FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG"

Transkript

1 Falkenbergs kommun FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG 24 april

2 Medverkande i utredningen Johan Risholm Falkenbergs kommun Lars Bengtsson Falkenbergs kommun Inge Emanuelsson Falkenbergs kommun Niels Sylwan SWECO VBB Anna-Karin Jeppson SWECO FFNS Ingemar Lind SWECO FFNS, Uppdragsansvarig Under utredningens gång har möte skett med: Mikael Torell Green Cargo Per Rosqvist Banverket Beställare: Konsult: Kartmaterial: Foto: Falkenbergs kommun SWECO, Göteborg Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun

3 Inledning En översiktlig studie, dat , av sju alternativa järnvägssträckningar, kopplad till Smedjeholmsområdet, har genomförts i syfte att det i kommunens översiktsplan skall kunna reserveras markområde för en framtida industrispårsutbyggnad. Utredningen har varit föremål för samråd under hösten Ett stort antal skrivelser har inkommit, sammanställts och kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Den direkta slutsatsen av samrådsförfarandet blev att alternativen 1-5 avfärdas från fortsatt arbete. För alternativen 6 och 7 bedömde kommunen att fördjupade studier och underhandssamråd skulle genomföras. Kompletterande tekniska studier av alternativen 6 och 7 genomfördes och dokumenterades i en rapport dat som föredrogs för kommunen. En samrådsredogörelse i form av tjänsteskrivelse upprättades också dat i vilken det föreslogs att alternativ 6 skulle ligga till grund för redovisningen i kommunens delöversiktsplan. I samband med föredragningen av ärendet beslutade KSAU att det tidigare avfärdade alternativ 3 skulle utredas på en nivå likvärdig med den fördjupade studien av alternativen 6 och 7. Detta med avseende på för- och nackdelar samt konsekvenserna av en lokalisering av överlämningsstationen/lastbangården vid Lis. Möjligheter till utbyggnad av befintlig lastageplats vid Kvekatorpsvägen skall ävenbeskrivas. För att denna studie skall kunna läsas som ett fristående dokument har vissa delar av de tidigare rapporterna (dat 11 okt 2006 resp. 24 jan 2007) återgivits i denna rapport. Denna text återges i kursiv stil. Begrepp: I denna rapport används begrepp som ranger-, överlämnings- och lastageområde. Dessa område kan rymmas inom begreppet bangårdsområde. Med rangerområde/tågbildningsplats avses ett område inom vilket vagnar och lok ställs i ordning och byggs till tågsätt. Med begreppet överlämningsområde avses byte mellan el- och dieseldrift och med lastageområde avses område inom vilket av- och pålastning av godsvagnar sker. Lis anges i rapporten som bla. överlämningsområde etc. Platsen Lis avses i denna utredning omfatta ett område utmed nuvarande Västkustbanan norr om Stafsinge kyrkoväg. 3

4 Innehåll Medverkande i utredningen 2 Inledning 3 Bakgrund 5 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3,dat 6 okt Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan Alternativ 3 7 Bedömning 9 Sammanfattning 14 Slutsats 15 4

5 Bakgrund Målet med utredningen är: att finna en från markanvändningssynpunkt, på kort och lång sikt, acceptabel lösning/sträckning av ett industrispår inom Smedjeholmsområdet. att finna en lämplig lokalisering av en bangårds- och omlastningsområde ( ev. kombibangård) kopplat till industrispåret och med god tillgänglighet till det överordnade vägnätet i Falkenberg. att finna en från anläggnings- och driftkostnadssynpunkt bra lösning som uppfyller önskemålen om god tillgänglighet med fordon, hög trafiksäkerhet och en enkel trafiklösning för järnvägstrafiken med få växlingsrörelser (driftsekonomisk). att finna en konkurrensneutral spårlösning för de eldrivna järnvägstransporterna till Smedjeholmsområdet där växling mellan el och diesel lämpligen kan ske. (Mål tillkommet under utredningens gång angående alternativen 6 och 7.) De organisatoriska och tekniskt övergripande förutsättningarna är redovisade i den genomförda studien av "Industrispår till Smedjeholmsområdet Falkenberg", dat 11 okt I studien är även redovisade bedömda risker, pågående markanvändning och rådande planförhållanden. 5

6 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3, dat 6 okt 2006 Alternativ 3 innebär: att industrispåret får en ny sträckning via bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen, att ny bangård anläggs vid Lis ca 500 meter norr om Falkagård. En lokalisering av omlastningsplatsen norr om väg 767 har bedömts ofördelaktigtmed tanke på att lastplatsen då ligger ocentralt och för att ett större lokalt transportarbete med diesellok krävs. Vidare att ett tyngre och starkare diesellok erfordras, p.g.a. nivåskillnaderna mellan nuvarande Västkustbanan och Smedjeholmsområdet, om transporterna skall bli rationella. Dessutom krävs investeringar i tillfartsvägar. Fortsatta studier med en lokalisering av last- / överlämningsområde öster om väg 767 har därför inte genomförts. Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan 2006 Angående driften av spåranläggningen och godshanteringen har Green Cargo tillsammans med Banverket bl.a framfört följande synpunkter angående alternativen 6 och 7 (fördjupade studier ) vilka även bör beaktas vid bedömningen av alternativ 3. Spåranläggningen skall vara elektrifierad till överlämningsplatsen (rangerområdet), det framtida omlastningsområdet. Detta med tanke på att olika tågföretag skall kunna konkurrera om transportuppdragen samt att nyttjande av diesellok skall begränsas. Rangeringen bör kunna skötas av en person och ett litet diesellok (typ V5, befintligt). Lastområdet bör ligga lättillgängligt och i närhet till hamnområde, vara utbyggbart med flera spår samt relativt centralt beläget med kort avstånd mellan verksamhet och lastområde (för att förbättra konkurrenssituationen för järnvägstransporterna). 6

7 , ,0 +19,3 +16, ? ,0 +10,5 +11,8 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R180 Kommunen Sigurd A. SCA Hanells Kvekatorpsvägen Sanddynevägen meter Ny bana Bef. bana Bef. Terminalomr. Alt 3 Carlsberg SWECO Alternativ 3 Alternativ 3 bygger till stor del på att den befintliga spårstrukturen inom Smedjeholmsområdet skall kunna bibehållas. Vidare att den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen skall kunna nyttjas och ev. utvecklas med ett tredje spår. Lastageplatsen kan dock inte utvecklas för heltåg, ca 650 meter, utan att korsa Sanddynevägen. Alternativet bygger vidare på att en nyanläggning av överlämningsstation och tågbildningsplats anläggs vid Lis (vilket i princip innebär att verksamheten inom det befintliga stationsområdet flyttas till Lis). Utrymme för utbyggnad av en lastageplats vid Lis, finns med en spårlängd för heltåg. Spårområdet söder om Lis och vidare ner till Smedjeholmsområdet har förutsatts vara oelektrifierat, vid en lokalisering av överlämningsstation och tågbildningsplats vid Lis. Mellan Lis och Kvekatorpsvägen kommer godsvagnarna att dras av ett diesellok. Nivåskillnaden i kombination med den relativt korta sträckan mellan Lis och Smedjeholmsområdet medför att ett tyngre diesellok erfordras för att transportera hela tågsätt. Alternativt kan fler transporter ske med ett mindre diesellok och färre antal vagnar vid varje transporttillfälle. Med den skisserade sträckningen mellan nuvarande Västkustbanan och Kvekatorpsvägen krävs att den befintliga spåranläggningen med kontaktledningsnät förändras i höjdled från ett avsnitt av ca 180 meter norr om befintlig planskild korsning med väg 767 och 620 meter söder ut till bostadsområdet vid Källgatan/Västervägen/Kvekatorpsvägen. Denna sänkning påverkar mark- och grundförhållandena vid den planskilda korsningen med väg 767. Spåret bedöms i denna korsning behöva sänkas ca 2 meter för att möjliggöra en spåranslutning i markplan vid Kveaktorpsvägen. Sänkning av spåret medför en stor påverkan på befintligt VA-nät vilket kommer att medföra en omfattande ombyggnad av nätet med bl.a. en ny pumpstation för industriavloppet från Carlsbergs bryggeri m.fl. En sänkning av grundvattennivån och en viss påverkan på Falkenbergs mosse kan inte uteslutas. 7

8 Stafsinge Kyrkoväg Vy över jordbruksområdet vid Lis En lokalisering av lastageplatsen/överlämningsstationen vid Lis norr om väg 767 har skisserats på det relativt plana området norr om korsningen med den befintliga lokalvägen, Stafsinge Kyrkväg, mellan Skogstorp och Stafsinge. Vid ökad trafik med tunga transporter behöver vägen på vissa avsnitt få en ändrad sträckning och på hela vägsträckan en breddning. Vägens bärighet har inte undersökts i detta sammanhang. Behov av förstärkningsåtgärder bedöms dock som nödvändig. Med beaktande av markens lutning vid Lis och med hänsyn till befintlig 130 kv kraftledning väster om järnvägen samt läget på befintlig bostadsbyggnad, föreslås överlämningsstationen/ tågbildningsplatsen att centreras runt det befintliga spåret. (Se foto Vy över jordbruksområdet vid Lis.) En ny spårsträckning genom villaområdet vid Källgatan/Västervägen påverkar bostadsområdet och vägstrukturen i detta område. Vissa fastigheter måste lösas in och rivas. Genomförande av alternativ 3 (sänkning av spår söder om Lis till Åkarevägen) bedöms ej kunna ske utan avbrott för godstransporter på järnvägen. Tekniskt och geometriskt kan enligt Banverkets bedömning en anslutning till den nya Västkustbanan inte ske vid Heberg, i syfte att godstransporter till Falkenberg skall kunna ske från söder utan avbrott. Falkagårdsvägen Villaområdet vid Källgatan/Västervägen Västkustbanan sänkt 2 m Vy mot söder från väg 767 (bron över nuvarande Västkustbanan) 8

9 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG +16,6 Kvekatorpsvägen ,0 Väg ? Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Carlsberg Terminalomr. 220 meter Kvekatorpsvägen Sanddynevägen 0 50 meter 100 Bedömning Lokaliseringen av överlämnings- och lastageplatsen är en strukturellt avgörande fråga i valet av alternativ. De faktorer som är av stor vikt i detta sammanhang är markanvändning, logistik, ekonomi och miljö (utsläpp, visuell miljö och arbetsmiljö). En utbyggnad av ett lastage-/överlämningsområde vid Lis innebär att jordbruksmark tas i anspråk och att transporter med tunga lastfordon kommer att öka avsevärt inom det av fordonstrafik relativt opåverkade jordbruksområdet vid Lis. Transportarbetet till Lis, kopplat till Carlsbergs transporter, med en tillfartsväg via väg 767 och Stafsinge Kyrkoväg (vid infart till Skogstorp) kommer att öka jämfört med nuvarande transportväg till lastplatsen vid Kvekatorpsvägen. Transporter från öster via Stafsinge, har med tanke på planerad bostadsutbyggnad vid Falkagård och Gustavsberg, bedömts olämpliga. Även transportarbetet, kopplat till företag inom Smedjeholmsområdet, kommer att öka vid lokalisering av ett lastområde vid Lis, detta samtidigt som tillgängligheten blir sämre. Möjlighet för vissa verksamheter som idag ligger inom samma kvarter som lastområdet, att med specialfordon transportera gods till lastområdet, kan ej erbjudas vid en lokalisering av lastageområdet vid Lis. Lokalisering av enbart överlämningsstation vid Lis och bibehållen lastageplats vid Kvekatorps vägen innebär relativt långa transportsträckor med diesellok vilket är utsläpps- och arbetsmiljömässigt ofördelaktigt. Lastageplatsens lokalisering vid Kvekatorpsvägen erbjuder ingen framtidslösning vid en kraftig godsökning, med hänsyn till befintlig vägstruktur och befintliga verksamheter. Dessutom erfordras ett större diesellok än vad som för närvarande nyttjas inom Smedjeholmsområdet, alternativt krävs fler och volymmässigt mindre transporter. Beträffande den befintliga spåranläggningen kan noteras att den är ca 60 år gammal och att det finns ett behov av upprustning av anläggningen. 9

10 Fördelen med alternativ 3 ligger i att den befintliga planskilda korsningen med väg 767 kan nyttjas. Möjligheten till en förbättrad separerad GC-koppling, på befintlig järnvägsbank under befintliga vägbron över järnvägen, mellan Falkagård bostadsområde och centrala Falkenberg försämras dock. Vid anläggande av överlämningsområde med tre spår vid Lis, kan den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen, utbyggd med ett tredje spår, fungera teknisk relativt bra under förutsättning att tåglängderna inte överstiger 220 meter. Långsiktigt eftersträvas dock spårområden på ca 650 meter för heltåg. En utbyggnad av ett överlämningsområde vid Kvekatorpsvägen är inte möjligt av utrymmesskäl och med hänsyn till spårgeometrin samt pågående verksamheter/markanvändning. För att koppla ihop spårsträckningen på nuvarande Västkustbanan och industrispåret vid Kvekatorpsvägen krävs, med alternativ 3, att spåret lokaliseras inom den befintliga villabebyggelsen utmed Källgatan och Västervägen. Med ett område på ca 50 meter på båda sidor av spåret kommer 22 fastigheter att påverkas, varav 9 måste rivas. Spårsträckningen kommer även att påverka gatustrukturen i villaområdet dvs. hela villaområdet. Erforderligt detaljplane- och järnvägsplanearbete som skall föregå en ev. utbyggnad bedöms bli komplicerad och utdragen i tid. Ett generellt skyddsområde på 50 meter har redovisats i rubricerade spårutredningar med hänsyn till buller och möjligheten att vidta för bebyggelsen skyddande åtgärder. Några regler för bedömning av erforderliga skyddsområden utmed järnväg finns inte utöver ett skyddsområde på 9 meter till ledningsstolpar vid elektrifierad järnväg. I den fortsatta planeringen med detalj- och järnvägsplan får det därför inom ramen för en riskstudie, för varje delsträcka, klarläggas vilket skyddsavstånd som bedöms vara lämpligt med beaktande av spårets höjdläge i förhållande till omgivande mark, tågets hastighet, buller och utsläpp. Vidare bör det klarläggas risken för att en olycka med farligt gods kan komma att inträffa som kan påverka bebyggelsen etc. Nämnas kan i detta sammanhang att för Göteborg har det upprättats en fördjupad översiktsplan inom sektorn "Transporter av farligt gods". I översiktsplanen har det angivits ett generellt avstånd mellan järnväg och bostäder med hög boendetäthet på 80 meter varav 50 meter närmast bostäderna får nyttjas för parkering. Även om de angivna avstånden mellan bostäder och järnväg inte är direkt tillämpbara för den nu aktuella industrispåranläggningen, bedöms ett 50-metersavstånd vara ett rimligt bedömningsmått på den översiktliga nivå som spårutredningen befinner sig på. Beträffande den lokala trafikeringen av godstågen med en lokalisering av överlämningstationen och lastageplatsen vid Lis bedömer Green Cargo, som idag hanterar järnvägstransporterna inom Smedjeholmsområdet, att tillgängligheten till SCA, Hanells och skärstation blir oförändrad med alternativet 3 medan det med alternativen 6 och 7 blir mer omständigt att nå dessa verksamheter. Med alternativen 6 och 7 förbättras tillgängligheten till Lantmännen och Terminalbolaget. Den trafikeringsmässigt stora nackdelen med en lokalisering av överlämningsstationen vid Lis ligger i att vagnsättet backas ca 4 km där växlingspersonal ska åka på första vagnen i färdriktningen vilket befaras bli ett arbetsmiljöproblem. 10

11 Nedan redovisas i tabellform en summarisk bedömning av alternativ 3. I tabellen har även införts jämförelsen mellan alternativen 6 och 7, från utredningen dat 24 jan För att undvika s.k. dubbel bokföring beskrivs skillnaden mellan alternativen utifrån för alternativen negativa aspekter. I vissa fall redovisas faktauppgifter. Noteras kan att bedömningstexterna i tabellen inte kan ställas mot varandra eftersom den tidigare bedömningen av alternativen 6 och 7 är genomförd utifrån enbart dessa två alternativ. Vidare kan noteras att färgmarkeringen i tabellrutorna inte har ändrats för alternativen 6 och 7 jämfört med redovisningen i utredningen dat 24 jan Som utgångspunkt för denna bedömning har vi utgått från samma bedömningsgrunder som för alternativen 6 och 7 (utredn. dat ) med följande huvudsakliga förutsättningar och målpunkter: Ankommande och avgående godstransporter på järnväg till Falkenberg/ Smedjeholmsområdet sker med eldrivna lok för att transporterna skall kunna konkurrensutsättas och miljöpåverkan begränsas. Den planerade spåranläggningen skall medverka till en rationell hantering av gods på kort och lång sikt. Rangering skall kunna ske med hjälp av ett mindre diesellok. Under överskådlig tid skall pågående former för hanteringen av järnvägsgods till Hanells m.fl. företag vara fortsatt möjlig att bedriva. Industrispåret kommer att elektrifieras fram till en framtida överlämningsplats/ omlastningsområde. (avkortad text) Slutmålet för en lokalisering av lastplats är vid småbåtshamnen. Lastplatsens lokalisering är alternativskiljande. För anläggande av lastplatsen inom tippområdet bedöms omfattande grundförstärkning erfordras. Avveckling av nuvarande lastplats vid Kvekatorpsvägen samt utbyggnad av lastplats vid Lövstaviken kan ske successivt. Markanvändningen inom hela det befintliga stationsområdet och del av nuvarande järnvägssträckning skall på sikt efter utbyggnad av alternativ 6 eller 7 kunna förändras till en sammanhållen stadsmiljö. Beträffande alt.3 så kan även här en förändring ske till en sammanhållen stadsmiljö. 11

12 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Bedömningsfaktor skillnader mellan alternativen Alternativ 6 Alternativ 7 Alternativ 3 Lis +19,3 Ställverk Återvinningscentral Lis +18, Väg ? Indu striv ägen 400 Sjö viks vä gen +16, Åkare väge n +19,3 +19,0 Kommunen Ställverk Sigurd A. Återvinningscentral SCA +16, Väg ,0 Sjö viks vä ge n Indu striv ägen Hanells +23.5? ,8 Åkare vägen R ,5 +10,5 Kommunen +10,7 +10, Sigurd A ,0 ge n Hanells erm 250 mr. meter 500 nd dy n ev ä ge n ägen rpsv ato o inal Sa 0 Kvek.T Bef 500 n ts pla gs 250 meter ev ä för ng ns ri Grä trifie elek Carlsberg Bef. bana 0 dy n SCA ge psvä ator nin äm Ny bana nd Kvek erl Öv Sa Ny bana Bef. bana Alt 3 Carlsberg om inal SWECO rm. Te Bef Alt 7 r. Funktion Påverkan bef. bostadsbyggelse Relativt längre transportsträcka, ca 500 meter, mellan nuv. Västkustbanan vid Lis och Smedjeholmsområdet. Ingen. (Ev inlösen av fastighet vid Badhusvägen. Elektrifieringen till småbåtshamnsområdet påverkar Fyndas inlastning. Inlösen av 3 bostadshus samt en byggnad på ofri grund. Påverkan bef. industri- (1 byggnad inom 50 fastighet. meter) Terminalomr. påverkas. Inlösen 2 byggnader. Terminalomr. påverkas. Markanvändning, änd- Spårområde, Lis/Terrad areal minalomr. (4300m x 7m)=ca 3,1 ha Spårområde, Falkagård/Terminalomr. (3200m x 7m)=ca 2,2 ha 12 Elektrifiering endast till överlämningsstation vid Lis. Transporter mellan Lis och lastageplats vid Kvekatorpsvägen med diesellok. Totalt ligger 22 bostadshus inom 50 meter från spårområdet, av dessa behöver minst 9 hus inlösas. Gatustrukturen i bostadsområdet påverkas. Ingen. Spårområde, nuv. Västkustbanan-Åkarevägen. (300m x7m)=ca 0,2 ha SWECO

13 Påverkan på natur Säkerhet, korsn. Barriärer Etapputbyggnader Anläggningskostn. Samhällsekonomi Spårområdet har sin sträckning centralt inom Falkenbergs mosse och i anslutning till ett utpekat naturminne med arten skvattram. 4 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg delar Falkenbergs mosse som biotop och korsar befi ntlig stig till naturminnet. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.65-85Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev planskild korsning med väg 767. Tillkommer ev. inlösen av en bostadsfastighet vid Badhusvägen Spårområdet har sin sträckning i anslutning till Falkenbergs mosse södra del. 3 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg har sin sträckning i gränsområdet mellan handels-/industriomr. och befi ntliga bostäder. Bef. GC-väg vid kv. Valencia påverkas. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.50-70Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev. planskild korsning med väg 767. Tillkommer kostnad för inlösen av byggnader/fastigheter. Ingen påverkan 3 nya plankorsn. Jvg delar villabebyggelsen vid S Banvägen-Västervägen. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Förändring av befi ntlig spåranläggning får ske i en etapp. Godstransporter på jvg kan troligen inte ske under ut- och ombyggnadstiden som bedöms vara 0,5-1år. Ca.40-60Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lis. Tillkommer omfattande kostnader för inlösen av byggnader/ fastigheter. Ombyggnad av VA bedöms kosta ca 5 Mkr. Jvg resp Väg: (Trolig ordningsföljd vid viktning av olika samhällsekonomiska parametrar) Risker, Utsläpp, Transporttid / -kostnader, Banavgifter, Störningar, Investeringskostnader, Markanvändning. 13

14 Sammanfattning Skillnaden mellan alternativen 3, 6 och 7, på kort och lång sikt, ligger i : lokaliseringen av överlämnings/rangerområde vid Lis, alternativt i kombination med funktionen som lastageplats. direkt och indirekt påverkan på befintliga bostäder och verksamheter. anläggningskostnader/driftkostnader. inlösen av fastigheter påverkan på Falkensbergs mosse som biotop påverkan på den befintliga vägstrukturen inom bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen samt områdets koppling till centrala Falkenberg. järnvägen som barriär i området och mot centrala Falkenberg. varierande möjlighet att konkurrensutsätta godshanteringen. påverkan på befintligt VA-nät. den formella handläggningstiden kan komma att skilja avsevärt mellan alternativen. Lastageplatsens lokalisering är från logistisk-, tillgänglighets- och hållbarhetssynpunkt en av huvudfrågorna med avseende på Falkenbergs koppling till godstransporter på järnväg. Detta speciellt som utvecklingen av järnvägstrafiken och godstransporterna bedöms relativt sett komma att öka och konkurrensutsättas i större omfattning. Beträffande lastageplatsens lokalisering är speciellt de befintliga transportförhållandena viktiga att beakta, eftersom dessa utgör grunden för nyttjandet av industrispåret inom Smedjeholmsområdet och järnvägen som transportslag, liksom arbetsmiljöförhållandena för växlingspersonalen, vid ca 4 km backning av tågsätten. Alternativen 6 och 7 är i detta fall att föredra med en lokalisering av överlämningsoch lastageplats lokaliserad inom Smedjeholmsområdet. Anläggningskostnaderna för lastageplatsen är i hög grad beroende av markens beskaffenhet inom Smedjeholmsområdet resp. Lis. Eftersom dessa inte är helt kända fordras kompletterande grundundersökningar för att kunna göra en bedömning av kostnadsskillnaderna. Viss kostnadsfördyring har kalkylerats vid passage av Falkenbergs mosse. Alternativ 3 bedöms som mer ofördelaktigt med avseende på att ett stort antal (22) villafastigheter kommer att påverkas liksom trafikstrukturen inom villaområdet, vid Källargatan och Västervägen. Vissa fastigheter måste lösas in. En påverkan på befintliga fastigheter vid Lis kommer också att ske. Ombyggnad av VA bedöms på grund av spårsänkningen bli relativt omfattande med alternativet 3. Anläggningskostnader för spåranläggningen är lägst i alternativet 3. Denna kostnad är exklusive inlösen av fastigheter och kostnader för anläggande av lastageplats (ej kalkylerade). Skillnaden mellan alternativen tendera dock till att hamna inom samma härad vid inlösen av fastigheter mm. Driftskostnaderna bedöms bli lägre med alternativen 6 och 7 pga att dessa möjliggör en rationellare hantering av godsvagnarna med kortare transportsträckor med diesellok och bättre tillgänglighet för verksamheter inom Smedjeholmsområdet. Behovet av och möjligheten att samutnyttja lastredskap begränsas vid genomförande av alternativet 3. 14

15 Ombyggnad av Västkustbanan (sänkning) innebär också att godstransporter på järnväg till och från Smedjeholmsområdet inte kan ske under om- och utbyggnadsperioden av infrastrukturen. För alternativet 6 bedöms den formella handläggningstiden bli kortare. Detta pga att alternativet har sin sträckning i utkanten av Smedjeholmsområdet med en ringa bebyggelse. Slutsats Med beaktande av de lokala förutsättningarna och målet att finna en rationell järnvägsanläggning som effekfullt kan konkurrensutsättas kan vi nu efter de fördjupade studierna av alternativet 3 konstatera att skillnaderna mellan alternativen (3, 6 och 7) inte är direkt jämförbara. Anläggningsekonomiskt är alternativet 3 att föredra, men detta alternativa påverkar negativt socialt och ekonomiskt befintliga bostäder. Med beaktande av bla inlösen av fastigheter i alternativen 3 och 7 samt ombyggnad av VA i alternativet 3, tenderar alternativen att ekonomiskt bli relativt lika. Driftskostnaderna kopplade till järnvägen kommer att minska medan transportkostnaderna för verksamheterna inom Smedjeholmsområdet bedöms komma att öka vid genomförande av alternativet 3. Med tidigare och den nu kompletterande utredningen som grund kan SWECO inte rekommendera ett genomförande av alternativet 3, i jämförelse med alternativen 6 och 7. Vår tidigare framförda uppfattning vidhålles. Ur ett långsiktigt perspektiv och med beaktande av hållbarhetsaspekter bedömer vi det som mycket viktigt att mark för ett industrispår reserveras i översiktsplanen. Samtidigt vidhåller vi vårt tidigare ställningstagande att inte förorda något av de två alternativa sträckningarna (6 eller 7) för reserverande av mark i kommunens översiktsplan, eftersom de berörda parametrarna i alternativen inte är direkt jämförbara. Alternativ 6 är ofördelaktigt med avseende på anläggningskostnader och påverkan på de biologiska värdena inom Falkenbergs mosse. Alternativ 7 är ofördelaktigt för vissa befintliga fastigheter utmed framför allt Dikesvägen. Dessa fastigheter måste lösas in. Vår uppfattning är att ett ställningstagande till vilket alternativ som skall ligga till grund för reseverande av mark, rörande järnvägsanläggningens sträckning och utformning, bör baseras på en helhetsbedömning för Falkenbergs verksamhets- och bostadsutveckling. Ingemar Lind SWECO FFNS Niels Sylwan SWECO VBB 15

16 ,0 +19, ? ,5 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral +16,6 +15,0 Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Alt 3 meter Ny bana Bef. bana SWECO Sanddynevägen Kvekatorpsvägen Carlsberg Bef. Terminalomr. 16

17 Bearbetat alternativ med avseende på spårsträckning från Åkarevägen till Sanddynevägen samt lastageplatsens placering 17

18 Bearbetat alternativ med avseende på lastageplatsens placering 18

19 19

20 SWECO FFNS Samhällsplanering Box GÖTEBORG 20

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo, projektledare

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

KOMBITERMINAL FALKENBERG

KOMBITERMINAL FALKENBERG RAPPORT KOMBITERMINAL FALKENBERG Uppdrag: 248718, Kombiterminal Falkenberg Titel på rapport: Kombiterminal Falkenberg Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Beställarens arbetsgrupp: Falkenbergs

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Industrispårsutredning - kombiterminal och industrispårsanläggning i Falkenberg. KS 2013-199

Industrispårsutredning - kombiterminal och industrispårsanläggning i Falkenberg. KS 2013-199 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-04-01 95 Industrispårsutredning - kombiterminal och industrispårsanläggning i Falkenberg. KS 2013-199 KS Beslut

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd PM 2014-09-23 Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd - Delutredning i samband med framtagande av detaljplan för Mörby del 5 Medverkande vid framtagande av denna utredning har från

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer