämnden eller kommunkansliet och ev. sponsorer. Föreningen är skyldig att undersöka och utnyttja möjligheterna till andra bidrag (från exempelvis studieförbund, länsbildningsförbund, sponsorer). Bidrag Beviljat bidrag utbetalas i efterskott sedan föreningen inlämnat styrkt redovisning på nedlagda kostnader och erhållna intäkter. Ansökan Ansökan skall göras på särskild blankett och vara kommundelsnämnderna eller kommunkansliet tillhands senast fyra veckor innan programmet/arrangemanget genomförs. Ansökan skall innefatta följande: 1. Programmets namn, innehåll, medverkande samt tidpunkt och lokal. 2. Beräknade kostnader för gage, sociala avgifter, resor, traktamenten, hyror, annonser osv. 3. Beräknade intäkter i form av entréavgifter, bidrag från studieförbund, sponsorer osv. 4. Eventuella medarrangörer. Detta är en kopia av bidragsreglerna från 1992 som inte tidigare funnits i digital form. Inlagt av Johan Almstedt, praktikant och Monica Sporrong, fritidsassistent

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER 1(Fel! Okän FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 6.8 U06 Ersätter 6.8 U05 Gäller fr.o.m. 1996-03-04 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER Fastställd av kommunfullmäktige 1996-03-04

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

För Ungdomsföreningar

För Ungdomsföreningar För Ungdomsföreningar Registrerade hos Antagen av KF 011126, 67 Reviderad 2004-01-01 Kultur- och Fritid Box 13 360 50 LESSEBO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser Kapitel 1 3-4 Grundbidrag Kapitel

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar BIDRAGSREGLER Ungdomsföreningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser Kapitel 1 3-4 Grundbidrag Kapitel 2 5 Lokalt aktivitetsstöd och tillämpningsföreskrifter Kapitel 3 6-7 Ledarutbildningsbidrag

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar. Registrerade hos. Kultur- och Fritid Box LESSEBO

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar. Registrerade hos. Kultur- och Fritid Box LESSEBO BIDRAGSREGLER Ungdomsföreningar Registrerade hos Kultur- och Fritid Box 13 360 50 LESSEBO Antagen av KF 2001-11-26, 67 Reviderad KS 2008-06-03, 98 Reviderad KS 2012-03-13, 36 Reviderad KF 2013-12-16, 93

Läs mer

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. BIDRAGSREGLER FRITIDEN Kf 1990-12-03, 266 Rev ALLMÄNNA BESTÄMMELSER a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. b) Kommunalt

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 1996-08-27 Reviderad: Kommunfullmäktige 2002-06-25 Reviderad: Kommunfullmäktige 2010-12-21

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 Regler fastställda i upplevelsenämnden 16 juni 2016 Ärendenummer UPN2016/76 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun RIKTLINJE 1(7) Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun Dokumenttyp Riktlinje Dokument-ID Tn/2014:201

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun

Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-17, 103 Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehållsförteckning Stoppdatum Sid 19 Allmänna bestämmelser 4 Information

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005. Antaget av kommunfullmäktige 31 040602

REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005. Antaget av kommunfullmäktige 31 040602 REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005 Antaget av kommunfullmäktige 31 040602 ALLMÄNNA VILLKOR Kommunala bidrag till föreningar, kulturgrupper och ungdomsorganisationer

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente reviderad 2012-01-01 Ersätter reglemente från 2003-01-01 SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 kap. Syfte Kommunens syfte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN (gäller fr o m 2014-01-01) Bidragsbestämmelser för ideella föreningar i Älmhults kommun antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31, 30, reviderade

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun 1(8) Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun Dessa Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring gäller från och med 2015 i Bengtsfors kommun genom fastställelse i Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

KOM IHÅG! BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR INOM FRITIDS- OCH KULTUROMRÅDENA I SKURUPS KOMMUN

KOM IHÅG! BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR INOM FRITIDS- OCH KULTUROMRÅDENA I SKURUPS KOMMUN Fritidskontoret Bidragsbestämmelser & avgifter INNEHÅLL Sid. 2 Sid. 2 Allmänna bestämmelser Ansökan om inregistrering BIDRAG: Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Lokalt aktivitetsstöd Verksamhetsbidrag, startbidrag Lokalbidrag/hyresbidrag

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Kommunala bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet i Halmstad 2008

Kommunala bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet i Halmstad 2008 Kommunala bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet i Halmstad 2008 TEKNISKA KONTORET - IDROTT / FRITID BIDRAGSFORMER LOKALBIDRAG LEDARUTBILDNINGSBIDRAG AKTIVITETSBIDRAG INVESTERINGSBIDRAG ANLÄGGNINGSBIDRAG

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer