Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7"

Transkript

1 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av ITlösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Sid 3

2 Integrerad vård med patienten i fokus Den svenska vården står inför en rad utmaningar i form av en allt större andel äldre i befolkningen, fler kroniskt sjuka patienter och ökande kostnader. Samtidigt görs stora framsteg i att utveckla nya behandlingar och hur vi bedriver vård, så att både patienter och vårdpersonal tas tillvara på ett bra sätt. De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. Det är därför av yttersta vikt att dessa investeringar görs med en långsiktig vision i åtanke. Vi på IBM arbetar nära hälso- och sjukvården i många länder och har stor erfarenhet av verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete. Med IT kan hälso- och sjukvården få hjälp att hantera utmaningarna samtidigt som vården De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. kan bli allt mer avancerad utan att förlora patienten i fokus. Vi kallar detta koncept. Det kan exempelvis innebära att patienter får verktyg som gör att de kan vårdas i hemmet och slippa långdragna sjukhusvistelser. Det kan också vara lösningar som gör att arbetsflödena i vården optimeras för att öka flexibiliteten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna sänks. Vårdpersonalen behöver också ett effektivt stöd för att underlätta vardagliga uppgifter och frigöra tid för patienterna, så att de får den bästa tänkbara vården. Det finns stora krav på framtida behandlingar och en stor utmaning för läkare och sjuksköterskor är att använda de enorma mängder data som ständigt genereras - till exempel data från patienter eller ny forskningsbaserad kunskap. IBM arbetar idag för att stödja forskare och kliniker med nya analytiska verktyg så att framtida patienter kan få en skräddarsydd, individuell och mer effektiv behandling. Framtiden rymmer stora möjligheter när vi tänker på smartare vård. Med rätt verktyg och lösningar, kan vi också förutse dem. Ett smartare förhållningssätt till vård förvandlar data till kliniska och affärsmässiga insikter för bättre resultat. Framsynta vårdorganisationer kopplar ihop sina hälso- och sjukvårdsuppgifter, system och processer för att underlätta säker kommunikation och informationsdelning. Att ta detta steg kan bidra till att skapa smartare vårdsystem som ger integrerad vård med patientens bästa i fokus. Kontakt: Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader IBM Nordic 2

3 80 procent av de totala kostnaderna......går till kroniska sjukdomar. Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av IT-lösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Förr låg sjuka patienter passiva i en sjukhussäng. Idag är situationen annorlunda. Många av dagens patienter är informerade, ivriga att lära sig mer och att ta en mer aktiv roll i den egna vården. Det är inte bara en positiv utveckling. Det är också en förutsättning för att samhället ska ha råd och möjlighet att ge optimal behandling och livskvalitet för människor som är sjuka. 3 Indikationer pekar på att antalet kroniskt sjuka patienter kommer att öka samtidigt som en nyligen släppt rapport visar att omkring 80 procent av de totala kostnaderna inom hälso- och sjukvårdens går till kroniska sjukdomar. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka ytterligare. Därför är det viktigt att vi fokuserar på att göra interaktionen mellan patien- ter och vård så effektiv som möjligt. Här kan tekniken vara med och automatisera delar av vården för kroniskt sjuka, som exempelvis för hjärtövervakning eller blodsockermätning för diabetiker. Kan tekniken lösa dessa uppgifter är det lättare för patienterna att stanna hemma i en välbekant miljö med minimal störning av det dagliga livet, samtidigt som läkare eller sjuksköterskor kan följa mätningarna och bedöma situationen på distans. Tidigare förknippades sjukdom och behandling med den kliniska situationen. Nu håller fokus på att ändras till vård och prevention på patientens villkor. Detta ställer nya krav både på patienten och vårdgivaren, men också på tekniken, som måste vara både användarvänlig och lättillgänglig. Tekniken bör också stödja behandlingen och motivera patienten att ta ansvar för sin egen situation. Tekniken är inte bara en kanal för information mellan patient och hälso- och sjukvård, utan också ett medel för att hjälpa oss att tänka på hälsa snarare än på sjukdom. Nya idéer för telemedicin För att få nya uppslag till telemedicinska lösningar engagerade IBM ett antal danska studenter. Uppgiften var att designa en ny telemedicinsk lösning som både var innovativ, skalbar och säljbar. Studenternas syn på vad som motiverar patienterna är kopplade till de digitala trender som är på tydlig frammarsch. En idé byggde exempelvis på företeelsen BYOD (Bring Your Own Device), där det offentliga subventionerar en surfplatta eller liknande enhet, som kroniskt sjuka kan använda för att samla in data och övervaka värden. Dessa kan sedan delas med medicinsk personal. En annan idé byggde på att använda ett analysverktyg som skulle kunna hitta och föreslå nya vänner på Facebook, med samma kroniska sjukdomssymtom. En tredje idé utgick från spelifiering (gamification), som skulle kunna erbjuda kroniskt sjuka ett spelincitament eller konkurrensmotiv i den dagliga egenkontrollen av exempelvis blodsocker eller kosthållning för diabetiker. Med denna morot skulle de kunna få bättre matvanor och därmed ökad hälsa.

4 Watson i sjukvårdens tjänst IBMs superdatorteknik Watson har en unik förmåga att förstå mänskligt språk och dra slutsatser ur vanlig text, på samma sätt som vi människor gör. Det innebär att Watson kan tillgodogöra sig vanliga läroböcker, artiklar, tidskrifter, anteckningar och e-post utan att detta innehåll behöver översättas till den typ av strukturerad data som datorer vanligtvis kräver. Dessutom har Watson en enorm datorkraft och kan bearbeta mer data på en dag än vad en människa kan göra på en hel livstid. Watson kan också läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. Watson tar aldrig semester och glömmer heller inte något. Watsons kapacitet och förmåga kan komma att bli en viktig resurs inom sjukvården, som stöd till läkare och annan vårdpersonal. Watson har redan idag fått flera praktiska tillämpningar runt om i världen. Watson bistår i cancervård Under de senaste årtiondena har molekylär och biologisk forskning ökat vår förståelse för hur människokroppen fungerar. Det har lett till helt nya forskningsresultat och kunskap om specifika geners samband med olika svåra sjukdomar. Idag är det möjligt att testa en patients gener och utifrån resultaten identifiera risken för att utveckla en viss sjukdom. Denna typ av teknik har Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) dragit nytta av då de tillsammans med IBM har utvecklat ett kraftfullt verktyg för cancervård baserat på Watson. Centrets onkologer tränar Watson i att jämföra en patients medicinska information med ett stort urval av behandlingar, publicerad forskning och andra insikter för att ge individuella, evidensbaserade rekommendationer till läkare. Verktyget kombinerar information om ett stort antal cancerfall, molekylär- och gendata samt MSKCCs kliniska kunskap. Identifiera risker för ärftliga sjukdomar Vid Rizzoli Orthopaedic Institute ville forskarna hitta ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera den genetiska grunden till vissa sällsynta ärftliga skelettsjukdomar. IBM utvecklade därför en analysplattform som integrerar gendata och medicinska illustrationer med en per- 4 Watson kan läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. sons arvsanlag. Lösningen innebär att forskarna på ett bättre sätt kan avgöra risken att utveckla ärftliga sjukdomar. Dessutom har grunden för screening av patienter förbättrats, så att onödiga tester kan undvikas. En annan fördel är att varje patient ges möjlighet till en behandling som anpassas efter den egna genuppsättningen. Samtidigt måste sjukvården kunna ställa mer precisa diagnoser och behandling samt undvika behandlingar som inte har någon effekt eller ger skador eller farliga biverkningar. Det är i denna utmaning som Watsontekniken har sin största roll att spela. Men Watson ska inte ta över klinikernas uppgift, utan främst vara ett stöd och komplement till läkares överblick, erfarenheter och insikter. Watson kan också bidra till att mer sällsynta diagnoser och försummade faktorer tas i beaktan, men även att patienten och dennes familj blir mer delaktiga i och för större förståelse för behandlingar och ordinationer. Vi törstar ihjäl i ett hav av information För att framtidens sjukvård ska bli effektiv måste en patient behandlas som en individ och inte utifrån en hel kategori, som exempelvis patienter med högt blodtryck.

5 IBM Blueworks Live resulterade till att de anställda på «Rust Medical Center» idag arbetar tolv gånger så effektivt. Verksamhetsanalys råder bot på ineffektiva rutiner När Presbyterians Healthcare Services i New Mexico öppnade sin nya vårdavdelning Rust Medical Center hade de integrerat ett helt nytt specialverktyg, som resulterade i att alla anställda arbetar tolv gånger så effektivt och att arbetsprocesserna såväl som behandlingarna optimerats. För att optimera sjukhusets rutiner och behandlingar 5 fanns ett behov av att få personal, avdelningar och system att fungera bättre tillsammans. Detta ville Presbyterian Healthcare Services få bukt med när de öppnade sitt nya kontor i Albuquerque. Lösningen var att ta hjälp av IBM Blueworks Live, som identifierar brister i sjukhusplaneringen och outnyttjade resurser, vilket gör arbetsprocesserna smidigare. Implementeringen av systemet har gjort att personalen tillsammans kan utforma och tillämpa nya processer, oberoende av var de befinner sig och utan att vara beroende av IT. Dessutom kan användarna anpassa systemet så att det kan lösa utmaningarna de ställs inför i vardagen. Efter att personalen fått sex timmars undervisning i systemet var de redo att hantera det och börja arbeta för att förenkla sina arbetsmetoder och öka produktiviteten. Systemet kan snabbt hitta brister i sjukhusets arbetsflöden. Det gör att gamla och ineffektiva rutiner kan elimineras eller optimeras. Med Blueworks Live kunde sjukhuset också utforma nya rutiner för att hantera patienternas medicinering. Systemet kunde även hitta brister i sjukhusets planering och därmed bidra till att avdelningar blev bättre på att kommunicera internt och öka effektiviteten, till exempel när patienter måste flytta mellan avdelningar. Systemet fungerar också som ett arkiv för alla rutiner och riktlinjer i verksamheten.

6 Ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet med kontroll på utrustning Spårbarhet och asset management har en viktig uppgift i modern sjukvård. För att kunna genomföra såväl planerade som akuta operationer krävs ofta avancerad och säker medicinteknisk utrustning. Denna utrustning måste vara rengjord, testad och underhållen för att få tas i drift. Att försöka identifiera eller leta efter rätt utrustning kan ta mycket tid. Är utrustningen trasig eller upptagen finns det risk att behandlingar måste ställas in eller genomföras vid ett senare tillfälle. Ett system för utrustning och medicin Västerbottens Läns Landsting (VLL) hade behov av 6 att förbättra patientsäkerheten och vårkvaliteten, samtidigt som kostnaderna måste hållas i schack. Ett steg i att uppnå detta var att maximera användningen av befintliga resurser. För att kunna optimera sin resurshanteringen valde VLL IBMs Maximo Enterprise Asset Management, en lösning som håller reda på all medicinteknisk utrustning inom VLLs samtliga verksamheter. Lösningen hanterar allt förebyggande underhåll, reparationer och säkerhetskontroller, som regelbundet måste göras av medicinteknisk utrustning. Systemet håller också reda på alla medicinska hjälpmedel, som kryckor och rullstolar. Med systemets hjälp kan VLL se var hjälpmedlen finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Hanteringen av läkemedel har också integrerats i Maximo. Mediciner beställs via en e-handelslösning. När leveransen tas emot på någon sjukvårdsenhet skannas streckkoden och Maximo registrerar leveransen i systemet. När läke- medel sedan används eller hämtas ut från lagret registreras detta, vilket gör att VLL har full överblick över tillgång, användning och leveranser. Det gör också att rätt läkemedel alltid finns tillgängligt och att det inte har passerat sitt bäst-föredatum. över utrustning, underhåll och reparationskostnader. Med bättre kontroll av förebyggande underhåll och status för utrustningen garanteras tillgängligheten, som i sin tur möjliggör operationer och behandling i större utsträckning. Systemet har också resulterat i högre patientsäkerhet och bättre kontroll över läkemedelsanvändningen.. Ett system för utrustning och medicin Maximo-systemet har givit VLL mycket bättre överblick

7 Mobilitet underlättar för både patienter och personal Peter Lange Under de senaste tio åren har det skett en revolution inom mobilområdet. Smarta telefoner och andra mobila enheter gör att vi enkelt och snabbt kan få tillgång till enorma datamängder var vi än befinner oss. Tack vare våra smarta telefoner kan vi smidigt hitta vägen på främ- 7 mande platser, lokalisera närmaste café och ta reda på väderutsikterna för dagen. Vi har som privatanvändare vant oss vid att ha närmast omedelbar tillgång till den information vi behöver oavsett var vi befinner oss. Dessa behov har avspeglat sig på arbetsplatserna, men även inom hälso- och sjukvården, där ny teknik hjälper till att effektivisera arbetsflödet samt optimera patientsäker heten och behandlingarnas kvalitet. Jag övertygad om att den konsumentelektronik vi är vana att använda privat kommer att få allt större användning inom hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten, säger Peter Lange, IT-arkitekt för på IBM. Ett exempel är att erbjuda patienter möjlighet att mäta sin hjärtrytm med hjälp av telefonen och sedan skicka informationen till vårdpersonalen via en elektronisk journal. Inom hälso- och sjukvården är god kommunikation grunden för att samarbetet mellan olika medarbetare och vårdenheter ska fungera optimalt. Samarbetet är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vård och behandling av patienterna. Därför är det viktigt att framtida IT-plattformar inom hälso- och sjukvården underlättar och stärker kommunikationen. Kommunikationsmedlen inom framtidens hälso och sjukvård behöver vara mobila för att vårdpersonal ska kunna arbeta så effektivt som möjligt eftersom de förflyttar sig mycket under sina arbetspass, förklarar Peter Lange. Samtidigt innebär en ökad rörlighet utmaningar när det gäller datasäkerheten. Det är mycket viktigt att dessa problem adresseras. När data finns på handhållna enheter krävs det att all känslig information skyddas genom att endast behörig personal har tillgång till den. Detta är något som vi på IBM lägger stort fokus på.

8 Region Syddanmark har satsat på Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Pressad ekonomi, en ökande andel äldre befolkning och fler kroniskt sjuka patienter kräver att vi tänker i nya banor för att vården ska räcka åt alla. För att möta dessa utmaningar har IBM tagit fram konceptet Shared Care, som är en strategi och plattform med fördelar för både patienter och vårdgivare. Shared Care innebär att behandlingar inte bara utförs på olika vårdenheter, utan även med egenvård i hemmet i nära kontakt med hälso- och sjukvården. I Shared Care är patienten inte bara knuten till en enda behandlingsenhet, utan är själv centrum för samarbetet mellan olika vårdgivare och specialister. Shared Care med patienten i fokus IBM ser Shared Care som en viktig strategi för den framtida hälso- och sjukvården, där samarbete och samordning står i fokus. Utöver att förbättra patientens möjligheter till egenvård frigör Shared Care tid för vårdgivare och underlättar deras behandlingsbeslut, vilket i sin tur förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kan delad vård medföra stora kostnadsbesparingar. För många patienter, inte minst kroniskt sjuka, 8 minskar Shared Care också den tid patienten måste tillbringa på vårdcentraler och sjukhus. Patienten kan istället utföra mätningar av exempelvis blodtryck och blodsockernivåer i hemmet. Värdena registreras sedan i en personlig hälsoportal där patienten själv kan se eventuella avvikelser. I och med att mätningarna automatiskt förs in i patientens elektroniska journal kopplas de där också till annan patient- och sjukdomsinformation. Uppgifterna kontrolleras och analyseras sedan av ett hälsoteam, som kan bestå av exempelvis dietist, husläkare, specialist och sjukgymnast. Tack vare Shared Care får ansvarig vårpersonal snabbt en tydlig överblick över patientens tillstånd och behov, vilket gör det lättare att besluta om bästa möjliga vård. Skulle patienten plötsligt gå ner i vikt eller om blodtrycket stiger larmas hälsoteamet omedelbart, så att de snabbt kan vidta åtgärder. Patienten och teamet kan kommunicera med varandra direkt via den personliga hälsoportalen. Ett digitalt stöd Shared Care kräver dock digitala lösningar som är utformade för att hantera de nya samarbetsformerna och ge patienten och vårdteamet rätt stöd. För att Shared Care ska fungera optimalt bör det vara möjligt att dela patientdata mellan olika vårdenheter. Dessutom bör läkare och annan vårdpersonal kunna hålla sig uppdaterade med ny kunskap om olika sjukdomar och behandlingar på ett smidigt sätt. Kroniskt sjuka patienter har ofta flera olika besvär, som även de behöver beaktas när läkaren kontrollerar värden och justerar behandlingen. Samtidigt ska kontrollmätningar och data vara lättillgängliga för vårdpersonal och patienter, så att de blir en naturlig del av den dagliga rutinen. En överblick över hela vårdkedjan 2013 började region Syddanmark verkställa en ny plan för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten för kroniskt sjuka och underlätta för kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. För att verkställa planen använder regionen IBMs Shared Care-plattform och arbetar för att standardisera processerna i hela hälso- och sjukvården för att alla olika instanser som behandlar patienten ska kunna kommunicera så enkelt och effektivt som möjligt. Kroniskt sjuka patienter möter ofta många olika personer inom hälso- och sjukvården och det kan vara svårt för dem att hålla reda på alla inblandade. Nu säkerhetsställer regionen att patienter och personal lätt ska kunna navigera genom all information som rör patienten för att hanteringsprocessen ska bli så optimal som möjligt. I Danmark har man erfarenhet av de positiva effekter Shared Care kan ge. Svendborg Hospital i Syddanmark använder en lösning som analyserar data och ger läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal bättre överblick för att de ska kunna samordna vården på bästa möjliga sätt. Modellen baseras på IBMs lösning DiaLog, som började användas i Syddanmark Det är en webbaserad lösning för diabetiker, som både vårdpersonal och patienter har tillgång till. Idag används lösningen dagligen av diabetespatienter, som kontinuerligt registrerar och övervakar sina värden. En av de viktigaste fördelarna med lösningen är att alla vårdgivare får en helhetssyn över patienten och behandlingen, så att exempelvis diabeteskliniken kan kontrollera uppgifter från patientens hus- och ögonläkare. Vårdsamordningen och införandet av DiaLog har varit en ekonomiskt gynnsam investering och uppskattas ha resulterat i en årlig besparing på 75 miljoner DKK för diabetesvården i regionen. Sedan lösningen infördes har dessutom antalet följdsjukdomar, som nedsatt syn och njursvikt, minskat hos diabetespatienterna i programmet.

9 EuResist använder analys för att förhindra läkemedels-resistens EuResist Network EEIG är en ideell organisation som arbetar för att förebygga HIV-patienters läkemedels-resistens. Läkemedel är helt avgörande för behandling av HIV och det är viktigt att varje patient får rätt behandling och kombination av mediciner. Tidigare baserades en stor del av HIV-behandlingar på läkares egna erfarenheter och vissa mycket begränsade analysverktyg. Anders Quitzau 9 För att bistå läkare i behandlingen av HIV har EuResist tagit hjälp av IT och skapat ett kraftfullt online-system. Systemet hjälper läkare att välja den behandling som har störst möjlighet att stoppa virusets utveckling och förhindra att viruset blir resistent, utifrån varje genetisk variant av HIV. Systemet kan se var de medicinska hjälpmedel finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Systemet tar data från en ny patient och kombi- nerar det med data från andra patienter som fått en effektiv behandling, så att patienten får den behandling som passar bäst. EuResist-projektet hämtar data från sju stora databaser till en IBM DB2 plattform, där informationen analyseras. Databasen innehåller uppgifter från patienter och kan även ge en förutsägelse om hur en viss patient kommer svara på en viss behandling. Denna förutsägelse är 76 procent bättre än vad andra verktyg inom området har kunnat ge. Eftersom analysen bidrar till en mer precis behandling har projektet dessutom bidragit till att minska medicinernas biverkningar. Tekniken och metoden bakom EuResist har varit så lyckosam att den nu även ska prövas för astmabehandling i Europa.

10 Färre återinskrivningar med analysverktyg Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. En av de vanligaste anledningarna till sjukhusvård är hjärtsvikt. Hälften av hjärtsviktspatienterna kommer också in igen inom loppet av ett halvår. För att kunna avgöra vilka patienter som kan behandlas hemma eller på en lokal vårdinrättning har Seton Healthcare i USA utnyttjat en enorm kunskapsbank i form av mängder av data, journalanteckningar, faktureringsunderlag, provsvar med mera. Lösningen har ökat kvaliteten på både diagnostik och behandling. Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. Lösningen gör det möjligt att analysera strukturerad data som laboratorieresultat och ostrukturerade data såsom anteckningar och utskrivningsunderlag. Sjukvårdspersonalen kan på detta sätt identifiera trender och mönster för olika behandlingar, som ger en betydligt mer nyanserad och detaljerad bild. Läkare kan också få information om en patient sagt sig vara icke-rökare, men att det visar sig att patienten bara hade för avsikt att sluta röka. Det går också att få information om en patient slutar ta sin medicin, eller om det uppstår andra förändringar eller livsstilsfaktorer som kan påverka resultatet av en behandling. Detta gör att vårdpersonalen kan anpassa och individualisera behandlingen av varje enskild patient, vilket i slutänden minskar risken för att patienten måste skrivas in igen. 10

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD Det digitala barnsjukhuset MD, PhD 15 års resa inom SLL förr - nu framtid Perspektiv: Uppbyggnad av en ny verksamhet med nya arbetsformer och IT stöd Sjukvård i hemmet En vårdform som ökar Uppskattad av

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen 2 Definitioner Hälsa ehälsa 3 Den som inte mäter vet inte vart han är på väg HISTORIA Demografisk försörjningskvot 4 Dödsfall 1751 5 14000

Läs mer

Tunstall Telehealth. Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet

Tunstall Telehealth. Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet Tunstall Telehealth Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet Telehealth 400 000 300 000 200 000 Införandet och användningen av Telehealth medför betydande möjligheter för

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIRE KTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-03 Handläggare: Ingrid Wikström Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-12-18 Avvikelser i hälso-

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Center of Excellence ett centrum för diabeteskompetens Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Centrum för diabeteskompetens Centrum för diabeteskompetens Center

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSaMHEt i SVErigE 2 Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära känna sanofi-aventis verksamhet i Sverige lite bättre. Kanske

Läs mer

Bättre välfärd. Många fler över 80. Samma budget. Går det ihop? Stefan Fölster

Bättre välfärd. Många fler över 80. Samma budget. Går det ihop? Stefan Fölster Stefan Fölster www.reforminstitutet.se info@reforminstitutet.se 2017-05-12 1 070-30 43 160 Box 3037, 103 61, Stockholm Bättre välfärd Många fler över 80. Samma budget. Går det ihop? www.reforminstitutet.se

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Patienter som sköter sina läkemedel själva

Patienter som sköter sina läkemedel själva Patienter som sköter sina läkemedel själva Erfarenheter från ett länssjukhus Anne.Hiselius@rjl.se Anna.Hardmeier@rjl.se Ryhov, Region Jönköpings län, Sweden Självmedicinering En process där patienten involveras

Läs mer

Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård

Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård Varför gör vi en utvecklingsplan? Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. För

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-10-01 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit?

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Akademiska Sjukhuset Hemsjukvård efter benmärgstransplantation har

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Sida 1 Ett av Sveriges viktigaste nummer Sida 2 Målet och visionen: 1177 det självklara numret för råd om vård på samma sätt som 112 är numret för

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Avancerad nivå Utbildning

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa i patientens tjänst! - hur vet vi att patienten drar nytta av tjänsterna Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer