Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7"

Transkript

1 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av ITlösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Sid 3

2 Integrerad vård med patienten i fokus Den svenska vården står inför en rad utmaningar i form av en allt större andel äldre i befolkningen, fler kroniskt sjuka patienter och ökande kostnader. Samtidigt görs stora framsteg i att utveckla nya behandlingar och hur vi bedriver vård, så att både patienter och vårdpersonal tas tillvara på ett bra sätt. De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. Det är därför av yttersta vikt att dessa investeringar görs med en långsiktig vision i åtanke. Vi på IBM arbetar nära hälso- och sjukvården i många länder och har stor erfarenhet av verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete. Med IT kan hälso- och sjukvården få hjälp att hantera utmaningarna samtidigt som vården De investeringar vi gör i hälso- och sjukvård just nu kommer att prägla vårt vårdsystem för lång tid framöver. kan bli allt mer avancerad utan att förlora patienten i fokus. Vi kallar detta koncept. Det kan exempelvis innebära att patienter får verktyg som gör att de kan vårdas i hemmet och slippa långdragna sjukhusvistelser. Det kan också vara lösningar som gör att arbetsflödena i vården optimeras för att öka flexibiliteten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna sänks. Vårdpersonalen behöver också ett effektivt stöd för att underlätta vardagliga uppgifter och frigöra tid för patienterna, så att de får den bästa tänkbara vården. Det finns stora krav på framtida behandlingar och en stor utmaning för läkare och sjuksköterskor är att använda de enorma mängder data som ständigt genereras - till exempel data från patienter eller ny forskningsbaserad kunskap. IBM arbetar idag för att stödja forskare och kliniker med nya analytiska verktyg så att framtida patienter kan få en skräddarsydd, individuell och mer effektiv behandling. Framtiden rymmer stora möjligheter när vi tänker på smartare vård. Med rätt verktyg och lösningar, kan vi också förutse dem. Ett smartare förhållningssätt till vård förvandlar data till kliniska och affärsmässiga insikter för bättre resultat. Framsynta vårdorganisationer kopplar ihop sina hälso- och sjukvårdsuppgifter, system och processer för att underlätta säker kommunikation och informationsdelning. Att ta detta steg kan bidra till att skapa smartare vårdsystem som ger integrerad vård med patientens bästa i fokus. Kontakt: Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader IBM Nordic 2

3 80 procent av de totala kostnaderna......går till kroniska sjukdomar. Från sjukhussäng till hälsovård Framtidens patient behöver inte vara begränsad till behandling på ett sjukhus. Med hjälp av IT-lösningar och telemedicin kan patienter i allt större utsträckning få sin vårdbehandling i hemmet. Förr låg sjuka patienter passiva i en sjukhussäng. Idag är situationen annorlunda. Många av dagens patienter är informerade, ivriga att lära sig mer och att ta en mer aktiv roll i den egna vården. Det är inte bara en positiv utveckling. Det är också en förutsättning för att samhället ska ha råd och möjlighet att ge optimal behandling och livskvalitet för människor som är sjuka. 3 Indikationer pekar på att antalet kroniskt sjuka patienter kommer att öka samtidigt som en nyligen släppt rapport visar att omkring 80 procent av de totala kostnaderna inom hälso- och sjukvårdens går till kroniska sjukdomar. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka ytterligare. Därför är det viktigt att vi fokuserar på att göra interaktionen mellan patien- ter och vård så effektiv som möjligt. Här kan tekniken vara med och automatisera delar av vården för kroniskt sjuka, som exempelvis för hjärtövervakning eller blodsockermätning för diabetiker. Kan tekniken lösa dessa uppgifter är det lättare för patienterna att stanna hemma i en välbekant miljö med minimal störning av det dagliga livet, samtidigt som läkare eller sjuksköterskor kan följa mätningarna och bedöma situationen på distans. Tidigare förknippades sjukdom och behandling med den kliniska situationen. Nu håller fokus på att ändras till vård och prevention på patientens villkor. Detta ställer nya krav både på patienten och vårdgivaren, men också på tekniken, som måste vara både användarvänlig och lättillgänglig. Tekniken bör också stödja behandlingen och motivera patienten att ta ansvar för sin egen situation. Tekniken är inte bara en kanal för information mellan patient och hälso- och sjukvård, utan också ett medel för att hjälpa oss att tänka på hälsa snarare än på sjukdom. Nya idéer för telemedicin För att få nya uppslag till telemedicinska lösningar engagerade IBM ett antal danska studenter. Uppgiften var att designa en ny telemedicinsk lösning som både var innovativ, skalbar och säljbar. Studenternas syn på vad som motiverar patienterna är kopplade till de digitala trender som är på tydlig frammarsch. En idé byggde exempelvis på företeelsen BYOD (Bring Your Own Device), där det offentliga subventionerar en surfplatta eller liknande enhet, som kroniskt sjuka kan använda för att samla in data och övervaka värden. Dessa kan sedan delas med medicinsk personal. En annan idé byggde på att använda ett analysverktyg som skulle kunna hitta och föreslå nya vänner på Facebook, med samma kroniska sjukdomssymtom. En tredje idé utgick från spelifiering (gamification), som skulle kunna erbjuda kroniskt sjuka ett spelincitament eller konkurrensmotiv i den dagliga egenkontrollen av exempelvis blodsocker eller kosthållning för diabetiker. Med denna morot skulle de kunna få bättre matvanor och därmed ökad hälsa.

4 Watson i sjukvårdens tjänst IBMs superdatorteknik Watson har en unik förmåga att förstå mänskligt språk och dra slutsatser ur vanlig text, på samma sätt som vi människor gör. Det innebär att Watson kan tillgodogöra sig vanliga läroböcker, artiklar, tidskrifter, anteckningar och e-post utan att detta innehåll behöver översättas till den typ av strukturerad data som datorer vanligtvis kräver. Dessutom har Watson en enorm datorkraft och kan bearbeta mer data på en dag än vad en människa kan göra på en hel livstid. Watson kan också läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. Watson tar aldrig semester och glömmer heller inte något. Watsons kapacitet och förmåga kan komma att bli en viktig resurs inom sjukvården, som stöd till läkare och annan vårdpersonal. Watson har redan idag fått flera praktiska tillämpningar runt om i världen. Watson bistår i cancervård Under de senaste årtiondena har molekylär och biologisk forskning ökat vår förståelse för hur människokroppen fungerar. Det har lett till helt nya forskningsresultat och kunskap om specifika geners samband med olika svåra sjukdomar. Idag är det möjligt att testa en patients gener och utifrån resultaten identifiera risken för att utveckla en viss sjukdom. Denna typ av teknik har Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) dragit nytta av då de tillsammans med IBM har utvecklat ett kraftfullt verktyg för cancervård baserat på Watson. Centrets onkologer tränar Watson i att jämföra en patients medicinska information med ett stort urval av behandlingar, publicerad forskning och andra insikter för att ge individuella, evidensbaserade rekommendationer till läkare. Verktyget kombinerar information om ett stort antal cancerfall, molekylär- och gendata samt MSKCCs kliniska kunskap. Identifiera risker för ärftliga sjukdomar Vid Rizzoli Orthopaedic Institute ville forskarna hitta ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera den genetiska grunden till vissa sällsynta ärftliga skelettsjukdomar. IBM utvecklade därför en analysplattform som integrerar gendata och medicinska illustrationer med en per- 4 Watson kan läsa och förstå alla världens medicinska tidskrifter snabbare än en läkare dricker en kopp kaffe. sons arvsanlag. Lösningen innebär att forskarna på ett bättre sätt kan avgöra risken att utveckla ärftliga sjukdomar. Dessutom har grunden för screening av patienter förbättrats, så att onödiga tester kan undvikas. En annan fördel är att varje patient ges möjlighet till en behandling som anpassas efter den egna genuppsättningen. Samtidigt måste sjukvården kunna ställa mer precisa diagnoser och behandling samt undvika behandlingar som inte har någon effekt eller ger skador eller farliga biverkningar. Det är i denna utmaning som Watsontekniken har sin största roll att spela. Men Watson ska inte ta över klinikernas uppgift, utan främst vara ett stöd och komplement till läkares överblick, erfarenheter och insikter. Watson kan också bidra till att mer sällsynta diagnoser och försummade faktorer tas i beaktan, men även att patienten och dennes familj blir mer delaktiga i och för större förståelse för behandlingar och ordinationer. Vi törstar ihjäl i ett hav av information För att framtidens sjukvård ska bli effektiv måste en patient behandlas som en individ och inte utifrån en hel kategori, som exempelvis patienter med högt blodtryck.

5 IBM Blueworks Live resulterade till att de anställda på «Rust Medical Center» idag arbetar tolv gånger så effektivt. Verksamhetsanalys råder bot på ineffektiva rutiner När Presbyterians Healthcare Services i New Mexico öppnade sin nya vårdavdelning Rust Medical Center hade de integrerat ett helt nytt specialverktyg, som resulterade i att alla anställda arbetar tolv gånger så effektivt och att arbetsprocesserna såväl som behandlingarna optimerats. För att optimera sjukhusets rutiner och behandlingar 5 fanns ett behov av att få personal, avdelningar och system att fungera bättre tillsammans. Detta ville Presbyterian Healthcare Services få bukt med när de öppnade sitt nya kontor i Albuquerque. Lösningen var att ta hjälp av IBM Blueworks Live, som identifierar brister i sjukhusplaneringen och outnyttjade resurser, vilket gör arbetsprocesserna smidigare. Implementeringen av systemet har gjort att personalen tillsammans kan utforma och tillämpa nya processer, oberoende av var de befinner sig och utan att vara beroende av IT. Dessutom kan användarna anpassa systemet så att det kan lösa utmaningarna de ställs inför i vardagen. Efter att personalen fått sex timmars undervisning i systemet var de redo att hantera det och börja arbeta för att förenkla sina arbetsmetoder och öka produktiviteten. Systemet kan snabbt hitta brister i sjukhusets arbetsflöden. Det gör att gamla och ineffektiva rutiner kan elimineras eller optimeras. Med Blueworks Live kunde sjukhuset också utforma nya rutiner för att hantera patienternas medicinering. Systemet kunde även hitta brister i sjukhusets planering och därmed bidra till att avdelningar blev bättre på att kommunicera internt och öka effektiviteten, till exempel när patienter måste flytta mellan avdelningar. Systemet fungerar också som ett arkiv för alla rutiner och riktlinjer i verksamheten.

6 Ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet med kontroll på utrustning Spårbarhet och asset management har en viktig uppgift i modern sjukvård. För att kunna genomföra såväl planerade som akuta operationer krävs ofta avancerad och säker medicinteknisk utrustning. Denna utrustning måste vara rengjord, testad och underhållen för att få tas i drift. Att försöka identifiera eller leta efter rätt utrustning kan ta mycket tid. Är utrustningen trasig eller upptagen finns det risk att behandlingar måste ställas in eller genomföras vid ett senare tillfälle. Ett system för utrustning och medicin Västerbottens Läns Landsting (VLL) hade behov av 6 att förbättra patientsäkerheten och vårkvaliteten, samtidigt som kostnaderna måste hållas i schack. Ett steg i att uppnå detta var att maximera användningen av befintliga resurser. För att kunna optimera sin resurshanteringen valde VLL IBMs Maximo Enterprise Asset Management, en lösning som håller reda på all medicinteknisk utrustning inom VLLs samtliga verksamheter. Lösningen hanterar allt förebyggande underhåll, reparationer och säkerhetskontroller, som regelbundet måste göras av medicinteknisk utrustning. Systemet håller också reda på alla medicinska hjälpmedel, som kryckor och rullstolar. Med systemets hjälp kan VLL se var hjälpmedlen finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Hanteringen av läkemedel har också integrerats i Maximo. Mediciner beställs via en e-handelslösning. När leveransen tas emot på någon sjukvårdsenhet skannas streckkoden och Maximo registrerar leveransen i systemet. När läke- medel sedan används eller hämtas ut från lagret registreras detta, vilket gör att VLL har full överblick över tillgång, användning och leveranser. Det gör också att rätt läkemedel alltid finns tillgängligt och att det inte har passerat sitt bäst-föredatum. över utrustning, underhåll och reparationskostnader. Med bättre kontroll av förebyggande underhåll och status för utrustningen garanteras tillgängligheten, som i sin tur möjliggör operationer och behandling i större utsträckning. Systemet har också resulterat i högre patientsäkerhet och bättre kontroll över läkemedelsanvändningen.. Ett system för utrustning och medicin Maximo-systemet har givit VLL mycket bättre överblick

7 Mobilitet underlättar för både patienter och personal Peter Lange Under de senaste tio åren har det skett en revolution inom mobilområdet. Smarta telefoner och andra mobila enheter gör att vi enkelt och snabbt kan få tillgång till enorma datamängder var vi än befinner oss. Tack vare våra smarta telefoner kan vi smidigt hitta vägen på främ- 7 mande platser, lokalisera närmaste café och ta reda på väderutsikterna för dagen. Vi har som privatanvändare vant oss vid att ha närmast omedelbar tillgång till den information vi behöver oavsett var vi befinner oss. Dessa behov har avspeglat sig på arbetsplatserna, men även inom hälso- och sjukvården, där ny teknik hjälper till att effektivisera arbetsflödet samt optimera patientsäker heten och behandlingarnas kvalitet. Jag övertygad om att den konsumentelektronik vi är vana att använda privat kommer att få allt större användning inom hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten, säger Peter Lange, IT-arkitekt för på IBM. Ett exempel är att erbjuda patienter möjlighet att mäta sin hjärtrytm med hjälp av telefonen och sedan skicka informationen till vårdpersonalen via en elektronisk journal. Inom hälso- och sjukvården är god kommunikation grunden för att samarbetet mellan olika medarbetare och vårdenheter ska fungera optimalt. Samarbetet är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vård och behandling av patienterna. Därför är det viktigt att framtida IT-plattformar inom hälso- och sjukvården underlättar och stärker kommunikationen. Kommunikationsmedlen inom framtidens hälso och sjukvård behöver vara mobila för att vårdpersonal ska kunna arbeta så effektivt som möjligt eftersom de förflyttar sig mycket under sina arbetspass, förklarar Peter Lange. Samtidigt innebär en ökad rörlighet utmaningar när det gäller datasäkerheten. Det är mycket viktigt att dessa problem adresseras. När data finns på handhållna enheter krävs det att all känslig information skyddas genom att endast behörig personal har tillgång till den. Detta är något som vi på IBM lägger stort fokus på.

8 Region Syddanmark har satsat på Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Pressad ekonomi, en ökande andel äldre befolkning och fler kroniskt sjuka patienter kräver att vi tänker i nya banor för att vården ska räcka åt alla. För att möta dessa utmaningar har IBM tagit fram konceptet Shared Care, som är en strategi och plattform med fördelar för både patienter och vårdgivare. Shared Care innebär att behandlingar inte bara utförs på olika vårdenheter, utan även med egenvård i hemmet i nära kontakt med hälso- och sjukvården. I Shared Care är patienten inte bara knuten till en enda behandlingsenhet, utan är själv centrum för samarbetet mellan olika vårdgivare och specialister. Shared Care med patienten i fokus IBM ser Shared Care som en viktig strategi för den framtida hälso- och sjukvården, där samarbete och samordning står i fokus. Utöver att förbättra patientens möjligheter till egenvård frigör Shared Care tid för vårdgivare och underlättar deras behandlingsbeslut, vilket i sin tur förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kan delad vård medföra stora kostnadsbesparingar. För många patienter, inte minst kroniskt sjuka, 8 minskar Shared Care också den tid patienten måste tillbringa på vårdcentraler och sjukhus. Patienten kan istället utföra mätningar av exempelvis blodtryck och blodsockernivåer i hemmet. Värdena registreras sedan i en personlig hälsoportal där patienten själv kan se eventuella avvikelser. I och med att mätningarna automatiskt förs in i patientens elektroniska journal kopplas de där också till annan patient- och sjukdomsinformation. Uppgifterna kontrolleras och analyseras sedan av ett hälsoteam, som kan bestå av exempelvis dietist, husläkare, specialist och sjukgymnast. Tack vare Shared Care får ansvarig vårpersonal snabbt en tydlig överblick över patientens tillstånd och behov, vilket gör det lättare att besluta om bästa möjliga vård. Skulle patienten plötsligt gå ner i vikt eller om blodtrycket stiger larmas hälsoteamet omedelbart, så att de snabbt kan vidta åtgärder. Patienten och teamet kan kommunicera med varandra direkt via den personliga hälsoportalen. Ett digitalt stöd Shared Care kräver dock digitala lösningar som är utformade för att hantera de nya samarbetsformerna och ge patienten och vårdteamet rätt stöd. För att Shared Care ska fungera optimalt bör det vara möjligt att dela patientdata mellan olika vårdenheter. Dessutom bör läkare och annan vårdpersonal kunna hålla sig uppdaterade med ny kunskap om olika sjukdomar och behandlingar på ett smidigt sätt. Kroniskt sjuka patienter har ofta flera olika besvär, som även de behöver beaktas när läkaren kontrollerar värden och justerar behandlingen. Samtidigt ska kontrollmätningar och data vara lättillgängliga för vårdpersonal och patienter, så att de blir en naturlig del av den dagliga rutinen. En överblick över hela vårdkedjan 2013 började region Syddanmark verkställa en ny plan för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten för kroniskt sjuka och underlätta för kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. För att verkställa planen använder regionen IBMs Shared Care-plattform och arbetar för att standardisera processerna i hela hälso- och sjukvården för att alla olika instanser som behandlar patienten ska kunna kommunicera så enkelt och effektivt som möjligt. Kroniskt sjuka patienter möter ofta många olika personer inom hälso- och sjukvården och det kan vara svårt för dem att hålla reda på alla inblandade. Nu säkerhetsställer regionen att patienter och personal lätt ska kunna navigera genom all information som rör patienten för att hanteringsprocessen ska bli så optimal som möjligt. I Danmark har man erfarenhet av de positiva effekter Shared Care kan ge. Svendborg Hospital i Syddanmark använder en lösning som analyserar data och ger läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal bättre överblick för att de ska kunna samordna vården på bästa möjliga sätt. Modellen baseras på IBMs lösning DiaLog, som började användas i Syddanmark Det är en webbaserad lösning för diabetiker, som både vårdpersonal och patienter har tillgång till. Idag används lösningen dagligen av diabetespatienter, som kontinuerligt registrerar och övervakar sina värden. En av de viktigaste fördelarna med lösningen är att alla vårdgivare får en helhetssyn över patienten och behandlingen, så att exempelvis diabeteskliniken kan kontrollera uppgifter från patientens hus- och ögonläkare. Vårdsamordningen och införandet av DiaLog har varit en ekonomiskt gynnsam investering och uppskattas ha resulterat i en årlig besparing på 75 miljoner DKK för diabetesvården i regionen. Sedan lösningen infördes har dessutom antalet följdsjukdomar, som nedsatt syn och njursvikt, minskat hos diabetespatienterna i programmet.

9 EuResist använder analys för att förhindra läkemedels-resistens EuResist Network EEIG är en ideell organisation som arbetar för att förebygga HIV-patienters läkemedels-resistens. Läkemedel är helt avgörande för behandling av HIV och det är viktigt att varje patient får rätt behandling och kombination av mediciner. Tidigare baserades en stor del av HIV-behandlingar på läkares egna erfarenheter och vissa mycket begränsade analysverktyg. Anders Quitzau 9 För att bistå läkare i behandlingen av HIV har EuResist tagit hjälp av IT och skapat ett kraftfullt online-system. Systemet hjälper läkare att välja den behandling som har störst möjlighet att stoppa virusets utveckling och förhindra att viruset blir resistent, utifrån varje genetisk variant av HIV. Systemet kan se var de medicinska hjälpmedel finns, vem som använder dem, när de förväntas vara tillbaka och vad som saknas. Systemet tar data från en ny patient och kombi- nerar det med data från andra patienter som fått en effektiv behandling, så att patienten får den behandling som passar bäst. EuResist-projektet hämtar data från sju stora databaser till en IBM DB2 plattform, där informationen analyseras. Databasen innehåller uppgifter från patienter och kan även ge en förutsägelse om hur en viss patient kommer svara på en viss behandling. Denna förutsägelse är 76 procent bättre än vad andra verktyg inom området har kunnat ge. Eftersom analysen bidrar till en mer precis behandling har projektet dessutom bidragit till att minska medicinernas biverkningar. Tekniken och metoden bakom EuResist har varit så lyckosam att den nu även ska prövas för astmabehandling i Europa.

10 Färre återinskrivningar med analysverktyg Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. En av de vanligaste anledningarna till sjukhusvård är hjärtsvikt. Hälften av hjärtsviktspatienterna kommer också in igen inom loppet av ett halvår. För att kunna avgöra vilka patienter som kan behandlas hemma eller på en lokal vårdinrättning har Seton Healthcare i USA utnyttjat en enorm kunskapsbank i form av mängder av data, journalanteckningar, faktureringsunderlag, provsvar med mera. Lösningen har ökat kvaliteten på både diagnostik och behandling. Med intelligent IT kan Seton Healthcare identifiera hjärtpatienter som riskerar att återinskrivas efter utskrivning. Lösningen gör det möjligt att analysera strukturerad data som laboratorieresultat och ostrukturerade data såsom anteckningar och utskrivningsunderlag. Sjukvårdspersonalen kan på detta sätt identifiera trender och mönster för olika behandlingar, som ger en betydligt mer nyanserad och detaljerad bild. Läkare kan också få information om en patient sagt sig vara icke-rökare, men att det visar sig att patienten bara hade för avsikt att sluta röka. Det går också att få information om en patient slutar ta sin medicin, eller om det uppstår andra förändringar eller livsstilsfaktorer som kan påverka resultatet av en behandling. Detta gör att vårdpersonalen kan anpassa och individualisera behandlingen av varje enskild patient, vilket i slutänden minskar risken för att patienten måste skrivas in igen. 10

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Center of Excellence ett centrum för diabeteskompetens Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Centrum för diabeteskompetens Centrum för diabeteskompetens Center

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Sida 1 Ett av Sveriges viktigaste nummer Sida 2 Målet och visionen: 1177 det självklara numret för råd om vård på samma sätt som 112 är numret för

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN

HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN Whitepaper HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN BYOD och sjukvårdsektorn Sedan Apple lanserade sin första iphone 2007 har konsumenternas användande av smartphones

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Holger Holst Närsjukvårdskliniken Hässleholm Vilka är vi? Holger Holst Med dr, Läkare, Specialist

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Carina Nordqvist Falk, ordförande i Koncernrådet ; Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 carina.nordqvistfalk@skane.se

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige Våra tankar för fortsatt framgång 1 Apotekarsocieteten är en ideell förening med cirka 5.200 medlemmar, som samlar kompetenser från olika professioner

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Från idé till affär Leili Lind Gunnar Carlgren Magnus Fröberg SICS East & LAH, Linköping Phoniro Systems Linköpings universitet Fyra patientstudier, 2002 2016 2014

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Är det slut på välfärden? om trender och teknik för framtidens vård och omsorg. Demografi och hälsa Värderingar Teknik

Är det slut på välfärden? om trender och teknik för framtidens vård och omsorg. Demografi och hälsa Värderingar Teknik www.iffs.se Är det slut på välfärden? om trender och teknik för framtidens vård och omsorg Demografi och hälsa Värderingar Teknik Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer