Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7"

Transkript

1 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av ITlösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Sid 3

2 Integrerad vård med patienten i fokus Den svenska vården står inför en rad utmaningar i form av en allt större andel äldre i befolkningen, fler kroniskt sjuka patienter och ökande kostnader. Samtidigt görs stora framsteg i att utveckla nya behandlingar och hur vi bedriver vård, så att både patienter och vårdpersonal tas tillvara på ett bra sätt. De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. Det är därför av yttersta vikt att dessa investeringar görs med en långsiktig vision i åtanke. Vi på IBM arbetar nära hälso- och sjukvården i många länder och har stor erfarenhet av verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete. Med IT kan hälso- och sjukvården få hjälp att hantera utmaningarna samtidigt som vården De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. kan bli allt mer avancerad utan att förlora patienten i fokus. Vi kallar detta koncept. Det kan exempelvis innebära att patienter får verktyg som gör att de kan vårdas i hemmet och slippa långdragna sjukhusvistelser. Det kan också vara lösningar som gör att arbetsflödena i vården optimeras för att öka flexibiliteten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna sänks. Vårdpersonalen behöver också ett effektivt stöd för att underlätta vardagliga uppgifter och frigöra tid för patienterna, så att de får den bästa tänkbara vården. Det finns stora krav på framtida behandlingar och en stor utmaning för läkare och sjuksköterskor är att använda de enorma mängder data som ständigt genereras - till exempel data från patienter eller ny forskningsbaserad kunskap. IBM arbetar idag för att stödja forskare och kliniker med nya analytiska verktyg så att framtida patienter kan få en skräddarsydd, individuell och mer effektiv behandling. Framtiden rymmer stora möjligheter när vi tänker på smartare vård. Med rätt verktyg och lösningar, kan vi också förutse dem. Ett smartare förhållningssätt till vård förvandlar data till kliniska och affärsmässiga insikter för bättre resultat. Framsynta vårdorganisationer kopplar ihop sina hälso- och sjukvårdsuppgifter, system och processer för att underlätta säker kommunikation och informationsdelning. Att ta detta steg kan bidra till att skapa smartare vårdsystem som ger integrerad vård med patientens bästa i fokus. Kontakt: Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader IBM Nordic 2

3 80 procent av de totala kostnaderna......går till kroniska sjukdomar. Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av IT-lösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Förr låg sjuka patienter passiva i en sjukhussäng. Idag är situationen annorlunda. Många av dagens patienter är informerade, ivriga att lära sig mer och att ta en mer aktiv roll i den egna vården. Det är inte bara en positiv utveckling. Det är också en förutsättning för att samhället ska ha råd och möjlighet att ge optimal behandling och livskvalitet för människor som är sjuka. 3 Indikationer pekar på att antalet kroniskt sjuka patienter kommer att öka samtidigt som en nyligen släppt rapport visar att omkring 80 procent av de totala kostnaderna inom hälso- och sjukvårdens går till kroniska sjukdomar. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka ytterligare. Därför är det viktigt att vi fokuserar på att göra interaktionen mellan patien- ter och vård så effektiv som möjligt. Här kan tekniken vara med och automatisera delar av vården för kroniskt sjuka, som exempelvis för hjärtövervakning eller blodsockermätning för diabetiker. Kan tekniken lösa dessa uppgifter är det lättare för patienterna att stanna hemma i en välbekant miljö med minimal störning av det dagliga livet, samtidigt som läkare eller sjuksköterskor kan följa mätningarna och bedöma situationen på distans. Tidigare förknippades sjukdom och behandling med den kliniska situationen. Nu håller fokus på att ändras till vård och prevention på patientens villkor. Detta ställer nya krav både på patienten och vårdgivaren, men också på tekniken, som måste vara både användarvänlig och lättillgänglig. Tekniken bör också stödja behandlingen och motivera patienten att ta ansvar för sin egen situation. Tekniken är inte bara en kanal för information mellan patient och hälso- och sjukvård, utan också ett medel för att hjälpa oss att tänka på hälsa snarare än på sjukdom. Nya idéer för telemedicin För att få nya uppslag till telemedicinska lösningar engagerade IBM ett antal danska studenter. Uppgiften var att designa en ny telemedicinsk lösning som både var innovativ, skalbar och säljbar. Studenternas syn på vad som motiverar patienterna är kopplade till de digitala trender som är på tydlig frammarsch. En idé byggde exempelvis på företeelsen BYOD (Bring Your Own Device), där det offentliga subventionerar en surfplatta eller liknande enhet, som kroniskt sjuka kan använda för att samla in data och övervaka värden. Dessa kan sedan delas med medicinsk personal. En annan idé byggde på att använda ett analysverktyg som skulle kunna hitta och föreslå nya vänner på Facebook, med samma kroniska sjukdomssymtom. En tredje idé utgick från spelifiering (gamification), som skulle kunna erbjuda kroniskt sjuka ett spelincitament eller konkurrensmotiv i den dagliga egenkontrollen av exempelvis blodsocker eller kosthållning för diabetiker. Med denna morot skulle de kunna få bättre matvanor och därmed ökad hälsa.

4 Watson i sjukvårdens tjänst IBMs superdatorteknik Watson har en unik förmåga att förstå mänskligt språk och dra slutsatser ur vanlig text, på samma sätt som vi människor gör. Det innebär att Watson kan tillgodogöra sig vanliga läroböcker, artiklar, tidskrifter, anteckningar och e-post utan att detta innehåll behöver översättas till den typ av strukturerad data som datorer vanligtvis kräver. Dessutom har Watson en enorm datorkraft och kan bearbeta mer data på en dag än vad en människa kan göra på en hel livstid. Watson kan också läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. Watson tar aldrig semester och glömmer heller inte något. Watsons kapacitet och förmåga kan komma att bli en viktig resurs inom sjukvården, som stöd till läkare och annan vårdpersonal. Watson har redan idag fått flera praktiska tillämpningar runt om i världen. Watson bistår i cancervård Under de senaste årtiondena har molekylär och biologisk forskning ökat vår förståelse för hur människokroppen fungerar. Det har lett till helt nya forskningsresultat och kunskap om specifika geners samband med olika svåra sjukdomar. Idag är det möjligt att testa en patients gener och utifrån resultaten identifiera risken för att utveckla en viss sjukdom. Denna typ av teknik har Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) dragit nytta av då de tillsammans med IBM har utvecklat ett kraftfullt verktyg för cancervård baserat på Watson. Centrets onkologer tränar Watson i att jämföra en patients medicinska information med ett stort urval av behandlingar, publicerad forskning och andra insikter för att ge individuella, evidensbaserade rekommendationer till läkare. Verktyget kombinerar information om ett stort antal cancerfall, molekylär- och gendata samt MSKCCs kliniska kunskap. Identifiera risker för ärftliga sjukdomar Vid Rizzoli Orthopaedic Institute ville forskarna hitta ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera den genetiska grunden till vissa sällsynta ärftliga skelettsjukdomar. IBM utvecklade därför en analysplattform som integrerar gendata och medicinska illustrationer med en per- 4 Watson kan läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. sons arvsanlag. Lösningen innebär att forskarna på ett bättre sätt kan avgöra risken att utveckla ärftliga sjukdomar. Dessutom har grunden för screening av patienter förbättrats, så att onödiga tester kan undvikas. En annan fördel är att varje patient ges möjlighet till en behandling som anpassas efter den egna genuppsättningen. Samtidigt måste sjukvården kunna ställa mer precisa diagnoser och behandling samt undvika behandlingar som inte har någon effekt eller ger skador eller farliga biverkningar. Det är i denna utmaning som Watsontekniken har sin största roll att spela. Men Watson ska inte ta över klinikernas uppgift, utan främst vara ett stöd och komplement till läkares överblick, erfarenheter och insikter. Watson kan också bidra till att mer sällsynta diagnoser och försummade faktorer tas i beaktan, men även att patienten och dennes familj blir mer delaktiga i och för större förståelse för behandlingar och ordinationer. Vi törstar ihjäl i ett hav av information För att framtidens sjukvård ska bli effektiv måste en patient behandlas som en individ och inte utifrån en hel kategori, som exempelvis patienter med högt blodtryck.

5 IBM Blueworks Live resulterade till att de anställda på «Rust Medical Center» idag arbetar tolv gånger så effektivt. Verksamhetsanalys råder bot på ineffektiva rutiner När Presbyterians Healthcare Services i New Mexico öppnade sin nya vårdavdelning Rust Medical Center hade de integrerat ett helt nytt specialverktyg, som resulterade i att alla anställda arbetar tolv gånger så effektivt och att arbetsprocesserna såväl som behandlingarna optimerats. För att optimera sjukhusets rutiner och behandlingar 5 fanns ett behov av att få personal, avdelningar och system att fungera bättre tillsammans. Detta ville Presbyterian Healthcare Services få bukt med när de öppnade sitt nya kontor i Albuquerque. Lösningen var att ta hjälp av IBM Blueworks Live, som identifierar brister i sjukhusplaneringen och outnyttjade resurser, vilket gör arbetsprocesserna smidigare. Implementeringen av systemet har gjort att personalen tillsammans kan utforma och tillämpa nya processer, oberoende av var de befinner sig och utan att vara beroende av IT. Dessutom kan användarna anpassa systemet så att det kan lösa utmaningarna de ställs inför i vardagen. Efter att personalen fått sex timmars undervisning i systemet var de redo att hantera det och börja arbeta för att förenkla sina arbetsmetoder och öka produktiviteten. Systemet kan snabbt hitta brister i sjukhusets arbetsflöden. Det gör att gamla och ineffektiva rutiner kan elimineras eller optimeras. Med Blueworks Live kunde sjukhuset också utforma nya rutiner för att hantera patienternas medicinering. Systemet kunde även hitta brister i sjukhusets planering och därmed bidra till att avdelningar blev bättre på att kommunicera internt och öka effektiviteten, till exempel när patienter måste flytta mellan avdelningar. Systemet fungerar också som ett arkiv för alla rutiner och riktlinjer i verksamheten.

6 Ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet med kontroll på utrustning Spårbarhet och asset management har en viktig uppgift i modern sjukvård. För att kunna genomföra såväl planerade som akuta operationer krävs ofta avancerad och säker medicinteknisk utrustning. Denna utrustning måste vara rengjord, testad och underhållen för att få tas i drift. Att försöka identifiera eller leta efter rätt utrustning kan ta mycket tid. Är utrustningen trasig eller upptagen finns det risk att behandlingar måste ställas in eller genomföras vid ett senare tillfälle. Ett system för utrustning och medicin Västerbottens Läns Landsting (VLL) hade behov av 6 att förbättra patientsäkerheten och vårkvaliteten, samtidigt som kostnaderna måste hållas i schack. Ett steg i att uppnå detta var att maximera användningen av befintliga resurser. För att kunna optimera sin resurshanteringen valde VLL IBMs Maximo Enterprise Asset Management, en lösning som håller reda på all medicinteknisk utrustning inom VLLs samtliga verksamheter. Lösningen hanterar allt förebyggande underhåll, reparationer och säkerhetskontroller, som regelbundet måste göras av medicinteknisk utrustning. Systemet håller också reda på alla medicinska hjälpmedel, som kryckor och rullstolar. Med systemets hjälp kan VLL se var hjälpmedlen finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Hanteringen av läkemedel har också integrerats i Maximo. Mediciner beställs via en e-handelslösning. När leveransen tas emot på någon sjukvårdsenhet skannas streckkoden och Maximo registrerar leveransen i systemet. När läke- medel sedan används eller hämtas ut från lagret registreras detta, vilket gör att VLL har full överblick över tillgång, användning och leveranser. Det gör också att rätt läkemedel alltid finns tillgängligt och att det inte har passerat sitt bäst-föredatum. över utrustning, underhåll och reparationskostnader. Med bättre kontroll av förebyggande underhåll och status för utrustningen garanteras tillgängligheten, som i sin tur möjliggör operationer och behandling i större utsträckning. Systemet har också resulterat i högre patientsäkerhet och bättre kontroll över läkemedelsanvändningen.. Ett system för utrustning och medicin Maximo-systemet har givit VLL mycket bättre överblick

7 Mobilitet underlättar för både patienter och personal Peter Lange Under de senaste tio åren har det skett en revolution inom mobilområdet. Smarta telefoner och andra mobila enheter gör att vi enkelt och snabbt kan få tillgång till enorma datamängder var vi än befinner oss. Tack vare våra smarta telefoner kan vi smidigt hitta vägen på främ- 7 mande platser, lokalisera närmaste café och ta reda på väderutsikterna för dagen. Vi har som privatanvändare vant oss vid att ha närmast omedelbar tillgång till den information vi behöver oavsett var vi befinner oss. Dessa behov har avspeglat sig på arbetsplatserna, men även inom hälso- och sjukvården, där ny teknik hjälper till att effektivisera arbetsflödet samt optimera patientsäker heten och behandlingarnas kvalitet. Jag övertygad om att den konsumentelektronik vi är vana att använda privat kommer att få allt större användning inom hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten, säger Peter Lange, IT-arkitekt för på IBM. Ett exempel är att erbjuda patienter möjlighet att mäta sin hjärtrytm med hjälp av telefonen och sedan skicka informationen till vårdpersonalen via en elektronisk journal. Inom hälso- och sjukvården är god kommunikation grunden för att samarbetet mellan olika medarbetare och vårdenheter ska fungera optimalt. Samarbetet är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vård och behandling av patienterna. Därför är det viktigt att framtida IT-plattformar inom hälso- och sjukvården underlättar och stärker kommunikationen. Kommunikationsmedlen inom framtidens hälso och sjukvård behöver vara mobila för att vårdpersonal ska kunna arbeta så effektivt som möjligt eftersom de förflyttar sig mycket under sina arbetspass, förklarar Peter Lange. Samtidigt innebär en ökad rörlighet utmaningar när det gäller datasäkerheten. Det är mycket viktigt att dessa problem adresseras. När data finns på handhållna enheter krävs det att all känslig information skyddas genom att endast behörig personal har tillgång till den. Detta är något som vi på IBM lägger stort fokus på.

8 Region Syddanmark har satsat på Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Pressad ekonomi, en ökande andel äldre befolkning och fler kroniskt sjuka patienter kräver att vi tänker i nya banor för att vården ska räcka åt alla. För att möta dessa utmaningar har IBM tagit fram konceptet Shared Care, som är en strategi och plattform med fördelar för både patienter och vårdgivare. Shared Care innebär att behandlingar inte bara utförs på olika vårdenheter, utan även med egenvård i hemmet i nära kontakt med hälso- och sjukvården. I Shared Care är patienten inte bara knuten till en enda behandlingsenhet, utan är själv centrum för samarbetet mellan olika vårdgivare och specialister. Shared Care med patienten i fokus IBM ser Shared Care som en viktig strategi för den framtida hälso- och sjukvården, där samarbete och samordning står i fokus. Utöver att förbättra patientens möjligheter till egenvård frigör Shared Care tid för vårdgivare och underlättar deras behandlingsbeslut, vilket i sin tur förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kan delad vård medföra stora kostnadsbesparingar. För många patienter, inte minst kroniskt sjuka, 8 minskar Shared Care också den tid patienten måste tillbringa på vårdcentraler och sjukhus. Patienten kan istället utföra mätningar av exempelvis blodtryck och blodsockernivåer i hemmet. Värdena registreras sedan i en personlig hälsoportal där patienten själv kan se eventuella avvikelser. I och med att mätningarna automatiskt förs in i patientens elektroniska journal kopplas de där också till annan patient- och sjukdomsinformation. Uppgifterna kontrolleras och analyseras sedan av ett hälsoteam, som kan bestå av exempelvis dietist, husläkare, specialist och sjukgymnast. Tack vare Shared Care får ansvarig vårpersonal snabbt en tydlig överblick över patientens tillstånd och behov, vilket gör det lättare att besluta om bästa möjliga vård. Skulle patienten plötsligt gå ner i vikt eller om blodtrycket stiger larmas hälsoteamet omedelbart, så att de snabbt kan vidta åtgärder. Patienten och teamet kan kommunicera med varandra direkt via den personliga hälsoportalen. Ett digitalt stöd Shared Care kräver dock digitala lösningar som är utformade för att hantera de nya samarbetsformerna och ge patienten och vårdteamet rätt stöd. För att Shared Care ska fungera optimalt bör det vara möjligt att dela patientdata mellan olika vårdenheter. Dessutom bör läkare och annan vårdpersonal kunna hålla sig uppdaterade med ny kunskap om olika sjukdomar och behandlingar på ett smidigt sätt. Kroniskt sjuka patienter har ofta flera olika besvär, som även de behöver beaktas när läkaren kontrollerar värden och justerar behandlingen. Samtidigt ska kontrollmätningar och data vara lättillgängliga för vårdpersonal och patienter, så att de blir en naturlig del av den dagliga rutinen. En överblick över hela vårdkedjan 2013 började region Syddanmark verkställa en ny plan för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten för kroniskt sjuka och underlätta för kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. För att verkställa planen använder regionen IBMs Shared Care-plattform och arbetar för att standardisera processerna i hela hälso- och sjukvården för att alla olika instanser som behandlar patienten ska kunna kommunicera så enkelt och effektivt som möjligt. Kroniskt sjuka patienter möter ofta många olika personer inom hälso- och sjukvården och det kan vara svårt för dem att hålla reda på alla inblandade. Nu säkerhetsställer regionen att patienter och personal lätt ska kunna navigera genom all information som rör patienten för att hanteringsprocessen ska bli så optimal som möjligt. I Danmark har man erfarenhet av de positiva effekter Shared Care kan ge. Svendborg Hospital i Syddanmark använder en lösning som analyserar data och ger läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal bättre överblick för att de ska kunna samordna vården på bästa möjliga sätt. Modellen baseras på IBMs lösning DiaLog, som började användas i Syddanmark Det är en webbaserad lösning för diabetiker, som både vårdpersonal och patienter har tillgång till. Idag används lösningen dagligen av diabetespatienter, som kontinuerligt registrerar och övervakar sina värden. En av de viktigaste fördelarna med lösningen är att alla vårdgivare får en helhetssyn över patienten och behandlingen, så att exempelvis diabeteskliniken kan kontrollera uppgifter från patientens hus- och ögonläkare. Vårdsamordningen och införandet av DiaLog har varit en ekonomiskt gynnsam investering och uppskattas ha resulterat i en årlig besparing på 75 miljoner DKK för diabetesvården i regionen. Sedan lösningen infördes har dessutom antalet följdsjukdomar, som nedsatt syn och njursvikt, minskat hos diabetespatienterna i programmet.

9 EuResist använder analys för att förhindra läkemedels-resistens EuResist Network EEIG är en ideell organisation som arbetar för att förebygga HIV-patienters läkemedels-resistens. Läkemedel är helt avgörande för behandling av HIV och det är viktigt att varje patient får rätt behandling och kombination av mediciner. Tidigare baserades en stor del av HIV-behandlingar på läkares egna erfarenheter och vissa mycket begränsade analysverktyg. Anders Quitzau 9 För att bistå läkare i behandlingen av HIV har EuResist tagit hjälp av IT och skapat ett kraftfullt online-system. Systemet hjälper läkare att välja den behandling som har störst möjlighet att stoppa virusets utveckling och förhindra att viruset blir resistent, utifrån varje genetisk variant av HIV. Systemet kan se var de medicinska hjälpmedel finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Systemet tar data från en ny patient och kombi- nerar det med data från andra patienter som fått en effektiv behandling, så att patienten får den behandling som passar bäst. EuResist-projektet hämtar data från sju stora databaser till en IBM DB2 plattform, där informationen analyseras. Databasen innehåller uppgifter från patienter och kan även ge en förutsägelse om hur en viss patient kommer svara på en viss behandling. Denna förutsägelse är 76 procent bättre än vad andra verktyg inom området har kunnat ge. Eftersom analysen bidrar till en mer precis behandling har projektet dessutom bidragit till att minska medicinernas biverkningar. Tekniken och metoden bakom EuResist har varit så lyckosam att den nu även ska prövas för astmabehandling i Europa.

10 Färre återinskrivningar med analysverktyg Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. En av de vanligaste anledningarna till sjukhusvård är hjärtsvikt. Hälften av hjärtsviktspatienterna kommer också in igen inom loppet av ett halvår. För att kunna avgöra vilka patienter som kan behandlas hemma eller på en lokal vårdinrättning har Seton Healthcare i USA utnyttjat en enorm kunskapsbank i form av mängder av data, journalanteckningar, faktureringsunderlag, provsvar med mera. Lösningen har ökat kvaliteten på både diagnostik och behandling. Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. Lösningen gör det möjligt att analysera strukturerad data som laboratorieresultat och ostrukturerade data såsom anteckningar och utskrivningsunderlag. Sjukvårdspersonalen kan på detta sätt identifiera trender och mönster för olika behandlingar, som ger en betydligt mer nyanserad och detaljerad bild. Läkare kan också få information om en patient sagt sig vara icke-rökare, men att det visar sig att patienten bara hade för avsikt att sluta röka. Det går också att få information om en patient slutar ta sin medicin, eller om det uppstår andra förändringar eller livsstilsfaktorer som kan påverka resultatet av en behandling. Detta gör att vårdpersonalen kan anpassa och individualisera behandlingen av varje enskild patient, vilket i slutänden minskar risken för att patienten måste skrivas in igen. 10

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer En smartare planet Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde

Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Ascom Wireless Solutions Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Hur bättre kommunikation mellan avdelningarna och snabbare respons

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet Empati och high tech Delresultat från LEV-projektet Produktion: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2012 Omslagsfoto: NordicPhotos Artikelnr: S2012.011 empati och high tech Förord:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VR 2012:10. Den Innovativa Vården

VR 2012:10. Den Innovativa Vården VINNOVA Rapport VR 2012:10 Den Innovativa Vården Nima Sanandaji Titel: Den Innovativa Vården Författare : Nima Sanandaji Serie : Vinnova Rapport VR 2012:10 ISBN: 978-91-86517-73-1 ISSN: 1650-3104 Utgiven:

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nydiagnostiserad diabetes typ 1

Nydiagnostiserad diabetes typ 1 Sätt dig själv i centrum Ta time-out Inlärningskurva Be om hjälp Du är inte ensam! Ett steg i taget Nästa steg när du är redo 400 miljoner diabetiker i världen Syn kan försämras tillfälligt Kan ta en månad

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel?

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? Lunds Universitet Ekonomihögskolan INFK03: Kandidatuppsats, 15 hp Framlagd: Juni 2012 Författare: Annie Katalinic Handledare: Markus Lahtinen Examinator: Lars

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Lean Production i sjukvården

Lean Production i sjukvården Lean Production i sjukvården Faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen och sjuksköterskans arbete FÖRFATTARE Jessika Fritzon Sofia Gundberg PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

När vården blir IT. Forskningsrapport 2014/8. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders Ekholm Drasko Markovic

När vården blir IT. Forskningsrapport 2014/8. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders Ekholm Drasko Markovic När vården blir IT En underlagsrapport till ehälsokommittén Forskningsrapport 2014/8 Anders Ekholm Drasko Markovic När vården blir IT När vården blir IT. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer