FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG"

Transkript

1 Falkenbergs kommun FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG 24 april

2 Medverkande i utredningen Johan Risholm Falkenbergs kommun Lars Bengtsson Falkenbergs kommun Inge Emanuelsson Falkenbergs kommun Niels Sylwan SWECO VBB Anna-Karin Jeppson SWECO FFNS Ingemar Lind SWECO FFNS, Uppdragsansvarig Under utredningens gång har möte skett med: Mikael Torell Green Cargo Per Rosqvist Banverket Beställare: Konsult: Kartmaterial: Foto: Falkenbergs kommun SWECO, Göteborg Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun

3 Inledning En översiktlig studie, dat , av sju alternativa järnvägssträckningar, kopplad till Smedjeholmsområdet, har genomförts i syfte att det i kommunens översiktsplan skall kunna reserveras markområde för en framtida industrispårsutbyggnad. Utredningen har varit föremål för samråd under hösten Ett stort antal skrivelser har inkommit, sammanställts och kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Den direkta slutsatsen av samrådsförfarandet blev att alternativen 1-5 avfärdas från fortsatt arbete. För alternativen 6 och 7 bedömde kommunen att fördjupade studier och underhandssamråd skulle genomföras. Kompletterande tekniska studier av alternativen 6 och 7 genomfördes och dokumenterades i en rapport dat som föredrogs för kommunen. En samrådsredogörelse i form av tjänsteskrivelse upprättades också dat i vilken det föreslogs att alternativ 6 skulle ligga till grund för redovisningen i kommunens delöversiktsplan. I samband med föredragningen av ärendet beslutade KSAU att det tidigare avfärdade alternativ 3 skulle utredas på en nivå likvärdig med den fördjupade studien av alternativen 6 och 7. Detta med avseende på för- och nackdelar samt konsekvenserna av en lokalisering av överlämningsstationen/lastbangården vid Lis. Möjligheter till utbyggnad av befintlig lastageplats vid Kvekatorpsvägen skall ävenbeskrivas. För att denna studie skall kunna läsas som ett fristående dokument har vissa delar av de tidigare rapporterna (dat 11 okt 2006 resp. 24 jan 2007) återgivits i denna rapport. Denna text återges i kursiv stil. Begrepp: I denna rapport används begrepp som ranger-, överlämnings- och lastageområde. Dessa område kan rymmas inom begreppet bangårdsområde. Med rangerområde/tågbildningsplats avses ett område inom vilket vagnar och lok ställs i ordning och byggs till tågsätt. Med begreppet överlämningsområde avses byte mellan el- och dieseldrift och med lastageområde avses område inom vilket av- och pålastning av godsvagnar sker. Lis anges i rapporten som bla. överlämningsområde etc. Platsen Lis avses i denna utredning omfatta ett område utmed nuvarande Västkustbanan norr om Stafsinge kyrkoväg. 3

4 Innehåll Medverkande i utredningen 2 Inledning 3 Bakgrund 5 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3,dat 6 okt Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan Alternativ 3 7 Bedömning 9 Sammanfattning 14 Slutsats 15 4

5 Bakgrund Målet med utredningen är: att finna en från markanvändningssynpunkt, på kort och lång sikt, acceptabel lösning/sträckning av ett industrispår inom Smedjeholmsområdet. att finna en lämplig lokalisering av en bangårds- och omlastningsområde ( ev. kombibangård) kopplat till industrispåret och med god tillgänglighet till det överordnade vägnätet i Falkenberg. att finna en från anläggnings- och driftkostnadssynpunkt bra lösning som uppfyller önskemålen om god tillgänglighet med fordon, hög trafiksäkerhet och en enkel trafiklösning för järnvägstrafiken med få växlingsrörelser (driftsekonomisk). att finna en konkurrensneutral spårlösning för de eldrivna järnvägstransporterna till Smedjeholmsområdet där växling mellan el och diesel lämpligen kan ske. (Mål tillkommet under utredningens gång angående alternativen 6 och 7.) De organisatoriska och tekniskt övergripande förutsättningarna är redovisade i den genomförda studien av "Industrispår till Smedjeholmsområdet Falkenberg", dat 11 okt I studien är även redovisade bedömda risker, pågående markanvändning och rådande planförhållanden. 5

6 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3, dat 6 okt 2006 Alternativ 3 innebär: att industrispåret får en ny sträckning via bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen, att ny bangård anläggs vid Lis ca 500 meter norr om Falkagård. En lokalisering av omlastningsplatsen norr om väg 767 har bedömts ofördelaktigtmed tanke på att lastplatsen då ligger ocentralt och för att ett större lokalt transportarbete med diesellok krävs. Vidare att ett tyngre och starkare diesellok erfordras, p.g.a. nivåskillnaderna mellan nuvarande Västkustbanan och Smedjeholmsområdet, om transporterna skall bli rationella. Dessutom krävs investeringar i tillfartsvägar. Fortsatta studier med en lokalisering av last- / överlämningsområde öster om väg 767 har därför inte genomförts. Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan 2006 Angående driften av spåranläggningen och godshanteringen har Green Cargo tillsammans med Banverket bl.a framfört följande synpunkter angående alternativen 6 och 7 (fördjupade studier ) vilka även bör beaktas vid bedömningen av alternativ 3. Spåranläggningen skall vara elektrifierad till överlämningsplatsen (rangerområdet), det framtida omlastningsområdet. Detta med tanke på att olika tågföretag skall kunna konkurrera om transportuppdragen samt att nyttjande av diesellok skall begränsas. Rangeringen bör kunna skötas av en person och ett litet diesellok (typ V5, befintligt). Lastområdet bör ligga lättillgängligt och i närhet till hamnområde, vara utbyggbart med flera spår samt relativt centralt beläget med kort avstånd mellan verksamhet och lastområde (för att förbättra konkurrenssituationen för järnvägstransporterna). 6

7 , ,0 +19,3 +16, ? ,0 +10,5 +11,8 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R180 Kommunen Sigurd A. SCA Hanells Kvekatorpsvägen Sanddynevägen meter Ny bana Bef. bana Bef. Terminalomr. Alt 3 Carlsberg SWECO Alternativ 3 Alternativ 3 bygger till stor del på att den befintliga spårstrukturen inom Smedjeholmsområdet skall kunna bibehållas. Vidare att den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen skall kunna nyttjas och ev. utvecklas med ett tredje spår. Lastageplatsen kan dock inte utvecklas för heltåg, ca 650 meter, utan att korsa Sanddynevägen. Alternativet bygger vidare på att en nyanläggning av överlämningsstation och tågbildningsplats anläggs vid Lis (vilket i princip innebär att verksamheten inom det befintliga stationsområdet flyttas till Lis). Utrymme för utbyggnad av en lastageplats vid Lis, finns med en spårlängd för heltåg. Spårområdet söder om Lis och vidare ner till Smedjeholmsområdet har förutsatts vara oelektrifierat, vid en lokalisering av överlämningsstation och tågbildningsplats vid Lis. Mellan Lis och Kvekatorpsvägen kommer godsvagnarna att dras av ett diesellok. Nivåskillnaden i kombination med den relativt korta sträckan mellan Lis och Smedjeholmsområdet medför att ett tyngre diesellok erfordras för att transportera hela tågsätt. Alternativt kan fler transporter ske med ett mindre diesellok och färre antal vagnar vid varje transporttillfälle. Med den skisserade sträckningen mellan nuvarande Västkustbanan och Kvekatorpsvägen krävs att den befintliga spåranläggningen med kontaktledningsnät förändras i höjdled från ett avsnitt av ca 180 meter norr om befintlig planskild korsning med väg 767 och 620 meter söder ut till bostadsområdet vid Källgatan/Västervägen/Kvekatorpsvägen. Denna sänkning påverkar mark- och grundförhållandena vid den planskilda korsningen med väg 767. Spåret bedöms i denna korsning behöva sänkas ca 2 meter för att möjliggöra en spåranslutning i markplan vid Kveaktorpsvägen. Sänkning av spåret medför en stor påverkan på befintligt VA-nät vilket kommer att medföra en omfattande ombyggnad av nätet med bl.a. en ny pumpstation för industriavloppet från Carlsbergs bryggeri m.fl. En sänkning av grundvattennivån och en viss påverkan på Falkenbergs mosse kan inte uteslutas. 7

8 Stafsinge Kyrkoväg Vy över jordbruksområdet vid Lis En lokalisering av lastageplatsen/överlämningsstationen vid Lis norr om väg 767 har skisserats på det relativt plana området norr om korsningen med den befintliga lokalvägen, Stafsinge Kyrkväg, mellan Skogstorp och Stafsinge. Vid ökad trafik med tunga transporter behöver vägen på vissa avsnitt få en ändrad sträckning och på hela vägsträckan en breddning. Vägens bärighet har inte undersökts i detta sammanhang. Behov av förstärkningsåtgärder bedöms dock som nödvändig. Med beaktande av markens lutning vid Lis och med hänsyn till befintlig 130 kv kraftledning väster om järnvägen samt läget på befintlig bostadsbyggnad, föreslås överlämningsstationen/ tågbildningsplatsen att centreras runt det befintliga spåret. (Se foto Vy över jordbruksområdet vid Lis.) En ny spårsträckning genom villaområdet vid Källgatan/Västervägen påverkar bostadsområdet och vägstrukturen i detta område. Vissa fastigheter måste lösas in och rivas. Genomförande av alternativ 3 (sänkning av spår söder om Lis till Åkarevägen) bedöms ej kunna ske utan avbrott för godstransporter på järnvägen. Tekniskt och geometriskt kan enligt Banverkets bedömning en anslutning till den nya Västkustbanan inte ske vid Heberg, i syfte att godstransporter till Falkenberg skall kunna ske från söder utan avbrott. Falkagårdsvägen Villaområdet vid Källgatan/Västervägen Västkustbanan sänkt 2 m Vy mot söder från väg 767 (bron över nuvarande Västkustbanan) 8

9 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG +16,6 Kvekatorpsvägen ,0 Väg ? Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Carlsberg Terminalomr. 220 meter Kvekatorpsvägen Sanddynevägen 0 50 meter 100 Bedömning Lokaliseringen av överlämnings- och lastageplatsen är en strukturellt avgörande fråga i valet av alternativ. De faktorer som är av stor vikt i detta sammanhang är markanvändning, logistik, ekonomi och miljö (utsläpp, visuell miljö och arbetsmiljö). En utbyggnad av ett lastage-/överlämningsområde vid Lis innebär att jordbruksmark tas i anspråk och att transporter med tunga lastfordon kommer att öka avsevärt inom det av fordonstrafik relativt opåverkade jordbruksområdet vid Lis. Transportarbetet till Lis, kopplat till Carlsbergs transporter, med en tillfartsväg via väg 767 och Stafsinge Kyrkoväg (vid infart till Skogstorp) kommer att öka jämfört med nuvarande transportväg till lastplatsen vid Kvekatorpsvägen. Transporter från öster via Stafsinge, har med tanke på planerad bostadsutbyggnad vid Falkagård och Gustavsberg, bedömts olämpliga. Även transportarbetet, kopplat till företag inom Smedjeholmsområdet, kommer att öka vid lokalisering av ett lastområde vid Lis, detta samtidigt som tillgängligheten blir sämre. Möjlighet för vissa verksamheter som idag ligger inom samma kvarter som lastområdet, att med specialfordon transportera gods till lastområdet, kan ej erbjudas vid en lokalisering av lastageområdet vid Lis. Lokalisering av enbart överlämningsstation vid Lis och bibehållen lastageplats vid Kvekatorps vägen innebär relativt långa transportsträckor med diesellok vilket är utsläpps- och arbetsmiljömässigt ofördelaktigt. Lastageplatsens lokalisering vid Kvekatorpsvägen erbjuder ingen framtidslösning vid en kraftig godsökning, med hänsyn till befintlig vägstruktur och befintliga verksamheter. Dessutom erfordras ett större diesellok än vad som för närvarande nyttjas inom Smedjeholmsområdet, alternativt krävs fler och volymmässigt mindre transporter. Beträffande den befintliga spåranläggningen kan noteras att den är ca 60 år gammal och att det finns ett behov av upprustning av anläggningen. 9

10 Fördelen med alternativ 3 ligger i att den befintliga planskilda korsningen med väg 767 kan nyttjas. Möjligheten till en förbättrad separerad GC-koppling, på befintlig järnvägsbank under befintliga vägbron över järnvägen, mellan Falkagård bostadsområde och centrala Falkenberg försämras dock. Vid anläggande av överlämningsområde med tre spår vid Lis, kan den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen, utbyggd med ett tredje spår, fungera teknisk relativt bra under förutsättning att tåglängderna inte överstiger 220 meter. Långsiktigt eftersträvas dock spårområden på ca 650 meter för heltåg. En utbyggnad av ett överlämningsområde vid Kvekatorpsvägen är inte möjligt av utrymmesskäl och med hänsyn till spårgeometrin samt pågående verksamheter/markanvändning. För att koppla ihop spårsträckningen på nuvarande Västkustbanan och industrispåret vid Kvekatorpsvägen krävs, med alternativ 3, att spåret lokaliseras inom den befintliga villabebyggelsen utmed Källgatan och Västervägen. Med ett område på ca 50 meter på båda sidor av spåret kommer 22 fastigheter att påverkas, varav 9 måste rivas. Spårsträckningen kommer även att påverka gatustrukturen i villaområdet dvs. hela villaområdet. Erforderligt detaljplane- och järnvägsplanearbete som skall föregå en ev. utbyggnad bedöms bli komplicerad och utdragen i tid. Ett generellt skyddsområde på 50 meter har redovisats i rubricerade spårutredningar med hänsyn till buller och möjligheten att vidta för bebyggelsen skyddande åtgärder. Några regler för bedömning av erforderliga skyddsområden utmed järnväg finns inte utöver ett skyddsområde på 9 meter till ledningsstolpar vid elektrifierad järnväg. I den fortsatta planeringen med detalj- och järnvägsplan får det därför inom ramen för en riskstudie, för varje delsträcka, klarläggas vilket skyddsavstånd som bedöms vara lämpligt med beaktande av spårets höjdläge i förhållande till omgivande mark, tågets hastighet, buller och utsläpp. Vidare bör det klarläggas risken för att en olycka med farligt gods kan komma att inträffa som kan påverka bebyggelsen etc. Nämnas kan i detta sammanhang att för Göteborg har det upprättats en fördjupad översiktsplan inom sektorn "Transporter av farligt gods". I översiktsplanen har det angivits ett generellt avstånd mellan järnväg och bostäder med hög boendetäthet på 80 meter varav 50 meter närmast bostäderna får nyttjas för parkering. Även om de angivna avstånden mellan bostäder och järnväg inte är direkt tillämpbara för den nu aktuella industrispåranläggningen, bedöms ett 50-metersavstånd vara ett rimligt bedömningsmått på den översiktliga nivå som spårutredningen befinner sig på. Beträffande den lokala trafikeringen av godstågen med en lokalisering av överlämningstationen och lastageplatsen vid Lis bedömer Green Cargo, som idag hanterar järnvägstransporterna inom Smedjeholmsområdet, att tillgängligheten till SCA, Hanells och skärstation blir oförändrad med alternativet 3 medan det med alternativen 6 och 7 blir mer omständigt att nå dessa verksamheter. Med alternativen 6 och 7 förbättras tillgängligheten till Lantmännen och Terminalbolaget. Den trafikeringsmässigt stora nackdelen med en lokalisering av överlämningsstationen vid Lis ligger i att vagnsättet backas ca 4 km där växlingspersonal ska åka på första vagnen i färdriktningen vilket befaras bli ett arbetsmiljöproblem. 10

11 Nedan redovisas i tabellform en summarisk bedömning av alternativ 3. I tabellen har även införts jämförelsen mellan alternativen 6 och 7, från utredningen dat 24 jan För att undvika s.k. dubbel bokföring beskrivs skillnaden mellan alternativen utifrån för alternativen negativa aspekter. I vissa fall redovisas faktauppgifter. Noteras kan att bedömningstexterna i tabellen inte kan ställas mot varandra eftersom den tidigare bedömningen av alternativen 6 och 7 är genomförd utifrån enbart dessa två alternativ. Vidare kan noteras att färgmarkeringen i tabellrutorna inte har ändrats för alternativen 6 och 7 jämfört med redovisningen i utredningen dat 24 jan Som utgångspunkt för denna bedömning har vi utgått från samma bedömningsgrunder som för alternativen 6 och 7 (utredn. dat ) med följande huvudsakliga förutsättningar och målpunkter: Ankommande och avgående godstransporter på järnväg till Falkenberg/ Smedjeholmsområdet sker med eldrivna lok för att transporterna skall kunna konkurrensutsättas och miljöpåverkan begränsas. Den planerade spåranläggningen skall medverka till en rationell hantering av gods på kort och lång sikt. Rangering skall kunna ske med hjälp av ett mindre diesellok. Under överskådlig tid skall pågående former för hanteringen av järnvägsgods till Hanells m.fl. företag vara fortsatt möjlig att bedriva. Industrispåret kommer att elektrifieras fram till en framtida överlämningsplats/ omlastningsområde. (avkortad text) Slutmålet för en lokalisering av lastplats är vid småbåtshamnen. Lastplatsens lokalisering är alternativskiljande. För anläggande av lastplatsen inom tippområdet bedöms omfattande grundförstärkning erfordras. Avveckling av nuvarande lastplats vid Kvekatorpsvägen samt utbyggnad av lastplats vid Lövstaviken kan ske successivt. Markanvändningen inom hela det befintliga stationsområdet och del av nuvarande järnvägssträckning skall på sikt efter utbyggnad av alternativ 6 eller 7 kunna förändras till en sammanhållen stadsmiljö. Beträffande alt.3 så kan även här en förändring ske till en sammanhållen stadsmiljö. 11

12 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Bedömningsfaktor skillnader mellan alternativen Alternativ 6 Alternativ 7 Alternativ 3 Lis +19,3 Ställverk Återvinningscentral Lis +18, Väg ? Indu striv ägen 400 Sjö viks vä gen +16, Åkare väge n +19,3 +19,0 Kommunen Ställverk Sigurd A. Återvinningscentral SCA +16, Väg ,0 Sjö viks vä ge n Indu striv ägen Hanells +23.5? ,8 Åkare vägen R ,5 +10,5 Kommunen +10,7 +10, Sigurd A ,0 ge n Hanells erm 250 mr. meter 500 nd dy n ev ä ge n ägen rpsv ato o inal Sa 0 Kvek.T Bef 500 n ts pla gs 250 meter ev ä för ng ns ri Grä trifie elek Carlsberg Bef. bana 0 dy n SCA ge psvä ator nin äm Ny bana nd Kvek erl Öv Sa Ny bana Bef. bana Alt 3 Carlsberg om inal SWECO rm. Te Bef Alt 7 r. Funktion Påverkan bef. bostadsbyggelse Relativt längre transportsträcka, ca 500 meter, mellan nuv. Västkustbanan vid Lis och Smedjeholmsområdet. Ingen. (Ev inlösen av fastighet vid Badhusvägen. Elektrifieringen till småbåtshamnsområdet påverkar Fyndas inlastning. Inlösen av 3 bostadshus samt en byggnad på ofri grund. Påverkan bef. industri- (1 byggnad inom 50 fastighet. meter) Terminalomr. påverkas. Inlösen 2 byggnader. Terminalomr. påverkas. Markanvändning, änd- Spårområde, Lis/Terrad areal minalomr. (4300m x 7m)=ca 3,1 ha Spårområde, Falkagård/Terminalomr. (3200m x 7m)=ca 2,2 ha 12 Elektrifiering endast till överlämningsstation vid Lis. Transporter mellan Lis och lastageplats vid Kvekatorpsvägen med diesellok. Totalt ligger 22 bostadshus inom 50 meter från spårområdet, av dessa behöver minst 9 hus inlösas. Gatustrukturen i bostadsområdet påverkas. Ingen. Spårområde, nuv. Västkustbanan-Åkarevägen. (300m x7m)=ca 0,2 ha SWECO

13 Påverkan på natur Säkerhet, korsn. Barriärer Etapputbyggnader Anläggningskostn. Samhällsekonomi Spårområdet har sin sträckning centralt inom Falkenbergs mosse och i anslutning till ett utpekat naturminne med arten skvattram. 4 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg delar Falkenbergs mosse som biotop och korsar befi ntlig stig till naturminnet. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.65-85Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev planskild korsning med väg 767. Tillkommer ev. inlösen av en bostadsfastighet vid Badhusvägen Spårområdet har sin sträckning i anslutning till Falkenbergs mosse södra del. 3 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg har sin sträckning i gränsområdet mellan handels-/industriomr. och befi ntliga bostäder. Bef. GC-väg vid kv. Valencia påverkas. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.50-70Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev. planskild korsning med väg 767. Tillkommer kostnad för inlösen av byggnader/fastigheter. Ingen påverkan 3 nya plankorsn. Jvg delar villabebyggelsen vid S Banvägen-Västervägen. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Förändring av befi ntlig spåranläggning får ske i en etapp. Godstransporter på jvg kan troligen inte ske under ut- och ombyggnadstiden som bedöms vara 0,5-1år. Ca.40-60Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lis. Tillkommer omfattande kostnader för inlösen av byggnader/ fastigheter. Ombyggnad av VA bedöms kosta ca 5 Mkr. Jvg resp Väg: (Trolig ordningsföljd vid viktning av olika samhällsekonomiska parametrar) Risker, Utsläpp, Transporttid / -kostnader, Banavgifter, Störningar, Investeringskostnader, Markanvändning. 13

14 Sammanfattning Skillnaden mellan alternativen 3, 6 och 7, på kort och lång sikt, ligger i : lokaliseringen av överlämnings/rangerområde vid Lis, alternativt i kombination med funktionen som lastageplats. direkt och indirekt påverkan på befintliga bostäder och verksamheter. anläggningskostnader/driftkostnader. inlösen av fastigheter påverkan på Falkensbergs mosse som biotop påverkan på den befintliga vägstrukturen inom bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen samt områdets koppling till centrala Falkenberg. järnvägen som barriär i området och mot centrala Falkenberg. varierande möjlighet att konkurrensutsätta godshanteringen. påverkan på befintligt VA-nät. den formella handläggningstiden kan komma att skilja avsevärt mellan alternativen. Lastageplatsens lokalisering är från logistisk-, tillgänglighets- och hållbarhetssynpunkt en av huvudfrågorna med avseende på Falkenbergs koppling till godstransporter på järnväg. Detta speciellt som utvecklingen av järnvägstrafiken och godstransporterna bedöms relativt sett komma att öka och konkurrensutsättas i större omfattning. Beträffande lastageplatsens lokalisering är speciellt de befintliga transportförhållandena viktiga att beakta, eftersom dessa utgör grunden för nyttjandet av industrispåret inom Smedjeholmsområdet och järnvägen som transportslag, liksom arbetsmiljöförhållandena för växlingspersonalen, vid ca 4 km backning av tågsätten. Alternativen 6 och 7 är i detta fall att föredra med en lokalisering av överlämningsoch lastageplats lokaliserad inom Smedjeholmsområdet. Anläggningskostnaderna för lastageplatsen är i hög grad beroende av markens beskaffenhet inom Smedjeholmsområdet resp. Lis. Eftersom dessa inte är helt kända fordras kompletterande grundundersökningar för att kunna göra en bedömning av kostnadsskillnaderna. Viss kostnadsfördyring har kalkylerats vid passage av Falkenbergs mosse. Alternativ 3 bedöms som mer ofördelaktigt med avseende på att ett stort antal (22) villafastigheter kommer att påverkas liksom trafikstrukturen inom villaområdet, vid Källargatan och Västervägen. Vissa fastigheter måste lösas in. En påverkan på befintliga fastigheter vid Lis kommer också att ske. Ombyggnad av VA bedöms på grund av spårsänkningen bli relativt omfattande med alternativet 3. Anläggningskostnader för spåranläggningen är lägst i alternativet 3. Denna kostnad är exklusive inlösen av fastigheter och kostnader för anläggande av lastageplats (ej kalkylerade). Skillnaden mellan alternativen tendera dock till att hamna inom samma härad vid inlösen av fastigheter mm. Driftskostnaderna bedöms bli lägre med alternativen 6 och 7 pga att dessa möjliggör en rationellare hantering av godsvagnarna med kortare transportsträckor med diesellok och bättre tillgänglighet för verksamheter inom Smedjeholmsområdet. Behovet av och möjligheten att samutnyttja lastredskap begränsas vid genomförande av alternativet 3. 14

15 Ombyggnad av Västkustbanan (sänkning) innebär också att godstransporter på järnväg till och från Smedjeholmsområdet inte kan ske under om- och utbyggnadsperioden av infrastrukturen. För alternativet 6 bedöms den formella handläggningstiden bli kortare. Detta pga att alternativet har sin sträckning i utkanten av Smedjeholmsområdet med en ringa bebyggelse. Slutsats Med beaktande av de lokala förutsättningarna och målet att finna en rationell järnvägsanläggning som effekfullt kan konkurrensutsättas kan vi nu efter de fördjupade studierna av alternativet 3 konstatera att skillnaderna mellan alternativen (3, 6 och 7) inte är direkt jämförbara. Anläggningsekonomiskt är alternativet 3 att föredra, men detta alternativa påverkar negativt socialt och ekonomiskt befintliga bostäder. Med beaktande av bla inlösen av fastigheter i alternativen 3 och 7 samt ombyggnad av VA i alternativet 3, tenderar alternativen att ekonomiskt bli relativt lika. Driftskostnaderna kopplade till järnvägen kommer att minska medan transportkostnaderna för verksamheterna inom Smedjeholmsområdet bedöms komma att öka vid genomförande av alternativet 3. Med tidigare och den nu kompletterande utredningen som grund kan SWECO inte rekommendera ett genomförande av alternativet 3, i jämförelse med alternativen 6 och 7. Vår tidigare framförda uppfattning vidhålles. Ur ett långsiktigt perspektiv och med beaktande av hållbarhetsaspekter bedömer vi det som mycket viktigt att mark för ett industrispår reserveras i översiktsplanen. Samtidigt vidhåller vi vårt tidigare ställningstagande att inte förorda något av de två alternativa sträckningarna (6 eller 7) för reserverande av mark i kommunens översiktsplan, eftersom de berörda parametrarna i alternativen inte är direkt jämförbara. Alternativ 6 är ofördelaktigt med avseende på anläggningskostnader och påverkan på de biologiska värdena inom Falkenbergs mosse. Alternativ 7 är ofördelaktigt för vissa befintliga fastigheter utmed framför allt Dikesvägen. Dessa fastigheter måste lösas in. Vår uppfattning är att ett ställningstagande till vilket alternativ som skall ligga till grund för reseverande av mark, rörande järnvägsanläggningens sträckning och utformning, bör baseras på en helhetsbedömning för Falkenbergs verksamhets- och bostadsutveckling. Ingemar Lind SWECO FFNS Niels Sylwan SWECO VBB 15

16 ,0 +19, ? ,5 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral +16,6 +15,0 Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Alt 3 meter Ny bana Bef. bana SWECO Sanddynevägen Kvekatorpsvägen Carlsberg Bef. Terminalomr. 16

17 Bearbetat alternativ med avseende på spårsträckning från Åkarevägen till Sanddynevägen samt lastageplatsens placering 17

18 Bearbetat alternativ med avseende på lastageplatsens placering 18

19 19

20 SWECO FFNS Samhällsplanering Box GÖTEBORG 20

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station MinBaS Område 3 Rapport nr 3:2 Mineral Ballast Sten OBS! Konfidentiell begränsad distribution MinBaS projekt nr 3,7 Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

Ny industrispårslösning för konkurrenskraftig järnvägstrafik. KS 2013-199

Ny industrispårslösning för konkurrenskraftig järnvägstrafik. KS 2013-199 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 250 Ny industrispårslösning för konkurrenskraftig järnvägstrafik. KS 2013-199 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA SCANERGY SOUTH AB PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Bild hämtad från Trafikverkets Transporter

Läs mer

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Spårområde vid kv Tegen Granskning: 18 mars 15 april 2013 Öppet hus: 27 mars 2013 kl. 17-19, Solna stadsbibliotek

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM PM 2014-05-16 Skrea 23:40 m.fl, Buller PM Dokumentinformation Titel: Skrea 23:40 m.fl, Buller PM datum 2014-05-16 Handläggare: Uppdragsansvarig: Beställare: Daniel Axelsson FPR/MSA daniel.axelsson@tengbom.se

Läs mer

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma Uppdragsnamn Olovslund s station, del av Åkeshov 1:1 Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum Bonum/Riksbyggen 109558 2016-10 - 14 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161014 LSS 161014 PM

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II

DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Beställare: Gällivare kommun Beställarens projektledare: Ulla-Britt Larsson Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Revideringarna är markerade i marginalen.

Revideringarna är markerade i marginalen. Projekt Projektnummer Kv Pyramiden m fl 105727 Handläggare Datum Rosie Kvål 2012-10-01 rev 2014-04-03 Internkontroll Datum Lisa Åkesson 2014-03-19 PM RISK DP KV PYRAMIDEN M FL (SBN/2009:715) INOM ARENASTADEN

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser.

5.4 Ombyggnadsalternativet. Alternativstudier 33. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. Vapelnäs kopplas via parallellvägnätet till E4 via intilliggande trafikplatser. 5.4 Ombyggnadsalternativet Teknisk standard Akzo obels industriområde försörjs via en trafikplats. Här bör E4 höjas för att

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta Malmö stad Att: Marta Nowak Fastighetskontoret 205 80 Malmö Malmö 2009-10-26 angående Dp 5085, Uppdrag: Tyréns har på uppdrag av Fastighetskontoret bedömt riskerna för lokalisering av ny förskola med anledning

Läs mer

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Huvudsta Kallhäll Solnavägen Huvudstagatan Polishuset i Solna Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Ulriksdal Huvudsta Solna

Läs mer

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 Uppdraget har beställts av Halmstad kommun, Stadskontoret ARBETSGRUPP: Sabina Andersson Stadskontoret Evert Winnberg Stadskontoret Mattias Bjellvi Stadskontoret

Läs mer