FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG"

Transkript

1 Falkenbergs kommun FÖRDJUPADE STUDIER AV ALT. 3 MED LASTAGEPLATS VID LIS, FÖRSLAG TILL INDUSTRISPÅR I SMEDJEHOLMSOMRÅDET FALKENBERG 24 april

2 Medverkande i utredningen Johan Risholm Falkenbergs kommun Lars Bengtsson Falkenbergs kommun Inge Emanuelsson Falkenbergs kommun Niels Sylwan SWECO VBB Anna-Karin Jeppson SWECO FFNS Ingemar Lind SWECO FFNS, Uppdragsansvarig Under utredningens gång har möte skett med: Mikael Torell Green Cargo Per Rosqvist Banverket Beställare: Konsult: Kartmaterial: Foto: Falkenbergs kommun SWECO, Göteborg Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun

3 Inledning En översiktlig studie, dat , av sju alternativa järnvägssträckningar, kopplad till Smedjeholmsområdet, har genomförts i syfte att det i kommunens översiktsplan skall kunna reserveras markområde för en framtida industrispårsutbyggnad. Utredningen har varit föremål för samråd under hösten Ett stort antal skrivelser har inkommit, sammanställts och kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Den direkta slutsatsen av samrådsförfarandet blev att alternativen 1-5 avfärdas från fortsatt arbete. För alternativen 6 och 7 bedömde kommunen att fördjupade studier och underhandssamråd skulle genomföras. Kompletterande tekniska studier av alternativen 6 och 7 genomfördes och dokumenterades i en rapport dat som föredrogs för kommunen. En samrådsredogörelse i form av tjänsteskrivelse upprättades också dat i vilken det föreslogs att alternativ 6 skulle ligga till grund för redovisningen i kommunens delöversiktsplan. I samband med föredragningen av ärendet beslutade KSAU att det tidigare avfärdade alternativ 3 skulle utredas på en nivå likvärdig med den fördjupade studien av alternativen 6 och 7. Detta med avseende på för- och nackdelar samt konsekvenserna av en lokalisering av överlämningsstationen/lastbangården vid Lis. Möjligheter till utbyggnad av befintlig lastageplats vid Kvekatorpsvägen skall ävenbeskrivas. För att denna studie skall kunna läsas som ett fristående dokument har vissa delar av de tidigare rapporterna (dat 11 okt 2006 resp. 24 jan 2007) återgivits i denna rapport. Denna text återges i kursiv stil. Begrepp: I denna rapport används begrepp som ranger-, överlämnings- och lastageområde. Dessa område kan rymmas inom begreppet bangårdsområde. Med rangerområde/tågbildningsplats avses ett område inom vilket vagnar och lok ställs i ordning och byggs till tågsätt. Med begreppet överlämningsområde avses byte mellan el- och dieseldrift och med lastageområde avses område inom vilket av- och pålastning av godsvagnar sker. Lis anges i rapporten som bla. överlämningsområde etc. Platsen Lis avses i denna utredning omfatta ett område utmed nuvarande Västkustbanan norr om Stafsinge kyrkoväg. 3

4 Innehåll Medverkande i utredningen 2 Inledning 3 Bakgrund 5 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3,dat 6 okt Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan Alternativ 3 7 Bedömning 9 Sammanfattning 14 Slutsats 15 4

5 Bakgrund Målet med utredningen är: att finna en från markanvändningssynpunkt, på kort och lång sikt, acceptabel lösning/sträckning av ett industrispår inom Smedjeholmsområdet. att finna en lämplig lokalisering av en bangårds- och omlastningsområde ( ev. kombibangård) kopplat till industrispåret och med god tillgänglighet till det överordnade vägnätet i Falkenberg. att finna en från anläggnings- och driftkostnadssynpunkt bra lösning som uppfyller önskemålen om god tillgänglighet med fordon, hög trafiksäkerhet och en enkel trafiklösning för järnvägstrafiken med få växlingsrörelser (driftsekonomisk). att finna en konkurrensneutral spårlösning för de eldrivna järnvägstransporterna till Smedjeholmsområdet där växling mellan el och diesel lämpligen kan ske. (Mål tillkommet under utredningens gång angående alternativen 6 och 7.) De organisatoriska och tekniskt övergripande förutsättningarna är redovisade i den genomförda studien av "Industrispår till Smedjeholmsområdet Falkenberg", dat 11 okt I studien är även redovisade bedömda risker, pågående markanvändning och rådande planförhållanden. 5

6 Utdrag ur tidigare genomförd bedömning av alternativ 3, dat 6 okt 2006 Alternativ 3 innebär: att industrispåret får en ny sträckning via bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen, att ny bangård anläggs vid Lis ca 500 meter norr om Falkagård. En lokalisering av omlastningsplatsen norr om väg 767 har bedömts ofördelaktigtmed tanke på att lastplatsen då ligger ocentralt och för att ett större lokalt transportarbete med diesellok krävs. Vidare att ett tyngre och starkare diesellok erfordras, p.g.a. nivåskillnaderna mellan nuvarande Västkustbanan och Smedjeholmsområdet, om transporterna skall bli rationella. Dessutom krävs investeringar i tillfartsvägar. Fortsatta studier med en lokalisering av last- / överlämningsområde öster om väg 767 har därför inte genomförts. Utdrag ur tidigare genomförd bedömning kopplat till alternativen 6 och 7, dat 25 jan 2006 Angående driften av spåranläggningen och godshanteringen har Green Cargo tillsammans med Banverket bl.a framfört följande synpunkter angående alternativen 6 och 7 (fördjupade studier ) vilka även bör beaktas vid bedömningen av alternativ 3. Spåranläggningen skall vara elektrifierad till överlämningsplatsen (rangerområdet), det framtida omlastningsområdet. Detta med tanke på att olika tågföretag skall kunna konkurrera om transportuppdragen samt att nyttjande av diesellok skall begränsas. Rangeringen bör kunna skötas av en person och ett litet diesellok (typ V5, befintligt). Lastområdet bör ligga lättillgängligt och i närhet till hamnområde, vara utbyggbart med flera spår samt relativt centralt beläget med kort avstånd mellan verksamhet och lastområde (för att förbättra konkurrenssituationen för järnvägstransporterna). 6

7 , ,0 +19,3 +16, ? ,0 +10,5 +11,8 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R180 Kommunen Sigurd A. SCA Hanells Kvekatorpsvägen Sanddynevägen meter Ny bana Bef. bana Bef. Terminalomr. Alt 3 Carlsberg SWECO Alternativ 3 Alternativ 3 bygger till stor del på att den befintliga spårstrukturen inom Smedjeholmsområdet skall kunna bibehållas. Vidare att den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen skall kunna nyttjas och ev. utvecklas med ett tredje spår. Lastageplatsen kan dock inte utvecklas för heltåg, ca 650 meter, utan att korsa Sanddynevägen. Alternativet bygger vidare på att en nyanläggning av överlämningsstation och tågbildningsplats anläggs vid Lis (vilket i princip innebär att verksamheten inom det befintliga stationsområdet flyttas till Lis). Utrymme för utbyggnad av en lastageplats vid Lis, finns med en spårlängd för heltåg. Spårområdet söder om Lis och vidare ner till Smedjeholmsområdet har förutsatts vara oelektrifierat, vid en lokalisering av överlämningsstation och tågbildningsplats vid Lis. Mellan Lis och Kvekatorpsvägen kommer godsvagnarna att dras av ett diesellok. Nivåskillnaden i kombination med den relativt korta sträckan mellan Lis och Smedjeholmsområdet medför att ett tyngre diesellok erfordras för att transportera hela tågsätt. Alternativt kan fler transporter ske med ett mindre diesellok och färre antal vagnar vid varje transporttillfälle. Med den skisserade sträckningen mellan nuvarande Västkustbanan och Kvekatorpsvägen krävs att den befintliga spåranläggningen med kontaktledningsnät förändras i höjdled från ett avsnitt av ca 180 meter norr om befintlig planskild korsning med väg 767 och 620 meter söder ut till bostadsområdet vid Källgatan/Västervägen/Kvekatorpsvägen. Denna sänkning påverkar mark- och grundförhållandena vid den planskilda korsningen med väg 767. Spåret bedöms i denna korsning behöva sänkas ca 2 meter för att möjliggöra en spåranslutning i markplan vid Kveaktorpsvägen. Sänkning av spåret medför en stor påverkan på befintligt VA-nät vilket kommer att medföra en omfattande ombyggnad av nätet med bl.a. en ny pumpstation för industriavloppet från Carlsbergs bryggeri m.fl. En sänkning av grundvattennivån och en viss påverkan på Falkenbergs mosse kan inte uteslutas. 7

8 Stafsinge Kyrkoväg Vy över jordbruksområdet vid Lis En lokalisering av lastageplatsen/överlämningsstationen vid Lis norr om väg 767 har skisserats på det relativt plana området norr om korsningen med den befintliga lokalvägen, Stafsinge Kyrkväg, mellan Skogstorp och Stafsinge. Vid ökad trafik med tunga transporter behöver vägen på vissa avsnitt få en ändrad sträckning och på hela vägsträckan en breddning. Vägens bärighet har inte undersökts i detta sammanhang. Behov av förstärkningsåtgärder bedöms dock som nödvändig. Med beaktande av markens lutning vid Lis och med hänsyn till befintlig 130 kv kraftledning väster om järnvägen samt läget på befintlig bostadsbyggnad, föreslås överlämningsstationen/ tågbildningsplatsen att centreras runt det befintliga spåret. (Se foto Vy över jordbruksområdet vid Lis.) En ny spårsträckning genom villaområdet vid Källgatan/Västervägen påverkar bostadsområdet och vägstrukturen i detta område. Vissa fastigheter måste lösas in och rivas. Genomförande av alternativ 3 (sänkning av spår söder om Lis till Åkarevägen) bedöms ej kunna ske utan avbrott för godstransporter på järnvägen. Tekniskt och geometriskt kan enligt Banverkets bedömning en anslutning till den nya Västkustbanan inte ske vid Heberg, i syfte att godstransporter till Falkenberg skall kunna ske från söder utan avbrott. Falkagårdsvägen Villaområdet vid Källgatan/Västervägen Västkustbanan sänkt 2 m Vy mot söder från väg 767 (bron över nuvarande Västkustbanan) 8

9 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG +16,6 Kvekatorpsvägen ,0 Väg ? Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Carlsberg Terminalomr. 220 meter Kvekatorpsvägen Sanddynevägen 0 50 meter 100 Bedömning Lokaliseringen av överlämnings- och lastageplatsen är en strukturellt avgörande fråga i valet av alternativ. De faktorer som är av stor vikt i detta sammanhang är markanvändning, logistik, ekonomi och miljö (utsläpp, visuell miljö och arbetsmiljö). En utbyggnad av ett lastage-/överlämningsområde vid Lis innebär att jordbruksmark tas i anspråk och att transporter med tunga lastfordon kommer att öka avsevärt inom det av fordonstrafik relativt opåverkade jordbruksområdet vid Lis. Transportarbetet till Lis, kopplat till Carlsbergs transporter, med en tillfartsväg via väg 767 och Stafsinge Kyrkoväg (vid infart till Skogstorp) kommer att öka jämfört med nuvarande transportväg till lastplatsen vid Kvekatorpsvägen. Transporter från öster via Stafsinge, har med tanke på planerad bostadsutbyggnad vid Falkagård och Gustavsberg, bedömts olämpliga. Även transportarbetet, kopplat till företag inom Smedjeholmsområdet, kommer att öka vid lokalisering av ett lastområde vid Lis, detta samtidigt som tillgängligheten blir sämre. Möjlighet för vissa verksamheter som idag ligger inom samma kvarter som lastområdet, att med specialfordon transportera gods till lastområdet, kan ej erbjudas vid en lokalisering av lastageområdet vid Lis. Lokalisering av enbart överlämningsstation vid Lis och bibehållen lastageplats vid Kvekatorps vägen innebär relativt långa transportsträckor med diesellok vilket är utsläpps- och arbetsmiljömässigt ofördelaktigt. Lastageplatsens lokalisering vid Kvekatorpsvägen erbjuder ingen framtidslösning vid en kraftig godsökning, med hänsyn till befintlig vägstruktur och befintliga verksamheter. Dessutom erfordras ett större diesellok än vad som för närvarande nyttjas inom Smedjeholmsområdet, alternativt krävs fler och volymmässigt mindre transporter. Beträffande den befintliga spåranläggningen kan noteras att den är ca 60 år gammal och att det finns ett behov av upprustning av anläggningen. 9

10 Fördelen med alternativ 3 ligger i att den befintliga planskilda korsningen med väg 767 kan nyttjas. Möjligheten till en förbättrad separerad GC-koppling, på befintlig järnvägsbank under befintliga vägbron över järnvägen, mellan Falkagård bostadsområde och centrala Falkenberg försämras dock. Vid anläggande av överlämningsområde med tre spår vid Lis, kan den befintliga lastageplatsen vid Kvekatorpsvägen, utbyggd med ett tredje spår, fungera teknisk relativt bra under förutsättning att tåglängderna inte överstiger 220 meter. Långsiktigt eftersträvas dock spårområden på ca 650 meter för heltåg. En utbyggnad av ett överlämningsområde vid Kvekatorpsvägen är inte möjligt av utrymmesskäl och med hänsyn till spårgeometrin samt pågående verksamheter/markanvändning. För att koppla ihop spårsträckningen på nuvarande Västkustbanan och industrispåret vid Kvekatorpsvägen krävs, med alternativ 3, att spåret lokaliseras inom den befintliga villabebyggelsen utmed Källgatan och Västervägen. Med ett område på ca 50 meter på båda sidor av spåret kommer 22 fastigheter att påverkas, varav 9 måste rivas. Spårsträckningen kommer även att påverka gatustrukturen i villaområdet dvs. hela villaområdet. Erforderligt detaljplane- och järnvägsplanearbete som skall föregå en ev. utbyggnad bedöms bli komplicerad och utdragen i tid. Ett generellt skyddsområde på 50 meter har redovisats i rubricerade spårutredningar med hänsyn till buller och möjligheten att vidta för bebyggelsen skyddande åtgärder. Några regler för bedömning av erforderliga skyddsområden utmed järnväg finns inte utöver ett skyddsområde på 9 meter till ledningsstolpar vid elektrifierad järnväg. I den fortsatta planeringen med detalj- och järnvägsplan får det därför inom ramen för en riskstudie, för varje delsträcka, klarläggas vilket skyddsavstånd som bedöms vara lämpligt med beaktande av spårets höjdläge i förhållande till omgivande mark, tågets hastighet, buller och utsläpp. Vidare bör det klarläggas risken för att en olycka med farligt gods kan komma att inträffa som kan påverka bebyggelsen etc. Nämnas kan i detta sammanhang att för Göteborg har det upprättats en fördjupad översiktsplan inom sektorn "Transporter av farligt gods". I översiktsplanen har det angivits ett generellt avstånd mellan järnväg och bostäder med hög boendetäthet på 80 meter varav 50 meter närmast bostäderna får nyttjas för parkering. Även om de angivna avstånden mellan bostäder och järnväg inte är direkt tillämpbara för den nu aktuella industrispåranläggningen, bedöms ett 50-metersavstånd vara ett rimligt bedömningsmått på den översiktliga nivå som spårutredningen befinner sig på. Beträffande den lokala trafikeringen av godstågen med en lokalisering av överlämningstationen och lastageplatsen vid Lis bedömer Green Cargo, som idag hanterar järnvägstransporterna inom Smedjeholmsområdet, att tillgängligheten till SCA, Hanells och skärstation blir oförändrad med alternativet 3 medan det med alternativen 6 och 7 blir mer omständigt att nå dessa verksamheter. Med alternativen 6 och 7 förbättras tillgängligheten till Lantmännen och Terminalbolaget. Den trafikeringsmässigt stora nackdelen med en lokalisering av överlämningsstationen vid Lis ligger i att vagnsättet backas ca 4 km där växlingspersonal ska åka på första vagnen i färdriktningen vilket befaras bli ett arbetsmiljöproblem. 10

11 Nedan redovisas i tabellform en summarisk bedömning av alternativ 3. I tabellen har även införts jämförelsen mellan alternativen 6 och 7, från utredningen dat 24 jan För att undvika s.k. dubbel bokföring beskrivs skillnaden mellan alternativen utifrån för alternativen negativa aspekter. I vissa fall redovisas faktauppgifter. Noteras kan att bedömningstexterna i tabellen inte kan ställas mot varandra eftersom den tidigare bedömningen av alternativen 6 och 7 är genomförd utifrån enbart dessa två alternativ. Vidare kan noteras att färgmarkeringen i tabellrutorna inte har ändrats för alternativen 6 och 7 jämfört med redovisningen i utredningen dat 24 jan Som utgångspunkt för denna bedömning har vi utgått från samma bedömningsgrunder som för alternativen 6 och 7 (utredn. dat ) med följande huvudsakliga förutsättningar och målpunkter: Ankommande och avgående godstransporter på järnväg till Falkenberg/ Smedjeholmsområdet sker med eldrivna lok för att transporterna skall kunna konkurrensutsättas och miljöpåverkan begränsas. Den planerade spåranläggningen skall medverka till en rationell hantering av gods på kort och lång sikt. Rangering skall kunna ske med hjälp av ett mindre diesellok. Under överskådlig tid skall pågående former för hanteringen av järnvägsgods till Hanells m.fl. företag vara fortsatt möjlig att bedriva. Industrispåret kommer att elektrifieras fram till en framtida överlämningsplats/ omlastningsområde. (avkortad text) Slutmålet för en lokalisering av lastplats är vid småbåtshamnen. Lastplatsens lokalisering är alternativskiljande. För anläggande av lastplatsen inom tippområdet bedöms omfattande grundförstärkning erfordras. Avveckling av nuvarande lastplats vid Kvekatorpsvägen samt utbyggnad av lastplats vid Lövstaviken kan ske successivt. Markanvändningen inom hela det befintliga stationsområdet och del av nuvarande järnvägssträckning skall på sikt efter utbyggnad av alternativ 6 eller 7 kunna förändras till en sammanhållen stadsmiljö. Beträffande alt.3 så kan även här en förändring ske till en sammanhållen stadsmiljö. 11

12 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Bedömningsfaktor skillnader mellan alternativen Alternativ 6 Alternativ 7 Alternativ 3 Lis +19,3 Ställverk Återvinningscentral Lis +18, Väg ? Indu striv ägen 400 Sjö viks vä gen +16, Åkare väge n +19,3 +19,0 Kommunen Ställverk Sigurd A. Återvinningscentral SCA +16, Väg ,0 Sjö viks vä ge n Indu striv ägen Hanells +23.5? ,8 Åkare vägen R ,5 +10,5 Kommunen +10,7 +10, Sigurd A ,0 ge n Hanells erm 250 mr. meter 500 nd dy n ev ä ge n ägen rpsv ato o inal Sa 0 Kvek.T Bef 500 n ts pla gs 250 meter ev ä för ng ns ri Grä trifie elek Carlsberg Bef. bana 0 dy n SCA ge psvä ator nin äm Ny bana nd Kvek erl Öv Sa Ny bana Bef. bana Alt 3 Carlsberg om inal SWECO rm. Te Bef Alt 7 r. Funktion Påverkan bef. bostadsbyggelse Relativt längre transportsträcka, ca 500 meter, mellan nuv. Västkustbanan vid Lis och Smedjeholmsområdet. Ingen. (Ev inlösen av fastighet vid Badhusvägen. Elektrifieringen till småbåtshamnsområdet påverkar Fyndas inlastning. Inlösen av 3 bostadshus samt en byggnad på ofri grund. Påverkan bef. industri- (1 byggnad inom 50 fastighet. meter) Terminalomr. påverkas. Inlösen 2 byggnader. Terminalomr. påverkas. Markanvändning, änd- Spårområde, Lis/Terrad areal minalomr. (4300m x 7m)=ca 3,1 ha Spårområde, Falkagård/Terminalomr. (3200m x 7m)=ca 2,2 ha 12 Elektrifiering endast till överlämningsstation vid Lis. Transporter mellan Lis och lastageplats vid Kvekatorpsvägen med diesellok. Totalt ligger 22 bostadshus inom 50 meter från spårområdet, av dessa behöver minst 9 hus inlösas. Gatustrukturen i bostadsområdet påverkas. Ingen. Spårområde, nuv. Västkustbanan-Åkarevägen. (300m x7m)=ca 0,2 ha SWECO

13 Påverkan på natur Säkerhet, korsn. Barriärer Etapputbyggnader Anläggningskostn. Samhällsekonomi Spårområdet har sin sträckning centralt inom Falkenbergs mosse och i anslutning till ett utpekat naturminne med arten skvattram. 4 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg delar Falkenbergs mosse som biotop och korsar befi ntlig stig till naturminnet. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.65-85Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev planskild korsning med väg 767. Tillkommer ev. inlösen av en bostadsfastighet vid Badhusvägen Spårområdet har sin sträckning i anslutning till Falkenbergs mosse södra del. 3 nya plankorsn. varav 1 med bommar. Jvg har sin sträckning i gränsområdet mellan handels-/industriomr. och befi ntliga bostäder. Bef. GC-väg vid kv. Valencia påverkas. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Lastområde vid Lövstaviken kan anläggas som en andra etapp. Ca.50-70Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lövstaviken och ev. planskild korsning med väg 767. Tillkommer kostnad för inlösen av byggnader/fastigheter. Ingen påverkan 3 nya plankorsn. Jvg delar villabebyggelsen vid S Banvägen-Västervägen. Befi ntligt spårområde vid stationen kan begränsas i etapper, påverkar exploateringsmöjligheterna inom nuv. stationsområde. Förändring av befi ntlig spåranläggning får ske i en etapp. Godstransporter på jvg kan troligen inte ske under ut- och ombyggnadstiden som bedöms vara 0,5-1år. Ca.40-60Mkr exkl. anläggande av lastplats vid Lis. Tillkommer omfattande kostnader för inlösen av byggnader/ fastigheter. Ombyggnad av VA bedöms kosta ca 5 Mkr. Jvg resp Väg: (Trolig ordningsföljd vid viktning av olika samhällsekonomiska parametrar) Risker, Utsläpp, Transporttid / -kostnader, Banavgifter, Störningar, Investeringskostnader, Markanvändning. 13

14 Sammanfattning Skillnaden mellan alternativen 3, 6 och 7, på kort och lång sikt, ligger i : lokaliseringen av överlämnings/rangerområde vid Lis, alternativt i kombination med funktionen som lastageplats. direkt och indirekt påverkan på befintliga bostäder och verksamheter. anläggningskostnader/driftkostnader. inlösen av fastigheter påverkan på Falkensbergs mosse som biotop påverkan på den befintliga vägstrukturen inom bostadsområdet vid Källgatan och Västervägen samt områdets koppling till centrala Falkenberg. järnvägen som barriär i området och mot centrala Falkenberg. varierande möjlighet att konkurrensutsätta godshanteringen. påverkan på befintligt VA-nät. den formella handläggningstiden kan komma att skilja avsevärt mellan alternativen. Lastageplatsens lokalisering är från logistisk-, tillgänglighets- och hållbarhetssynpunkt en av huvudfrågorna med avseende på Falkenbergs koppling till godstransporter på järnväg. Detta speciellt som utvecklingen av järnvägstrafiken och godstransporterna bedöms relativt sett komma att öka och konkurrensutsättas i större omfattning. Beträffande lastageplatsens lokalisering är speciellt de befintliga transportförhållandena viktiga att beakta, eftersom dessa utgör grunden för nyttjandet av industrispåret inom Smedjeholmsområdet och järnvägen som transportslag, liksom arbetsmiljöförhållandena för växlingspersonalen, vid ca 4 km backning av tågsätten. Alternativen 6 och 7 är i detta fall att föredra med en lokalisering av överlämningsoch lastageplats lokaliserad inom Smedjeholmsområdet. Anläggningskostnaderna för lastageplatsen är i hög grad beroende av markens beskaffenhet inom Smedjeholmsområdet resp. Lis. Eftersom dessa inte är helt kända fordras kompletterande grundundersökningar för att kunna göra en bedömning av kostnadsskillnaderna. Viss kostnadsfördyring har kalkylerats vid passage av Falkenbergs mosse. Alternativ 3 bedöms som mer ofördelaktigt med avseende på att ett stort antal (22) villafastigheter kommer att påverkas liksom trafikstrukturen inom villaområdet, vid Källargatan och Västervägen. Vissa fastigheter måste lösas in. En påverkan på befintliga fastigheter vid Lis kommer också att ske. Ombyggnad av VA bedöms på grund av spårsänkningen bli relativt omfattande med alternativet 3. Anläggningskostnader för spåranläggningen är lägst i alternativet 3. Denna kostnad är exklusive inlösen av fastigheter och kostnader för anläggande av lastageplats (ej kalkylerade). Skillnaden mellan alternativen tendera dock till att hamna inom samma härad vid inlösen av fastigheter mm. Driftskostnaderna bedöms bli lägre med alternativen 6 och 7 pga att dessa möjliggör en rationellare hantering av godsvagnarna med kortare transportsträckor med diesellok och bättre tillgänglighet för verksamheter inom Smedjeholmsområdet. Behovet av och möjligheten att samutnyttja lastredskap begränsas vid genomförande av alternativet 3. 14

15 Ombyggnad av Västkustbanan (sänkning) innebär också att godstransporter på järnväg till och från Smedjeholmsområdet inte kan ske under om- och utbyggnadsperioden av infrastrukturen. För alternativet 6 bedöms den formella handläggningstiden bli kortare. Detta pga att alternativet har sin sträckning i utkanten av Smedjeholmsområdet med en ringa bebyggelse. Slutsats Med beaktande av de lokala förutsättningarna och målet att finna en rationell järnvägsanläggning som effekfullt kan konkurrensutsättas kan vi nu efter de fördjupade studierna av alternativet 3 konstatera att skillnaderna mellan alternativen (3, 6 och 7) inte är direkt jämförbara. Anläggningsekonomiskt är alternativet 3 att föredra, men detta alternativa påverkar negativt socialt och ekonomiskt befintliga bostäder. Med beaktande av bla inlösen av fastigheter i alternativen 3 och 7 samt ombyggnad av VA i alternativet 3, tenderar alternativen att ekonomiskt bli relativt lika. Driftskostnaderna kopplade till järnvägen kommer att minska medan transportkostnaderna för verksamheterna inom Smedjeholmsområdet bedöms komma att öka vid genomförande av alternativet 3. Med tidigare och den nu kompletterande utredningen som grund kan SWECO inte rekommendera ett genomförande av alternativet 3, i jämförelse med alternativen 6 och 7. Vår tidigare framförda uppfattning vidhålles. Ur ett långsiktigt perspektiv och med beaktande av hållbarhetsaspekter bedömer vi det som mycket viktigt att mark för ett industrispår reserveras i översiktsplanen. Samtidigt vidhåller vi vårt tidigare ställningstagande att inte förorda något av de två alternativa sträckningarna (6 eller 7) för reserverande av mark i kommunens översiktsplan, eftersom de berörda parametrarna i alternativen inte är direkt jämförbara. Alternativ 6 är ofördelaktigt med avseende på anläggningskostnader och påverkan på de biologiska värdena inom Falkenbergs mosse. Alternativ 7 är ofördelaktigt för vissa befintliga fastigheter utmed framför allt Dikesvägen. Dessa fastigheter måste lösas in. Vår uppfattning är att ett ställningstagande till vilket alternativ som skall ligga till grund för reseverande av mark, rörande järnvägsanläggningens sträckning och utformning, bör baseras på en helhetsbedömning för Falkenbergs verksamhets- och bostadsutveckling. Ingemar Lind SWECO FFNS Niels Sylwan SWECO VBB 15

16 ,0 +19, ? ,5 +10,7 INDUSTRISPÅR - FALKENBERG Lis Lis Ställverk Återvinningscentral +16,6 +15,0 Väg 767 Industrivägen Sjöviksvägen Åkarevägen R ,8 Kommunen Sigurd A ,5 +10,7 +9,0 SCA Hanells Alt 3 meter Ny bana Bef. bana SWECO Sanddynevägen Kvekatorpsvägen Carlsberg Bef. Terminalomr. 16

17 Bearbetat alternativ med avseende på spårsträckning från Åkarevägen till Sanddynevägen samt lastageplatsens placering 17

18 Bearbetat alternativ med avseende på lastageplatsens placering 18

19 19

20 SWECO FFNS Samhällsplanering Box GÖTEBORG 20

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö 2007-10-30 Foto: Melker Larsson Förord Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till planprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 Beställare Region Västerbotten Storuman kommun Konsult SWECO Uppragsledare: Nina Rovala Biträdande uppdragsledare: Jenny Widmark Processledare:

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer